RAPORT BIEśĄCY NR 33/2007 Data sporządzenia: 2007.03.14

Transkrypt

RAPORT BIEśĄCY NR 33/2007 Data sporządzenia: 2007.03.14
RAPORT BIEśĄCY NR 33/2007
Data sporządzenia: 2007.03.14
Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Spółka DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, Ŝe Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., uchwałą nr 174/2007 z dnia 14 marca 2007 roku, wyznaczyła na 15 marca
2007 r. dzień ostatniego notowania 9.998.250 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Jednocześnie uchwałą nr 175/2007 z dnia 14 marca 2007 roku akcje te zostały dopuszczone i
wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie do obrotu akcji
serii E wyznaczone zostało na dzień 16 marca 2007 roku, pod warunkiem dokonania przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 marca 2007 roku rejestracji tych
akcji i oznaczenia ich kodem „PLDRZPL00032”.

Podobne dokumenty