Konkurs fotograficzny pn. „W Ryczącej Perspektywie”

Transkrypt

Konkurs fotograficzny pn. „W Ryczącej Perspektywie”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie. Projekt
wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Zachodniopomorskiego
oraz
Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach
og aszaj
Konkurs fotograficzny pn.
„W Rycz cej Perspektywie”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkó ponadgimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego.
Tematyka nadsy anych prac fotograficznych powinna ilustrowa
byd o – zarówno ras mi snych jak i mlecznych –
w niecodziennych uj ciach na tle krajobrazu wiejskiego i
przyrodniczego.
Termin nadsy ania prac trwa od 24 maja do 26 lipca 2013 roku.
Regulamin konkursu
Karta zg oszeniowa
Na zwyci zców konkursu czekaj atrakcyjne
nagrody rzeczowe!

Podobne dokumenty