Nazwa przedmiotu malarstwo Jednostka prowadząca Wydział

Transkrypt

Nazwa przedmiotu malarstwo Jednostka prowadząca Wydział
Nazwa przedmiotu
malarstwo
Jednostka prowadząca
Wydział Malarstwa I Rzeźby / Katedra Malarstwa
Jednostka dla której
przedmiot jest
przygotowany
Wydział Malarstwa i Rzeźby
Rodzaj przedmiotu
kierunkowy, obowiązkowy
Rok studiów/semestr;
rok II, semestr 3 i 4;
forma studiów
studia niestacjonarne, wieczorowe, I stopnia
Liczba punktów ECTS
5 pkt. ECTS
Prowadzący
profesor Piotr Błażejewski
Cel zajęć
Poszerzenie wiadomości warsztatowych wzbogaconych o próbę interpretacji zjawisk
otaczającego nas świata; znalezienie odpowiednich wartości formalnych oraz
estetycznych.
Wymagania wstępne
Ukończenie I roku studiów I stopnia.
Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w dalszym procesie edukacyjnym,
otwartość na różnorodność zjawisk artystycznych, chęci poznawcze i kreatywność
artystyczna.
Efekty kształcenia w
zakresie:
– wiedzy
Studenci są zaznajamiani z podstawowymi atrybutami malarstwa, takimi jak:
warsztat, techniki, technologia; potrafią rozpoznać i wyjaśnić, na czym polegają
różnice formalne; nabywają wiedzę o metodach pracy dotyczących analizy obiektu;
poszerzają świadomość różnorodności środków stylistycznych.
– umiejętności
Student potrafi świadomie posługiwać się poznanymi metodami pracy.
Poprzez ćwiczenia i doświadczenie nabywa swobody w kreowaniu zadań z martwych
natur lub pejzażu. Potrafi przeprowadzić analizę formalną obrazu, czy też innego
dzieła sztuki.
Student powinien być krytyczny również w stosunku do swojej pracy twórczej. W
kompetencji personalnych związku z tym powinien umieć wydobyć ciekawe wątki z twórczości swoich
kolegów, przede wszystkim z najbliższego otoczenia – swojej pracowni.
–
i społecznych
Treść zajęć
Pogłębienie technik malarskich, wprowadzenie technik mieszanych – metody
różnicowania materii.
Kontynuacja martwych natur; większy nacisk na pracę z modelem: postać siedząca
bez ubrania na tle kolorowej martwej natury; portret i autoportret z naciskiem na
wydobycie podobieństwa; portret – karykatura.
Praca domowa: poszukiwanie własnej tożsamości – zadania problemowe: spośród
pięciu proponowanych tematów wybrać jeden w semestrze do indywidualnego
opracowania konfrontując go z prowadzącym zajęcia. Zadanie to mniej dotyczy
kwestii obrazowania natury, a bardziej gry immanentnych, abstrakcyjnych
składników języka plastyki, takich jak, np. jednośc – wielość, pełnia – pustka,
ciemność – jasnośc, czas – przestrzeń. Technika dowolna.
Forma i wymiar zajęć
Ćwiczenia w pracowni - korekty indywidualne; praca w plenerze – szkice plus jedna
praca studyjna; technika – olej lub akryl.
Wymiar zajęć – 6 godz. tygodniowo.
Metody i kryteria oceny
25% - aktywność na zajęciach;
25% - realizacja zadań obowiązkowych;
50% - końcowy przegląd semestralny.
Sposób zaliczenia
Zaliczenie, przegląd semestralny ze stopniem.
Literatura
Jerzy Malinowski, Co robić po kubiźmie?, Wydawnictwo Literackie, KrakówWrocław 1984 r.,
Alicja Kępińska, Energie sztuki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 r.,
Roman Ingarden, O budowie obrazu, PWN, Warszawa 1958 r.
Uwagi
Korzystanie z modela, sztalug, desek, akcesoriów do budowania martwych natur,
laptopa oraz ekranu do prezentacji opracowanych zadań.
Język wykładowy
Język polski, możliwość komunikacji w języku angielskim i rosyjskim.