argumenty przeciw i ich ogranicz

Komentarze

Transkrypt

argumenty przeciw i ich ogranicz
ARGUMENTY
PRZEIIW
I ICHOGRANI(ZENIA
ENIA
Zorrulon
7
jBt zdo|nością
prÓ*sze świadonc
l'ylączn'cd|an]szt
myślenie
arc7clwowaną
Meńonomońizm
i indo|fiynodo
isu
B.alG (l9s2' s' 22)jasno *.yloil b€hfviory$ycny lolląd. 'e śsiadomość
imyĆh ni' ludŹiej€n olkowlde d]anas nfdos!ępna i łszclkf mzłźaM nadn'ł
Pży F ljnovilriu pób łdumieni' ,
d|l!-. lsńy na hkawej drhdomii'
*eryńk]rżć' ('',) D']..i j!,' w q.ku '
rclnvłieirvrchdGEniułs4ajb
! n'd n.bśq.Fh |udru jen Fi6n(
1 r
,PNó|, p{d|u'e 0 fuv'}e $mdłbłl
rurc.
DLWdU{ud.i!fuFFb|tiiP.ftJ
3d' pżNJje d'iihć, 1*j sp$b oprst
ołe mchimiih.c q.bnźnię neŃdi
ł[mjć uh qolrh oNu. w cłfijy
są b2d.c,.'
Tfudm o bardlEl b€'pośredń] opls ńdÓklry!a.)'
kli{el 'odd.Ml'
v rc'd'Dleh 9.-l2' [email protected]ę *
u *'}dł:eń i s€n' lór}th odbim końunikdu bcfpośrdnD n'e ńoŹe Pst'..
g*' co wie.ej' !.winno być rcz]ałńle' 'c upanc '$orc{anie jed.cgo z nxj\aŁ
DiejsŹychpttcsóv achodŹącychv
lecz ukudnia ooMiń€ myś|enić
o fuikcjunowłn'unóŹgd' Behavioryśo.{L dł( .
jedy.ym
w
sięcio|e!iupieńjł
Ję' le
jest kaklołiłic i.h -j.ślity|ko się da jak bezńyślnc
lobot!' Podejścic
ul'c
(cńś!'
crjśtnd'vlli''ńccbańomo ignvń'.
l999)'
Hon'o"
odwrotno
slrono
sprylnego
'b|ędu
Nad bad.cu ńj ajmują.ymi się a.hoĘnlcm ż{ietąl d di*na sisj tldoo ..bjq'
du sprFrcgo t{.ng.' cię'ki€ os\2o.nn o Pjp.h'cnlc '.!o b|ęduz]\sz. t,\a.
uyszyIy mzelkim p.nys|om. '€f*ienę mo'c i*ńdomf zdaMć sobie spn\{ ft
(s€ b € o t' RGcnlha|'l93l). określeiie-bl4ds!ry!
skutłóws}ojcBdaĆhowania
nąo Hfnsa''niłiąŻuj.dodokomńtesown.Fo]ionii
o tyD inieniu'krór.łopt
uylkIe0yl0W0n
e pIzezn00|nIeIpIel0qę
LZyfodnez0(n0\l0n
e nreswr00(zy
0 !!vr0d0m0(ra
pener(lonLzm
r0r0lfulqry
/r].'l!
(
]'jlj.]i'/'/lr.1
,]]irl'ł]:
'
b.j' oki*Uc !( 'c!yn\czĆgoNtrPc nJrtlw(t dow'ódl.jĆ* fakt.' nc nl'cmrl
micćntrdncj'hyF'n'ć w pelni id.
ko]sick '|try|] ?wicrzqdcm' Tę konklL'jq Pwiilo sĘ jcdmk| rxńlklNT|
łstzem'q'Lłie'
Pdyż tżebń !śv]ado
idok|adnLckk7c u.łć iDvśh'lnrh Lud7' 1;l q(. pŹIę.ic bcz za*rud] '] o
li'c(!i traśu\a]th pe.f Ńdu Ńdx
lifgela l B||oLi\
fnfiQtrYch łlunmlów
q umvslo{o*i Eo' n'et&1ch l
krch bJdJ ń' dońk ' nje p.l' Nią sĘ dokl nt j 'cd'of nr.fne dJie T]k ' p. ' Ickqdnłn
bard2.h]trh'J!Lubnrłct unj.no'Lv]. bł|di. \llŃr:tĆl pucnoJn ' gn|'tJ. y,
Yukiiln
nil'kołeld|ileso ńoz'a!o D:7łx..'pm|Lfu]ą.$ rri!l'9oi!.Ii.
u'y|cotrolo pofninja oęśc'ovep' Jcn l' rdosx]obŃ' 7c trLuqro |l'LY tr]c
Tozum'emy w pcln' ' z c kowtą ]lcstrośo' Ah { inn|ch obJ a.lr l)L'lJ] rr
Vvęóc
tr]rlnLc.ll(o to tr'uko*t
śmyado\n]d[ badŹDcńńe afi ńictr]i' Dchltr] p'7.kolajicm o vrdZ! | D}
ucD'u .tq* o{rch odB,ricd., {s
nale 9ę skul(znn uspn\rdi|Ń'
blcnu !tuko\LgB,. \i przYklad sh.
[email protected]'c 'nnc rMne \w$rs n
'ię.cj lV w{qDnchrPole'ydotlż]rrchŚd! dfu L rjLd!' N]to
łLi'u] NJ|vth
jrkjlB'ko|wl9k m|cho'ńu ponm*
spŚjb yl]ył Ih|noł' poznJlczy.lluy lC' .zje doFśn!'y'o
n( DL|j n Y
Eopcr }]lLc DŁ.1eŚo$]ć. by {v'c!]fji. (,y \|!'łonc hjpol.l|Un\n iLrjl'()]lD)
t}ob'ytrlp'|k|adcm \'fmaginń ś.Nlv|hdo\odoB rs! J*unrCll.r.ri }l![.
( iJuitIlilr
\j
il)idl'ns'ni il!|1r)'s' lJ7)'fe ohscllłrc n(ho$fnLi.n.żł'
p2.koi'ją
funltx.h . &'{iid]ń
Ml ii'cnĆj,ń ńy Nm]dol
rlq i'hcś]
('uLld Ni
pnekonrnju.
oD&lcgo
d.i|in'i
m
'cdn.llłn'c bpaYnr.leE'{liu
c Md?'' u,Beają*.ymk' (
"ępn t sy!jm)rch n]enarun]ny.hD'c 'rclnwujł $9 w pclnj ń!U]iL|l' |'c]Nvv
Źę1ł
p[yklJd!,cks'clymei!Heshbc'$'l1lgBii]:k['ęki.lp].'w04n'svi
\ |o
fuva|} $( w {bnę ń6|.' ixa]N.odśuwio s9d{i ń't vvbn9 dj]'Lc!trl]$(ll
du: n,| ńlx]g
niż one si': Ódd'|i\' lhlmo
1.l dłł:'nq
s|ful.| k(rw9i
fuki' l'l' 7 dn'achz l0 plóhJm' d,cnn'.' kuruętŻ nfuc|]v Ję !'b.n. lt,kxn
q pni[y,lrrnrnr slos, i'! N pdi], nt .kL
Lny7m'!Nt śłd]elomnmIił(o 7x.Ibwł|ł
I
pokamowe{o.H€ y € s i Di.kjnson!'ńa|| żc ich zachoMniebylo n]clacjondne'
Tndno Bobrazić $bie' by seLekcjaemlucyjna' któń u|ęt||o*ila d''anf
dśtldkoscio ukhdtr nmwćgą ńo!|a p!'y8olos.ć pbkŹ do ndrnń sobie z.'
'.ódIem pol.mu' któ.e 'alhołuje s'ę taĘ jfl to :aiu]o ap.Ójchowine dla po'
siq Haycs i Dicki.$ń' pmhodzj, dÓ.
Dfusi przyk|ad.
do którcAo.t1wojują
2 mńkl
świadczeń
Ho|hnd.(1979)'c|odnevczury uńicszuanov unl|dżcniu
v łtólcj pokalmpojf{ia|się ty]kona '€ w i$ ła& od czsu do.nsu łĘczano
dźwięł- ] Ńed! ńńka byh pusb.ldolnE żcpM|nym aĆhowmrm' klórel{,
[email protected] powiDnysię nfu.!yć' b'|obv poaśa*anie {edy , di|a od mslti' ].dDlt
szzury c,cśto podchod'i|y do miski' gdy w|ączanosy€nal' v lczukacle r.ll
*skaźnik pobjennir pokaimu by| niźvy' ń]' gdyby pod.hndz'|y !y|ko pÓdcz]s
tei bnkp8in.l '?cro'fL'oścj
otr.sówckzy, HcyesiDickińsoninterpreluił
]Ńo
znanqo'ód|tr pokmfuB'nie ś{ńd.
dołód' lźkjcdyglÓdńy9c'u! podchodzido
c'v tootym. 'e chPjcść|trb'c jcst Ezekon.ny'i'jedfenieJeŚ * ńisce. Uogól.
'[ią ten po!|ądmslęDujicÓ: "u'ielu '.chokń' którc n] pod"as'Ć pro*e] obse'
{Ź.ji Ęda]ł się int.nqonf|nc. n'c Udaj€ s't odpo*iedń]o'o'cn'ć lxi Ę|\Ttn
i d|rt.go' jcś|inaszaini|[a jcś popn\'
nosych uw'fonłoęń środnviśkou'y.h'
ńa' obsclwa.jeachowańw śmjołEkunńuń|iym niedo$mu.ll|Źele|ny.hń.
lomacii na tcnł intencjońa|ności
dŹial.ń'wiotręcil..
G. 94)'Jcdnakwydfjc!q
'e sańiki ckŚper}ńen tu H olhnda m
U skŹUrół.Njńk. byla 'ód|eń |s.
ńcjonalnclo'.hŃ n'edÓskon.|cgo
nyś|enia
'}Nicnią 9'dur po pro*u nic nauczy|się' 'e Etniejąokreś|Ónc*żru!ki' s klo.
rych miska jcs pus'a' Jedml upade loszul'wi.'c p.4Tfnń '2n' 8dfi. znardo
sa|o slt 9opEediń. [email protected] nLcŹ,sye byb do$ępne'Die j.Ś olk'eń ll!|)L:]
Heyes(l937.s.103)klytygn]9odnosisiedo moichrczł.'iń iJ temateto..
gl po?nJwł.l
pothowf|J
m|F
*laś.icichmizl'e!Ź.t domołFh i zdn\u cu |vmi m]lośn'lin
ney '!.ktoMyńi
!óznorodnedane suAclulącc. fe z{'c'
ńi De'}"' oontęż chcfica ftpaĘm.
Ęęta * ol&ilonych s}1ua.Ja.hńom nyś|cćśvndooip' vy&jĆ Śq. '. salysftk
ją ly|kodańeufyskitrcw bedzoścjślc
ko'tolovJńy.h.kśperyńenhch'
Ćionują
(u
pnykhdy
pcwne
\'yn|kllą.c z tak'ci B!
wyżs]omósiom
wskmdlą ńi
Ytrdności
*skazu]ą.ych
nl Ntfu€n'e pragijc.
sa{'' Pr'yjńuhc Miy{ni dorjni.jęklyt.nów
pńgdł
witnl
fljcnęM
'ic]ijed}
nia |!b Druekonann'Hcy.s
ev
Ej''(ienź |!h nl
p!'ełoanc. 'e d6bną pokm um' gdzie*idŹń|y go 66h!,' xdvf Fśl]ĘrJnl]
Uląają Edykalnej miańić' 'wieżę nie roż*iąa'e problcmu$ spog5bc,lko$r'e
ń.iolalny. P!'ekoMnń ' prlrni..jf n'ekonfan'c poc'@ją ,. Y,Ę doskoni|4ń.
cjonalńość'
u slosotne pi'oŹ Heyes vrywn. |uy'ena ł'ydają99 {anovt odr'ł
nę pan|i'tją.cEope ekcjonizmu'
we'ski.ńk '1997 ' 7^'Jy.k l' e / Prl'adun
śv!do0śc! leŃ ugdnionq ponieM' syaśnjab. d|ac'ctÓ th achosa!' Ś:l
d]aM3 pńcwidqŹ|ne' od{uFjąc bkie pąlcjściejilo ''budacc ns'Źczenja' Nn
tej smcj pdśawie pdypNjcmy |dfk'c ccrhy obrktom ł Fiach konpu!.n|
ł'ch, ó'nym sero%nymp(xiskom'ńechan'Ćfńyń
ab.vkÓm ' !ob.!oD'.'!2kl'
klóre n'e q śwadomeniepŹc'e nieticdypi'ypisujenq śvn onośćobiĆklom'
Lękśviio
Lę(sw|000m05(|

Podobne dokumenty