Katalog FIBARO

Komentarze

Transkrypt

Katalog FIBARO
Home intelligence
INTELIGENCJA BUDYNKÓW
FIBARO
2
Innowacja
FIBARO
Interfejs konfiguracyjny FIBARO HC2 oraz HC Lite
Interfejs FIBARO dla telefonów komórkowych
Interfejs FIBARO dla tabletów
FIBARO
System FIBARO to obecnie najdoskonalsze
W dalszej części prezentacji przedstawimy
To zaufany gospodarz w Twoim domu, osobisty
rozwiązanie automatyki budynkowej dostępne
najważniejsze
FIBARO
manager, który zadba o Ciebie i otoczy opieką
na światowym rynku. Niniejszy folder ma na celu
i przybliżymy czego możecie Państwo oczekiwać
Twoją rodzinę. System FIBARO nie tylko zapewni
chociaż odrobinę przybliżyć potencjał jaki w nim
po jego zainstalowaniu w Waszym domu bądź
Tobie komfort. System FIBARO zmieni Twoje
drzemie. Praktyczna ilość rozwiązań i zastosowań
mieszkaniu. System FIBARO to całkowicie nowe
życie - sprawdź go, a już nic nie będzie takie jak
Systemu FIBARO jest tak ogromna, iż nie jest
podejście do inteligentnych rozwiązań automa-
wcześniej.
w stanie zaprezentować tego żadna instrukcja,
tyki budynkowej. System FIBARO to coś więcej
czy nawet książka.
niż inteligentna instalacja elektryczna.
założenia
Systemu
3
FIBARO
FIBARO
Potrzeba matką wynalazków - pomysł stworzenia
Zanim spółka Fibar Group rozpoczęła jakiekol-
Systemu FIBARO pojawił się w wyniku bezsku-
wiek prace nad budową systemu, przez kilka
tecznych poszukiwań inteligentnego systemu
miesięcy testowane były wszystkie dostępne
sterującego domem przez jednego z założycieli
na światowym rynku technologie. Każda z nich
Obecnie jest to absolutnie bezkonkurencyjna
firmy Fibar Group. Wśród dostępnych na rynku
została dokładnie rozebrana na czynniki pierw-
technologia, stabilna, wciąż doskonalona i rozwi-
ofert nie było żadnej, która spełniałaby wszystkie
sze, szczegółowo przetestowana, sprawdzona
jana, przetestowana przez kilkaset niezależnych
potrzeby poszukującego. Zrodził się więc
pod kątem awaryjności i możliwości integracji
firm. Daje ona wspaniałe możliwości integracji
pomysł, aby stworzyć własny system, który
oraz przyszłego rozwoju. Interesowało nas
w urządzenia peryferyjne oraz przede wszystkim
umożliwiałby kontrolę, sterowanie i synergiczną
również to, czy dana technologia da się zaimple-
jest bezpieczna. Niestety, nie jest ona najtańsza.
pracę
mentować do istniejących w obiektach naszych
Niemniej założenia opracowane przez Fibar
potencjalnych Klientów instalacji.
Group pozwoliły to zmienić. Mimo, że samo
Odrzuciliśmy ponad 80 rozwiązań, które wyma-
rozwiązanie
gały choćby najmniejszych przeróbek w domo-
do najtańszych, progi cenowe gotowych
wych
produktów miały pozostać na takim poziomie,
wszystkich
urządzeń
w obiekcie I NIE TYLKO...
elektrycznych
instalacjach
elektrycznych.
Pozostało
nie
należy
zaledwie kilkanaście technologii, które były
by System FIBARO był najtańszy na rynku.
przystępne cenowo a ich właściciele oferowali
Przyjęliśmy bardzo trudne założenia, bowiem
profesjonalną współpracę i solidne wsparcie
konkurencja oferuje urządzenia oparte o techno-
techniczne. Spośród tych kilkunastu została
logię ponad 10-krotnie tańszą, a System FIBARO
wybrana jedna.
miał zbliżyć się do nich cenowo lub nawet
je przebić...
4
technologiczne
Inspiracje
5
FIBARO
6
System z założenia miał być bardzo elastyczny
technologia Z-Wave. Firma Fibar Group, otrzy-
skrócony jest z dwóch lat do zaledwie kilkudzie-
i, jak już wspomniano wcześniej, miał umożliwiać
mała prawa do posługiwania się nią już w 2010
sięciu minut. System FIBARO przyjmuje polece-
instalację bez konieczności ingerencji w infra-
roku. Przy współpracy z wieloma specjalistami
nia i rozwiązania natychmiast, po czym zapamię-
strukturę domu Klienta. Żadnych specjalnych
z dziedziny elektroniki, elektrotechniki, robotyki
tuje je raz na zawsze. Nie wymaga ich powtarza-
kabli magistralnych, żadnych rozbudowanych
i automatyki, opracowano strategię budowy
nia czy utrwalania. W każdej chwili jest gotowy
rozdzielni elektrycznych, żadnych skomplikowa-
urządzeń. Inteligencja oraz autonomia w podej-
i chętny do pracy, natychmiast wykonując
nych szkoleń dla instalatorów. Tylko prosta
mowaniu decyzji opiera się na paradoksalnie
wyuczone polecenia. Aby inteligencja, czy auto-
i szybka instalacja, którą może wykonać każdy
prostym schemacie, bazującym na bardzo skom-
nomia mogła zacząć funkcjonować, potrzebne
elektryk z uprawnieniami. Jedyną taką technolo-
plikowanej sieci neuronowej. Autonomię i inteli-
są tak, jak w przypadku człowieka 3 elementy.
gią, dostępną na rynku, która niebawem stanie
gencję Systemu FIBARO porównać można
się standardem, takim jak sieci WiFi, jest
do 2- letniego dziecka, przy czym proces uczenia
FIBARO
( jak np: węch, wzrok, dotyk, słuch, itd. )
Flood Sensor
wykrywa zalanie oraz mierzy
poziom temperatury
Smoke Sensor
wykrywa zadymienie oraz mierzy
poziom temperatury
Uniwersal Sensor
umożliwia podłączenie do systemu
dowolnego czujnika binarnego
Door/Window Sensor
monitoruje otwarcie drzwi,
okien, bram, itp.
Home Center Lite
Motion Sensor
wykrywa ruch, mierzy natężenie
światła i poziom temperatury
Home Center 2
( jak np: ręka, noga, mowa )
Dimmer
płynnie reguluje przepływ prądu
w lampach, wentylatorach, itp.
Roller Shutter 2
steruje kierunkiem przepływu
prądu w roletach, bramach, itp.
Wall Plug
Aplikacje na smartfony i tablety
steruje urządzeniami on/off podłączonymi
do gniazdka i mierzy ich zużycie energii
Relay Switch
1x2,5kW oraz 2x1,5kW steruje
oświetleniem i urządzeniami on/off
RGBW Controller
steruje oświetleniem LED,
RGB oraz RGBW
7
FIBARO
8
Głównym naszym założeniem było stworzenie
ogrodu, pompa sekwencyjnie zwiększy ciśnienie
System FIBARO, dzięki bezprzewodowej techno-
prawdziwej, inteligentnej automatyki budynko-
wody w odpowiedniej sekcji. W sytuacji,
logii Z-Wave, może współpracować z czujnikami
wej. Aby zrealizować ten cel, musieliśmy przewi-
gdy w zamkniętym garażu za długo pracuje silnik
ruchu, temperatury, wilgotności, dymu, CO,
dzieć niezliczoną ilość potencjalnych scenariuszy
naszego samochodu i stężenie CO niebezpiecz-
zalania, otwarcia drzwi, itp.
tak, aby System FIBARO samoistnie, bez naszej
nie wzrośnie, system nie tylko włączy alarm, lecz
ingerencji odpowiednio reagował. Na przykład,
od razu poinformuje o tym domowników,
by podczas suszy podlewanie ogrodu włączało
uruchomi wentylację, a w krytycznym momen-
się częściej albo by działające podlewanie wyłą-
cie otworzy bramę garażową. Nad podobnymi
czało się, gdy na posesję wpuszczamy gości,
i wieloma innymi problemami pracował zespół
aby ich nie ochlapać. Gdy zerwie się wiatr
analityków
i zraszacze nie są w stanie podlać pewnej części
było
którego
przewidywanie
jedynym
tego
typu
zadaniem
sytuacji.
Dostęp do technologii Z-Wave posiada ok. 300
z urządzeniem firmy Y. Dzięki temu, technologia
Taka polityka prowadzi jedynie do nagminnych
firm z całego świata. Każde z urządzeń, zanim
Z-Wave rozwija się w nieprawdopodobnie szyb-
problemów technicznych i niezadowolenia
pojawi się na rynku, musi przejść bardzo rygory-
kim tempie. Wymóg certyfikacji produktów przez
klientów. Firma Fibar Group podpisała porozu-
styczną i skomplikowaną procedurę testową
właściciela technologii eliminuje problem, który
mienie dotyczące współpracy w zakresie wybra-
u właściciela technologii. Następnie otrzymuje
występuje w przypadku niektórych kompute-
nych urządzeń, dzięki czemu mamy gwarancję
certyfikat kompatybilności. Daje to gwarancję
rów, gdzie do każdego instalowany jest jeden
najniższej ceny i pełnego wsparcia technicznego.
prawidłowej współpracy urządzenia firmy X
tzw. uniwersalny system operacyjny.
9
FIBARO
System FIBARO z założenia miał być prosty
Jak zainstalować urządzenia odpowiedzialne
w instalacji. To założenie przez cały czas
za włączanie i rozjaśnianie światła tak, by nic nie
przyświecało naszym projektantom i elektroni-
zmieniać? Kolejnym problemem, przed którym
kom. Oczywistym było dla nas, że realizacja tej
stanęli nasi konstruktorzy, było sterowanie
koncepcji musi wykluczać konieczność wykona-
urządzeniami o dużej mocy, np. grzejnikiem
nia skomplikowanej, wielokilometrowej instalacji
elektrycznym o mocy 2,5kW. Do tego potrzebne
elektrycznej, koniecznej do funkcjonowania
są elementy zdolne wytrzymać duże obciążenie.
systemu. Urządzenia wykonawcze i czujniki miały
dać się zintegrować w sposób bezinwazyjny
w istniejącą infrastrukturę budynku klienta,
nie zmuszając go przy tym do uszkadzania ścian,
przerabiania rozdzielni, wymiany włączników itp.
Jest to niezwykle trudne w realizacji założenie.
Jak zainstalować system bez żadnych przeróbek
w domu klienta?
10
Na szczescie, nie
...
!
FIBARO
Z powodu bardzo wyśrubowanych założeń,
nie zmieniającym jego obecnych przyzwyczajeń,
jest bardzo mało miejsca. Projektując moduły
niejeden z naszych elektroników nie przespał
jest instalacja modułów wykonawczych za klawi-
od początku założyliśmy, że muszą się zmieścić
nocy. Po wielu tygodniach analiz doszliśmy
szami (włącznikami), w puszkach instalacyjnych,
w najpłytszych puszkach instalatorskich. Przecież
do wniosku, że jedynym rozsądnym rozwiąza-
które klient ma już w domu. Takie rozwiązanie
klient nie będzie ich wymieniał, bowiem kłóci
niem, całkowicie nie wpływającym na istniejącą
umożliwia banalnie proste podłączenie elemen-
się to z naszym podstawowym założeniem
w budynku instalację, nie wymagającym od
tów automatyki budynkowej. Jest jednak
- żadnych przeróbek w domu.
klienta jakichkolwiek przeróbek, a jednocześnie
najtrudniejsze do wykonania, bowiem w puszce
11
FIBARO
O ile prototypy urządzeń powstały dość szybko
powodującym niestabilność urządzeń. Do sepa-
i działały bezawaryjnie, o tyle pojawił się problem
racji wysokich i niskich napięć dodatkowo
ich sporych rozmiarów. Miniaturyzacja elemen-
musieliśmy zastosować filtry, które zajmowały
tów wykonawczych pochłonęła najwięcej czasu.
jeszcze więcej miejsca. Aby wspiąć się na szczyt
Cała elektronika układana była z chirurgiczną
i zapewnić pełne bezpieczeństwo, zainstalowali-
precyzją na wielowarstwowych płytkach PCB.
śmy jeszcze jednorazowy bezpiecznik, który
Najmniejsza odchyłka skutkowała natychmiasto-
zajmuje ponad 0,5 cm2.
wymi interferencjami i szumem elektrycznym,
12
FIBARO
Wymiar każdego modułu systemu FIBARO to tylko:
42,5mm długości, 38,25mm szerokości i 20,30mm wysokości
Zmieszczą się w każdej puszce instalatorskiej.
To obecnie NAJMNIEJSZE urządzenia tego typu NA ŚWIECIE!
Roller Shutter 2
Relay Switch
RGBW Controller
ściemniania
Urządzenie służy do sterowania roleta-
Potrafi
niezależne
Bezprzewodowy sterownik do obsługi
oświetlenia. Daje dodatkową możli-
mi, markizami itp. Jako jedyne urządze-
obwody. Może sterować napięciem
czterokolorowych taśm LED. Prócz
wość sterowania innym obwodem
nie tego typu na rynku, bez dodatko-
innym niż sam jest zasilany. Może
tradycyjnych kanałów RGB obsługuje
i można do niego podłączyć 2 klawisze.
wych sensorów zna dokładnie położe-
pracować z dwoma obwodami obcią-
także czwarty kanał światła białego
Dzięki niemu możemy kontrolować
nie rolety, markizy itp. Jest to funkcjo-
żalnymi do 1,5kW* lub jednym o mocy
dla uzyskania szerszej, pastelowej
inne urządzenie w sieci. Posiada
nalność na tyle unikalna, że zdecydo-
do
palety barw. Pozwala na pracę
również funkcję Włącznika/Wyłącznika.
waliśmy się ją chronić patentem.
**model FGS-212).
Urządzenie
służy
do
obsługiwać
2,5kW.**
2
(*model
FGS-222,
z czterema czujnikami analogowymi.
13
14
FIBARO
Odpowiadając na powyższe pytanie musimy
podejmowania decyzji, czy też zawężając wybór
olbrzymie ograniczenia, wymuszając budowę
uświadomić
technik
przycisków ściennych, kontrolerów, sposobów
specjalnej
budowlanych wykorzystywanych w dzisiejszym
sterowania, nie wspominając przy tym o często
rozdzielni, jakie często należy zainstalować przed
i wczorajszym budownictwie. Jest bowiem
bardzo ograniczonych możliwościach swoich
ich uruchomieniem. Nie należy zapominać,
prawie niemożliwe, aby dopasować się do
systemów. W efekcie, zmieniają nasze życie
że INTELIGENTNY DOM to przede wszystkim
wszystkich rozwiązań tak, by zaoferować system
w piekło i stajemy się niewolnikami systemu
komfort, wygoda i bezpieczeństwo. Jeżeli Klient
w pełni uniwersalny, a zarazem profesjonalny.
oferującego pseudo-inteligencję lub po prostu
jest
Dlatego też inne firmy z branży automatyki
instalują nam zwykłe zdalne sterowanie. 95%
za każdym razem, gdy chce zmienić tak prosty
budowlanej, inteligentnych domów, itp., oferując
ludzi na początku nie ma nawet pełnej świado-
parametr jak choćby godzina włączania podle-
swoje usługi i produkty, naruszają infrastrukturę
mości jaki potencjał drzemie w systemach auto-
wania ogrodu, to nie można mówić o komforcie.
budynków, prowadząc w ścianach setki metrów
matyki domowej. Patrząc jak w obrazek w instala-
Jeżeli w przypadku pożaru najpierw spali
lub wręcz kilometry dodatkowych przewodów,
tora lub doradcę z firmy X czy Y, nieświadomie
się centrala, która już nie wyda poleceń do pozo-
zmuszając klientów do niekoniecznie dobrze
podejmujemy decyzję, której często później
stałych elementów, to nie możemy mówić
przemyślanych wyborów, ograniczając komfort
żałujemy. Większość systemów nakłada na nas
o bezpieczeństwie.
sobie
różnorodność
infrastruktury,
zmuszony
do
skomplikowanych
kontaktu
z
serwisem
15
FIBARO
16
Jak wspominaliśmy wcześniej, moduły Systemu
Ściemniacz
jedyne
projektując System FIBARO, położyliśmy ogrom-
FIBARO można podłączyć do już istniejących
urządzenie tego rodzaju, pracuje w instalacjach
ny nacisk na jak najmniejszą ingerencję
instalacji
konieczności
starego typu, w których nie ma napięcia w pusz-
w przyzwyczajenia naszych klientów. Jeżeli klient
przeprowadzania jakichkolwiek zmian w budyn-
kach włącznikowych, gdy oświetlenie jest wyłą-
ma w domu włączniki starego typu (tzw. bistabil-
ku. Opierając nasz system na najstabilniejszej
czone... on sam jednak zasila się i pracuje bez
ne), wystarczy, że zaznaczy tę opcję w centrali
bezprzewodowej technologii Z-Wave, zbudowa-
zarzutu.
technologii
Home Center 2, a System będzie interpretował
liśmy platformę doskonałą. Technologię tą wyko-
Z-Wave mamy gwarancję, iż każde urządzenie
polecenia w sposób analogowy. Nie musisz
rzystuje już ponad 300 producentów z całego
kupione w przyszłości, posiadające certyfikat
instalować żadnych paneli dotykowych, chyba,
świata. Większość z nich produkuje różne
Z-Wave, będzie działało z Systemem FIBARO.
że chcesz. System współpracuje ze wszystkimi,
urządzenia, z których wszystkie są ze sobą kom-
Wyjątek stanowią urządzenia specjalistyczne
mono-bistabilnymi włącznikami. Masz lampkę
patybilne, dzięki procesowi certyfikacji wymaga-
stosowane w medycynie, przemyśle farmaceu-
nocną i chcesz ją podłączyć do systemu? Żaden
nemu przez właściciela technologii. Produkty
tycznym i zbrojeniowym. Tego typu urządzenia,
problem, zainstaluj moduł FIBARO za gniazdem
FIBARO przeszły setki testów zanim zostały wpro-
ze względów bezpieczeństwa, do współpracy
sieciowym. Aktualnie dostępne są moduły
wadzone na rynek. Urządzenia oferowane dzisiaj
z naszym systemem wymagają dedykowanego
współpracujące z obciążeniem do 2,5kW!
są szczytem techniki na skalę światową.
oprogramowania od producenta. Ponadto,
elektrycznych,
bez
Systemu
Dzięki
FIBARO,
wykorzystaniu
jako
FIBARO
Instalacja naszych urządzeń nie trwa dłużej niż 3 minuty:
V
V
V
V
V
wyjęcie klawiszy odpowiedzialnych za włączanie światła,
odłączenie ich od przewodów,
podłączenie modułu FIBARO,
przyłączenie klawiszy,
przykręcenie włącznika,
Następnie, w centrali Home Center 2, lub Home
nazwę i instalacja dobiega końca. Dzięki
możemy całą automatykę po prostu zabrać
Center Lite w zakładce "DODAJ/USUŃ URZĄDZE-
tak dużej prostocie, instalacja automatyki budyn-
ze sobą tak, jak meble czy pozostałe wyposaże-
NIE", klikamy „DODAJ” i naciskamy trzykrotnie
kowej jest naprawdę łatwa i tania. System
nie, nie pozostawiając śladu, że cokolwiek było
klawisz, za którym zainstalowany jest moduł
FIBARO zainstaluje każdy elektryk z uprawnienia-
w nim wcześniej instalowane.
FIBARO. Centrala wykrywa nowe urządzenie,
mi. Gdy przeprowadzamy się do innego domu,
17
FIBARO
Interfejs konfiguracyjny FIBARO
FIBARO
18
Podczas testów dziesiątek systemów, analiz
włączyć/wyłączyć
systemu
System FIBARO jest wolny od powyższych wad.
rozwiązań technicznych, sposobów zarządzania
urządzenie, poprzez wielopoziomowe zagłębia-
Nasze motto to: "Klient nie może być niewolni-
innymi systemami, odkryliśmy nie dziesiątki,
nie się w skomplikowane struktury interfejsu
kiem systemu, to system jest dla niego -
ale setki bezsensownych czynności, które musi
na tychże panelach, by osiągnąć dany cel,
nie odwrotnie".
wykonać osoba korzystająca z takiego systemu.
aż do absurdalnych i wydumanych kwestii konfi-
Począwszy
guracyjnych. Gdy użytkownik zapragnie zmienić
od
każdorazowego
spaceru
np.
przypisane
lampki
w
do
do ściany, na której zainstalowane bywają panele
nazwę
salonie
ze „ściana”
dotykowe, za pośrednictwem których możemy
na „kinkiet”, musi kontaktować się z serwisem.
FIBARO
Ponadto, tworząc System FIBARO, postawiliśmy
elementów. Ich częścią są aplikacje pracujące
bardzo mały udział w rynku, opracowaliśmy
na jak największą kompatybilność z telefonami
na telefonach i tabletach typu iPhone, NOKIA, LG,
specjalną stronę internetową, służącą do zarzą-
komórkowymi i tabletami różnych producentów.
SAMSUNG, SONY, HTC i innych. Cały czas pracu-
dzania systemem za pomocą przeglądarki inter-
Telefon bowiem masz prawie zawsze przy sobie.
jemy nad aplikacjami na nowe modele telefo-
netowej. Jeżeli masz wątpliwości czy Twój
Teraz dzięki niemu możesz mieć przy sobie cały
nów. Aby zaspokoić klientów posiadających
telefon lub tablet będzie współpracował z Syste-
DOM. System FIBARO składa się z wielu
nietypowe modele telefonów, mające nawet
mem FIBARO, zapytaj o to dostawcę FIBARO.
19
FIBARO
System FIBARO, do komunikowania się z ludźmi, używa
dwóch interfejsów:
- zewnętrznego - za pośrednictwem którego z systemu
korzysta się na co dzień,
- konfiguracyjnego - za pośrednictwem którego ustala
się lokalizację poszczególnych urządzeń, nazwy pomieszczeń, zależności między urządzeniami i inne funkcje
systemu.
Interfejs konfiguracyjny wykorzystywany jest sporadycznie lub prawie wcale, natomiast interfejs zewnętrzny
to element do ciągłego porozumiewania się użytkownika
z Systemem FIBARO. Z tego powodu interfejs zewnętrzny
musi być doskonały i posługiwać się językiem zrozumiałym dla jego użytkownika. Ciężko przecież rozmawia
się z obcokrajowcem, gdy nie znamy jego języka.
20
FIBARO
Dołożyliśmy wszelkich starań, by ta część syste-
szybkie. Interfejs miał uspokajać, przyjemnie
z zakresu web usability oraz przede wszystkim
mu była dla Państwa odpowiednia. Podstawo-
się kojarzyć i być po prostu ładnym i czytelnym.
firma z branży paneli dotykowych. Pozwoliło
wym założeniem przy pracy nad interfejsem
Podczas pracy nad interfejsem zewnętrznym
nam to stworzyć szablon, na którym rozpoczęły
było, aby czas nauki jego obsługi nie przekroczył
poprosiliśmy o pomoc kilku specjalistów z zakre-
się testy użyteczności. Szablon został przekazany
czasu nauki obsługi pilota od standardowego
su budowy i optymalizacji systemów teleinfor-
grupie kontrolnej. Na podstawie jej uwag doko-
zestawu RTV. Korzystanie z Systemu FIBARO za
matycznych w relacjach człowiek-maszyna.
nywane były poprawki i udoskonalenia.
pośrednictwem tego interfejsu miało być bardzo
Do prac dołączyło też wielu specjalistów
21
FIBARO
22
Końcowy etap prac nad interfejsem zamknął
Oczywiście mamy świadomość, że gusta naszych
zespół grafików, dopieszczając go od strony
klientów są różne. Dlatego też umożliwiliśmy
wizualnej tak, aby był czytelny, a zarazem miły
dostosowanie wyglądu interfejsu do upodobań
dla oka.
klienta.
FIBARO
Interfejs umożliwia, bez ingerencji w grafikę,
były zawsze pod ręką. Interfejs Systemu FIBARO
wgrywanie dodatkowych zestawów ikon dla
umożliwia tworzenie indywidualnych skrótów
pomieszczeń, urządzeń, scen, itd. Można zmie-
do wybranych akcji tak, by były one dostępne
niać układ poszczególnych ikon i przemieszczać
natychmiast. Pozwala także na dodanie nowych
je tak, by te, z których korzystamy najczęściej,
urządzeń z poziomu aplikacji mobilnych.
23
FIBARO
,
Podczas prac nad centralą sterującą Systemem
się w bezpośrednim zasięgu dodawanego
Samo
dodawanie
urządzeń
FIBARO, również postawiliśmy na pierwszym
urządzenia. Daje to pewność, że dodawanie
się do wykrycia dowolnego modułu przez
miejscu prostotę jej konfiguracji. Ważne też było
urządzeń przebiegnie prawidłowo. Centralę
centralę, nadania mu nazwy i przypisania
dla nas bezpieczeństwo. Dlatego też, podczas
można przenosić z miejsca na miejsce.
go do pomieszczenia.
instalacji, centrala zawsze musi znajdować
Home Center Lite
Interfejs konfiguracyjny
FIBARO HCL
Interfejs konfiguracyjny FIBARO HC2
24
Home Center 2
ogranicza
FIBARO
System FIBARO, jak pisaliśmy wcześniej, jest kom-
FIBARO był kompatybilny z większością syste-
zainstalowany w budynku klienta alarm zostanie
patybilny
certyfikowanymi
mów dostępnych na rynku. Dzięki temu, Klienci
automatycznie
urządzeniami Z-Wave. Niemniej, aby uzyskać
posiadający inne rozwiązania, mogą je swobod-
FIBARO. Dzięki temu, czujniki w istniejącym
większe możliwości, obecnie pracujemy nad
nie rozbudowywać za pośrednictwem modułów
systemie alarmowym mogą zostać wykorzystane
bramkami między-systemowymi. Tak, aby nasz
FIBARO. Opracowaliśmy moduł umożliwiający
do budowania inteligencji FIBARO, bez ponosze-
System współpracował z systemami opartymi
pełną integrację z większością systemów alarmo-
nia dodatkowych kosztów. Ponadto, System
o inne popularne technologie. Na bieżąco
wych. Zarówno przewodowych, jak i bezprzewo-
FIBARO do zdalnego zarządzania nie wymaga
udoskonalamy
dowych. Po zainstalowaniu takiego modułu,
połączenia VPN ani stałego adresu IP.
ze
wszystkimi
integrację
tak,
by
System
rozpoznany
przez
System
25
FIBARO
Pluginy FIBARO
Wyobraź sobie... wieczorem oglądasz film.
do kuchni. Czujnik wykrywa Twoją obecność
Dzwoni dzwonek do drzwi. Film zostaje zatrzy-
i radio kuchenne dalej odtwarza tą samą muzykę.
many, światło w salonie zapala się na 30%
Co więcej, w sytuacji kryzysowej, np. pożaru,
a przed domem na 100%. W okienku na ekranie
wszystkie urządzenia audio nadadzą określony
TV widzisz obraz z kamery przed domem. Chwy-
komunikat,
tasz telefon - tam widzisz zbliżenie obrazu,
To i wiele więcej możliwe jest dzięki setkom
rozmawiasz i otwierasz furtkę za pomocą jedne-
pluginów, które zintegrują inne urządzenia
go kliknięcia z telefonu. Wchodzisz do salonu
z systemem FIBARO.
i włącza się Twoja ulubiona muzyka. Przechodzisz
26
by
chronić
Twoją
Rodzinę.
FIBARO
Internet of Things - FIBARO CONNECTED
Nasz system jest od podstaw tworzony w duchu
już dzisiaj. Wkrótce nasze życie zyska nowy, cyfro-
rewolucji Internetu Przedmiotów, umożliwiając
wy wymiar dzięki monitoringowi naszych aktyw-
obustronną integrację z dowolnymi urządzenia-
ności i położenia przez inteligentne urządzenia
mi działającymi w ramach tych samych protoko-
będące częścią Internetu Przedmiotów. W ten
łów komunikacyjnych. Chcesz kontrolować
sposób dom będzie mógł idealnie dostosować
system ze swojego Smartwatcha? A może posia-
się do Twojego trybu życia i spełnić nawet
dasz lodówkę z dostępem do sieci? Za pomocą
te oczekiwania, których samodzielne sprecyzo-
odpowiednich integracji jesteś w stanie włączyć
wanie było dotąd niemożliwe.
te urządzenia do swojego Inteligentnego Domu
27
28
FIBARO
Centrala Systemu FIBARO pobiera dane meteorologiczne, z wykorzystaniem których dostosowuje szereg kolejno zaplanowanych działań,
na przykład zapewniając temperaturę zgodnie z Twoimi potrzebami
i porannymi przyzwyczajeniami.
Temperatura w każdym pomieszczeniu jest już odpowiednia. Dom budzi
nas włączając pierwsze nuty naszego ulubionego radia, stopniowo podnosząc głośność do zaprogramowanego poziomu.
Delikatnie podnoszą się rolety, wpuszczając do naszej sypialni naturalne
światło. W porze zimowej system włącza oświetlenie do 30%, przyzwyczajając stopniowo nasz wzrok do światła dziennego.
Wstajemy. Dom wyczuwając ruch w sypialni, odpowiednio oświetla nam
Zaprojektuj własną pobudkę taką, jak lubisz, przy której z ochotą
drogę do łazienki i kuchni.
wstaniesz do pracy nawet w pochmurny dzień. Wykorzystaj
nieograniczone możliwości FIBARO do zapewnienia sobie komfortu i wygody podczas codziennych, porannych czynności.
Wanna napełnia się gorącą wodą a w kuchni uruchamia się ekspres
do kawy. Zostaje włączony TV na kanał z wiadomościami nie ma to jak najnowsze informacje ze świata.
Okna delikatnie uchylają się, wpuszczając podmuch świeżego powietrza
do naszego domu.
29
30
FIBARO
Czujka dymu wysyła sygnał do Centrali FIBARO o zagrożeniu pożarem
w Twoim domu. System błyskawicznie podejmuje procedury awaryjne,
informując Ciebie o zaistniałym niebezpieczeństwie.
Zostaje uruchomiony system alarmowy po czym oświetlenie w całym
domu przełącza się w tryb migania aby zaistniałe zagrożenie było jak
najbardziej widoczne dla odpowiednich służb i sąsiadów.
W całym budynku System FIBARO zamyka okna, by nie wpuszczać tlenu.
Podnosi rolety i otwiera zamki w drzwiach, by ułatwić ucieczkę domownikom, a także umożliwić strażakom wejście do budynku.
Dopływa gazu zostaję zablokowany. Jednocześnie system wentylacyjny
został uruchomiony na 100 % mocy, by odessać możliwie dużo tlenu,
a także wywiać dym.
W sytuacjach krytycznych, najważniejszym czynnikiem, bardzo często ratującym
nam życie, jest błyskawiczna reakcja na zaistniałe zagrożenie. System FIBARO
w przeciągu kilku sekund rozpozna zagrożenie i włączy wszystkie procedury
Termostaty i regulatory klimatyzacji natychmiast odłączają się zapobiegając
roznoszeniu się dymu.
alarmowe zapobiegając tragedii.
Ostrzeżenia i instrukcję ewakuacyjne odtwarzane są we wszystkich
urządzeniach audio-wideo.
Drogę ucieczki kieruję domowników specjalnie skonfigurowane oświetlenie, które prowadzi nas do wyjścia.
31
32
FIBARO
System wie, że jest wieczór, ponieważ maleje natężenie światła
na zewnątrz. Włącza oświetlenie ogrodowe oraz fontannę.
System FIBARO wykrywa Twój samochód zbliżający się do posesji. Podnosi
natężenie oświetlenia w ogrodzie i na podjeździe do 100%. Otwiera bramę
wjazdową oraz bramę garażową. Włącza światło w garażu.
Jeżeli czujnik CO zainstalowany w garażu wykryje zbyt duże stężenie tego
gazu, włączy wentylator, który wydmucha spaliny na zewnątrz. W przypadku
przekroczenia stężenia CO zagrażającego życiu domownika, brama garażo-
,
wa pozostanie otwarta, aż do momentu wywietrzenia pomieszczenia.
Alarm zostaje rozbrojony. Jeżeli na dworze jest ciemno, wszystkie rolety
zostają zamknięte, zostaje włączone światło w pomieszczeniach, gdzie
Po długim dniu w pracy zasługujesz na odpoczynek. Jedyne o czym
zostanie wykryty ruch. TV włącza się na ulubiony kanał domownika.
marzysz, to powrót do domu. Poinformuj System FIBARO, aby oczekiwał Twojego przybycia i zapewnił Tobie odpowiedni klimat, kom-
Uruchamia się scena "PODLEJ OGRÓD". Oświetlenie w ogrodzie ustawia
się do poziomu 50%. Zostają wysunięte zraszacze i podlewają ogród.
fort i wygodę.
Przychodzą sąsiedzi obejrzeć z Tobą mecz. Transmisja rozmowy jest
przeprowadzona przez Twój telefon, który łączy się z domofonem.
Gdy otwierasz furtkę, oświetlenie w ogrodzie wzrasta do 100% i wyłączają
się zraszacze.
33
FIBARO
FIBARO
34
Wszystkie urządzenia Systemu FIBARO projekto-
i zmniejszyć ilość odpadów wyrzucanych
waliśmy z myślą o oszczędności energii. Zarówno
do środowiska.
tej zużywanej przez System, jak i tej, którą zuży-
Moduły Systemu FIBARO projektowane były tak,
wają urządzenia przez FIBARO kontrolowane.
by dać użytkownikowi możliwość stosowania
Nasze podzespoły zasilane są przez zasilacze
dowolnego typu lamp, np. świetlówek kompak-
o możliwie największej, bo aż 90% sprawności.
towych, czy LED. Większość systemów konkuren-
Aby zaoszczędzić energię, wszystkie komunikaty
cyjnych wymusza stosowanie konwencjonal-
radiowe ograniczone są do minimum, a urządze-
nych żarówek, które mają znacznie mniejszą
nia zasilane bateryjnie wprowadzane są w stan
efektywność, a jednocześnie zużywają znaczenie
uśpienia, by znacznie wydłużyć ich działanie
więcej energii.
FIBARO
Innowacyjne oprogramowanie Systemu FIBARO
zapotrzebowania.
ostrzega
w stanie wstrzymania. Dzięki intuicyjnemu
daje użytkownikowi możliwość zmniejszenia
i reaguje na sytuacje, które mogą narazić
i przejrzystemu interfejsowi FIBARO, zawsze
zużycia energii i kosztów eksploatacji budynku.
na niepotrzebną stratę energii, np. ogrzewanie
mamy możliwość wglądu w stan aktywności
FIBARO raportuje o ważnych zdarzeniach, które
pomieszczenia przy otwartym oknie. Zapobiega
urządzeń odpowiedzialnych za oświetlenie czy
mają miejsce w systemie oraz ukazuje stan
jednoczesnej pracy klimatyzacji i ogrzewania.
poziom temperatury. System FIBARO został
wszystkich jego podzespołów. FIBARO mierzy
Nie oświetla ogrodu w słoneczny dzień i nie
stworzony tak, by w jak największym stopniu
aktualne zużycie energii elektrycznej**, gazu
podlewa go, gdy pada deszcz. Podczas naszej
zmniejszyć zużycie energii w Twoim domu.
czy wody. Ponadto, dopasowuje harmonogram
nieobecności
pracy
urządzeń elektrycznych, które pobierają energię
ogrzewania
bądź
klimatyzacji
do
System
wyłączy
* zależnie od indywidualnych ustawień systemu wybranych przez użytkownika
** wybrane modele
FIBARO
zasilanie
wszystkich
35
36
FIBARO
FIBARO
przenikających do środowiska z odpadów
dzięki najnowszej technologii Z-Wave, komuni-
z uwzględnieniem norm ochrony środowiska.
elektrycznych
Produkty
kują się bezprzewodowo, co sprawia, że ich insta-
Wszystkie urządzenia Systemu FIBARO zostały
FIBARO, zgodnie z dyrektywą WEEE (ang. Waste
lowanie nie wiąże się z koniecznością prowadze-
wykonane zgodnie z zaleceniami unijnej dyrek-
of Electrical and Electronic Equipment) oznako-
nia kabli magistralnych. Pozwala to ograniczyć
tywy RoHS (ang. Restriction of Hazardous
wane są dedykowanym znakiem zakazu wyrzu-
zużycie miedzi. Firma Fibar Group z dumą przed-
Substances). Wskazana dyrektywa ma na celu
cania urządzeń elektrycznych do śmieci wraz
stawia System FIBARO. System całkowicie
zmniejszenie ilości niebezpiecznych substancji
z odpadami komunalnymi. Moduły FIBARO,
proekologiczny!
System
FIBARO
został
zaprojektowany
i
elektronicznych.
37
FIBARO
38
FIBARO
FIBARO
FIBARO
W Systemie FIBARO sam zdefiniujesz sceny, skon-
FIBARO to system stworzony przez pasjonatów,
figurujesz inteligencję i zależności wedle określo-
a jednocześnie praktyków. Chcemy, aby z nasze-
nych zdarzeń, bez potrzeby wzywania specjalisty.
go rozwiązania korzystało jak najwięcej osób,
Zrobisz to błyskawicznie, a gdy coś się Tobie nie
dlatego stworzyliśmy produkt o najwyższej
spodoba lub po prostu zmienisz zdanie, w domu
jakości, utrzymując cenę na rozsądnym pozio-
lub pracy przekonfigurujesz system w kilkanaście
mie. Wg regularnie przeprowadzanych badań,
sekund. Zobacz jakie to proste...
nasz produkt jest jedynym najtańszym na światowym rynku.
39
Sp. z o. o.
® Fibar Group S.A.
ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań
www.fibaro.com

Podobne dokumenty

prezentacja FIBARO - Inteligentny Budynek

prezentacja FIBARO - Inteligentny Budynek To obecnie NAJMNIEJSZE urządzenia tego typu NA ŚWIECIE!

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BUDYNKÓW

INTELIGENCJA BUDYNKÓW w przypadku pożaru najpierw spali się centrala,

Bardziej szczegółowo