Projekt pt. „Bądź dla siebie szefem”

Transkrypt

Projekt pt. „Bądź dla siebie szefem”
Projekt pt. „Bądź dla siebie szefem”
Człowiek najlepsza inwestycja
realizowany w ramach Działanie 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita kwota projektu – 506 968,26zł.
Okres wdrażania: 02.04.2012 r.-31.03.2013 r.
Ilość osób biorących udział w projekcie – 20 osób
Ostateczni beneficjenci projektu:
−
osoby zamieszkałe zgodnie Kodeksem Cywilnym na terenie województwa lubelskiego, które chcą rozpocząć
działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowana działalność gospodarczą
w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Świdniku
w szczególności:
- 3 osoby niepełnosprawne ,
- 1 osoba w wieku 50-64 lata,
- 2 osoby w wieku 15-24 lata,
oraz 14 osób innych.
Wsparcie w ramach projektu:
-Usługa szkoleniowa z zakresu ABC przedsiębiorczości dla 20 osób,
-Indywidualny Plan Działania wraz z analizą dla 20 osób,
-Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości dla 20 osób w wysokości do 19 800 zł.
Rezultaty twarde projektu:
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
szkolenia,
- nabycie umiejętności pisania biznes planów,
- powstanie nowych podmiotów gospodarczych,
- nabycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- przeprowadzenie konferencji.
Rezultaty miękkie projektu:
- wzmocnienie samooceny,
- podniesienie motywacji do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych,
- zwiększenie wiedzy na temat samozatrudnienia.

Podobne dokumenty