Regulamin I Szkoła Myślenia

Transkrypt

Regulamin I Szkoła Myślenia
REGULAMIN
I SZKOŁY MYŚLENIA INSTYTUTU OBYWATELSKIEGO
22-26 lutego 2012 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich członkowie Platformy Obywatelskiej RP
(dalej: PO RP) mogą wziąć udział w szkoleniu i warsztatach o nazwie „I Szkoła Myślenia
Instytutu Obywatelskiego” (dalej: Szkoła).
2. Celem Szkoły jest dostarczenie uczestnikom wiedzy w dziedzinach związanych
z funkcjonowaniem państwa poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach, debatach
oraz warsztatach, a także wizytę studyjną w Sejmie RP. Zajęcia poprowadzą eksperci,
naukowcy, dziennikarze i politycy.
§2
Organizatorem Szkoły jest Instytut Obywatelski, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12/9,
00-490 Warszawa, zwany dalej Organizatorem, który będzie wykonywał wszelkie czynności
organizacyjne i techniczne związane ze Szkołą.
II. UCZESTNICY SZKOŁY
§3
Szkoła przeznaczona jest dla członków PO RP w wieku 20-25 lat (tj. 22 lutego 2012 r.,
w dniu rozpoczęcia zajęć, uczestnik musi mieć rozpoczęte 20 i nie ukończone 25 lat).
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KWALIFIKACJACH I ZASADY UDZIAŁU W SZKOLE
§4
1. W Szkole może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników. Po jednej osobie
wybranej z każdego województwa z najlepszym wynikiem oraz dodatkowo spośród
pozostałych aplikacji 4 najwyżej ocenione.
2. Uczestnicy wybierani będą w drodze eliminacji spośród osób, które prześlą
prawidłowe zgłoszenie, a także spełnią pozostałe warunki uczestnictwa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkoły.
§5
Warunkiem uczestnictwa w kwalifikacjach do Szkoły jest:
a) prawidłowe wypełnienie i wysłanie zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu)
b) przygotowanie projektu angażującego społeczność lokalną (załącznik nr 2 do
regulaminu)
c) udzielenie odpowiedzi na pytania (załącznik nr 3 do regulaminu).
§6
1. Zgłoszenia należy wysłać do Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail:
[email protected] do dnia 9 lutego 2012 r.
2. Podanie wyników kwalifikacji nastąpi w dniu 17 lutego 2012, poprzez przesłanie
informacji na adres e-mail uczestnika oraz podanie informacji na stronie internetowej
Organizatora.
§7
Zakwalifikowany uczestnik Szkoły zobowiązany jest potwierdzić zamiar uczestnictwa do dnia
19 lutego 2012 r. na adres e-mail: [email protected] . W przypadku braku
potwierdzenia uważa się, że uczestnik zrezygnował i jego miejsce może być zaoferowane
osobie, która uzyskała kolejną lokatę w kwalifikacjach.
§8
Uczestnik Szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
§9
1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Szkoły: nocleg oraz wyżywienie
w dniach w dniach 22 – 26 lutego 2012 r.
2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
§10
W trakcie Szkoły każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich
prowadzonych zajęciach.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Instytutu Obywatelskiego przy
ul. Wiejskiej 12/9 w Warszawie.
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] .
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Sekretarz
Generalny Platformy Obywatelskiej RP.
4. Udostępnianie Organizatorowi dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z organizacją
Szkoły oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
Uczestnikom i kandydatom na uczestników Szkoły przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

Podobne dokumenty