oświadczenie majątkowe - Aniela Zawrotna (PDF, 2.2 MiB)

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie majątkowe - Aniela Zawrotna (PDF, 2.2 MiB)
mzaeyynej
r--o""va" ro,ririrlpfu * i*i"ni, .LrJ.t
oraz osoby
lY."r
,#'U0rnq
Uwaga:
i^=,'r""",::r:Y;l?#f:,,:iyfrZ;::;;;:owtqzana iesr do
tri;:ii,#:"#:r""t;!i"
3'
osoba skladaiaca
zsodneEo
z
prawdq, starannego
rubryki nie inaiduit w konkretnvm pnypadku
zastosowania,.narety
oswiadczenie obowiqzana
iesf
okreilric pnynareinosc poszczegornych
"::?!:;:'t #7:i::{:,;^;:;flji:;i'zonLw4,;;-;,-';;;Eti;;;;;b;;;;'i,iaiqtxu
obistego
4. OSwiadczenie mai.qtXawe it9,iy"iy
majqtktl
yv kyju iza granicE.
s' oswiadczenie mi i)txr*"
iii'
i|ryn!e2 wierzytet n6sci pi enis2ne.
6. w czssci A oswiadcrnr.iu
czssci B zas informacje niejawne
zamieszkania
ii:!::nn"edresu
"it"aria""$i'^oiiiuirr"nt" oraz miejsca patotenia
iiin
iiiliiJ
"i,intor*iij"i;;;;:;
czqSc a
po zapoznaniu sig z pzepisami uslawy
z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
sospooarczej przez osobv.perniqce funktje pubriczne
dzialalnosci
(t. j-. ;;. u.";jooo,,. -n," zr
usrawv z dnia 5
6,
pozn. zm. ) oraz
r. o samo;ao.'1n"*ili,Jd; (,
sil u. zois',:;;r.';;;f ,e zm.;, zgodnie
"'"*:? J,9?a
i*ff|"tfl.iil#u::',1f;!1i*' '*
.
;
p*-i;ou* wchodzqce w'sriao
marzeriskiej wsp6tnosci majqrkowej
tub
t.
.,
- Srodki pieniqzne zgromaozone
w waluci e obcej: .0rr(...0, U4.q
r)_J,\
1
''''"f'
^i""i""""
- papiery wartosciowe, hU.t.. .*..w.r.rrlut.U\
t'ln/f,,r-,
,
vt
d.:i;;l;
v'
I
na KwotQ:
(
\J
"'"'''..Ll.
|
rodza| zabudowy:
tytut prawny:,............,
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku
ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchni",
o
dirir ir ri
......0tif
-..t{'^v/.1.\4:4sP1. .
,
" V
wartoSci:
.
il.
Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych
- nalezy poda6liczbg iemitenta
udzial6w:
t,..
ur( d ul\aULQ.
v (l
tI
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2
10% udzial6w w sp6lce:
tv.
Posiadam akcje w sp6tkach handrowych
- narezy podac riczbq i emitenta.r..ii,
[u0..d,o.fu
nv
\J /-l
..\r'.,.
akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210%
akcjiw sp6lce:
przynarezneg? do jeso majqrku
H'{'-'#:'}l5i#::?*,ff","*ffi#Jlr:::?,':Tx^?11?
majqtku.odrgbnego)
sf1bu, Pahstwa, inne.; parist'iror;1----"'""' ""errrcr prr:l?l1"eo
odrsbneso)
99,1"99
9d,
l:n?:t",!.,aamorlQ-cu
zwiqzk6w lub oJ k.Jmunarnei osobv
tervtoriarnego,-ij
fi[H::",1,#?::?!:."j[iT,,?
mienii i "r";::0.u""?:1y,,1?:
oiti ntov;i;H;;;, :rd;
6g3,*iy.y:;i:""T:i:lg;:l;,*l;ili*i;1;ry*
::1:::::: : i"::l ::::i 1old
i,,T;,i!
vt.
4
t.
--
wsp6lnie z innymi
osobami
... ... ..:
ztego tytulu osiqgnqlem(qiam) w roku ubieg{ym
przychod i dochod w wysokosci:
'#:"i.:I:ll5i:i11",""?,i,H8?fl
",,dl;*"#:::T:$1i5,t***frt;i;;
- osobi5cie
- wsp6lnie z innymi osobami
ztego tytutu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym
doch6d w wysokosci: ...
V
takiej
-
Jestem cz{onkiem zarzEdu (od kiedy):
-
Jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej
(od kredy):
Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym
doch6d w wysokoSci:
-
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
-
jestem czlonkiem rady nadzorczei3 (od
kiedy):
-- jestem czionkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym
dochod w wysokosci:
'
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
kiedy):
' '
__ ,^^4^*
:
,
. ,,
^-r^--r
Jesrem cz{onkiem
komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgnqtem(qram)w roku ubiegtym
doch6d
w
wysokosci:
Dd
przypadku pojazd6w
"i'.""
l\4'he';;;;
ui:{ilif
"'
ltJ,k - /l0 llifr
U0
,}l,
:
" "' '...".\"'
f
czqSc e
Ad res zamiesz kan ia osoby skladajqcej o5wiadczen
ie:
Miejsce polozenia nieruchomosciwymienionych w punkcie
ll czgsciA (adres):
'
lAtLJ$'biJl
Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie
art.233g 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolnosci.
$,ilroi*,fcni.r,
, ,{1i.CIt
$M
(miejscowoSc, data)
1
NiewlaSciwe skre5liC.
'
Nie dotyczy dzialarnosciwytw6rczej w rornictwie w zakresie
produkcji rtslinnej izwierzqcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzin nego.
s Nie
dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowvcn,
Yorrrc{n a(podpis)