Bożena Popiołek (ur. 24 XI 1962, Bolesław), prof. dr hab. nauk

Transkrypt

Bożena Popiołek (ur. 24 XI 1962, Bolesław), prof. dr hab. nauk
Bożena Popiołek (ur. 24 XI 1962, Bolesław), prof. dr hab. nauk humanistycznych
w zakresie historii (2010 r.), specjalność historia nowożytna i historia kultury, pracownik
Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, dyrektor Instytutu Historii, kierownik Katedry Edukacji Historycznej IH,
Kierownik Zakładu Historii Kultury IH. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.
Zainteresowania badawcze:
historia kultury i mentalności epoki baroku, szczególnie przełomu XVII i XVIII wieku,
epistolografia staropolska, testamentologia i staropolskie ceremoniały pogrzebowe,
historia rodziny i kobiety w dawnej Polsce, klientelizm oraz przemoc w czasach saskich
w kontekście antropologicznym, staropolskie gazety rękopiśmienne (awizy).
Ważniejsze publikacje:
 Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej
(ok. 1669 – 1729), Kraków 1996, ss. 149.
 Potop /w:/ Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1998, wyd. I, Warszawa 2000,
wyd. II, ss. 72.
 A z Warszawy nowiny te…. Listy Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej z lat
1710-1720, Kraków 2000, ss. 282.
 Ludzie i epoki. Podręcznik do historii do klasy II LO, Znak Kraków 2003, wyd. II Kraków
2008, ss. 322.

Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów
szlacheckich, Kraków 2003, ss. 432.
 Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii
mentalności XVII-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, ss. 314.

Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi
Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, Kraków 2010, ss. 438.
 red. Przodków naszych dzieje. Panteon ojczysty i ojczyste spory. Poradnik dydaktyczny
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Popiołek, Kraków 2013.
 red. Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, T. I: Historia i Edukacja,
red. naukowa B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska, Kraków 2013.
 red. W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka
Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.