str. 1

Transkrypt

str. 1
ROK
4 Nr 7 (26) grudzień 2005 r.
„ Je z u s p r z e c h o d z i d z i s i a j p o ś r ó d n a s ...”
Radosnego adwentowego oczekiwania i gotowości
Na p r z y j ę c i e B o ż e g o Sy n a d o s w e g o ż y c i a ,
O w o c ny c h r e f l e k s ji n a d f a k t e m,
Ż e B ó g s t a ł s i ę c z ł o w i e k i e m,
P e ł ny c h p o k o j u ś w i ą t B o ż e g o Na r o d z e n i a
I b ł o g o s ł a w i o n e g o No w e g o R o k u
życzą
Z a r z ą d, R a d a Na d z o r c z a
o r a z p r a c o w n i c y S M „Ś W I T ” w E ł k u
Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy
Jezusa Maleńkiego,
który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo
dla zbawienia naszego.
Ten, co wszechświat dzierży,
w żłobie dzisiaj leży,
ludzkiej pomocy czeka.
Bóg Słowo wcielone, dzisiaj wyniszczone,
dla zbawienia człowieka.
Kolęda z XIX w.

Podobne dokumenty