Wydawanie zezwolenia na transport odpadów

Transkrypt

Wydawanie zezwolenia na transport odpadów
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Wydawanie zezwolenia na transport odpadów
Kod procesu nadrzędnego:
U.UOŚ.7
Kod procedury:
U.UOŚ.7-14.OŚ.4
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel.: (18) 26 61 355
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna:
Sylwester Magiera, pok. 3.24
Kroki w procedurze/sposób postępowania: Krok 1: Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na
transport odpadów:
Załącznik 1: Wniosek. Uwagi szczegółowe
dotyczące zawartości wniosku przedstawiono
w pliku o nazwie Wytyczne do wniosku –
transport odpadów
Załącznik 2: oryginał dowodu wniesienia
opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia
na zbieranie odpadów (może to być także
wydruk dokumentu elektronicznego
sporządzonego na podstawie ustawy Prawo
Bankowe – potwierdzający wykonaną
operację przelewu).
Załącznik 3: pełnomocnictwo w przypadku
ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał
lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz
z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
(17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa).
Krok 2: Udzielenie zezwolenia na transport odpadów.
Formularze/wnioski do pobrania:
Wytyczne do wniosku – transport odpadów
Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł - tytułem:
za wydanie zezwolenia na transport odpadów
w miejscu……………………… (podać miejsce zbierania
odpadów)
należy wnieść na konto Urzędu Miasta
w Nowym Targu:
Bank PEKAO S.A. O/Nowy Targ
nr konta: 68124015741111000007897564
Wpłaty można dokonać także w Kasie Urzędu Miasta
w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 lub
w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14
Miejsce składania dokumentów/ godziny Dokumenty można:
przyjmowania:
1. Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34 – 400 Nowy Targ
2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34 – 400 Nowy Targ
w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą
e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy
szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania (zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego - tekst jednolity z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.).
Podstawa prawna:
1. Art. 26, art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.
1243, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
Z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2012r. , poz. 1282 z późn. zm)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym
Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33 – 300 Nowy Sącz, za
pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, wniesione w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Usługi/dodatkowe informacje:
Brak
Produkty procedury:
Decyzja udzielająca zezwolenia na transport
odpadów.
Data sporządzenia: 04.09.2014 r.
Sporządził: Sylwester Magiera

Podobne dokumenty