Zarządzenie Nr 13 /2007 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

Transkrypt

Zarządzenie Nr 13 /2007 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego
Zarządzenie Nr 13 /2007
Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego
z dnia 16 lutego 2007 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie przez Miasto Sokołów Podlaski realizacji
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w 2007 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłosić konkurs w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) na wsparcie
przez Miasto Sokołów Podlaski realizacji zadań publicznych w 2007r. w zakresie
upowszechniania kultury i sztuki w Sokołowie Podlaskim.
2. Szczegółowy zakres zadań, będących przedmiotem postępowania konkursowego, a
takŜe zasady postępowania i kryteria ocen określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do
zarządzenia.
3. Ustala się termin składania ofert do dnia 27 marca 2007 r.
4. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
§2
1. Do oceny złoŜonych ofert powołuje się komisję konkursową w składzie :
1. Maksjan Jerzy - Przewodniczący Komisji
2. Grądzka GraŜyna
3. Sobieszczak Mieczysław
4. Baran Zofia
5 Cieciera Stanisław
2. Przewodniczący Komisji przedłoŜy wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta w terminie
do dnia 30 marca 2007 r.
§3
Odpowiedzialny za wykonanie Zarządzenia Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych, który zobowiązany jest ogłosić niniejsze Zarządzenie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia w prasie
lokalnej, a takŜe w siedzibie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty