Podręczniki do gimnazjum KLASA 1

Transkrypt

Podręczniki do gimnazjum KLASA 1
Podręczniki do gimnazjum KLASA 1
AUTOR I TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
NUMER
NUMER
NUEMR
NA
DOPUSZCZ
DOPUSZCZENIA
LIŚCIE
ENIA
PROGRAMU I NAZWA
MEN
WYDAWNICTWO
OPIS PROGRAMU
NUMER
W
SZKOLN
YM
ZESTAW
IE
KLASAODDZIA
Ł
G1/13/14
1ag,1bg
Język angielski
Michael Harris,
31.3
David Mower, Anna
Sikorzyńska,
Lindsay White
New Exam
Challenges 3
/podręcznik
+ćwiczenia/
342/3/2012
Autorzy: Ewa
Lewandowska, Barbara
Marciszewska, Barbara
Czarnecka-Cicha.
Program oparty na
podstawie programowej
dla języka obcego dla III
etapu edukacyjnego;
poziom III.1 na
podbudowie II etapu
edukacyjnego
Pearson Central
Europe
-program dla uczniów kontynuujących naukę
rozpoczętą w klasach młodszych
-dostosowany do uczniów o różnych
uzdolnieniach językowych
-indywidualizacja procesu nauczania
-zwrócenie uwagi na stopień zaawansowania
ucznia i jego wiek
-wytworzenie kompetencji językowej i
komunikacyjnej
umożliwiającej porozumiewanie się językiem
w codziennych sytuacjach
-cel: uczeń będzie rozumiał wypowiedź
rozmówcy i formułował wypowiedzi
-poznanie kultury spraw życia codziennego
kraju nauczanego języka
Język niemiecki
A. Potapowicz,
9.1
86/1/2009
Paweł Piszczatowski
K. Tkaczyk
9.2
86/2/2009
Program oparty o trzeci
etap edukacji dla
uczniów
rozpoczynających
naukę języka
niemieckiego.
Aha! Neu 1a
Aha! Neu 1b
WSiP
Program nauczania języka niemieckiego w
gimnazjum. Kurs rozszerzony dla
początkujących i kontynuujących naukę,
poziom III.0
G2/13/14
1bg
Program jest zgodny z Podstawą programową G3/13/14
kształcenia ogólnego1 i uwzględnia najnowsze
tendencje w metodyce nauczania języków
obcych i rekomendacje Rady Europy zawarte w
Europejskim systemie opisu kształcenia
językowego. Pozwala także na przystąpienie do
egzaminu DELF A2 Junior
1 ag
Program dla ambitnych uczniów, oferujący
wiele wspaniałych tekstów oraz ciekawą
obudowę metodyczną.
1ag, 1 bg
Język francuski
Amis et Compagnie 1.1
1”
118/1/2009
Colette Samson
Program nauczania
języka francuskiego
dla gimnazjum.
Autor J. Bacz-Kazior
„Nowela”
Język polski
J. Malczewska J.
Olech, L. Adrabińska –
Pacuła „Po polsku.
Podręcznik do języka
polskiego kl. I”
13.1
151/1/2009
J. Malczewska
„Program nauczania
języka polskiego w
gimnazjum
Wydawnictwo
Szkolne PWN”
G4/13/14
Historia
L. Trzcionkowski,
L. Wojciechowski
3.2
129/1/2013/z1
”Historia. –
podręcznik dla
gimnazjum.
Wydanie zmienione
rok 2013
„Historia. Program Wydawnictwo Szkolne
nauczania historii PWN
w
gimnazjum.
Autor
Adam
Kowal.
Realizacja zadań wynikających z programu G5/13/14
nauczania historii gimnazjum dla klas 1-3
pozwoli uczniom na zdobycie wiedzy i
umiejętności historycznych obejmujących okres
od pradziejów do pierwszej wojny światowe
(określonych w podstawie programowej).
Pozostałe wiadomości i umiejętności uczniowie
maja
zdobyć
dopiero
w
szkole
ponadgimnazjalnej. Prezentowany program jest
kursem chronologicznym i obejmuje okres od
czasów najdawniejszych do I wojny światowe.
1ag, 1bg
Program został skonstruowany tak, aby w G6/13/14
pierwszej klasie gimnazjum nauczyciel miał
możliwość
sprawdzenia
i wyrównania poziomu uczniów pochodzących
z różnych szkół. Natomiast w klasie trzeciej
program umożliwia dokładne powtórzenie z
uczniami wiadomości przed egzaminem
końcowym.
Program ułożono zgodnie ze sprawdzoną i
stosowaną od wielu lat zasadą spiralności.
Innowacja dotyczy głównie wprowadzania
elementów języka angielskiego na lekcjach
matematyki.
1ag,1bg
Program został opracowany zgonie z Podstawa
programową kształcenia ogólnego dla III etapu
edukacyjnego. Uwzględnia w niej treści
nauczania oraz 14 obowiązkowych
doświadczeń
1ag, 1bg
Matematyka
8.1
Matematyka 1.
Podręcznik dla klasy
pierwszej
gimnazjum (wersja
zgodna z najnowszą
podstawą
programową). praca
zbiorowa pod red.
M. Dobrowolskiej
168/1/2009
Program
„Matematyka z
plusem” (oraz
innowacja)
-M. Jucewicz,
N Karpiński,
J. Lech
opracowany na
podstawie
programu
DPN-5002/17/08
GDAŃSKIE
WYDAWNICTWO
OŚWIATOWE
Fizyka
Anna Kaczorowska- 7.1
Fizyka dla
gimnazjum część 1
131/1/2009
Fizyka dla
gimnazjum . Nowa
podstawa
programowa.
Nauczanie fizyki w
gimnazjum,- Anna
Kaczorowska
Żak
G7/13/14
Informatyka
Informatyka
Europejczyka.
Podręcznik dla
gimnazjum.
Edycja:
Windows XP,
Linux Ubuntu,
MS Office 2003
Jolanta Pańczyk
12.1
566/2012
Informatyka
Europejczykaprogram
nauczania
informatyki w
gimnazjum
Autor:
J. Pańczyk
Grupa Wydawnicza
„Helion” SA
Program Nauczania prezentuje treści
zgodne z nową podstawą programową.
Obejmuje zagadnienia wchodzące w skład
poszczególnych bloków tematycznych,
charakteryzuje ich zakresy merytoryczne
oraz wskazuje umiejętności, jakie uczeń
powinien opanować w trakcie cyklu
edukacyjnego. Zawiera również metody
oceniania postępów uczniów oraz
przykładowe testy i sprawdziany.
G8/13/14
1ag, 1bg
Podstawowym założeniem programu jest G9/13/14
dążenie do rozbudzenia w uczniach
naturalnej ciekawości otaczającym światem
substancji i ich przemian, przede wszystkim
przez obserwację i różne formy pracy
eksperymentalnej ( w dużej i małej skali)
oraz wskazanie możliwości rozwijania
kompetencji kluczowych (m.in. przez udział
w projektach edukacyjnych). Najważniejsze
idee programu:
1ag, 1bg
Chemia
Hanna Gulińska,
Janina Smolińska
Ciekawa chemia
cz.1 podręcznik
gimnazjalisty
1.1
40/1/2009
Program
WSiP
nauczania chemii
w gimnazjum
Autor:
H. Gulińska,
J Smolińska.
- wskazanie przydatności treści nauczania
chemii w rozpoznawaniu i rozumieniu
zjawisk i procesów, zdarzeń minionych i
obecnych, informacji podawanych w
gazetach i mediach. Zachęcanie do
samodzielnego planowania i oceniania
własnego
zachowania,
skutecznego
porozumiewania się w różnych sytuacjach,
brania pod uwagę postaw i poglądów innych
ludzi,
przyjmowanie
na
siebie
odpowiedzialności.
- wskazywanie uczniom dróg osiągania
umiejętności
kluczowych,
w
tym
ukierunkowania na poznawanie pojęć i
zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym dokonanie wyboru profilu
danego nauczania, a także traktowania
wiadomości przedmiotowych w sposób
zintegrowany, prowadzący do rozumienia
świata, ludzi i samego siebie.
Biologia
M. Jafimow, M.
Sęktas,
4.1
58/1/2009
Puls życia, część I
Nowa podstawa Nowa Era
programowa.
Program
nauczania
biologii dla
gimnazjum.
Klasa pierwsza obejmuje zakres
wiadomości dotyczący budowy i funkcji
komórki oraz budowy tkankowej roślin i
zwierząt. Obejmuje charakterystykę
organizmów zgrupowanych w pięciu
królestwach.
G10/13/14 1ag,1bg
Geografia
Roman Malarz
„Puls Ziemi”
Podręcznik do
geografii dla klasy
pierwszej
gimnazjum
1.1
5/1/2009
„Program
nauczania
geografii dla
gimnazjum”
Autor: E.M.Tuz
Nowa Era
Program autorstwa Ewy Marii Tuz.
G11/13/14 1ag, 1bg
Program porusza zagadnienia geografii
fizycznej ogólnej. Szczególny nacisk
położono na kształcenie umiejętności
geograficznych i stosowanie ich w życiu
codziennym oraz na rozbudzenie w uczniu
ciekawości świata, kształtowanie
umiejętności analizowania informacji oraz
korzystania z nich, rozumienia terminów,
wyjaśniania zdarzeń, zjawisk oraz
procesów, analizowania i rozwiązywania
problemów.
Zajęcia techniczne
U. Białka
2.1
199/2009
„Zajęcia
techniczne”
U. Białka
Operon
„Program
nauczania zajęć
technicznych w
gimnazjum”,
Operon
Program ciekawy dla ucznia gimnazjum,
zawierający nowoczesne propozycje zajęć
wyszywania, szycia, konstruowania,
modelowania
G12/13/14 1ag,1bg
Religia
„Pójść za
Jezusem
Chrystusem”,
pod red ks. P.
Mąkosa, nr AZ
– 3 – 01/10
„Spotykam Twoje
słowo. Podręcznik
do religii dla I
klasy
gimnazjum”
pod red P.Mąkosa
Gaudium
Program ciekawy dla młodych wyznawców G15/13/14 1ag,1bg
Chrystusa, proponujący nowoczesne
rozwiązania dydaktyczne.
Muzyka
Agnieszka KreinerBogdańska „Muzyka
w gimnazjum”
2.1
6/2009
Program
Oficyna Edukacyjna nauczania muzyki Krzysztof Pazdro. Spółka
w gimnazjum.
zoo
Nowa podstawa
programowa.
DPN-5002-11/09
Celem programu jest zdobycie przez ucznia
niezbędnej wiedzy o muzyce, poznanie
wszystkich grup instrumentów muzycznych,
rodzajów zespołów muzycznych, wykształcenie
umiejętności zapisywania wysokości i czasu
trwania dźwięku, aktywny odbiór dzieł
muzycznych, przez świadome słuchanie i
G16/13/14 1ag,1bg
wypowiadanie się. Równie ważnym celem jest
wychowanie młodzieży przez muzykę, z
naciskiem na znajomość i poszanowanie
hymnów oraz pieśni patriotycznych a także
elementów narodowych w dziełach
muzycznych i wysokiej pozycji polskiej muzyki
ludowej w kulturze europejskiej.