ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPZ ()

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPZ ()
Załącznik nr 3 do OPZ
Wymogi dotyczące kierowców, środków transportu
oraz realizacji zamówienia
1. Kierowcy
1.1. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia kierowców posiadających wszelkie
zezwolenia do prowadzenia pojazdów, które będą obsługiwać, znających
topografię Łodzi, w strojach oficjalnych.
1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi samochodów przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku
niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od
przyczyny niedyspozycji.
2. Środki transportu:
2.1. dostosowane do ilości uczestników,
2.2. sprawne technicznie i posiadające minimum ubezpieczenie OC oraz NNW,
2.3. nie starsze niż 7 lat,
2.4. wyposażone w klimatyzację,
2.5. czyste z zewnątrz i wewnątrz,
2.6. wyposażone w oznaczenia pozwalające na szybką identyfikację środka transportu
przez podróżnych (np. logo Zamawiającego umieszczone w widocznych
miejscach),
2.7. Wykonawca ponosi koszty paliwa, opłaty parkingowe oraz wszelkie inne opłaty.
3. Wymogi dotyczące świadczenia usług transportowych:
3.1. usługi będą wykonywane pojazdami o parametrach określonych w ust. 2 powyżej,
3.2. środki transportu będą punktualnie podstawiane we wskazane miejsca,
3.3. w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie (w terminie
do jednej godziny) oddać do dyspozycji Zamawiającego inny, sprawny pojazd
podobnej klasy z kierowcą. Jeśli to nie nastąpi Zamawiający będzie mógł wynająć
taksówkę/taksówki obciążając Wykonawcę poniesionymi kosztami,
4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas
wykonywania usługi przewozu,
5. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała
czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy, itp.).

Podobne dokumenty