Czerwionka – Leszczyny 25.03.2016 r. OGŁOSZENIE O

Transkrypt

Czerwionka – Leszczyny 25.03.2016 r. OGŁOSZENIE O
Czerwionka – Leszczyny 25.03.2016 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
ul. Nowy Dwór 20, 44 -230 Czerwionka-Leszczyny ogłasza przetarg nieograniczony
prowadzony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego na wykonanie zadania pod nazwą :
„ Sukcesywna dostawa urządzeń radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy”
1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie od dnia 01.05.2016 roku.
do dnia 30.04.2017 roku.
2. Pracownikami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Oferentami
są: Eugeniusz Radecki i Adam Kopacz, tel. 032 4318 180 wew. 939, 947
email: [email protected], [email protected]
3. Formularz zawierający SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, adres jw. pokój nr 13.
4. Kryterium oceny ofert:
- cena
- 100 %
5. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, adres jw. do dnia 08.04.2016 roku
do godz. 1100.
6. Zamawiający otworzy oferty w dniu 08.04.2016 roku o godz. 1115w sali konferencyjnej
w swojej siedzibie.
7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego
bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent bez względu na wynik postępowania
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Podobne dokumenty