PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

Transkrypt

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE
PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE
Pełna nazwa prawna firmy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy oraz stanowisko
Rok założenia
Adres siedziby
Adres do korespondencji
Gmina
Województwo
NIP*
REGON*
KRS* lub Wpis do ewidencji podmiotów
gospodarczych( dołączyć kserokopię)
Typ działalności wg PKD
Telefon/faks
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
stanowisko, telefon
Liczba pracowników na koniec roku
………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieśłniczą we Wrocławiu, Plac Solny 13 , aktualnie i w przyszłości
moich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883),
zawartych w administrowanym przez DIR we Wrocławiu zbiorze danych osobowych dla celów marketingowych, w ramach
działalności statutowej prowadzonej przez Izbę , w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz.
591) z późniejszymi zmianami.
_______________
Miejscowość, data
_____________________________________
Podpis i pieczęć

Podobne dokumenty