Read this leaflet carefully before starting to use this medicine

Transkrypt

Read this leaflet carefully before starting to use this medicine
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
Kamiren, 1 mg, tabletki
Kamiren, 2 mg, tabletki
Kamiren, 4 mg, tabletki
Doxazosinum
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje
ważne dla pacjenta.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
Spis treści ulotki:
1.
Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren
3.
Jak stosować Kamiren
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać Kamiren
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje
Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń
obwodowych.
Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany
w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi
jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub
inhibitory konwertazy angiotensyny.
Kamiren wskazany jest również w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym
rozrostem gruczołu krokowego.
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren
Kiedy nie stosować leku Kamiren
jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna)
lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
w czasie karmienia piersią,
u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego)
oraz niskim ciśnieniem tętniczym,
u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie
tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania,
u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnością dróg moczowych
jakiegokolwiek typu, długotrwałym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu
moczowym,
u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwających potrzeby oddania
moczu) lub bezmoczem (brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez.
1
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W szczególności należy poinformować lekarza o:
zaburzeniach czynności wątroby,
zaburzeniach serca,
przyjmowaniu innych leków.
Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją
poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób
lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli
wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.
Na początku przyjmowaniu leku Kamiren może wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy
spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie
omdlenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać
sytuacji, podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularne pomiary
ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów.
Dzieci
Leku Kamiren nie należy stosować u dzieci.
Inne leki i lek Kamiren
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia
tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie
,,pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą
również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach erekcji
(impotencja) jednocześnie z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa
wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa-adrenolityczne przed
rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji.
Lek Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących
jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe.
Stosowanie leku Kamiren z jedzeniem i piciem
Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłków.
Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży.
Lekarz możne zalecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki
są większe niż ryzyko dla płodu.
Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku
Kamiren, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
2
3.
Jak stosować Kamiren
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkę leku ustali lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.
Samoistne nadciśnienie tętnicze
Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po
upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę,
wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.
Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.
Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni, jeżeli zajdzie taka
potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę,
w zależności od reakcji pacjenta.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Lekarz określa czas trwania leczenia.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren
W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim
przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy natychmiast wezwać
lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może
zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa
nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.
Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie lek należy
przyjmować według zaleconego schematu.
4.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W celu oceny działań niepożądanych zastosowano następujący podział częstości:
bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),
często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów),
niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów),
rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów),
bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),
nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Często:
zakażenia układu oddechowego, zakażenia dróg moczowych,
senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,
zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego),
3
-
kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia),
niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) lub obniżenie ciśnienia podczas nagłego wstawania
(niedociśnienie ortostatyczne),
zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa,
ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności,
świąd,
ból pleców, ból mięśni,
zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,
ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe.
Niezbyt często:
reakcje alergiczne na lek,
dna moczanowa (odkładanie kryształów kwasu moczowego, zwłaszcza w stawach),
zwiększone łaknienie, jadłowstręt,
pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość,
incydent naczyniowo – mózgowy, niedoczulica, omdlenie, drżenie,
szum uszny,
dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia
serca), zawał serca,
krwawienie z nosa,
zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka,
nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,
wysypka skórna,
ból stawów,
bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu,
impotencja,
ból, obrzęk twarzy,
zwiększenie masy ciała.
Rzadko:
kurcze mięśni, osłabienie mięśni,
wielomocz.
Bardzo rzadko:
mała liczba krwinek białych (leukopenia), mała liczba płytek krwi, która może być przyczyną
łatwego powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (małopłytkowość),
zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego wstawania,
samoistnie występujące wrażenia czuciowe (parestezja),
niewyraźne widzenie,
wolna czynność serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca,
uderzenia gorąca,
skurcz oskrzeli,
zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka),
pokrzywka, łysienie, krwawienie do skóry (plamica),
nasilone wydalanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy,
powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny, przedłużający się wzwód
(priapizm),
uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie.
Nieznana:
zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie
soczewki oka), patrz ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’,
cofanie się nasienia do pęcherza moczowego w czasie wytrysku (wytrysk wsteczny).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4
5.
Jak przechowywać Kamiren
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Kamiren
Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg
doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.
Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa,
magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.
Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie
Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki
Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie
Kamiren, 4 mg: białe okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie
Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04.04.2013
5

Podobne dokumenty