załącznik nr 2 -mięso drobiowe

Transkrypt

załącznik nr 2 -mięso drobiowe
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy do oferty
składając w imieniu.................................................................................................................
................................................................................................................................................
ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu..................................................
na dostawę :mięsa drobiowego - Pakiet II
do Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Maz.ul. Budowlana 4 oferujemy realizację zgodnie
z poniŜszymi cenami:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedmiot zamówienia
Nazwa produktu
nadanego przez
Zamawiającego
Filet z kurczaka
Kurczak
Udko kurczaka kulinarne
Udzik kurczaka
Mięso drobne z indyka
Filet z indyka
Porcje rosołowe całe
Jm.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Ilość
szacunko
wa
700
100
700
200
350
90
600
Cena
Wartość
netto
stawka VAT
Wartość
brutto
Wartość całego zamówienia
.......................................dn.............................
........................................................................
( podpis i pieczęć upowaŜnionego przedstawiciela)
.....................
.....................
...................

Podobne dokumenty