ES | PL | GR | RU

Transkrypt

ES | PL | GR | RU
ES | PL | GR | RU
GARANTÍA DE CALIDAD
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Codex garantiza su seguridad
a través un continuo control de
calidad de los rodamientos Codex
Codex zapewnia Twoje
bezpieczeństwo poprzez ciągłe
badanie jakości łożysk Codex
Η CODEX εγγυάται την ασφάλειά
σας με συνεχείς ελέγχους της
ποιότητας των ρουλεμάν CODEX.
El control de calidad del producto
es realizado por un instituto
independiente cualificado según
la normativa ISO/IEC 17025
Jakość jest testowana przez
niezależną agencję inspekcji
jakości zgodnie z ISO/IEC 17025
Η ποιότητα ελέγχεται από ένα ανεξάρτητο
φορέα ελέγχου ποιότητας σύμφωνα
με το πρότυπο ISO / IEC 17025
Codex обеспечивает вашу
безопасность посредством
постоянных испытаний качества
подшипников Codex
ESTRICTA POLÍTICA DE VENTAS
RESTRYKCYJNA POLITYKA
SPRZEDAŻY
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
СТРОГАЯ ПОЛИТИКА ПРОДАЖ
Con nosotros usted está protegido
Z nami jesteś chroniony
Με εμάς είστε προστατευμένοι
С нами вы под защитой
Codex no tiene venta directa,
sólo a través de distribuidores.
Codex nie prowadzi bezpośredniej
sprzedaży, ale sprzedaje jedynie za
pośrednictwem swoich dystrybutorów
Η CODEX δεν εκτελεί άμεσες πωλήσεις
, αλλά πουλάει μόνο μέσω των
αποκλειστικών αντιπροσωπειών
Tylko jeden dystrybutor w określonym
terenie dostarcza nasze produkty
Μόνο μια αντιπροσωπεία μπορεί να επιλεχθεί
για να προμηθεύει μια συγκεκριμένη περιοχή
Codex не ведет непосредственных
продаж конечным пользователям,
продукция продается только
посредством дистрибьюторов
Seleccionamos un solo distribuidor
para suministrar en cada zona
Испытания качества выполняются
независимым агенством по тестированию
качества в соответствии с ISO/IEC 17025
Для поставок в какой-либо одной области
выбирается только один дстрибьютор
GRAN APOYO
DUŻE WSPARCIE
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ОТЛИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА
Disponemos de 14 agentes
comerciales que pueden
atenderle en su propio idioma
Dzięki 14 agentom Codex
może zapewnić wsparcie w
twoim własnym języku
Με 14 αντιπροσώπους , η CODEX
έχει την δυνατότητα να σας
υποστηρίξει στην γλώσσα σας
14 представителей производителя
Codex обеспечивают поддержку
на вашем родном языке
English, Deutsch, Français, Español,
Português, Italiano, Griego, Polski,
Český, Slovenský, Magyar, Română,
Hrvatski, Srpski, Slovensko
Angielski, Niemiecki, Francuski,
Hiszpański, Portugalski,
Włoski, Grecki, Polski, Czeski,
Słowacki, Węgierski, Rumuński,
Chorwacji, Serbski, Słoweński
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ,
Πορτογαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Πολωνικά,
Τσέχικα, Σλοβένικα, Ουγγρικά,Ρουμάνικα,
Κροάτικα, Σέρβικα, Σλοβένικα
English, Deutsch, Français, Espanol,
Português, Italiano, ελληνικά, Polski,
Český, Slovenský, Magyar, Română,
Hrvatski, Srpski, Slovensko, Русский
POTISSIMUS
POTISSIMUS
POTISSIMUS
POTISSIMUS
Sistema de pedidos online
System zamawiania online
Σύστημα on-line παραγγελιών
Система онлайн-заказов
Disponible en 12 idiomas
dostępny w 12 językach
Stock actualizado con cada clic
Dokładne informacje wyświetlane
w czasie rzeczywistym. Dostawa
na wybrany przez ciebie adres.
Διαθέσιμο σε 12 γλώσσες, Επακριβείς
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο,
Αποστέλλονται στην διεύθυνση της επιλογής σας
Posibilidad de entrega en
diferentes direcciones
Доступно на 12 языках.
Точная информация предоставляется в
режиме реального времени Доставка
по адресу, указанному вами
ALMACENES INTELIGENTES
INTELIGENTNY MAGAZYN
ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ALMACENES INTELIGENTES
100% trazabilidad desde la cadena
de producción hasta el cliente final
100% możliwości śledzenia od linii
produkcyjnej do końcowego klienta
100% ιχνηλασιμότητα από την γραμμή
παραγωγής έως τον τελικό πελάτη
100% trazabilidad desde la cadena
de producción hasta el cliente final
Almacenes guiados por ordenador
permiten una optimización
del espacio así como un
suministro rápido y preciso
Komputerowo prowadzony magazyn
zapewnia optymalizację powierzchni
oraz szybkie i dokładne dostawy
Αποθήκη καθοδηγούμενη από
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, επιτρέπει
τη βελτιστοποίηση χώρου καθώς και
γρήγορη και ακριβή προμήθεια υλικών
Almacenes guiados por ordenador
permiten una optimización
del espacio así como un
suministro rápido y preciso
ENVÍOS EN EL MISMO DÍA
QUE SE REALIZA EL PEDIDO
WYSYŁKA TEGO SAMEGO DNIA
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ
ОТГРУЗКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
Wszystkie zamówienia złożone do
godziny 14:30 (czasu lokalnego) są
na ogół wysyłane tego samego dnia.
Όλες οι παραγγελίες πριν τις 14:30 (τοπική
ώρα) θα αποστέλλονται την ίδια μέρα
Все заказы, размещенные до 14:30
(местное время), как правило,
высылаются в тот же день
Todos los pedidos realizados
hasta las 14:30 (hora local)
salen el mismo día
“Tracking” (códigos de seguimiento)
facilitan el seguimiento de su pedido
Dzięki numerom przewozowym
możesz śledzić swoją przesyłkę
Οι κωδικοί παραγγελίας σου επιτρέπουν να
παρακολουθείς την εξέλιξη της παραγγελίας σου
Коды отслеживания предоставляют вам
возможность отслеживать вашу посылку
Codex d.o.o.
Plese 7/b, 9000 Murska Sobota, Slovenia
T: +386 (0)2 534 1460 | F: +386 (0)2 534 1474
E: [email protected] | I: http://www.codex.si | P: http://www.potissimus.si
3
GARANTÍA DE CALIDAD
GWARANCJA JAKOŚCI
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Pruebas precisas nos garantizan
el cumplimiento de una estricta
normativa de calidad. El control de
calidad del producto es realizado
por un instituto independiente
según el cumplimiento de la
normativa ISO/IEC 17025.
Dokładne badania zapewniają
zgodność z rygorystycznymi
standardami jakości. Jakość
produktów jest testowana przez
niezależną agencję kontroli
jakości zgodnie z ISO/IEC 17025.
Ο ακριβής έλεγχος εξασφαλίζει την
συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα
ποιότητας. Η ποιότητα του προϊόντος
έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα
ελέγχου ποιότητας , σύμφωνα με
το πρότυπο ISO / IEC 17025.
Точное тестирование обеспечивает
гарантирует соответствие
наиболее строгим стаандартам
качества. Тестирование качества
продукции выполняет независмое
агентство в соответствии с
требованиями ISO/IEC 17025.
Las pruebas se realizan de acuerdo
con la normativa estándar ISO
2859 según 3 parámetros.
Badania są prowadzone
zgodnie ze standardami ISO
2859 na trzech poziomach.
Η δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 2859 με τρία σημεία.
Тестирование выполняется в
соответствии со стандартом ISO 2859
по трем ключевым параметрам
PARÁMETROS PRINCIPALES
WŁAŚCIWOŚCI PRYMARNE
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ
PARÁMETROS CLAVE
WŁAŚCIWOŚCI KLUCZOWE
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
PARÁMETROS SECUNDARIOS
WŁAŚCIWOŚCI SEKUNDARNE
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΗΜΕΙΑ
ПОДПУНКТЫ
Dureza / Twardość / Σκληροτητα / Твердость
Δdmp, Vdp, Vdmp
ΔBs, VBs
Agrietamiento / Pęknięcia / Ραγισμα / Растрескивание
ΔDmp, VDp, VDmp
ΔCs, VCs
Gr
Restos magnéticos / Pozostałość magnetyczna / Μαγνητικό υπόλειμμα / Остаточная намагниченность
Kia, Sia
Ranura / Ścięta krawędź / Γωνία μετάβασης / Желоб
Designación / Oznaczenia / Ονομασια / Обозначение
Ruido y vibración de los rodamientos EXTREME
Poziom Szumów I Wibracji Łożysk EXTREME
θορυβος και δονησεις των ρουλεμαν υψηλης ακριβειας
Шум и вибрации подшипников EXTREME
Kea, Sea
Apariencia / Wygląd / Εμφάνιση / Внешний вид
Sd, SD
Anti corrosión / Zabezpieczenie antykorozyjne / Αντιδιαβρωτική συσκευασία / Упаковка, защищающая от ржавчины
Adaptabilidad
Elastyczność
Ευκαμψία
Гибкость
Adaptabilidad para superficies rugosas
Właściwa chropowatość powierzchni
Προσαρμογή της τραχύτητας επιφάνειας
Шероховатость поверхности установки
Pérdida de grasa
Wyciek smaru
Απορροή λίπους
Утечка смазки
4
Marcado de calidad / Oznaczenie jakości / Σήμανση ποιότητας / Отметка качества
Ruido y vibración
Poziom Szumów I Wibracji
θόρυβος και δονήσεις
Шум и вибрации
De acuerdo con la cantidad de
rodamientos recibida en el instituto, se
seleccionan aleatoriamente un cierto
número de rodamientos que pasarán
el control de calidad. La cantidad
se define en la siguiente tabla:
W zależności od dostarczonej ilości
łożysk które otrzymała instytucja,
określona liczba łożysk jest wybierana
losowo i przeznaczona do badania.
Ilości zdefiniowane są w tablicy.
Σύμφωνα με την προμηθευόμενη ποσότητα
ρουλεμάν που έχει παραληφθή από τον φορέα
ελέγχου , ένας μεγάλος αριθμός ρουλεμάν
που έχει τυχαία επιλεγεί , οδηγείται για
έλεγχο. Η ποιότητα ορίζεται από τον πίνακα
В соответствии с доставленным в
организацию количеством подшипников,
определенное их число случайныс
образом выбирается и передается на
тестирование. Количество опредлеяется
в соответствии с таблицей.
AQL
TAMAÑO MUESTRA / WIELKOŚĆ PRÓBY / ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / РАЗМЕР ОБРАЗЦА
CANTIDAD DEL LOTE
WIELKOŚĆ SERII
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
КОЛИЧЕСТВО В ПАРТИИ
0.01
CLASE I / KLASA I / ΒΑΘΜΟΣ I / КЛАСС I
2–8
A
1.0
Ac
Re
Ac
4.0
Re
Ac
Re
0
1
2
9 – 15
A
2
16 – 25
26 – 50
B
C
3
5
5
51 – 90
C
91 – 150
D
8
151 – 280
E
13
1
2
281 – 500
F
20
2
3
501 – 1.200
G
32
3
4
1.201 – 3.200
3.201 – 10.000
10.001 – 35.000
35.001 – 150.000
150.001 – 500.000
H
J
K
L
M
50
80
125
200
315
5
7
10
14
21
6
8
11
15
22
500.001 and above
N
500
Después de cada control de calidad
Codex recibe un informe escrito
sobre cada tipo de rodamiento que
ha sido sometido a pruebas.
Po każdym badaniu firma Codex
otrzymuje pisemny raport na
temat każdego typu łożyska,
które zostało poddane testom.
0
0
1
Μετά από κάθε δοκιμή, η εταιρεία Codex
λαμβάνει γραπτή έκθεση για κάθε τύπο
ρουλεμάν που έχει υποβληθεί σε δοκιμή.
1
1
2
3
4
7
2
3
4
5
8
10
11
После каждого испытания компания Codex
получает письменный отчет по каждому типу
подшипников, проходивших испытания.
Muestra de informe escrito de un rodamiento
sin fallos en el control de calidad.
Muestra de informe escrito de un rodamiento
con fallos en el control de calidad.
Przykładowe pisemne sprawozdanie z testów dla
łożysk, które nie wykazały wad podczas testowania..
Przykładowe pisemne sprawozdanie z testów dla
łożysk, które wykazały wady podczas testowania..
Ένα δείγμα της γραπτής έκθεσης για ένα έδρανο που
δεν παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της δοκιμής
Ένα δείγμα της γραπτής έκθεσης για ένα ρουλεμάν
που δεν απέτυχε κατά τη διάρκεια της δοκιμής
Образец письменного отчета о подшипнике, в ходе
тестирования которого не было выявлено никаких недостатков.
Образец письменного отчета о подшипнике, который
не прошел испытания по причине дефекта.
5
RODAMIENTOS EXTREME
ŁOŻYSKA EXTREME
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ПОДШИПНИКИ EXTREME
CARACTERÍSTICAS
Motores eléctricos
WŁAŚCIWOŚCI
Silniki elektryczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Liczba wysokich obrotów
• Niskie wibracje i niski
poziom szumów
• Wysoka dokładność pracy
• Trwały
• Niezawodny
• Kontrolowana jakość
• Długi okres użytkowania
obniża koszty utrzymania
• Wyprodukowano zgodnie ze
standardowymi wymiarami
i oznaczeniami
• Przystępna cena
•
•
•
•
•
•
Número elevado de RPM
Bajas vibraciones y poco ruido
Alta precisión de carrera
Durabilidad
Fiabilidad
Calidad controlada
Larga vida útil que disminuye
los costes de mantenimiento
• Fabricado acorde con normas
y especificaciones indicadas
• Muy buena relación
coste-rendimiento
Sierras para cortar madera
Máquinas industriales
Máquinas inductoras
Generadores
Bombas electromotoras
Ventiladores
Electrodomésticos
• Lavadoras
• Aspiradoras
• Lavavajillas
Herramientas eléctricas
manuales
Piły do cięcia drewna
Maszyny przemysłowe
Urządzenia indukcyjne
Generatory
Elektryczne pompy
Wentylatory
Sprzęt AGD
• Pralki
• Odkurzacze
• Zmywarki
Narzędzia elektryczne
• Wiertarki udarowe
• Szlifierki kątowe
• Betoniarki
• Taladradoras
• Amoladoras angulares
• Mezcladoras
Calidad P6 Z3V3
Klasa jakości P6 Z3V3
* P5 calidad por encargo
* Especificaciones diferentes de vibración y ruido por encargo
* Klasa jakości P5 na życzenie
* Poziom szumów i wibracji na życzenie
Jaula de acero
* tipo jaula y materiales bajo petición (Jaulas de chapa de acero, jaulas con
lengüetas, jaulas de acero de una sola pieza, jaula de chapa de acero
de tipo ventana, jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio 6,6)
Stalowy koszyk
* Rodzaj koszyka i materiał na życzenie (koszyk z blachy stalowej,koszyk
typu wstęgowego, jednoczęściowy koszyk stalowy, koszyk typu klatkowego,
wzmocniony koszyk poliamidowy z włóknem szklanym 6.6)
Grasa Shell Alvania RLQ2 -30°C hasta+120°C
* Tipo y cantidad de lubricante distribuido, bajo petición (Shell,
Esso, Mobil, Chevron, Klüber, China Hangu, Kyodo Yushi)
Smar Shell Alvania RLQ2 -30°C do + 120°C
* Rodzaj i ilość dozowanego smaru na życzenie (Shell,
Esso, Mobil, Chevron, Kluber, China Hangu, Kyodo Yushi)
Juego radial estándar para Extreme rodamientos C3
* Diferente juego radial bajo pedido (C2, CN, C3, C4, C5)
Standardowy wewnętrzny luz promieniowy dla łożysk Extreme C3
* Różny wewnętrzny luz promieniowy na życzenie (C2, CN, C3, C4, C5)
6
Gama
Zakres
Κλίμακα
Диапазон
626 – 629
607 – 609
6000 – 6012
ZZ or 2RS
6200 – 6212
6300 – 6312
* dimensiones mayores por encargo
* wyższy wymiar na życzenie
* Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος
* размеры на заказ
Estructura química del acero
Stalowa struktura chemiczna
Χημική δομή ατσαλιού
Химическая структура стали
EN X46Cr13
DIN 1.4034
USA S42000
CN 420C
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) | SKŁAD CHEMICZNY (%) | ΧΗΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ (%) | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (%)
C
Si
Mn
0,95 – 1,05 0,15 – 0,35 0,20 – 0,40
P
S
Cr
Mo
Mi
Al
< 0,027
< 0,02
1,30 – 1,65
< 0,10
0,15 – 0,35
< 0,05
ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ
Ηλεκτρικά μοτέρ
Характеристики
Электромоторы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Высокое число оборотов
Низкий уровень вибрации и шума
Высокая точность движения
Износостойкость
Надежность
Контроль качества
Длительный срок службы уменьшает
расходы на обслуживание
• Производство с использованием
стандартных размеров и обозначений
• Доступная цена
•
•
•
•
•
•
Για υψηλές στροφές
Μικρεές δονήσεις και χαμηλός θόρυβος
Υψηλή ακρίβεια περιστροφής
Ανθεκτικός
Αξιόπιστος
Ποιοτικός έλεγχος
Μεγάλη διάρκεια ζωής , Χαμηλό
κόστος συντήρησης
• Κατασκευάζεται σε συμφωνία με τα
πρότυπα διαστάσεων και σχεδιασμού
• Λογική τιμή
Πριόνια για κοπή ξύλου
Μηχανές βιομηχανίας
Πηνία
Γεννήτριες
Ηλεκτρικά μοτέρ αντλιών
Ανεμιστήρες
Οικιακές Συσκευές
• Πλυντήρια
• Ηλεκτρικές σκούπες
• Πληντύρια πιάτων
Пилы для древесины
Промышленные машины
Индуктивные устройства
Генераторы
Электрические насосы
Вентиляторы
Бытовая техника
• Стиральные машины
• Пылесосы
• Посудомоечные машины
Ηλεκτρικά εργαλεία
Электроинструменты
• Κρουστικά δράπανα
• Γωνιακοί λειαντήρες
• Μίκτες τσιμέντου
• Перфораторы
• Угловые шлифовальные машины
• Бетономешалки
Ποιότητα βαθμού P6 Z3V3
Класс качества P6 Z3V3
* Κατηγορία ποιότητας P5 κατόπιν αιτήματος
* Κατηγορία ταλαντώσεων και κατηγορία του θορύβου κατόπιν αιτήματος
* По заказу класс качества P5
* Класс шума и вибрации согласно требованиям заказчика
Μεταλικός κλωβός
* τύπος κλωβού και υλικό κατόπιν ζήτησης (ατσάλινος κλωβός , κλωβός
πολυαμιδίου , μη διαιρούμενος ατσάλινος κλωβός , κλωβός βακελίτη)
Стальной корпус
* тип и материал корпуса по выбору заказчика (корпус из стального
листа, ленточный корпус, цельный стальной корпус, корпус с выемкой,
полиамидный корпус, усиленный стекловолокном 6.6)
Λιπαντικό Shell Alvania RLQ2 -30°C up to +120°C
* Είδος και ποσότητα χρησιμοποιούμενου λιπαντικού κατόπιν αιτήματος
(Shell, Esso, Mobil, Chevron, KLÜBER, Κίνα Hangu, Kyodo Yushi)
Πρότυπο εσωτερικό ακτινικό διάκενο του ρουλεμάν Extreme C3
* Διαφορετικά εσωτερικά ακτινικά διάκενα κατόπιν αιτήματος (C2, CN, C3, C4, C5)
Смазка Shell Alvania RLQ2 -30°C до +120°C
* тип и объем закладываемой смазки по желанию заказчика
(Shell,Esso, Mobil, Chevron, Kluber, China Hangu, Kyodo Yushi)
Стандартный радиальный внутренний зазор для подшипников Extreme C3
* различные радиальные внутренние зазоры на заказ (C2, CN, C3, C4, C5)
7
RODAMIENTOS
ŁOŻYSKA
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ПОДШИПНИКИ
Calidad P0 Z1
Klasy jakości P0 Z1
* Especificaciones diferentes de vibración y ruido por encargo
* Klasy wibracji i szumów na życzenie
Están producidos de acuerdo con medidas y denominaciones estándar,
tienen una larga duración, y podrá depositar toda su confianza ya
que todos los rodamientos se controlan siguiendo unos parámetros
internacionalmente aceptados. Su larga vida reduce los gastos de
mantenimiento y permite un funcionamiento ininterrumpido.
Są one produkowane według standardowych pomiarów i oznaczeń, są trwałe
i solidne; wszystkie łożyska są testowane zgodnie z międzynarodowymi
standardami. Ich długa żywotność zmniejsza koszty utrzymania.
Rodamientos de bolas
Łożyska kulkowe
Ένσφαιρα ρουλεμάν
Шарикоподшипники
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Łożyska walcowe
Κυλινδρικά ρουλεμάν
Цилиндрические роликоподшипники
Rodamientos de rodillos cónicos
Łożyska stożkowe
Κωνικά ρουλεμάν
Конические роликоподшипники
1200
51100
605 - 609
1300
51200
6000
2200
2300
3200
3300
4200
7200
7300
51300
6200
62200
62300
624 - 929
6300
63000
634 - 638
6400
6800
684 -689
6900
694 -699
LJ, KLNJ
30200
32000
30300
32200
31300
Series en Pulgadas
Łożyska calowe
Σειρά Ίντσας
Дюймовый Программа
8
33000
33100
33200
NJ 200
NJ 2200
NJ 2300
NJ 400
NU 200
NU 2200
NU 2300
NUP 200
NUP 2200
NUP 300
Rodamientos de rodillos esféricos
Łożyska baryłkowe
Βαρελοειδή ρουλεμάν
Сферические роликоподшипники
21300
22200
22300
23000
23100
23200
Κατηγορία ποιότητας P0 Z1
Класс качества P0 Z1
* Κατηγορία ταλαντώσεων και κατηγορία θορύβου κατόπιν αιτήματος
* Класс вибрации и шумности по заказу
Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τυποποιημένες μετρήσεις και τους προσδιορισμούς,
κρατούν πολύ χρόνο, είναι αξιόπιστα, και όλα τα ρουλεμάν έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η μεγάλη διάρκεια ζωής τους μειώνει την ανάγκη για συντήρηση.
Производство ведется с использованием стандартных размеров и
обозначений, продукция износостойкая, надежная, при этом все подшипники
проходят испытания согласно международным действуующим стандартам.
Длительный срок службы снижает расходы на обслуживание.
Rótulas
Łożyska ślizgowe przegubowe
Αρθρώσεις
Сферические (шарнирные) подшипники
GE ... E
SA ... E
SIKAC ... M
GE ... ES
SA ... ES
SAKAC ... M
GE ... ES 2RS
SI ... E
GEH ... ES 2RS
SI ... ES
GEM ... ES 2RS
* SA / SI, SAKAC / SIKAC also available with left thread
* SA / SI, SAKAC / SIKAC verfügbar
auch mit Linksgewinde
* Το SA /SI, SAKAC / SIKAC διατίθεται επίσης
με αριστερόστροφο σπείρωμα
* SA / SI, SAKAC / SIKAC также поставляются с левой резьбой
Rodamientos especiales para
maquinaria agrícola
Specjalne łożyska do maszyn rolniczych
Ειδικά ρουλεμάν για αγροτικά μηχανήματα
Специальные подшипники для с/х техники
Soportes y rodamientos de inserción
Oprawy i łożyska wewnętrzne
Έδρανα και ρουλεμάν
Корпуса и вкладыши подшипников
UCP 2
UCP 3
UKP 2
UCPX
UCF 2
UCFX
UCF 3
UKF 2
UCFC 2
UKFC 2
UCFL 2
UCT 2
UKT 2
UCPH 2
UCPA 2
UCFA 2
UCFB 2
UCHA 2
UKPH 2
UKHA 2
UC 2
UC 3
UCX
HC 2
UK 2
SA 2
SB 2
SC 2
F2
FL 2
P2
PP 2
PF 2
PFL 2
PFT 2
SN 5
SNU 5
KM
MB
H2
H3
H 23
Gradas de discos
Zespoły brony talerzowej
Μονάδα ρουλεμάν
Подшипники для дисковых культиваторов
9
RODAMIENTOS INOX
ŁOŻYSKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΑ ΡΟΥΛΕΜΆΝ
ПОДШИПНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
AISI 420C
Grasa FM 222
Resistencia ácida, alcalina y
anticorrosiva
AISI 420C
Smar FM 222
Kwas, zasadowy i odporny na
korozję
AISI 420C
Graisse FM 222
L’acide, l’alcali et
résistance à la corrosion
AISI 420C
Смазка FM 222
Устойчивость к воздействию
кислот, щелочей и коррозии
ADECUADO PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PRZEZNACZONE DLA
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Se puede utilizar en el
agua del mar, vapor y
otros fluidos corrosivos
Mogą być używane w
wodzie morskiej, parze
wodnej i pozostałych
płynach korozyjnych
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε θαλασσινό νερό, ατμό και
άλλα διαβρωτικά υγρά
Могут использоваться в
морской воде, в среде с
наличием пара и других
коррозийных жидкостей
EN 100Cr6
DIN 1.3505
USA 52100
CN GCr15
* Por encargo
- grasa
- AISI 440C
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) | SKŁAD CHEMICZNY (%) | ΧΗΜΙΚΉ ΣΎΣΤΑΣΗ (%) | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (%)
C
Cr
Mn
Si
P
S
0,43 - 0,5
12,5 - 14,5
<1
<1
< 0,04
< 0,03
* Na życzenie
- smar,
- AISI 440C
10
* Κατόπιν ζήτησης
- Γράσο
- AISI 440C
* На заказ
- смазка
- AISI 440C
PROGRAMA AGRÍCOLA
PROGRAM ROLNICZY
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΓΡΌΤΕΣ
ПРОГРАММА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
W209PPB 25
W209PPB 30
ST 740
ST 491
Orificio redondo
Okrągły otwór
Στρογγυλό σχήμα
Круглое отверстие
Orificio redondo
Okrągły otwór
Στρογγυλό σχήμα
Круглое отверстие
Orificio Cuadrado
Kwadratowy otwór
Τετράγωνο σχήμα
Квадратное отвертстие
55 mm
36 mm
39,25 mm
41 mm
Orificio Cuadrado
Kwadratowy otwór
Τετράγωνο σχήμα
Квадратное отвертстие
44,831 mm
30,50 mm
SBPFL 204-12
SBPFL 206
SBPFL 208
CADENAS PARA LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
ŁAŃCUCHY ROLNICZE
ΚΑΔΈΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
С/Х ЦЕПИ
CA 2060 C6E 64L
CA 2060 C6E 72L
CA 2060 C6E 80L
CA 2060 C6E 120L
CADENAS PARA COSECHADORAS
ŁAŃCUCHY DO KOMBAJNÓW
ΚΑΔΕΝΕΣ ΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ЦЕПИ ДЛЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН
CLAAS, JOHN DEERE,
GERINGHOFF, CASE,
NEW HOLLAND, DEUTZ-FAHR
11
CADENAS
ŁAŃCUCHY
ΚΑΔΕΝΕΣ
ЦЕПИ CODEX
Cadenas de transmisión
Łańcuchy napędowe
Καδένες εκκίνησης
Приводные цепи
Cadenas de transporte
Łańcuchy transportowe
Καδένες μεταφοράς
Цепи для конвейеров
Cadenas para la agricultura
Łańcuchy rolnicze
Καδένες αγροτικών μηχανημάτων
Цепи для с/х техники
Ειδικές καδένες κατόπιν ζήτησης
Специальные цепи на заказ
CARACTERÍSTICAS
WŁAŚCIWOŚCI
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Αντοχή
• Κίνηση εν κενώ
• Ελάχιστη επιμήκυνση
• Δοκιμασμένο αντοχή στο σχίσιμο
• Υλικά υψηλής ποότητας
• Κατά τη λειτουργία προστατεύεται
από εξωτερικές επιδράσεις
• Ανώτερη αντίσταση στη διάβρωση
•
•
•
•
•
•
Durabilidad
Funcionamiento silencioso
Extensibilidad mínima
Fuerza de desgarre probada
Materiales de gran calidad
Protegidas de efectos externos
durante el funcionamiento
• Mayor resistencia ante la corrosión
Trwałość
Spokojny bieg
Minimalna rozciągliwość
Testowana siła oderwania
Materiały wysokiej jakości
Ochrona przed wpływem czynników
zewnętrznych w czasie pracy
• Wyższa odporność na korozję
12
Cadenas especiales por encargo
Specjalne łańcuchy na zamówienie
Износостойкость
Тихий ход
Минимальное растяжение
Тестирование усилия на разрыв
Материалы высокого качества
Защита от внешних воздействий
в ходе эксплуатации
• Повышенная устойчивость к коррозии
es
Endurecimiento de la superficie
Precargadas
Las partes de la cadena se someten a un proceso “shot peening”
para reducir el estrés restante y la fatiga del material. Este
proceso hace que la cadena sea más fuerte dinámicamente.
Los orificios de la placa son finalmente bruñidos para
garantizar la máxima resistencia a la rotura por fatiga.
Las cadenas, después del montaje
final, se hacen trabajar para aumentar
la resistencia a la fatiga y evitar el
alargamiento inicial de la cadena.
Kulkowanie
Napinanie
Elementy łańcucha są poddawane kulkowaniu, by zredukować
naprężenia i objawy zmęczenia materiału. Proces ten ma na celu
wzmocnienie łańcucha podczas pracy. Otwory w płycie są polerowane
kulkami, dzięki czemu łańcuch jest odporny na pęknięcia zmęczeniowe.
Łańcuchy rolkowe pracują
po ostatecznym montażu, by
zwiększyć odporność na zmęczenie
materiału i zapobiec wstępnemu
rozciągnięciu łańcucha.
Σκλήρυνση επιφάνειας με κεραμικούς
κόκκους ή κόκκους από χάλυβα
Προ-φόρτιση
PL
IMPACT
GR
Οι κυλινδρικές καδένες τρέχουν μετά την
ολοκλήρωση της συνθέσεως, αυξάνοντας έτσι
την αντίσταση στην κόπωση του υλικού και
αποτρέποντας την αρχική επέκταση της καδένας.
Τα τμήματα της καδένας στερεώνονται προκειμένου να μειωθεί η υπόλοιπη ένταση
και η κόπωση του υλικού. Η διαδικασία αυτή κάνει την καδένα ισχυρότερα δυναμική.
Οι οπές στην πλάκα έχουν στο άκρο λειανθεί σφαιρικά, ώστε να εξασφαλιστεί
η μέγιστη αντοχή σε σφάλματα, που οφείλονται σε κόπωση του υλικού.
COMPRESSION
RU
Дробеструйное упрочнение
Предварительная нагрузка
детали цепей проходят процедуру дробеструного упрочнения для
уменьшения остаточного стресса и усталости материала. Процесс придает
цепи большую динамическую прочность. Панели с отверстием проходят
окончательную галтовку - полирование стальными шариками для обеспечения
максимальной устойчивости к дефектам вследствие усталости материала.
роликовые цепи после окончательной
сборки проходят испытания под
нагрузкой для увеличения устойчивости
к усталости материала и предотвращения
начального растяжения цепи.
13
CORREAS
PASY KLINOWE
ΙΜΆΝΤΕΣ V
КЛИНОВИДНЫЕ РЕМНИ
Correas trapeizoidales clásicas
Klasyczne pasy klinowe
Κλασσικοί ιμάντες V
Классические клиновидные ремни
Correas trapezoidales estrechas
Poly V /Correas múltiples
Wąskie pasy klinowe
Στενοί V ιμάντες
Узкие клиновидные ремни
Polimerowe/Wielożebrowe pasy klinowe
Poly V/Multi-Rib ιμάντες
Многоручьевые клиновидные ремни
Correas trapeciales de
flancosabiertos, dentadas
Pasy klinowe zębate z otwartymi brzegami
Οδοντωτοί V ιμάντες
Клиновидные зубчатые ремни с необработанным краем
MATERIAL
MATERIAŁ
• Caucho de calidad: no reciclado NR/SBR (caucho
natural / Caucho estireno-butadieno)
• Calidad de la tela de embalaje: 2 capas gruesas de tela de algodón
• HMLS cordón de poliéster; Módulos altos de baja contracción;
mejor tensado de las correas, vida útil más larga.
• Jakość gumy: nierecyklingowane NR/SBR (guma
naturalna/styrenowo-butadienowa)
• Jakość tkaniny owijającej: gruba, podwójna warstwa bawełniana
• przędza poliestrowa HMLS; wysoki moduł i niski skurcz;
lepsze napięcie pasów, dłuższa żywotność
Correas trapezoidales clásicas
Klasyczne pasy klinowe
Κλασσικοί ιμάντες V
Классические клиновидные ремни
Correas trapezoidales estrechas
Wąskie pasy klinowe
Στενοί V ιμάντες
Узкие клиновидные ремни
RMA/MPTA IP20 – DIN 2215 – ISO 4184
DIN 7753 – ISO 4184
Tipo
Typ
Τύπος
Тип
Max. anchura × altura
Szerokość x Wysokość
części górnej
Επάνω πλάτος χ Ύψος
Ширина × Высота по верху
(mm)
Ancho de paso
Szerokość
podziałowa
Ύψος ιμάντα
Расчетная ширина
сечения
(mm)
Ángulo
Kąt
Γωνία
Угол
(°)
Conversión de longitud
Konwersja długości
Μετατροπή μήκους
Коэффициент длины
(mm)
Rango de longitud
Zakres długości
Εύρος μήκους
Диапазон длины
(mm)
Tipo
Typ
Τύπος
Тип
Max. anchura × altura
Szerokość x Wysokość
części górnej
Επάνω πλάτος χ Ύψος
Ширина × Высота по верху
(mm)
Ancho de paso
Szerokość
podziałowa
Ύψος ιμάντα
Расчетная ширина
сечения
(mm)
Ángulo
Kąt
Γωνία
Угол
(°)
Conversión de longitud
Konwersja długości
Μετατροπή μήκους
Коэффициент длины
(mm)
Rango de longitud
Zakres długości
Εύρος μήκους
Диапазон длины
(mm)
Z
A
B
C
D
E
F
10 × 6
13 × 8
17 × 11
22 × 14
32 × 19
38 × 25
50 × 30
8,5
11
14
19
27
32
42
40
40
40
40
40
40
40
Lw=Li+22
Lw=Li+30
Lw=Li+43
Lw=Li+52
Lw=Li+75
Lw=Li+84
Lw=Li+120
330 – 2500
380 – 5334
508 – 17000
965 – 17000
1016 – 17000
4000 – 17000
5000 – 17000
SPZ
SPA
SPB
SPC
10 × 8
13 × 10
17 × 14
22 × 18
8,5
11
14
19
40
40
40
40
Lw=Li+37
Lw=Li+45
Lw=Li+65
Lw=Li+83
400 – 5334
600 – 5334
1270 – 16000
1900 – 16000
Condiciones de trabajo
Warunki pracy
-30
Συνθήκες εργασίας
Условия эксплуатации
TW
... +80 °C
Condiciones de trabajo
Warunki pracy
-30
Συνθήκες εργασίας
Условия эксплуатации
... +80 °C
TW
H
40°
14
H
40°
•Norma antiestática: ISO 1813
•Norma antystatyczna: ISO 1813
• Αντιστατικό πρότυπο: ISO 1813
•Стандарт антистатики: ISO 1813
•Resistente al aceite y al calor
•Odporne na olej i temperaturę
• Αντίσταση σε λάδι και θερμότητα
• Устойчивость к воздействию масла и тепла
•Control en cada paso del
•Kontrola każdego eta-
• Έλεγχος σε κάθε βήμα της
• Контроль каждой фазы
proceso de producción
pu procesu produkcji
παραγωγικής διαδικασίας
производственного процесса
ΥΛΙΚΆ
МАТЕРИАЛ
• Ποιότητα καουτσούκ: μη ανακυκλωμένο NR / SBR (φυσικό
καουτσούκ / καουτσούκ στυρενίου-βουταδιενίου)
• Ποιότητα υφάσματος περιτυλίγματος: πάχος από 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος
• Κορδόνι από πολυεστέρα HMLS· υψηλοί συντελεστές χαμηλή συρρίκνωση
• Качество резины: NR/SBR (натуральная резина/стирол-бутадиеновый
каучук) первого цикла (не из переработанных отходов)
• Качество оберточной ткани: два толстых слоя хлопковой ткани
• HMLS полиэфирная струна; Высокомодульность и низкая усадка;
улучшенное натяжение ремней, увеличенный срок эксплуатации
Poly V /Correas múltiples
Polimerowe/Wielożebrowe pasy klinowe
Poly V/Multi-Rib ιμάντες
Многоручьевые клиновидные ремни
Correas trapeciales
de flancos abiertos, dentadas
Pasy klinowe zębate z otwartymi brzegami
Οδοντωτοί V ιμάντες
Клиновидные зубчатые ремни с необработанным краем
Tipo
Typ
Τύπος
Тип
Max. anchura × altura
Szerokość x Wysokość
części górnej
Επάνω πλάτος χ Ύψος
Ширина × Высота по верху
(mm)
Ancho de paso
Szerokość podziałowa
Ύψος ιμάντα
Расчетная ширина сечения
(mm)
Ángulo
Kąt
Γωνία
Угол
(°)
Rango de longitud
Konwersja długości
Εύρος μήκους
Коэффициент длины
(mm)
PH
PJ
1,6 × 3
2,34 × 4
1,6
2,34
40
40
540 – 1270
279 – 1752
PK
PL
PM
3,56 × 6
4,7 × 10
9,4 × 17
3,56
4,7
9,4
40
40
40
585 – 3000
900 – 2600
1500 - 2600
Tipo
Typ
Τύπος
Тип
Max. anchura × altura
Szerokość x Wysokość
części górnej
Επάνω πλάτος χ Ύψος
Ширина × Высота по верху
(mm)
AVX 9,5 / 10
AVX 12,5 / 13
10 × 6
13 × 8
PW
40°
H
15
RETENES
USZCZELKI OLEJOWE
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
САЛЬНИКИ
CARACTERÍSTICAS
WŁAŚCIWOŚCI
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Alta elasticidad
• Resistencia química y
de temperatura
• Sellado óptimo
• Wysoka elastyczność
• Odporność na chemikalia
i temperaturę
• Optymalne uszczelnianie
• Υψηλή ελαστικότητα
• Αντίσταση στα χημικά και την θερμοκρασία
• Βέλτιστη σταγανοποίηση
• Высокая эластичность
• Устойчивость к температурным
и химическим воздействиям
• Оптимальное уплотнение
Material
Materiał
• NBR (caucho nitrilo butadieno)
• Silicona
• Viton
• NBR (kauczuk butadienowoakrylonitrylowy)
• Silikon
• Viton
TC, SC, VC-W, TB, TCY,
según diseño
TC, SC, VC-W, TB, TCY,
wg rysunku
Υλικό
• Νιτριλίου (NBR)
• Σιλικονούχες (Silicon)
• Βιτόν (Viton)
TC, SC, VC-W, TB, TCY,
σύμφωνα με το σχέδιο
Материал
• NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
• Силикон
• Витон
TC, SC, VC-W, TB, TCY,
в соответствии с чертежом
* O-rings κατόπιν ζήτησης
* уплотнительные кольца на заказ по заказу
* Juntas tóricas por pedido
* O-ringi na zamówienie
16
ANILLOS DE RETENCIÓN
PIERŚCIENIE MOCUJĄCE
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
CARACTERÍSTICAS
WŁAŚCIWOŚCI
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Térmicamente protegido
(fosfatado)
• Larga vida útil
• Ochrona termiczna
(fosforowane)
• Długa żywotność
• Θερμικά προστατευμένες
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Термическая защита
(фосфатирование)
• Длительный срок службы
Material
Materiał
Υλικό
Материал
• C60 hasta Ø 30 mm
• C75 más de Ø 30 mm
• C60 do Ø 30 mm
• C75 powyżej Ø 30 mm
• C60 έως 30 mm
• C75 άνω του Ø 30 mm
• C60 до Ø 30 мм
• C75 свыше Ø 30 мм
DIN 471
DIN 472
DIN 6799
DIN 988
17
PEGAMENTOS Y SPRAYS
KLEJE I AEROZOLE
ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΠΡΕΪ
СПРЕИ И КЛЕИ CODEX
PRODUCTOS DE CALIDAD
QUÍMICA Y TÉCNICA
PRODUKTY INŻYNIERII
CHEMICZNEJ WYSOKIEJ
JAKOŚCI
Προϊόντα υψηλής ποιότητας
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ALTA CALIDAD
WYSOKA JAKOŚĆ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Para Industria,
mantenimiento, talleres
Przemysł, konserwacja,
rzemiosło
Βιομηχανίας και
συναρμολόγησης
* Laminas de seguridad disponibles
en Inglés, alemán y esloveno
* Karty charakterystyki
dostępne w języku angielskim,
niemieckim i słoweńskim
* Δελτία δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμα
στα Αγγλικά , Γερμανικά και Σλοβένικα
Промышленность, обслуживание,
транспортные средства
* Паспорта безопасности на английском,
немецком и словенском языках
Aerosoles
Aerozole
Σπρέϊ
Аэрозоли
CD40
CDMO
CDKS
CDZH
CDRL
Pegamentos para hendiduras
Kleje do mocowania
Συνδετικές ύλες
Связующие вещества
Spray multifunción
Spray wielofunkcyjny
Σπρέϊ πολλαπλών χρήσεων
Многофункциональный спрей
Limpieza en el montaje
Spray czyszczący do czynności pobudowlanych
Καθαριστικά
Средство для очистки конструкций
Spray para cadenas – con MoS2
Spray do łańcuchów z MoS2
Σπρέϊ για καδένες
Спрей для цепей – с MoS2
Spray de cinc – gris claro
Spray cynkowy
Σπρέϊ ψευδαργύρου
Цинковый спрей
Removedor de óxido – con MoS2
Rozpuszczalnik rdzy z MoS2
Αντισκωριακά
Преобразователь ржавчины – с MoS2
18
400 ml
06C03
400 ml
06C38
400 ml
06C41
400 ml
400 ml
06C48
Alta firmeza
Wysoka wytrzymałość
Υψηλής απόδοσης
Высокопрочный
Alta firmeza
Wysoka wytrzymałość
Υψηλής απόδοσης
Высокопрочный
Mediana firmeza
Średnio mocne
Μέσης απόδοσης
Среднепрочный
Alta firmeza y resistencia al calor
Wysoka wytrzymałość i odporność na wysokie
temperatury
Υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές στη θερμότητα
Высокопрочный термостойкий
10 ml, 50 ml, 250 ml
50 ml
50 ml
50 ml
Protector de tornillos
Zabezpieczenie gwintów
Παξιμάδι ασφαλείας
Блокировка винта
02C43
02C70
Mediana firmeza
Średnio mocny
Μέσης απόδοσης
Средней прочности
Alta firmeza
Hochfest
Υψηλής απόδοσης
Высокой прочности
Pegamentos y fijadores de 2 componentes
2-K Kleje i uszczelniacze
Κόλλες και στεγανωτικά υλικά
2-K клеи и герметики
10 ml, 50 ml
10 ml, 50 ml
Pegamentos instantáneos
Kleje Super
Ισυρές κόλλες
Суперклеи
Pegamento epoxi 5 minutos
Klej epoksydowy (utwardza się w 5 minut)
CDE5
Εποξειδική κόλλα (στεγνώνουν σε 5 λεπτά)
Эпоксидный клей (застывание за 5 минут)
Pegamento epoxi 30 minutos
Klej epoksydowy (utwardza się w 30 minut)
CDE30
Εποξειδική κόλλα (στεγνώνουν σε 30 λεπτά)
Эпоксидный клей (застывание за 30 минут)
Metal líquido
Płynny metal
CDFLM
Υγρό μέταλλο
Жидкий металл
20 g
05C10
20 g
05C74
Mediana firmeza y resistencia al calor
Średnio mocne, odporne na wysokie temperatury
Μέσης απόδοσης και ανθεκτικές στη θερμότητα
Среднепрочный и термостойкий
Mediana firmeza
Średnio mocne
Μέσης απόδοσης
Среднепрочный
20 g
Fijadores para roscas de tubos
Uszczelniacze do gwintów rurowych
Σφραγιστικό υλικό για σπείρωμα του σωλήνα
Герметики для трубной резьбы
05C77
25 ml
25 ml
Sellado de saperficies
Powłoki uszczelniające powierzchnie
Στεγανωτικά επιφανειών
Поверхностные герметики
Baja viscosidad
Niska lepkość
CD15
Χαμηλό ιξώδες
Низкая вязкость
Mediana viscosidad
Średnia lepkość
CD140
Μεσαίο ιξώδες
Средняя вязкость
Alta viscosidad
Wysoka lepkość
CD2000
Υψηλό ιξώδες
Высокая вязкость
Mediana firmeza
Średnio mocne
Μέσης απόδοσης
Среднепрочный
25 ml
50 ml
19
50 ml
50 ml
www. p ot i ssi mus.si
es
Nuevos datos con cada clic
Con cada clic usted recibe nuevos datos
de nuestros servidores, incluyendo stock,
futuras entregas, precios actualizados,
seguimiento de paquetes “tracking”, etc.
Entregas a diversas
direcciones.
Potissimus le permite añadir las
direcciones de sus clientes y enviar
artículos pedidos directamente a ellos. El
cliente sólo recibe el albarán de entrega.
Analizar sus compras
Reservas futuras
Todos sus pedidos que se hacen a través de Es posible reservar los artículos que
Potissimus se almacenan en su cuenta de
aparecen en stock o artículos que se
usuario lo que le permite analizar todas las
muestran como, en breve en stock,
compras realizadas. Esto le permite analizar “coming on stock”, para entregas futuras.
sus compras de cualquier artículo o grupo
de artículos de manera que le permite una
mejor gestión de su stock para cada cliente.
PL
DOSTAWY NA INNY ADRES
PRZEANALIZUJ ZAKUP
REZERWACJE
Potissimus pozwala dodać adresy
Twoich klientów i przesłać zamówione
produkty bezpośrednio do nich. Klient otrzyma tylko list przewozowy.
Wszystkie Twoje zamówienia składane przez
system Potissimus są przechowywane na
Twoim koncie użytkownika, które pozwala
Ci analizować historię zakupów produktów
w dowolnej grupie i pozwala klientom na
sprawniejsze zarządzanie stanem magazynu.
Istnieje możliwość rezerwacji przedmiotów wyświetlanych jako dostępne,
a także produktów oznaczonych
jako planowane zamówienia.
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΈΝΑ CLICK
Παράδοση σε Διαφορετική διεύθυνση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Με κάθε κλικ του ποντικιού θα λάβετε
νέα στοιχεία από τους διακομιστές
μας, συμπεριλαμβανομένων
τα τρέχοντα αποθέματα, τις
μελλοντικές παραδόσεις, μέχρι
τρέχουσες τιμές, την παρακολούθηση
των δεμάτων, κλπ ...
Το Potissimus σας επιτρέπει να προσθέσετε
τις διευθύνσεις των πελατών σας και να στείλετε
παραγγελία απευθείας σε αυτούς. Ο πελάτης
θα λάβει μόνο το δελτίο αποστολής.
Όλες οι παραγγελίες σας οι οποίες
καταχωρήθηκαν μέσω του Potissimus
αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας , το
οποίο σας επιτρέπει να αναλύεται ιστορικά
στοιχεία των αγορών σας ανα οποιαδήποτε
επιλεγμένη ομάδα προϊόντων και επιτρέπει
μεγαλύτερη διαχείριση των
αποθεμάτων των πελατών
Είναι δυνατό να κάνετε κράτηση
προϊόντων που εμφανίζονται
ως stock ή προϊόντα που εμφανίζονται ως
μελλοντικό stock για μελλοντική παράδοση
АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПО ЩЕЛЧКУ МЫШИ
ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНЫЕ АДРЕСА
АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ ПОКУПКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Potissimus позволяет пользователям
добавить адрес вашего клиента и выслать
заказанную продукцию непосредственно
ему. При этом такой клиент получает
только извещение о доставке.
Все заказы, размещенные вами в
системе Potissimus, сохраняются в вашем
пользовательском профиле, который
позволяет проводить анализ колебаний
закупок продукции в любой категории, а
также обеспечивает улучшенную возможность
контроля запасов для клиентов.
Предоставляется возможность сделать
предварительный заказ на поставку
имеющихся на складе изделий, либо
тех изделий, поступление которых
на склад ожидается в будущем.
NOWE DANE ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Każde kliknięcie myszą to nowe dane
z naszych serwerów: obecny stan
magazynu, przyszłe dostawy, aktualne ceny, śledzenie paczek itd.
GR
ru
Каждый щелчок мыши позволит вам получать
свежие данные с наших серверов, включая
текущие запасы, запланирован ные поставки,
текущие цены, отслеживание посылок и т. д. …
20
es
Reserva instantánea
Disponible en 12 idiomas
Soporte en 15 idiomas
El portal Potissimus se traduce a 12
idiomas diferentes: EN, DE, FR, ES,
IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.
Los agentes comerciales de Codex
proporcionan soporte en 15 idiomas
diferentes: EN, DE, FR, ES, PT, IT, SI,
SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.
DOSTĘPNE W 12 JĘZYKACH
OBSŁUGA W 15 JĘZYKACH
NATYCHMIASTOWA REZERWACJA PRZYSZŁE DOSTAWY
Portal Potissimus został przetłumaczony
na 12 języków: EN, DE, FR,
ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.
Przedstawiciele Codex zapewniają obsługę
w 15 językach: EN, DE, FR, ES, PT, IT,
SI, SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.
Wszystkie produkty umieszczone w „koszy- Jedno kliknięcie na produkt w Potissimus
ku“ są automatycznie zarezerwowane. Przez pozwoli Ci uzyskać wszystkie informacje
na temat planowanych dostaw.
kolejny miesiąc możesz wracać do koszyka
i dodawać produkty w dowolnym momencie.
Entregas futuras
Todos los artículos incluidos en su
“cesta” están reservados para usted
inmediatamente. Usted puede regresar a su
“cesta” y añadir más artículos en cualquier
momento durante un máximo de un mes.
Con un solo clic en un artículo de
Potissimus (nº de referencia) le puede dar
toda la información sobre futuras entregas.
PL
GR
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 12 ΓΛΩΣΣΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ 15 ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Το Potissimus μεταφράζεατι σε 12 διαφορετικές
γλώσσες: EN, DE, FR,ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.
Οι αντιπροσωποι της Codex
παρέχουν υποστήριξη σε 15
διαφορετικές γλώσσες: EN, DE, FR, ES, PT,
IT, SI, SR, ΥΕ, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.
Όλα τα προϊόντα στο « καλάθι αγορών « σας είναι
αμέσως κρατημένα για εσάς. Μπορείτε να
επιστρέψετε στο «καλάθι αγορών» σας και
μπορείτε να προσθέσετε περαιτέρω τεμάχια
ανά πάσα στιγμή έως και ένα μήνα.
JΜόνο με ένα κλικ στο προϊόν σας , το Potissimus
μπορεί να σας δώσει όλες τις πληροφορίες
σχετικά με τις μελλομτικές σας παραδόσεις
ДОСТУПНО НА 12 ЯЗЫКАХ
ПОДДЕРЖКА НА 15 ЯЗЫКАХ
НЕМЕДЛЕННОЕ БРОНИРОВАНИЕ
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ
Портал Potissimus переведен на 12
различных языков: EN, DE, FR,
ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.
Представители Codex обеспечивают поддержку
на 15 различных языках: EN, DE, FR, ES, PT,
IT, SI, SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.
Все изделия, помещенные в вашу
“корзину”, немдленно получают статус
“забронированно”. Вы можете вернуться к
“корзине” и дополнить ее другими изделиями
в любое время в течение месяца.
Только один щелчок мыши на
пункт системы Potissimus
предоставит вам всю информацию
о запланированных поставках.
Activar recordatorio
Entregas todos los días
Active un recordatorio en los artículos
que actualmente no están en stock.
Un correo electrónico automático le
será enviado a su buzón de correo
tan pronto como el artículo o artículos
estén disponibles en nuestro stock.
Todos los pedidos salen el mismo
día si están confirmados antes
de las 14:30 (hora local)
Seguimiento de
paquetes “tracking”
Notificaciones por
correo electrónico
Cada paquete puede ser fácilmente
localizado en el recorrido desde
nuestros almacenes hasta la
dirección de entrega indicada.
Usted recibirá una notificación por correo
electrónico cada vez que cierre un pedido
en Potissimus. Usted recibirá un segundo
correo electrónico con los números de
seguimiento “tracking nº” una vez que las
mercancías salen de nuestros almacenes.
ru
es
PL
USTAW PRZYPOMNIENIE
WYSYŁKA TEGO SAMEGO DNIA
ŚLEDZENIE PACZKI
POWIADOMIENIA E-MAIL
Aktywuj przypomnienie dotyczące chwilowo
niedostępnych produktów. Automatyczny
e-mail zostanie przesłany na Twoją pocztę
w chwili, gdy produkt będzie dostępny.
Wszystkie zamówienia złożone do godziny
14:30 (czasu lokalnego) są wysyłane z
magazynu Codex tego samego dnia..
Można z łatwością śledzić trasę każdej
paczki z magazynu Codex do miejsca podanego jako adres wysyłki.
Otrzymasz powiadomienie e-mail za
każdym razem, gdy skompletujesz
zamówienie w Potissimus. Otrzymasz
także e-mail z numerem przesyłki, gdy
towar opuści magazyn Codex.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ
GR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ E-MAIL
Ενεργοποιώντας μια υπενθύμιση για
Παραγγελίες που λαμβάνονται πρίν τις
τα προϊόντα που επί του παρόντος δεν
14:30 (τοπική ώρα) αποστέλλονται από
είναι σε απόθεμα , ένα αυτόματο
την αποθήκη της CODEX την ίδια μέρα
e-mail θα σας σταλεί για την πιθανότερη
ημερομηνία που το προϊόν σας θα είναι σε απόθεμα .
Κάθε δέμα μπορεί εύκολα να παρακολουθείται για
την αποστολή του μεταξύ των αποθηκών της Codex
και της δηλωμένης διεύθυνσης αποστολής σας
Θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω e-mail
κάθε φορά που καταχωρέιτε μια παραγγελία στο
Potissimus. Θα λάβετε ένα δεύτερο
e-mail με τους κωδικούς αποστολής όταν
τα εμπορεύματα φεύγουν από
την αποθήκη της Codex
НАСТРОЙТЕ НАПОМИНАНИЕ
ОТГРУЗКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПАКЕТОВ
ИЗВЕЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Настройте напоминание об изделиях, в
настоящее время отсутствующих на складе. В
ваш адрес будет выслана электронная почта как
тольк выбранные изделия поступят на склад.
Заказы, полученные до 14:30 (по местному
времени) отправляются со склада Codex
в тот же день.
Каждый пакет можно отслеживать
на пути из склада Codex до адреса
доставки, указанного в вашем заказе.
Каждый раз, закрывая заказ в системе
Potissiumus, вы получите извещение по
электронной почте. Второе извещение с
кодом для отслеживания вы получите,
когда заказанные изделия будут отгружены
со склада производителя Codex.
ru
21
SOLUCIONES PARA OEM (fabricante original)
OFERTA CODEX OEM
ΛΥΣΕΙΣ της CODEX ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ОЕМ-РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ CODEX
SISTEMAS PARA TRANSPORTADORAS
PRZENOŚNIKI
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
•Rodamientos y soportes
con rodamientos
•Cadenas
•Productos de caucho
•Arandelas de caucho y metal
•Barras de impacto
•Tapas de rodamientos
•Piñones y discos
•Poleas y juegos de bloqueo
•Alambre de soldar
•Łożyska i zespoły łożysk
•Łańcuchy
•Produkty gumowe
•Pierścienie gumowe i metalowe
•Belki energochłonne
•Pokrywy łożysk
•Koła zębate i koła łańcuchowe
•Krążki linowe i blokady
•Drut do spawania
•Ρουλεμάν και κουζινέτα
•Καδένες
•Προϊόντα από καουτσούκ
•Δαχτυλίδια από καουτσούκ και μέταλλο
•Ράβδοι απορρόφησης κραδασμών
•Καπάκια των ρουλεμάν
•Γρανάζια
•Ανελκυστήρες και σετ κλειδώματος
•Σύρμα συγκόλλησης
•Подшипники и узлы подшипников
•Цепи
•Резиновые изделия
•Резиновые и металлические кольца
•Противоударный брус
•Крышки торца подшипника
•Звездочки и дисковые колеса
•Шкивы и комплекты фиксации
•Сварочная проволока
• Ρουλεμάν και μονάδες ρουλεμάν
• Καδένες
• Γρανάζια
• Ανελκυστήρες και σετ κλειδώματος
• V ιμάντες
• Όσπρια ως έδρανα
• Σύρμα συγκόλλησης
• Σφραγιστικά από έλαια, Ο-δαχτυλίδια, ασφάλειες
• Ελατήρια
•Подшипники и узлы подшипников
•Цепи
•Звездочки и дисковые колеса
•Шкивы и комплекты фиксации
•Клиновидные ремни
•Втулки
•Сварочная проволока
•Сальники, уплотнительные
кольца, стопорные кольца
•Пружины
MECANIZACIÓN AGRÍCOLA
MASZYNY ROLNICZE
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
•Rodamientos y soportes
con rodamientos
•Cadenas
•Piñones y discos
•Poleas y juegos de bloqueo
•Correas trapezoidales
•Manguitos
•Alambre de soldar
•Retenes, juntas tóricas,
anillos de retención
•Resortes
•Łożyska i zepoły łożysk
•Łańcuchy
•Koła zębate i koła łańcuchowe
•Krążki linowe i blokady
•Pasy klinowe
•Tuleje
•Drut do spawania,
•Uszczelki olejowe, o-ringi,
pierścienie mocujące
•Sprężyny
22
MOTORES ELÉCTRICOS Y CAJAS DE CAMBIOS
SILNIKI ELEKTRYCZNE I SKRZYNIE BIEGÓW
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И РЕДУКТОРЫ
•Rodamientos
•Retenes, juntas tóricas
•Anillos de retención
•Aerosoles y pegamentos
•Łożyska
•Uszczelki olejowe i o-ringi
•Pierścienie mocujące
•Kleje i aerozole
•Ρουλεμάν
•Σφραγιστικά από έλαια και Ο-δαχτυλίδια
•Ασφάλειες
•Κόλλες και σπρέι
•Подшипники
•Сальники и уплотнительные кольца
•Стопорные кольца
•Клеи и спреи
• Ρουλεμάν και μονάδες ρουλεμάν
• Μπαλάκια
• Ελατήρια
• Σύρμα συγκόλλησης
• Ασφάλειες
• Σφραγιστικά από έλαια και Ο-δαχτυλίδια
• Подшипники и узлы подшипников
• Шарики
• Пружины
• Сварочная проволока
• Стопорные кольца
• Сальники и уплотнительные кольца
RUEDAS Y EJES
ZESTAWY KOŁOWE I OSIE
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ И ОСИ
•Rodamientos y soportes
con rodamientos
•Bolas
•Resortes
•Alambre para soldar
•Anilllos de retención
•Retenes y juntas tóricas
•Łożyska i zestawy łożysk
•Kulki
•Sprężyny
•Drut do spawania
•Pierścienie mocujące
•Uszczelki olejowe i o-ringi
23
ES | PL | GR | RU

Podobne dokumenty