Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 19

Transkrypt

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 19
Katowice, dn. 11.08.2015r
ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp infuzyjnych.
ZP-15-076BN
Zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający z powodu dużej ilości
pytań od Wykonawców zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Odpowiedzi na pytania zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego.
Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony
na dzień 19 sierpnia 2015.r godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
str. 1

Podobne dokumenty