Mac mini Podr´cznik u˝ytkownika

Komentarze

Transkrypt

Mac mini Podr´cznik u˝ytkownika
Mac mini
Podr´cznik
u˝ytkownika
Zawiera opis ustawienia oraz
informacje o rozwiàzywaniu
problemów dla komputera
Mac mini
K Apple Computer, Inc.
zastrze˝one.
AirPort Express, Finder, logo FireWire, iSight, Mac mini,
Panther, Rendezvous i Safari sà znakami towarowymi
Apple Computer, Inc.
Zgodnie z prawem autorskim, ten podr´cznik nie mo˝e
byç kopiowany, w cz´Êci lub w ca∏oÊci, bez pisemnego
pozwolenia Apple.
AppleCare, Apple Store i iTune Music Store sà znakami
us∏ugowymi Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w
USA i w innych krajach.
Logo Apple jest znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i w innych
krajach. U˝ycie logo Apple poprzez wykorzystanie
skrótu klawiaturowego (Opcja-PodnoÊnik-K) dla celów
komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
Apple stanowi naruszenie prawa.
.Mac jest znakiem us∏ugowym Apple Computer, Inc.
© 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa
Do∏o˝ono wszelkich staraƒ, aby informacje zawarte
w tym podr´czniku by∏y dok∏adne. Apple Computer,
Inc., nie odpowiada za b∏´dy drukarskie lub pisarskie.
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
Apple, logo Apple logo, AirPort, Final Cut, FireWire,
iCal, iLife, iMovie, iPod, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS
i QuickTime sà znakami towarowymi Apple Computer,
Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.
Znak s∏owny Bluetooth i logo nale˝à do Bluetooth SIG,
Inc. i sà u˝ywane przez Apple Computer, Inc. na
podstawie licencji.
ENERGY STAR® jest zarejestrowanym w USA znakiem
towarowym.
Nazwy innych firm i produktów wymienione
w niniejszym podr´czniku sà znakami towarowymi
odpowiednich firm. Nazwy produktów firm trzecich
zosta∏y wymienione jedynie w celach informacyjnych
i nie sà reklamà ani rekomendacjà. Apple nie ponosi
˝adnej odpowiedzialnoÊci za dzia∏anie lub stosowanie
tych produktów.
Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby
Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” i symbol
podwójnego-D sà znakami towarowymi Dolby
Laboratories. Confidential Unpublished Works, ©
1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Wszelkie prawa
zastrze˝one.
Spis treÊci
9
10
15
17
Rozdzia∏ 1: Uruchamiamy Maka mini
Ustawienie Maka mini
Co dalej?
Co zrobiç po zakoƒczeniu pracy z Makiem mini?
19
20
23
25
26
28
29
30
30
30
31
32
33
Rozdzia∏ 2: Poznajemy Maka mini
Podstawowe cechy Maka mini
Poznawanie Mac OS X
Przystosowanie do w∏asnych potrzeb biurka i ustawienie preferencji
Pod∏àczenie drukarki
Odtwarzanie CD i pod∏àczanie s∏uchawek
Uaktualnienie oprogramowania
Pod∏àczenie kamery lub innego urzàdzenia FireWire
Pod∏àczenie komputera do sieci
Korzystanie z Internetu
Transfer plików do innego komputera
Gdy program ulegnie „zamro˝eniu”
Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania przez u˝ycie Pomocy Mac OS (Mac OS Help)
5
34 U˝ywanie programów
35
36
37
39
41
44
47
49
50
52
Rozdzia∏ 3: U˝ywanie komputera
Pod∏àczenie monitora lub urzàdzenia wideo
Universal Serial Bus (USB)
FireWire
Bezprzewodowy dost´p do Internetu i sieci z AirPort Extreme
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Ethernet (10/100Base-T)
Obs∏uga audio
U˝ywanie nap´du optycznego
Zabezpieczenie komputera
55
56
58
60
63
64
65
Rozdzia∏ 4: Rozwiàzywanie problemów
Problemy, które uniemo˝liwiajà u˝ywanie komputera
Ponowna instalacja oprogramowania do∏àczonego do komputera
Inne problemy
U˝ywanie Apple Hardware Test
Dalsze poznawanie Maka mini, serwis i pomoc
Numer seryjny produktu
67 Dodatek A: Specyfikacje
6
Spis treÊci
69
69
69
70
71
72
73
73
75
77
80
83
84
88
96
100
Dodatek B: Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
Czyszczenie Maka mini
Przenoszenie Maka mini
Zasady bezpieczeƒstwa podczas ustawiania i u˝ywania komputera
Z∏àcza i porty
Zasilacz
Unikanie uszkodzenia s∏uchu
Ergonomia
Apple i Êrodowisko
Dodatek C: ¸àczenie si´ z Internetem
Arkusz asystenta ustawieƒ
R´czne ustawianie po∏àczenia z Internetem
Po∏àczenie telefoniczne
Po∏àczenie z Internetem przez modem DSL, kablowy lub sieç LAN
Bezprzewodowe po∏àczenie AirPort Extreme
Rozwiàzywanie problemów z po∏àczeniem
103 Informacje o zgodnoÊci z przepisami w zakresie komunikacji
111 Indeks
Spis treÊci
7
1
Uruchamiamy Maka mini
1
Mac mini zosta∏ zaprojektowany w sposób, który pozwala
na jego ∏atwe ustawienie oraz szybkie rozpocz´cie pracy.
Ten rozdzia∏ zawiera instrukcje dotyczàce rozpocz´cia pracy i jest przeznaczony g∏ównie
dla u˝ytkowników, którzy jeszcze nie u˝ywali Maka mini lub innych komputerów
Macintosh. DoÊwiadczeni u˝ytkownicy prawdopodobnie znajà ju˝ poni˝sze informacje.
Zaleca si´ przejrzenie informacji o cechach komputera, które zawiera Rozdzia∏ 2
„Poznajemy Maka mini”.
Adapter
DVI do VGA
Kabel zasilania
Zasilacz
9
Ustawienie Maka mini
Poni˝sze kroki wyjaÊniajà ustawienie Maka mini. Je˝eli komputer lub zasilacz jest
zabezpieczony folià ochronnà, nale˝y jà zdjàç przed rozpocz´ciem ustawiania.
1 Pod∏àcz kabel zasilania do zasilacza. Kabel wychodzàcy z zasilacza pod∏àcz do
komputera. Wtyczk´ kabla zasilania pod∏àcz do gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
10
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
2 Aby uzyskaç dost´p do Internetu, pod∏àcz kabel Ethernetu lub przewód telefoniczny.
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
11
3 Pod∏àcz kabel USB klawiatury i myszy.
Mac mini jest dostarczany bez klawiatury i myszy. Do pracy z komputerem mo˝na
u˝yç dowolnej klawiatury i myszy USB. Je˝eli klawiatura posiada port USB, wówczas
mysz mo˝na pod∏àczyç do tego portu. Je˝eli u˝ywana jest klawiatura bez portu USB,
wówczas mysz mo˝na pod∏àczyç do portu USB z ty∏u obudowy komputera.
12
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
Uwaga: U˝ywanie myszy lub klawiatury USB innego producenta mo˝e wymagaç
zainstalowania sterownika programowego. Najnowszych sterowników nale˝y
szukaç w witrynie WWW producenta myszy.
Aby z komputerem u˝ywaç bezprzewodowej klawiatury i myszy - Apple Wireless
Keyboard i Apple Wireless Mouse - nale˝y post´powaç wed∏ug do∏àczonych do nich
instrukcji.
4 Pod∏àcz kabel DVI monitora do portu wyjÊciowego wideo. Aby pod∏àczyç monitor
VGA, u˝yj adaptera Apple DVI do VGA, dostarczonego wraz z komputerem. Wi´cej
informacji o pod∏àczaniu monitora zawiera Rozdzia∏ 2 „Poznajemy Maka mini”.
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
13
Wa˝ne: Na Maku mini nie nale˝y ustawiaç ˝adnych rzeczy. Obiekty umieszczone na
na górnej pokrywie mogà zak∏ócaç prac´ nap´du optycznego lub sygna∏ ∏àcznoÊci
bezprzewodowej AirPort lub Bluetooth®, je˝eli w komputerze jest zainstalowana
opcjonalna karta AirPort Extreme lub modu∏ Bluetooth.
5 NaciÊnij w∏àcznik zasilania (®) z ty∏u Maka mini, aby w∏àczyç go.
®
14
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
Co dalej?
Mac mini jest ju˝ pod∏àczony i uruchomiony. Po pierwszym w∏àczeniu komputera
zostaje uruchomiony Asystent ustawieƒ (Setup Assistant), który pomaga
u˝ytkownikowi wprowadziç informacje potrzebne do po∏àczenia si´ z Internetem
i u˝ywaniem poczty elektronicznej oraz ustawiç konto u˝ytkownika komputera.
U˝ytkownikom, którzy posiadajà innego Maka, asystent u∏atwi automatyczne
przeniesienie plików, programów i innych informacji z drugiego Macintosha do
nowego Maka mini.
Przenoszenie informacji do Maka mini
Do automatycznego przeniesienia informacji z innego Maka do nowego Maka mini
mo˝na u˝yç Asystenta ustawieƒ (Setup Assistant). Aby przenieÊç informacje, nale˝y
spe∏niç poni˝sze warunki:
ÂInny Mac powinien posiadaç wbudowany FireWire oraz obs∏ugiwaç tryb FireWire
Target Disk Mode.
ÂInny Mac powinien posiadaç zainstalowany system Mac OS X v10.1 lub nowszà
wersj´.
ÂDo po∏àczenia dwóch komputerów wymagany jest kabel FireWire.
Asystent ustawieƒ prowadzi u˝ytkownika przez ca∏y proces przenoszenia informacji
— wystarczy post´powaç wed∏ug instrukcji wyÊwietlanych na ekranie. Przenoszenie
informacji do Maka mini nie wp∏ywa na informacje przechowywane w drugim Maku.
U˝ywajàc asystenta ustawieƒ mo˝na przenieÊç:
ÂKonta u˝ytkowników, w tym ich preferencje i poczt´ elektronicznà
ÂUstawienia sieci, dzi´ki czemu nowy komputer b´dzie automatycznie ustawiony do
pracy z takimi samymi ustawieniami sieci jak drugi Mac
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
15
ÂTeczk´ z programami, dzi´ki czemu programy u˝ywane na drugim Maku b´dà
dost´pne na Maku mini (niektóre z tych programów mogà wymagaç ponownego
zainstalowania)
ÂPliki i teczki z dysku twardego lub jego partycji. Zapewnia to ∏atwy dost´p do
plików i teczek u˝ywanych na starym Maku.
U˝ytkownik mo˝e wycofaç autoryzacj´ dla starego Maka, aby zapobiec odtwarzaniu
rzeczy kupionych w iTunes Music Store lub wybraç komputer, który b´dzie je
odtwarza∏. Aby uzyskaç wi´cej informacji, nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc
Macintosha (Mac Help), nast´pnie Biblioteka (Library) > Pomoc Sklepu muzycznego
iTunes (iTunes and Music Store Help) i odnaleêç „wycofaj autoryzacj´ (deauthorize)”.
Je˝eli po pierwszym uruchomieniu Maka mini u˝ytkownik nie u˝yje asystenta
ustawieƒ do przeniesienia informacji, mo˝e to zrobiç póêniej. W tym celu nale˝y
przejÊç do teczki Programy (Applications), otworzyç Narz´dzia (Utilities) i podwójnie
kliknàç znaczek Asystent ustawieƒ (Setup Assistant).
Ustawienie w Maku mini dost´pu do Internetu
Je˝eli u˝ytkownik nie przeniós∏ swoich ustawieƒ, mo˝e ustawiç w komputerze
po∏àczenie z Internetem przy pomocy Asystenta ustawieƒ (Setup Assistant).
W przypadku u˝ywania komputera w domu, dost´p do Internetu wymaga posiadania
konta sieciowego u dostawcy us∏ug Internetowych (ISP). Mogà byç pobierane op∏aty.
ÂJe˝eli u˝ytkownik nie posiada jeszcze konta sieciowego, asystent pomo˝e je
ustawiç.
ÂJe˝eli u˝ytkownik posiada ju˝ konto sieciowe, powinien przejrzeç Dodatek C
„¸àczenie si´ z Internetem” na stronie 77, aby poznaç informacje potrzebne do
wprowadzenia.
16
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
Co zrobiç po zakoƒczeniu pracy z Makiem mini?
Po zakoƒczeniu pracy z Makiem mini nale˝y wybraç jednà z dwóch opcji.
UÊpienie Maka mini (oszcz´dzanie energii)
Je˝eli przerwa w pracy z Makiem mini nie potrwa d∏u˝ej ni˝ kilka dni, zaleca si´
uÊpienie komputera. Ekran uÊpionego komputera jest ciemny. Taki komputer mo˝na
szybko obudziç pomijajàc jednoczeÊnie proces uruchamiania.
Aby szybko uÊpiç komputer, nale˝y wykonaç jednà z poni˝szych czynnoÊci:
ÂWybraç Apple () > Usypianie (Sleep).
ÂNacisnàç w∏àcznik zasilania z ty∏u komputera.
ÂWybraç Apple () > Preferencje systemowe (System Preferences), kliknàç
Oszcz´dny komputer (Energy Saver) i ustawiç regulator czasowy.
Aby obudziç komputer, nale˝y nacisnàç dowolny klawisz na klawiaturze. Po
obudzeniu si´, wszystkie programy, dokumenty i ustawienia komputera b´dà
znajdowaç si´ w takim samym stanie jak w chwili uÊpienia.
Wy∏àczenie Maka mini
Je˝eli przerwa w pracy z Makiem mini potrwa d∏u˝ej ni˝ kilka dni, nale˝y go wy∏àczyç.
m Wybierz Apple () > Wy∏àcz (Shut Down).
Ostrze˝enie: Przed przenoszeniem Maka mini nale˝y wy∏àczyç. Przenoszenie
komputera z pracujàcym dyskiem twardym mo˝e uszkodziç nap´d i spowodowaç
utrat´ danych lub uniemo˝liwiç uruchomienie komputera z tego dysku.
Rozdzia∏ 1 Uruchamiamy Maka mini
17
2
Poznajemy Maka mini
2
Ten rozdzia∏ zawiera podstawowe informacje
o Maku mini.
Przeczytanie tego rozdzia∏u pozwoli poznaç ró˝ne cz´Êci komputera i system
operacyjny Mac OS X oraz ogólne informacje o wykonywaniu popularnych zadaƒ,
takich jak przystosowanie do w∏asnych potrzeb biurka, pod∏àczenie drukarki,
odtwarzanie CD, pod∏àczenie cyfrowego aparatu fotograficznego, u˝ywanie
Internetu, uzyskiwanie odpowiedzi, gdy potrzebna jest pomoc, itd.
Najnowsze informacje
Poniewa˝ Apple cz´sto wypuszcza nowe wersje i uaktualnienia oprogramowania
systemowego, zrzuty ekranowe pokazane w tym podr´czniku mogà ró˝niç si´
nieznacznie od tego, co widaç na ekranie.
Witryna WWW Apple - www.apple.com - zawiera najnowsze wiadomoÊci od Apple,
bezp∏atne programy do Êciàgni´cia, katalogi oprogramowania i sprz´tu dla Maka
mini.
Natomiast na stronach WWW Service and Support - www.apple.com/support - mo˝na
znaleêç wi´kszoÊç podr´czników oraz pomoc technicznà dla wszystkich produktów
Apple.
19
Podstawowe cechy Maka mini
Szczelinowy
napęd optyczny
Optyczny
wskaźnik
zasilania
zasilania
Gniazdo
zabezpieczające
Gniazdo
zasilania
Port
słuchawek
® Włącznik
Port wyjścia
wideo
Port Ethernetu
(10/100Base-T)
Port modemu
(opcjonalny)
20
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
Port
FireWire
Porty USB (2)
Szczelinowy nap´d optyczny
Komputer posiada nap´d Combo, który mo˝e czytaç dyski DVD , filmy DVD, dyski CDROM, CD ze zdj´ciami i muzykà, standardowe dyski audio i inne media. Mo˝e te˝
zapisywaç muzyk´, dokumenty i inne cyfrowe pliki na czyste dyski CD-R i CD-RW
Optyczny wskaênik zasilania
Bia∏a dioda oznacza w∏àczenie Maka mini; Êwiat∏o pulsujàce sygnalizuje stan uÊpienia
®
W∏àcznik zasilania
Do w∏àczania lub usypiania Maka mini. NaciÊni´cie i przytrzymanie umo˝liwia
wznowienie komputera w przypadku problemów.
¯
Port zasilania
Do pod∏àczenia kabla z zasilacza.
G
Port Ethernetu (10/100Base-T)
Do pod∏àczenia do sieci 10/100Base-T Ethernet, modemu DSL lub modemu kablowego.
W
Port modemu (w niektórych modelach)
Do pod∏àczenia standardowej linii telefonicznej bezpoÊrednio do wewn´trznego
modemu 56K v.92.
£
Port wyjÊciowy wideo
Umo˝liwia pod∏àczenie monitorów, które u˝ywajà z∏àcza DVI. Mo˝na te˝ pod∏àczyç
monitory u˝ywajàce z∏àcza VGA przy pomocy do∏àczonego adaptera DVI do VGA.
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
21
22
d
Porty USB (Universal Serial Bus) 2.0
S∏u˝à do pod∏àczenia urzàdzeƒ USB takich jak mysz, klawiatura, drukarki, skanery,
g∏oÊniki z w∏asnym zasilaniem, mikrofony USB, koncentratory USB, nap´dy dysków Zip
i innych, cyfrowe aparaty fotograficzne, joysticki, itd.
H
Port FireWire 400
Do pod∏àczenia zewn´trznych urzàdzeƒ wymagajàcych du˝ej przepustowoÊci, takich
jak iPod, kamera iSight, cyfrowe kamery wideo lub zewn´trzne urzàdzenia do
przechowywania danych.
f
Port s∏uchawek
Do pod∏àczenia s∏uchawek lub innych wyjÊciowych urzàdzeƒ audio, na przyk∏ad
zewn´trznych g∏oÊników posiadajàcych w∏asne zasilanie.
¥
Gniazdo zabezpieczajàce
Do zamocowania blokady i kabla, które chronià komputer przed kradzie˝à (produkt
sprzedawany oddzielnie).
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
Poznawanie Mac OS X
Komputer posiada zainstalowany system operacyjny Mac OS X o eleganckim
interfejsie u˝ytkownika, zaawansowanych mo˝liwoÊciach graficznych oraz
zwi´kszonej stabilnoÊci i wydajnoÊci.
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
23
Aby uzyskaç wi´cej informacji o Mac OS X i wielokrotnie nagradzanych programach
pakietu iLife, który jest do∏àczony do komputera, nale˝y zajrzeç do broszury Welcome
to Panther znajdujàcej si´ w teczce User Guides and Information na dysku twardym.
Mo˝na te˝ otworzyç Pomoc Mac OS (Mac OS Help) i przejrzeç zawarte w niej tematy.
Te informacje sà przeznaczone zarówno dla poczàtkujàcych u˝ytkowników, jak te˝
zaawansowanych oraz dla osób, które przesz∏y na platform´ Macintoshy.
W przypadku wystàpienia jakichkolwiek k∏opotów podczas u˝ywania Mac OS X,
nale˝y przejrzeç rady dotyczàce rozwiàzywania problemów na koƒcu tego
podr´cznika lub wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Macintosha (Mac Help) z paska menu
na górze ekranu. Informacji o kompatybilnoÊci oprogramowania z Mac OS X lub
dodatkowych informacji o Mac OS X nale˝y szukaç w witrynie WWW Apple:
www.apple.com/macosx.
Uwaga: Aby u˝ywaç w komputerze programów Mac OS 9, nale˝y zainstalowaç ten
system operacyjny (patrz „Instalacja Mac OS 9” na stronie 59). Mac OS 9 nie mo˝e byç
zainstalowany jako podstawowy system operacyjny Maka mini oraz nie mo˝na
uruchomiç komputera z Mac OS 9. Programy Mac OS 9 mo˝na otwieraç i u˝ywaç
w Êrodowisku Mac OS X Classic.
24
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
Przystosowanie do w∏asnych potrzeb biurka i ustawienie
preferencji
Aby szybko przystosowaç do w∏asnych potrzeb biurko, nale˝y u˝yç Preferencji
systemowych. W tym celu z paska menu nale˝y wybraç Apple () > Preferencje
systemowe (System Preferences).
Mo˝na wprowadzaç dowolne zmiany i eksperymentowaç z nast´pujàcymi ustawieniami:
ÂBiurko i wygaszacz ekranu (Desktop & Screen Saver): Ten panel preferencji
pozwala na zmian´ koloru i wzoru t∏a biurka lub u˝ycie w tle zdj´cia lub obrazka.
Mo˝na te˝ wybraç przyciàgajàce wzrok efekty, które pojawiajà si´ na ekranie, gdy
komputer jest bierny.
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
25
ÂDok (Dock): Panel umo˝liwia zmian´ wyglàdu, po∏o˝enia i zachowania Doka.
ÂWyglàd (Appearance): Panel s∏u˝y mi´dzy innymi do zmiany koloru przycisków,
menu i okien oraz do wyboru koloru podÊwietlenia.
W miar´ poznawania komputera zaleca si´ eksploracj´ innych Preferencji
systemowych. To jest centrum dowodzenia wi´kszoÊcià ustawieƒ na Maku mini. Aby
otrzymaç wi´cej informacji, nale˝y otworzyç Pomoc Mac OS (Mac OS Help) i odnaleêç
temat „Preferencje systemowe” („System Preferences”) lub temat dotyczàcy
okreÊlonych preferencji.
Pod∏àczenie drukarki
Sterowniki wi´kszoÊci drukarek sà ju˝ wbudowane w Mac OS X. Aby u˝yç drukarki
z Makiem mini, nale˝y post´powaç wed∏ug instrukcji do∏àczonych do drukarki
i zainstalowaç wymagane oprogramowanie oraz odpowiednio po∏àczyç drukark´
z komputerem.
Po pod∏àczeniu drukarki nale˝y otworzyç panel Druk i faks (Print & Fax)
w Preferencjach systemowych i jà zaznaczyç w celu u˝ycia.
Uwaga: W Makach mini, w których jest zainstalowana karta AirPort Extreme, oraz
u˝ytkownik ma dost´p do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Express,
drukark´ USB mo˝na pod∏àczyç do stacji bazowej (zamiast do komputera) i drukowaç
bezprzewodowo.
Aby ustawiç drukark´:
1 Otwórz Preferencje systemowe (System Preferences) i kliknij znaczek Druk i faks
(Print & Fax).
26
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
2 Kliknij przycisk Skonfiguruj drukarki (Set Up Printers).
3 Kliknij przycisk Dodaj (Add).
4 Wybierz typ po∏àczenia dla drukarki (najcz´Êciej jest to USB lub Rendezvous).
Aby dodaç drukark´ USB pod∏àczonà do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort
Express, z wyskakujàcego menu wybierz Rendezvous.
5 Zaznacz lub wprowadê informacje o drukarce i kliknij Dodaj (Add).
Uwaga: W przypadku pod∏àczenia drukarki do sieci, do jej zaznaczenia mo˝e byç
potrzebna nazwa tej sieci lub adres drukarki. Informacji na ten temat nale˝y szukaç
u administratora sieci.
Monitorowanie drukowania
Po wys∏aniu dokumentu do drukarki proces drukowania mo˝na monitorowaç,
zatrzymaç lub tymczasowo wstrzymaç.
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
27
Aby monitorowaç drukowanie:
m Kliknij znaczek drukarki w Doku; otwarte zostanie okno drukarki.
Teraz u˝ytkownik mo˝e pracowaç z widocznymi w oknie zadaniami drukowania
i kolejkami. Aby otrzymaç wi´cej informacji, nale˝y otworzyç Pomoc Mac OS
(Mac OS Help) (patrz strona 33) i odnaleêç temat „drukowanie”.
Odtwarzanie CD i pod∏àczanie s∏uchawek
Aby s∏uchaç muzyki na Maku mini, nale˝y wsunàç do jego nap´du optycznego
muzyczny dysk CD. Spowoduje to automatyczne otwarcie iTunes, ∏atwego w u˝yciu
odtwarzacza. Mo˝na te˝ u˝ywaç s∏uchawek ze z∏àczem mini-jack po pod∏àczeniu ich
do portu s∏uchawek Maka mini.
Port s∏uchawek umo˝liwia równie˝ pod∏àczenie g∏oÊników, które majà w∏asne
zasilanie. W przypadku posiadania zainstalowanej karty AirPort Extreme oraz dost´pu
do AirPort Express, mo˝na bezprzewodowo przesy∏aç muzyk´ z Maka mini do
domowego systemu stereo.
Aby dowiedzieç si´ wi´cej o iTunes:
m Otwórz iTunes i wybierz Pomoc (Help) > Pomoc Sklepu muzycznego iTunes (iTunes
and Music Store Help).
Wi´cej informacji o nap´dzie optycznym, patrz „U˝ywanie nap´du optycznego” na
stronie 50.
28
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
Uaktualnienie oprogramowania
Po po∏àczeniu si´ z Internetem mo˝na automatycznie Êciàgnàç i zainstalowaç
najnowsze, bezp∏atne wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia
od Apple.
W trakcie po∏àczenia z Internetem, program Uaktualnienia oprogramowania
(Software Update) sprawdza serwery Apple i wyszukuje uaktualnienia dost´pne dla
komputera. W Maku mini mo˝na ustawiç okresowe sprawdzanie serwera Apple
w celu Êciàgania i instalowania uaktualnieƒ.
Aby sprawdzaç uaktualnienia oprogramowania:
1 Wybierz Apple () > Uaktualnienia oprogramowania (Software Update). Otworzy si´
okno Uaktualnienia oprogramowania (Software Update). Je˝eli sà dost´pne
uaktualnienia, zostanà wyÊwietlone na liÊcie.
2 Kliknij kratk´, aby zaznaczyç rzeczy, które chcesz zainstalowaç, nast´pnie kliknij
Instaluj (Install). Wprowadê nazw´ i has∏o administratora (nazw´ i has∏o, które zosta∏y
u˝yte podczas pierwszego ustawienia komputera).
Po zakoƒczeniu tego procesu program Uaktualnienia oprogramowania (Software
Update) ponownie sprawdzi, czy sà dost´pne nowe uaktualnienia. Jest to
podyktowane tym, ˝e uaktualnienia wymagajà zainstalowania poprzedniej wersji.
Aby otrzymaç wi´cej informacji, nale˝y odnaleêç temat „Uaktualnienia
oprogramowania” („Software Update”) w Pomocy Mac OS (Mac OS Help) (patrz
strona 33).
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
29
Pod∏àczenie kamery lub innego urzàdzenia FireWire
Do Maka mini mo˝na pod∏àczyç iPoda, kamer´ iSight, cyfrowà kamer´ wideo lub inne
urzàdzenie posiadajàce z∏àcze FireWire. Nale˝y post´powaç wed∏ug instrukcji
instalacji dostarczonej wraz z tym urzàdzeniem. Wi´cej informacji o FireWire, patrz
„FireWire” na stronie 39.
Pod∏àczenie komputera do sieci
Maka mini mo˝na pod∏àczyç do sieci Ethernetu, modemu kablowego lub DSL, albo
do sieci bezprzewodowej. Informacje o ustawieniach Ethernetu i po∏àczeniu AirPort
nale˝y szukaç w „Ethernet (10/100Base-T)” na stronie 47 oraz „Bezprzewodowy
dost´p do Internetu i sieci z AirPort Extreme” na stronie 41. Dodatkowe informacje
mo˝na znaleêç w Pomocy Mac OS (Mac OS Help) (patrz strona 33) w tematach
„Ethernet” lub „AirPort”.
Korzystanie z Internetu
Instrukcje o po∏àczeniu si´ z Internetem sà podawane podczas pierwszego ustawienia
Maka mini. W przypadku koniecznoÊci zmiany typu po∏àczenia, na przyk∏ad u˝ycia
modemu DSL lub kablowego, lokalnej sieci komputerowej Ethernet (LAN) lub sieci
AirPort Extreme, nale˝y przejrzeç Dodatek C „¸àczenie si´ z Internetem” na stronie 77,
który zawiera potrzebne informacje.
30
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
Transfer plików do innego komputera
Jest kilka sposobów transferu plików i dokumentów do lub z Maka mini.
ÂW prosty sposób mo˝na przenieÊç pliki u˝ywajàc Asystenta ustawieƒ (Setup Assistant).
Wi´cej informacji patrz „Przenoszenie informacji do Maka mini” na stronie 15.
ÂPliki mo˝na przenosiç przez Internet u˝ywajàc konta .Mac lub innego konta
internetowego. Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na stronie www.mac.com.
ÂW przypadku, gdy komputer jest pod∏àczony do sieci Ethernet, pliki mo˝na
przenosiç do innego komputera przez tà sieç. Aby uzyskaç dost´p do innego
serwera lub komputera, nale˝y otworzyç okno Finder i kliknàç Sieç (Network). Je˝eli
znana jest nazwa lub adres sieciowy komputera, wówczas z paska menu Findera
mo˝na wybraç Idê (Go) > Po∏àcz si´ z serwerem (Connect to Server).
ÂMo˝na te˝ utworzyç ma∏à sieç Ethernetu ∏àczàc kablem Ethernetu porty Maka mini
i innego komputera. Wi´cej informacji zawiera temat „¸àczenie dwóch
komputerów” („Connecting two computers”) w Pomocy Mac OS (Mac OS Help).
ÂPo∏àczenie z innym Makiem mo˝na zrealizowaç przy u˝yciu kabla FireWire. Mac
mini pojawi si´ jako nap´d dysku na drugim komputerze, co pozwoli na
przeniesienie plików. Informacje o u˝ywaniu FireWire do przenoszenia plików
zawiera temat „Docelowy FireWire” („FireWire target”) w Pomocy Mac OS (Mac OS
Help) (patrz strona 33).
ÂJe˝eli komputer posiada kart´ AirPort Extreme, mo˝na po∏àczyç si´
z bezprzewodowà siecià AirPort i przenieÊç pliki. Wi´cej informacji patrz
„Bezprzewodowy dost´p do Internetu i sieci z AirPort Extreme” na stronie 41.
Wi´cej informacji o przenoszeniu plików i dokumentów mo˝na znaleêç w temacie
„transfer plików” („transferring files”) w Pomocy Mac OS (Mac OS Help) (patrz strona 33).
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
31
Gdy program ulegnie „zamro˝eniu”
W rzadkich przypadkach dzia∏ajàcy program mo˝e ulec zamro˝eniu, czyli awarii.
Mac OS X umo˝liwia zamkni´cie takiego programu bez wznawiania komputera.
Zamkni´cie zamro˝onego programu pozwala na zachowanie pracy w innych
otwartych programach.
Aby wymusiç zakoƒczenie dzia∏ania programu:
1 NaciÊnij Polecenie (Command - x) - Opcja (Option) - Wyjdê (Esc).
Na ekranie pojwi si´ okno dialogowe WymuÊ zamkni´cie programów (Force Quit
Applications) z zaznaczonym programem.
2 Kliknij WymuÊ koniec (Force Quit).
Program zostaje zamkni´ty, inne programy mogà dzia∏aç dalej.
W razie potrzeby mo˝na zamknàç Êrodowisko Classic; spowoduje to zamkni´cie
wszystkich programów Classic. Z tego okna dialogowego mo˝na te˝ wznowiç Findera.
32
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
W razie pojawienia si´ innych problemów, patrz Rozdzia∏ 4 „Rozwiàzywanie
problemów" na stronie 55.
Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania przez u˝ycie Pomocy Mac
OS (Mac OS Help)
Odpowiedzi na wi´kszoÊç pytaƒ dotyczàcych u˝ywania komputera i Mac OS X mo˝na
znaleêç w Pomocy Mac OS (Mac OS Help).
Aby u˝yç Pomocy Mac OS (Mac OS Help):
1 Kliknij znaczek Findera w Doku.
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
33
2 Wybierz Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help) (kliknij w menu Pomoc (Help)
i wybierz Pomoc Mac OS (Mac Help)).
3 Wprowadê pytanie i naciÊnij klawisz Powrotnik (Return) na klawiaturze.
4 Kliknij podwójnie rzecz na liÊcie tematów pomocy .
U˝ywanie programów
Mac mini zawiera oprogramowanie, w tym pakiet programów iLife, które s∏u˝y
mi´dzy innymi do wysy∏ania poczty email, surfowania po Internecie, czatowania
w sieci, porzàdkowania muzyki i cyfrowych zdj´ç, tworzeniu filmów, itd. Wi´cej
informacji o tych programach mo˝na znaleêç w broszurze Welcome to Panther
znajdujàcej si´ w teczce User Guides and Information na dysku twardym.
34
Rozdzia∏ 2 Poznajemy Maka mini
3
U˝ywanie komputera
3
Mac mini posiada wiele wbudowanych cech, które
umo˝liwiajà przystosowanie komputera do
w∏asnych potrzeb.
Poni˝ej przedstawiono kilka cech i mo˝liwoÊci komputera:
ÂSzybkie porty Universal Serial Bus (USB) 2.0 do pod∏àczenia dodatkowego sprz´tu,
takiego jak drukarki, skanery, joysticki, klawiatury, cyfrowe kamery i nap´dy dysków.
ÂPort FireWire do pod∏àczenia sprz´tu wymagajàcego du˝ej przepustowoÊci,
takiego jak iPod, kamera iSight, cyfrowe kamery wideo i zewn´trzne dyski twarde.
ÂOpcjonalny modu∏ Bluetooth® do bezprzewodowej ∏àcznoÊci z cyfrowymi
urzàdzeniami, takimi jak klawiatura Apple Wireless Keyboard lub mysz Apple
Wireless Mouse.
ÂTechnologie komunikacji, takie jak modem 56K v.92 (w niektóryh modelach), 10/
100Base-T Ethernet i opcjonalna karta ∏àcznoÊci bezprzewodowej AirPort Extreme.
ÂPort s∏uchawek do pod∏àczenia s∏uchawek, zewn´trznych g∏oÊników z w∏asnym
zasilaniem lub innego sprz´tu audio.
35
Poznawanie mo˝liwoÊci Maka mini nale˝y rozpoczàç od przeczytania informacji
w tym rozdziale. Dodatkowe informacje mo˝na znaleêç w Pomocy Mac OS (Mac OS
Help) (patrz strona 33) i w witrynie WWW Apple pod adresem www.apple.com.
Pod∏àczenie monitora lub urzàdzenia wideo
Do Maka mini mo˝na pod∏àczyç monitor wykorzystujàc z∏àcze DVI. Monitory VGA lub
urzàdzenia wideo mo˝na pod∏àczyç przy pomocy jednego z adapterów opisanych
poni˝ej.
Adapter DVI do VGA
Do∏àczony do komputera adapter Apple DVI do VGA pozwala na pod∏àczenie
monitora z ∏àcznikiem VGA.
36
Port
wyjściowy
wideo
Port
wyjściowy
wideo
Adapter
DVI do VGA
Adapter
DVI do wideo
Łącznik VGA
na kablu
wyświetlacza
Porty
wyjściowe
kompozytowego wideo
i S-video
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Adapter DVI do wideo
Telewizor, magnetowid lub inne zewn´trzne urzàdzenie wideo mo˝na pod∏àczyç do
komputera u˝ywajàc adaptera Apple DVI do wideo. Adapter ten jest sprzedawany
oddzielnie.
Wi´cej informacji o zgodnoÊci z monitorami firm trzecich nale˝y szukaç
w dokumentacji monitora lub u jego producenta.
Universal Serial Bus (USB)
Mac mini posiada dwa porty USB umieszczone z ty∏u. S∏u˝à one do pod∏àczania
ró˝nych typów urzàdzeƒ zewn´trznych, w tym klawiatury, myszy, drukarek,
skanerów, cyfrowych aparatów fotograficznych, konsoli do gier, joysticków, klawiatur
i stacji dyskietek elastycznych. USB u∏atwia pod∏àczanie urzàdzeƒ peryferyjnych.
W wi´kszoÊci przypadków urzàdzenia USB mo˝na pod∏àczaç i roz∏àczaç podczas
pracy komputera. Urzàdzenie po pod∏àczeniu jest gotowe do u˝ycia.
Porty USB
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
37
U˝ywanie urzàdzeƒ USB
Aby u˝ywaç urzàdzenie USB, nale˝y je po prostu pod∏àczyç do komputera. Komputer
automatycznie udost´pni potrzebne oprogramowanie, o ile je posiada.
Do portów USB 2.0 z ty∏u komputera mo˝na pod∏àczaç urzàdzenia USB 1.1 i szybkie
urzàdzenia USB 2.0. Urzàdzenia USB 1.1 nie b´dà korzysta∏y z szybszego wskaênika
transferu USB 2.0.
Uwaga: Apple do∏àczy∏ oprogramowanie, które umo˝liwia wspó∏prac´ z wieloma
urzàdzeniami USB. W przypadku pod∏àczenia urzàdzenia USB, dla którego Mac mini
nie mo˝e znaleêç w∏aÊciwego oprogramowania, u˝ytkownik mo˝e zainstalowaç
oprogramowanie dostarczone razem z urzàdzeniem lub poszukaç jego najnowszej
wersji na stronie WWW producenta.
U˝ywanie wielu urzàdzeƒ USB w tym samym czasie
Je˝eli wszystkie porty USB sà zaj´te, a u˝ytkownik chce pod∏àczyç wi´cej urzàdzeƒ
USB, wówczas powinien kupiç koncentrator USB. Koncentrator USB, który powinien
byç pod∏àczony do otwartego portu USB komputera, udost´pnia dodatkowe porty
USB (zwykle cztery lub siedem). Wi´kszoÊç koncentratorów USB ma równie˝ zasilacz,
który nale˝y pod∏àczyç do sieci elektrycznej.
Wi´cej informacji o USB
Dodatkowe informacje o USB sà dost´pne w Pomocy Mac OS (Mac OS Help) (patrz
strona 33). Nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help) i poszukaç
tematu „USB”. Mo˝na te˝ zajrzeç do witryny WWW Apple - www.apple.com/usb.
Informacje o dost´pnych dla komputera urzàdzeniach USB znajdujà si´ na stronie
Macintosh Products Guide - www.apple.com/guide.
38
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
FireWire
Komputer posiada port FireWire 400 przeznaczony do ∏atwego pod∏àczenia szybkich
zewn´trznych urzàdzeƒ — takich jak iPod, kamera iSight, cyfrowe kamery wideo,
drukarki, skanery i dyski twarde — bez wznawania komputera.
Port FireWire
Kilka sposobów wykorzystania portu FireWire:
ÂPo pod∏àczeniu iPoda mo˝na przenosiç piosenki z iTunes lub synchronizowaç
informacje o kontaktach i kalendarz u˝ywajàc iSync. iPod mo˝e te˝ s∏u˝yç jako
zewn´trzny dysk twardy.
ÂPo pod∏àczeniu kamery Apple iSight i u˝yciu do∏àczonego programu iChat AV
mo˝na prowadziç wideokonferencje ze znajomymi lub rodzinà poprzez szybkie
po∏àczenie z Internetem.
ÂPod∏àczenie cyfrowej kamery wideo umo˝liwia przechwytywanie, transfer i edycj´
wysokiej jakoÊci wideo bezpoÊrednio w komputerze przy pomocy oprogramowania
takiego jak iMovie lub Final Cut Express.
ÂPo pod∏àczeniu zewn´trznego dysku twardego FireWire mo˝na u˝yç go do
archiwizowania danych lub do przenoszenia plików.
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
39
ÂUruchomienie komputera z zewn´trznego dysku twardego FireWire. W tym celu
nale˝y pod∏àczyç zewn´trzny dysk FireWire (z zainstalowanym wa˝nym systemem
operacyjnym), otworzyç panel Dysk startowy (Startup Disk) w Preferencjach
systemowych (System Preferences) i kliknàç dysk FireWire, nast´pnie wznowiç
komputer.
U˝ywanie urzàdzeƒ FireWire
Aby u˝ywaç urzàdzenie FireWire, nale˝y je po prostu pod∏àczyç do komputera. Apple
do∏àczy∏ oprogramowanie dla wielu urzàdzeƒ FireWire. W przypadku pod∏àczenia
urzàdzenia FireWire, dla którego Mac mini nie mo˝e znaleêç w∏aÊciwego
oprogramowania, u˝ytkownik mo˝e zainstalowaç oprogramowanie dostarczone
razem z urzàdzeniem lub poszukaç jego najnowszej wersji na stronie WWW
producenta.
Uwaga: Port FireWire zapewnia zasilanie dla urzàdzeƒ FireWire (razem do 8 watów).
Do portu FireWire komputera mo˝na pod∏àczaç „∏aƒcuch szeregowy” wielu urzàdzeƒ
po∏àczonych jedno do drugiego. W wi´kszoÊci przypadków tylko maksymalnie dwa
urzàdzenia mogà byç zasilane z komputera. Po pod∏àczeniu wi´kszej liczby urzàdzeƒ
w ∏aƒcuchu, pozosta∏e powinny byç zasilane przez oddzielny zasilacz. Pod∏àczenie
wi´cej ni˝ dwóch urzàdzeƒ FireWire, które b´dà zasilane z komputera, mo˝e
spowodowaç problemy. W przypadku wystàpienia problemów nale˝y wy∏àczyç
komputer, od∏àczyç urzàdzenia FireWire i ponownie uruchomiç komputer.
Wi´cej informacji o FireWire
Dodatkowe informacje o FireWire sà dost´pne w Pomocy Mac OS (Mac OS Help)
(patrz strona 33). Nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help) i odnaleêç
temat „FireWire”. Mo˝na te˝ zajrzeç do witryny WWW - www.apple.com/firewire.
40
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Bezprzewodowy dost´p do Internetu i sieci z AirPort Extreme
Mo˝na zamówiç Maka mini z kartà AirPort Extreme. AirPort zapewnia ∏atwy i tani
sposób bezprzewodowego dost´pu do Internetu w dowolnym miejscu w domu,
pracy lub w klasie. Zamiast u˝ywania tradycyjnych kabli, AirPort u˝ywa technologii
bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej (LAN) realizujàcej bezprzewodowà
komunikacj´ pomi´dzy ró˝nymi komputerami. Poprzez bezprzewodowà sieç mo˝na
korzystaç z Internetu, przenosiç pliki, graç z wieloma graczami, bezprzewodowo
drukowaç, itd.
Uwaga: W przypadku nabycia Maka mini bez karty AirPort Extreme, mo˝na jà
zainstalowaç póêniej w autoryzowanym serwisie Apple lub zakupiç w internetowym
Sklepie Apple IMC Poland (http://sklep.apple.pl).
Bezprzewodowy dost´p do Internetu wymaga karty AirPort Extreme. Potrzebna jest
równie˝ stacja bazowa AirPort, AirPort Extreme lub AirPort Express oraz internetowe
konto (mogà byç pobierane op∏aty). Niektórzy dostawcy us∏ug internetowych nie sà
obecnie kompatybilni z AirPort. Sytuacja zale˝y od warunków lokalnych.
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
41
W jaki sposób AirPort zapewnia bezprzewodowy dost´p do
Internetu?
AirPort ustawia bezprzewodowe po∏àczenie z urzàdzeniem nazywanym stacjà
bazowà, która jest fizycznie po∏àczona z Internetem. Technologia AirPort pracuje jak
bezprzewodowy telefon. Znajdujàca si´ w komputrze karta AirPort Extreme realizuje
bezprzewodowe po∏àczenie ze stacjà bazowà, która jest po∏àczona z Internetem
przez lini´ telefonicznà, modem DSL lub modem kablowy.
AirPort Express
Gniazdo AC
Modem DSL
lub kablowy
Połączenie
z Internetem
42
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Stacja bazowa AirPort Express i AirPort Extreme
AirPort Express umo˝liwia odtwarzanie muzyki z iTunes poprzez bezprzewodowà sieç
w domowym systemie stereo lub przy pomocy zewn´trznych g∏oÊników z w∏asnym
zasilaniem. Dzi´ki stacji bazowej AirPort Extreme lub Airport Express mo˝na równie˝
udost´pniaç po∏àczenie z Internetem o du˝ej przepustowoÊci maksymalnie
10 u˝ytkownikom oraz drukark´ USB. (Bezprzewodowe drukowanie przez USB
wymaga kompatybilnej drukarki.)
Wa˝ne: Aby zapewniç w∏aÊciwe dzia∏anie AirPort, nie nale˝y umieszczaç ˝adnych
rzeczy na górnej pokrywie Maka mini. Obiekty umieszczone na górze komputera
mogà zak∏ócaç sygna∏. Sposoby zapobiegania zak∏óceniom sà podane w instrukcji
do∏àczonej do stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Express. Wi´cej informacji
mo˝na znaleêç na stronie Apple - www.apple.com/support.
Wi´cej informacji o AirPort
Stacj´ bazowà AirPort Express lub AirPort Extreme mo˝na kupiç w internetowym
Sklepie Apple IMC Poland (http://sklep.apple.pl) lub u autoryzowanego resellera
firmy Apple. Dodatkowe informacje o AirPort sà dost´pne w Pomocy AirPort. Nale˝y
wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help), nast´pnie Biblioteka (Library) >
Pomoc AirPort (AirPort Help).
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
43
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Mo˝na zamówiç Maka mini z modu∏em Bluetooth. Modu∏ Bluetooth umo˝liwia
po∏àczenie komputera z urzàdzeniami, które u˝ywajà technologii bezprzewodowej
komunikacji Bluetooth, takimi jak telefony komórkowe, urzàdzenia PDA, drukarki
oraz klawiatura i mysz Apple Wireless Keyboard i Mouse.
Uwaga: W przypadku nabycia Maka mini bez modu∏u Bluetooth, mo˝na go
zainstalowaç póêniej w autoryzowanym serwisie Apple lub zakupiç w internetowym
Sklepie Apple IMC Poland (http://sklep.apple.pl).
Technologia bezprzewodowej komunikacji Bluetooth umo˝liwia:
ÂU˝ywanie Maka mini do komunikacji z telefonem komórkowym wyposa˝onym
w Bluetooth. Taki telefon mo˝e dzia∏aç jak modem i ∏àczyç si´ z dostawcà us∏ug
bezprzewodowych z pr´dkoÊcià do 56 kilobitów na sekund´ (kbit/s); pozwala to na
u˝ycie tefonu komórkowego do dost´pu do Internetu.
ÂKomunikacj´ z PDA. U˝ywajàc iSync mo˝na przeprowadzaç synchronizacj´ bez
kabli lub wysy∏aç wizytówki, czy te˝ rozk∏ad zaj´ç do urzàdzenia PDA innego
u˝ytkownika.
ÂPrzenoszenie plików pomi´dzy komputerami, nawet z Maka do PC, przy pomocy
odpowiednich narz´dzi. Apple zaleca jednak u˝ywanie do tego celu
bezprzewodowej ∏àcznoÊci AirPort Extreme; wyjàtkiem sà najmniejsze pliki.
ÂU˝ywanie bezprzewodowej klawiatury i myszy Bluetooth.
Wa˝ne: Aby zapewniç w∏aÊciwe dzia∏anie Bluetooth, nie nale˝y umieszczaç ˝adnych
rzeczy na górnej pokrywie Maka mini. Obiekty umieszczone na górze komputera
mogà zak∏ócaç sygna∏.
44
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Aby ustawiç urzàdzenie Bluetooth:
m U˝yj Asystenta ustawieƒ Bluetooth (Bluetooth Setup Assistant), który znajduje si´ na
dysku twardym w teczce Applications/Utilities. Mo˝na te˝ wybraç „Skonfiguruj
urzàdzenie Bluetooth” („Set up Bluetooth Device”) z paska statusu Bluetooth w pasku
menu.
Ustawienie wymiany plików przez Bluetooth
U˝ytkownik mo˝e kontrolowaç sposób obs∏ugi przez komputer plików, które sà
wymieniane pomi´dzy tym komputerm i innym urzàdzeniem Bluetooth. Mo˝na
wybraç teczk´ dla plików akceptowanych z innego urzàdzenia, teczk´ do
przeglàdania dost´pnà dla innego urzàdzenia oraz programy, które b´dà otwieraç
akceptowane pliki.
Aby ustawiç wymian´ plików przez Bluetooth:
m Otwórz Preferencje systemowe (System Preferences) i kliknij Bluetooth, nast´pnie
kliknij Wymiana plików (File Exchange).
Ustawianie po∏àczeƒ Bluetooth
Urzàdzenia z w∏àczonym Bluetooth, takie jak komputery, telefony komórkowe
i podr´czne urzàdzenia PDA, mogà ∏àczyç si´ ze sobà bezprzewodowo na odleg∏oÊç
do 10 metrów.
Aby ustawiç urzàdzenie Bluetooth do pracy z komputerem:
1 Upewnij si´, czy komputer ma zainstalowany modu∏ Bluetooth lub ma pod∏àczony
zewn´trzny modu∏.
2 Otwórz Preferencje systemowe (System Preferences) i kliknij Bluetooth.
3 Kliknij Konfiguruj nowe urzàdzenie (Set Up New Device).
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
45
4 Wybierz typ urzàdzenia, które chcesz skonfigurowaç i dalej post´puj wed∏ug
instrukcji wyÊwietlanych na ekranie.
Wys∏anie pliku do urzàdzenia Bluetooth
Komputer mo˝e bezprzewodowo wysy∏aç pliki do innego urzàdzenia Bluetooth,
które znajduje si´ w jego zasi´gu. Je˝eli komputer nie jest jeszcze po∏àczony w par´
z urzàdzeniem, mo˝e byç wymagane wprowadzenie has∏a w komputerze
i w urzàdzeniu.
Je˝eli komputer zosta∏ ju˝ po∏àczony w par´ z urzàdzeniem, ponowne wprowadzenie
has∏a mo˝e nie byç wymagane.
Aby wys∏aç plik do urzàdzenia Bluetooth:
1 Otwórz program Wymiana plików przez Bluetooth (Bluetooth File Exchange)
znajdujàcy si´ w Applications/Utilities.
2 Wybierz Plik (File) > WyÊlij plik (Send File), zaznacz plik, który chcesz wys∏aç i kliknij
WyÊlij (Send).
3 Z listy Urzàdzenie (Device) wybierz urzàdzenie i kliknij WyÊlij (Send).
4 Je˝eli urzàdzenie nie znajduje si´ na liÊcie, kliknij Szukaj. Gdy program Wymiana
plików przez Bluetooth (Bluetooth File Exchange) znajdzie urzàdzenie, mo˝esz dodaç
je do listy Ulubione (Favorites).
Do ustawienia opcji obs∏ugi przez komputer plików wymienianych z innym
urzàdzeniem Bluetooth s∏u˝y panel Wymiana plików (File Exchange) w preferencjach
Bluetooth.
Plik mo˝na te˝ wys∏aç wybierajàc WyÊlij plik (Send File) z menu statusu Bluetooth
w pasku menu.
46
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Wi´cej informacji o technologii Bluetooth
Pomoc dotyczàcà wykorzystania technologii Bluetooth mo˝na uzyskaç otwierajàc
program Wymiana plików przez Bluetooth (Bluetooth File Exchange) (znajduje si´
w teczce Utilities wewnàtrz teczki Applications) i wybierajàc Pomoc (Help) > Pomoc
Bluetooth (Bluetooth Help). Dodatkowe informacje znajdujà si´ w witrynie Apple na
stronie www.apple.com/bluetooth.
Ethernet (10/100Base-T)
Mac mini posiada wbudowany Ethernet 10/100 megabitów na sekund´ (Mb/s) Base-T
(skr´tka), który mo˝na wykorzystaç do pod∏àczenia komputera do sieci lub do
modemu kablowego albo DSL.
Port Ethernetu
(10/100Base-T)
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
47
Pod∏àczenie Maka mini do sieci umo˝liwia dost´p do innych komputerów. Pozwala
to na przechowywanie i pobieranie informacji, u˝ywanie drukarek sieciowych,
modemów i poczty elektronicznej, albo po∏àczenie si´ z Internetem. Mo˝na te˝
udost´pniaç pliki pomi´dzy dwoma komputerami albo ustawiç ma∏à sieç. Port
Ethernetu w Maku mini automatycznie wykrywa inne urzàdzenia Ethernetu. Nie
trzeba tworzyç dodatkowego po∏àczenia kablowego.
ÂDo po∏àczenia z siecià 10Base-T Ethernet nale˝y u˝yç kabla o 2 parach przewodów
kategorii 3 (Cat 3) Ethernet.
ÂDo po∏àczenia z siecià 10Base-T lub 100Base-T Ethernet nale˝y u˝yç kabla
o 4 parach przewodów kategorii 5 (Cat 5) Ethernet.
Wi´cej informacji o u˝ywaniu Ethernetu
Dodatkowe informacje, w tym sposób konfigurowania sieci Ethernet i przenoszenia
plików przy pomocy Ethernetu, sà dost´pne w Pomocy Mac OS (Mac OS Help) (patrz
strona 33). Nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help), nast´pnie
poszukaç tematu „Ethernet” lub „sieç”. Informacji o produktach sieciowych, których
mo˝na u˝ywaç z Makiem mini, nale˝y szukaç w Macintosh Products Guide na stronie
www.apple.com/guide.
48
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Obs∏uga audio
Mac mini zosta∏ wyposa˝ony w port s∏uchawek (f), do którego mo˝na pod∏àczyç
s∏uchawki i s∏uchaç muzyki bez przeszkadzania innym. Mo˝na te˝ dodaç g∏oÊniki
z w∏asnym zasilaniem lub wysy∏aç strumienie muzyki do domowego systemu stereo
dzi´ki iTunes i AirPort Express.
Port słuchawek
Maka mini mo˝na równie˝ pod∏àczyç do systemu stereo. Do po∏àczenia portu
s∏uchawek (f) w Maku mini z portami wejÊciowymi systemu stereo nale˝y u˝yç kabla
3,5 mm miniplug-do-RCA (kabel nie jest do∏àczony do komputera).
Wi´cej informacji o u˝ywaniu audio
Dodatkowe informacje o u˝ywaniu audio sà dost´pne w Pomocy Mac OS (Mac OS
Help) (patrz strona 33). Nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help),
nast´pnie poszukaç tematu „audio” lub „muzyka”. Informacji o produktach audio,
których mo˝na u˝ywaç z Makiem mini, nale˝y szukaç w Macintosh Products Guide na
stronie www.apple.com/guide.
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
49
U˝ywanie nap´du optycznego
Nap´d optyczny pozwala na instalowanie i u˝ywanie oprogramowania z CD i DVD.
Dzi´ki niemu mo˝na te˝ odtwarzaç muzyk´ z CD lub filmy z DVD. Nagrane przez nap´d
optyczny muzyczne CD mo˝na odtwarzaç w wi´kszoÊci odtwarzaczy CD. Mo˝liwe jest
te˝ zachowywanie dokumentów i innych cyfrowych plików na dyskach CD-R i CD-RW.
Uwaga: W przypadku starszego oprogramowania, które by∏o dostarczane na
dyskach elastycznych, nale˝y skontaktowaç si´ z jego producentem w celu
otrzymania produktu na CD lub Êciàgni´cia ze strony WWW. Je˝eli nie jest to mo˝liwe,
wówczas nale˝y kupiç zewn´trzny nap´d USB dysków elastycznych dla Maka mini
u autoryzowanego resellera Apple lub w internetowym Sklepie Apple IMC Poland
(http://sklep.apple.pl).
Wsuwanie dysku CD lub DVD
Aby zainstalowaç programy z dysku CD lub DVD, nale˝y wykonaç poni˝sze
kroki:
1 UmieÊç dysk w nap´dzie optycznym etykietkà do góry.
2 Dysk jest gotowy do u˝ycia, gdy jego znaczek pojawi si´ na biurku.
Uwaga: Niektóre dyski DVD sà dwustronne i nie majà etykietki po ˝adnej stronie.
50
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Wypychanie dysku
Aby wypchnàç dysk, nale˝y przeciàgnàç jego znaczek do Kosza. Je˝eli nie jest to
mo˝liwe, nale˝y zamknàç wszystkie programy, które mogà korzystaç z dysku
i spróbowaç ponownie. Gdy powy˝sze próby nie powiodà si´, nale˝y wznowiç
komputer przytrzymujàc przycisk myszy.
Wa˝ne: Nie nale˝y umieszczaç ˝adnych rzeczy na górnej pokrywie Maka mini.
Obiekty umieszczone na górze komputera mogà uniemo˝liwiç wypchni´cie dysku.
Nagrywanie dysków DVD
Aby odtwarzaç DVD, nale˝y wsunàç dysk DVD do nap´du. Otworzy si´ wówczas
automatycznie odtwarzacz DVD, który zacznie odtwarzaç dysk.
Nagrywanie dysków CD-R i CD-RW
Muzyczne dyski CD-R lub CD-RW mo˝na nagrywaç bezpoÊrednio z biblioteki iTunes.
Aby nagraç muzyk´ na dysku CD-R lub CD-RW u˝ywajàc iTunes:
1 Kliknij znaczek iTunes w Doku.
2 Zaznacz list´ utworów, którà chcesz nagraç.
3 Wsuƒ do nap´du optycznego pusty dysk CD-R lub CD-RW. (Aby zapewniç wi´kszà
kompatybilnoÊç z odtwarzaczami CD, u˝yj dysku CD-R.)
4 Na górze okna iTunes kliknij Nagraj CD (Burn CD).
Aby nagraç pliki i teczki na dysku CD-R lub CD-RW u˝ywajàc Findera:
1 Wsuƒ do nap´du optycznego pusty dysk.
2 W oknie dialogowym, które si´ pojawi, wprowadê nazw´ dysku. Na biurku pojawi si´
znaczek tego CD.
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
51
3 Przeciàgnij pliki i teczki na znaczek dysku.
4 Wybierz Plik (File) > Nagraj dysk (Burn Disc) lub zaznacz dysk i przeciàgnij go na
znaczek Nagraj dysk (Burn Disc) w Doku.
Wi´cej information
ÂAby otrzymaç informacje o u˝ywaniu iTunes do nagrywania muzycznych plików na
dyskach CD-R, nale˝y otworzyç iTunes i wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Sklepu
muzycznego iTunes (iTunes and Music Store Help).
ÂAby otrzymaç instrukcje u˝ywania Odtwarzacza DVD (DVD Player), nale˝y otworzyç
Odtwarzacz DVD (DVD Player) i wybraç Pomoc (Help) > Pomoc Odtwarzacza (DVD
Player Help).
Zabezpieczenie komputera
Maka mini mo˝na przymocowaç do sta∏ego obiektu u˝ywajàc specjanego kabla
(dost´pnego w Sklepie Apple IMC Poland (http://sklep.apple.pl)) i wbudowanego
gniazda zabezpieczajàcego.
Gniazdo
zabezpieczające
52
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
Dodatkowe informacje o zabezpieczeniu oprogramowania w Maku mini, w tym
o has∏ach dla wielu u˝ytkowników i kodowaniu plików, sà dost´pne w Pomocy Mac
OS (Mac OS Help) (patrz strona 33). W tym celu nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc
Mac OS (Mac Help) i poszukaç has∏a „bezpieczeƒstwo” („security”) lub „wielu
u˝ytkowników” („multiple users”).
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
53
54
Rozdzia∏ 3 U˝ywanie komputera
4
Rozwiàzywanie problemów
4
Czasami podczas pracy z Makiem mini mogà
pojawiç si´ problemy. Poni˝ej podano niektóre
sposoby ich rozwiàzania.
Ten rozdzia∏ podaje sposoby rozwiàzywania problemów, które uniemo˝liwiajà prac´
z komputerem, takich jak zamro˝enie systemu lub k∏opoty z uruchomieniem
komputera. Wi´cej informacji o rozwiàzywaniu problemów mo˝na znaleêç w Pomocy
Mac OS (Mac OS Help) (patrz strona 33) lub na stronach WWW Apple Support
- www.apple.com/support.
W przypadku pojawienia si´ problemu, jego usuni´cie jest najcz´Êciej proste
i szybkie. Zaleca si´ zanotowanie zdarzeƒ, które mia∏y miejsce tu˝ przed
wystàpieniem awarii. Pomo˝e to zaw´ziç mo˝liwe przyczyny problemu i szybciej
znaleêç w∏aÊciwà odpowiedê. Rzeczy, które mogà byç wa˝ne:
ÂProgramy u˝ywane w chwili wystàpienia problemu. Problem zwiàzany tylko
z jednym programem mo˝e oznaczaç, ˝e ten program nie jest kompatybilny
z wersjà Mac OS zainstalowanà w komputerze.
ÂOprogramowanie, które zosta∏o ostatnio zainstalowane. Niektóre programy
instalujà rozszerzenia, które mogà byç niezgodne ze Êrodowiskiem Classic.
ÂNowy sprz´t (taki jak urzàdzenia peryferyjne), który zosta∏ pod∏àczony.
55
Problemy, które uniemo˝liwiajà u˝ywanie komputera
Je˝eli komputer nie odpowiada lub wskaênik nie chce poruszaç si´
ÂPo pierwsze, upewnij si´, czy mysz i klawiatura sà pod∏àczone. Zaleca si´
roz∏àczenie i ponowne pod∏àczenie klawiatury i myszy, nast´pnie sprawdzenie
poprawnoÊci tego po∏àczenia.
ÂJe˝eli to nie pomo˝e, spróbuj wymusiç zamkni´cie programu. Przytrzymaj klawisze
Opcja (Option) i Polecenie (Command) (x) i naciÊnij klawisz Wyjdê (Esc). Je˝eli
pojawi si´ okno dialogowe, zaznacz program i kliknij WymuÊ koniec (Force Quit).
Nast´pnie zachowaj prac´ we wszystkich otwartych programach i wznów
komputer, aby upewniç si´, czy problem zosta∏ ca∏kowicie usuni´ty.
ÂJe˝eli nie mo˝na wymusiç zamkni´cia programu, naciÊnij i przytrzymaj w∏àcznik
zasilania (®) z ty∏u komputera przez pi´ç sekund, aby wy∏àczyç komputer.
ÂW przypadku, gdy nie mo˝na wy∏àczyç komputera w powy˝szy sposób, od∏àcz od
komputera przewód zasilania. Nast´pnie ponownie pod∏àcz przewód zasilania
i naciÊnij w∏àcznik zasilania (®) komputera, aby go w∏àczyç.
Je˝eli problem wyst´puje najcz´Êciej podczas u˝ywania okreÊlonego programu,
nale˝y sprawdziç u jego producenta kompatybilnoÊç z komputerem.
Pomoc i informacje kontaktowe dotyczàce oprogramowania, które jest do∏àczone do
komputera, znajdujà si´ na stronie WWW - www.apple.com/guide.
Je˝eli problem wyst´puje cz´sto, zaleca si´ ponowne zainstalowanie
oprogramowania systemowego (patrz „Ponowna instalacja oprogramowania
do∏àczonego do komputera” na stronie 58).
56
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
Je˝eli komputer „zamra˝a” si´ podczas uruchamiania lub jest widoczny
migajàcy znak zapytania
ÂZaczekaj kilka sekund. Je˝eli komputer nie uruchomi si´ po tym czasie, wy∏àcz go
naciskajàc i przytrzymujàc w∏àcznik zasilania (®) przez oko∏o 5 sekund. Nast´pnie
przytrzymaj klawisz Opcja (Option) i ponownie naciÊnij w∏àcznik zasilania (®), aby
uruchomiç komputer. Podczas startu komputera kliknij znaczek dysku twardego,
nast´pnie kliknij prawà strza∏k´.
ÂPo uruchomieniu si´ komputera otwórz Preferencje systemowe (System
Preferences) i kliknij Dysk startowy (Startup Disk). Zaznacz lokalnà teczk´ Mac OS X
System.
ÂJe˝eli problem wyst´puje cz´sto, zaleca si´ ponowne zainstalowanie
oprogramowania systemowego (patrz „Ponowna instalacja oprogramowania
do∏àczonego do komputera”).
Je˝eli komputer nie chce si´ w∏àczyç lub uruchomiç
ÂSprawdê, czy kabel zasilania jest pod∏àczony do komputera i czynnego gniazda
elektrycznego.
ÂJe˝eli to nie pomo˝e, naciÊnij w∏àcznik zasilania (®) i natychmiast przytrzymaj
klawisze Polecenie (Command) (x), Opcja (Option), P i R, dopóki dwukrotnie nie
us∏yszysz sygna∏u startu.
ÂW przypadku dalszego wyst´powania problemu, od∏àcz kabel zasilania i zaczekaj
co najmniej 30 sekund. Z powrotem pod∏àcz kabel zasilania i naciÊnij w∏àcznik (®),
aby uruchomiç komputer.
ÂJe˝eli nadal nie mo˝na uruchomiç komputera, poszukaj informacji o serwisie Apple
i skontaktuj si´ z nim - patrz strona 64.
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
57
Ponowna instalacja oprogramowania do∏àczonego do
komputera
Do ponownego zainstalowania Mac OS X, programów do∏àczonych do komputera
oraz Mac OS 9 (je˝eli b´dà u˝ywane programy Mac OS 9) nale˝y u˝yç dysków
instalacyjnych z oprogramowaniem.
Wa˝ne: Apple zaleca przed odtworzeniem oprogramowania zarchiwizowanie
danych na dysku twardym. Apple nie ponosi odpowiedzialnoÊci za utrat´ danych.
Instalacja Mac OS X
Aby zainstalowaç Mac OS X, wykonaj poni˝sze kroki:
1 Zarchiwizuj wa˝ne pliki, o ile to mo˝liwe.
2 Wsuƒ Mac OS X Install Disc 1 do∏àczony do komputera.
3 Kliknij podwójnie „Install Mac OS X and Bundled Software”.
4 Post´puj wed∏ug instrukcji wyÊwietlanych na ekranie.
5 Po zaznaczeniu dysku docelowego do instalacji, kontynuuj proces wed∏ug dalszych
instrukcji. Komputer mo˝e wznowiç si´ i za˝àdaç wsuni´cia nast´pnego dysku
instalacyjnego Mac OS X.
Wa˝ne: Poniewa˝ opcja „Wyma˝ i instaluj” („Erase and Install”) wymazuje dysk
docelowy, przed zainstalowaniem Mac OS X i innych programów zaleca si´
zarchiwizowanie wszystkich wa˝nych plików.
Instalacja programów
Aby zainstalowaç programy do∏àczone do komputera, wykonaj poni˝sze kroki.
W komputerze nale˝y wczeÊniej zainstalowaç Mac OS X.
1 Zarchiwizuj wa˝ne pliki, o ile to mo˝liwe.
58
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
2 Wsuƒ Mac OS X Install Disc 1 do∏àczony do komputera.
3 Kliknij podwójnie „Install Bundled Software Only”.
4 Post´puj wed∏ug instrukcji wyÊwietlanych na ekranie.
5 Po zaznaczeniu dysku docelowego do instalacji, kontynuuj proces wed∏ug dalszych
instrukcji. Aby zainstalowaç iCal, iChat AV, iSync, iTunes i Safari, post´puj wed∏ug
instrukcji „Installing Mac OS X”.
Instalacja Mac OS 9
Mac mini jest dostarczany bez zainstalowanego systemu Mac OS 9. W komputerze
mo˝na u˝ywaç programów Mac OS 9 po zainstalowaniu Mac OS 9 przy u˝yciu
Mac OS 9 Install Disc.
Aby zainstalowaç Mac OS 9, wykonaj poni˝sze kroki:
1 Zarchiwizuj wa˝ne pliki, o ile to mo˝liwe.
2 Wsuƒ Mac OS 9 Install Disc do∏àczony do komputera.
3 Kliknij podwójnie „Install Mac OS 9 System Support”.
4 Post´puj wed∏ug instrukcji wyÊwietlanych na ekranie.
5 Po zaznaczeniu dysku docelowego do instalacji, kontynuuj proces wed∏ug dalszych
instrukcji.
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
59
Inne problemy
Je˝eli pojawi∏ si´ problem z programem
ÂW przypadku problemów z oprogramowaniem producenta innego ni˝ Apple,
nale˝y si´ z nim skontaktowaç. Producenci oprogramowania cz´sto uaktualniajà je,
a najnowszà wersj´ udost´pniajà na stronie WWW. W Maku mini mo˝na
skonfigurowaç automatyczne sprawdzanie i instalowanie najnowszego
oprogramowania Apple wykorzystujàc panel Uaktualnienia (Software Update)
w Preferencjach systemowych (System Preferences). Aby uzyskaç wi´cej informacji,
wybierz Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help) i poszukaj tematu
„uaktualnienia oprogramowania” („software update”).
Je˝eli wystàpi∏ problem z u˝ywaniem bezprzewodowej komunikacji AirPort
ÂSprawdê, czy oprogramowanie jest skonfigurowane zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z kartà AirPort Extreme lub stacjà bazowà AirPort.
ÂSprawdê, czy komputer lub sieç, z którà próbujesz si´ po∏àczyç, dzia∏ajà, a sieç ma
punkt bezprzewodowego dost´pu.
ÂUpewnij si´, czy komputer znajduje si´ w zasi´gu anteny innego komputera lub
punktu dost´pu sieci. Urzàdzenia elektroniczne lub metalowe konstrukcje mogà
zak∏ócaç komunikacj´ bezprzewodowà lub ograniczaç jej zasi´g. Odbiór mo˝na
poprawiç zmieniajàc ustawienie lub obracajàc komputer.
ÂSprawdê poziom sygna∏u AirPort. Na znaczku statusu AirPort w pasku menu
wyÊwietlane sà maksymalnie cztery paski.
ÂNie nale˝y ustawiaç ˝adnych przedmiotów na górnej pokrywie komputera. Obiekty
na górze komputera mogà zak∏ócaç sygna∏ AirPort.
60
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
ÂProblemy z wydajnoÊcià sieci mogà pojawiç si´, gdy w pobli˝u stacji bazowej jest
cz´sto u˝ywana kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy lub inne êród∏o
zak∏óceƒ. Aby zminimalizowaç zak∏ócenia, te urzàdzenia nale˝y odsunàç od stacji
bazowej.
ÂAby uzyskaç wi´cej informacji o u˝ywaniu AirPort i rozwiàzywaniu problemów,
wybierz Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help), nast´pnie Biblioteka (Library) >
Pomoc AirPort (AirPort Help).
Je˝eli pojawi∏ si´ problem z wypchni´ciem dysku
ÂZamknij wszystkie programy, które mogà u˝ywaç dysku i naciÊnij klawisz Media
Eject (C) na klawiaturze Apple Keyboard. Inne klawiatury mogà wymagaç
naciÊni´cia kombinacji klawiszy. Sprawdê dokumentacj´ klawiatury.
ÂJe˝eli problem nie zosta∏ rozwiàzany, otwórz okno Findera i kliknij znaczek
wypychania obok znaczka dysku w Pasku bocznym lub przeciàgnij znaczek dysku
z biurka do Kosza.
ÂNie nale˝y ustawiaç ˝adnych przedmiotów na górnej pokrywie komputera. Obiekty
na górze komputera mogà uniemo˝liwiç wypchni´cie dysku.
ÂJe˝eli nadal nie mo˝na wypchnàç dysku, wznów komputer przytrzymujàc przycisk
myszy.
Problemy z po∏àczeniem si´ z Internetem
ÂSprawdê, czy linia telefoniczna lub kabel sieci jest pod∏àczony i dzia∏a poprawnie.
ÂW przypadku korzystania z linii telefonicznej do po∏àczenia z Internetem, sprawdê,
czy przewód telefoniczny jest pod∏àczony do portu modemu (oznaczonego W), a
nie do portu Ethernetu (oznaczonego G).
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
61
ÂPrzejrzyj „¸àczenie si´ z Internetem” na stronie 77, aby otrzymaç informacje
o konfigurowaniu po∏àczenia z Internetem. Dodatek ten wyjaÊnia, gdzie nale˝y
szukaç ustawieƒ po∏àczenia z Internetem oraz podaje informacje kontaktowe dla
dostawcy us∏ug internetowych (je˝eli do ustawienia konta internetowego u˝yty by∏
Asystent ustawieƒ (Setup Assistant)).
ÂDodatkowe informacje o problemach z po∏àczeniem - patrz „Rozwiàzywanie
problemów z po∏àczeniem” na stronie 100.
Je˝eli pojawi∏ si´ problem podczas u˝ywania komputera lub pracy z Mac OS
ÂJe˝eli odpowiedê na pytanie nie znajduje si´ w tym podr´czniku, wówczas
informacji nale˝y szukaç w Pomocy Mac OS (Mac OS Help). W tym celu wybierz
Pomoc (Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help).
ÂNajnowszych uaktualnieƒ oprogramowania i informacji o rozwiàzywaniu
problemów szukaj w witrynie WWW Apple Support - www.apple.com/support.
Je˝eli powtarza si´ strata ustawieƒ daty i czasu
ÂWymieƒ wewn´trznà bateri´. Informacje o pomocy i serwisie - patrz strona 64.
62
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
U˝ywanie Apple Hardware Test
Do sprawdzenia sprawnoÊci sprz´tu s∏u˝y Apple Hardware Test.
Aby u˝yç Apple Hardware Test:
1 Od∏àcz od komputera wszystkie zewn´trzne urzàdzenia, z wyjàtkiem monitora,
klawiatury i myszy. Je˝eli jest pod∏àczony kabel Ethernetu, równie˝ go od∏àcz.
2 Wsuƒ dysk Mac OS X Install Disc 1 do∏àczony do komputera.
3 Wznów komputer i przytrzymaj klawisz Opcja (Option). Pojawi si´ lista dost´pnych
woluminów startowych. Kliknij Apple Hardware Test, nast´pnie prawà strza∏k´.
4 Po oko∏o 45 sekundach pojawi si´ g∏ówny ekran Apple Hardware Test, dalej post´puj
wed∏ug instrukcji wyÊwietlanych na ekranie.
5 Je˝eli Apple Hardware Test wykryje problem, wyÊwietli kod b∏´du. Zanotuj ten kod
b∏´du przed dalszym dzia∏aniem. Je˝eli Apple Hardware Test nie wykryje b∏´dów,
wówczas problem dotyczy prawdopodobnie oprogramowania.
Wi´cej informacji o Apple Hardware Test, patrz plik Apple Hardware Test Read Me,
który znajduje si´ na dysku Mac OS X Install Disc 1.
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
63
Dalsze poznawanie Maka mini, serwis i pomoc
Mac mini nie posiada ˝adnych wewn´trznych cz´Êci dost´pnych dla u˝ytkownika.
Je˝eli potrzebna jest naprawa, Maka mini nale˝y zabraç do autoryzowanego serwisu
Apple lub skontaktowaç si´ z Apple IMC Poland SAD sp. z o.o. Wi´cej informacji
o Maku mini zawierajà zasoby sieci, pomoc, Profil systemu (System Profiler) i Apple
Hardware Test.
Je˝eli Mak mini zosta∏ zakupiony bez modu∏u Bluetooth lub karty AirPort Extreme,
a u˝ytkownik chce korzystaç z komunikacji bezprzewodowej lub potrzebna jest
dodatkowa pami´ç, wówczas nale˝y skontaktowaç si´ z autoryzowanym serwisem
Apple lub z Apple IMC Poland SAD sp. z o.o.
Zasoby sieciowe
Pomoc w j´zyku angielskim mo˝na uzyskaç na stronie www.apple.com/support/.
Mo˝na tam przeszukiwaç AppleCare Knowledge Base, sprawdzaç najnowsze
uaktualnienia oraz po∏àczyç si´ z grupà dyskusyjnà Apple.
Pomoc
Odpowiedzi na wiele pytaƒ, a tak˝e instrukcje i sposoby rozwiàzywania problemów
mo˝na znaleêç w Pomocy Mac OS (Mac OS Help). W tym celu nale˝y wybraç Pomoc
(Help) > Pomoc Mac OS (Mac Help).
64
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
Profil systemu (System Profiler)
Aby otrzymaç informacje o komputerze, mo˝na u˝yç Profilu systemu (System
Profiler). Profil systemu (System Profiler) wyÊwietla informacje o zainstalowanym
sprz´cie i oprogramowaniu, numer seryjny i wersj´ systemu operacyjnego, wielkoÊç
zainstalowanej pami´ci , itd. Aby otworzyç Profil systemu (System Profiler), nale˝y
z paska menu wybraç Apple () > O tym Macintoshu (About This Mac) i kliknàç
Wi´cej informacji (More Info).
Apple Hardware Test
Do diagnozowania problemów ze sprz´tem na Maku mini mo˝na u˝yç Apple
Hardware Test. Wi´cej informacji patrz „U˝ywanie Apple Hardware Test” na
stronie 63.
Dodatkowe informacje
Informacji o Maku mini mo˝na równie˝ szukaç na stronie www.macmini.com.pl. Aby
uzyskaç informacje o innych produktach Apple, nale˝y odwiedziç stron´
www.apple.com.pl. Produkty Apple mo˝na kupiç w sklepie internetowym Sklep
Apple IMC Poland (http://sklep.apple.pl) lub u autoryzowanych resellerów firmy
Apple. Ich lista znajduje si´ na stronie www.apple.com.pl/reselerzy/.
Numer seryjny produktu
Numer seryjny mo˝na znaleêç na dole obudowy Maka mini. Do jego odszukania
mo˝na te˝ u˝yç Profilu systemu (System Profiler). W tym celu nale˝y z paska menu
wybraç Apple () > O tym Macintoshu (About This Mac) i kliknàç Wi´cej informacji
(More Info). Numer seryjny zostanie wyÊwietlony po klikni´ciu trójkàcika Sprz´t
(Hardware).
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
65
66
Rozdzia∏ 4 Rozwiàzywanie problemów
Specyfikacje
A
Dodatek
A
Szczegó∏owych informacji o Maku mini dostarcza
Profil systemu (System Profiler). Sà to mi´dzy
innymi: wielkoÊç wbudowanej pami´ci, pojemnoÊç
dysku twardego, pod∏àczone urzàdzenia i numer
seryjny produktu.
Aby otworzyç okno Profilu systemu, z paska menu nale˝y wybraç Apple () > O tym
Macintoshu (About This Mac) i kliknàç Wi´cej informacji (More Info).
67
Kliknij trójkàcik w oknie, aby
wyÊwietliç ukryte informacje
w ró˝nych kategoriach.
Dodatkowe informacje sà dost´pne w Internecie na stronach www.apple.com.pl,
www.apple.com i www.apple.com/support.
68
Dodatek A Specyfikacje
Konserwacja i eksploatacja;
informacje o bezpieczeƒstwie
B
Dodatek
B
Podane w tym dodatku zasady czyszczenia i obs∏ugi
komputera zapewnià bezpieczeƒstwo
u˝ytkownikowi oraz sprz´towi. Pozwolà te˝ na
bardziej komfortowà prac´.
Czyszczenie Maka mini
Czyszczàc zewn´trzne powierzchnie komputera oraz jego sk∏adniki nale˝y
przestrzegaç kilku zasad ogólnych:
ÂPrzed czyszczeniem wy∏àcz Maka mini i od∏àcz wszystkie kable.
ÂDo czyszczenia zewn´trznych powierzchni u˝ywaj wilgotnej, mi´kkiej
i pozbawionej ostrych w∏ókien szmatki. Staraj si´, aby wilgoç nie przedosta∏a si´
do wn´trza komputera. Nie rozpylaj p∏ynów bezpoÊrednio na komputer.
ÂNie u˝ywaj aerozoli, rozpuszczalników, ani Êrodków agresywnych chemicznie.
Przenoszenie Maka mini
Przed podniesieniem lub zmianà po∏o˝enia komputera nale˝y wy∏àczyç go i od∏àczyç
wszystkie kable.
69
Zasady bezpieczeƒstwa podczas ustawiania i u˝ywania
komputera
Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo w∏asne i sprz´tu zawsze nale˝y przestrzegaç
poni˝szych zaleceƒ.
Nale˝y od∏àczyç wtyczk´ kabla zasilania (chwyciç wtyczk´, a nie kabel) i przewód
modemu telefonicznego, je˝eli wystàpi jedna z poni˝szych sytuacji:
ÂKabel zasilajàcy lub wtyczka zostanà uszkodzone
ÂZostanie rozlany jakiÊ p∏yn na obudow´ komputera
ÂKomputer jest nara˝ony na deszcz lub inny rodzaj nadmiernej wilgoci
ÂKomputer spad∏ lub w inny sposób zosta∏a uszkodzona jego obudowa
ÂIstnieje podejrzenie, ˝e komputer wymaga naprawy lub konserwacji
ÂB´dzie czyszczona obudowa komputera (zawsze nale˝y post´powaç wed∏ug
zaleceƒ podanych wczeÊniej)
Wa˝ne: Jedynym sposobem ca∏kowitego od∏àczenia zasilania jest wyj´cie z gniazda
wtyczki kabla zasilajàcego i przewodu modemu telefonicznego. Co najmniej jeden
koniec kabla zasilajàcego powinien byç ∏atwo dost´pny, aby mo˝na by∏o od∏àczyç
komputer, gdy jest to potrzebne.
Ostrze˝enie: Kabel zasilania (AC) jest wyposa˝ony we wtyczk´ z uziemieniem. Ta
wtyczka powinna byç pod∏àczana tylko do uziemionego gniazda elektrycznego
(gniazda z bolcem uziemiajàcym). Je˝eli gniazdo nie ma uziemienia, nale˝y
skontaktowaç si´ z uprawnionym elektrykiem, który za∏o˝y odpowiednio uziemione
gniazdo. Nie nale˝y pomijaç uziemienia.
70
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
Zawsze nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ:
ÂUstaw komputer z dala od rzeczy zawierajàcych wod´ lub inne p∏yny, takich jak
umywalka, wanna, prysznic, itd.
ÂChroƒ komputer przed wilgocià lub opadami atmosferycznymi - deszczem,
Êniegiem, itd.
ÂPrzed pod∏àczeniem do komputera zasilania przeczytaj dok∏adnie wszystkie
instrukcje instalacji.
ÂZachowaj te instrukcje pod r´kà, aby mieç do nich dost´p w razie potrzeby.
ÂPost´puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przestrzegaj ostrze˝eƒ dotyczàcych
systemu.
Wa˝ne: Sprz´t elektryczny mo˝e byç niebezpieczny, je˝eli jest u˝ywany
niew∏aÊciwie. Obs∏uga tego i podobnych produktów zawsze powinna odbywaç si´
pod nadzorem osób doros∏ych. Nie wolno pozwalaç dzieciom na zdejmowanie
obudowy urzàdzenia elektrycznego, ani na zabaw´ kablami.
Ostrze˝enie: Nigdy nie wolno wpychaç jakichkolwiek przedmiotów do wn´trza
tego produktu przez otwory w obudowie. Mo˝e to byç niebezpieczne.
Z∏àcza i porty
Nigdy nie wciskaj wtyczki do portu na si∏´. Je˝eli wtyczka nie chce wejÊç do portu,
oznacza to, ˝e prawdopodobnie nie pasuje. Upewnij si´, ˝e wtyczka pasuje do portu
i jest odpowiednio wzgl´dem niego ustawiona.
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
71
Zasilacz
U˝ywaj zasilacza zachowujàc nast´pujàce zasady:
ÂWtyczki kabli AC i DC powinny lekko i pewnie wchodziç do gniazd.
ÂZawsze pozostawiaj wolnà przestrzeƒ wokó∏ zasilacza oraz u˝ywaj komputera
w miejscu, w którym przep∏yw powietrza wokó∏ zasilacza nie jest ograniczony .
ÂJedynym sposobem, aby ca∏kowicie od∏àczyç zasilanie, jest wyj´cie wtyczki kabla
zasilania; zawsze nale˝y trzymaç za wtyczk´, a nie za kabel.
Wa˝ne: Zasilacz komputera ma obwód wysokiego napi´cia i dlatego w ˝adnym
przypadku nie powinien byç otwierany, nawet gdy nie jest pod∏àczony do sieci
elektrycznej. Nie wolno pozwalaç dzieciom na zdejmowanie obudowy urzàdzenia
elektrycznego, ani na zabaw´ kablami. Je˝eli zasilacz wymaga naprawy - patrz „Dalsze
poznawanie Maka mini, serwis i pomoc” na stronie 64.
Ostrze˝enie: Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie zasilacza i kabla sieciowego dostarczonego
wraz z komputerem. Zasilacze i kable innych urzàdzeƒ mogà wyglàdaç podobnie,
jednak ich u˝ywanie mo˝e wp∏ywaç niekorzystnie na wydajnoÊç komputera lub
spowodowaç uszkodzenie komputera. Kabel zasilania (AC) jest wyposa˝ony we
wtyczk´ z uziemieniem. Ta wtyczka powinna byç pod∏àczana tylko do uziemionego
gniazda elektrycznego (gniazda z bolcem uziemiajàcym). Je˝eli gniazdo nie ma
uziemienia, nale˝y skontaktowaç si´ z uprawnionym elektrykiem, który za∏o˝y
odpowiednio uziemione gniazdo.
72
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
Unikanie uszkodzenia s∏uchu
Ostrze˝enie: S∏uchanie muzyki o wysokim poziomie g∏oÊnoÊci przez s∏uchawki
mo˝e spowodowaç trwa∏e uszkodzenie s∏uchu. Przystosowanie po pewnym czasie
do wy˝szego poziomu g∏oÊnoÊci powoduje odbieranie dêwi´ku jako normalnego,
mo˝e jednak niszczyç s∏uch. Nale˝y nastawiaç bezpieczny poziom g∏oÊnoÊci w Maku
mini, zanim dojdzie do pogorszenia s∏uchu. W przypadku pojawienia si´ dzwonienia
w uszach, nale˝y zmniejszyç poziom g∏oÊnoÊci lub zrezygnowaç z u˝ywania
s∏uchawek z Makiem mini.
Ergonomia
Krzes∏o
Najlepsze sà krzes∏a z regulowanà wysokoÊcià, które zapewniajà pewne i wygodne
podparcie. WysokoÊç krzes∏a nale˝y ustawiç tak, aby uda by∏y u∏o˝one poziomo,
a stopy p∏asko opiera∏y si´ o pod∏og´. Oparcie krzes∏a powinno podpieraç dolny
odcinek kr´gos∏upa (odcinek l´dêwiowy). Aby w∏aÊciwie dopasowaç oparcie, nale˝y
post´powaç wed∏ug instrukcji producenta.
Czasami krzes∏o trzeba podwy˝szyç, aby przedramiona i d∏onie by∏y ustawione pod
odpowiednim kàtem w stosunku do klawiatury. W takim przypadku stopy mogà nie
si´gaç do pod∏ogi i konieczne jest u˝ycie regulowanej podstawki. Innym
rozwiàzaniem jest obni˝enie biurka. Dost´pne sà te˝ biurka z pó∏kà na klawiatur´,
która znajduje si´ ni˝ej ni˝ powierzchnia robocza.
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
73
Monitor
Monitor powinien byç ustawiony w taki sposób, aby góra ekranu znajdowa∏a si´
nieco poni˝ej poziomu oczu, gdy u˝ytkownik siedzi przy klawiaturze. Odleg∏oÊç
ekranu od oczu zale˝y od u˝ytkownika, ale wi´kszoÊç osób pracuje w odleg∏oÊci 45
do 70 cm od ekranu. Ustawienie monitora powinno te˝ eliminowaç odbicia Êwiat∏a
od ekranu.
Mysz
Mysz powinna znajdowaç si´ na jednakowej wysokoÊci z klawiaturà i w dogodnym
zasi´gu.
Barki
rozluźnione
Przedramiona
i dłonie
w linii prostej
Przedramiona
poziomo lub
nieznacznie
nachylone
74
45–70 cm
Górna krawędź ekranu
na poziomie oczu lub
lekko poniżej (Wysokość
położenia ekranu można
regulować przez zmianę
wysokości powierzchni
roboczej.)
Ustawienie ekranu
powinno eliminować
odbicia światła.
Podparty
dolny odcinek
kręgosłupa
Wolna przestrzeń
pod blatem
Uda nieznacznie
nachylone
Stopy płasko na ziemi
lub na podpórce
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
Klawiatura
Podczas u˝ywania klawiatury barki powinny byç rozluênione. Ramiona
i przedramiona powinny tworzyç kàt troch´ wi´kszy od kàta prostego, a przeguby
i d∏onie nale˝y ustawiç mniej wi´cej w linii prostej.
Klawisze nale˝y bardzo lekko uderzaç bez napr´˝ania palców. Nale˝y unikaç
wsuwania kciuków pod d∏onie.
Zaleca si´ cz´stà zmian´ pozycji d∏oni, aby uniknàç zm´czenia. U niektórych
u˝ytkowników komputera mo˝e wystàpiç uczucie dyskomfortu w d∏oniach,
nadgarstkach lub ramionach po intensywnej pracy bez przerw. W przypadku
pojawienia si´ przewlek∏ego bólu w d∏oniach, nadgarstkach lub ramionach, nale˝y
skonsultowaç si´ z lekarzem.
Wi´cej informacji
Nale˝y szukaç na stronie www.apple.com/about/ergonomics.
Apple i Êrodowisko
Apple Computer, Inc. uwa˝a si´ za firm´ odpowiedzialnà za minimalizowanie
szkodliwego wp∏ywu na Êrodowisko swojej dzia∏alnoÊci i produktów. Wi´cej
informacji na ten temat mo˝na znaleêç na stronie
www.apple.com/environment/summary.html.
Dodatek B Konserwacja i eksploatacja; informacje o bezpieczeƒstwie
75
¸àczenie si´ z Internetem
C
Dodatek
C
Komputer pozwala na przeglàdanie stron WWW,
wysy∏anie i odbieranie poczty elektronicznej oraz
czatowanie w czasie rzeczywistym poprzez Internet.
Poni˝ej podano szczegó∏owe informacje na temat
∏àczenia si´ z Internetem.
Po pierwszym uruchomieniu Mac OS X otwiera si´ Asystent ustawieƒ (Setup
Assistant), który pomaga skonfigurowaç ustawienia po∏àczenia internetowego.
Je˝eli u˝ytkownik nie u˝y∏ jeszcze Asystenta ustawieƒ, mo˝e to zrobiç teraz. W tym
celu nale˝y otworzyç Preferencje systemowe (System Preferences) i kliknàç Sieç
(Network). Po klikni´ciu przycisku „Pomó˝ mi” („Assist me”) otworzy si´ Asystent
ustawieƒ sieci (Network Setup Assistant). W przypadku rezygnacji z u˝ycia Asystenta
ustawieƒ sieci (Network Setup Assistant), po∏àczenie mo˝na ustawiç r´cznie u˝ywajàc
informacji podanych w tym dodatku.
Sà cztery mo˝liwoÊci po∏àczenia z Internetem:
ÂPo∏àczenie przez lini´ telefonicznà: Komputer jest po∏àczony z siecià
telefonicznà (komputer, który posiada modem).
77
ÂSzybkie po∏àczenie przez modem DSL lub modem kablowy: Komputer jest
pod∏àczony przez kabel Ethernetu do specjalnego modemu dostarczonego przez
ISP.
ÂBezprzewodowe po∏àczenie AirPort Extreme lub AirPort Express: Komputer
jest po∏àczony bezprzewodowo z Internetem przez stacj´ bazowà AirPort Extreme
lub AirPort Express.
ÂLokalna sieç komputerowa (LAN): Komputer jest pod∏àczony do sieci LAN przy
pomocy kabla Ethernetu. Ten sposób po∏àczenia jest zwykle u˝ywany w miejscu
pracy.
Zanim po∏àczysz si´ z Internetem:
1 Ustaw konto u dostawcy us∏ug internetowych (ISP). W ustawieniu tego konta mo˝e
pomóc Asystent ustawieƒ (Setup Assistant). Je˝eli nie chcesz u˝ywaç ISP
sugerowanego przez asystenta ustawieƒ, mo˝esz poszukaç innego w ksià˝ce
telefonicznej pod has∏em, na przyk∏ad, „Internet - us∏ugi”.
2 Zgromadê informacje o po∏àczeniu od ISP lub administratora sieci. Nast´pny
podrozdzia∏ „Arkusz asystenta ustawieƒ” na stronie 80 podaje, jakie informacje sà
potrzebne dla ka˝dego typu po∏àczenia.
W niektórych przypadkach mo˝na u˝ywaç ustawieƒ komputera, który znajduje si´
w tym samym po∏o˝eniu i jest ju˝ po∏àczony z Internetem.
Aby znaleêç ustawienia komputera Mac OS X:
ÂOtwórz panel Sieç (Network) w Preferencjach systemowych (System Preferences).
ÂZ wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz sposób po∏àczenia.
ÂSkopiuj informacje dla odpowiedniej konfiguracji.
78
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Aby znaleêç ustawienia komputera Mac OS 9:
ÂOtwórz tablic´ kontrolnà TCP/IP.
ÂZnajdê sposób po∏àczenia w wyskakujàcym menu „Po∏àcz przez” („Connect via”).
ÂZnajdê konfiguracj´ w wyskakujàcym menu Konfiguruj (Configure).
ÂZ odpowiednich pól skopiuj adres IP, mask´ podsieci i adres routera.
Aby znaleêç ustawienia komputera Windows PC:
Informacje o po∏àczeniach w komputerze Windows znajdujà si´ w dwóch miejscach.
ÂAby znaleêç adres IP i mask´ podsieci, otwórz tablic´ kontrolnà „Network and
Internet Connections”.
ÂAby znaleêç informacje o koncie u˝ytkownika, otwórz tablic´ kontrolnà
U˝ytkownicy (User Accounts).
Te informacje mo˝na zapisaç bezpoÊrednio na nast´pnych kilku stronach, nast´pnie
wprowadziç je w Asystencie ustawieƒ (Setup Assistant).
1 Je˝eli u˝ywasz modemu telefonicznego, pod∏àcz przewód telefoniczny (do∏àczony do
wi´kszoÊci komputerów Macintosh) do portu modemu komputera i do gniazda
telefonicznego. Je˝eli u˝ywasz modemu DSL lub kablowego, pod∏àcz go do
komputera i post´puj wed∏ug instrukcji do∏àczonej do modemu.
2 W∏àcz komputer i wprowadê informacje w asystencie ustawieƒ, aby skonfigurowaç
po∏àczenie z Internetem.
Uwaga: Je˝eli komputer jest ju˝ uruchomiony, ale Asystent ustawieƒ (Setup
Assistant) nie jest otwarty, nale˝y wybraç Apple () > Preferencje systemowe
(System Preferences) i kliknàç Sieç (Network), nast´pnie „Pomó˝ mi” („Assist me”).
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
79
Arkusz asystenta ustawieƒ
Na poni˝szych stronach u˝ytkownik mo˝e zapisaç informacje otrzymane od ISP,
administratora sieci lub przepisane z innego komputera, a nast´pnie wprowadziç je
w Asystencie ustawieƒ sieci (Network Setup Assistant).
Zaznacz sposób po∏àczenia komputera z Internetem.
Modem telefoniczny
Modem kablowy
Modem DSL
Sieć lokalna (Ethernet)
Aby ustawiç po∏àczenie telefoniczne, wprowadê nast´pujàce informacje:
Nazwa użytkownika
Hasło
Numer telefonu ISP
Prefiks w celu połączenia z linią zewnętrzną
80
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Aby ustawiç modem DSL, modem kablowy lub po∏àczenie LAN:
1 Wybierz typ po∏àczenia. Po te informacje zwróç si´ do ISP.
Ręcznie
Ręcznie używając routera DHCP
Używając DHCP
Używając BootP
PPP
2 Wprowadê informacje otrzymane od ISP:
W przypadku zaznaczenia „R´cznie” („Manually”) lub „R´cznie u˝ywajàc
routera DHCP” („Manually using DHCP Router”)1 wprowadê nast´pujàce dane:
Adres IP
Maska podsieci
Adres routera
1.
W przypadku zaznaczenia „R´cznie u˝ywajàc routera DHCP” („Manually using DHCP Router”) nie
trzeba wprowadzaç maski podsieci i adresu routera.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
81
W przypadku zaznaczenia „U˝ywajàc DHCP” („Using DHCP”) wprowadê
nast´pujàce dane:
ID klienta DHCP
Uwaga: ID klienta DHCP jest opcjonany i nie zawsze jest wymagany. Zapytaj ISP.
W przypadku zaznaczenia „PPP (dla po∏àczeƒ PPPoE)” („PPP (for PPPoE
connections)”), wprowadê nast´pujàce dane:
Dostawca usług (opcjonalnie)
Nazwa usługi PPPoE (opcjonalnie)
Nazwa konta
Hasło
82
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Poni˝sze informacje sà opcjonalne. Zapytaj ISP,czy trzeba je wprowadzaç.
Serwery DNS (opcjonalnie dla DHCP & BootP)
Nazwa domeny (opcjonalnie)
Serwer proksy (opcjonalnie)
R´czne ustawianie po∏àczenia z Internetem
Zrealizowanie poprzednich kroków przy pomocy Asystenta ustawieƒ (Setup
Assistant) spowodowa∏o ustawienie po∏àczenia z Internetem. Je˝eli Asystent
ustawieƒ nie by∏ u˝ywany lub zmiany dotyczà tylko okreÊlonej cz´Êci konfiguracji,
mo˝na ustawiç po∏àczenie r´cznie post´pujàc wed∏ug poni˝szych instrukcji.
Aby wprowadziç informacje r´cznie, nale˝y post´powaç wed∏ug kroków
odpowiadajàcych metodzie po∏àczenia.
ÂModem telefoniczny z Point-to-Point Protocol (PPP) (patrz strona 84)
ÂModem kablowy, DSL lub po∏àczenie LAN przy u˝yciu konfiguracji:
ÂR´cznej (patrz strona 90)
ÂDHCP (patrz strona 91)
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
83
ÂPPPoE (patrz strona 93)
ÂBezprzewodowe po∏àczenie AirPort Extreme (patrz strona 96)
Po∏àczenie telefoniczne
Modem telefoniczny jest najbardziej popularnym sposobem komunikacji
z Internetem. Do po∏àczenia si´ z ISP modem u˝ywa metody nazywanej Point-toPoint Protocol (PPP).
Nale˝y sprawdziç, czy modem jest pod∏àczony do linii telefonicznej oraz czy zosta∏y
zgromadzone informacje od ISP (patrz strona 80).
Aby ustawiç preferencje Sieç (Network) dla portu wewn´trznego modemu:
1 Z paska menu wybierz Apple () > Preferencje systemowe (System Preferences).
2 Kliknij Sieç (Network).
3 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Konfiguracje portów sieciowych
(Network Port Configurations) i zaznacz kratk´ „za∏” (On) obok Modem wewn´trzny
(Internal Modem).
84
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
4 Przeciàgnij Modem wewn´trzny (Internal Modem) na gór´ listy Konfiguracje portu
(Port Configurations), aby by∏ on preferowanym, albo podstawowym interfejsem
sieci.
5 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Modem wewn´trzny (Internal Modem)
i kliknij PPP.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
85
6 Wprowadê informacje otrzymane od ISP i kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Aby przetestowaç konfiguracj´ Internetu:
1 Otwórz program Po∏àcz z Internetem (Internet Connect) (w teczce Programy
(Applications)).
2 Kliknij znaczek Modem wewn´trzny (Internal Modem), w razie potrzeby.
3 Wprowadê numer telefonu, nazw´ konta i has∏o, w razie potrzeby.
4 Kliknij Po∏àcz (Connect).
86
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Program Po∏àcz z Internetem (Internet Connect) wybierze numer ISP i ustanowi
po∏àczenie.
Aby ∏àczyç si´ automatycznie, gdy zostanie uruchomiony program internetowy,
taki jak przeglàdarka stron WWW lub poczta elektroniczna:
1 Kliknij Opcje PPP (PPP Options) (w panelu PPP preferencji Sieç (Network)).
2 Zaznacz kratk´ „Po∏àcz automatycznie, gdy niezb´dne” („Connect automatically
when needed”).
3 Kliknij OK i Zastosuj teraz (Apply Now).
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
87
Po∏àczenie z Internetem przez modem DSL, kablowy lub sieç
LAN
W przypadku ∏àczenia si´ z Internetem przy pomocy modemu DSL, kablowego lub
sieci Ethernet LAN, nale˝y zwróciç si´ do ISP lub administratora sieci z pytaniem
o sposób skonfigurowania po∏àczenia:
ÂR´czny: Przy r´cznej konfiguracji ISP lub administrator sieci dostarcza statycznego
adresu IP i innych informacji, które nale˝y wprowadziç w preferencjach Sieç
(Network).
ÂU˝ywajàc Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): Przy tej konfiguracji
potrzebne informacje wprowadza serwer DHCP.
ÂU˝ywajàc Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE): Ta konfiguracja mo˝e
byç wymagana w przypadku u˝ywania modemu DSL, gdy do po∏àczenia
z Internetem porzebna jest nazwa i has∏o u˝ytkownika.
Przed rozpocz´ciem konfigurowania sieci nale˝y sprawdziç, czy sà dost´pne
wszystkie potrzebne informacje od ISP (patrz strona 80).
Aby ustawiç preferencje Sieç (Network) dla wbudowanego portu Ethernetu:
1 Z paska menu wybierz Apple () > Preferencje systemowe (System Preferences).
2 Kliknij Sieç (Network).
3 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Konfiguracje portów sieciowych
(Network Port Configurations).
88
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
4 Zaznacz kratk´ „za∏” (On) obok Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet).
5 Przeciàgnij Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet) na gór´ listy Konfiguracje portu
(Port Configurations), aby by∏ on preferowanym, albo podstawowym interfejsem
sieci.
Nast´pnie post´puj wed∏ug instrukcji konfigurowania sieci r´cznie, przy u˝yciu DHCP,
lub PPPoE, odpowiednio do zaleceƒ ISP lub administratora sieci.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
89
Konfiguracja r´czna
Potrzebne sà: statyczny adres IP, adres routera i maska podsieci (patrz strona 80).
Aby ustawiç konfiguracj´ r´cznie:
1 W preferencjach Sieç (Network), z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz
Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet).
2 W razie potrzeby kliknij TCP/IP.
3 Z wyskakujàcego menu Konfiguruj IPv4 (Configure IPv4) wybierz R´cznie (Manually).
90
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
4 Wprowadê inne informacje w odpowiednich polach.
5 Kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Po skonfigurowaniu sieci po∏àczenie jest gotowe. Mo˝na teraz otworzyç przeglàdark´
(lub inny program TCP/IP) i sprawdziç po∏àczenie z Internetem.
Konfiguracja DHCP
Po ustawieniu konfguracji DHCP, serwer DHCP automatycznie dostarczy informacji
o sieci.
Aby ustawiç konfiguracj´ DHCP:
1 W preferencjach Sieç (Network), z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz
Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet).
2 W razie potrzeby kliknij TCP/IP.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
91
3 Z wyskakujàcego menu Konfiguruj IPv4 (Configure IPv4) wybierz U˝ywajàc DHCP
(Using DHCP).
92
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
4 Kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Mo˝na teraz otworzyç przeglàdark´ (lub inny program TCP/IP) i sprawdziç po∏àczenie
z Internetem.
Uwaga: O ile ISP nie zaleci inaczej, pola ID klienta DHCP (DHCP Client ID) i Domeny
przeszukiwania (Search Domains) nale˝y zignorowaç.
Konfiguracja PPPoE
Niektórzy ISP korzystajàcy z DSL u˝ywajà Point-to-Point Protocol over Ethernet
(PPPoE). Je˝eli do po∏àczenia si´ z Internetem przy u˝yciu modemu DSL potrzebne
jest has∏o i nazwa u˝ytkownika, nale˝y zapytaç ISP, czy powinien byç u˝yty PPPoE.
Aby ustawiç po∏àczenie PPPoE:
Potrzebne sà: nazwa i has∏o u˝ytkownika oraz adres serwera nazw domen (DNS) od
ISP, o ile ta nazwa jest wymagana (patrz strona 80).
1 W preferencjach Sieç (Network), z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz
Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet).
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
93
2 Kliknij PPPoE i zaznacz „Po∏àcz u˝ywajàc PPPoE” („Connect using PPPoE”).
3 Wprowadê informacje w odpowiednich polach. Aby wszyscy u˝ytkownicy komputera
u˝ywali tej samej metody po∏àczenia, zaznacz „Zachowaj has∏o” („Save password”).
Uwaga: Aby ∏àczyç si´ automatycznie, gdy zostanie uruchomiony program TCP/IP,
taki jak przeglàdarka stron WWW lub poczta elektroniczna, kliknij Opcje PPPoE
(PPPoE Options), nast´pnie zaznacz „Po∏àcz automatycznie, gdy niezb´dne”
(„Connect automatically when needed”).
94
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
4 Kliknij TCP/IP i z wyskakujàcego menu Konfiguruj IPv4 (Configure IPv4) wybierz
U˝ywajàc PPP lub R´cznie, odpowiednio do wskazówk ISP. Je˝eli ISP poda∏ statyczny
adres IP, wybierz R´cznie i w polu Adres IP (IP Address) wprowadê ten adres.
5 W polu Serwery DNS (DNS Servers) wprowadê adres serwera nazw domen (DNS).
6 Kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Po skonfigurowaniu sieci po∏àczenie jest gotowe. Mo˝na teraz otworzyç przeglàdark´
lub inny program TCP/IP i sprawdziç po∏àczenie.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
95
Wa˝ne: Je˝eli nie zosta∏a zaznaczona opcja automatycznego ∏àczenia si´, trzeba
b´dzie otworzyç program Po∏àcz z Internetem (Internet Connect), wybraç
odpowiednià konfiguracj´ i kliknàç Po∏àcz (Connect). Aby otrzymaç wi´cej informacji
na ten temat, z paska menu na górze ekranu nale˝y wybraç Pomoc (Help) > Pomoc
Po∏àczenia z Internetem (Internet Connect Help).
Bezprzewodowe po∏àczenie AirPort Extreme
Je˝eli Mac mini posiada zainstalowanà kart´ AirPort Extreme, u˝ytkownik mo˝e
skonfigurowaç sieç AirPort i po∏àczenie z Internetem u˝ywajàc Asystenta ustawieƒ
AirPort lub AirPort Extreme (AirPort lub AirPort Extreme Setup Assistant), który
znajduje si´ w teczce Narz´dzia (Utilities) wewnàtrz teczki Programy (Applications).
Asystent pomaga skonfigurowaç stacj´ bazowà i ustawiç w komputerze u˝ywanie
stacji bazowej AirPort Extreme lub AirPort Express. Wi´cej informacji o stacji bazowej
AirPort nale˝y szukaç w podr´czniku do∏àczonym do tej stacji. Je˝eli stacja bazowa
jest ju˝ skonfigurowana, w wi´kszoÊci przypadków karta AirPort Extreme jest ju˝
gotowa do dzia∏ania.
Aby sprawdziç dost´p do sieci AirPort Extreme:
m Kliknij znaczek statusu AirPort w pasku menu i wybierz z listy sieç AirPort.
96
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Je˝eli na liÊcie nie widaç sieci AirPort, mo˝na u˝yç Asystenta ustawieƒ AirPort (AirPort
Setup Assistant) i sprawdziç lub zmieniç ustawienia. Ustawienia mo˝na te˝ zmieniç
u˝ywajàc panelu Sieç (Network) w Preferencjach systemowych (System Preferences).
R´czne ustawianie po∏àczenia AirPort Extreme
W przypadku r´cznego ustawiania po∏àczenia, nale˝y otrzymaç od ISP lub
administratora sieci poni˝sze informacje.
W przypadku po∏àczenia przy u˝yciu DHCP, wi´kszoÊç tych informacji b´dzie
dostarczona do komputera automatycznie przez sieç. Powinien to wyjaÊniç
administrator systemu.
ÂAdres serwera nazw domen (DNS), o ile jest to wymagane
ÂDHCP lub r´czna konfiguracja adresu IP
ÂAdres IP
ÂAdres routera
ÂMaska podsieci
ÂHas∏o, o ile jest wymagane
Nast´pnie nale˝y sprawdziç w preferencjach Sieç (Network), czy opcje po∏àczenia
AirPort sà aktywne.
Aby ustawiç preferencje Sieç (Network) dla po∏àczenia AirPort Extreme:
1 Z paska menu wybierz Apple () > Preferencje systemowe (System Preferences).
2 Kliknij Sieç (Network).
3 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Konfiguracje portów sieciowych
(Network Port Configurations).
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
97
4 Zaznacz kratk´ „za∏.” (On) obok AirPort.
Nast´pnie nale˝y post´powaç wed∏ug instrukcji konfigurowania sieci r´cznie lub przy
u˝yciu DHCP odpowiednio do zaleceƒ ISP lub administratora sieci. W przypadku
samodzielnego ustawiania sieci, ∏atwiejsze mo˝e byç u˝ycie DHCP, poniewa˝ serwer
przypisuje adresy IP automatycznie.
1 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz AirPort.
2 W razie potrzeby kliknij TCP/IP.
98
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
3 Z wyskakujàcego menu Konfiguruj IPv4 (Configure IPv4) wybierz R´cznie (Manually)
lub U˝ywajàc DHCP (Using DHCP).
ÂW przypadku wybrania R´cznie (Manually), wprowadê informacje w odpowiednich
polach.
ÂW przypadku wybrania U˝ywajàc DHCP (Using DHCP), nie trzeba wprowadzaç
dalszych informacji, o ile nie zaleci tego administrator systemu.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
99
4 Kliknij AirPort i zaznacz opcje po∏àczenia si´ z siecià AirPort Extreme po wznowieniu
lub po obudzeniu si´ komputera.
5 Kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Po skonfigurowaniu ustawieƒ AirPort mo˝na po∏àczyç si´ z siecià.
Aby sprawdziç po∏àczenie AirPort Extreme:
m Kliknij znaczek statusu AirPort w pasku menu i wybierz W∏àcz AirPort (Turn AirPort On).
W menu powinna pojawiç si´ ka˝da sieç AirPort Extreme, która znajduje si´ w zasi´gu.
Rozwiàzywanie problemów z po∏àczeniem
Po∏àczenie przez modem kablowy, DSL i LAN Internet
Je˝eli po∏àczenie z Internetem nie jest realizowany przy u˝yciu modemu kablowego,
DSL lub lokalnej sieci komputerowej (LAN), nale˝y zajrzeç do nast´pnej cz´Êci.
Wa˝ne: Instrukcje dotyczàce modemów nie majà zastosowania dla u˝ytkowników
LAN. U˝ytkownicy LAN mo˝à korzystaç z koncentratorów, prze∏àczników lub
routerów, a u˝ytkownicy modemów kablowych i DSL nie. U˝ytkownicy LAN powinni
kontaktowaç si´ z administratorami sieci, a nie z ISP.
Sprawdê kable i zasilanie
Nale˝y upewniç si´, czy wszystkie kable sà w∏aÊciwie pod∏àczone, w tym kabel
zasilania, kabel ∏àczàcy modem z komputerem oraz kabel ∏àczàcy modem z gniazdem
sieci. Nale˝y równie˝ sprawdziç kable i zasilanie koncentratorów i routerów Ethernetu.
100
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
Wy∏àcz, a nast´pnie w∏àcz modem i wyzeruj sprz´t
Wy∏àcz modem DSL lub kablowy na kilka minut, nast´pnie w∏àcz go ponownie.
Niektórzy ISP zalecajà nawet od∏àczenie kabla zasilania od modemu. Je˝eli modem
posiada przycisk zerowania, mo˝na go nacisnàç przed albo po wy∏àczeniu i w∏àczeniu
modemu.
Po∏àczenia PPPoE
Je˝eli nie mo˝na po∏àczyç si´ z ISP u˝ywajàc PPPoE, nale˝y najpierw sprawdziç kable
i zasilanie, nast´pnie kolejno wy∏àczyç, w∏àczyç i wyzerowaç modem.
Sprawdê ustawienia Preferencji systemowych (System Preferences):
1 Wybierz Apple () > Preferencje systemowe (System Preferences).
2 Kliknij Sieç (Network).
3 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Konfiguracje portów sieciowych
(Network Port Configurations).
4 Przeciàgnij Ethernet wbudowany (Built-in Ethernet) na gór´ listy Konfiguracje portu
(Port Configurations).
5 Z wyskakujàcego menu Poka˝ (Show) wybierz Ethernet wbudowany (Built-in
Ethernet).
6 Kliknij PPPoE.
7 Zaznacz „Po∏àcz u˝ywajàc PPPoE” („Connect using PPPoE”).
8 Sprawdê, czy w polu Nazwa konta (Account Name) zosta∏y poprawnie wprowadzone
informacje od ISP.
9 Wprowadê ponownie has∏o, je˝eli zosta∏o zachowane, aby upewniç si´, czy jest
poprawne.
Dodatek C ¸àczenie si´ z Internetem
101
10 Kliknij TCP/IP. Upewnij si´, czy informacje od ISP zosta∏y wprowadzone poprawnie
w tym panelu.
11 Kliknij Zastosuj teraz (Apply Now).
Po∏àczenia sieciowe
Je˝eli u˝ytkownik chce udost´pniaç po∏àczenie z Internetem kilku komputerom,
powinien si´ upewniç, czy jego sieç zosta∏a ustawiona poprawnie. Powinien wiedzieç,
czy ISP dostarcza tylko jeden adres IP, czy te˝ wiele adresów IP, po jednym dla
ka˝dego komputera.
Je˝eli jest u˝ywany tylko jeden adres IP, wówczas potrzebny jest router, który mo˝e
udost´pniaç po∏àczenie, znany równie˝ jako NAT (network address translation) lub
„IP masquerading” („przesy∏anie adresów IP”). Informacji o ustawieniach nale˝y
szukaç w dokumentacji routera lub zapytaç si´ osoby, która ustawia∏a sieç. Do
udost´pniania jednego adresu IP wielu komputerom mo˝e byç u˝yta stacja bazowa
AirPort Extreme. Informacje o u˝ywaniu stacji bazowej AirPort Extreme mo˝na
znaleêç w pomocy ekranowej lub na stronach WWW Apple AirPort pod adresem
www.apple.com/airport.
Je˝eli problemu nie mo˝na rozwiàzaç wykonujàc powy˝sze kroki, wówczas nale˝y
skontaktowaç si´ z ISP.
Informacje o zgodnoÊci z przepisami w zakresie komunikacji
OÊwiadczenie o zgodnoÊci z przepisami FCC
To urzàdzenie spe∏nia wymagania rozdzia∏u 15
przepisów Federalnej Komisji ¸àcznoÊci (FCC).
Dzia∏anie urzàdzenia podlega nast´pujàcym
warunkom: (1) urzàdzenie nie powinno wytwarzaç
szkodliwych zak∏óceƒ oraz (2) urzàdzenie powinno
akceptowaç zewn´trzne zak∏ócenia, w tym zak∏ócenia
powodujàce niezamierzone dzia∏anie. W przypadku
mo˝liwoÊci powodowania zak∏óceƒ radiowych lub
telewizyjnych nale˝y post´powaç wed∏ug poni˝szych
instrukcji.
Zak∏ócenia radiowe i telewizyjne
Ten komputer i inny sprz´t opisany w tym podr´czniku
wytwarza i wykorzystuje fale o cz´stotliwoÊci radiowej.
Je˝eli nie jest zainstalowany i u˝ywany prawid∏owo —
to znaczy dok∏adnie wed∏ug instrukcji Apple — mo˝e
zak∏ócaç prac´ telewizora lub radioodbiornika.
Urzàdzenia te by∏y testowane i spe∏niajà wymagania
stawiane urzàdzeniom cyfrowym klasy B zgodnie
z wykazem zawartym w rozdziale 15 przepisów
Federalnej Komisji ¸àcznoÊci USA (FCC). Te przepisy
opracowano w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony instalacji domowej przed takimi zak∏óceniami.
Nie mo˝na jednak zagwarantowaç, ˝e w niektórych
instalacjach takie zak∏ócenia nie wystàpià.
Mo˝na ∏atwo sprawdziç, czy komputer nie stanowi
êród∏a zak∏ócena wy∏àczajàc go. Je˝eli zak∏ócenia
usta∏y, to prawdopodobnie by∏y spowodowane przez
komputer lub jedno z urzàdzeƒ peryferyjnych.
ÂObracaj anten´ telewizyjnà lub radiowà, dopóki
zak∏ócenia nie zniknà.
ÂZmieƒ ustawienie komputera wzgl´dem telewizora
lub radioodbiornika.
ÂOdsuƒ komputer od telewizora lub radiodobiornika.
ÂPod∏àcz komputer do innej fazy zasilania ni˝
telewizor lub radioodbiornik. (To znaczy upewnij si´,
˝e komputer jest zasilany z obwodu zabezpieczonego
przed przecià˝eniem przez inne bezpieczniki.)
W razie potrzeby nale˝y zwróciç si´ do
autoryzowanego serwisu lub sprzedawcy Apple.
Mo˝na te˝ skonsultowaç s´ z doÊwiadczonym
fachowcem w dziedzinie sprz´tu RTV.
Ten produkt by∏ równie˝ testowany pod wzgl´dem
zgodnoÊci z przepisami EMC dotyczàcymi u˝ywania
ekranowanych przewodów pomi´dzy urzàdzeniami
systemu komputerowego. Jest rzeczà wa˝nà, aby
u˝ywaç sprawdzonych urzàdzeƒ peryferyjnych
i ekranowanych przewodów (w tym kabli sieci
Ethernet), poniewa˝ zmniejsza to mo˝liwoÊç
wystàpienia zak∏óceƒ w pracy telewizora,
radioodbiornika i innych urzàdzeƒ elektronicznych.
Wa˝ne: Zmiany i modyfikacje tego produktu, które nie
sà autoryzowane przez Apple Computer, Inc., mogà
uniewa˝niç certyfikat EMC i anulowaç prawo do jego
u˝ytkowania.
Je˝eli komputer zak∏óca dzia∏anie telewizora lub
radioodbiornika, nale˝y spróbowaç je zmniejszyç
wykorzystujàc jeden z poni˝szych Êrodków:
103
Informacje dotyczàce Bluetooth
ZgodnoÊç bezprzewodowej komunikacji Bluetooth
z przepisami FCC
Zgodnie z warunkami okreÊlonymi przez FCC antena
u˝ywana z nadajnikiem Bluetooth nie mo˝e byç
umieszczona lub dzia∏aç w po∏àczeniu z innà antenà
lub nadajnikiem.
Europejska (UE) deklaracja zgodnoÊci
z przepisami
Komputer spe∏nia wymagania Dyrektyw UE:
72/23/EEC,
89/336/EEC
i 1999/5/EC.
Patrz http://www.apple.com/euro/compliance/.
Informacje dotyczàce lasera
Ostrze˝enie: Dokonywanie regulacji lub
przeprowadzanie procedur innych ni˝ opisane
w dokumentacji sprz´tu mo˝e spowodowaç
niebezpieczne nara˝enie na promieniowanie.
Nie nale˝y próbowaç demontowaç podzespo∏u
zawierajàcego laser. Wiàzka Êwiat∏a lasera u˝ywana
przez to urzàdzenie jest niebezpieczna dla oczu. U˝ycie
z tym produktem instrumentów optycznych, takich jak
szk∏o powi´kszajàce, mo˝e zwi´kszyç potencjalne
zagro˝enie dla oczu. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa ten
sprz´t powinien byç naprawiany tylko
w autoryzowanym serwisie Apple.
104
Ze wzgl´du na obecnoÊç w produkcie nap´du
optycznego, komputer jest urzàdzeniem laserowym
klasy 1. Etykieta klasy 1 umieszczona w miejscu
dost´pnym dla u˝ytkownika oznacza, ˝e nap´d spe∏nia
minimalne wymagania bezpieczeƒstwa. Serwisowa
etykieta ostrzegajàca jest umieszczona w miejscu
dost´pnym dla serwisu. Etykiety na produkcie mogà
ró˝niç si´ nieznacznie od pokazanych poni˝ej.
Etykieta klasy 1
Serwisowa etykieta
ostrzegajàca
Nara˝enie na promieniowane
o cz´stotliwoÊci radiowej
Poziom mocy wyjÊciowej promieniowania opcjonalnej
karty AirPort Extreme jest znacznie ni˝szy od
dopuszczalnych norm dla fal radiowych ustalonych
przez FCC. Niezale˝nie od tego, zaleca si´ u˝ywanie
sprz´tu do bezprzewodowej komunikacji w sposób
minimalizujàcy potencjalny wp∏yw na cz∏owieka
podczas normalnej pracy.
Ostrze˝enie przed u˝ywaniem komputera
w systemach o wysokim ryzyku
Ten system komputerowy nie jest przeznaczony do
pracy w obiektach jàdrowych, systemach nawigacji lub
komunikacji lotniczej, w urzàdzeniach kontroli ruchu
powietrznego, ani te˝ w innych systemach, w których
awaria komputera mog∏aby doprowadziç do Êmierci
lub urazów personelu albo spowodowaç zniszczenie
Êrodowiska.
ZgodnoÊç z normami ENERGY STAR®
Informacje o telefonie i modemie Apple 56K
Jako partner ENERGY STAR®, Apple stwierdza zgodnoÊç
standardowej konfiguracji tego produktu
z wymaganiami elektrycznymi ENERGY STAR. Program
ENERGY STAR zach´ca producentów sprz´tu
biurowego do oszcz´dzania energii. Zmniejszenie
zu˝ycia energii przez sprz´t biurowy jest korzystne
ekonomicznie oraz zmniejsza ska˝enie Êrodowiska
poprzez zmniejszenie iloÊci odpadów zwiàzanych
z wytwarzaniem energii.
Powiadomienie firmy telekomunikacyjnej
Niektóre firmy telekomunikacyjne wymagajà
powiadomienia swoich lokalnych filii o pod∏àczeniu
modemu do linii.
Post´powanie ze zu˝ytà baterià
Informacje o programie recyclingu Apple znajdujà si´
na stronie www.apple.com/environment/
summary.html.
Bateria
Mac mini posiada bateri´ litowo-jonowà o okresie
u˝ytkowania porównywalnym z okresem dzia∏ania
sprz´tu. Nie nale˝y samodzielnie dokonywaç wymiany
baterii. Wymiany baterii mo˝e dokonaç tylko
upowa˝niony przez Apple serwis.
Ze zu˝ytà baterià nale˝y post´powaç zgodnie
z lokalnymi przepisami ochrony Êrodowiska.
Tajwan:
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.
Informacje potrzebne w ró˝nych krajach
Information You Need in the United States
The internal modem complies with Part 68 of the FCC
rules. On the back of this equipment is a label that
contains, among other information, the FCC
registration number and ringer equivalence number
(REN). If requested, provide this information to your
telephone company.
ÂRinger equivalence number (REN): 0.1B The REN is
useful to determine the quantity of devices you may
connect to your telephone lines and still have all
those devices ring when your telephone number is
called. In most, but not all areas, the sum of the RENs
of all devices connected to one line should not
exceed five (5.0). To be certain of the number of
devices you may connect to your line, as determined
by the REN, you should contact your local telephone
company to determine the maximum REN for your
calling area.
ÂTelephone jack type: USOC, RJ-11 An FCC-compliant
telephone cord and modular plug are provided with
this equipment. This equipment is designed to be
connected to the telephone network or premises
wiring using a compatible modular jack that complies
with Part 68 rules. See the installation instructions for
details.
105
Telephone Line Problems
If your telephone doesn’t work, there may be a
problem with your telephone line. Disconnect the
modem to see if the problem goes away. If it doesn’t,
report the problem either to your local telephone
company or to your company’s telecommunications
people.
If disconnecting the modem eliminates the problem,
the modem itself may need service. See the service and
support information that came with your Apple
product for instructions on how to contact Apple or an
Apple-authorized service provider for assistance.
If you do not disconnect your modem when it is
adversely affecting the telephone line, the telephone
company has the right to disconnect your service
temporarily until you correct the problem. The
telephone company will notify you as soon as possible.
Also, you will be informed of your right to file a
complaint with the FCC.
The telephone company may make changes in its
facilities, equipment, operations, or procedures that
could affect the operation of your equipment. If this
happens, the telephone company will provide advance
notice in order for you to make the necessary
modifications to maintain uninterrupted service.
The internal modem will not work with party lines,
cannot be connected to a coin-operated telephone,
and may not work with a private branch exchange
(PBX).
106
Telephone Consumer Protection Act
The Telephone Consumer Protection Act of 1991
makes it unlawful for any person to use a computer or
other electronic device to send any message via a
telephone fax machine unless such message clearly
contains, in a margin at the top or bottom of each
transmitted page or on the first page of the
transmission, the date and time it was sent and an
identification of the business or other entity, or
individual sending the message and the telephone
number of the sending machine of such business,
entity, or individual.
Information You Need in Canada
The Industry Canada (IC) label identifies certified
equipment. This certification means that the
equipment meets certain telecommunications network
protective, operational, and safety requirements. The
Department does not guarantee the equipment will
operate to a user’s satisfaction.
Before installing this equipment, make sure that you
are permitted to connect to the facilities of the local
telecommunications company. Be sure you use an
acceptable method of connection to install the
equipment. In some cases, you may extend the
company’s internal wiring for single-line individual
service by means of a certified telephone extension
cord. Be aware, however, that compliance with these
conditions may not prevent degradation of service in
some situations.
Repairs to certified equipment should be made by an
authorized Canadian maintenance facility designated
by the supplier. Any equipment malfunctions or repairs
or alterations that you make to this equipment may
cause the telecommunications company to request
that you disconnect the equipment.
In Canada, contact Apple at:
7495 Birchmount Road, Markham, Ontario,
L3R 5G2, 800-263-3394
Warning: Users should ensure for their own
protection that the electrical ground connections of
the power utility, telephone lines, and internal
metallic water pipe system, if present, are connected
together. This precaution may be particularly
important in rural areas.
Users should not attempt to make such connections
themselves, but should contact the appropriate electric
inspection authority or electrician.
ÂLoad number: 0.1 The load number (LN) assigned to
each terminal device denotes the percentage of the
total load to be connected to the telephone loop that
is used by the device, to prevent overloading. The
termination of a loop may consist of any combination
of devices, subject only to the requirement that the
sum of the load numbers of all devices does not
exceed 100.
ÂTelephone jack type: CA-11
Informations Destinées aux Utilisateurs Canadiens
L’étiquette d’Industrie Canada identifie un matériel
homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est
conforme à certaines normes de protection, d’exploitation
et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le
Ministère n’assure toutefois pas que le matériel
fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur.
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il
est permis de la raccorder au réseau de l’enterprise locale
de télécommunication. Le matériel doit également être
installé en suivant une méthode acceptée de raccordement.
Dans certains cas, le câblage appartenant à l’enterprise
utilisé pour un service individuel à ligne unique peut être
prolongé au moyen d’un dispositif homologué de
raccordement (cordon prolongateur téléphonique).
L’abonné ne doit pas oublier qu’il est possible que la
conformité aux conditions énoncées ci-dessus n’empêche
pas la dégradation du service dans certaines situations. De
fait, les enterprises de télécommunication ne permettent
pas que l’on raccorde un matériel aux prises d’abonnés,
sauf dans les cas précis prévus par les terifs particuliers de
ces enterprises.
Les réparations de matériel homologué doivent être
effectuées par un centre d’entretien canadien autorisé
désigné par la fournisseur. La compagnie de
télécommunications peut demander à l’utilisateur de
débrancher un appareil suite à des réparations ou à des
modifications effectuées par l’utilisateur ou en raison d’un
mauvais fonctionnement.
Veuillez contacter Apple pour des informations
supplémentaires:
107
Apple Canada, Inc.
7495 Birchmount Road
Markham, Ontario
Canada L3R 5G2
Service à la clientèle d’Apple Canada: 800-263-3394
Avertissement : Pour sa propre protection,
l’utilisateur doit s’assurer que tout les fils de mise à la
terre du secteur, des lignes téléphoniques et les
canalisations d’eau métalliques, s’il y en a, soient
raccordés ensemble. Cette précaution est
particulièrement importante dans les régions rurales.
L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements
lui-même; il doit avoir recours à une service d’inspection
des installations électriques ou à un électricien, selon le
cas.
ÂNuméro de charge: 0.1 L’indice de charge (IC) assigné à
chaque dispositif terminal indique, pour éviter toute
surcharge, le pourcentage de la charge totale qui sera
raccordée à un circuit téléphonique bouclé utilisé par ce
dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut être
constituée de n’importe quelle combinaison de dispositifs
pourvu que la somme des indices de charge de
l’ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.
ÂType de prise téléphonique: CA-11
Information You Need in the United Kingdom
This terminal equipment is intended for direct
connection to the analogue Public Switched
Telecommunications Network and is approved for use
within the United Kingdom with the following features:
ÂModem facility
ÂAutocalling facility
ÂAutoanswer facility
ÂDTMF signaling
108
Operation in the absence of proceed indication or
upon detection of proceed indication
This product is in conformity with relevant regulatory
standards following the provisions of European Council
Directives 73/23/EEC (Low Voltage Directive) and 89/
336/EEC amended by 92/31/EEC (EMC Directive).
Informationen fur Deutschland
Diese Modem-Karte ist als Endeinrichtung vorgesehen
und muss an ein TAE mit F-Kodierung angeschlossen
werden. Diese Endeinrichtung ist in Konformität
gemäss Niederspannungsrichtlinie 73 / 23 / EWG sowie
EMC-Richtlinien 89 / 336 / EWG und 92 / 31 / EWG.
Informations pour la France
Ce matériel est conforme aux normes applicables de
sécurité éléctrique d’après la directive 73 / 23 / CEE et aux
normes applicables de comptabilité éléctromagnétique
d’après la directive 89 / 336 / CEE, modifié par la directive
92 / 31 / CEE.
Information You Need in Australia
All telecommunications devices are required to be
labelled as complying to the Australian
telecommunications standards, ensuring the health
and safety of the operator and the integrity of the
Australian telecommunications network. To provide
compliance with the Australian Communications
Authority’s technical standards, please ensure that the
following AT commands are maintained:
ÂATB0 (ITU/CCITT operation)
ÂAT&G0 (no guard tone)
ÂAT&P1 (33/66 pulse dial make/break ratio)
ÂATS0 = 0 or ATS0 = 1 (no answer or answer greater
than one ring)
ÂATS6 = 95
(DTMF period between 70–255 ms)
ÂATS11 = 95
(DTMF period between 70–255 ms)
For calls that are automatically generated, a total of
three call attempts are allowed to a telephone number,
with a minimum period between calls of 2 seconds. If
the call does not connect after three attempts, 30
minutes must expire before automatic redialing may
be initiated. Failure to set the modem (and any
associated communications software) to the above
settings may result in the modem being non-compliant
with Australian telecommunications standards. Under
these circumstances a user could be subject to
significant penalties under the Telecommunications
Act 1997.
This modem must be properly secured in order for you
to use it. Telecommunications network voltages exist
inside the computer and the telecommunications line
connection must be removed before opening the
computer.
to the same number within any 30 minute period with
a minimum period between calls of 30 seconds. Failure
to adhere to these standards may result in the modem
being non-compliant with New Zealand Telecom
standards. Under these circumstances a user could be
subject to significant penalties.
Important: The grant of a Telepermit for any item of
terminal equipment indicates that only Telecom has
accepted that the item complies with minimum
conditions for connection to its network. It indicates no
endorsement of the product by Telecom, nor does it
provide any sort of warranty. Above all, it provides no
assurance that any item will work correctly in all
respects with another item of Telepermitted
equipment of a different make or model, nor does it
imply that any product is compatible with all of
Telecom’s network services.
Information You Need in New Zealand
This modem is fully approved to operate on the New
Zealand telecommunications network under
Telepermit number PTC 211/04/002. All
telecommunications devices are required to hold a
Telepermit and be labelled accordingly with the
approved Telepermit number to comply with the New
Zealand telecommunications standards, ensuring the
health and safety of the operator and the integrity of
the New Zealand telecommunications network. To
ensure compliance, all calls that are automatically
generated should not make more than 10 call attempts
109
Symbole
A
adapter 37
adapter DVI do VGA 13, 36
adapter DVI do wideo 37
AirPort Express 43
AirPort Extreme 41
po∏àczenie 84
problemy z u˝ywaniem 60
ustawianie 96
analogowe audio 49
aparaty fotograficzne
cyfrowe 37
Asystent ustawieƒ 15, 16
Asystent ustawieƒ sieci 77
audio 49
B
bezpieczeƒstwo 70
bezprzewodowa technologia
Bluetooth 44
bezprzewodowy dost´p do Internetu i sieci 41
Bluetooth 44
Indeks
Indeks
C
CD
nagrywanie (wypalanie) 51
Classic
Êrodowisko 55
cyfrowa kamera wideo 39
czyszczenie komputera 69
D
DHCP 83
konfiguracja 91
dostawca us∏ug
internetowych 78
drukowanie 26
ustawianie 26
DSL 83, 88
DVD-Video, odtwarzanie 51
Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) 88
E
Energy Saver 17
ergonomia 73
klawiatura 75
krzes∏o 73
monitor 74
mysz 74
Ethernet 47
port 21
praca w sieci 47
F
FireWire
pod∏àczanie urzàdzeƒ 39
porty 22
u˝ywanie urzàdzeƒ
FireWire 40
G
gniazdo zabezpieczajàce 22
zabezpieczenie
komputera 52
I
instalacja
Mac OS 9 58
Mac OS X 58
programy 58
instalowanie
Mac OS 9 59
111
Mac OS X 59
programów 59
Internet 16
konfiguracja 86
po∏àczenie 16, 96
problems connecting 100
problemy z
po∏àczeniem 61
ustawienia 80
iPod 39
ISP 78
J
joysticki 37
K
kamery
DV 39
kieszeƒ zasilania 21
klawiatura 37
ergonomia 75
konsole do gier 37
L
LAN 88
po∏àczenie 83
linia telefoniczna
po∏àczenie 84
¸
∏àczenie si´
Internet 77
112
Indeks
M
Mac Help 33
Mac OS X
instalacja 58
poznawanie 23
modem
DSL 47, 78
kablowy 47, 78
port 21
modem kablowy 88
monitor
adaptery 36
pod∏àczanie 36
ustawianie 13
monitorowanie
drukarka 26
mysz
ergonomia 74
N
nagrywanie dysku 51
Network Setup Assistant 77
numer seryjny 65
O
Oszcz´dny komputer 17
oszcz´dzanie energii 17
P
po∏àczenia sieciowe 102
po∏àczenie przez lini´
telefonicznà 77
pod∏àczanie
do sieci 47
drukarka 26
kabel Ethernetu 11
kabel zasilania 10
klawiatura 12
monitor 13
mysz 12
PDA przez Bluetooth 44
przewód telefoniczny 11
s∏uchawki 28
telefon komórkowy 44
podstawowe cechy 20
Point-to-Point Protocol 83, 88,
93
Pomoc Mac OS 33
ponowna instalacja oprogramowania
dysk instalacyjny z
oprogramowaniem
58
port wyjÊciowy wideo 21
PPPoE 84
konfiguracja 93
praca z drukarkà 26
preferencje Druk i faks 26
Preferencje systemowe 25
problemy
AirPort Extreme 60
komputer nie chce uruchomiç si´ 57
komputer nie
odpowiada 56
komputer zamra˝a si´ podczas
uruchamiania 57
po∏àczenie z
Internetem 61, 100
strata ustawieƒ daty i
czasu 62
wypychanie dysku 61
z programem 60
Profil systemu 67
programy 34
przenoszenie
informacji do Maka mini 15
przenoszenie komputera 69
przycisk zasilania 14
R
r´czne konfigurowanie
Internetu 90
rozwiàzywanie problemów 55
S
s∏uchawki, g∏oÊniki 22
Setup Assistant 15, 16
skanery 37, 39
specyfikacje 67
stacje dyskietek
elastycznych 37
statyczny adres IP 90
System Profiler 67
Indeks
Â
Êciàganie oprogramowania 29
Êrodowisko 75
T
testowanie konfiguracji
Internetu 86
transfer
pliki lub dokumenty 31
U
Uaktualnienia oprogramowania (Software
Update) 29
USB 37
koncentratory 38
pod∏àczanie urzàdzeƒ 37
porty 22
u˝ywanie wielu urzàdzeƒ w
tym samym czasie 38
ustawianie
drukarka 26
Ethernet 11
komputer 10
monitor 13
zasilacz 10
ustawienia daty i czasu 62
usypianie 17
wsuwanie CD lub DVD 50
wy∏àczanie 17
wymuszenie zakoƒczenia 32
wypychanie dysku 61
Z
zamro˝enie 56
zamro˝enie komputera 56
zamro˝enie programu 32
zasilacz 72
zasoby sieciowe 64
zatrzymanie programu 32
zmiana
Preferencje systemowe 25
wyglàd biurka 25
zu˝yta bateria 105
W
w∏àczenie komputera 14
w∏àcznik zasilania 21
113

Podobne dokumenty