Tychy, dnia 27 lutego 2007 r

Transkrypt

Tychy, dnia 27 lutego 2007 r
Tychy, dnia 27 lutego 2007 r.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
1. Nazwa i adres jednostki
Miejski Zarz d O wiaty
Al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
2. Okre lenie stanowiska urz dniczego
Specjalista ds. płac przy realizacji projektu: „SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju
uczniów poprzez stworzenie mo liwo ci poszerzenia horyzontów” Sektorowego
Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
3. Imi i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego
Edyta Migo – Tychy
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata
Wymieniona osoba spełniła wymagania okre lone w ogłoszeniu oraz posiada najwi ksze
do wiadczenie w pracy zwi zanej z naliczaniem płac, prowadzeniem rozlicze z ZUS-em
i Urz dem Skarbowym spo ród wszystkich kandydatów. Zaprezentowała wysok kultur
osobist , jest komunikatywna, ma dobry kontakt interpersonalny.
Dyrektor
Miejskiego Zarz du O wiaty
w Tychach
(-) mgr Dorota Gnacik

Podobne dokumenty