GS_marzec_2013_na strone

Transkrypt

GS_marzec_2013_na strone
Wiosna nadęta, zielona
Wiosna jak żaba opasła
Za szarą deszczu zasłoną
Wdarła się nagle do miasta
Zdobyła miasto bez walki
W szarych podwórkach się puszy
Aż mali gęby otwarli
I niemi stanęli duzi
I szpaki gadatliwe
I mleczarz, co taszczy bańkę
Podbiały i pokrzywy
Bzy ciężkie, bzy ciężko ranne
Wiosny i radości w sercu – na Święta i na co dzień
– życzy Czytelnikom Redakcja „Głosu Słomnik”
Sala widowiskowa MGCK
piątek, 5.04.2013r.
godz. 10.00
Pokaz slajdów z wyprawy na Alaskę
w Centrum Kultury w Słomnikach
Zapraszamy na spotkanie z Sebastianem R. Bielakiem
– podróżnikiem, fotografikiem–amatorem i przyrodnikiem, który spędził trzy miesiące na Alasce zwiedzając
Półwysep Kenai oraz Wyżynę Środkowego Jukonu.
Pobyt na Alasce wiązał się z jego stażem naukowo–badawczym w trzech parkach: Kenai, Koyukuk i Nowitna,
w których zdobywał praktyczne doświadczenie oraz
wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony
przyrody w tej części Ameryki Północnej.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Słomniki
życzymy radości, spokoju
oraz szczęścia – w życiu osobistym
i zawodowym oraz we wszystkich
działaniach, które przyczyniają się
do pomyślności naszej Małej Ojczyzny
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Słomnikach Piotr Wasik
Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel
w telegraficznym skrócie
Zwycięska drużyna
na sesji Rady Miejskiej
31 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Słomnikach pojawili się
przedstawiciele zwycięskiej drużyny siatkarzy z Liceum Ogólnokształcącego w Słomnikach, która 10 stycznia wywalczyła w Krzeszowicach pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Krakowskiego. Zwycięskiemu zespołowi towarzyszyła Dyrektor ZSO pani
Agata Skrzypczyk oraz trener zwycięskiej drużyny pan Michał
Miszczyk. Burmistrz Gminy oraz radni Rady Miejskiej złożyli przybyłym gratulacje za wybitne osiągnięcie sportowe oraz przekazali
upominki dla członków zespołu.
wymiana około 1500 pieców węglowych na bardziej ekologiczne.
Efektem wdrożenia programu ma być znacząca poprawa powietrza
w Małopolsce do roku 2023.
Dożynki GminnE
i Małopolskie
Święto Czosnku
Tegoroczne Małopolskie Święto Czosnku odbędzie się w tym roku
28 lipca w Prandocinie, natomiast Dożynki Gminne świętować będziemy w Niedźwiedziu.
Perły Powiatu
Po raz kolejny młodzi wokaliści z naszej gminy wzięli udział w koncercie Perły Powiatu organizowanym co roku przez powiat krakowski. Tym razem gminę Słomniki reprezentowali: Adrian Sadowski,
Kamil Cichy oraz Marlena Adamek. Więcej informacji na temat
koncertu wewnątrz numeru.
Czy powstanie
szkoła muzyczna
w Słomnikach?
Kultura 50 +
W Miejsko–Gminnym Centrum Kultury 15 lutego ruszył program
Kultura 50 + skierowany do seniorów z terenów naszej gminy. Więcej informacji wewnątrz numeru.
W czasie sesji Rady Miejskiej 31 stycznia przegłosowano uchwałę intencyjną dotyczącą utworzenia szkoły muzycznej I stopnia
w Słomnikach. Przyjęcie uchwały jest dopiero pierwszym z wielu
kroków, jakie muszą zostać podjęte, aby placówka otworzyła swoje podwoje dla uczniów 1 września. Ostateczna decyzja w sprawie
utworzenia szkoły kształcącej dzieci uzdolnione w zakresie muzyki
zależeć będzie od Ministerstwa Kultury.
Modernizacja
budynków
Planowana jest modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczne i kulturalne w naszej gminie. Remonty przejdą budynki
w Kacicach, Smrokowie, Kępie, Muniakowicach, Czechach, Szczepanowicach oraz Trątnowicach. Prace będą obejmować m.in. remont
schodów zewnętrznych, termomodernizację elewacji budynków,
remont schodów zewnętrznych czy wymianę stolarki zewnętrznej.
Ostatnie prace remontowe powinny zakończyć się w maju 2014 r.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Słomniki www.slomniki.pl.
Program Ochrony
Powietrza
w Małopolsce
16 stycznia Burmistrz Gminy Słomniki pan Paweł Knafel wziął
udział w konferencji konsultacyjnej w sprawie Programu Ochrony
Powietrza w Małopolsce. W ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza, przyjętego w roku 2009, zakłada się szereg działań
w celu poprawy jakości powietrza na terenie Małopolski i, co za
tym idzie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora komunalnego, transportu oraz różnych gałęzi przemysłu. Realizacja wytycznych programu wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów również przez gminę Słomniki. Jedną z przykładowych potrzeb będzie
Głos Słomnik marzec 2013
APEL DO
MIESZKAŃCÓW
W nocy z 5 na 6 lipca 2012 roku około godziny
22.00 na terenie Słomnik, dokładnie na stacji
PKP, został dotkliwie pobity młody człowiek. Do
tej pory nie znaleziono sprawcy. Rodzina prosi
osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje
w tej sprawie, o pomoc i kontakt pod numerem
telefonu: 516 983 757
3
4
Urząd Miejski informuje
Burmistrz Gminy Słomniki
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
Nieruchomość niezabudowana położona w Prandocinie przy cmentarzu za piekarnią Firmy KOENIG o pow. powierzchni 0,3653ha.
W skład nieruchomości wchodzi działka nr 395 objęta księgą wieczystą KR1S/00004830/2.
Nieruchomość jest niezabudowana, stanowi własność Gminy Słomniki i jest wolna od obciążeń.
Działka nr 395 położona w Prandocinie wg obowiązującego planu za gospodarowania przestrzennego około w 1/5 części leży
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (głębokości 24m) oznaczonej na rysunku planu symbolem
MNR. Dalsza część działki znajduje się w terenach rolniczych na rysunku planu symbolem RP. Pozostała część działki nr 395 na
głębokości 3m leży w terenach przeznaczonych pod cmentarz. Jednocześnie działka znajduje się w ścisłej ochronie konserwatorskiej Strefa „A” z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Ponadto działka nr 395 leży
w strefie cmentarzy Cs1, Cs2 oraz zasięgu strefy archeologicznej.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu: droga asfaltowa, sieć niskiego napięcia KV, sieć wodociągowa.
Cena wywoławcza 38 101,00 zł.
Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązuje w dniu
sprzedaży nieruchomości.
Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić do dnia 15 kwietnia 2013r.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00 w dniu 18 kwietnia
2013r.
Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie do 15 kwietnia 2013r. na
konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach
nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby
w dniu 15 kwietnia 2013r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu.
W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanym nowym zagospodarowaniem w/w działki Nabywca dokona
ich przeniesienia na własny koszt po wcześniejszych uzgodnieniach z Zarządcami sieci i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia
woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.
Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone
przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży
nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowej ponosi nabywca.
Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej
Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
Tel. 012 388-11-02 wew.108 lub 109.
Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki www.slomniki.pl
Słomniki 21.02.2013r.
ważne sprawy
Rusza kolejna edycja projektu
„ Od bierności do aktywności”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach 21 grudnia 2012 otrzymał akceptację wniosku (na lata 2013–2015 ) o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach projektu wsparciem za lata 2013–2015 objętych zostanie 57 osób. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji
zawodowych, społecznych klientów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach. Potencjalni klienci
stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia i wiedzy w zakresie
poszukiwania pracy.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające poniższe kryteria:
•
zameldowane/zamieszkałe na terenie Gminy Słomniki,
•
osoby niepracujące (bezrobotne i nieaktywne zawodowo),
•
osoby, u których występuje bezradność opiekuńczo-wychowawcza i prowadzenia gospodarstwa domowego,
•
osoby pochodzące z rodzin niepełnych,
•
osoby posiadające stopień niepełnosprawności,
•
osoby pracujące w małych gospodarstwach rolnych.
W ramach wsparcia uczestników projektu zaplanowaliśmy na lata 2013–2015 instrumenty aktywnej integracji takie jak: trening
kompetencji społecznych, szkolenie z podniesienia kompetencji życiowch i umiejętności społeczno–zawodowych, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia zadowowe. W projekcie przewidujemy również możliwość uzupełnienia wykształcenia w ramach podjęcia
nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjlnej, policealnej w celu zwiększenia swoich szans na rynku prac.
Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach w pok. 20 tel. (12 ) 3881272 wew. 120.
Obowiązki właścicieli
zwierząt domowych
Urząd Miejski w Słomnikach przypomina o przestrzeganiu przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie
zwierząt i uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy.
Zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację
właściciela. Zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli
teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu
wyjście. Utrzymujący psy zobowiązani są do prowadzenia
psa na uwięzi, a ponadto w przypadku psów agresywnych
do nałożenia kagańca. Właściciel lub opiekun zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
psy, reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie
spokoju i porządku publicznego.
Niedozwolone jest trzymanie zwierząt domowych na
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godz. w ciągu doby
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.
Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub niehumanitarne traktowanie.
Zaostrzeniu uległy przepisy prawne za złamanie postanowień ustawy o ochronie zwierząt, górna granica kary
pozbawienia wolności do trzech lat oraz możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości od 500 zł do 100 000,00 zł.
Szczegółowe uregulowania zawiera Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz.1002 z późn. zm.).
Głos Słomnik marzec 2013
Kancelaria Adwokacka
32-090 Słomniki
ul. Proszowska 1
§
§
Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że
świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie:


PORAD PRAWNYCH
REPREZENTOWANIA
KLIENTÓW
W
SPORACH
I
PROCESACH
PRZED
WSZELKIMI
URZĘDAMI,
SĄDAMI
POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI,
ZUS, KRUS


w sprawach prawa karnego i wykroczeń
sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje,
alimenty, podział majątku małżeńskiego)
sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań,
umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek,
odwoływanie
darowizn,
zasiedzenie
i
uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne,
dożywocie itp.)
obsługa
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i
spółek prawa handlowego
wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i
emerytury, sprawy komornicze
księgi wieczyste




UWAGA!
Pierwszej porady dla emerytów i rencistów
– udzielam BEZPŁATNIE
Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz.
17.00-19.00, tel. kom. 793-330-905
5
6
nasza szkoła
Koncert dla Babci i Dziadka
Całkiem niedawno temu, bo 6 lutego 2013 r.
nie za górami i lasami, a w Zespole Szkół
w Smrokowie kolejny raz przedszkolaki
i uczniowie klas I–III uczcili Dzień Babci
i Dziadka.
I my tam byłyśmy sok, kawę piłyśmy i pyszne słodkości jadłyśmy. A co widziałyśmy tu
opisałyśmy.
Część oficjalna obchodów miała formę Koncertu Życzeń, w którym to wnukowie oprócz
życzeń dedykowali swoim Babciom i Dziadkom piosenki, wiersze oraz tańce, oczywiście we własnym wykonaniu.
Elżbieta Pasińska, Jolanta Jurecka,
Ewa Bielińska
„Dziś w przedszkolu śpiew i tańce,
tańczą różne przebierańce”
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla
dorosłych, ale i dla dzieci. A może przede
wszystkim dla naszych milusińskich. Dla
dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W naszym przedszkolu taki bal odbył
się 6 lutego. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się
w rytm muzyki, którą zapewniła nam nasza
rytmiczka pani Małgosia Piotrowicz – wodzirejka tegorocznego balu. Dziewczynki
ubrane były w długie, powłóczyste balowe
suknie księżniczek czy też dam dworu, zaś
chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana, Spidermana, Pirata i Kowboja. Podczas
trwania zabawy odbyły się różne quizy
i konkursy. Został rozstrzygnięty również
przedszkolny konkurs plastyczny na „Najciekawszą Maskę Karnawałową”. Wszystkie prace były piękne i bardzo ciekawe,
a pierwsze miejsce zdobyła maska Bartusia
Idzika z gr. IV (Maska Indianina). Gratulujemy zwycięscy i wszystkim uczestnikom
dziękujemy. Emocje i radość jaka towarzyszyła naszej zabawie na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.
Kolejną uroczystość na którą dzieci zaprosiły dostojnych gości były przedstawienia
w grupie II Pszczółek i III Motylków
z okazji Święta Babci i Dziadka. Wszystkie
Motylki 8 lutego zamieniły się w małych
czarodziei bo zaczarować swoich ukochanych opiekunów swoim śpiewem, tańcem
wspaniałą grą aktorską. Natomiast Pszczół-
W dniach od 13 do 20 stycznia 2013 r. podczas dwóch czterodniowych turnusów uczniowie Zespołu Szkół oraz Prywatnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Smrokowie wypoczywali w Tatrach na zimowisku zorganizowanym dla nich przez dyrekcję i nauczycieli szkoły już po raz jedenasty. Ich pobyt był w znacznej mierze dofinansowany przez
Prywatne Gimnazjum.
Młodzi narciarze zostali zakwaterowani
w pensjonacie „Danuta” w Białym Dunajcu, a swoje umiejętności doskonalili na
przepięknych stokach Bukowiny Tatrzańskiej. Wszyscy uczestnicy wyjazdu, po wypożyczeniu sprzętu narciarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększających
bezpieczeństwo kasków, szkolili technikę
jazdy na nartach pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów ze Szkoły
Narciarskiej Budzyńskich.
Druga część uroczystości to bal karnawałowy prowadzony przez profesjonalnego
wodzireja. Jak łatwo się domyślić wszyscy
zaproszeni goście oraz wnuczęta bawili
się wspaniale, a w kuluarach słychać było
podziękowania i deklaracje ponownych odwiedzin.
ki 12 lutego urzekły swoich gości tańcami
i wstępami w pięknych strojach krakowskich. Po programie artystycznym wszyscy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców i pracowników przedszkola. Zachwyceni występem
Babcie i Dziadkowie nie szczędzili wnukom
w tym dniu uścisków i buziaków. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć.
11 lutego wszystkie przedszkolaki wybrały
się do Domu Kultury na spektakl teatralny pt.
„Śnieżka” przygotowany kolejny raz przez
grupę artystyczną z Krakowa. Natomiast
12 lutego dzieciaki z gr. IV Wiewiórek po
raz pierwszy przygotowały dla swoich rodziców przedstawienie z okazji Walentynek.
Jest to święto wyjątkowe, bo dotyczy pięknego i najważniejszego uczucia jakim jest
miłość. To właśnie uczucie mali artyści pokazali w wesołych inscenizacjach autorstwa
Jana Brzechwy przeplatanych nastrojową
muzyką i znanymi piosenkami o miłości.
Wszystko to: biało–czerwona scenografia,
świetna gra aktorska i oprawa muzyczna
wprawiły wszystkich gości w miłosny walentynkowy nastrój. Na koniec dzieci obdarowały swoich rodziców walentynkami –
serduszkami z ciasta i masy solnej i zaprosiły na słodki poczęstunek. Był to wyjątkowy,
miły wieczór, który na pewno pozostanie
w naszej pamięci.
Agnieszka Kurek
Nad bezpieczeństwem uczniów na stokach
i w ośrodku wypoczynkowym czuwał kierownik wyjazdu pan Jerzy Domagała oraz
opiekunowie: Małgorzata Domagała, Jerzy
Kawecki, Jolanta Jurecka, Dorota Szarek.
O zdrowie i dobre samopoczucie amatorów
narciarstwa troszczyła się również pani doktor Agnieszka Kawecka. Wszyscy opiekunowie dbali także o zapewnienie uczniom
licznych atrakcji – uczestnikom szkolenia
zorganizowano zawody sportowe z nagrodami i medalami, każdy młody narciarz
otrzymał ponadto dyplom potwierdzający
ukończenie kursu, co zostało uwiecznione
na pamiątkowych fotografiach z instruktorami i nauczycielami.
Obóz dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Pogoda dopisała, dobry nastrój nie opuszczał młodych narciarzy, więc
śnieżnym szaleństwom nie było końca!
Dorota Szarek
nasza szkoła
Jedyna taka szkoła…
Ania codziennie rano przemierza do szkoły szkolnym busem prawie 30 kilometrów
i tyle samo po skończonych lekcjach. Ale to
nic w porównaniu z kilkoma metrami, które
pokonuje z pomocą nauczyciela od busa do
drzwi szkoły: z wysiłkiem, krok za krokiem.
Zosia nigdy nie wstaje z wózka – trzeba ją
wnieść i wynieść z samochodu, pomóc zjeść
śniadanie, zmienić w toalecie pampersa.
Staś teraz już mówi parę słów, uśmiecha się,
ale do niedawna trzymał się tylko swojego
opiekuna i wpadał w panikę, jeśli ten zginął
z zasięgu jego wzroku. Kasia często reaguje
krzykiem i płaczem, trudno ją wtedy uspokoić, a co dopiero czegokolwiek nauczyć.
W wózku Magdy urwało się kółko i to akurat w połowie drogi w Dolinie Kościeliskiej,
a pchanie wózka bez kółka z dziewczynką
to spore wyzwanie. Podobnie jak przygotowanie całej grupy do lekcji pływania na
basenie, wyjazd w góry na zimowisko, harcerski biwak, wyjazd wieczorem do teatru,
czy choćby wejście na drugie piętro szkolne,
na salę, gdzie odbywają się szkolne uroczystości. Drugi rok w szkole jest już winda,
dzięki czemu pokonuje się tylko ostatni poziom, ale wcześniej trzeba było wspólnego
wysiłku dziecka, nauczyciela, pracowników
szkoły, aby wdrapać się na wcale nie przysłowiowy szczyt.
Rzecz dotyczy Zespołu Szkół im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach, w której uczą
się także dzieci niepełnosprawne, bo to jedyna szkoła ogólnodostępna z klasami integracyjnymi w gminie Słomniki. Uczą się,
jeżdżą na wycieczki turystyczne, na basen,
do teatru, do kina, muzeum. Biorą udział
w konkursach, olimpiadach, akcjach charytatywnych. Śpiewają, malują, tańczą, wydają własne szkolne gazetki, piszą wiersze,
tańczą. Wszystkie razem – bowiem zasadą
bezwzględnie przestrzeganą w szkole jest,
aby dzieci nie dzielić, nie wyróżniać, nie
robić czegoś specjalnie. Żadna ze szkolnych
zabaw, wycieczek, żaden apel, przedstawienie, wyjazd nie odbywa się osobno.
Na lekcjach w klasach integracyjnych jest
nauczyciel wspomagający, który prowadzi
także dodatkowe lekcje indywidualne. Uczenie się i nauczanie w klasie integracyjnej nie
jest łatwe dla nikogo – inne jest tempo lekcji,
nauczyciel musi dzielić swój czas pomiędzy
uczniów o bardzo zróżnicowanych możliwościach. Nauczyciel wspomagający nierzadko
Głos Słomnik marzec 2013
pomaga kilku uczniom, z których jeden ma
trudności w czytaniu, inny nie pisze itp. Mogłoby się wydawać, że w takim systemie
uczeń zdolny nie rozwija się, bo cała uwaga skupiona jest na tych dzieciach, które są
niesamodzielne. Ale wyniki testów, egzaminy na koniec szkoły świadczą, że wszyscy
uczniowie osiągają tu dobre wyniki – każdy
na miarę swoich możliwości. Natomiast najzdolniejsi mają możliwość uczestniczenia w
wielu konkursach przedmiotowych, teatralnych, literackich, plastycznych, w zawodach
sportowych – i czynią to z doskonałymi rezultatami. Na ścianach korytarza i w klasach
można zobaczyć nie tylko prace plastyczne
uczniów, ale liczne dyplomy, które zdobyli
uczniowie z Waganowic.
W szkole działa Samorząd Szkolny i Mały
Samorząd z bogatym programem imprez.
Wydawane są trzy szkolne gazetki: „Razem”, „Słoneczko” (redagowane bardzo regularnie przez najmłodszych) i „Kropka”.
Uczniowie z Waganowic uczą się oszczędzać poprzez SKO – Szkolną Kasę Oszczędności, która w wielu szkołach zaginęła,
a tutaj jest bardzo prężna i bardzo pożyteczna. Ofiarnie i aktywnie pracuje Rada Rodziców, dzięki której odbywają się kiermasze
przedświąteczne, akcje charytatywne, szkolne święta. Dla rodziców w szkole istnieje też
Grupa Wsparcia, a udział w niej jest dla nich
prawdziwą podporą w wielu trudnych sytuacjach życiowych, z którymi się borykają.
W szkole swoje ważne miejsce mają harcerze i zuchy. 7. Drużyna Harcerska, 7. Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Radosne Bratki” oraz 7. Gromada Zuchowa „Iskierki”
działają w ramach ZHP i należą do Hufca
Podkrakowskiego im. Krakowskich Szarych
Szeregów Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Harcerzy i zuchy widać
na każdej uroczystości patriotycznej, kiedy pełnią wartę honorową. Od lat biorą też
udział w akcji „Młodzież pamięta” podczas
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Jesienią uczestniczą w Rajdzie Jurajskim, zimą i latem wyjeżdżają na obozy,
organizują zbiórkę warzyw dla schroniska.
W okresie przedświątecznym przekazują
Światełko Betlejemskie, które zapalone
w Grocie Betlejemskiej wędruje przez świat,
a do nas dociera właśnie za ich pośrednictwem. Najważniejsze jest jednak to, że harcerze i zuchy prowadzą regularne spotkania,
pracują na zbiórkach i warsztatach – bo to
jest dla nich prawdziwa szkoła charakteru.
Młodzież i nauczyciele co roku wspomagają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
zbierając datki pod kościołem parafialnym
w Niedźwiedziu, a ich puszki należą zawsze do
najpełniejszych. Warto podkreślić, że wśród
wolontariuszy WOŚP, podobnie jak wśród
harcerzy sporą liczbę stanowią absolwenci
szkoły, wychowani w myśl zasady, że wolontariuszem i harcerzem jest się na całe życie.
Od 2008 r. w waganowickej szkole istnieje
Sekcja Olimpiad Specjalnych Koliber należąca do Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Małopolska. Co roku w maju na
jej zaproszenie przyjeżdża kilka zaprzyjaźnionych szkół integracyjnych i harcerskich
drużyn na Miedzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny, który jest bardzo ważną szkolną
inicjatywą. Poza tym szkoła uczestniczy
przez cały rok w zawodach organizowanych
w ramach współzawodnictwa Olimpiad
Specjalnych. Uczniowie z Waganowic biorą
udział w sportowych zmaganiach i zdobyli
już wiele medali w pływaniu, tenisie stołowym, wyścigach wózków, biegach, rzutach
piłeczką palantową itp. Medal na szyi, wejście na podium, hymn i ślubowanie uczestnika olimpiady to niesamowite przeżycia,
podobnie jak ogromny wysiłek, aby dobiec
do mety i radość z każdego kroku, rzutu,
skoku. Przygotowanie uczniów, nie tylko
tych niepełnosprawnych, do zawodów sportowych jest w tej szkole niełatwe – zajęcia wf
odbywają się na poddaszu szkolnym, w sali
z pięknym spadzistym dachem i kolumnami,
wspaniale nadającej się na przedstawienia teatralne. Budowana obok szkoły pasywna sala
sportowa zapewni uczniom dobre warunki
do zajęć fizycznych i rekreacji, najprawdopodobniej od następnego roku szkolnego.
Wielkim zobowiązaniem dla szkoły jest jej
Patron – Stanisław Wyspiański – artysta
wszechstronny. Co roku w listopadzie szkoła obchodzi jego święto. I co roku jest ono
inne: spotkania z rodziną artysty, wyjazd
7
8
nasza szkoła
do Rydlówki, warsztaty plastyczne, przedstawienia teatralne. W tym roku szkolnym
uczniowie wzięli m.in. udział w konkursie
wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim, którego
poziom trudności niejednego znawcę twórczości artysty mógłby zaskoczyć. Klasy
Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie zaprosiła w dniach od 5 grudnia 2012 r. do
5 stycznia 2013 r. do zapoznania się z wystawą, poświęconą francuskiemu pedagogowi Celestynowi Freinetowi (1896–1966),
którego idee pedagogiczne znane są w Polsce od lat 50 XX w. Zaś jej adresatami byli
nauczyciele przedszkoli i różnych szczebli
edukacji , zwłaszcza szczebla początkowego
oraz studenci kierunków pedagogicznych,
zainteresowanych alternatywami pedagogicznymi. Właśnie tym najpopularniejszym
technikom została poświęcona wystawa.
Obok materiałów informacyjnych znalazły
brały w konkursie udział poprzez swoich
przedstawicieli, a uczniowie klas młodszych w niczym nie ustępowali starszym
kolegom. Umiejętna strategia wyboru pytań
i naprawdę imponująca wiedza zawodników sprawiły, że konkurs był bardzo emocjonujący dla widzów. Połączył sporą porcję niełatwej wiedzy z dobrą zabawą.
to także: wspólne wejście po schodach nauczyciela i ucznia, przekonanie dziecka, że
jego zdrowe ręce i nogi są po to, aby pomóc tym, którzy poruszają się na wózkach,
zaakceptowanie innego – chorego, niepełnosprawnego, mniej inteligentnego, pokonanie własnej bezsilności wobec cierpienia
i choroby.
Święto Patrona to oczywiście niejedyna
szkolna uroczystość. Na stronie internetowej szkoły www.zswaganowice.slomniki.pl
znajdują się relacje z licznych imprez
i bogata galeria zdjęć – i widać, że szkoła
naprawdę ma się czym pochwalić. Tyle że
w tej szkole pojęcie sukcesu jest bardzo
specyficzne. Sukcesem może być nie tylko szóstka i nagroda w konkursie czy medal w zawodach sportowych. Tutaj sukces
Dlatego w tym artykule imiona dzieci są fikcyjne, a nazwiska nauczycieli nie padają. Bo
trzeba by wymienić wszystkich – nauczycieli, pracowników, rodziców, wolontariuszy… To wspaniali, ofiarni, zaangażowani
pasjonaci. Najlepszą wizytówka tej szkoły,
bezcenny ludzki kapitał. Dzięki nim dzieci
mają w głowach to, co trzeba i uśmiechają
się do ludzi.
(a.b.)
się przykłady wytworzonych dokumentów
i prac uczniowskich min. ze Szkoły Podstawowej w Kacicach, inspirowanych pedagogiką C. Freineta (gazetki klasowe, księga
życia klasy, utwory poetyckie, swobodne
teksty oraz prace plastyczne).
Wystawę z inicjatywy Biblioteki przygotowały animatorki pedagogiki Celestyna Freineta – nauczycielki pracujące wybranymi
technikami Freineta, mgr Wanda Silezin
i mgr Marta Krzywda.
Biblioteka jest w posiadaniu autorskich
publikacji Celestyna Freineta oraz Haliny
Semenowicz i Aleksandra Lewina, których
aktywności zawdzięczamy rozwój ruchu
freinetowskiego w Polsce oraz powstanie
cennych dzisiaj publikacji na temat technik
Freineta. W zbiorach Biblioteki znajduje
się również książka autorstwa Małgorzaty Kaliszewskiej i Marty Krzywdy, Wnuki
Freineta: nauczycielskie doświadczanie inspiracji teoretycznej, twórczości, animacji
i wspólnoty działań, wyd. PSAPCF, Gniezno
– Kraków 2012, w której min. zamieszczono przykłady aktywności twórczej uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Kacicach (wyżej
wymieniona książka jest również dostępna
w Bibliotece Miejskiej w Słomnikach).
Osoby zainteresowane tematem mogą zatem
wzbogacić swoją wiedzę na ten temat korzystając z zasobów Biblioteki.
Marta Krzywda
artykuł promocyjny
40 LAT OCZEKIWAŃ NA NOWY BLOK
W momencie wejścia w życie ustawy o TBS w Słomnikach również powstało Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na ten
czas wydawało się, że nareszcie zniknie problem braku nowych
mieszkań poprzez budowę nowego bloku, tak się jednak nie stało,
pomimo przekazania przez władze Słomnik uzbrojonego terenu
pod budowę...
Po pewnym czasie grunt po TBS–ie został wystawiony na sprzedaż w formie przetargu do którego przystąpiło 3 potencjalnych
nabywców. Grunt wraz obwarowaniem, że ma być on wykorzystany pod budownictwo wielorodzinne nabył po wygranej w przetargu przedsiębiorca Pan Piotr Skulik. Po uzyskaniu wszystkich
niezbędnych wymaganych prawem zezwoleń i pozwoleń w styczniu 2013 roku przystąpił do budowy bloku dla 36 rodzin. Wszyscy
zapewne zdają sobie sprawę jaki w Gminie Słomniki panuje głód
mieszkaniowy. Od blisko 40 lat nie powstał w Słomnikach ani
jeden nowy blok!!!! aktualnie standardem jest że w jednym lokalu
mieszkalnym mieszkają rodziny wielopokoleniowe – dziadkowie
– rodzice – dzieci – wnuki...
Czym dla Słomnik jest ta inwestycja? Jest początkiem drogi do rozwoju miasta i gminy, gdyż każdy mieszkaniec miasta wie, że im
więcej mieszkań tym więcej mieszkańców, a to przekłada się na
większe wpływy do budżetu gminy z tyt podatków, więcej dzieci
będzie chodzić do przedszkola i szkoły, obroty handlowców ulegną
zwiększeniu jednym słowem MIASTO BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ.
W nowo budowanym bloku mieszkania będą wyposażone w gaz
ziemny doprowadzony do kuchenek, w ciepłą i zimną wodę oraz
indywidualne ogrzewanie pochodzące z pieca dwufunkcyjnego
– pozwoli to na indywidualne rozliczanie się z mediów. Teren
wokół budynku będzie wykorzystany na parking, który będzie
otoczony wysoką zielenią aby mogły uzyskać prywatność sąsiadujące budynki, obiekt będzie również monitorowany dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Mieszkania w w/w bloku będą dostępne w bardzo przystępnej
cenie, kształtującej się na poziomie 4.500,00 zł za 1m 2. Osoby
zainteresowane już teraz mogą oglądać projekty, wybierać mieszkania, podejmować decyzję o podziemnym garażu i podpisywać
umowy na mieszkanie, które zostanie im oddane do użytku już
w przyszłym roku.
Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców Słomnik, zarówno tych zainteresowanych kupnem mieszkania, jak również tych co lubią zmiany w swoim otoczeniu.
Pomimo pracy ciężkiego sprzętu, jak i czasem nieco zabrudzonej
drogi, która na bieżąco jest porządkowana Słomniczanie spoglądają
na inwestycję przychylnym okiem, a zatem ROZWIJAJMY SIĘ!!!
zdarzyło się
Wieczór był udany, choć publiczności nie
tyle, co zwykle w Centrum Kultury. Ci, co
nie byli – niech żałują…
(a.b.)
„Bar mleczny”, „Automatyczna sekretarka”, „Klinika Piękności”, „Kampania wyborcza burmistrza Słomnik”, „W PUP–ie”,
„Gimnazjalista” – to tylko niektóre skecze,
jakie obejrzała publiczność „Kabaretonu”,
który miał miejsce w Centrum Kultury
w dniu 24 lutego. Wystąpiły trzy kabarety:
Kałasznikoff, Statyf oraz Maciej Wojciech
stand–up, bawiąc widzów do łez. Także
publiczność uczestniczyła w tworzeniu programu. Jeden ze skeczów został odegrany
w kilku wersjach wg pomysłów z sali –
typu; mniej słów, więcej miłości, a fabuła
taka sama. Na koniec wystąpił zespół The
Rutinoscorbins, czyli kabaretowi emeryci
w reumatycznym tańcu…
Kałasznikoff i Statyf to kabarety znane, ale
nie z telewizji. Dzięki temu ich skecze, dobrze spuentowane, bawiły świeżością, lekkością i nieopatrzonym dowcipem. Maciej
Wojciech stand–up, to znany z telewizyjnych występów stand–uper, potrafiący skupić na sobie uwagę publiczności i nawiązać
z nią kontakt.
Z dniem 15 lutego w Centrum Kultury ruszył projekt Kultura 50 + skierowany do
seniorów z terenów naszej gminy.
W czasie pierwszego spotkania animatorzy
MGCK przedstawili seniorom założenia
projektu oraz proponowane przez nich zajęcia. Następnie przy kawie i ciastku można było podyskutować o zbliżających się
zajęciach. 22 lutego odbyły się pierwsze
bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych
warsztaty. W ofercie dla seniorów znalazły
się zajęcia taneczne, plastyczne, muzealne,
wokalne oraz teatralne. W okresie wakacyjnym planowane będą również wycieczki rekreacyjne w ciekawe miejsca w naszej
okolicy. W najbliższym czasie warsztaty dla
seniorów odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach 10.00 – 14.00.
J.A.
Głos Słomnik marzec 2013
9
10 zdarzyło się
26 stycznia o godzinie 18.00 w Auditorium Maximus Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się czwarty koncert „Perły Powiatu... zatrzymać tę chwilę…” zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Krakowie.
W tym roku wystąpiło 30 utalentowanych
wokalistów z całego powiatu krakowskiego, którzy przy akompaniamencie Zespołu
Roberta Budzynia zaprezentowali się w repertuarze Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Repertuar nie był łatwy, dlatego
koncert był poprzedzony wieloma godzinami ciężkich prób i przygotowań do występu. Próby rozpoczęły się już w listopadzie,
a przed samym koncertem przez dwa dni,
trwały od rana do wieczora, ale chwile spędzone z nowymi znajomymi wynagrodziły
trudy przygotowań. Naszą gminę reprezentowali w tym roku Adrian Sadowski, Kamil
Cichy oraz Marlena Adamek. Adrian i Kamil
przygotowali w duecie piosenkę „Na ryby”,
a Marlena Adamek w trio zaśpiewała piosenkę „W czasie deszczu dzieci się nudzą”.
W dzień koncertu nasi wokaliści wraz z instruktorami udali się do Auditorium Maximus na godzinę 10.00, gdzie czekały już na
nich panie fryzjerki i makijażystki, których
zadaniem było przygotowanie wykonawców do występu. Następnie rozpoczęła się
próba generalna, po której wszyscy udali
się na pyszny obiad. Po obiedzie – chwila
relaksu, czas na poprawki fryzur, makijażu
i wyczekiwanie na bliskich, którzy przyjadą na występ. Pomimo tego, że stres przed
występem towarzyszył prawie wszystkim,
żadnemu z wokalistów nie znikały uśmiechy z twarzy. Wybiła godzina 18.00, koncert rozpoczęli prowadzący Anna Diuk
i Piotr Majewski. Następnie zgormadzonych
przywitał starosta Powiatu Krakowskiego
pan Józef Krzyworzeka i przewodniczący
Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło.
Pani Urszula Stochel, wicestarosta powiatu
krakowskiego, wręczyła nagrodę publiczności za najlepsze wystąpienie podczas
ubiegłorocznego koncertu. Nagrodę otrzymał Konrad Pękala. I w końcu przyszła pora
na niezapomniane występy wokalistów na
scenie. Podczas koncertu, usłyszeliśmy
wspaniałe wykonania i interpretacje tak
znanych piosenek jak „Na ryby”, „Portugalczyk Osculati”, „Kaziu, zakochaj się” czy
„Prysły zmysły”. „Piosenka jest dobra na
wszystko” to tytuł piosenki finałowej, którą
wykonali instruktorzy (opiekunowie młodych wokalistów), wśród których znaleźli
się animatorzy z Miejsko–Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach: pani Weronika Piwek i pan Wojciech Janczarski. Odbył
się również konkurs na najlepsze wykonanie piosenki. W trakcie przerwy zbierano
głosy, a zwycięzcą głosowania Publiczności
Koncertu został Wilhelm Pasterz z Michałowic, który wykonał piosenkę „Addio pomidory”. Po przerwie, w drugiej części koncertu, zaśpiewał Janusz Radek z zespołem.
Z pewnością możliwość uczestniczenia
w koncercie była dla wokalistów, jak i instruktorów, niezwykłym przeżyciem, które
zapamiętają na długo. Praca przy tak wielkiej
imprezie niewątpliwie wzbogaciła ich doświadczenie i pozwoliła na poznanie wielu
ciekawych ludzi z terenu naszego powiatu.
(red.)
Tegoroczne ferie w Centrum Kultury upłynęły pod znakiem wycieczek i warsztatów
tematycznych. Dzieci i młodzież mogły
uczestniczyć w 3 wycieczkach: do kina interaktywnego w Bonarka City Center, do planetarium w Niepołomicach oraz krainy Św.
Mikołaja w Zatorze. W MGCK w czasie ferii odbywały się także warsztaty plastyczne
i taneczne, bal karnawałowy czy pieczenie
słodkich babeczek z panią Ireną Obrzut.
(red.)
zdarzyło się 11
3 lutego po raz kolejny do Słomnik przybyły zespoły weselne z naszej gminy i nie tylko,
aby zaprezentować swoje umiejętności przed trzyosobowym jury, w składzie: pani Maria Jagła, pan Leszek Polak i pani Janina Jędrzejczyk.
Zespoły zagrały szlagiery muzyki dancingowej, rockowej, biesiadnej, góralskiej
i wszystkich innych gatunków, jakich zabraknąć nie może na dobrej weselnej zabawie. W tegorocznym Przeglądzie Zespołów
Weselnych udział wzięli: Alabama, Efect,
Cichy Band, Likeit, Bonus Band, Skalarski
i Dreams. Po prezentacji każdego z zespołów nadszedł czas na obrady jury oraz głosowanie publiczności. W tym roku wyniki
były następujące:
I miejsce: Skalarski
II miejsce: Alabama
III miejsce: Bonus Band
Na zakończenie wieczoru zagrali zwycięzcy zeszłorocznego, II Przeglądu Zespołów Weselnych – zespół Puzon Dance
oraz tegoroczni zwycięzcy, czyli Skalarski.
Głos Słomnik marzec 2013
Dla nagrodzonych przewidziano nagrodę
pieniężną oraz reklamę na łamach Głosu
Słomnik. Tegoroczny plebiscyt publiczności
wygrał zespół Alabama – mieszkańcy naszej
gminy będą mogli posłuchać ich występu
w czasie tegorocznych Dni Słomnik.
J.A.
12 zdarzyło się
Zanim Gienek Loska nagle pojawił się
w telewizyjnym programie, w latach dziewięćdziesiątych śpiewał w kapeli Seven B,
z którą nagrał trzy płyty, lecz na skutek problemów osobistych przepadł na wiele lat.
Udział w X–Faktor pozwolił mu powrócić,
ale na szczęście nie przewrócił w głowie;
teoretycznie bowiem mógł zatańczyć w kolejnym show…
Tymczasem jednak ściągnął ze Szkocji
swego przyjaciela, świetnego gitarzystę –
Andrzeja „Makara” Makarewicza (z którym współtworzył niegdyś Seven B) i jako
zespół Gienek Loska Band zjeździł całą
Polskę z koncertami. Jesienią 2011 ukazała
się pierwsza płyta GLB –„Hazardzista”.
Bardzo często porównuje się Gienka Loskę,
Białorusina z pochodzenia, od ponad 20 lat
żyjącego w Polsce, do Czesława Niemena. Jednak określenie „drugi Niemen” jest
krzywdzące – Gienek zasługuje na to, żeby
uznać jego wyjątkowość.
Można się było o tym przekonać na koncercie GLB, który odbył się w Centrum
Kultury w dniu 15 lutego. Gienek zaśpiewał głównie utwory z płyty „Hazardzista”:
„W jedną stronę bilet”, „Dusza”, „Dziewczyna z Kielc”, „Pieśń emigranta” czy rewelacyjna bardzo dynamiczna pieśń ludowa
„Kosił Jaś koniczynę”. Poza tym trzy covery
z repertuaru Niemena – odbiegające jednak
w interpretacji od oryginału, w tym bardzo
ciekawa „Ciuciubabka”. Były też trzy nowe
piosenki z płyty „Dom”, która ukaże się dopiero 25 marca. Uczta dla tych, którzy lubią
rock’n’roll, reggae i blues.
Co budzić może zdziwienie u tych, którzy
piosenki Gienka czytają jak jego biografię,
autorem większości utworów jest Andrzej
Makarewicz, który odpowiada zarówno za
muzykę, jak i większość tekstów. Gienek
Loska jest autorem słów tylko do dwóch
numerów: „Paszportu” i „W jedną stronę bilet”. Tekst do słynnej „Duszy” napisał Paweł
Laba.
Na uwagę zasługuje nie tylko sam Gienek
Loska, który nie lubi jak go wymieniać
osobno, a nie jako część zespołu GLB. Bardzo mocno uwagę widzów skupia na sobie
gitarzysta Andrzej Makarewicz – postać
dość charakterystyczna i bardzo ekspresyjna
na scenie oraz klawiszowiec Marcin Młynarczyk. Pojedynki gitarowo – klawiszowe
podczas koncertu – sama radość!
I w ogóle – występ w tv w niewielkiej tylko
części pokazuje fenomen zespołu GLB. Kto
był – na pewno przyzna mi rację.
(a.b.)
Jestem z nimi szczery
Nie dalej jak przed rokiem Gienek Loska wygrał z losem świetnym „Hazardzistą”, ale
sukces nie stępił rockandrollowego pazura. Poniżej opowiada o przewadze szczerości
nad buntem i zaprasza nas do swojego „Domu”.
Zaskoczył cię sukces „Hazardzisty”? Płyty
z muzyką podobno niemodną?
Gdybym myślał w ten sposób, tamta płyta na pewno byłaby inna. Nie znalazłaby
się na niej na przykład taka piosenka jak
„Paszport”, bardzo osobista i autoironiczna,
zrozumiała tylko dla mnie. Moi przyjaciele
i znajomi mówili mi: „Stary, porąbało cię,
to nie jest profesjonalne!” A ja przecież codziennie widzę w telewizorze o wiele więcej
rzeczy jeszcze mniej profesjonalnych. Jeśli
moja do nich dołączy, to będzie przynajmniej mniej nieprofesjonalna. (śmiech)
„Hazardzista” ukazał się niewiele ponad
rok temu, a ty już proponujesz nowy album. Skąd ten pośpiech?
Pierwszą płytę nagraliśmy zaraz po programie i to było rzeczywiście na gorąco, z rozpędu. Kiedy rok temu wyszedłem ze studia,
po nagraniu ostatnich wokali na „Hazardzistę”, w głowie natychmiast pojawiły mi się
nowe pomysły, zaczęły się kłębić melodie.
Dodatkowo, mam teraz ten komfort, że jeszcze przed wejściem do studia nagrywam sobie w domu wstępne wersje nowych utworów i słucham ich do porzygania, ucząc się
na własnych błędach. Ale nie tylko ja zabrałem się do pracy, bo okazało się, że chłopaki
też mieli sporo do powiedzenia.
Zapanowała demokracja?
Zespół fajnie się zgrał, ale zarazem podzielił
na charaktery. Po pierwszej płycie wszyscy
mieli sporą motywację i zaczęli intensywnie pracować w domu, po czym przynosili
na próby swoje pomysły czy nawet gotowe
utwory. Jesteśmy kumplami, doskonale się
rozumiemy, ale każdy z nas jednak jest inny,
każdy ma swój rodzaj przekazu. Każdemu
coś innego siedzi w sercu i od tego nie da
się uciec. Na szczęście jesteśmy w stanie
uszanować to nawzajem, jest respekt. Dla
każdego coś miłego, ale najważniejsze, że
ciągle do przodu.
Mówisz, że wszyscy wzięli się za pracę?
To ciekawe, bo materiał sprawia wrażenie
bardziej spójnego i zdecydowanego niż
„Hazardzista”.
Mieliśmy cały rok, żeby to wszystko zrozumieć. W końcu to nam przede wszystkim
zależy na realizacji tych pomysłów, więc pomagaliśmy sobie nawzajem, a przynajmniej
nie przeszkadzaliśmy. Nauczyliśmy się ustępować. Zrozumieliśmy, że niektórych rzeczy
w sobie nie jesteśmy w stanie zmienić, więc
trzeba je tolerować.
Producent też wam nie przeszkadzał?
Zdecydowanie pomagał. Tym razem zaprosiliśmy do współpracy Rafała Paczkowskie-
go, bo podoba nam się sposób, w jaki pracuje. Przedstawia nam swoją wizję, ale też
słucha tego, co my mamy do powiedzenia.
Gwarantuje tę spójność, o której wcześniej
mówiłeś. Jego ingerencje nie były jednak
duże, to raczej detale, ale szalenie ważne dla
charakteru płyty.
Trochę mnie ten wybór zaskoczył, myślałem, że Rafał nie przepada za mocnymi,
gitarowymi brzmieniami.
Potrzebowaliśmy mocnej osobowości, spoiwa dla tych wszystkich pomysłów, dla
różnych wizji naszej muzyki. Swoją drogą,
Rafał strasznie się ucieszył, że tak dobrze
współpracujemy ze sobą jako zespół.
Jak pracowaliście nad nowymi utworami?
Czasem wystarczy iskra, wystarczy w odpowiednim momencie połączyć trzy, cztery
słowa… Zaczynasz od tego, że swoje emocje przelewasz w piosenkę, grając sobie na
gitarze w domu i śpiewając. Potem dzielisz
zdarzyło się 13
się tym z kolegami na próbie, powoli dokładamy bas, bębny, decydujemy w jakim to ma
być tempie…
W jednym z refrenów chcesz równocześnie ruszać w drogę i budować dom. Rozumiem, że to takie rozterki rockandrollowca dojrzałego, który z jednej strony
chciałby się ustatkować, ale z drugiej ciągnie go do kumpli, na trasę.
Tak. (śmiech) Ale jeśli ktoś odczyta to inaczej, na swój sposób, też może mieć rację.
Śpiewam tam o domu, w którym jest miejsce
na wszystko, gdzie każdy ma swój kąt i nikt
nikomu nie przeszkadza.
Dla tej części twoich fanów, którzy teraz
mają po kilkanaście czy dwadzieścia parę
lat to może być niezrozumiałe. Oni są na
etapie buntu, chcą się wyrwać z domu,
a nie wznosić nowe mury.
Teraz nie ma buntu, a już na pewno nie ma
takiego, jaki my znamy. Założę się, że ze
swoimi ciuchami jesteś bardziej do przodu, niż rówieśnicy twoich dzieci. (śmiech)
Ale dla nich wciąż ważne są takie wartości
jak na przykład szczerość, poczucie honoru. Wyczuwają, że nie udaję, że jestem
z nimi szczery. Kiedy widzę jak dzieciaki pod sceną śpiewają tekst „Emigranta”,
to wiem, że oni wiedzą, o czym to jest, bo
znają to wszystko z relacji swoich rówieśników, którzy wyjechali.
„Dom” to również tytuł płyty. Chodzi
o przytulne rodzinne gniazdko, czy wielką
posesję?
Na tej płycie emocje są tak różne, niektóre
idee tak odmienne, że nawet sprzeczne, więc
potrzeba dużego obiektu, żeby to wszystko
pomieścić. (śmiech)
Tym razem śpiewasz m.in. słowa krakowskiego poety Michała Zabłockiego, znanego w branży muzycznej ze współpracy
z Grzegorzem Turnauem czy Czesławem
Mozilem. Kiedy zapraszasz do współpra-
cy nowych ludzi, na co przede wszystkim
zwracasz uwagę?
Pracowałem już z wieloma tekściarzami.
Niektórzy z nich, choć piszą bardzo dobrze,
zupełnie nie rozumieli o co mi chodzi. Mam
szczególny sposób wyrażania siebie, ważny jest też sam przekaz. Mogę wykonywać
nawet bardzo wzniosłe, patetyczne rzeczy –
niektórzy twierdzą zresztą, że w tym jestem
najlepszy. Mogę też śpiewać rock’n’rolle,
ale muszę mieć pewność, że mógłbym się
pod tym podpisać na sto procent. Czasem
tekst nie przechodzi, bo jest jedno słowo
w refrenie, które mnie razi, do którego nie
potrafię się przyzwyczaić. Nawet jeśli jest
to najmniej istotne słowo w linijce, albo
i w całej piosence – muszę coś z nim zrobić.
Gdybym je puścił, nie mógłbym potem słuchać swojej własnej, świeżo nagranej płyty
do końca życia. Nie jest im łatwo ze mną –
każdy tekst to godziny rozmów, o czym ma
to być i wiele, wiele poprawek.
Skoro już o patosie mowa – na płycie znalazła się twoja wersja „Jednego serca”
Czesława Niemena. Odważny wybór, bo ta
piosenka to duże wyzwanie, nie tylko dla
ciebie, jako wokalisty, ale i dla słuchaczy.
Ten pomysł zrodził się jeszcze podczas sesji
„Hazardzisty”, w głowie Maćka Muraszko,
producenta naszej poprzedniej płyty. Ale
wtedy mieliśmy bardzo dużo własnego repertuaru i nie chcieliśmy sięgać po covery.
Szczególnie, że było to tuż po „X–Factorze”
i zaraz zaczęłoby się gadanie, że nie mam
swoich numerów i muszę się podpierać
klasyką. A teraz… Jestem wolny od sugestii programowych i jakichkolwiek innych,
nie muszę niczego udowadniać, więc czego
miałbym nie zaśpiewać Niemena? Ostatecznie przekonała mnie reakcja ludzi na koncertach. Można powiedzieć, że „Jednego serca”
to nasz koncertowy przebój, który trafia i do
młodych, i do starych. To niesamowite, jak
oni reagują na ten utwór. Podobnie ma się
sprawa z „It’s a Man’s Man’s Man’s World”
Jamesa Browna, który trafił na płytę, bo
sprawdził się na żywo.
Nowa płyta według takiego klucza powstawała? Ma się sprawdzić na żywo?
Coś w tym jest. Kiedy grasz w małych klubach, widzisz reakcję publiczności i możesz
na nią odpowiadać, nawet sterować, ale na
dużych scenach jest inaczej. Tu bardziej
liczy się siła repertuaru, wielki tłum jest
wbrew pozorom bardziej wymagający, musi
być zdobywany w każdej minucie. Rzeczywiście, myślałem o tym, nagrywając „Dom”.
Dlatego wszyscy mówią, że ta płyta jest bardziej przystępna, bardziej dla ludzi. Bo jest.
A dla kogo niby innego miałaby być?
Wróćmy do koncertów. Zauważyłeś zmianę publiczności? Odpłynęli ci, co przyszli
za tobą z telewizora i pojawili się nowi?
Publiczność od jakiegoś czasu mamy stałą,
od szesnastego do sześćdziesiątego roku
życia. Choć w różnych miejscach Polski
bywa inaczej. W okolicach Białegostoku
fani domagają się, żebym śpiewał Niemena,
a na Śląsku kojarzę się z Ryśkiem Riedlem.
(śmiech) Potem przychodzą do nas po koncertach, chcą rozmawiać. Każdy pyta o coś
innego i każdemu co innego w głowie siedzi.
Jedni chcą wiedzieć, jak tam naprawdę jest,
w tym telewizorze, ale są i tacy, którzy mówią, że życie straciło dla nich sens i potrafią
zapytać, jak najłatwiej ze sobą skończyć.
I co takiemu odpowiadasz?
Kiedyś wstałbym i ruszył do wyjścia, odpowiadając, że jak najszybciej… Ale teraz jest
inaczej. Siedzę i rozmawiam. Upewniam
się, czy żadna głupota nie strzeli mu już dzisiaj do głowy.
Kogo zapraszasz do swojego „Domu”?
Wszystkich, którzy uszanują jego prawa. Na
tę wizytę nie trzeba się stroić. Wystarczy być
człowiekiem otwartym na innych ludzi.
Jacek Żurawski
Podaruj 1%
na Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach
Towarzystwo Kulturalno–Sportowe powstało we wrześniu 2011 roku, z inicjatywy osób pragnących czynnie wspierać działalność kulturalną i sportową na terenie gminy Słomniki. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na
rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych,
działalność wydawniczą i promocyjną czy organizację wykładów, konferencji i szkoleń. W 2012 roku na terenie naszej gminy zrealizowaliśmy wiele projektów sportowych i kulturalnych m. in. organizowaliśmy turnieje koszykówki,
tenisa ziemnego i piłki nożnej halowej; pikniki rodzinne i sportowe; zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; wydaliśmy broszurę z okazji 140–lecia Orkiestry Dętej Echo i wspieraliśmy rozwój młodych zespołów muzycznych.
Podaruj 1% na naszą działalność:
PIT pozycja: Cel szczegółowy 1%:
Numer KRS 0000197334
TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPORTOWE W SŁOMNIKACH
UL. WOLNOŚCI 4 32-090 SŁOMNIKI
Naszą działalność można wspierać bezpośrednio, przekazując darowiznę na podany poniżej numer konta
w Alior Banku: 68 2490 0005 0000 4520 5701 3455
Głos Słomnik marzec 2013
14 ważne sprawy
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU PRACY POWIATU
KRAKOWSKIEGO FILIA W SŁOMNIKACH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY SŁOMNIKI W 2012 ROKU
W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego z terenu Miasta i Gminy Słomniki zarejestrowało się 821 osób bezrobotnych. Wyrejestrowane
zostały 860 osób bezrobotnych, w tym 335 osoby z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pracę niesubsydiowaną
podjęły 312 osoby bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Słomniki, głównie na terenie Krakowa. W ramach pośrednictwa pracy pracodawcy z terenu Miasta i Gminy Słomniki zgłosili do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 182 oferty pracy (ogółem w dyspozycji UPPK
było 6396 ofert pracy, z czego 2755 ofert od pracodawców z terenu powiatu krakowskiego). W programach finansowanych z Funduszu
Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz pozostałych
funduszy udział wzięło ogółem 168 osób z Miasta i Gminy Słomniki, w tym:
•
Staże – 107 osób,
•
Szkolenia zawodowe – 37 osób.
•
Roboty publiczne – 15 osób,
•
Prace społecznie użyteczne – 1 osoba.
•
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 7 osób
•
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 1 osoba
Dodatkowo osoby zarejestrowane z terenu Miasta i Gminy Słomniki miały możliwość uczestnictwa w realizowanych przez Urząd Pracy
Powiatu Krakowskiego projektach i programach:
1. Projekt „7 życzeń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3,
2. Rezerwa Ministra – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia
3. Rezerwa Ministra – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
4. Rezerwa Ministra – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5. Program związany z aktywizacją osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON,
6. Program specjalny „I możemy wszystko”
7. Program specjalny „ Recepta refundowana”
8. Projekt konkursowy w ramach EFS „ Własny Biznes”
Osoby z terenu Miasta i Gminy Słomniki zarejestrowane w urzędzie pracy, jak i pozostali mieszkańcy powiatu mieli możliwość skorzystania z usług poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy – w formach indywidualnych i grupowych.
Uzupełnieniem poradnictwa indywidualnego i indywidualnej informacji zawodowej były grupowe warsztaty organizowane przez doradców zawodowych i liderów klubu pracy w następujących obszarach tematycznych, przeznaczone w szczególności dla określonych grup
będących w trudnej sytuacji na rynku pracy:
•
„Krok do przodu” – dla osób bez doświadczenia zawodowego nie będących absolwentami,
•
„Szansa mimo braków” – dla osób z wykształceniem podstawowym,
•
„Weteran” – dla osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy,
•
„Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” – dla wszystkich zainteresowanych,
•
„Rozpoczynam własną działalność gospodarczą” – dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej,
•
„Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy” – dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•
„Bądź aktywny przez całe życie” – dla osób powyżej 45 roku życia,
•
„Razem raźniej” – dla bezrobotnych rodzin,
•
„ABC rynku pracy” – dla osób nowo zarejestrowanych,
•
„Profesjonalny przedsiębiorca” – dla pracodawców.
W zakresie aktywnego poszukiwania pracy mieszkańcy powiatu krakowskiego mieli możliwość uczestnictwa w trzytygodniowych szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz w zajęciach aktywizacyjnych o następującej tematyce: „Jak i gdzie szukać pracy?”,
„Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą”, „Dokumenty aplikacyjne – Twoją wizytówką”, „Osiągnij swój sukces na rynku pracy”, „Ucz
się, zarządzaj, zarabiaj – wiedza twoim atutem”, „Bądź konkurencyjny – zainwestuj w siebie”.
Ponadto w ramach tych usług osoby bezrobotne miały również umożliwiony dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących
uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia oraz zajęć z zakresu adaptacji informatycznej.
W ramach działań zmierzających do promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
kontynuował cykl spotkań z pracodawcami, organizacjami pracodawców, instytucjami szkoleniowymi, „młodymi przedsiębiorcami”,
ośrodkami pomocy społecznej oraz osobami bezrobotnymi.
Dodatkowo Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizował również inicjatywy wspierające realizację usług, m.in. giełdy, targi i bazary
pracy, IV Kongres Ziemi Krakowskiej, a także dwie edycje cyklu – Spotkajmy się w klubie pracy.
Aktualne statystyki osób bezrobotnych z terenu Gminy – na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:
•
Liczba zarejestrowanych ogółem 729 osób bezrobotnych – 370 kobiet i 359 mężczyzn, w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (668):
– do 25 roku życia – 164 osoby,
– powyżej 50 roku życia – 172 osoby,
– długotrwale bezrobotni – 421 osób,
– kobiety nie pracujące po urodzeniu dziecka – 70 osób
– bez kwalifikacji zawodowych – 243 osób,
– bez wykształcenia średniego – 355 osób,
– bez doświadczenia zawodowego – 205 osób,
– po odbywaniu kary pozbawienia wolności – 13 osób,
– samotnie wychowujący dzieci do 18 roku życia – 28 osób,
– niepełnosprawni – 22 osoby.
Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 78 osób.
ważne sprawy 15
Struktura zarejestrowanych osób wg wykształcenia wygląda następująco:
–
wyższe – 79
–
policealne i średnie zawodowe – 190
–
ogólnokształcące – 105
–
–
zasadnicze zawodowe – 216
gimnazjalne i niższe – 139
Struktura zarejestrowanych osób wg stażu pracy wygląda następująco:
–
do 1 roku – 94
–
1–5 lat – 141
–
5–10 lat – 117
–
10–20 lat – 114
–
20 – 30 lat – 66
–
30 lat i więcej – 24
–
bez stażu – 173
Struktura zarejestrowanych osób wg wieku wygląda następująco:
–
18–24 – 164
–
25–34 – 223
–
35–44 – 111
–
45–54 – 132
–
powyżej 55 – 99
Czas pozostawania bez pracy:
–
do miesiąca – 54
–
1 do 3 miesięcy – 183
–
od 3 do 6 miesięcy – 99
–
od 6 do 12 miesięcy – 93
–
od 12 do 24 miesięcy – 109
–
powyżej 24 miesięcy – 191
Sporządziła: Barbara Golanko
Kierownik Filii w Słomnikach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
nasza historia
Co parę lat jeżdżę do Lwowa na Łyczaków
na grób mojego pradziadka, dra Edwina
Płażka.
To był niepospolity gość. Gdy w 1863 roku
w Królestwie wybuchło powstanie, z grupą kolegów – też studentów przedarł się
przez granicę, walczył w partii powstańczej, potem ranny wrócił do Galicji, po wyzdrowieniu działał jeszcze jako emisariusz,
za co potem posiedział w twierdzy. Potem
wyłącznie dzięki swym zdolnościom (ojciec odumarł go bardzo wcześnie) doszedł
w Galicji do wysokich zaszczytów – był
starostą w Złoczowie, Kamionce i Sokalu,
honorowym obywatelem tych miast, także
wiceprezydentem Rady Szkolnej Krajowej
(tzn. ministrem galicyjskiego szkolnictwa)
oraz posłem w Wiedniu. Jednak na nagrobku
kazał sobie napisać tylko „uczestnik powstania 1963 r”. Tylko to cenił. Z jego portretu
spogląda elegancki pan w surducie, z hiszpańską bródką będącą ówczesnym świadectwem nonkonformizmu (lojaliści nosili bokobrody a’la Franz Josef). W swoim domu
we Lwowie gościł regularnie towarzyszy
z powstania, a także pewnego młodego malarza Artura Grottgera, który potem uwiecznił zasłyszane tam historie w znanych cyklach obrazów.
Zostały po pradziadku dwa papiery, które
są najcenniejszymi dokumentami w naszej
rodzinie. Jeden to powstańcza legitymacja
z pieczęcią Rządu Narodowego. Pieczęć
trójdzielna, na jednym polu Orzeł, na drugim Pogoń, na trzecim Święty Michał.
Drugi dokument to rota przysięgi powstańczej, składanej przez ochotników przystępujących do oddziału.
Piszę o tym dlatego, że za niespełna miesiąc tj 22 stycznia 2013 przypadnie półtorawieczna rocznica wybuchu powstania
Głos Słomnik marzec 2013
styczniowego, naszej największej liczebnie,
najdłuższej i najrozleglejszej terytorialnie
insurekcji niepodległościowej. Trzeba będzie ją godnie uczcić, wbrew poglądowi,
lansowanemu także przez obecnego p. Prezydenta, iż należy świętować zwycięstwa,
nie zaś klęski. Jest to bowiem teza oczywiście debilna. Wybuch powstania nie był
aktem klęski, a zwycięstwa – nad własnym
tchórzostwem, oportunizmem, słabościami,
niewiarą w przyszłość. Na dwa lata naród
się odgiął, uwierzył że można stworzyć siłę
i lać Ruskich. Udowodnił sam sobie że jeszcze jest coś wart.
Prócz tego, mimo klęski militarnej i utraty
swych najlepszych synów naród wskrzesił na trwałe wolę samodzielnego istnienia.
Bez wytworzonej wówczas determinacji nie
wykorzystalibyśmy pół wieku potem krótkiej okazji restytucji państwowości.
Nieliczni powstańcy styczniowi, którzy doczekali odzyskania niepodległości w 1918 r.,
natychmiast zostali uznani i przez społeczeństwo i przez Państwo za owej niepodległości ojców. To było bardzo ważne – każdy z nich został awansowany do stopnia
oficerskiego i otrzymał stosowny mundur.
A ponadto, na mocy rozkazu J. Piłsudskiego
każdy polski żołnierz niezależnie od stopnia
miał obowiązek pierwszy oddawać powstańcowi styczniowemu honory wojskowe. Mój
pradziadek dożył tych czasów, umarł dopiero w 1925 roku.
Niestety, żaden z tych wojskowych zaszczytów nie stał się udziałem jego wnuka a mojego ojca mimo, że okazał się on w niczym
od swego dziadka nie gorszy. Tato zgłosił
się we wrześniu 1939 jako ochotnik do Armii Kraków mając 18 lat (rocznik 1921 nie
był objęty obowiązkowym poborem). Potem
był żołnierzem AK, a jeszcze potem WiN.
Potem siedział w kryminale, potem długo
był objęty zakazem pracy, w końcu zdołał podjąć praktykę adwokacką (studiował
prawo w podziemnym Uniwersytecie Jagiellońskim). A jeszcze potem działał ostro
w „Solidarności”.
Do żadnej organizacji kombatanckiej nie
przystał, za dużo wiedział o niektórych ludziach tam działających. A ujawnił się dopiero parę lat temu, złożywszy dokładne
zeznania w IPN.
Jest jeszcze garstka takich ludzi. Ale obecna
Polska raczej ich nie uczci w sposób godny.
Ustanowiono hucznie „Dzień żołnierzy wyklętych” ale do żadnego z owych niewielu
już żołnierzy nikt się bezpośrednio nie zwraca, w ów dzień w mediach od rana do nocy
wyłącznie wycierają sobie nimi gęby rozmaici „patriotyczni” politycy. I raczej nie jest
możliwe wprowadzenie przepisu salutowania akowcom przez wojsko. Zbyt wielu żyje
ich katów, których tkliwe uczucia należy
szanować.
Jednak mojemu tacie nie psuje pogody ducha ani to że nie umrze jako oficer, ani to, że
współcześni wojskowi nie oddadzą mu honorów. Swój skromny stopień dostał od komendanta Grota. O większy zaszczyt trudno.
I jeszcze jedno. Jako mały chłopczyk tato
chodził ze swoim dziadkiem na spacery do
Parku Stryjskiego we Lwowie. Zatem być
może jest on ostatnim żyjącym, mającym
w przeszłości sposobność ściskania ręki jednego z tych ludzi, którzy 150 lat temu poszli
w trzaskający mróz do lasu z dubeltówkami
i kosami, by obalić imperium. Taka jakby
poufna premia od Pana Boga dla pana podchorążego.
To mniej więcej tak, jak by obecnie żył jeszcze jakiś Amerykanin, który ściskał dłoń
uczestnika wojny secesyjnej.
Stefan Płażek, Kraków 25 grudnia 2012 r.
Wpis z bloga Burczymucha publikujemy
za zgodą Autora
16 nasza historia
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
to cykliczna impreza pokazująca bogactwo
kulturowe Małopolski. Organizuje je już po
raz piętnasty Małopolski Instytut Kultury.
Tym razem uczestnicy wydarzenia, które
odbędzie się w dwa majowe weekendy, będą
mogli odwiedzić krakowskie obiekty szlaku
Młodopolska Małopolska i średniowieczne kościoły szlaku Małopolska Romańska
(18 i 19 maja), a także zabytki Krakowskiego Szlaku Techniki, szlak Dwory Małopolski oraz kościoły Małopolskiej Trasy UNESCO (25 i 26 maja).
Informacje o każdym z zabytków i szlakach
tegorocznej edycji znajdują się na stronie
wydarzenia dnidziedzictwa.pl, na której prezentowane są także inne zabytkowe obiekty
biorące dotychczas udział w wydarzeniu.
W tym roku stronę będzie można wygodnie
przeglądać na smartfonie. Opracowywane
jest także wyjątkowe wydawnictwo poświęcone prezentowanym zabytkom i historiom
związanych z nimi ludzi, będące drugą już
książką w serii Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wstęp na wszystkie
wydarzenia oraz publikacja będą, jak co
roku, bezpłatne.
18 i 19 maja na szlaku Małopolska Romańska będzie można zwiedzić kościół pw.
św. Jana Chrzciciela w Prandocinie, a także: bazylikę kolegiacką Narodzenia NMP
i Muzeum Regionalne w Wiślicy (woj.
świętokrzyskie, pow. buski, gmina Wiślica)
oraz kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu
(pow. proszowicki, gmina Proszowice).
25 i 26 maja dostępne będą obiekty Krakowskiego Szlaku Techniki: zespół elektrowni
miejskiej w Krakowie (ul. Dajwór 27), zespół dawnej zajezdni tramwajowej w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej (ul. św.
Wawrzyńca 15) oraz zespół gazowni miejskiej w Krakowie (ul. Gazowa 12–16)
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotujemy ponadto warsztaty plastyczne „Warsztat średniowiecznego skryby” – będziemy
produkować papier czerpany, pisać, zdobić
inicjały, robić pieczęcie.
Ponadto w tych samych dniach można zwiedzić szlak Dwory Małopolski, a na nim:
willę Domańskich w Nawojowej Górze
(pow. krakowski, gmina Krzeszowice), pałac Starzeńskich w Płazie (pow. chrzanowski, gmina Chrzanów) a także dwór Emila
Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (pow.
wadowicki, gmina Wadowice)
Dla amatorów jazdy na rowerze – wycieczka rowerowa śladem powstania styczniowego – od grobu księdza Romualda Wiadrowskiego przez tzw. Mogiłki na Sosnówkę.
Wycieczkę przygotuje dla Państwa Centrum Kultury we współpracy z Towarzystwem Kulturalno–Sportowym w Słomnikach w niedzielę.
Bardzo ciekawe zabytki będą czekać na turystów na Małopolskiej Trasie UNESCO:
kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (pow. bocheński, gmina Lipnica Murowana), kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (pow. gorlicki, gmina Biecz
oraz kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba
Apostołów w Sękowej (pow. gorlicki, gmina
Sękowa).
W niedzielę po południu specjalny koncert
da Orkiestra OSP Prandocin pod batutą kapelmistrza Mirosława Dudy.
Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza
w dniach 18 i 19 maja do Prandocina. Program MDDK przygotowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Miejsko–Gminnym Centrum Kultury
w Słomnikach zawiera liczne atrakcje.
Już teraz pragniemy poinformować, iż
w sobotę i niedzielę 18 i 19 maja kościół w
Prandocinie będzie dostępny dla zwiedzających dzięki uprzejmości Gospodarza obiektu, księdza proboszcza Mariana Głowackiego. O historii kościoła opowiedzą Państwu
przewodnicy, a w specjalnym wydawnictwie
przeczytają Państwo piękny esej o kościele
„Perła na pagórze” napisany przez Katarzynę Kobylarczyk. Książkę będzie można
otrzymać bezpłatnie.
Będzie też coś dla podniebienia – panie
z Kół Gospodyń Wiejskich przygotują jak
zawsze same pyszności.
W organizację XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego bardzo mocno i ofiarnie angażuje się cały Prandocin w tym:
Sołtys i Rada Sołecka oraz OSP. Współorganizatorem jest również Urząd Miejski
w Słomnikach.
Poprzednie edycje MDDK przyciągały
do zwiedzanych miejsc bardzo licznych
turystów. Mamy nadzieję, że w dniach
18 i 19 maja zjadą oni równie licznie do
Prandocina i że wśród nich nie zabraknie
mieszkańców naszej gminy. Już teraz zapraszamy każdego: Wejdź na szlak! Poznaj
z bliska perłę kultury romańskiej znaną
w całej Europie! Masz niepowtarzalną
okazję zobaczyć ją z bliska i uczestniczyć
w naprawdę ważnym wydarzeniu!
(a.b.)
Centrum Kultury zaprosi zwiedzających
w sobotę do udziału w grze terenowej „Tajemnica perły na pagórze” – pełnej tajemniczych zagadek, szyfrów i niespodzianek,
z którymi każdy gracz (pojedynczy, czy też
w rodzinnej lub przyjacielskiej grupie) na
pewno sobie poradzi. Oprócz dobrej zabawy, ciekawej nauki i satysfakcji, będą nagrody dla uczestników.
Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza!
Czynne w godzinach:
pon – pt:
8.00 – 21.00
sob:
10.00 – 14.00
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00,
a w soboty od 10.00 do 14.00. W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć
eksponaty.
Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: 12 388 1102
lub meilowo: [email protected]
Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne.
Szczegóły na stronie www.mgckslomniki.pl
ogłoszenie 17
INFORMACJA O WALORYZACJI EMERYTUR I RENT
ROLNYCH OD DNIA 1 MARCA 2013 R.
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2013 r. kwoty
świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 104,0 %. Kwota najniższej emerytury pracowniczej od 1 marca 2013 r. wzrasta o 4 % i wynosi 831 zł 15 gr miesięcznie brutto.
Do takiej kwoty wzrasta również rolnicza emerytura podstawowa.
Waloryzacja rent i emerytur polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, tj. 831,15 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony dla
poszczególnego świadczenia i obejmie ok. 1,30 mln świadczeń. Emeryci i renciści zostaną powiadomieni decyzjami waloryzacyjnymi.
Przykład:
Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego
– darowizny. Wskaźnik wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednia 0,22 i 0,93. Od 01.01.2013r. do dnia
28.02.2013 r. renta wyniosła 908 zł 41 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 779 zł 41 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 195 zł 67 gr. Od 01.03.2013 r.
renta wzrośnie do kwoty 955 zł 82 gr tj. najniższa emerytura 831,15x0,22+831,15x0,93, a dodatek pielęgnacyjny wyniesie 203 zł 50 gr.
Do wypłaty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta
w kwocie 817 zł 82 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 203 zł 50 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2013 r. wyniesie 46 zł 24 gr.
Prezes GUS Komunikatem z 11.02.2013 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia za IV kwartał 2012 r. wyniosło 3690 zł 30 gr.
W związku z tym od 01.03.2013r. ulegną zmianie wysokości dopuszczalnych kwot dodatkowego przychodu osiąganego przez emeryta/
rencistę. Kwoty te wynoszą:
– 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 2583 zł 30 gr – przychody takie nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty,
– 130 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego tj. 4797 zł 40 gr – przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty,
– przychody pomiędzy kwotami 2583 zł 30 gr a 4797 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury/renty maksymalnie o kwotę 549 zł 12 gr,
w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 466 zł 78 gr.
W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na osiągany przez nich dochód dodatkowy. W sytuacji osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część
uzupełniająca renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych.
Zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników przedstawia poniższa tabela.
Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kwota na dzień 1 marca 2013 r.
emerytura i renta podstawowa
dodatek pielęgnacyjny
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
dodatek kombatancki
dodatek z tytułu tajnego nauczania
dodatek kompensacyjny
dodatek dla sieroty zupełnej
świadczenie pieniężne (dawny dodatek) dla żołnierzy zastępczej
służby wojskowej, nie więcej niż
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż
ryczałt energetyczny
zasiłek pogrzebowy
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie
lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego
a) 70 %
b) 130 %
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) we przypadku
osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85% emerytury podstawowej) do której uprawniona jest jedna osoba,
w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%
831 zł 15 gr
203 zł 50 gr
305 zł 25 gr
203 zł 50 gr
203 zł 50 gr
30 zł 53 gr
382 zł 50 gr
203 zł 50 gr
203 zł 50 gr
165 zł 71 gr
4000 zł 00 gr
2583 zł 30 gr
4797 zł 40 gr
549 zł 12 gr
466 zł 78 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
1.
2.
3.
zasiłek chorobowy za 1 dzień
zasiłek macierzyński
jednorazowe odszkodowanie za 1 % uszczerbku na zdrowiu
10 zł 00 gr
3324 zł 60 gr
650 zł 00 gr
Od 01.03.2013r. zmienia się również wysokość renty socjalnej, która wyniesie 698 zł 17 gr. Łączna wysokość renty socjalnej oraz renty
rodzinnej nie może przekraczać 1662 zł 30 gr (rentę socjalna można obniżyć jedynie do kwoty 83 zł 12 gr).
Od tych kwot potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Głos Słomnik marzec 2013
18 sport
Organizatorami II edycji ligi były: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach, Hala Sportowa w Słomnikach oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słomnikach.
15 Grudzień
MKS Pogoń
LKS Słomniczanka
LKS Słomniczanka 2
MKS Pogoń 2
KS Michałowianka
KS Michałowianka 2
W tym roku rywalizacja o miejsca na podium toczyły się do ostatnich meczów. 16 lutego zacięty pojedynek o 2 miejsce stoczyły
AP Gołcza i LKS Słomniczanka 2. Remis
w tym meczu ustalił klasyfikację końcową na
podium. Dwoma zwycięstwami z drużynami
z Michałowic zespół KS Clepardia ukoronowała swoje świetne występy, wygrywając
całe rozgrywki. Królem strzelców został filar
zespołu z Krakowa Rober Bieda, a najlepszym bramkarzem Dominik Skrzydlewski ze
Słomnik. Co warto podkreślić, całe zawody
rozegrane zostały w duchu fair play. Było to
zasługą samych uczestników, ale również sędziów: pani Agnieszki Dulewicz, panów Mateusza Kaczora, Piotra Ciszewskiego i Radosława Koniecznego. Bardzo dziękujemy za
pomoc okazaną przy organizacji i przebiegu
turnieju, trenerom i opiekunom wszystkich
drużyn oraz rodzicom.
KS Clepardia
LKS Słomniczanka 2
LKS Słomniczanka
KS Michałowianka
KS Michałowianka 2
MKS Pogoń 2
KS Clepardia
LKS Słomniczanka 2
KS Michałowianka 2
MKS Pogoń
B + B – PKT
1
KS Clepardia
7
32
6
21
2
AP Gołcza
7
18
7
16
3
LKS Słoniczanka 2
7
23
8
14
4
MKS Pogoń
7
14
8
13
5
KS Michałowianka
7
14
13
7
6
MKS Pogoń 2
7
7
14
5
7
LKS Słomniczanka
7
3
25
3
8
KS Michałowianka 2
7
3
25
1
W Turnieju wystąpiło 5 zespołów (z 4 klubów): LKS Niedźwiedź, Orzeł Iwanowice,
Pogoń Miechów oraz dwie drużyny Słom-
KOŃCOWA TABELA:
1. Pogoń Miechów
2. Orzeł Iwanowice
3. LKS Niedźwiedź
4. Słomniczanka Słomniki
5. Słomniczanka II Słomniki
4
4
4
4
4
12
9
4
2
1
23–1
15–4
6–14
6–12
5–24
–
–
–
–
–
LKS Słomniczanka
KS Clepardia
AP Gołcza
AP Gołcza
AP Gołcza
–
–
–
–
–
KS Michałowianka 2
KS Michałowianka
AP Gołcza
KS Clepardia
KS Michałowianka
16 luty (zakończenie)
KOLEJKA
W sobotę 23 lutego w słomnickiej hali sportowej odbył się Halowy Turniej Trampkarzy o Puchar Firmy Budowlanej Piotra
Skulika „SKULIK CUP 2013”.
LKS Słomniczanka
MKS Pogoń 2
MKS Pogoń
LKS Słomniczanka 2
MKS Pogoń 2
MKS Pogoń
2 luty
LP Drużyna
SKULIK CUP 2013
–
–
–
–
–
–
Wynik
Godzina
3:0
0:3
1:1
0:4
1:1
1:6
9:00–9:25
9:30–9:55
10:00–10:25
10:30–10:55
11:00–11:25
11:30–11:55
Wynik
Godzina
7:0
1:3
0:2
0:3
0:5
9:30–10:00
10:10–10:35
11:00–11:25
11:35–12:10
12:20–12:50
Wynik
Godzina
1:0
3:1
1:1
1:6
3:0
9:00–9:25
9:30–9:55
10:00–10:25
10:30–10:55
11:00–11:25
Pozytywne nastawienie wszystkich biorących udział w imprezie pozwala
optymistycznie myśleć o kolejnej edycji ligi. Planowany start III edycji to
listopad 2013 roku.
Komplet wyników można zobaczyć na stronie internetowej hali sportowej
(www.slomniki.pl/hala). Tutaj zamieszczamy tabelę końcową oraz te wyniki, których nie publikowaliśmy na łamach grudniowego Głosu Słomnik.
Najlepsi strzelcy:
1. Robert Bieda (KS Clepardia) – 16
2. Dawid Maślanka (KS Clepardia) – 12
3. Konrad Rolka (AP Gołcza) –10
3. Karol Warchoł (LKS Słomniczanka 2) – 10
Najlepszy bramkarz ligi:
Dominik Skrzydlewski (LKS Słomniczanka 2)
WYNIKI TURNIEJU TRAMPKARZY „SKULIK CUP 2013”
LKS Niedźwiedź – Słomniczanka
Słomniczanka II – Pogoń
LKS Niedźwiedź – Orzeł
Pogoń – Słomniczanka
Słomniczanka II – Orzeł
Pogoń – LKS Niedźwiedź
Słomniczanka – Orzeł
Słomniczanka II – LKS Niedźwiedź
Pogoń – Orzeł
Słomniczanka – Słomniczanka II
1–1 (Samborski Piotr – Więcek)
0–11 (Duniec 4, Nawrot 2, Łucka 2, Warchoł,
Węgliński, Ziętek)
0–3 (Solecki 2, Zdybał)
2–0 (Duniec 2)
1–6 (Jagła – Zdybał 2, Małek, Kruczek, Chorabik, Solecki)
9–1 (Duniec 3, Łucka 3, Warchoł, Nawrot – Rosół B.)
2–6 (Więcek 2 – Gil 2, Solecki 2, Małek 2)
1–4 (Jagła – Rosół B., Bentkowski, Gola Marcin, Samborski Paweł)
1–0 (Duniec)
3–3 (Małek, Dymek, Więcek – Jagła 2, Ciszewski)
niczanki Słomniki. Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym” 2 x 10 minut. Ostatecznie
Turniej wygrała Pogoń Miechów, zdobywając Puchar ufundowany przez Firmę Budowlaną
pana Piotra Skulika.
Pierwsze 3 drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Firmę Budowlaną pana Piotra
Skulika, Pogoń Miechów również, przez co najmniej rok, będzie w posiadaniu pucharu
przechodniego, którego będzie broniła za rok. Pan Piotr Skulik przygotował również nagrody indywidualne:
Król strzelców: Adam Duniec (Pogoń Miechów)
Najlepszy zawodnik: Adrian Solecki (Orzeł Iwanowice)
Najlepszy bramkarz: Dominik Skrzydlewski (Słomniczanka Słomniki)
Jacek Regucki
Informujemy, iż od stycznia 2013 r. nasza Kancelaria
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 19/4 w Krakowie
Informujemy, iż od stycznia 2013 r. nasza Kancelaria
prowadzi także filię w Słomnikach
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 19/4 w Krakowie
przy ul. Krakowskiej 2a
prowadzi także filię w Słomnikach
przy ul. Krakowskiej 2a
Filia czynna jest w środy w godzinach
od 15.30 do 18.00.
Filia czynna jest w środy w godzinach
od 15.30 do 18.00.
W innych terminach spotkanie możliwe jest po
uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty
W innych terminach spotkanie możliwe jest po
pod nr 503 790 706
uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty
pod nr 503 790 706
Miejsko–Gminne Centrum Kultury
w Słomnikach
Głos Słomnik informuje:
• Nasza gazeta ukazuje się 10 razy w roku
• Materiały do druku należy nadsyłać do
ostatniego dnia miesiąca
• Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą
się nie zmieścić w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały zgodne z linią
pisma samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
• Reklamy przyjmujemy tylko jako gotowe
projekty
• Treść ogłoszeń formułuje ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
www.mgckslomniki.pl lub pod numerem
telefonu: 12 388 11 49
Warsztaty rękodzieła artystycznego
dla Dorosłych
Zapraszamy w czwartki
w godz. 18.30–20.00
w programie:
filcowanie, tworzenie biżuterii,
zdobienie przedmiotów techniką
decoupage, malowanie na szkle,
dekoracje świąteczne i nie tylko...
Informacje i zapisy pod nr. telefonu: 12 388 11 49
lub mailowo: [email protected]
W ramach projektu Kultura 50+ organizujemy
cykle spotkań, warsztatów i wykładów, mające na
celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów.
Zapraszamy na nastepujące warsztaty:
W piątek, 22.03
10.00–12.00 Warsztaty rękodzieła artystycznego
– palmy i ozdoby wielkanocne
12.00–14.00 Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
W piatek, 5.04
10.00–12.00 Slajdowisko „Wyprawa na Alaskę”
12.00–14.00 Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
W piatek, 19.04
10.00–11.00 Warsztaty wokalne
11.00–12.00 Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
12.00–14.00 Warsztaty teatralne – Teatr cieni
Na warsztaty taneczne i teatralne prosimy przynieść wygodny
strój i obuwie. Spotkania odbywają się w Miejsko–Gminnym
Centrum Kultury w Słomnikach. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy oraz
informacje pod nr tel.: 12 388 11 49