1 Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej

Transkrypt

1 Prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:
WPiA-P-O-JM-S-14/15Z
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)
10.0WI27AJMJ2472_1S
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa kierunku:
prawo
Forma studiów:
Profil kształcenia:
Jednolite magisterskie,
stacjonarne
Specjalność:
ogólnoakademicki
Status przedmiotu / modułu:
Język przedmiotu / modułu:
język polski
obowiązkowy
Rok
Semestr
Forma zajęć
Liczba godzin
2
3
wykład
30
Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:
Forma
zaliczenia
ZO
ECTS
3
30
3
dr hab. DOROTA SOKOŁOWSKA
Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:
Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w toku wykładni i stosowania
prawa oraz umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na
zawieraniu umów przenoszących prawa do dóbr niematerialnych.
Wymagania wstępne:
Znajomość instytucji prawnych z zakresu prawa cywilnego części ogólnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
Ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji
prawnych z zakresu prawa autorskiego
oraz prawa własności przemysłowej.
K_W21
S2A_W10
EP2
Rozwiązuje stany faktyczne z zastosowanie
instytucji prawa własności intelektualnej.
K_U02
K_U05
S2A_U02
S2A_U02
S2A_U03
S2A_U05
EP3
Ma zdolność do udzielania porad prawnych
w nieskomplikowanych stanach
faktycznych i prawnych w dziedzinie prawa
własności intelektualnej.
K_K06
S2A_K03
S2A_K05
S2A_K07
Semestr
Liczba godzin
Kategoria
Lp
KOD
Opis efektu
wiedza
1
EP1
umiejętności
kompetencje społeczne
1
1
TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: prawo autorskie i ochrony własności intelektualnej
Forma zajęć: wykład
1. Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje
międzynarodowe, dyrektywy obowiązujące w Unii Europejskiej.
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiot i podmiot
prawa autorskiego. Treść prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego. Wyłączenie spod
ochrony
3
2
3
5
3. Szczególna ochrona utworów audiowizualnych, programow komputerowych oraz baz danych.
3
2
4. Treść prawa autorskiego. Czas trwania autorskich prawa majatkowych.Dozwolony użytek
utworów.
3
2
5. Podmiot prawa autorskiego.
3
3
6. Umowy dotyczące autorskich parw majatkowych.
3
4
7. Prawa pokrewne.
3
3
1/2
8. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej.
Przepisy ogólne. Patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji - charakterystyka praw. Wynalazki,
wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie
układów scalonych. Urząd Patentowy RP.
9. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne,
topografi układów scalonych.
3
1
3
5
10. Urząd Patentowy RP. Postępowanie zgłoszeniowe i postepowanie sporne.
3
2
11. Pojęcie dóbr osobistych i ich rodzaje. Ograniczenia ochrony dóbr osobistych.
3
1
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z
wykładem.
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
SPRAWDZIAN
EP1,EP2,EP3
Zaliczenie z oceną. Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładu, wskazanych na wykładzie zagadnień
dodatkowych oraz aktów prawnych i zalecanej literatury. Sprawdzian polega na udzieleniu
dłuższych wypowiedzi pisemnych na 3 wskazane zagadnienia. Do otrzymania oceny pozytywnej ze
sprawdzianu niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie zagadnienia. Ocena końcowa
zależy od prawidłowości odpowiedzi:
- ocena 5,0 - wyczerpująca i prawidłowa odpowiedź na wszystkie zagadnienia
- ocena 4,5 - wyczerpująca i prawidłowa odpowiedź na większość zagadnień, prawidłowa na
pozostałe
- ocena 4,0 - prawidłowa odpowiedź na wszystkie zagadnienia
- ocena 3,5 - prawidłowa odpowiedź na większość zagadnień
- ocena 3,0 - dostateczna odpowiedź na większość zagadnień
- ocena 2,0 - niedostateczna odpowiedź na większość zagadnień
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu.
Barta J., Markiewicz R. (2013): Prawo autorskie, Wolters Kluwer
Literatura podstawowa
Kostański P., Żelechowski Ł. (2014): Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck
Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2013): Prawo własności intelektualnej, LexisNexis
Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J.J., Szczotka J., Tylec G. (2015): Prawo własności
przemysłowej, Wolters Kluwer
Flisak D. (red.) (2015): Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer
Literatura
Golat R. (2013): Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck
Michniewicz G. (2012): Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck
Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K. (2014): Własność przemysłowa i jej
ochrona, LexisNexis
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Udział w egzaminie/zaliczeniu
2
Przygotowanie się do zajęć
10
Studiowanie literatury
10
Udział w konsultacjach
10
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
0
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
13
Inne
0
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
75
Liczba punktów ECTS
3
2/2