tfp-dorosli - Tiger Wild photography

Transkrypt

tfp-dorosli - Tiger Wild photography
Umowa sesji fotograficznej TFP (Time For Photos)
dla osoby pełnoletniej
Dane personalne:
Imię i Nazwisko Fotografa:
Imię i nazwisko Modelki :
Adres zamieszkania:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy :
Kod pocztowy :
Data urodzenia:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Numer dowodu i seria:
Numer dowodu i seria:
Email :
Email:
Pesel:
Pesel:
Website:
Website:
Data i czas sesjii:
Miejsce sesjii:
Rodzaj wykonanych zdjęć :
•
Portret/Fashion
•
Makeup
•
Bielizna
•
Sylwetka
•
Topless
•
Buduoir
•
Nagosć zakryta
•
Glamour
•
Edytorial
•
Akt18+
Ilość osób :
Kolor tła:
Warunki umowy
§1 – Przedmiot Umowy
1. Umowa dotyczy wykonania utworów fotograficznych w postaci zdjęć cyfrowych, które
Fotograf wykona
bezpłatnie Modelce w trakcie sesji fotograficznej w dniu:
……………………………………………………
2. Minimalna ilość wykonanych przez Fotografa i przekazanych Modelce zdjęć w formie
elektronicznej w formacie JPG wynosi: ………………..szuk, przy czym zdjęcia kolorowe i
czarno-białe przedstawiające identyczne ujęcia traktuje się jako osobne utwory.
3. Modelka zobowiązuje się pozować do zdjęć bezpłatnie, oraz pokryć koszty związane ze
swoim dojazdem na miejsce wykonania sesji, ubezpieczeniem, kosmetykami, makijażem,
fryzurą i ubiorem we własnym zakresie.
4. Fotograf zobowiązuje się do wykonania serii zdjęć oraz poniesienia kosztów materiałów
eksploatacyjnych, wynajęcia studia wraz z wyposażeniem oraz kosztów obróbki cyfrowej
zdjęć.
5. Koszty związane z opłatami za miejsce wykonania sesji zdjęciowej ponosi:
………………………………
6. Fotograf zobowiązuje się przekazać zdjęcia w postaci: 1 sztuki płyty DVD / przesyłki
email na adres poczty internetowej* wybranych przez fotografa zdjęć w ilości i formacie
określonym w §1 pkt. 2. w terminie do dnia ………………………………………………..
7. Przez fotografie rozumie się także retusz i modyfikacje graficzne, których dokona
Fotograf na wykonanych zdjęciach.
§2 – Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworów
fotograficznych opisanych w §1 nabywa Fotograf.
2. Modelka przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż nie jest właścicielką
praw autorskich do wykonanych zdjęć.
3. Modelka ma prawo korzystać ze zdjęć pochodzących z sesji, których dotyczy ta umowa
w celu prezentacji własnego wizerunku, w szczególności na stronach internetowych
mających charakter prezentacyjny.
Niniejszy punkt umowy nie obejmuje publikacji w mediach drukowanych lub
internetowych, gdzie dostęp do zdjęć modelki lub bazy modelek wiąże się z opłatą ze
strony oglądającego, a także stron internetowych gdzie zdjęcie może zostać zakupione
przez oglądającego. Prawo do korzystania ze zdjęć nie ma ograniczeń
czasowych ani terytorialnych.
4. Wykorzystując zdjęcia modelka zobowiązuje się do umieszczenia pod każdym
egzemplarzem zdjęcia informacji
o współtwórcy fotografii w postaci imienia i nazwiska Fotografa, bądź umieszczenia
informacji na ten
temat w sposób na który pozwala strona internetowa, gdzie zdjęcia będą zamieszczone.
5. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i
modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć.
6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z
przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów, a
w szczególności usuwaniem znaku wodnego Fotografa
przez Modelkę lub osoby trzecie.
7. Dozwolona jest zmiana rozmiaru zdjęcia z zachowaniem oryginalnych proporcji oraz
stopień kompresji JPG przez Modelkę lub osoby trzecie.
§3 – Wykorzystanie i publikacja wizerunku Modelki
1. Modelka udziela Fotografowi nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie jejwizerunku w
formie analogowej i cyfrowej, za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być
rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami stawiającymi osobę Modelki w
negatywnym świetle.
2. Przeniesienie zgody na publikację wizerunku przez Fotografa na osoby trzecie nie
wymaga osobnej zgody Modelki.
3. Zgoda na publikację wizerunku dotyczy wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji
zdjęciowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, również tych, które nie zostały
dostarczone Modelce.
4. Modelka wyraża także zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i
ilustracjami oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, iż każda fotografia
może być dowolnie przerabiana i modyfikowana przez Fotografa.
5. Fotograf ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wszystkie wykonane zdjęcia i
rozpowszechniać wizerunek Modelki w celach prezentacji własnej twórczości, w
szczególności na stronach internetowych, w folderach i prospektach, publikacjach
dotyczących własnych prac, publikacjach zbiorowych, wernisażach i wystawach
zbiorowych, konkursach oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w
dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie
wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych.
6. Fotograf ma prawo nieodpłatnie przekazywać zdjęcia, współpracującym z Fotografem
przy sesjach osobom trzecim, które przekazane przez Fotografa zdjęcia wykorzystają
wyłącznie do prezentacji własnej twórczości na stronach internetowych, takim jak: fryzjer,
wizażysta, stylista, itp. dbając przy tym o dobre imię Modelki.
7. Modelka i Fotograf mogą wykorzystywać w celach zarobkowych (sprzedawać) uzyskane
w ramach niniejszej umowy fotografie wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z
współtwórcą zdjęcia.
§4 – Postanowienia końcowe
1. W przypadku sesji plenerowej w razie wystąpienia niekorzystnych warunków
pogodowych sesja zdjęciowa
może być przesunięta na inny termin określony w adnotacji na końcu Umowy.
2. Sesję zdjęciową można przesuwać na inny termin kilkukrotnie jeśli jest to zgodną wolą
obu stron.
3. Umowę każda ze stron może anulować stosowną pisemną adnotacją na końcu Umowy
przed rozpoczęciem
sesji w dowolnym terminie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji takiej decyzji.
4. Fotograf umożliwi Modelce wcześniejsze wybranie fotografii, które mają być jej
dostarczone przesyłając na podany adres email wglądówek surowych, nie obrabianych
zdjęć w niskiej rozdzielczości, przy czym wglądówki te nie stanowią przedmiotu niniejszej
Umowy i po dostarczeniu finalnych zdjęć powinny być przez Modelkę usunięte z wszelkich
nośników cyfrowych.
5. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej do fotografii w portfolio i
galeriach zdjęć Fotografa.
6. Fotografie dostarczone Modelce jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom,
zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec Fotografa. Godząc się na udział w
sesji zdjęciowej Modelka oświadcza, że zapoznała się z dorobkiem artystycznym Fotografa
i w pełni akceptuje formę i styl
przez niego preferowane.
7. Modelka oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, oraz że posiada wszelkie prawa do
złożenia deklaracji opisanych w Umowie.
8. Wszelkie zmiany postanowień tej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu i
zgodnej woli obu stron.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu
zastosowanie mają przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zapoznałam/em się ze wszystkimi postanowieniami Umowy i zgadzam się na
jej warunki
……………………………………………
Podpis Modelki
…………………………………………………
Podpis Fotografa
ADNOTACJE:
Przesunięcie terminu sesji (1)
Sesję przesunięto na dzień: …………………………….
Termin dostarczenia zdjęć przesunięto na dzień: ……………………………………….
…………………………………………………
Podpis Modelki
……………………………………………………
Podpis Fotografa
Przesunięcie terminu sesji (2)
Sesję przesunięto na dzień: …………………………….
Termin dostarczenia zdjęć przesunięto na dzień: ……………………………………….
…………………………………………………
Podpis Modelki
……………………………………………………
Podpis Fotografa
Anulowanie Umowy
Niniejszym odwołuję sesję zdjęciową której przedmiotem jest niniejsza Umowa.
Przyczyna (nieobowiązkowe):
……………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………..
Czytelny podpis