ogłoszenie - MOPS Katowice

Transkrypt

ogłoszenie - MOPS Katowice
Nr sprawy: DO.3701.1.17.2014
Katowice, dn. 24.09.2014r
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(procedura pon. progu 207.000 euro)
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie schronienia dla grupy 10 kobiet i kobiet z dziećmi będących mieszkańcami miasta Katowice, znajdujących
się w sytuacjach kryzysowych.
Kod CPV: 85311000-2, 85312320-8, 79140000-7
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
Numer oferty: 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
Śląskie Stowarzyszenie
AD VITAM DIGNAM
ul. Korczaka 27
40-340 Katowice
Cena osobodnia: 23 PLN brutto,
Cena za gotowość: 11,00 PLN brutto
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta z największą ilością punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert spośród wszystkich nieodrzuconych ofert,
które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
L.p.
1.
Nazwa i adres wykonawcy
Śląskie Stowarzyszenie
AD VITAM DIGNAM
ul. Korczaka 27
40-340 Katowice,
informację wytworzył:
Marta Maliszewska
osoba odpowiedzialna za treść:
Sebastian Holewik
Numer
oferty
1
Suma
punktów
Kryteria oceny ofert
Cena (60%)
Warunki noclegowe
(30%)
Doświadczenie
Wykonawcy (10%)
60,00
15,00
10,00
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Trepka
85,00

Podobne dokumenty