Zajęcia artystyczne-grafika komputerowa

Transkrypt

Zajęcia artystyczne-grafika komputerowa
Zajęcia artystyczne-grafika komputerowa
Grafika komputerowa to dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów,
obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych, za pomocą komputera. Użytkownicy
komputerów wzbogacają grafiką swoje dokumenty w Wordzie lub w Excelu.
Wykorzystują do tego celu rysunki typu ClipArt lub obiekty. Grafika występuje również
w wielu innych dyscyplinach informatycznych. Twórcy oprogramowania tworzą
atrakcyjny wizualnie interfejs, autorzy witryn internetowych dbają o wygląd swoich
stron www. Producenci aplikacji graficznych opracowują coraz doskonalsze narzędzia
do tworzenia grafiki. Obrazy mogą być tworzone od podstaw, mogą tez być wynikiem
obróbki zeskanowanych zdjęć i rysunków. Aby zajmować się grafiką komputerową
niezbędne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Szkoła posiada pakiet
graficzny CorelDRAW 12PL, Adobe Photoshop -wersję edukacyjną i darmowy GIMP.
Programy te udostępniają narzędzia pozwalające na w pełni profesjonalne tworzenie
szerokiej gamy ilustracji, układów stron, a także projektowania logo, gazetek, ulotek,
broszur, opakowań, oznakowań, grafik dla stron WWW i wielu innych. To programy, z
którymi będziemy pracowali na zajęciach
I. CELE EDUKACYJNE
Cele ogólne programu:






rozbudzanie zainteresowań uczniów rozwojem grafiki komputerowej
rozwijanie pamięci, umiejętności abstrakcyjnego oraz twórczego myślenia
wspomagania uczniów w rozpoznawaniu swoich uzdolnień i zainteresowań w
celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
przygotowania do korzystania z nowych technologii informacji
wykorzystanie różnych źródeł informacji
prezentowanie własnych osiągnięć
Cele wychowawcze:






utrwalanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze
uświadamianie konieczności korzystania z licencjonowanego oprogramowania
kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
intelektualnego
wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
szanowanie wytworów prac innych
II. ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH
CorelDRAW (lub Inkscape)
1.
2.
3.
4.
Podstawowe wiadomości o programie CorelDRAW
Podstawowe operacje graficzne
Edycja rysunku
Tekst
Bożena Wawrzyniak
1
5. Zaawansowane operacje w CorelDRAW
6. Mapy bitowe
7. Dodatki programu CorelDRAW
GIMP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podstawy pracy z Gimp-em
Krawędź obrazu
Narzędzia selekcji
Linijki i prowadnice
Ścieżki
Warstwy
Tekst
Narzędzia rysowania
Filtry i efekty
Elementy Adobe Photoshopa
III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Głównym celem jaki sobie postawiłam jest pobudzenie aktywności uczniów,
rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Sposoby osiągania celów
edukacyjnych będą różnorodne. Metody nauczania jakie proponuję to:




pokaz
dyskusja
ćwiczenia przedmiotowe
metoda projektów
Metody nauczania to sposób postępowania przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Większość z podanych przykładów to metody praktyczne – czyli uczenie się przez
działanie. Technika nauczania to prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach tej
metody. Podczas stosowania powyższych metod będę używała następujące techniki
nauczania:


pokazy multimedialne
burza mózgów
Sprawnie działający sprzęt i poprawnie zainstalowane programy graficzne
umożliwią uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Aktywna praca uczniów na
lekcji, inwencja twórcza i systematyczne uczęszczanie na zajęcia pozwoli osiągnąć
założone cele.
IV. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ
Po zakończeniu zajęć z grafiki komputerowej uczeń będzie umiał:


samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się systemem komputerowym i jego
programowaniem
opisywać czynności wykonywane przy korzystaniu z komputera,
Bożena Wawrzyniak
2





tworzyć gazetki, loga, broszury, wizytówki i zaproszenia
projektować grafikę dla stron www
przetwarzać i tworzyć obrazy cyfrowe
stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych zadań
korzystać z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i Internetu
V. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Osiąganie celów edukacyjnych nie może się odbywać bez sprawdzania i oceniania
osiągnięć uczniów. Ocenianie jest ważnym elementem pracy nauczyciela. Umożliwia
ono nie tylko ustalenie stopnia opanowania wiedzy przez uczniów, ale także
wykrywanie trudności, na jakie napotkał uczeń w nabywaniu umiejętności. Ocena
powinna nie tylko sprawdzać postępy ucznia, ale także zachęcać do systematycznej
pracy. Dlatego na ocenę końcową będą składały się oceny za:





zaangażowanie w wykonywaniu zleconych zadań na lekcjach
środki i metody wykorzystane do wykonania zadania
poprawności wypowiedzi oraz wykonania otrzymanych zadań
rozwianie dodatkowego zadania nieobowiązkowego
zrealizowane projekty
Na zakończenie zajęć odbędzie się konkurs sprawdzający nabyte umiejętności.
Uczniowie będą mieli za zadanie wykonać plakat promujący szkołę za pomocą
poznanych programów oraz przygotować projekt graficzny szkolnej witryny www .
VI. EWALUACJA PROGRAMU
Opracowany program zajęć artystycznych "Grafika komputerowa" jest dokumentem
otwartym i podlegać będzie systematycznej ewaluacji typu:




ankietowanie,
wywiad,
rozmowy indywidualne
prace uczniów.
Zmiany w programie następować mogą w wyniku ankiety ewaluacyjnej na
zakończenie pierwszego i drugiego okresu nauczania w danym roku szkolnym. Na
podstawie jej wyniku zostanie oceniona skuteczność programu i jego wpływ na
podniesienie jakości pracy uczniów.
Bożena Wawrzyniak
3