Vorspann Breslau 2014

Transkrypt

Vorspann Breslau 2014
Rozbr
A le ja Ja n
Szar zyñskiego
kiego
W yszyñs
Sêpa-
S t e fan a
Miko³aja
Kapitulna
a
o s t o wic
Jó z
a
na³a
go
K a rd y
i ê te
Œw
ju
P o ko
ieg
mos t
o
Muz.
Narodowy
bulw
pl. P. W å
ar sza
wy
S³owackiego
ieg
X aw
pl.
Powstañców
Warszawy
o
go
Du
n ik
ow
sk
ie
t
modszki ô
l
a
runw
G
wieck
a
Z
Kr as ygmu nt a
iñski
ego
92 m
ere
M a zo
Muz.
Poczty
O³ aw s ka
Ro
o
S³o w
k
ac
ar
D69
w ackieg
ka
iejs
rom
106
`
. Sta
prom
Juliusza
Duniko
ws
k
Lebendig und mitten im Szene-Viertel:
das günstige Hostel Mleczarnia S. 119
der
yk
J. S³o
Park
promenada S taromiejska
ä
A l eja
Po
le
m i e j s ka
Panorama
Rac³awicka
Muz.
Architektury
ã
ale
rd y ñ s k a
Berna
CityTrip
J. Ew angelist y Purkyniego
dw
W. K raiñskiego
Mit Faltplan
P iotr a
siêdza
W idok
Wier zbo
wa
S k a rgi
ick a
Œwidn
ot y
j Dor
œwiêt
e
ko w a
Zam
W³
tej J
Œwiétej Katar zyny
o Wita
K rawie
Bis-
cka
B³. Czes³awa
k upia
Œwiê teg
£acia
ars ka
£aci-
ka
S ze w s
Œwidn
Œwiê
mo
P i a s ko s t
wy
Jod³ow
a
P i a s ko w
a
arsk a
£a ci-
rska
S ze w s
ka
KuŸ nic
Rynek
icka
per ta
E. Gep
gi
adwi
a
ka
S ze w s
za
za
ñsk a
Odr za
R ynek
œnicz a
Kie³ba
icza
Rze¿n
KuŸnic
W iêzie
nna
O d rzànsk a
œnicza
Kie³ba
za
icza
nic
R ze ¿ n
kó r
Now
³os
Bia
za
ni c
up
Kr
wa
do
S¹
cza
pni
116 h
Bastion
Ceglarski
Fr y
rie
Kru
pl. Polski
ego
mit großem
m
P Erlebnis-
Beste Aussichten:
von Breslaus Türmen S. 17
Cu
a
i c ka
t-
do w
Szczytn
lio
Bastion
Szc z yt n i c ka
go
Park Kopernika
orientieren
informieren
verständigen
Jo
a U 83
X awer
EXTRATIPPS
nd aGRATIS-APP
a
ia³
. Hlo
Odra
ar
lda
a
K a te d r a l ny
ua
zk
ð
.A
K a rd
Breslau
b ulw
G ar ncar ska
y
P sie B u d
od
jsk
Kano
Kuria
Metropolitalna
za
rza
bu lw ar
dskie
ieb
a
…
B ene dy kt yñska
K. Œw.
City|Trip
K. Janickiego
K azimie
Paw³a
miejska
M a r sza ³ k a J . P i l s u
I.
P aw³ow a
ka I
Ü Katedra
p l ac K a te d r a l ny
r z e w s k i e g o- F r y c
eja Mod
dr z
An
Miasto
Krowi a
ieg o
orsk
t Sik
yñ
mo s
lcz
ki
ale
. Ku
ors
dw
ar S
cki
Pom
Po
b u lw
r s yte
m
Œw. ost
Mac
i ej
ic
Fosa
Podwa le
www.reise-know-how.de
Miesz
K. Œw.
Krzy¿a Kanonia
Piotra i Pawla
mosIzabella
t Tums
GawinÚ pl.
ki
Koœcielny
×
K a te
Ý
dra l n c21
K. N.
a Û
plac
K. Œw.
• Antwerpen • Athen
• Augsburg
lda
Ksiêc
ReiseO
Know
a-How Verlag, Bielefeld Cyrila i Metodego
W i to
r
ia
d
• Bangkok • Barcelona
• Basel
a
i
c
c28
Ù
Ksiê
W i to l d a
Πw. A
• Bergamo • Berlin • Bielefeld • Bremen
nny
K. Œw.
Marii
• Breslau • Brügge • Brüssel • Budapest
reisepraktischen Infos: s k
zka Alle
Im. Jezus
Panny
ieg
Grod Anreise,
• Buenos Aires • Córdoba • Danzig
Ø
G ro
Preise, o
ÑAutofahren, Notfall,
r
Uniwersytet
dzk
bulw a r P i o t
Od• Dubai
pl.
• Den Haag • Dresden
ra
Ð
Touren,
Verkehrsmittel
...
(S.
100)
Ò
a
107
`
Universytecki
• Dublin • Dubrovnik • Düsseldorf
y
Klasztor
Garbar
Gen
R
Ursulanek K.
K.
a
. W.
• Edinburgh
• Erfurt
• Florenz
• Frankfurt
37
k
bulwar X. Du
z
S i ko
U
d
niwers
Bars,
Ó
ni ko
Œw. Macieja Cafés,
rski
Œw.
Wincentego
G ro
yteckaRestaurants,
• Göteborg
Arsena³
wsk
ego • Freiburg • Genf • Gent
K.
R 52
Œ
ie g
Milchbars,
Imbisse
...
(S.
26)
Ô
w
æ
.
o
D
Œw.
Klary
D77
t
Garbary
• Granada • Hamburg • Hannover
u
a
c
p
R
i
41
l. Bis
h
N
a
w
o
;
55
a
¿
k
Œ
r
o
u
e
i
p
w
n
y
a
N
.
A
n
C
Ö
c
i
cza
• Havanna • Heidelbergi es• Helsinki
zyñskiego
Malars19
£azi en
ka
h
Õ
Alle touristischen Höhepunkte,
95 o
na
• Hongkong
• Istanbul
-9
h • Innsbruck
m91
99
y
c
Jatki
44R
êt y
No¿ow
ausführlich beschrieben,
bewertet
• Kapstadt Œ• Kaunas
• Kiel • Kiew • Köln R U 18 c
wi
nicza
Í#
K
34
R 38 otlarska
und leicht zu finden
dank des
ch
87 h114Œw. E 62
• Kopenhagen
• Krakau • Kuala Lumpur
l¿biet y
tki
#58
s
y • Las Vegas • Leipzig • Lissabon
Œ
51
R
pl.
w
cleveren
Nummernsystems
z
Ì
i
S
ê
te g o M
h
78
Igielna
S
pl.
Ws
iko³aja 121 K. Œw.D110
aja
11 16 ; 54
ç
Nowy Targ
o³• Los Angeles
k
i
M
• Liverpool
• London
o
1 Maja
113 h El¿biety
R 56
te g o
Ko t l a r s k
R
c
Œ w iê
Jana
• Lübeck • Luxemburg
• Lyon • Macau
Shopping: Einkaufszonen,
17 S
a
Ï
48
24
j 127
Ewangelisty Purkyniego
14
R
S
y
27c
n
• Madrid • Mailand
e
Märkte,
hippe
Läden
...
(S.
19)
Rusk • Mainz • Marrakesch
k
76
R
D
93 - S13 35 R
Wita
64#
a
40Garn D75 #60
8S K
c sk
• Marseille • Miami • Monaco • Montréal
R 36 S tw
ch R
81 : car31
ie
12S
osza
67
23 119 32 É
D79
¯
i R50
• Mumbai • München • Münster
• Neapel
Ausgewählte
Unterkünfte
Rela¿n
Rusk
D74
K.
39 33 Suk icz e 101 R45
59
a
K.
• New Orleans • New York • Nürnberg
iennic
# c 29 Ratusz R
von
nobel
bis
preiswert
(S. 116)Œw. Woiciecha
Marii
Magdaleny
e
90m
Witaá
Ku r z y
;
• Oslo • Oxford • Palma de Mallorca • Paris
Ë
Ê 57
à
S t wo
â
pl.
20 c
Œwi
63#
Targ
M. M
sza
ê te g
• Posen#• Potsdam
• Prag
• Regensburg
agda
SolnyÎ 102i R
Aleja J ul. S³
h132 Erlebnisreicher
#65
l
o
e
Stadtspaziergang
n
R
owackiego
pl.
y
R
yn ek
61
Ant• Riga • Rio de Janeiro 25 c
Kazn
• Reykjavík
4743
onie
odzie
112
Dominikañski
mithgenauer
Beschreibung
(S. 8)
D 73
js ka
go
30
66
• Rom #
• Rostock
• Rotterdam
• Saigon K a
h 120
Ofiar
K. Œw.
S 15
è rola
Oœwiê
ì c - 10
O³ aw
• Shanghai • Singapur
• Salzburg • Sevilla
c 22 Antoniego
S za
cims k
S2
s
k
a
jnoc
i
ch
hy
W 96• Straßburg • Stuttgart
Detailreicher Stadtplan mit der
• Stockholm
é
R ³od i
O
fi
Wi
kow c26 • Tallinn • Tanger
ar
T• Sydney
adk 46
• Taipeh
h
el k
Oœwiêctouris­tischen Infrastruktur
a
ica j 129
imsk ic
iego
j 124
Jas• Toronto
• Tel Aviv
• Trier
• Vancouver
h
h
goK.
iñs 117
pl.
ë
131
kie
lkie Œw. Krzysztofa
e
g
• Venedig
• Verona
• Vilnius
• Warschau
i
P
o
Orl¹t od
O ³ aw s k
ê
72 D
H. • Wismar
Gratis-App für Smartphones & Co. (S. 143)W pl.
a
• Wellington • Wien
le
Lwowskich wa• Weimar
Mo
80 D
a
K
z
a
r
z
e
i
i
m
Œw.
Krzysztofa
j
128
d
r
• Yogyakarta
• Zürich
z
p ro
Luftbild­ansichten der Sehenswürdig­keiten
eje
me
K.PŒw.
ws
n
und touristisch wichtigen Orte
kie
a
Weitere Titel erscheinenadlaufend.
Doroty
j
Routenführung zum gewünschten Ort
pl.
P
í
Fo unter:
Mennicza
Aktuelle Informationen
108`
o
sa Wolnoœci
Verlauf
des Stadtspaziergangs
Pod
42
PR
100
111
h
M ennic
î
wa
4
S
94
- nach Redaktionsschluss
za
Sta
Aktuelle
Infos
P
le
ro m
pl.PTeatralny
iej s
Mini-Audiotrainer Polnisch` 109
D70
Opera
ka
ï
m
a
K.
Bo
ego
Cia³a
¿
http://ct-breslau14.reise-know-how.de
Œw
T
eatraln
ie
Now
Stare
y ska
o K. Œw.
Marcina
Mit vielen Extratipps
für:
Hen r yk a
nkiewicza
Citybummler … KauflustigeSie…
Ogród Botaniczny
Preisbewusste
… Nachteulen …
Genießer
…
Kunstfreunde
…
Þ
efa
eg
aI
to k r z
iêt
icza
ß
sz k
Œw iê
y M³
yñsk
mos t
Œw
Si e n k i e w
H e n r y ka
Mie
BRESLAU
s ka
romlyñ
St a
Wyspa
[D] Piasek
€ 11,95
144 Seiten
h122
S ³ o j130
d
owy
ISBN 978-3-8317-2422-2
pl.
Bema
nia
most
ko w
HUN
Œwiê
G
ra
Marcina
asz
Bratislava
bne
ie
es³
aw
Bo l
rska
Pomo
ra
zM
SLOWAKEI
Košice
most
3., neu bearbeitete
und
komplett
Wyspa
S³odowa
aktualisierte Auflage für 2014/15
ni we
W ³a d ys ³ awa J a gi e ³ ³y
lsKraków
kiego
(Krakau)
S tr a ¿ n i c z a
Brno
h115
ny
skiego
bu
Ostrava
Wyspa
Bielarska
D ro
ec z
mit herausnehmbarem City-Faltplan
m ost U
Od
Muz. Mineralog.
ego
Z w i e r z y c ki
olda Über 100 aktuelle Titel zu denl w a r Józefa TSCHECHIEN
spannendsten Städten weltweit:
Wien
P
• Abu Dhabi • Amsterdam • Angkoró ³ n o c n a AUT
C ybu
a
S³on
ñskiego
Czêstochowa
Katowice
UniwersytetPrag
wa
bulwar
era
mo s t
ar y
Œw. Kl
Wojciecha
y
(Breslau)
Dresden
R yd
a
StWarszawa
.D
£ódź ubo
is
Wroc³aw
Drob n
City|Trip
wn
123h
na
Wit
t
dra
cia
owa
City|Trip !
mos
owskiego
100 km
POLEN
Poznañ
DEU
pl.
Maksa
Borna
Zyn
Ksiê
sz
Mie
Dubois
Berlin
Kur k
Ro m a n a D m
z
Szczecin
u to
i
Auf zum nächsten
mo
ñsk
cza
esz c
s t Mi
ska
Stanis³awa
ki
añs
City-Faltplan
Klassik mit allen Sinnen erleben:
das Festival Wratislavia Cantans S. 13
i
Reichlich schräg:aldzk
w
n
u
die Kapelle der
und Tauben S. 74
GrBlinden
plac
Auf den Spuren der Zwerge:
kecke Kobolde an fast jeder Ecke S. 67
Radweg am Wasser:
über Breslaus Inseln ins Grüne S. 111
Blues und Rock bis zum Morgengrauen:
im Klub Od zmierzchu do świtu S. 38
Dominsel für Romantiker:
Zeitreise zur „blauen Stunde“ S. 41
Breslau, Wrocław oder Bresław?
auf den Spuren der Vergangenheit S. 49
Bootsfahrt auf der Oder:
vorbei an Kirchen und Barockpalästen S. 16
j Der Ring ist das Herzstück der Altstadt (S. 58)
vorschläge
für ein langes
Wochenende,
Seite 8
P Viele weitere
Extratipps im
Buch
t
Szar zyñskiego
kiego
W yszyñs
Œw
Sêpa-
Miko³aja
K a rd y
i ê te
go
na³a
Jó z
efa
S t e fan a
Kapitulna
5
ju
106
`
Juliusza
P o ko
ieg
o
Muz.
Narodowy
pl. P. W å
ar sza
wy
S³owackiego
S³o w
k
ac
ieg
o
bulw
ar
X aw
ere
go
Du
pl.
Powstañców
Warszawy
I
ow
sk
ie
t
moszki ô
d
l
a
runw
6
a
J
o
D69
w ackieg
Diesem CityTrip-Band wurde hier ein herausnehmbarer Faltplan beigefügt. Sollte er beim
Erwerb des Buches nicht mehr vorhanden sein,
fragen Sie bitte bei Ihrem Buchhändler nach.
J. S³o
O³ aw s ka
n ik
G
92 m
Muz.
Poczty
der
yk
wieck
Park
Fr y
M a zo
ä
prom
. Sta
Panorama
Rac³awicka
Duniko
ws
k
mos t
a
iejsk
rom
Bastion
Ceglarski
Z
Kr as ygmu nt a
iñski
ego
ale
dw
ego
promenad a S taromiejska
rd y ñ s k a
Berna
Rozbra
A le ja Ja n a
M a te j k i
Pr zeskok
a
kr zysk
Œ w i ê to
y ska
to k r z
W³
a
W. K raiñskiego
Po
H
a
116 h
A l eja
S2
O ³ aw s k
S k a rgi
137
Œw iê
s k ie
y M³
yñ
mos t
a
o s t o wic
gi
adwi
tej J
Œwiê
mo
P i a s ko s t
wy
a
cka
K rawie
B³. Czes³awa
o Wita
k upia
Œwiê teg
Krowi a
rska
Bis-
£aci-
ka
Œwiétej Kat ar zyny
ka
S ze w s
ars ka
a
idnick
ty
D oro
P i a s ko w
a
Jod³ow
£a ci-
za
KuŸ nic
Rynek
S ze w s
Œwidn
icka
per ta
E. Gep
a
m ko w
K. Œw.
Gen. J. Be m a
j
we
a
Œw.most
Mac
i ej
ka
S ze w s
arsk a
KuŸnic
za
nna
W iêzie
ñsk a
Odr za
R ynek
œnicz a
Kie³ba
icza
Rze¿n
za
ni c
up
Kr
wa
do
S¹
Na J.
ro d
o
ka
W. £oki
et
es³
aw
Bo l
rska
O d rzànsk a
œnicza
Kie³ba
za
nic
R ze ¿ n
icza
kó r
³os
Now
ale
dw
Po
a
Œlê¿n
¿na
£acia
t S i ko
iego
za P
u³as
k
mier
Kazi
r a ³a
ne
Ge
W ³a d ys ³ awa J a gi e ³ ³y
rskie
Podwale
m i e j s ka
Pomo
Al e j
aJ
ana
Koc
hano
S t e f a na Wyszyñskie
ju
P o ko
most
Piaskowa
Hugona
Ksiêdza
G
He e n. J
n r yk.
aD
¹b r ows k i ego
Ko ³ ³ ¹ t a j
a
Bia
a
orsk
and
Ko m
go
i
dwig
tej Ja
Pom o
icka
Œwidn
ch
ski
Œl¹
c ów
tañ
ws
Po
K a rd yna ³a
Ge n . J . Bem
a
ka
B ³ . C zes³awa
cza
pni
Kru
a
ow
ad
ieg
o
Œw i ê
rsk a
Boles³awa
S ze w s
ie g o
rsk
i ko
st S
mo
sk
li ñ
Z ie
a
w skiego
go
wa
nio
³ud
Po
ra
Od
sz
eu
Ta
d
Œlê
h
mo s
ewQ
sk
j 128
Œw. Krzysztofa
X awer
J. Ew angelist y Purkyniego
h 120
e
W i pl.
ar
Muz.
Architektury
ã
i c ka
Odra
pl. Polski
A
pl. leja Jul. S³owackiego
Dominikañski
goK.
lkie Œw. Krzysztofa
Szczytn
rie
sk ich
K.
Œw. Woiciecha
â
Szc z yt n i c ka
Cu
ze j
Ka z i m i e r z a
G
s ka
b ulw
da
t-
O³ aw
ê
80 D
Kuria
Metropolitalna
bulwar X
Hlon
go
iego
Ü Katedra
p l ac K a te d r a l ny
Jana
Ewangelisty Purkyniego
a
K
K a te d r a l ny
A.
a rd .
lio
Ko t l a r s k
Kano
Jo
Miasto
B ene dy kt yñska
K. Œw.
r
bulw a r P i o t
` 107
4
Sienkiewicza
a
pl.
Nowy Targ
Þ
K. Œw.
Krzy¿a Kanonia
Piotra i Pawla
mos t T
Ú pl.
umski
Koœcielny
×
K a te
21
c
Ý
dra l n
K. N.
a Û
plac
Marii
Jahrhunderthalle s
Hen r yk a
Ogród Botaniczny
ka I
Ø Panny
o
Hauptbahnhof s
r zyñskiego
nicza
Miesz
G ar ncar ska
me P
nad
No¿ow
aI
o K. Œw.
Marcina
. Dun
Ó
i ko
Wincentego
wsk
K. Œw. Ô
Πw.
ie g
o
Duc
pl. B Œw. Klary
ha
isku p y N a n i e r a
Ö
Õ
Stare
Ofiar
Oœwiêc
im
nny
eg
icza
Rathaus
s
ß
sz k
a
O
el k
s kich
ieg
Mie
iêt
Si e n k i e w
H e n r y ka
z e w s k i e g o- F r y c z
eja Modr
dr z
An
ë
iêcim
hy
sk
pl.
Bema
Œw
K. Janickiego
h
124
Wi
jnoc
Πw. A
dzk
14 S
R
27c
R D76 yn ek
93 - S13 35 R
Wita
64#
40Garn D75 #60
8S K
c ar sk
R 36 S tw
ch R
81
i
:
e
12S
osza
67 23 119 32 É
¯ c 31 i R50
Rela¿nicz e 101
Rusk
K.
R
45
39
59
a
33 Sukie
n
# c 29 Ratusz R
Marii Magdaleny
90m nice
ln
Witaá
aO
Ku r z y
;
Ë
³aw
Ê 57
à
S t wo
pl.
a 20 c
Targ
M. M
sza
agda
SolnyÎ 102i R
h
132
65
#
l
e
n
25 c
y
R R yn e
K
a
znod
k
4743
h112
ziejs
D 73
ka
30
Ka
O
f
iar Oœ
c - 10
è rola
ì
w
S za
s ka
romlyñ
St a
a
Klasztor
Ursulanek K.
K.
Œw. Macieja
ra
h122
S ³ o j130
d
K. Œw.
Cyrila i Metodego
Ù
G ro
Ò
bne
© Reise Know-How 2014
M. Sêpa-S za
Ð
Universytecki
y
Garbar
R
ny
Na Szañcach
200 m
nia
K. Œw.
ec z
a
Marcina
Odra
D ro
rus
owy
yñ
N
most
lcz
M
iñK il o
J . kieg
s
h115
. Ku
L
Wyspa
Bielarska
S³on
ar S
K
Bo l e s ³ a w a
B. P
mo s t
ar y
Œw. Kl
J
a
b u lw
I
odr
us
bulwar
cki
H
p ro
.M
orb
Wyspa Piasek
r s yte
G
a
ni we
F
ydy
E
Ma
D
ka
86
U
Ba rd s
13
pl.
Orl¹t Pod
Lwowskich wale
aP
ra
rob n e
zka Im. Jezus
G ro d
Ñ
Uniwersytet
pl.
y
P sie B u d
Œw
63#
# i ê te g o
Park
61
Ant
onie Wschodni
g
o
#66
K. Œw.
S15
c 22 Antoniego
W 96
é
R ³od i
kow c26
Tad 46
ka
ica j 129
j
Jas
h
iñs 117
131
Op
kie
ols
go
k
72 D
H a
yk
Wyspa S³odowa
a
i to l d
ia W
Ksiêc c28
Do
j
bu lw ar
miejska
we
D79
D74
Paw³a
a
Podwa le
sk
Kra jowej
Armii
Armii
jo
Kr a
a
rza
ow
Aleja
Al ej a
Rusk
nr
803 Breslau-2014_Ca_mini1.pdf 1 0
1 cm = 75 m
0
m ost U
K azimie
Kr
ka
`
105
aR
D y re k c y j n a
ò
niow a
na
. W.
He
go
S tr a ¿ n i c z a
W i to l d a
Odra
1
2
3
4
5
6
to w
S.138
wik
ka
Hubs
12
go
j
Wie¿a Ciœnieñ
ó Al
53 R eja Wiœ
ia
is
D
Im Herzen der Altstadt S. 58
zka
S i ko
Uniwe 37
ro d
rsytec
rski
G
Universitätsviertel
S.
68
Arsena³
ego
ka
R 52
æ
Sandinsel S. 73
D77
t
Garbary
a
i
41 R ;
N
w
o
55
¿ ow n
Œ
Dominsel S. 75 A. C i eszyñs
c19
icza
Mala
kiego
rska
h
Vom Ringh zum Nationalmuseum
S. 79 £azienna
95
o
m91
99
y
c
Jatki 9
44R
Westlich
êt y und südlich des Rings S. 83 R
wi
18 c
Í
Œ
#
K
U
34
R38 otlarska
ch
87 h114Œw. E 62
l¿biet
tki
#58
y
ys
Œ
51
R
w
z
Ì
i
SS
ê te g o
78
Igielna
pl.
Miko³a h 121
Ws
11 16 ; 54
ç
³aja
K. Œw.D110
ja
M i ko
o
1 Maja
o
g
113
R 56
h
e
El¿biety
t
ê
i
R
c
Œw
17 S
Ï
48
24
127
11
Cmentarz
¯ydowski
³n o cna
bo
lskie
ki
Gen
89
m
ak
Südstadt
S. 91
skie
r z y c ki e g o
C ybu
ors
a
b lew
Pó
E.
a r Józefa Zwie
Du
Pom
Such
Legn i c
Wró
Park Szczytnicki
Ksiêc
Ogród
Zoologiczny
Fosa
10
uski
ta
lw
most
S
7
h
133
Wroc³aw-G³ówny
(Hauptbahnhof)
a
Borowska
ka
wa l e
Ko œ c i
mun
÷
S t.
Muz. Mineralog.
bu
go
Ad
Mic
ama
za
Wojciecha
ic
iego
dskie
iej
ic
kiew
Dubois
Uniwersytet
ra
bodn
P i³su
³awsk
wsk
Odra
tt a
ka
9
Bogus
Fosa
Pod
a
odo
ù
gu
S wo
ef a
Sk³
Z yg
u
Tra
Z aporos
echa
Józ
Tadeuz
s
ie-
O ³a w ska
a
Wo j c i
872
ra³a
Cur
õ Wybrze¿e
Wyspiañskiego
ald
owa
a
M.
mu
a³k
Podw a l e
sz a S ³ o w a c k
o
i eg
ki
123h
Zum Scheitniger
Park
Wit S. 93
olda
Ro
sz
r
D
Ma
isz
G r a b Ko l e j
Gene
plac
S³owackiego
Al eja Juliu
aldz
êcia
Od
Wielkie g o
5
nw
Gru
Ksi
ko w
ê
Zamek Królewski/
Fo
Pod sa m Muzeum Historyczne
w a iejs
l e ka
Teatralna
S5
ick a
owskiego
pl.
Maksa
Borna
asz
a
S z c zytn
Muzeum
Narodowe å
Panorama
Rac³awicka ä Park
a
zM
Magdaleny
S
a
yñsk
à Marii
Ü
Odra
Ro m a n a D m
na
S.136
7
erz
a
a
szcz
dra
wic
i
d ko
2
Katedra
Œw.
Ê
Kazi m
Podwale
P a w³a W ³ o
85U
6
dzk
Uniwersytet
Koœció³ 1
Œw. El¿biety Stary
Ratusz
a
G ro
a
Ð
Ì
Rusk
6
dz k
ie
t M
mos
Park Szczytnicki
Zyn
N ow
Gro
iat
Katedra Œw.
Jana Chrzciciela
Aleja
i
ñsk
ka
nr y
o
Lud
Odra
w
yŒ
3
Odra
lda
4
ñ
ckzieago
eRsó¿zyc
Miko³aja Kopernika
ia W it o
za
i
os tiraM
ud o m
Lm
He
B ro
eg
dat
Œru
ó
5
³ n o cna
Hen r y k a S i e n k i e w i
c
owa
aP
K siêc
Wyspa
Bielarska
Wyspa
S³odowa
Stanis³awa
ski
Po m o r s k a
skiego
ne r a
ka
Drob
Po m or s
na D m ow
© R EISE KNOW -HOW 2014
¸ Liste der Karteneinträge Seite 139
Kur k
R o ma
Odr
4
Odra
rsk a
S.144
550 m
K u r ko w a
S ta r a
P om o
3
0
Seite 139
¸ Liste der-Karteinträge
95
K a r d y n a ³ a S . W y sz y ñ s k i e g o
Breslau, Übersicht
t
Rozbra
A le ja Ja n a
M a te j k i
Szar zyñskiego
kiego
W yszyñs
Sêpa-
Miko³aja
K a rd y
i ê te
go
na³a
Jó z
efa
S t e fan a
Kapitulna
Œw
ju
P o ko
o
pl. P. W å
ar sza
wy
S³owackiego
S³o w
ieg
o
mos t
a
prom
Juliusza
ieg
Muz.
Narodowy
k
ac
Fr y
bulw
ar
X aw
ere
go
Du
pl.
Powstañców
Warszawy
I
ow
sk
ie
t
moszki ô
d
l
a
runw
6
a
J
D69
w ackieg
o
wieck
Diesem CityTrip-Band wurde hier ein herausnehmbarer Faltplan beigefügt. Sollte er beim
Erwerb des Buches nicht mehr vorhanden sein,
fragen Sie bitte bei Ihrem Buchhändler nach.
J. S³o
O³ aw s ka
n ik
G
92 m
Muz.
Poczty
der
yk
M a zo
ale
iejsk
rom
Park
Duniko
ws
k
106
`
. Sta
ä
promenad a S taromiejska
rd y ñ s k a
Panorama
Rac³awicka
A l eja
dw
a
116 h
ego
Bastion
Ceglarski
J. Ew angelist y Purkyniego
Po
H
Pr zeskok
a
kr zysk
Œ w i ê to
y ska
to k r z
W³
a
O ³ aw s k
S k a rgi
137
Berna
Œwiétej Kat ar zyny
B³. Czes³awa
o Wita
Œwiê teg
cka
£aci-
ka
K rawie
Bis-
a
W. K raiñskiego
a
P i a s ko w
a
Jod³ow
Krowi a
rska
£acia
k upia
K. Œw.
pl. Polski
ka
S ze w s
ars ka
ty
F
idnick
k
D oro
ws
j 128
Œw. Krzysztofa
X awer
Z
Kr as ygmu nt a
iñski
ego
arsk a
£a ci-
za
KuŸ nic
Rynek
S ze w s
Œwidn
icka
per ta
E. Gep
a
eje
m ko w
dr z
Ka z i m i e r z a
G
Œw iê
s k ie
y M³
yñ
mos t
a
o s t o wic
gi
adwi
tej J
Œwiê
a
Œw.most
Mac
i ej
ka
S ze w s
Gen. J. Be m a
j
we
Na J.
ro d
o
ka
W. £oki
et
es³
aw
KuŸnic
za
nna
W iêzie
Odr za
R ynek
Kie³ba
œnicz a
icza
Rze¿n
ñsk a
R ze ¿ n
Bia
za
ni c
up
wa
e
W i pl.
ê
80 D
goK.
lkie Œw. Krzysztofa
5
rie
sk ich
i c ka
Cu
iego
Szczytn
t-
el k
ë
Ofiar
Oœwiêc
im
Szc z yt n i c ka
Odra
ar
Muz.
Architektury
ã
da
lio
Mo
ch
ochy
b ulw
Hlon
go
Wi
K
K a te d r a l ny
A.
a rd .
Jo
h
124
Miasto
B ene dy kt yñska
Kano
Kuria
Metropolitalna
bulwar X
4
Sienkiewicza
a
j
131
Stare
Þ
Ü Katedra
p l ac K a te d r a l ny
r
bulw a r P i o t
` 107
Jahrhunderthalle s
Hen r yk a
Ogród Botaniczny
ka I
Marii
a
Kr
o
Hauptbahnhof s
K. Œw.
G ar ncar ska
U
87
R51
Miesz
Ø Panny
mo
P i a s ko s t
wy
O d rzànsk a
œnicza
Kie³ba
za
nic
icza
kó r
Now
³os
R
34
aI
o K. Œw.
Marcina
z e w s k i e g o- F r y c z
eja Modr
dr z
An
do
nny
eg
icza
Rathaus
s
ß
sz k
K. Œw.
Krzy¿a Kanonia
Piotra i Pawla
mos t T
Ú pl.
umski
Koœcielny
×
K a te
21
c
Ý
dra l n
K. N.
a Û
plac
K. Janickiego
S¹
Bo l
rska
Pomo
W ³a d ys ³ awa J a gi e ³ ³y
go
rskie
t S i ko
mo s
ale
Mie
iêt
Si e n k i e w
H e n r y ka
© Reise Know-How 2014
nia
dzk
ieg
pl.
Bema
Œw
200 m
r zyñskiego
ra
Na Szañcach
Marcina
sk
yñ
dw
a
. Dun
Ó
i ko
Wincentego
wsk
K. Œw. Ô
Πw.
ie g
o
Duc
pl. B Œw. Klary
ha
isku p y N a n i e r a
Ö
Õ
ka
D77
No¿ow 41 R ;55
n
icza
bne
h122
S ³ o j130
d
Πw. A
lcz
37
rsytec
ny
s ka
romlyñ
St a
a
Klasztor
Ursulanek K.
K.
Œw. Macieja
ec z
K. Œw.
Cyrila i Metodego
Ù
G ro
Ò
D ro
rus
owy
. Ku
Po
iñK il o
J . kieg
s
most
ar S
nad
Odra
B. P
mo s t
ar y
Œw. Kl
me
H.
S³on
b u lw
Ma
136
p ro
Uniwe
y
P sie B u d
bu lw ar
miejska
Œw
63#
# i ê te g o
61
Ant
onie
go
#66
K. Œw.
S15
c 22 Antoniego
W 96
é
R ³od i
kow c26
Tad 46
ka
ica j 129
Jas
h
iñs 117
kie
go
72 D
Bo l e s ³ a w a
Wyspa
Bielarska
cki
rza
Paw³a
Podwa le
D79
D74
a
Wyspa Piasek
Ð
Universytecki
y
Garbar
R
95 o
us
Wyspa S³odowa
zka Im. Jezus
G ro d
Ñ
Uniwersytet
pl.
R 52
c19
Mala
rska
-9
J
orb
bulwar
K. Œw.
Garbary
aP
h115
go
a
i to l d
ia W
Ksiêc c28
zka
yk
ra
rob n e
a
r s yte
K azimie
Fosa
a
nr
m91
atki
44R
No¿ow
nicza
18 c
Í#
K
h114Œw
R38 otlarska
62
.
#58 El¿biet y
Œ w i ê te
pl.
SS
h 121 Ì 78
Igielna
go Mik
11 16 ; 54
o³aja
Nowy Targ
K. Œw.D110
113 h El¿biety o
R 56
Ko t l a r s k
R
c
Jana
17 S
a
Ï
48
24
Ewangelisty Purkyniego
14 S
R ynek
27c
76
R
D
93 - S13 35 R
Wita
64#
40Garn D75 #60
8S K
c ar sk
R 36 S tw
ch R
81
i
:
e
12S
osza
67 23 119 32 É
¯ c 31 i R50
Rela¿nicz e 101
Rusk
K.
R
45
39
59
a
K.
33 Sukie
n
# c 29 Ratusz R
Marii Magdaleny
Œw. Woiciecha
90m nice
Witaá
Ku r z y
;
Ë
Ê 57
à
S t wo
â
pl.
20 c
Targ
M. M
sza
agda
SolnyÎ 102i R
A
l
h
132
e
65
#
j
l
e
n
25 c
pl. a Jul. S³owackiego
y
R R yn e
Kazn
k
4743
odzie
h112
Dominikañski
D 73
j
ska
30
K
h 120
Ofiar
c - 10
è a rola
Oœwiê
ì
O³ aw
S za
cims k
S2
s
k
a
jn
i
³aja
j 127
D
ni we
te
i ko
go M
na
ydy
y
£azi en
is
He
m ost U
ç
Rusk
Œ
iego
aR
na
h
Œ w iê
E
to w
yc
h
99
t
wia
d
wik
zy
lskie
o
Lud
A. C i eszyñsk
ic
s tk
Œru
Ws
pl.
Orl¹t Pod
Lwowskich wale
G ro
æ
iêt
C ybu
ki
Odra
Arsena³
bo
S tr a ¿ n i c z a
W i to l d a
ego
w
hŒ
Po m o r s k a
ia
Du
ors
rski
pl.
1 Maja
6
r z y c ki e g o
³n o cna
ka
nr y
Pom
ka
a r Józefa Zwie
most
Legn i c
S i ko
Wojciecha
ic
5
. W.
ka
bu
ra
Pó
ko w
Gen
lw
asz
Ksiêc
S t.
Muz. Mineralog.
Od
zM
olda
Dubois
Uniwersytet
na
Wit
pl.
Maksa
Borna
123h
dra
êcia
a
Zyn
Ksi
owskiego
szcz
i
ñsk
owa
Ro m a n a D m
ie
t M
mos
z añ
Kur k
4
esz c
Po m or s
K u r ko w a
Mi
m os t
Stanis³awa
ski
He
B ro
eg
dat
803 Breslau-2014_Ca_mini1.pdf 1 0
1 cm = 75 m
0
M. Sêpa-S za
¸ Liste der Karteneinträge Seite 139
K a r d y n a ³ a S . W y sz y ñ s k i e g o
Breslau, Altstadt
Rozbr
A le ja Ja n
Szar zyñskiego
kiego
W yszyñs
Sêpa-
S t e fan a
Miko³aja
Kapitulna
a
o s t o wic
Jó z
a
na³a
go
K a rd y
i ê te
Œw
ju
P o ko
ieg
mos t
o
Muz.
Narodowy
bulw
pl. P. W å
ar sza
wy
S³owackiego
ieg
X aw
pl.
Powstañców
Warszawy
o
go
Du
n ik
ow
sk
ie
t
modszki ô
l
a
runw
G
wieck
a
Z
Kr as ygmu nt a
iñski
ego
92 m
ere
M a zo
Muz.
Poczty
O³ aw s ka
Ro
o
S³o w
k
ac
ar
D69
w ackieg
ka
iejs
rom
106
`
. Sta
prom
Juliusza
Duniko
ws
k
Lebendig und mitten im Szene-Viertel:
das günstige Hostel Mleczarnia S. 119
der
yk
J. S³o
Park
promenada S taromiejska
ä
A l eja
Po
le
m i e j s ka
Panorama
Rac³awicka
Muz.
Architektury
ã
ale
rd y ñ s k a
Berna
CityTrip
J. Ew angelist y Purkyniego
dw
W. K raiñskiego
Mit Faltplan
P iotr a
siêdza
W idok
Wier zbo
wa
S k a rgi
ick a
Œwidn
ot y
j Dor
œwiêt
e
ko w a
Zam
W³
tej J
Œwiétej Katar zyny
o Wita
K rawie
Bis-
cka
B³. Czes³awa
k upia
Œwiê teg
£acia
ars ka
£aci-
ka
S ze w s
Œwidn
Œwiê
mo
P i a s ko s t
wy
Jod³ow
a
P i a s ko w
a
arsk a
£a ci-
rska
S ze w s
ka
KuŸ nic
Rynek
icka
per ta
E. Gep
gi
adwi
a
ka
S ze w s
za
za
ñsk a
Odr za
R ynek
œnicz a
Kie³ba
icza
Rze¿n
KuŸnic
W iêzie
nna
O d rzànsk a
œnicza
Kie³ba
za
icza
nic
R ze ¿ n
kó r
Now
³os
Bia
za
ni c
up
Kr
wa
do
S¹
cza
pni
116 h
Bastion
Ceglarski
Fr y
rie
Kru
pl. Polski
ego
mit großem
m
P Erlebnis-
Beste Aussichten:
von Breslaus Türmen S. 17
Cu
a
i c ka
t-
do w
Szczytn
lio
Bastion
Szc z yt n i c ka
go
Park Kopernika
orientieren
informieren
verständigen
Jo
a U 83
X awer
EXTRATIPPS
nd aGRATIS-APP
a
ia³
. Hlo
Odra
ar
lda
a
K a te d r a l ny
ua
zk
ð
.A
K a rd
Breslau
b ulw
G ar ncar ska
y
P sie B u d
od
jsk
Kano
Kuria
Metropolitalna
za
rza
bu lw ar
dskie
ieb
a
…
B ene dy kt yñska
K. Œw.
City|Trip
K. Janickiego
K azimie
Paw³a
miejska
M a r sza ³ k a J . P i l s u
I.
P aw³ow a
ka I
Ü Katedra
p l ac K a te d r a l ny
r z e w s k i e g o- F r y c
eja Mod
dr z
An
Miasto
Krowi a
ieg o
orsk
t Sik
yñ
mo s
lcz
ki
ale
. Ku
ors
dw
ar S
cki
Pom
Po
b u lw
r s yte
m
Œw. ost
Mac
i ej
ic
Fosa
Podwa le
www.reise-know-how.de
Miesz
K. Œw.
Krzy¿a Kanonia
Piotra i Pawla
mosIzabella
t Tums
GawinÚ pl.
ki
Koœcielny
×
K a te
Ý
dra l n c21
K. N.
a Û
plac
K. Œw.
• Antwerpen • Athen
• Augsburg
lda
Ksiêc
ReiseO
Know
a-How Verlag, Bielefeld Cyrila i Metodego
W i to
r
ia
d
• Bangkok • Barcelona
• Basel
a
i
c
c28
Ù
Ksiê
W i to l d a
Πw. A
• Bergamo • Berlin • Bielefeld • Bremen
nny
K. Œw.
Marii
• Breslau • Brügge • Brüssel • Budapest
reisepraktischen Infos: s k
zka Alle
Im. Jezus
Panny
ieg
Grod Anreise,
• Buenos Aires • Córdoba • Danzig
Ø
G ro
Preise, o
ÑAutofahren, Notfall,
r
Uniwersytet
dzk
bulw a r P i o t
Od• Dubai
pl.
• Den Haag • Dresden
ra
Ð
Touren,
Verkehrsmittel
...
(S.
100)
Ò
a
107
`
Universytecki
• Dublin • Dubrovnik • Düsseldorf
y
Klasztor
Garbar
Gen
R
Ursulanek K.
K.
a
. W.
• Edinburgh
• Erfurt
• Florenz
• Frankfurt
37
k
bulwar X. Du
z
S i ko
U
d
niwers
Bars,
Ó
ni ko
Œw. Macieja Cafés,
rski
Œw.
Wincentego
G ro
yteckaRestaurants,
• Göteborg
Arsena³
wsk
ego • Freiburg • Genf • Gent
K.
R 52
Œ
ie g
Milchbars,
Imbisse
...
(S.
26)
Ô
w
æ
.
o
D
Œw.
Klary
D77
t
Garbary
• Granada • Hamburg • Hannover
u
a
c
p
R
i
41
l. Bis
h
N
a
w
o
;
55
a
¿
k
Œ
r
o
u
e
i
p
w
n
y
a
N
.
A
n
C
Ö
c
i
cza
• Havanna • Heidelbergi es• Helsinki
zyñskiego
Malars19
£azi en
ka
h
Õ
Alle touristischen Höhepunkte,
95 o
na
• Hongkong
• Istanbul
-9
h • Innsbruck
m91
99
y
c
Jatki
44R
êt y
No¿ow
ausführlich beschrieben,
bewertet
• Kapstadt Œ• Kaunas
• Kiel • Kiew • Köln R U 18 c
wi
nicza
Í#
K
34
R 38 otlarska
und leicht zu finden
dank des
ch
87 h114Œw. E 62
• Kopenhagen
• Krakau • Kuala Lumpur
l¿biet y
tki
#58
s
y • Las Vegas • Leipzig • Lissabon
Œ
51
R
pl.
w
cleveren
Nummernsystems
z
Ì
i
S
ê
te g o M
h
78
Igielna
S
pl.
Ws
iko³aja 121 K. Œw.D110
aja
11 16 ; 54
ç
Nowy Targ
o³• Los Angeles
k
i
M
• Liverpool
• London
o
1 Maja
113 h El¿biety
R 56
te g o
Ko t l a r s k
R
c
Œ w iê
Jana
• Lübeck • Luxemburg
• Lyon • Macau
Shopping: Einkaufszonen,
17 S
a
Ï
48
24
j 127
Ewangelisty Purkyniego
14
R
S
y
27c
n
• Madrid • Mailand
e
Märkte,
hippe
Läden
...
(S.
19)
Rusk • Mainz • Marrakesch
k
76
R
D
93 - S13 35 R
Wita
64#
a
40Garn D75 #60
8S K
c sk
• Marseille • Miami • Monaco • Montréal
R 36 S tw
ch R
81 : car31
ie
12S
osza
67
23 119 32 É
D79
¯
i R50
• Mumbai • München • Münster
• Neapel
Ausgewählte
Unterkünfte
Rela¿n
Rusk
D74
K.
39 33 Suk icz e 101 R45
59
a
K.
• New Orleans • New York • Nürnberg
iennic
# c 29 Ratusz R
von
nobel
bis
preiswert
(S. 116)Œw. Woiciecha
Marii
Magdaleny
e
90m
Witaá
Ku r z y
;
• Oslo • Oxford • Palma de Mallorca • Paris
Ë
Ê 57
à
S t wo
â
pl.
20 c
Œwi
63#
Targ
M. M
sza
ê te g
• Posen#• Potsdam
• Prag
• Regensburg
agda
SolnyÎ 102i R
Aleja J ul. S³
h132 Erlebnisreicher
#65
l
o
e
Stadtspaziergang
n
R
owackiego
pl.
y
R
yn ek
61
Ant• Riga • Rio de Janeiro 25 c
Kazn
• Reykjavík
4743
onie
odzie
112
Dominikañski
mithgenauer
Beschreibung
(S. 8)
D 73
js ka
go
30
66
• Rom #
• Rostock
• Rotterdam
• Saigon K a
h 120
Ofiar
K. Œw.
S 15
è rola
Oœwiê
ì c - 10
O³ aw
• Salzburg • Sevilla
• Shanghai • Singapur
c 22 Antoniego
S za
cims k
S2
s
k
a
jnoc
i
ch
hy
W 96• Straßburg • Stuttgart
Detailreicher Stadtplan mit der
• Stockholm
é
R ³od i
O
fi
Wi
kow c26 • Tallinn • Tanger
ar
T• Sydney
adk 46
• Taipeh
h
el k
Oœwiêctouris­tischen Infrastruktur
a
ica j 129
imsk ic
iego
j 124
Jas• Toronto
• Tel Aviv
• Trier
• Vancouver
h
h
goK.
iñs 117
pl.
ë
131
kie
lkie Œw. Krzysztofa
e
g
• Venedig
• Verona
• Vilnius
• Warschau
i
P
o
Orl¹t od
O ³ aw s k
ê
72 D
H. • Wismar
Gratis-App für Smartphones & Co. (S. 143)W pl.
a
• Wellington • Wien
le
Lwowskich wa• Weimar
Mo
80 D
a
K
z
a
r
z
e
i
i
m
Œw.
Krzysztofa
j
128
d
r
• Yogyakarta
• Zürich
z
p ro
Luftbild­ansichten der Sehenswürdig­keiten
eje
me
K.PŒw.
ws
n
und touristisch wichtigen Orte
kie
a
Weitere Titel erscheinenadlaufend.
Doroty
j
Routenführung
zum gewünschten Ort
pl.
P
í
Fo unter:
Mennicza
Aktuelle Informationen
108`
o
sa Wolnoœci
Verlauf
des Stadtspaziergangs
Pod
42
PR
100
111
h
M ennic
î
wa
S 4Aktuelle94
- nach Redaktionsschluss
za
Sta
Infos
P
le
ro m
pl.PTeatralny
iej s
Mini-Audiotrainer Polnisch` 109
D70
Opera
ka
ï
m
a
K.
Bo
ego
Cia³a
¿
http://ct-breslau14.reise-know-how.de
Œw
T
eatraln
ie
Now
Stare
y ska
o K. Œw.
Marcina
Mit vielen Extratipps
für:
Hen r yk a
nkiewicza
Citybummler … KauflustigeSie…
Ogród Botaniczny
Preisbewusste
… Nachteulen …
Genießer
…
Kunstfreunde
…
Þ
efa
eg
aI
to k r z
iêt
icza
ß
sz k
Œw iê
y M³
yñsk
mos t
Œw
Si e n k i e w
H e n r y ka
Mie
BRESLAU
s ka
romlyñ
St a
Wyspa
[D] Piasek
€ 11,95
144 Seiten
h122
S ³ o j130
d
owy
ISBN 978-3-8317-2422-2
pl.
Bema
nia
most
ko w
HUN
Œwiê
G
ra
Marcina
asz
Bratislava
bne
ie
es³
aw
Bo l
rska
Pomo
ra
zM
SLOWAKEI
Košice
most
3., neu bearbeitete
und
komplett
Wyspa
S³odowa
aktualisierte Auflage für 2014/15
ni we
W ³a d ys ³ awa J a gi e ³ ³y
lsKraków
kiego
(Krakau)
S tr a ¿ n i c z a
Brno
h115
ny
skiego
bu
Ostrava
Wyspa
Bielarska
D ro
ec z
mit herausnehmbarem City-Faltplan
m ost U
Od
Muz. Mineralog.
ego
Z w i e r z y c ki
olda Über 100 aktuelle Titel zu denl w a r Józefa TSCHECHIEN
spannendsten Städten weltweit:
Wien
P
• Abu Dhabi • Amsterdam • Angkoró ³ n o c n a AUT
C ybu
a
S³on
ñskiego
Czêstochowa
Katowice
UniwersytetPrag
wa
bulwar
era
mo s t
ar y
Œw. Kl
Wojciecha
y
(Breslau)
Dresden
R yd
a
StWarszawa
.D
£ódź ubo
is
Wroc³aw
Drob n
City|Trip
wn
123h
na
Wit
t
dra
cia
owa
City|Trip !
mos
owskiego
100 km
POLEN
Poznañ
DEU
pl.
Maksa
Borna
Zyn
Ksiê
sz
Mie
Dubois
Berlin
Kur k
Ro m a n a D m
z
Szczecin
u to
i
Auf zum nächsten
mo
ñsk
cza
esz c
s t Mi
ska
Stanis³awa
ki
añs
City-Faltplan
Klassik mit allen Sinnen erleben:
das Festival Wratislavia Cantans S. 13
i
Reichlich schräg:aldzk
w
n
u
die Kapelle der
und Tauben S. 74
GrBlinden
plac
Auf den Spuren der Zwerge:
kecke Kobolde an fast jeder Ecke S. 67
Radweg am Wasser:
über Breslaus Inseln ins Grüne S. 111
Blues und Rock bis zum Morgengrauen:
im Klub Od zmierzchu do świtu S. 38
Dominsel für Romantiker:
Zeitreise zur „blauen Stunde“ S. 41
Breslau, Wrocław oder Bresław?
auf den Spuren der Vergangenheit S. 49
Bootsfahrt auf der Oder:
vorbei an Kirchen und Barockpalästen S. 16
j Der Ring ist das Herzstück der Altstadt (S. 58)
vorschläge
für ein langes
Wochenende,
Seite 8
P Viele weitere
Extratipps im
Buch
Izabella Gawin
CITY|TRIP
Breslau
Nicht verpassen!
Ê Altes Rathaus [G6]
Ein Meisterwerk mittelalterlicher
Kunst: Filigrane Ornamente überziehen die
Fassade, Hunderte von Figuren beleuchten
die Geschichte der Stadt. Ein Reich für die
Sinne sind die Innenräume (s. S. 62).
Ì
Blick von der
Elisabethkirche [F5]
Mehrfach ist sie abgebrannt und einge­
stürzt, doch immer wieder auferstanden.
Von ihrem Turm bietet sich ein überwäl­
tigender Blick – bei klarer Sicht bis zur
Schneekoppe im Riesengebirge (s. S. 65).
Ð Universität [G5]
Die 170 m lange Prachtfassade
der traditionsreichen Alma Mater spiegelt
sich im Wasser der Oder. Ihr schönster
Saal, die Aula Leopoldina, ist vom Boden
bis zur Decke in warmen Tönen a­ usgemalt
(s. S. 69).
Ü
Johannes-Kathedrale [I5]
Von den vier Breslauer Kathe­
dralen ist dies die mächtigste: eine düs­
tere, von glühenden Farben durchzuckte
Gruft mit zwei beeindruckenden Türmen
(s. S. 76).
à Maria-MagdalenaKathedrale [G6]
Hoch und weit, elegant und lichtdurchflu­
tet: Ihr Highlight ist ein romanisches Portal,
in das archaische Wesen, Schlangen und
anderes Getier gemeißelt sind (s. S. 79).
ä Panorama von Racławice [I6]
Das 120 Meter lange, kreisrunde
Schlachtgemälde entfaltet eine erstaun­
liche Wirkung (s. S. 80).
å Nationalmuseum [J6]
Eine Fundgrube der Kunst: Meister­
werke von der Gotik bis zur Moderne rings um
einen Lichthof (s. S. 82).
ê Königsschloss [F6]
In der prachtvoll restaurierten
Residenz der preußischen Könige unter­
nimmt man eine Zeitreise in 1000 Jahre
Stadtgeschichte (s. S. 87).
Jüdischer
ò Alter
Friedhof [F12]
Ein verwunschener Park mit Grabtempeln
unter schattigen Bäumen – ein Ort der
­Stille und Meditation (s. S. 91).
÷ Scheitniger Park [P5]
Breslaus grüne Lange mit Japa­
nischem Garten und der Jahrhunderthalle,
einem Welterbe der UNESCO (s. S. 96).
Leichte Orientierung mit
dem cleveren Nummernsystem
Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind
zum schnellen Auffinden mit fortlaufenden
Nummern versehen. Diese verweisen auf
die ausführliche Beschreibung im Kapitel
„Breslau entdecken“ und zeigen auch die
­genaue Lage im Stadtplan.
CITY|TRIP
Breslau
Inhalt
Nicht verpassen!
1
Impressum6
Auf ins Vergnügen
7
Breslau an einem Wochenende
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Breslau für Citybummler
Breslau für Kauflustige
Breslau für Genießer
Breslau am Abend
Breslau für Kunstund Museumsfreunde
Breslau zum Träumen und Entspannen
8
12
15
18
23
35
42
44
Am Puls der Stadt
47
Das Antlitz Breslaus
Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Leben in der Stadt
Laboratorium der Moderne
48
49
52
55
Breslau entdecken
57
Im Herzen der Altstadt
58
É Ring (Rynek) ***58
Ê Altes Rathaus
(Stary Ratusz) ***62
Ë Neues Rathaus und Tuchhallen
(Stary Ratusz/Sukiennice) **64
Ì Elisabethkirche
(Kościół Św. Elżbiety) **65
Í Alte Schlachtbänke
(Stare Jatki) **66
Î Salzmarkt (pl. Solny) ***68
j Eingang zum Schweidnitzer ­Keller
(s. S. 29): Er (links) wankt nach
Hause, sie (rechts) zückt den Schuh
Universitätsviertel68
Ï Kuźnicza-Straße *68
Ð Universität/Aula Leopoldina ***69
Ñ Jesuskirche
(Kościół Imienia Jezusa) ***71
Ò Ossolineum **71
Ó Ursulinenkloster
(Klasztor Urszulanek) *72
Ô Vinzenzkathedrale
(Katedra Św. Wincentego) **72
Õ Foto-Medium-Art *73
Ö Markthalle (Hala Targowa) ***73
Sandinsel73
× Kirche Maria auf dem Sande (Kościół
Św. Marii Panny na Piasku) ***73
Ø Universitätsbibliothek
(Biblioteka Uniwersytecka) *75
Ù Cyryl-und-Methodius­kirche
(Kościół Św. Cyryla i Metodego) *75
Dominsel75
Ú Kirchplatz (pl. Kościelny) **75
Û Domstraße (ul. Katedralna) **76
Ü Johannes-Kathedrale (Katedra
Św. Jana Chrzciciela) ***76
Ý Erzdiözesanmuseum
(Muzeum Archidiecezjalne) **77
Þ Botanischer Garten
(Ogród Botaniczny) ***78
ß Naturhistorisches Museum
(Muzeum Przyrodnicze) **78
Vom Ring zum Nationalmuseum 79
à Maria-Magdalena-Kathedrale
(Katedra Św. Marii
Magdaleny) ***79
á BWA-Galerie
(Galeria Awangarda BWA) **79
4 Inhalt
â Adalbertkirche
(Kościół Św. Wojciecha) **79
ã Architekturmuseum
(Muzeum Architektury) **80
ä Panorama Racławicka ***80
å Nationalmuseum
(Muzeum Narodowe) ***82
ö Jahrhunderthalle
(Hala Stulecia) ***94
÷ Scheitniger Park und Japanischer
Garten (Park Szczytnicki/Ogród
Japoński) ***96
ø WuWa und Sępolno *97
ù Zoo (Ogród Zoologiczny) **98
Westlich und südlich des Rings
Praktische Reisetipps
83
æ Arsenal/Museum für Archäologie
und Militaria (Muzeum Archeologiczne/
Muzeum Militariów) **84
ç Orthodoxe Kathedrale (Katedra
Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy) **84
è Platz der Ghettohelden
(pl. Bohaterów Getta) *85
é Synagoge zum Weißen Storch
(Synagoga Pod Białym
Bocianem) **86
ê Königsschloss/
Historisches Museum
(Zamek Królewski/
Muzeum Historzcyne) ***87
ë Ehemalige Hofkirche
(Kościół Opatrzności Bożej) *88
ì Świdnicka-Straße *89
í Dorotheenkirche
(Kościół Św. Doroty) **89
î Monopol **89
ï Oper (Opera Wrocławska) **90
ð Corpus-Christi-Kirche
(Kościół Bożego Ciała) *90
Südstadt91
ñ Hauptbahnhof
(Wrocław Główny) **91
ò Alter Jüdischer Friedhof
(Cmentarz Żydowski/Muzeum
Sztuki Cmentarnej) ***91
ó Wasserturm
(Wieża Ciśnień) **93
Zum Scheitniger Park
93
ô Grunwaldzki-Brücke **93
õ Promenadenweg
(Wybrzeże Wyspiańskiego) *94
99
An- und Rückreise
100
Autofahren102
Barrierefreies Reisen
104
Diplomatische Vertretungen
105
Elektrizität105
Geldfragen105
Informations­quellen
106
Internet108
Medizinische Versorgung
108
Mit Kindern unterwegs
109
Notfälle110
Öffnungszeiten110
Post110
Radfahren111
Schwule und Lesben
111
Sicherheit111
Sport und Erholung
112
Sprache113
Stadttouren113
Telefonieren113
Toiletten114
Unterkunft114
Verkehrsmittel119
Wetter und Reisezeit
120
Anhang121
Kleine Sprachhilfe Polnisch
122
Register128
Cityatlas131
Liste der Karteneinträge
139
Die Autorin
142
Zeichenerklärung142
Breslau mit PC,
Smartphone & Co.
143
ß
a
o s t o wic
W³
a
Kuria
Metropolitalna Eine Liste der im Buch beschriebenen
go
i ê te
Bewertung der
ni ko
Sehenswürdigkeiten
ws
bulwar X. Du
Orientierungssystem
efa
gi
adwi
tej J
Œwiê
Benutzungshinweise
r
bulw a r P i o t
` 107
S
kiego
Jüdisches Breslau heute . . . . . . . . 85
Ogród Botaniczny
Das neue Musikforum . . . . . . . . . 87
Abtauchen
Þ 1981 . . . . . . . . . . . . 89
Inspektor Mock ermittelt . . . . . . . . 90
Partisanenhügel . . . . . . . . . . . . 91
Jugendstil
Kan platt gemacht . . . . . . . 93
a
Der ersteo Radioschrei . . . . . . . . . o98
l nd
Breslau preiswert . . . . . . .ar .d. . A .. H . 105
K
MeineatLiteraturtipps . . . . . . . . . 107
K e d ra l ny
Ü Katedra
Szc z yt n i c ka
p l ac K a te d r a l ny
B ene dy
nia
Marcina
Marii
Ø Panny
Hen r yk a
Jó z
mos t
Œw iê
to k r z
y M³
yñsk
ie
aI
Das gibt es nur in Breslau . . . . . . . 11
h122 FestivalΠWratislavia Cantans . . . . . 13
wiê
S ³ o j130
Miesz
ka I
d o w Schweidnitzer
teg Keller . . . . . . . . . . 29
y
o K. Œw.
Smoker’s Guide .Marcina
. . . . . . . . . . . . 33
Breslau oder Wrocław? . . . . . . . . 49
a
k
K. Œw.
s
ñ
y
l
rom
K. Œw. – ein Inferno
Festung Breslau
. . K . a .no . 51
nia
Krzy¿a
Piotra i Pawla
w.
Galerie
berühmter Schlesier . . . Ú
. . . 64
m
o
pl.
s
todego
t ums
klugt
Um jedeTEcke
. . 67
i ein Zwerg . . . .Koœcielny
Ù
×
K a te
c21
Ý
draTauben . . . Kapelle
74
Anny
K. N. der Blinden und
lna Û
plac
S t e fan a
y ska
sz k
icza
W yszyñs
Si e n k i e w
H e n r y ka
Szc
na³a
pl.
Bema
Exkurse zwischendurch
Mie
P i a s ko s t
wy
A le ja Ja n a
Ma
kr z
Œ w i ê to
ra
Benutzungshinweise 5
Kapitulna
y
bne
Gen. J.
D ro
czn
y sz y ñ s k i e g o
on e
Œw
k ie
P o ko
ka
mos t
iejs
rom
. Sta
prom
promenada S taromiejska
M a zo
wieck
a
Z
Kr as ygmu nt a
iñski
ego
ale
dw
Po
100
go
Berna
za
Ro
m
ua
lda
m i e j s ka
G ar ncar ska
r z e w s k i e g o- F r y c
eja Mod
dr z
An
K. Janickiego
rd y ñ s k a
ju
W. K raiñskiego
K a rd y
Örtlichkeiten wie Sehenswürdigkeiten,
Restaurants, Hotels, Cafés, Infostellen
go
Duc *** auf
keinen Fall verpassen
befindet sich auf Seite 139.
ha
O
Ö **
besonders sehenswert
Zurdschnelleren
Orientierung tragen alle
ra
b ulw
ar
*
wichtige Sehenswürdigkeit
für
Hauptsehenswürdigkeiten und Lokalitäten
Fr y
X awer
speziell interessierte Besucher
sowohl im Text als auch im Kartenmaterial
der
ego
y
Duniko Nummer:
die gleiche
ws
kie und fortlaufender
Bastion h116 Mit Symbol
pl. Polski
g
o
Ceglarski
106 werden die sonstigen Lokali­
Nummer
` Muz.
116 h
täten wie
Cafés, Geschäfte,buHotels,
Narodowy
lwa
ågekennzeichnet.
rX
Infostellen
J. Ew angelist y Purkyniego
pl. P. W usw.
gelisty Purkyniego
aw
a
r
s
ere
z
aw y
Panorama
ä Mit einer fortlaufenden
magentafar­
go
Rac³awicka
benen Nummer sind die Hauptsehens­ Dun
i ko
ä
ws
würdigkeiten gekenn­zeichnet. Steht die
k ie
S³owackiego
K.
Muz.
pl. sie auf die
Nummer
im
Fließtext,
verweist
Woiciecha
Architektury Park
Powstañców
Beschreibung dieser Sehenswürdigkeit
ã
â
o „Breslau Warszawy
im Kapitel
entdecken“.
Grun
a J ul. S³owa
ieg
µ Dieafarbige
ckiego
c k Linie markiert den Verlauf
w Stadtspaziergangs (s. S. 8).
nikañski
A l e ja Juliusza S ³ odes
20
[I6] In eckigen Klam­mern steht das Plan­
S2
qua­­drat im Kartenmaterial, in diesem
92 m
Beispiel Planquadrat I6.
Muz.
Vorwahlen
Ortsmarken ohne Angabe des Plan­
D
Poczty
µ Polen: 0048
qua­drats liegen außerhalb unserer Kar­
ten. Sie können aber wie alle Örtlichkei­
O³awskµ Deutschland: 0049
µa Österreich: 0043
ten in unseren spe­ziellen Luftbildkarten
O³ aw s ka
µ Schweiz: 0041
auf der Produktseite dieses Buches unter
µ Breslau: 71 (bereits in den
www.reise-know-how.de oder direkt
Festnetznummern integriert)
unter http://ct-breslau14.reise-knowo
how.de lokalisiert werden.
Πw.
6 Impressum
Impressum
Izabella Gawin
CityTrip Breslau
erschienen im
Reise Know-How Verlag Peter Rump GmbH,
Osnabrücker Str. 79, 33649 Bielefeld
© Reise Know-How Verlag
Peter Rump GmbH 2010, 2012
3., neu bearbeitete und komplett
aktualisierte Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8317-2422-2
Printed in Germany
Dieses Buch ist erhältlich in jeder Buch­
handlung Deutschlands, der Schweiz,
Österreichs, Belgiens und der Niederlande.
Bitte informieren Sie Ihren Buchhändler
über folgende Bezugsadressen:
Deutschland: Prolit GmbH, Postfach 9,
D-35461 Fernwald (Annerod)
sowie alle Barsortimente
Schweiz: AVA Verlagsauslieferung AG,
Postfach 27, CH-8910 Affoltern
Österreich: Mohr Morawa Buchvertrieb
GmbH, Sulzengasse 2, A-1230 Wien
Niederlande, Belgien: Willems
Adventure, www.willemsadventure.nl
Wer im Buchhandel kein Glück hat,
bekommt unsere Bücher auch über
unseren Büchershop im Internet:
www.reise-know-how.de
Aktuelle Informationen
nach Redaktionsschluss
Unter www.reise-know-how.de werden
aktuelle Ergänzungen und Änderungen
der Autorin und der Leser zum vorliegen­
den Buch bereitgestellt. Sie sind auch in
der Gratis-App zum Buch abrufbar.
Herausgeber: Klaus Werner
Lektorat und Layout:
amundo media GmbH
Karten: Ingenieurbüro B. Spachmüller,
amundo media GmbH
Druck und Bindung: Media-Print, Paderborn
Fotos: siehe Bildnachweis S. 142
Anzeigenvertrieb: KV Kommunalverlag
GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 23,
85521 Ottobrunn, Tel. 089 928096-0,
[email protected]
Alle Informationen in diesem Buch sind von
der Autorin mit größter Sorgfalt ge­sammelt
und vom Lektorat des Verlages gewissen­
haft bearbeitet und überprüft worden.
Da inhalt­­liche und sachliche Fehler nicht
ausgeschlossen werden können, erklärt
der Verlag, dass alle A­ ngaben im Sinne
der Produkthaftung ohne Garantie erfolgen
und dass Verlag wie Autorin keinerlei
Verantwortung und Haftung für inhaltliche
und sachliche Fehler über­nehmen.
Die Nennung von Firmen und ihren
Pro­dukten und ihre Reihenfolge sind als
Beispiel ohne Wertung gegenüber anderen
anzusehen. Qualitäts- und Quantitätsan­
gaben sind rein subjektive Ein­schät­zungen
der Autorin und dienen keinesfalls der
Bewerbung von F­ irmen oder Produkten.
Wir freuen uns über Kritik, Kommentare
und Ver­besserungsvorschläge:
[email protected]