Regulamin konkursu „Użytkownik miesiąca - E

Transkrypt

Regulamin konkursu „Użytkownik miesiąca - E
Regulamin konkursu
„Użytkownik miesiąca: styczeń”
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Użytkownik
miesiąca: grudzień” prowadzony w okresie od 01.01.2012 r. do 31.01.2012 r., zwany
dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest firma HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul.
Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.
3. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają
konto w serwisie e-przewodniki.pl.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
5. Uczestnik Konkursu wykazuje się autorską aktywnością na portalu e-przewodniki.pl,
za którą zbiera punkty zgodnie z poniższymi zasadami:
- dodanie trasy lub relacji: 5 punktów za każdy rozdział;
- dodanie obiektu: 3 punkty;
- dodanie zdjęcia: 2 punkty;
- dodanie komentarza: 1 punkt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika i usunięcia
przesłanych przez niego treści w przypadku naruszenia praw autorskich lub gdy
zgłoszony przez niego materiał narusza przyjęte normy moralności, w szczególności
obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści
sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
7. Uczestnicy Konkursu, który w czasie jego trwania zbiorą największą liczbę punktów
zostaną nagrodzeni, odpowiednio:
- miejsce 1: książki „Afryka. Przekrój podłużny. Rowerowe safari z Kairu do
Kapsztadu”, „Campa w sakwach, czyli rowerem na Dach Świata”, „Żagle nad
pustynią. Z wiatrem przez Gobi” oraz „W uścisku żywiołów. El Condor Rio
Colca”;
- miejsce 2: książki „Tatry Polskie i Słowackie. Wydanie 3”, „Bieszczady.
Beskid Niski. Przewodnik górski. Wydanie 2” oraz „Beskidy. Przewodniki
górskie. Wydanie 2”;
- miejsce 3: książki „Bushcraft, czyli sztuka przetrwania” oraz „Rozbitek.
Siedemdziesiąt sześć dni samotnie na morzu”;
- miejsce 4: książka „Peru i Boliwia. U podnóża Andów. Wydanie 1”;
- miejsce 5: książka „Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik”.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.
9. Nad przebiegiem Konkursu czuwa komisja w składzie:
- Natalia Tomasiak
- Łukasz Suma
10. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców. Decyzja komisji jest
ostateczna i nie podlega weryfikacji.
11. Zgłaszając treści do Konkursu, Uczestnik automatycznie zgadza się na opublikowanie
ich na stronie http://e-przewodniki.pl/ oraz wykorzystanie jej przez HELION SA dla
celów marketingowych.
12. Przystępując do Konkursu, jego Uczestnik zgadza się na upublicznienie nicka
podanego przy rejestracji. Nicki zwycięzców zostaną opublikowane przy każdej
zgłoszonej treści oraz na stronie http://e-przewodniki.pl/rozwiazanie_konkursu-27 w
terminie 03.02.2012 r.
13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za
pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu rozwiązania konkursu, czyli 03.02.2012
r.
14. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od daty
uzyskania przez Organizatora adresu właściwego do doręczenia nagrody. Kod
uprawniający do realizacji bonu przekazany będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Treść
regulaminu dostępna jest pod adresem http://e-przewodniki.pl/regulamin/37/regulamin
-konkursu-37.pdf.
16. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
przystąpieniem do Konkursu. Poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, Uczestnik
akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.
18. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika Konkursu stanowiska Organizatorów,
o którym mowa w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może dochodzić swoich praw
na zasadach ogólnych.