Zalecenia pokontrolne dla Domu Dziecka w Skwierzynie

Transkrypt

Zalecenia pokontrolne dla Domu Dziecka w Skwierzynie
Pani
Magdalena Lichuta – Sadulska
Dyrektor
Domu Dziecka
w Skwierzynie
Nasz znak: Fn HM – 3020 – 09 / 05
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie zaleceń pokontrolnych
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli
podpisanym w dniu 7 września 2005 r., Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu przekazuje Pani
Dyrektor niniejsze zalecenia pokontrolne i wnosi o:
1. Dokonywanie rocznych planów wydatków rzeczowo – finansowych z uwzględnieniem
grup dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – CPV.
2. Skierowanie osoby prowadzącej zamówienia publiczne na szkolenie z zakresu praktyki
prawa zamówień publicznych.
3. Staranne dokonywanie określenia wartości zamówienia i dokonywanie wyboru trybu
adekwatnego do wartości i charakteru zamówienia.
Starosta: Kazimierz Puchan

Podobne dokumenty