przykłady form krasowych z północnego wietnamu

Transkrypt

przykłady form krasowych z północnego wietnamu
PRZYKŁADY FORM KRASOWYCH
Z PÓŁNOCNEGO WIETNAMU
Stanisław STA KO
Sebastian BUCZY SKI
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski. E-mail: [email protected]; [email protected]
Legenda
-Trias (wapienie, piaskowce, margle)
-Perm i karbon (piaskowce, łupki,
bazalty, wapienie)
- Sylur i dewon (łupki, wapienie, piaskowce)
NHO QUAN
NINH BINH
- Kambr i ordowik (łupki, piaskowce, wapienie)
Na obszarze
Wietnamu Północnego
powszechnie wyst puj
skały w glanowe.
Ha Noi, Wietnam
rednia temperatura powietrza oC
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ha Noi, Wietnam
rok
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
23
17
17
20
24
27
29
29
28
27
25
21
18
redni opad mm
1605
20
28
46
91
183
229
257
297
251
147
46
13
Wietnam poło ony w zakresie szeroko ci geograficznej 9-24 °N charakteryzuje si
szczególnie dogodnymi warunkami dla rozwoju zjawisk krasowych. Wyst puj tu skały
w glanowe wieku od ordowiku po kred . Wysokie roczne opady atmosferyczne 1200-2200 mm i wysokie rednie
temperatury powietrza (powy ej 20 °C) wzbogacaj roztwory glebowe w CO2 i sprzyjaj rozwojowi krasu.
!
#
"
#
$
%
$
%
Badacze krasu na tle mogotów.
Miedzyławicowe kanały krasowe
i jaskinie w uławicowych
wapieniach wieku triasowego.
Kanał krasowy wraz z przepływaj c
rzek w rozległym polu krasowym w
rejonie Hoa Lu.
Krasowe formy lapiaz.
Wywierzysko krasowe o
wydajno ci 120 dm3/s w
rezerwacie Cuc Phuong.
Stromo zapadaj ce gruboławicowe
wapienie formacji Dong Giao w rejonie
Ninh Binh ( trias rodkowy).
Przykłady kanałów krasowych
w strefie waha zwierciadła
wód powierzchniowych.
Zatoka Ha Long Bay (L duj cego smoka)
z malowniczymi wyspami skał wapiennych
i systemami jaski – prof. Nguyen Van
Giang i dr A. Szynkiewicz.
Formy krasowe i systemy sp ka s cz sto wykorzystywane przez
zabudow wiejsk .
Wi kszo jaski jest miejscem kultu , w nich
zlokalizowane s wi tynie i pagody. wi tynia
Huong wraz z widocznymi formami
naciekowymi, stalaktytami i stalagnatami.

Podobne dokumenty