specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekt „Szansa na lepsze życie” współfinansowany
Przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie uprzejmie informuje, że
kontynuuje w 2012 r. realizacje Projektu:
„SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych dla 55 osób pozostający bez
zatrudnienia, są w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają z pomocy MGOPS w
Krotoszynie
CELE SZCZEGÓŁOWE:
zwiększenie motywacji do działania, własnej samooceny, poprawa wizerunki,
nawiązanie relacji grupowych,
zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
zarządzanie budżetem domowym z tanim gotowaniem,
zwiększenie kompetencji zawodowych,
uzyskanie lepszych komunikacji w rodzinie,
wzrost poziomu integracji uczestników Projektu i ich otoczenia w wyniku działań
środowiskowych.
PROJEKT OBEJMUJE:
55 Beneficjentów Ostatecznych w tym 6 osób niepełnosprawnych
Udział Beneficjantów Ostatecznych jest bezpłatny
Projekt zgodny z zasadą równości szans
W projekcie zaplanowano organizację następujących działań:
- warsztaty psychologiczne, prawno zawodowe, autoprezentacji i wizażu,
oraz zarządzanie budżetem domowym z tanim gotowaniem,
- warsztaty indywidualne,
- kursy zawodowe.
Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim
Przedstawiciel handlowy z językiem angielskim
Magazynier z obsługą wózków widłowych
Ochraniarz z licencją I stopnia
Prawo jazdy kat.B i C
Spawacz
- pomoc finansowa w formie zasiłków celowych,
- ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału w projekcjie,
- badania lekarskie.
W projekcie przewidziano również działania o charakterze środowiskowym:
- wycieczki integracyjne uczestników Projektu wraz z rodzinami
- bilety do kina dla uczestników Projektu wraz z rodzinami
- karnety rodzinne na basen kryty
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krotoszynie ul. Kobylińska 10 A
Biuro Projektu „Szansa na lepsze życie”
tel./fax.:62 -725-36-68; 62 725-39-96
www.mgops.krotoszyn.pl

Podobne dokumenty