Wymagania klas gim

Transkrypt

Wymagania klas gim
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
KLASA I:
SPRAWNOŚCI
WYMAGANIA
KONIECZNE
PODSTAWOWE
ROZSZERZONE
DOPEŁNIAJĄCE
(ocena: dopuszczający)
(ocena: dostateczny)
(ocena: dobry)
(ocena: bardzo dobry)
UCZEŃ
SŁUCHANIE
• słucha uważnie
wypowiedzi nauczyciela
i kolegów,
• odtwarza podstawową
treść cudzej wypowiedzi,
• rozumie treść pytań
i poleceń
• słucha uważnie całości
wypowiedzi nauczyciela
i kolegów,
• odtwarza pełną treść
cudzej wypowiedzi,
• odtwarza własnymi
słowami treść pytań
i poleceń
• nawiązuje do cudzych
wypowiedzi we własnej
pracy,
• selekcjonuje informacje z
wysłuchanej wypowiedzi,
• potrafi wyjaśnić sens
pytań i poleceń
• wykorzystuje twórczo
cudze wypowiedzi,
• notuje informacje i główne
myśli cudzej wypowiedzi,
• rozpoznaje intencje
zawarte w pytaniach
i poleceniach
MÓWIENIE
• krótko wypowiada się na
podany temat,
• przestrzega poprawności
gramatycznej, prawidłowo
wymawia wyrazy,
• przedstawia się w kilku
zdaniach,
• opowiada własnymi
słowami wybrane wydarzenie
z fabuły utworu epickiego,
• krótko przedstawia
sytuację zobrazowaną
w utworze lirycznym,
• odtwarza wybrane
• wypowiada się na podany
temat, zachowuje
wewnętrzną logikę
wypowiedzi
• unika powtórzeń wyrazów,
stara się prawidłowo je
wymawiać i akcentować,
• przedstawia się w sytuacji
oficjalnej i nieoficjalnej,
• opowiada własnymi
słowami fabułę krótkiego
utworu epickiego,
• opowiada własnymi
słowami sytuację liryczną
• porządkuje treść swojej
wypowiedzi, świadomie ją
komponuje,
• stosuje urozmaicone
słownictwo,
• stara się przestrzegać
zasad poprawnej wymowy i
akcentowania,
• przedstawia się w sytuacji
oficjalnej i nieoficjalnej,
stosuje odpowiednie
słownictwo,
• opowiada fabułę utworu
kilkuwątkowego,
• tworzy rozbudowaną
wypowiedź na podany temat,
zachowuje logikę, spójność i
kompozycję wypowiedzi,
• stosuje funkcjonalnie
różnorodne środki językowe,
• bezbłędnie wymawia
i akcentuje wyrazy,
• tworzy wypowiedź
o charakterze
autoprezentacji,
• opowiada fabułę utworu,
świadomie wykorzystuje
tempo mówienia, intonację,
2
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
CZYTANIE.
ODBIÓR TEKSTÓW
LITERACKICH I INNYCH
TEKSTÓW KULTURY
wydarzenie akcji dramatu,
• krótko przedstawia
bohatera utworu, prezentuje
jego wygląd,
• nazywa uczucia
bohaterów literackich,
• nazywa wartości
przedstawiane w tekście,
• przedstawia rzeczowe
argumenty w dyskusji na
temat problemów znanych z
codziennego życia,
• odtwarza zawartość
treściową definicji,
• formułuje pytania
dotyczące warstwy
przedstawieniowej utworu,
• płynnie wygłasza tekst
z pamięci
zobrazowaną w wierszu,
• odtwarza główne
wydarzenia, akcję dramatu,
• wstępnie charakteryzuje
bohatera utworu,
• nazywa i krótko
przedstawia uczucia
bohaterów literackich,
• krótko wypowiada się na
temat wartości
przedstawianych w tekście,
• przedstawia rzeczowe
i emocjonalne argumenty w
dyskusji na temat znanych
mu z doświadczenia
problemów,
• przedstawia znaczenie
terminów i pojęć,
wykorzystując podane
definicje,
• formułuje pytania
związane z dosłownymi
znaczeniami utworu,
• płynnie recytuje tekst,
przestrzega intonacji
zdaniowej
• opowiada i dookreśla
sytuację liryczną,
• odtwarza akcję dramatu,
• charakteryzuje i krótko
ocenia bohatera utworu,
• wypowiada się na temat
uczuć i przeżyć bohaterów
literackich,
• omawia wartości
przedstawiane w tekście,
• przedstawia argumenty w
dyskusji dotyczącej tekstu
literackiego,
• wyjaśnia samodzielnie
znaczenie terminów i pojęć,
• formułuje pytania
związane z przenośnymi
znaczeniami utworu,
• płynnie recytuje tekst,
dobiera odpowiednie tempo,
intonację
• komentuje sytuację
liryczną,
• opowiada akcję dramatu,
eksponuje głosowo punkt
kulminacyjny,
• charakteryzuje i ocenia
bohatera utworu,
przedstawia i komentuje
motywy jego postępowania,
• określa uczucia i przeżycia
bohaterów, uzasadnia swą
wypowiedź odwołaniami do
tekstu,
• prezentuje własne
stanowisko wobec wartości
przedstawianych w tekście,
• posługuje się wszystkimi
rodzajami argumentów w
dyskusji na różne tematy,
• swobodnie posługuje się w
wypowiedziach terminami i
pojęciami,
• formułuje pytania
problemowe dotyczące
wszystkich składników
utworu,
• interpretuje głosowo utwór
• czyta płynnie tekst,
• wydobywa z tekstu
wskazane informacje,
• odtwarza elementy świata
przedstawionego w tekście,
• wskazuje formy
pozwalające rozpoznać
nadawcę i adresata
w utworze lirycznym,
• wydobywa z tekstu
• czyta płynnie tekst,
uwzględnia znaki
interpunkcyjne,
• samodzielnie wydobywa z
tekstu najważniejsze
informacje,
• odczytuje tekst na
poziomie dosłownym,
• nazywa i określa nadawcę
i adresata wypowiedzi
• czyta płynnie tekst,
dobiera odpowiednie tempo i
intonację,
• wydobywa i porządkuje
istotne informacje,
• odczytuje naddane
znaczenia tekstu,
• określa relacje między
nadawcą i adresatem
w utworze lirycznym,
• czyta tekst, uwzględnia
jego organizację rytmiczną,
• twórczo wykorzystuje
informacje z tekstu we
własnej pracy,
• odczytuje i komentuje
naddane znaczenia tekstu,
• charakteryzuje postawę
nadawcy wobec świata,
• charakteryzuje adresata
3
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
informacje pozwalające
określić sytuację liryczną,
• wie, że język utworu
lirycznego cechuje się
obecnością różnych środków
poetyckich,
• odróżnia lirykę od innych
rodzajów literackich,
• kojarzy pieśń, fraszkę
z liryką jako rodzajem
literackim,
• zna balladę jako gatunek,
• odróżnia narratora
od autora utworu,
• rozróżnia pojęcia: wątek,
fabuła, akcja,
• odróżnia epikę od innych
rodzajów literackich,
• kojarzy powieść
i opowiadanie z epiką jako
rodzajem literackim,
• odróżnia dramat od innych
rodzajów literackich,
• odróżnia tekst główny od
tekstu pobocznego,
• odróżnia fikcję literacką od
rzeczywistości,
• rozpoznaje w tekstach
podstawowe motywy
literackie,
• zna podstawowe słowniki,
• wymienia elementy
warstwy przedstawieniowej
obrazu
lirycznej,
• przedstawia sytuację
liryczną,
• rozpoznaje i nazywa
podstawowe środki
poetyckie,
• wymienia podstawowe
cechy liryki jako rodzaju
literackiego,
• wymienia główne cechy
gatunkowe fraszki,
• wie, że ballada ma cechy
różnych rodzajów literackich,
• rozpoznaje narratora
w tekście,
• szereguje wydarzenia
wątku,
• wymienia podstawowe
cechy epiki jako rodzaju
literackiego,
• wymienia główne cechy
powieści i opowiadania,
• rozpoznaje w tekście
głównym dialogi i monologi,
• rozpoznaje elementy
realistyczne i fantastyczne,
• dostrzega ciągłość
podstawowych motywów
literackich,
• wyszukuje
w odpowiednich słownikach
wskazane informacje,
• komentuje warstwę
przedstawieniową obrazu
4
• wyodrębnia obrazy
poetyckie,
• określa funkcje różnych
środków poetyckich,
• wyjaśnia, czym cechują
się utwory liryczne,
• wyjaśnia, czym jest
fraszka,
• wskazuje w balladzie
cechy różnych rodzajów
literackich,
• wyjaśnia rolę narratora w
tekście,
• wyodrębnia etapy akcji
utworu,
• wyjaśnia, czym cechują
się utwory epickie,
• wyjaśnia, czym cechuje
się powieść, opowiadanie,
• wskazuje brak narratora i
cechy budowy jako ważne
wyróżniki rodzajowe
dramatu,
• dostrzega w tekstach
ironię,
• zestawia teksty, w których
występuje ten sam motyw
literacki,
• samodzielnie korzysta
z odpowiednich słowników,
• rozpoznaje na obrazie
znaczenia naddane,
• wskazuje elementy
symboliczne
wypowiedzi lirycznej,
• opisuje i komentuje obrazy
poetyckie,
• formułuje znaczenia
wynikające z zastosowanych
środków poetyckich,
• uzasadnia, dlaczego utwór
należy do liryki,
• wykorzystuje wiedzę
o przynależności gatunkowej
utworu lirycznego do
interpretacji tekstu,
• wyjaśnia, czym cechuje
się ballada jako gatunek
literacki,
• określa narratora
i narrację utworu,
• komentuje przebieg akcji
utworu,
• rozpoznaje budowę fabuły,
• uzasadnia, dlaczego utwór
należy do epiki,
• rozpoznaje różne rodzaje
powieści,
• wymienia cechy dramatu
jako rodzaju literackiego,
• wyjaśnia rolę i funkcję
ironii,
• porównuje i komentuje
sposób wykorzystania tego
samego motywu literackiego
w różnych tekstach,
• posługuje się informacjami
zaczerpniętymi ze
słowników,
• wyjaśnia rolę środków
języka malarskiego
w tworzeniu znaczeń obrazu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
PISANIE
• tworzy poprawne związki
wyrazowe,
• buduje logiczne zdania,
• pisze zgodnie
z podstawowymi normami
poprawnościowymi,
• redaguje według
podanego wzoru użytkowe
formy wypowiedzi:
streszczenie, ogłoszenie, list,
dedykację, życzenia,
instrukcję, notatkę,
gratulacje, ogłoszenie,
zaproszenie, podziękowanie,
• redaguje według
podanego wzoru: opis
postaci, miejsca, przedmiotu,
• przy niewielkiej pomocy
redaguje opowiadanie,
nadaje mu tytuł,
• redaguje według
podanego wzoru
charakterystykę postaci
• tworzy poprawnie zdania
rozwinięte i złożone,
• nie popełnia błędów
zakłócających komunikację
językową,
• redaguje samodzielnie
użytkowe formy wypowiedzi,
• zachowuje podstawowe
cechy każdej z form
wypowiedzi,
• redaguje samodzielnie
opis postaci, miejsca,
przedmiotu,
• redaguje samodzielnie
opowiadanie, wprowadza
dialogi,
• redaguje samodzielnie
charakterystykę postaci
• łączy logicznie zdania,
• pisze tekst przejrzysty
kompozycyjnie,
• stosuje akapity,
• redaguje użytkowe formy
wypowiedzi, stosuje
odpowiednie słownictwo,
środki językowe
podkreślające intencję
wypowiedzi,
• redaguje rozwinięty opis
postaci, miejsca, przedmiotu,
• redaguje opowiadanie
zawierające dialogi i opisy,
• redaguje charakterystykę
postaci, stosuje bogate
słownictwo nazywające
cechy
• stosuje funkcjonalnie
bogate słownictwo,
• tworzy tekst bez błędów,
przejrzysty kompozycyjnie,
• dba o estetykę zapisu,
• redaguje użytkowe formy
wypowiedzi zgodnie z
wszystkimi cechami
kompozycyjnymi i
językowymi danej formy,
• redaguje opis postaci,
miejsca, przedmiotu, stosuje
bogate słownictwo
nazywające i określające
cechy wyglądu, stosuje
porównania,
• redaguje twórcze
opowiadanie zakończone
puentą,
• redaguje charakterystykę
postaci, uzasadnia podane
cechy, przedstawia ocenę
postaci
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się
na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i
erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie
analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe i naukowe.
Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Formułuje problemy,
proponuje sposoby ich rozwiązania. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Odnosi sukcesy w
konkursach przedmiotowych, publikuje swoje teksty.
5
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w
stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu.
KLASA II:
LEKTURA I INNE TEKSTY
KULTURY, NAUKA O
JĘZYKU
WYMAGANIA
KONIECZNE
(ocena: dopuszczający)
Józef Wybicki Mazurek
Dąbrowskiego
• wymienia postacie i fakty
historyczne wspominane w
tekście,
• wskazuje wyrazy i ich
formy gramatyczne,
pozwalające rozpoznać
nadawcę tekstu,
• gromadzi podstawowe
materiały do prezentacji
multimedialnej,
Wymówić głoskę, zapisać
literę. Głoska i litera
• świadomie posługuje się
terminami: głoska, litera,
sylaba,
• poprawnie dzieli proste
wyrazy na głoski i litery,
Adam Mickiewicz Inwokacja
• wskazuje adresatów
wypowiedzi,
PODSTAWOWE
(ocena: dostateczny)
UCZEŃ
• zbiera i przedstawia
podstawowe informacje o
postaciach i faktach
historycznych,
• określa, kto i w czyim
imieniu wypowiada się w
tekście,
• porządkuje materiały do
prezentacji multimedialnej
według wybranej przez
siebie zasady,
ROZSZERZONE
DOPEŁNIAJĄCE
(ocena: dobry)
(ocena: bardzo dobry)
• przedstawia okoliczności
powstania hymnu,
• nazywa wartości ukazane
w tekście,
• układa tekst komentarzy
słownych do prezentacji
multimedialnej,
• formułuje argumenty, które
uzasadniają uznanie
Mazurka Dąbrowskiego za
hymn narodowy,
• formułuje przesłanie
wynikające z tekstu hymnu,
• przedstawia samodzielnie
przygotowaną prezentację
multimedialną,
• wyjaśnia różnice między
samogłoską a spółgłoską,
• poprawnie dzieli wyrazy
na głoski i litery,
• rozpoznaje i prawidłowo
stosuje różne sposoby
zapisywania głosek,
• poprawnie dzieli wyrazy
na sylaby,
• rozpoznaje w wyrazach
funkcję głoski i, prawidłowo
zapisuje te wyrazy,
• dzieli trudne wyrazy na
głoski, litery, sylaby;
poprawnie zapisuje znaki
diakrytyczne,
• wyjaśnia pojęcia
apostrofa, inwokacja,
• określa, kim może być
osoba mówiąca, nazywa jej
• przedstawia stosunek
osoby mówiącej do kraju
6
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• wymienia elementy
krajobrazu przedstawianego
w tekście,
• dostrzega malarskość
opisu krajobrazu, nazywa
środki poetyckie służące do
jego przedstawienia,
uczucia,
• dostrzega nawiązanie do
fraszki J. Kochanowskiego,
wyjaśnia jego rolę w tekście,
dzieciństwa, rozpoznaje
idealizację wspominanego
świata,
• rozpoznaje motyw
arkadyjski, wyjaśnia jego
znaczenie w kreowaniu
wspominanego przez poetę
świata,
Aby język giętki powiedział
wszystko. Upodobnienia
głoskowe, Na to trzeba
położyć nacisk. Akcent i
intonacja
• wie, że istnieją różnice
między wymową a pisownią
wyrazów,
• prawidłowo akcentuje
wyrazy ze stałym akcentem,
• stara się poprawnie
recytować utwór,
• prawidłowo zapisuje
wyrazy, w których występują
różnice między wymową a
pisownią,
• prawidłowo akcentuje
większość wyrazów,
• recytuje poprawnie utwór,
• rozpoznaje podstawowe
rodzaje upodobnień głosek,
• prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy,
• w czasie recytacji
poprawnie wymawia i
akcentuje wyrazy,
• rozpoznaje zjawiska
fonetyczne związane z
różnicami między wymową a
pisownią wyrazów,
• prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy, stosuje w
wypowiedzi odpowiednią
intonację zdaniową,
• interpretuje głosowo
recytowany utwór,
Henryk Sienkiewicz Latarnik
• krótko przedstawia
bohatera utworu,
• przypomina, jak bohater
wszedł w posiadanie książki;
odtwarza zakończenie
utworu,
• wie, że utwór jest nowelą,
• na podstawie wzoru
układa krótki opis przeżyć
wewnętrznych,
• opowiada o
najważniejszych
wydarzeniach w życiu
bohatera,
• nazywa i omawia
przeżycia bohatera w czasie
lektury Pana Tadeusza,
• wymienia elementy fabuły,
charakterystyczne dla
noweli,
• układa samodzielnie opis
przeżyć wewnętrznych,
• nazywa cechy charakteru i
osobowości bohatera,
zestawia je z wydarzeniami z
jego życia,
• wyjaśnia, czym stał się
Pan Tadeusz dla bohatera,
• wskazuje w tekście
wydarzenia odpowiadające
kolejnym elementom fabuły
noweli,
• układa opis przeżyć
wewnętrznych, stara się
stosować odpowiednie środki
językowe,
• przedstawia i
charakteryzuje bohatera
utworu,
• wyjaśnia, jak lektura Pana
Tadeusza zmieniła życie
bohatera,
• uzasadnia, dlaczego utwór
jest nowelą; wskazuje w
tekście retrospekcję,
wyjaśnia jej znaczenie dla
fabuły utworu,
• układa opis przeżyć
wewnętrznych, stosuje
funkcjonalnie odpowiednie
środki językowe, kończy
tekst puentą,
7
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Świat się rusza – wywiad z
Ryszardem Kapuścińskim;
„Wyjechani” to my – wywiad
z Katarzyną Kawecką
• formułuje ogólny temat
obu wywiadów,
• wie, jak graficznie zapisać
wywiad,
• układa proste pytania do
projektowanego wywiadu,
• określa cel obu wywiadów,
• rozpoznaje różne rodzaje
pytań w wywiadzie,
• szereguje pytania do
projektowanego wywiadu
według wskazanej zasady,
• wyodrębnia problemy
poruszane w obu wywiadach,
• rozpoznaje sposoby
nawiązania między pytaniem
a odpowiedzią,
• przeprowadza i zapisuje
krótki wywiad,
• porównuje oba wywiady,
biorąc pod uwagę ich
tematykę, cel i poruszane
problemy,
• wyjaśnia, czym cechuje
się wywiad jako gatunek
publicystyczny,
• przedstawia zapis
przeprowadzonego przez
siebie wywiadu,
Stary Testament. Księga
Wyjścia (fragment Dziesięć
ważnych słów)
• wie, że Biblia jest
podstawowym źródłem
kultury europejskiej,
• odtwarza wydarzenia
przedstawione we
fragmencie,
• wyjaśnia pojęcie dekalog,
• z podanych określeń
prawidłowo wybiera cechy
stylu biblijnego,
• wyjaśnia pochodzenie
nazwy Biblia,
• odtwarza wydarzenia,
dynamizuje relację przez
zastosowanie czasu
teraźniejszego,
• korzystając z wzoru,
układa słownikową definicję
pojęcia dekalog,
• wskazuje w tekście
przykłady powtórzeń; wie, że
jest to typowy dla stylu
biblijnego środek
stylistyczny,
• wymienia podstawowe
części Biblii,
• wie, kim był Mojżesz,
wyjaśnia jego rolę w
przedstawionych
wydarzeniach,
• nazywa wartości
wynikające z przykazań
biblijnego dekalogu,
• nazywa środki stylistyczne
charakterystyczne dla stylu
biblijnego, podaje ich
przykłady z tekstu,
• wyjaśnia, dlaczego Biblia
jest podstawowym źródłem
kultury europejskiej,
• wskazuje elementy
symboliczne, wyjaśnia ich
znaczenie,
• formułuje ogólne
przesłanie wynikające z
dekalogu biblijnego,
• wyjaśnia, na czym polega i
z czego wynika specyfika
stylu biblijnego,
Jan Paweł II Przemówienie
do młodzieży
• wskazuje w tekście
informacje dotyczące
okoliczności spotkania
papieża z młodzieżą,
• zna termin styl retoryczny;
wie, że jest on
charakterystyczny dla
przemówienia,
• wymienia wartości
przywołane w tekście,
• wyjaśnia, czym cechuje
się pytanie retoryczne; wie,
że jest to środek stylu
retorycznego,
• formułuje temat
przemówienia,
• wymienia podstawowe
środki językowe
charakterystyczne dla stylu
retorycznego, wskazuje ich
przykłady w tekście,
• charakteryzuje postawy
życiowe przywołane przez
papieża w jego
przemówieniu,
• wyjaśnia, na czym polega i
czemu służy styl retoryczny
wypowiedzi,
Jostein Gaarder Świat Zofii
(fragment)
• odtwarza podstawowe
informacje związane z
• formułuje pytania, które
chciałby zadać Sokratesowi,
• odtwarza podstawowe
poglądy Sokratesa na temat
• przedstawia poglądy
Sokratesa dotyczące
8
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
postacią Sokratesa,
• układa krótki tekst, w
którym przedstawia kilka
argumentów broniących
Sokratesa,
• układa według podanego
wzoru krótkie przemówienie
w obronie Sokratesa,
sposobów poznawania
świata przez człowieka,
• układa samodzielnie
krótkie przemówienie w
obronie Sokratesa,
wartości w życiu człowieka,
• układa mowę w obronie
Sokratesa, stosuje
funkcjonalnie środki stylu
retorycznego,
Od mistrza do arcymistrza.
Wyraz podstawowy i
pochodny
• wyjaśnia, czym jest wyraz
podstawowy i pochodny,
• wskazuje wyrazy
podstawowe dla podanych
wyrazów pochodnych, tworzy
proste wyrazy pochodne od
podanych wyrazów
podstawowych,
• wyjaśnia, czym jest
podstawa słowotwórcza i
formant,
• dzieli proste wyrazy na
podstawę słowotwórczą i
formant,
• zna różne rodzaje
formantów,
• dzieli słowotwórczo
wyrazy z różnymi rodzajami
formantów,
• wyjaśnia, czym jest
rodzina wyrazów,
• odróżnia rdzeń od
podstawy słowotwórczej,
tworzy rozbudowane rodziny
wyrazów,
Nancy Kleinbaum
Stowarzyszenie Umarłych
Poetów (fragment)
• odtwarza w punktach
przebieg lekcji,
• wie, co oznacza
sformułowanie carpe diem,
• na podstawie podanego
wzoru próbuje napisać
opinię,
• z podanych propozycji
wybiera określenia
charakteryzujące opisaną
lekcję, motywuje swój wybór
przykładami z tekstu,
• krótko wyjaśnia, na czym
polega życie według zasady
carpe diem,
• na podstawie wzoru pisze
opinię,
• omawia i komentuje
atmosferę panującą na lekcji,
• formułuje rady dla
człowieka, który chciałby żyć
według zasady carpe diem,
• pisze samodzielnie krótką
opinię,
• wyjaśnia, na czym polega
niezwykłość opisanej lekcji,
• wyjaśnia sens
wskazanych metafor, podaje
ilustrujące je przykłady,
• pisze rozwiniętą opinię,
uwzględnia wszystkie części
kompozycyjne tej formy
wypowiedzi,
Architekci słowa. Jak
zbudowane są wyrazy
pochodne?
• tworzy wyrazy pochodne
od jednego wyrazu
podstawowego przez
dodanie przyrostka lub
przedrostka,
• tworzy wyrazy pochodne
od wyrażeń przyimkowych,
• tworzy wyrazy pochodne
od dwóch wyrazów
podstawowych,
• tworzy złożenia,
zestawienia, zrosty,
Stary Testament. Księga
Rodzaju. Wygnanie z Raju
• odtwarza przebieg
wydarzeń,
• wymienia elementy świata
przedstawionego,
• opowiada, jak mógłby
wyglądać pierwszy dzień
• odtwarza motywy
działania bohaterów,
• dostrzega symboliczne
elementy świata
przedstawionego,
• opowiada z perspektywy
• odtwarza i ocenia motywy
działania bohaterów,
• wymienia symboliczne
elementy świata
przedstawionego,
• odtwarza i komentuje treść
• ocenia i komentuje
motywy działania bohaterów,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenia elementów świata
przedstawionego,
• wyjaśnia, co człowiek
9
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ludzi po wygnaniu z raju,
Adama lub Ewy, jak mógłby
wyglądać pierwszy dzień po
opuszczeniu raju,
słów skierowanych przez
Boga do ludzi,
stracił a co zyskał, kiedy
opuścił raj,
Konstanty Ildefons
Gałczyński Teatrzyk „Zielona
Gęś”: Żarłoczna Ewa
• rozpoznaje nawiązania
tekstu do Biblii,
• korzystając z podanego
wzoru, układa tekst
przeprosin,
• wskazuje wspólne
elementy między tekstem a
Biblią,
• układa samodzielnie tekst
przeprosin,
• wyjaśnia, na czym polega
przekształcenie motywu
biblijnego,
• układa tekst przeprosin,
stara się nadać im żartobliwy
charakter,
• wyjaśnia cel nawiązania i
literackiego przekształcenia
motywu biblijnego,
• układa tekst żartobliwych
przeprosin,
Jan Parandowski Mitologia
(fragment)
Tezeusz
• odtwarza przebieg
wydarzeń przedstawionych w
tekście,
• przedstawia bohaterów
mitu, posługując się cytatami,
• podaje dosłowne
znaczenie labiryntu, nici
Ariadny i postaci Minotaura,
• relacjonuje przebieg
wybranych wydarzeń,
stosuje narrację
pierwszoosobową,
• przedstawia bohaterów
mitu, zwracając uwagę na
ich szczególne umiejętności,
• wyjaśnia przenośne
znaczenie nici Ariadny,
• łączy wydarzenia z
odpowiednimi miejscami
akcji,
• przedstawia emocje i
przeżycia wybranych
bohaterów mitu,
• wyjaśnia przenośne
znaczenie nici Ariadny,
labiryntu, postaci Minotaura,
• wskazuje wydarzenia i
miejsca, którym można
przypisać znaczenia
symboliczne; wyjaśnia te
znaczenia,
• ocenia postawę Tezeusza,
uzasadnia swą ocenę,
• wyjaśnia, jakie
uniwersalne prawdy,
dotyczące ludzkiego życia,
przekazuje mit,
W labiryntach słów.
Skrótowce
• zna powszechnie używane
skrótowce, poprawnie je
zapisuje,
• wskazuje skrótowce w
podanym tekście,
• podaje znaczenie
powszechnie używanych
skrótowców,
• wskazuje i wyjaśnia
znaczenie skrótowców w
podanym tekście,
• używa prawidłowej
odmiany skrótowców,
• układa krótki tekst
używając skrótowców,
Spider-man. Siła złego na
jednego (fragment)
• streszcza historię
przedstawioną w komiksie,
• opisuje wygląd bohatera,
• wskazuje podstawowe
cechy komiksu jako formy
słowno-obrazowej,
• opowiada własnymi
słowami historię
przedstawioną w komiksie,
• krótko charakteryzuje
bohatera komiksu,
• rozpoznaje różne typy
tekstu w komiksie,
• opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
przytacza wypowiedzi
bohaterów w mowie zależnej,
• charakteryzuje bohatera
komiksu, uwzględnia
podwójną osobowość
postaci,
• używa świadomie
skrótowców, zna ich
znaczenie, prawidłowo je
zapisuje i odmienia,
• układa żartobliwy tekst, w
którym źródłem komizmu są
użyte skrótowce,
• opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
dynamizuje narrację
odpowiednimi środkami
językowymi,
• porównuje bohatera
komiksu z wybraną postacią
herosa antycznego,
10
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• rozpoznaje sposoby
łączenia obrazu i tekstu w
komiksie,
• rozpoznaje w imionach
postaci nawiązania literackie,
próbuje je skomentować,
• wyjaśnia, w czym sieć
internetowa przypomina
labirynt,
• wypowiada się na temat
korzyści i zagrożeń, jakie
niesie Internet,
• pisze samodzielnie
rozprawkę, dba o
uporządkowanie
argumentów,
• tworzy definicję komiksu,
• charakteryzuje świat
zaprezentowany w utworze,
• rozpoznaje labirynt jako
znak kulturowy, wyjaśnia
związane z nim znaczenia,
• przedstawia własne
stanowisko w dyskusji na
temat korzyści i zagrożeń,
jakie niesie Internet,
• pisze samodzielnie
rozprawkę, stosuje
słownictwo zaznaczające tok
wywodu,
Wiktor Pielewin Hełm grozy
(fragment)
• wymienia elementy świata
przedstawionego,
• przypomina informacje z
mitu dotyczące labiryntu,
• formułuje po jednym
argumencie dotyczącym
korzyści i zagrożeń, jakie
niesie Internet,
• przy pomocy nauczyciela
pisze rozprawkę, korzystając
z podanego wzoru,
• przedstawia uczestników
rozmowy, określa jej
charakter,
• opisuje przestrzeń
zaprezentowaną w tekście,
dostrzega motyw labiryntu,
• wykorzystując podane
pytania, formułuje argumenty
dotyczące korzyści i
zagrożeń, jakie niesie
Internet,
• na podstawie podanego
planu pisze rozprawkę, stara
się pracować samodzielnie,
Krótko i najkrócej. Skróty
• potrafi rozwinąć skróty
wyrazów w podanym tekście,
• stosuje i poprawnie
zapisuje powszechnie
stosowane skróty wyrazów,
• przekształca podany tekst,
stosując prawidłowo skróty
wyrazów,
• zna i stosuje zasady
interpunkcyjne dotyczące
pisowni skrótów wyrazów,
Anna Onichimowska Lot
Komety (fragment)
• przedstawia krótko
bohaterów tekstu,
• rozpoznaje tekst
reklamowy,
• na podstawie wzoru
układa tekst reklamy,
• odtwarza informacje na
temat tego, czym się zajmują
bohaterowie, co jest dla nich
ważne w życiu,
• z podanych opinii o
reklamie wybiera te, z
którymi się zgadza,
uzasadnia swój wybór,
• korzystając z podanych
wskazówek, układa tekst
reklamy,
• określa relacje między
bohaterami utworu,
• odróżnia perswazję od
manipulacji,
• układa samodzielnie tekst
reklamy,
• ocenia postępowanie
bohaterów, wskazuje
motywy, jakimi kierują się w
relacjach z innymi osobami,
• wyraża swoją opinię na
temat tekstów reklamowych,
• układa samodzielnie tekst
reklamy, rozpoczyna go
sloganem reklamowym,
11
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Św. Paweł Hymn o miłości
(fragment)
• wyodrębnia części
kompozycyjne utworu,
tytułuje je,
• rozpoznaje uosobienie
jako środek poetycki służący
do przedstawienia
abstrakcyjnego pojęcia,
• wymienia wyliczone w
tekście cechy miłości, rozwija
je przez podanie przykładów,
• nazywa środki językowe
zastosowane w tekście,
próbuje określić ich funkcję,
• wskazuje w tekście
określenia miłości, układa je
w piramidę wartości,
uzasadnia sposób ułożenia,
• określa styl wypowiedzi
poetyckiej, nastrój i ton
wiersza,
• określa postawy człowieka
zaprezentowane w tekście,
komentuje je,
• uzasadnia, dlaczego utwór
jest hymnem,
Wanda Markowska Mity
Greków i Rzymian (fragment
Orfeusz i Eurydyka)
• odtwarza najważniejsze
wydarzenia mitu,
• przypomina, jak narodziło
się uczucie między
bohaterami,
• przytacza cytaty mówiące
o reakcji ludzi, bogów i
świata przyrody na muzykę
Orfeusza,
• odtwarza etapy wędrówki
Orfeusza po krainie
zmarłych,
• proponuje określenia,
nazywające uczucie łączące
bohaterów,
• określa przymiotnikami
muzykę Orfeusza,
• przypomina, jaki był
warunek uwolnienia
Eurydyki; wyjaśnia, dlaczego
Hades poddał Orfeusza
próbie,
• z punktu widzenia
wybranej postaci
charakteryzuje miłość
Orfeusza do Eurydyki,
• komentuje cytaty,
dotyczące muzyki Orfeusza,
• wyjaśnia, co o człowieku i
porządku świata mówi
zakończenie mitu,
• wyjaśnia, na czym
polegała wyjątkowość miłości
Orfeusza i Eurydyki,
• na podstawie mitu
formułuje opinię na temat roli
artysty i znaczenia sztuki w
życiu człowieka,
Kto miłości nie zna, ten żyje
szczęśliwy? Typy zdań
• odróżnia zdania
pojedyncze od złożonych,
• poprawnie układa krótki
tekst składający się ze zdań
pojedynczych,
• rozpoznaje zdania złożone
współrzędnie i podrzędnie,
• rozwija podane części
wypowiedzeń w zdania
złożone,
• rozpoznaje zdania złożone
z równoważnikiem jako
wypowiedzeniem
składowym,
• układa tekst ze zdaniami
podrzędnie i współrzędnie
złożonymi,
• rozpoznaje wszystkie typy
zdań,
• układa tekst z
zastosowaniem wszystkich
typów zdań, stosuje
prawidłowo zasady
interpunkcji,
Wiliam Szekspir Romeo i
Julia
• odtwarza podstawowe
informacje o elementach
świata przedstawionego,
• opowiada, w jakiej sytuacji
poznali się główni
bohaterowie utworu,
• odtwarza zakończenie
dramatu,
• podaje przynajmniej dwa
• sporządza kalendarium
wydarzeń tragedii,
• z punktu widzenia Romea
lub Julii opowiada, w jakiej
sytuacji poznali się ci
bohaterowie,
• na podstawie informacji z
podręcznika wyjaśnia, czym
cechuje się tragedia,
• porządkuje informacje o
bohaterach utworu,
przyporządkowuje ich do
odpowiednich rodzin,
• opowiada, jak rozwijało się
uczucie między bohaterami,
• zna pojęcie winy
tragicznej; wyjaśnia, co było
winą tragiczną głównych
• odtwarza dzieje konfliktu
między rodzinami,
charakteryzuje oba
zwaśnione rody,
• wyjaśnia i komentuje, jak
pod wpływem miłości
zmieniają się Romeo i Julia,
• wyjaśnia, na czym polega i
z czego wynika sytuacja
12
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przykłady utworów literackich
lub filmowych, zawierających
motyw nieszczęśliwej
miłości,
• pisze krótkie
sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, zawierające
podstawowe informacje o
dziele i jego tematyce,
• gromadzi tytuły dzieł z
różnych dziedzin sztuki,
inspirowanych historią
głównych bohaterów
dramatu Szekspira,
• pisze sprawozdanie z
filmu lub spektaklu,
zawierające ogólną ocenę
gry aktorskiej,
bohaterów,
• gromadzi argumenty
wyjaśniające dlaczego
historia miłości Romea i Julii
wciąż inspiruje twórców,
• pisze sprawozdanie z
filmu lub spektaklu,
zawierające ocenę reżyserii,
scenografii i gry aktorskiej,
tragiczna w dramacie,
• wyjaśnia, na czym polega
ponadczasowość tragedii
Szekspira,
• pisze pełne sprawozdanie
z filmu lub spektaklu,
prezentuje ocenę i opinię,
zachęcając lub zniechęcając
do obejrzenia omawianego
dzieła,
Halina Poświatowska
*** (Jestem Julią)
• wypisuje z tekstu wiersza
słowa i wyrażenia związane z
przeżywaniem miłości,
• wskazuje w tekście
fragmenty nawiązujące do
dramatu Szekspira,
• formułuje hipotezę
dotyczącą tematyki wiersza,
próbuje ją uzasadnić,
• wyjaśnia metaforyczne
znaczenia wynikające z
wykorzystanego w tekście
paradoksu,
Adam Mickiewicz
Niepewność
• wskazuje wyrazy i formy
gramatyczne, ujawniające
osobę mówiącą, zna termin
liryka bezpośrednia,
• wskazuje refren; wie, że
obecność refrenu wpływa na
muzyczność wiersza,
• wyjaśnia, dlaczego wiersz
reprezentuje lirykę
bezpośrednią,
• wskazuje rymy, nazywa
ich rodzaj i wyjaśnia, w jaki
sposób wpływają one na
muzyczność wiersza,
• charakteryzuje osobę
mówiącą w wierszu,
• wymienia elementy
tworzące rytm wypowiedzi
poetyckiej,
• komentuje stan uczuć
osoby mówiącej, zwraca
uwagę na subiektywizm jej
wypowiedzi,
• wyjaśnia, z czego wynika
muzyczność wiersza,
Kocha, lubi, szanuje. Typy
zdań współrzędnie złożonych
• ze zdań pojedynczych
tworzy zdania współrzędnie
złożone,
• ze zdań pojedynczych
tworzy różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
• stosuje różnorodne typy
połączeń w tworzonych
zdaniach współrzędnie
złożonych,
• tworzy wszystkie rodzaje
zdań współrzędnie
złożonych, przestrzega
zasad interpunkcji przy ich
zapisie,
Bolesław Leśmian
*** (W malinowym
chruśniaku)
• przedstawia sytuację
liryczną zaprezentowaną w
wierszu,
• przytacza określenia
dotyczące malin, próbuje
określić stworzony w ten
sposób nastrój,
• prezentuje i dookreśla
bohaterów lirycznych
wiersza,
• wypisuje z tekstu
neologizmy, wyjaśnia ich
znaczenia,
• nazywa przeżycia i emocje
bohaterów; wyjaśnia, co jest
ich źródłem,
• wyodrębnia z tekstu
sformułowania przywołujące
kolory, dźwięki, zapachy,
wyjaśnia ich rolę w
budowaniu atmosfery
• wymienia przedstawione w
utworze elementy przyrody;
ocenia, jaka ranga została
przypisana światu natury,
• analizuje język poetycki
utworu; komentuje sposób
kreowania świata,
13
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wiersza,
Gabriel Garcia Márquez
Miłość w czasach zarazy
(fragment)
• wyodrębnia kolejne
wydarzenia, tytułuje je,
• wie, czym są zdrobnienia i
zgrubienia, rozpoznaje je w
tekście,
• proponuje zawartość
treściową kilku ujęć w
projektowanym scenopisie,
• odtwarza okoliczności
poznania się młodych
bohaterów, omawia
przeszkody, które musieli
pokonać,
• wie, w jakim celu używane
są w wypowiedzi zdrobnienia
i zgrubienia,
• dobiera plany filmowe do
kilku ujęć w projektowanym
scenopisie,
• charakteryzuje bohaterów;
wyjaśnia, co wywierało
wpływ na ich zachowanie,
• tworzy krótki tekst
związany z treścią fragmentu
utworu, używa funkcjonalnie
zdrobnień i zgrubień,
• dobiera ruchy kamery do
kilku ujęć w projektowanym
scenopisie, uzasadnia swój
projekt,
• komentuje, w jaki sposób
realia życia wpływają na
uczucia i sposób ich
wyrażania przez ludzi,
• z punktu widzenia
wybranych bohaterów utworu
tworzy tekst, w którym
stosuje wyrazy ekspresywne,
• przygotowuje fragment
scenopisu filmowego,
Dziewczyna, którą kochał…
Zdanie podrzędnie złożone
przydawkowe
• stosuje proste zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe,
• przekształca zdanie
pojedyncze z przydawką w
zdanie podrzędnie złożone
przydawkowe,
• stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe,
używa spójników i zaimków
względnych,
• stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe,
przestrzega zasad
interpunkcji,
Aleksander Fredro Zemsta
• szereguje wydarzenia
głównego wątku utworu,
• krótko przedstawia
głównych bohaterów
dramatu,
• na podstawie wzoru
układa krótką
charakterystykę
porównawczą bohaterów,
• wymienia przykłady
zabawnych wydarzeń,
sytuacji; odtwarza ich
przebieg,
• wie, że utwór jest
komedią,
• przypomina, czym jest
wątek utworu; wskazuje i
tytułuje wszystkie wątki
dramatu,
• dostrzega znaczące
nazwiska bohaterów, podaje
ich pochodzenie, wyjaśnia, w
jaki sposób charakteryzują
ich osobowość,
• układa krótką
charakterystykę
porównawczą bohaterów,
nazywa główne
podobieństwa i różnice,
• wskazuje przykłady
komizmu postaci
wynikającego z ich
zachowania i wypowiedzi,
• wie, że komedia jest
• komentuje sposób
łączenia wątków w dramacie,
• określa relacje między
bohaterami utworu; ustala,
co wpływa na charakter tych
relacji,
• układa charakterystykę
porównawczą bohaterów,
podaje przykłady ilustrujące
ich cechy,
• dostrzega wyolbrzymienie
i karykaturę jako sposoby
budowania komizmu,
wskazuje przykłady z tekstu,
• wyjaśnia, czym cechuje
się komedia jako gatunek,
• analizuje przebieg akcji
dramatu,
• przypomina przyczyny
konfliktu między głównymi
bohaterami; wyjaśnia, jak ich
osobowość wpłynęła na
rozwój konfliktu,
• układa charakterystykę
porównawczą bohaterów,
wykorzystuje cytaty,
przedstawia swoją ocenę
postaci,
• nazywa różne rodzaje
komizmu, wskazuje ich
przykłady w tekście, wyjaśnia
mechanizmy wywoływania
śmiechu u odbiorcy,
• uzasadnia, dlaczego utwór
jest komedią,
14
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
gatunkiem dramatu,
Spotkania ze sztuką. Pieter
Bruegel Wieża Babel
• wylicza elementy
przedstawione na obrazie,
• wie, że warstwa
przedstawieniowa obrazu
nawiązuje do fragmentu
Biblii,
• opisuje budowlę
przedstawioną na obrazie,
• wskazuje podobieństwa w
warstwie przedstawieniowej
między fragmentem Biblii i
obrazem,
• wskazuje elementy
związane z budowlą, które
mogą mieć znaczenia
symboliczne; wyjaśnia te
znaczenia,
• wskazuje, jakie nowe
znaczenia w stosunku do
fragmentu Biblii wnosi dzieło
malarskie,
• analizuje środki języka
malarskiego służące do
eksponowania przenośnych
znaczeń dzieła,
• wyjaśnia kulturową
symbolikę wieży Babel,
Tadeusz Różewicz List do
ludożerców
• wskazuje wersy
pozwalające określić
adresata wypowiedzi,
nazywa środki stylistyczne
służące wskazaniu adresata,
• odtwarza zachowanie i
sposób myślenia adresatów
wypowiedzi,
• odszukuje w tekście
frazeologizmy, wyjaśnia ich
znaczenie,
• korzystając z wzoru i
pomocy nauczyciela, pisze
krótki list otwarty,
• wyjaśnia przenośne
znaczenie pojęcia ludożerca,
• próbuje komentować
zachowanie i sposób
myślenia adresatów
wypowiedzi,
• formułuje postulaty
dotyczące sposobu życia
wynikające z wypowiedzi
podmiotu lirycznego,
• korzystając z wzoru, pisze
list otwarty, wyraźnie
informuje, w jakiej sprawie
występuje jako nadawca,
• określa stosunek osoby
mówiącej do adresatów
wypowiedzi,
• ocenia zachowanie i
sposób myślenia adresatów
wypowiedzi,
• wyjaśnia różnice między
nakazem i prośbą; ustala,
które z tych słów można
odnieść do tekstu, uzasadnia
swój wybór,
• pisze list otwarty,
przedstawia w nim
argumenty uzasadniające
prezentowane stanowisko,
• określa sposób patrzenia
na świat osoby mówiącej,
• zestawia sytuacje
przedstawione w utworze z
realiami współczesnego
świata, formułuje wnioski,
• formułuje przesłania
etyczne wynikające z utworu,
• pisze list otwarty,
przedstawia propozycje
zmian w sprawie, której list
dotyczy, stosuje odpowiednie
środki perswazyjne,
Przeczytałem, że... Zdanie
podrzędne dopełnieniowe
• przekształca zdanie
pojedyncze z dopełnieniem w
zdanie podrzędnie złożone
dopełnieniowe,
• stosuje w wypowiedziach
zdania podrzędne
dopełnieniowe,
• stosuje zdania
dopełnieniowe dla wyrażenia
swojej opinii,
• stosuje funkcjonalnie
zdania dopełnieniowe,
przestrzega zasad
interpunkcji,
Wisława Szymborska
Nienawiść (fragment)
• wskazuje bohatera
lirycznego utworu,
rozpoznaje uosobienie jako
poetycki sposób prezentacji
• wskazuje w tekście
określenia nienawiści,
nazywa wykorzystane środki
poetyckie,
• wskazuje w tekście
przenośnie wykorzystane do
prezentacji abstrakcyjnego
pojęcia, wyjaśnia wynikające
• wypowiada się na temat
bohatera lirycznego utworu i
poetyckich sposobów jego
prezentacji,
15
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
bohatera,
• przywołuje przykłady
utworów literackich
mówiących o bohaterach,
kierujących się nienawiścią,
• wymienia wartości
przywołane w wierszu, które
zostały przeciwstawione
nienawiści,
z nich znaczenia,
• komentuje sposób, w jaki
podmiot liryczny mówi o
wartościach
przeciwstawionych
nienawiści,
• rozpoznaje ironię jako
sposób wypowiadania się
podmiotu lirycznego,
wskazuje i komentuje cytaty
ujawniające ironiczną
postawę nadawcy,
Ryszard Kapuściński
Spotkanie z Innym jako
wyzwanie XXI wieku
(fragment)
• wyjaśnia, kogo autor
nazywa Innym,
• wyjaśnia znaczenie słowa
tolerancja, tworzy z nim
poprawne związki wyrazowe,
• wymienia przedstawione
w tekście postawy wobec
Innego,
• podaje przykłady braku
tolerancji,
• omawia, czym cechują się
przedstawione w tekście
postawy wobec Innego,
• podaje przykłady,
pokazujące jak różne kultury
wzajemnie na siebie
wpływają,
• wyjaśnia, co i dlaczego
autor uznaje za klęskę
człowieka, a co za jego siłę i
szansę,
• przedstawia swoje
refleksje na temat
odmienności kulturowej i
przyjmowanych wobec niej
postaw przez człowieka,
Piotr Stasiak Człowiek z
ekranu
• opowiada, jaką rolę w jego
życiu zajmują media,
• rozpoznaje podstawowe
cechy kompozycyjne artykułu
prasowego,
• korzystając z wzoru, pisze
artykuł o charakterze
informacyjnym,
• podaje przykłady
pozytywnego i negatywnego
wpływu mediów na życie
człowieka,
• streszcza poszczególne
części kompozycyjne
artykułu jednym zdaniem
złożonym,
• pisze artykuł o
charakterze informacyjnym,
• wyjaśnia pojęcie globalna
wioska,
• przytacza sformułowaną w
artykule tezę, szereguje w
punktach uzasadniające ją
argumenty,
• pisze artykuł zawierający
komentarz dotyczący
przedstawianych informacji,
• wypowiada się na temat
możliwości i zagrożeń
związanych z rozwojem
technologii informacyjnych,
• wyjaśnia, dlaczego tekst
ma charakter publicystyczny,
• pisze artykuł problemowy
zawierający komentarz i
ocenę,
Przypowieść o synu
marnotrawnym
• wyodrębnia wydarzenia,
zapisuje je w formie planu,
• nazywa cechy charakteru
postaci,
• wie, że tekst jest
przypowieścią,
• zna zasady uczestniczenia
w dyskusji, przysłuchuje się
aktywnie dyskusji,
• opowiada o przebiegu
wydarzeń,
• dokonuje charakterystyki
postaci,
• wymienia cechy
przypowieści,
• stara się brać udział w
dyskusji, formułuje rzeczowe
argumenty,
• komentuje przebieg
wydarzeń, dostrzega ich
związek przyczynowoskutkowy,
• charakteryzuje bohaterów,
ocenia ich postępowanie,
• wyjaśnia, dlaczego tekst
jest przypowieścią,
• bierze aktywny udział w
dyskusji, stosuje różne
• dostrzega uniwersalizm
wydarzeń i postaci,
• wskazuje i komentuje
motywy postępowania
bohaterów,
• formułuje prawdy moralne
wynikające z przypowieści,
• wyraźnie precyzuje własne
stanowisko w dyskusji,
wykorzystuje różne rodzaje
16
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
rodzaje argumentów,
argumentów, nawiązuje do
wypowiedzi innych
uczestników dyskusji,
Spotkania ze sztuką.
Rembrandt Powrót syna
marnotrawnego
(reprodukcja)
• zestawia tematykę obrazu
z przypowieścią; ustala,
który fragment tekstu jest
tematem obrazu,
• określa kolorystykę
obrazu,
• tworzy opis obrazu
prezentujący warstwę
przedstawieniową dzieła,
• wymienia postacie
przedstawione na obrazie,
komentuje ich usytuowanie,
wygląd, gesty,
• ustala, jakie znaczenia
naddane mogą wynikać z
zastosowanych barw,
• tworzy opis obrazu,
zwraca uwagę na
kompozycję dzieła,
• wyodrębnia plany obrazu,
ustala ich zawartość
tematyczną,
• analizuje światło i cień na
obrazie, odczytuje
wynikające ze
światłocienia znaczenia
naddane,
• tworzy opis obrazu,
uwzględnia w nim
podstawowe środki języka
malarskiego,
• analizuje warstwę
przedstawieniową obrazu,
• analizuje środki języka
malarskiego, odczytuje
wynikające z nich
znaczenia naddane,
• tworzy opis obrazu,
zawiera w nim
interpretację znaczących
elementów dzieła,
przedstawia własną
ocenę,
Zbigniew Herbert Domysły
na temat Barabasza
• opowiada sytuację
przedstawioną w Ewangelii,
do której nawiązuje tekst
wiersza,
• ustala, które z
ewangelicznych postaci są
bohaterami lirycznymi
wiersza,
• ustala, w jaki sposób
wiersz nawiązuje do
Ewangelii,
• opisuje uczucia
uwolnionego Barabasza,
przypomina przedstawione w
wierszu hipotezy dotyczące
jego dalszych losów,
• wyjaśnia, w jakim celu w
wierszu przywołana została
sytuacja opisana w
Ewangelii,
• analizuje i interpretuje
sposób przedstawienia
Chrystusa w wierszu,
• określa, jaką postawę
przyjmuje osoba mówiąca
wobec przywoływanych
wydarzeń,
• wyjaśnia, na czym polega i
z czego wynika
reinterpretacja przywołanego
motywu biblijnego,
John Steinbeck Na wschód
od Edenu (fragment)
• łączy logicznie podane
części zdań, odtwarzających
treść tekstu,
• opowiada o relacjach
łączących członków
przedstawionej rodziny i
panującej wśród nich
atmosferze,
• przedstawia intencje,
motywy i konsekwencje
działań bohaterów,
• komentuje i ocenia
postępowanie bohaterów,
Aby pozbyć się poczucia
winy… Zdania podrzędne
okolicznikowe
• przekształca zdania
pojedyncze z okolicznikiem w
zdania podrzędnie złożone
okolicznikowe,
• stosuje zdania
okolicznikowe miejsca,
czasu, sposobu, celu,
przyczyny,
• stosuje wszystkie rodzaje
zdań okolicznikowych,
• wprowadza zdania
okolicznikowe za pomocą
spójników, zaimków
względnych; stosuje
prawidłowo zasady
interpunkcji,
17
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Czesław Miłosz Który
skrzywdziłeś…
• wymienia osoby, o których
jest mowa w wierszu,
charakteryzuje je,
• rozpoznaje lirykę
pośrednią,
• czyta uważnie fragment
Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka,
• ustala relacje między
osobami, o których jest
mowa w wierszu,
• ustala, kim może być
osoba mówiąca, dlaczego
nie ujawnia się
bezpośrednio,
• wypisuje z fragmentu
Powszechnej Deklaracji…
słowa, które uznaje za
najważniejsze,
• formułuje przestrogi
kierowane do adresata
wypowiedzi,
• nazywa wartości, po
stronie których opowiada się
osoba mówiąca,
• nazywa wartości, o
których mówi fragment
Powszechnej Deklaracji…,
• wyjaśnia, kim dla
zbiorowości jest artysta, na
czym polega jego misja,
• wyjaśnia, jak artysta
wypełnia swoją misję,
• porównuje styl tekstu
poetyckiego i styl
dokumentu, ocenia ich wpływ
na odbiorcę,
Adam Mickiewicz Reduta
Ordona
• sporządza plan wydarzeń
przedstawionych w utworze,
• wskazuje środki językowe,
za pomocą których zostały
przedstawione walczące
wojska,
• wskazuje elementy świata,
którym przypisane zostały
barwy,
• odtwarza treść pytań
skierowanych do cara,
• sprawdza w podanych
źródłach informacje o
Ordonie jako postaci
historycznej,
• nadaje tytuły
wyodrębnionym
wydarzeniom,
• nazywa środki językowe
zastosowane w tekście,
wyjaśnia ich funkcję,
• zestawia i porównuje
elementy świata, które
zostały przedstawione za
pomocą barw,
• określa, w jaki sposób
został ukazany car,
• przedstawia Ordona jako
bohatera tekstu literackiego,
• wskazuje formy
pozwalające określić
narratora, krótko go
przedstawia,
• rozpoznaje kontrast jako
zasadę kompozycyjną
służącą przedstawieniu obu
walczących stron, odczytuje
przypisane im
wartościowanie,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenie barw,
• prezentuje postawę
Polaków wobec cara, popiera
swą wypowiedź cytatami,
• porównuje Ordona jako
postać historyczną i literacką,
formułuje wnioski,
• wyodrębnia z tekstu części
narracyjne, opisowe i
refleksyjne,
• komentuje poetyckie
sposoby tworzenia obrazów
poetyckich,
• wyjaśnia symbolikę
występujących w tekście
motywów,
• rozpoznaje i nazywa
uczucia, związane z
prezentowaniem cara i
narodu polskiego, wyjaśnia
ich źródła,
• wyjaśnia cel kreowania
poetyckiej legendy,
Karolina Lanckorońska
Wspomnienia wojenne
(fragment)
• wydobywa z tekstu
informacje związane z
czasem i miejscem
wspominanych wydarzeń,
• korzystając z wzoru,
układa opis sytuacji,
• wylicza charakterystyczne
dla opisywanej
rzeczywistości wydarzenia,
• układa samodzielnie opis
sytuacji,
• rozpoznaje dokumentalny
• komentuje przebieg
opisywanych wydarzeń,
• tworzy opis sytuacji,
stosuje zwroty eksponujące
czas,
• wyjaśnia, na czym polega
• przedstawia realia
wspominanego we
fragmencie świata,
• tworzy opis sytuacji,
dynamizuje wypowiedź,
• dostrzega literacki
18
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• wie, że fragmenty tekstu
prezentują świat rzeczywisty,
charakter tekstu; wyjaśnia, z
czego on wynika,
wspomnieniowy charakter
tekstu,
charakter wspomnień,
wskazuje i komentuje cytaty
świadczące o literackości
tekstu,
Atakujący i atakowani.
Imiesłów przymiotnikowy
• rozpoznaje imiesłowy
przymiotnikowe w
wypowiedzi,
• przekształca zdania
złożone w zdania
pojedyncze, stosując
imiesłowy przymiotnikowe,
• tworzy imiesłowy od
czasowników, stosuje je w
wypowiedzi,
• rozpoznaje imiesłowy
przymiotnikowe w
wypowiedzi cudzej, stosuje
imiesłowy przymiotnikowe w
wypowiedzi własnej,
Arkady Fiedler
Dywizjon 303
• w podanych źródłach
szuka informacji na zadany
temat związany z lekturą,
• rozpoznaje bohatera
zbiorowego w utworze,
• nazywa główne etapy
bitwy o Anglię,
• prezentuje zebrane
informacje na zadany temat
związany z lekturą,
• na podstawie tekstu
opowiada, kiedy i w jakich
okolicznościach został
uformowany polski dywizjon
lotniczy w Anglii,
• opowiada przebieg
wybranego etapu bitwy o
Anglię,
• tworzy album prezentujący
zebrane informacje i
ilustracje,
• opowiada o dokonaniach
pilotów z polskiego
dywizjonu,
• komentuje przebieg bitwy
o Anglię,
• w wybranej funkcjonalnie
formie prezentuje informacje
na wybrany przez siebie
temat związany z lekturą,
• wyjaśnia, na czym
polegało historyczne
znaczenie walk polskich sił
lotniczych w Anglii,
• wyjaśnia znaczenie bitwy
o Anglię dla Europy,
Miron Białoszewski
Pamiętnik z powstania
warszawskiego (fragmenty)
• wyodrębnia główne
zdarzenia przedstawione w
tekście, tytułuje je za pomocą
równoważników zdań,
• zapoznaje się z wirtualną
ekspozycją Muzeum
Powstania Warszawskiego,
mówi o swoich wrażeniach,
• wie, czym są
kolokwializmy; wskazuje ich
przykłady w tekście
Białoszewskiego,
• wyodrębnia wydarzenia
związane z działaniami
wojskowymi, opisuje wygląd
powstańców,
• wymienia eksponaty
wirtualnej ekspozycji
Muzeum Powstania
Warszawskiego, budzące
szczególne zainteresowanie,
wyjaśnia dlaczego,
• wyjaśnia rolę
kolokwializmów w tekście
Białoszewskiego,
• opowiada o warunkach
życia w powstańczej
Warszawie,
• ocenia obejrzaną wirtualną
ekspozycję Muzeum
Powstania Warszawskiego,
• wskazuje i nazywa środki
językowe charakterystyczne
dla testu Białoszewskiego,
próbuje określić ich funkcję,
• charakteryzuje
zachowanie i postawy
ludności cywilnej,
• przedstawia argumenty
uzasadniające potrzebę
gromadzenia i chronienia
historycznych pamiątek
Powstania Warszawskiego,
• formułuje wnioski
dotyczące języka i stylu
tekstu Białoszewskiego,
Antoni Słonimski Elegia
• wypisuje z tekstu słowa
• odtwarza przedstawiony w
• opisuje atmosferę
• ocenia, jaką postawę
19
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
miasteczek żydowskich
związane z kulturą
żydowską, korzystając z
podanych źródeł wyjaśnia je,
• wyjaśnia znaczenie słowa
holocaust,
• przygotowuje słownik
pojęć związanych z kulturą
żydowską,
wierszu obraz życia w
żydowskim miasteczku,
• wskazuje w tekście
fragmenty mówiące o
zagładzie narodu
żydowskiego,
• opisuje elementy typowego
stroju żydowskiego,
panującą w prezentowanym
świecie, przytacza i
komentuje odpowiednie
cytaty,
• wyjaśnia metaforę
kończącą utwór,
• przygotowuje informacje
na temat pisarzy i artystów
żydowskiego pochodzenia,
przyjmuje osoba mówiąca
wobec kultury żydowskiej,
• komentuje poetycki obraz
holocaustu,
• przygotowuje wypowiedź
na temat korzyści
wynikających ze
współistnienia różnych
kultur,
Jan Kochanowski Treny (V,
VII, VIII)
• rozpoznaje bohaterów
lirycznych trenów,
• wskazuje i nazywa
podstawowe środki
poetyckie,
• wie, że tren jest gatunkiem
lirycznym,
• na podstawie wzoru
układa tekst kondolencji,
• omawia sytuację liryczną
przedstawioną w trenach,
• wskazuje i nazywa środki
poetyckie, służące kreacji
bohatera lirycznego,
• na podstawie definicji
wyjaśnia, czym cechuje się
tren jako gatunek liryczny,
• układa tekst kondolencji,
• rozpoznaje, przedstawia i
charakteryzuje osobę
mówiącą,
• rozpoznaje zasady
kompozycji wewnętrznej w
kolejnych trenach, omawia
kompozycję utworów,
• wyjaśnia, dlaczego utwory
Kochanowskiego
reprezentują tren jako
gatunek liryczny,
• układa tekst kondolencji,
zawiera w nim informacje o
zasługach zmarłej osoby,
• wskazuje adresatów
kolejnych trenów, określa
uczucia, emocje wyrażane
zwrotami do nich,
• omawia poetyckie
sposoby kreacji świata w
trenach,
• wyjaśnia, z czego wynika i
na czym polega nowatorstwo
trenów Kochanowskiego w
stosunku do antycznej
tradycji,
• układa tekst kondolencji
zgodnie z wszystkimi
wymogami tej formy
wypowiedzi,
Marian Hemar Ostatni tren
(fragmenty)
• odtwarza realia
przedstawionej sytuacji,
• przypomina, jak gość
uzasadniał propozycję
skierowaną do Jana
Kochanowskiego,
• w miarę swoich
możliwości bierze udział w
przygotowaniu słuchowiska
radiowego,
• przedstawia bohaterów,
łączy ich z tradycją
literacką,
• nazywa uczucia bohaterów
ujawniające się w kolejnych
wypowiedziach,
• bierze udział w
przygotowaniu słuchowiska
radiowego, określa sposób
wypowiadania kwestii przez
bohaterów,
• wyjaśnia symbolikę
postaci fantastycznej,
• wyjaśnia, w jaki sposób
bohaterowie radzili sobie z
własnymi uczuciami,
• opracowuje propozycję
warstwy dźwiękowej do
przygotowywanego
słuchowiska radiowego,
• wyjaśnia sposób i cel
literackiego nawiązania,
• przedstawia możliwe
decyzje Kochanowskiego,
omawia ich pozytywne i
negatywne skutki,
• na podstawie tekstu
przygotowuje słuchowisko
radiowe,
20
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Eric Emanuel Schmitt Oskar i
pani Róża
• krótko przedstawia
narratora-bohatera,
• odtwarza krótko treść
kolejnych listów pisanych
przez bohatera,
• wymienia i charakteryzuje
osoby, z którymi spotyka się
bohater,
• uogólnia treść kolejnych
listów,
• relacjonuje, jak zmienia
się samopoczucie bohatera
pod wpływem spotkań z
innymi ludźmi,
• wyjaśnia, dlaczego
bohater wybrał Boga na
adresata swoich listów,
• komentuje, co zawdzięcza
bohater rozmowom z panią
Różą,
• dostrzega filozoficzne
uogólnienia w
wypowiedziach bohaterów,
próbuje je komentować ze
swojego punktu widzenia,
Mając lat dziesięć,
przeżywszy lat sto…
Imiesłów przysłówkowy
• rozpoznaje imiesłowy
przysłówkowe w
wypowiedzi,
• poprawnie stosuje
imiesłowy przysłówkowe w
swoich wypowiedziach,
• przekształca zdania w
wypowiedzenia złożone z
imiesłowowym
równoważnikiem zdania,
• prawidłowo i funkcjonalnie
stosuje imiesłowy
przysłówkowe i
wypowiedzenia złożone z
imiesłowowym
równoważnikiem zdania,
Jan Twardowski Spieszmy
się
• uzupełnia tekst znakami
interpunkcyjnymi, proponuje
głosową interpretację
wiersza,
• wskazuje w tekście
wyrażenia o charakterze
przeciwstawień,
• wskazuje w tekście
kluczowe słowa, uzasadnia
swój wybór,
• wyodrębnia obrazy
poetyckie, objaśnia ich
zawartość treściową,
• formułuje wstępne
hipotezy interpretacyjne,
• wyjaśnia znaczenia
wynikające z zastosowanych
przeciwstawień,
• wskazuje w tekście
sformułowania o charakterze
aforyzmu, komentuje je,
• komentuje, w jaki sposób
poeta mówi o śmierci,
Spotkania ze sztuką. Pieter
Bruegel Pejzaż z upadkiem
Ikara (reprodukcja obrazu)
• na podstawie tytułu obrazu
łączy go z mitem; określa,
który fragment mitu został
zobrazowany w dziele
malarskim,
• wymienia postacie
umieszczone na obrazie;
ustala, w jakiej sytuacji
zostały przedstawione,
• przypomina wynikające z
mitu symboliczne znaczenia
postaci Ikara,
• analizuje tytuł obrazu;
rozpoznaje dwie płaszczyzny
znaczeniowe, sygnalizowane
tytułem dzieła,
• wymienia elementy
pejzażu; określa sposób ich
przedstawienia,
• wskazuje i krótko omawia
elementy obrazu, które mogą
mieć znaczenia symboliczne,
• wskazuje elementy obrazu
odpowiadające dwóm
płaszczyznom
znaczeniowym,
sygnalizowanym przez tytuł,
• wyodrębnia plany obrazu,
ustala ich zawartość,
wskazuje istotne elementy
przedstawione,
• formułuje i wyjaśnia
symboliczne znaczenia
warstwy przedstawieniowej
• omawia sposób
połączenia dwóch
płaszczyzn znaczeniowych,
sygnalizowanych przez tytuł,
formułuje wnioski,
• rozpoznaje i nazywa
zasady kompozycji obrazu;
• wyjaśnia, z czego wynika i
na czym polega
reinterpretacja mitu na
obrazie,
21
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
obrazu,
• wyjaśnia, jak
rzeczywistość okupacyjna
wpłynęła na bieg wydarzeń,
• wyodrębnia z narracji
opisy, relację, refleksje;
• wyjaśnia, na czym polega
tragizm mitycznego Ikara i
bohatera opowiadania,
Jarosław Iwaszkiewicz Ikar
• określa miejsce i czas
wydarzeń,
• rozpoznaje narrację
pierwszoosobową,
• przedstawia głównego
bohatera opowiadania,
• dostrzega związek
opowiadania z mitem i
obrazem,
• odtwarza realia
okupacyjnej rzeczywistości,
• na podstawie wypowiedzi
narratora określa jego cechy,
• wskazuje podobieństwa
bohatera z Ikarem, wyjaśnia
przenośne znaczenie tytułu,
• zestawia elementy
treściowe opowiadania, mitu
i obrazu,
Tadeusz Różewicz Prawa i
obowiązki
• dostrzega dwie części
kompozycyjne utworu,
wskazuje granicę miedzy
nimi,
• wskazuje wyrazy, zwroty,
na podstawie których można
określić i scharakteryzować
osobę mówiącą w wierszu,
• wymienia elementy obrazu
przywołane w wierszu,
• na podstawie podanych
źródeł wymienia tytuły dzieł
wykorzystujących motyw
ikaryjski,
• przyporządkowuje
częściom kompozycyjnym
kategorie czasu, wskazuje
sposób sygnalizowania
upływu czasu,
• porządkuje informacje o
nadawcy wypowiedzi,
• wyszukuje i wyjaśnia
określenia odnoszące się do
Ikara
• precyzuje temat
prezentacji związanej z
przedstawieniem dzieł
wykorzystujących motyw
Ikara, dobiera do niej tytuły
utworów,
• ustala, jakie postawy
życiowe osoby mówiącej
zostały przedstawione w
obydwu częściach
kompozycyjnych wiersza,
• formułuje wnioski na temat
nadawcy wypowiedzi,
• komentuje, w jaki sposób
w wierszu przywołany został
obraz Bruegla,
• przy pomocy nauczyciela
przygotowuje prezentację, w
której przedstawia dzieła
nawiązujące do mitu o
Ikarze,
Edward Stachura Życie to
nie teatr
• wskazuje bohaterów
lirycznych utworu, określa
sytuację liryczną,
• wyodrębnia sformułowania
o charakterze tezy,
• charakteryzuje
zachowania bohaterów
lirycznych,
• odtwarza argumenty, które
można przyporządkować obu
tezom,
• omawia i nazywa postawy
życiowe bohaterów
lirycznych,
• wydobywa z tekstu sądy
wartościujące, przedstawia je
własnymi słowami,
22
• formułuje wnioski
dotyczące wpływu świata
zewnętrznego na życie
człowieka,
• ustala, czego dotyczą
opisy, relacja i refleksje
narratora; nazywa jego
emocje, wskazuje, czym
zostały wywołane,
• uogólnia znaczenie
motywu ikaryjskiego,
wykorzystanego w
opowiadaniu,
• uogólnia wnioski na temat
przyczyn i kierunków zmian
w życiowej postawie
człowieka,
• przedstawia rozwiniętą
wypowiedź na temat różnych
postaw człowieka wobec
świata,
• wyjaśnia, czemu służy
przywołanie obrazu w
wierszu,
• przygotowuje
samodzielnie prezentację, w
której przedstawia dzieła
nawiązujące do mitu o
Ikarze,
• dostrzega kontrast jako
zasadę prezentowania
postaw życiowych wobec
świata, wyjaśnia rolę tej
zasady kompozycyjnej w
utworze,
• samodzielnie wartościuje
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przedstawione w tekście
postawy życiowe,
Paulo Coelho Alchemik
(fragmenty)
• prezentuje główne
składniki świata
przedstawionego w utworze,
• streszcza opowiadanie
starca,
Od słowa do legendy. Treść
znaczeniowa wyrazu
• układa definicje podanych
wyrazów,
Ursula K. Le Guin
Czarnoksiężnik z
Archipelagu
• wskazuje najciekawsze
wydarzenie utworu,
opowiada o nim,
• opisuje dzieciństwo
głównego bohatera,
• wymienia reprezentantów
sił dobra i zła,
• wypowiada się na temat
swoich wrażeń wywołanych
lekturą.
• wstępnie analizuje główne
składniki świata
przedstawionego,
• proponuje własne
zakończenie historii
przedstawionej we
fragmencie,
• określa treść i zakres
podanych wyrazów,
• określa sposób kreacji
świata przedstawionego,
• wyjaśnia metaforyczne
znaczenie tytułu, ustala jego
związek ze znaczeniami
tekstu,
• nazywa i komentuje
sposób kreacji świata
przedstawionego,
• ustala, jakie prawdy o
życiu człowieka zawiera
opowiadanie starca,
• porządkuje ciągi wyrazów
według ich treści i zakresu
znaczeniowego,
• potrafi wyjaśnić, czym
różni się treść wyrazu od
jego zakresu
znaczeniowego,
• wskazuje wydarzenia
ważne dla losów bohatera,
opowiada o nich,
• opowiada o przyjaźni
bohatera, przedstawia
dowody przyjaźni,
• opowiada, w jaki sposób
siły dobra i zła zmagają się
ze sobą,
• wypowiada się na temat
walorów powieści.
• opowiada o przeżyciach i
emocjach bohatera
związanych z wybranym
wydarzeniem, stosuje
narrację pierwszoosobową,
• charakteryzuje bohatera,
zwraca uwagę na zmiany
jego osobowości pod
wpływem wydarzeń,
• wskazuje nawiązania do
innych utworów literackich,
• ocenia, w jaki sposób
lektura utworu może wpływać
na czytelnika.
• określa sposób
konstruowania fabuły utworu,
• określa, co było głównym
celem bohatera; ocenia, co
było jego największym
osiągnięciem,
• komentuje rolę nawiązań
do innych utworów
literackich,
• ocenia, w jaki sposób
kreacja świata w utworze
wpływa na odbiorcę.
SPRAWNOŚCI
WYMAGANIA
KONIECZNE
PODSTAWOWE
ROZSZERZONE
DOPEŁNIAJĄCE
(ocena: dopuszczający)
(ocena: dostateczny)
(ocena: dobry)
(ocena: bardzo dobry)
23
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UCZEŃ
Słuchanie
• krytycznie słucha tekstów
reklamowych,
• wstępnie selekcjonuje
informacje z cudzej
wypowiedzi,
• wydobywa z cudzej
wypowiedzi argumenty,
• w trakcie słuchania odróżnia
informacje od opinii,
• selekcjonuje i wstępnie
hierarchizuje informacje z
cudzej wypowiedzi,
• wydobywa główną tezę i
związane z nią argumenty z
cudzej wypowiedzi,
• odróżnia perswazję od
manipulacji,
• hierarchizuje i wartościuje
informacje z cudzej
wypowiedzi,
• wydobywa wnioski i
konkluzję z cudzej wypowiedzi,
• dostrzega manipulację w
cudzej wypowiedzi, potrafi się
jej przeciwstawić,
• odczytuje intencje zawarte w
wypowiedzi,
• wydobywa główne
przesłanki myślowe z cudzej
wypowiedzi,
Mówienie
• prawidłowo akcentuje
wyrazy ze stałym akcentem,
• stara się poprawnie
recytować utwór,
• wstępnie prezentuje
informacje z podanych źródeł
na temat związany z lekturą,
• przedstawia podstawowe
materiały do prezentacji,
• streszcza historię
przedstawioną w komiksie,
• włącza się w miarę swych
możliwości do dyskusji,
• mówi o swoich wrażeniach
po obejrzeniu ekspozycji
wirtualnego muzeum,
• w miarę swoich możliwości
bierze udział w przygotowaniu
słuchowiska radiowego,
• prawidłowo akcentuje
większość wyrazów,
• recytuje poprawnie
utwór,
• prezentuje samodzielnie
zdobyte informacje na
temat związany z lekturą,
• prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy,
• w czasie recytacji poprawnie
wymawia i akcentuje wyrazy,
• w ciekawy sposób prezentuje
samodzielnie zdobyte
informacje na temat związany z
lekturą,
• przedstawia wszystkie
materiały do prezentacji, łączy
je z własnym komentarzem,
• opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
przytacza słowa bohaterów,
stosując mowę niezależną,
• bierze aktywny udział w
dyskusji, formułuje różne
rodzaje argumentów,
• ocenia obejrzaną ekspozycję
wirtualnego muzeum,
• opracowuje propozycję
warstwy dźwiękowej do
przygotowywanego
słuchowiska radiowego,
• prawidłowo akcentuje
wszystkie wyrazy, stosuje w
wypowiedzi odpowiednią
intonację zdaniową,
• interpretuje głosowo
recytowany utwór,
• w wybranej funkcjonalnie
formie prezentuje informacje na
wybrany przez siebie temat
związany z lekturą,
• przedstawia samodzielnie
przygotowaną prezentację,
• opowiada historię
przedstawioną w komiksie,
dynamizuje wypowiedź
odpowiednimi środkami
językowymi,
• bierze aktywny udział w
dyskusji, prezentuje wyraźnie
swoje stanowisko, nawiązuje do
wypowiedzi innych
uczestników dyskusji,
• wypowiada się na temat
potrzeby gromadzenia i
chronienia pamiątek
przeszłości,
• na podstawie tekstu
• przedstawia w
uporządkowany sposób
materiały do prezentacji,
• opowiada własnymi słowami
historię przedstawioną w
komiksie,
• bierze udział w dyskusji,
• opowiada o eksponatach
ekspozycji wirtualnego
muzeum,
• bierze udział w
przygotowaniu słuchowiska
radiowego, określa sposób
wypowiadania kwestii przez
bohaterów,
24
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przygotowuje słuchowisko
radiowe,
Czytanie.
Odbiór tekstów literackich i
innych tekstów kultury
• wie, że Biblia jest
podstawowym źródłem kultury
europejskiej,
• rozpoznaje tekst jako
przypowieść,
• wie, że styl biblijny odróżnia
się od stylu innych tekstów,
• zna pojęcie styl retoryczny,
• wskazuje wyrazy i ich formy,
które pozwalają rozpoznać
nadawcę w tekście,
• wyjaśnia, czym różni się
narrator od autora utworu,
• posługuje się terminami
liryka bezpośrednia, liryka
pośrednia,
• rozpoznaje w tekście
neologizmy,
• rozpoznaje w tekście
zdrobnienia i zgrubienia,
• rozpoznaje w tekście
literackim kolokwializmy i
frazeologizmy,
• odróżnia postacie i
wydarzenia historyczne od
fikcyjnych,
• dostrzega w utworze
nawiązania do innych tekstów,
• podaje dosłowne znaczenia
wybranych elementów tekstu,
• nazywa wartości, o których
jest mowa w tekście,
• wie, że tren jest gatunkiem
lirycznym,
• kojarzy nowelę z epiką jako
• wyjaśnia pochodzenie i
znaczenie słowa Biblia,
• wymienia cechy
przypowieści,
• wskazuje i nazywa
podstawowe dla stylu
biblijnego środki
językowe,
• rozpoznaje styl
retoryczny w wypowiedzi,
• określa, kto i w czyim
imieniu wypowiada się w
tekście,
• odróżnia narrację
pierwszoosobową od
trzecioosobowej,
• wyjaśnia znaczenie terminów
liryka bezpośrednia, liryka
pośrednia,
• wyjaśnia, czym jest
neologizm,
• wstępnie rozpoznaje funkcje
zdrobnień i zgrubień w tekście,
• wstępnie rozpoznaje funkcję
kolokwializmów i
fazeologizmów w tekście
literackim,
• zestawia postacie i
wydarzenia historyczne i
fikcyjne,
• podaje tytuły i autorów
przywołanych w tekście
utworów, rozpoznaje wspólne
25
• zna podstawowe części
Biblii,
• wyjaśnia, dlaczego tekst jest
przypowieścią,
• wskazuje i nazywa środki
językowe cechujące styl
biblijny,
• zna podstawowe środki
językowe stylu retorycznego,
• charakteryzuje osobę
nadawcy w tekście,
• dostrzega subiektywizm
narracji pierwszoosobowej i
obiektywizm narracji
trzecioosobowej,
• łączy lirykę
bezpośrednią z
subiektywizmem, a lirykę
pośrednią z
obiektywizmem
wypowiedzi poetyckiej,
• analizuje budowę
neologizmu, wyjaśnia jego
znaczenie,
• łączy używanie
zdrobnień i zgrubień z
wyrażaniem emocji,
• łączy kolokwializmy i
frazeologizmy ze stylem
potocznym,
• określa relacje między
postaciami i wydarzeniami
• wyjaśnia, dlaczego
Biblia jest podstawowym
źródłem kultury
europejskiej,
• formułuje przesłanie
moralne przypowieści,
• wyjaśnia, na czym
polega i z czego wynika
specyfika stylu biblijnego,
• wyjaśnia, na czym
polega i czemu służy
retoryczny styl
wypowiedzi,
• określa relacje między
nadawcą a światem
przedstawionym w tekście,
• określa wpływ rodzaju
narracji na sposób
kreowania świata
przedstawionego,
• bierze pod uwagę typ
liryki przy określaniu
relacji między nadawcą
tekstu a prezentowaną
przez niego
rzeczywistością,
• wyjaśnia, w jaki sposób
subiektywizm wypowiedzi
związany z liryką
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
rodzajem literackim,
• wyjaśnia potoczne znaczenie
pojęć tragedia, tragiczny,
• odróżnia komedię od
tragedii, wskazuje komiczne
elementy utworu,
• wie, że wywiad nie należy do
literatury pięknej,
• kojarzy artykuł z
publicystyką,
• przedstawia własne wrażenia
związane z dziełem malarskim,
• dostrzega związki warstwy
przedstawieniowej obrazu z
tekstem literackim,
dla tych tekstów motywy,
• dostrzega przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
• rozpoznaje i nazywa wartości
reprezentowane przez
bohaterów tekstu,
• na podstawie definicji
wyjaśnia, czym cechuje się tren
jako gatunek liryczny,
• wie, czym cechuje się fabuła
noweli,
• wie, że tragedia to jeden z
gatunków dramatu,
• rozpoznaje komedię jako
gatunek dramatu, podaje
przykłady komizmu w utworze,
• łączy wywiad z publicystyką,
• rozpoznaje kompozycję
artykułu,
• przedstawia i próbuje
uzasadnić własne wrażenia
związane z dziełem malarskim,
• wskazuje podobieństwa
między warstwą
przedstawieniową obrazu i
tekstem literackim,
26
historycznymi i fikcyjnymi,
• komentuje sposób
przywołania w tekście innych
utworów,
• wyjaśnia przenośne
znaczenia wybranych
elementów tekstu,
• poddaje refleksji wartości, o
których jest mowa w tekście,
• wyjaśnia, dlaczego dany
utwór reprezentuje tren jako
gatunek liryczny,
• wie, czym cechuje się
nowela jako gatunek epicki,
• wyjaśnia, czym cechuje
się tragedia jako gatunek
dramatu,
• wyjaśnia, czym cechuje
się komedia jako gatunek
dramatu, nazywa rodzaje
komizmu,
• podaje główne cechy
wywiadu,
• rozpoznaje tezę i jej
uzasadnienie w artykule,
• przedstawia i uzasadnia
własne wrażenia związane z
dziełem malarskim,
• wskazuje, jakie nowe
znaczenia w stosunku do tekstu
literackiego wnosi dzieło
malarskie,
bezpośrednią wpływa
na obraz prezentowanej
rzeczywistości,
• określa funkcję
neologizmów w
wypowiedzi,
• określa funkcję
kolokwializmów i
frazeologizmów w tekście
literackim,
• odczytuje intencje
wyrażane zdrobnieniami i
zgrubieniami,
• komentuje świat
przedstawiony utworu,
zawierający elementy
historyczne i fikcyjne,
• wyjaśnia, jakie znaczenia
wynikają z nawiązania w
tekście do innych utworów,
• odczytuje przenośne
znaczenia tekstu,
• uogólnia refleksje dotyczące
wartości, o których jest mowa w
tekście,
• uzasadnia, dlaczego dany
utwór jest nowelą,
• wyjaśnia, na czym polega
nowatorstwo trenów Jana
Kochanowskiego,
• rozpoznaje i komentuje
sytuację tragiczną w dramacie,
• rozpoznaje komizm jako
kategorię estetyczną,
• wyjaśnia, czym cechuje się
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Pisanie
• prawidłowo zapisuje głoski
jako litery,
• poprawnie dzieli przy zapisie
proste wyrazy na sylaby,
• tworzy logiczny ciąg zdań
pojedynczych,
• ze zdań pojedynczych tworzy
zdania współrzędnie złożone,
• stosuje proste zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,
• wykorzystuje imiesłowy
przymiotnikowe i
przysłówkowe,
• stara się przestrzegać zasad
interpunkcji,
• na podstawie wzoru
układa:
– rozprawkę,
– sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia teatralnego,
– krótki opis przeżyć
wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– krótkie przemówienie,
• prawidłowo zapisuje głoski
jako dwuznaki,
• poprawnie dzieli przy zapisie
trudniejsze wyrazy,
• rozwija części wypowiedzeń
w zdania złożone,
• ze zdań pojedynczych tworzy
różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
• stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe,
dopełnieniowe, okolicznikowe
miejsca, czasu, sposobu, celu,
przyczyny,
• stosuje imiesłowy
przymiotnikowe i
przysłówkowe,
• przestrzega podstawowych
zasad interpunkcji,
• układa samodzielnie:
– rozprawkę,
– sprawozdanie z filmu lub
przedstawienia teatralnego,
– opis przeżyć wewnętrznych,
– opis sytuacji,
– przemówienie,
– list otwarty,
27
• prawidłowo zapisuje głoski
jako litery ze znakami
diakrytycznymi,
• poprawnie dzieli przy zapisie
większość wyrazów,
• tworzy logiczny ciąg zdań
podrzędnie i współrzędnie
złożonych,
• stosuje różne rodzaje zdań
współrzędnie złożonych,
• stosuje zdania podrzędnie
złożone przydawkowe, używa
spójników i zaimków
względnych, zdania podrzędnie
złożone dopełnieniowe,
wszystkie rodzaje zdań
okolicznikowych,
• celowo stosuje imiesłowy
przymiotnikowe i
przysłówkowe,
• przestrzega zasad
interpunkcji,
• układa:
– rozprawkę, dba o
uporządkowanie argumentów,
– sprawozdanie z filmu lub
wywiad jako gatunek
publicystyczny,
• wyjaśnia, dlaczego tekst ma
charakter publicystyczny,
• przedstawia i uzasadnia
własne wrażenia związane z
dziełem malarskim, próbuje
ocenić dzieło,
• wyjaśnia kulturową
symbolikę wspólnych dla tekstu
literackiego i obrazu motywów,
• prawidłowo zapisuje głoski
miękkie,
• poprawnie dzieli przy zapisie
wszystkie wyrazy,
• tworzy logiczny ciąg
różnorodnych zdań,
• stosuje wszystkie rodzaje
zdań współrzędnie złożonych,
• celowo stosuje zdania
podrzędnie złożone
przydawkowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe,
• funkcjonalnie stosuje
wszystkie rodzaje imiesłowów
przymiotnikowych i
przysłówkowych,
• nie popełnia błędów
interpunkcyjnych,
• układa:
– rozprawkę, stosuje
słownictwo sygnalizujące tok
wywodu,
– sprawozdanie z filmu lub
spektaklu, prezentuje ocenę i
opinię, zachęcając lub
zniechęcając do obejrzenia
omawianego dzieła,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– list otwarty,
– krótką opinię,
– przeprosiny,
– pytania do projektowanego
wywiadu,
– tekst reklamy,
– artykuł o charakterze
informacyjnym,
• proponuje zawartość
treściową kilku ujęć w
projektowanym scenopisie,
• tworzy opis obrazu
prezentujący warstwę
przedstawieniową dzieła.
– opinię,
– przeprosiny,
– logiczny ciąg pytań do
projektowanego wywiadu,
– tekst reklamy,
– artykuł o charakterze
informacyjnym,
• dobiera plany filmowe do
kilku ujęć w projektowanym
scenopisie,
• tworzy opis obrazu, zwraca
uwagę na kompozycję dzieła.
spektaklu, zawierające
ocenę reżyserii,
scenografii i gry
aktorskiej,
– opis przeżyć wewnętrznych,
stara się stosować odpowiednie
środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje zwroty
eksponujące czas,
– mowę obrończą,
– list otwarty, prezentuje
wyraźnie swoje stanowisko,
– rozwiniętą opinię,
– przeprosiny, stara się nadać
im żartobliwy charakter,
– pytania do wywiadu, zapisuje
je wraz z uzyskanymi
odpowiedziami,
– tekst reklamy,
– artykuł informacyjny z próbą
komentarza,
• projektuje ruchy kamery w
przygotowywanym scenopisie,
• tworzy opis obrazu,
uwzględnia w nim podstawowe
środki języka malarskiego.
– opis przeżyć wewnętrznych,
stosuje funkcjonalnie
odpowiednie środki językowe,
– opis sytuacji, stosuje
językowe środki dynamizujące
wypowiedź,
– mowę obrończą, stosuje
funkcjonalnie środki stylu
retorycznego,
– list otwarty, stosuje
odpowiednie językowe środki
perswazji,
– opinię zawierającą wszystkie
części kompozycyjne,
– przeprosiny, nadaje im
żartobliwy charakter,
– zapis przeprowadzonego
przez siebie wywiadu,
– tekst reklamy, rozpoczyna go
sloganem reklamowym,
– artykuł problemowy,
• przygotowuje fragment
scenopisu filmowego,
• tworzy opis obrazu, zawiera
w nim interpretację znaczących
elementów dzieła, przedstawia
własną ocenę.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się
na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i
erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie
analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i
publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego.
28
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Formułuje problemy, proponuje sposoby ich rozwiązania. Tworzy
bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, publikuje swoje
teksty.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w
stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postęp.
KLASA III:
LEKTURA I INNE TEKSTY
KULTURY, NAUKA O
JĘZYKU
WYMAGANIA
KONIECZNE
(ocena: dopuszczający)
Stary Testament (Księga
Rodzaju: Początki świata i
ludzkości
• wyodrębnia w tekście
kolejne dni stworzenia,
odtwarza ich przebieg,
• wskazuje w tekście
fragmenty wypowiedzi,
odzwierciedlające styl
biblijny,
• cytuje wypowiedź Boga do
człowieka, próbuje ją
odtworzyć własnymi słowami,
Spotkania ze sztuką.
Michał Anioł Stworzenia
Adama
• wymienia i nazywa
elementy warstwy
przedstawieniowej fresku,
PODSTAWOWE
(ocena: dostateczny)
UCZEŃ
• na podstawie tekstu
odtwarza przebieg
stwórczego działania Boga,
• wymienia podstawowe
cechy stylu biblijnego,
• wymienia przywileje i
zadania, powierzone
człowiekowi przez Boga,
• opisuje sposób pokazania
poszczególnych elementów
warstwy przedstawieniowej
dzieła,
29
ROZSZERZONE
DOPEŁNIAJĄCE
(ocena: dobry)
(ocena: bardzo dobry)
• wskazuje w tekście
elementy o znaczeniu
symbolicznym,
• nazywa cechy stylu
biblijnego, wskazuje ich
przykłady w tekście,
• wyjaśnia, jaki jest człowiek
stworzony przez Boga i
określa jego miejsce w
świecie,
• wyjaśnia i komentuje
symboliczne znaczenia,
wynikające z opisu aktu
stworzenia świata,
• wyjaśnia, czym cechuje
się styl biblijny,
• przedstawia i komentuje
relacje między Bogiem,
człowiekiem i światem,
• wskazuje środki języka
malarskiego (kolory, linie,
płaszczyzny, kompozycję)
omawia ich rolę w tworzeniu
znaczeń dzieła,
• zestawia obraz z tekstem
biblijnym, komentuje związek
tematyczny i znaczeniowy
obu dzieł,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zbigniew Herbert Książka
• łączy tytuł z Biblią,
wskazuje wersy, na
podstawie których można
dokonać takiego zestawienia,
• podaje podstawowe
informacje o osobie
mówiącej w wierszu,
• rozpoznaje personifikację
jako sposób przedstawienia
Biblii, uzasadnia tę opinię
odwołaniami do tekstu,
• przedstawia w
wyczerpujący sposób osobę
mówiącą w wierszu,
• wyjaśnia, jaką funkcję
pełni personifikacja jako
środek poetycki,
przedstawiający Biblię,
• charakteryzuje styl
wypowiedzi osoby mówiącej
w wierszu,
• wskazuje metafory,
występujące w wierszu,
wyjaśnia ich znaczenie,
• podaje przykłady znanych
mu nawiązań do Biblii,
przedstawia znaczenie Biblii
dla europejskiej kultury,
Nauka o języku.
Cudzymi słowami. O sztuce
cytowania
• rozpoznaje w tekście
cytaty,
• poprawnie graficznie
zapisuje cytaty,
• wprowadza do własnej
wypowiedzi cytaty,
• wprowadza do własnej
wypowiedzi cytaty, opatruje
je przypisami,
Isabel Allende Dwa słowa
(fragment)
• opowiada o swoich
wrażeniach po przeczytaniu
utworu, próbuje sformułować
ogólna opinię na jego temat,
• przedstawia bohaterów
opowiadania,
• układa pytania, dotyczące
sensu opowiadania,
• wyjaśnia, na czym
polegały niezwykłe
umiejętności głównej
bohaterki opowiadania,
• formułuje wnioski na temat
świata przedstawionego w
utworze,
• wskazuje fragmenty
poświęcone roli słów,
komentuje je,
• określa i komentuje
sposób prezentowania
świata w opowiadaniu,
• na podstawie opowiadania
wyjaśnia, jakie funkcje może
pełnić język, podaje
przykłady z tekstu,
Nauka o języku.
Słownikowe A... B... C...
Rodzaje i funkcje słowników
• zna podstawowe rodzaje
słowników,
• sprawnie odszukuje
potrzebne mu hasła w
słowniku,
• wie, w jakich słownikach
szukać potrzebnych
podstawowych informacji,
• orientuje się w budowie
hasła słownikowego,
• zna różne rodzaje
słowników specjalnych,
• sprawnie i poprawnie
odczytuje hasło słownikowe,
• w swojej pracy korzysta z
wszystkich rodzajów
słowników,
• sprawnie i poprawnie
odczytuje hasło słownikowe,
rozumie zawarte w nim
skróty,
Norman Davies Europa
(fragment)
• na podstawie tekstu
odtwarza informacje o
mitologicznej Europie,
przedstawia ją,
• odtwarza treść mitu o
porwaniu Europy,
• wyjaśnia pochodzenie
nazwy Europa,
• na podstawie tekstu
wyjaśnia symboliczne
znaczenie mitu o porwaniu
Europy,
30
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Rozmowy na koniec wieku 3
(fragment). Z prof. Januszem
Tazbirem o Europie
• określa główny temat
rozmowy,
• na podstawie wzoru pisze
notatkę encyklopedyczną,
• wymienia przywołanych w
rozmowie polskich pisarzy,
wskazuje zagadnienia, które
poruszali,
• samodzielnie tworzy
notatkę encyklopedyczną,
• odróżnia fakty od opinii,
podaje ich przykłady z tekstu,
• samodzielnie tworzy
notatkę encyklopedyczną,
zachowuje zwięzłość i
spójność tekstu,
• nazywa wartości wspólne
dla Europejczyków,
przyporządkowuje je do
odpowiednich kręgów
kulturowych,
• tworzy notatkę
encyklopedyczną,
hierarchizuje w niej
informacje, zachowuje
zwięzłość i spójność tekstu,
Nauka o języku.
Zacytować czy
zrelacjonować? Mowa
niezależna i zależna
• zapisuje poprawnie
graficznie mowę niezależną,
• przekształca poprawnie
mowę zależną w niezależną,
• przekształca poprawnie
mowę zależną w niezależną i
odwrotnie, przestrzega zasad
zapisu,
• poprawnie i funkcjonalnie
stosuje w wypowiedziach
mowę zależną i niezależną,
Jan Parandowski Mitologia
(fragment Dwanaście prac
Heraklesa)
• podaje imiona bogów
przedstawionych w micie, we
wskazanych źródłach szuka
informacji z nimi związanych,
• przedstawia Heraklesa,
wykorzystuje podstawowe
informacje, dotyczące tego
bohatera,
• wymienia wszystkie prace
Heraklesa,
• przedstawia rolę, którą
odegrali bogowie w życiu
Heraklesa,
• przedstawia Heraklesa z
punktu widzenia wybranej
postaci z mitu,
• opowiada szczegółowo o
wybranej pracy Heraklesa,
• ze znanych mitów podaje
przykłady wpływu bogów na
życie ludzi,
• ocenia Heraklesa,
przedstawia argumenty
uzasadniające ocenę,
• ocenia, które zadanie
Heraklesa było
najtrudniejsze, uzasadnia
swą opinię,
Nauka o języku.
Nec Hercules contra plures,
czyli siła złego na jednego.
Frazeologizmy
• objaśnia znaczenia
frazeologizmów
pochodzących z mitologii,
• w podanych przykładach
wskazuje poprawne związki
frazeologiczne, układa z nimi
zdania,
• korzystając z
odpowiedniego słownika,
wyjaśnia znaczenie
podanych frazeologizmów,
• poprawia błędy w
podanych przykładach
związków frazeologicznych,
• podaje przykłady sytuacji,
w których można użyć
wskazanych frazeologizmów,
• wyjaśnia mechanizm
powstawania błędów w
podanych związkach
frazeologicznych, poprawia
te błędy,
• wyjaśnia, jak i dlaczego
mity przedstawiały związki
świata bogów i świata ludzi,
• wyjaśnia, jakie postawy
człowieka może
symbolizować postać
Heraklesa,
• odnosi treść mitu do
współczesności, wskazuje
zadania dla współczesnego
Heraklesa,
• wyjaśnia, w jakim celu
używamy frazeologizmów w
wypowiedziach, jakie efekty
może przynieść ich
wykorzystanie,
• stosuje celowo w
wypowiedziach prawidłowe
związki frazeologiczne,
Agatha Christie
12 prac Herkulesa
• krótko przedstawia
głównego bohatera, tworzy
• charakteryzuje bohatera,
przywołując opinie innych na
• na podstawie wybranego
wydarzenia przedstawia tok
• przedstawia Herkulesa
Poirota jako określony typ
31
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wizytówkę tej postaci,
• opowiada o przyczynach,
przebiegu i rezultatach
wybranego zadania, którym
zajmował się główny bohater,
jego temat,
• ocenia, które z zadań
Herkulesa Poirota było
najciekawsze, uzasadnia
swą opinię,
myślenia bohatera,
• przedstawia i omawia
związek rozwiązywanych
przez detektywa spraw z
mitologiczną opowieścią o
Heraklesie,
postaci, obecny w literaturze
popularnej,
• przedstawia cechy
powieści detektywistycznej,
tworzy instrukcję, jak napisać
dobry utwór tego rodzaju,
Pieśń o Rolandzie
(fragmenty)
• odtwarza okoliczności
(czas, miejsce, przyczyny,
walczące strony), w jakich
doszło do bitwy,
przedstawionej w utworze,
• opisuje wygląd tytułowego
bohatera,
• przedstawia okoliczności
śmierci Rolanda,
• formułuje podstawowe
zasady kodeksu rycerskiego,
• wyodrębnia kolejne
epizody bitwy, odtwarza jej
przebieg,
• charakteryzuje głównego
bohatera,
• odtwarza zachowanie,
gesty, rekwizyty
towarzyszące śmierci
Rolanda,
• formułuje zasady kodeksu
rycerskiego,
• opowiada o przebiegu
bitwy z punktu widzenia
wybranego bohatera utworu,
• nazywa wartości, które
tytułowy bohater uważał za
najważniejsze, przytacza
fragmenty tekstu z tym
związane,
• wskazuje realistyczne,
fantastyczne, symboliczne
okoliczności śmierci
Rolanda,
• porównuje
średniowiecznego rycerza z
antycznym herosem,
• komentuje literackie
sposoby przedstawienia
bitwy, wskazuje środki
dynamizujące wypowiedź i
przedstawiające przeżycia
bohaterów,
• przedstawia Rolanda jako
wzorzec osobowościowy
rycerza,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenia, zawarte w opisie
śmierci Rolanda,
• ocenia z punktu widzenia
człowieka współczesnego
zasady kodeksu rycerskiego,
Henryk Sienkiewicz Krzyżacy
• przygotowuje wzorcowe
głośne czytanie fragmentu
powieści,
• tworzy plan wybranego
wątku powieści,
• przedstawia i krótko
charakteryzuje wybraną
postać z powieści,
• wskazuje rycerstwo
polskie i krzyżackie jako
bohaterów zbiorowych
powieści,
• odróżnia rzeczywiste i
fikcyjne miejsca wydarzeń,
podaje przykłady z tekstu,
• przygotowuje wzorcowe
głośne czytanie fragmentu
powieści, który uważa za
najciekawszy,
• tytułuje wszystkie wątki
powieści, streszcza jeden z
nich,
• z punktu widzenia
wybranego bohatera
powieści przedstawia i
charakteryzuje dowolną
postać z utworu,
• wymienia bohaterów
należących do obu grup
rycerskich,
• przygotowuje wzorcowe
głośne czytanie fragmentu
powieści, który uważa za
najciekawszy, uzasadnia swą
opinię,
• przedstawia i komentuje
sposób łączenia wątków w
utworze, podaje przykłady z
tekstu,
• wyjaśnia, którą postać z
powieści można nazwać
bohaterem dynamicznym,
wyjaśnia dlaczego,
charakteryzuje go,
• podaje przykłady
• przygotowuje nagranie
radiowej powieści w
odcinkach złożone z
najbardziej emocjonujących
scen,
• wyjaśnia, czym różni się
akcja od fabuły utworu,
wskazuje przykłady
wydarzeń epizodycznych,
retrospekcji, epilogu,
• dokonuje charakterystyki
porównawczej wybranych
bohaterów powieści,
• określa sposoby
przedstawienia przez
32
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• w opisie bitwy pod
Grunwaldem wskazuje i
nazywa podstawowe środki
stylistyczne, próbuje określić
ich funkcję,
• podaje przykłady postaci
historycznych, wyjaśnia
krótko, kim byli ci
bohaterowie,
• w opisie bitwy pod
Grunwaldem wskazuje i
nazywa istotne środki
stylistyczne, określa ich
funkcję,
wydarzeń, w których
dochodzi do konfrontacji
bohaterów zbiorowych,
• podaje przykłady
składników świata
przedstawionego o
charakterze historycznym i
fikcyjnym,
• analizuje język opisu bitwy
pod Grunwaldem,
narratora bohaterów
zbiorowych, wyjaśnia cel,
który dzięki tym sposobom
został osiągnięty,
• wyjaśnia, dlaczego utwór
jest powieścią historyczną,
• analizuje i interpretuje opis
bitwy pod Grunwaldem,
Nauka o języku.
Drzewiej bywało... Archaizmy
i archaizacja
• rozpoznaje w tekście
archaizmy,
• rozpoznaje w tekście
archaizmy, próbuje określić
ich typy,
• wyjaśnia, na czym polega
archaizacja, jakim celom
służy,
Spotkania ze sztuką.
Jan Matejko Bitwa pod
Grunwaldem
• wymienia elementy
warstwy przedstawieniowej
obrazu, łączy je z tematem
dzieła,
• prezentuje malarskie
sposoby przedstawienia
wybranych postaci obrazu,
• wyjaśnia, czym są
archaizmy, rozróżnia ich
typy, wskazuje przykłady w
tekście,
• omawia wykorzystane
przez artystę środki języka
malarskiego, wyjaśnia ich
funkcję,
Andrzej Sapkowski Granica
możliwości (fragment)
• prezentuje główne
elementy świata
przedstawionego w utworze,
• wyjaśnia, jaki był cel
wyprawy opisanej w utworze,
• określa charakterystyczne
cechy języka, którym
posługuje się wybrany
bohater,
• wymienia uczestników
wyprawy, przedstawia ich,
• określa motywy, które
skłoniły bohaterów do
udziału w ekspedycji,
• analizuje język, którym
posługuje się wybrana
postać z utworu,
• określa relacje łączące
bohaterów utworu,
• ocenia pobudki, którymi
kierowali się poszczególni
bohaterowie biorący udział w
wyprawie,
• rozpoznaje stylizację w
utworze, nazywa jej rodzaje,
• wyjaśnia, dlaczego
opowiadanie należy do
utworów fantasy,
• przedstawia i komentuje
postawy życiowe,
reprezentowane przez
bohaterów,
• wyjaśnia, czemu służy
zastosowana w utworze
stylizacja językowa,
Nauka o języku
Składniowe łamigłówki.
Wypowiedzenia wielokrotnie
złożone
• przekształca podane
zdania pojedyncze w
wielokrotnie złożone,
• rozpoznaje i tworzy zdania
wielokrotnie złożone,
• rozpoznaje i tworzy różne
rodzaje zdań wielokrotnie
złożonych,
• świadomie i celowo
stosuje w wypowiedziach
różne rodzaje zdań
wielokrotnie złożonych,
Jan Twardowski Trochę
• wprowadza do tekstu
• wymienia niektóre
• wskazuje przykłady
• omawia poetyckie
33
• wskazuje i komentuje
przyczyny i efekty sposobu
kreowania przez artystę
malarskiej wizji
historycznego wydarzenia,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
plotek o świętych
wiersza znaki interpunkcyjne,
odczytuje zgodnie z nimi
głośno tekst,
określenia prezentujące
bohaterów wiersza, próbuje
wyjaśnić ich znaczenie,
Wiktor Hugo Katedra Marii
Panny w Paryżu (fragment)
• na podstawie tekstu
wyjaśnia, jakie funkcje pełniła
tytułowa katedra w czasach
średniowiecza,
• z podanych propozycji
wybiera te, które wskazują
cechy wspólne gotyckich
świątyń i wielkich dzieł
literackich,
• na podstawie tekstu
opisuje fasadę katedry,
• z podanych propozycji
wybiera te, które wskazują
cechy wspólne gotyckich
świątyń i wielkich dzieł
literackich, uzasadnia swój
wybór,
Nauka o języku.
Kropka, kreska, kropka, czyli
interpunkcyjne SOS
Interpunkcja w
wypowiedzeniach
• zna najczęściej stosowane
znaki interpunkcyjne, stara
się je stosować w praktyce,
Miron Białoszewski Fioletowy
gotyk
Irving Stone Udręka i
ekstaza (fragment)
kolokwializmów i
paradoksów; wyjaśnia, jakie
znaczenia zostały dzięki nim
wyeksponowane,
• z punktu widzenia
paryskiego przewodnika
opisuje fasadę katedry,
• próbuje samodzielnie
wskazać wspólne cechy
gotyckich świątyń i wielkich
dziel literackich,
sposoby przedstawiania
bohaterów, wyjaśnia
wynikające z nich znaczenia,
• zna wszystkie znaki
interpunkcyjne, stara się je
stosować w praktyce,
• stosuje poprawnie
wszystkie znaki
interpunkcyjne,
• stosuje poprawnie
wszystkie znaki
interpunkcyjne ze
świadomością funkcji, które
pełnią,
• wyodrębnia w tekście
wiersza obrazy poetyckie,
• na podstawie wzoru pisze
podanie,
• korzystając z podanych
propozycji, wyjaśnia
znaczenie niektórych metafor
tworzących obrazy
poetyckie,
• pisze samodzielnie
podanie,
• próbuje samodzielnie
wyjaśnić znaczenia
wynikające z metaforyki
utworu,
• pisze samodzielnie
podanie, stosuje właściwy
układ graficzny zapisu,
• dostrzega różne
perspektywy, z których
patrzy osoba mówiąca,
wyjaśnia znaczenie tego
zabiegu,
• pisze podanie,
przestrzega wszystkich
wyznaczników tej formy
wypowiedzi,
• wymienia etapy pracy nad
posągiem,
• wskazuje nawiązania do
biblijnej opowieści,
• na podstawie tekstu
opisuje sposób pracy
Michała Anioła,
• wyjaśnia, dlaczego biblijny
Dawid stał się postacią
przedstawioną przez artystę,
• na podstawie tekstu
przedstawia przeżycia twórcy
w czasie rzeźbienia,
• omawia wzorce, do
których odwoływał się w swej
pracy Michał Anioł,
• relacjonuje i komentuje
przebieg procesu twórczego
przedstawionego w tekście,
• na podstawie tekstu i
innych źródeł wyjaśnia, z
czego wynika i na czym
polega niezwykłość rzeźby
Michała Anioła,
34
• wyjaśnia, jakie
symboliczne funkcje pełniła
główna fasada katedry,
• porównuje literacki opis
katedry z podanymi dziełami
malarskimi,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Nauka o języku.
Od mecenasa do sponsora
Zapożyczenia w języku
polskim
• rozpoznaje wyraźne
zapożyczenia w tekście; wie,
w jakim słowniku szukać
informacji na ich temat,
• zastępuje zapożyczenia
wyrazami rodzimymi,
korzysta z odpowiedniego
słownika,
• przekształca tekst,
zastępując zapożyczenia
wyrazami rodzimymi,
zachowuje jego spójność i
logikę,
• świadomie i celowo
stosuje zapożyczenia, zna i
stosuje zasady ich używania,
Jan Kochanowski Na swoje
księgi; O żywocie ludzkim
• korzystając z przypisów,
przekłada tekst na język
współczesny,
• przedstawia podstawowe
wiadomości na temat
twórczości Jana
Kochanowskiego,
• określa tematykę fraszek,
ustala, kim może być osoba
mówiąca,
• wymienia utwory Jana
Kochanowskiego, potrafi
określić ich gatunek i
tematykę,
• odtwarza sposób myślenia
i wartościowania zawarty w
obu fraszkach,
• wyjaśnia, dlaczego Jana
Kochanowskiego można
nazwać humanistą,
• rozpoznaje motyw teatru
świata, tłumaczy jego
znaczenie,
• zbiera wiadomości
dotyczące twórczości Jana
Kochanowskiego; porządkuje
je, prezentuje,
Wisława Szymborska Utopia
• wyjaśnia znaczenie słowa
utopia, tworzy z nim
poprawne związki wyrazowe,
• wypisuje z tekstu nazwy
własne, ustala, czego
dotyczą,
• podaje przykłady
obrazujące, co może być
utopią,
• wyjaśnia sposób
tworzenia nazw własnych w
utworze,
• wyjaśnia, o jakiej utopii
jest mowa w wierszu,
• łączy nazwy własne, użyte
w tekście, ze sposobem
myślenia człowieka,
• wyjaśnia metaforykę
wiersza, wykorzystuje
podane znaczenie metafor
do sformułowania znaczeń
tekstu,
• odtwarza refleksje osoby
mówiącej na temat wartości
w życiu człowieka,
przedstawia własną opinię na
ten temat,
Stanisław Barańczak
Południe
• formułuje pytania do
tekstu,
• dostrzega niezwykłość
graficznego zapisu tekstu,
próbuje wyjaśnić jego
związek z tematyką wiersza,
• z podanych propozycji
hipotez interpretacyjnych
wybiera tę, którą uważa za
najtrafniejszą,
• wyjaśnia związek
graficznego zapisu tekstu z
tytułem i tematyka utworu,
• próbuje samodzielnie
sformułować hipotezę
interpretacyjną dotyczącą
znaczeń tekstu,
• z podanych propozycji
wybiera znaczenia metafor
występujących w wierszu,
• przedstawia własną
propozycję interpretacji
utworu,
• wyjaśnia znaczenie
metafor, występujących w
utworze,
Molier Skąpiec
• wybiera z tekstu
fragmenty, na podstawie
których można nazwać cechy
charakteru i osobowości
• określa stosunek
głównego bohatera do
różnych wartości, popiera
swą opinię przykładami z
• odtwarza opinie innych
bohaterów o tytułowej
postaci, komentuje je,
• określa i ocenia więzi
• omawia i komentuje
sposób przedstawienia
postaci w dramacie,
wyjaśnia, na czym polega
35
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
głównego bohatera, próbuje
je komentować,
• wymienia członków
rodziny, krótko ich
przedstawia,
• wskazuje fragmenty, które
uznaje za komiczne, próbuje
określić źródło komizmu,
• pisze zawiadomienie o
klasowej inscenizacji
fragmentów Skąpca,
tekstu,
• przedstawia i opisuje
relacje łączące członków
rodziny,
• podaje z tekstu przykłady
komizmu postaci, sytuacji,
słowa,
• pisze opowiadanie, w
którym bohaterem jest
uwspółcześniona postać
skąpca,
emocjonalne między
członkami przedstawionej
rodziny,
• omawia różne rodzaje
komizmu wykorzystane w
utworze, określa ich rolę i
cel,
• tworzy charakterystykę
głównego bohatera,
komedia charakterów,
• uogólnia sądy o ludziach
przedstawionych w utworze,
• wyjaśnia, na czym polega
komizm jako kategoria
estetyczna, wykorzystuje
odwołania do tekstu,
• proponuje
uwspółcześnioną wersję
Skąpca,
Ignacy Krasicki Hymn do
miłości ojczyzny
• rozpoznaje adresata
utworu,
• rozpoznaje tezę zawartą w
utworze, formułuje ją
własnymi słowami,
• przypomina, czym cechuje
się hymn jako gatunek
liryczny,
• pod kierunkiem
nauczyciela pisze rozprawkę,
• wskazuje w tekście
apostrofę; określa charakter
adresata,
• wskazuje wersy o
charakterze
argumentacyjnym, odtwarza
ich zawartość treściową,
• wyjaśnia, dlaczego utwór
reprezentuje hymn jako
gatunek liryczny,
• pisze samodzielnie
rozprawkę, gromadzi
wystarczające do
udowodnienia tezy
argumenty,
• dostrzega i wyjaśnia
związek adresata z tonacją
uczuciową wiersza,
• określa kompozycję
utworu, wydziela w niej tezę,
argumenty, konkluzję,
komentuje związek
kompozycji z tematem,
• wyjaśnia związek gatunku
utworu z jego tematyką,
• pisze rozprawkę,
hierarchizuje argumenty,
zbiera wnioski,
• określa osobę mówiącą w
wierszu, ustala, w czyim
imieniu się wypowiada i jaki
jest jej związek z adresatem,
rozpoznaje lirykę zwrotu do
adresata,
• określa styl utworu,
dostrzega i nazywa językowe
środki, wpływające na cechy
tego stylu,
• podaje przykłady innych
utworów reprezentujących
gatunek hymnu; zestawia je
z tekstem Krasickiego,
wskazuje podobieństwa i
różnice,
• pisze rozprawkę, realizuje
wszystkie cechy tej formy
wypowiedzi,
Ignacy Krasicki Bajki (wybór)
• odtwarza własnymi
słowami treść poznanych
bajek,
• wie, że pod postaciami
zwierzęcych bohaterów
przedstawieni zostali ludzie,
• formułuje tematy kolejnych
bajek,
• wie, czym jest alegoria,
wskazuje jej przykłady w
tekstach bajek,
• wyjaśnia, czym jest morał,
• dzieli poznane bajki ze
względu na podejmowany
przez nie temat,
• wyjaśnia, na czym polega i
z czego wynika alegoryczny
charakter bajek,
• uogólnia spostrzeżenia
związane z tematyką bajek
Krasickiego,
• uogólnia sądy na temat
bohaterów bajek,
• wyjaśnia, na czym polega i
36
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• cytuje fragmenty, z których
wynika pouczenie,
• wymienia cechy bajki jako
gatunku literackiego,
wskazuje jego przykłady z
tekstów,
• wyjaśnia, dlaczego
poznane utwory reprezentują
bajkę jako gatunek literacki,
• wyjaśnia rolę morału w
bajkach,
• wie, że bajka jest
gatunkiem pogranicznym,
wskazuje cechy epickie i
liryczne,
z czego wynika dydaktyczny
charakter bajek,
• omawia bajkę jako
gatunek literacki, rozróżnia
bajki epigramatyczne i
narracyjne,
Zofia Kossak-Szczucka
Obiad czwartkowy
• odtwarza podstawowe
informacje o obiadach
czwartkowych (miejsce,
czas, cel, uczestnicy),
• wymienia wszystkich
uczestników obiadów
czwartkowych, przedstawia
ich,
• zbiera i przedstawia
dodatkowe informacje o
uczestnikach obiadów
czwartkowych i przebiegu ich
spotkań,
• wyjaśnia, na czym
polegała ważna dla polskiej
kultury rola obiadów
czwartkowych,
Nauka o języku
Na pomoc Matejce i
Sapiesze, czyli stąpanie po
kruchym lodzie...
O odmianie nazwisk
Adam Mickiewicz Świteź
• zna podstawowe reguły
odmiany nazwisk, stara się je
stosować w praktyce,
• stara się poprawnie
odmieniać nazwiska,
• zna reguły odmiany
nazwisk, stosuje je w
praktyce,
• poprawnie odmienia
wszystkie typy nazwisk,
• odtwarza główne
wydarzenia utworu,
• wymienia bohaterów
utworu, dzieli je na postaci
fantastyczne i realistyczne,
• przypomina główne cechy
ballady,
• wskazuje i nazywa
podstawowe środki poetyckie
służące do przedstawienia
elementów krajobrazu,
• porządkuje wydarzenia
przedstawione w utworze,
dzieli je na fantastyczne i
realistyczne,
• określa postawy
bohaterów przedstawionych
w retrospekcji z punktu
widzenia dobra i zła,
• wskazuje cechy ballady w
utworze,
• dostrzega różnorodność
zastosowanych środków
poetyckich, nazywa środki
budujące nastrój, określa ten
nastrój,
• rozróżnia dwa plany
czasowe w utworze,
przyporządkowuje im
odpowiednie wydarzenia,
• określa postawy
bohaterów i narratora wobec
rzeczywistości,
• wskazuje w utworze cechy
różnych rodzajów literackich,
• wskazuje przykłady
środków poetyckich
związanych z wrażeniami
plastycznymi i akustycznymi
tworzącymi nastrój, omawia
ich funkcję,
• wie, czym jest
retrospekcja; wyjaśnia,
czemu służy w toku narracji i
jakie skutki wywołuje,
• komentuje, w jaki sposób
ukazany został problem winy
i kary w utworze,
• przedstawia balladę jako
gatunek literacki,
• analizuje język utworu,
łączy swe spostrzeżenia z
tematyką i gatunkiem utworu,
Nauka o języku.
Gdziekolwiek będziesz...
Nazwy miejscowe i ich
odmiana
• stosuje poprawną
odmianę popularnych i
często używanych nazw
miejscowych,
• stara się stosować
poprawną odmianę nazw
miejscowych,
• poprawnie odmienia
nazwy miejscowe,
• zna reguły odmiany nazw
miejscowych, poprawnie
stosuje je w praktyce,
37
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Adam Mickiewicz Do M***
• określa, kim może być
osoba mówiąca i adresat
utworu, przywołuje
odpowiednie fragmenty
tekstu,
• dostrzega rytmiczność
utworu, próbuje ustalić, z
czego ona wynika,
• nazywa relacje łączące
osobę mówiącą i adresata,
popiera swe ustalenia
przykładami z tekstu,
• omawia układ rymów,
budowę strof, wskazuje te
elementy jako sposób
rytmizacji utworu,
• określa sytuację liryczną,
wyodrębnia zdarzenia i
sytuacje, o których mówi
podmiot liryczny,
• wymienia wszystkie
sposoby rytmizacji tekstu,
• omawia stan psychiczny
osoby mówiącej, nazywa jej
uczucia, łączy tekst z
biografią poety, podaje
argumenty,
• omawia sposoby rytmizacji
tekstu; wyjaśnia, jak wpływa
ona na nastrój i
przedstawiane emocje,
Juliusz Słowacki Hymn
• wybiera fragmenty
opisujące przestrzeń,
wydobywa z nich znaczenia
dosłowne,
• ustala, kim może być
osoba mówiąca, uzasadnia
swą opinię przykładami z
tekstu,
• rozpoznaje refren w
utworze, wyjaśnia jego rolę,
• wyodrębnia obrazy
poetyckie, związane z
przestrzenią, ustala ich
zawartość,
• wskazuje fragmenty
mówiące o przeszłości i
przyszłości bohatera
lirycznego, komentuje je,
• analizuje budowę tekstu,
wskazuje powtarzające się
elementy,
• analizuje sposób
tworzenia obrazów
poetyckich związanych z
przestrzenią,
• określa stan psychiczny i
emocje bohatera; ustala,
czym są spowodowane,
• omawia kompozycję
wewnętrzną i budowę
wiersza, łączy je z nastrojem
utworu,
• określa symboliczny
charakter przestrzeni, łączy
ją z emocjami osoby
mówiącej,
• zna pojęcie liryki osobistej;
wyjaśnia, dlaczego utwór
należy do tego typu liryki,
• analizuje budowę i
kompozycję wewnętrzną,
zestawia je ze stylem
wypowiedzi poetyckiej,
formułuje wnioski,
Spotkania ze sztuką. Caspar
David Friedrich Wędrowiec
nad morzem chmur
• wymienia elementy
przedstawione na obrazie,
opisuje widok, który roztacza
się przed patrzącym,
• wskazuje podstawowe
środki języka malarskiego,
wykorzystane w dziele,
• wskazuje elementy, które
mogą mieć znaczenia
symboliczne, próbuje ustalić
te znaczenia,
• wskazuje podstawowe
środki języka malarskiego
wykorzystane w dziele,
próbuje odczytać wynikające
z nich znaczenia,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenia elementów,
przedstawionych na obrazie,
• analizuje kompozycję
obrazu, wyjaśnia wynikające
z niej znaczenia przenośne,
• przedstawia dosłowne i
symboliczne znaczenia
dzieła,
• wskazuje i nazywa zasady
kompozycyjne, którym
podporządkowane jest
dzieło, określa wynikające z
kompozycji znaczenia,
Juliusz Słowacki Testament
mój
• wskazuje wersy, w których
poeta mówi o swoim życiu,
na ich podstawie odtwarza
konkretne informacje,
• komentuje wersy
dotyczące życia bohatera,
zestawia je z informacjami
biograficznymi dotyczącymi
• wskazuje wersy mówiące
o twórczości, wyjaśnia ich
metaforykę,
• odtwarza treść nakazów i
• przedstawia portret
człowieka i artysty wpisany w
tekst,
• komentuje refleksje
38
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• wskazuje fragmenty,
ujawniające adresatów
wypowiedzi,
poety,
• wskazuje adresata
konkretnego i uogólnionego,
próśb skierowanych do
adresatów, komentuje je,
dotyczące wpływu twórczości
na potomnych,
Cyprian Norwid Za wstęp
(Ogólniki)
• własnymi słowami
odtwarza treść kolejnych
strof,
• wskazuje, co niezwykłego
dostrzega w budowie i
zapisie utworu,
• określa, o jakich etapach
życia człowieka mówi wiersz,
podaje cytaty z tekstu,
• omawia warstwę
interpunkcyjną utworu,
próbuje określić efekty
uzyskane za pomocą
znaków interpunkcyjnych,
• wyjaśnia znaczenie
metafor przedstawiających
etapy życia człowieka,
• analizuje język poetycki
utworu, formułuje wnioski,
• odtwarza poglądy poety
na temat roli poezji,
wskazuje, które wartości
uznaje on za najważniejsze,
• przedstawia nowatorstwo
formy i języka utworu,
Bolesław Prus Kamizelka
• odtwarza przebieg
wydarzeń przedstawionych w
utworze,
• wypisuje i porządkuje
informacje o wszystkich
bohaterach utworu,
• porządkuje informacje na
temat elementów świata
przedstawionego,
• przedstawia bohaterów
utworu, posługuje się
odpowiednimi cytatami,
• wyjaśnia, dlaczego utwór
ma charakter realistyczny,
• omawia relacje i uczucia
łączące głównych bohaterów,
• wyjaśnia, w jaki sposób
prezentacja świata
przedstawionego
podporządkowana została
wymogom gatunku,
• na podstawie tekstu
uogólnia refleksje na temat
związków między ludźmi,
Bolesław Prus Kroniki
(fragment)
• formułuje temat tekstu,
• wskazuje słowa i
wypowiedzi
charakterystyczne dla języka
potocznego, próbuje ustalić
cel ich użycia w tekście przez
autora,
• pisze sprawozdanie z
wydarzenia, którego był
świadkiem lub uczestnikiem,
• formułuje problemy,
poruszane w tekście,
• wskazuje zastosowane
środki stylistyczne, określa
ich funkcję,
• pisze sprawozdanie,
próbuje stosować
funkcjonalny styl wypowiedzi,
• odtwarza opinie i oceny
autora tekstu,
• nazywa najważniejsze
cechy stylu autora, popiera je
przykładami,
• pisze artykuł związany
tematycznie ze wskazanymi
problemami,
• wyjaśnia, dlaczego tekst
ma charakter publicystyczny,
• charakteryzuje styl tekstu,
zwraca uwagę na jego
specyficzne cechy,
• pisze artykuł poruszający
problemy, które uznaje za
ważne,
Gatunki dziennikarskie
• na podstawie informacji
wstępnych wylicza
najważniejsze zadania
tekstów prasowych,
• przedstawia ostatnio
• rozpoznaje podstawowe
gatunki prasowe,
• próbuje ocenić
przeczytane ostatnio teksty
prasowe,
• rozróżnia gatunki
prasowe, zna ich
podstawowe cechy,
rozpoznaje je w tekstach,
• wartościuje przeczytane
• wskazuje różnice między
tekstem literackim a tekstem
dziennikarskim,
• komentuje, ocenia i
wartościuje poznawane
39
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przeczytane teksty prasowe,
określa ich tematykę,
ostatnio teksty prasowe,
samodzielnie teksty prasowe,
Ryszard Kapuściński
Jeszcze dzień życia
(fragment)
• streszcza poznany
fragment reportażu,
• wyodrębnia z tekstu
fragmenty opisowe; ustala,
czego dotyczą,
• wymienia podstawowe
cechy reportażu jako
gatunku,
• wskazuje najważniejsze
wydarzenia, ustala
powiązania przyczynowoskutkowe między nimi,
• we fragmentach
opisowych wskazuje i
nazywa środki językowe,
określa ich funkcję,
• wyjaśnia, czym cechuje
się reportaż jako gatunek,
podaje przykłady utworów,
• na podstawie
przedstawionych
wydarzeń określa
tematykę i problematykę
reportażu,
• wyodrębnia z tekstu
dygresje, ustala, czego
dotyczą, jaką pełnią rolę w
tekście,
• rozpoznaje cechy stylu
publicystycznego,
• komentuje, jakie prawdy
ogólne i refleksje można
sformułować po
zapoznaniu się z treścią
reportażu,
• charakteryzuje styl
reportażu Kapuścińskiego,
• porównuje styl
publicystyczny ze stylem
naukowym, formułuje
wnioski,
Kazimierz Przerwa Tetmajer
O Panu Jezusie i zbójnikach
• wymienia bohaterów
opowiadania, proponuje
zasadę ich podziału,
• wyodrębnia wyrazy
gwarowe, próbuje je wyjaśnić
na podstawie kontekstu,
• przedstawia wydarzenia
utworu, dzieli je na
realistyczne i fantastyczne,
• tłumaczy fragmenty zdań,
w których występuje
stylizacja gwarowa,
• wyodrębnia punkt
kulminacyjny, określa
kompozycję utworu,
• rozpoznaje różne sposoby
stylizacji gwarowej, podaje
ich przykłady z tekstu,
• formułuje problematykę
utworu, omawia różnice
między sprawiedliwością
ludzką a Boską,
• rozumie całość tekstu,
tłumaczy go na język
literacki, wyjaśnia, na czym
polega i czemu służy
stylizacja gwarowa,
Nauka o języku.
Jak głowa, taka mowa
Gwary i dialekty
• rozróżnia język ogólny i
gwarowy,
• wyjaśnia znaczenie
najczęściej spotykanych
regionalizmów,
• rozpoznaje cechy języka
własnego regionu,
• wyjaśnia, jakie znaczenie
dla kultury narodowej mają
regionalne odmiany języka
Stefan Żeromski Siłaczka
(fragmenty)
• odtwarza historię życia
Pawła Obareckiego,
porządkuje chronologicznie
wydarzenia z nim związane,
• odtwarza, w jaki sposób
Obarecki ocenił życiowe
wybory Stasi Bozowskiej,
• przypomina, jakie idee
chciał początkowo
realizować bohater, podaje
przyczyny, dla których z nich
zrezygnował,
• próbuje ocenić życiowe
wybory bohaterów,
• porównuje postawy
życiowe Obareckiego i
Bozowskiej,
• ocenia życiowe wybory
bohaterów, popiera swą
ocenę argumentami,
• dostrzega ironię narratora,
wyjaśnia jej znaczenie dla
oceny postawy Obareckiego,
• uogólnia refleksje na
temat życiowych wyborów
człowieka, ich przyczyn i
skutków,
40
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Bolesław Leśmian
Dziewczyna
• odtwarza własnymi
słowami historię
opowiedzianą w utworze,
• prezentuje swoje wrażenia
związane z poznanym
tekstem,
• wyodrębnia realistyczne i
fantastyczne elementy
przedstawionego świata,
• wymienia neologizmy,
ustala, od jakich wyrazów
pochodzą i co oznaczają,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenia elementów świata
przedstawionego w utworze,
• określa nastrój utworu;
wskazuje i nazywa środki
językowe, dzięki którym
został on stworzony,
• komentuje, jakie postawy
wobec świata
zaprezentowane są w
tekście, określa postawę
osoby mówiącej wobec nich,
• analizuje język utworu,
wskazuje jego specyficzne
cechy,
Maria PawlikowskaJasnorzewska Wiersze
(wybór)
• określa ogólną tematykę
wszystkich wierszy,
• wskazuje elementy
wypowiedzi pozwalające
określić osobę mówiącą,
• wskazuje i nazywa
podstawowe środki języka
poetyckiego,
• konkretyzuje temat
każdego utworu,
• określa osobę mówiącą,
• wskazuje i nazywa
podstawowe środki języka
poetyckiego, określa ich
znaczenie dla tekstu,
• wskazuje wspólne
elementy tematyczne
utworów,
• nazywa emocje, określa
stan uczuciowy osoby
mówiącej,
• wyodrębnia obrazy
poetyckie, omawia sposoby
ich kreowania,
• łączy tematykę utworów z
poezją o tematyce
uczuciowej, podaje przykłady
innych, podejmujących ją
twórców,
• opisuje sytuacje liryczne
zobrazowane w wierszach,
łączy z nimi stany uczuciowe
osoby mówiącej,
• dostrzega puenty,
komentuje ich rolę w
budowaniu znaczeń całości,
Magdalena Samozwaniec
Maria i Magdalena
(fragment)
• wymienia uczestników
spotkania, przedstawia ich,
• na podstawie wzoru pisze
CV,
• przedstawia twórców
biorących udział w spotkaniu,
gromadzi o nich dodatkowe
informacje,
• pisze samodzielnie CV,
• przedstawia realia życia
literackiego zaprezentowane
w utworze,
• pisze CV, zachowuje
formę graficzną tej formy
wypowiedzi,
• odczytuje intencje
wypowiedzi bohaterów,
• pisze CV, realizuje
wszystkie wymogi tej formy
wypowiedzi,
Konstanty Ildefons
Gałczyński Prośba o wyspy
szczęśliwe;
Pieśń III
• rozpoznaje nadawcę i
adresata wypowiedzi
poetyckiej,
• wskazuje anaforę,
• opisuje sytuację liryczną w
obu tekstach,
• określa rolę anafory w
tekście,
• określa nastrój utworów,
• wskazuje, nazywa środki
poetyckie kreujące nastrój
utworów,
• rozpoznaje w tekście
motyw arkadyjski, komentuje
jego związek z tematyką
utworów,
• komentuje sposoby
kreowania obrazów
poetyckich,
Ernest Hemingway Stary
• relacjonuje kolejne etapy
• relacjonuje w czasie
• relacjonuje przebieg
• wyjaśnia metaforyczny
41
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
człowiek i morze
walki bohatera z marlinem,
• przedstawia głównego
bohatera, opisuje jego
wygląd,
• wskazuje fragmenty
opisowe w tekście, ustala ich
tematykę,
• wypisuje z tekstu zdania o
charakterze sentencji,
teraźniejszym przebieg walki
bohatera z marlinem,
• wymienia cechy
charakteru głównego
bohatera, przywołuje
potwierdzające je sytuacje,
• analizuje fragmenty
opisowe utworu,
• przedstawia swoje
rozumienie sentencji,
zawartych w utworze,
zmagań bohatera z
marlinem, eksponuje emocje
i uczucia,
• tworzy psychologiczny
portret głównego bohatera,
• analizuje i komentuje
fragmenty opisowe utworu,
• komentuje sentencje
zawarte w tekście,
sens walki bohatera z
marlinem,
• określa motywy
postępowania głównego
bohatera, komentuje je i
ocenia,
• ustala przenośne
znaczenia wynikające z
fragmentów opisowych
utworu,
• uogólnia refleksje,
związane ze znaczeniami
wynikającymi z sentencji,
Aleksander Kamiński
Kamienie na szaniec
• odtwarza podstawowe
realia okupowanej
Warszawy,
• wymienia główne akcje
Małego Sabotażu, opowiada
o przebiegu jednej z nich,
• korzystając ze słownika,
wyjaśnia różnice między
sabotażem a dywersją,
• przedstawia bohaterów
utworu, podaje ich imiona,
nazwiska, pseudonimy,
zainteresowania,
• według wzoru tworzy
notkę biograficzną,
• odtwarza przebieg akcji
pod Arsenałem,
• według wzoru tworzy opis
sytuacji,
• wyjaśnia, skąd pochodzi
tytuł utworu,
• opowiada o realiach
okupowanej Warszawy,
przywołuje fragmenty tekstu,
• wyjaśnia, czym był Mały
Sabotaż, porządkuje
informacje związane z
akcjami małego sabotażu,
• opowiada o wybranej akcji
dywersyjnej opisanej w
utworze,
• ustala, co łączyło
głównych bohaterów utworu,
• tworzy notkę biograficzną,
• opowiada o przebiegu
akcji pod Arsenałem,
• tworzy opis sytuacji,
• opowiada o wydarzeniach
związanych z przywołaniem
fragmentu wiersza
Słowackiego,
• przedstawia, jak żyli ludzie
w okupowanej Warszawie,
uzupełnia informacje z tekstu
wiadomościami zdobytymi
samodzielnie,
• zbiera wiadomości na
temat akcji Małego
Sabotażu, uogólnia je,
• zbiera, porządkuje i
uogólnia informacje
związane z akcjami
dywersyjnymi opisanymi w
utworze,
• porównuje głównych
bohaterów utworu, formułuje
wnioski,
• tworzy notkę biograficzną,
zwraca uwagę na porządek
informacji,
• relacjonuje przebieg akcji
pod Arsenałem,
• tworzy opis sytuacji,
dynamizuje wypowiedź,
• wyjaśnia metaforyczne
• wyjaśnia, do jakiego typu
literatury można zaliczyć
utwór Kamińskiego,
uzasadnia swą opinię,
• komentuje, jaką rolę
odgrywały akcje Małego
Sabotażu dla ludności
okupowanej stolicy,
• przedstawia refleksje
związane z dylematami
moralnymi, jakie przeżywali
bohaterowie biorący udział w
akcjach dywersyjnych,
• przedstawia głównych
bohaterów utworu jako
reprezentantów „pokolenia
Kolumbów”,
• tworzy notkę biograficzną,
selekcjonuje, porządkuje
informacje,
• relacjonuje przebieg akcji
pod Arsenałem, przedstawia
emocje uczestników,
• tworzy opis sytuacji,
42
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
znaczenie tytułu,
stosuje funkcjonalnie środki
językowe, dynamizujące
wypowiedź,
• komentuje, w jaki sposób
bohaterowie zrealizowali
przesłanie poetyckie
Słowackiego,
Krzysztof Kamil Baczyński
Elegia o...[chłopcu polskim]
• wyodrębnia obrazy
poetyckie,
• ustala, kto może być
osobą mówiącą, a kto
adresatem utworu,
• dostrzega i omawia zasadę
tworzenia obrazów
poetyckich,
• komentuje relacje łączące
osobę mówiącą z
adresatem, przywołuje
odpowiednie sformułowania
z tekstu,
• dostrzega dwa plany
czasowe, wyjaśnia zasadę
ich zestawienia,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenie tytułu, formułuje
uniwersalne przesłanie
utworu,
• wyjaśnia metaforykę
utworu,
• uogólnia refleksje na temat
postaw człowieka wobec zła,
Anna Świrszczyńska
Strzelać w oczy człowieka;
Jej śmierć ma szesnaście lat
• ustala, co łączy bohaterów
lirycznych obu wierszy,
• wyjaśnia, jakie wspólne
przeżycia i doświadczenia
mieli bohaterowie obu
utworów,
• uogólnia sądy na temat
postawy moralnej bohaterów
obu wierszy,
• uogólnia refleksje
wynikające ze znaczeń obu
tekstów,
Melchior Wańkowicz Ziele na
kraterze (fragment)
• wyjaśnia, z jakimi
rzeczywistymi wydarzeniami
związany jest tekst
Wańkowicza,
• na podstawie tekstu
wymienia, w jaki sposób
wyraża się pamięć o
poległych powstańcach,
• przyporządkowuje
symboliczne znaczenia
zdarzeniom przedstawionym
w tekście,
• łączy bohaterów utworu z
tradycjami walki o
niepodległość, dostrzega
ciągłość historii i
uniwersalizm postaw,
Tadeusz Różewicz
Warkoczyk
• odtwarza sytuację
liryczną, z którą związana
jest wypowiedź osoby
mówiącej,
• dostrzega kontrast,
wskazuje elementy
kontrastujące ze sobą,
wyjaśnia rolę kontrastu w
tworzeniu znaczeń,
• dostrzega, że wiersz
należy do liryki pośredniej,
wyjaśnia, jakie ma to
znaczenie dla wymowy
utworu,
• określa styl wypowiedzi
osoby mówiącej; wyjaśnia, w
jaki sposób wpływa on na
wymowę utworu,
Ida Fink Zabawa w klucz
• wyjaśnia, na czym polega i
z czym jest związana
sytuacja bohaterów
opowiadania,
• wyjaśnia, kim są
bohaterowie opowiadania, z
czego wynika ich
zachowanie,
• wyjaśnia, z czego wynika i
na czym polega tragizm
tytułowej zabawy,
• odtwarza zmiany napięcia
• uogólnia refleksje na
temat postaw człowieka w
sytuacji zagrożenia,
• wyjaśnia, w jaki sposób
43
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• porządkuje wydarzenia
przedstawione w
opowiadaniu,
• wyodrębnia kolejne etapy
akcji opowiadania,
akcji, ustala, z czym są
związane,
konstrukcja akcji
opowiadania podkreśla jego
dramatyzm,
Wisława Szymborska Koniec
i początek
• wypisuje z tekstu
sformułowania wiążące się z
wojną,
• wyodrębnia obrazy
poetyckie,
• wymienia czynności
wykonywane przez ludzi po
wojnie, uogólnia je,
• wskazuje frazeologizmy,
wyjaśnia ich rolę w tekście,
• komentuje tytuł utworu,
zestawia go z treścią
wypowiedzi poetyckiej,
• dostrzega ironię w
wypowiedzi; ustala, czego
dotyczy
• przedstawia i komentuje
stosunek ludzi do minionych
wojennych wydarzeń,
• analizuje język wypowiedzi
poetyckiej,
Aldous Huxley Nowy
wspaniały świat (fragment)
• ustala miejsce, czas
opisywanych wydarzeń,
• przedstawia swoje
wrażenia, związane ze
światem opisanym w tekście,
• porządkuje informacje
dotyczące tego, co widzieli
studenci w czasie wizyty w
ośrodku,
• ocenia świat opisany w
tekście,
• wyjaśnia, jaki był cel
działań prowadzonych w
ośrodku,
• ocenia świat opisany w
tekście, przedstawia
argumenty,
• komentuje, jaki jest świat
przedstawiony w utworze,
• wyjaśnia znaczenie
pojęcia antyutopia,
uzasadnia, dlaczego można
je łączyć z poznanym
tekstem,
George Orwell Folwark
zwierzęcy
• omawia podstawowe
elementy świata
przedstawionego w utworze,
• wymienia bohaterów
utworu, krótko ich
przedstawia,
• wypisuje zwroty
charakterystyczne dla języka
propagandy,
• na podstawie wzoru pisze
protokół,
• porządkuje informacje
dotyczące świata
przedstawionego w utworze,
• dostrzega alegorię jako
sposób prezentacji
bohaterów,
• wskazuje
charakterystyczne cechy
języka propagandy,
• pisze protokół związany z
wydarzeniami
przedstawionymi w powieści,
• omawia sposób
prezentacji świata
przedstawionego w utworze,
• wyjaśnia, jakie ludzkie
postawy prezentują
poszczególne zwierzęta,
• omawia mechanizmy
manipulacji językowej,
• pisze protokół związany z
rzeczywistymi wydarzeniami,
Sławomir Mrożek Rewolucja
• opowiada o działaniach
bohatera,
• ustala, co może śmieszyć
czytelnika opowiadania,
• przedstawia przyczyny
postępowania bohatera,
• wskazuje źródła komizmu,
• wyjaśnia, jakie cele chciał
osiągnąć bohater, jaki były
skutki jego działania,
• wyjaśnia, co jest źródłem
groteski w utworze,
• określa cele, jakim służy
sposób prezentacji świata
przedstawionego w utworze,
• formułuje uniwersalne
przesłania wynikające ze
sposobu kreacji bohaterów,
• omawia językowe
mechanizmy manipulowania
świadomością ludzi,
kreowania rzeczywistości,
• pisze protokół,
przestrzega wszystkich
zasad realizowanych przez
tę formę wypowiedzi,
• uogólnia sens działań
bohatera opowiadania,
• wyjaśnia, jaki jest cel
zastosowania konwencji
groteski w utworze,
44
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• odróżnia perswazję od
manipulacji językowej,
• wyjaśnia, czym różni się
perswazja od manipulacji
językowej,
• dostrzega w tekstach
przejawy perswazji i
manipulacji językowej,
• rozumie mechanizmy
perswazji i manipulacji
językowej,
• określa sytuację
odtwarzaną przez tekst
wiersza,
• dostrzega nawiązania do
języka przemówień,
wskazuje ich przykłady,
• zbiera informacje o
bohaterach (kim są, czym się
zajmują, co ich łączy),
• nazywa rodzaj narracji w
utworze,
• ustala, kim może być
osoba mówiąca,
• wskazuje typowe cechy
języka przemówień
występujące w tekście
wiersza,
• przedstawia stosunek
bohatera do życia; ustala,
przeciw czemu się buntuje,
• wyjaśnia, jaki wpływ na
prezentację świata ma użyty
rodzaj narracji,
• podaje charakterystyczne
cechy świata opisanego w
utworze,
• ocenia styl języka
wykorzystany w wierszu,
• dostrzega uniwersalny
charakter prezentowanego
świata,
• komentuje, w jaki sposób
poeta uwidacznia w utworze
swoją postawę,
• uogólnia refleksje na
temat poszukiwania własnej
drogi życia przez człowieka,
• komentuje sposób
przedstawienia świata w
utworze,
Małgorzata Hillar My z II
połowy XX wieku
• ustala, w czyim imieniu
wypowiada się osoba
mówiąca,
• wyjaśnia pojęcie
pokolenie,
• wymienia osiągnięcia
przywoływane przez osobę
mówiącą,
• podaje znane mu
przykłady różnych pokoleń,
przypomina ich wspólne
doświadczenia,
• dostrzega kontrast,
wyjaśnia, czego dotyczy,
• próbuje scharakteryzować
pokolenie, do którego należy,
• wyjaśnia, na jakie
problemy zwraca uwagę
poetycka wypowiedź,
• próbuje wskazać wartości
ważne dla pokolenia, do
którego należy,
Sylvia Plath Szklany klosz
(fragment)
• wymienia osiągnięcia
bohaterki i jej pomysły
dotyczące przyszłości,
• na podstawie wzoru pisze
list motywacyjny,
• przedstawia, na czym
polegały i z czego wynikały
dylematy bohaterki,
• pisze samodzielnie list
motywacyjny,
• wyjaśnia symboliczne
znaczenie opowieści o
drzewie figowym,
• pisze list motywacyjny,
zachowuje właściwą
kompozycję,
• uogólnia refleksje
dotyczące wyborów
życiowych człowieka,
• pisze list motywacyjny,
spełniający wszystkie
wymogi tej formy
wypowiedzi,
Nauka o języku.
Na początku było słowo, a na
końcu frazes...
Perswazja i manipulacja
językowa
Stanisław Barańczak
Określona epoka
Jerome David Salinger
Buszujący w zbożu
(fragment)
45
• wyjaśnia, o czym
świadczą marzenia i plany
bohatera,
• wskazuje fragmenty, w
których użyta została mowa
potoczna, wyjaśnia, czemu
służy taki zabieg stylistyczny,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Spotkania ze sztuką.
Paul Gauguin Skąd
przybywamy? Kim jesteśmy?
Dokąd idziemy?
• wymienia elementy
warstwy przedstawieniowej
obrazu,
• wskazuje najważniejsze
cechy kompozycji obrazu,
• proponuje wyjaśnienie
tytułu dzieła,
• ustala, jakimi środkami
malarskimi zostały
przedstawiane najważniejsze
elementy dzieła,
• omawia zasady
kompozycji postaci na
obrazie,
• interpretuje tytuł obrazu,
Max Ehrmann Desiderata
• nazywa wartości, o
których jest mowa w tekście.
• wskazuje i głośno
odczytuje zasady życia, które
uznaje za szczególnie ważne
dla współczesnego
człowieka.
SPRAWNOŚCI
• formułuje znaczenia
wynikające z zastosowanych
środków języka malarskiego,
• proponuje sposób
odczytania znaczeń
wynikających z kompozycji
obrazu,
• wyjaśnia, z czego wynika
uniwersalizm dzieła,
• przedstawia postawę
życiową prezentowaną w
tekście.
• omawia metaforykę
obrazu,
• wyjaśnia, jak kompozycja
obrazu podkreśla jego
znaczenia przenośne,
• rozpoznaje na obrazie
symbole znane z kultury i
literatury,
• komentuje postawę
życiową, która została
przedstawiona w tekście.
WYMAGANIA
KONIECZNE
PODSTAWOWE
ROZSZERZONE
DOPEŁNIAJĄCE
(ocena: dopuszczający)
(ocena: dostateczny)
(ocena: dobry)
(ocena: bardzo dobry)
• rozumie komunikaty
werbalne o wysokim stopniu
skomplikowania,
• rozróżnia informacje
werbalne oraz zawarte w
dźwięku i obrazie,
• porządkuje i
systematyzuje wysłuchane
informacje w zależności od
ich funkcji,
• rozpoznaje i odbiera
charakter wypowiedzi i
wyrażane w niej intencje,
• cytuje i komentuje
odpowiednie fragmenty
tekstu,
UCZEŃ
SŁUCHANIE
• rozumie większość
komunikatów werbalnych,
• odbiera wystarczającą dla
zrozumienia całości ilość
informacji, zawartych w
dźwięku i obrazie,
• porządkuje wysłuchane
informacje,
• odbiera ogólną intencję
cudzej wypowiedzi,
• rozumie komunikaty
werbalne,
• odbiera większość
informacji, zawartych w
dźwięku i obrazie,
• porządkuje i
systematyzuje wysłuchane
informacje,
• odbiera intencje cudzej
wypowiedzi,
• rozumie komunikaty
werbalne o wysokim stopniu
organizacji,
• odbiera informacje
zawarte w dźwięku i obrazie,
• porządkuje wysłuchane
informacje w zależności od
ich funkcji,
• rozpoznaje intencje cudzej
wypowiedzi,
MÓWIENIE
• cytuje fragmenty tekstu,
• formułuje krótką
wypowiedź na temat swoich
• cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu,
• formułuje wypowiedź
• cytuje odpowiednie
fragmenty tekstu, uzasadnia
ich wybór,
46
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
odczuć wywołanych przez
dzieło,
• przestrzega
podstawowych zasad etyki i
etykiety mowy w różnych
sytuacjach komunikacyjnych,
• formułuje ogólną opinię na
temat utworu,
• tworzy krótką wypowiedź
na temat ogólnej
problematyki utworu,
• odtwarza w wypowiedzi
podstawową treść utworu w
porządku chronologicznym,
• wypowiada się na temat
elementów świata
przedstawionego w utworze,
• prezentuje w wypowiedzi
znaczenia dosłowne utworu
lirycznego,
• wypowiada się na temat
przeczytanych samodzielnie
tekstów prasowych,
• tworzy wypowiedź
prezentującą elementy
warstwy przedstawieniowej
obrazu,
• stosuje w wypowiedzi
odpowiednie słownictwo,
• tworzy wypowiedzi z
poprawnymi konstrukcjami
składniowymi,
związaną z odczuciami, jakie
wywołuje dzieło,
• przestrzega zasad etyki i
etykiety mowy w różnych
sytuacjach komunikacyjnych,
• przedstawia swoją opinię
na temat utworu,
• przedstawia w wypowiedzi
problematykę utworu,
• odtwarza w wypowiedzi w
porządku chronologicznym
treść utworu,
• tworzy wypowiedź, w
której porządkuje informacje,
dotyczące świata
przedstawionego w utworze,
• przedstawia i omawia w
wypowiedzi znaczenia
dosłowne utworu lirycznego,
• wypowiada się na temat
przeczytanych samodzielnie
tekstów prasowych, wstępnie
je ocenia,
• tworzy wypowiedź, w
której omawia środki języka
malarskiego wykorzystane
dla zaprezentowania
warstwy przedstawieniowej
obrazu,
• stosuje w wypowiedzi
bogate słownictwo,
• tworzy wypowiedzi z
różnorodnymi konstrukcjami
składniowymi,
47
• wypowiada się na temat
odczuć, jakie może
wywoływać dzieło u odbiorcy,
• świadomie dostosowuje
swoje wypowiedzi do zasad
etyki i etykiety mowy,
• przedstawia swoją opinię
na temat utworu, uzasadnia
ją odwołaniami do dzieła,
• tworzy logiczną, zwartą
wypowiedź prezentującą
problematykę utworu,
• przedstawia treść utworu,
• formułuje wnioski na temat
sposobu prezentowania
świata przedstawionego w
utworze,
• przedstawia w wypowiedzi
znaczenia przenośne utworu
lirycznego,
• wartościuje przeczytane
samodzielnie teksty prasowe,
• tworzy wypowiedź, w
której omawia metaforykę
dzieła malarskiego,
• stosuje w wypowiedzi
bogate, różnorodne
słownictwo,
• tworzy wypowiedzi z
urozmaiconymi
konstrukcjami składniowymi,
• tworzy zwartą wypowiedź
związaną tematycznie z
odczuciami, jakie dzieło
może wywoływać u
odbiorców,
• dostosowuje swoje
wypowiedzi do zasad etyki i
etykiety mowy, ma
świadomość konsekwencji
stosowanych w wypowiedzi
form językowych,
• przedstawia uzasadnioną
opinię na temat utworu,
zawiera w niej elementy
wartościowania,
• tworzy pełną,
wyczerpującą, logiczną
wypowiedź, prezentującą
tematykę utworu,
• przedstawia treść utworu,
wplata w wypowiedź
odwołania do kontekstów,
• komentuje sposób
prezentowania świata w
utworze,
• przedstawia i komentuje w
wypowiedzi znaczenia
przenośne utworu lirycznego,
• komentuje, ocenia i
wartościuje samodzielnie
przeczytane teksty prasowe,
• tworzy wypowiedź, w
której przedstawia i
komentuje metaforykę dzieła
malarskiego,
• stosuje w wypowiedzi
różnorodne słownictwo, dba
o odpowiedni do tematu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
CZYTANIE
ODBIÓR TEKSTÓW
LITERACKICH I INNYCH
TEKSTÓW KULTURY
• rozpoznaje styl biblijny,
• rozumie występujące w
tekście archaizmy,
• rozumie wyrazy gwarowe
występujące w tekście,
• rozpoznaje w tekście
różne rodzaje stylizacji
językowej,
• odróżnia perswazję od
manipulacji językowej,
• rozpoznaje w utworze
nawiązania do innych dzieł,
• rozróżnia literaturę wysoką
i popularną,
• wydobywa z tekstu
informacje, dotyczące
faktów,
• rozpoznaje podstawowe
środki stylistyczne w tekście,
• wyodrębnia obrazy
poetyckie w utworze
lirycznym,
• wskazuje podstawowe
cechy budowy utworu
lirycznego,
• przedstawia bohatera
literackiego, krótko go
charakteryzuje,
• odtwarza wzory
osobowościowe, kreowane w
utworach,
• dostrzega związki
fikcyjnego świata utworu z
• wymienia podstawowe
cechy stylu biblijnego,
• rozpoznaje w tekście
archaizację,
• rozumie tekst, w którym
występuje stylizacja
gwarowa,
• rozpoznaje i nazywa różne
rodzaje stylizacji językowej w
tekście,
• wyjaśnia, czym różni się
perswazja od manipulacji
językowej,
• wyjaśnia sposób
nawiązania w utworze do
innych dzieł,
• dostrzega podstawowe
różnice między utworami
literatury wysokiej i
popularnej,
• wydobywa z tekstu
informacje, dotyczące faktów
i opinii,
• rozpoznaje i nazywa
środki stylistyczne w tekście,
• odtwarza dosłowne
znaczenia obrazów
poetyckich,
• omawia budowę utworu
lirycznego,
• charakteryzuje bohatera
literackiego,
• przedstawia wzory
48
• określa cechy stylu
biblijnego, wskazuje ich
przykłady w tekście,
• określa funkcje archaizacji
w tekście,
• określa rolę stylizacji
gwarowej w tekście,
• rozpoznaje różne rodzaje
stylizacji, komentuje jej
znaczenie w utworze,
• dostrzega w tekstach
przejawy perswazji i
manipulacji językowej,
• wyjaśnia rolę nawiązań w
utworze do innych dzieł,
• dostrzega i komentuje
nawiązania do literatury
wysokiej w utworach
literatury popularnej,
• odróżnia relację od opinii,
• rozpoznaje, nazywa środki
stylistyczne w tekście,
określa ich funkcję,
• odczytuje przenośne
znaczenia obrazów
poetyckich,
• omawia budowę utworu
lirycznego, wyodrębnia
sposoby rytmizacji tekstu,
• charakteryzuje bohatera
literackiego, omawia motywy
jego postępowania,
• przedstawia i komentuje
dobór leksyki,
• tworzy wypowiedzi z
różnorodnymi, funkcjonalnie
dobieranymi konstrukcjami
składniowymi,
• wyjaśnia, czym cechuje
się styl biblijny, łączy jego
cechy z tematyką i
problematyką tekstu,
• komentuje rolę archaizacji
w tekście,
• wyjaśnia, na czym polega i
czemu służy stylizacja
gwarowa,
• wyjaśnia, czemu służy
zastosowana w utworze
stylizacja językowa,
• rozumie mechanizmy
perswazji i manipulacji
językowej,
• komentuje nawiązania do
innych dzieł w utworze,
• wartościuje utwory
literatury wysokiej i
popularnej,
• odróżnia relacje od opinii,
komentuje ich powiązanie,
• wyjaśnia, jaką rolę pełnią
środki stylistyczne w
kreowaniu świata w tekście,
• komentuje znaczenia
obrazów poetyckich, omawia
sposób ich tworzenia,
• omawia budowę utworu
lirycznego, łączy ją z
warstwą treściową tekstu,
• charakteryzuje bohatera
literackiego, komentuje jego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
PISANIE
realną rzeczywistością,
• rozpoznaje groteskowy
charakter utworu,
• wie, czym cechuje się
bajka jako gatunek literacki,
odróżnia bajkę od baśni,
• wie, że reportaż jest
gatunkiem publicystycznym,
rozpoznaje go wśród innych
tekstów,
• omawia warstwę
przedstawieniową obrazu,
osobowościowe, kreowane w
utworach,
• wskazuje konkretne
odniesienia fikcyjnych
elementów świata
przedstawionego w utworze
do realnej rzeczywistości,
• wyjaśnia, na czym polega
groteskowe przedstawienie
świata w utworze,
• wymienia cechy
gatunkowe bajki,
• wyjaśnia, czym cechuje
się reportaż jako gatunek
publicystyczny,
• omawia warstwę
przedstawieniową obrazu,
wstępnie określa malarskie
sposoby jej prezentacji,
wzory osobowościowe
kreowane w utworach,
• omawia odniesienia
fikcyjnych elementów świata
przedstawionego w utworze
do realnej rzeczywistości,
• tłumaczy mechanizmy
groteski jako konwencji
literackiej,
• wie, że bajka jest
gatunkiem pogranicznym,
wskazuje jej epickie i liryczne
cechy,
• komentuje tematykę i
problematykę reportażu,
• analizuje dzieło malarskie,
wstępnie je interpretuje,
postępowanie, ocenia
wybory, których dokonał,
• ocenia z punktu widzenia
człowieka współczesnego
wzory osobowościowe,
kreowane w utworach,
• komentuje związki między
fikcją literacka a realna
rzeczywistością,
• wyjaśnia, na czym polega i
czemu służy groteska jako
konwencja literacka,
• omawia bajkę jako
gatunek literacki, rozróżnia
różne typy bajek,
• komentuje problematykę
reportażu, wykorzystuje
obserwacje stylu,
• analizuje i interpretuje
dzieło malarskie,
• korzysta z podstawowych
słowników,
• tworzy proste przypisy,
• stara się dobierać
odpowiedni styl do
wypowiedzi,
• stara się stosować
różnorodne słownictwo,
• stosuje prawidłowo
podstawowe formy
gramatyczne i ortograficzne
nazw własnych, nazwisk,
nazw miejscowych,
• stosuje różne typy zdań
złożonych,
• przestrzega zasad
interpunkcji,
• korzysta z odpowiednich
słowników,
• tworzy przypisy,
• dobiera odpowiedni styl do
wypowiedzi,
• stosuje różnorodne
słownictwo,
• stosuje prawidłowe formy
gramatyczne i ortograficzne
nazw własnych, nazwisk,
nazw miejscowych,
• stosuje poprawnie różne
typy zdań złożonych,
• przestrzega zasad
interpunkcji,
• stosuje poprawnie w
tworzonym tekście mowę
• samodzielnie dociera do
potrzebnych informacji,
• tworzy przypisy,
przywołując cytaty,
• wykorzystuje stylizację w
tworzonym tekście,
• stosuje bogate słownictwo
z różnych kręgów
tematycznych,
• zapisuje poprawnie pod
względem gramatycznym i
ortograficznym nazwy
własne, nazwiska, nazwy
miejscowe,
• celowo stosuje różne typy
zdań złożonych,
• stosuje poprawną,
• korzysta z różnorodnych
źródeł informacji,
• sprawnie posługuje się
przypisami,
• celowo i funkcjonalnie
stosuje stylizację w
tworzonym tekście,
• świadomie dobiera
słownictwo w tworzonym
tekście,
• zapisuje bezbłędnie pod
względem gramatycznym i
ortograficznym nazwy
własne, nazwiska, nazwy
miejscowe,
• celowo i poprawnie
stosuje różne typy zdań
49
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• stosuje w tworzonym
tekście mowę zależną i
niezależną,
• posługuje się oficjalną i
nieoficjalną odmianą
polszczyzny,
• tworzy według wzoru
formy użytkowe:
– podanie,
– cv,
– protokół,
– list motywacyjny,
• układa według wzoru
notatkę encyklopedyczną,
• samodzielnie pisze krótką
rozprawkę,
• samodzielnie pisze
charakterystykę postaci,
• tworzy samodzielnie opis
sytuacji,
• wyszukuje i poprawia
błędy we własnym tekście.
zależną i niezależną,
• sprawnie posługuje się
oficjalną i nieoficjalną
odmianą polszczyzny,
• tworzy samodzielnie formy
użytkowe:
– podanie,
– cv,
– protokół,
– list motywacyjny,
• układa samodzielnie
notatkę encyklopedyczną,
• pisze rozprawkę, wyraźnie
formułuje tezę i przedstawia
argumenty,
• pisze rozwiniętą
charakterystykę postaci,
• układa opis sytuacji,
dynamizuje wypowiedź,
• poprawia błędy we własnym
tekście, koryguje styl.
50
różnorodną interpunkcję,
• celowo stosuje w
tworzonym tekście mowę
zależną i niezależną,
• dobiera odpowiednio do
tworzonego tekstu oficjalną i
nieoficjalną odmianę
polszczyzny,
• tworzy poprawnie formy
użytkowe:
– podanie,
– cv,
– protokół,
– list motywacyjny,
• układa notatkę
encyklopedyczną, dba o
skrótowość tekstu,
• pisze rozprawkę,
prezentuje wyraźnie i
uzasadnia swoje
stanowisko,
• pisze rozwiniętą
charakterystykę postaci
literackiej, wykorzystuje
odwołania do tekstu,
• tworzy rozwinięty opis
sytuacji, szczegółowo
prezentuje okoliczności,
• koryguje własny tekst,
dodaje uzupełnienia.
wielokrotnie złożonych,
• tworzy tekst bezbłędny
pod względem interpunkcji,
• celowo i funkcjonalnie
stosuje w tworzonym tekście
mowę zależną i niezależną,
• wykorzystuje funkcjonalnie
oficjalną i nieoficjalną
odmianę polszczyzny,
• tworzy formy użytkowe,
zachowując ich wszystkie
wymogi:
– podanie,
– cv,
– protokół,
– list motywacyjny,
• układ notatkę
encyklopedyczną,
świadomie i poprawnie
stosuje odpowiednie skróty,
• pisze rozprawkę,
przedstawia swoje tezy,
opinie, oceny, uzasadnia je
różnymi rodzajami
argumentów,
• pisze rozwiniętą
charakterystykę postaci
literackiej, wzbogaca ją
komentowanymi cytatami i
odwołaniami do tekstu,
• tworzy opis sytuacji,
celowo dobiera sposób
narracji i styl wypowiedzi,
• samodzielnie redaguje
własny tekst.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się
na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i
erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie
analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i
publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego.
Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Analizuje i interpretuje dzieła filmowe i teatralne. Dostrzega i komentuje
związki między różnymi dziełami sztuki. Formułuje problemy, proponuje sposoby ich rozwiązania. Tworzy bezbłędne pod każdym
względem wypowiedzi ustne i pisemne. Samodzielnie planuje swoją pracę. Potrafi ocenić własne dokonania. Odnosi sukcesy w
konkursach przedmiotowych, publikuje swoje teksty.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w
stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu.
WYMAGANIA Z MATEMATYKI
POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:
K - konieczny
P - podstawowy
R - rozszerzający
D - dopełniający
W - wykraczający
ocena dopuszczająca (2)
ocena dostateczna (3)
ocena dobra (4)
ocena bardzo dobra (5)
ocena celująca (6)
51
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tematy nieobowiązkowe oznaczono szarym paskiem.
KLASA I:
DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA
TEMAT ZAJĘĆ
Lekcja organizacyjna.
Zapoznanie uczniów z
wymaganiami
edukacyjnymi i PSO.
Liczby.
Rozwinięcia dziesiętne
liczb wymiernych
Zaokrąglanie.
Szacowanie wyników.
Dodawanie i
CELE PODSTAWOWE
Uczeń:
• zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego
na lekcjach matematyki (K)
• zna PSO (K)
• zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K)
• rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych (P)
• rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K)
• umie porównywać liczby wymierne (K-P)
• umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej (K)
• umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi
na osi liczbowej (P)
• umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie (K-P)
• zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres
(K)
• umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych
skończonych i rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych
(K-P)
• zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek
dziesiętny skończony (P)
• umie porównywać liczby wymierne (P)
• umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana
liczba jest liczbą wymierną (P)
• zna sposób zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K-P)
• umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu (K-P)
• umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym
okresowym do danego rzędu (P)
• umie szacować wyniki działań (K-P)
• zna algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich
52
CELE PONADPODSTAWOWE
Uczeń:
• umie znajdować liczby spełniające określone warunki (R)
• umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone
okresowe w postaci ułamka zwykłego (R-D)
• umie dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach
tekstowych (R)
• umie znajdować liczby spełniające określone warunki (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
odejmowanie liczb
dodatnich.
Mnożenie i dzielenie
liczb dodatnich.
Wyrażenia
arytmetyczne.
Działania na liczbach
dodatnich i ujemnych.
(K)
• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w
jednakowej postaci (K)
• umie dodawać i odejmować liczby wymierne dodatnie zapisane w
różnych postaciach (P)
• zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich (K)
• umie podać liczbę odwrotną do danej (K)
• umie mnożyć i dzielić przez liczbę naturalną (K)
• umie mnożyć i dzielić liczby wymierne dodatnie (P)
• umie obliczać ułamek danej liczby naturalnej (K)
• umie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka (P)
• zna kolejność wykonywania działań (K)
• umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych
dodatnich (P)
• umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne
oraz o różnych znakach (K)
• zna pojęcie liczb przeciwnych (K)
• umie obliczać potęgi liczb wymiernych (P)
• umie stosować prawa działań (P)
Oś liczbowa. Odległość • umie odczytać z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek
liczb na osi liczbowej.
(K)
• umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności (K)
• umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną
nierówność (K-P)
• umie zapisać nierówność, jaką spełniają liczby z zaznaczonego na
osi liczbowej zbioru (P)
• zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej (K)
53
• umie zamieniać jednostki długości, masy (R)
• zna przedrostki mili i kilo (R)
• umie zamieniać jednostki długości na mikrony i jednostki
masy na karaty (R)
• umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych
dodatnich (R)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
zawierających większą liczbę działań (R-D)
• umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i
obliczać jego wartość (R)
• umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści
zadań i obliczać ich wartość (R-W)
• umie wykorzystać kalkulator (R)
• umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu,
mnożeniu i dzieleniu tak, by otrzymać ustalony wynik (R)
• umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik (D)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
zawierających wartość bezwzględną (R)
• umie stosować prawa działań (R)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych (P-D)
• umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków (R-D)
• umie obliczać wartości ułamków piętrowych (W)
• umie zaznaczać na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają
jednocześnie dwie nierówności (R-D)
• umie znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków (RD)
• umie znaleźć liczby znajdujące się w określonej odległości na
osi liczbowej od danej liczby (R-D)
• umie wykorzystywać wartość bezwzględną do obliczeń
odległości liczb na osi liczbowej (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• umie na podstawie rysunku osi liczbowej określić odległość między
liczbami (K)
• umie obliczyć odległość między liczbami na osi liczbowej (P)
• umie znaleźć rozwiązanie równania z wartością bezwzględną
(R-W)
DZIAŁ 2. PROCENTY
Procenty i ułamki.
Diagramy procentowe
Jaki to procent?
• zna pojęcie procentu (K)
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)
• umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym (K)
• umie zamienić procent na ułamek (K)
• umie zamienić ułamek na procent (K-P)
• umie zamienić liczbę wymierną na procent (P)
• umie określić procentowo zaznaczoną część figury (K-P) i zaznaczyć
procent danej figury (K-P)
• zna pojęcie diagramu procentowego (K)
• rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji informacji (P)
• umie z diagramów odczytać potrzebne informacje (K-P)
• zna sposób obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)
Obliczanie procentu
danej liczby.
• umie obliczyć procent danej liczby (K-P)
Podwyżki i obniżki
• rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent (K)
• wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent (K)
• umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent (K-P)
• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu (P)
Obliczanie liczby, gdy
dany jest jej procent.
O ile procent więcej, o • zna i rozumie określenie punkty procentowe (P)
ile mniej. Punkty
procentowe.
Zadania tekstowe obliczenia procentowe.
• zna pojęcie promila (R)
• umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie (R)
• potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować (R-D)
• potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje (R-D)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim
procentem jednej liczby jest druga liczba (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu
danej liczby (R-W)
• umie wykorzystać diagramy do rozwiązywania zadań tekstowych (RW)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i
obniżek o pewien procent (R-W)
• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na
podstawie jej procentu (R-W)
• umie obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej
(R)
• umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach tekstowych (R-W)
• umie przedstawić dane w postaci diagramu (R-D)
• umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu (R-D)
• umie rozwiązywać zadania związane z procentami (R-D)
• umie stosować własności procentów w sytuacji ogólnej (W)
DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
54
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Proste i odcinki.
Kąty.
Trójkąty.
• zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek (K)
• zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych (K)
• umie kreślić proste i odcinki prostopadłe przechodzące przez dany punkt
(P)
• umie konstruować odcinek przystający do danego (K)
• umie podzielić odcinek na połowy (P)
• zna pojęcie kąta (K)
• zna pojęcie miary kąta (K)
• zna rodzaje kątów (K-P)
• umie konstruować kąt przystający do danego (K)
• zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz
kątów utworzonych pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi
trzecia prostą i związki pomiędzy nimi (K-P)
• umie obliczyć miary katów przyległych,(wierzchołkowych, odpowiadających,
naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich (P)
• zna pojęcie wielokąta (K)
• zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)
• umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów (K-P)
• umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów w trójkącie (P-R)
Przystawanie
trójkątów.
• zna definicję figur przystających (K)
• zna cechy przystawania trójkątów (P)
• umie wskazać figury przystające (K)
• umie konstruować trójkąt o danych trzech bokach (P)
• umie rozpoznawać trójkąty przystające (P-R)
Czworokąty.
• zna definicję prostokąta i kwadratu (K)
• zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu (P)
• umie rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów (K)
• umie podać własności czworokątów (P)
• umie rysować przekątne (K)
• umie rysować wysokości czworokątów (K-P)
• umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach (P)
• zna jednostki miary pola (K)
• zna zależności pomiędzy jednostkami pola (K-P)
• umie zamieniać jednostki (P)
• zna wzór na pole prostokąta (K)
• zna wzór na pole kwadratu (K)
• umie obliczać pole prostokąta, którego boki są wyrażone w tych samych
Pole prostokąta.
Jednostki pola.
55
• umie kreślić proste i odcinki równoległe przechodzące przez dany
punkt (R)
• umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów(R)
• umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów (R)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów (R-W)
• zna warunek istnienia trójkąta (R)
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (R)
• umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty (R)
• umie stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie
podczas rozwiązywania zadań tekstowych (R-W)
• umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między
nimi zawartym (R)
• umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego
przyległe (D)
• umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem
własności trójkątów (D-W)
• umie uzasadniać przystawanie trójkątów (R-D)
• rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (R)
• umie klasyfikować czworokąty ze względu na boki i kąty (R)
• umie stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań (RW)
• umie zamieniać jednostki (R)
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania dotyczące pola prostokąta (RD)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Pola wielokątów.
Układ współrzędnych.
jednostkach (K) i różnych jednostkach (P)
• zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów (K)
• umie obliczać pola wielokątów (K)
• umie narysować układ współrzędnych (K)
• zna pojęcie układu współrzędnych (K)
• umie odczytać współrzędne punktów (K)
• umie zaznaczyć punkty o danych współrzędnych (K)
• umie rysować odcinki w układzie współrzędnych (K)
• umie rysować wielokąty w układzie współrzędnych (P)
• umie obliczyć długość odcinka równoległego do jednej z osi układu
współrzędnych (P)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i
obwodów wielokątów na płaszczyźnie (R-D)
• umie obliczać pola wielokątów (R-W)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i
obwodów wielokątów w układzie współrzędnych (R-D)
• umie wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta,
równoległoboku i trójkąta (R)
DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
Do czego służą
wyrażenia
algebraiczne?
Wartości liczbowe
wyrażeń
algebraicznych.
Jednomiany.
Sumy algebraiczne.
Dodawanie i
odejmowanie sum
algebraicznych.
• zna pojęcie wyrażenia algebraicznego (K)
• rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych (P)
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)
• umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz (K)
• umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne (K-P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla
zmiennych wymiernych (K-P)
• zna pojęcie jednomianu (K)
• zna pojęcie jednomianów podobnych (K)
• umie porządkować jednomiany (K-P)
• umie określić współczynniki liczbowe jednomianu (K)
• umie rozpoznać jednomiany podobne (K)
• zna pojęcie sumy algebraicznej (K)
• zna pojęcie wyrazów podobnych (K)
• rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (P)
• umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej (K)
• umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej (K)
• umie wyodrębnić wyrazy podobne (K)
• umie zredukować wyrazy podobne (K-P)
• umie opuścić nawiasy (P)
• umie zredukować wyrazy podobne (K-P)
• umie rozpoznawać sumy algebraiczne przeciwne (P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
56
• umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji
wielodziałaniowej (R-D)
• umie określić dziedzinę wyrażenia wymiernego (W)
• umie zapisywać warunki zadania w postaci jednomianu (R-W)
• umie obliczyć sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych
wartości występujących w niej zmiennych (D)
• umie zapisywać warunki zadania w postaci sumy algebraicznej (RW)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych
wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (RD)
• umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie
spełniało podany warunek (D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
Mnożenie
jednomianów przez
sumy algebraiczne.
• umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę (K)
• umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian (P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
• umie podzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną (P)
Wyłączanie wspólnego • umie wyłączyć wspólny czynnik(liczbę) przed nawias (P)
czynnika przed nawias. • umie zapisać sumę w postaci iloczynu (P)
• umie stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w zadaniach
tekstowych (D-W)
• umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej
przez jednomian (D)
• umie mnożyć sumy alg. przez sumy alg. (W)
• umie obliczyć wartość wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)
• umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w zadaniach
tekstowych (D-W)
• umie wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias (R-D)
• umie zapisać sumę w postaci iloczynu (R-D)
• umie stosować wyłączanie wspólnego czynnika w zadaniach na
dowodzenie (W)
DZIAŁ 5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
Do czego służą
równania?
Liczby spełniające
równania.
Rozwiązywanie
równań.
• zna pojęcie równania (K)
• umie zapisać zadanie w postaci równania (K-P)
• zna pojęcie rozwiązania równania (K)
• zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne (P)
• rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie (K)
• umie rozpoznać równania równoważne (P)
• umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu (P)
• zna metodę równań równoważnych (K-P)
• umie stosować metodę równań równoważnych (K-P)
• umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania
sprzeczne i tożsamościowe (K-P)
• umie rozwiązywać równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach
algebraicznych (K)
• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem prostych przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych (P)
Sprawdzian i jego
omówienie.
Zadania tekstowe.
• umie zapisać zadanie w postaci równania (R-D)
• umie zapisać problem w postaci równania (W)
• umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu (R)
• wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania
sprzeczne (R-D)
• umie stosować metodę równań równoważnych (R)
• umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek,
równania sprzeczne i tożsamościowe (R-D)
• umie rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych (R-D)
• umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji (R)
• umie wyrazić treść zadania za pomocą równania (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić
poprawność rozwiązania (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania (D-W)
• umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania (R-W)
Procenty w zadaniach
57
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
tekstowych.
Nierówności.
• zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania
• rozumie pojęcie rozwiązania nierówności
• umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia nierówność
• umie rozpoznać nierówności równoważne
• umie rozwiązywać nierówności bez stosowania przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem prostych przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie przedstawić zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej
Przekształcanie
wzorów.
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania
i sprawdzić (R-W)
• umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem przekształceń na
wyrażeniach algebraicznych
• umie zapisać zbiór rozwiązań w postaci przedziału
• umie wyrazić treść zadania za pomocą nierówności
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą nierówności
• umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne (R-D)
• umie wyznaczyć ze wzoru określoną wielkość (R-W)
DZIAŁ 6. PROPORCJONALNOŚĆ
Proporcje
• zna pojęcie proporcji i jej własności (P)
• umie podać przykłady proporcji (K)
• umie rozwiązywać równania w postaci proporcji (P)
• umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą proporcji (R-W)
• umie rozwiązywać trudniejsze równania zapisane w postaci proporcji
(R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost
proporcjonalnymi (R-D)
• umie rozwiązywać trudniejsze zadania tekstowe związane z
wielkościami wprost proporcjonalnymi (D-W)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
odwrotnie proporcjonalnymi (R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami
odwrotnie proporcjonalnymi (D-W)
Wielkości wprost
proporcjonalne.
• rozumie pojęcie proporcjonalności prostej (P)
• umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne (P)
Wielkości odwrotnie
proporcjonalne.
• zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej (P)
• umie rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)
Powtórzenie –
rozwiązywanie zadań
dotyczących wielkości
wprost i odwrotnie
proporcjonalnych
• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne • umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystując wiedzę na temat
w różnych sytuacjach (P)
wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych (R-W)
• rozumie różnice pomiędzy wielkościami wprost- i odwrotnie
proporcjonalnymi (P)
DZIAŁ 7. SYMETRIE
Symetria względem
prostej.
• zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej (K)
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej (K)
58
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z symetrią względem
prostej (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Rysowanie figur
symetrycznych
względem prostej.
Oś symetrii figury.
Symetralna odcinka.
Dwusieczna kąta.
Symetria względem
punktu.
Środek symetrii figury.
Symetrie w układzie
współrzędnych.
Powtórzenie
wiadomości o
symetriach.
• umie określić własności punktów symetrycznych (P)
• zna pojęcie figur symetrycznych względem prostej (K)
• umie wykreślić punkt symetryczny do danego (K)
• umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś:
-nie mają punktów wspólnych (K)
-mają punkty wspólne (P)
• umie wykreślić oś symetrii, względem której punkty są symetryczne (P)
• zna pojęcie osi symetrii figury (K)
• rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej (P)
• umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii (K)
• umie narysować oś symetrii figury (P)
• zna pojęcie symetralnej odcinka (K)
• rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności (P)
• umie konstruować symetralną odcinka (K)
• umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka (K)
• zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności (K-P)
• rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności (K-P)
• umie konstruować dwusieczną kąta (K)
• zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu (K)
• umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu (K)
• umie wykreślić punkt symetryczny do danego (K)
• umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii:
-nie należy do figury (K)
- należy do figury (P)
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne
(P)
• umie podać własności punktów symetrycznych (P)
• zna pojęcie środka symetrii figury (P)
• umie podać przykłady figur, które mają środek symetrii (P)
• umie rysować figury posiadające środek symetrii(P)
• umie wskazać środek symetrii figury (P)
• umie wyznaczyć środek symetrii odcinka (P)
• umie odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu
współrzędnych (K-P)
• umie zapisać współrzędne punktów symetrycznych względem osi oraz
początku układu współrzędnych (P)
• umie rozpoznać symetrię środkową i osiową w różnych sytuacjach (P)
• umie tworzyć figury symetryczne (P)
59
• umie wykreślić oś symetrii, względem której figury są symetryczne
(R)
• stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach (R-W)
• umie wskazać wszystkie osie symetrii figury (R)
• rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii (R-W)
• umie dzielić odcinek na 2 równych części (R)
• umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w zadaniach (D-W)
n
• umie dzielić kąt na 2 równych części (R)
• umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w zadaniach (D-W)
• umie konstruować kąty o miarach 30, 60, 90 i 45, 45, 90
• umie wykreślić środek symetrii, względem którego: figury są
symetryczne (R)
• umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych (D-W)
• umie stosować własności punktów symetrycznych w zadaniach (RW)
n
• umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii (R)
• umie podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i
środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech (R)
• umie stosować własności figur środkowosymetrycznych w zadaniach
(R-W)
• umie zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów
symetrycznych względem osi oraz początku układu współrzędnych
(R-D)
• umie wyznaczać współrzędne wierzchołków wielokątów będących
środkowo- lub osiowosymetrycznymi (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KLASA II:
DZIAŁ 1. POTĘGI
TEMAT ZAJĘĆ
Lekcja organizacyjna.
Potęga
o wykładniku naturalnym.
Iloczyn i iloraz potęg o
jednakowych
podstawach.
Potęgowanie potęgi.
CELE PODSTAWOWE
CELE PONADPODSTAWOWE
Uczeń:
• zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach
matematyki (K)
• zna PSO (K)
Uczeń:
• zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym (K)
• umie zapisać potęgę w postaci iloczynu (K)
• umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi (K)
• umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym (K)
• umie zapisać liczbę w postaci potęgi (P)
• umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg (P)
• umie porównać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych
podstawach oraz o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych
dodatnich podstawach (K-P)
• nie wykonując obliczeń umie określić znak potęgi (P)
• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (P)
• zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach (K)
• rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych
podstawach (P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych
podstawach (K-P)
• umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach (K)
• umie przedstawić potęgę w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych
podstawach (P)
• umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do
obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P)
• zna wzór na potęgowanie potęgi (K)
• rozumie powstanie wzoru na potęgowanie potęgi (P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi (K)
• umie potęgować potęgę (K)
60
Uczeń:
• umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg (R)
• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego
zawierającego potęgi (R-D)
• umie zapisać liczbę w systemach niedziesiątkowych
i odwrotnie (W)
• umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane
z potęgami (W)
• umie przekształcić wyrażenie arytmetyczne
zawierające potęgi (W)
• umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych
samych podstawach do obliczania wartości liczbowej
wyrażeń (R-D)
• umie porównać potęgi sprowadzając do tej samej
podstawy ( R)
• umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania
wartości liczbowej wyrażeń (R-D)
• umie porównać potęgi korzystając z potęgowania
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Potęgowanie iloczynu i
ilorazu.
Działania
na potęgach.
Potęga
o wykładniku całkowitym
ujemnym.
Notacja wykładnicza.
potęgi (W)
• umie przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi (P)
• umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P)
• zna wzór na potęgowanie ilorazu i iloczynu (K)
• umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w
zadaniach tekstowych (R-D)
• rozumie powstanie wzoru na potęgowanie ilorazu i iloczynu (P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych
wykładnikach (K-P)
• umie potęgować iloraz i iloczyn (K)
• umie zapisać iloraz i iloczyn potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej
potęgi (K-P)
• umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na
• umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci
potęgach (P)
stosując działania na potęgach ( R)
• umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci
stosując działania na potęgach (D-W)
• umie stosować działania na potęgach w zadaniach
tekstowych (R-D)
• umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym
• zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym (K)
ujemnym (R)
• rozumie pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym (P)
• umie wykonać porównanie ilorazowe potęg o
• umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym (K-P)
wykładnikach ujemnych (R-D)
• zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi
•
umie wykonać działania na potęgach o wykładnikach
o wykładnikach naturalnych (K-P)
całkowitych (D)
• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego
zawierającego potęgi o wykładnikach całkowitych (RD)
• zna pojęcie notacji wykładniczej (K)
• rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w
praktyce (R)
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (K-P)
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)
• umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb
podanych
w notacji wykładniczej (R-D)
DZIAŁ 2. PIERWIASTKI
Pierwiastki.
• zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III
stopnia
z dowolnej liczby (K)
• zna pojęcie liczby niewymiernej i rzeczywistej (K)
• rozumie różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej (P)
61
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego
pierwiastki (R)
•
umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego
zawierającego pierwiastki (R-D)
•
umie oszacować liczbę niewymierną (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Działania
na pierwiastkach.
• umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III
stopnia
z dowolnej liczby (K-P)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P)
• umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest
wymierna, czy niewymierna (P)
• umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki (P)
• zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu (K)
• zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i
pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby (K)
• umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek
III stopnia z sześcianu dowolnej liczby (K)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak
pierwiastka (K-R)
• umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia (K)
• umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do
wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń (P)
• umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby
nieujemnej i pierwiastek III stopnia z sześcianu
dowolnej liczby (R)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)
• umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)
• umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych
(R-D)
• umie stosować wzór na obliczanie pierwiastka z
iloczynu
i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P-D)
• umie usuwać niewymierność z mianownika korzystając
z własności pierwiastków (R-D)
• umie porównać pierwiastki podnosząc do odpowiedniej
potęgi (D-W)
umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające
potęgi i pierwiastki do prostszej postaci (R-D)
DZIAŁ 3. DŁUGOŚĆ OKRĘGU I POLE KOŁA
Liczba π. Długość okręgu.
Pole koła.
• zna wzór na obliczanie długości okręgu (K)
• zna liczbę π (K)
• umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego długość (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur (P)
• zna wzór na obliczanie pola koła (K)
• umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół
ograniczających pierścień (K-P)
• umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane porównywaniem pól figur (P)
62
•
rozumie sposób wyznaczenia liczby π (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
długością okręgu (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane
porównywaniem obwodów figur (R-D)
• umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając
jego pole (R)
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i
odwrotnie (R-D)
• umie obliczyć pole nietypowej figury wykorzystując
wzór na pole koła (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Długość łuku. Pole
wycinka koła.
• zna pojęcie kąta środkowego (K)
• zna pojęcie łuku (K)
• zna pojęcie wycinka koła (K)
• umie rozpoznać kąt środkowy (K-P)
• umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu (K-P)
• umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła (K-P)
• umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego
(P)
• umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i odcinków (P)
• umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (P)
63
z porównywaniem pól figur (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
obwodami
i polami figur (D-W)
• umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i
odcinków (R)
• obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków
koła (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
obwodami
i polami figur (D-W)
• umie obliczyć promień okręgu, znając miarę kąta
środkowego i długość łuku, na którym jest oparty (R)
• umie obliczyć promień koła, znając miarę kąta
środkowego i pole wycinka koła (R)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
Jednomiany
i sumy algebraiczne.
Mnożenie jednomianów
przez sumy.
Mnożenie sum
algebraicznych.
• zna pojęcie wyrażenia algebraicznego (K)
• zna pojęcie jednomianu (K)
• zna pojęcie jednomianu uporządkowanego (K)
• zna pojęcie jednomianów podobnych (K)
• rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (P)
• rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych (K)
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)
• umie opisać za pomocą wyrażeń algebraicznych związki pomiędzy różnymi
wielkościami (K-P)
• umie odczytać wyrażenia algebraiczne (K-P)
• umie porządkować jednomiany (K-P)
• umie podać współczynnik liczbowy jednomianu (K)
• umie wskazać jednomiany podobne (K)
• umie redukować wyrazy podobne (K-P)
• umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne (K-P)
• umie opuszczać nawiasy (P)
• umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci (P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych bez
jego przekształcania (K-P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
• umie mnożyć i dzielić sumę algebraiczną przez liczbę wymierną (K)
• umie mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian (K-P)
• umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (K-P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
• umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego (P)
• umie mnożyć sumy algebraiczne (P)
64
• umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej
postaci (R-D)
• umie budować i odczytać wyrażenia algebraiczne o
konstrukcji wielodziałaniowej (R-D)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych
wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do
obliczeń (R-D)
• umie stosować dodawanie i odejmowanie sum
algebraicznych
w zadaniach tekstowych (R-W)
• umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)
• umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy
algebraiczne w zadaniach tekstowych (R-W)
• umie wykorzystać wyrażenia algebraiczne do
rozwiązywania zadań związanych z podzielnością i
dzieleniem z resztą (W)
• umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia
algebraicznego (R-D)
• umie mnożyć sumy algebraiczne (R)
• umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej
postaci stosując mnożenie sum algebraicznych (R-D)
• umie interpretować geometrycznie iloczyn sum
algebraicznych (R)
• umie stosować mnożenie sum algebraicznych w zadaniach
tekstowych (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wzory skróconego
mnożenia.
• zna wzór na kwadrat sumy (P)
• zna wzór na kwadrat różnicy (P)
• zna wzór na różnicę kwadratów (P)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego
mnożenia (P-R)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory
skróconego mnożenia (R-D)
• umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do obliczeń
wartości wyrażeń, w których występują kwadraty liczb (RD)
• umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do
dowodzenia własności liczb (D-W)
• umie wykorzystać wzory skróconego mnożenia do
obliczania pól (R-W)
DZIAŁ 5. UKŁADY RÓWNAŃ
Do czego służą układy
równań?
Rozwiązywanie układów
równań metodą
podstawiania.
Rozwiązywanie układów
równań metodą
przeciwnych
współczynników.
Ile rozwiązań może mieć
układ równań?
Zadania tekstowe z
zastosowaniem układów
równań.
Procenty
• zna pojęcie układu równań (K)
• zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• umie podać przykładowe rozwiązanie równania I stopnia z dwiema
niewiadomymi (K-P)
• umie zapisać treść zadania w postaci układu równań (K-P)
• umie sprawdzić, czy dana para liczb spełnia układ równań (K-P)
• zna metodę podstawiania (K)
• umie wyznaczyć niewiadomą z równania (K-P)
• umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą
podstawiania (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody
podstawiania (P-R)
• umie zapisać treść zadania w postaci układu równań (D-W)
• umie tworzyć układ równań o danym rozwiązaniu (D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i
• umie wykorzystać diagramy procentowe w zadaniach
• umie wyznaczyć niewiadomą z równania (R)
• umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema
niewiadomymi metodą podstawiania (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu
równań i metody podstawiania (R-D)
• umie rozwiązać układ równań z większą ilością
niewiadomych (W)
• zna metodę przeciwnych współczynników (K)
• umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema
niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników (R-D)
• umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą
przeciwnych współczynników (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i metody równań i metody przeciwnych współczynników (R-D)
przeciwnych współczynników (P)
• zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny (P)
• umie określić rodzaj układu równań (R-D)
• umie podać przykłady par liczb spełniających podany układ nieoznaczony
• umie dobrać współczynniki układu równań, aby otrzymać
(P)
żądany rodzaj układu (D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań (P-R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu
równań (R-W)
65
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
w zadaniach tekstowych.
procentów
( P-R)
tekstowych (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu
równań i procentów(R-W)
DZIAŁ 6. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE
Twierdzenie Pitagorasa.
• zna twierdzenie Pitagorasa (K)
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa (K)
• umie obliczyć długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia
Pitagorasa (K)
• umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia
Pitagorasa (P)
Twierdzenie odwrotne do
twierdzenia Pitagorasa.
• zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa (K)
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia odwrotnego do twierdzenia
Pitagorasa (K)
• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (K-P)
Zastosowania twierdzenia • umie wskazać trójkąt prostokątny w figurze (K)
Pitagorasa.
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach,
prostokątach, trapezach, rombach (K-P)
Twierdzenie Pitagorasa w • umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub
układzie współrzędnych.
rzędnych (K)
• umie wyznaczyć odległość między dwoma punktami, których współrzędne
wyrażone są liczbami całkowitymi (P)
Przekątna kwadratu.
Wysokość trójkąta
równobocznego.
• zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu (K)
• zna wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego (K)
• zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego (P)
• umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu (P)
• umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając jego bok (K-P)
• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok
(P)
• umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i
wysokością trójkąta równobocznego (P)
66
• rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą
niewymierną (R)
• umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą
niewymierną (R-D)
• umie konstruować kwadraty o polu równym sumie pól
danych kwadratów (W)
• umie uzasadnić twierdzenie Pitagorasa (W)
• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest
prostokątny (R)
• umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia
Pitagorasa w zadaniach tekstowych (R-D)
• umie określić rodzaj trójkąta znając jego boki (W)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach
o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach (R-D)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach
rachunkowych i konstrukcyjnych (R-D)
• umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w
układzie współrzędnych (R)
• umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie
współrzędnych jest prostokątny (R-D)
• umie sprawdzić, czy punkty leżą na okręgu lub w kole
umieszczonym w układzie współrzędnych (R-D)
• umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości wysokości
trójkąta równobocznego (R)
• umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego,
znając jego bok (R)
• umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając jego
przekątną (R)
• umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta
równobocznego, znając jego wysokość (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną
kwadratu i wysokością trójkąta równobocznego (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
0
Trójkąty o kątach 90 ,
0
0
0
0
45 , 45 oraz 90 , 30 ,
0
60 .
• zna zależność między bokami i kątami trójkąta o kątach 90 , 45 , 45 oraz
0
0
0
90 , 30 , 60 (P)
0
0
0
0
0
0
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90 , 45 , 45 oraz 90 , 30 , 60
(P)
0
0
0
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90 , 45 , 45
0
0
0
oraz 90 , 30 , 60 (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem
0
zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90 ,
0
0
45 , 45
0
0
0
oraz 90 , 30 , 60 (R-W)
0
0
0
DZIAŁ 7. WIELOKĄTY I OKRĘGI
Okrąg opisany na
trójkącie.
Styczna do okręgu.
Okrąg wpisany w trójkąt.
Wielokąty foremne.
• zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie (K)
• umie konstruować okrąg opisany na trójkącie (K)
• umie określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie
prostokątnym, ostrokątnym, rozwartokątnym (P)
• korzysta z twierdzenia o trójkącie prostokątnym wpisanym w okrąg (P-R)
• umie konstruować okrąg przechodzący przez trzy dane punkty (P)
• umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu (K)
• zna pojęcie stycznej do okręgu (K)
• umie rozpoznać styczną do okręgu (K)
• wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego
do punktu styczności (K)
• umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na
okręgu (K)
• umie konstruować okrąg styczny do prostej w danym punkcie (P)
• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną
do okręgu (P)
• zna pojęcie okręgu wpisanego w wielokąt (K)
• umie konstruować okrąg wpisany w trójkąt (K)
• umie obliczać pole trójkąta znając jego boki i promień okręgu wpisanego w
ten trójkąt (P-R)
• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem
wpisanym w trójkąt (P-R)
• zna pojęcie wielokąta foremnego (K)
• rozumie własności wielokątów foremnych (P)
• umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym
promieniu (K-P)
• umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego (P)
• umie wskazać wielokąty foremne środkowosymetryczne (P)
• umie podać ilość osi symetrii wielokąta foremnego (P)
67
• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe
związane
z okręgiem opisanym na trójkącie (R-W)
• zna twierdzenie o równości długości odcinków na
ramionach kąta wyznaczonych przez wierzchołek kąta i
punkty styczności (R)
• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe
związane ze styczną do okręgu (R-W)
• umie konstruować okrąg styczny w danym punkcie do
ramion kąta ostrego(R)
• umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe
związane
z okręgiem wpisanym w trójkąt (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami
foremnymi (D-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wielokąty foremne –
okręgi wpisane i opisane.
• umie obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o danym
boku (K)
• umie obliczyć długość promienia okręgu opisanego na kwadracie o danym
boku (P)
• umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i
wpisanego
w trójkąt równoboczny o danym boku (P)
• umie wpisać i opisać okrąg na wielokącie (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i
opisanymi na wielokątach foremnych (P)
• rozumie warunek wpisywania i opisywania okręgu na
czworokącie (D)
• umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła
opisanego i wpisanego w trójkąt równoboczny o danym
boku (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami
wpisanymi i opisanymi na wielokątach foremnych (R-W)
DZIAŁ 8. GRANIASTOSŁUPY
Przykłady
graniastosłupów.
Siatki graniastosłupów.
Pole powierzchni.
Objętość
prostopadłościanu.
• zna pojęcie prostopadłościanu (K)
• zna pojęcie graniastosłupa prostego (K)
• zna pojęcie graniastosłupa pochyłego (P)
• zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego (K)
• zna budowę graniastosłupa (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów (K)
• umie wskazać na modelu krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe (K)
• umie wskazać na rysunku krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe (P)
• umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa (K-P)
• umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym (K-P)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (P)
• zna pojęcie siatki graniastosłupa (K)
• zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa (K)
• zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa (K)
• rozumie pojęcie pola figury (K)
• rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki (P)
• rozumie zasadę kreślenia siatki (K)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (K-P)
• umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie trójkąta lub czworokąta (K)
• umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta (P)
• umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni
graniastosłupa prostego (P)
• zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu (K)
68
• umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą
długości krawędzi (R-D)
• umie rozwiązać nietypowe zadanie związane z rzutem
graniastosłupa (W)
• umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego
wielokąta (P-R)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (R-W)
• umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni graniastosłupa prostego (R-W)
• umie zamieniać jednostki objętości (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Jednostki objętości.
Objętość graniastosłupa.
Odcinki
w graniastosłupach.
• zna jednostki objętości (K)
• rozumie zasady zamiany jednostek objętości (P)
• rozumie pojęcie objętości figury (K)
• umie zamieniać jednostki objętości (K-P)
• umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu
(P)
• zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa (K)
• umie obliczyć objętość graniastosłupa (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa (P)
• zna pojęcie przekątnej ściany graniastosłupa (K)
• zna pojęcie przekątnej graniastosłupa (K)
• umie wskazać na modelu przekątną ściany bocznej oraz przekątną
graniastosłupa (K-P)
• umie rysować w rzucie równoległym przekątne ścian oraz przekątne
graniastosłupa (P-R)
• umie obliczyć długość przekątnej ściany graniastosłupa jako przekątnej
prostokąta (P-R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością
prostopadłościanu (R-W)
• umie obliczyć objętość graniastosłupa (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością
graniastosłupa (R-W)
• umie obliczyć długość przekątnej dowolnej ściany i
przekątnej graniastosłupa (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami
przekątnych, polem i objętością graniastosłupa (R-W)
DZIAŁ 9. OSTROSŁUPY
Rodzaje ostrosłupów.
Siatki ostrosłupów.
Pole powierzchni.
• zna pojęcie ostrosłupa (K)
• zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego (K)
• zna pojęcie czworościanu i czworościanu foremnego (K)
• zna budowę ostrosłupa (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów (K)
• zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)
• umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa (K-P)
• umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym (K-P)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (P)
• zna pojęcie siatki ostrosłupa (K)
• zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa (K)
• zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa (K)
• rozumie pojęcie pola figury (K)
• rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki (P)
• rozumie zasadę kreślenia siatki (K)
• umie kreślić siatkę ostrosłupa prawidłowego (K-P)
69
• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą
długości krawędzi (R-D)
• umie kreślić siatkę ostrosłupa (R)
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (R-D)
• umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni ostrosłupa (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Objętość ostrosłupa.
Obliczanie długości
odcinków
w ostrosłupach.
Przekroje
graniastosłupów
i ostrosłupów.
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (K-P)
• umie obliczyć pole ostrosłupa prawidłowego (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa
(P)
• zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)
• zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa (K)
• zna jednostki objętości (K)
• rozumie pojęcie objętości figury (K)
• umie obliczyć objętość ostrosłupa (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa (P)
• zna pojęcie wysokości ściany bocznej (K)
• umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje dany lub szukany
odcinek (K)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków
(P)
• zna pojęcie przekroju figury (K)
• umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły (P)
• umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa i ostrosłupa (P)
• umie obliczyć objętość ostrosłupa (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością
ostrosłupa (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością
ostrosłupa i graniastosłupa (D-W)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania
długości odcinków (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością
odcinków, polem powierzchni i objętością ostrosłupa (R-W)
• umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły (RD)
• umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa
(R-W)
DZIAŁ 10. STATYSTYKA
Czytanie danych
statystycznych.
Co to jest średnia?
Zbieranie
i opracowywanie
danych statystycznych.
• zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (K)
• zna pojęcie wykresu (K)
• zna pojęcie tabeli łodygowo – listkowej (P)
• rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji (K)
• umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, tabeli łodygowo –
listkowej (K-P)
• umie ułożyć pytania do prezentowanych danych (P)
• zna pojęcie średniej, mediany (K)
• umie obliczyć średnią (K-P)
• umie policzyć medianę (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią (P)
• zna pojęcie danych statystycznych (K)
• umie zebrać dane statystyczne (K)
• umie opracować dane statystyczne (P)
70
• umie interpretować prezentowane informacje (R-D)
• umie prezentować dane w korzystnej formie (D)
• umie obliczyć średnią (R)
• umie obliczyć medianę (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią
i medianą (R-W)
• umie opracować dane statystyczne (R-D)
• umie prezentować dane statystyczne (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zdarzenia losowe.
• umie prezentować dane statystyczne (P)
• zna pojęcie zdarzenia losowego (K)
• umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu (K-P)
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia (P)
• umie ocenić zdarzenia mniej/bardziej prawdopodobne (P)
• zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego (R)
• umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu (R)
• umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia (R-W)
• umie ocenić zdarzenia mniej i bardziej prawdopodobne,
zdarzenia pewne i zdarzenia niemożliwe (R-D)
KLASA III:
DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
TEMAT ZAJĘĆ
Lekcja organizacyjna.
System dziesiątkowy
System rzymski
CELE PODSTAWOWE
Uczeń:
• zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach
matematyki (K)
• zna PSO (K)
• zna pojęcie notacji wykładniczej (K)
• zna sposób zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę zaokrąglania liczb (K)
• rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce (P)
• umie oszacować wynik działań (K-P)
• umie zaokrąglić liczby do podanego rzędu (K-P)
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (P)
• umie porównać liczby przedstawione w różny sposób (K-P)
• zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim (K)
• zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim(P)
• umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (K-P)
71
CELE PONADPODSTAWOWE
Uczeń:
• umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej (R)
• umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby
(R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych
sposobów zapisywania liczb (R-D)
• zna inne systemy zapisywania liczb (R)
• umie zapisać liczby w systemie dwójkowym i nieduże –
w trójkowym (R-W)
• umie przedstawić w systemie dziesiątkowym liczbę, którą
zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) (RD)
• umie zapisać i odczytać w systemie rzymskim liczby
większe od 4000 (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Liczby wymierne i
niewymierne
Podstawowe działania
na liczbach
Działania na potęgach
i pierwiastkach
• zna pojęcia: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej (K)
• zna pojęcia: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej (K)
• zna pojęcia liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby(K)
• rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a
niewymiernej (P)
• umie podać liczbę przeciwną do danej (K) oraz odwrotność danej liczby (K-P)
• umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego (K-P)
• umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznaczyć liczbę na osi
liczbowej (K-P)
• zna pojęcie potęgi o wykładniku: naturalnym (K), całkowitym ujemnym (P)
• zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia
z dowolnej liczby (K)
• umie obliczyć potęgę o wykładniku: naturalnym(K), całkowitym ujemnym (P)
• umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są
odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych (K)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)
• umie porównać (K) oraz porządkować (K-P) liczby przedstawione w różny sposób
• zna algorytmy działań na ułamkach (K)
• zna kolejność wykonywania działań (K)
• umie wykonać działania łączne na liczbach (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach (P)
• zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania (K)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych
podstawach (K-P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych
wykładnikach (K-P)
• umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych
(K-P), całkowitych (P-R)
• stosuje w obliczeniach notację wykładniczą (P-R)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (P)
• umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
(P)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki (P-R)
72
• umie odczytać współrzędne punktów na osi liczbowej i
zaznaczyć liczbę na osi liczbowej (R)
• umie porównać i porządkować liczby przedstawione w
różny sposób (R-D)
• umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
zawierających większą liczbę działań (R-D)
• umie dokonać porównań, szacując wartości w zadaniach
tekstowych (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
działaniami na liczbach (R-D)
• umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego
pierwiastki (R-D)
• umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka (R)
• umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka (R-D)
• umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z
własności pierwiastków (R)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Obliczenia procentowe • zna pojęcie procentu (K)
• zna pojęcie promila (K)
• rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K)
• umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie (K-P)
• umie obliczyć procent danej liczby (K-P)
• umie odczytać dane z diagramu procentowego (K-P)
• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu (P)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (P)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami (P)
Obliczenia procentowe • zna pojęcie punktu procentowego (P)
(cd.)
• zna pojęcie inflacji (P)
• umie obliczyć liczbę większą lub mniejszą o dany procent (P)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym (P-R)
• umie obliczyć o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba (P-R)
umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) (P-R)
Przekształcenia
• zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy
algebraiczne
podobne (K)
• zna zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych (K)
• umie budować proste wyrażenia algebraiczne (K)
• umie redukować wyrazy podobne w sumie algebraicznej (K-P)
• umie dodawać i odejmować sumy algebraiczne (K-P)
• umie mnożyć jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian (K) oraz sumy
algebraiczne (K-P)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania (K-P) i po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (P)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (P)
• umie opisywać zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych (P)
• umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (P)
Równania i układy
• zna pojęcie równania (K)
równań
• zna pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych (P)
• zna metodę równań równoważnych (K)
• zna pojęcie układu równań (K)
• zna pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• zna pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych (P)
73
• umie obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu
(R)
• umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga
liczba(R)
• umie rozwiązać zadanie związane z procentami (R-W)
• umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentowego
wzrostu (obniżki) (R-D)
• umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po
przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń (R-D)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne (R-D)
• umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując
wzory skróconego mnożenia (R-D)
• umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias (R-D)
• umie usunąć niewymierność z mianownika stosując
wzory skróconego mnożenia (R-D)
• umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych
w zadaniach tekstowych (R-W)
• umie rozwiązać równanie (R-D)
• umie rozwiązać nierówność (R-D)
• umie rozwiązać układ liniowy metodą podstawiania lub
metodą przeciwnych współczynników (R-D)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• zna metodę podstawiania (K)
• zna metodę przeciwnych współczynników (K)
• rozumie pojęcie rozwiązania równania (K)
• rozumie pojęcie rozwiązania układu równań (K)
• umie rozwiązać równanie (K-P)
• umie rozwiązać układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą
przeciwnych współczynników (K-P)
• umie rozpoznać równanie sprzeczne lub tożsamościowe (P)
• umie rozpoznać układ sprzeczny lub nieoznaczony (P)
• umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji (K-P)
• umie przekształcić wzór (P)
• umie opisać za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w
kontekście praktycznym (P-R)
• umie przekształcić wzór (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
zastosowaniem równań lub układów równań (R-W)
DZIAŁ 2. FUNKCJE
Odczytywanie
wykresów
Odczytywanie
wykresów (cd.)
Pojęcie funkcji.
Zależności funkcyjne
• rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji (K)
• umie odczytać informacje z wykresu (K)
• umie interpretować informacje odczytane z wykresu (P)
• umie odczytać i porównać informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym
układzie współrzędnych (K-P)
• umie interpretować informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym
układzie współrzędnych (P)
• zna pojęcie funkcji (K)
• zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna
(K)
• zna pojęcie miejsca zerowego (K)
• rozumie pojęcie przyporządkowania (K)
• umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i
tabelki (K-P)
• umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej
wartości z tabelki (K), wykresu (K) i grafu (K)
• umie wskazać miejsce zerowe funkcji (P)
• umie na podstawie wykresu funkcji określić jej monotoniczność (P)
74
• umie interpretować informacje odczytane z wykresu (RW)
• umie interpretować informacje z kilku wykresów
narysowanych w jednym układzie współrzędnych (R-D)
• umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego,
wzoru, grafu, wykresu i tabelki (R)
• umie wskazać miejsce zerowe funkcji (R-W)
• umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki (RD)
• umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje
wartości dodatnie lub ujemne (R-D)
• umie odczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja
przyjmuje największą lub najmniejszą wartość (P-R)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wzory a wykresy
Zależności między
wielkościami
proporcjonalnymi
• zna różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem (K-P)
• rozumie związek między wzorem funkcji a jej wykresem (K)
• zna etapy rysowania wykresów funkcji (P)
• umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji
(K)
• umie na podstawie wzoru wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i
odwrotnie (P)
• umie obliczyć miejsce zerowe funkcji (K-P)
• umie odczytać z wykresu miejsce zerowe (K-P)
• umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje
wartości dodatnie lub ujemne (P)
• zna związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi (K)
• zna kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych (K-P)
• zna pojęcie współczynnika proporcjonalności (K-P)
• zna związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi (K)
• zna kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych (K-P)
• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (P)
• umie obliczyć współczynnik proporcjonalności (P)
• umie opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne (P)
• umie narysować wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb
rzeczywistych (P)
• umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)
• umie opisać wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne (P)
• zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa,
parabola) (R)
• umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się
wykresu z osiami układu współrzędnych (R-D)
• umie dopasować wzory do wykresów funkcji (R-D)
• umie zastąpić wzorem opis słowny funkcji (R-D)
• umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których
funkcja przyjmuje określone wartości (R-D)
• umie na podstawie wzoru narysować wykres funkcji (RW)
• potrafi rozwiązać zadania tekstowe związane z
wykresem funkcji i jej wzorem
• umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne (R)
• umie narysować wykres funkcji typu y=ax (R-D)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z
wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich
wykresami (R-W)
• umie rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne (R)
• umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z
wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich
wykresami (R-W)
DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Trójkąty
• zna pojęcie trójkąta (K)
• zna warunek istnienia trójkąta (P)
• zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta (K)
• zna wzór na pole dowolnego trójkąta (K)
• zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne (K)
• zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego (K)
0
0
• zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90 , 45 ,
0
0
0
0
45 oraz 90 , 30 , 60 (P)
• rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów (P)
• rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia do niego
75
• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest
prostokątny (R)
0
0
0
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90 , 45 , 45
0
0
0
oraz 90 , 30 , 60 (R-D)
• umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami
funkcji liniowych oraz osią OX lub OY (R-D)
• umie obliczyć pole i obwód trójkąta (R-D)
• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z
rysunku (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Czworokąty
Koła i okręgi
odwrotnego (K)
• umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt
(P)
• umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe (K)
• umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego (K)
• umie obliczyć długość przeciwprostokątnej (K) i przyprostokątnej na podstawie
twierdzenia Pitagorasa (P)
• umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku (K)
• umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości (K)
• umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych (P)
• umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny (K-P)
0
0
0
0
0
0
• umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90 , 45 , 45 oraz 90 , 30 , 60 (P)
• umie obliczyć pole i obwód trójkąta (P)
• umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku (K-P)
• zna definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu (K)
• zna wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów (K)
• zna własności czworokątów (K)
• rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów (P)
• umie obliczyć pole i obwód czworokąta (K-P)
• umie obliczyć pole wielokąta (P)
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku (K-P)
• zna pojęcie okręgu i koła (K)
• zna elementy okręgu i koła (K)
• zna wzór na obliczanie długości okręgu (K)
• zna wzór na obliczanie pola koła (K)
• zna pojęcie łuku i wycinka koła (K)
• zna wzór na obliczanie długości łuku (P)
• zna wzór na obliczanie pola wycinka koła (P)
• zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu (P)
• zna pojęcie stycznej do okręgu (K)
• rozumie sposób wyznaczenia liczby π (P)
• umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę (K-P)
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie (P)
• umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu (K)
• umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła (K)
• umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego
76
(R-W)
• umie obliczyć pole czworokąta (R)
• umie obliczyć pole wielokąta (R)
• umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych
z rysunku (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
wielokątami (R-W)
• umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
(R)
• umie obliczyć pole odcinka koła (R-D)
• umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i
odcinkami
(R-D)
• umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i
wycinków koła (R-D)
• umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar
kątów (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami i
kołami (R-W)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wzajemne położenie
dwóch okręgów
Wielokąty i okręgi
Symetrie
(P)
• umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami (P)
• umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła (P)
• zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych (K)
• umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i
odległość między ich środkami (P)
• umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i
położenie (P)
• umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych (P)
• zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt (K)
• zna pojęcie symetralnej odcinka (K)
• zna pojęcie dwusiecznej kąta (K)
• zna pojęcie wielokąta foremnego (K)
• zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt
równoboczny
i sześciokąt (P)
• umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym
promieniu
(K-P)
• umie konstruować symetralną odcinka (K)
• umie konstruować dwusieczną kąta (K)
• umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego (P)
• umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na
kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie (P-R)
• zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu
(K)
• zna pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury (K)
• rozumie pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach
(K)
• rozumie pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych
przypadkach (K)
• umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem
punktu (K)
• umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów
wspólnych (K),
lub mają punkty wspólne (P)
77
• umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów,
znając ich promienie i odległość między ich środkami (R)
• umie obliczyć odległość między środkami okręgów,
znając ich promienie i położenie (R-D)
• umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie
współrzędnych (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
wzajemnym położeniem dwóch okręgów (R-W)
• umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół
wpisanych
i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym
i sześciokącie (P-R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami
opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne (R-W)
• umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych (RD)
• umie budować figury posiadające środek symetrii i nie
posiadające osi symetrii (R)
• umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (R)
• umie podać współrzędne punktów symetrycznych
względem prostych postaci y=a, x=a (D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do
figury (K)
lub należy do figury (P)
• umie określić własności punktów symetrycznych (P)
• umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu
współrzędnych (K-P)
• umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii
(P)
• umie budować figury o określonej ilości osi symetrii (P)
DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE
Podobieństwo figur
Pola figur podobnych
Prostokąty podobne.
Trójkąty prostokątne
podobne
Trójkąty prostokątne
podobne (cd.)
• zna pojęcie figur podobnych i skali podobieństwa (K)
• zna warunki podobieństwa wielokątów (K)
• rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać (K)
• rozumie pojęcie skali podobieństwa (K)
• umie określić skalę podobieństwa (K-P)
• umie podać wymiary figury podobnej w danej skali (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi (P)
• zna wzór na stosunek pól figur podobnych (K)
• umie określić stosunek pól figur podobnych (P)
• umie obliczyć pole figury podobnej znając skalę podobieństwa (P)
• umie obliczyć skalę podobieństwa znając pola figur podobnych (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami
podobnymi (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami
podobnym (D-W)
• umie obliczyć pole figury podobnej (R)
• umie określić stosunek pól figur podobnych (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami
figur podobnych (D-W)
• umie stosować jednokładność do powiększania lub
pomniejszania figury w podanej skali (D-W)
• umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (R-D)
• zna cechę podobieństwa prostokątów (K)
• zna cechę podobieństwa trójkątów prostokątnych wynikającą ze stosunku
• umie uzasadnić podobieństwo trójkątów prostokątnych
długości przyprostokątnych (K)
(D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
• umie rozpoznać prostokąty podobne (K-P)
prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi
• umie rozpoznać trójkąty prostokątne podobne (K-P)
• umie obliczyć długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa (K- podobnymi (D-W)
• zna konstrukcję złotego prostokąta (W)
P)
• zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych (K)
• umie określić długości boków trójkąta prostokątnego
podobnego, znając skalę podobieństwa (R-D)
• umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach (P)
• umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym (P) • umie uzasadniać podobieństwo trójkątów prostokątnych
(R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe wykorzystujące cechy
trójkątów podobnych (R-W)
78
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
DZIAŁ 5. BRYŁY
Graniastosłupy
Ostrosłupy
Przykłady brył
obrotowych
• zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz ich budowę (K)
• zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego (K)
• zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa (K)
• zna pojęcie przekroju graniastosłupa (P)
• zna jednostki pola i objętości (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów (K)
• rozumie zasady zamiany jednostek pola i objętości (P)
• umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa (K)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru
(K-P)
• umie zamieniać jednostki pola i objętości (P)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (K-P)
• umie rysować graniastosłup w rzucie równoległym (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem (P)
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia
Pitagorasa (P)
• zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu (K)
• zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego (K)
• zna budowę ostrosłupa (K)
• umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa (K)
• zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa (K)
• zna pojęcie wysokości ostrosłupa (K)
• rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów (K)
• umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym (K-P)
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (K-P)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa
(P)
• zna pojęcie bryły obrotowej i osi obrotu (K)
• zna pojęcia: walec, stożek, kula, sfera (K)
• zna budowę brył obrotowych (K)
• zna pojęcie przekroju bryły obrotowej (K)
79
• umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)
• umie rozpoznać siatkę graniastosłupa (R-W)
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie
korzystając
z twierdzenia Pitagorasa (R-D)
• umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie
korzystając
0
0
z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 , 45 ,
0
0
0
0
45 oraz 90 , 30 , 60 (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
graniastosłupem (R-W)
• zna pojęcie przekroju ostrosłupa (R)
• umie zamieniać jednostki pola i objętości (R)
• umie rozpoznać siatkę ostrosłupa (R-W)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając
z twierdzenia Pitagorasa (R-D)
• umie obliczyć długość odcinka w ostrosłupie korzystając
0
0
z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 , 45 ,
0
0
0
0
45 oraz 90 , 30 , 60 (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
ostrosłupem
(R-W)
• umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu
danej figury (R-D)
• umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej
(R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Walec
Stożek
Kula
• zna pojęcie kąta rozwarcia stożka (P)
• umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym (K)
• umie określić rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)
• umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury (K-P)
• umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej (P)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca (K)
• rozumie pojęcie walca (K)
• umie kreślić siatkę walca (K-P)
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do
wzoru (K-P)
• umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru (K-P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub
objętością walca (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami
obrotowymi (D-W)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o
walcu
• (R-D)
• umie stosować własności trójkątów prostokątnych o
0
0
0
0
0
0
kątach 90 , 45 , 45 oraz 90 , 30 , 60 w zadaniach o
walcu (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
powierzchni całkowitej lub objętością walca (D-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami
złożonymi z walców (R-W)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka (K)
• umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o
stożku
• rozumie pojęcie stożka (K)
(R-D)
• umie kreślić siatkę stożka (K-P)
• umie stosować własności trójkątów prostokątnych o
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do
0
0
0
0
0
0
kątach 90 , 45 , 45 oraz 90 , 30 , 60 w zadaniach o
wzoru (K-P)
stożku (R-D)
• umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru (K-P)
•
umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub
powierzchni całkowitej lub objętością stożka (D-W)
objętością stożka (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami
złożonymi z walców i stożków (R-W)
• umie rozwiązać zadanie związane ze stożkiem ściętym
(W)
• umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu,
• rozumie pojęcie kuli i sfery, wskazuje modele (K)
wykonanego w danej odległości od środka (D)
• zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery (K)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem
• umie obliczyć pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień (K)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli powierzchni lub objętością kuli (R-W)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą
(P)
kształtu brył przy stałej objętości (D-W)
• umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej
bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi
(D-W)
80
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
Zamiana jednostek
Czytanie informacji
Czytanie diagramów
Czytanie map
VAT i inne podatki
• zna pojęcie jednostki (K)
• rozumie zasadę zamiany jednostek (P)
• umie posługiwać się jednostkami miary (K)
• umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (K-P)
• umie zamieniać jednostki nietypowe (P-D)
• umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek
(P-D)
• umie odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu (K-P)
• umie selekcjonować informacje (K-P)
• umie porównać informacje (K-P)
• umie analizować informacje (P)
• umie przetwarzać informacje (P)
• umie interpretować informacje (K-P)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)
• zna pojęcie diagramu (K)
• rozumie pojęcie diagramu (K)
• umie odczytać informacje przedstawione na diagramie (K)
• umie selekcjonować informacje (K-P)
• umie porównać informacje (K-P)
• umie analizować informacje (P)
• umie przetwarzać informacje (P)
• umie interpretować informacje (K-P)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (K-P)
• zna pojęcie mapy (K)
• zna pojęcie skali mapy (K)
• rozumie pojęcie skali mapy (K)
• umie ustalić skalę mapy (K-P)
• umie ustalić odległości na mapie o danej skali (K-P)
• umie określić na podstawie poziomic wysokość szczytu (K-P)
• umie na podstawie poziomic określić kształt góry (P)
• umie ustalić odległość wzdłuż stoku (P)
• zna pojęcie oprocentowania (K)
• zna pojęcia: cena netto, cena brutto (K)
81
• umie zamieniać jednostki stosowane w praktyce (R)
• umie zamieniać jednostki nietypowe (R-D)
• umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych,
stosując zamianę jednostek (R-D)
• umie porównać informacje (R)
• umie analizować informacje (R-W)
• umie przetwarzać informacje (R-W)
• umie interpretować informacje (R-W)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)
• umie porównać informacje (R)
• umie analizować informacje (R-W)
• umie przetwarzać informacje (R-W)
• umie interpretować informacje (R-W)
• umie wykorzystać informacje w praktyce (R-W)
• umie ustalić odległość wzdłuż stoku (R)
• umie określić azymut (R)
• na podstawie poziomic umie określić nachylenie (R)
• umie obliczyć lokalny czas w różnych miejscach na kuli
ziemskiej (R-D)
• umie podać długość geograficzną dla miejsc na Ziemi
mających określony czas (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą (DW)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach
praktycznych, operuje procentami (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Lokaty bankowe
Prędkość, droga,
czas
Obliczenia w fizyce i
chemii
• rozumie pojęcie podatku (K)
• rozumie pojęcie podatku VAT (K-P)
• umie obliczyć wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT (K-P)
• umie obliczyć podatek od wynagrodzenia (K-P)
• umie obliczyć cenę netto znając cenę brutto oraz VAT (P)
• zna pojęcie oprocentowania (K)
• rozumie pojęcie oprocentowania (K)
• umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie (K)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami
(K-P)
• umie obliczyć stan konta po kilku latach (P)
• umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki (P)
• umie porównać lokaty bankowe (P)
• zna zależność między prędkością, drogą i czasem (K)
• umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości (K-P)
• umie zamienić jednostki prędkości (P)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem (P)
• umie przekształcić wzór (K-P)
• umie obliczyć o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna (P)
• umie rozwiązać zadanie dotyczące:
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem temperatury (K-P)
-zamiany jednostek temperatury (K-P)
-gęstości (K-P)
-cząsteczek, pierwiastków i atomów (K-P)
-roztworów (K-P)
DZIAŁ 7. ROZRYWKI MATEMATYCZNE
Zagadki z monetami
Łamigłówki logiczne
82
• umie obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po
obniżce o dany procent (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
obliczaniem różnych podatków (R-W)
• umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach
praktycznych, operuje procentami (R-D)
• umie obliczyć stan konta po kilku latach (R)
• umie porównać lokaty bankowe (R-D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
oprocentowaniem (R-W)
• umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie
pozostałe wielkości z zamianą jednostek (R)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu (D)
• umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z
prędkością, drogą i czasem (R-W)
• umie przekształcić wzór (R-D)
• umie sporządzić wykres wielkości podanych w tabeli oraz
odczytać z niego potrzebne informacje (R-D)
• umie rozwiązać zadanie dotyczące:
-zmian długości, objętości, ciśnienia pod wpływem
temperatury (R-D)
-zamiany jednostek temperatury (R-D)
-gęstości (R-D)
-cząsteczek, pierwiastków i atomów (R-D)
-roztworów (R-D)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Pytania Fermiego
.
WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KLASA I:
STARTER UNIT
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale Starter
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Udzielanie i uzyskiwanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonywanymi
w wolnym czasie,
zainteresowaniami i
preferencjami, wydarzeniami
z przeszłości.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonywanymi
w wolnym czasie,
zainteresowaniami i
preferencjami, wydarzeniami z
przeszłości, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonywanymi w
wolnym czasie,
zainteresowaniami i
preferencjami, wydarzeniami z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonywanymi w
wolnym czasie,
zainteresowaniami i
preferencjami, wydarzeniami z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
83
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału Starter, czasy
present simple, present
continuous, past simple,
kolokacje z czasownikami,
konstrukcję czasownik
+czasownik z końcówką –
ing/bezokolicznik, pytania o
podmiot i dopełnienie w
czasie przeszłym.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasy present simple, present
continuous, past simple,
kolokacje z czasownikami,
konstrukcję czasownik
+czasownik z końcówką –
ing/bezokolicznik, pytania o
podmiot i dopełnienie w czasie
przeszłym, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasy present simple, present
continuous, past simple,
kolokacje z czasownikami,
konstrukcję czasownik
+czasownik z końcówką –
ing/bezokolicznik, pytania o
podmiot i dopełnienie w czasie
przeszłym, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasy present simple, present
continuous, past simple,
kolokacje z czasownikami,
konstrukcję czasownik
+czasownik z końcówką -ing
/bezokolicznik, pytania o podmiot
i dopełnienie w czasie przeszłym,
popełniając bardzo liczne błędy.
UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnic
pokoleniowych, szkoły,
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnic pokoleniowych,
szkoły, przedmiotów szkolnych
i zajęć pozalekcyjnych,
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnic pokoleniowych,
szkoły, przedmiotów szkolnych i
zajęć pozalekcyjnych,
Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnic pokoleniowych, szkoły,
przedmiotów szkolnych i zajęć
pozalekcyjnych, popełniając
84
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przedmiotów szkolnych i
zajęć pozalekcyjnych, nie
popełniając większych
błędów.
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie i przekazywanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przeszłymi nawykami,
wspomnieniami, opinią na
wskazane tematy, w tym na
temat szkoły, przedmiotów
szkolnych i zajęć
pozalekcyjnych.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przeszłymi nawykami,
wspomnieniami, opinią na
wskazane tematy, w tym na
temat szkoły, przedmiotów
szkolnych i zajęć
pozalekcyjnych, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przeszłymi nawykami,
wspomnieniami, opinią na
wskazane tematy, w tym na
temat szkoły, przedmiotów
szkolnych i zajęć
pozalekcyjnych, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z przeszłymi
nawykami, wspomnieniami,
opinią na wskazane tematy, w
tym na temat szkoły,
przedmiotów szkolnych i zajęć
pozalekcyjnych, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 1, czasy present
simple, past simple, past
perfect, past continuous,
used to, wyrażenia z
czasownikiem get.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czasy
present simple, past simple,
past perfect, past continuous,
used to, wyrażenia z
czasownikiem get, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czasy
present simple, past simple, past
perfect, past continuous, used
to, wyrażenia z czasownikiem
get, popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czasy
present simple, past simple, past
perfect, past continuous, used to,
wyrażenia z czasownikiem get,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze tekst opisujący
minioną dekadę, wiadomość
na temat osoby będącej
wzorem do naśladowania,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze tekst opisujący
minioną dekadę, wiadomość
na temat osoby będącej
wzorem do naśladowania,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst opisujący
minioną dekadę, wiadomość na
temat osoby będącej wzorem do
naśladowania, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst opisujący
minioną dekadę, wiadomość na
temat osoby będącej wzorem do
naśladowania, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 2
OCENA
CEL KSZTAŁCENIA WG
85
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje relacje
międzyludzkie, stosując
różnorodne słownictwo, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje relacje
międzyludzkie, stosując w
miarę różnorodne słownictwo,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje relacje
międzyludzkie, stosując
podstawowe słownictwo,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje relacje
międzyludzkie, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń prosi o radę i udziela
rad na temat różnych relacji
międzyludzkich, zaprasza ,
przyjmuje i odrzuca
zaproszenia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń prosi o radę i udziela
rad na temat różnych relacji
międzyludzkich, zaprasza ,
przyjmuje i odrzuca
zaproszenia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o radę i udziela rad
na temat różnych relacji
międzyludzkich, zaprasza ,
przyjmuje i odrzuca zaproszenia,
stosując częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń prosi o radę i udziela rad
na temat różnych relacji
międzyludzkich, zaprasza ,
przyjmuje i odrzuca zaproszenia,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
różnymi doświadczeniami z
przeszłości oraz opinią na
wskazane tematy.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z różnymi
doświadczeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane
tematy, popełniając drobne
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z różnymi
doświadczeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z różnymi
doświadczeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
86
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2, czas present
perfect + just, still, already,
yet, for, since, past simple,
present perfect continuous,
present simple, present
continuous, przyimki w
wyrażeniach związanych z
relacjami międzyludzkimi.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, czas
present perfect + just, still,
already, yet, for, since, past
simple, present perfect
continuous, present simple,
present continuous, przyimki w
wyrażeniach związanych z
relacjami międzyludzkimi,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, czas
present perfect + just, still,
already, yet, for, since, past
simple, present perfect
continuous, present simple,
present continuous, przyimki w
wyrażeniach związanych z
relacjami międzyludzkimi,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, czas
present perfect + just, still,
already, yet, for, since, past
simple, present perfect
continuous, present simple,
present continuous, przyimki w
wyrażeniach związanych z
relacjami międzyludzkimi,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze wiadomość email z zaproszeniem na
festiwal muzyczny,
wspinaczkę górską, do klubu
muzycznego lub sportowego,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze wiadomość e-mail
z zaproszeniem na festiwal
muzyczny, wspinaczkę górską,
do klubu muzycznego lub
sportowego, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail z
zaproszeniem na festiwal
muzyczny, wspinaczkę górską,
do klubu muzycznego lub
sportowego, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail z
zaproszeniem na festiwal
muzyczny, wspinaczkę górską,
do klubu muzycznego lub
sportowego, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat związków,
małżeństw, w tym
zaaranżowanych przez
rodziców, tradycji związanych
ze ślubem i weselem, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat związków, małżeństw, w
tym zaaranżowanych przez
rodziców, tradycji związanych
ze ślubem i weselem,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat związków, małżeństw, w
tym zaaranżowanych przez
rodziców, tradycji związanych ze
ślubem i weselem, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię temat
związków, małżeństw, w tym
zaaranżowanych przez rodziców,
tradycji związanych ze ślubem i
weselem, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
87
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i przekazywanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
stylem życia, metodami
leczenia i sposobami na
poprawę jakości życia.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze stylem
życia, metodami leczenia i
sposobami na poprawę jakości
życia, popełniając drobne
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze stylem
życia, metodami leczenia i
sposobami na poprawę jakości
życia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze stylem
życia, metodami leczenia i
sposobami na poprawę jakości
życia, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat odkryć
medycznych i postępu
technologicznego, na temat
różnych sposobów leczenia i
medycyny alternatywnej,
palenia, narkotyków itp., nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat odkryć medycznych i
postępu technologicznego, na
temat różnych sposobów
leczenia i medycyny
alternatywnej, palenia,
narkotyków itp., popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat odkryć medycznych i
postępu technologicznego, na
temat różnych sposobów
leczenia i medycyny
alternatywnej, palenia,
narkotyków itp., popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię temat
odkryć medycznych i postępu
technologicznego, na temat
różnych sposobów leczenia i
medycyny alternatywnej, palenia,
narkotyków itp., popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń rozmawia i dyskutuje
na temat sposobów poprawy
jakości życia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń rozmawia i dyskutuje na
temat sposobów poprawy
jakości życia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń rozmawia i dyskutuje na
temat sposobów poprawy
jakości życia, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń rozmawia i dyskutuje na
temat sposobów poprawy jakości
życia, nie stosując właściwych
form grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
88
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3, czas present
simple, could, can, will be
able to, czasowniki modalne
may, might, could, must i
can’t, should, must, have to,
czasowniki frazalne,
czasowniki modalne w czasie
przeszłym.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, could, can, will
be able to, czasowniki
modalne may, might, could,
must i can’t, should, must,
have to, czasowniki frazalne,
czasowniki modalne w czasie
przeszłym, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, could, can, will
be able to, czasowniki modalne
may, might, could, must i can’t,
should, must, have to,
czasowniki frazalne, czasowniki
modalne w czasie przeszłym,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, could, can, will
be able to, czasowniki modalne
may, might, could, must i can’t,
should, must, have to,
czasowniki frazalne, czasowniki
modalne w czasie przeszłym,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze rozprawkę na
temat wegetarianizmu oraz
na temat zapewnienia
każdemu darmowej opieki
medycznej przez rząd, e-mail
na temat organizacji
przeciwnej eksperymentom
na zwierzętach, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze rozprawkę na
temat wegetarianizmu oraz na
temat zapewnienia każdemu
darmowej opieki medycznej
przez rząd, e-mail na temat
organizacji przeciwnej
eksperymentom na
zwierzętach, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze rozprawkę na temat
wegetarianizmu oraz na temat
zapewnienia każdemu darmowej
opieki medycznej przez rząd, email na temat organizacji
przeciwnej eksperymentom na
zwierzętach, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze rozprawkę na temat
wegetarianizmu oraz na temat
zapewnienia każdemu darmowej
opieki medycznej przez rząd, email na temat organizacji
przeciwnej eksperymentom na
zwierzętach, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis czynności
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności związane z
planowaną podróżą, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje czynności
związane z planowaną
podróżą, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności
związane z planowaną podróżą,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
89
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opisuje czynności
związane z planowaną podróżą,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
planami wakacyjnymi,
rozkładem jazdy pociągów,
zwiedzaniem różnych miejsc,
wycieczkami itp. oraz pyta o
drogę i wskazuje drogę.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami
wakacyjnymi, rozkładem jazdy
pociągów, zwiedzaniem
różnych miejsc, wycieczkami
itp. oraz pyta o drogę i
wskazuje drogę, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami
wakacyjnymi, rozkładem jazdy
pociągów, zwiedzaniem różnych
miejsc, wycieczkami itp. oraz
pyta o drogę i wskazuje drogę,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami
wakacyjnymi, rozkładem jazdy
pociągów, zwiedzaniem różnych
miejsc, wycieczkami itp. oraz
pyta o drogę i wskazuje drogę,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4, czasy present
simple, present continuous,
wyrażenie be going to, will,
zaimki pytające, rzeczowniki
złożone, łączniki.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czasy
present simple, present
continuous, wyrażenie be
going to, will, zaimki pytające,
rzeczowniki złożone, łączniki,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czasy
present simple, present
continuous, wyrażenie be going
to, will, zaimki pytające,
rzeczowniki złożone, łączniki,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czasy
present simple, present
continuous, wyrażenie be going
to, will, zaimki pytające,
rzeczowniki złożone, łączniki,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze harmonogram
zwiedzania Londynu, e-mail z
opisem planów
turystycznych, e-mail z
zaproszeniem na wspólną
wycieczkę do Londynu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze harmonogram
zwiedzania Londynu, e-mail z
opisem planów turystycznych,
e-mail z zaproszeniem na
wspólną wycieczkę do
Londynu, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze harmonogram
zwiedzania Londynu, e-mail z
opisem planów turystycznych, email z zaproszeniem na wspólną
wycieczkę do Londynu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
Uczeń pisze harmonogram
zwiedzania Londynu, e-mail z
opisem planów turystycznych, email z zaproszeniem na wspólną
wycieczkę do Londynu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
90
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat
wymarzonych wakacji, czego
nie powinno się robić na
wakacjach, na temat różnych
środków transportu, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat wymarzonych wakacji,
czego nie powinno się robić na
wakacjach, na temat różnych
środków transportu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
formę i styl.
stylu.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat wymarzonych wakacji,
czego nie powinno się robić na
wakacjach, na temat różnych
środków transportu, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię temat
wymarzonych wakacji, czego nie
powinno się robić na wakacjach,
na temat różnych środków
transportu, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje wygląd zewnętrzny
osób, uwzględniając różnego
rodzaju ozdoby ciała i twarzy,
ubranie, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny osób,
uwzględniając różnego rodzaju
ozdoby ciała i twarzy, ubranie,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny osób, uwzględniając
różnego rodzaju ozdoby ciała i
twarzy, ubranie, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny osób, uwzględniając
różnego rodzaju ozdoby ciała i
twarzy, ubranie, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
91
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń wymienia zakupiony
towar w sklepie, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wymienia zakupiony
towar w sklepie, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wymienia zakupiony
towar w sklepie, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wymienia zakupiony towar
w sklepie, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wybranym produktem
produkowanym w firmie.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wybranym produktem
produkowanym w firmie,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wybranym produktem
produkowanym w firmie,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z wybranym
produktem produkowanym w
firmie, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5, czasy present
simple, past simple, present
continuous, future simple,
zaimki zwrotne, each other,
stronę czynną i bierną,
przysłówki stopnia.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czasy
present simple, past simple,
present continuous, future
simple, zaimki zwrotne, each
other, stronę czynną i bierną,
przysłówki stopnia, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czasy
present simple, past simple,
present continuous, future
simple, zaimki zwrotne, each
other, stronę czynną i bierną,
przysłówki stopnia, popełniając
liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czasy
present simple, past simple,
present continuous, future
simple, zaimki zwrotne, each
other, stronę czynną i bierną,
przysłówki stopnia, popełniając
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze wiadomość email, w której opisuje swoją
szkołę, ulotkę reklamującą
własną firmę, uwzględniającą
opis produktu, list
reklamujący zakupiony towar,
notatkę na temat mody
polskiej i brytyjskiej, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
Uczeń pisze wiadomość email, w której opisuje swoją
szkołę, ulotkę reklamującą
własną firmę, uwzględniającą
opis produktu, list reklamujący
zakupiony towar, notatkę na
temat mody polskiej i
brytyjskiej, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje swoją szkołę,
ulotkę reklamującą własną firmę,
uwzględniającą opis produktu,
list reklamujący zakupiony
towar, notatkę na temat mody
polskiej i brytyjskiej, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje swoją szkołę,
ulotkę reklamującą własną firmę,
uwzględniającą opis produktu,
list reklamujący zakupiony towar,
notatkę na temat mody polskiej i
brytyjskiej, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
92
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wyrażanie opinii
formę i styl wypowiedzi.
właściwą formę i styl.
właściwą formę i styl.
stylu.
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnych
sposobów dekoracji twarzy i
ciała, ubrań i mody,
przemysłu odzieżowego i
aspektów moralnych z tym
związanych, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych sposobów
dekoracji twarzy i ciała, ubrań i
mody, przemysłu odzieżowego
i aspektów moralnych z tym
związanych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych sposobów
dekoracji twarzy i ciała, ubrań i
mody, przemysłu odzieżowego i
aspektów moralnych z tym
związanych, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych sposobów dekoracji
twarzy i ciała, ubrań i mody,
przemysłu odzieżowego i
aspektów moralnych z tym
związanych, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Opis planów i zamierzeń
Uczeń w sposób płynny
wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
ewentualnych zmian w
swoim mieście w przypadku
bycia jego burmistrzem,
wzięcia udziału w proteście,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
ewentualnych zmian w swoim
mieście w przypadku bycia
jego burmistrzem, wzięcia
udziału w proteście,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
ewentualnych zmian w swoim
mieście w przypadku bycia jego
burmistrzem, wzięcia udziału w
proteście, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
ewentualnych zmian w swoim
mieście w przypadku bycia jego
burmistrzem, wzięcia udziału w
proteście, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
93
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń wyraża żal związany z
teraźniejszymi i przeszłymi
sytuacjami, przeprasza i
przyjmuje przeprosiny,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża żal związany z
teraźniejszymi i przeszłymi
sytuacjami, przeprasza i
przyjmuje przeprosiny,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża żal związany z
teraźniejszymi i przeszłymi
sytuacjami, przeprasza i
przyjmuje przeprosiny, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża żal związany z
teraźniejszymi i przeszłymi
sytuacjami, przeprasza i
przyjmuje przeprosiny, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6, czas present
simple, czas present
continuous, pierwszy i drugi
tryb warunkowy, przyimki,
czasowniki make i let, I wish+
past simple, I wish + past
perfect.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, pierwszy i drugi
tryb warunkowy, przyimki,
czasowniki make i let, I wish+
past simple, I wish + past
perfect, popełniając nieliczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, pierwszy i drugi tryb
warunkowy, przyimki,
czasowniki make i let, I wish+
past simple, I wish + past
perfect, popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, pierwszy i drugi tryb
warunkowy, przyimki, czasowniki
make i let, I wish+ past simple, I
wish + past perfect, popełniając
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze rozprawkę na
temat decyzji rządu w
sprawie skrócenia okresu
wakacji , na temat
wprowadzenia obowiązku
szkolnego do 18 roku życia,
zaproszenie do wzięcia
udziału w proteście przeciw
zamykaniu obiektów
rekreacyjnych dla młodzieży,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze rozprawkę na
temat decyzji rządu w sprawie
skrócenia okresu wakacji , na
temat wprowadzenia
obowiązku szkolnego do 18
roku życia, zaproszenie do
wzięcia udziału w proteście
przeciw zamykaniu obiektów
rekreacyjnych dla młodzieży,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze rozprawkę na temat
decyzji rządu w sprawie
skrócenia okresu wakacji , na
temat wprowadzenia obowiązku
szkolnego do 18 roku życia,
zaproszenie do wzięcia udziału
w proteście przeciw zamykaniu
obiektów rekreacyjnych dla
młodzieży, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze rozprawkę na temat
decyzji rządu w sprawie
skrócenia okresu wakacji , na
temat wprowadzenia obowiązku
szkolnego do 18 roku życia,
zaproszenie do wzięcia udziału w
proteście przeciw zamykaniu
obiektów rekreacyjnych dla
młodzieży, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnych
przywilejów i obowiązków,
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych przywilejów i
obowiązków, mikronarodów,
popełniając niewielkie błędy
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych przywilejów i
obowiązków, mikronarodów,
popełniając błędy językowe,
Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych przywilejów i
obowiązków, mikronarodów,
popełniając błędy językowe,
94
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
mikronarodów, nie
popełniając większych
błędów.
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje charakter i
osobowość różnych osób
pod kątem ich podejścia do
życia, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób pod
kątem ich podejścia do życia,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób pod
kątem ich podejścia do życia,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób pod
kątem ich podejścia do życia,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń okazuje współczucie i
pociesza różne osoby,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń okazuje współczucie i
pociesza różne osoby,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń okazuje współczucie i
pociesza różne osoby, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń okazuje współczucie i
pociesza różne osoby, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
95
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
uczuciami towarzyszącymi
ludziom w różnych
sytuacjach.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
uczuciami towarzyszącymi
ludziom w różnych sytuacjach,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z uczuciami
towarzyszącymi ludziom w
różnych sytuacjach, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z uczuciami
towarzyszącymi ludziom w
różnych sytuacjach, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 7, czas present
simple, czas present
continuous, stopień wyższy i
najwyższy przymiotników i
przysłówków, modyfikatory w
stopniu wyższym
przymiotników, trzeci tryb
warunkowy, zdania
podrzędne ograniczające i
opisowe (Defining and Nondefining relative clauses),
zaimki względne.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, czas
present simple, czas present
continuous, stopień wyższy i
najwyższy przymiotników i
przysłówków, modyfikatory w
stopniu wyższym
przymiotników, trzeci tryb
warunkowy, zdania podrzędne
ograniczające i opisowe
(Defining and Non-defining
relative clauses), zaimki
względne, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, czas
present simple, czas present
continuous, stopień wyższy i
najwyższy przymiotników i
przysłówków, modyfikatory w
stopniu wyższym przymiotników,
trzeci tryb warunkowy, zdania
podrzędne ograniczające i
opisowe (Defining and Nondefining relative clauses), zaimki
względne, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, czas
present simple, czas present
continuous, stopień wyższy i
najwyższy przymiotników i
przysłówków, modyfikatory w
stopniu wyższym przymiotników,
trzeci tryb warunkowy, zdania
podrzędne ograniczające i
opisowe (Defining and Nondefining relative clauses), zaimki
względne, popełniając bardzo
liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze wiadomość email, w której opisuje
trwającą miesiąc wycieczkę,
list do znajomego na temat
nieprzyjemnego zdarzenia,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze wiadomość email, w której opisuje trwającą
miesiąc wycieczkę, list do
znajomego na temat
nieprzyjemnego zdarzenia,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje trwającą miesiąc
wycieczkę, list do znajomego na
temat nieprzyjemnego
zdarzenia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje trwającą miesiąc
wycieczkę, list do znajomego na
temat nieprzyjemnego zdarzenia,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnego
podejścia do życia, nie
popełniając większych
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnego podejścia do
życia, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnego podejścia do
życia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnego podejścia do życia,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
96
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów.
wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie
błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń prosi o wykonanie
różnych czynności, wyjaśnia
różne sytuacje i
nieporozumienia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń prosi o wykonanie
różnych czynności, wyjaśnia
różne sytuacje i
nieporozumienia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o wykonanie
różnych czynności, wyjaśnia
różne sytuacje i
nieporozumienia, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o wykonanie
różnych czynności, wyjaśnia
różne sytuacje i nieporozumienia,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8, czas present
simple, czas present
continuous, polecenia i
prośby w mowie zależnej
(Indirect requests), mowę
zależną (Reported speech)
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, polecenia i prośby
w mowie zależnej (Indirect
requests), mowę zależną
(Reported speech) oraz
pytania w mowie zależnej i
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, polecenia i prośby w
mowie zależnej (Indirect
requests), mowę zależną
(Reported speech) oraz pytania
w mowie zależnej i niezależnej
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, polecenia i prośby w
mowie zależnej (Indirect
requests), mowę zależną
(Reported speech) oraz pytania
w mowie zależnej i niezależnej
97
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
oraz pytania w mowie
zależnej i niezależnej
(Reported and indirect
questions).
niezależnej (Reported and
indirect questions), popełniając
nieliczne błędy.
(Reported and indirect
questions), popełniając liczne
błędy.
(Reported and indirect
questions), popełniając bardzo
liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze opowiadanie na
temat wybranych zdarzeń,
wiadomość z przeprosinami
za nieobecność na
umówionym spotkaniu, list
opisujący zgubienie i
znalezienie wybranej rzeczy,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat wybranych zdarzeń,
wiadomość z przeprosinami za
nieobecność na umówionym
spotkaniu, list opisujący
zgubienie i znalezienie
wybranej rzeczy, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat wybranych zdarzeń,
wiadomość z przeprosinami za
nieobecność na umówionym
spotkaniu, list opisujący
zgubienie i znalezienie wybranej
rzeczy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat wybranych zdarzeń,
wiadomość z przeprosinami za
nieobecność na umówionym
spotkaniu, list opisujący
zgubienie i znalezienie wybranej
rzeczy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat uczciwości i
bycia uczciwym w różnych
sytuacjach, różnych form
oszustwa, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat uczciwości i bycia
uczciwym w różnych
sytuacjach, różnych form
oszustwa, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat uczciwości i bycia
uczciwym w różnych sytuacjach,
różnych form oszustwa,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię temat
uczciwości i bycia uczciwym w
różnych sytuacjach, różnych form
oszustwa, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
KLASA II:
STARTER UNIT
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis miejsc
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny
opisuje swoją szkołę, nie
popełniając większych
DOBRA
Uczeń opisuje swoją szkołę,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
98
DOSTATECZNA
Uczeń opisuje swoją szkołę,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opisuje swoją szkołę,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów.
zrozumienie wypowiedzi.
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje siebie, udzielając
podstawowych informacji na
swój temat, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje siebie,
udzielając podstawowych
informacji na swój temat,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje siebie, udzielając
podstawowych informacji na
swój temat, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje siebie, udzielając
podstawowych informacji na swój
temat, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
danymi osobowymi,
przynależnością
przedmiotów do osób,
zajęciami szkolnymi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, przynależnością
przedmiotów do osób,
zajęciami szkolnymi,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, przynależnością
przedmiotów do osób, zajęciami
szkolnymi, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, przynależnością
przedmiotów do osób, zajęciami
szkolnymi, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału Starter, czasownik
be + zaimki osobowe,
czasownik have got, formę
dzierżawczą ‘s, There
is/There are.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasownik be + zaimki
osobowe, czasownik have got,
formę dzierżawczą ‘s, There
is/There are, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasownik be + zaimki
osobowe, czasownik have got,
formę dzierżawczą ‘s, There
is/There are, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czasownik be + zaimki osobowe,
czasownik have got, formę
dzierżawczą ‘s, There is/There
are, popełniając bardzo liczne
błędy.
99
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje osobowość różnych
osób na podstawie
przedmiotów przez nich
posiadanych, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje osobowość
różnych osób na podstawie
przedmiotów przez nich
posiadanych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje osobowość
różnych osób na podstawie
przedmiotów przez nich
posiadanych, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje osobowość
różnych osób na podstawie
przedmiotów przez nich
posiadanych, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych przedmiotów,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wita się, żegna i
przedstawia siebie i inne
osoby, stosując właściwe
formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wita się, żegna i
przedstawia siebie i inne osoby,
stosując częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wita się, żegna i
przedstawia siebie i inne osoby,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
posiadaniem różnych
przedmiotów i formami
spędzania czasu wolnego.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
posiadaniem różnych
przedmiotów i formami
spędzania czasu wolnego,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
posiadaniem różnych
przedmiotów i formami
spędzania czasu wolnego,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
posiadaniem różnych
przedmiotów i formami
spędzania czasu wolnego,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 1, czas present
simple, czasownik have/has
got, wyrażenia be allowed to
i be supposed to, przysłówki
częstotliwości, zaimki
pytające.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik
have/has got, wyrażenia be
allowed to i be supposed to,
przysłówki częstotliwości,
zaimki pytające, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik
have/has got, wyrażenia be
allowed to i be supposed to,
przysłówki częstotliwości, zaimki
pytające, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik
have/has got, wyrażenia be
allowed to i be supposed to,
przysłówki częstotliwości, zaimki
pytające, popełniając bardzo
liczne błędy.
100
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze swój profil
internetowy, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń pisze swój profil
internetowy, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
101
Uczeń pisze swój profil
internetowy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze swój profil
internetowy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis miejsc
Uczeń w sposób płynny
opisuje różne domy,
uwzględniając ich typ
i wyposażenie, stosując
różnorodne słownictwo, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje różne domy,
uwzględniając ich typ
i wyposażenie, stosując w
miarę różnorodne słownictwo,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje różne domy,
uwzględniając ich typ
i wyposażenie, stosując
podstawowe słownictwo,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje różne domy,
uwzględniając ich typ
i wyposażenie, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje rutynowe czynności i
wydarzenia, czynności
wykonywane w chwili
mówienia, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje rutynowe
czynności i wydarzenia,
czynności wykonywane w
chwili mówienia, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje rutynowe
czynności i wydarzenia,
czynności wykonywane w chwili
mówienia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje rutynowe
czynności i wydarzenia,
czynności wykonywane w chwili
mówienia, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń prosi, negocjuje i
szuka kompromisu, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń prosi, negocjuje i szuka
kompromisu, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi, negocjuje i szuka
kompromisu, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi, negocjuje i szuka
kompromisu, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wykonywaniem prac
domowych oraz opinią na
wskazane tematy.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wykonywaniem prac
domowych oraz opinią na
wskazane tematy, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wykonywaniem prac domowych
oraz opinią na wskazane
tematy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wykonywaniem prac domowych
oraz opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
102
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2, czas present
simple, przysłówki
częstotliwości, czas present
continuous, przyimki miejsca.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, czas
present simple, przysłówki
częstotliwości, czas present
continuous, przyimki miejsca,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 czas
present simple, przysłówki
częstotliwości, czas present
continuous, przyimki miejsca,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, czas
present simple, przysłówki
częstotliwości, czas present
continuous, przyimki miejsca,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń opisuje swój idealny
dom, oraz autokar sławnej
osoby, pisze wiadomość email z wakacji, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń opisuje swój idealny
dom, oraz autokar sławnej
osoby, pisze wiadomość email z wakacji, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń opisuje swój idealny dom,
oraz autokar sławnej osoby,
pisze wiadomość e-mail z
wakacji, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń opisuje swój idealny dom,
oraz autokar sławnej osoby,
pisze wiadomość e-mail z
wakacji, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
103
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje wydarzenia z
przeszłości, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje wydarzenia z
przeszłości, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje wydarzenia z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje wydarzenia z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami z
dzieciństwa i uczuciami,
wydarzeniami z przeszłości.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami z
dzieciństwa i uczuciami,
wydarzeniami z przeszłości,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami z dzieciństwa
i uczuciami, wydarzeniami z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami z dzieciństwa i
uczuciami, wydarzeniami z
przeszłości, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3, czas present
simple, present continuous,
past simple, czasownik to be
w czasie przeszłym, zaimki
pytające, wyrażenie There
was/There were.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present
continuous, past simple,
czasownik to be w czasie
przeszłym, zaimki pytające,
wyrażenie There was/There
were, popełniając nieliczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present
continuous, past simple,
czasownik to be w czasie
przeszłym, zaimki pytające,
wyrażenie There was/There
were, popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present
continuous, past simple,
czasownik to be w czasie
przeszłym, zaimki pytające,
wyrażenie There was/There
were, popełniając bardzo liczne
błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze tekst na temat
pierwszego dnia w szkole,
urodzin lub przyjęcia, dniu
spędzonym w domu,
wiadomość e-mail na temat
udanego weekendu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze tekst na temat
pierwszego dnia w szkole,
urodzin lub przyjęcia, dniu
spędzonym w domu,
wiadomość e-mail na temat
udanego weekendu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
Uczeń pisze tekst na temat
pierwszego dnia w szkole,
urodzin lub przyjęcia, dniu
spędzonym w domu,
wiadomość e-mail na temat
udanego weekendu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
Uczeń pisze tekst na temat
pierwszego dnia w szkole,
urodzin lub przyjęcia, dniu
spędzonym w domu, wiadomość
e-mail na temat udanego
weekendu, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
104
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
formę i styl.
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
stylu.
UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis przyrody
Uczeń w sposób płynny
opisuje krainy geograficzne,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje krainy
geograficzne, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje krainy
geograficzne, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje krainy
geograficzne, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń proponuje i reaguje
na propozycje i sugestie,
okazuje zainteresowanie,
reagując na opowiadanie
rozmówcy, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń proponuje i reaguje na
propozycje i sugestie, okazuje
zainteresowanie, reagując na
opowiadanie rozmówcy,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń proponuje i reaguje na
propozycje i sugestie, okazuje
zainteresowanie, reagując na
opowiadanie rozmówcy,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń proponuje i reaguje na
propozycje i sugestie, okazuje
zainteresowanie, reagując na
opowiadanie rozmówcy, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wydarzeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wydarzeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane
tematy, popełniając drobne
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wydarzeniami z przeszłości
oraz opinią na wskazane
tematy, popełniając błędy
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wydarzeniami z przeszłości oraz
opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
105
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
tematy.
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4, przyimki ruchu,
czasy past simple i past
continuous, when, while, as
soon as.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4,
przyimki ruchu, czasy past
simple i past continuous,
when, while, as soon as,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4,
przyimki ruchu, czasy past
simple i past continuous, when,
while, as soon as, popełniając
liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4,
przyimki ruchu, czasy past
simple i past continuous, when,
while, as soon as, popełniając
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje wybrane miejsce w
świecie, swoje wymyślone
lub prawdziwe wakacje,
akcję ratunkową, pocztówkę
z wycieczki w Alpy,
pocztówkę, w której opisuje
wypadek, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje wybrane miejsce w
świecie, swoje wymyślone lub
prawdziwe wakacje, akcję
ratunkową, pocztówkę z
wycieczki w Alpy, pocztówkę,
w której opisuje wypadek
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje wybrane miejsce w
świecie, swoje wymyślone lub
prawdziwe wakacje, akcję
ratunkową, pocztówkę z
wycieczki w Alpy, pocztówkę, w
której opisuje wypadek,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje wybrane miejsce w
świecie, swoje wymyślone lub
prawdziwe wakacje, akcję
ratunkową, pocztówkę z
wycieczki w Alpy, pocztówkę, w
której opisuje wypadek,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis zwierząt
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny
opisuje i porównuje
zwierzęta, uwzględniając ich
cechy i umiejętności, nie
popełniając większych
błędów.
DOBRA
Uczeń opisuje i porównuje
zwierzęta, uwzględniając ich
cechy i umiejętności,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
106
DOSTATECZNA
Uczeń opisuje i porównuje
zwierzęta, uwzględniając ich
cechy i umiejętności,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opisuje i porównuje
zwierzęta, uwzględniając ich
cechy i umiejętności,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje swoje umiejętności z
przeszłości i teraźniejszości,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje swoje
umiejętności z przeszłości i
teraźniejszości, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje swoje
umiejętności z przeszłości i
teraźniejszości, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje swoje
umiejętności z przeszłości i
teraźniejszości, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń rozmawia na temat
wyboru prezentu, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń rozmawia na temat
wyboru prezentu, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń rozmawia na temat
wyboru prezentu, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń rozmawia na temat
wyboru prezentu, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5, czasowniki can i
could, zdania pytające z
How…?, przymiotniki w
stopniu wyższym i
najwyższym,
should/shouldn’t i
must/mustn’t.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5,
czasowniki can i could, zdania
pytające z How…?,
przymiotniki w stopniu
wyższym i najwyższym,
should/shouldn’t i
must/mustn’t, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5,
czasowniki can i could, zdania
pytające z How…?, przymiotniki
w stopniu wyższym i
najwyższym, should/shouldn’t i
must/mustn’t, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5,
czasowniki can i could, zdania
pytające z How…?, przymiotniki
w stopniu wyższym i
najwyższym, should/shouldn’t i
must/mustn’t, popełniając
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze biografię
sławnej osoby, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze biografię sławnej
osoby, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze biografię sławnej
osoby, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze biografię sławnej
osoby, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
107
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje charakter i
osobowość różnych osób,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje charakter i
osobowość różnych osób,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis planów i zamierzeń
Uczeń w sposób płynny
wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
przyszłej pracy i przyszłości,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
przyszłej pracy i przyszłości,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące
przyszłej pracy i przyszłości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia dotyczące przyszłej
pracy i przyszłości, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przyszłością oraz opinią na
wskazane tematy.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przyszłością oraz opinią na
wskazane tematy, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przyszłością oraz opinią na
wskazane tematy, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przyszłością oraz opinią na
wskazane tematy, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6, will i won’t,
pierwszy tryb warunkowy,
przysłówki probably i
definitely, wyrazy nobody i
everybody.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, will i
won’t, pierwszy tryb
warunkowy, przysłówki
probably i definitely, wyrazy
nobody i everybody,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, will i
won’t, pierwszy tryb
warunkowy, przysłówki
probably i definitely, wyrazy
nobody i everybody,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, will i
won’t, pierwszy tryb warunkowy,
przysłówki probably i definitely,
wyrazy nobody i everybody,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze raport z
przeprowadzonej przez
siebie ankiety, wiadomość email, w której opowiada o
opinii znajomych na temat
przyszłości muzyki pop, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
Uczeń pisze raport z
przeprowadzonej przez siebie
ankiety, wiadomość e-mail, w
której opowiada o opinii
znajomych na temat
przyszłości muzyki pop,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
Uczeń pisze raport z
przeprowadzonej przez siebie
ankiety, wiadomość e-mail, w
której opowiada o opinii
znajomych na temat przyszłości
muzyki pop, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
Uczeń pisze raport z
przeprowadzonej przez siebie
ankiety, wiadomość e-mail, w
której opowiada o opinii
znajomych na temat przyszłości
muzyki pop, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
108
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wyrażanie opinii
formę i styl wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat przyszłości,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat przyszłości, nie
popełniając większych
błędów, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat przyszłości, nie
popełniając większych błędów,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat przyszłości, nie
popełniając większych błędów,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń doradza w sprawach
związanych ze sportem,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń doradza w sprawach
związanych ze sportem,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń doradza w sprawach
związanych ze sportem,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń doradza w sprawach
związanych ze sportem, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Opis planów i zamierzeń
Uczeń w sposób płynny
wyraża swoje plany i
zamierzenia, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 7, tryb
rozkazujący, wyrażenie be
going to, will, rzeczowniki
złożone, czas present
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, tryb
rozkazujący, wyrażenie be
going to, will, rzeczowniki
złożone, czas present
continuous, zaimki
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, tryb
rozkazujący, wyrażenie be
going to, will, rzeczowniki
złożone, czas present
continuous, zaimki
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, tryb
rozkazujący, wyrażenie be going
to, will, rzeczowniki złożone,
czas present continuous, zaimki
nieokreślone, popełniając
109
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
continuous, zaimki
nieokreślone.
nieokreślone, popełniając
nieliczne błędy.
nieokreślone, popełniając liczne
błędy.
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze list formalny do
lokalnej firmy z prośbą o
sponsorowanie udziału w
zawodach rowerowych, list
do fotografa, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń pisze list formalny do
lokalnej firmy z prośbą o
sponsorowanie udziału w
zawodach rowerowych, list do
fotografa, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze list formalny do
lokalnej firmy z prośbą o
sponsorowanie udziału w
zawodach rowerowych, list do
fotografa, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze list formalny do
lokalnej firmy z prośbą o
sponsorowanie udziału w
zawodach rowerowych, list do
fotografa, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat popularności
kobiet i mężczyzn w sporcie,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat popularności kobiet i
mężczyzn w sporcie,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat popularności kobiet i
mężczyzn w sporcie,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat popularności kobiet i
mężczyzn w sporcie,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis uczuć
Uczeń w sposób płynny
opisuje swoje uczucia
związane z lękami i fobiami,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje swoje uczucia
związane z lękami i fobiami,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje swoje uczucia
związane z lękami i fobiami,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje swoje uczucia
związane z lękami i fobiami,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na teraźniejszość
oraz swoje doświadczenia,
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na teraźniejszość
oraz swoje doświadczenia,
110
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, nie
popełniając większych
błędów.
doświadczenia, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń pyta o możliwość
udzielenia pomocy i reaguje
na takie pytania, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń pyta o możliwość
udzielenia pomocy i reaguje
na takie pytania, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o możliwość
udzielenia pomocy i reaguje na
takie pytania, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o możliwość
udzielenia pomocy i reaguje na
takie pytania, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8, czas present
perfect, czas past
continuous, przyimki about,
at, in, of przed
przymiotnikami, przysłówki
stopnia, so i because.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present perfect, czas past
continuous, przyimki about, at,
in, of przed przymiotnikami,
przysłówki stopnia, so i
because, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present perfect, czas past
continuous, przyimki about, at,
in, of przed przymiotnikami,
przysłówki stopnia, so i
because, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present perfect, czas past
continuous, przyimki about, at,
in, of przed przymiotnikami,
przysłówki stopnia, so i
because, popełniając bardzo
liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń wiadomość e-mail, w
której opisuje wypadek, który
mu/jej się przydarzył
podczas gry w piłkę nożną
lub koszykówkę, ogłoszenie,
informujące o atrakcjach
wybranego miejsca, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze wiadomość email, w której opisuje
wypadek, który mu/jej się
przydarzył podczas gry w
piłkę nożną lub koszykówkę,
ogłoszenie, informujące o
atrakcjach wybranego
miejsca, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje wypadek, który
mu/jej się przydarzył podczas
gry w piłkę nożną lub
koszykówkę, ogłoszenie,
informujące o atrakcjach
wybranego miejsca, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze wiadomość e-mail,
w której opisuje wypadek, który
mu/jej się przydarzył podczas
gry w piłkę nożną lub
koszykówkę, ogłoszenie,
informujące o atrakcjach
wybranego miejsca, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
KLASA III:
111
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
STARTER UNIT
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
Opis miejsc, ludzi,
przedmiotów,
Uczeń w sposób płynny
opisuje i porównuje różne
elementy świata,
przedmioty, osoby,
zwierzęta itp., stosując
różnorodne przymiotniki, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje i porównuje
różne elementy świata,
przedmioty, osoby, zwierzęta
itp., stosując różne
przymiotniki, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje i porównuje
różne elementy świata,
przedmioty, osoby, zwierzęta
itp., popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje i porównuje różne
elementy świata, przedmioty,
osoby, zwierzęta itp.,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Starter i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności życia
codziennego wykonywane
rutynowo, uwzględniając ich
częstotliwość, czynności
odbywające się w chwili
mówienia, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje czynności życia
codziennego wykonywane
rutynowo, uwzględniając ich
częstotliwość, czynności
odbywające się w chwili
mówienia, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności życia
codziennego wykonywane
rutynowo, uwzględniając ich
częstotliwość, czynności
odbywające się w chwili
mówienia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności życia
codziennego wykonywane
rutynowo, uwzględniając ich
częstotliwość, czynności
odbywające się w chwili
mówienia, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
112
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rozkładem dnia.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rozkładem dnia, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rozkładem dnia, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rozkładem dnia, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału Starter, czas
present simple, present
continuous, przysłówki
częstotliwości, przymiotniki
w stopniu wyższym i
najwyższym.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czas present simple, present
continuous, przysłówki
częstotliwości, przymiotniki w
stopniu wyższym i
najwyższym, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czas present simple, present
continuous, przysłówki
częstotliwości, przymiotniki w
stopniu wyższym i najwyższym,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Starter,
czas present simple, present
continuous, przysłówki
częstotliwości, przymiotniki w
stopniu wyższym i najwyższym,
popełniając bardzo liczne błędy.
113
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo
i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń przekazuje dobre i złe
wieści i właściwie na nie
reaguje, stosując właściwe
formy grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń przekazuje dobre i złe
wieści i właściwie na nie
reaguje, stosując właściwe
formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń przekazuje dobre i złe
wieści i właściwie na nie
reaguje, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń przekazuje dobre i złe
wieści i właściwie na nie
reaguje, nie stosując właściwych
form grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat telewizji i
programów typu reality
show, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat telewizji i programów
typu reality show, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat telewizji i programów typu
reality show, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat telewizji i programów typu
reality show, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
114
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
telewizją, programami
telewizyjnymi, opinią na
wskazane tematy.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
telewizją, programami
telewizyjnymi, opinią na
wskazane tematy, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z telewizją,
programami telewizyjnymi,
opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z telewizją,
programami telewizyjnymi,
opinią na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 1, czas present
simple, czasownik to be w
czasie przeszłym, wyrażenie
There was/There were, czas
past simple, czas past
continuous, przedimki.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik to
be w czasie przeszłym,
wyrażenie There was/There
were, czas past simple, czas
past continuous, przedimki,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik to be
w czasie przeszłym, wyrażenie
There was/There were, czas
past simple, czas past
continuous, przedimki,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, czas
present simple, czasownik to be
w czasie przeszłym, wyrażenie
There was/There were, czas
past simple, czas past
continuous, przedimki,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze opowiadanie na
temat rodziny pokazanej na
ilustracji i czynnościach
przez nich wykonywanych w
przeszłości, e-mail do
koleżanki, opisujący
kontuzję, której uległa/uległ,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat rodziny pokazanej na
ilustracji i czynnościach przez
nich wykonywanych w
przeszłości, e-mail do
koleżanki, opisujący kontuzję,
której uległa/uległ, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat rodziny pokazanej na
ilustracji i czynnościach przez
nich wykonywanych w
przeszłości, e-mail do
koleżanki, opisujący kontuzję,
której uległa/uległ, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze opowiadanie na
temat rodziny pokazanej na
ilustracji i czynnościach przez
nich wykonywanych w
przeszłości, e-mail do koleżanki,
opisujący kontuzję, której
uległa/uległ, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
115
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis przedmiotów
Uczeń w sposób płynny
opisuje różne produkty
żywnościowe, uwzględniając
ich ilość i opakowanie, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje różne produkty
żywnościowe, uwzględniając
ich ilość i opakowanie,
stosując w miarę różnorodne
słownictwo, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje różne produkty
żywnościowe, uwzględniając
ich ilość i opakowanie, stosując
podstawowe słownictwo,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje różne produkty
żywnościowe, uwzględniając ich
ilość i opakowanie, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat wpływu
człowieka na środowisko,
różnych sposobów ochrony
środowiska, problemów w
swoim miejscu
zamieszkania, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat wpływu człowieka na
środowisko, różnych
sposobów ochrony
środowiska, problemów w
swoim miejscu zamieszkania,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat wpływu człowieka na
środowisko, różnych sposobów
ochrony środowiska,
problemów w swoim miejscu
zamieszkania, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat wpływu człowieka na
środowisko, różnych sposobów
ochrony środowiska, problemów
w swoim miejscu zamieszkania,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń prosi o pomoc i
oferuje chęć pomocy,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń prosi o pomoc i oferuje
chęć pomocy, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o pomoc i oferuje
chęć pomocy, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o pomoc i oferuje
chęć pomocy, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
116
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
nawykami żywieniowymi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
nawykami żywieniowymi,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
nawykami żywieniowymi,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
nawykami żywieniowymi,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2, many, much a
lot of, some, any,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, czasownik
have/has got, zaimki
względne, too, too much, too
many, (not) enough, so i
because.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2,
many, much a lot of, some,
any, rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, czasownik
have/has got, zaimki
względne, too, too much, too
many, (not) enough, so i
because, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, many,
much a lot of, some, any,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, czasownik
have/has got, zaimki względne,
too, too much, too many, (not)
enough, so i because,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, many,
much a lot of, some, any,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, czasownik
have/has got, zaimki względne,
too, too much, too many, (not)
enough, so i because,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze e-maila w
sprawie rozwiązania
problemu ekologicznego,
zaproszenie do obejrzenia
strony internetowej z
przeprowadzonej akcji
ekologicznej, komentarz,
dotyczący festiwalu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze e-maila w
sprawie rozwiązania problemu
ekologicznego, zaproszenie
do obejrzenia strony
internetowej z
przeprowadzonej akcji
ekologicznej, komentarz,
dotyczący festiwalu,,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze e-maila w sprawie
rozwiązania problemu
ekologicznego, zaproszenie do
obejrzenia strony internetowej z
przeprowadzonej akcji
ekologicznej, komentarz,
dotyczący festiwalu,,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze e-maila w sprawie
rozwiązania problemu
ekologicznego, zaproszenie do
obejrzenia strony internetowej z
przeprowadzonej akcji
ekologicznej, komentarz,
dotyczący festiwalu,, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
117
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
korzystaniem z Internetu i
komputera.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
korzystaniem z Internetu i
komputera, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
korzystaniem z Internetu i
komputera, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
korzystaniem z Internetu i
komputera, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3, czas present
simple, present perfect,
spójniki.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present
perfect, spójniki, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present perfect,
spójniki, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, czas
present simple, present perfect,
spójniki, popełniając bardzo
liczne błędy.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń przeprasza i wyjaśnia
okoliczności zdarzeń,
przyjmuje przeprosiny,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń przeprasza i wyjaśnia
okoliczności zdarzeń,
przyjmuje przeprosiny,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń przeprasza i wyjaśnia
okoliczności zdarzeń, przyjmuje
przeprosiny, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń przeprasza i wyjaśnia
okoliczności zdarzeń, przyjmuje
przeprosiny, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat uzależnienia
od Internetu i rozmów w
Internecie w zestawieniu z
Uczeń wyraża swoją opinię
temat uzależnienia od
Internetu i rozmów w
Internecie w zestawieniu z
rozmowami telefonicznymi,
Uczeń wyraża swoją opinię
temat uzależnienia od Internetu
i rozmów w Internecie w
zestawieniu z rozmowami
telefonicznymi, popełniając
Uczeń wyraża swoją opinię
temat uzależnienia od Internetu i
rozmów w Internecie w
zestawieniu z rozmowami
telefonicznymi, popełniając
118
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu pisemnego
rozmowami telefonicznymi,
nie popełniając większych
błędów.
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pisze tekst na temat
uzależnienia od Internetu,
na temat rozmów w
Internecie w zestawieniu z
rozmowami telefonicznymi,
list na temat korzystania z
Internetu, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń pisze tekst na temat
uzależnienia od Internetu, na
temat rozmów w Internecie w
zestawieniu z rozmowami
telefonicznymi, list na temat
korzystania z Internetu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst na temat
uzależnienia od Internetu, na
temat rozmów w Internecie w
zestawieniu z rozmowami
telefonicznymi, list na temat
korzystania z Internetu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze tekst na temat
uzależnienia od Internetu, na
temat rozmów w Internecie w
zestawieniu z rozmowami
telefonicznymi, list na temat
korzystania z Internetu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis ludzi
Uczeń w sposób płynny
opisuje ludzi, uwzględniając
ich wygląd, charakter i
osobowość, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje ludzi,
uwzględniając ich wygląd,
charakter i osobowość,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje ludzi,
uwzględniając ich wygląd,
charakter i osobowość,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń opisuje ludzi,
uwzględniając ich wygląd,
charakter i osobowość,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
119
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
identyfikowaniem i
wyglądem osób.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
identyfikowaniem i wyglądem
osób, popełniając drobne
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
identyfikowaniem i wyglądem
osób, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
identyfikowaniem i wyglądem
osób, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4, czas present
simple, przysłówki stopnia,
czas present perfect, czas
past simple, for i since.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czas
present simple, przysłówki
stopnia, czas present perfect,
czas past simple, for i since,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czas
present simple, przysłówki
stopnia, czas present perfect,
czas past simple, for i since,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, czas
present simple, przysłówki
stopnia, czas present perfect,
czas past simple, for i since,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze biografię
słynnego aktora, muzyka lub
sportowca, biografię
przyjaciela lub krewnego,
wiadomość do magazynu
internetowego, w której
opisuje osobę godną
naśladowania, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze biografię
słynnego aktora, muzyka lub
sportowca, biografię
przyjaciela lub krewnego,
wiadomość do magazynu
internetowego, w której
opisuje osobę godną
naśladowania, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze biografię słynnego
aktora, muzyka lub sportowca,
biografię przyjaciela lub
krewnego, wiadomość do
magazynu internetowego, w
której opisuje osobę godną
naśladowania, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze biografię słynnego
aktora, muzyka lub sportowca,
biografię przyjaciela lub
krewnego, wiadomość do
magazynu internetowego, w
której opisuje osobę godną
naśladowania, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat bycia
sławnym i kreowania
sławnych postaci, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat bycia sławnym i
kreowania sławnych postaci,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat bycia sławnym i
kreowania sławnych postaci,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat bycia sławnym i
kreowania sławnych postaci,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
120
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń prosi o radę i udziela
rad, stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń prosi o radę i udziela
rad, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o radę i udziela
rad, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń prosi o radę i udziela rad,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5, czas present
simple, past simple,
czasowniki modalne must,
mustn’t, have to, don’t have
to, should.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czas
present simple, past simple,
czasowniki modalne must,
mustn’t, have to, don’t have
to, should, popełniając
nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czas
present simple, past simple,
czasowniki modalne must,
mustn’t, have to, don’t have to,
should, popełniając liczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, czas
present simple, past simple,
czasowniki modalne must,
mustn’t, have to, don’t have to,
should, popełniając bardzo
liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze rozprawkę na
temat szkół z internatem,
obowiązku szkolnego w
podanym wieku, notatkę na
temat regulaminu szkolnego,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
Uczeń pisze rozprawkę na
temat szkół z internatem,
obowiązku szkolnego w
podanym wieku, notatkę na
temat regulaminu szkolnego,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
Uczeń pisze rozprawkę na
temat szkół z internatem,
obowiązku szkolnego w
podanym wieku, notatkę na
temat regulaminu szkolnego,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
Uczeń pisze rozprawkę na temat
szkół z internatem, obowiązku
szkolnego w podanym wieku,
notatkę na temat regulaminu
szkolnego, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
121
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wyrażanie opinii
formę i styl wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat
oszukiwania, zgadzając się i
sprzeciwiając z opinią
innych, różnych typów szkół,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat oszukiwania, zgadzając
się i sprzeciwiając z opinią
innych, różnych typów szkół,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat oszukiwania, zgadzając
się
i sprzeciwiając z opinią innych,
różnych typów szkół,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat oszukiwania, zgadzając
się i sprzeciwiając z opinią
innych, różnych typów szkół,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Opis planów i zamierzeń
Uczeń w sposób płynny
wyraża swoje plany i
zamierzenia na przyszłość,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia na przyszłość,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia na przyszłość,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoje plany i
zamierzenia na przyszłość,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
122
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
uwzględnione w rozdziale 6
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
uwzględnione w rozdziale 6
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
uwzględnione w rozdziale 6
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6, czas present
simple, czas present
continuous, will i might,
przedrostki
–un, -in, -im, pierwszy tryb
warunkowy, czasowniki
frazalne, wyrażenie be going
to, will.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, will i might,
przedrostki
–un, -in, -im, pierwszy tryb
warunkowy, czasowniki
frazalne, wyrażenie be going
to, will, popełniając nieliczne
błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, will i might,
przedrostki
–un, -in, -im, pierwszy tryb
warunkowy, czasowniki
frazalne, wyrażenie be going to,
will, popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, czas
present simple, czas present
continuous, will i might,
przedrostki
–un, -in, -im, pierwszy tryb
warunkowy, czasowniki frazalne,
wyrażenie be going to, will,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze list do lokalnej
gazety w sprawie protestu
przeciwko budowie
autostrady, e-mail do
znajomego/znajomej w
sprawie zaproszenia na
imprezę związaną ze zbiórką
pieniędzy na określony cel,
e-mail do kolegi na temat
zbiórki pieniędzy na cel
dobroczynny, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.
Uczeń pisze list do lokalnej
gazety w sprawie protestu
przeciwko budowie
autostrady, e-mail do
znajomego/znajomej w
sprawie zaproszenia na
imprezę związaną ze zbiórką
pieniędzy na określony cel, email do kolegi na temat zbiórki
pieniędzy na cel dobroczynny,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze list do lokalnej
gazety w sprawie protestu
przeciwko budowie autostrady,
e-mail do znajomego/znajomej
w sprawie zaproszenia na
imprezę związaną ze zbiórką
pieniędzy na określony cel, email do kolegi na temat zbiórki
pieniędzy na cel dobroczynny,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze list do lokalnej
gazety w sprawie protestu
przeciwko budowie autostrady,
e-mail do znajomego/znajomej
w sprawie zaproszenia na
imprezę związaną ze zbiórką
pieniędzy na określony cel, email do kolegi na temat zbiórki
pieniędzy na cel dobroczynny,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnych
akcji protestacyjnych i
charytatywnych, nie
popełniając większych
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych akcji
protestacyjnych i
charytatywnych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych akcji
protestacyjnych i
charytatywnych, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych akcji
protestacyjnych i
charytatywnych, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
123
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów.
wypowiedzi.
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
OCENA
BARDZO DOBRA
DOBRA
DOSTATECZNA
DOPUSZCZAJĄCA
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń poleca lub odradza
obejrzenie różnych filmów,
przyjmuje propozycje i
sugestie, stosując właściwe
formy grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń poleca lub odradza
obejrzenie różnych filmów,
przyjmuje propozycje i
sugestie, stosując właściwe
formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń poleca lub odradza
obejrzenie różnych filmów,
przyjmuje propozycje i sugestie,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń poleca lub odradza
obejrzenie różnych filmów,
przyjmuje propozycje i sugestie,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
upodobaniami, dotyczącymi
książek i filmów.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
upodobaniami, dotyczącymi
książek i filmów, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
upodobaniami, dotyczącymi
książek i filmów, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
upodobaniami, dotyczącymi
książek i filmów, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
124
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 7, konstrukcje
czasownik + -ing/to, can,
could, will be able to, drugi
tryb warunkowy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7,
konstrukcje czasownik + ing/to, can, could, will be able
to, drugi tryb warunkowy,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7,
konstrukcje czasownik + -ing/to,
can, could, will be able to, drugi
tryb warunkowy, popełniając
liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 17,
konstrukcje czasownik + -ing/to,
can, could, will be able to, drugi
tryb warunkowy, popełniając
bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu, programu
telewizyjnego lub książki, list
prywatny, w którym opisuje
wybrany film, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu, programu
telewizyjnego lub książki, list
prywatny, w którym opisuje
wybrany film, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.
Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu, programu
telewizyjnego lub książki, list
prywatny, w którym opisuje
wybrany film, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu, programu
telewizyjnego lub książki, list
prywatny, w którym opisuje
wybrany film, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnych
filmów i książek, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i
książek, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i książek,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i książek,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis przedmiotów
OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny
opisuje różne dzieła sztuki,
nie popełniając większych
błędów.
DOBRA
Uczeń opisuje różne dzieła
sztuki, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.
125
DOSTATECZNA
Uczeń opisuje różne dzieła
sztuki, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opisuje różne dzieła
sztuki, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie i udzielanie
informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
sztuką i dziełami sztuki.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
sztuką i dziełami sztuki,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze sztuką i
dziełami sztuki, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze sztuką i
dziełami sztuki, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo
dużo błędów
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8, czas present
simple, czas present
continuous, stronę bierną.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, stronę bierną,
popełniając nieliczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, stronę bierną,
popełniając liczne błędy.
Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, czas
present simple, czas present
continuous, stronę bierną,
popełniając bardzo liczne błędy.
Tworzenie tekstu pisemnego
Uczeń opisuje wybrane
dzieło sztuki, pisze
pocztówkę ze zwiedzanego
miasta, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.
Uczeń opisuje wybrane dzieło
sztuki, pisze pocztówkę ze
zwiedzanego miasta,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.
Uczeń opisuje wybrane dzieło
sztuki, pisze pocztówkę ze
zwiedzanego miasta,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.
Uczeń opisuje wybrane dzieło
sztuki, pisze pocztówkę ze
zwiedzanego miasta,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.
Wyrażanie opinii
Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat różnych
dzieł i form sztuki, nie
popełniając większych
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych dzieł i form
sztuki, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych dzieł i form
sztuki, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych dzieł i form sztuki,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
126
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
błędów.
wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi.
zrozumienie wypowiedzi.
WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
PODRĘCZNIK „DAS IST DEUTSCH”
KLASA I:
Rozdział I – Niemiecki moim nowym hobby
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
Ocena
DOBRA
Ocena DOSTATECZNA
127
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KOMUNIKACJA –
mówienie, pisanie, czytanie,
słuchanie
Uczeń bezbłędnie i płynnie
potwierdza obecność,
informuje, ilu uczniów jest w
jego klasie, wita się i żegna,
pyta o wiek, miejsce
zamieszkania, kraj
pochodzenia, numer
telefonu, przedstawia siebie
i swoich rówieśników
Uczeń popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi i
komunikację potwierdza
obecność, informuje, ilu
uczniów jest w jego klasie,
wita się i żegna, używa
zwrotów grzecznościowych
typu: proszę, dziękuję,
przepraszam, pyta o wiek,
miejsce zamieszkania, kraj
pochodzenia, numer
telefonu, przedstawia siebie
i swoich rówieśników. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela potwierdza
obecność, informuje, ilu
uczniów jest w jego klasie,
wita się i żegna, używa
zwrotów grzecznościowych
typu: proszę, dziękuję,
przepraszam, pyta o wiek,
miejsce zamieszkania, kraj
pochodzenia, numer
telefonu, przedstawia siebie
i swoich rówieśników
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru potwierdza
obecność, informuje, ilu
uczniów jest w jego klasie,
wita się i żegna, pyta o wiek,
miejsce zamieszkania, kraj
pochodzenia, numer
telefonu, przedstawia siebie
i swoich rówieśników
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia litery
niemieckiego alfabetu i
rzeczowniki na każdą
Uczeń popełniając
niewielkie błędy i samemu je
poprawiając stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia litery
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
128
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA– mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
niemieckiego alfabetu i
rzeczowniki na każdą literę
alfabetu, imiona i nazwiska,
formy pozdrowień, powitań,
pożegnań, nazwy państw i
miast krajów DACHL,
liczebniki 0-1000000.
Uczeń bezbłędnie stosuje
zasady pisowni niemieckiej,
odmienia czasownik sein,
używa w zdaniach zaimki
osobowe w lp, zaimki
dzierżawcze w lp, odmienia
czasowniki regularne w l.p. i
l.mn., konstruuje zdania
oznajmujące i pytające
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając stosuje zasady
pisowni niemieckiej,
odmienia czasownik sein,
używa w zdaniach zaimki
osobowe w lp, zaimki
dzierżawcze w lp, odmienia
czasowniki regularne w l.p. i
l.mn., konstruuje zdania
oznajmujące i pytające
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje zasady
pisowni niemieckiej,
odmienia czasownik sein,
używa w zdaniach zaimki
osobowe w lp, zaimki
dzierżawcze w lp, odmienia
czasowniki regularne w l.p. i
l.mn., konstruuje zdania
oznajmujące i pytające
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
zasady pisowni niemieckiej,
odmienia czasownik sein,
używa w zdaniach zaimki
osobowe w lp, zaimki
dzierżawcze w lp, odmienia
czasowniki regularne w l.p. i
l.mn., konstruuje zdania
oznajmujące i pytające
Ocena
DOBRA
Ocena
DOSTATECZNA
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
ROZDZIAŁ 2 Szkoła jest cool!
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
129
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia litery
niemieckiego alfabetu i
rzeczowniki na każdą literę
alfabetu, imiona i nazwiska,
formy pozdrowień, powitań,
pożegnań, nazwy państw i
miast krajów DACHL,
liczebniki 0-1000000.
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia litery
niemieckiego alfabetu i
rzeczowniki na każdą literę
alfabetu, imiona i nazwiska,
formy pozdrowień, powitań,
pożegnań, nazwy państw i
miast krajów DACHL,
liczebniki 0-1000000.
literę alfabetu, imiona i
nazwiska,
formy pozdrowień, powitań,
pożegnań, nazwy państw i
miast krajów DACHL,
liczebniki 0-1000000.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KOMUNIKACJA–
mówienie, pisanie, czytanie,
słuchanie
Uczeń bezbłędnie i płynnie
rozmawia o swoim planie
lekcji, o ocenach, wyraża
opinię o przedmiotach
szkolnych, nazywa swoje
przybory szkolne, informuje,
co jest w teczce i czego tam
nie ma.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
swoim planie lekcji, o
ocenach, wyraża opinię o
przedmiotach szkolnych,
nazywa swoje przybory
szkolne, informuje, co jest w
teczce i czego tam nie ma.
Uczeń sam poprawia błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela rozmawia o
swoim planie lekcji, o
ocenach, wyraża opinię o
przedmiotach szkolnych,
nazywa swoje przybory
szkolne, informuje, co jest w
teczce i czego tam nie ma
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru rozmawia o
swoim planie lekcji, o
ocenach, wyraża opinię o
przedmiotach szkolnych,
Nazywa swoje przybory
szkolne, informuje, co jest w
teczce i czego tam nie ma
SŁOWNICTWO– mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo z rozdziału
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, nazywa
przedmioty szkolne, dni
tygodnia, przybory szkolne,
używa przymiotników i
wyrażeń oceniających
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając stosuje
słownictwo z rozdziału
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, nazywa
przedmioty szkolne, dni
tygodnia, przybory szkolne,
używa przymiotników i
wyrażeń oceniających
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo z rozdziału
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, nazywa
przedmioty szkolne, dni
tygodnia, przybory szkolne,
używa przymiotników i
wyrażeń oceniających
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo z rozdziału
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, nazywa
przedmioty szkolne, dni
tygodnia, przybory szkolne,
używa przymiotników i
wyrażeń oceniających
130
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie odmienia
czasowniki habeni mögen,
tłumaczy je, stosuje je oraz
liczebniki w funkcji
rzeczownika,
rodzajnik określony i
nieokreślony w mianowniku,
liczbę mnogą rzeczowników,
przeczenie kein/e w
zdaniach
Rozdział III – Rodzina i przyjaciele
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie i płynnie
mówienie, pisanie, czytanie, rozmawia o swoich
słuchanie
zainteresowaniach i
ulubionych czynnościach,
przedstawia rodziców i
rodzeństwo, prowadzi
rozmowę na temat rodziny i
rówieśników, opisuje
wybranego członka swojej
Uczeń popełniając
niewielkie błędy i samemu je
poprawiając odmienia
czasowniki haben i mögen,
tłumaczy je, stosuje je oraz
liczebniki w funkcji
rzeczownika,
rodzajnik określony i
nieokreślony w mianowniku,
liczbę mnogą rzeczowników,
przeczenie kein/e w
zdaniach
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela odmienia
czasowniki habeni mögen,
tłumaczy je, stosuje je oraz
liczebniki w funkcji
rzeczownika,
rodzajnik określony i
nieokreślony w mianowniku,
liczbę mnogą rzeczowników,
przeczenie kein/e w
zdaniach
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru odmienia
czasowniki habeni mögen,
tłumaczy je, stosuje je oraz
liczebniki w funkcji
rzeczownika,
rodzajnik określony i
nieokreślony w mianowniku,
liczbę mnogą rzeczowników,
przeczenie kein/e w
zdaniach
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
swoich zainteresowaniach i
ulubionych czynnościach,
przedstawia rodziców i
rodzeństwo, prowadzi
rozmowę na
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela rozmawia o
swoich zainteresowaniach i
ulubionych czynnościach,
przedstawia rodziców i
rodzeństwo,
Ocena
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru rozmawia o
swoich zainteresowaniach i
ulubionych czynnościach,
przedstawia rodziców i
rodzeństwo, prowadzi
131
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
rodziny i rówieśnika,
rozmawia o zwierzętach
domowych i opisuje je.
Uczeń bezbłędnie pisze
emaila o swojej rodzinie.
temat rodziny i rówieśników,
opisuje wybranego członka
swojej rodziny i rówieśnika,
rozmawia o zwierzętach
domowych i opisuje je. Uczeń
sam poprawia błędy.
prowadzi rozmowę na
temat rodziny i
rówieśników, opisuje
wybranego członka swojej
rodziny i rówieśnika,
rozmawia o zwierzętach
domowych i opisuje je
rozmowę na temat rodziny i
rówieśników, opisuje
wybranego członka swojej
rodziny i rówieśnika,
rozmawia o zwierzętach
domowych i opisuje je
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia
członków rodziny,
popularne nazwy zawodów,
ulubione czynności,
zainteresowania,
przymiotniki określające
wygląd i charakter,
zwierzęta domowe
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia
członków rodziny,
popularne nazwy zawodów,
ulubione czynności,
zainteresowania,
przymiotniki określające
wygląd i charakter,
zwierzęta domowe
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, wymienia
członków rodziny,
popularne nazwy zawodów,
ulubione czynności,
zainteresowania,
przymiotniki określające
wygląd i charakter,
zwierzęta domowe
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo z rozdziału,
wymienia członków rodziny,
popularne nazwy zawodów,
ulubione czynności,
zainteresowania,
przymiotniki określające
wygląd i charakter,
zwierzęta domowe
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie tworzy i
stosuje liczbę mnogą
rzeczowników,
odmienia, tłumaczy i
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając tworzy i stosuje
liczbę mnogą
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
132
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
stosuje w zdaniach
czasowniki nieregularne:
lesen, essen, fahren, laufen,
sprechen, sehen, schla
fen,heiβen, tanzen,
rodzajniki i zaimki osobowe,
rzeczowniki w bierniku
Rozdział IV – Dzień powszedni i czas wolny
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie i płynnie
mówienie, pisanie, czytanie, pyta o godzinę i podaje
słuchanie
czas, rozmawia o swoim
dniu,
informuje, dokąd chce pójść
i kiedy, pyta się o zamiary
innych,
reaguje na propozycję:
wyraża zgodę, odmawia,
informuje, co może lub co
musi robić
rzeczowników,
odmienia, tłumaczy i stosuje
w zdaniach czasowniki
nieregularne: lesen, essen,
fahren, laufen, sprechen,
sehen, schla fen,heiβen,
tanzen, rodzajniki i zaimki
osobowe, rzeczowniki w
bierniku
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
pyta o godzinę i podaje
czas, rozmawia o swoim
dniu,
informuje, dokąd chce pójść
i kiedy, pyta się o zamiary
innych,
reaguje na propozycję:
wyraża zgodę, odmawia,
informuje, co może lub co
musi robić. Uczeń sam
poprawia błędy.
133
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela tworzy i stosuje
liczbę mnogą
rzeczowników,
odmienia, tłumaczy i
stosuje w zdaniach
czasowniki nieregularne:
lesen, essen, fahren,
laufen, sprechen, sehen,
schla fen,heiβen, tanzen,
rodzajniki i zaimki osobowe,
rzeczowniki w bierniku
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela pyta o godzinę i
podaje czas, rozmawia o
swoim dniu,
informuje, dokąd chce pójść
i kiedy, pyta się o zamiary
innych,
reaguje na propozycję:
wyraża zgodę, odmawia,
informuje, co może lub co
musi robić
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru tworzy i stosuje
liczbę mnogą rzeczowników,
odmienia, tłumaczy i stosuje
w zdaniach czasowniki
nieregularne: lesen, essen,
fahren, laufen, sprechen,
sehen, schla fen,heiβen,
tanzen, rodzajniki i zaimki
osobowe, rzeczowniki w
bierniku
Ocena
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru pyta o
godzinę i podaje czas,
rozmawia o swoim dniu,
informuje, dokąd chce pójść
i kiedy, pyta się o zamiary
innych,
reaguje na propozycję:
wyraża zgodę, odmawia,
informuje, co może lub co
musi robić
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
SŁOWNICTWO– mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, potrafi podać czas
zegarowy, zna nazwy pór
dnia, czynności dnia
codziennego, obiekty i
miejsca w mieście
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, potrafi podać czas
zegarowy, zna nazwy pór
dnia, czynności dnia
codziennego, obiekty i
miejsca w mieście
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, potrafi podać czas
zegarowy, zna nazwy pór
dnia, czynności dnia
codziennego, obiekty i
miejsca w mieście
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału, potrafi podać czas
zegarowy, zna nazwy pór
dnia, czynności dnia
codziennego, obiekty i
miejsca w mieście
GRAMATYKA– mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje i
tłumaczy zwrot es gibt,
odmienia, tłumaczy i używa
w zdaniach czasowniki
rozdzielnie złożone i
modalne können i müssen,
wymienia, tłumaczy i stosuje
zdania z przyimkami po
których występuje
biernik:am, um, von ... bis,
zu, nach, aus, przyimki in,
auf , rzeczowniki złożone
Uczeń popełniając niewielkie
błędy i samemu je
poprawiając stosuje i
tłumaczy zwrot es gibt,
odmienia, tłumaczy i używa
w zdaniach czasowniki
rozdzielnie złożone i
modalne können i müssen,
wymienia, tłumaczy i stosuje
zdania z przyimkami po
których występuje biernik:
am, um, von ... bis, zu, nach,
aus, przyimki in, auf ,
rzeczowniki złożone
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje i
tłumaczy zwrot es gibt,
odmienia, tłumaczy i używa
w zdaniach czasowniki
rozdzielnie złożone i
modalne können i müssen,
wymienia, tłumaczy i stosuje
zdania z przyimkami po
których występuje biernik:
am, um, von ... bis, zu, nach,
aus, przyimki in, auf ,
rzeczowniki złożone
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje i
tłumaczy zwrot es gibt,
odmienia, tłumaczy i używa
w zdaniach czasowniki
rozdzielnie złożone i
modalne können i müssen,
wymienia, tłumaczy i stosuje
zdania z przyimkami po
których występuje biernik:
am, um, von ... bis, zu, nach,
aus, przyimki in, auf ,
rzeczowniki złożone
Ocena CELUJĄCA:
134
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
-uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
rozumie teksty słuchane i pisane oraz tworzy wypowiedzi odpowiadające założonej formie, są zgodne z tematem, spójne i logiczne,
zawierają bogate i urozmaicone słownictwo, zdania zbudowane są bezbłędnie za pomocą skomplikowanych struktur gramatycznych
wykraczających poza program nauczania,
potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji, broniąc
swojego stanowiska argumentami,
z prac klasowych uzyskuje 100% punktów i rozwiązuje zadania dodatkowe przygotowane na ocenę celującą,
większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre,
odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego,
jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe
zadane przez nauczyciela.
KLASA II:
135
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ I – Ludzie wokół mnie
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
KOMUNIKACJA –
mówienie, pisanie, czytanie,
słuchanie
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów opisuje siebie i
swoich rówieśników
udzielając podstawowych
informacji na swój i ich
temat, porównuje ich do
siebie, opisuje ulubionych
nauczycieli i członków
rodziny, czynności
wykonywane w czasie
wolnym, a także podczas
zajęć lekcyjnych, pyta i prosi
o informacje związane z
wyglądem zewnętrznym, z
opiniami dotyczącymi
przedmiotów szkolnych i
nauczycieli. Informuje o tym,
co wolno i czego nie wolno
na lekcji i jak spędził
wakacje.
Ocena
DOBRA
Ocena
DOSTATECZNA
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi opisuje siebie i
swoich rówieśników
udzielając podstawowych
informacji na swój i ich
temat, porównuje ich do
siebie, opisuje ulubionych
nauczycieli i członków
rodziny, czynności
wykonywane w czasie
wolnym, a także podczas
zajęć lekcyjnych, pyta i prosi
o informacje związane z
wyglądem zewnętrznym, z
opiniami dotyczącymi
przedmiotów szkolnych i
nauczycieli. Informuje o tym,
co wolno i czego nie wolno
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela, opisuje siebie i
swoich rówieśników
udzielając podstawowych
informacji na swój i ich
temat, porównuje ich do
siebie, opisuje ulubionych
nauczycieli i członków
rodziny, czynności
wykonywane w czasie
wolnym, a także podczas
zajęć lekcyjnych, pyta i prosi
o informacje związane z
wyglądem zewnętrznym, z
opiniami dotyczącymi
przedmiotów szkolnych i
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru, opisuje siebie
i swoich rówieśników
udzielając podstawowych
informacji na swój i ich
temat, porównuje ich do
siebie, opisuje ulubionych
nauczycieli i członków
rodziny, czynności
wykonywane w czasie
wolnym, a także podczas
zajęć lekcyjnych, pyta i prosi
o informacje związane z
wyglądem zewnętrznym, z
opiniami dotyczącymi
przedmiotów szkolnych i
nauczycieli. Informuje o tym,
na lekcji i jak spędził
wakacje.
nauczycieli. Informuje o
tym, co wolno i czego nie
wolno na lekcji i jak spędził
wakacje.
136
co wolno i czego nie wolno na
lekcji i jak spędził wakacje.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Przedstawia dane
osobowe, określa wygląd,
charakter, sposoby
spędzania czasu wolnego i
wakacji, wymienia
dozwolone i niedozwolone
czynności i zachowania
związane ze szkołą.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Przedstawia dane
osobowe, określa wygląd,
charakter, sposoby
spędzania czasu wolnego i
wakacji, wymienia
dozwolone i niedozwolone
czynności i zachowania
związane ze szkołą.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela, stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Przedstawia dane
osobowe, określa wygląd,
charakter, sposoby
spędzania czasu wolnego i
wakacji, wymienia
dozwolone i niedozwolone
czynności i zachowania
związane ze szkołą.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru, stosuje słownictwo
podane do zeszytu i
znajdujące się w podręczniku
na końcu tego rozdziału.
Przedstawia dane osobowe,
określa wygląd, charakter,
sposoby spędzania czasu
wolnego i wakacji, wymienia
dozwolone i niedozwolone
czynności i zachowania
związane ze szkołą.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stopniuje
przymiotniki i przysłówki,
odmienia i tłumaczy
czasowniki modalne sollen i
dürfen, stosuje czas przeszły
Perfekt, wymienia formy
Partizip II.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stopniuje
przymiotniki i przysłówki,
odmienia i tłumaczy
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela, stopniuje
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru, stopniuje przymiotniki
czasowniki modalne sollen i
dürfen, stosuje czas przeszły
Perfekt, wymienia formy
Partizip II.
przymiotniki i przysłówki,
odmienia i tłumaczy
czasowniki modalne sollen i
dürfen, stosuje czas przeszły
Perfekt, wymienia formy
Partizip II.
137
i przysłówki, odmienia i
tłumaczy czasowniki
modalne sollen i dürfen,
stosuje czas przeszły
Perfekt, wymienia formy
Partizip II.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ II – Obowiązki i przyjemności
KOMUNIKACJA –
Uczeń potrafi zaprosić
mówienie, pisanie, czytanie, przyjaciół na prywatkę w
słuchanie
sposób płynny, umie
opowiadać o prywatce,
wyraża opinię i ją
uzasadnia, relacjonuje
wypowiedzi innych osób,
informuje o swoich
obowiązkach domowych,
określa, kiedy i jak często
musi wykonywać obowiązki
domowe, uzasadnia
odmowę wykonania
obowiązków domowych.
Potrafi bezbłędnie
rozmawiać o swoim dniu,
weekendzie, opisuje swój
poranek, pyta rozmówcę o
czynności wykonywane
rano, umie w sposób płynny
przedstawiać fakty z
przeszłości.
Uczeń popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
zaprasza przyjaciół na
prywatkę, umie opowiadać o
prywatce, wyraża opinię i ją
uzasadnia, relacjonuje
wypowiedzi innych osób,
informuje o swoich
obowiązkach domowych,
określa, kiedy i jak często
musi wykonywać obowiązki
domowe, uzasadnia
odmowę wykonania
obowiązków domowych.
Uczeń potrafi, popełniając
niewielkie błędy rozmawiać
o swoim dniu, weekendzie,
opisuje
138
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela zaprasza
przyjaciół na prywatkę, umie
popełniając błędy językowe
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela umie opowiadać
o prywatce, wyraża opinię i
ją uzasadnia, relacjonuje
wypowiedzi innych osób,
informuje o swoich
obowiązkach domowych,
określa, kiedy i jak często
musi wykonywać obowiązki
domowe, uzasadnia
odmowę
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru zaprasza
przyjaciół na prywatkę, umie
opowiadać o prywatce,
wyraża opinię i ją
uzasadnia, relacjonuje
wypowiedzi innych osób,
informuje o swoich
obowiązkach domowych,
określa, kiedy i jak często
musi wykonywać obowiązki
domowe, uzasadnia
odmowę wykonania
obowiązków domowych.
Uczeń popełniając błędy
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Używa zwrotów
typowych dla zaproszeń,
wymienia czynności
domowe, określenia czasu,
częstotliwości i długości
czynności, nazywa
czynności dnia codziennego.
swój poranek, pyta
rozmówcę o czynności
wykonywane rano, umie
popełniając niewielkie błędy
przedstawiać fakty z
przeszłości.
wykonania obowiązków
domowych. Uczeń potrafi
popełniając błędy językowe,
w niewielkim stopniu
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi przy niewielkiej
pomocy nauczyciela
rozmawiać o swoim dniu,
weekendzie, opisuje swój
poranek, pyta rozmówcę o
czynności wykonywane
rano, umie przedstawiać
fakty z przeszłości.
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru potrafi rozmawiać o
swoim dniu, weekendzie,
opisuje swój poranek, pyta
rozmówcę o czynności
wykonywane rano, umie
przedstawiać fakty z
przeszłości.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy stosuje słownictwo
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Używa zwrotów
typowych dla zaproszeń,
wymienia czynności
domowe, określenia czasu,
częstotliwości i długości
czynności, nazywa
czynności
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Używa zwrotów
typowych dla zaproszeń,
wymienia czynności
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Używa zwrotów
typowych dla zaproszeń,
wymienia czynności
domowe,
139
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
dnia codziennego.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie tworzy
zdania ze spójnikami weil i
dass, używa szyku
pobocznego zdania, potrafi
bezbłędnie stosować w
wypowiedziach czas
przeszły Perfekt.
ROZDZIAŁ III – Zdrowie ponad wszystko
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie rozmawia
mówienie, pisanie, czytanie,
o chorobach i
słuchanie
dolegliwościach, pyta o
samopoczucie, odgrywa
dialog u lekarza, informuje o
nieszczęśliwym zdarzeniu i
podaje przyczynę zaistniałej
sytuacji, przekazuje
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi tworzy zdania ze
spójnikami weil i dass,
używa szyku pobocznego
zdania, potrafi popełniając
niewielkie błędy językowe
stosować w wypowiedziach
czas przeszły Perfekt.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
chorobach i dolegliwościach,
pyta o samopoczucie,
odgrywa dialog u lekarza,
informuje o nieszczęśliwym
140
domowe, określenia czasu,
częstotliwości i długości
czynności, nazywa
czynności dnia
codziennego.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela tworzy zdania
ze spójnikami weil i dass,
używa szyku pobocznego
zdania, potrafi przy
niewielkiej pomocy
nauczyciela stosować w
wypowiedziach czas
przeszły Perfekt.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela rozmawia o
chorobach i dolegliwościach,
pyta o samopoczucie,
określenia czasu,
częstotliwości i długości
czynności, nazywa czynności
dnia codziennego.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru tworzy zdania ze
spójnikami weil i dass,
używa szyku pobocznego
zdania, Uczeń popełniając
błędy językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
stosować w wypowiedziach
czas przeszły Perfekt.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru rozmawia o
chorobach i dolegliwościach,
pyta o samopoczucie,
odgrywa
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
informacje.
zdarzeniu i podaje przyczynę
zaistniałej sytuacji,
przekazuje informacje.
odgrywa dialog u lekarza,
informuje o nieszczęśliwym
zdarzeniu i podaje przyczynę
zaistniałej sytuacji,
przekazuje informacje.
dialog u lekarza, informuje o
nieszczęśliwym zdarzeniu i
podaje przyczynę zaistniałej
sytuacji, przekazuje
informacje.
SŁOWNICTWO - mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa części
ciała i organów, choroby,
dolegliwości, urazy, stany
emocjonalne i
samopoczucie.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi nazywa części
ciała i organów, choroby,
dolegliwości, urazy, stany
emocjonalne i
samopoczucie.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela nazywa części
ciała i organów, choroby,
dolegliwości, urazy, stany
emocjonalne i
samopoczucie.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru nazywa części
ciała i organów, choroby,
dolegliwości, urazy, stany
emocjonalne i
samopoczucie.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
rodzajniki określone,
nieokreślone i przeczenie
kein w mianowniku,
celowniku i bierniku,
czasownik war i hatte,
zaimek zwrotny w celowniku.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
rodzajniki określone,
nieokreślone i przeczenie
kein w mianowniku,
celowniku i bierniku,
czasownik war i hatte,
zaimek zwrotny w celowniku.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
rodzajniki określone,
nieokreślone i przeczenie
kein w mianowniku,
celowniku i bierniku,
czasownik war i hatte,
zaimek zwrotny w celowniku
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
rodzajniki określone,
nieokreślone i przeczenie
kein w mianowniku,
celowniku i bierniku,
czasownik war i hatte,
zaimek zwrotny w celowniku.
141
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ IV – Sport? No, jasne!
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie formułuje
mówienie, pisanie, czytanie,
krótkie polecenia i reaguje
słuchanie
na nie, rozmawia o zajęciach
sportowych w szkole i poza
nią, informuje o różnych
dyscyplinach sportowych i
wyraża o nich opinię.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
dyscypliny sportowe, miejsca
uprawiania sportu,
określenia związane z
aktywnością ruchową,
zwroty: Ich meine/denke,
dass…, Ich bin der Meinung,
dass…
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi formułuje krótkie
polecenia i reaguje na nie,
rozmawia o zajęciach
sportowych w szkole i poza
nią, informuje o różnych
dyscyplinach sportowych i
wyraża o nich opinię.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela formułuje krótkie
polecenia i reaguje na nie,
rozmawia o zajęciach
sportowych w szkole i poza
nią, informuje o różnych
dyscyplinach sportowych i
wyraża o nich opinię.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru formułuje
krótkie polecenia i reaguje
na nie, rozmawia o zajęciach
sportowych w szkole i poza
nią, informuje o różnych
dyscyplinach sportowych i
wyraża o nich opinię.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
dyscypliny sportowe, miejsca
uprawiania sportu,
określenia związane z
aktywnością ruchową,
zwroty: Ich meine/denke,
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
dyscypliny sportowe, miejsca
uprawiania sportu,
określenia związane z
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
dyscypliny sportowe, miejsca
uprawiania sportu,
określenia związane z
aktywnością ruchową,
142
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
tryb rozkazujący, zaimki
dzierżawcze w mianowniku,
celowniku i bierniku,
rzeczowniki
odczasownikowe,
potwierdzenie i przeczenie w
zdaniu: ja, nein, doch.
ROZDZIAŁ V – W świecie zwierząt
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie rozmawia
mówienie, pisanie, czytanie,
o swoim zwierzęciu
słuchanie
domowym, informuje o
czynnościach związanych z
opieką nad zwierzęciem,
podaje wymiary, cenę, wagę,
przeprowadza wywiad,
redaguje ogłoszenie.
dass…, Ich bin der Meinung,
dass…
aktywnością ruchową, zwroty:
Ich meine/denke, dass…, Ich
bin der Meinung, dass…
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje tryb
rozkazujący, zaimki
dzierżawcze w mianowniku,
celowniku i bierniku,
rzeczowniki
odczasownikowe,
potwierdzenie i przeczenie w
zdaniu: ja, nein, doch.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje tryb
rozkazujący, zaimki
dzierżawcze w mianowniku,
celowniku i bierniku,
rzeczowniki
odczasownikowe,
potwierdzenie i przeczenie w
zdaniu: ja, nein, doch.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje tryb
rozkazujący, zaimki
dzierżawcze w mianowniku,
celowniku i bierniku,
rzeczowniki
odczasownikowe,
potwierdzenie i przeczenie w
zdaniu: ja, nein, doch
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
swoim zwierzęciu domowym,
informuje o czynnościach
związanych z opieką nad
zwierzęciem, podaje
wymiary, cenę, wagę,
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela rozmawia o
swoim zwierzęciu domowym,
informuje o czynnościach
związanych z
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru rozmawia o
swoim zwierzęciu domowym,
informuje o czynnościach
związanych z opieką nad
143
zwroty: Ich meine/denke,
dass…, Ich bin der
Meinung, dass…
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
przeprowadza wywiad,
redaguje ogłoszenie.
opieką nad zwierzęciem,
podaje wymiary, cenę, wagę,
przeprowadza wywiad,
redaguje ogłoszenie.
zwierzęciem, podaje
wymiary, cenę, wagę,
przeprowadza wywiad,
redaguje ogłoszenie.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa popularne
zwierzęta oraz ich części
ciała, cechy oraz środowisko
życia, czynności i wydatki
związane z opieką nad
zwierzętami domowymi,
akcesoria, wymienia
określenia miary i wagi.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa popularne
zwierzęta oraz ich części
ciała, cechy oraz środowisko
życia, czynności i wydatki
związane z opieką nad
zwierzętami domowymi,
akcesoria, wymienia
określenia miary i wagi.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa popularne
zwierzęta oraz ich części
ciała, cechy oraz środowisko
życia, czynności i wydatki
związane z opieką nad
zwierzętami domowymi,
akcesoria, wymienia
określenia miary i wagi.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru stosuje słownictwo
podane do zeszytu i
znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa popularne
zwierzęta oraz ich części
ciała, cechy oraz środowisko
życia, czynności i wydatki
związane z opieką nad
zwierzętami domowymi,
akcesoria, wymienia
określenia miary i wagi.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
dopełniacz, formy
czasowników modalnych w
czasie przeszłym prostym.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
dopełniacz, formy
czasowników modalnych w
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru stosuje dopełniacz,
144
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ VI – Mój dom
KOMUNIKACJA –
mówienie, pisanie, czytanie,
słuchanie
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
czasie przeszłym prostym.
dopełniacz, formy
czasowników modalnych w
czasie przeszłym prostym.
Uczeń bezbłędnie podaje
swój dokładny adres, literuje
wyrazy niemieckie i polskie,
określa położenie osób i
rzeczy, opisuje swój dom i
pokój.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi podaje swój
dokładny adres, literuje
wyrazy niemieckie i polskie,
określa położenie osób i
rzeczy, opisuje swój dom i
pokój.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela podaje swój
dokładny adres, literuje
wyrazy niemieckie i polskie,
określa położenie osób i
rzeczy, opisuje swój dom i
pokój.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru podaje swój
dokładny adres, literuje
wyrazy niemieckie i polskie,
określa położenie osób i
rzeczy, opisuje swój dom i
pokój.
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa rodzaje
budynków, pomieszczenia
domowe, sprzęt, meble.
Operuje czasownikami:
stehen, liegen, hängen, sich
befinden.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa rodzaje
budynków, pomieszczenia
domowe, sprzęt, meble.
Operuje czasownikami:
stehen, liegen, hängen, sich
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa rodzaje
budynków, pomieszczenia
domowe, sprzęt, meble.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa rodzaje
budynków, pomieszczenia
domowe, sprzęt, meble.
Operuje
145
formy czasowników
modalnych w czasie
przeszłym prostym.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
przyimki określające
położenie z celownikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen.
befinden.
Operuje czasownikami:
stehen, liegen, hängen,
sich befinden.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje przyimki
określające położenie z
celownikiem: in, auf, an,
gegenüber, neben, vor,
hinter, über, unter, zwischen.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje przyimki
określające położenie z
celownikiem: in, auf, an,
gegenüber, neben, vor,
hinter, über, unter, zwischen.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
przyimki określające
położenie z celownikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela informuje, co
gdzie kładzie, wskazuje
kierunek i drogę w mieście,
prosi o wskazanie drogi.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru informuje, co
gdzie kładzie, wskazuje
kierunek i drogę w mieście,
prosi o wskazanie drogi.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
ROZDZIAŁ VII – Wszystkie drogi prowadzą w koocu do celu
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie informuje, Uczeń popełniając niewielkie
mówienie, pisanie, czytanie,
co gdzie kładzie, wskazuje
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
słuchanie
kierunek i drogę w mieście,
prosi o wskazanie drogi.
wypowiedzi informuje, co
gdzie kładzie, wskazuje
kierunek i drogę w mieście,
prosi o wskazanie drogi.
SŁOWNICTWO – mówienie,
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
146
czasownikami: stehen, liegen,
hängen, sich befinden.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
pisanie, czytanie, słuchanie
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
budynki w mieście,
pomieszczenia w szkole.
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
budynki w mieście,
pomieszczenia w szkole.
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
budynki w mieście,
pomieszczenia w szkole.
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
budynki w mieście,
pomieszczenia w szkole.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie używa
przyimków określających
kierunek z biernikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen oraz przyimków:
zu, durch, entlang,
an…vorbei.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi używa
przyimków określających
kierunek z biernikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen oraz przyimków:
zu, durch, entlang,
an…vorbei.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela używa
przyimków określających
kierunek z biernikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen oraz przyimków:
zu, durch, entlang,
an…vorbei.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru używa
przyimków określających
kierunek z biernikiem: in,
auf, an, gegenüber, neben,
vor, hinter, über, unter,
zwischen oraz przyimków:
zu, durch, entlang,
an…vorbei.
ROZDZIAŁ VIII – Pieniądze i podróże
KOMUNIKACJA –
Uczeń bezbłędnie informuje
mówienie, pisanie,
o wydatkach, zbiera dane i
czytanie, słuchanie
informuje o wynikach
Uczeń popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie
147
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela informuje o
wydatkach, zbiera dane i
informuje o wynikach
ankiety, wyraża opinię na
temat wydawania
pieniędzy, rozmawia o
swoich planach i
zamiarach, wybiera
korzystną ofertę cenową,
redaguje pocztówkę.
zrozumienie wypowiedzi przy
pomocy nauczyciela według
wzoru informuje o wydatkach,
zbiera dane i informuje o
wynikach ankiety, wyraża
opinię na temat wydawania
pieniędzy, rozmawia o swoich
planach i zamiarach, wybiera
korzystną ofertę cenową,
redaguje pocztówkę.
ankiety, wyraża opinię na
temat wydawania pieniędzy,
rozmawia o swoich planach
i zamiarach, wybiera
korzystną ofertę cenową,
redaguje pocztówkę.
wypowiedzi informuje o
wydatkach, zbiera dane i
informuje o wynikach ankiety,
wyraża opinię na temat
wydawania pieniędzy,
rozmawia o swoich planach i
zamiarach, wybiera korzystną
ofertę cenową, redaguje
pocztówkę.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa źródła
dochodów, rodzaje biletów,
zniżek, podaje ceny.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa źródła
dochodów, rodzaje biletów,
zniżek, podaje ceny.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa źródła
dochodów, rodzaje biletów,
zniżek, podaje ceny.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa źródła
dochodów, rodzaje biletów,
zniżek, podaje ceny.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
spójnik wenn, odmienia,
tłumaczy i używa
czasowników z przyimkami
w
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje spójnik
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy
148
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
bierniku i celowniku.
wenn, odmienia, tłumaczy i
używa czasowników z
przyimkami w bierniku i
celowniku.
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje spójnik
wenn, odmienia, tłumaczy i
używa czasowników z
przyimkami w bierniku i
celowniku.
pomocy nauczyciela
według wzoru stosuje
spójnik wenn, odmienia,
tłumaczy i używa
czasowników z przyimkami
w bierniku i celowniku.
Ocena CELUJĄCA:
-uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
- rozumie teksty słuchane i pisane oraz tworzy wypowiedzi odpowiadające założonej formie, są zgodne z tematem, spójne i logiczne,
zawierające bogate i urozmaicone słownictwo, zdania budowane są bezbłędnie za pomocą skomplikowanych struktur gramatycznych
wykraczających poza program nauczania,
- uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji,
broniąc swojego stanowiska argumentami,
- z prac klasowych uzyskuje 100% punktów i rozwiązuje zadania dodatkowe przygotowane na ocenę celującą,
- większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre,
- odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego,
- jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe
podane przez nauczyciela.
149
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KLASA III:
ROZDZIAŁ I - Wakacje
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów rozmawia o
wakacjach, wyraża opinię i
opisuje swoje uczucia,
informuje o swoich planach
na weekend, przedstawia
fakty z przeszłości, redaguje
pocztówkę i list o swoich
wakacjach.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
wakacjach, wyraża opinię i
opisuje swoje uczucia,
informuje o swoich planach
na weekend, przedstawia
fakty z przeszłości, redaguje
pocztówkę i list o swoich
wakacjach. Uczeń poprawia
sam błędy.
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela rozmawia o
wakacjach, wyraża opinię i
opisuje swoje uczucia,
informuje o swoich planach
na weekend, przedstawia
fakty z przeszłości, redaguje
pocztówkę i list o swoich
wakacjach. .
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
sposoby spędzania wakacji i
wolnego czasu, nazywa
zjawiska pogodowe, podaje
daty i terminy.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
sposoby spędzania wakacji i
wolnego czasu, nazywa
zjawiska
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
sposoby spędzania wakacji i
wolnego czasu,
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa miejsca i
sposoby spędzania wakacji i
wolnego czasu,
150
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru rozmawia o
wakacjach, wyraża opinię i
opisuje swoje uczucia,
informuje o swoich planach
na weekend, przedstawia
fakty z przeszłości,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
ROZDZIAŁ II - Moda
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
pogodowe, podaje daty i
terminy. Uczeń poprawia
sam błędy.
nazywa zjawiska
pogodowe, podaje daty i
terminy.
nazywa zjawiska pogodowe,
podaje daty i terminy.
Uczeń bezbłędnie stosuje
czas przeszły prosty.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje czas
przeszły prosty. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje czas
przeszły prosty.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje czas
przeszły prosty.
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów opisuje wygląd osób
i przedmiotów, wyraża opinię
na temat wyglądu, rozmawia
o tym, co zakłada chętnie a
co nie, mówi komplementy i
reaguje na nie.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi opisuje wygląd
osób i przedmiotów, wyraża
opinię na temat wyglądu,
rozmawia o tym, co zakłada
chętnie a co nie, mówi
komplementy i reaguje na
nie. Uczeń poprawia sam
błędy.
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela opisuje wygląd
osób i przedmiotów, wyraża
opinię na temat wyglądu,
rozmawia o tym, co zakłada
chętnie a co nie, mówi
komplementy i reaguje na
nie.
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
dotyczące ludzi
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
151
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru opisuje
wygląd osób i przedmiotów,
wyraża opinię na temat
wyglądu, rozmawia o tym, co
zakłada chętnie a co nie,
mówi komplementy i reaguje
na nie.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
i przedmiotów, określenia
dotyczące ubrań i wyglądu,
nazywa wzory na
materiałach, części
garderoby, części ciała.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
odmianę przymiotnika po
rodzajniku określonym,
nieokreślonym, zaimku
dzierżawczym i przeczeniu
kein, buduje zdania pytające
z zaimkiem: welcher,
welche, welches.
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
dotyczące ludzi i
przedmiotów, określenia
dotyczące ubrań i wyglądu,
nazywa wzory na
materiałach, części
garderoby, części ciała.
Uczeń poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje odmianę
przymiotnika po rodzajniku
określonym, nieokreślonym,
zaimku dzierżawczym i
przeczeniu kein, buduje
zdania pytające z zaimkiem:
welcher, welche, welches.
Uczeń poprawia sam błędy.
ROZDZIAŁ III – Młodzież i kultura
152
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje
określenia dotyczące ludzi i
przedmiotów, określenia
dotyczące ubrań i wyglądu,
nazywa wzory na
materiałach, części
garderoby, części ciała.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje odmianę
przymiotnika po rodzajniku
określonym, nieokreślonym,
zaimku dzierżawczym i
przeczeniu kein, buduje
zdania pytające z zaimkiem:
welcher, welche, welches.
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
dotyczące ludzi i
przedmiotów, określenia
dotyczące ubrań i wyglądu,
nazywa wzory na
materiałach, części
garderoby, części ciała.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
odmianę przymiotnika po
rodzajniku określonym,
nieokreślonym, zaimku
dzierżawczym i przeczeniu
kein, buduje zdania pytające
z zaimkiem: welcher,
welche, welches.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów uzasadnia dlaczego
lubi kino lub
teatr, wyraża opinię na
temat filmu i muzyki,
informuje, co lubi oglądać w
telewizji i o tym, co lubi
czytać.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z kinem, teatrem,
muzyką, telewizją, nazywa
programy, kanały
telewizyjne, gatunki muzyki,
filmu, literackie.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
wypowiedzi uzasadnia
dlaczego lubi kino lub teatr,
wyraża opinię na temat filmu i
muzyki, informuje, co lubi
oglądać w telewizji i o tym, co
lubi czytać. Uczeń poprawia
sam błędy.
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela uzasadnia
dlaczego lubi kino lub teatr,
wyraża opinię na temat
filmu i muzyki, informuje, co
lubi oglądać w telewizji i o
tym, co lubi czytać.
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru uzasadnia
dlaczego lubi kino lub teatr,
wyraża opinię na temat filmu i
muzyki, informuje, co lubi
oglądać w telewizji i o tym, co
lubi czytać.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z kinem, teatrem,
muzyką, telewizją, nazywa
programy, kanały
telewizyjne, gatunki muzyki,
filmu, literackie. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z kinem, teatrem,
muzyką, telewizją, nazywa
programy, kanały
telewizyjne, gatunki muzyki,
filmu, literackie.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z kinem, teatrem,
muzyką, telewizją, nazywa
programy, kanały
telewizyjne, gatunki muzyki,
filmu, literackie.
153
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
ROZDZIAŁ IV - Wycieczki
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie używa
zaimków względnych,
buduje zdania względne,
stosuje przyimek z
dopełniaczem: während.
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów informuje o
jednodniowej wycieczce
klasowej, o swoich
zamierzeniach i planach na
przyszłość, planuje
wycieczkę, redaguje
pocztówkę.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi używa
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
zaimków względnych,
buduje zdania względne,
stosuje przyimek z
dopełniaczem: während.
Uczeń poprawia sam błędy.
nauczyciela używa
zaimków względnych,
buduje zdania względne,
stosuje przyimek z
dopełniaczem: während.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi informuje o
jednodniowej wycieczce
klasowej, o swoich
zamierzeniach i planach na
przyszłość, planuje
wycieczkę, redaguje
pocztówkę. Uczeń poprawia
sam błędy.
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela informuje o
jednodniowej wycieczce
klasowej, o swoich
zamierzeniach i planach na
przyszłość, planuje
wycieczkę, redaguje
pocztówkę.
154
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru używa
zaimków względnych, buduje
zdania względne, stosuje
przyimek z dopełniaczem:
während.
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru informuje o
jednodniowej wycieczce
klasowej, o swoich
zamierzeniach i planach na
przyszłość, planuje
wycieczkę, redaguje
pocztówkę.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z podróżą i
zakwaterowaniem.
Uczeń bezbłędnie buduje
zdania z bezokolicznikiem,
konstrukcje
bezokolicznikowe z zu i bez
zu, czas przyszły Futur I.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z podróżą i
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z
zakwaterowaniem. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi buduje zdania z
bezokolicznikiem,
konstrukcje
bezokolicznikowe z zu i bez
zu, czas przyszły Futur I.
Uczeń poprawia sam błędy.
podróżą i
podróżą i zakwaterowaniem.
zakwaterowaniem.
Uczeń popełniając błędy
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela buduje zdania z według wzoru buduje zdania
z bezokolicznikiem,
bezokolicznikiem,
konstrukcje
konstrukcje
bezokolicznikowe z zu i bez
bezokolicznikowe z zu i bez
zu, czas przyszły Futur I.
zu, czas przyszły Futur I.
ROZDZIAŁ V – Komunikacja i technika
155
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów podaje i rozumie
proste instrukcje obsługi, w
uprzejmy sposób formułuje
pytania, uzasadnia swoją
decyzję lub działanie,
rozmawia o cechach i
właściwościach znanych
rzeczy i przedmiotów.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi podaje i rozumie
proste instrukcje obsługi, w
uprzejmy sposób formułuje
pytania, uzasadnia swoją
decyzję lub działanie,
rozmawia o cechach i
właściwościach znanych
rzeczy i przedmiotów. Uczeń
poprawia sam błędy.
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela podaje i rozumie
proste instrukcje obsługi, w
uprzejmy sposób formułuje
pytania, uzasadnia swoją
decyzję lub działanie,
rozmawia o cechach i
właściwościach znanych
rzeczy i przedmiotów.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru podaje i
rozumie proste instrukcje
obsługi, w uprzejmy sposób
formułuje pytania, uzasadnia
swoją decyzję lub działanie,
rozmawia o cechach i
właściwościach znanych
rzeczy i przedmiotów.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie,
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
Uczeń popełniając niewielkie
błędy
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
czytanie, słuchanie
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
urządzenia i ich
zastosowanie, czynności
związane z obsługą i
użytkowaniem urządzeń
technicznych.
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
stosuje słownictwo podane
do zeszytu i znajdujące się
w podręczniku na końcu
tego rozdziału. Nazywa
urządzenia i ich
zastosowanie, czynności
związane z obsługą i
użytkowaniem urządzeń
technicznych. Uczeń
poprawia sam błędy.
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
urządzenia i ich
zastosowanie, czynności
związane z obsługą i
użytkowaniem urządzeń
technicznych.
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa
urządzenia i ich
zastosowanie, czynności
związane z obsługą i
użytkowaniem urządzeń
technicznych.
156
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
ROZDZIAŁ VI - Środowisko
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
.
Uczeń bezbłędnie buduje
pytania zależne, zdania
okolicznikowe celu, używa
zaimki pytające: Was für
ein? Was für eine?
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi buduje pytania
zależne, zdania
okolicznikowe celu, używa
zaimki pytające: Was für
ein? Was für eine? Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela buduje pytania
zależne, zdania
okolicznikowe celu, używa
zaimki pytające: Was für
ein? Was für eine?
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru buduje
pytania zależne, zdania
okolicznikowe celu, używa
zaimki pytające: Was für
ein? Was für eine?
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów rozmawia o ochronie
środowiska, informuje o
swoich
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi rozmawia o
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
decyzjach, wyraża opinię o
tym, co jest zdrowe a co nie
i uzasadnia swoje zdanie
ochronie środowiska,
informuje o swoich decyzjach,
wyraża opinię o tym, co jest
zdrowe a co nie i uzasadnia
swoje zdanie. Uczeń
poprawia sam błędy.
157
nauczyciela rozmawia o
ochronie środowiska,
informuje o swoich
decyzjach, wyraża opinię o
tym, co jest zdrowe a co nie
i uzasadnia swoje zdanie.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru rozmawia o
ochronie środowiska,
informuje o swoich
decyzjach, wyraża opinię o
tym, co jest zdrowe a co nie i
uzasadnia swoje zdanie.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z ochroną
środowiska, odżywianiem
się nazywa składniki i
produkty spożywcze,
wymienia argumenty za i
przeciw dotyczące jedzenia i
picia na lekcji.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z ochroną
środowiska, odżywianiem
się nazywa składniki i
produkty spożywcze,
wymienia argumenty za i
przeciw dotyczące jedzenia i
picia na lekcji. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z ochroną
środowiska, odżywianiem
się nazywa składniki i
produkty spożywcze,
wymienia argumenty za i
przeciw dotyczące jedzenia i
picia na lekcji.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Stosuje określenia
związane z ochroną
środowiska, odżywianiem
się nazywa składniki i
produkty spożywcze,
wymienia argumenty za i
przeciw dotyczące jedzenia i
picia na lekcji.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie buduje
zdania pytające z zaimkiem
pytającym i przyimkiem,
stosuje przysłówki zaimkowe
wo-, wor-, da-, dar- w
pytaniach i
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi buduje zdania
pytające z zaimkiem
pytającym i przyimkiem,
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela buduje zdania
pytające z zaimkiem
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru buduje zdania
pytające z
158
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
odpowiedziach, rekcję
czasownika, przymiotniki z
przyimkiem, zaimek
nieokreślony jemand –
niemand.
ROZDZIAŁ VII – Zawody, praca, pieniądze
Cel kształcenia wg nowej
Ocena
podstawy programowej
BARDZO DOBRA
KOMUNIKACJA – mówienie, Uczeń w sposób płynny i nie
pisanie, czytanie, słuchanie
popełniając większych
błędów informuje o
popularnych zawodach i
związanych z nimi
czynnościach, rozmawia na
temat swoich zainteresowań
i planów oraz sposobów
zarabiania pieniędzy.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa zawody i
czynności z nimi związane,
sposoby
stosuje przysłówki zaimkowe
wo-, wor-, da-, dar- w
pytaniach i odpowiedziach,
rekcję czasownika,
przymiotniki z przyimkiem,
zaimek nieokreślony jemand
– niemand. Uczeń poprawia
sam błędy.
pytającym i przyimkiem,
stosuje przysłówki
zaimkowe wo-, wor-, da-,
dar- w pytaniach i
odpowiedziach, rekcję
czasownika, przymiotniki z
przyimkiem, zaimek
nieokreślony jemand –
niemand.
zaimkiem pytającym i
przyimkiem, stosuje
przysłówki zaimkowe wo-,
wor-, da-, dar- w pytaniach i
odpowiedziach, rekcję
czasownika, przymiotniki z
przyimkiem, zaimek
nieokreślony jemand –
niemand.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi informuje o
popularnych zawodach i
związanych z nimi
czynnościach, rozmawia na
temat swoich zainteresowań
i planów oraz sposobów
zarabiania pieniędzy. Uczeń
poprawia sam błędy.
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela informuje o
popularnych zawodach i
związanych z nimi
czynnościach, rozmawia na
temat swoich zainteresowań
i planów oraz sposobów
zarabiania pieniędzy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru informuje o
popularnych zawodach i
związanych z nimi
czynnościach, rozmawia na
temat swoich zainteresowań
i planów oraz sposobów
zarabiania pieniędzy.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
159
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zarabiania pieniędzy przez
rówieśników.
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
formy trybu
przypuszczającego: ich
würde, ich hätte, ich möchte,
ich könnte, ich müsste,
spójniki wieloczłonowe:
sowohl…als auch, nich
nur…sondern auch,
weder…noch,
entweder…oder, buduje
zdania czasowe ze
spójnikami als i wenn.
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa zawody i
czynności z nimi związane,
sposoby zarabiania pieniędzy
przez rówieśników. Uczeń
poprawia sam błędy.
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa zawody i
czynności z nimi związane,
sposoby zarabiania
pieniędzy przez
rówieśników.
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa zawody i
czynności z nimi związane,
sposoby zarabiania pieniędzy
przez rówieśników.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje formy
trybu przypuszczającego: ich
würde, ich hätte, ich möchte,
ich könnte, ich müsste,
spójniki wieloczłonowe:
sowohl…als auch, nich
nur…sondern auch,
weder…noch,
entweder…oder, buduje
zdania czasowe ze
spójnikami als i wenn. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje formy
trybu przypuszczającego: ich
würde, ich hätte, ich möchte,
ich könnte, ich müsste,
spójniki wieloczłonowe:
sowohl…als auch, nich
nur…sondern auch,
weder…noch,
entweder…oder, buduje
zdania czasowe ze
spójnikami als i wenn.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje formy
trybu przypuszczającego: ich
würde, ich hätte, ich möchte,
ich könnte, ich müsste,
spójniki wieloczłonowe:
sowohl…als auch, nich
nur…sondern auch,
weder…noch,
entweder…oder, buduje
zdania czasowe ze
spójnikami als i wenn.
ROZDZIAŁ VIII – Sztuka rozmawiania z ludźmi
160
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Cel kształcenia wg nowej
podstawy programowej
KOMUNIKACJA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Ocena
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny i nie
popełniając większych
błędów informuje o mocnych
i słabych
stronach swoich i
rówieśników, prowadzi
rozmowę towarzyską.
SŁOWNICTWO – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa kraje,
mieszkańców, i języki.
Ocena
DOBRA
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi informuje o
mocnych i słabych stronach
swoich i rówieśników,
prowadzi rozmowę
towarzyską. Uczeń poprawia
sam błędy.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa kraje,
mieszkańców, i języki.
Uczeń poprawia sam błędy.
161
Ocena
DOSTATECZNA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
Ocena DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela informuje o
mocnych i słabych stronach
swoich i rówieśników,
prowadzi rozmowę
towarzyską.
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru informuje o
mocnych i słabych stronach
swoich i rówieśników,
prowadzi rozmowę
towarzyską.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa kraje,
mieszkańców, i języki.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
słownictwo podane do
zeszytu i znajdujące się w
podręczniku na końcu tego
rozdziału. Nazywa kraje,
mieszkańców, i języki.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
GRAMATYKA – mówienie,
pisanie, czytanie, słuchanie
Uczeń bezbłędnie stosuje
przymiotniki, poprawnie
buduje zdania oznajmujące,
pytające i przeczące.
Uczeń popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi stosuje
przymiotniki, poprawnie
buduje zdania oznajmujące,
pytające i przeczące. Uczeń
poprawia sam błędy.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w niewielkim
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy niewielkiej pomocy
nauczyciela stosuje
przymiotniki, poprawnie
buduje zdania oznajmujące,
pytające i przeczące.
Uczeń popełniając błędy
językowe, w znacznym
stopniu wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
przy pomocy nauczyciela,
według wzoru stosuje
przymiotniki, poprawnie
buduje zdania oznajmujące,
pytające i przeczące.
Ocena CELUJĄCA:
- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
- rozumie teksty słuchane i pisane oraz tworzy wypowiedzi odpowiadające założonej formie, są zgodne z tematem, spójne i logiczne,
zawierające bogate i urozmaicone słownictwo, zdania budowane są bezbłędnie za pomocą skomplikowanych struktur gramatycznych
wykraczających poza program nauczania,
- uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, zabiera głos w dyskusji,
broniąc swojego stanowiska argumentami,
- z prac klasowych uzyskuje 100% punktów i rozwiązuje zadania dodatkowe przygotowane na ocenę celującą,
- większość uzyskanych ocen cząstkowych to oceny celujące i bardzo dobre,
- odnosi sukcesy w konkursach z języka niemieckiego,
- jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie obowiązkowe i dodatkowe zadania domowe
podane przez nauczyciela.
162
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
PODRĘCZNIK „DAS IST DEUTSCH PODRĘCZNIK Z REPETYTORIUM”
ROZDZIAŁ I – Człowiek
(słownictwo tematyczne – podręcznik str.26,27)
Cel kształcenia wg
Ocena
nowej podstawy
CELUJĄCA
programowej
Opis ludzi
Objaśnienie znajduje się
poniżej i dotyczy
wszystkich rozdziałów.
Ocena
BARDZO DOBRA
Ocena
DOBRA
Ocena
DOSTATECZNA
Ocena
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń w sposób płynny
opisuje siebie, udzielając
podstawowych
informacji na swój temat
(podaje dane osobowe),
nie popełniając
większych błędów.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy oraz
osoby przedstawione na
zdjęciach.
Uczeń w sposób płynny
Uczeń opisuje siebie,
udzielając
podstawowych
informacji na swój temat
(podaje dane osobowe) ,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy oraz
osoby przedstawione na
zdjęciach.
Uczeń opisuje siebie,
udzielając
podstawowych
informacji na swój temat
(podaje dane osobowe) ,
popełniając niewielkie
błędy językowe
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy oraz
osoby
Uczeń opisuje siebie,
udzielając
podstawowych
informacji na swój temat
(podaje dane osobowe) ,
popełniając niewielkie
błędy językowe
wpływające w znacznym
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi
163
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
.
Uzyskiwanie informacji
opisuje wygląd
zewnętrzny oraz cechy
charakteru swoje własne
oraz kolegów z klasy. W
podobny sposób
definiuje uczucia i stany
emocjonalne, opisuje
zainteresowania oraz
wyraża opinie i poglądy
na temat współczesnej
mody
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem zewnętrznym,
z danymi osobowymi,
zainteresowaniami,
uczuciami, stanami
emocjonalnym.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny oraz cechy
charakteru swoje
własne oraz kolegów z
klasy. W podobny
sposób definiuje
uczucia i stany
emocjonalne, opisuje
zainteresowania oraz
wyraża opinie i poglądy
na temat współczesnej
mody.
przedstawione na
zdjęciach.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny oraz cechy
charakteru swoje własne
oraz kolegów z klasy. W
podobny sposób definiuje
uczucia i stany
emocjonalne, opisuje
zainteresowania oraz
wyraża opinie i poglądy
na temat współczesnej
mody.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z wyglądem
zewnętrznym, z danymi
osobowymi,
zainteresowaniami,
uczuciami, stanami
emocjonalnym,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta
i prosi o informacje
związane z
wyglądem
zewnętrznym, z
danymi osobowymi,
zainteresowaniami,
uczuciami, stanami
emocjonalnym,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na
164
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy oraz
osoby przedstawione na
zdjęciach.
Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny oraz cechy
charakteru swoje własne
oraz kolegów z klasy. W
podobny sposób
definiuje uczucia i stany
emocjonalne, opisuje
zainteresowania oraz
wyraża opinie i poglądy
na temat współczesnej
mody.
Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem zewnętrznym, z
danymi osobowymi,
zainteresowaniami,
uczuciami, stanami
emocjonalnym, popełniając
błędy językowe, wpływające
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
słownictwo z rozdziału. W
sposób płynny używa
czasowników w czasie
teraźniejszym.
Bezbłędnie tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi oraz
oznajmujące. Stosuje
deklinację przymiotnika w
mianowniku i bierniku.
Uczeń stosuje słownictwo
i zasady gramatyczne z
rozdziału popełniając
nieliczne błędy, które nie
wpływają na zrozumienie
wypowiedzi. . Używa
czasowników w czasie
teraźniejszym. Tworzy
zdania pytające z
zaimkami pytającymi oraz
oznajmujące. Stosuje
deklinację przymiotnika w
mianowniku i bierniku.
Zachowania społeczne
i interakcja
Uczeń w sposób płynny
pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych stanów
emocjonalnych, uczuć,
cech charakteru oraz
wyglądu zewnętrznego,
nie popełniając większych
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych stanów
emocjonalnych, uczuć,
cech charakteru oraz
wyglądu zewnętrznego,
popełniając nieliczne
błędy, które nie
165
Uczeń stosuje
słownictwo i zasady
gramatyczne z
rozdziału
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi. .
Używa
czasowników w
czasie
teraźniejszym.
Tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi oraz
oznajmujące.
Stosuje deklinację
przymiotnika w
mianowniku i
bierniku.
Uczeń pyta o opinie
i wyraża swoje
zdanie na temat
różnych stanów
emocjonalnych,
uczuć, cech
charakteru oraz
wyglądu
zewnętrznego,
popełniając błędy,
które w
w znacznym stopniu na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń stosuje słownictwo i
zasady gramatyczne z
rozdziału popełniając błędy,
które w znacznym stopniu
wpływają na zrozumienie
wypowiedzi. . Używa
czasowników w czasie
teraźniejszym. Tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi oraz oznajmujące.
Stosuje deklinację
przymiotnika w mianowniku i
bierniku.
Uczeń pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych stanów
emocjonalnych, uczuć, cech
charakteru oraz wyglądu
zewnętrznego, popełniając
błędy,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ II – Dom
(Słownictwo tematyczne str. 42-43)
Opis miejsca
Zachowania społeczne i
interakcja
błędów.
wpływają na zrozumienie
wypowiedzi.
niewielkim stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
które w znacznym stopniu
wpływają na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje miejsce
zamieszkania, dom,
mieszkanie,
pomieszczenia oraz ich
wyposażenie, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje miejsce
zamieszkania, dom,
mieszkanie,
pomieszczenia oraz ich
wyposażenie, popełniając
nieliczne błędy, które nie
wpływają na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
miejsce
zamieszkania,
dom, mieszkanie,
pomieszczenia
oraz ich
wyposażenie,
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje miejsce
zamieszkania, dom,
mieszkanie,
pomieszczenia oraz ich
wyposażenie,
popełniając błędy, które
w znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych miejsc
zamieszkania, życia w
mieście i na wsi, życia
w domu oraz w bloku,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych miejsc
zamieszkania, życia w
mieście i na wsi, życia w
domu oraz w bloku,
popełniając nieliczne
błędy, które nie
Uczeń pyta o opinie
i wyraża swoje
zdanie na temat
różnych miejsc
zamieszkania,
życia w mieście i
na wsi, życia w
domu oraz w bloku,
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych miejsc
zamieszkania, życia w
mieście i na wsi, życia
w domu oraz w bloku,
popełniając błędy, które
w znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
166
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
miejscem zamieszkania
oraz wyposażenia
pomieszczeń
mieszkalnych.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z miejscem
zamieszkania oraz
wyposażenia
pomieszczeń
mieszkalnych,
popełniając nieliczne
błędy, które nie
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta
i prosi o informacje
związane z
miejscem
zamieszkania oraz
wyposażenia
pomieszczeń
mieszkalnych,
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z miejscem
zamieszkania oraz
wyposażenia
pomieszczeń
mieszkalnych,
popełniając błędy, które
w znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
słownictwo z rozdziału. W
sposób płynny używa
liczby mnogiej
rzeczowników, przyimków
z celownikiem i
biernikiem, rodzajników
określonych i
nieokreślonych w
mianowniku, przeczenia
kein, nicht , deklinacji
przymiotnika w celowniku
oraz rekcji wybranych
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo oraz
reguły gramatyczne z
rozdziału popełniając
nieliczne błędy, które
nie wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi. Używa
liczby mnogiej
rzeczowników,
przyimków z
celownikiem i
Uczeń stosuje
słownictwo oraz
reguły gramatyczne
z rozdziału
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi. Używa
liczby mnogiej
rzeczowników,
przyimków z
celownikiem i
Uczeń stosuje
słownictwo oraz reguły
gramatyczne z
rozdziału popełniając
błędy, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi. Używa
liczby mnogiej
rzeczowników,
przyimków z
celownikiem i
167
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
biernikiem, rodzajników
określonych i
nieokreślonych w
mianowniku,
przeczenia kein, nicht ,
deklinacji przymiotnika
w celowniku oraz rekcji
wybranych
czasowników.
biernikiem,
rodzajników
określonych i
nieokreślonych w
mianowniku,
przeczenia kein,
nicht , deklinacji
przymiotnika w
celowniku oraz
rekcji wybranych
czasowników.
biernikiem, rodzajników
określonych i
nieokreślonych w
mianowniku, przeczenia
kein, nicht , deklinacji
przymiotnika w
celowniku oraz rekcji
wybranych
czasowników.
Uczeń potrafi opisać
swoje miejsce
zamieszkania, swój dom /
swoje mieszkania oraz
swój pokój, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń potrafi opisać
swoje miejsce
zamieszkania, swój
dom / swoje mieszkania
oraz swój pokój,
popełniając nieliczne
błędy, które nie
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opisać swoje
miejsce
zamieszkania, swój
dom / swoje
mieszkania oraz
swój pokój,
popełniając błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi opisać
swoje miejsce
zamieszkania, swój
dom / swoje mieszkania
oraz swój pokój,
popełniając błędy, które
w znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje swoich
ulubionych nauczycieli ,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje swoich
ulubionych nauczycieli ,
popełniając nieliczne
błędy, które nie
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
swoich ulubionych
nauczycieli ,
popełniając
nieliczne błędy,
które w niewielkim
stopniu wpływają
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje swoich
ulubionych nauczycieli ,
popełniając nieliczne
błędy, które w
znacznym stopniu
wpływają na
zrozumienie
wypowiedzi.
czasowników.
Tworzenie tekstu
pisanego
ROZDZIAŁ III- Szkoła
(słownictwo tematyczne str. 58-59)
Opis ludzi
168
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności
wykonywane podczas
zajęć lekcyjnych, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje
czynności wykonywane
podczas zajęć
lekcyjnych, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
czynności
wykonywane
podczas zajęć
lekcyjnych,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
czynności wykonywane
podczas zajęć
lekcyjnych, popełniając
błędy językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
opiniami dotyczącymi
przedmiotów szkolnych
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z opiniami
dotyczącymi
przedmiotów
Uczeń udziela, pyta
i prosi o informacje
związane z
opiniami
dotyczącymi
przedmiotów
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z opiniami
dotyczącymi
przedmiotów
szkolnych i nauczycieli,
nazywa przybory i
przedmioty szkolne,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
szkolnych i
nauczycieli,
nazywa przybory i
przedmioty
szkolne,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
szkolnych i nauczycieli,
nazywa przybory i
przedmioty szkolne,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
i nauczycieli. Bezbłędnie
nazywa przybory i
przedmioty szkolne.
169
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
słownictwo z rozdziału. W
sposób płynny używa
rodzajników
nieokreślonych ,
określonych i
przeczących w
mianowniku oraz
bierniku. Bezbłędnie
tworzy zdania z zu i bez
zu.
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa rodzajników
nieokreślonych ,
określonych i
przeczących w
mianowniku oraz
bierniku, tworzy zdania
z zu i bez zu
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, używa
rodzajników
nieokreślonych ,
określonych i
przeczących w
mianowniku oraz
bierniku, tworzy
zdania z zu i bez zu
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa rodzajników
nieokreślonych ,
określonych i
przeczących w
mianowniku oraz
bierniku, tworzy zdania
z zu i bez zu
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi
Zachowania społeczne i
interakcja
Uczeń w sposób płynny
pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych przedmiotów
szkolnych i nauczycieli,
nie popełniając większych
błędów.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych
przedmiotów szkolnych
i nauczycieli,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie
i wyraża swoje
zdanie na temat
różnych
przedmiotów
szkolnych i
nauczycieli,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych
przedmiotów szkolnych
i nauczycieli,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
170
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu
pisanego
Uczeń potrafi opracować i
przeprowadzić wywiad z
nauczycielem, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń potrafi
opracować i
przeprowadzić wywiad
z nauczycielem, nie
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opracować i
przeprowadzić
wywiad z
nauczycielem, nie
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opracować i
przeprowadzić wywiad
z nauczycielem, nie
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje zawody oraz
miejsca pracy, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje zawody
oraz miejsca pracy,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
zawody oraz
miejsca pracy,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje zawody
oraz miejsca pracy,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
ROZDZIAŁ IV- Praca
(słownictwo str. 74-75)
Opis zawodów i miejsc
pracy.
171
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
opisywaniem planów
zawodowych.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
opisywaniem planów
zawodowych
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta
i prosi o informacje
związane z
opisywaniem
planów
zawodowych
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
opisywaniem planów
zawodowych
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Interakcje społeczne
Uczeń w sposób płynny
potrafi przeprowadzić
oraz uczestniczyć w
rozmowie kwalifikacyjnej,
nie
Uczeń potrafi
przeprowadzić oraz
uczestniczyć w
rozmowie
kwalifikacyjnej,
Uczeń potrafi
przeprowadzić oraz
uczestniczyć w
rozmowie
kwalifikacyjnej,
Uczeń potrafi
przeprowadzić oraz
uczestniczyć w
rozmowie
kwalifikacyjnej,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając poważnych
błędów.
popełniając poważnych
błędów.
172
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i słownictwo
Uczeń w sposób płynny
stosuje słownictwo z
rozdziału. Bezbłędnie
tworzy rodzaj żeński od
zawodów, biegle
posługuje się
czasownikami modalnymi
w czasie teraźniejszym,
stopniuje przymiotniki
regularne, stosuje
deklinację przymiotnika
po rodzajniku
nieokreślonym w
mianowniku. Stosuje
również stronę bierną
określającą stan.
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
tworzy rodzaj żeński od
zawodów, posługuje się
czasownikami
modalnymi w czasie
teraźniejszym,
stopniuje przymiotniki
regularne, stosuje
deklinację przymiotnika
po rodzajniku
nieokreślonym w
mianowniku, stosuje
również stronę bierną
określającą stan,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
173
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, tworzy
rodzaj żeński od
zawodów,
posługuje się
czasownikami
modalnymi w
czasie
teraźniejszym,
stopniuje
przymiotniki
regularne, stosuje
deklinację
przymiotnika po
rodzajniku
nieokreślonym w
mianowniku,
stosuje również
stronę bierną
określającą stan,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
tworzy rodzaj żeński od
zawodów, posługuje się
czasownikami
modalnymi w czasie
teraźniejszym,
stopniuje przymiotniki
regularne, stosuje
deklinację przymiotnika
po rodzajniku
nieokreślonym w
mianowniku, stosuje
również stronę bierną
określającą stan,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
na zrozumienie
wypowiedzi.
zrozumienie
wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ V
Życie rodzinne
(słownictwo str. 90-91)
Opis czynności
Uczeń w sposób płynny
opisuje czynności życia
codziennego oraz
formy spędzania czasu
wolnego, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje czynności
życia codziennego oraz
formy spędzania czasu
wolnego, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
czynności życia
codziennego oraz
formy spędzania
czasu wolnego,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
czynności życia
codziennego oraz
formy spędzania czasu
wolnego, popełniając
błędy językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Opis osób
Uczeń w sposób płynny
opisuje członków
rodziny, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń opisuje członków
rodziny, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
Uczeń opisuje
członków rodziny,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
Uczeń opisuje
członków rodziny,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
wypowiedzi.
wypowiedzi.
174
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu
pisanego
Uczeń potrafi opisać
najważniejsze święta i
uroczystości oraz
sformułować życzenia i
gratulacje , nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń potrafi opisać
najważniejsze święta i
uroczystości oraz
sformułować życzenia i
gratulacje popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opisać
najważniejsze
święta i
uroczystości oraz
sformułować
życzenia i
gratulacje ,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi opisać
najważniejsze święta i
uroczystości oraz
sformułować życzenia i
gratulacje , popełniając
błędy językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń w sposób płynny
posługuje się
słownictwem z
rozdziału. Poprawnie
stosuje zaimki
dzierżawcze w
mianowniku, potrafi
odmieniać czasowniki
nieregularne oraz
rozdzielnie złożone.
Tworzy zdania z
okolicznikiem czasu
oraz zdania wyrażające
życzenie. Bezbłędnie
tworzy zdania pytające
Uczeń posługuje się
słownictwem z rozdziału,
stosuje zaimki
dzierżawcze w
mianowniku, potrafi
odmieniać czasowniki
nieregularne oraz
rozdzielnie złożone,
tworzy zdania z
okolicznikiem czasu oraz
zdania wyrażające
życzenie, tworzy zdania
pytające za pomocą
zaimka pytającego,
Uczeń posługuje
się słownictwem z
rozdziału, stosuje
zaimki dzierżawcze
w mianowniku,
potrafi odmieniać
czasowniki
nieregularne oraz
rozdzielnie złożone,
tworzy zdania z
okolicznikiem
czasu oraz zdania
wyrażające
życzenie, tworzy
zdania pytające za
pomocą zaimka
pytającego,
Uczeń posługuje się
słownictwem z
rozdziału, stosuje
zaimki dzierżawcze w
mianowniku, potrafi
odmieniać czasowniki
nieregularne oraz
rozdzielnie złożone,
tworzy zdania z
okolicznikiem czasu
oraz zdania wyrażające
życzenie, tworzy zdania
pytające za pomocą
zaimka pytającego,
175
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
za pomocą zaimka
pytającego.
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje środki
przekazu, nie
popełniając większych
błędów. Nazywa
dziedziny kultury i
udziela podstawowych
informacji o twórcach i
ich dziełach, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje środki
przekazu, nie popełniając
większych błędów.
Nazywa dziedziny kultury
i udziela podstawowych
informacji o twórcach i ich
dziełach, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
środki przekazu,
nie popełniając
większych błędów.
Nazywa dziedziny
kultury i udziela
podstawowych
informacji o
twórcach i ich
dziełach,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje środki
przekazu, nie
popełniając większych
błędów. Nazywa
dziedziny kultury i
udziela podstawowych
informacji o twórcach i
ich dziełach,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
ROZDZIAŁ VI- Kultura
(słownictwo str. 106-107)
Opis środków przekazu
176
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Interakcje społeczne
Uczeń potrafi wyrazić
zainteresowanie
różnymi dziedzinami
kultury oraz opinie
dotyczące środków
przekazu. Uczeń
poprawnie wyraża
propozycję, akceptację
oraz odrzucenie
danego środka
przekazu nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń potrafi wyrazić
zainteresowanie różnymi
dziedzinami kultury oraz
opinie dotyczące środków
przekazu. Uczeń wyraża
propozycję, akceptację
oraz odrzucenie danego
środka przekazu,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrafi
wyrazić
zainteresowanie
różnymi
dziedzinami kultury
oraz opinie
dotyczące środków
przekazu. Uczeń
poprawnie wyraża
propozycję,
akceptację oraz
odrzucenie danego
środka przekazu
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi wyrazić
zainteresowanie
różnymi dziedzinami
kultury oraz opinie
dotyczące środków
przekazu. Uczeń
poprawnie wyraża
propozycję, akceptację
oraz odrzucenie
danego środka
przekazu popełniając
błędy językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń płynnie
posługuje się
słownictwem z
rozdziału. Stosuje czas
przeszły prosty
Prateritum (Imperfekt).
Bezbłędnie tworzy
zdania pytające przez
inwersję oraz zdania
czasowe z als i wenn
Uczeń posługuje się
słownictwem z rozdziału.
Stosuje czas przeszły
prosty Prateritum
(Imperfekt). Tworzy
zdania pytające przez
inwersję oraz zdania
czasowe z als i wenn,
popełniając niewielkie
błędy
Uczeń posługuje
się słownictwem z
rozdziału. Stosuje
czas przeszły
prosty Prateritum
(Imperfekt). Tworzy
zdania pytające
przez inwersję oraz
zdania czasowe z
als i wenn,
popełniając błędy
językowe,
Uczeń posługuje się
słownictwem z
rozdziału. Stosuje czas
przeszły prosty
Prateritum (Imperfekt).
Tworzy zdania pytające
przez inwersję oraz
zdania czasowe z als i
wenn, popełniając
błędy językowe,
177
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
.
Tworzenie tekstu
pisanego
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
poprawnie sformułować
wypowiedź pisemną
temat zalet i zagrożeń
mediów
elektronicznych.
Uczeń potrafi
sformułować wypowiedź
pisemną temat zalet i
zagrożeń mediów
elektronicznych,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrafi
sformułować
wypowiedź
pisemną temat
zalet i zagrożeń
mediów
elektronicznych,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
sformułować
wypowiedź pisemną
temat zalet i zagrożeń
mediów
elektronicznych,
popełniając błędy
językowe, wpływające
w znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje dyscypliny
sportowe. Poprawnie
nazywa sprzęt
sportowy, miejsca
uprawiania sportu oraz
imprezy sportowe.
Uczeń y opisuje
dyscypliny sportowe.
Poprawnie nazywa sprzęt
sportowy, miejsca
uprawiania sportu oraz
imprezy sportowe,
popełniając
Uczeń opisuje
dyscypliny
sportowe.
Poprawnie nazywa
sprzęt sportowy,
miejsca uprawiania
sportu oraz imprezy
sportowe,
popełniając błędy
Uczeń opisuje
dyscypliny sportowe.
Poprawnie nazywa
sprzęt sportowy,
miejsca uprawiania
sportu oraz imprezy
sportowe, popełniając
błędy
ROZDZIAŁ VII- Sport
(słownictwo str. 122-123)
Opis dyscyplin
sportowych
178
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
językowe,
wpływające w
niewielkim stopniu
na zrozumienie
wypowiedzi.
językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Interakcje społeczne
Uczeń w sposób płynny
wyraża opinie na temat
dyscyplin sportowych.
Pyta o opinie i wyraża
upodobania dotyczące
ulubionych dyscyplin
sportu oraz sportów
ekstremalnych.
Uczeń wyraża opinie na
temat dyscyplin
sportowych, pyta o
opinie i wyraża
upodobania dotyczące
ulubionych dyscyplin
sportu oraz sportów
ekstremalnych,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża opinie
na temat dyscyplin
sportowych, pyta o
opinie i wyraża
upodobania
dotyczące ulubionych
dyscyplin sportu oraz
sportów
ekstremalnych, błędy
językowe,
popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń wyraża opinie
na temat dyscyplin
sportowych, pyta o
opinie i wyraża
upodobania
dotyczące ulubionych
dyscyplin sportu oraz
sportów
ekstremalnych,
popełniając błędy
językowe,
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i słownictwo
Uczeń w swoich
wypowiedziach
poprawnie stosuje
rzeczowniki
odczasownikowe,
przyimki z biernikiem,
przysłówki zaimkowe
Uczeń w swoich
wypowiedziach stosuje
rzeczowniki
odczasownikowe,
przyimki z biernikiem,
przysłówki zaimkowe
oraz właściwie
Uczeń w swoich
wypowiedziach
stosuje rzeczowniki
odczasownikowe,
przyimki z biernikiem,
przysłówki zaimkowe
oraz właściwie
Uczeń w swoich
wypowiedziach
stosuje rzeczowniki
odczasownikowe,
przyimki z biernikiem,
przysłówki zaimkowe
oraz właściwie
179
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu
pisanego
oraz właściwie
stopniuje przymiotniki i
przysłówki.
stopniuje przymiotniki i
przysłówki, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
stopniuje przymiotniki
i przysłówki,
popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
stopniuje przymiotniki
i przysłówki,
popełniając
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń poprawnie
formułuje pisemną
wypowiedź na temat
sportu wyczynowego.
Uczeń formułuje pisemną
wypowiedź na temat
sportu wyczynowego,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń formułuje
pisemną wypowiedź
na temat sportu
wyczynowego,
popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń formułuje
pisemną wypowiedź
na temat sportu
wyczynowego,
popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
opisuje siebie ,
udzielając
podstawowych
informacji na temat
Uczeń opisuje siebie ,
udzielając podstawowych
informacji na temat części
ciała nie
Uczeń opisuje siebie
, udzielając
podstawowych
informacji na temat
części ciała nie
Uczeń opisuje siebie
, udzielając
podstawowych
informacji na temat
części ciała nie
ROZDZIAŁ VIII- Zdrowie
(słownictwo str. 138-139)
Opis ludzi
180
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
.
części ciała nie
popełniając większych
błędów
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy,
porównując ich do
siebie.
popełniając większych
błędów.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy,
porównując ich do
siebie, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając większych
błędów.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy,
porównując ich do
siebie, popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
popełniając
większych błędów.
W podobny sposób
potrafi opisać swoich
kolegów z klasy,
porównując ich do
siebie, popełniając
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Opis chorób
Uczeń w sposób płynny
opisuje dolegliwości i
nazywa choroby, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń opisuje
dolegliwości i nazywa
choroby, nie
popełniając większych
błędów, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
dolegliwości i nazywa
choroby, nie
popełniając większych
błędów, popełniając
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opisuje
dolegliwości i nazywa
choroby, nie
popełniając
większych błędów,
popełniając
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
181
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
samopoczuciem.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
samopoczuciem,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
samopoczuciem,
popełniając wpływające
w niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
samopoczuciem,
popełniając
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Interakcje społeczne
Uczeń udziela porad
dotyczących zdrowego
trybu życia. Poprawnie
pyta i udziela
odpowiedzi
dotyczących zdrowego
trybu życia, tworzy
argumenty przeciw
nałogom.
Uczeń udziela porad
dotyczących zdrowego
trybu życia, pyta i
udziela odpowiedzi
dotyczących zdrowego
trybu życia, tworzy
argumenty przeciw
nałogom, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela porad
dotyczących zdrowego
trybu życia, pyta i
udziela odpowiedzi
dotyczących zdrowego
trybu życia, tworzy
argumenty przeciw
nałogom, popełniając
błędy wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela porad
dotyczących
zdrowego trybu życia,
pyta i udziela
odpowiedzi
dotyczących
zdrowego trybu życia,
tworzy argumenty
przeciw nałogom,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
182
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny stosuje czas
przeszły Perfekt, tworzy
zdania okolicznikowe
celu um …zu… ,
poprawnie formułuje
zdania w trybie
rozkazującym. Stosuje
rekcję wybranych
czasowników.
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
stosuje czas przeszły
Perfekt, tworzy zdania
okolicznikowe celu um
…zu… , poprawnie
formułuje zdania w
trybie rozkazującym,
stosuje rekcję
wybranych
czasowników,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
ROZDZIAŁ IXŻywienie
(słownictwo- str.
62
183
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
stosuje czas przeszły
Perfekt, tworzy zdania
okolicznikowe celu um
…zu… , poprawnie
formułuje zdania w
trybie rozkazującym,
stosuje rekcję
wybranych
czasowników,
popełniając wpływające
w niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, stosuje
czas przeszły
Perfekt, tworzy
zdania okolicznikowe
celu um …zu… ,
poprawnie formułuje
zdania w trybie
rozkazującym,
stosuje rekcję
wybranych
czasowników,
popełniając
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis artykułów
spożywczych, lokali
gastronomicznych
Uczeń w sposób płynny
nazywa i opisuje
miejsca, gdzie można
zjeść posiłek, nazywa
artykuły spożywcze,
określa wagę, miarę i
cenę, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń nazywa i opisuje
miejsca, gdzie można
zjeść posiłek, nazywa
artykuły spożywcze,
określa wagę, miarę i
cenę, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i opisuje
miejsca, gdzie można
zjeść posiłek, nazywa
artykuły spożywcze,
określa wagę, miarę i
cenę, popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i
opisuje miejsca,
gdzie można zjeść
posiłek, nazywa
artykuły spożywcze,
określa wagę, miarę i
cenę, popełniając
błędy wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
ulubionymi potrawami.
Opisuje czynności
związane z
przygotowaniem
posiłków w sposób
zaawansowany.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z ulubionymi
potrawami, opisuje
czynności związane z
przygotowaniem
posiłków, popełniając
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z ulubionymi
potrawami, opisuje
czynności związane z
przygotowaniem
posiłków, popełniając
błędy
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
ulubionymi
potrawami, opisuje
czynności związane z
przygotowaniem
posiłków, popełniając
błędy wpływające w
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
184
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zachowania społeczne
i interakcja
Uczeń w sposób płynny
pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie na temat
różnych potraw. Składa
i przyjmuje zamówienie
w lokalu
gastronomicznym.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych potraw,
składa i przyjmuje
zamówienie w lokalu
gastronomicznym,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat różnych potraw,
składa i przyjmuje
zamówienie w lokalu
gastronomicznym,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat różnych
potraw, składa i
przyjmuje
zamówienie w lokalu
gastronomicznym,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny używa trybu
przypuszczającego,
deklinacji przymiotnika
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa trybu
przypuszczającego,
deklinacji
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa trybu
przypuszczającego,
deklinacji
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, używa
trybu
przypuszczającego,
deklinacji
przymiotnika bez
185
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ X- Zakupy i usługi
(słownictwo str. 170-171)
Opis towarów
bez rodzajnika.
Poprawnie tworzy
rzeczowniki złożone
oraz konstrukcje z
czasownikiem lassen.
przymiotnika bez
rodzajnika, tworzy
rzeczowniki złożone
oraz konstrukcje z
czasownikiem lassen,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
przymiotnika bez
rodzajnika, tworzy
rzeczowniki złożone
oraz konstrukcje z
czasownikiem lassen,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
rodzajnika, tworzy
rzeczowniki złożone
oraz konstrukcje z
czasownikiem lassen,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
nazywa i opisuje towary
i sklepy, nie popełniając
większych błędów.
Uczeń nazywa i opisuje
towary i sklepy,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i opisuje
towary i sklepy,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i
opisuje towary i
sklepy, popełniając
błędy wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
186
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie informacji
Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
formami sprzedawania i
kupowania towarów,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z formami
sprzedawania i
kupowania towarów,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z formami
sprzedawania i
kupowania towarów,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z formami
sprzedawania i
kupowania towarów,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Zachowania społeczne
i interakcja
Uczeń w sposób płynny
pyta o opinie i wyraża
swoje zdanie
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat zakupionych
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat
zakupionych
na temat zakupionych
produktów, nie
popełniając większych
błędów. Potrafi
przeprowadzić dialog w
sklepie wcielając się w
klienta lub sprzedawcę.
zakupionych
produktów, potrafi
przeprowadzić dialog w
sklepie wcielając się w
klienta lub sprzedawcę,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
produktów, potrafi
przeprowadzić dialog w
sklepie wcielając się w
klienta lub sprzedawcę,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
produktów, potrafi
przeprowadzić dialog
w sklepie wcielając
się w klienta lub
sprzedawcę,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
187
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie stosuje
słownictwo z rozdziału. W
sposób płynny używa
zaimka nieokreślonego
man, zaimki wskazujące
der, die, das, dieser,
diese, dieses. Stosuje
przymiotnik po rodzajniku
określonym.
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa zaimka
nieokreślonego man,
zaimki wskazujące der,
die, das, dieser, diese,
dieses. stosuje
przymiotnik po
rodzajniku określonym,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi
188
Uczeń stosuje
słownictwo z rozdziału,
używa zaimka
nieokreślonego man,
zaimki wskazujące der,
die, das, dieser, diese,
dieses. stosuje
przymiotnik po
rodzajniku określonym,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, używa
zaimka
nieokreślonego man,
zaimki wskazujące
der, die, das, dieser,
diese, dieses. stosuje
przymiotnik po
rodzajniku
określonym,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu
pisanego
ROZDZIAŁ XI- Nauka i technika
(słownictwo str. 186-187)
Opis urządzeń
gospodarstwa
domowego oraz
urządzeń
technicznych
Uczeń potrafi
opracować i
zaprezentować reklamę
wybranego produktu,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń potrafi opracować i
zaprezentować reklamę
wybranego produktu,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń w sposób płynny
nazywa urządzenia
gospodarstwa
domowego, urządzenia
technicznych, nie
popełniając większych
błędów.
Uczeń nazywa
urządzenia
gospodarstwa
domowego, urządzenia
technicznych,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi
189
Uczeń potrafi
opracować i
zaprezentować reklamę
wybranego produktu,
popełniając błędy
wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opracować i
zaprezentować
reklamę wybranego
produktu, popełniając
błędy wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa
urządzenia gospodarstwa
domowego, urządzenia
technicznych, popełniając
błędy wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie wypowiedzi
Uczeń nazywa
urządzenia
gospodarstwa
domowego,
urządzenia
technicznych,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Uzyskiwanie
informacji
Uczeń w sposób
płynny udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
korzystaniem i
obsługą
podstawowych
urządzeń
technicznych , nie
popełniając
większych błędów.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z korzystaniem
i obsługą podstawowych
urządzeń technicznych,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z korzystaniem
i obsługą podstawowych
urządzeń technicznych,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z
korzystaniem i
obsługą
podstawowych
urządzeń
technicznych,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Zachowania
społeczne i interakcja
Uczeń w sposób
płynny pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat wynalazków
i odkryć naukowych,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat wynalazków i
odkryć naukowych,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat wynalazków i
odkryć naukowych,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat wynalazków
i odkryć naukowych,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
190
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny używa czasu
przeszłego Perfekt,
zaimków względnych
oraz tworzy zdania
przydawkowe.
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału. W sposób
płynny używa czasu
przeszłego Perfekt,
zaimków względnych
oraz tworzy zdania
przydawkowe,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
ROZDZIAŁ XII- Świat przyrody
191
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału. W sposób
płynny używa czasu
przeszłego Perfekt,
zaimków względnych
oraz tworzy zdania
przydawkowe,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny używa czasu
przeszłego Perfekt,
zaimków względnych
oraz tworzy zdania
przydawkowe,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
(słownictwo- str. 202-203)
Opis roślin, zwierząt,
warunków przyrody,
środowiska
naturalnego
Uzyskiwanie
informacji
Uczeń w sposób
płynny nazywa i
opisuje warunki
pogody, pory roku,
kierunki
geograficzne,
pogodę, krajobraz,
klęski żywiołowe,
zjawiska
atmosferyczne, nie
popełniając
większych błędów.
Uczeń nazywa i opisuje
warunki pogody, pory
roku, kierunki
geograficzne, pogodę,
krajobraz, klęski
żywiołowe, zjawiska
atmosferyczne,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń nazywa i opisuje
warunki pogody, pory
roku, kierunki
geograficzne, pogodę,
krajobraz, klęski
żywiołowe, zjawiska
atmosferyczne,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i
opisuje warunki
pogody, pory roku,
kierunki
geograficzne,
pogodę, krajobraz,
klęski żywiołowe,
zjawiska
atmosferyczne,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób
płynny udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z pogodą,
zagrożeniami i
ochroną środowiska ,
nie popełniając
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z pogodą,
zagrożeniami i
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z pogodą,
zagrożeniami i ochroną
środowiska , popełniając
błędy
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z pogodą,
zagrożeniami i
ochroną środowiska ,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym
192
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i
słownictwo
większych błędów.
ochroną środowiska ,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny używa zaimka
nieosobowego man,
stosuje liczebniki
główne i porządkowe,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału, używa
zaimka nieosobowego
man, stosuje liczebniki
główne i porządkowe,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału, używa
zaimka nieosobowego
man, stosuje liczebniki
główne i porządkowe,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, używa
zaimka
nieosobowego man,
stosuje liczebniki
główne i porządkowe,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
193
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ XIII- Podróżowanie i turystyka
(słownictwo str. 218-219)
Opis środków
transportu, miejsc
pobytu, czynności
Uzyskiwanie
informacji
Uczeń w sposób
płynny nazywa i
opisuje środki
transportu, miejsca
pobytu, czynności
wakacyjne, nie
popełniając
większych błędów.
Uczeń nazywa i opisuje
środki transportu, miejsca
pobytu, czynności
wakacyjne, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń nazywa i opisuje
środki transportu, miejsca
pobytu, czynności
wakacyjne, popełniając
błędy wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń nazywa i
opisuje środki
transportu, miejsca
pobytu, czynności
wakacyjne,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń w sposób
płynny udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z orientacją
w terenie, cenami
biletów i wejściówek ,
nie popełniając
większych błędów.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z orientacją w
terenie, cenami biletów i
wejściówek , popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z orientacją w
terenie, cenami biletów i
wejściówek , popełniając
błędy wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń udziela, pyta i
prosi o informacje
związane z orientacją
w terenie, cenami
biletów i wejściówek ,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi
194
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Zachowania
społeczne i interakcja
Uczeń w sposób
płynny pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat miejsc
noclegowych,
zwiedzanych
zabytków,
zakwaterowania, nie
popełniając
większych błędów.
Potrafi przeprowadzić
rozmowę w recepcji
hotelowej.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat miejsc
noclegowych,
zwiedzanych zabytków,
zakwaterowania, nie
popełniając większych
błędów. Potrafi
przeprowadzić rozmowę
w recepcji hotelowej,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie na
temat miejsc
noclegowych,
zwiedzanych zabytków,
zakwaterowania, nie
popełniając większych
błędów. Potrafi
przeprowadzić rozmowę
w recepcji hotelowej,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta o opinie i
wyraża swoje zdanie
na temat miejsc
noclegowych,
zwiedzanych
zabytków,
zakwaterowania, nie
popełniając
większych błędów.
Potrafi przeprowadzić
rozmowę w recepcji
hotelowej,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń poprawnie
stosuje słownictwo z
rozdziału. W sposób
płynny używa
przysłówków czasu i
miejsca, tworzy
rzeczowniki i
przymiotniki od nazw
miast, krajów i części
świata, tworzy
odpowiedzi do pytań
wohin, wo, womit? ,
nie
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału, używa
przysłówków czasu i
miejsca, tworzy
rzeczowniki i przymiotniki
od nazw miast, krajów i
części świata, tworzy
odpowiedzi do pytań
Uczeń stosuje słownictwo
z rozdziału, używa
przysłówków czasu i
miejsca, tworzy
rzeczowniki i przymiotniki
od nazw miast, krajów i
części świata, tworzy
odpowiedzi do pytań
Uczeń stosuje
słownictwo z
rozdziału, używa
przysłówków czasu i
miejsca, tworzy
rzeczowniki i
przymiotniki od nazw
miast, krajów i części
świata, tworzy
odpowiedzi do pytań
wohin, wo, womit? ,
popełniając błędy
195
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Tworzenie tekstu
pisanego
popełniając większych
błędów.
wohin, wo, womit? ,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
wohin, wo, womit? ,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opracować ofertę
turystyczną, nie
popełniając
większych błędów.
Uczeń potrafi opracować
ofertę turystyczną,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń potrafi opracować
ofertę turystyczną,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń potrafi
opracować ofertę
turystyczną,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
ROZDZIAŁ XIVWiedza o krajach
niemieckiego obszaru
językowego oraz o
kraju ojczystym
(słownictwo str. 234235)
196
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opis krajów
niemieckojęzycznych i
Polski
Uczeń udziela
poprawnych informacji
dotyczących krajów
niemieckojęzycznych
oraz Polski, a także UE.
Uczeń udziela
informacji
dotyczących krajów
niemieckojęzycznych
oraz Polski, a także
UE, popełniając
niewielkie błędy
językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela informacji
dotyczących krajów
niemieckojęzycznych
oraz Polski, a także UE,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń udziela
informacji
dotyczących krajów
niemieckojęzycznych
oraz Polski, a także
UE, popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Gramatyka
Uczeń poprawnie
tworzy zdania pytające
z zaimkami pytającymi.
Uczeń tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi, popełniając
błędy wpływające w
niewielkim stopniu na
zrozumienie wypowiedzi.
Uczeń tworzy zdania
pytające z zaimkami
pytającymi,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
197
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ XV- Życie społeczne
(słownictwo str. 245)
Opis organizacji
społecznych,
konfliktów
Uczeń w sposób
zaawansowany
opowiada o problemach
społecznych, prawach
dziecka, problemach
społecznych dzieci i
młodzieży porównując
je w różnych krajach,
nie stosując poważnych
błędów.
Uczeń opowiada o
problemach
społecznych,
prawach dziecka,
problemach
społecznych dzieci i
młodzieży
porównując je w
różnych krajach,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opowiada o
problemach społecznych,
prawach dziecka,
problemach społecznych
dzieci i młodzieży
porównując je w różnych
krajach, popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń opowiada o
problemach
społecznych,
prawach dziecka,
problemach
społecznych dzieci i
młodzieży
porównując je w
różnych krajach,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
Interakcje społeczne
Uczeń w sposób płynny
pyta i wypowiada się na
temat sytuacji dzieci i
młodzieży w świecie.
Uczeń pyta i
wypowiada się na
temat sytuacji dzieci i
młodzieży w świecie,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta i wypowiada
się na temat sytuacji
dzieci i
młodzieży w świecie,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń pyta i
wypowiada się na
temat sytuacji dzieci i
młodzieży w świecie,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
198
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Gramatyka i
słownictwo
Uczeń płynnie
posługuje się
poznanym
słownictwem. Stosuje
rekcję wybranych
czasowników i
rzeczowników.
Uczeń posługuje się
poznanym
słownictwem. Stosuje
rekcję wybranych
czasowników i
rzeczowników ,
popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na
zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń posługuje się
poznanym słownictwem.
Stosuje rekcję wybranych
czasowników i
rzeczowników,
popełniając błędy
wpływające w niewielkim
stopniu na zrozumienie
wypowiedzi.
Uczeń posługuje się
poznanym
słownictwem. Stosuje
rekcję wybranych
czasowników i
rzeczowników,
popełniając błędy
wpływające w
znacznym stopniu na
zrozumienie
wypowiedzi.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ CELUJĄCĄ :
ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO
-uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela,
-uczeń rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania,
-uczeń potrafi opowiedzieć treść przeczytanego/wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo skomplikowane struktury gramatyczne,
-na bazie przeczytanego/wysłuchanego tekstu określa główną jego myśl, znajduje określone informacje, określa intencje autora tekstu,
SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA
-uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne wykraczające poza materiał
nauczania,
-wypowiedzi są spójne i logiczne,
-uczeń nie popełnia w wypowiedzi błędów, które zakłócają komunikację,
-wypowiedzi są płynne,
-uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania,
poza program nauczania,
SPRAWNOŚĆ PISANIA
- wypowiedź pisemna jest zgodna z tematem i logiczna,
- wypowiedź pisemna zawiera bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne wykraczające poza materiał nauczania
-wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,
- wypowiedź pisemna zawiera sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu,
199
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wypowiedź pisemna nie zawiera błędów interpunkcyjnych
-uczeń uzyskuje z prac klasowych 100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą,
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
-uczeń stosuje bezbłędnie struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program, -uczeń stosuje w
wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa
INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI
-uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,
-uczeń jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie zadania domowe,
-uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych,
-uczeń swobodnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi,
-uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach,
-uczeń uczęszcza na zajęcia koła j. niemieckiego,
-uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w j. niemieckim,
-zna kulturę i obyczaje krajów niemieckojęzycznych
WYMAGANIA Z FIZYKI
1. Wykonujemy pomiary
Temat według
programu
1.1. Wielkości
fizyczne, które
mierzysz na co dzień
1.2. Pomiar wartości
siły ciężkości
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
• wymienia przyrządy, za pomocą
których mierzymy długość,
temperaturę, czas, szybkość i masę
• wymienia jednostki wszystkich
mierzonych wielkości
• wyjaśnia na przykładach przyczyny
• wyjaśnia pojęcie szacowania
występowania niepewności pomiarowych
wartości wielkości fizycznej
• podaje zakres pomiarowy przyrządu
• podaje dokładność przyrządu
• wyjaśnia, co to jest rząd wielkości
• przelicza jednostki długości, czasu i
masy
• oblicza wartość najbardziej zbliżoną
do rzeczywistej wartości mierzonej
wielkości, jako średnią arytmetyczną
wyników
• zapisuje różnice między wartością
końcową i początkowa wielkości
fizycznej (np. Dl )
• wyjaśnia, co to znaczy wyzerować
przyrząd pomiarowy
• wymienia jednostki podstawowe SI
• mierzy wartość siły w niutonach za
pomocą siłomierza
• wykazuje doświadczalnie, że wartość
siły ciężkości jest wprost
• podaje cechy wielkości wektorowej
• rysuje wektor obrazujący siłę
o zadanej wartości (przyjmując
200
• przekształca wzór Fc = mg i oblicza
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca))
Uczeń:
• zapisuje wynik pomiaru
bezpośredniego wraz z niepewnością
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
1.3. Wyznaczanie
gęstości substancji
• oblicza wartość ciężaru posługując
się wzorem Fc = mg
proporcjonalna do masy ciała
• uzasadnia potrzebę wprowadzenia
siły jako wielkości wektorowej
• odczytuje gęstość substancji z tabeli
• na podstawie gęstości podaje masę
określonej objętości danej substancji
• wyznacza doświadczalnie gęstość
ciała stałego o regularnych kształtach
(9.1)
• mierzy objętość ciał o nieregularnych
• wyznacza doświadczalnie gęstość
kształtach za pomocą menzurki
cieczy
• oblicza gęstość substancji ze związku
m
r=
V
masę ciała, znając wartość jego
ciężaru
•
odpowiednią jednostkę)
3
przelicza gęstość wyrażoną w kg/m
3
na g/cm i na odwrót
• przekształca wzór r = m i oblicza
V
każdą z wielkości fizycznych w tym
wzorze
• zaokrągla wynik pomiaru
pośredniego do dwóch cyfr
znaczących
• wyjaśnia, czym różni się mierzenie
wielkości fizycznej od jej
wyznaczania (pomiaru pośredniego)
• podaje jednostki gęstości
1.4. Pomiar ciśnienia
• pokazuje na przykładach, że skutek
nacisku ciał na podłoże zależy od
wielkości powierzchni zetknięcia
• podaje jednostkę ciśnienia i jej
wielokrotności
• mierzy ciśnienie atmosferyczne za
pomocą barometru
• wykazuje, że skutek nacisku na
podłoże, ciała o ciężarze Fc zależy
od wielkości powierzchni zetknięcia
ciała z podłożem
• oblicza ciśnienie za pomocą wzoru
p=
F
atmosferycznego od wysokości nad
S
• przelicza jednostki ciśnienia
• mierzy ciśnienie w oponie
samochodowej
1.5. Sporządzamy
wykresy
• na podstawie wyników
zgromadzonych w tabeli sporządza
wykres zależności jednej wielkości
fizycznej od drugiej w podanym
wcześniej układzie osi
F
• przekształca wzór p = S i oblicza
każdą z wielkości występujących
w tym wzorze
• opisuje zależność ciśnienia
• wyjaśnia zasadę działania wybranego
urządzenia, w którym istotną rolę
odgrywa ciśnienie
• wyznacza doświadczalnie ciśnienie
atmosferyczne za pomocą strzykawki
i siłomierza
poziomem morza
• rozpoznaje zjawiska, w których
istotną rolę odgrywa ciśnienie
atmosferyczne i urządzenia, do
działania, których jest ono niezbędne
• na podstawie wyników
zgromadzonych w tabeli sporządza
samodzielnie wykres zależności
jednej wielkości fizycznej od drugiej
• wykazuje, że jeśli dwie wielkości są
do siebie wprost proporcjonalne, to
wykres zależności jednej od drugiej
jest półprostą wychodzącą z początku
układu osi
• wyciąga wnioski o wartościach
wielkości fizycznych na podstawie
kąta nachylenia wykresu do osi
poziomej
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone
(dobra)
• wymienia stany skupienia ciał
i podaje ich przykłady
• opisuje stałość objętości
i nieściśliwość cieczy
• podaje przykłady ciał kruchych,
sprężystych i plastycznych
• wykazuje doświadczalnie ściśliwość
gazów
Uczeń:
• wykazuje doświadczalnie
zachowanie objętości ciała stałego
przy zmianie jego kształtu
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
2. Niektóre właściwości fizyczne ciał
Temat według
programu
2.1. Trzy stany
skupienia ciał
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
201
• podaje przykłady zmian właściwości
• opisuje właściwości plazmy
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ciał spowodowanych zmianą
temperatury i skutki spowodowane
przez tę zmianę
2.2. Zmiany stanów
skupienia ciał
2.3. Rozszerzalność
temperaturowa ciał
• podaje przykłady topnienia,
krzepnięcia, parowania
• wymienia i opisuje zmiany stanów
skupienia ciał
• opisuje zależność temperatury
wrzenia od ciśnienia
• podaje temperatury krzepnięcia
i wrzenia wody
• odróżnia wodę w stanie gazowym
(jako niewidoczną) od mgły i chmur
• opisuje zależność szybkości
parowania od temperatury
• odczytuje z tabeli temperatury
topnienia i wrzenia
• podaje przykłady skraplania,
sublimacji i resublimacji
• wykazuje doświadczalnie zmiany
objętości ciał podczas krzepnięcia
• podaje przykłady rozszerzalności
temperaturowej w życiu codziennym
i technice
• podaje przykłady rozszerzalności
temperaturowej ciał stałych, cieczy i
gazów
• za pomocą symboli Dl i Dt lub
DV i Dt zapisuje fakt, że przyrost
długości drutów lub objętości cieczy
jest wprost proporcjonalny do
przyrostu temperatury
• opisuje anomalną rozszerzalność
wody i jej znaczenie w przyrodzie
• opisuje zachowanie taśmy
bimetalicznej przy jej ogrzewaniu
• wykorzystuje do obliczeń prostą
proporcjonalność przyrostu długości
do przyrostu temperatury
• wyjaśnia przyczyny skraplania pary
wodnej zawartej w powietrzu, np. na
okularach, szklankach i potwierdza to
doświadczalnie
• wyjaśnia zachowanie taśmy
bimetalicznej podczas jej ogrzewania
• wymienia zastosowania praktyczne
taśmy bimetalicznej
3. Cząsteczkowa budowa ciał
Temat według
programu
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
3.1. Sprawdzamy
prawdziwość hipotezy
o cząsteczkowej
budowie ciał
• podaje przykłady dyfuzji w cieczach
i gazach
• opisuje doświadczenie uzasadniające
hipotezę o cząsteczkowej budowie
ciał
• wykazuje doświadczalnie zależność
szybkości dyfuzji od temperatury
• wyjaśnia, dlaczego dyfuzja w
cieczach przebiega wolniej niż w
gazach
• opisuje zjawisko dyfuzji
• przelicza temperaturę wyrażoną
w skali Celsjusza na tę samą
temperaturę w skali Kelvina i na
odwrót
3.2. Siły międzycząsteczkowe
• podaje przyczyny tego, że ciała stałe
i ciecze nie rozpadają się na
oddzielne cząsteczki
• na wybranym przykładzie opisuje
zjawisko napięcia
powierzchniowego, demonstrując
odpowiednie doświadczenie
• wyjaśnia rolę mydła i detergentów
202
• opisuje związek średniej szybkości
cząsteczek gazu lub cieczy z jego
temperaturą
• uzasadnia wprowadzenie skali
Kelvina
• opisuje ruchy Browna
• podaje przykłady działania sił
spójności i sił przylegania
• podaje przykłady wykorzystania
zjawiska włoskowatości
w przyrodzie
• wyjaśnia zjawisko menisku
wklęsłego i włoskowatości
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
3.3. Różnice w
cząsteczkowej
• podaje przykłady pierwiastków
i związków chemicznych
• podaje przykłady atomów
i cząsteczek
• wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki,
pierwiastka i związku chemicznego
• doświadczalnie szacuje średnicę
cząsteczki oleju
budowie ciał stałych,
cieczy i gazów
• wyjaśnia, dlaczego gazy są ściśliwe a
ciała stałe nie
• opisuje różnice w budowie ciał
stałych, cieczy i gazów
• objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe
ma budowę krystaliczną
3.4. Od czego zależy
ciśnienie gazu w
zamkniętym
zbiorniku?
• podaje przykłady sposobów, którymi
można zmienić ciśnienie gazu w
zamkniętym zbiorniku, np. w dętce
rowerowej
• wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne
ściany zbiornika gaz wywiera parcie
• wyjaśnia, dlaczego ciśnienie gazu w
zbiorniku zamkniętym zależy od
ilości gazu, jego objętości i
temperatury
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• rozróżnia pojęcia tor ruchu i droga
• opisuje ruch ciała w podanym
układzie odniesienia
• obiera układ odniesienia i opisuje
ruch prostoliniowy w tym układzie
• wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek
i ruch są względne
• opisuje położenie ciała za pomocą
współrzędnej x
• rozróżnia drogę i przemieszczenie
4. Jak opisujemy ruch?
Temat według
programu
4.1, 4.2. Układ
odniesienia. Tor ruchu,
droga
• klasyfikuje ruchy ze względu na
kształt toru
• oblicza przebytą przez ciało drogę
ruchem prostoliniowym jako
s = x2 - x1 = Dx
4.3. Ruch
prostoliniowy
jednostajny
• wymienia cechy charakteryzujące
ruch prostoliniowy jednostajny
4.4.1. Wartość
prędkości (szybkość)
ciała w ruchu
jednostajnym
prostoliniowym
• zapisuje wzór u=
s
t i nazywa
występujące w nim wielkości
• oblicza wartość prędkości ze wzoru
u= s
t
• na podstawie różnych wykresów
s (t ) odczytuje drogę przebywaną
przez ciało w różnych odstępach
czasu
• doświadczalnie bada ruch
jednostajny prostoliniowy i formułuje
wniosek s ~ t
• oblicza drogę przebytą przez ciało na
podstawie wykresu zależności u(t )
• sporządza wykres zależności u(t ) na
podstawie danych z tabeli
• wartość prędkości w km/h wyraża w
m/s i na odwrót
• podaje interpretację fizyczną pojęcia
szybkości
s
• sporządza wykres zależności s (t ) na
podstawie wyników doświadczenia
zgromadzonych w tabeli
• przekształca wzór u=
i oblicza
t
każdą z występujących w nim
wielkości
203
• wykonuje zadania obliczeniowe,
oblicza czas, wiedząc że s ~ t
• wykonuje zadania obliczeniowe,
s
korzystając ze wzoru u= t i
wykresów s(t) i υ(t)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
4.4.2. Prędkość
w ruchu jednostajnym
prostoliniowym
• na przykładzie wymienia cechy
prędkości, jako wielkości wektorowej
• uzasadnia potrzebę wprowadzenia do
opisu ruchu wielkości wektorowej –
prędkości
• opisuje ruch prostoliniowy
jednostajny używając pojęcia
prędkości
• podaje przykład dwóch wektorów
przeciwnych
• rysuje wektor obrazujący prędkość
o zadanej wartości (przyjmując
odpowiednią jednostkę)
4.5. Średnia wartość
prędkości (średnia
szybkość). Prędkość
chwilowa
• oblicza średnią wartość prędkości
u = s
śr
t
• wyznacza doświadczalnie średnią
wartość prędkości biegu lub pływania
lub jazdy na rowerze (9.2)
• odróżnia średnią wartość prędkości
od chwilowej wartości prędkości
• wykonuje zadania obliczeniowe,
posługując się średnią wartością
prędkości
4.6. Ruch
prostoliniowy
jednostajnie
przyspieszony
• podaje przykłady ruchu
przyspieszonego i opóźnionego
• opisuje ruch jednostajnie
przyspieszony
• z wykresu zależności u(t ) odczytuje
przyrosty szybkości w określonych
jednakowych odstępach czasu
• sporządza wykres zależności u(t )
dla ruchu jednostajnie
przyspieszonego
4.7. Przyspieszenie
w ruchu
prostoliniowym
jednostajnie
przyspieszonym
• podaje wartość przyspieszenia
• podaje wzór na wartość
u
przyspieszenia a = u- 0
t
ziemskiego
• podaje przykłady ruchu jednostajnie
przyspieszonego
• planuje czas podróży na podstawie
mapy i oszacowanej średniej
szybkości pojazdu
• wyjaśnia, że pojęcie „prędkość”
w znaczeniu fizycznym to prędkość
chwilowa
• podaje jednostki przyspieszenia
• posługuje się pojęciem wartości
przyspieszenia do opisu ruchu
jednostajnie przyspieszonego
u- u0
t
i oblicza każdą wielkość z tego
wzoru
• przekształca wzór a =
• podaje definicję prędkości średniej
• opisuje ruch, w którym wartość
przemieszczenia jest równa drodze
• odróżnia wartość średniej prędkości
od średniej wartości prędkości
• ustala rodzaj ruchu na podstawie
wykresów υ(t), odczytuje przyrosty
szybkości w podanych odstępach
czasu
• sporządza wykres zależności υ(t),
znając wartość przyspieszenia
• sporządza wykres zależności a (t )
dla ruchu jednostajnie
przyspieszonego
• podaje interpretację fizyczną pojęcia
przyspieszenia
4.8. Droga w ruchu
jednostajnie
przyspieszonym
• oblicza drogę przebytą ruchem
jednostajnie przyspieszonym na
podstawie wykresu υ(t)
4.9. Ruch jednostajnie
opóźniony
• opisuje ruch jednostajnie opóźniony
• oblicza drogę do chwili zatrzymania
się na podstawie wykresu υ(t)
• wyjaśnia, dlaczego do obliczeń
dotyczących ruchu opóźnionego nie
można stosować wzoru na wartość
przyspieszenia
204
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
5. Siły przyrody
Temat według
programu
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
• rozpoznaje na przykładach
oddziaływania bezpośrednie i na
odległość
• podaje przykłady oddziaływań
• podaje przykłady układów ciał
grawitacyjnych, elektrostatycznych,
wzajemnie oddziałujących
magnetycznych, elektromagnetycznych
• potrafi pokazać na przykładach, że
oddziaływania są wzajemne
• podaje przykłady statycznych i
dynamicznych skutków oddziaływań
5.2. Wypadkowa sił
działających na ciało
wzdłuż jednej prostej.
Siły równoważące się
• podaje przykład dwóch sił
równoważących się
• podaje przykład wypadkowej dwóch
sił zwróconych zgodnie i przeciwnie
• oblicza wartość i określa zwrot
wypadkowej dwóch sił działających
na ciało wzdłuż jednej prostej o
zwrotach zgodnych i przeciwnych
• oblicza wartość i określa zwrot siły
równoważącej kilka sił działających
na ciało wzdłuż jednej prostej
• oblicza wartość i określa zwrot
wypadkowej kilku sił działających na
ciało wzdłuż jednej prostej o
zwrotach zgodnych i przeciwnych
5.3. Pierwsza zasada
dynamiki
• na prostych przykładach ciał
spoczywających wskazuje siły
równoważące się
• rozpoznaje zjawisko bezwładności
w podanych przykładach
• analizuje zachowanie się ciał na
podstawie pierwszej zasady dynamiki
• opisuje doświadczenie
potwierdzające pierwszą zasadę
dynamiki
• na przykładzie opisuje zjawisko
bezwładności
5.4. Trzecia zasada
dynamiki
• objaśnia zasadę akcji i reakcji na
wskazanym przykładzie
• wykazuje doświadczalnie, że siły
wzajemnego oddziaływania mają
jednakowe wartości, ten sam
kierunek, przeciwne zwroty i różne
punkty przyłożenia
• na dowolnym przykładzie wskazuje
siły wzajemnego oddziaływania,
rysuje je i podaje cechy tych sił
5.1. Rodzaje i skutki
oddziaływań
5.5. Siły sprężystości
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
• opisuje zjawisko odrzutu
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• wskazuje siły wewnętrzne
i zewnętrzne w układzie ciał
oddziałujących
• oblicza niepewność sumy i różnicy
wartości dwóch sił zmierzonych
z pewną dokładnością
• opisuje doświadczenie
i przeprowadza rozumowanie,
z którego wynika, że siły akcji i
reakcji mają jednakową wartość
• wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub
ściskania ciała pojawiają się w nim
siły dążące do przywrócenia
początkowych rozmiarów
i kształtów, czyli siły sprężystości
• wykazuje, że siła sprężystości jest
wprost proporcjonalna do wydłużenia
• wyjaśnia, na czym polega
sprężystość podłoża, na którym
kładziemy przedmiot
205
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
5.6. Siła oporu
powietrza. Siła tarcia
• podaje przykłady, w których na ciała
poruszające się w powietrzu działa
siła oporu powietrza
• wymienia niektóre sposoby
zmniejszania i zwiększania tarcia
5.7.1. Siła parcia
cieczy i gazów na
• podaje przykłady parcia gazów
i cieczy na ściany zbiornika
ścianki zbiornika.
Ciśnienie
hydrostatyczne
• podaje przykłady wykorzystania
prawa Pascala w urządzeniach
hydraulicznych
• podaje przykłady świadczące o tym,
że wartość siły oporu powietrza
wzrasta wraz ze wzrostem szybkości
ciała
• wykazuje doświadczalnie, że siły
tarcia występujące przy toczeniu
mają mniejsze wartości niż przy
przesuwaniu jednego ciała po drugim
• podaje przykłady pożytecznych i
szkodliwych skutków działania sił
tarcia
• podaje prawo Pascala
• wskazuje przyczyny występowania
ciśnienia hydrostatycznego
• opisuje praktyczne skutki
występowania ciśnienia
hydrostatycznego
• wskazuje, od czego zależy ciśnienie
hydrostatyczne
5.7.2. Siła wyporu i jej
wyznaczanie. Prawo
Archimedesa
• wyznacza doświadczalnie wartość
siły wyporu działającej na ciało
zanurzone w cieczy (9.3)
• podaje przykłady działania siły
wyporu w powietrzu
• podaje warunek pływania i tonięcia
ciała zanurzonego w cieczy
• podaje przyczyny występowania sił
tarcia
• wykazuje doświadczalnie, że wartość
siły tarcia kinetycznego nie zależy od
• rozwiązuje jakościowo problemy
dotyczące siły tarcia
pola powierzchni styku ciał
przesuwających się względem siebie,
a zależy od rodzaju powierzchni ciał
trących o siebie i wartości siły
dociskającej te ciała do siebie
• wykorzystuje prawo Pascala
w zadaniach obliczeniowych
• wyprowadza wzór na ciśnienie słupa
cieczy na dnie cylindrycznego
• wykorzystuje wzór na ciśnienie
hydrostatyczne w zadaniach
obliczeniowych
• objaśnia zasadę działania podnośnika
hydraulicznego i hamulca
samochodowego
• podaje wyniki obliczeń zaokrąglone
do dwóch i trzech cyfr znaczących
naczynia p = r gh
• opisuje wykorzystanie praktyczne
naczyń połączonych
• podaje wzór na wartość siły wyporu
i wykorzystuje go do wykonywania
obliczeń
• wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał,
wykorzystując zasady dynamiki
• przeprowadza rozumowanie
związane z wyznaczeniem wartości
siły wyporu
• wyprowadza wzór na wartość siły
wyporu działającej na
prostopadłościenny klocek zanurzony
w cieczy
• wyjaśnia pochodzenie siły nośnej
i zasadę unoszenia się samolotu
5.8. Druga zasada
dynamiki
• opisuje ruch ciała pod działaniem
stałej siły wypadkowej zwróconej tak
samo jak prędkość
• zapisuje wzorem drugą zasadę
dynamiki i odczytuje ten zapis
• stosuje wzór a = F/m do
rozwiązywania zadań
• oblicza każdą z wielkości we wzorze
F = ma
• podaje wymiar 1 niutona
kg×m ö
ć
ç1 N=1
2
÷
s ř
č
• przez porównanie wzorów F = ma i
Fc = mg uzasadnia, że współczynnik
206
• oblicza drogi przebyte w ruchu
jednostajnie przyspieszonym
w kolejnych jednakowych
przedziałach czasu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
g to wartość przyspieszenia, z jakim
spadają ciała
• stosuje w prostych zadaniach zasadę
zachowania pędu
5.9. Jeszcze o siłach
działających
w przyrodzie
• stosuje zasady dynamiki
w skomplikowanych problemach
jakościowych
6. Praca. Moc. Energia.
Temat według
programu
6.1. Praca
mechaniczna
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• podaje przykłady wykonania pracy w
sensie fizycznym
• podaje warunki konieczne do tego,
by w sensie fizycznym była
• wyraża jednostkę pracy
• sporządza wykres zależności
W ( s ) oraz F ( s ) , odczytuje i oblicza
• podaje jednostkę pracy (1 J)
wykonywana praca
• oblicza pracę ze wzoru W = Fs
1 J=
1 kg×m
2
s
2
• podaje ograniczenia stosowalności
wzoru W = Fs
• oblicza każdą z wielkości we wzorze
W = Fs
6.2. Moc
• wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia
pracują z różną mocą
• podaje przykłady urządzeń
pracujących z różną mocą
• podaje jednostkę mocy 1 W
• oblicza moc na podstawie wzoru
W
P= t
• podaje jednostki mocy i przelicza je
• objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy
• oblicza każdą z wielkości ze wzoru
P=
pracę na podstawie tych wykresów
• wykonuje zadania wymagające
stosowania równocześnie wzorów
W = Fs, F = mg
•
• wykonuje zadania złożone, stosując
wzory P = W/t, W =Fs, F = mg
W
t
• oblicza moc na podstawie wykresu
zależności W (t )
6.3. Energia
w przyrodzie. Energia
mechaniczna
• wyjaśnia, co to znaczy, że ciało
posiada energię mechaniczną
• podaje jednostkę energii 1 J
• podaje przykłady zmiany energii
mechanicznej przez wykonanie pracy
• wyjaśnia pojęcia układu ciał
wzajemnie oddziałujących oraz sił
wewnętrznych w układzie
i zewnętrznych spoza układu
• wyjaśnia i zapisuje związek
DE = Wz
6.4. Energia
potencjalna
i kinetyczna
• podaje przykłady ciał posiadających
energię potencjalną ciężkości i
energię kinetyczną
• opisuje każdy z rodzajów energii
mechanicznej
• oblicza energię potencjalną ciężkości
ze wzoru i E p = mgh kinetyczną ze
• oblicza każdą wielkość ze wzorów
2
mu
E p = mgh , Ek =
2
2
• wymienia czynności, które należy
wykonać, by zmienić energię
potencjalną ciała
wzoru Ek =
mu
2
• oblicza energię potencjalną
207
• za pomocą obliczeń udowadnia, że
E =W
∆
k
siły wypadkowej
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
względem dowolnie wybranego
poziomu zerowego
6.5. Zasada
zachowania energii
mechanicznej
• omawia przemiany energii
mechanicznej na podanym
przykładzie
• podaje przykłady przemiany energii
potencjalnej w kinetyczną i na
odwrót, posługując się zasadą
zachowania energii mechanicznej
• stosuje zasadę zachowania energii
mechanicznej do rozwiązywania
zadań obliczeniowych
• objaśnia i oblicza sprawność
urządzenia mechanicznego
6.6. Dźwignia jako
urządzenie ułatwiające
wykonywanie pracy.
Wyznaczanie masy za
pomocą dźwigni
• wskazuje w swoim otoczeniu
przykłady dźwigni dwustronnej
i wyjaśnia jej praktyczną przydatność
• opisuje zasadę działania dźwigni
dwustronnej
• opisuje zasadę działania bloku
nieruchomego i kołowrotu
• podaje warunek równowagi dźwigni
dwustronnej
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
F1 r1 = F2 r2
• na podstawie odpowiedniego
rozumowania wyjaśnia, w jaki
sposób maszyny proste ułatwiają nam
wykonywanie pracy
• wyznacza doświadczalnie nieznaną
masę za pomocą dźwigni
dwustronnej, linijki i ciała o znanej
masie (9.4)
dwustronnej
• oblicza niepewność pomiaru masy
metodą najmniej korzystnego
przypadku
7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Temat według
programu
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
7.1. Energia
wewnętrzna i jej
zmiany przez
wykonanie pracy
• podaje przykłady, w których na
skutek wykonania pracy wzrosła
energia wewnętrzna ciała
• wymienia składniki energii
wewnętrznej
• opisuje związek średniej energii
kinetycznej cząsteczek z temperaturą
• wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu
z tarciem nie jest spełniona zasada
zachowania energii mechanicznej
• wyjaśnia, dlaczego przyrost
temperatury ciała świadczy
o wzroście jego energii wewnętrznej
• podaje i objaśnia związek Ew śr ~ T
7.2. Cieplny przepływ
energii. Rola izolacji
cieplnej
• podaje przykłady przewodników
i izolatorów ciepła oraz ich
zastosowania
• opisuje przepływ ciepła (energii) od
ciała o wyższej temperaturze do ciała
o niższej temperaturze, następujący
przy zetknięciu tych ciał
• wykorzystując model budowy
materii, objaśnia zjawisko
przewodzenia ciepła
• wymienia sposoby zmiany energii
wewnętrznej ciała
• formułuje pierwszą zasadę
termodynamiki
• wyjaśnia zjawisko konwekcji
• opisuje znaczenie konwekcji
w prawidłowym oczyszczaniu
powietrza w mieszkaniach
• uzasadnia, dlaczego w cieczach
i gazach przepływ energii odbywa się
głównie przez konwekcję
• opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu
codziennym
7.3. Zjawisko
konwekcji
• objaśnia zjawisko konwekcji na
przykładzie
• podaje przykłady występowania
konwekcji w przyrodzie
208
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
7.4. Ciepło właściwe
7.5. Przemiany energii
podczas topnienia.
Wyznaczanie ciepła
topnienia lodu
• odczytuje z tabeli wartości ciepła
właściwego
• analizuje znaczenie dla przyrody,
dużej wartości ciepła właściwego
wody
• opisuje proporcjonalność ilości
dostarczonego ciepła do masy
ogrzewanego ciała i przyrostu jego
temperatury
• oblicza ciepło właściwe na podstawie
Q
wzoru cw =
mDT
• na podstawie proporcjonalności
Q ~ m , Q ~ DT definiuje ciepło
właściwe substancji
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
Q = cw mDT
• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła
właściwego
• sporządza bilans cieplny dla wody
i oblicza szukaną wielkość
• opisuje zasadę działania wymiennika
ciepła i chłodnicy
• odczytuje z tabeli temperaturę
topnienia i ciepło topnienia
• opisuje zjawisko topnienia (stałość
temperatury, zmiany energii
wewnętrznej topniejących ciał)
• na podstawie proporcjonalności
Q ~ m definiuje ciepło topnienia
substancji
• podaje przykład znaczenia
w przyrodzie dużej wartości ciepła
topnienia lodu
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
Q = mct
• objaśnia, dlaczego podczas topnienia
i krzepnięcia temperatura pozostaje
stała, mimo zmiany energii
wewnętrznej
209
• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła
• opisuje zależność szybkości
przekazywania ciepła od różnicy
temperatur stykających się ciał
• doświadczalnie wyznacza ciepło
topnienia lodu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• opisuje proporcjonalność ilości
dostarczanego ciepła w temperaturze
topnienia do masy ciała, które
chcemy stopić
Przemiany energii
podczas parowania
i skraplania
topnienia
• opisuje zależność szybkości
parowania od temperatury
• analizuje (energetycznie) zjawisko
parowania i wrzenia
• opisuje zależność temperatury
wrzenia od zewnętrznego ciśnienia
• odczytuje z tabeli temperaturę
wrzenia i ciepło parowania
• opisuje proporcjonalność ilości
dostarczanego ciepła do masy cieczy
zamienianej w parę
• na podstawie proporcjonalności Q
~ m definiuje ciepło parowania
• podaje przykłady znaczenia
w przyrodzie dużej wartości ciepła
parowania wody
210
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
Q = mcp
• wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła
parowania
• opisuje zasadę działania chłodziarki
• opisuje zasadę działania silnika
spalinowego czterosuwowego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
8. Drgania i fale sprężyste
Temat według
programu
8.1. Ruch drgający
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• wskazuje w otoczeniu przykłady ciał
wykonujących ruch drgający
• objaśnia, co to są drgania gasnące
• opisuje przemiany energii w ruchu
drgającym
• odczytuje amplitudę i okres
z wykresu x (t ) dla drgającego ciała
• opisuje przykłady drgań tłumionych
i wymuszonych
• doświadczalnie wyznacza okres
i częstotliwość drgań wahadła
i ciężarka na sprężynie (9.12)
• opisuje zjawisko izochronizmu
wahadła
• wykorzystuje drugą zasadę dynamiki
do opisu ruchu wahadła
• demonstrując falę, posługuje się
pojęciami długości fali, szybkości
rozchodzenia się fali, kierunku
rozchodzenia się fali
• uzasadnia, dlaczego fale podłużne
mogą się rozchodzić w ciałach
stałych, cieczach i gazach, a fale
poprzeczne tylko w ciałach stałych
• wykazuje w doświadczeniu, że fala
niesie energię i może wykonać pracę
• opisuje mechanizm przekazywania
drgań jednego punktu ośrodka do
drugiego w przypadku fali na
napiętej linie i sprężynie
• stosuje wzory l = uT oraz l = u f
do obliczeń
• opisuje mechanizm wytwarzania
dźwięku w instrumentach
muzycznych
• opisuje doświadczalne badanie
związku częstotliwości drgań źródła
z wysokością dźwięku
• podaje rząd wielkości szybkości fali
dźwiękowej w powietrzu
• podaje cechy fali dźwiękowej
(częstotliwość 16 Hz–20000 Hz, fala
podłużna, szybkość w powietrzu)
• rysuje wykres obrazujący drgania
cząstek ośrodka, w którym rozchodzą
się dźwięki wysokie i niskie, głośne
i ciche
• podaje znaczenie pojęć: położenie
równowagi, wychylenie, amplituda,
okres, częstotliwość dla ruchu
wahadła i ciężarka na sprężynie
8.2. Wahadło.
Wyznaczanie okresu
i częstotliwości drgań
8.3. Fale sprężyste
8.4. Dźwięki
i wielkości, które je
opisują. Badanie
związku częstotliwości
drgań z wysokością
dźwięku. Ultradźwięki
• demonstruje falę poprzeczną
i podłużną
• podaje różnice między tymi falami
• wytwarza dźwięki o małej i dużej
częstotliwości (9.13)
• wymienia, od jakich wielkości
fizycznych zależy wysokość
i głośność dźwięku
• wyjaśnia, jak zmienia się powietrze,
• wyjaśnia, co nazywamy
9. O elektryczności statycznej
i infradźwięki
Temat według
programu
9.1. Elektryzowanie
przez tarcie i
gdy rozchodzi się w nim fala
akustyczna
ultradźwiękami i infradźwiękami
• opisuje występowanie w przyrodzie i
zastosowania infradźwięków i
ultradźwięków (np. w medycynie)
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
• opisuje budowę atomu i jego
składniki
• wskazuje w otoczeniu zjawiska
elektryzowania przez tarcie
• określa jednostkę ładunku (1 C) jako
wielokrotność ładunku
211
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zetknięcie z ciałem
naelektryzowanym
• elektryzuje ciało przez potarcie
i zetknięcie z ciałem
naelektryzowanym (9.6)
• objaśnia elektryzowanie przez dotyk
elementarnego
• wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie
(analizuje przepływ elektronów)
9.2. Siły wzajemnego
oddziaływania ciał
naelektryzowanych
• bada doświadczalnie oddziaływanie
między ciałami naelektryzowanymi
przez tarcie i formułuje wnioski
• bada doświadczalnie oddziaływania
między ciałami naelektryzowanymi
przez zetknięcie i formułuje wnioski
• podaje jakościowo, od czego zależy
wartość siły wzajemnego
oddziaływania ciał
naelektryzowanych
• podaje i objaśnia prawo Coulomba
9.3. Przewodniki
i izolatory
• podaje przykłady przewodników
i izolatorów
• opisuje budowę przewodników
i izolatorów (rolę elektronów
swobodnych)
• opisuje budowę krystaliczną soli
kuchennej
• potrafi doświadczalnie wykryć, czy
ciało jest przewodnikiem czy
izolatorem
• objaśnia pojęcie „jon”
9.4. Zjawisko indukcji
elektrostatycznej.
Zasada zachowania
ładunku
• objaśnia budowę i zasadę działania
elektroskopu
• analizuje przepływ ładunków
podczas elektryzowania przez dotyk,
stosując zasadę zachowania ładunku
• opisuje mechanizm zobojętniania ciał
naelektryzowanych (metali
i dielektryków)
• wyjaśnia uziemianie ciał
9.5. Pole
elektrostatyczne
• wyjaśnia, jak rozmieszczony jest,
uzyskany na skutek
naelektryzowania, ładunek w
przewodniku, a jak w izolatorze
• rysuje wektory sił wzajemnego
oddziaływania dwóch kulek
naelektryzowanych różnoimiennie
lub jednoimiennie
• demonstruje elektryzowanie przez
indukcję
• wyjaśnia mechanizm wyładowań
atmosferycznych
• wyjaśnia elektryzowanie przez
indukcję
• objaśnia, kiedy obserwujemy
polaryzację izolatora
• opisuje oddziaływanie ciał
naelektryzowanych na odległość,
posługując się pojęciem pola
elektrostatycznego
• opisuje siły działające na ładunek
umieszczony w centralnym i
jednorodnym polu elektrostatycznym
• uzasadnia, że pole elektrostatyczne
posiada energię
• Wyprowadza wzór na napięcie
między dwoma punktami pola
elektrycznego
9.6. Napięcie
elektryczne
• rozwiązuje złożone zadania ilościowe
212
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
10. Prąd elektryczny
Temat według
programu
10.1. Prąd elektryczny
w metalach. Napięcie
elektryczne
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
• podaje jednostkę napięcia (1 V)
• opisuje przepływ prądu
w przewodnikach, jako ruch
elektronów swobodnych
• za pomocą modelu wyjaśnia pojęcie
i rolę napięcia elektrycznego
• wskazuje woltomierz, jako przyrząd
do pomiaru napięcia
• posługuje się intuicyjnie pojęciem
napięcia elektrycznego
• wymienia i opisuje skutki przepływu
prądu w przewodnikach
10.2. Źródła prądu.
Obwód elektryczny
10.3. Natężenie prądu
elektrycznego
przewodnika
• wykonuje obliczenia, stosując
definicję napięcia
• rysuje schemat najprostszego
obwodu, posługując się symbolami
elementów wchodzących w jego
skład
• wskazuje kierunek przepływu
elektronów w obwodzie i umowny
kierunek prądu
• mierzy napięcie na żarówce
(oporniku)
• podaje jednostkę natężenia prądu
(1 A)
• buduje najprostszy obwód prądu
• oblicza natężenie prądu ze wzoru
q
I=
t
• objaśnia proporcjonalność q ~ t
• oblicza każdą wielkość ze wzoru
q
• podaje jego jednostkę (1 W)
• buduje prosty obwód (jeden
odbiornik) według schematu
• mierzy napięcie i natężenie prądu na
odbiorniku
I=
t
• przelicza jednostki ładunku (1 C,
1 Ah, 1 As)
obwodzie
10.4. Prawo Ohma.
Wyznaczanie oporu
• zapisuje wzór definicyjny napięcia
elektrycznego
• wymienia źródła napięcia: ogniwo,
akumulator, prądnica
• buduje najprostszy obwód składający
się z ogniwa, żarówki (lub opornika)
i wyłącznika
i mierzy natężenie prądu w tym
• oblicza opór przewodnika na
U
podstawie wzoru R =
I
• oblicza opór, korzystając z wykresu
I(U)
• podaje prawo Ohma
• wykazuje doświadczalnie
proporcjonalność I ~ U i definiuje
opór elektryczny przewodnika (9.8)
• oblicza wszystkie wielkości ze wzoru
U
R=
I
• sporządza wykresy I(U) oraz
odczytuje wielkości fizyczne na
podstawie wykresów
213
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• wykorzystuje w problemach
jakościowych związanych
z przepływem prądu zasadę
zachowania ładunku
• uwzględnia niepewności pomiaru na
wykresie zależności I(U)
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
10.5. Obwody
elektryczne i ich
schematy
• mierzy natężenie prądu w różnych
miejscach obwodu, w którym
odbiorniki są połączone szeregowo
lub równolegle
• mierzy napięcie na odbiornikach
wchodzących w skład obwodu, gdy
odbiorniki są połączone szeregowo
lub równolegle
• wykazuje doświadczalnie, że
odbiorniki połączone szeregowo
mogą pracować tylko równocześnie,
a połączone równolegle mogą
pracować niezależnie od pozostałych
10.6. Praca i moc
prądu elektrycznego
• odczytuje i objaśnia dane z tabliczki
znamionowej odbiornika
• odczytuje zużytą energię elektryczną
na liczniku
• podaje przykłady pracy wykonanej
przez prąd elektryczny
• podaje jednostki pracy prądu 1 J,
1 kWh
• podaje jednostkę mocy 1 W, 1 kW
• podaje rodzaj energii, w jaki zmienia
się energia elektryczna w
doświadczeniu, w którym
wyznaczamy ciepło właściwe wody
za pomocą czajnika elektrycznego
• rysuje schematy obwodów
elektrycznych, w skład których
wchodzi kilka odbiorników
• buduje obwód elektryczny
zawierający kilka odbiorników
według podanego schematu (9.7)
• objaśnia, dlaczego odbiorniki
połączone szeregowo mogą pracować
tylko równocześnie, a połączone
równolegle mogą pracować
niezależnie od pozostałych
• oblicza opór zastępczy w połączeniu
szeregowym i równoległym
odbiorników
• wyjaśnia, dlaczego urządzenia
elektryczne są włączane do sieci
równolegle
• wyjaśnia przyczyny zwarcie
w obwodzie elektrycznym
• objaśnia rolę bezpiecznika
w instalacji elektrycznej
• wyjaśnia przyczyny porażeń prądem
elektrycznym
• oblicza niepewności przy pomiarach
miernikiem cyfrowym
• oblicza pracę prądu elektrycznego ze
wzoru W = UIt
• oblicza moc prądu ze wzoru P = UI
• przelicza jednostki pracy oraz mocy
prądu
• opisuje doświadczalne wyznaczanie
mocy żarówki (9.9)
• objaśnia sposób, w jaki wyznacza się
ciepło właściwe wody za pomocą
czajnika elektrycznego (9.5)
• oblicza każdą z wielkości
występujących we wzorach W = UIt
2
U R
W=
t
2
W = I Rt
• opisuje przemiany energii
elektrycznej w grzałce, silniku
odkurzacza, żarówce
• objaśnia sposób dochodzenia do
Pt
wzoru cw =
mDT
• wykonuje obliczenia
• zaokrągla wynik do trzech cyfr
znaczących
214
• rozwiązuje problemy związane
z przemianami energii w
odbiornikach energii elektrycznej
• podaje definicję sprawności urządzeń
elektrycznych
• podaje przykłady możliwości
oszczędzania energii elektrycznej
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
11. Zjawiska magnetyczne. Fale elektromagnetyczne
Temat według
programu
11.1. Właściwości
magnesów trwałych
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
• podaje nazwy biegunów
magnetycznych i opisuje
oddziaływania między nimi
• opisuje zachowanie igły
magnetycznej w pobliżu magnesu
• wyjaśnia zasadę działania kompasu
• opisuje oddziaływanie magnesu na
żelazo i podaje przykłady
wykorzystania tego oddziaływania
• za pomocą linii przedstawia pole
magnetyczne magnesu i Ziemi
• stosuje regułę prawej dłoni w celu
określenia położenia biegunów
magnetycznych dla zwojnicy, przez
którą płynie prąd elektryczny
• opisuje budowę elektromagnesu
• opisuje pole magnetyczne zwojnicy
• opisuje rolę rdzenia
w elektromagnesie
• wyjaśnia zastosowania
elektromagnesu (np. dzwonek
elektryczny)
• opisuje właściwości magnetyczne
substancji
• wyjaśnia, dlaczego nie można
uzyskać pojedynczego bieguna
magnetycznego
• na podstawie oddziaływania
elektromagnesu z magnesem
wyjaśnia zasadę działania silnika na
prąd stały
• podaje informacje o prądzie
zmiennym w sieci elektrycznej
• buduje model i demonstruje działanie
silnika na prąd stały
• opisuje sposób posługiwania się
kompasem
11.2. Przewodnik
z prądem jako źródło
pola magnetycznego
• demonstruje działanie prądu
w przewodniku na igłę magnetyczną
umieszczoną w pobliżu, w tym:
zmiany kierunku wychylenia igły
przy zmianie kierunku prądu oraz
zależność wychylenia igły od
pierwotnego jej ułożenia względem
przewodnika (9.10)
• do opisu oddziaływania używa
pojęcia pola magnetycznego
• podaje przykłady zjawisk
związanych z magnetyzmem
ziemskim
• opisuje działanie elektromagnesu na
znajdujące się w pobliżu przedmioty
żelazne i magnesy
11.3. Zasada działania
silnika zasilanego
prądem stałym
• objaśnia, jakie przemiany energii
zachodzą w silniku elektrycznym
• podaje przykłady urządzeń
z silnikiem
11.4. Zjawisko
indukcji
elektromagnetycznej
11.5. Fale
elektromagnetyczne
• wyjaśnia zjawisko indukcji
elektromagnetycznej
• wskazuje znaczenie odkrycia tego
zjawiska dla rozwoju cywilizacji
• wskazuje najprostsze przykłady
zastosowania fal
elektromagnetycznych
• nazywa rodzaje fal
elektromagnetycznych (radiowe,
mikrofale, promieniowanie
podczerwone, światło widzialne,
promieniowanie nadfioletowe,
rentgenowskie)
• podaje inne przykłady zastosowania
fal elektromagnetycznych
215
• omawia widmo fal
elektromagnetycznych
• podaje niektóre ich właściwości
(rozchodzenie się w próżni, szybkość
8
c = 3×10 m s , różne długości fal)
• opisuje fale elektromagnetyczne jako
przenikanie się wzajemne pola
magnetycznego i elektrycznego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
12. Optyka
Temat według
programu
Wymagania konieczne (dopuszczająca)
Uczeń:
Wymagania podstawowe (dostateczna)
Uczeń:
Wymagania rozszerzone (dobra)
Uczeń:
Wymagania dopełniające (b. dobra
i celująca)
Uczeń:
12.1. Źródła światła.
Prostoliniowe
rozchodzenie się
światła
• podaje przykłady źródeł światła
• opisuje sposób wykazania, że światło
rozchodzi się po liniach prostych
• wyjaśnia powstawanie obszarów
cienia i półcienia za pomocą
prostoliniowego rozchodzenia się
światła w ośrodku jednorodnym
• objaśnia zjawiska zaćmienia Słońca
i Księżyca
12.2. Odbicie światła.
• wskazuje kąt padania i odbicia od
powierzchni gładkiej
• podaje prawo odbicia
• opisuje zjawisko rozproszenia światła
na powierzchniach chropowatych
12.3. Obrazy w
zwierciadłach płaskich
• wytwarza obraz w zwierciadle
płaskim
• podaje cechy obrazu powstającego w
zwierciadle płaskim
• rysuje konstrukcyjnie obraz punktu
lub odcinka w zwierciadle płaskim
• rysuje konstrukcyjnie obraz dowolnej
figury w zwierciadle płaskim
12.4. Obrazy
w zwierciadłach
kulistych
• szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe
• wytwarza obraz w zwierciadle
kulistym wklęsłym
• wskazuje praktyczne zastosowania
• opisuje oś optyczną główną, ognisko,
ogniskową i promień krzywizny
zwierciadła
• wykreśla bieg wiązki promieni
równoległych do osi optycznej po jej
odbiciu od zwierciadła
• wymienia cechy obrazów
otrzymywanych w zwierciadle
kulistym
• rysuje konstrukcyjnie obrazy
w zwierciadle wklęsłym
• objaśnia i rysuje konstrukcyjnie
ognisko pozorne zwierciadła
wypukłego
12.5. Zjawisko
załamania światła na
granicy dwóch
ośrodków
• podaje przykłady występowania
zjawiska załamania światła
• doświadczalnie bada zjawisko
załamania światła i opisuje
doświadczenie (9.11)
• szkicuje przejście światła przez
granicę dwóch ośrodków i oznacza
kąt padania i kąt załamania
• wyjaśnia pojęcie gęstości optycznej
(im większa szybkość rozchodzenia
się światła w ośrodku tym rzadszy
ośrodek)
• opisuje zjawisko całkowitego
wewnętrznego odbicia
• wyjaśnia budowę światłowodów
12.6. Przejście światła
przez pryzmat. Barwy
• rozpoznaje tęczę jako efekt
rozszczepienia światła słonecznego
• opisuje światło białe, jako
mieszaninę barw
• wyjaśnia pojęcie światła
jednobarwnego
(monochromatycznego) i prezentuje
je za pomocą wskaźnika laserowego
• wyjaśnia, na czym polega widzenie
barwne
• wyjaśnia działanie filtrów
optycznych
• opisuje bieg promieni równoległych
do osi optycznej, przechodzących
• doświadczalnie znajduje ognisko
i mierzy ogniskową soczewki
• oblicza zdolność skupiającą soczewki
zwierciadeł kulistych wklęsłych
• wyjaśnia rozszczepienie światła
w pryzmacie posługując się pojęciem
„światło białe”
12.7. Soczewki
skupiające
i rozpraszające
• posługuje się pojęciem ogniska,
ogniskowej i osi głównej optycznej
przez soczewkę skupiającą
skupiającej
216
• opisuje ich wykorzystanie
w medycynie i do przesyłania
informacji
ze wzoru z = 1 i wyraża ją
f
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
i rozpraszającą
12.8. Otrzymywanie
obrazów za pomocą
soczewek. Wady
wzroku.
Krótkowzroczność
i dalekowzroczność
w dioptriach
• wytwarza za pomocą soczewki
skupiającej ostry obraz przedmiotu
na ekranie (9.14)
• rysuje konstrukcje obrazów
wytworzonych przez soczewki
skupiające
• podaje rodzaje soczewek (skupiająca,
rozpraszająca) do korygowania
każdej z wad wzroku
• rozróżnia obrazy rzeczywiste,
pozorne, proste, odwrócone,
powiększone, pomniejszone
• opisuje zasadę działania prostych
przyrządów optycznych (lupa, oko)
• rysuje konstrukcje obrazów
wytworzonych przez soczewki
rozpraszające
• wyjaśnia, na czym polegają wady
wzroku: krótkowzroczności
i dalekowzroczności
12.9. Porównanie
rozchodzenia się fal
mechanicznych i
elektromagnetycznych.
Maksymalna szybkość
przekazywania
informacji
• wymienia ośrodki, w których
rozchodzi się każdy z tych rodzajów
fal
• porównuje szybkość rozchodzenia się
obu rodzajów fal
• wyjaśnia transport energii przez fale
sprężyste i elektromagnetyczne
• porównuje wielkości fizyczne
opisujące te fale i ich związki dla obu
rodzajów fal
• wyjaśnia zasadę działania innych
przyrządów optycznych np. aparatu
fotograficznego)
• podaje znak zdolności skupiającej
soczewek korygujących
krótkowzroczność
i dalekowzroczność
• opisuje mechanizm rozchodzenia się
obu rodzajów fal
• wymienia sposoby przekazywania
informacji i wskazuje rolę fal
elektromagnetycznych
W odpowiednich miejscach w nawiasach podano numery doświadczeń obowiązkowych zgodnie z podstawą
programową. Umiejętności wymienione w wymaganiach przekrojowych nauczyciel kształtuje na każdej lekcji i przy
każdej sprzyjającej okazji.
217
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z CHEMII
I. Substancje i ich przemiany
Ocena dopuszczająca
[1]
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– zalicza chemię do nauk przyrodniczych
– stosuje zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w pracowni chemicznej
– nazywa wybrane elementy szkła i
sprzętu laboratoryjnego oraz określa
ich przeznaczenie
– opisuje właściwości substancji,
będących głównymi składnikami
produktów, stosowanych na co dzień
– przeprowadza proste obliczenia
z wykorzystaniem pojęć: masa,
gęstość, objętość
– odróżnia właściwości fizyczne od
chemicznych
– dzieli substancje chemiczne na proste
i złożone, na pierwiastki i związki
chemiczne
– definiuje pojęcie mieszanina substancji
– opisuje cechy mieszanin
jednorodnych
i niejednorodnych
– podaje przykłady mieszanin
– opisuje proste metody rozdzielania
mieszanin na składniki
– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i
reakcja chemiczna
– podaje przykłady zjawisk fizycznych
i reakcji chemicznych zachodzących
w otoczeniu człowieka
– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny
i związek chemiczny
– podaje przykłady związków
chemicznych
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką
przydatną ludziom
– omawia, czym się zajmuje chemia
– omawia sposób podziału chemii na
organiczną i nieorganiczną
– wyjaśnia, czym się różni ciało fizyczne
od substancji
– opisuje właściwości substancji
– wymienia i wyjaśnia podstawowe
sposoby
rozdzielania mieszanin
– sporządza mieszaninę
– planuje rozdzielanie mieszanin
(wymaganych)
– opisuje różnicę w przebiegu
zjawiska
fizycznego i reakcji chemicznej
– projektuje doświadczenia ilustrujące
zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną
– definiuje stopy
– podaje przykłady zjawisk fizycznych
i reakcji chemicznych zachodzących
w otoczeniu człowieka
– formułuje obserwacje do doświadczenia
– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia
symboliki
chemicznej
– rozpoznaje pierwiastki i związki
chemiczne
– wyjaśnia różnicę między
pierwiastkiem
a związkiem chemicznym
– wymienia stałe i zmienne składniki
powietrza
Uczeń:
– podaje zastosowania wybranych
elementów
sprzętu lub szkła laboratoryjnego
– identyfikuje substancje na podstawie
podanych właściwości
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej
mieszaniny
– wskazuje różnice między
właściwościami fizycznymi
składników mieszaniny, które
umożliwiają jej rozdzielenie
– projektuje doświadczenia ilustrujące
reakcję chemiczną i formułuje wnioski
– wskazuje w podanych przykładach
reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne
– wskazuje wśród różnych substancji
mieszaninę i związek chemiczny
– wyjaśnia różnicę między mieszaniną
a związkiem chemicznym
– proponuje sposoby zabezpieczenia
produktów zawierających żelazo przed
rdzewieniem
– odszukuje w układzie okresowym
pierwiastków podane pierwiastki
chemiczne
– opisuje doświadczenie wykonywane na
lekcji
– określa, które składniki powietrza są
stałe,
a które zmienne
– wykonuje obliczenia związane
z zawartością procentową substancji
występujących w powietrzu
Uczeń:
– wyjaśnia, na czym polega destylacja
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne
są bardzo mało aktywne chemicznie
– definiuje pojęcie patyna
– opisuje pomiar gęstości
– projektuje doświadczenie o podanym
tytule (rysuje schemat, zapisuje
obserwacje
i wnioski)
– wykonuje doświadczenia z działu
Substancje i ich przemiany
– przewiduje wyniki niektórych
doświadczeń
na podstawie posiadanej wiedzy
– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji
węglanu wapnia z kwasem
chlorowodorowym
– uzasadnia, na podstawie reakcji
magnezu
z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV)
jest
związkiem chemicznym węgla i tlenu
– uzasadnia, na podstawie reakcji
magnezu
z parą wodną, że woda jest związkiem
chemicznym tlenu i wodoru
– planuje sposoby postępowania
umożliwiające ochronę powietrza przed
zanieczyszczeniami
– identyfikuje substancje na podstawie
schematów reakcji chemicznych
– wykazuje zależność między rozwojem
cywilizacji a występowaniem zagrożeń,
218
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– klasyfikuje pierwiastki chemiczne na
metale i niemetale
– podaje przykłady pierwiastków
chemicznych (metali i niemetali)
– odróżnia metale i niemetale na
podstawie ich właściwości
– opisuje, na czym polega rdzewienie
(korozja)
– posługuje się symbolami
chemicznymi pierwiastków (H, O, N,
Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn,
Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg)
– opisuje skład i właściwości
powietrza
– określa, co to są stałe i zmienne
składniki
powietrza
– opisuje właściwości fizyczne,
chemiczne
tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu
– podaje, że woda jest związkiem
chemicznym wodoru i tlenu
– tłumaczy, na czym polega zmiana
stanów skupienia na przykładzie wody
– omawia obieg wody w przyrodzie
– określa znaczenie powietrza, wody,
tlenu
– określa, jak zachowują się substancje
higroskopijne
– opisuje, na czym polega reakcja
syntezy,
analizy, wymiany
– omawia, na czym polega utlenianie,
spalanie
– definiuje pojęcia substrat i produkt
reakcji
chemicznej
– wskazuje substraty i produkty
reakcji chemicznej
– określa typy reakcji chemicznych
– określa, co to są tlenki i jaki jest ich
podział
– wymienia niektóre efekty towarzyszące
reakcjom chemicznym
– wymienia podstawowe źródła,
rodzaje
i skutki zanieczyszczeń powietrza
– bada skład powietrza
– oblicza przybliżoną objętość tlenu i
azotu,
np. w sali lekcyjnej
– opisuje, jak można otrzymać tlen
– opisuje właściwości fizyczne i
chemiczne
gazów szlachetnych
– opisuje obieg tlenu, tlenku węgla(IV)
i azotu w przyrodzie
– wyjaśnia, na czym polega proces
fotosyntezy
– wymienia zastosowania tlenków
wapnia, żelaza, glinu, azotu, gazów
szlachetnych,
tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru
– podaje sposób otrzymywania tlenku
węgla(IV) (na przykładzie reakcji węgla
z tlenem)
– definiuje pojęcie reakcja
charakterystyczna
– planuje doświadczenie
umożliwiające
wykrycie obecności tlenku węgla(IV)
w powietrzu wydychanym z płuc
– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany
– opisuje rolę wody i pary wodnej
w przyrodzie
– wymienia właściwości wody
– wyjaśnia pojęcie higroskopijność
– zapisuje słownie przebieg reakcji
chemicznej
– wskazuje w zapisie słownym przebiegu
reakcji chemicznej substraty i produkty,
pierwiastki i związki chemiczne
– opisuje, na czym polega
powstawanie
dziury ozonowej, kwaśnych opadów
– podaje sposób otrzymywania wodoru
(w reakcji kwasu chlorowodorowego z
metalem)
 opisuje sposób identyfikowania gazów:
wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV)
− wymienia źródła, rodzaje i skutki
zanieczyszczeń powietrza
– definiuje pojęcia reakcje egzoi endoenergetyczne
– wykrywa obecność tlenku węgla(IV)
– opisuje właściwości tlenku węgla(II)
– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w
naszym
życiu
– podaje przykłady substancji
szkodliwych dla środowiska
– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady
– określa zagrożenia wynikające z efektu
cieplarnianego, dziury ozonowej,
kwaśnych
opadów
– proponuje sposoby zapobiegania
powiększania się dziury ozonowej
i ograniczenia powstawania kwaśnych
opadów
– zapisuje słownie przebieg różnych
rodzajów
reakcji chemicznych
– podaje przykłady różnych typów
reakcji chemicznych
– wykazuje obecność pary wodnej
w powietrzu
– omawia sposoby otrzymywania wodoru
– podaje przykłady reakcji egzoi endoenergetycznych
219
np. podaje przykłady dziedzin życia,
których rozwój powoduje negatywne
skutki dla środowiska przyrodniczego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być
warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:
− opisuje zasadę rozdziału w metodach chromatograficznych
− określa, na czym polegają reakcje utleniania-redukcji
− definiuje pojęcia utleniacz i reduktor
− zaznacza w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz, reduktor
− podaje przykłady reakcji utleniania-redukcji zachodzące w naszym otoczeniu, uzasadniając swój wybór
− opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej
− omawia dokładnie metodę skraplania powietrza i rozdzielenia go na składniki
− oblicza skład procentowy powietrza – przelicza procenty objętościowe na masowe w różnych warunkach
− wykonuje obliczenia rachunkowe – zadania dotyczące mieszanin
II. Wewnętrzna budowa materii
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– definiuje pojęcie materia
– opisuje ziarnistą budowę materii
– opisuje, czym różni się atom od
cząsteczki
– definiuje pojęcia jednostka masy atomowej,
masa atomowa, masa cząsteczkowa
– oblicza masę cząsteczkową prostych
związków chemicznych
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Uczeń:
– omawia poglądy na temat budowy
materii
– wyjaśnia zjawisko dyfuzji
– podaje założenia teorii
atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii
– oblicza masy cząsteczkowe
– definiuje pojęcie pierwiastek
– opisuje i charakteryzuje skład atomu chemiczny
– wymienia rodzaje izotopów
pierwiastka chemicznego (jądro:
– wyjaśnia różnice w budowie
protony
atomów
izotopów wodoru
i neutrony, elektrony)
– wymienia dziedziny życia, w
których stosuje się izotopy
– definiuje pojęcie elektrony walencyjne
– korzysta z układu okresowego
– wyjaśnia, co to jest liczba atomowa, liczba
pierwiastków
masowa
chemicznych
– ustala liczbę protonów, elektronów,
– wykorzystuje informacje odczytane
neutronów w atomie danego pierwiastka
z układu
chemicznego, gdy znane są liczby
okresowego pierwiastków
atomowa
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– planuje doświadczenie
potwierdzające
ziarnistość budowy materii
– wyjaśnia różnice między
pierwiastkiem
a związkiem chemicznym na podstawie
założeń teorii atomistycznocząsteczkowej budowy materii
– oblicza masy cząsteczkowe związków
chemicznych
– wymienia zastosowania izotopów
– korzysta swobodnie z informacji
zawartych
w układzie okresowym pierwiastków
chemicznych
– oblicza maksymalną liczbę elektronów
na powłokach
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje modele atomów
– określa typ wiązania chemicznego
w podanym związku chemicznym
Uczeń:
– definiuje pojęcie masa atomowa jako
średnia masa atomowa danego
pierwiastka
chemicznego z uwzględnieniem jego
składu
izotopowego
– oblicza zawartość procentową izotopów
w pierwiastku chemicznym
– wyjaśnia związek między
podobieństwami właściwości
pierwiastków chemicznych zapisanych
w tej samej grupie układu okresowego
a budową ich atomów i liczbą
elektronów walencyjnych
– uzasadnia i udowadnia doświadczalnie,
że msubstr = mprod
– rozwiązuje trudniejsze zadania
wykorzystujące poznane prawa
(zachowania
masy, stałości składu związku
chemicznego)
220
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
i masowa
– definiuje pojęcie izotop
– dokonuje podziału izotopów
– wymienia dziedziny życia, w których
stosuje się izotopy
– opisuje układ okresowy pierwiastków
chemicznych
– podaje prawo okresowości
– podaje, kto jest twórcą układu okresowego
pierwiastków chemicznych
– odczytuje z układu okresowego
podstawowe informacje o pierwiastkach
chemicznych
– wymienia typy wiązań chemicznych
– podaje definicje wiązania kowalencyjnego
(atomowego), wiązania kowalencyjnego
spolaryzowanego, wiązania jonowego
– definiuje pojęcia jon, kation, anion
– posługuje się symbolami pierwiastków
chemicznych
– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru
strukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne
cząsteczek
– definiuje pojęcie wartościowość
– podaje wartościowość pierwiastków
chemicznych w stanie wolnym
– odczytuje z układu okresowego
maksymalną wartościowość pierwiastków
chemicznych grup 1., 2. i 13.17.
– wyznacza wartościowość pierwiastków
chemicznych na podstawie wzorów
sumarycznych
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny
cząsteczki związku dwupierwiastkowego
na podstawie wartościowości pierwiastków
chemicznych
– określa na podstawie wzoru liczbę
pierwiastków w związku chemicznym
– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo
i jakościowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 H2
itp.
– ustala na podstawie wzoru sumarycznego
nazwę dla prostych dwupierwiastkowych
chemicznych
– podaje maksymalną liczbę
elektronów na
poszczególnych powłokach (K, L, M)
– zapisuje konfiguracje elektronowe
– rysuje proste przykłady modeli
atomów
pierwiastków chemicznych
– zapisuje wzory sumaryczne i
strukturalne
wymaganych cząsteczek
– odczytuje ze wzoru chemicznego, z
jakich
pierwiastków chemicznych i ilu
atomów składa
się cząsteczka lub kilka cząsteczek
– opisuje rolę elektronów
walencyjnych
w łączeniu się atomów
– opisuje sposób powstawania
jonów
– określa rodzaj wiązania w prostych
przykładach cząsteczek
podaje przykłady substancji o
wiązaniu
kowalencyjnym (atomowym) i
substancji
o wiązaniu jonowym
– odczytuje wartościowość
pierwiastków
chemicznych z układu okresowego
pierwiastków
– zapisuje wzory związków
chemicznych na podstawie podanej
wartościowości lub nazwy
pierwiastków chemicznych
– podaje nazwę związku
chemicznego
na podstawie wzoru
– określa wartościowość
pierwiastków
w związku chemicznym
– zapisuje wzory cząsteczek
korzystając
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne
są bardzo mało aktywne chemicznie
na podstawie budowy ich atomów
– wyjaśnia różnice między różnymi
typami
wiązań chemicznych
– opisuje powstawanie wiązań
atomowych (kowalencyjnych) dla
wymaganych przykładów
– zapisuje elektronowo mechanizm
powstawania jonów (wymagane
przykłady)
– opisuje mechanizm powstawania
wiązania jonowego
– wykorzystuje pojęcie wartościowości
– określa możliwe wartościowości
pierwiastka
chemicznego na podstawie jego
położenia
w układzie okresowym pierwiastków
– nazywa związki chemiczne na
podstawie
wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich
nazw
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
chemicznych (o większym stopniu
trudności)
– przedstawia modelowy schemat
równania
reakcji chemicznej
– rozwiązuje zadania na podstawie prawa
zachowania masy i prawa stałości składu
związku chemicznego
– dokonuje prostych obliczeń
stechiometrycznych
221
– wskazuje podstawowe różnice między
wiązaniami kowalencyjnym a jonowym
oraz
kowalencyjnym niespolaryzowanym
a kowalencyjnym spolaryzowanym
– opisuje zależność właściwości związku
chemicznego od występującego w nim
wiązania chemicznego
– porównuje właściwości związków
kowalencyjnych i jonowych (stan
skupienia, temperatury topnienia
i wrzenia)
– określa, co wpływa na aktywność
chemiczną pierwiastka
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
chemicznych o dużym stopniu trudności
– wykonuje obliczenia stechiometryczne
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
związków chemicznych
– ustala na podstawie nazwy wzór
sumaryczny dla prostych
dwupierwiastkowych związków
chemicznych
– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji
chemicznych
– podaje treść prawa zachowania masy
– podaje treść prawa stałości składu
związku chemicznego
– przeprowadza proste obliczenia
z wykorzystaniem prawa zachowania masy
i prawa stałości składu związku
chemicznego
– definiuje pojęcia równanie reakcji
chemicznej, współczynnik stechiometryczny
– dobiera współczynniki w prostych
przykładach równań reakcji chemicznych
– zapisuje proste przykłady równań reakcji
chemicznych
– odczytuje proste równania reakcji
chemicznych
z modeli
– rysuje model cząsteczki
– wyjaśnia znaczenie współczynnika
stechiometrycznego i indeksu
stechiometrycznego
– wyjaśnia pojęcie równania reakcji
chemicznej
– odczytuje równania reakcji
chemicznych
– zapisuje równania reakcji
chemicznych
 dobiera współczynniki w
równaniach
reakcji chemicznych
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być
warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:
− opisuje historię odkrycia budowy atomu
− definiuje pojęcie promieniotwórczość
− określa, na czym polega promieniotwórczość naturalna i sztuczna
− definiuje pojęcie reakcja łańcuchowa
− wymienia ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością
− wyjaśnia pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu)
− rozwiązuje zadania związane z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa
− charakteryzuje rodzaje promieniowania
− wyjaśnia, na czym polegają przemiany α, 
− opisuje historię przyporządkowania pierwiastków chemicznych
− opisuje wiązania koordynacyjne i metaliczne
− identyfikuje pierwiastki chemiczne na podstawie niepełnych informacji o ich położeniu w układzie okresowym pierwiastków
chemicznych oraz ich właściwości
222
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
− dokonuje obliczeń z wykorzystaniem wiedzy o jednostce masy atomowej i cząsteczkowej
− dokonuje obliczeń na podstawie równania reakcji chemicznej.
III. Woda i roztwory wodne
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– charakteryzuje rodzaje wód
występujących
w przyrodzie
– podaje, na czym polega obieg wody
w przyrodzie
– wymienia stany skupienia wody
– nazywa przemiany stanów skupienia
wody
– opisuje właściwości wody
– zapisuje wzory sumaryczny i
strukturalny
cząsteczki wody
– definiuje pojęcie dipol
– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol
– wyjaśnia podział substancji na dobrze i
słabo
rozpuszczalne oraz praktycznie
nierozpuszczalne w wodzie
podaje przykłady substancji, które
rozpuszczają się i nie rozpuszczają się
w wodzie
– wyjaśnia pojęcia rozpuszczalnik i
substancja
rozpuszczana
– definiuje pojęcie rozpuszczalność
– wymienia czynniki, które wpływają
na rozpuszczalność
– określa, co to jest wykres
rozpuszczalności
– odczytuje z wykresu
rozpuszczalności
rozpuszczalność danej substancji w
podanej
temperaturze
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– opisuje budowę cząsteczki wody
– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna
– wymienia właściwości wody
zmieniające
się pod wpływem zanieczyszczeń
– proponuje sposoby racjonalnego
gospodarowania wodą
– tłumaczy, na czym polega proces
mieszania, rozpuszczania
– określa, dla jakich substancji woda jest
dobrym rozpuszczalnikiem
– charakteryzuje substancje ze względu
na ich
rozpuszczalność w wodzie
– planuje doświadczenia wykazujące
wpływ
różnych czynników na szybkość
rozpuszczania substancji stałych w
wodzie
– porównuje rozpuszczalność różnych
substancji w tej samej temperaturze
– oblicza ilość substancji, którą można
rozpuścić w określonej ilości wody
w podanej temperaturze
– podaje przykłady substancji, które
rozpuszczają się w wodzie, tworząc
roztwory właściwe
– podaje przykłady substancji, które
nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą
koloidy lub zawiesiny
– wskazuje różnice między roztworem
właściwym a zawiesiną
– opisuje różnice między roztworem
rozcieńczonym, stężonym, nasyconym
Uczeń:
– wyjaśnia, na czym polega tworzenie
wiązania kowalencyjnego
spolaryzowanego
w cząsteczce wody
– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki
wody
– określa właściwości wody wynikające z
jej
budowy polarnej
– wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych
substancji jest rozpuszczalnikiem, a
dla innych nie
– przedstawia za pomocą modeli proces
rozpuszczania w wodzie substancji o
budowie
polarnej, np. chlorowodoru
– podaje rozmiary cząstek substancji
wprowadzonych do wody i znajdujących się
w roztworze właściwym, koloidzie,
zawiesinie
– wykazuje doświadczalnie wpływ
różnych
czynników na szybkość rozpuszczania
substancji stałej w wodzie
– posługuje się sprawnie wykresem
rozpuszczalności
– dokonuje obliczeń z wykorzystaniem
wykresu rozpuszczalności
– oblicza masę wody, znając masę
roztworu
i jego stężenie procentowe
Uczeń:
– wymienia laboratoryjne sposoby
otrzymywania wody
– proponuje doświadczenie
udowadniające,
że woda jest związkiem wodoru i tlenu
– opisuje wpływ izotopów wodoru i tlenu
na właściwości wody
– określa wpływ ciśnienia
atmosferycznego na wartość temperatury
wrzenia wody
– porównuje rozpuszczalność w
wodzie związków kowalencyjnych i
jonowych
– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór
jest
nasycony, czy nienasycony
– rozwiązuje zadania rachunkowe na
stężenie
procentowe z wykorzystaniem gęstości
– oblicza rozpuszczalność substancji w
danej
temperaturze, znając stężenie procentowe
jej
roztworu nasyconego w tej temperaturze
223
– prowadzi obliczenia z
wykorzystaniem
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– wymienia czynniki wpływające na
szybkość
rozpuszczania się substancji stałej w
wodzie
– definiuje pojęcia roztwór właściwy,
koloid
i zawiesina
– definiuje pojęcia roztwór nasycony i
roztwór
nienasycony oraz roztwór stężony i
roztwór
rozcieńczony
– definiuje pojęcie krystalizacja
– podaje sposoby otrzymywania roztworu
nienasyconego z nasyconego i odwrotnie
– definiuje stężenie procentowe roztworu
– podaje wzór opisujący stężenie
procentowe
– prowadzi obliczenia z
wykorzystaniem pojęć: stężenie
procentowe, masa substancji, masa
rozpuszczalnika, masa roztworu
(proste)
i nienasyconym
– przeprowadza krystalizację
– przekształca wzór na stężenie
procentowe
roztworu tak, aby obliczyć masę substancji
rozpuszczonej lub masę roztworu
– oblicza masę substancji rozpuszczonej
lub
masę roztworu, znając stężenie
procentowe
roztworu
– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór
o określonym stężeniu procentowym (np.
100 g
20-procentowego roztworu soli kuchennej)
pojęcia gęstości
– podaje sposoby na zmniejszenie lub
zwiększenie stężenia roztworu
– oblicza stężenie procentowe roztworu
powstałego przez zagęszczenie,
rozcieńczenie
roztworu
– oblicza stężenie procentowe
roztworu
nasyconego w danej temperaturze
(z wykorzystaniem wykresu
rozpuszczalności)
– wymienia czynności prowadzące
do sporządzenia określonej ilości roztworu
o określonym stężeniu procentowym
– sporządza roztwór o określonym
stężeniu
procentowym
 wyjaśnia, co to jest woda destylowana
i czym się różni od wód występujących
w przyrodzie
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być
warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– określa źródła zanieczyszczeń wód naturalnych
analizuje źródła zanieczyszczeń wód naturalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
– wymienia niektóre zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń wód
– omawia wpływ zanieczyszczeń wód na organizmy
– wymienia sposoby przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód
– omawia sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód
– wyjaśnia, na czym polega asocjacja cząsteczek wody
– rozwiązuje zadania rachunkowe na mieszanie roztworów
– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych
224
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
IV. Kwasy
Ocena dopuszczająca
[1]
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– wymienia zasady bhp dotyczące
obchodzenia się z kwasami
– definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit
– wyjaśnia, co to jest wskaźnik i
wymienia trzy przykłady wskaźników
– opisuje zastosowania wskaźników
– odróżnia kwasy od innych
substancji chemicznych za pomocą
wskaźników
– definiuje pojęcie kwasy
– opisuje budowę kwasów
beztlenowych i tlenowych
– odróżnia kwasy tlenowe od
beztlenowych
– wskazuje wodór i resztę kwasową we
wzorze kwasu
– wyznacza wartościowość reszty
kwasowej
– zapisuje wzory sumaryczne kwasów:
HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3,
H2CO3, H3PO4
– podaje nazwy poznanych kwasów
– opisuje właściwości kwasów:
chlorowodorowego, azotowego(V)
i siarkowego(VI)
– opisuje podstawowe zastosowania
kwasów: chlorowodorowego,
azotowego(V) i siarkowego(VI)
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja
jonowa (elektrolityczna) kwasów
– definiuje pojęcia jon, kation i anion
– zapisuje równania reakcji dysocjacji
jonowej kwasów (proste przykłady)
– wyjaśnia pojęcie kwaśne opady
Uczeń:
– wymienia wspólne właściwości kwasów
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne
właściwości kwasów
– zapisuje wzory strukturalne poznanych
kwasów
– wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy
– wskazuje przykłady tlenków
kwasowych
– wymienia metody otrzymywania
kwasów tlenowych i beztlenowych
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
poznanych kwasów
– opisuje właściwości poznanych
kwasów
– opisuje zastosowania poznanych
kwasów
 wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa
– zapisuje i odczytuje wybrane
równania reakcji dysocjacji jonowej
kwasów
– definiuje pojęcie odczyn kwasowy
– zapisuje obserwacje do
przeprowadzanych doświadczeń
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze
stężonymi roztworami kwasów należy
zachować szczególną ostrożność
– wymienia poznane tlenki kwasowe
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania wskazanego kwasu
– wykazuje doświadczalnie żrące
właściwości kwasu siarkowego(VI)
– podaje zasadę bezpiecznego
rozcieńczania stężonego roztworu
kwasu siarkowego(VI)
– wyjaśnia, dlaczego kwas siarkowy(VI)
pozostawiony w otwartym naczyniu
zwiększa swą objętość
– planuje doświadczalne wykrycie białka
w próbce żywności (w serze, mleku,
jajku)
– opisuje reakcję ksantoproteinową
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
dysocjacji jonowej (elektrolitycznej)
kwasów
– określa odczyn roztworu kwasowego
na podstawie znajomości jonów
obecnych w badanym roztworze
– analizuje proces powstawania
kwaśnych opadów i skutki ich
działania
– rozwiązuje chemografy
– opisuje doświadczenia
przeprowadzane na lekcjach (schemat,
obserwacje, wniosek)
Uczeń:
– zapisuje wzór strukturalny dowolnego
kwasu nieorganicznego o podanym
wzorze sumarycznym
– projektuje doświadczenia, w których
wyniku można otrzymywać kwasy
– identyfikuje kwasy, na podstawie
podanych informacji
– odczytuje równania reakcji
chemicznych
– potrafi rozwiązywać trudniejsze
chemografy
– proponuje sposoby ograniczenia
powstawania kwaśnych opadów
225
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może
być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– omawia przemysłową metodę otrzymywania kwasu azotowego(V),
– definiuje pojęcie stopień dysocjacji,
– dzieli elektrolity ze względu na stopień dysocjacji.
V. Wodorotlenki
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– wymienia zasady bhp dotyczące
obchodzenia się z zasadami
– odróżnia zasady od innych
substancji chemicznych za pomocą
wskaźników
– definiuje pojęcia wodorotlenek i
zasada
– opisuje budowę wodorotlenków
– podaje wartościowość grupy
wodorotlenowej
– zapisuje wzory sumaryczne
wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2,
Al(OH)3
– opisuje właściwości oraz
zastosowania wodorotlenków: sodu,
potasu i wapnia
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja
jonowa (elektrolityczna) zasad
– zapisuje równania dysocjacji
jonowej zasad (proste przykłady)
podaje nazwy jonów powstałych w
wyniku
– odróżnia zasady od kwasów za
pomocą wskaźników
– wymienia rodzaje odczynu
roztworów
– określa zakres pH i barwy wskaźników
dla poszczególnych odczynów
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Uczeń:
– wymienia wspólne właściwości zasad
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne
właściwości zasad
– definiuje pojęcie tlenek zasadowy
– podaje przykłady tlenków zasadowych
– wymienia dwie główne metody
otrzymywania wodorotlenków
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania wodorotlenku sodu,
potasu i wapnia
– wyjaśnia pojęcia woda wapienna,
wapno palone i wapno gaszone
– określa rozpuszczalność
wodorotlenków na podstawie tabeli
rozpuszczalności
– odczytuje proste równania dysocjacji
jonowej (elektrolitycznej) zasad
– definiuje pojęcie odczyn zasadowy
– omawia skalę pH
– bada odczyn i pH roztworu
– zapisuje obserwacje do
przeprowadzanych doświadczeń
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i
zasada
– wymienia przykłady wodorotlenków
i zasad
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy
z zasadami należy zachować
szczególną ostrożność
– wymienia poznane tlenki zasadowe
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
wybranego wodorotlenku
– planuje doświadczenia, w których
wyniku, można otrzymać
wodorotlenek: sodu, potasu lub
wapnia
– planuje sposób otrzymywania
wodorotlenków trudno rozpuszczalnych
– zapisuje i odczytuje równania
dysocjacji jonowej (elektrolitycznej)
zasad
– określa odczyn roztworu zasadowego
na podstawie znajomości jonów
obecnych w badanym roztworze
– rozwiązuje chemografy
– opisuje doświadczenia
przeprowadzane na lekcjach (schemat,
obserwacje, wniosek)
– wymienia przyczyny odczynu
kwasowego, zasadowego, obojętnego
roztworów
– interpretuje wartość pH w ujęciu
Uczeń:
– zapisuje wzór sumaryczny
wodorotlenku dowolnego metalu
– planuje doświadczenia, w których
wyniku można otrzymać różne
wodorotlenki, także trudno
rozpuszczalne
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania różnych wodorotlenków
– identyfikuje wodorotlenki na podstawie
podanych informacji
– odczytuje równania reakcji
chemicznych
– rozwiązuje chemografy o większym
stopniu trudności
– wyjaśnia pojęcie skala pH
226
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
jakościowym (odczyn kwasowy,
zasadowy, obojętny)
– opisuje zastosowania wskaźników
– planuje doświadczenie, które
umożliwi zbadanie wartości pH
produktów używanych w życiu
codziennym
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może
być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych.
VI. Sole
Ocena dopuszczająca
[1]
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– opisuje budowę soli
– wskazuje metal i resztę kwasową we
wzorze soli
– zapisuje wzory sumaryczne soli
(chlorków, siarczków)
– tworzy nazwy soli na podstawie
wzorów sumarycznych i zapisuje
wzory sumaryczne soli na podstawie
ich nazw, np. wzory soli kwasów:
chlorowodorowego, siarkowodorowego i
metali, np. sodu, potasu i wapnia
– wskazuje wzory soli wśród zapisanych
wzorów związków chemicznych
– opisuje, w jaki sposób dysocjują sole
– zapisuje równania reakcji dysocjacji
jonowej soli (proste przykłady)
– dzieli sole ze względu na ich
rozpuszczalność w wodzie
– określa rozpuszczalność soli w wodzie
na podstawie tabeli rozpuszczalności
wodorotlenków i soli
– podaje sposób otrzymywania soli
trzema podstawowymi metodami (kwas
+ zasada, metal + kwas, tlenek metalu
+ kwas)
Uczeń:
– wymienia cztery najważniejsze sposoby
otrzymywania soli
– podaje nazwy i wzory soli (typowe
przykłady)
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania soli (reakcja
zobojętniania) w postaci
cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej
skróconej
– odczytuje równania reakcji
otrzymywania soli
– wyjaśnia pojęcia reakcja zobojętniania
i reakcja strąceniowa
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
soli (reakcja strąceniowa) w postaci
cząsteczkowej
– korzysta z tabeli rozpuszczalności
wodorotlenków i soli
– zapisuje i odczytuje wybrane
równania reakcji dysocjacji jonowej
soli
– dzieli metale ze względu na ich
aktywność chemiczną (szereg
aktywności metali)
– wymienia sposoby zachowania się
Uczeń:
– podaje nazwy i wzory dowolnych soli
– zapisuje i odczytuje równania
dysocjacji jonowej (elektrolitycznej)
soli
– stosuje metody otrzymywania soli
– wyjaśnia przebieg reakcji
zobojętniania
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania soli w postaci
cząsteczkowej i jonowej
– określa, korzystając z szeregu
aktywności metali, które metale reagują
z kwasami według schematu:
metal + kwas → sól + wodór
– wymienia przykłady soli występujących
w przyrodzie
 projektuje doświadczenia
umożliwiające otrzymywanie soli w
reakcjach strąceniowych
– formułuje wniosek dotyczący wyniku
reakcji strąceniowej na podstawie
analizy tabeli rozpuszczalności soli
i wodorotlenków
– podaje zastosowania soli
– opisuje doświadczenia
Uczeń:
– wskazuje substancje, które mogą ze
sobą reagować, tworząc sól
– podaje metody otrzymywania soli
– identyfikuje sole na podstawie
podanych informacji
– wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w
odczynie roztworów poddanych reakcji
zobojętniania
– przewiduje, czy zajdzie dana reakcja
chemiczna
– proponuje reakcję tworzenia soli trudno
rozpuszczalnej
– określa zastosowanie reakcji
strąceniowej
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
otrzymywania dowolnej soli w postaci
cząsteczkowej i jonowej
– projektuje doświadczenia otrzymywania
soli
– przewiduje efekty zaprojektowanych
doświadczeń
– formułuje wniosek do
zaprojektowanych doświadczeń
227
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– zapisuje cząsteczkowo równania
metali w reakcji z kwasami (np. miedź
reakcji otrzymywania soli
lub magnez w reakcji z kwasem
(najprostsze)
chlorowodorowym)
– definiuje pojęcia reakcje zobojętniania – zapisuje obserwacje z
i reakcje strąceniowe
przeprowadzanych na lekcji
– odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu doświadczeń
jonowego równania reakcji chemicznej
– określa związek ładunku jonu z
wartościowością metalu i reszty
kwasowej
– wymienia zastosowania
najważniejszych soli, np. chlorku sodu
przeprowadzane na lekcjach (schemat,
obserwacje, wniosek)
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może
być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– wyjaśnia pojęcie hydroliza,
– wyjaśnia pojęcie hydrat, wymienia przykłady hydratów,
– wyjaśnia pojęcia: sól podwójna, sól potrójna, wodorosól i hydroksosól.
VII. Węgiel i jego związki z wodorem
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– podaje kryteria podziału chemii na organiczną
i nieorganiczną
– określa, czym zajmuje się chemia organiczna
– definiuje pojęcie węglowodory
– wymienia naturalne źródła węglowodorów
– stosuje zasady BHP w pracy z gazem ziemnym
oraz produktami przeróbki ropy naftowej
– opisuje budowę i występowanie metanu
– podaje wzory sumaryczny i strukturalny metanu
– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne
metanu
– opisuje, na czym polegają spalanie całkowite
i niecałkowite
– zapisuje równania reakcji spalania
całkowitego i niecałkowitego metanu
– definiuje pojęcie szereg homologiczny
– podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu i
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Uczeń:
– wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny
– podaje zasady tworzenia nazw alkenów
i alkinów na podstawie nazw alkanów
– zapisuje wzory sumaryczne,
strukturalne i półstrukturalne oraz
podaje nazwy alkanów, alkenów i alkinów
– buduje model cząsteczki metanu, etenu,
etynu
– wyjaśnia różnicę między spalaniem
całkowitym a niecałkowitym
– opisuje właściwości fizyczne oraz
chemiczne (spalanie) metanu, etanu,
etenu i etynu
– zapisuje i odczytuje równania reakcji
spalania metanu, etenu i etynu
– podaje sposoby otrzymywania etenu i etynu
– porównuje budowę etenu i etynu
228
Uczeń:
– tworzy wzór ogólny szeregu
homologicznego alkanów (na podstawie
wzorów trzech kolejnych alkanów)
–proponuje, jak doświadczalnie wykryć
produkty spalania węglowodorów
– zapisuje równania reakcji spalania
całkowitego i niecałkowitego alkanów,
alkenów, alkinów
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
etenu i etynu
– odczytuje podane równania reakcji
chemicznej
– zapisuje równania reakcji etenu i etynu
z bromem, polimeryzacji etenu
– opisuje rolę katalizatora w reakcji
chemicznej
– wyjaśnia zależność między długością
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– dokonuje analizy właściwości
węglowodorów
– wyjaśnia wpływ wiązania wielokrotnego
w cząsteczce węglowodoru na jego
reaktywność chemiczną
– zapisuje równania reakcji przyłączania
(np. bromowodoru, wodoru, chloru) do
węglowodorów zawierających wiązanie
wielokrotne
– określa produkty polimeryzacji etynu
– projektuje doświadczenia chemiczne
– stosuje zdobytą wiedzę w złożonych
zadaniach
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
etynu
– opisuje najważniejsze właściwości etenu i
etynu
– definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer i
polimer
– opisuje najważniejsze zastosowania etenu i
etynu
– definiuje pojęcia węglowodory nasycone
i węglowodory nienasycone
– klasyfikuje alkany do węglowodorów
nasyconych, a alkeny i alkiny do nienasyconych
– określa wpływ węglowodorów nasyconych
i nienasyconych na wodę bromową (lub
rozcieńczony roztwór manganianu(VII) potasu)
– podaje wzory ogólne szeregów
homologicznych alkanów, alkenów i alkinów
– przyporządkowuje dany węglowodór do
odpowiedniego szeregu homologicznego
– odróżnia wzór sumaryczny od wzorów
strukturalnego i półstrukturalnego
– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy alkanu,
alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów
węgla (do pięciu atomów węgla w cząsteczce)
– zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne
(proste przykłady) węglowodorów
– wyjaśnia, na czym polegają reakcje
przyłączania i polimeryzacji
– wyjaśnia, jak doświadczalnie odróżnić
węglowodory nasycone od nienasyconych
– określa, od czego zależą właściwości
węglowodorów
– wykonuje proste obliczenia dotyczące
węglowodorów
łańcucha węglowego a właściwościami
(np. stanem skupienia, lotnością,
palnością) alkanów
– wyjaśnia, co jest przyczyną większej
reaktywności chemicznej węglowodorów
nienasyconych w porównaniu z
węglowodorami nasyconymi
– opisuje właściwości i zastosowania
polietylenu
– projektuje doświadczenie chemiczne
umożliwiające odróżnienie
węglowodorów nasyconych od
nienasyconych
– opisuje przeprowadzane doświadczenia
chemiczne
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia
może być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– potrafi wykryć obecność węgla i wodoru w związkach organicznych
– wyjaśnia pojęcie piroliza metanu
– wyjaśnia pojęcie destylacja frakcjonowana ropy naftowej
– wymienia produkty destylacji frakcjonowanej ropy naftowej
– określa właściwości i zastosowania produktów destylacji frakcjonowanej ropy naftowej
– omawia jakie skutki dla środowiska przyrodniczego, ma wydobywanie i wykorzystywanie ropy naftowej
– wyjaśnia pojęcia: izomeria, izomery
– wyjaśnia pojęcie kraking
– zapisuje równanie reakcji podstawienia (substytucji)
– charakteryzuje tworzywa sztuczne
229
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych
– wymienia przykładowe oznaczenia opakowań wykonanych z polietylenu
VIII. Pochodne węglowodorów
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
– dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe,
estry, aminy, aminokwasy są pochodnymi
węglowodorów
– opisuje budowę pochodnych węglowodorów
(grupa węglowodorowa + grupa funkcyjna)
– wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w
skład pochodnych węglowodorów
– klasyfikuje daną substancję organiczną do
odpowiedniej grupy związków chemicznych
– określa, co to jest grupa funkcyjna
– zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach,
kwasach karboksylowych, estrach, aminach i
aminokwasach i podaje ich nazwy
– zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów
karboksylowych i estrów
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne
prostych alkoholi monohydroksylowych i
kwasów karboksylowych (do 2 atomów węgla w
cząsteczce) oraz tworzy ich nazwy
– zaznacza we wzorze kwasu karboksylowego
resztę kwasową
– określa, co to są nazwy zwyczajowe i
systematyczne
– wymienia reguły tworzenia nazw
systematycznych związków organicznych
– podaje nazwy zwyczajowe omawianych
kwasów karboksylowych (mrówkowy, octowy)
– opisuje najważniejsze właściwości metanolu,
etanolu, glicerolu oraz kwasów etanowego
i metanowego
– zapisuje równanie reakcji spalania metanolu
– opisuje podstawowe zastosowania etanolu i
kwasu etanowego
– dokonuje podziału alkoholi na
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Uczeń:
– zapisuje nazwy i wzory omawianych grup
funkcyjnych
– zapisuje wzory i wymienia nazwy alkoholi
– zapisuje wzory sumaryczny i
strukturalny glicerolu
– uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i
kwasy karboksylowe tworzą szeregi
homologiczne
– podaje odczyn roztworu alkoholu
– opisuje fermentację alkoholową
– zapisuje równania reakcji spalania
etanolu
– podaje przykłady kwasów organicznych
występujących w przyrodzie i wymienia
ich zastosowania
– tworzy nazwy prostych kwasów
karboksylowych (do 5 atomów węgla w
cząsteczce) oraz zapisuje ich wzory
sumaryczne i strukturalne
– podaje właściwości kwasów metanowego
(mrówkowego) i etanowego (octowego)
– omawia dysocjację jonową kwasów
karboksylowych
– zapisuje równania reakcji spalania, reakcji
dysocjacji jonowej, reakcji z: metalami,
tlenkami metali i zasadami kwasów
metanowego i etanowego
– podaje nazwy soli pochodzących od
kwasów metanowego i etanowego
– podaje nazwy wyższych kwasów
karboksylowych
– zapisuje wzory sumaryczne kwasów
palmitynowego, stearynowego i
oleinowego
230
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy
wykazuje odczyn obojętny
– wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę
systematyczną glicerolu
– zapisuje równania reakcji spalania alkoholi
– podaje nazwy zwyczajowe i
systematyczne kwasów karboksylowych
– wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy
karboksylowe nazywa się kwasami
tłuszczowymi
– porównuje właściwości kwasów
organicznych i nieorganicznych
– porównuje właściwości kwasów
karboksylowych
– podaje metodę otrzymywania kwasu
octowego
– wyjaśnia proces fermentacji octowej
– opisuje równania reakcji chemicznych dla
kwasów karboksylowych
– podaje nazwy soli kwasów organicznych
– określa miejsce występowania wiązania
podwójnego w cząsteczce kwasu
oleinowego
– projektuje doświadczenie chemiczne
umożliwiające odróżnienie kwasów
oleinowego od palmitynowego lub
stearynowego
– zapisuje równania reakcji chemicznych
prostych kwasów karboksylowych
z alkoholami monohydroksylowymi
– zapisuje równania reakcji otrzymywania
podanych estrów
– tworzy wzory estrów na podstawie
podanych nazw kwasów i alkoholi
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– proponuje doświadczenie chemiczne
do podanego tematu
– formułuje wnioski z doświadczeń
chemicznych
– przeprowadza doświadczenia
chemiczne
– zapisuje wzory dowolnych alkoholi
i kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji
chemicznych dla alkoholi, kwasów
karboksylowych o wyższym stopniu
trudności (np. więcej niż 5 atomów
węgla w cząsteczce) (dla alkoholi i
kwasów karboksylowych)
– wyjaśnia zależność między długością
łańcucha węglowego a stanem
skupienia i reaktywnością chemiczną
alkoholi oraz kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji
otrzymywania estru o podanej nazwie
lub podanym wzorze
– projektuje doświadczenie
chemiczne umożliwiające
otrzymanie estru o podanej nazwie
– opisuje właściwości estrów w
kontekście ich zastosowań
– przewiduje produkty reakcji
chemicznej
– identyfikuje poznane substancje
– dokładnie omawia reakcję estryfikacji
– omawia różnicę między reakcją
estryfikacji a reakcją zobojętniania
– zapisuje równania reakcji
chemicznych w postaci cząsteczkowej,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
monohydroksylowe, polihydroksylowe oraz
kwasów karboksylowych na nasycone i
nienasycone
– określa, co to są alkohole polihydroksylowe
– wymienia dwa najważniejsze kwasy tłuszczowe
– opisuje właściwości długołańcuchowych
kwasów karboksylowych (kwasów
tłuszczowych: stearynowego i oleinowego)
– definiuje pojęcie mydła
– wymienia związki chemiczne, będące
substratami reakcji estryfikacji
– definiuje pojęcie estry
– wymienia przykłady występowania estrów w
przyrodzie
– opisuje zagrożenia związane z alkoholami
(metanol, etanol)
– zna toksyczne właściwości poznanych
substancji
– określa, co to są aminy i aminokwasy
– podaje przykłady występowania amin i
aminokwasów
– opisuje, jak doświadczalnie udowodnić, że – zapisuje wzory poznanej aminy i
dany kwas karboksylowy jest kwasem
aminokwasu
– opisuje budowę, właściwości fizyczne
nienasyconym
i chemiczne aminokwasów na
– podaje przykłady estrów
– tworzy nazwy estrów pochodzących
przykładzie glicyny
od podanych nazw kwasów i alkoholi
– opisuje przeprowadzone doświadczenia
(proste przykłady)
chemiczne
– wyjaśnia, na czym polega reakcja
estryfikacji
– określa sposób otrzymywania wskazanego
estru, np. octanu etylu
– wymienia właściwości fizyczne octanu etylu
– opisuje budowę i właściwości amin na
przykładzie metyloaminy
– zapisuje wzór najprostszej aminy
– opisuje negatywne skutki działania
etanolu na organizm ludzki
– zapisuje obserwacje do wykonywanych
doświadczeń chemicznych
jonowej oraz skróconej jonowej
– analizuje konsekwencje istnienia
dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce
aminokwasu
– zapisuje równanie reakcji tworzenia
dipeptydu
– wyjaśnia mechanizm powstawania
wiązania peptydowego
– potrafi wykorzystać swoją wiedzę do
rozwiązywania złożonych zadań
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia
może być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– wyjaśnia pojęcie tiole
– opisuje właściwości i zastosowania wybranych alkoholi
– określa właściwości i zastosowania wybranych kwasów karboksylowych
– zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego
– wyjaśnia pojęcie hydroksykwasy
– wymienia zastosowania aminokwasów
– zapisuje równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub wzorze
– wyjaśnia, co to jest hydroliza estru
IX. Substancje o znaczeniu biologicznym
Ocena dopuszczająca
[1]
Uczeń:
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Uczeń:
Uczeń:
231
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– wymienia główne pierwiastki chemiczne
wchodzące w skład organizmu człowieka
– wymienia podstawowe składniki żywności
oraz miejsce ich występowania
– wymienia miejsca występowanie celulozy i
skrobi w przyrodzie
– określa, co to są makroelementy i
mikroelementy
– wymienia pierwiastki chemiczne, które
wchodzą w skład tłuszczów, sacharydów i
białek
– klasyfikuje tłuszcze ze względu na
pochodzenie, stan skupienia i charakter
chemiczny
– wymienia rodzaje białek
– klasyfikuje sacharydy
– definiuje białka, jako związki chemiczne
powstające z aminokwasów
– wymienia przykłady tłuszczów, sacharydów i
białek
– określa, co to są węglowodany
– podaje wzory sumaryczne: glukozy,
sacharozy, skrobi i celulozy
– podaje najważniejsze właściwości
omawianych związków chemicznych
– definiuje pojęcia denaturacja, koagulacja
– wymienia czynniki powodujące denaturację
białek
– podaje reakcję charakterystyczną białek i skrobi
– opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek,
sacharydów, witamin i mikroelementów dla
organizmu człowieka
– opisuje, co to są związki wielkocząsteczkowe
i wymienia ich przykłady
– wymienia funkcje podstawowych składników
pokarmu
– wyjaśnia rolę składników żywności w
prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
– definiuje pojęcie: tłuszcze
– opisuje właściwości fizyczne tłuszczów
– opisuje właściwości białek
– opisuje właściwości fizyczne glukozy,
sacharozy, skrobi i celulozy
– wymienia czynniki powodujące
koagulację białek
– opisuje różnice w przebiegu denaturacji
i koagulacji białek
– określa wpływ oleju roślinnego na wodę
bromową
– omawia budowę glukozy
– zapisuje za pomocą wzorów
sumarycznych równanie reakcji
sacharozy z wodą
– określa przebieg reakcji hydrolizy skrobi
– wykrywa obecność skrobi i białka w
różnych produktach spożywczych
– podaje wzór ogólny tłuszczów
– omawia różnice w budowie tłuszczów
stałych i ciekłych
– wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia
wodę bromową
– definiuje pojęcia: peptydy, zol, żel,
koagulacja, peptyzacja
– wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest
disacharydem
– porównuje budowę cząsteczek skrobi i
celulozy
– wymienia różnice we właściwościach
fizycznych skrobi i celulozy
– zapisuje poznane równania reakcji
hydrolizy sacharydów
– definiuje pojęcie wiązanie peptydowe
– projektuje doświadczenie chemiczne
umożliwiające odróżnienie tłuszczu
nienasyconego od nasyconego
– planuje doświadczenia chemiczne
umożliwiające badanie właściwości
omawianych związków chemicznych
– opisuje przeprowadzane doświadczenia
chemiczne
– opisuje znaczenie i zastosowania skrobi,
celulozy oraz innych poznanych związków
chemicznych
– podaje wzór tristearynianu glicerolu
– projektuje doświadczenia
chemiczne umożliwiające wykrycie
białka
– określa, na czym polega wysalanie
białka
– definiuje pojęcie izomery
– wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza
są polisacharydami
– wyjaśnia, co to są dekstryny
– omawia hydrolizę skrobi
– umie zaplanować i przeprowadzić
reakcje weryfikujące postawioną
hipotezę
– identyfikuje poznane substancje
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia
może być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:
– zapisuje równania reakcji otrzymywania i zmydlania, np. tristearynianu glicerolu
– potrafi zbadać skład pierwiastkowy białek i cukru
232
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
– wyjaśnia pojęcie galaktoza
– udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące
– przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa
– definiuje pojęcia: hipoglikemia, hiperglikemia
– projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa)
– opisuje na czym polega próba akroleinowa
– wyjaśnia pojęcie uzależnienia
– wymienia rodzaje uzależnień
– opisuje szkodliwy wpływ niektórych substancji uzależniających na organizm człowieka
– opisuje substancje powodujące uzależnienia oraz skutki uzależnień
– wyjaśnia skrót NNKT
– opisuje proces utwardzania tłuszczów
– opisuje hydrolizę tłuszczów
– wyjaśnia, na czym polega efekt Tyndalla
233
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z BIOLOGII
KLASA I:
DZIAŁ/OGÓLN
Y ZAKRES
Podstawy biologii
Ocena dopuszczająca
(wymagania konieczne)
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie pojęcia
biologia,
- wymienia dziedziny biologii,
- podaje przykłady organizmów
jednokomórkowych,
wielokomórkowych,
- wymienia struktury komórkowe, wyjaśnia czym zajmuje się
systematyka,
- wymienia nazwy jednostek
klasyfikacji organizmów,
- wymienia pierwiastki i związki
chemiczne w komórkach,
- podaje przykłady organizmów
należących do pięciu królestw,
- wymienia czynności życiowe
organizmów,
- dzieli organizmy na cudzożywne
i samożywne,
- wymienia sposoby oddychania
organizmów,
- wymienia sposoby rozmnażania
się oraz podaje znaczenie
rozmnażania.
Ocena dostateczna
(wymagania podstawowe)
Uczeń:
- wyjaśnia, do czego służą
przewodniki i klucze do
oznaczania gatunków,
- omawia zasady posługiwania się
mikroskopem,
- prowadzi obserwacje
mikroskopowe,
- podaje różnice występujące
między komórkami,
- wykonuje rysunek preparatu
oglądanego pod mikroskopem,
- podaje podstawy podziału
organizmów na pięć królestw,
- rozpoznaje przedstawicieli
poszczególnych królestw na
podstawie cech ich budowy,
- podaje znaczenie pojęcia
gatunek,
- podaje przykłady chorób
wirusowych i sposoby
zapobiegania im,
- wyjaśnia znaczenie fotosyntezy
i oddychania dla organizmów
i środowiska,
- wyjaśnia na czym polega
234
Ocena dobra
(wymagania
rozszerzające)
Uczeń:
- przeprowadza proste
doświadczenia,
- odróżnia próbę badawczą od
kontrolnej,
- wymienia etapy metody
naukowej,
- potrafi wskazać jak wykonuje
się preparaty mikroskopowe,
- omawia rolę struktur
komórkowych,
- wymienia struktury wspólne
dla komórek roślinnych,
zwierzęcych i bakteryjnych,
- wymienia różnice występujące
między komórkami roślinnymi,
zwierzęcymi i bakteryjnymi,
- ocenia sztuczne i naturalne
systemy klasyfikacji
organizmów,
- wyjaśnia, na czym polega
hierarchia taksonów
w systematyce,
- wyjaśnia, dlaczego wirusów nie
można zaliczyć do żadnego
z pięciu królestw organizmów,
Ocena bardzo dobra
(wymagania dopełniające)
Uczeń:
- sporządza dokumentację
przeprowadzonej obserwacji
i doświadczenia przyrodniczego,
- formułuje hipotezy i wyciąga
wnioski,
- omawia współdziałanie
niektórych struktur
komórkowych,
- wykazuje kluczową rolę węgla
dla istnienia życia,
- podaje kryteria podziału
związków chemicznych,
- omawia budowę wirusa,
- dokonuje podziału wirusów
ze względu na infekowane
organizmy,
- wskazuje różnicę między kluczem
graficznym a numerycznym,
- oznacza za pomocą
klucza pospolite gatunki,
- opisuje (przeprowadza)
doświadczenie wykazujące,
że podczas fermentacji
alkoholowej wydziela się
dwutlenek węgla,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wydalanie i reagowanie na
bodźce.
- wskazuje substraty i produkty
reakcji fotosyntezy,
chemosyntezy oraz oddychania
tlenowego i beztlenowego,
- omawia rodzaje ruchu,
- podaje przykłady
wykorzystania energii przez
organizmy.
- porównuje sposoby oddychania
pod względem wydajności,
- wskazuje cechy wspólne oraz
różnice w procesie fotosyntezy
i chemosyntezy,
- wyjaśnia dlaczego rozmnażanie
płciowe jest korzystniejsze
od bezpłciowego.
Funkcjonowanie
organizmów
roślinnych
- wyjaśnia cel fotosyntezy,
- wymienia czynniki niezbędne do
zajścia procesu fotosyntezy,
- wymienia związki
transportowane w roślinie,
- podaje cel rozmnażania się
roślin,
- wyróżnia główne sposoby
rozmnażania się roślin
(rozmnażanie płciowe,
bezpłciowe),
- wymienia czynniki wpływające
na kiełkowanie nasion.
- dzieli czynniki wpływające na
fotosyntezę na zewnętrzne
i wewnętrzne,
- omawia znaczenie fotosyntezy
dla życia na Ziemi.
- omawia fazy fotosyntezy,
zależną i niezależną od światła,
- wykazuje związek fotosyntezy
z oddychaniem,
- wyjaśnia, na czym polega
transport wody i związków
organicznych w roślinie,
- wskazuje różnice między
wymianą gazową roślin w dzień
i w nocy,
- omawia praktyczne
wykorzystanie różnych
sposobów rozmnażania
wegetatywnego,
- wykazuje wpływ wytworzenia
nasion i owoców na zasięg
występowania roślin
nasiennych.
- wykazuje związek między
budową liścia a procesem
fotosyntezy i oddychania,
- planuje i przeprowadza
doświadczenie badające wpływ
stężenia dwutlenku węgla
na intensywność fotosyntezy,
- porównuje przemianę pokoleń
u roślin zarodnikowych
i nasiennych,
- przeprowadza i dokumentuje
doświadczenie badające wpływ
wody na kiełkowanie nasion.
Funkcjonowanie
organizmów
zwierzęcych
- dzieli składniki odżywcze na
budulcowe, regulacyjne
i dostarczające energii,
- wymienia etapy przetwarzania
pokarmu,
- wymienia narządy tworzące
układ pokarmowy,
- podaje znaczenie pojęcia
oddychanie,
- określa oddychanie, jako proces
- wymienia formy rozmnażania
bezpłciowego,
- wyjaśnia na czym polega
rozmnażanie płciowe,
- dokonuje podziału zwierząt
ze względu na rodzaj
pobieranego pokarmu,
- wskazuje narządy w układzie
pokarmowym ssaka,
- porównuje układ pokarmowy
- Charakteryzuje poszczególne
etapy przetwarzania pokarmu,
- wykazuje związek budowy
narządu w układzie
pokarmowym ssaka z jego rolą,
- omawia budowę narządów
wymiany gazowej u wybranych
zwierząt bezkręgowych
i kręgowych,
- omawia sposób transportu
- wykazuje wyższość drożnego
układu pokarmowego nad
niedrożnym,
- odróżnia trawienie komórkowe
od pozakomórkowego,
- wykazuje związek między
sposobem wymiany gazowej
a rozmiarami zwierzęcia,
- wyjaśnia mechanizm
podwójnego oddychania
235
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
dostarczający energii,
- wymienia rodzaje oddychania
- wymienia narządy wymiany
gazowej u zwierząt żyjących
w wodzie i na lądzie,
- omawia znaczenie ruchu w życiu
zwierząt,
- wymienia sposoby poruszania
się zwierząt w zależności
od środowiska życia,
- wymienia szkielet i mięśnie, jako
części układu ruchu, podaje
znaczenie pojęć bodziec
i receptor,
- wymienia rodzaje układu
nerwowego u zwierząt
bezkręgowych,
- wymienia części układu
nerwowego u zwierząt
kręgowych,
- wymienia sposoby rozmnażania
się zwierząt,
- wyjaśnia, na czym polega
rozmnażanie płciowe
i bezpłciowe,
- wymienia rodzaje zapłodnienia,
- podaje różnice między
rozwojem prostym a złożonym.
mięsożercy i roślinożercy,
- wyjaśnia różnice między
oddychaniem tlenowym
a beztlenowym,
- wskazuje narządy budujące
układy oddechowe u wybranych
zwierząt bezkręgowych
i kręgowych,
- omawia różnice między
układem krwionośnym
otwartym a zamkniętym,
- wykazuje związek między
trybem życia zwierząt
a sposobami poruszania się,
- rozróżnia szkielet wewnętrzny
i zewnętrzny,
- charakteryzuje ruch rzęskowy
i mięśniowy,
- dzieli receptory ze względu
na rodzaj odbieranych bodźców
- podaje związek między budową
układu nerwowego a trybem
życia u zwierząt bezkręgowych
- wymienia części ośrodkowego
układu nerwowego u zwierząt
kręgowych,
- podaje przykłady rozmnażania
bezpłciowego,
- wyjaśnia znaczenie pojęć:
dymorfizm płciowy,
rozdzielnopłciowość,
obojnactwo, samozapłodnienie,
zapłodnienie krzyżowe,
- wymienia okresy rozwoju
pozazarodkowego.
236
gazów oddechowych i innych
substancji w organizmie
zwierząt bezkręgowych
i kręgowych,
- wykazuje różnice w budowie
szkieletu u zwierząt
bezkręgowych i kręgowych,
- omawia plan budowy szkieletu
zwierząt kręgowych,
- podaje przykłady
występowania
chemoreceptorów,
mechanoreceptorów,
fotoreceptorów
i termoreceptorów, omawia funkcje
poszczególnych rodzajów
receptorów,
- wymienia części mózgowia
i podaje ich funkcje,
- wykazuje wyższość
zapłodnienia krzyżowego nad
samozapłodnieniem,
- wyjaśnia związek między ilością
gamet a rodzajem
zapłodnienia,
- porównuje zwierzęta
jajorodne, jajożyworodne i
żyworodne,
- wymienia błony płodowe i
podaje ich funkcje,
- omawia cykle rozwojowe
z przeobrażeniem zupełnym
i niezupełnym,
- omawia cykl rozwojowy
płazów.
u ptaków,
- wymienia narządy tworzące
układ krwionośny u zwierząt
kręgowych i podaje ich rolę,
- wskazuje na modelach elementy
budujące szkielet ryby i ssaka
oraz podaje ich rolę,
- wykazuje, że odbiór bodźców, ich
analiza oraz szybkość reakcji na
bodźce decydują o przeżyciu
organizmu,
- omawia różnice między częściami
mózgowia zwierząt kręgowych,
- wykazuje tendencje ewolucyjne w
układzie nerwowym u zwierząt
bezkręgowych,
- podaje kryterium podziału
zwierząt na jajorodne,
jajożyworodne i żyworodne,
- dzieli zwierzęta kręgowe na
owodniowce i bezowodniowce,
- odróżnia okres rozwoju
zarodkowego
od pozazarodkowego,
- wyjaśnia powstawanie i rolę
łożyska,
- wymienia części jaja ptaka
i podaje ich funkcje.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Budowa
i funkcjonowanie
bakterii, protistów i
grzybów
- wymienia przykłady środowisk
życia bakterii,
- podaje charakterystyczne cechy
komórki bakteryjnej i wymienia
rodzaje kształtów komórek
bakteryjnych,
- określa znaczenie bakterii
w przyrodzie i dla człowieka
- wymienia trzy grupy
organizmów zaliczanych do
protistów,
- podaje przykłady pospolitych
gatunków protistów i określa
miejsca ich występowania,
- wymienia czynności życiowe
- wymienia warunki życia
grzybów i protistów,
- wymienia czynności życiowe
grzybów,
- wymienia komponenty budowy
porostu.
- wymienia rodzaje skupisk
bakterii,
- wymienia podstawowe
czynności życiowe bakterii,
- wskazuje skutki obecności
bakterii pasożytniczych
w organizmach,
- dokonuje obserwacji
mikroskopowej protistów
jednokomórkowych,
- omawia budowę protistów
jednokomórkowych, kolonijnych i
wielokomórkowych,
- charakteryzuje czynności
życiowe protistów,
- omawia na przykładach budowę
grzybów,
- charakteryzuje czynności
życiowe grzybów,
- wymienia przykłady grzybów
pasożytniczych,
- podaje przykłady znaczenia
grzybów w przyrodzie i dla
człowieka.
- omawia sposoby rozmnażania
się, oddychania i odżywiania
się bakterii,
- wyjaśnia rolę przetrwalników
u bakterii,
- uzasadnia podział protistów
na roślinopodobne,
grzybopodobne
i zwierzęcopodobne,
- wymienia cechy wspólne
i różniące poszczególne grupy
protistów, symbiotyczne
grzybów
- wykazuje znaczenie mikoryzy
dla grzyba i dla drzewa,
- określa rolę grzybów i glonów
w plesze porostów,
- wyjaśnia znaczenie pojęcia
grzybica.
- wyjaśnia znaczenie procesu
płciowego bakterii,
- wskazuje cechy budowy
i czynności życiowych bakterii
warunkujące ich bardzo szerokie
rozprzestrzenienie,
- prowadzi hodowlę pantofelka,
- wykonuje preparaty
mikroskopowe protistów,
- wyjaśnia negatywne i pozytywne
znaczenie protistów w przyrodzie i
dla człowieka,
- wskazuje cechy budowy
porostów warunkujące ich
pionierskie właściwości
oraz znaczenie w ocenie stanu
czystości powietrza,
- odróżnia grzyby jadalne
od trujących,
- rozpoznaje różne formy,
morfologiczne porostów.
Budowa
zewnętrzna
i środowisko życia
roślin
- wyjaśnia znaczenie pojęć tkanka
i organ,
- wymienia rodzaje tkanek
roślinnych,
- wymienia funkcje wskazanych
tkanek,
- wymienia organy wegetatywne i
generatywne,
- podaje podstawowe funkcje
korzenia,
- rozpoznaje systemy korzeniowe,
- wymienia podstawowe funkcje
łodygi i liści,
- wskazuje miejsce występowania
określonych tkanek w roślinie,
- rozpoznaje tkanki na
schematach i w obrazie
mikroskopowym,
- wymienia cechy budowy
poszczególnych tkanek stałych
i twórczych,
- omawia budowę zewnętrzną
korzenia, łodygi i liści,
- wskazuje cechy budowy
zewnętrznej liścia uwzględniane
przy oznaczaniu gatunków
- sporządza preparaty
mikroskopowe tkanek
i dokonuje ich obserwacji,
- porównuje warunki życia
w wodzie i na lądzie,
- wskazuje przystosowania roślin
do określonych warunków,
- omawia budowę wewnętrzną
korzenia, łodygi, liści,
- rozpoznaje i wskazuje na
schematach tkanki budujące
korzeń, łodygę i liść,
- prowadzi obserwacje
- wskazuje wytwory tkanki
okrywającej liścia, korzenia
i łodygi,
- wskazuje przydatność wytworów
tkanki okrywającej u roślin,
- wskazuje struktury wydzielnicze
roślin i omawia ich znaczenie,
- omawia związek budowy
określonych tkanek z ich
funkcjami,
- wykazuje na przykładach
znaczenie modyfikacji organów
w zajmowanym przez rośliny
237
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wymienia miejsca
występowania mszaków,
- wyróżnia elementy budowy
mszaków,
- omawia znaczenie mszaków
w przyrodzie i dla człowieka,
- wymienia środowiska życia
paprotników,
- odróżnia paprotniki od innych
roślin,
- rozpoznaje i nazywa organy
paproci,
- wymienia środowisko życia
roślin nagonasiennych,
- wskazuje organy roślin
nagonasiennych i wymienia ich
funkcje,
- omawia znaczenie roślin
nagonasiennych w przyrodzie
i dla człowieka,
- wymienia środowiska życia
okrytonasiennych,
- wyjaśnia znaczenie pojęcia
rośliny okrytonasienne,
- nazywa elementy kwiatu,
- rozpoznaje okrytonasienne
wśród innych roślin,
- omawia znaczenie roślin
okrytonasiennych w przyrodzie
i dla człowieka,
- wymienia formy życiowe roślin
obserwowanych w terenie,
- wymienia czynniki niezbędne do
życia roślin.
roślin,
- omawia elementy budowy
mszaków w związku
z pełnionymi przez nie
funkcjami,
- wymienia sposoby rozmnażania
się mszaków,
- omawia znaczenie organów
u paproci,
- rozpoznaje po
charakterystycznych cechach
budowy grupy paprotników,
- omawia znaczenie paprotników
współcześnie żyjących
i kopalnych,
- wskazuje na wybranych
przykładach formy życiowe
roślin nagonasiennych,
- rozpoznaje rośliny
nagonasienne wśród innych
roślin,
- wymienia przystosowania roślin
nagonasiennych do środowiska
życia,
- wyjaśnia znaczenie pojęć
wiatropylność i wiatrosiewność,
- odróżnia kwiat od kwiatostanu, omawia różnice między
zapyleniem a zapłodnieniem,
- wskazuje organy u roślin
okrytonasiennych i podaje ich
funkcje,
- określa przynależność rośliny
do danej grupy na podstawie
charakterystycznych cech,
- omawia wpływ człowieka na
warunki życia roślin
238
mikroskopowe preparatów
przekroju poprzecznego
korzenia, łodygi i liścia,
- wykonuje rysunki preparatów
oglądanych pod mikroskopem,
- odróżnia pokolenie płciowe
mszaków od bezpłciowego,
- wyjaśnia znaczenie pojęć
gametofit i sporofit,
- analizuje budowę mszaków
i wskazuje u nich cechy
plechowców,
- omawia sposoby rozmnażania
się paprotników
- uzasadnia przynależność
paprotników do organowców
- wykazuje, że kwiat to organ
generatywny,
- omawia rolę nasienia, jako
organu przetrwalnego,
- rozpoznaje wybrane gatunki
roślin nagonasiennych na
podstawie ich
charakterystycznych cech,
- określa, z jakiej rośliny
pochodzi wskazana
szyszka,
- omawia etapy powstawania
owocu,
- wymienia rodzaje owoców i
podaje ich przykłady,
- wymienia formy życiowe roślin
okrytonasiennych i podaje ich
przykłady,
- wyjaśnia na przykładach
różnice między rośliną zielną
jednoroczną a wieloletnią
(byliną),
środowisku życia i pełnionych
funkcjach,
- prowadzi hodowlę wodną fasoli,
- sporządza dokumentację
przeprowadzonych obserwacji,
- wskazuje cechy mszaków
warunkujące to, że są roślinami
pionierskimi,
- wykazuje związek rozmnażania
płciowego mszaków z wodą
a rozmnażania bezpłciowego
ze środowiskiem lądowym,
- wyjaśnia znaczenie pojęć
jednopienność i dwupienność,
- omawia tendencję do redukcji
gametofitu,
- przedstawia procesy, które
doprowadziły do powstania
w minionych epokach węgla
kamiennego,
- rozróżnia na przykładach rośliny
jednopienne od dwupiennych,
- wyodrębnia cechy nasienia
decydujące o jego charakterze
przetrwalnym,
- wykazuje zależność miedzy
budową nasion i owoców
a sposobami ich rozsiewania,
- omawia cykl życiowy rośliny
okrytonasiennej,
- oznacza za pomocą
klucza pospolite gatunki
roślin,
- sporządza dokumentację
przeprowadzonych obserwacji.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
obserwowanych w terenie.
Budowa
zewnętrzna
i środowisko życia
zwierząt.
Bezkręgowce
- wymienia główne rodzaje
tkanek zwierzęcych,
- wymienia rodzaje tkanek
łącznych,
- podaje funkcje krwi,
- podaje środowiska życia
parzydełkowców,
- omawia tryb życia polipa
i meduzy,
- omawia znaczenie
parzydełkowców w przyrodzie i
dla człowieka,
- podaje środowisko życia
płazińców i nicieni,
- charakteryzuje kształt ciała
płazińców i nicieni,
- rozpoznaje wybrane płazińce
i nicienie na schematach,
- wyjaśnia, jak ustrzec się przed
pasożytniczymi płazińcami
i nicieniami,
- wymienia środowiska życia
pierścienic,
- rozpoznaje pierścienice wśród
innych zwierząt na podstawie
ich charakterystycznych cech,
- omawia rolę dżdżownic
w użyźnianiu gleby,
- wymienia środowiska życia
stawonogów,
- wyjaśnia znaczenie pojęcia
stawonogi,
- rozpoznaje stawonogi wśród
innych zwierząt,
- wymienia tkanki nabłonkowe i
wyjaśnia ich funkcje,
- omawia budowę tkanek
łącznych,
- wymienia rodzaje i miejsca
występowania tkanek
mięśniowych,
- omawia budowę neuronu,
- uzasadnia przynależność
stułbiopławów, krążkopławów
i koralowców
do parzydełkowców,
- wymienia cechy tasiemca
będące przystosowaniem
do pasożytniczego trybu życia,
- uzasadnia przynależność
tasiemca uzbrojonego
do płazińców, a glisty ludzkiej
do nicieni,
- podaje przykłady przedstawicieli
skąposzczetów, pijawek
i wieloszczetów,
- omawia budowę zewnętrzną
skąposzczetów, pijawek
i wieloszczetów,
- wymienia znaczenie pierścienic
inne niż spulchnianie gleby,
- omawia budowę zewnętrzną
raka stawowego, krzyżaka
ogrodowego i biedronki
siedmiokropki,
- wymienia typy aparatów
gębowych owadów,
- wymienia typy odnóży
239
- uzasadnia potrzebę ochrony
roślin i miejsc ich
występowania.
- wymienia miejsca
występowania nabłonków,
- wskazuje wspólne cechy
tkanek łącznych,
- wykazuje różnice w budowie
i funkcjonowaniu tkanek
mięśniowych,
- omawia budowę i rolę
elementów morfotycznych
krwi,
- prowadzi obserwacje
mikroskopowe tkanek,
- wymienia cechy krążkopławów,
stułbiopławów i koralowców,
- uzasadnia przynależność
krążkopławów, stułbiopławów i
koralowców do najprostszych
tkankowców na podstawie ich
charakterystycznych cech,
- uzasadnia znaczenie
obojnactwa dla tasiemca,
- wymienia płazińce i nicienie
wolno żyjące,
- wskazuje związek budowy
dżdżownicy, pijawki oraz
nereidy ze środowiskiem
i trybem życia,
- wymienia cechy wspólne
skąposzczetów, pijawek
i wieloszczetów oraz cechy je
różniące,
- dowodzi związku między
budową aparatów gębowych
owadów a rodzajem
- wskazuje związek budowy
nabłonków z pełnionymi przez
nie funkcjami,
- wskazuje cechy wspólne tkanek
mięśniowych,
- omawia rolę elementów neuronu
oraz komórek glejowych,
- rozpoznaje na schematach
i w obrazie mikroskopowym
różne tkanki zwierzęce,
- uzasadnia związek między
trybem życia zwierzęcia a jego
symetrią ciała,
- omawia budowę i sposób
działania komórki parzydełkowej,
- charakteryzuje dymorfizm
płciowy u glisty ludzkiej,
- charakteryzuje symetrię ciała
płazińców i nicieni,
- wyjaśnia znaczenie pojęć żywiciel
pośredni i żywiciel ostateczny,
- wykazuje związek między
budową pijawki a jej
pasożytniczym trybem życia,
- prowadzi okresową hodowlę
dżdżownicy,
- dokonuje obserwacji czynności
życiowych dżdżownicy,
- sporządza dokumentację
przeprowadzonych obserwacji,
- określa rodzaj szkieletu
stawonogów i omawia jego
znaczenie,
- wskazuje zalety i wady szkieletu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- rozpoznaje owada, skorupiaka
i pajęczaka na podstawie ich
charakterystycznych cech,
- wymienia środowiska życia
mięczaków,
- rozpoznaje mięczaki wśród
innych zwierząt,
- podaje przykłady zwierząt
należących do ślimaków, małży
i głowonogów.
lokomocyjnych owadów,
- podaje pozytywne i negatywne
znaczenie stawonogów
w przyrodzie i dla człowieka,
- omawia budowę zewnętrzną
ślimaka, małża i głowonoga,
- omawia znaczenie mięczaków
w przyrodzie i dla człowieka.
pobieranego przez nie
pokarmu,
wykazuje związek między
budową odnóży
a środowiskiem i trybem życia
owada,
wykazuje związek między
budową a trybem życia
mięczaków,
omawia sposoby odżywiania
się małży, ślimaków
i głowonogów,
wyjaśnia, w jaki sposób
powstają perły.
zewnętrznego,
- porównuje sposoby poruszania
się stawonogów z innymi
zwierzętami bezkręgowymi,
- wskazuje cechy wspólne i cechy
odróżniające poszczególne grupy
mięczaków.
- uzasadnia związek linii
nabocznej ze środowiskiem
życia ryb,
- uzasadnia konieczność
spożywania ryb przez
człowieka,
- wskazuje przystosowania
w budowie zewnętrznej płazów
do życia w dwóch typach
środowisk,
- wykazuje związek aktywności
płazów z temperaturą
otoczenia,
- wykazuje związek między
trybem życia
a zmiennocieplnością,
- uzasadnia konieczność ochrony
gatunkowej gadów w Polsce,
- przedstawia znaczenie piór
i innych rogowych wytworów
naskórka,
- wykazuje zależność między
rozprzestrzenieniem się
- wyjaśnia, dlaczego łuskę ryby
nazywa się jej metryką,
- wskazuje rolę pęcherza
pławnego,
- objaśnia mechanizm wentylacji
płuc przy udziale jamy gębowogardzielowej,
- wykazuje związek między
budową a trybem życia płazów,
- omawia sposób pobierania
pokarmu przez płazy,
- wykazuje wady i zalety pokrycia
ciała gadów,
- wykazuje różnice między
aktywnością życiową gadów
strefy międzyzwrotnikowej
i gadów występujących w Polsce
oraz wskazuje ich przyczyny,
- wykazuje związek budowy dzioba
z rodzajem pobieranego
pokarmu,
- wyjaśnia związek między
obecnością grzebienia na mostku
-
-
Budowa
zewnętrzna
i środowisko życia
zwierząt.
Kręgowce
- wymienia części ciała ryby,
- wymienia nazwy płetw ryby,
- dzieli ryby na kostnoszkieletowe
i chrzęstnoszkieletowe, podając
przykłady,
- podaje miejsca występowania
płazów,
- wymienia części ciała płazów
bezogonowych i ogoniastych,
- podaje znaczenie płazów dla
człowieka,
- określa środowisko życia gadów,
- wymienia części ciała jaszczurki,
węża i żółwia,
- omawia znaczenie gadów
w przyrodzie i dla człowieka,
- podaje przykłady ptaków
żyjących w różnych
środowiskach,
- wymienia części ciała ptaków,
- omawia znaczenie ptaków
w przyrodzie i dla człowieka,
- podaje przykłady środowisk
- omawia pokrycie ciała ryb,
- wyjaśnia, na czym polega
zmiennocieplność,
- podaje przykłady
słodkowodnych i morskich
gatunków ryb
kostnoszkieletowych,
- omawia pokrycie ciała płazów,
- podaje przykłady gatunków
należących do poszczególnych
grup płazów,
- omawia pokrycie ciała u gadów,
- podaje przykłady gadów
występujących w Polsce,
- omawia pokrycie ciała ptaka,
- wyjaśnia rolę pokrycia ciała
ptaka,
- omawia budowę pióra
i wymienia rodzaje piór,
- wskazuje cechy umożliwiające
ptakom latanie,
- omawia pokrycie ciała ssaka,
- dzieli ssaki na ssaki niższe,
240
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zajmowanych przez ssaki,
- wymienia części ciała ssaka,
- dzieli ssaki na wodne i lądowe,
podając przykłady,
- omawia znaczenie ssaków
w przyrodzie i dla człowieka,
- wymienia warunki życia
zwierząt bezkręgowych
i kręgowych obserwowanych
w terenie,
- podaje sposób zachowania się
ucznia podczas zajęć
terenowych.
prassaki i ssaki łożyskowe,
- wymienia przedstawicieli
poszczególnych grup ssaków,
- określa przynależność
zwierzęcia do odpowiedniej
grupy systematycznej na
podstawie jego
charakterystycznych cech.
ptaków a ich stałocieplnością,
- wymienia cechy skóry
umożliwiające ssakom
utrzymanie stałej temperatury
ciała,
- podaje kryteria podziału
ssaków na prassaki, ssaki
niższe i ssaki łożyskowe,
- podaje nazwy rodzajowe
i gatunkowe spotkanych
zwierząt,
- - wymienia czynniki
negatywnie wpływające na
życie zwierząt,
- podaje sposoby ochrony
zwierząt i środowiska ich życia.
a trybem życia ptaka,
- wskazuje cechy różniące ssaki
żyjące w różnych środowiskach,
- wykazuje różnorodność kończyn
ssaków w związku
z zajmowanymi środowiskami,
- posługuje się kluczem do
oznaczania pospolitych gatunków
zwierząt,
- sporządza dokumentację
przeprowadzonych obserwacji.
KLASA II:
DZIAŁ/OGÓLN
Y ZAKRES
Równowaga
wewnętrzna
organizmu
Ocena dopuszczająca
(wymagania konieczne)
Uczeń:
- wyjaśnia terminy: komórka,
tkanka,
- wymienia rodzaje tkanek,
- podaje przykłady narządów,
- wymienia układy narządów
budujące organizm człowieka,
- wyjaśnia termin homeostaza,
- omawia znaczenie homeostazy
dla przetrwania organizmów
w środowisku,
- podaje przykłady chorób
Ocena dostateczna
(wymagania podstawowe)
Uczeń:
- prowadzi obserwacje
mikroskopowe tkanek,
- wykonuje i opisuje rysunki
preparatów tkanek oglądanych
pod mikroskopem,
- wymienia tkanki wchodzące
w skład wybranych narządów,
- podaje funkcje poszczególnych
układów narządów budujących
organizm człowieka,
- wymienia mechanizmy
241
Ocena dobra
(wymagania
rozszerzające)
Uczeń:
- wykazuje związek budowy
tkanek z pełnionymi przez nie
funkcjami,
- podaje przykłady współpracy
między poszczególnymi
układami narządów,
- wymienia kolejne poziomy
organizacji ciała człowieka,
- definiuje organizm człowieka,
jako współpracujące ze sobą
układy narządów,
Ocena bardzo dobra
(wymagania dopełniające)
Uczeń:
- dowodzi hierarchicznej budowy
organizmu człowieka,
- wykazuje konieczność
współpracy układów narządów
budujących organizm,
- przygotowuje mapę mentalną
dotyczącą hierarchicznej
budowy organizmu człowieka,
- uzasadnia konieczność
współpracy układów narządów
w utrzymaniu homeostazy,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Odżywianie
będących wynikiem zaburzeń
homeostazy.
regulujące homeostazę i określa
ich rolę w utrzymaniu
homeostazy,
- korzystając ze schematu,
wymienia narządy biorące
udział w regulacji temperatury
ciała człowieka,
- podaje wybrane parametry krwi
podlegające mechanizmom
regulującym (poziom glukozy,
zawartość fibrynogenu).
- odczytuje z wyników badań
laboratoryjnych krwi i moczu
przykłady parametrów
zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie organizmu
człowieka,
- wskazuje odchylenia od normy
parametrów krwi i moczu,
- przewiduje skutki odchyleń
wybranych parametrów krwi i
moczu
- omawia mechanizm
termoregulacji.
- omawia szczególną rolę
układów: nerwowego,
hormonalnego i krwionośnego
w utrzymaniu homeostazy,
- korzysta z różnych źródeł
informacji, aby podać inne niż
zamieszczone w podręczniku
przykłady stałych parametrów
wewnątrzustrojowych,
- podaje właściwości węgla,
z których wynika jego obecność
we wszystkich związkach
organicznych.
- dokonuje podziału składników
pokarmowych na organiczne
i nieorganiczne,
- określa rolę składników
pokarmowych w organizmie
człowieka,
- podaje źródła składników
pokarmowych w pokarmach,
- podaje skutki niedoboru
składników pokarmowych,
- wymienia i wskazuje na planszy
narządy wchodzące w skład
układu pokarmowego,
- podaje rolę poszczególnych
narządów układu
pokarmowego,
- wskazuje na planszy gruczoły
trawienne i podaje ich rolę w
trawieniu pokarmów,
- wyjaśnia termin dieta
podstawowa,
- podaje przyczyny i skutki
nadwagi oraz niedowagi,
- analizuje swoją dietę
- omawia budowę związków
organicznych,
- wskazuje kryterium podziału
białek na pełnoi niepełnowartościowe, omawia znaczenie tzw.
węglowodanów niedostępnych, projektuje i wypełnia tabelę
zawierającą informacje na temat
witamin rozpuszczalnych w
wodzie i w tłuszczach,
- wyjaśnia terminy: pierwiastki
biogenne, makroelementy,
mikroelementy,
- odczytuje z diagramu zawartość
pierwiastków w organizmie
człowieka,
- wyjaśnia różnice między
przemianą fizyczną a chemiczną
pobranego pokarmu,
- wskazuje miejsca przemian
fizycznych i chemicznych
pobranego pokarmu,
- wykazuje związek budowy
- planuje i przeprowadza
doświadczenie wykrywające
obecność skrobi w produktach
spożywczych,
- wyjaśnia termin związki
egzogenne i podaje przykłady
takich związków,
- wymienia pokarmy będące
źródłem związków
egzogennych,
- uzasadnia konieczność
spożywania związków
egzogennych,
- podaje rolę oraz źródła makro-i
mikroelementów,
- wyciąga wnioski z analizy składu
pierwiastkowego organizmu
człowieka,
- wyjaśnia, na czym polega
enzymatyczny rozkład białek,
tłuszczów i cukrów,
- przedstawia kolejne etapy
trawienia, białek, tłuszczów
i cukrów oraz wskazuje miejsca
- określa, które składniki
pokarmów pełnią funkcję
budulcową, energetyczną
i regulacyjną,
- planuje i przeprowadza
doświadczenie ilustrujące
proces emulgacji tłuszczu,
- wyjaśnia, dlaczego wątrobę
uważa się za centrum
metaboliczne organizmu,
- omawia przyczyny i skutki
zaburzeń łaknienia (anoreksja
i bulimia),
- wyjaśnia, jakie mogą być
konsekwencje diety
pozbawionej całkowicie białek
zwierzęcych,
- wyjaśnia, dlaczego należy
spożywać błonnik,
- projektuje i wypełnia tabelę
zawierającą informacje na
temat chorób wywołanych
przez robaki pasożytnicze, ich
objawów, sposobów zakażania
242
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Oddychanie
z ostatniego tygodnia oraz
wskazuje jej wady i zalety,
- wymienia choroby układu
pokarmowego,
- wymienia czynniki sprzyjające
rozwojowi próchnicy zębów,
- podaje sposoby unikania
próchnicy zębów,
- podaje przyczyny i objawy
zatruć pokarmowych.
narządów układu
pokarmowego z pełnionymi
przez nie funkcjami,
- podaje przykłady różnych diet
oraz wskazuje ich wady i zalety,
- wyjaśnia termin wartość
energetyczna pokarmu,
- wskazuje czynniki mające
wpływ na utrzymanie
prawidłowego bilansu
energetycznego organizmu,
- analizuje piramidę zdrowego
żywienia i wyciąga wnioski
dotyczące własnego odżywiania
się,
- wykazuje związek między
zatruciami pokarmowymi
a brakiem zachowania
podstawowych zasad higieny,
- podaje przykłady bakterii
wywołujących zatrucia
pokarmowe oraz podaje zasady
profilaktyki,
- wymienia czynniki mające
wpływ na rozwój choroby
wrzodowej,
- uzasadnia konieczność
poddawania się szczepieniom
przeciwko WZW.
tych przemian,
- wyjaśnia rolę wątroby i trzustki
w procesach trawienia,
- analizuje model budowy zęba,
- oblicza swoje dzienne
zapotrzebowanie na energię,
- oblicza swoje BMI i na jego
podstawie ocenia masę
swojego ciała,
- wykazuje związek
nieprawidłowego odżywiania
się z nadwagą i niedowagą
oraz innymi dolegliwościami,
- układa dla siebie dzienny
jadłospis, zgodny
z podstawowymi zasadami
zrównoważonej diety,
- objaśnia istotę choroby
wrzodowej oraz sposób jej
zdiagnozowania,
- wymienia choroby wywołane
przez robaki pasożytnicze
(płaskie i obłe),
- wymienia sposoby zakażania się
wirusami wywołującymi choroby
wątroby.
i profilaktyki,
- konstruuje drzewo decyzyjne na
temat podejmowania
świadomych działań służących
zachowaniu układu
pokarmowego w dobrej kondycji.
- wymienia części układu
oddechowego (drogi
oddechowe, właściwe narządy
wymiany gazowej),
- wskazuje na planszy narządy
budujące drogi oddechowe,
- podaje funkcje układu
oddechowego,
- objaśnia, na czym polega
oddychanie komórkowe
tlenowe
- wykazuje związek między
budową narządów tworzących
drogi oddechowe a pełnionymi
przez nie funkcjami
- charakteryzuje budowę płuc
- zapisuje za pomocą słownego
równania chemicznego
przebieg reakcji oddychania
tlenowego,
- wskazuje substraty i produkty
oddychania tlenowego,
- omawia udział krtani w
powstawaniu głosu,
- wyjaśnia rolę opłucnej,
- omawia rolę nagłośni
oraz zasadę jej działania,
- wskazuje lokalizację zatok
przynosowych oraz omawia ich
rolę,
- wyjaśnia zależność między
wymianą gazową
243
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wydalanie
- wyjaśnia termin wentylacja
płuc,
- podaje liczbę oddechów na
minutę,
- wymienia czynniki, które mają
wpływ na szybkość wentylacji
płuc,
- wskazuje miejsca wymiany
gazowej,
- wykonuje pomiary klatki
piersiowej podczas wdechu
i wydechu,
- wymienia czynniki wpływające
na prawidłowy stan
i funkcjonowanie układu
oddechowego,
- wymienia choroby bakteryjne,
wirusowe, zawodowe
i o podłożu alergicznym,
- podaje przykłady źródeł
zakażania się chorobami układu
oddechowego.
- wskazuje mięśnie oddechowe
i omawia ich rolę
- omawia, na czym polega
wymiana gazowa w płucach
i tkankach
- wykazuje związek między
układem krwionośnym
a oddechowym
- analizuje skład powietrza
wdychanego i wydychanego
- podaje wartość całkowitej
pojemności płuc,
- wymienia czynniki mające
wpływ na pojemność płuc,
- wymienia rodzaje
zanieczyszczeń powietrza oraz
ich wpływ na układ oddechowy, omawia związek między trybem
życia a stanem układu
oddechowego,
- określa wpływ palenia biernego i
czynnego na organizm
człowieka,
- podaje sposoby zapobiegania
chorobom układu
oddechowego.
- wykazuje związek budowy
pęcherzyków płucnych z dyfuzją
gazów oddechowych
- wyjaśnia rolę mięśni
oddechowych w procesie
wentylacji płuc,
- uzasadnia, dlaczego wdech jest
aktem czynnym, a wydech –
biernym,
- omawia udział krwi
w transporcie gazów
oddechowych,
- wskazuje lokalizację
ośrodka oddechowego oraz
omawia mechanizm jego
działania,
- uzasadnia, dlaczego nie należy
lekceważyć przeziębienia,
- omawia znaczenie badania
radiologicznego,
- objaśnia znaczenie szczepień
w profilaktyce chorób układu
oddechowego,
- korzysta z różnych źródeł
informacji.
a oddychaniem komórkowym, planuje, przeprowadza
i dokumentuje doświadczenie
wykazujące obecność
dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu,
- przedstawia skład powietrza
wdychanego i wydychanego
w formie diagramu
słupkowego,
- konstruuje drzewo decyzyjne na
temat „Palić czy nie palić?,”
- podejmuje i uzasadnia
świadome decyzje dotyczące
działań mających na celu
zachowanie układu
oddechowego w dobrej
kondycji.
- wymienia zbędne i szkodliwe
produkty przemiany materii,
- wymienia narządy biorące
udział w usuwaniu zbędnych
i szkodliwych produktów
przemiany materii,
- wymienia narządy układu
wydalniczego i wskazuje je na
planszy
- podaje przykłady chorób nerek
i dróg moczowych,
- wyjaśnia terminy: metabolizm i
wydalanie,
- wskazuje różnicę między
wydalaniem zbędnych
i szkodliwych produktów
przemiany materii a usuwaniem
niestrawionych resztek
pokarmowych,
- charakteryzuje budowę
poszczególnych narządów
układu wydalniczego,
- omawia budowę i działanie
nefronu,
- charakteryzuje procesy
składające się na powstawanie
moczu (filtracja, wchłanianie
zwrotne),
- wykazuje, że inne narządy
(skóra, płuca) wspomagają
układ moczowy w funkcji
wydalniczej,
- wyjaśnia znaczenie ilościowej
- przedstawia graficznie budowę
nefronu,
- wykazuje związek budowy
nefronu z jego czynnościami,
- sporządza tabelaryczne
zestawienie składników osocza
krwi, moczu pierwotnego i
ostatecznego,
- uzasadnia, że oddawanie moczu
jest odruchem bezwarunkowym,
244
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wymienia najczęstsze przyczyny
chorób, układu wydalniczego
- wyjaśnia, dlaczego należy dbać
o higienę intymną.
Krążenie
- wymienia narządy budujące
układ krwionośny,
- wymienia rodzaje naczyń
krwionośnych oraz podaje ich
funkcje,
- wskazuje położenie serca,
określa jego wielkość i kształt,
- wymienia obiegi krwi i podaje
ich rolę,
- wymienia narządy budujące
układ krwionośny,
- wymienia rodzaje naczyń
krwionośnych oraz podaje ich
funkcje,
- wymienia obiegi krwi i podaje
ich rolę,
- dokonuje pomiaru tętna i
ciśnienia tętniczego,
- podaje funkcje krwi,
- wykazuje związek budowy
narządów układu wydalniczego
z pełnionymi przez nie
funkcjami,
- omawia udział układu
wydalniczego w utrzymaniu
homeostazy,
- projektuje i uzupełnia tabelę, w
której znajdą się informacje
na temat chorób nerek i dróg
moczowych, ich przyczyn,
głównych objawów i sposobów
zapobiegania,
- opracowuje zasady
postępowania służące
zachowaniu układu
wydalniczego w dobrej
kondycji.
i jakościowej analizy moczu
w diagnostyce chorób układu
wydalniczego,
- konstruuje drzewo decyzyjne
dotyczące zachowań mających
na celu zachowanie układu
wydalniczego w dobrej
kondycji.
- interpretuje wyniki pomiarów
tętna i ciśnienia tętniczego,
- omawia związek między
prawidłową pracą serca
a tętnem i ciśnieniem,
- omawia związek między
budową naczyń krwionośnych
a pełnionymi przez nie
funkcjami,
- wyjaśnia na schemacie
przepływ krwi w obiegu małym i
dużym,
- uzasadnia, że krew jest tkanką
łączną płynną,
- rozpoznaje w obrazie
mikroskopowym składniki
morfotyczne krwi,
- wykazuje związek budowy
krwinek z pełnionymi przez nie
- omawia budowę serca,
- wskazuje położenie i rolę
zastawek w sercu,
- omawia rolę krążenia
wieńcowego,
- omawia cykl pracy serca,
- wskazuje najistotniejsze różnice
między krążeniem płucnym
a ustrojowym,
- rozróżnia na preparacie
mikroskopowym tętnicę i żyłę,
- konstruuje i wypełnia tabelę
zawierającą informacje na
temat erytrocytów, płytek krwi i
leukocytów,
- omawia, korzystając
ze schematu, mechanizm
transportu tlenu i dwutlenku
węgla przez hemoglobinę,
245
-
-
kontrolowanym u dorosłych
przez mózgowie,
dokonuje analizy wyników
badania moczu,
wskazuje składniki moczu
ostatecznego będące objawem
stanu chorobowego,
określa sytuację wymagającą
dializy,
wyjaśnia, na czym polega zabieg
dializy.
- wyjaśnia rolę ośrodków
automatyzmu pracy serca,
- planuje i przeprowadza
doświadczenie wykazujące
wpływ wysiłku fizycznego na
tętno i ciśnienie krwi,
- wskazuje badanie EKG, jako
źródło wiedzy o stanie i pracy
serca,
- przedstawia na schemacie
mechanizm krzepnięcia krwi,
- uzasadnia przydatność wiedzy
o grupach krwi i czynniku Rh
w życiu człowieka,
- objaśnia istotę konfliktu
serologicznego po niewłaściwie
przeprowadzonej transfuzji
i podczas ciąży,
- uzasadnia znaczenie badań
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Odporność
- wymienia główne składniki krwi i
podaje ich rolę,
- wyjaśnia terminy: osocze,
surowica, fibrynogen
- wymienia elementy układu
limfatycznego,
- wskazuje na planszy położenie
narządów limfatycznych,
- wymienia funkcje układu
limfatycznego,
- wymienia czynniki mające
wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie układu
krążenia,
- wymienia choroby układu
krążenia
- wyjaśnia znaczenie terminu
nadciśnienie tętnicze.
funkcjami,
- analizuje i interpretuje wyniki
badania krwi,
- uzasadnia, że krew jest
bezcennym lekiem,
- podaje znaczenie banków krwi,
- wymienia funkcje narządów
limfatycznych,
- omawia mechanizm
powstawania limfy,
- porównuje skład osocza krwi
i limfy,
- omawia związek między
układem limfatycznym
a układem krwionośnym,
- wskazuje na planszach miejsca
połączenia układu
limfatycznego z krwionośnym,
- charakteryzuje przyczyny,
przebieg i skutki chorób układu
krążenia,
- podejmuje decyzje mające na
celu zachowanie układu
krążenia w dobrej kondycji.
- objaśnia podstawy
wyodrębnienia czterech
głównych grup krwi i czynnika
Rh,
- uzasadnia, że transfuzja jest
zabiegiem ratującym życie
w przypadku znacznej utraty
krwi,
- przedstawia możliwości
przetaczania różnych grup krwi,
- podaje podobieństwa i różnice
między układem krwionośnym
a limfatycznym,
- omawia funkcje narządów
limfatycznych,
- projektuje i uzupełnia tabelę
zawierającą informacje na
temat budowy, położenia
i funkcji poszczególnych
narządów limfatycznych,
- odróżnia tzw. cholesterol dobry
od złego,
- uzasadnia zależność między
obecnością cholesterolu LDL
a miażdżycą,
- wymienia inne (niż cholesterol)
czynniki zwiększające ryzyko
zmian miażdżycowych,
- wykazuje związek między
trybem życia a stanem układu
krążenia.
parametrów krwi w diagnostyce
wielu chorób,
- przygotowuje mapę skojarzeń
dotyczącą budowy krwi,
- wykazuje związek budowy
narządów limfatycznych
z pełnionymi przez nie
funkcjami,
- charakteryzuje budowę sieci
naczyń układu limfatycznego,
- omawia sposoby leczenia
choroby wieńcowej
(angioplastyka i by-passy),
- omawia znaczenie
koronarografii w diagnostyce
chorób serca,
- opracowuje zasady
postępowania w profilaktyce
chorób układu krążenia.
- wymienia elementy układu
odpornościowego,
- podaje rodzaje odporności
(swoista i nieswoista),
- omawia znaczenie szczepień
ochronnych w profilaktyce
- wyjaśnia termin antygen,
- uzasadnia, że elementy układu
odpornościowego należą
jednocześnie do innych
układów narządów,
- wymienia mechanizmy
- omawia mechanizm działania
komórek układu
odpornościowego (limfocytów i
makrofagów),
- dostrzega różnice między
działaniem makrofagów
- wyjaśnia znaczenie
autoantygenów (HLA) dla
organizmu,
- wskazuje cechy różniące
surowicę odpornościową
i szczepionkę,
246
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ochrona
chorób,
- analizuje kalendarz
obowiązkowych szczepień,
- podaje przykłady zaburzeń
w funkcjonowaniu układu
odpornościowego,
- wyjaśnia terminy: alergia i
alergen,
- wyjaśnia znaczenie
wykonywania testów
alergicznych,
- wymienia sposoby zakażenia się
HIV.
zapewniające odporność
nieswoistą,
- przedstawia kryteria podziału
odporności swoistej na czynną
i bierną oraz naturalną
i sztuczną,
- tworzy mapę skojarzeń
dotyczącą rodzajów odporności,
- wyjaśnia termin: choroby
z autoagresji,
- dokonuje podziału czynników
wywołujących niedobory
odporności na wrodzone
i nabyte,
- wykazuje świadomość, że
transplantacja może być
czasem jedynym i skutecznym
zabiegiem ratującym życie,
- omawia obowiązujące w Polsce
przepisy dotyczące pobierania
tkanek i narządów do
przeszczepów.
i limfocytów typu B,
- przedstawia kolejne linie obrony
organizmu zagrożonego
wniknięciem antygenu,
- omawia związek między
budową przeciwciała a jego
działaniem,
- podaje przykłady chorób
z autoagresji i ich objawy,
- objaśnia mechanizm
powstawania alergii,
- wyjaśnia, dlaczego organizm
biorcy odrzuca przeszczepione
tkanki i narządy,
- wymienia sposoby
postępowania mające na celu
zwiększenie szans na
przyjęcie przeszczepu,
- podejmuje świadomą decyzję
o woli oddania tkanek
i narządów po swojej śmierci.
- uzasadnia konieczność
współdziałania mechanizmów
odporności swoistej
i nieswoistej w zwalczaniu
antygenów,
- opracowuje zalecenia służące
zachowaniu układu
odpornościowego w dobrej
kondycji,
- projektuje i wykonuje ulotkę
zawierającą najważniejsze
informacje na temat zakażenia
HIV i choroby AIDS.
- wymienia warstwy skóry
(naskórek, skóra właściwa) oraz
warstwę podskórną,
- wymienia wytwory naskórka,
- wymienia czynniki zewnętrzne
wpływające na stan skóry
(temperatura otoczenia,
promieniowanie UV),
- wymienia choroby skóry
(opryszczka wargowa, grzybice,
wszawica, świerzb).
- wymienia funkcje skóry
(ochronna, termoregulacyjna,
receptorowa, wydalnicza
i wydzielnicza),
- omawia budowę
poszczególnych warstw skóry
oraz warstwy podskórnej,
- wskazuje różnice
w rozmieszczeniu gruczołów
potowych i łojowych,
- wymienia skutki oddziaływania
na skórę zbyt wysokiej i zbyt
niskiej temperatury,
- omawia skutki zaburzeń
w funkcjonowaniu gruczołów
- omawia budowę i funkcje
wytworów naskórka,
- wykazuje związek budowy skóry
z jej funkcjami,
- dowodzi, że odcień skóry
i włosów zależy od ilości
zawartej w nich melaniny,
- rozpoznaje zmiany na skórze
wymagające konsultacji
lekarskiej,
- przedstawia znaczenie
diagnostyki skórnej,
- opracowuje zasady pielęgnacji
skóry w okresie dojrzewania,
- korzysta z różnych źródeł
- prowadzi obserwacje
mikroskopowe skóry i jej
wytworów,
- wyjaśnia, na czym polega udział
skóry w procesie termoregulacji,
- wykazuje związek między
nadmierną ilością promieni UV
a chorobami skóry i układu
odpornościowego,
- charakteryzuje pasożytnicze
choroby skóry,
- omawia przyczyny i skutki
alergii skórnych.
247
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
skóry (trądzik i nadmierna
potliwość),
- opracowuje zasady
postępowania służące
zachowaniu skóry w dobrej
kondycji.
informacji dotyczących higieny
skóry.
Regulacja
hormonalna
- wymienia i wskazuje na planszy
najważniejsze gruczoły
dokrewne,
- wyjaśnia terminy: gruczoł
dokrewny i hormon,
- objaśnia, na czym polega
nadczynność i niedoczynność
gruczołów dokrewnych,
- podaje przykłady chorób
będących wynikiem zaburzeń
w funkcjonowaniu gruczołów
dokrewnych,
- uzasadnia konieczność
spożywania soli jodowanej.
- omawia budowę
najważniejszych gruczołów
dokrewnych,
- wymienia główne hormony
przysadki, tarczycy, przytarczyc,
grasicy, trzustki, nadnerczy
i gonad,
- podaje rolę hormonów
w regulacji procesów życiowych
i utrzymaniu homeostazy,
- określa wpływ adrenaliny na
funkcjonowanie organizmu
podczas stresu,
- podaje związek cukrzycy
z niedoborem insuliny,
- uzasadnia konieczność
zachowania odpowiedniej diety
przy wybranych chorobach
związanych z zaburzeniami
w funkcjonowaniu gruczołów
dokrewnych kontrolnych
mających na celu oznaczanie
stężenia hormonów.
- porównuje działanie układu
nerwowego i układu
hormonalnego wykazując
podobieństwa i różnice,
- wykazuje łączność między
układem nerwowym
a hormonalnym,
- uzasadnia nadrzędność
przysadki mózgowej w stosunku
do gruczołów jej podległych,
- wykazuje, że trzustka i gonady
to gruczoły o podwójnym
działaniu,
- projektuje i wykonuje tabelę
zawierającą przyczyny, objawy
i skutki nadczynności oraz
niedoczynności wybranych
gruczołów dokrewnych,
- podaje zasady profilaktyki
wybranych chorób
wynikających z zaburzeń
w pracy układu hormonalnego.
- omawia rolę podwzgórza
w regulacji hormonalnej,
- charakteryzuje mechanizm
antagonistycznego działania
hormonów na przykładzie
hormonów trzustki,
- omawia rolę antagonistycznego
działania hormonów w regulacji
wydzielania hormonów
o przeciwnym działaniu,
- wyjaśnia, dlaczego nie można
zażywać środków i leków
hormonalnych bez
porozumienia z lekarzem,
- wykazuje pozytywną
i negatywną rolę adrenaliny.
Regulacja nerwowa
- wymienia funkcje układu
nerwowego,
- wskazuje na planszy rodzaje
komórek wchodzących w skład
tkanki nerwowej (nerwowe
i glejowe) i podaje ich rolę,
- wymienia i wskazuje na modelu
- dokonuje podziału układu
nerwowego pod względem
anatomicznym
i czynnościowym,
- wykazuje związek budowy
neuronu z pełnioną funkcją
i szybkością przepływu impulsu,
- dokonuje podziału mózgowia
pod względem rozwojowym
i czynnościowym,
- konstruuje tabelę zawierającą
informacje na temat roli
poszczególnych części
mózgowia,
- uzasadnia konieczność
występowania antagonizmu
czynnościowego między częścią
współczulną a przywspółczulną
autonomicznego układu
nerwowego,
- wymienia płaty w korze
248
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
części mózgowia,
- określa położenie rdzenia
kręgowego,
- wymienia narządy unerwiane
przez układ somatyczny i przez
układ wegetatywny,
- wskazuje na planszy i nazywa
elementy obwodowego układu
nerwowego,
- wymienia rodzaje nerwów
(czaszkowe i rdzeniowe),
- wymienia rodzaje odruchów
(warunkowe i bezwarunkowe),
- podaje przykłady odruchów
bezwarunkowych
i warunkowych,
- wymienia choroby układu
nerwowego (padaczka,
zaburzenia ruchowe, czucia
i czynności odruchowych),
- podaje przykłady zaburzeń
psychicznych (nerwice,
depresja),
- podaje przykłady pozytywnego
i negatywnego oddziaływania
stresu,
- przedstawia sposoby radzenia
sobie ze stresem,
- wymienia części narządu
wzroku (aparat ochronny,
aparat ruchowy i gałka oczna),
- podaje funkcje aparatu
ochronnego i aparatu
ruchowego gałki ocznej,
- przedstawia, korzystając
z planszy, drogę światła w oku,
- wymienia wady wzroku,
- omawia, korzystając z modelu
i planszy, budowę
poszczególnych
części centralnego
układu nerwowego,
- wykazuje konieczność ochrony
centralnego układu nerwowego
przed uszkodzeniami,
- omawia budowę nerwu,
- objaśnia budowę nerwów
czuciowych, ruchowych
i mieszanych,
- wykazuje związek budowy
nerwu z pełnionymi funkcjami,
- wyjaśnia termin łuk odruchowy wymienia elementy łuku
odruchowego,
- podaje przyczyny i objawy
chorób ośrodkowego
i obwodowego układu
nerwowego,
- wykazuje związek między
występowaniem chorób
ośrodkowego i obwodowego
układu nerwowego a trybem
życia,
- opracowuje zasady
postępowania służące
zachowaniu układu nerwowego i
psychiki w dobrej kondycji,
- opracowuje wzorcowy rozkład
zajęć gimnazjalisty w ciągu dnia
z uwzględnieniem zasad higieny
umysłowej,
- wyróżnia elementy
poszczególnych części
oka, wskazując je na
planszy
249
- - omawia budowę rdzenia
kręgowego oraz wymienia
ośrodki w nim zlokalizowane,
- przedstawia na schematycznym
rysunku budowę synapsy
i omawia jej działanie,
- wykonuje schemat łuku
odruchowego i wyjaśnia, jaką
funkcję pełni każdy jego
element,
- wskazuje podobieństwa
i różnice między odruchem
bezwarunkowym
a warunkowym,
- przedstawia znaczenie
odruchów warunkowych
w życiu człowieka,
- wykazuje związek zaburzeń
psychicznych ze stresem,
- wymienia rodzaje stresorów
oraz podaje skutki ich
oddziaływania na organizm,
- uzasadnia, że nerwice i depresje
to skutki oddziaływania
długotrwałego stresu,
- ocenia własną wrażliwość na
stres,
- dowodzi negatywnych skutków
stosowania tzw. pseudometod
w pokonywaniu stresu,
- porównuje czopki i pręciki,
- wyjaśnia, na czym polega
adaptacja oka,
- projektuje i uzupełnia tabelę
zawierającą informacje
o wadach wzroku, ich
przyczynach i sposobach
-
-
-
-
mózgowej oraz ośrodki w nich
zlokalizowane,
omawia mechanizm
powstawania odruchu
warunkowego,
planuje, przeprowadza
i dokumentuje doświadczenie
badające reakcję źrenic na
zmianę natężenia światła,
wyjaśnia terminy: neurologia i
psychiatria,
odróżnia zadania neurologa
od zadań psychiatry,
omawia znaczenie diagnostyki
w rozpoznawaniu wybranych
chorób układu nerwowego,
uzasadnia, że stres jest
zaburzeniem homeostazy
organizmu,
wykazuje związek układu
hormonalnego i układu
nerwowego z reakcją
organizmu na stres,
planuje i przeprowadza
doświadczenie wykazujące
obecność plamki ślepej
na siatkówce,
wykazuje związek między
budową kanałów półkolistych
a utrzymaniem równowagi,
omawia działanie narządu
równowagi,
wyjaśnia podłoże choroby
lokomocyjnej i podaje przykłady
sytuacji ją wywołujących,
przeprowadza i dokumentuje
doświadczenie badające
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wymienia i wskazuje na modelu
części narządu słuchu (ucho
zewnętrzne, środkowe
i wewnętrzne),
- określa hałas, jako podstawową
przyczynę zaburzeń
funkcjonowania narządu
słuchu,
- podaje przykłady dźwięków
o różnym natężeniu,
- wskazuje położenie narządów
powonienia, smaku i dotyku,
- wymienia podstawowe smaki,
- wylicza bodźce odbierane przez
skórę.
i modelu oka,
- wykazuje związek budowy
elementów oka z pełnionymi
przez nie funkcjami,
- wyodrębnia części układu
optycznego oka,
- objaśnia rolę soczewki
w akomodacji oka,
wykonuje
schematyczny
rysunek
przedstawiający
powstanie obrazu na siatkówce,
- wskazuje na planszy i omawia
budowę poszczególnych
elementów ucha,
- omawia rolę poszczególnych
elementów ucha,
- omawia związek między
budową poszczególnych
elementów ucha a pełnionymi
przez nie funkcjami,
- objaśnia negatywne następstwa
działania hałasu na narząd
słuchu i cały organizm,
- formułuje zalecenia
postępowania służącego
zachowaniu narządu słuchu
w dobrej kondycji,
- opisuje kubki smakowe, jako
właściwy narząd smaku,
- podaje rozmieszczenie kubków
smakowych na języku,
- omawia budowę, działanie
i znaczenie receptorów
węchowych,
- wymienia receptory skóry, podaje rozmieszczenie
receptorów w skórze.
250
korygowania,
- uzasadnia konieczność
poddawania się okresowym
badaniom wzroku,
- przedstawia drogę bodźca
dźwiękowego od momentu
wychwycenia przez ucho fali
dźwiękowej do momentu
odbioru informacji dźwiękowej,
- określa górną granicę
częstotliwości i natężenia
dźwięku bezpiecznego dla ucha
człowieka,
- wskazuje położenie narządu
równowagi i omawia jego
budowę,
- uzasadnia potrzebę
wykonywania badań
diagnostycznych ucha,
- wyjaśnia, dlaczego zmysł węchu
nie chroni w pełni człowieka
przed zatruciem substancjami
lotnymi,
- uzasadnia, że skóra może
być uznawana za narząd
zmysłu dotyku,
- charakteryzuje znaczenie
innych receptorów
zlokalizowanych w skórze
w reakcjach obronnych
organizmu na niekorzystne
bodźce ze środowiska.
gęstość rozmieszczenia
receptorów dotyku w skórze,
- projektuje i uzupełnia tabelę,
w której porównuje
funkcjonowanie receptorów
smaku i węchu.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ruch
- wymienia układy narządów
tworzące układ ruchu,
- uzasadnia, dlaczego szkielet jest
bierną częścią układu ruchu,
a mięśnie – czynną
- podaje podstawową funkcję
szkieletu,
- wymienia części szkieletu
oraz podaje ich funkcję,
- wymienia rodzaje połączeń
kości,
- wyróżnia w szkielecie człowieka
część osiową, obręcze
i kończyny oraz wskazuje je na
modelu,
- wymienia części szkieletu
osiowego,
- wskazuje na modelu
trzewioczaszkę i
mózgoczaszkę oraz podaje ich
funkcje,
- wymienia odcinki kręgosłupa,
- podaje rolę szkieletu kończyn,
- wyjaśnia termin mięsień
szkieletowy,
- wymienia funkcje mięśni
szkieletowych,
- wymienia ważniejsze mięśnie
szkieletowe, wskazuje ich
położenie i podaje funkcję,
- wymienia czynniki sprzyjające
powstawaniu wad postawy,
- podaje przykłady urazów
mechanicznych (skręcenie
i zwichnięcie stawu
oraz złamanie kości),
- wymienia główne choroby
układu ruchu.
- wskazuje inne funkcje szkieletu
niż miejsce przyczepu dla
mięśni szkieletowych,
- dokonuje podziału kości
ze względu na ich kształt,
- rozpoznaje na podstawie opisu
wskazane kości i wskazuje je na
modelu,
- wykazuje związek między
kształtem kości a funkcjami
pełnionymi przez daną część
szkieletu,
- omawia budowę stawu,
- wyjaśnia, dlaczego
w organizmie występują różne
połączenia kości (ścisłe,
półścisłe),
- wymienia i wskazuje na modelu
kości mózgoczaszki
i trzewioczaszki,
- opisuje związek budowy czaszki
z pełnionymi przez nią
funkcjami,
- omawia budowę klatki
piersiowej,
- uzasadnia związek budowy
klatki piersiowej z pełnionymi
przez nią funkcjami,
- omawia budowę kręgu,
- wymienia funkcje krążków
międzykręgowych,
- charakteryzuje obręcz, jako
element łączący kończyny
ze szkieletem osiowym,
- wymienia i wskazuje na modelu
kości kończyn,
- rozpoznaje i wskazuje na
251
- omawia budowę kości długiej,
- dostrzega i wskazuje różnice
między tkanką kostną zbitą
a gąbczastą,
- wykazuje związek budowy
tkanki chrzęstnej z pełnionymi
funkcjami,
- rozpoznaje tkankę chrzęstną
i kostną w obrazie
mikroskopowym
- wskazuje na modelu stawy
o różnej ruchomości,
- podaje nazwy stawów o różnej
ruchomości i objaśnia ich
działanie,
- wskazuje różnice w budowie
kręgów pochodzących z różnych
odcinków kręgosłupa oraz
wyjaśnia przyczyny tych różnic,
- uzasadnia znaczenie
naturalnych krzywizn
kręgosłupa (lordozy i kifozy),
- omawia budowę obręczy
barkowej i miednicznej,
- podaje różnice w budowie
miednicy kobiet i mężczyzn,
- udowadnia, że kończyny mają
wspólny plan budowy,
- omawia budowę mięśnia
szkieletowego,
- wykonuje obserwacje
mikroskopowe tkanek
mięśniowych,
- -odróżnia tkankę mięśniową
szkieletową od innych tkanek
mięśniowych,
- wymienia czynniki niezbędne
- planuje i przeprowadza
doświadczenie wykazujące rolę
soli mineralnych w kościach uzasadnia, że obecność
w kościach związków
nieorganicznych i organicznych
umożliwia im pełnienie
wyznaczonych funkcji,
- wykonuje mapę skojarzeń
dotyczącą części szkieletu,
kości wchodzących w ich skład
oraz położenia względem siebie,
- wykazuje związek między
obecnością w kończynach kości
długich a pełnionymi przez nie
funkcjami,
- uzasadnia związek między
rozwojem mięśni a aktywnością
fizyczną,
- omawia konsekwencje
przetrenowania,
- objaśnia, na czym polega
reumatoidalne zapalenie
stawów,
- wyjaśnia konieczność
rehabilitacji po urazach,
- wykazuje związek między
aktywnością fizyczną
a prawidłowym
funkcjonowaniem układu ruchu
oraz gęstością i masą kości.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
planszy określone mięśnie,
- dokonuje podziałów mięśni
według różnych kryteriów,
- podaje przykłady mięśni
o działaniu antagonistycznym,
- omawia związek między
aktywnością fizyczną
a utrzymaniem organizmu
w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej,
- wykazuje szkodliwość dopingu,
- charakteryzuje wskazane
choroby układu ruchu,
uwzględniając ich przyczyny
i leczenie,
- wykonuje barwny odcisk stopy i
ocenia prawidłowość jej
wysklepienia,
- opracowuje zasady
postępowania służące
zachowaniu układu ruchu
w dobrej kondycji.
Rozmnażanie,
wzrost i rozwój
- wymienia i wskazuje na planszy
męskie narządy płciowe
wewnętrzne (jądra, najądrza,
nasieniowody) i zewnętrzne
(prącie, moszna),
- podaje główne zadania
męskiego układu rozrodczego,
- wymienia i wskazuje na planszy
żeńskie narządy płciowe
zewnętrzne (wzgórek łonowy,
wargi sromowe, łechtaczka)
i wewnętrzne (jajniki, jajowody,
macica, pochwa),
- wskazuje jajowód, jako miejsce
zapłodnienia, a macicę jako
- charakteryzuje narządy
budujące układ rozrodczy
męski,
- wykazuje związek budowy
męskich narządów rozrodczych
z pełnionymi przez nie
funkcjami,
- przedstawia budowę plemnika i
funkcje jego poszczególnych
elementów,
- wymienia zadania żeńskiego
układu rozrodczego,
- charakteryzuje budowę
narządów żeńskiego układu
rozrodczego,
252
-
-
do pracy mięśni (źródła energii
i impuls nerwowy) oraz omawia
ich znaczenie,
charakteryzuje rodzaje
skurczów mięśni,
charakteryzuje najczęstsze
wady postawy,
wykazuje związek między
wadami postawy a własnym
postępowaniem,
omawia przyczyny i skutki
wskazanych chorób układu
ruchu (krzywica, osteoporoza),
opisuje urazy kończyn,
wykazuje związek między
płaskostopiem a czynnikami mu
sprzyjającymi.
- wymienia i wskazuje na planszy
męskie gruczoły dodatkowe
oraz podaje ich funkcje,
- wyjaśnia, z czego składa
się nasienie (sperma),
- omawia budowę komórki
jajowej,
- charakteryzuje różnice
w budowie plemnika i komórki
jajowej,
- wymienia etapy cyklu
miesiączkowego,
- odczytuje z wykresu zmiany
poziomu estrogenów
i progesteronu,
- objaśnia związek między
produkcją testosteronu
a funkcjonowaniem męskiego
układu rozrodczego,
- charakteryzuje etapy cyklu
miesiączkowego, uwzględniając
rolę hormonów oraz zmiany
zachodzące w jajniku i błonie
śluzowej macicy,
- analizuje rolę ciałka żółtego,
- opisuje objawy napięcia
przedmiesiączkowego,
- podaje różnice
w funkcjonowaniu układu
rozrodczego męskiego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
miejsce rozwoju zarodka
i płodu,
- wymienia główne choroby
układu rozrodczego,
- wskazuje kontakty płciowe, jako
główne źródło zakażeń układu
rozrodczego męskiego
i żeńskiego,
- wyjaśnia terminy: zapłodnienie,
ciąża, ciąża mnoga,
- wymienia etapy rozwoju
wewnątrzmacicznego,
- podaje czas trwania okresu
zarodkowego i płodowego,
- wyjaśnia, co to jest poród
i połóg,
- wymienia symptomy ciąży,
- podaje rolę testu ciążowego,
- wymienia czynniki pozytywnie i
negatywnie wpływające na
rozwój prenatalny,
- wymienia okresy rozwoju
osobniczego człowieka,
- wymienia objawy dojrzewania
biologicznego dziewcząt
i chłopców,
- uzasadnia konieczność
przestrzegania zasad higieny,
szczególnie w okresie
dojrzewania.
- wykazuje związek budowy
narządów żeńskiego układu
rozrodczego z pełnionymi przez
nie funkcjami,
- wyjaśnia terminy: pokwitanie i
przekwitanie,
- konstruuje i wypełnia tabelę
zawierającą nazwy głównych
chorób układu rozrodczego,
czynnik je wywołujący i objawy,
- opracowuje zasady
postępowania pozwalające na
utrzymanie układu rozrodczego
w dobrej kondycji,
- konstruuje drzewo decyzyjne
dotyczące profilaktyki chorób
przenoszonych droga płciową,
- wymienia zmiany zachodzące
w organizmie kobiety podczas
ciąży,
- wskazuje kryterium podziału na
okres zarodkowy i płodowy,
- wymienia funkcje łożyska,
- charakteryzuje zmiany
zachodzące w organizmie matki
podczas połogu,
- określa odpowiedni moment na
zajście w ciążę,
- uzasadnia konieczność
sterowania płodnością,
- wyjaśnia termin antykoncepcja, uzasadnia konieczność
wykonania badań prenatalnych
w określonych przypadkach,
- opracowuje zalecenia, których
powinna przestrzegać kobieta
podczas ciąży,
253
- wskazuje dni płodne i niepłodne
w cyklu miesiączkowym,
- wyjaśnia różnice miedzy
nosicielstwem HIV a chorobą
AIDS,
- opisuje zachowania
prowadzące do zakażenia HIV,
- korzystając z różnych źródeł
informacji, podaje sposoby
leczenia chorób układu
rozrodczego,
- omawia proces powstawania
zygoty,
- charakteryzuje kolejne etapy
rozwoju zarodka od momentu
zapłodnienia do momentu
zagnieżdżenia się w błonie
śluzowej macicy,
- opisuje procesy zachodzące od
chwili implantacji do końca
8. tygodnia ciąży,
- charakteryzuje okres płodowy,
- wymienia i omawia etapy
porodu,
- wymienia rodzaje metod
sterowania płodnością,
- podaje wady i zalety
naturalnych i sztucznych metod
sterowania płodnością,
- wskazuje związek między
czynnikami środowiskowymi
(chemicznymi, fizycznymi
i biologicznymi) a powstaniem
wad rozwojowych płodu,
wykazuje,
że
okres
noworodkowy
jest
przystosowaniem do zupełnie
i żeńskiego,
- wyjaśnia konieczność
regularnych wizyt kobiety
u ginekologa,
- omawia znaczenie badań
cytologicznych,
- wymienia choroby przenoszone
drogą płciową, przeciw którym
można się zaszczepić,
- omawia skutki nieleczenia kiły
i rzeżączki,
- wyjaśnia znaczenie rozwoju
błon płodowych podczas
rozwoju zarodkowego
człowieka,
- wskazuje rozmieszczenie
i omawia funkcje błon
płodowych,
- wykazuje związek budowy
łożyska z funkcjami, które pełni,
- rozróżnia procesy prowadzące
do rozwoju bliźniąt
jednojajowych i dwujajowych,
- opracowuje, korzystając
z różnych źródeł,
oraz prezentuje skutki palenia
tytoniu i picia alkoholu przez
kobietę będącą w ciąży,
- objaśnia, na czym polega
płodowy zespół tytoniowy i
alkoholowy,
- uzasadnia, że na pełną
dojrzałość składają się:
dojrzałość biologiczna, fizyczna,
psychiczna i społeczna,
- bierze udział w dyskusji na
temat przygotowania rodziców
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Współczesne
zagrożenia zdrowia
- wymienia czynniki wywołujące
choroby (biologiczne i nie
biologiczne),
- podaje drogi wnikania do
organizmu czynników
chorobotwórczych
(pokarmowa, oddechowa,
kontakt płciowy i skóra),
- podaje przykłady chorób
cywilizacyjnych,
- wymienia przykłady chorób
społecznych,
- wymienia rodzaje czynników
środowiskowych
przyczyniających się do rozwoju
chorób nowotworowych,
- podaje przykłady chemicznych
środków uzależniających
- wymienia konsekwencje
przyjmowania substancji
uzależniających (fizyczne
i psychiczne),
- podaje czas trwania
poszczególnych okresów
rozwoju osobniczego człowieka,
- charakteryzuje okres
noworodkowy,
- charakteryzuje okresy:
niemowlęcy oraz wczesnego
i późnego dzieciństwa,
uwzględniając rozwój fizyczny
i psychiczny,
- charakteryzuje dorosłość, jako
najdłuższy okres w życiu
człowieka,
- wymienia zmiany zachodzące
podczas starzenia się.
innych warunków niż te, które
panują w organizmie matki,
- porównuje zmiany zachodzące
w okresie dojrzewania
u dziewcząt i u chłopców,
- określa zmiany, które zachodzą
w psychice dojrzewającego
człowieka.
do narodzin dziecka,
- wykazuje związek między
intensywnością starzenia się
a trybem życia.
- wyjaśnia terminy: zdrowie i
choroba,
- podaje źródła zakażenia
drobnoustrojami
chorobotwórczymi
i pasożytami,
- proponuje działania mające na
celu zapobieganie zakażeniom
czynnikami chorobotwórczymi,
- przestrzega zaleceń lekarza
podczas leczenia infekcji,
- podaje kryteria wyróżnienia
chorób cywilizacyjnych
i społecznych,
- konstruuje i uzupełnia tabelę
zawierającą wybrane choroby
cywilizacyjne, ich przyczyny
i sposoby zapobiegania,
- wykazuje związek między
trybem życia
a zachorowalnością na choroby
nowotworowe,
- odróżnia osobnika chorego
od nosiciela,
- wymienia czynniki wywołujące
choroby zakaźne i pasożytnicze,
- podaje przykłady chorób
wywołanych przez czynniki
zakaźne i pasożytnicze,
- charakteryzuje drogi
rozprzestrzeniania się
czynników chorobotwórczych, uzasadnia związek między
trybem życia a zakaźne
i pasożytnicze na choroby
nowotworowe,
- wskazuje różnice między
nowotworami łagodnymi a
złośliwymi,
- dokonuje analizy potencjalnych
czynników rakotwórczych
obecnych w środowisku
człowieka,
- opracowuje listę okresowych
- uzasadnia konieczność
zapoznania się z treścią ulotki
informacyjnej przed
zastosowaniem leku,
- przedstawia zasady, których
należy przestrzegać podczas
zażywania leków,
- przygotowuje metaplan
dotyczący problemu zakażeń
chorobami pasożytniczymi
i zakaźnymi,
- objaśnia sposoby walki
z nowotworami,
- uzasadnia znaczenie badań
mammograficznych
i cytologicznych w profilaktyce
nowotworów piersi i szyjki
macicy,
- przewiduje indywidualne i
społeczne skutki chorób
cywilizacyjnych
oraz społecznych,
254
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wymienia skutki uzależnień od
substancji chemicznych
(nikotynizm, narkomania,
alkoholizm).
- opracowuje zasady
postępowania dotyczące
unikania potencjalnych
czynników rakotwórczych,
- odróżnia konsekwencje
psychiczne uzależnień od
konsekwencji fizycznych,
- określa moment, w którym
młodzi ludzie najczęściej sięgają
po środki uzależniające,
- wykonuje plakat lub ulotkę na
temat przyczyn i skutków
uzależnień od substancji
chemicznych lub nowych
technologii,
- opracowuje zasady
postępowania w sytuacjach
sprzyjających powstawaniu
uzależnień (postawa
asertywna).
-
-
badań kontrolnych, które
należy systematycznie
przeprowadzać,
objaśnia mechanizm
powstawania uzależnienia,
uzasadnia, że każda forma
uzależnienia jest szkodliwa,
rozpoznaje objawy uzależnienia
u siebie i u innych,
omawia wpływ alkoholu na
organizm człowieka,
uzasadnia związek palenia
tytoniu z chorobami różnych
narządów,
wymienia przyczyny łatwego
popadania w lekomanię,
przygotowuje metaplan
dotyczący chorób
cywilizacyjnych.
- objaśnia wpływ narkotyków na
organizm człowieka,
- omawia mechanizm
powstawania uzależnień
od nowych technologii,
- uzasadnia, dlaczego leczenie
uzależnień jest bardzo trudne,
a czasem prawie niemożliwe,
- bierze udział w dyskusji
dotyczącej przyczyn uzależnień
u młodych ludzi.
KLASA III:
DZIAŁ/OGÓLN
Y ZAKRES
Podstawy genetyki
Ocena dopuszczająca
(wymagania konieczne)
Uczeń:
- wyjaśnia terminy: genetyka,
zmienność, dziedziczność,
gen,
allel, genotyp, fenotyp,
- podaje przykłady cech
dominujących i recesywnych
u człowieka,
- podaje treść I prawa Mendla,
Ocena dostateczna
(wymagania podstawowe)
Uczeń:
- omawia badania Mendla
- oznacza allele dominujące
i recesywne oraz zapisuje ich
kombinacje,
- objaśnia I prawo Mendla,
- wykorzystuje treść I prawa
Mendla do zapisu wszystkich
255
Ocena dobra
(wymagania
rozszerzające)
Uczeń:
- konstruuje krzyżówkę
genetyczną,
- zapisuje w postaci krzyżówki
genetycznej doświadczenia
Mendla,
- określa stosunki fenotypowe
w pokoleniach F1 i F2,
Ocena bardzo dobra
(wymagania dopełniające)
Uczeń:
- określa stosunki genotypowe
w pokoleniach F1 i F2,
- wykonuje krzyżówki genetyczne
dotyczące dziedziczenia cech
u człowieka,
- rozpoznaje na schematycznych
rysunkach fazy mitozy,
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- wskazuje miejsce lokalizacji
materiału genetycznego
w komórce,
- rysuje i opisuje chromosom,
- wymienia rodzaje podziałów
komórkowych,
- podaje znaczenie mitozy,
- wskazuje komórki, w których
zachodzi mitoza,
- wskazuje komórki, w których
odbywa się podział mejotyczny,
- podaje ilość podziałów
odbywających się podczas
podziałów mitotycznych,
mejotycznych,
- potrafi wskazać liczbę
chromosomów decydujących
o płci człowieka,
- objaśnia, na czym polega
hemofilia i daltonizm,
- objaśnia, czym jest gen pod
względem chemicznym
i funkcjonalnym,
- wymienia elementy nukleotydu, podaje rodzaje nukleotydów
wchodzących w skład DNA
i RNA,
- wyjaśnia, w jaki sposób są
zapisane cechy organizmu,
- wymienia etapy realizacji
informacji genetycznej,
- wyjaśnia termin mutacja,
- wymienia rodzaje czynników
mutagennych,
- podaje przykłady czynników
mutagennych fizycznych
i chemicznych,
-
-
-
-
-
-
możliwych kombinacji alleli
w gametach,
wskazuje różnice w organizacji
materiału genetycznego
w dzielącej i niedzielącej się
komórce,
wyjaśnia terminy kariotyp
i chromosomy homologiczne,
omawia procesy składające się
na podział komórek,
wyjaśnia, co oznacza zapis „n”
i „2n”,
uzasadnia konieczność podziału
mejotycznego w komórkach
macierzystych gamet
i zarodników,
rozpoznaje pierwszy i drugi
podział mejotyczny,
odróżnia autosomy od
chromosomów płci,
wyjaśnia termin
heterogametyczność męska,
objaśnia, jak dziedziczy się płeć
u człowieka, wykonując
krzyżówkę genetyczną,
wyjaśnia, co to znaczy, że dana
cecha dziedziczy się razem z
płcią,
wyjaśnia termin genom,
przedstawia budowę
nukleotydu za pomocą
schematycznego rysunku,
opisuje, korzystając z planszy,
budowę podwójnej helisy DNA i
pojedynczej nici RNA,
charakteryzuje kod genetyczny,
wskazuje miejsce i cel
256
- analizuje kariotyp człowieka,
- uzasadnia konieczność
podziałów komórkowych,
- omawia przebieg mitozy,
- prowadzi obserwacje
mikroskopowe,
- charakteryzuje przebieg
pierwszego i drugiego podziału
mejotycznego,
- wyjaśnia, na czym polega
rekombinacja materiału
genetycznego,
- sporządza tabelę, w której
porównuje mejozę z mitozą,
- przedstawia sposób
dziedziczenia się cech
sprzężonych z płcią,
- dowodzi, dlaczego allele
recesywne zlokalizowane
w chromosomie X ujawniają się
częściej u mężczyzn niż
u kobiet,
- wyjaśnia, na czym polega
nosicielstwo allelu
warunkującego choroby,
- wyjaśnia, na czym polega reguła
komplementarności zasad
azotowych,
- przedstawia na modelach
proces replikacji DNA,
- uzasadnia konieczność procesu
replikacji dla funkcjonowania
komórki,
- uzasadnia konieczność procesu
transkrypcji w ekspresji genów,
- przedstawia proces transkrypcji
posługując się modelami
-
-
-
-
-
-
-
wskazując istotną cechę dla
danej fazy,
wskazuje moment replikacji
w cyklu komórkowym,
uzasadnia, dlaczego replikacja
musi być precyzyjna,
rozpoznaje na schematycznych
rysunkach poszczególne fazy
podziału mejotycznego,
wskazując istotną cechę każdej
fazy,
wykazuje związek I prawa
Mendla z podziałem
mejotycznym komórki,
dowodzi znaczenia
rekombinacji materiału
genetycznego u organizmów
rozmnażających się płciowo,
wykonuje krzyżówki genetyczne
dotyczące dziedziczenia cech
sprzężonych z płcią,
ustala stosunki fenotypowe i
genotypowe u potomstwa,
sporządza tabelę, w której
porównuje budowę DNA i RNA,
wymienia rodzaje RNA i podaje
ich funkcje,
oblicza zawartość procentową
poszczególnych zasad
azotowych w DNA na podstawie
podanej ilości jednej z nich,
wyjaśnia, z czego wynika
różnorodność komórek mimo
jednakowej informacji
genetycznej,
rozpoznaje kariotyp człowieka
z zespołem Downa, zespołem
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ekologia
- dokonuje podziału mutacji na
genowe i chromosomowe,
- wyjaśnia termin zmienność
organizmów,
- wymienia rodzaje zmienności,
- omawia przykłady wpływu
środowiska na fenotyp,
- odróżnia zmienność dziedziczną
od zmienności niedziedzicznej.
transkrypcji,
- wyjaśnia różnice między
informacją genetyczną a kodem
genetycznym,
- podaje kryteria podziału
mutacji na genowe
i chromosomowe,
- podaje przykłady chorób
będących wynikiem mutacji
genowych,
- omawia przyczyny i objawy
chorób spowodowanych
mutacjami genowymi,
- podaje przykłady chorób
spowodowanych mutacjami
chromosomowymi,
- uzasadnia, dlaczego zmienność
środowiskowa nie jest
zmiennością dziedziczną,
- przedstawia przyczyny
zmienności dziedzicznej,
- podaje przykłady zmienności
nukleotydów,
- oblicza, z ilu nukleotydów
składa się gen kodujący białko
o określonej liczbie
aminokwasów,
- wykonuje krzyżówkę
genetyczną, wykazując
prawdopodobieństwo
wystąpienia choroby
w przypadku, gdy obydwoje
rodzice są nosicielami,
- wskazuje różnice między
mutacjami genowymi
a chromosomowymi,
- omawia przyczyny i objawy
chorób wywołanych mutacjami
chromosomowymi,
- wykonuje krzyżówki genetyczne
związane z dziedziczeniem grup
krwi i czynnika Rh u człowieka.
Turnera i zespołem Klinefeltera,
- wykazuje związek między
wiekiem matki a urodzeniem
dziecka z zespołem Downa,
przedstawiając tę zależność na
wykresie,
- podaje przykłady cech
uwarunkowanych genetycznie
i będących wynikiem
oddziaływania środowiska,
- ocenia przydatność wiedzy
o wpływie czynników
genetycznych i środowiskowych
na cechy fenotypowe
organizmu.
- podaje znaczenie terminu
ekologia oraz wyjaśnia jego
pochodzenie i znaczenie,
- wymienia miejsca, gdzie mogą
być prowadzone badania
ekologiczne,
- określa rodzaje czynników
środowiska,
- porównuje warunki życia
w wodzie z wykorzystania
surowców wtórnych,
- analizuje ilość oraz skład
jakościowy odpadów
powstających w gospodarstwie
domowym,
- rozróżnia poziomy organizacji
życia będące przedmiotem
badań ekologicznych,
- podaje przykłady badań
prowadzonych w terenie i
przeprowadzanych
w laboratoriach,
- podaje przykłady wpływu
czynników biotycznych
i abiotycznych na organizmy,
- ocenia, które z czynników mają
parametry zmienne, a które
względnie stałe,
- wyjaśnia terminy tolerancja
ekologiczna i zakres tolerancji
- uzasadnia konieczność
prowadzenia badań
ekologicznych,
- wykazuje różnie między
ekologią a ochroną przyrody
i ochroną środowiska,
- dowodzi, że rozmieszczenie
organizmów na Ziemi wynika
z różnej tolerancji na
poszczególne czynniki
- objaśnia treść prawa minimum
Liebiga,
- interpretuje przebieg krzywych
tolerancji ekologicznej
- projektuje i przeprowadza
- wykazuje przekonanie
o użyteczności edukacji
ekologicznej w życiu
codziennym człowieka,
- ocenia stan czystości powietrza,
posługując się skalą porostową,
- wskazuje nisze ekologiczne
wybranych gatunków,
- uzasadnia, że nisze
ekologiczne różnych gatunków
nigdy nie są
identyczne,
- analizuje mechanizmy
regulujące liczebność populacji,
- omawia konsekwencje
konkurencji
257
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- aktywnie włącza się
w oszczędzanie wody w domu
i w szkole,
- wskazuje ogniwa w łańcuchu
pokarmowym,
- tworzy łańcuch pokarmowy
z danych organizmów
- charakteryzuje strukturę
wybranego ekosystemu,
posługując się piramidą
troficzną,
- wyjaśnia, co dzieje się
z materią, a co z energią
w ekosystemie,
- podaje kryteria podziału
zasobów naturalnych,
- wymienia przykłady zasobów
odnawialnych
i nieodnawialnych,
- wymienia przykłady
odnawialnych
i nieodnawialnych źródeł
energii,
- wyjaśnia termin zrównoważony
rozwój
- proponuje działania mające na
celu oszczędzanie energii
elektrycznej i wody w domu,
- projektuje i wykonuje plakat na
temat wykorzystania surowców
wtórnych,
- określa rodzaje czynników
środowiska,
- porównuje warunki życia
w wodzie z warunkami życia na
lądzie,
- rozróżnia cechy organizmów
ekologicznej,
- podaje przykłady praktycznego
wykorzystania wiedzy
o tolerancji ekologicznej
organizmów,
- planuje i przeprowadza
obserwacje populacji różnych
gatunków w terenie,
- określa strukturę przestrzenną
wybranego gatunku rośliny,
- przedstawia rozmieszczenie
osobników na danym terenie
w sposób graficzny,
- wykazuje na dowolnym
przykładzie, że symbioza jest
korzystna dla obu partnerów,
- charakteryzuje przystosowania
kwiatów do zapylania przez
zwierzęta,
- przedstawia czynniki
warunkujące konkurencję,
- przedstawia skutki konkurencji
międzygatunkowej,
- wymienia sposoby unikania
konkurencji,
- przedstawia na dowolnym,
przykładzie wzajemne
adaptacje pasożyta i żywiciela,
- wykazuje ścisły związek między
ożywioną częścią ekosystemu
a jego biotopem,
- charakteryzuje rolę
producentów, konsumentów i
destruentów w ekosystemie,
- opisuje rolę producentów,
konsumentów i destruentów
w obiegu materii oraz
258
-
-
-
-
-
-
obserwację porostów
w najbliższym otoczeniu,
wskazuje czynniki biotyczne
i abiotyczne mające wpływ na
liczebność i zagęszczenie
badanej populacji,
określa liczebność
i zagęszczenie populacji na
określonym terenie,
wskazuje na przykładach
przystosowania zwierząt
do zapylania,
dowodzi, że komensalizm jest
oddziaływaniem przynoszącym
korzyści jednemu gatunkowi,
charakteryzuje na dowolnym
przykładzie przystosowania
drapieżnika do drapieżnictwa
i jego ofiary do obrony,
uzasadnia tezę, że zjadający
i zjadani regulują wzajemnie
swoją liczebność,
opisuje przystosowania
pasożytów do obranej strategii
życiowej,
tworzy sieć pokarmową
z podanych organizmów,
dostrzega, że jeden organizm
może należeć do kilku
poziomów troficznych,
porównuje biocenozę pola
uprawnego z biocenozą lasu
pod kątem ich trwałości
i zachowania równowagi
biocenotycznej,
ilustruje schematycznie
krążenie materii i przepływ
wewnątrzgatunkowej dla
funkcjonowania danych
populacji,
- uzasadnia na przykładach, że
mutualizm i protokooperacja
mają cechy wspólne oraz różne,
- dowodzi, że protokooperacja
jest symbiozą nieobligatoryjną,
- planuje i przeprowadza
doświadczenia,
- wykazuje na odpowiednich
przykładach, że rośliny mają
mechanizmy obronne przed
zgryzaniem,
- przedstawia na przykładach
adaptacje ssaków
roślinożernych do odżywiania
się pokarmem roślinnym
- planuje, przeprowadza
i dokumentuje doświadczenie
badające działalność
destruentów,
- modeluje sytuację, gdy jeden
z organizmów sieci pokarmowej
zostanie wyeliminowany,
- dowodzi, że trwałość
ekosystemu zależy od jego
różnorodności gatunkowej,
- udowadnia, że ekosystem jest
układem samowystarczalnym,
- wykazuje związek między
zanieczyszczeniami środowiska
a nasileniem efektu
cieplarnianego,
- analizuje dane statystyczne
dotyczące przyczyn zmian
poziomu dwutlenku węgla
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
będące przystosowaniem do
życia w wodzie i na lądzie,
wyjaśnia termin populacja,
podaje przykłady populacji
z różnych środowisk,
wymienia rodzaje oddziaływań
nieantagonistycznych,
podaje przykłady organizmów
żyjących w symbiozie,
odróżnia oddziaływania
antagonistyczne od
nieantagonistycznych,
wymienia rodzaje oddziaływań
antagonistycznych,
wymienia elementy składowe
ekosystemu.
przepływie energii przez
ekosystem,
- analizuje obieg węgla,
- przedstawia skutki eksploatacji
zasobów nieodnawialnych,
- wskazuje zmiany zachodzące
w środowisku na skutek
intensyfikacji produkcji rolnej,
- przedstawia propozycje
racjonalnego gospodarowania,
zasobami przyrody zgodnie
z zasadą zrównoważonego
rozwoju,
- uzasadnia konieczność
ograniczenia wydobycia paliw
kopalnych,
- przedstawia korzyści
i zagrożenia wynikające
z budowy elektrowni
atomowych,
- proponuje działania mające na
celu ograniczenie ilości
odpadów w gospodarstwie
domowym,
- charakteryzuje sposoby
oczyszczania ścieków,
- opisuje, na czym polega
segregacja odpadów.
energii w ekosystemach,
- uzasadnia, jak ważny jest
dopływ energii słonecznej do
ekosystemów,
- wykazuje związek między
intensywną gospodarką rolną
a wyginięciem wielu gatunków,
- objaśnia, na czym polega
kumulacja szkodliwych
związków chemicznych
w organizmach,
- omawia mechanizm
powstawania efektu
cieplarnianego,
- przewiduje skutki globalnego
ocieplenia,
- uzasadnia konieczność
korzystania z alternatywnych
źródeł energii,
- podejmuje dyskusję na temat
budowy elektrowni jądrowych,
- opisuje metody bezpiecznego
składowania odpadów,
- wyjaśnia korzyści wynikające
z segregowania odpadów.
w powietrzu i zmian
temperatury na Ziemi,
- opracowuje projekt
oszczędzania energii w domu,
- podejmuje dyskusję na temat
budowy spalarni śmieci,
- uzasadnia konieczność ochrony
odnawialnych zasobów
przyrody.
- wyjaśnia terminy ewolucja i
ewolucjonizm,
- wyjaśnia, co oznacza określenie
„walka o byt”
- uzasadnia, dlaczego Darwina
nazywa się ojcem
ewolucjonizmu,
- odróżnia dobór naturalny od
doboru sztucznego,
- przedstawia poglądy na
ewolucję znane przed
Darwinem
- podaje główne założenia teorii
ewolucji Darwina,
- prezentuje przykłady
potwierdzające działanie
doboru naturalnego,
- omawia znaczenie i podaje
- omawia poglądy na ewolucję
Lamarcka,
- uzasadnia, dlaczego obserwacje
poczynione przez Darwina na
wyspach Galapagos stały
się podłożem do narodzin
teorii ewolucji,
- wykazuje, że dobór naturalny
zapewnia przetrwanie
- przedstawia w sposób graficzny
mechanizm izolacji
przestrzennej populacji,
- dowodzi, że izolacja populacji
przyczynia się do powstawania
nowych gatunków,
- wykazuje, że współczesne
poglądy na ewolucję są
kontynuacją i uzupełnieniem
-
Ewolucjonizm
259
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
- podaje rodzaje dowodów
ewolucji,
- rozróżnia pośrednie
i bezpośrednie dowody
ewolucji,
- podaje przykłady dowodów
bezpośrednich ewolucji,
- podaje pozycję systematyczną
człowieka,
- uzasadnia przynależność
człowieka do poszczególnych
jednostek systematycznych,
przykłady doboru sztucznego,
- wyjaśnia, dlaczego tylko
niewielka część wymarłych
organizmów zachowała się
w postaci skamieniałości,
- wykazuje na przykładach, że
zmiany ewolucyjne organizmów
mogą się odbywać w różnym
tempie,
- analizuje cechy budowy
charakterystyczne dla
naczelnych
- sporządza tabelę, w której
porównuje człowieka
z szympansem,
- wskazuje podobieństwa
i różnice między człowiekiem
a innymi naczelnymi, jako wynik
procesów ewolucyjnych,
- wymienia przodków człowieka.
-
-
-
-
260
osobników najlepiej
przystosowanych do
środowiska,
podaje założenia syntetycznej
teorii ewolucji,
uzasadnia, że formy
przejściowe są szczególnie
cenionymi dowodami
bezpośrednimi na ewolucję,
zbierając informacje na temat
form pośrednich, korzysta
z różnych źródeł
charakteryzuje relikty i podaje
ich przykłady,
odróżnia narządy analogiczne
od homologicznych,
uzasadnia, że podobny skład
chemiczny wszystkich
organizmów świadczy o ich
pokrewieństwie,
wskazuje cechy pozwalające na
wyodrębnienie z rzędu
naczelnych nadrodziny
człekokształtnych,
charakteryzuje poszczególnych
przodków człowieka,
dowodzi, że człowiek posiada
cechy wyjątkowe dla jego
gatunku.
teorii Darwina,
- dowodzi znaczenia
prowadzenia porównawczych
badań anatomicznych zwierząt,
- analizuje podobieństwo
rozwoju zarodkowego
kręgowców,
- dowodzi, że badania z zakresu
embriologii są ważnym
dowodem pośrednim ewolucji, segreguje narządy na
analogiczne, homologiczne
i szczątkowe
- przedstawia historię rozwoju
ewolucyjnego człowieka,
- korzysta z różnych źródeł,
podając przykłady dowodów
bezpośrednich na ewolucję
człowieka,
- dowodzi, że szczątki
australopiteka znanego, jako
Lucy są jednym
z najważniejszych znalezisk.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z GEOGRAFII
KLASA I:
Rozdział
I. Podstawy
geografii
Lp.
Temat
1.
Czym zajmuje
się geografia?
2.
Współrzędne
geograficzne
konieczny (ocena 2)
Uczeń:
• wyjaśnia znaczenie
terminu „geografia”
• wymienia podstawowe
dyscypliny nauk
geograficznych
• wymienia sfery Ziemi
• wymienia przykłady
źródeł informacji
geograficznej
podstawowy (ocena 3)
Uczeń:
• wyjaśnia, czym
zajmuje się geografia
fizyczna i społeczno-ekonomiczna
• podaje główne cechy
kształtu i wymiarów
Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminu „siatka
geograficzna”
• wskazuje na mapie i
globusie południki: 0° i
180° oraz półkule
wschodnią i zachodnią
• wskazuje na mapie i
globusie równik oraz
półkule północną i
południową
• wymienia cechy
południków i
równoleżników
• wskazuje na globusie
oraz mapie świata
zwrotniki i koła
podbiegunowe
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „długość
geograficzna”,
„szerokość
geograficzna”
• określa położenie
geograficzne punktów i
obszarów na mapie
261
Poziom wymagań
rozszerzający (ocena 4)
Uczeń:
• wyjaśnia różnice
między elipsoidą a
geoidą
• omawia
współzależności
zachodzące między
sferami Ziemi
• odczytuje współrzędne
geograficzne na globusie
• określa położenie
matematyczno-geograficzne punktów i
obszarów na mapie
• lokalizuje na globusie
i na mapie obiekty na
podstawie
współrzędnych
geograficznych
dopełniający (ocena 5)
Uczeń:
• zna imiona lub
nazwiska uczonych i
ich dokonania w
poznaniu kształtu
Ziemi
• omawia wpływ
poszczególnych sfer
Ziemi na życie i
działalność
gospodarczą człowieka
wykraczający (ocena 6)
Uczeń:
• przedstawia ewolucję
poglądów na temat kształtu
i wymiarów Ziemi
• omawia wpływ
działalności człowieka na
funkcjonowanie sfer Ziemi
• ocenia znaczenie
umiejętności
określania
współrzędnych
geograficznych w
życiu człowieka
• podaje zasady działania
oraz przykłady
zastosowania systemu
nawigacji satelitarnej GPS
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
3.
4.
5.
Mapa i jej
skala
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „mapa”,
„skala mapy”, „siatka
kartograficzna”,
„legenda”
• wymienia elementy
mapy
• wyjaśnia różnice
między siatką
geograficzną a siatką
kartograficzną
• rozróżnia rodzaje skali
mapy
• wskazuje skalę
mniejszą i większą
• posługuje się skalą
mapy do obliczania
odległości w terenie
Rodzaje map.
Generalizacja
• wyjaśnia znaczenie
terminu „plan”
• dokonuje podziału map
ze względu na skalę i treść
Przedstawianie
zjawisk
na mapach
• wykazuje znaczenie skali
• oblicza skalę mapy,
• oblicza powierzchnię
mapy w przedstawianiu
różnych informacji
geograficznych na mapie
• przekształca rodzaje
skali mapy
znając odległość
rzeczywistą i odległość
na mapie
rzeczywistą, znając skalę
mapy i powierzchnię
na mapie
• wskazuje różnice
między mapą a planem
• wymienia i wskazuje
przykłady map
tematycznych
• dobiera odpowiednią
mapę w celu uzyskania
określonych informacji
geograficznych
• posługuje się w terenie
planem
• wyjaśnia, na czym
polega generalizacja
treści mapy i uzasadnia
konieczność
jej stosowania
• wskazuje możliwości
• wymienia metody
• odczytuje z map
• charakteryzuje wybrane
informacje przedstawione
za pomocą różnych metod
kartograficznych, w tym
również odczytuje
wysokość bezwzględną
• oblicza wysokość
względną oraz
charakteryzuje rzeźbę
terenu na podstawie
rysunku poziomicowego i
mapy hipsometrycznej
• charakteryzuje
prezentacji zjawisk na
mapach
• wymienia metody
prezentacji rzeźby terenu
na mapach
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „wysokość
względna”, „wysokość
bezwzględna”,
„poziomica”
wybrane metody
prezentacji zjawisk na
mapach
• dobiera właściwą
metodę do
przedstawienia
wybranego zjawiska na
mapie
metody prezentacji rzeźby
terenu na mapach
• rysuje profil terenu,
korzystając z rysunku
poziomicowego
262
praktycznego
wykorzystania planów i
różnych rodzajów map
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
6.
Czytamy mapę
• analizuje i interpretuje
treści map
ogólnogeograficznych i
tematycznych
II. Ruchy
Ziemi
7.
Ruch obiegowy
Ziemi
• identyfikuje położenie
odpowiadających sobie
obiektów geograficznych
na fotografiach, zdjęciach
lotniczych
oraz mapach
topograficznych
• wymienia planety
• wymienia planety
Układu Słonecznego
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „orbita”,
„ruch obiegowy Ziemi”,
„równonoc wiosenna”,
„równonoc jesienna”,
„przesilenie zimowe”,
„przesilenie letnie”
• wymienia daty
równonocy wiosennej i
jesiennej oraz przesilenia
letniego i zimowego
Układu Słonecznego,
zachowując właściwą
kolejność
• porównuje planety
Układu Słonecznego,
korzystając z danych
liczbowych
• podaje cechy ruchu
obiegowego Ziemi
• podaje najważniejsze
geograficzne następstwa
ruchu obiegowego Ziemi
• określa wartość kąta
nachylenia osi ziemskiej
do płaszczyzny orbity
• podaje przyczynę zmiany
kąta padania promieni
słonecznych na
powierzchnię Ziemi w
ciągu roku
• wymienia strefy
oświetlenia Ziemi
263
• posługuje się w terenie
mapą topograficzną,
turystyczną i
samochodową (m.in.
orientuje mapę oraz
identyfikuje obiekty
geograficzne na mapie i w
terenie)
• lokalizuje na mapach
(również konturowych)
najważniejsze obiekty
geograficzne na świecie i w
Polsce (niziny, wyżyny,
góry, rzeki, jeziora, wyspy,
morza, państwa itp.)
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „górowanie”,
„widnokrąg”
• przedstawia
(wykorzystując również
własne obserwacje)
zmiany w oświetleniu
Ziemi oraz w długości
trwania dnia i nocy w
różnych szerokościach
geograficznych i porach
roku
• wymienia przyczyny
występowania
astronomicznych pór
roku
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary, na
których występują dni i
noce polarne
• podaje przyczyny
występowania zaćmienia
Słońca i Księżyca
• projektuje i opisuje
• wykazuje związek między
trasy wycieczek na
podstawie map
turystycznych,
samochodowych i
topograficznych
cechami środowiska
przyrodniczego a
zagospodarowaniem obszaru
na podstawie mapy
topograficznej
• wyjaśnia przyczyny
występowania zjawiska
dnia i nocy polarnej
• dowodzi związku
między ruchem
obiegowym Ziemi a
zmianą długości
trwania dnia i nocy w
ciągu roku
• dowodzi wpływu
nachylenia osi
ziemskiej do
płaszczyzny orbity na
występowanie
astronomicznych pór
roku
• przedstawia na
ilustracji układ Ziemi,
Słońca i Księżyca
podczas zaćmienia
Słońca i Księżyca
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „galaktyka”,
„Droga Mleczna”, „planety
karłowate”
• omawia wpływ ruchu
obiegowego Ziemi na
zmiany w przyrodzie i
życie człowieka
• oblicza wysokość Słońca
nad widnokręgiem
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
8.
III.
Atmosfera i
hydrosfera
9.
Ruch obrotowy
Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „ruch
obrotowy Ziemi”,
„doba”, „czas
słoneczny”, „czas
strefowy”, „czas
urzędowy”
Atmosfera.
Temperatura
powietrza
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „atmosfera”,
„troposfera”, „pogoda”
• podaje nazwy gazów
wchodzących w skład
powietrza
atmosferycznego
• wymienia czynniki
klimatotwórcze
wpływające
na wartość temperatury
powietrza
• podaje cechy ruchu
• charakteryzuje strefy
• posługuje się ze
obrotowego Ziemi
• podaje najważniejsze
geograficzne następstwa
ruchu obrotowego Ziemi
• wyjaśnia przyczynę
występowania dnia i
nocy
• wyjaśnia, dlaczego
zostały wprowadzone
strefy czasowe i
międzynarodowa linia
zmiany daty
oświetlenia Ziemi
• wyjaśnia różnice między
czasem słonecznym a
czasem strefowym i
urzędowym
• posługuje się mapą stref
czasowych do określania
różnicy czasu strefowego i
słonecznego na Ziemi
• wymienia nazwy stref
czasowych, w których
obrębie położona jest
Polska
zrozumieniem
pojęciami: „ruch
obrotowy Ziemi”,
„czas słoneczny”,
„czas
strefowy”
• omawia zastosowanie
gnomonu
• wskazuje zależność
między ruchem
obrotowym Ziemi a
rachubą czasu
• oblicza czas
miejscowy, znając
różnicę długości
geograficznej
• uzasadnia
konieczność
stosowania czasu
strefowego i
urzędowego
• wymienia skutki
działania siły Coriolisa
• wymienia nazwy
• charakteryzuje
• oblicza zmiany
warstw atmosfery,
zaczynając od warstwy
znajdującej się najbliżej
powierzchni Ziemi
• omawia zmiany
temperatury powietrza w
atmosferze, posługując się
ilustracją
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary o
najwyższej i najniższej
temperaturze powietrza
poszczególne warstwy
atmosfery
• sporządza
klimatogram,
korzystając z danych
klimatycznych
• wykazuje na
przykładach związek
między wysokością
Słońca a temperaturą
powietrza
• oblicza średnią roczną
temperaturę powietrza,
średnią roczną amplitudę
temperatury powietrza
temperatury powietrza
wraz
ze wzrostem
wysokości nad
poziomem morza
• wyjaśnia na
przykładach wpływ
czynników
klimatotwórczych na
wartość temperatury
powietrza
264
• wyjaśnia, dlaczego
międzynarodowa linia
zmiany daty nie pokrywa
się dokładnie z
południkiem 180°
• omawia wpływ ruchu
obrotowego Ziemi na
zjawiska przyrodnicze i
życie człowieka
• wyjaśnia znaczenie
terminu „inwersja
termiczna”
• omawia wpływ
działalności człowieka na
zmiany zachodzące w
składzie powietrza
atmosferycznego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
oraz roczną sumę
opadów
atmosferycznych
10.
11.
12.
Ciśnienie
atmosferyczne i
wiatr
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „ciśnienie
atmosferyczne”, „niż
baryczny”, „wyż
baryczny”, „izobara”
• wymienia jednostki
ciśnienia
atmosferycznego
• wymienia przykłady
wiatrów stałych i
okresowo zmiennych,
występujących na kuli
ziemskiej
• wyjaśnia przyczynę
powstawania wiatru
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary
występowania pasatów i
monsunów
• wyjaśnia zależność
między wartością
ciśnienia
atmosferycznego a
wysokością nad
poziomem morza
• sporządza schemat
wyżu i niżu barycznego
• charakteryzuje
Wilgotność
powietrza i
opady
atmosferyczne
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „wilgotność
powietrza”, „wilgotność
względna”,
„kondensacja”, „resublimacja”
• wymienia rodzaje
opadów i osadów
atmosferycznych
• wyjaśnia proces
powstawania chmur i
opadów
atmosferycznych
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary o
najwyższych i
najniższych rocznych
sumach opadów atmosferycznych
• rozpoznaje rodzaje
• rozpoznaje
Klimaty kuli
ziemskiej
• wyjaśnia znaczenie
terminu „klimat”
• wymienia elementy
klimatu
• podaje różnicę między
klimatem a pogodą
• wymienia główne
czynniki klimatotwórcze
• charakteryzuje wpływ
• charakteryzuje na
głównych czynników
klimatotwórczych na
klimat
• wymienia strefy
klimatyczne na kuli
ziemskiej i wskazuje ich
zasięg na mapie stref
klimatycznych
podstawie wykresów lub
danych liczbowych
przebieg temperatury
powietrza i opadów
atmosferycznych w ciągu
roku w wybranych stacjach
meteorologicznych
265
opadów i osadów
atmosferycznych na
podstawie fotografii
• podaje przykłady
negatywnego wpływu
nadmiaru oraz niedoboru
opadów
atmosferycznych na
życie i działalność
człowieka
rodzaje wiatrów na
podstawie ilustracji
rodzaje
chmur na podstawie
fotografii
• omawia warunki
powstawania
poszczególnych
rodzajów osadów
atmosferycznych
• omawia przyczyny
nierównomiernego
rozmieszczenia
opadów
atmosferycznych na
Ziemi
• podaje na podstawie
map tematycznych
zależności między
strefami oświetlenia
Ziemi a strefami
klimatycznymi
• charakteryzuje klimat
górski
• omawia wpływ
• wyjaśnia, w jaki sposób
powstają cyklony
tropikalne i tornada,
charakteryzuje je oraz
podaje obszary ich
występowania
• omawia sposób
powstawania opadów
frontalnych,
konwekcyjnych i
orograficznych
• ocenia wpływ klimatu na
zagospodarowanie
wybranych regionów kuli
ziemskiej
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
• wykazuje
zróżnicowanie
klimatyczne Ziemi na
podstawie analizy map
temperatury powietrza i
opadów
atmosferycznych oraz
map stref klimatycznych
na Ziemi
13.
Zasoby wodne
Ziemi
• podaje przykłady wód
powierzchniowych i
podziemnych
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „morze”,
„zatoka”, „szelf
kontynentalny”,
„gejzer”, „wody
termalne”, „wody
mineralne”
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata oceany i podaje
ich nazwy
• wymienia rodzaje
ruchów wody morskiej
• omawia zasoby wodne
Ziemi, korzystając z
diagramu
• podaje jednostkę
zasolenia wód
oceanicznych
• omawia zasolenie wód
oceanicznych
• wymienia typy mórz i
wskazuje ich przykłady
na mapie
ogólnogeograficznej
świata
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „ciepły prąd
morski”, „zimny prąd
morski”
• podaje przykłady
ciepłych i zimnych
prądów morskich
266
położonych w różnych
strefach klimatycznych
• omawia na przykładach
wpływ wybranych
czynników
klimatotwórczych
na klimat danego
obszaru
• podaje przykłady
wpływu klimatu na życie
i działalność
gospodarczą człowieka
• omawia przyczyny
zróżnicowania zasolenia
wód oceanicznych
• podaje przykłady mórz
o największym i
najmniejszym zasoleniu
wód
• wymienia i wskazuje
na mapie
ogólnogeograficznej
świata przykłady
ciepłych i zimnych
prądów morskich
• rozumie znaczenie
mórz i oceanów w życiu
i gospodarce człowieka
klimatu górskiego na
występowanie pięter
roślinnych
• omawia przyczyny
występowania
falowania i pływów
• podaje przykłady
gospodarczego
wykorzystania wód
podziemnych
• wyjaśnia mechanizm
funkcjonowania
gejzerów
• wymienia przykłady
obszarów
występowania
gejzerów
• charakteryzuje zjawisko
El Niño
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
IV. Wnętrze
Ziemi
14.
Budowa
wnętrza Ziemi
• wymienia metody
badania wnętrza Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „minerał”,
„skała”, „prądy cieplne”,
„magma”
• wymienia kolejne
warstwy wnętrza Ziemi,
zaczynając od warstwy
znajdującej się najgłębiej
• wyjaśnia znaczenie
badań geofizycznych w
poznawaniu budowy
wnętrza Ziemi
• wskazuje różnicę
między minerałem a
skałą
• klasyfikuje skały ze
względu na ich genezę
• wyjaśnia różnicę
między litosferą a
skorupą ziemską
15.
Płytowa
budowa
litosfery.
Trzęsienia
ziemi
• wymienia procesy
wewnętrzne kształtujące
rzeźbę powierzchni
Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „ryft
oceaniczny”, „grzbiet
śródoceaniczny”,
„hipocentrum”,
„epicentrum”
• podaje główne cechy
płytowej budowy
litosfery
• podaje przyczynę
ruchu płyt litosfery
• podaje przyczynę
trzęsień ziemi
• omawia skutki trzęsień
ziemi
16.
Wulkanizm
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „lawa”,
„erupcja”, „wulkan”,
• wymienia produkty
erupcji wulkanicznej
• omawia budowę
wulkanu, posługując się
ilustracją
• omawia pozytywne i
negatywne skutki erupcji
wulkanicznych
• wymienia przykłady
wulkanów i wskazuje je
na mapie
ogólnogeograficznej
świata
267
• podaje przykłady
kamieni szlachetnych
• wymienia przykłady
gospodarczego
wykorzystania skał i
minerałów
• omawia budowę
wnętrza Ziemi,
posługując się
ilustracją
• podaje zależność
między głębokością a
temperaturą we wnętrzu
Ziemi
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary
wzmożonej aktywności
sejsmicznej
• podaje skalę, w której
określana jest siła
trzęsień ziemi
• porównuje warstwy
wnętrza Ziemi
• rozpoznaje na
podstawie okazów skał
wybrane skały i
określa ich rodzaj ze
względu na genezę
• omawia warunki
powstawania
poszczególnych
rodzajów skał na
podstawie ilustracji
• określa twardość
minerałów na podstawie
skali Mohsa
• wykazuje związek
pomiędzy płytową
budową litosfery a
występowaniem
trzęsień ziemi
• omawia sposób
powstawania ryftów
oceanicznych,
grzbietów
śródoceanicznych i
rowów oceanicznych
• podaje przykłady działań
podejmowanych przez
człowieka w celu
zminimalizowania skutków
trzęsień ziemi
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary
wzmożonej aktywności
wulkanicznej
• wykazuje związek
pomiędzy płytową
budową litosfery a
występowaniem
zjawisk wulkanicznych
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata przebieg
Ognistego Pierścienia
Pacyfiku
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej świata
najwyższe wulkany
poszczególnych
kontynentów i podaje ich
nazwy
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
V. Procesy
zewnętrzne
kształtujące
powierzchnię
Ziemi
17.
Powstawanie
gór
• wyjaśnia znaczenie
terminu „ruchy
górotwórcze”
• wymienia nazwy er,
zaczynając od najstarszej
ery
• wymienia rodzaje gór
• wymienia wielkie
formy ukształtowania
powierzchni lądów
• podaje we właściwej
kolejności nazwy
okresów w dziejach
Ziemi
• wymienia
najważniejsze orogenezy
w dziejach Ziemi
• wymienia wielkie
formy ukształtowania
dna oceanów
• podaje przykłady gór
fałdowych, zrębowych i
wulkanicznych
• wskazuje na
ogólnogeograficznej
mapie świata przykłady
wielkich form
ukształtowania
powierzchni lądów
• wyjaśnia znaczenie
terminu „subdukcja”
• wymienia zjawiska
towarzyszące procesowi
subdukcji
• podaje przykłady gór
wypiętrzonych podczas
poszczególnych
orogenez
• charakteryzuje na
podstawie ilustracji
mechanizm
powstawania gór
fałdowych i zrębowych
• wyjaśnia proces
powstawania gór
wulkanicznych
• charakteryzuje
wielkie formy
ukształtowania
powierzchni lądów
oraz dna oceanów
• wymienia najwyższe
szczyty na kontynentach i
podaje ich wysokości
18.
Wietrzenie
• wyjaśnia proces
wietrzenia fizycznego,
chemicznego i
biologicznego
• wyjaśnia zjawisko
wietrzenia mrozowego i
łuszczenia się skał
• omawia zależność
między warunkami
klimatycznymi a
rodzajem i przebiegiem
wietrzenia
• posługuje się ze
zrozumieniem
pojęciem „wietrzenie”
• charakteryzuje proces
odpadania i formy
rzeźby terenu powstałe
w jego wyniku
• wymienia i charakteryzuje
rodzaje ruchów masowych
• podaje przykłady
niebezpieczeństw
grożących człowiekowi
wskutek wystąpienia
ruchów masowych
19.
Procesy
krasowe
• wymienia procesy
zewnętrzne kształtujące
rzeźbę powierzchni
Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminu „wietrzenie”
• wymienia rodzaje
wietrzenia
• podaje nazwę produktu
wietrzenia
• wyjaśnia znaczenie
terminu „krasowienie”
• wymienia nazwy skał
ulegających krasowieniu
• wymienia formy krasu
powierzchniowego i
podziemnego
• omawia procesy
krasowe i warunki, w
których zachodzą
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary
występowania rzeźby
krasowej
• omawia formy
krasowe występujące
na powierzchni i pod
powierzchnią ziemi
• rozpoznaje i opisuje
w terenie formy rzeźby
powstałe w wyniku
krasowienia
• podaje nazwy i wymiary
najdłuższych oraz
najgłębszych jaskiń na
świecie i w Polsce
268
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
20.
Rzeźbotwórcza
działalność
rzek
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „erozja
wgłębna”, „erozja
wsteczna”, „erozja
boczna”, „akumulacja”
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata przykłady
najdłuższych rzek świata
• wskazuje na ilustracji
przedstawiającej
dorzecze: źródło, rzekę
główną, dopływy, ujście,
obszar dorzecza, dział
wodny
• wymienia przykłady
form powstałych w
wyniku niszczącej i
budującej działalności
rzeki
• wymienia typy ujść
rzecznych
• wyjaśnia proces
powstawania meandrów
i starorzeczy
• omawia warunki
sprzyjające powstawaniu
delt i ujść lejkowatych
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata przykłady ujść
deltowych i lejkowatych
• posługuje się ze
zrozumieniem
pojęciem „erozja”
• przedstawia
rzeźbotwórczą rolę
wód płynących
• wykazuje związek
między spadkiem rzeki
a charakterem
procesów
rzeźbotwórczych wody
płynącej
• rozpoznaje i opisuje
w terenie formy rzeźby
powstałe w wyniku
działalności rzeki
• oblicza średni spadek
rzeki
21.
Rzeźbotwórcza
działalność
lodowców
górskich i
lądolodów
• wyjaśnia znaczenie
terminu „granica
wiecznego śniegu”
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
świata obszary
współcześnie
zlodowacone
• wskazuje różnice
między lodowcem
górskim a lądolodem
• wymienia czynniki
warunkujące
powstawanie lodowców
górskich i lądolodów
• wymienia formy
rzeźby terenu powstałe
w wyniku działalności
lodowców górskich i
lądolodów
• rozpoznaje na
ilustracjach i
fotografiach formy
polodowcowe oraz
podaje ich nazwy
• przedstawia
rzeźbotwórczą rolę
lądolodów i lodowców
górskich
• omawia, korzystając
z ilustracji,
podobieństwa i różnice
w krajobrazie
polodowcowym
powstałym w wyniku
działalności lodowców
górskich i lądolodów
• rozpoznaje i opisuje
w terenie formy rzeźby
powstałe w wyniku
działalności lodowców
górskich i lądolodów
• ocenia wpływ zmian
klimatycznych na grubość
pokrywy lodowej
lodowców górskich i
lądolodów
269
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
VI.
Pedosfera i
biosfera
22.
Rzeźbotwórcza
działalność
morza
• wyjaśnia znaczenie
terminu „abrazja”
• podaje przykłady form
powstałych w wyniku
rzeźbotwórczej
działalności morza
• wymienia typy
wybrzeży morskich
• omawia, korzystając z
ilustracji, proces cofania
się klifu oraz proces
powstawania mierzei
• wskazuje na
ogólnogeograficznej
mapie świata typy
wybrzeży morskich
• przedstawia
rzeźbotwórczą rolę fal
morskich
• wyjaśnia genezę
typów wybrzeży
morskich
• rozpoznaje i opisuje
w terenie formy rzeźby
powstałe w wyniku
działalności morza
• podaje przykłady działań
mających na celu ochronę
wybrzeży klifowych przed
abrazją
23.
Rzeźbotwórcza
działalność
wiatru
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „deflacja”,
„korazja”
• podaje przykłady
niszczącej i budującej
działalności wiatru na
pustyniach
• wymienia rodzaje
pustyń ze względu na
rodzaj podłoża
• wskazuje na mapie
ogólno-geograficznej
świata największe
pustynie
• wyjaśnia różnice
między barchanem a
wydmą paraboliczną
• przedstawia
rzeźbotwórczą rolę
wiatru
• rozpoznaje i opisuje
w terenie formy rzeźby
powstałe w wyniku
działalności wiatru
• omawia wpływ szaty
roślinnej na rzeźbotwórczą
działalność wiatru
24.
Gleby i
roślinność na
Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminu „gleba”
• wyjaśnia, na czym
polega proces
glebotwórczy
• wymienia czynniki
glebotwórcze
• wymienia strefy
roślinne
na Ziemi
• wyjaśnia znaczenie
terminu „żyzność gleby”
• wskazuje i nazywa
poziomy glebowe na
ilustracji
przedstawiającej profil
glebowy
• podaje przykłady gleb
strefowych i astrefowych
• omawia znaczenie gleb
w przyrodzie i
gospodarce człowieka
• wskazuje strefy
roślinne na mapie ogólno
-geograficzne świata
• charakteryzuje
poziomy glebowe
• charakteryzuje
wybrane typy gleb
strefowych i astrefowych
• omawia zróżnicowanie
stref roślinnych na Ziemi
• porównuje profile
glebowe różnych
typów gleb
• wykazuje zależności
zachodzące między
czynnikami
glebotwórczymi a
typem genetycznym
gleby
• wykazuje wpływ
klimatu
na zróżnicowanie
roślinności i gleb na
Ziemi
• uzasadnia potrzebę
racjonalnego
gospodarowania glebami
• wykazuje związek
pomiędzy zróżnicowaniem
stref roślinnych na Ziemi a
działalnością gospodarczą
człowieka
270
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KLASA II:
Rozdział
Afryka
L.p.
Temat
1
Warunki naturalne
2
Ludność i
urbanizacja
dopuszczającyy
Uczeń:
• wskazuje Afrykę na
mapie świata
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „obszar
bezodpływowy”, „rzeka
okresowa”, „rzeka
epizodyczna”
• wymienia nazwy stref
klimatyczno-roślinno-glebowych Afryki
• wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
wybrane elementy linii
brzegowej, krainy
geograficzne, rzeki i
jeziora Afryki oraz
podaje ich nazwy
dostatecznyy
Uczeń:
• określa położenie
geograficzne Afryki na
kuli ziemskiej
• wymienia czynniki
geograficzne kształtujące
klimat Afryki
• przyporządkowuje
strefom klimatycznym
odpowiednie formacje
roślinne i typy gleb
• porównuje linię
brzegową Afryki z linią
brzegową innych
kontynentów
• wyjaśnia znaczenie
• wyjaśnia znaczenie
terminu „gęstość
zaludnienia”
• podaje liczbę ludności
Afryki
• wymienia nazwy odmian
ludzkich zamieszkujących
Afrykę
• wymienia nazwy
obszarów najgęściej i
najsłabiej zaludnionych w
Afryce
• wymienia problemy
mieszkańców Afryki
terminów: „eksplozja
demograficzna”,
„przyrost naturalny”,
„urbanizacja”
• omawia zróżnicowanie
ludności Afryki
• omawia przyczyny
eksplozji demograficznej w
Afryce
• wyjaśnia przyczyny
niskiego poziomu
urbanizacji w Afryce
• wskazuje na mapie oraz
271
Poziom wymagań
dobry
Uczeń:
• określa położenie
matematyczno-geograficzne Afryki
• omawia wpływ wybranych
czynników geograficznych
na klimat Afryki
• określa cechy
ukształtowania
powierzchni Afryki
• wyjaśnia występowanie
stref klimatyczno-roślinno-glebowych
• charakteryzuje klimat
oraz formacje roślinne
Afryki na podstawie
mapy klimatycznej,
klimatogramów oraz
ilustracji
• charakteryzuje wody
powierzchniowe Afryki
bardzo dobry
Uczeń:
• oblicza rozciągłość
południkową
i równoleżnikową Afryki
• wykazuje
symetryczność stref
klimatyczno-roślinno-glebowych
Afryki
• wyjaśnia zależności
między
rozmieszczeniem stref
klimatycznych,
roślinnych i glebowych
celujący
Uczeń:
• wykazuje związki
między budową
geologiczną a
ukształtowaniem
pionowym Afryki
• wyjaśnia mechanizm
powstawania systemu
rowów tektonicznych w
Afryce
• dowodzi związku między
warunkami klimatycznymi,
ukształtowaniem pionowym
a gęstością i układem sieci
rzecznej
• ocenia wpływ warunków
• oblicza współczynnik
• uzasadnia twierdzenie,
naturalnych na
rozmieszczenie ludności
• omawia wskaźnik HDI w
wybranych krajach na
podstawie mapy
tematycznej
• omawia problemy
związane z epidemią
AIDS na kontynencie
afrykańskim
• wymienia przyczyny i
skutki głodu oraz
konfliktów zbrojnych
przyrostu naturalnego
• wyjaśnia przyczyny i
skutki wysokiego
przyrostu naturalnego
• analizuje przyczyny
i skutki głodu w Afryce
• ocenia skutki
wybranych konfliktów
zbrojnych
• określa związki pomiędzy
problemami wyżywienia,
występowaniem chorób
że Afryka jest
kontynentem ludzi
młodych
• proponuje działania
mające na celu
ograniczenie problemów
mieszkańców Afryki
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wymienia nazwy
największych miast
Afryki
• opisuje problemy
mieszkańców Afryki
• wyjaśnia znaczenie terminu
„produkt krajowy brutto”
3
Ameryka
Północna
i Południo
wa
4
Gospodarka, Egipt,
Republika
Południowej Afryki
• opisuje poziom rozwoju
• wyjaśnia, dlaczego
gospodarczego Afryki
• wymienia czynniki
warunkujące rozwój
rolnictwa w Afryce
• wymienia nazwy
najważniejszych roślin
żywieniowych i
eksportowych
uprawianych w Afryce
• wymienia główne cechy
środowiska Egiptu i
Republiki Południowej
Afryki
Afryka nazywana jest
kontynentem rolniczym
• wyjaśnia przyczyny
niskiego poziomu
rozwoju przemysłu w
Afryce
• opisuje pasterstwo
koczownicze
• opisuje poziom rozwoju
usług w Afryce
• opisuje potencjał
gospodarczy Egiptu i
RPA
Warunki naturalne
• wskazuje Amerykę na
mapie świata
• wyjaśnia
znaczenie
terminów:
„Ameryka
Łacińska”, „Ameryka
Środkowa”
• wskazuje elementy linii
brzegowej Ameryki na
mapie oraz wymienia ich
nazwy
• wymienia czynniki
geograficzne
kształtujące klimat
Ameryki
• wskazuje na mapie i
toczących się na terenie
Afryki
a poziomem życia
w krajach Afryki
położonych na południe
od Sahary
• omawia
uwarunkowania • ocenia warunki
rozwoju
gospodarczego
środowiska
Afryki
przyrodniczego Afryki
• analizuje gospodarowanie w pod kątem rozwoju
rolnictwa
strefie Sahelu
• analizuje mapy
• wyjaśnia przyczyny i
gospodarcze Afryki i
skutki pustynnienia
formułuje wnioski
• analizuje przyczyny i
• porównuje cechy
skutki nadmiernej
społeczno-gospodarcze
działalności rolniczej
na przykładzie Egiptu
• uzasadnia konieczność
i RPA
sztucznego nawadniania
pól uprawnych w Egipcie
• określa związki pomiędzy
• określa położenie
• określa położenie
• oblicza rozciągłość
• wykazuje związki
geograficzne Ameryki na
kuli ziemskiej
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
obszarów aktywnych
sejsmicznie i
wulkanicznie
• opisuje linię brzegową
Ameryki
• przyporządkowuje
strefom klimatycznym
odpowiednie
zbiorowiska roślinne
matematyczno-geograficzne Ameryki
• opisuje cechy klimatu
Ameryki Północnej i
Południowej na
podstawie
klimatogramów i mapy
klimatycznej
• wyjaśnia przyczyny
wulkanizmu i trzęsień
ziemi w Ameryce
• wykazuje wpływ wybranych
czynników przyrodniczych
na klimat
południkową
i równoleżnikową
Ameryki
• porównuje rozwinięcie
linii brzegowej
i ukształtowanie
powierzchni Ameryki
z innymi kontynentami
• omawia skutki
południkowego układu
form rzeźby terenu
w Ameryce Północnej i
Południowej
• wykazuje wpływ klimatu
między budową
geologiczną
a ukształtowaniem
pionowym Ameryki
• wykazuje związki między
warunkami
klimatycznymi,
ukształtowaniem
pionowym a gęstością
i układem sieci rzecznej
• omawia aktywność
sejsmiczną uskoku San
Andreas
272
problemami wyżywienia,
występowaniem chorób a
poziomem życia w krajach
Afryki położonych na
południe od Sahary
• dowodzi wpływu
kolonializmu na aktualne
problemy gospodarcze
Afryki
• wykazuje zróżnicowanie
poziomu rozwoju
społecznogospodarczego państw
afrykańskich
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wymienia nazwy
najważniejszych krain
geograficznych, rzek
i jezior w Ameryce
Północnej i Południowej
5
6
na rozmieszczenie
zbiorowisk roślinnych w
Ameryce
Ludność i
urbanizacja
• wymienia nazwy
• opisuje wielkie migracje w
• wyjaśnia wpływ migracji
• analizuje przyczyny
przedstawicieli odmian
ludzkich oraz odmian
mieszanych
• wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania ludności
Ameryki
• wskazuje na mapie
obszary gęsto i słabo
zaludnione w Ameryce
oraz nazywa je
• wymienia nazwy i
wskazuje na mapie
największe miasta
Ameryki
dziejach Ameryki
• wymienia przyczyny
dużego zróżnicowania
etnicznego i kulturowego
ludności Ameryki
• opisuje, korzystając z
mapy, rozmieszczenie
ludności Ameryki
Północnej i Południowej
• porównuje liczbę
ludności w wybranych
krajach Ameryki na
podstawie dostępnych
źródeł
• wymienia przyczyny
migracji do wielkich miast
na zróżnicowanie etniczne
ludności Ameryki
• wykazuje zależności
między warunkami
naturalnymi a
rozmieszczeniem
ludności w Ameryce
• wyjaśnia przyczyny
wysokiego poziomu
urbanizacji w Ameryce
Północnej i Południowej
• wyróżnia główne cechy i
przyczyny
zróżnicowania
kulturowego i etnicznego
ludności Ameryki
wzrostu liczby ludności
Ameryki oraz prognozuje
dalsze jej zmiany
• oblicza współczynnik
przyrostu
rzeczywistego w
wybranych krajach
Ameryki
• analizuje zmiany
wskaźnika urbanizacji w
Ameryce
• opisuje warunki życia i
pracy ludzi
zamieszkujących
wielkie miasta Ameryki
Gospodarka
• wymienia cechy państw
• wskazuje na mapie
• opisuje cechy
• analizuje przyczyny
gospodarki bogatej
północy i biednego
południa Ameryki
• wyjaśnia różnice między
gospodarką krajów wysoko
i słabo rozwiniętych
gospodarczo
zróżnicowania
gospodarczego bogatej
północy i biednego
południa Ameryki
• opisuje związki między
warunkami
przyrodniczymi
a rozmieszczeniem
przemysłu w Ameryce
wysoko rozwiniętych
gospodarczo
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy krajów
najlepiej i najsłabiej
rozwiniętych gospodarczo
państw Ameryki
7
Ameryki
Stany Zjednoczone
obszary o największej
koncentracji przemysłu w
Ameryce i nazywa je
• wskazuje na mapie świata
• określa położenie
• uzasadnia, że Amerykanie
• analizuje uwarunkowania
Stany Zjednoczone,
podaje nazwę stolicy tego
kraju i nazwy państw z
nim sąsiadujących
• wskazuje na mapie i
geograficzne USA
• omawia cechy
ukształtowania
powierzchni USA
• opisuje zróżnicowanie
ludności USA
są narodem imigrantów
• udowadnia, że Stany
Zjednoczone krajem
wysoko rozwiniętym
gospodarczo
rozwoju przemysłu
nowoczesnych technologii
• wykazuje związki między
gospodarką a warunkami
273
• analizuje skutki
gwałtownego wzrostu
liczby ludności w
wielkich miastach
Ameryki
• ocenia warunki
środowiska
przyrodniczego
Ameryki pod kątem
rozwoju rolnictwa
• udowadnia, ze Stany
Zjednoczone są potęgą
gospodarczą świata
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
8
Brazylia
wymienia nazwy
wybranych krain
geograficznych,
najważniejszych rzek i
jezior USA
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego USA
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „megalopolis”,
„technopolia”
• wymienia najważniejsze
cechy gospodarki USA
• wymienia nazwy
głównych roślin
uprawianych na terenie
USA
• wskazuje na mapie świata
Brazylię i podaje nazwę
stolicy tego kraju
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
wybranych krain
geograficznych oraz
najważniejszych rzek
Brazylii
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
największych miast
Brazylii
• wymienia najważniejsze
cechy gospodarki Brazylii
• wymienia nazwy
głównych roślin
żywieniowych
uprawianych w Brazylii
• wyjaśnia zależność
• opisuje znaczenie Doliny
między warunkami
przyrodniczymi a
rozmieszczeniem
ludności w USA
• wyjaśnia
uwarunkowania
wysokiego rozwoju
gospodarczego USA
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
obszarów o dużej
koncentracji przemysłu
Krzemowej w rozwoju
gospodarczym USA
• charakteryzuje regiony
rolnicze w USA
• analizuje strukturę
użytkowania ziemi
• określa rolę Stanów
Zjednoczonych w
gospodarce światowej
• określa położenie
• wykazuje wpływ czynników
• analizuje naturalne i
geograficzne Brazylii
• opisuje klimat Brazylii
• charakteryzuje
rozmieszczenie ludności w
Brazylii
• opisuje poziom
urbanizacji Brazylii
• wyjaśnia znaczenie
terminu „fawele”
• omawia uwarunkowania
rozwoju przemysłu i
rolnictwa Brazylii
• wskazuje na mapie
obszary silnie
uprzemysłowione oraz
obszary rolnicze
• opisuje konflikt interesów
pomiędzy ekologicznymi
skutkami wylesiania
Amazonii a jej
gospodarczym
wykorzystaniem
geograficznych na klimat
Brazylii
• opisuje warunki życia w
wielkich miastach
• określa cechy rozwoju i
problemy wielkich miast
antropogeniczne
zagrożenia dla
amazońskiej selwy
• analizuje udział i miejsce
Brazylii w światowych
zbiorach wybranych roślin
uprawnych korzystając z
dostępnych źródeł
274
środowiska
w najważniejszych
regionach gospodarczych
Stanów Zjednoczonych
• wykazuje zależność
między wysokim
poziomem gospodarki a
poziomem rozwoju
transportu
• wyjaśnia znaczenie
terminu „produkt
światowy brutto”
• porównuje poziom
rozwoju gospodarczego
Brazylii z poziomem
rozwoju innych państw
Ameryki
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Obszary
okołobiegunow
e
9
Australia
10
Arktyka i
Antarktyka
• wskazuje na mapie
• przedstawia cechy
• opisuje czynniki
świata Arktykę i
Antarktykę
• wymienia główne cechy i
przyczyny zmian w
środowisku obszarów
okołobiegunowych
• wyjaśnia znaczenie
terminów: „góra lodowa”,
„pak lodowy”,
„nunatak”, „lodowiec
szelfowy”
• wymienia cechy klimatu
Arktyki i Antarktyki
położenia Arktyki i
Antarktyki na podstawie
mapy
• opisuje cechy
środowiska obszarów
okołobiegunowych
• charakteryzuje klimat
Antarktydy na podstawie
klimatogramów
• wyjaśnia przyczyny
zmian w środowisku
obszarów
okołobiegunowych
warunkujące klimat
obszarów
okołobiegunowych
• charakteryzuje klimat
obszarów
okołobiegunowych
• analizuje
uwarunkowania
powstania pokrywy
lodowej w Antarktyce
Charakterystyka
Australii i Oceanii
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• ocenia znaczenie wód
• oblicza rozciągłość
• porównuje, korzystając z
świata Australię i Oceanię
• wymienia nazwy
osobliwości
przyrodniczych Australii
• wyjaśnia znaczenie
terminu „endemity”
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
wybranych krain
geograficznych, rzek i
jezior Australii
• wskazuje na mapie
obszary o największej
gęstości zaludnienia
oraz obszary
niezamieszkane w
Australii
• charakteryzuje
zróżnicowanie ludności
Australii
• wymienia główne cechy
gospodarki Australii
geograficzne Australii i
Oceanii na kuli ziemskiej
• opisuje, korzystając z
mapy, linię brzegową i
ukształtowanie pionowe
Australii
• wymienia regiony
geograficzne Oceanii
• charakteryzuje cechy
środowiska przyrodniczego
Australii i Oceanii ze
szczególnym
uwzględnieniem cech
klimatu oraz specyfiki
świata roślin i zwierząt
• analizuje strukturę
użytkowania gruntów w
Australii
artezyjskich dla
gospodarki Australii
• analizuje uwarunkowania
rozmieszczenia ludności
Australii i Oceanii
• opisuje przyczyny małej
gęstości zaludnienia oraz
niskiego poziomu
urbanizacji Oceanii
• wykazuje wpływ migracji
na zróżnicowanie
australijskiego
społeczeństwa
• omawia wybrane
zagadnienia gospodarcze
Australii ze szczególnym
uwzględnieniem roli
górnictwa, rolnictwa i
turystyki
• przedstawia na podstawie
map tematycznych główne
cechy gospodarki Australii
na tle warunków
naturalnych
południkową i
równoleżnikową Australii
• analizuje zależności
między warunkami
klimatycznymi
a występowaniem wód
powierzchniowych
• ocenia warunki
środowiska
przyrodniczego Australii i
Oceanii pod kątem
warunków życia ludzi
i rozwoju gospodarki
• wyjaśnia zależności
między warunkami
środowiska
przyrodniczego a
sposobami
gospodarowania
w rolnictwie
• wskazuje regiony
geograficzne Oceanii na
mapie ogólnogeograficznej
oraz opisuje rolę turystyki w
map, środowisko
przyrodnicze Australii
oraz Oceanii ze
środowiskiem innych
kontynentów
• opisuje budowę niecki
artezyjskiej
i uwarunkowania
występowania źródeł
artezyjskich
• wykazuje zależność
miedzy symetrycznym
położeniem Australii po
obu stronach zwrotnika
Koziorożca a
uwarunkowaniami
klimatycznymi
275
• omawia status prawny
Antarktydy
• ocenia celowość badań
prowadzonych przez
naukowców na obszarach
okołobiegunowych
• analizuje przyczyny i
skutki powstania dziury
ozonowej nad Antarktydą
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
tych regionach
Azja
11
12
13
• wyjaśnia znaczenie
• określa położenie
• opisuje na podstawie
• oblicza rozciągłość
• wykazuje zależność
terminu „Eurazja”
• wskazuje na mapie
świata Azję
• wskazuje na mapie
elementy linii brzegowej
Azji
• wymienia czynniki
geograficzne kształtujące
klimat Azji
• wymienia nazwy i
wskazuje na mapie
najważniejsze krainy
geograficzne, rzeki oraz
jeziora Azji
geograficzne Azji na kuli
ziemskiej
• charakteryzuje wybrane
strefy roślinne Azji
• opisuje cechy klimatu
Azji na podstawie
klimatogramów i mapy
klimatycznej
• wymienia cechy
ukształtowania
powierzchni Azji
• opisuje
rozmieszczenie
wód powierzchniowych na
podstawie mapy
mapy granicę między
Europą a Azją
• charakteryzuje
ukształtowanie
powierzchni Azji
• opisuje cyrkulację
monsunową
• wykazuje wpływ klimatu
na rozmieszczenie
zbiorowisk roślinnych
• wyjaśnia, na czym
polega kontrastowość
klimatyczna Azji
• opisuje czynniki
warunkujące układ
promienisty wielkich
systemów rzecznych w
Azji
południkową
i równoleżnikową Azji
• porównuje rozwinięcie
linii brzegowej
i ukształtowanie
powierzchni Azji na tle
innych kontynentów
• wykazuje na podstawie
map tematycznych,
że kontynent Azji jest
obszarem wielkich
geograficznych
kontrastów
między budową
geologiczną
a ukształtowaniem
powierzchni Azji
• analizuje genezę
powstania Himalajów
Ludność i
urbanizacja
• podaje liczbę ludności
• opisuje zróżnicowanie
• analizuje zmiany liczby
• analizuje przyrost
• opisuje dziedzictwo
zamieszkującej Azję
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
azjatyckich miast-gigantów
• wymienia nazwy państw o
wysokim i niskim
wskaźniku urbanizacji
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy obszarów
o dużej i małej gęstości
zaludnienia
ludności Azji
• omawia czynniki
warunkujące
rozmieszczenie ludności w
Azji
• omawia uwarunkowania
eksplozji demograficznej
ludności Azji
• wyjaśnia uwarunkowania
powstania miast-gigantów
• przedstawia na podstawie
map tematycznych warunki
przyrodnicze obszarów, na
których kształtowały się
najstarsze cywilizacje
naturalny w wybranych
państwach Azji
• charakteryzuje
przyczyny i skutki
wybranych problemów
demograficznych Azji
Gospodarka
• wyjaśnia znaczenie
• wskazuje na mapie główne
• ocenia warunki rozwoju
• analizuje strukturę i
• wykazuje kontrasty w
terminu „azjatyckie
tygrysy” i podaje
przykłady
• wymienia cechy
gospodarki azjatyckich
tygrysów
rejony rolnicze w Azji i
nazywa je
• wskazuje na mapie
główne regiony
przemysłowe Azji
• omawia przyczyny
rolnictwa w Azji
• omawia przyczyny
zróżnicowania poziomu
rozwoju rolnictwa w Azji
• wykazuje związek
pomiędzy rytmem upraw
wartość PKB na
jednego mieszkańca w
wybranych państwach
• wyjaśnia przyczyny
nierównomiernego
rozwoju gospodarczego
rozwoju gospodarczym
Azji
• uzasadnia
(na wybranych
przykładach) wpływ
warunków
Warunki naturalne
276
kulturowe najstarszych
cywilizacji Azji
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zróżnicowania
uprzemysłowienia
państw w Azji
• charakteryzuje
azjatyckie tygrysy
i „kulturą ryżu” a cechami
klimatu monsunowego w
Azji PołudniowoWschodniej
• opisuje znaczenie
OPEC dla gospodarki
światowej
• wskazuje Chiny na
• określa położenie
• analizuje dane liczbowe
• wykazuje zależności
mapie, podaje nazwę
stolicy tego kraju oraz
nazwy państw z nim
sąsiadujących
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy krain
geograficznych oraz
najważniejszych rzek w
Chinach
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego Chin
• podaje liczbę ludności
Chin
• analizuje wykresy i dane
liczbowe dotyczące
rozwoju ludności Chin
• wymienia nazwy
głównych roślin
uprawnych
• wymienia najważniejsze
cechy gospodarki Chin
geograficzne Chin
• omawia cechy
ukształtowania
powierzchni Chin
• charakteryzuje klimat
Chin
• opisuje przyczyny
katastrofalnych powodzi w
Chinach oraz sposoby
zapobiegania im
• wyjaśnia zależność
między warunkami
przyrodniczymi a
rozmieszczeniem
ludności Chin
• wskazuje na mapie
obszary o dużej
koncentracji przemysłu i
nazywa je
• opisuje poziom
urbanizacji w Chinach
dotyczące urbanizacji w
Chinach
• wyjaśnia na podstawie
map tematycznych
rozmieszczenie ludności
• wyjaśnia, na czym polega
chiński program kontroli
urodzeń
• opisuje uwarunkowania
rozwoju rolnictwa na
Nizinie Chińskiej
• wymienia kierunki rozwoju
gospodarczego Chin
• wykazuje zmiany
znaczenia Chin w
gospodarce światowej
między warunkami
przyrodniczymi
a rozwojem
gospodarczym Chin
• analizuje przyczyny
szybkiego rozwoju
gospodarczego Chin w
ostatnich latach
• wskazuje Indie na
• określa położenie
• opisuje system kastowy
• analizuje poziom rozwoju
mapie, podaje nazwę
stolicy tego kraju oraz
nazwy państw
sąsiadujących
• wskazuje na mapie
wybrane krainy
geograficzne Indii
• omawia cechy
ukształtowania
powierzchni Indii
• charakteryzuje klimat
Indii
społeczeństwa
• analizuje przyrost
naturalny
• charakteryzuje indyjskie
rolnictwo
• wyjaśnia przyczyny
gospodarczego Indii
• wyjaśnia przyczyny
dynamicznego rozwoju
nowoczesnych usług
• wymienia nazwy
głównych roślin
żywieniowych
uprawianych w Azji
• wymienia nazwy
surowców mineralnych
wydobywanych w Azji
• wymienia nazwy państw
wysoko i słabo rozwiniętych
gospodarczo
14
15
Chiny
Indie
277
wybranych państw Azji
• analizuje poziom rozwoju
gospodarczego państw
eksportujących ropę
naftową
przyrodniczych
na działalność
gospodarczą człowieka
• omawia kontrasty
przyrodnicze Chin
• wykazuje wpływ Chin
na światową gospodarkę
• przewiduje skutki
społeczno-gospodarcze
wynikające z eksplozji
demograficznej
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
16
17
Japonia
Bliski Wschód
gwałtownego rozwoju
przemysłu
nowoczesnych
technologii
geograficzne oraz rzek
Indii i nazywa je
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego Indii
• podaje liczbę ludności
Indii
• wymienia nazwy
głównych indyjskich
roślin uprawnych
• wymienia najważniejsze
cechy gospodarki Indii
• opisuje kontrasty
• wskazuje na mapie świata
• określa położenie
• charakteryzuje warunki
• opisuje skutki położenia
Japonię i podaje nazwę
stolicy tego kraju
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego Japonii
• podaje liczbę ludności
Japonii
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
wielkich miast Japonii
• wymienia nazwy
głównych roślin
uprawnych
• wymienia najważniejsze
cechy japońskiej
gospodarki
geograficzne Japonii
• omawia cechy
ukształtowania
powierzchni Japonii
• charakteryzuje klimat
Japonii
• opisuje poziom
urbanizacji Japonii
• wyjaśnia uwarunkowania
rozwoju przemysłu
przetwórczego
• opisuje cechy rolnictwa
Japonii
naturalne Japonii
• omawia rozmieszczenie
ludności Japonii
• wykazuje wpływ
czynników społeczno-kulturowych na
tworzenie nowoczesnej
gospodarki Japonii (na tle
niekorzystnych warunków
środowiska)
• wykazuje znaczenie
transportu w gospodarce
Japonii
Japonii w strefie
aktywności wulkanicznej i
sejsmicznej
• opisuje
uwarunkowania
rozwoju
gospodarczego
Japonii
• udowadnia, że Japonia jest
potęgą gospodarczą
• analizuje wysokość
plonów podstawowych
zbóż w Japonii na tle
innych krajów Azji
• wyjaśnia znaczenie
• opisuje położenie
• opisuje warunki
• opisuje wpływ religii na
terminu „Bliski Wschód”
• wskazuje Bliski Wschód
na mapie
ogólnogeograficznej
• wymienia cechy
środowiska i gospodarki
Bliskiego Wschodu
• opisuje cechy kultury
islamskiej
• wymienia nazwy państw
geograficzne Bliskiego
Wschodu
• ocenia poziom urbanizacji
w państwach Bliskiego
Wschodu
• omawia zasoby ropy
naftowej na Bliskim
Wschodzie i na świecie
• opisuje rozmieszczenie
zasobów ropy naftowej
naturalne Bliskiego
Wschodu
• analizuje zasoby ropy
naftowej na świecie i
formułuje wnioski
• charakteryzuje Bliski
Wschód pod kątem cech
kulturowych, zasobów ropy
naftowej i poziomu rozwoju
gospodarczego
życie muzułmanów
• porównuje poziom życia
mieszkańców Bliskiego
Wschodu
• porównuje wielkość
wydobycia ropy naftowej w
poszczególnych krajach
Bliskiego Wschodu
społeczne w Indiach
• wskazuje na mapie obszary
uprzemysłowione i rolnicze
Indii oraz nazywa je
• wyjaśnia, dlaczego w
Indiach występuje duże
pogłowie bydła
278
• analizuje geograficzne
czynniki klimatotwórcze
• ocenia warunki
naturalne Japonii
• uzasadnia tezę, że
konflikty na Bliskim
Wschodzie mają wpływ
na globalną gospodarkę
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
o największych zasobach
ropy naftowej
na Bliskim Wschodzie
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
obszarów objętych
konfliktami zbrojnymi
Europa
18
19
20
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• określa cechy środowiska
• oblicza rozciągłość
świata Europę
• wskazuje na mapie
element linii brzegowej
Europy i wymienia ich
nazwy
• wskazuje na mapie
wybrane niziny, wyżyny
oraz góry Europy i
nazywa je
• wymienia cechy
ukształtowania
powierzchni Europy na
podstawie mapy
• wskazuje na mapie
wybrane europejskie
rzeki oraz jeziora i
nazywa je
geograficzne Europy na
kuli ziemskiej
• charakteryzuje linię
brzegową Europy na
podstawie mapy
• wykazuje, na podstawie
mapy, że Europa jest
kontynentem nizinnym
• opisuje cechy klimatu
Europy na podstawie
mapy i klimatogramów
• charakteryzuje wybrane
strefy roślinne Europy
• opisuje na podstawie
mapy rozmieszczenie
wód powierzchniowych
Europy
przyrodniczego Europy na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej oraz
map tematycznych
• wyjaśnia wpływ
zlodowaceń na rzeźbę
powierzchni Europy
• wyjaśnia zależności
między typem klimatu a
występowaniem formacji
roślinnych
• wyjaśnia genezę
wybranych europejskich
jezior
południkową
i równoleżnikową Europy
• opisuje czynniki
geograficzne
warunkujące klimat
Europy
• analizuje czynniki
warunkujące
rozmieszczenie wielkich
systemów rzecznych i
zbiorników wodnych w
Europie
Ludność i
urbanizacja
• podaje liczbę ludności
• opisuje rozmieszczenie
• wyjaśnia przyczyny oraz
• przewiduje zmiany
Europy
• wskazuje na mapie
obszary o największej
oraz najmniejszej
gęstości zaludnienia i
nazywa je
• podaje przykłady krajów o
dodatnim i ujemnym
przyroście naturalnym
ludności w Europie na
podstawie mapy
• opisuje na podstawie
map tematycznych
zróżnicowanie
regionalne, kulturowe,
narodowościowe oraz
etniczne współczesnej
Europy
• omawia przyczyny
wysokiego wskaźnika
urbanizacji w Europie
• wykazuje się
znajomością podziału
politycznego Europy
skutki ujemnego przyrostu
naturalnego w Europie
• wyjaśnia przyczyny
warunkujące
rozmieszczenie ludności w
Europie
• opisuje przyczyny i
konsekwencje
zróżnicowania ludności
Europy
• analizuje
zróżnicowanie
wskaźnika urbanizacji w
krajach Europy
demograficzne w Europie
• uzasadnia twierdzenie,
że Europa się starzeje
• oblicza średnią gęstość
zaludnienia Europy
Gospodarka
• wymienia nazwy państw
• opisuje potencjał
• analizuje strukturę PKB
• porównuje poziom
Warunki naturalne
279
• wykazuje związek
między budową
geologiczną
a ukształtowaniem
pionowym Europy
• analizuje problemy
demograficzne Europy i
formułuje wnioski
• uzasadnia tezę, że
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
wysoko rozwiniętych
gospodarczo oraz
krajów o średnim
poziomie rozwoju
gospodarczego w
Europie
• wymienia nazwy
głównych roślin
uprawnych
• wskazuje na mapie i
podaje nazwy głównych
obszarów wydobycia
surowców energetycznych
w Europie
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
najważniejszych
europejskich okręgów
przemysłowych oraz
ośrodków high-tech
21
22
zróżnicowania
gospodarczego krajów
Europy
• opisuje uwarunkowania
rozwoju rolnictwa
europejskiego
• opisuje strukturę produkcji
energii elektrycznej w
wybranych krajach Europy
• opisuje poziom rozwoju
usług w Europie
w wybranych krajach
Europy
• porównuje strukturę
użytkowania ziemi w
wybranych państwach
Europy, korzystając z
diagramów
• opisuje czynniki rozwoju
przemysłu ze szczególnym
uwzględnieniem przemysłu
high-tech
• wyjaśnia proces
restrukturyzacji
przemysłu w Europie
Zachodniej
rozwoju rolnictwa w
Europie Zachodniej i
Środkowo-Wschodniej
• omawia na wybranych
przykładach czynniki
lokalizacji przemysłu
high-tech
ekonomiczny Europy
• wyjaśnia przyczyny
Kraje
Europy Północnej
• wyjaśnia znaczenie
• opisuje położenie
• charakteryzuje środowisko
• wykazuje cechy
terminu „kraje
skandynawskie”
• wskazuje na mapie kraje
Europy Północnej i
wymienia ich nazwy
• opisuje na podstawie
mapy rozmieszczenie
głównych ośrodków
miejskich w Europie
Północnej
• wymienia cechy
społeczeństwa Europy
Północnej
• wymienia nazwy
głównych bogactw
naturalnych krajów
skandynawskich
geograficzne państw
Europy Północnej
• wyjaśnia rozmieszczenie
ośrodków miejskich
• charakteryzuje strukturę
produkcji energii
elektrycznej w krajach
Europy Północnej
• charakteryzuje
gospodarkę krajów
skandynawskich
przyrodnicze krajów Europy
Północnej
• wykazuje na podstawie
map tematycznych
związki między głównymi
cechami środowiska
przyrodniczego Europy
Północnej a głównymi
kierunkami rozwoju
gospodarczego
społeczeństwa Europy
Północnej
• analizuje wartość PKB na
jednego mieszkańca i
formułuje wnioski
Kraje alpejskie
• wyjaśnia znaczenie
• opisuje położenie krajów
• charakteryzuje
• wykazuje piętrowość
280
Europa jest najlepiej
rozwinięta pod
względem
gospodarczym
• przewiduje skutki
wyludniania północnej
Skandynawii
• charakteryzuje genezę
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
terminu „kraje alpejskie”
• wymienia nazwy państw
alpejskich, wskazuje je na
mapie ogólnogeograficznej
i podaje nazwy ich stolic
• wymienia cechy
środowiska
przyrodniczego Alp
• wymienia nazwy
największych miast i
wskazuje je na mapie
• opisuje specyfikę
rozmieszczenia ludności w
Alpach
23
24
alpejskich
• opisuje rzeźbę Alp
• opisuje rozmieszczenie
miast i gęstość
zaludnienia w krajach
alpejskich
• wyjaśnia znaczenie
nowoczesnego sektora
usług
środowisko przyrodnicze
krajów alpejskich
• wykazuje wpływ gór na
środowisko przyrodnicze i
gospodarkę krajów
alpejskich
• wykazuje, że kraje
alpejskie należą do
państw wysoko
rozwiniętych
gospodarczo
klimatyczno-roślinną w
Alpach
• porównuje wskaźnik
urbanizacji w krajach
alpejskich i formułuje
wnioski
Kraje Europy
Południowej
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• charakteryzuje walory
• rozpoznaje typy
kraje Europy
Południowej, podaje
nazwy ich stolic
• wymienia cechy
środowiska
przyrodniczego krajów
Europy Południowej
• wymienia nazwy
największych miast
Europy Południowej i
wskazuje je na mapie
• wymienia przykłady
atrakcji turystycznych
• wyjaśnia znaczenie
terminu „akwakultura”
geograficzne krajów
Europy Południowej
• opisuje cechy
środowiska
przyrodniczego tych
krajów
• opisuje na podstawie
mapy tematycznej
rozmieszczenie
najważniejszych ośrodków
turystycznych
• opisuje cechy
gospodarki krajów
Europy Południowej
• wyjaśnia znaczenie
terminu „infrastruktura
turystyczna”
• prezentuje opracowaną na
podstawie map,
przewodników oraz
internetu trasę wycieczki
po Europie lub jej części
przyrodnicze i
pozaprzyrodnicze krajów
Europy Południowej
• opisuje wybrane atrakcje
turystyczne
• wykazuje zależność
pomiędzy przyjazdami
turystów a wpływami z
turystyki na podstawie
wykresów
• wykazuje niekorzystny
wpływ turystyki na
środowisko przyrodnicze
wybrzeży południowej
Europy i wyjaśnia ich
genezę
• wykazuje związki
między rozwojem
turystyki a warunkami
przyrodniczymi
i dziedzictwem
kulturowym
• ocenia rolę turystyki w
rozwoju
gospodarczym tych
krajów
Francja
• wskazuje na mapie
• opisuje położenie
• analizuje współczynnik
• opisuje sytuację
281
rzeźby alpejskiej
• analizuje czynniki
rozwoju sektora
bankowo-ubezpieczeniowego w
Szwajcarii
• wykazuje zależności
miedzy wielkością ruchu
turystycznego
a poziomem rozwoju
infrastruktury turystycznej
• wykazuje znaczenie
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ogólnogeograficznej
Francję i podaje nazwę
stolicy tego kraju
• wymienia cechy
środowiska
przyrodniczego Francji
• wskazuje
najważniejsze
miasta Francji na mapie i
podaje ich nazwy
• wymienia cechy
gospodarki Francji
• wskazuje na mapie
regiony rolnicze Francji i
wymienia ich nazwy
25
Wielka Brytania
geograficzne Francji
• charakteryzuje środowisko
przyrodnicze Francji
• opisuje czynniki
wpływające na wzrost
liczby mieszkańców
Francji
• opisuje poziom
urbanizacji Francji
• opisuje poziom rozwoju
gospodarczego Francji
• analizuje strukturę
użytkowania ziemi
• wskazuje miejsce
Francji w światowej
produkcji rolnej
• identyfikuje cechy
rolnictwa
wysokotowarowego
przyrostu naturalnego i
współczynnik salda
migracji
• wykazuje
znaczenie
turystyki w tworzeniu
dochodu narodowego
• analizuje przyrodnicze i
pozaprzyrodnicze
czynniki rozwoju rolnictwa
• wykazuje na przykładzie
rolnictwa Francji
związek między
warunkami przyrodniczymi
a kierunkiem i
efektywnością produkcji
rolnej
społeczną imigrantów
Eurotunelu
• charakteryzuje sieć
transportową Francji
• wykazuje aktywną
politykę rolną Francji w
ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii
Europejskiej
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• analizuje strukturę
• wykazuje zalety
• wykazuje znaczenie
ogólnogeograficznej
Wielką Brytanię i podaje
nazwę stolicy tego kraju
• wskazuje na mapie
wybrane krainy
geograficzne i nazywa je
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego i
gospodarki Wielkiej
Brytanii
geograficzne Wielkiej
Brytanii
• charakteryzuje środowisko
przyrodnicze Wielkiej
Brytanii
• opisuje podział Wielkiej
Brytanii na krainy
historyczne
• opisuje strukturę
narodowościową
Wielkiej Brytanii
• wyjaśnia
uwarunkowania
dodatniego salda
migracji
• wyjaśnia znaczenie
terminu „monarchia
konstytucyjna”
• przedstawia wielkość i
narodowościową
Wielkiej Brytanii
• opisuje poziom urbanizacji
oraz rozmieszczenie
ludności w Wielkiej Brytanii
• opisuje układ przestrzenny
oraz znaczenie Londynu
jako światowej metropolii
• analizuje strukturę
użytkowania ziemi w
Wielkiej Brytanii
• wyjaśnia uwarunkowania
wysokiego poziomu
rozwoju gospodarczego
wyspiarskiego położenia
Wielkiej Brytanii
• wykazuje zależności
między warunkami
przyrodniczymi
a poziomem rozwoju
gospodarczego
zamorskich terytoriów
Wielkiej Brytanii
(dawniej i obecnie)
• analizuje na przykładzie
Wielkiej Brytanii
uwarunkowania lokalizacji
i rozwoju przemysłu
wysokiej technologii
282
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
główne cechy położenia
Londynu
• wskazuje na mapie i
podaje nazwy obszarów o
dużej koncentracji
przemysłu
Sąsiedzi
Polski
26
27
Niemcy
Czechy i Słowacja
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• wykazuje wpływ czynników
• analizuje uwarunkowania
ogólnogeograficznej
Niemcy, podaje nazwę
stolicy tego kraju oraz
nazwy krajów z nim
sąsiadujących
• wskazuje na mapie
wybrane krainy
geograficzne oraz
najważniejsze rzeki w
Niemczech i nazywa je
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego oraz
gospodarki Niemiec
• opisuje strukturę
narodowościową
Niemiec
geograficzne Niemiec
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego
• wyjaśnia przyczyny i
skutki dodatniego salda
migracji
• charakteryzuje strukturę
zatrudnienia w niemieckiej
gospodarce
• przedstawia na podstawie
wskazanych źródeł
główne kierunki i
przyczyny zmian w
strukturze przemysłu
Zagłębia Ruhry
• wskazuje na mapie i
podaje nazwy obszarów o
dużej koncentracji
przemysłu w Niemczech
geograficznych na klimat
Niemiec
• opisuje skutki ujemnego
przyrostu naturalnego
• udowadnia, że Niemcy są
potęgą gospodarczą
• opisuje zróżnicowanie
rozwoju społeczno-gospodarczego
wschodniej i zachodniej
części Niemiec
rozwoju przemysłu
przetwórczego
• analizuje wskaźnik
bezrobocia i formułuje
wnioski
• wykazuje na przykładzie
Niemiec zależność między
poziomem rozwoju
transportu
a funkcjonowaniem
pozostałych działów
gospodarki
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• opisuje czynniki
• ocenia zasoby bogactw
ogólnogeograficznej
Czechy i Słowację, podaje
nazwy stolic tych krajów
oraz nazwy państw
sąsiadujących z nimi
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego
omawianych państw
geograficzne Czech,
Słowacji
• omawia cechy środowiska
przyrodniczego Czech i
Słowacji
• analizuje strukturę
zatrudnienia w Czechach
• analizuje strukturę
narodowościową
Słowacji
warunkujące rozwój
gospodarczy Czech i
Słowacji
• porównuje potencjał
gospodarczy
omawianych państw
mineralnych Czech i
Słowacji
• omawia efekty przemian
gospodarczych, które
nastąpiły w omawianych
krajach
283
• analizuje przyczyny
migracji do Niemiec
• wykazuje gospodarcze
znaczenie sieci rzecznej
Niemiec
• porównuje środowisko
społeczno-gospodarcze
południowych sąsiadów
Polski oraz formułuje
wnioski
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
28
29
Litwa, Białoruś i
Ukraina
• wskazuje na mapie
• określa położenie
• opisuje czynniki
• ocenia zasoby bogactw
ogólnogeograficznej
Litwę, Białoruś i Ukrainę,
podaje nazwy stolic tych
krajów oraz nazwy
państw sąsiadujących z
nimi
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego
omawianych państw
geograficzne Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• wyjaśnia przyczyny
kryzysów gospodarczych
na Litwie, Białorusi i
Ukrainie po rozpadzie
ZSRR
• omawia współczesne
przemiany społeczne i
gospodarcze Ukrainy
warunkujące rozwój
gospodarczy Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• opisuje przyczyny i skutki
ujemnego przyrostu
naturalnego i salda migracji
Litwy, Białorusi i Ukrainy
• porównuje potencjał
gospodarczy
omawianych państw
mineralnych Litwy,
Białorusi i Ukrainy
• omawia efekty przemian
gospodarczych, które
nastąpiły w omawianych
krajach
Rosja
• wskazuje Rosję na mapie
• określa położenie
• wykazuje zróżnicowanie
• analizuje zmiany przyrostu
ogólnogeograficznej i
podaje nazwę jej stolicy
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
głównych krain
geograficznych, rzek
oraz jezior
• wymienia najważniejsze
cechy środowiska
przyrodniczego Rosji
• wymienia główne cechy
rosyjskiej gospodarki
• wymienia
przyczyny
ujemnego
przyrostu
naturalnego ludności
Rosji
geograficzne Rosji
• omawia cechy
środowiska
przyrodniczego Rosji
• opisuje zróżnicowanie
narodowościowe i
kulturowe ludności
• wskazuje na mapie i
wymienia nazwy
obszarów o dużej
koncentracji przemysłu
przyrodnicze Rosji
• wykazuje wpływ czynników
geograficznych na klimat
Rosji
• wyjaśnia zależność
między warunkami
przyrodniczymi a
rozmieszczeniem
ludności w Rosji
• wykazuje zróżnicowanie
językowe i religijne
mieszkańców Rosji
• omawia uwarunkowania
rozwoju przemysłu
wydobywczego
• omawia najważniejsze
problemy rosyjskiego
rolnictwa
naturalnego w Rosji i
formułuje wnioski
• wykazuje zależności
między warunkami
przyrodniczymi
a poziomem rozwoju
gospodarczego Rosji
284
• porównuje środowisko
społeczno-gospodarcze
południowych
i wschodnich sąsiadów
Polski oraz formułuje
wnioski
• uzasadnia tezę, że
Rosja jest krajem o
olbrzymich
możliwościach
gospodarczych
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KLASA III:
Rozdział
Lp.
Temat
dopuszczający
1.
Położenie, granice i
obszar Polski.
Podział
administracyjny
Uczeń:
· wymienia cechy
położenia Polski
· wymienia zalety
położenia Polski
· wymienia nazwy państw
sąsiadujących z Polską i
wskazuje te państwa na
mapie ogólnogeograficznej
· opisuje podział
administracyjny Polski
· wymienia nazwy
województw oraz ich
stolic i wskazuje je na
mapie administracyjnej
Polski
2.
Dzieje
geologiczne
obszaru Polski
· wymienia nazwy
głównych jednostek
tektonicznych Europy
i Polski oraz wskazuje je na
mapie
· wymienia nazwy er, w
których wystąpiły ruchy
górotwórcze
· wymienia nazwy
górotworów kaledońskich,
hercyńskich i alpejskich
oraz wskazuje te
dostateczny
Uczeń:
· charakteryzuje na
podstawie mapy
położenie Polski na
świecie i w Europie
· wymienia nazwy
skrajnych punktów Polski
i wskazuje je na mapie
· opisuje przebieg granicy
lądowej Polski na mapie
ogólnogeograficznej
· opisuje granicę morską na
mapie
ogólnogeograficznej
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „powiat
grodzki”, „powiat
ziemski”, „wojewoda”,
„prezydent miasta”,
„burmistrz”, „starosta”,
„wójt”
dobry
Uczeń:
· opisuje położenie
fizycznogeograficzne,
polityczne i
matematyczne Polski,
korzystając z mapy
Polski oraz Europy
· określa współrzędne
geograficzne skrajnych
punktów Polski
· opisuje zasięg wód
terytorialnych na mapie
Polski
bardzo dobry
Uczeń:
· oblicza rozciągłość
równoleżnikową i
południkową Polski
· oblicza różnice czasu
słonecznego między
skrajnymi punktami
Polski
· wykazuje korzyści
i zagrożenia wynikające z
położenia Polski w
środkowej Europie
celujący
Uczeń:
· analizuje znaczenie
podziału
administracyjnego
· opisuje na podstawie
tabeli stratygraficznej
najważniejsze
wydarzenia
geologiczne, które
miały miejsce na
terenie Polski
· opisuje proces
powstawania węgla
kamiennego
· charakteryzuje główne
jednostki tektoniczne
Polski
· rozpoznaje rodzaje węgla
i charakteryzuje warunki,
w których one
powstawały
· wykazuje związki między
budową geologiczną
a wydarzeniami z
przeszłości geologicznej
· opisuje wpływ
zmieniającego się w
przeszłości
geologicznej klimatu oraz
poziomu mórz na
współczesną budowę
geologiczną Polski
285
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
3.
Zlodowacenia na
obszarze Polski
4.
Skały i surowce
mineralne
5.
Ukształtowanie
powierzchni
górotwory na mapie
Polski
· wymienia nazwy
zlodowaceń i wskazuje
ich zasięg na mapie
Polski
· wymienia nazwy form
polodowcowych
· rozróżnia cechy
krajobrazu
młodoglacjalnego i
staroglacjalnego
· rozpoznaje formy
polodowcowe na
schematach i wskazuje na
mapie Polski obszary ich
występowania
· rozpoznaje górskie formy
polodowcowe na
schematach
· opisuje warunki
powstania form
polodowcowych
· wyjaśnia genezę form
polodowcowych
· analizuje i porównuje
cechy krajobrazu
staroglacjalnego i
młodoglacjalnego
· wykazuje wpływ
zlodowaceń na
krajobraz górski
· wymienia nazwy skał
występujących w Polsce
· klasyfikuje surowce
mineralne ze względu
na ich gospodarcze
wykorzystanie
· wymienia nazwy skał i
surowców mineralnych
występujących w regionie
swojego zamieszkania
· rozpoznaje na podstawie
zdjęć i okazów główne
rodzaje skał
występujących w jego
regionie i w Polsce
· wskazuje na mapie Polski
obszary występowania
surowców mineralnych
· wykazuje znaczenie
gospodarcze surowców
mineralnych
· klasyfikuje skały
występujące w Polsce ze
względu na ich
pochodzenie
· opisuje rozmieszczenie
skał
powierzchniowych
na podstawie mapy
· opisuje na podstawie
mapy występowanie
surowców mineralnych w
Polsce
· opisuje na podstawie
danych statystycznych
zasoby surowców
mineralnych w Polsce
· analizuje wpływ
wydobycia surowców
mineralnych na
środowisko
przyrodnicze
· wykazuje związek między
budową geologiczną a
występowaniem
surowców mineralnych
· wymienia czynniki
wewnętrzne i zewnętrzne
wpływające na
ukształtowanie
powierzchni Polski
· wymienia cechy rzeźby
powierzchni Polski
· wymienia nazwę i
wskazuje na mapie
najwyżej i najniżej
położony punkt Polski
· rozróżnia przedstawione
· opisuje na podstawie
krzywej hipsograficznej
udział terenów nizinnych,
wyżynnych i górskich w
Polsce
· wymienia pasy
ukształtowania
powierzchni Polski i
wskazuje je na mapie
Polski
· wymienia nazwy krain
geograficznych w
· analizuje krzywą
hipsograficzną
· wykazuje pasowość
ukształtowania
powierzchni Polski
· charakteryzuje na
podstawie mapy
hipsometrycznej cechy
rzeźby powierzchni Polski
· oblicza różnice
wysokości
· wyjaśnia wpływ
przeszłości
geologicznej na
ukształtowanie
powierzchni Polski
· porównuje cechy rzeźby
terenu poszczególnych
pasów ukształtowania
powierzchni Polski
· wyjaśnia wpływ
współczesnych
procesów
geologicznych na
ukształtowanie
powierzchni Polski
286
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
na ilustracjach formy
ukształtowania powierzchni
poszczególnych
pasach
ukształtowania
powierzchni i
wskazuje je na mapie
Polski
· odczytuje wysokości
bezwzględne na
mapie
hipsometrycznej
bezwzględnej na
podstawie mapy
hipsometrycznej
· wymienia czynniki
geograficzne wpływające na
klimat Polski
· wymienia nazwy mas
powietrza napływających nad
Polskę
· odczytuje informacje
przedstawione na
klimatogramach
· wymienia termiczne pory roku
· wymienia nazwy wiatrów
lokalnych i podaje miejsca ich
występowania
· odczytuje na
mapach
klimatycznych Polski
rozkład temperatury
powietrza i opadów
atmosferycznych
· kreśli klimatogramy
na podstawie danych
liczbowych
· opisuje cechy
klimatu
przejściowego
· opisuje cechy
własnego
·klimatu
kreśli diagramy
ilustrujące długość
rzek
· charakteryzuje
Wisłę i Odrę
· opisuje typ ujścia
Wisły · wymienia
nazwy
głównych kanałów i
wskazuje te kanały
na mapie
· porównuje
powierzchnie i
· wyjaśnia wpływ
czynników
geograficznych na
cechy klimatu Polski
· analizuje przebieg
izoterm lipca i
stycznia na mapach
klimatycznych Polski
· opisuje pogodę
kształtowaną przez
poszczególne masy
powietrza
napływające nad
·Polskę
wykreśla działy
wodne na mapie
konturowej
· wyjaśnia genezę mis
jeziornych
występujących w
Polsce
· wyjaśnia genezę
bagien na terenie
Polski
· analizuje głębokość i
kształt wybranych
jezior
6.
Klimat
7.
Wody powierzchniowe · klasyfikuje wody występujące
i podziemne
w Polsce
· wymienia nazwy głównych
rzek Polski oraz ich dopływów i
wskazuje te rzeki na mapie
· porównuje długości głównych
rzek
· wymienia nazwy wybranych
jezior i wskazuje je na mapie
287
· wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania
przestrzennego
temperatury
powietrza oraz
opadów
atmosferycznych w
Polsce
· wykazuje
przejściowość
klimatyczną Polski
· wykazuje wpływ
napływających mas
na
·powietrza
opisuje reżimy
rzek
w Polsce
· uzasadnia asymetrię
dorzeczy i wyjaśnia
przyczyny jej
powstania
· ocenia stopień
wykorzystania wód
powierzchniowych i
podziemnych w
Polsce
· porównuje klimat
Polski z klimatem
innych państw Europy
· wykazuje związki
między budową
geologiczną, rzeźbą
powierzchni, klimatem
a warunkami
wodnymi
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Polski
· wymienia nazwy wód
występujących jego
regionie
· klasyfikuje wody
podziemne
· opisuje wykorzystanie
wód podziemnych
jezior
· wskazuje na mapie
Polski obszary
występowania wód
mineralnych
wód podziemnych
· opisuje rozmieszczenie
rejonów eksploatacji oraz
wykorzystanie wód
mineralnych
8.
Morze Bałtyckie
· wskazuje na mapie
największe zatoki, wyspy,
cieśniny i głębie Morza
Bałtyckiego
· wymienia na podstawie
mapy
ogólnogeograficznej
cechy geograficzne
Morza Bałtyckiego
· przedstawia właściwości
fizyczne wód Bałtyku
· omawia znaczenie
gospodarcze Morza
Bałtyckiego
· opisuje położenie
Bałtyku na podstawie
mapy
ogólnogeograficznej
· opisuje linię brzegową
Bałtyku na podstawie
mapy
ogólnogeograficznej
· wymienia nazwy
rodzajów wybrzeży i
wskazuje na mapie
miejsca ich
występowania
· przedstawia przyczyny
zanieczyszczenia Bałtyku
· porównuje wielkość i
głębokość Bałtyku z
wielkością i głębokością
innych mórz
· porównuje cechy wód
Morza Bałtyckiego z
cechami wód innych
mórz
· proponuje sposoby
ochrony wód Bałtyku
· wyjaśnia genezy
rodzajów wybrzeży
Bałtyku
· wyjaśnia genezę
Mierzei Helskiej
· wyjaśnia zróżnicowanie
zasolenia i temperatury
wody w Bałtyku
· ocenia znaczenie
gospodarki morskiej
nad Bałtykiem
9.
Gleby
· wymienia czynniki
glebotwórcze
· klasyfikuje gleby w
Polsce
· wymienia nazwy gleb
występujących w jego
regionie
· rozróżnia typy gleb ze
względu na ich żyzność
· wyjaśnia znaczenie
gospodarcze gleb
· opisuje za pomocą mapy
gleb rozmieszczenie
głównych genetycznych
typów gleb w Polsce
· wymienia przyczyny erozji
gleb i sposoby jej
zapobiegania
· wyjaśnia zależności
między jakością gleby a
wielkością zbiorów zbóż i
innych roślin
· charakteryzuje typy
genetyczne gleb
występujące w Polsce
· wyjaśnia cele zabiegów
melioracyjnych w Polsce
· ocenia żyzność gleb w
Polsce
· ocenia wartość użytkową
gleb w Polsce
· analizuje profile
glebowe
10.
Świat roślin i
zwierząt. Ochrona
przyrody
· wymienia nazwy
formacji roślinnych w
Polsce
· opisuje rozmieszczenie
kompleksów leśnych na
podstawie mapy Polski
· charakteryzuje strukturę
powierzchniową lasów
państwowych według
· wyjaśnia zależności
między klimatem a
szatą roślinną
· wykazuje zależność
między składem
gatunkowym lasów a
288
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
11.
Liczba ludności i
jej zmiany
12.
Struktura płci i
wieku ludności
· rozpoznaje typy zbiorowisk
roślinnych w Polsce na
zdjęciach i w terenie
· wymienia nazwy parków
narodowych w Polsce i
wskazuje je na mapie
· rozpoznaje wybrane
gatunki roślin i zwierząt
przedstawione na
zdjęciach
· rozróżnia formy ochrony
przyrody w Polsce
· podejmuje działania na
rzecz ochrony przyrody
· opisuje funkcje lasów ·
rozpoznaje i wymienia
nazwy gatunków roślin i
zwierząt prawnie
chronionych w Polsce
· opisuje osobliwości
wybranych parków
narodowych
składu gatunkowego ·
opisuje formy prawnej
ochrony przyrody
· ocenia lesistość Polski ·
uzasadnia konieczność
ochrony gatunkowej
roślin i zwierząt
· uzasadnia konieczność
ochrony przyrody i
krajobrazu w Polsce
· wyjaśnia znaczenie
współpracy
międzynarodowej na
rzecz ochrony przyrody
warunkami
klimatycznymi i
glebowymi
· wymienia polskie
organizacje działające
na rzecz ochrony
przyrody i opisuje ich
zadania
· wskazuje czynniki
wpływające na zmiany
liczby ludności w Polsce
· wymienia nazwy
regionów o dodatnim i
ujemnym przyroście
naturalnym w Polsce
· wymienia czynniki
wpływające na niską
wartość przyrostu
naturalnego w Polsce
· opisuje na podstawie
danych statystycznych
zmiany liczby ludności
Polski po 1946 roku
· opisuje zmiany przyrostu
naturalnego od
zakończenia II wojny
światowej do 2009 roku
· wyjaśnia przyczyny i
skutki zmiany modelu
polskiej rodziny
· wyjaśnia różnicę
między
społeczeństwem
młodym a starym
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „demografia”,
„przyrost naturalny”,
„przyrost rzeczywisty”
· porównuje na podstawie
danych statystycznych
liczbę ludności w Polsce z
liczbą ludności w innych
krajach Europy
· omawia przyczyny i skutki
spadku przyrostu
naturalnego w ostatnich
latach
· porównuje przyrost
naturalny swojego
województwa i Polski z
przyrostem naturalnym
innych krajów Europy
· wyjaśnia przyczyny
niskiego przyrostu
naturalnego we
wschodniej Polsce
· analizuje skutki
ujemnego przyrostu
naturalnego w Polsce
· analizuje okresy wyżu i
niżu demograficznego w
Polsce oraz formułuje
wnioski
· oblicza współczynnik
przyrostu naturalnego w
Polsce
· prognozuje zmiany liczby
ludności w Polsce
· wyjaśnia znaczenie
terminu „struktura
wiekowa
społeczeństwa”
· wymienia przyczyny
· opisuje na podstawie
danych statystycznych
strukturę płci i wieku
ludności Polski
· porównuje na
· porównuje piramidy płci i
wieku ludności Polski oraz
innych krajów oraz
formułuje wnioski
· analizuje strukturę
· analizuje piramidę płci i
wieku ludności Polski
· wyjaśnia przyczyny i
skutki starzenia się
polskiego
· wyjaśnia przyczyny
feminizacji
społeczeństwa na
wybranym przykładzie
289
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
13. Rozmieszczenie
ludności
14.
starzenia się
społeczeństwa
polskiego
· opisuje grupy
ekonomiczne ludności
Polski
podstawie danych
liczbowych długość
życia w Polsce z
długością życia w
innych krajach
· wyjaśnia przyczyny
wydłużania się średniej
długości życia polskiego
społeczeństwa
wiekową polskiego
społeczeństwa i
porównuje ją ze
strukturą wiekową
innych krajów
· analizuje przyczyny i
skutki starzenia się
polskiego
społeczeństwa
· wymienia nazwy obszarów
o największej i
najmniejszej gęstości
zaludnienia i wskazuje te
obszary na mapie Polski
· omawia gęstość
zaludnienia w swoim
regionie
· wymienia atrakcje i
bariery osadnicze w
Polsce
· wyjaśnia znaczenie
terminu „gęstość
zaludnienia”
· porównuje średnią
gęstość zaludnienia
Polski ze średnią
gęstością zaludnienia
innych krajów
· opisuje czynniki
wpływające na
rozmieszczenie
ludności w Polsce
· charakteryzuje
rozmieszczenie
ludności w Polsce
· porównuje gęstość
zaludnienia Polski z
gęstością zaludnienia w
innych krajach Europy
· wyjaśnia przyczyny
nierównomiernego
rozmieszczenia
ludności w Polsce
· porównuje czynniki
decydujące o rozwoju
osadnictwa dawniej i
obecnie
· charakteryzuje na
podstawie map gęstości
zaludnienia zróżnicowanie
rozmieszczenia ludności
w Polsce i
zamieszkiwanym regionie
oraz wyjaśnia te różnice,
uwzględniając czynniki
przyrodnicze, historyczne,
społeczno-ekonomiczne
· ocenia atrakcje i bariery
osadnicze w Polsce
· analizuje przyczyny i skutki
dużej gęstości zaludnienia
na Wyżynie Śląskiej
· opisuje wielkość migracji
w miastach Polski w
latach 1946– 2008 na
podstawie danych
statystycznych
· opisuje kierunki migracji
wewnętrznych w Polsce
dawnej i współcześnie
· opisuje wielkość migracji
zewnętrznych w Polsce
w latach 1980–2008
· opisuje przyczyny
migracji
poszczególnych grup
· omawia przyczyny
ujemnego salda migracji
ze wsi do miast w Polsce
· omawia przyczyny
ujemnego salda migracji
zewnętrznych w Polsce
· wyjaśnia przyczyny
głównych kierunków
współczesnych migracji
zewnętrznych Polaków
· charakteryzuje wybrane
skupiska Polonii na
świecie
· ocenia wpływ ruchów
migracyjnych na
rozmieszczenie
ludności w Polsce
· opisuje skutki migracji
zewnętrznych z punktu
widzenia interesów Polski
· oblicza saldo migracji w
Polsce
· porównuje wielkość
migracji zagranicznych w
Polsce i w powiecie, w
którym mieszka oraz
formułuje wnioski
Migracje
·
·
·
·
· wyjaśnia znaczenie
terminu „migracja”
wyjaśnia przyczyny
migracji wewnętrznych w
Polsce
wymienia przyczyny
rozwoju terenów
podmiejskich
wymienia przyczyny
emigracji zagranicznej
Polaków
wymienia nazwy krajów, do
których migrują Polacy i
wskazuje je na mapie
290
społeczeństwa
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
15.
Struktura
zatrudnienia.
Problemy rynku
pracy
16. Struktura
narodowościowa.
Społeczności
etniczne
ogólnogeograficznej
· wymienia nazwy krajów
zamieszkiwanych przez
Polonię i wskazuje je na
mapie ogólnogeograficznej
ludności w Polsce ·
wyjaśnia przyczyny
wzrostu przyrostu
rzeczywistego w Polsce w
ostatnich latach
· oblicza przyrost
rzeczywisty ludności
Polski
· porównuje strukturę
zatrudnienia ludności w
krajach wysoko i słabo
rozwiniętych gospodarczo
ze strukturą w Polsce
· wymienia nazwy
województw o najwyższym
zatrudnieniu w usługach i
wskazuje te województwa
na mapie Polski
· wymienia przyczyny i
skutki bezrobocia w
Polsce
· wymienia przyczyny
emigracji zarobkowej
· wyjaśnia znaczenie
terminu „stopa
bezrobocia”
· wymienia główne, aktualne
problemy rynku pracy w
Polsce i w regionie, w
którym mieszka
· opisuje na podstawie
danych statystycznych
zmiany struktury
zatrudnienia ludności w
Polsce w latach 1930–
2008
· wyjaśnia przyczyny zmian
struktury zatrudnienia
ludności w Polsce
· ocenia zmiany w
strukturze zatrudnienia w
Polsce w ostatnich latach
· ocenia stopę
bezrobocia w swoim
województwie
· wyjaśnia zmiany w
strukturze zatrudnienia w
Polsce w latach 1930–
2008 w Polsce
· porównuje strukturę
zatrudnienia ludności
według sektorów
gospodarki w ciągu
ostatnich 30 lat
· porównuje zatrudnienie
według sektorów
gospodarki w Polsce i
wybranych krajach
· analizuje stopę
bezrobocia w
wybranych
województwach i
formułuje wnioski
· opisuje stopę bezrobocia
w zamieszkiwanym
województwie i
porównuje ją ze stopą
bezrobocia w innych
województwach
· porównuje strukturę
zatrudnienia w swoim
województwie oraz innych
województwach i formułuje
wnioski
· omawia przyczyny
zróżnicowania struktury
zatrudnienia w wybranych
województwach Polski
· wykazuje różnice w
strukturze zatrudnienia
ludności w Polsce i
zamieszkiwanym regionie
· omawia przyczyny
bezrobocia oraz zmiany
stopy bezrobocia w Polsce
w latach 1990– 2009
· proponuje sposoby
przeciwdziałania
bezrobociu
· oblicza stopę
bezrobocia w Polsce
· prognozuje zmiany w
strukturze zatrudnienia w
Polsce
· wymienia nazwy regionów
zamieszkiwanych przez
mniejszości narodowe i
wskazuje je na mapie
Polski
· wymienia nazwy
· wyjaśnia, dlaczego
Polska jest krajem
niemal jednolitym
narodowościowo
· opisuje strukturę
narodowościową Polski
· wyjaśnia znaczenie
· porównuje liczebność
mniejszości narodowych
w Polsce przed II wojną
światową i obecnie oraz
wyjaśnia przyczyny tych
zmian
· opisuje zróżnicowanie
· wykazuje zróżnicowanie
struktury narodowościowej
Polski sprzed II wojny
światowej i obecnie
· analizuje przyczyny
nierównomiernego
· charakteryzuje dorobek
kulturowy wybranych grup
etnicznych i mniejszości
narodowych
291
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
17.
Urbanizacja
mniejszości etnicznych i
opisuje rozmieszczenie
tych mniejszości na
podstawie mapy Polski
terminów: „państwo
wielonarodowościowe”,
„państwo jednolite
narodowościowo”,
„mniejszość narodowa”,
„mniejszość etniczna”,
„społeczność etniczna”
· wymienia cechy miast
polskich
· wymienia czynniki, które
miały wpływ na
intensywność urbanizacji
w Polsce
· odczytuje z danych
statystycznych
wskaźniki urbanizacji
dla wybranych
województw
· wymienia nazwy
obszarów najbardziej
zurbanizowanych w
Polsce i wskazuje te
obszary na mapie
· rozróżnia typy
aglomeracji w Polsce
· wymienia nazwy
aglomeracji miejskich i
wskazuje je na mapie
Polski
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „urbanizacja”,
„wskaźnik urbanizacji”,
„wieś”, „miasto”,
„aglomeracja”
· opisuje przejawy
procesu urbanizacji w
Polsce
· porównuje
rozmieszczenie i
wielkość miast w
Polsce oraz
zamieszkiwanym
regionie
· opisuje miasta Polski
według grup
wielkościowych
· opisuje aglomeracje
policentryczne i
monocentryczne na
podstawie danych
statystycznych i map
tematycznych
· opisuje funkcje miast na
wybranych przykładach
· opisuje przemiany
współczesnych miast w
Polsce
· wyjaśnia przyczyny
rozwoju wielkich miast w
Polsce
· omawia problemy
mieszkańców dużych
miast
292
narodowościowe i
etniczne wybranych
regionów Polski
· porównuje proces
urbanizacji z lat 70. XX w. z
obecnym procesem
urbanizacji
· porównuje wskaźnik
urbanizacji swojego
województwa z
dowolnie wybranym
województwem i
formułuje wnioski
· podaje przyczyny
zróżnicowania wskaźnika
urbanizacji w wybranych
regionach Polski
· wykazuje różnice
między aglomeracją
policentryczną a
monocentryczną
rozmieszczenia
mniejszości narodowych
w Polsce
· wyszukuje informacje o
dorobku kulturowym
wybranych mniejszości
etnicznych i narodowych
· ocenia wpływ migracji
ludności ze wsi do miast
na proces urbanizacji
· porównuje wskaźnik
urbanizacji w Polsce
oraz innych krajach i
wymienia przyczyny
jego zróżnicowania
· analizuje i ocenia
rozmieszczenie wielkich
miast w Polsce na
podstawie mapy
ogólnogeograficznej
· oblicza wskaźnik
urbanizacji w wybranych
obszarach Polski i
interpretuje go
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
18.
Warunki rozwoju
rolnictwa
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „struktura
użytkowania ziemi”,
„użytki rolne”, „grunty
orne”
· wymienia nazwy obszarów
o najkorzystniejszych
warunkach przyrodniczych
rozwoju rolnictwa i
wskazuje je na mapie
Polski
· wymienia czynniki
ograniczające rozwój
rolnictwa
· wyjaśnia funkcje
rolnictwa
· opisuje na podstawie
map tematycznych
warunki przyrodnicze
rozwoju rolnictwa w
Polsce
· wymienia główne cechy
struktury użytkowania
ziemi oraz wielkości i
własności gospodarstw
rolnych w Polsce na
podstawie danych
statystycznych
· opisuje za pomocą
danych statystycznych
poziom nawożenia i
mechanizacji rolnictwa w
Polsce
· wyjaśnia wpływ polityki
rolnej państwa na poziom
rolnictwa w Polsce
· opisuje poziom
mechanizacji i chemizacji
rolnictwa w Polsce i
porównuje go z poziomami
mechanizacji i chemizacji
w innych krajach
· wyjaśnia przyczyny
przestrzennego
zróżnicowania wielkości
gospodarstw rolnych
· analizuje skutki
rozdrobnienia
gospodarstw rolnych
· ocenia warunki
przyrodnicze rozwoju
rolnictwa w Polsce
· ocenia warunki
pozaprzyrodnicze
rozwoju rolnictwa
· ocenia strukturę
użytkowania ziemi w
Polsce i porównuje ją
ze strukturą innych
krajów
· porównuje warunki rozwoju
rolnictwa w Polsce z
warunkami województwa,
w którym mieszka oraz
formułuje wnioski
19.
Produkcja
roślinna
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „struktura
upraw”, „plony”, „zbiory”
· wymienia nazwy
głównych roślin
uprawnych w Polsce
· wymienia czynniki
warunkujące
rozmieszczenie upraw w
Polsce
· wymienia główne cechy
struktury zasiewów w
Polsce na podstawie
analizy map, wykresów i
danych liczbowych
· wymienia nazwy obszarów
upraw wybranych roślin i
wskazuje te obszary na
mapie Polski
· wymienia przyczyny
zróżnicowania w
rozmieszczeniu
wybranych upraw
(pszenicy, ziemniaków,
buraków cukrowych)
· wyjaśnia znaczenie
produkcji roślinnej w
wyżywieniu ludności
kraju
· opisuje strukturę
powierzchni zasiewów w
Polsce
· wyjaśnia związek między
żyznością gleb a
rodzajem upraw
· uzasadnia zróżnicowanie
natężenia upraw roślin
w wybranych rejonach
· porównuje plony i zbiory
wybranych roślin w Polsce
i innych krajach na
podstawie danych
statystycznych oraz
formułuje wnioski
293
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
20.
Produkcja
zwierzęca
·
wyjaśnia znaczenie
terminów:
„hodowla
zwierząt”, „pogłowie”
· opisuje główne kierunki
produkcji zwierzęcej w
Polsce
· omawia cele hodowli
zwierząt
· wskazuje przyczyny spadku
ilości pogłowia zwierząt
hodowlanych w Polsce
· wyróżnia główne cechy
struktury hodowli w
Polsce na podstawie
analizy map, wykresów i
danych liczbowych
· opisuje pogłowie bydła i
trzody chlewnej w Polsce
w wybranych latach
· wymienia nazwy
obszarów hodowli
wybranych zwierząt i
wskazuje je na mapie
Polski
· wymienia przyczyny
zróżnicowania
rozmieszczenia hodowli
bydła i trzody chlewnej w
Polsce
294
· wyjaśnia znaczenie
produkcji zwierzęcej w
wyżywieniu ludności
kraju
· wyjaśnia zróżnicowanie
natężenia hodowli
wybranych zwierząt
gospodarskich w
wybranych rejonach
· porównuje na podstawie
danych liczbowych
wydajność hodowli
zwierząt w Polsce z
wydajnością hodowli w
innych krajach
· ocenia strukturę hodowli
zwierząt gospodarskich w
Polsce
· ocenia towarowość
polskiego rolnictwa
· wyjaśnia przyczyny
wysokich kosztów
produkcji rolnej
· uzasadnia potrzebę
rozwoju gospodarstw
ekologicznych w Polsce
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
21.
Zmiany w polskim
przemyśle
· klasyfikuje przemysł na
sekcje i działy
· opisuje na wybranych
przykładach czynniki
lokalizacji przemysłu
· wymienia najlepiej
rozwijające się obecnie w
Polsce działy produkcji
przemysłowej
· wymienia przyczyny
przemian
gospodarczych, które
zaszły w Polsce po
1989 roku
· wyjaśnia znaczenie
przemysłu w tworzeniu
dóbr materialnych
· charakteryzuje czynniki
lokalizacji przemysłu
· wyjaśnia przyczyny zmian
zachodzących w
przemyśle w Polsce i
regionie zamieszkania
· opisuje proces
restrukturyzacji i
prywatyzacji przemysłu
· wymienia nazwy
okręgów przemysłowych
i wskazuje te okręgi na
mapie Polski
· opisuje czynniki
lokalizacji wybranych
okręgów
przemysłowych w
Polsce
· ocenia znaczenie
przemysłu dawniej i
obecnie
· omawia cele tworzenia
specjalnych stref
ekonomicznych
· wyjaśnia przyczyny
przestrzennego
zróżnicowania
lokalizacji okręgów
przemysłowych
· ocenia korzyści i
negatywne skutki
koncentracji przemysłu
· wyjaśnia przyczyny zmian
zachodzących w
przemyśle w regionie
swojego zamieszkania
· wyjaśnia związki między
lokalizacją przemysłu a
warunkami naturalnymi,
rynkiem zbytu, szlakami
komunikacyjnymi i
potencjałem ludzkim
· ocenia społeczne i
gospodarcze korzyści
utworzenia specjalnych
stref ekonomicznych
· uzasadnia potrzebę
rozwijania nowoczesnych
działów produkcji
przemysłowej
· uzasadnia potrzebę
restrukturyzacji przemysłu
w wybranych okręgach
przemysłowych
· ocenia gospodarcze
korzyści oraz społeczne
skutki restrukturyzacji i
prywatyzacji przemysłu
22.
Górnictwo
· klasyfikuje surowce
mineralne
· wymienia nazwy obszarów
wydobywania surowców
mineralnych i wskazuje te
obszary na mapie Polski
· odczytuje z danych
statystycznych wielkości
wydobycia wybranych
surowców w Polsce
· kreśli diagramy
ilustrujące wielkość
wydobycia wybranych
surowców
· wymienia przyczyny
spadku wydobycia
węgla kamiennego
· określa przyczyny importu
niektórych surowców
mineralnych
· wyjaśnia znaczenie
gospodarcze surowców
mineralnych
· analizuje strukturę
wydobycia surowców
mineralnych w Polsce
· analizuje diagramy
ilustrujące wielkość
wydobycia wybranych
surowców mineralnych w
Polsce
· ocenia na podstawie
danych statystycznych
zasoby surowców
mineralnych w Polsce
· porównuje wielkość
wydobycia
poszczególnych
surowców mineralnych w
Polsce z wielkością
wydobycia tych surowców
w innych krajach
· wykazuje potrzebę
racjonalnego
wykorzystania surowców
mineralnych w Polsce
· wykazuje zależności
między lokalizacją
kopalni w Polsce a
lokalizacją zakładów
przemysłowych
przetwarzających
wydobywane surowce
295
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
23.
Energetyka
· klasyfikuje elektrownie ·
wymienia nazwy źródeł
energii
· opisuje czynniki
lokalizacji wybranych
elektrowni
· opisuje wady i zalety
poszczególnych
rodzajów elektrowni
· opisuje strukturę
produkcji energii
elektrycznej według
rodzajów elektrowni
· wymienia nazwy
wybranych elektrowni
cieplnych i wodnych
oraz wskazuje te
elektrownie na mapie
Polski
· odczytuje z danych
statystycznych i
diagramów wielkość
produkcji energii
elektrycznej
· wyjaśnia przyczyny i
skutki dominacji
energetyki cieplnej
· przedstawia i ocenia
wpływ energetyki na
stan środowiska
przyrodniczego
· ocenia strukturę
produkcji energii
elektrycznej według
rodzajów elektrowni
· przedstawia na
podstawie różnych
danych strukturę
wykorzystania źródeł
energii w Polsce i
formułuje wnioski
· wykazuje korzyści z
wykorzystywania
alternatywnych źródeł
energii
24.
Podział usług
· klasyfikuje usługi
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „usługi”,
„transport”,
„komunikacja”
· wymienia przykłady
działów usług
rozwijających się i
zanikających
· wymienia nazwy usług
rozwijających się w jego
regionie
· wymienia rodzaje usług
świadczonych przez
komunikację
· wymienia czynniki
wpływające na rozwój
telefonii komórkowej
· opisuje znaczenie usług
we współczesnej
gospodarce Polski
· wyjaśnia szybki rozwój
wybranych usług w
Polsce i regionie
zamieszkania
· wyjaśnia znaczenie
łączności
· opisuje znaczenie
telekomunikacji
· porównuje liczbę
abonentów telefonicznych
w Polsce z liczbą
abonentów w innych
krajach Europy
· porównuje liczbę
użytkowników internetu w
Polsce z liczbą
użytkowników Internetu w
innych krajach Europy
· wyjaśnia przyczyny i
skutki rozwoju usług w
Polsce
· ocenia dostępność do
usług
telekomunikacyjnych w
Polsce na tle innych
krajów
· analizuje przyczyny
rozwoju telefonii
komórkowej w Polsce
· wykazuje znaczenie usług
w tworzeniu PKB
· ocenia dostęp do
internetu w swoim
województwie i
wybranych
województwach
· ocenia przyczyny i
skutki rozwoju
technologii
informacyjnej
· wykazuje związki
między łącznością a
rozwojem
gospodarczym
25.
Transport lądowy
· rozróżnia rodzaje
transportu
· wykazuje wady i zalety
poszczególnych
· analizuje jakość sieci
transportowej w Polsce
· wykazuje wpływ
transportu na rozwój
· opisuje znaczenie
poszczególnych
296
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
· opisuje strukturę
przewozów ładunków
transportem kolejowym w
Polsce
· wymienia przyczyny
wzrostu znaczenia
transportu
samochodowego i
przesyłowego w Polsce
·
·
·
·
·
26.
Transport wodny i
lotniczy
· wymienia cechy
transportu morskiego
· opisuje morską flotę
transportową w Polsce
· wyjaśnia, dlaczego polscy
armatorzy rejestrują swoje
statki w krajach taniej
bandery
· wymienia nazwy polskich
miast mających swoje
lotniska i wskazuje je na
mapie
· omawia przyczyny
wzrostu znaczenia tanich
linii lotniczych w Polsce
działów transportu
lądowego w
gospodarce kraju i
życiu codziennym
analizuje przewóz
ładunków i pasażerów w
Polsce według rodzajów
transportu
omawia przestrzenne
zróżnicowanie gęstości
sieci kolejowej i dróg
kołowych w Polsce
uzasadnia konieczność
modernizacji transportu
lądowego w Polsce
wskazuje na mapie
Polski główne szlaki
transportu lądowego
wyjaśnia znaczenie
terminu „tranzyt
międzynarodowy”
· wyjaśnia znaczenie
transportu morskiego,
wodnego śródlądowego i
lotniczego w gospodarce
kraju
· wymienia najważniejsze
połączenia promowe z
Polski i wskazuje je na
mapie
· wymienia nazwy
głównych szlaków
transportu wodnego
śródlądowego i
wskazuje te szlaki na
mapie
· omawia znaczenie
kanałów śródlądowych w
Polsce
297
rodzajów transportu
lądowego
· wyjaśnia przyczyny
zróżnicowania gęstości
sieci dróg kołowych oraz
linii kolejowych w Polsce
· porównuje gęstość sieci
dróg kołowych oraz linii
kolejowych w Polsce z
gęstością tych sieci w
innych krajach
· wyjaśnia potrzebę budowy
nowoczesnych autostrad
· przewiduje skutki
gwałtownego rozwoju
motoryzacji
· wykazuje wpływ
transportu na rozwój
innych dziedzin
gospodarki
· porównuje wielkości
przeładunków w
polskich portach
morskich
· wyjaśnia przyczyny
niewielkiego znaczenia
transportu śródlądowego
w Polsce
· analizuje wielkość ruchu
pasażerskiego w polskich
portach lotniczych
· analizuje wady i zalety
transportu morskiego,
wodnego śródlądowego i
lotniczego
· wykazuje na przykładach
znaczenie transportu
morskiego, wodnego
śródlądowego i lotniczego
w Polsce
· analizuje
międzynarodowy ruch
pasażerski w polskich
portach morskich
· wykazuje wpływ
transportu na rozwój
innych dziedzin
gospodarki
innych dziedzin
gospodarki
· porównuje odległości
oraz koszty przewozu
towarów i pasażerów
różnymi środkami
transportu w Polsce
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
27.
Handel
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „handel
zagraniczny”, „import”,
„eksport”, „saldo bilansu
handlu zagranicznego”
· wyjaśnia znaczenie handlu
zagranicznego w życiu
codziennym
· wymienia nazwy
głównych partnerów
handlowych Polski
· wymienia nazwy
towarów
eksportowanych z
Polski
· wymienia nazwy towarów
importowanych do Polski
· omawia bilans handlu
zagranicznego w Polsce
· wyjaśnia przyczyny
ujemnego salda bilansu
handlu zagranicznego
· ocenia znaczenie handlu
zagranicznego w
rozwoju innych dziedzin
gospodarki
· analizuje dane liczbowe
dotyczące bilansu handlu
zagranicznego Polski w
ostatnich latach i
formułuje wnioski
· proponuje sposoby
uzyskania przez Polskę
dodatniego bilansu handlu
zagranicznego
28.
Turystyka
· wyjaśnia znaczenie
terminów: „turystyka”,
„walory turystyczne”,
„infrastruktura
turystyczna”
· klasyfikuje turystykę ze
względu na cel wyjazdów
· wyjaśnia przyczyny
wzrostu ruchu
turystycznego w Polsce po
1989 roku
· opisuje wpływ turystyki na
tworzenie PKB w Polsce
· wykazuje na
przykładach walory
turystyczne Polski
· wymienia nazwy regionów
oraz ośrodków
turystycznych w Polsce o
wysokich walorach
turystycznych i wskazuje
je na mapie
· opisuje polskie obiekty
znajdujące się na Liście
światowego dziedzictwa
kulturowego i
przyrodniczego UNESCO
· porównuje wpływy z
turystyki w Polsce z
wpływami z turystyki w
wybranych krajach
· porównuje wielkość ruchu
turystycznego w Polsce i
z wielkością ruchu
turystycznego w
wybranych krajach
Europy w ostatnich
latach
· opisuje ruch turystyczny w
swoim województwie
· ocenia walory
turystyczne Polski z
punktu widzenia
zagranicznego turysty
· porównuje atrakcyjność
turystyczną wybranych
regionów w Polsce
· wykazuje znaczenie
rozbudowy infrastruktury
turystycznej dla rozwoju
turystyki w Polsce
· ocenia walory turystyczne
wybranych regionów
Polski
· wyjaśnia znaczenie
turystyki krajowej jako
źródła dochodu regionu i
państwa
· uzasadnia potrzebę
ochrony walorów
turystycznych
298
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
29.
Miejsce Polski w
świecie
· określa wskaźniki rozwoju
gospodarczego i
społecznego Polski
· wymienia przykłady
współpracy
międzynarodowej
· wymienia przykłady
inwestycji zagranicznych
w Polsce
· wymienia nazwy
największych
organizacji
międzynarodowych
· wyjaśnia potrzebę
współpracy
międzynarodowej
· ustala na podstawie
danych statystycznych
poziom rozwoju
gospodarczego i
społecznego Polski
· wymienia nazwy
euroregionów i wskazuje
euroregiony na mapie
Polski
· wyjaśnia znaczenie
euroregionów
299
· porównuje PKB w Polsce i
innych krajach
· analizuje i porównuje
dane statystyczne
dotyczące produkcji
wybranych towarów w
Polsce i innych krajach
· wyjaśnia korzyści
wynikające z inwestycji
zagranicznych w Polsce
· ocenia znaczenie
euroregionów
· określa rolę Polski w
strukturach
międzynarodowych
· ocenia na podstawie
wskaźników poziom
rozwoju gospodarczego
Polski
· ocenia korzyści
wynikające ze
współpracy
międzynarodowej
· ocenia skutki integracji
Polski z UE i NATO
· charakteryzuje wybrany
euroregion
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
30.
Zanieczyszczenie
środowiska
przyrodniczego
· wymienia źródła
zanieczyszczeń
środowiska
przyrodniczego Polski
· wymienia skutki
zanieczyszczenia
środowiska
przyrodniczego
· wymienia sposoby
zmniejszania emisji
zanieczyszczeń
przemysłowych
· opisuje wpływ
przemysłu na stan
środowiska
· opisuje zagrożenia
wynikające ze
składowania śmieci i
odpadów
poprodukcyjnych
· opisuje wpływ środków
transportu na stan
środowiska
· uzasadnia konieczność
segregacji śmieci oraz
oszczędności energii i
wody
· wymienia skutki
przedostawania się
odpadów
poprodukcyjnych do
środowiska
· wymienia skutki
zanieczyszczania
środowiska środkami
chemicznymi
stosowanymi w
rolnictwie
· ocenia wpływ ścieków
komunalnych na stan
czystości wód w Polsce
· opisuje stan jakości wód
Wisły i Odry na podstawie
diagramu
· wyjaśnia przyczyny i
skutki eutrofizacji
· opisuje zróżnicowanie
regionalne
zanieczyszczenia
środowiska
przyrodniczego w Polsce
· wykazuje konieczność
ochrony środowiska
przyrodniczego w Polsce
· proponuje konkretne
działania na rzecz
ochrony środowiska
przyrodniczego
zamieszkiwanym
regionie
· wyjaśnia proces
powstawania kwaśnych
opadów
· proponuje sposoby
ograniczenia
zanieczyszczania
środowiska odpadami
wytwarzanymi przez
człowieka
· ocenia skutki społeczne i
gospodarcze
zanieczyszczenia
środowiska
przyrodniczego
31.
Pobrzeża
· wymienia nazwy krain
geograficznych pobrzeży
i wskazuje te krainy na
mapie
· wymienia nazwy
najważniejszych miast
pobrzeży i wskazuje te
miasta na mapie
· wymienia atrakcje
turystyczne pobrzeży
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
krajobrazu pobrzeży
· opisuje klimat pobrzeży na
podstawie mapy
klimatycznej
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki pobrzeży
· charakteryzuje wybrane
miasta pobrzeży
· wyjaśnia genezę Żuław
Wiślanych
· wyjaśnia genezę
mierzei
· porównuje cechy oraz
genezę wybrzeża
klifowego i płaskiego
· ocenia walory
turystyczne pobrzeży
· wykazuje wpływ
zewnętrznych
czynników
rzeźbotwórczych na
ukształtowanie
powierzchni pobrzeży
· wykazuje związki
między warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
pobrzeży
· przedstawia
prezentację
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego pobrzeży
300
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
32.
33.
Pojezierza
Niziny
Środkowopolskie
· wymienia nazwy krain
geograficznych pojezierzy
i wskazuje te krainy na
mapie Polski
· wyróżnia cechy rzeźby
młodoglacjalnej pojezierzy
na podstawie schematów i
fotografii
· wymienia nazwy jezior
polodowcowych i
wskazuje te jeziora na
mapie Polski
· wymienia nazwy
surowców mineralnych
pojezierzy
· określa atrakcje
turystyczne pojezierzy
· wymienia nazwy
najważniejszych miast
pojezierzy i wskazuje te
miasta na mapie Polski
· opisuje najważniejsze
cechy krajobrazu
pojezierzy na podstawie
map tematycznych
· rozróżnia formy
polodowcowe na
podstawie zdjęć i
schematów
· opisuje na podstawie map
klimatycznych
zróżnicowanie
klimatyczne pojezierzy
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki pojezierzy
· wymienia nazwy
kompleksów leśnych
oraz parków
narodowych w pasie
pojezierzy oraz
wskazuje je na mapie
Polski
· opisuje wybrane miasta
pojezierzy
· wyjaśnia genezę rzeźby
pojezierzy
· wyjaśnia genezę mis
jeziornych
występujących pasie
pojezierzy
· porównuje cechy klimatu
Pojezierza Myśliborskiego
z cechami klimatu
Pojezierza Suwalskiego
· ocenia walory
krajobrazowe i
przyrodnicze pojezierzy
· wyjaśnia zróżnicowanie
krajobrazu w pasie
pojezierzy
· wykazuje wpływ rzeźby
terenu na zróżnicowanie
opadów atmosferycznych
w pasie pojezierzy
· wykazuje związki
między warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
pojezierzy
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego pojezierzy
· wymienia nazwy krain
geograficznych Nizin
Środkowopolskich i
wskazuje te krainy na
mapie
· opisuje cechy
krajobrazu Nizin
Środkowopolskich na
podstawie map
tematycznych
· wyjaśnia różnice między
krajobrazem
młodoglacjalnym a
staroglacjalnym
· charakteryzuje czynniki
· opisuje na podstawie
schematu warszawską
nieckę artezyjską
· wykazuje związki
między warunkami
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego Nizin
Środkowopolskich
301
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
34.
Wyżyny Polskie
· wymienia nazwy
kompleksów leśnych
oraz parków
narodowych Nizin
Środkowopolskich i
wskazuje je na mapie
· wymienia nazwy
obszarów bagiennych i
podmokłych Nizin
Środkowopolskich i
wskazuje je na mapie
· wymienia nazwy
największych miast Nizin
Środkowopolskich i
wskazuje te miasta na
mapie
· określa atrakcje
turystyczne Nizin
Środkowopolskich
· opisuje na podstawie
mapy
ogólnogeograficznej
układ sieci rzecznej w
Kotlinie Warszawskiej
· opisuje, korzystając z
map klimatycznych,
zróżnicowanie
klimatyczne Nizin
Środkowopolskich
· opisuje na podstawie map
tematycznych
rozmieszczenie surowców
mineralnych Nizin
Środkowopolskich
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Nizin
Środkowopolskich
· omawia na podstawie
mapy gospodarczej
rozmieszczenie ośrodków
i okręgów przemysłowych
Nizin Środkowopolskich
oraz charakteryzuje te
ośrodki i okręgi
przemysłowe
· określa atrakcje
turystyczne Nizin
Środkowopolskich
· opisuje wybrane miasta
Nizin Środkowopolskich
rzeźbotwórcze Nizin
Środkowopolskich
· ocenia warunki
przyrodnicze rozwoju
rolnictwa Niziny Śląskiej
przyrodniczymi a cechami
gospodarki Nizin
Środkowopolskich
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
· wymienia nazwy krain
geograficznych Wyżyn
Polskich i wskazuje te
krainy na mapie
· rozpoznaje przykłady
· omawia zróżnicowanie
klimatyczne Wyżyn
Polskich na podstawie
map klimatycznych
· opisuje na podstawie
· charakteryzuje czynniki
rzeźbotwórcze Wyżyn
Polskich
· wyjaśnia genezę rzeźby
krasowej
· wyjaśnia zróżnicowanie
krajobrazu Wyżyn
Polskich na podstawie
map tematycznych
· wykazuje związki
302
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego Wyżyn
Polskich
· proponuje sposoby
zagospodarowania
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
form krasowych na
podstawie schematów i
zdjęć
· wymienia nazwy
kompleksów leśnych
oraz parków
narodowych Wyżyn
Polskich i wskazuje je
na mapie
· wymienia nazwy
najważniejszych miast
Wyżyn Polskich i
wskazuje te miasta na
mapie
· określa atrakcje
turystyczne Wyżyn
Polskich
·
·
·
·
·
·
35.
Kotliny
Podkarpackie
· wymienia nazwy krain
geograficznych Kotlin
Podkarpackich i
wskazuje te krainy na
mapie
· wymienia nazwy
kompleksów leśnych
Kotlin Podkarpackich i
wskazuje te kompleksy
mapie
· omawia atrakcje
turystyczne Kotlin
map tematycznych oraz
ilustracji cechy krajobrazu
Wyżyn Polskich
opisuje proces
powstawania gołoborzy
opisuje na podstawie
mapy tematycznej
rozmieszczenie
surowców mineralnych na
Wyżynach Polskich
omawia związki między
wydobyciem surowców
mineralnych a lokalizacją
przemysłu na Wyżynach
Polskich
omawia warunki
przyrodnicze rozwoju
rolnictwa na Wyżynie
Lubelskiej
opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Wyżyn
Polskich
opisuje wybrane miasta
Wyżyn Polskich
· opisuje cechy
krajobrazu Kotlin
Podkarpackich na
podstawie map
tematycznych
· wymienia nazwy
surowców mineralnych
występujących w
Kotlinach Podkarpackich i
wskazuje na mapie
ogólnogeograficznej
303
· opisuje wpływ działalności
gospodarczej człowieka na
krajobraz Wyżyny Śląskiej
· wyjaśnia genezę
wąwozów i parowów
· ocenia warunki
przyrodnicze rozwoju
rolnictwa Wyżyny
Lubelskiej
między warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
Wyżyn Polskich
· wykazuje negatywny
wpływ koncentracji
ludności i przemysłu na
środowisko przyrodnicze
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
terenów zdegradowanych
na skutek działalności
gospodarczej człowieka
· wyjaśnia genezę Kotlin
Podkarpackich
· wyjaśnia rolę rzek w
kształtowaniu
krajobrazu Kotlin
Podkarpackich
· opisuje uwarunkowania
powstania złóż surowców
mineralnych Kotlin
Podkarpackich
· wykazuje związki
między warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
Kotlin Podkarpackich
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego Kotlin
Podkarpackich
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
36.
Karpaty
Podkarpackich
· wymienia nazwy
najważniejszych miast
Kotlin Podkarpackich i
wskazuje te miasta na
mapie
rejony ich
występowania
· opisuje na podstawie
map klimatycznych
cechy klimatu Kotlin
Podkarpackich
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Kotlin
Podkarpackich
· omawia na podstawie
map tematycznych
warunki rozwoju
rolnictwa w Kotlinie
Sandomierskiej
· wyróżnia Karpaty
Zewnętrzne i Wewnętrzne
i wskazuje je na mapie
Polski
· opisuje atrakcje
turystyczne Karpat
Zewnętrznych
· wykazuje konieczność
tworzenia parków
narodowych na terenie
Karpat Zewnętrznych
· wymienia nazwy
najważniejszych miast
Karpat Zewnętrznych oraz
wskazuje te miasta na
mapie ogólnogeograficznej
· opisuje położenie Karpat
Wewnętrznych na mapie
Polski
· uzasadnia atrakcyjność
turystyczną Tatr i Pienin
· wymienia nazwy
· omawia położenie
Beskidów oraz Pogórza
Karpackiego i wskazuje je
na mapie Polski
· opisuje krajobraz
Karpat na podstawie
map tematycznych
· omawia na podstawie
map klimatycznych
cechy klimatu Karpat
Zewnętrznych
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Karpat
Zewnętrznych
· opisuje funkcje
wybranych miast Karpat
Zewnętrznych
· wymienia nazwy i
rozpoznaje najważniejsze
skały występujące w
Tatrach i
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
304
· wyjaśnia budowę fliszową
Pogórza Karpackiego i
Beskidów
· ukazuje zróżnicowanie
krajobrazu Karpat
Zewnętrznych i
Wewnętrznych
· uzasadnia konieczność
budowy sztucznych
zbiorników na karpackich
rzekach
· porównuje budowę
geologiczną Tatr
Wysokich z budową
geologiczną Tatr
Zachodnich
· porównuje krajobrazy
Tatr Wysokich i
Zachodnich
· wykazuje zróżnicowanie
klimatyczne i roślinne Tatr
Wysokich i Zachodnich
· wykazuje zależności
między przeszłością
geologiczną, budową
geologiczną a cechami
rzeźby Karpat
Zewnętrznych i
Wewnętrznych
· wykazuje zróżnicowanie
klimatyczne i roślinne
Beskidów oraz Pogórza
Karpackiego
· wykazuje związki między
warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
Pogórza Karpackiego i
Beskidów
· ukazuje zależności
między budową
geologiczną a cechami
rzeźby Tatr
· wykazuje związki
między cechami
· ocenia możliwości rozwoju
gospodarczego Beskidów
oraz Pogórza Karpackiego
· ocenia możliwości
rozwoju turystyki w
Tatrach
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ośrodków turystycznych
Tatr i Pienin i wskazuje te
ośrodki na mapie Polski
37.
Sudety
· opisuje położenie
Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego na podstawie
mapy Polski
· wskazuje na mapie Polski
rejony eksploatacji
surowców mineralnych w
Sudetach i na Przedgórzu
Sudeckim
· opisuje zagrożenia
środowiska
przyrodniczego
powstające w wyniku
gospodarczej
Pieninach
· opisuje na podstawie
ilustracji cechy
polodowcowej rzeźby
wysokogórskiej Tatr
· charakteryzuje na
podstawie schematu
piętra klimatyczno-roślinne Tatr
· opisuje formy rzeźby
krasowej Tatr
Zachodnich
· opisuje formy rzeźby
Pienin
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Karpat
· charakteryzuje wybrane
ośrodki turystyczne
· opisuje specyfikę folkloru
Tatr i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego
· opisuje na podstawie
map tematycznych
cechy krajobrazu
Sudetów
· analizuje mapę
klimatyczną i na jej
podstawie wymienia
cechy klimatu Sudetów i
Przedgórza Sudeckiego
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki Sudetów
· charakteryzuje warunki
305
· uzasadnia konieczność
ochrony przyrody Tatr
gospodarki Tatr a
warunkami
przyrodniczymi
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
· wyjaśnia genezę rzeźby
zrębowej Sudetów
· przedstawia rozwój i cechy
rzeźby Gór Stołowych i
Karkonoszy
· wykazuje zróżnicowanie
klimatyczne i roślinne
Sudetów
· omawia przeszłość
geologiczną Sudetów
· wykazuje zróżnicowanie
budowy geologicznej
Sudetów
· wykazuje związki między
warunkami
przyrodniczymi a
cechami gospodarki
Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
· ocenia możliwości rozwoju
Sudetów i Przedgórza
Sudeckiego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
38.
Mój region – moja
mała ojczyzna
działalności człowieka ·
wymienia nazwy
najważniejszych miast w
Sudetach i wskazuje te
miasta na mapie Polski
· opisuje atrakcje
turystyczne Sudetów i
Przedgórza Sudeckiego
rozwoju rolnictwa
Przedgórza Sudeckiego
· charakteryzuje funkcje
miast Sudetów i
Przedgórza Sudeckiego
· charakteryzuje na
podstawie map położenie
jego regionu
zamieszkania w Polsce
· odczytuje dane statystyczne
dotyczące zagadnień
społecznych i
gospodarczych jego
regionu
· opisuje atrakcje
turystyczne regionu, w
którym mieszka
· opisuje na podstawie map
tematycznych środowisko
przyrodnicze regionu, w
którym mieszka
· opisuje na podstawie
map tematycznych
najważniejsze cechy
gospodarki swojego
regionu
· opisuje rozmieszczenie
ludności w regionie
· omawia tradycje
regionu, w którym
mieszka
306
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
· proponuje trasę
wycieczki w góry i
uzasadnia swój wybór
· wykazuje zależności
między środowiskiem a
różnorodnymi formami
działalności człowieka w
regionie zamieszkania
· wyjaśnia znaczenie
gospodarcze swojego
regionu zamieszkania
· sporządza folder
informacyjny o swoim
regionie
· ocenia warunki i
możliwości produkcji
rolnej i przemysłowej w
swoim regionie
· projektuje i opisuje na
podstawie map
turystycznych,
tematycznych i
ogólnogeograficznych oraz
własnych obserwacji
terenowych wycieczkę
wzdłuż wybranej trasy we
własnym regionie,
uwzględniając walory
przyrodnicze i kulturowe
· przedstawia prezentację
multimedialną na temat
walorów turystycznych
wybranego regionu
geograficznego, ze
szczególnym
uwzględnieniem jego
walorów kulturowych
· wykazuje indywidualne
cechy regionu, w którym
mieszka
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z INFORMATYKI
1. Komputer i grafika komputerowa
Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem
2
3
4
5
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
podaje kilka zastosowań
komputera;
wskazuje kilka przykładów
zastosowania komputera, np.
w szkole, zakładach pracy i życiu
społecznym;
omawia zastosowanie komputera w omawia schemat działania
różnych dziedzinach życia, nauki
komputera, m.in. przekształcanie
i gospodarki;
informacji w dane, przetwarzanie
danych oraz wyjaśnia funkcje
zna pojęcia: program komputerowy, procesora odpowiedzialnego za te
pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;
RAM;
podaje przykłady kart rozszerzeń,
omawia podstawowe układy mieszczące się
które można zainstalować w
na płycie głównej;
komputerze;
wymienia i omawia różne typy
omawia różne typy komputerów
komputerów oraz budowę
oraz budowę i działanie urządzeń
i działanie wybranych urządzeń
peryferyjnych oraz urządzeń
peryferyjnych oraz urządzeń
techniki użytkowej, np. tablicy
techniki użytkowej, np. drukarki,
interaktywnej, kamery cyfrowej i
skanera
internetowej
wymienia części składowe zestawu
komputerowego;
posługuje się komputerem
i urządzeniami TI w podstawowym
zakresie;
podaje kilka przykładów urządzeń
współpracujących z komputerem;
wie, że nadmierna ilość czasu
spędzonego przy komputerze
zagraża zdrowiu psychicznemu
i fizycznemu;
zdaje sobie sprawę, że można
uzależnić się od komputera; zna
i stosuje sposoby zapobiegania
uzależnianiu się od komputera
definiuje komputer jako zestaw
urządzeń elektronicznych i określa
ich przeznaczenie;
zna jednostki pojemności pamięci;
wymienia i omawia różne typy
komputerów oraz budowę
i działanie wybranych urządzeń
peryferyjnych oraz urządzeń
techniki użytkowej
Uczeń:
307
6
Uczeń:
potrafi określić podstawowe
parametry części składowych
komputera i urządzeń peryferyjnych
oraz urządzeń techniki użytkowej;
opisuje wybrane zastosowania
informatyki, z uwzględnieniem
swoich zainteresowań, oraz ich
wpływ na osobisty rozwój, rynek
pracy i rozwój ekonomiczny;
samodzielnie wyszukuje
w Internecie informacje o nowych
urządzeniach peryferyjnych oraz
urządzeniach techniki użytkowej;
korzysta z dokumentacji urządzeń
elektronicznych
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zna podstawowe zasady pracy
z programem komputerowym
(uruchamianie, wybór opcji z menu,
kończenie pracy z programem)
omawia przeznaczenie
poszczególnych rodzajów
programów użytkowych, podając
przykłady konkretnych programów;
umieszcza skrót programu na
pulpicie;
potrafi skorzystać w razie potrzeby
z Pomocy do programu;
wybiórczo korzysta z Pomocy do
programów;
wyjaśnia procesy zachodzące
w czasie uruchamiania
i instalowania programu;
wie, na czym polega uruchamianie i
wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w
instalowanie programów;
czasie uruchamiania programu;
podaje przykłady nośników pamięci
wie, jak odinstalować program
komputerowy
potrafi zainstalować i odinstalować
prosty program, np. edukacyjny,
grę; potrafi pobrać program, np.
darmowy, z Internetu i zainstalować
go
określa pojemność pamięci, ilość
wolnego i zajętego miejsca na
dysku;
wyszukuje w Internecie lub innych
źródłach informacje na temat
nowych programów użytkowych
i nośników pamięci
wie, jaka jest rola systemu
operacyjnego
zna podstawowe funkcje systemu
operacyjnego
podaje przykłady systemów
operacyjnych
omawia cechy wybranych
systemów operacyjnych, m.in.:
Windows, Linux, Mac OS
porównuje wybrane systemy
operacyjne, podając różnice
wie, że należy posiadać licencję na
używany program komputerowy;
wie, czym jest licencja na program,
i wymienia jej rodzaje;
zna pojęcie: prawo autorskie;
wyjaśnia różnice między różnymi
rodzajami licencji;
wie, na czym polega piractwo
komputerowe i jakie grożą sankcje
za nielegalne uzyskanie programu
komputerowego w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych
wymienia przykłady przestępczości
komputerowej
korzystając z Internetu lub innych
źródeł, odszukuje więcej informacji
na temat darmowych licencji
omawia przykładowe rodzaje
darmowych licencji;
omawia przejawy przestępczości
komputerowej
308
rozumie zasady licencji na używany
program
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Opracowywanie za pomocą komputera obrazów (rysunków, zdjęć)
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
przy użyciu wybranego edytora
grafiki tworzy prosty rysunek,
używając podstawowych narzędzi
graficznych;
zna i omawia zasady tworzenia
dokumentu komputerowego na
przykładzie tworzenia rysunku w
programie graficznym;
zna podstawowe formaty plików
graficznych;
przekształca formaty plików
graficznych;
samodzielnie wyszukuje możliwości
wybranego programu graficznego;
potrafi zapisać dokument
komputerowy w pliku w określonym
miejscu (dysku, folderze); odczytuje
rysunek zapisany w pliku,
wprowadza zmiany i zapisuje
ponownie plik
rozumie, dlaczego należy zapisać
dokument na wybranym nośniku
pamięci masowej;
posługuje się narzędziami
malarskimi trzech wybranych
programów graficznych do
tworzenia kompozycji z figur;
umieszcza napisy na obrazie,
porównując możliwości dwóch
wybranych programów graficznych;
przygotowuje animacje według
własnego pomysłu, korzystając
z różnych możliwości wybranego
programu do tworzenia animacji
przy użyciu wybranego edytora
grafiki tworzy rysunki, stosując
operacje na obrazie i jego
fragmentach, przekształca obrazy;
umieszcza napisy na obrazie;
tworzy proste animacje
komputerowe
wykonuje operacje na obrazie i jego
fragmentach, m.in.: zaznacza,
kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i
zdjęcia, stosując wybrane programy
graficzne;
tworzy rozbudowane animacje
komputerowe;
zmienia kolory i inne efekty na
zdjęciu, stosując wybrane programy
graficzne;
wie, czym są warstwy obrazu;
tworzy obraz z wykorzystaniem
pracy na warstwach;
wykonuje fotomontaż, korzystając z
możliwości pracy na warstwach
obrazu;
korzysta z różnych narzędzi
selekcji;
tworzy animacje, korzystając
z możliwości pracy na warstwach i z
przekształceń fragmentów obrazu;
tworzy animacje komputerowe;
drukuje rysunek
309
drukuje obraz, ustalając
samodzielnie wybrane parametry
wydruku
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Porządkowanie i ochrona dokumentów komputerowych
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
kopiuje, przenosi i usuwa pliki
wybraną przez siebie metodą;
rozumie, dlaczego należy
wykonywać kopie dokumentów;
pakuje i rozpakowuje pliki lub
foldery;
rozumie, jakie szkody może
wyrządzić wirus komputerowy
omawia ogólne zasady działania
potrafi kopiować, przenosić
i usuwać pliki i foldery metodą przez wirusów komputerowych;
Schowek oraz metodą przeciągnij
zna zasady ochrony przed
i upuść;
złośliwymi programami;
stosuje podstawowe zasady
posługuje się programem
ochrony przed wirusami
antywirusowym
w celu wykrycia
komputerowymi
wirusów
omawia inne rodzaje zagrożeń
(konie trojańskie, programy
szpiegujące);
utrzymuje na bieżąco porządek
w zasobach komputerowych;
pamięta o tworzeniu kopii
ważniejszych plików na innym
nośniku;
wie, jak ochronić się przed
włamaniem do komputera; wyjaśnia,
korzystając z dodatkowych źródeł,
czym jest firewall
wyszukuje informacje na temat
programów szpiegujących
określanych jako adware i spyware
2. Praca z dokumentem tekstowym
Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu
2
Uczeń:
3
Uczeń:
4
Uczeń:
5
Uczeń:
310
6
Uczeń:
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
tworzy prosty dokument tekstowy;
stosuje wyróżnienia w tekście,
korzystając ze zmian parametrów
czcionki;
wykonuje podstawowe operacje na
fragmentach tekstu – kopiowanie,
wycinanie, wklejanie;
ozdabia tekst gotowymi rysunkami,
obiektami z galerii obrazów,
stosując wybraną przez siebie
metodę;
zapisuje dokument w pliku
zna i stosuje podstawowe zasady
formatowania i redagowania tekstu;
formatuje tekst: ustala atrybuty
tekstu (pogrubienie, podkreślenie,
przekreślenie, kursywę), sposób
wyrównywania tekstu między
marginesami, parametry czcionki;
zna ogólne możliwości edytorów
tekstu i zasady pracy
z dokumentem tekstowym;
zna i stosuje podstawowe zasady
redagowania tekstu; dostosowuje
formatowanie tekstu do jego
przeznaczenia;
formatuje rysunek (obiekt)
wstawiony do tekstu; zmienia jego
rozmiary, oblewa tekstem lub
stosuje inny układ rysunku
względem tekstu;
wykorzystuje możliwości
automatycznego wyszukiwania
i zamiany znaków;
wstawia tabelę i wykonuje
podstawowe operacje na jej
komórkach
stosuje automatyczną numerację i
wypunktowanie;
stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;
wykorzystuje edytor równań do
pisania prostych wzorów;
zna podstawowe zasady pracy
z tekstem wielostronicowym
(redaguje nagłówek, stopkę wstawia
numery stron);
potrafi podzielić tekst na kolumny
311
zna i stosuje metody usprawniające
pracę nad tekstem (m.in.
stosowanie gotowych szablonów,
wbudowanych słowników);
stosuje różne typy tabulatorów,
potrafi zmienić ich ustawienia
w całym tekście;
wstawia dowolne wzory,
wykorzystując edytor równań;
osadza obraz w dokumencie
tekstowym, wstawia obraz do
dokumentu tekstowego
z zachowaniem połączenia oraz
omawia różnice między tymi
dwiema metodami;
stosuje przypisy; zna rodzaje
tabulatorów i potrafi je właściwie
zastosować; stosuje odpowiednio
spacje nierozdzielające;
drukuje dokumenty tekstowe,
dobierając odpowiednie parametry
drukowania
samodzielnie wyszukuje opcje
menu potrzebne do rozwiązania
dowolnego problemu;
przygotowuje profesjonalny tekst –
pismo, sprawozdanie,
z zachowaniem poznanych zasad
redagowania i formatowania
tekstów;
rozumie działanie mechanizmu „łącz
z plikiem" i omawia różnicę między
obiektem osadzonym a połączonym
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
3. Internet i multimedia
Komputer jako źródło informacji
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
wymienia kilka zastosowań
Internetu;
zna podstawowe zasady pracy
w szkolnej (lokalnej) sieci
komputerowej;
wymienia zalety łączenia
komputerów w sieć;
opisuje sieci lokalne i globalne oraz
podstawowe klasy sieci; potrafi
udostępniać zasoby, np. foldery;
potrafi formułować własne wnioski i
spostrzeżenia dotyczące rozwoju
Internetu, jego znaczenia dla
różnych dziedzin gospodarki i dla
własnego rozwoju;
otwiera stronę o podanym adresie;
wyszukuje w Internecie informacje
według prostego hasła;
porusza się po stronie WWW
redaguje i wysyła list elektroniczny,
korzystając z podstawowych zasad
netykiety;
potrafi skorzystać z wybranych form
komunikacji, np. z komunikatora,
stosując zasady netykiety
zna zagrożenia i ostrzeżenia
dotyczące korzystania z komunikacji
za pomocą Internetu; zdaje sobie
sprawę z anonimowości kontaktów
w Sieci
zna pojęcia: Internet, strona
internetowa, WWW;
zna pojęcia: witryna, strona główna,
serwer internetowy, hiperłącze,
hipertekst;
wie, jak uzyskać dostęp do
Internetu;
omawia wybrane usługi internetowe; potrafi wyszukiwać informacje
w Internecie: korzysta z katalogów
potrafi wyszukiwać informacje
stron WWW;
w Internecie: korzysta
z wyszukiwarek
wyszukuje informacje
w internetowych zasobach danych
potrafi zastosować różne narzędzia
do wyszukiwania informacji; stosuje
złożony sposób wyszukiwania;
potrafi założyć konto pocztowe
przez stronę WWW;
uczestniczy w dyskusji na
wybranym forum dyskusyjnym,
stosując zasady netykiety;
dołącza załączniki do listu; korzysta
z książki adresowej; zna i stosuje
zasady netykiety pocztowej;
zna sposoby komunikowania się za
pomocą Internetu,
m.in.: komunikatory i czaty, fora
dyskusyjne, portale
społecznościowe
stosuje przepisy prawa związane z
pobieraniem materiałów z Internetu;
zdaje sobie sprawę z konieczności
racjonalnego gospodarowania
czasem spędzonym w Sieci
dba o formę listu i jego pojemność;
ozdabia listy, załączając rysunek,
dodaje tło; stosuje podpis
automatyczny; zakłada książkę
adresową;
podaje i omawia przykłady usług
internetowych oraz różnych form
komunikacji: omawia m.in.:
komunikatory i czaty, fora
dyskusyjne, portale
społecznościowe
zna podstawowe przepisy
dotyczące korzystania z e-usług
312
potrafi właściwie zawęzić obszar
poszukiwań, aby szybko odszukać
informacje
porządkuje najczęściej odwiedzane
strony
omawia wybrane usługi internetowe
(m.in.: nauka i praca w Internecie,
książki, czasopisma, muzea, banki,
zakupy i aukcje, podróże,
rozrywka), uwzględniając zasady
korzystania z tych usług
na przykładach uzasadnia zalety i
zagrożenia wynikające z pojawienia
się Internetu
korzystając z Internetu i innych
źródeł, wyszukuje informacje
o najnowszych osiągnięciach
w dziedzinie e-usług
potrafi przedstawić własne wnioski z
analizy zalet i wad uzależniania
różnych dziedzin życia od Internetu
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
zna ogólne zasady projektowania
stron WWW i wie, jakie narzędzia
umożliwiają ich tworzenie;
wie, w jaki sposób zbudowane są
strony WWW
potrafi, korzystając z podstawowych zna funkcje i zastosowanie
najważniejszych znaczników HTML;
znaczników HTML, tworzyć prostą
strukturę strony;
potrafi wstawiać obrazy do
utworzonych stron;
umie tworzyć akapity i wymuszać
podział wiersza, dodawać nagłówki
umie tworzyć listy wypunktowane
do tekstu, zmieniać krój i rozmiar
i numerowane i wstawiać
czcionki;
hiperłącza;
wie, jak założyć internetowy
wie, czym są systemy zarządzania
dziennik – blog
treścią i tworzy prosty blog w
oparciu o wybrany system
formatuje tekst na stronie, wstawia
tabele;
dba o poprawność merytoryczną
i redakcyjną tekstów;
potrafi utworzyć prostą stronę (m.in.
zawierającą blog) w oparciu o
wybrany system zarządzania
treścią; dodaje nowe wpisy,
przydziela wpisy do kategorii,
dodaje tagi;
zna większość znaczników HTML;
posługuje się wybranym programem
przeznaczonym do tworzenia stron
WWW;
potrafi tworzyć proste witryny
składające się z kilku połączonych
ze sobą stron;
publikuje stronę WWW w Internecie
publikuje utworzone strony
w Internecie;
współpracuje w grupie przy
tworzeniu projektu, wykonując
samodzielnie zadania szczegółowe
Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
wie, czym jest prezentacja
multimedialna i posługuje się
programem do jej tworzenia;
zna cechy dobrej prezentacji;
przygotowuje plan prezentacji;
planuje wygląd slajdów;
umieszcza w prezentacji efekty
dźwiękowe;
potrafi samodzielnie zaprojektować i
przygotować multimedialną
prezentację na wybrany temat,
cechującą się ciekawym ujęciem
zagadnienia, interesującym
układem slajdów
zna podstawowe zasady tworzenia
prezentacji;
podaje przykładowe programy do
tworzenia prezentacji;
korzysta z szablonów; dobiera
odpowiedni szablon do danej
wykonuje przejścia między slajdami; prezentacji; potrafi ustawić
jednakowe tło dla wszystkich
stosuje tło we wszystkich slajdach;
potrafi ustawić inne tło dla każdego slajdów oraz inne dla wybranego
slajdu;
slajdu;
tworzy prezentację składającą się z
kilku slajdów z zastosowaniem
animacji niestandardowych; wstawia
do slajdu tekst i grafikę;
zmienia kolejność slajdów; usuwa
niepotrzebne slajdy
zapisuje prezentację i potrafi
uruchomić pokaz slajdów
wstawia na slajd hiperłącza,
umieszcza przyciski akcji;
dba o poprawność redakcyjną
tekstów
313
przygotowuje prezentację w postaci
albumu fotograficznego;
współpracuje w grupie przy
tworzeniu projektu, wykonując
samodzielnie zadania szczegółowe
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
4. Algorytmika i programowanie
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
zapisuje prosty algorytm liniowy w
postaci listy kroków;
wyjaśnia pojęcie algorytmu;
omawia etapy rozwiązywania
problemu (zadania);
wyjaśnia pojęcie specyfikacja
problemu;
potrafi samodzielnie napisać
specyfikację określonego zadania;
wie, na czym polega iteracja;
prezentuje algorytmy iteracyjne za
pomocą listy kroków i schematu
blokowego;
buduje schemat blokowy algorytmu,
w którym wystąpią złożone sytuacje
warunkowe;
realizuje algorytm iteracyjny
w arkuszu kalkulacyjnym
określa, kiedy może nastąpić
zapętlenie w algorytmie iteracyjnym
i potrafi rozwiązać ten problem;
określa dane do zadania oraz wyniki
zna podstawowe zasady prezentacji i zapisuje prosty algorytm liniowy w
algorytmów w postaci schematów
postaci listy kroków;
blokowych (zna podstawowe bloki
potrzebne do budowania schematu określa sytuacje warunkowe, tj.
takie, które wyprowadzają różne
blokowego);
wyniki – zależnie od spełnienia
analizuje gotowy schemat blokowy
narzuconych warunków;
prostego algorytmu
buduje schemat blokowy prostego
algorytmu liniowego;
analizuje schemat blokowy
algorytmu z rozgałęzieniami
pisze proste programy w języku
Logo, używając podstawowych
poleceń
pisze proste programy, używając
podstawowych poleceń wybranego
języka programowania (korzysta
z wybranego środowiska
programowania, np. Logomocja,
Scratch, Baltie)
analizuje algorytmy, w których
występują powtórzenia i określa, od
czego zależy liczba powtórzeń;
buduje schemat blokowy algorytmu
z warunkiem prostym;
buduje schemat blokowy
określonego algorytmu iteracyjnego
realizuje algorytm liniowy
i z warunkami w arkuszu
kalkulacyjnym
realizuje prostą sytuację
warunkową, korzystając
z wybranego środowiska
programowania
zna pojęcia: translacja, kompilacja,
interpretacja;
wyjaśnia, na czym polega
prezentacja algorytmu w postaci
programu;
zapisuje algorytmy iteracyjne,
korzystając z wybranego
środowiska programowania
314
wyjaśnia zasady programowania
i kompilowania oraz wie, jak są
pamiętane wartości zmiennych;
odróżnia kompilację od interpretacji;
korzystając z wybranego
środowiska programowania, pisze
programy zastosowaniem procedur
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
opisuje algorytm, znajdowania
wybranego elementu w zbiorze
nieuporządkowanym, na przykładzie
wyboru najwyższego ucznia
spośród pięciu
opisuje algorytm znajdowania
wybranego elementu w zbiorze
nieuporządkowanym na przykładzie
wyboru największej liczby spośród n
liczb – stosuje przeszukiwanie
liniowe;
omawia algorytm sortowania przez
wybór na konkretnym przykładzie;
analizuje gotową listę kroków tego
algorytmu
opisuje algorytm znajdowania
wybranego elementu w zbiorze
uporządkowanym – stosuje
algorytm poszukiwania przez
połowienie;
omawia algorytm sortowania
bąbelkowego na konkretnym
przykładzie
stosuje algorytm poszukiwania
przez połowienie w zabawie
w zgadywanie liczby
315
tworzy schematy blokowe
wybranych algorytmów, korzystając
z programu edukacyjnego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
5. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjny
Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych
2
3
4
5
6
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
zna zastosowania arkusza
kalkulacyjnego i omawia budowę
dokumentu arkusza;
zna i stosuje zasadę adresowania
względnego;
potrafi prawidłowo zaprojektować
tabelę arkusza kalkulacyjnego
(m.in.: wprowadza opisy do tabeli,
formatuje komórki arkusza; ustala
format danych, dostosowując go do
wprowadzanych informacji);
potrafi układać rozbudowane
formuły z zastosowaniem funkcji
JEŻELI;
zna działanie i zastosowanie wielu
funkcji dostępnych w arkuszu
kalkulacyjnym;
potrafi samodzielnie zastosować
adres bezwzględny lub mieszany,
aby ułatwić obliczenia;
wyjaśnia różnicę między tabelą
osadzoną a połączoną;
pisze formułę wykonującą jedno
z czterech podstawowych działań
arytmetycznych (dodawanie,
odejmowanie, mnożenie, dzielenie);
potrafi zastosować kopiowanie
i wklejanie formuł;
zna ogólne zasady przygotowania
wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;
korzysta z kreatora wykresów do
utworzenia prostego wykresu;
zapisuje utworzony arkusz we
wskazanym folderze docelowym
potrafi tworzyć formuły wykonujące
bardziej zaawansowane obliczenia;
stosuje funkcje arkusza
kalkulacyjnego, tj.: SUMA,
ŚREDNIA;
modyfikuje tabele w celu
usprawnienia obliczeń, m.in.:
wstawia i usuwa wiersze (kolumny);
zmienia szerokość kolumn i
wysokość wierszy tabeli; wie, jak
wprowadzić do komórek długie
teksty i duże liczby;
tworzy wykres składający się
z dwóch serii danych, potrafi dodać
do niego odpowiednie opisy
rozróżnia zasady adresowania
względnego, bezwzględnego
i mieszanego;
stosuje arkusz do kalkulacji
wydatków i innych obliczeń;
dostosowuje odpowiednio rodzaj
adresowania;
tworzy, zależnie od danych, różne
typy wykresów: XY (punktowy),
liniowy, kołowy;
wstawia tabelę arkusza do
dokumentu tekstowego jako obiekt
osadzony i jako obiekt połączony;
wstawia z pliku tabelę arkusza
wykonuje w arkuszu proste
kalkulacyjnego do dokumentu
obliczenia z dziedziny fizyki,
tekstowego
matematyki, geografii, np. tworzy
tabelę do obliczania wartości funkcji
liniowej i tworzy odpowiedni wykres;
zna zasady doboru typu wykresu do
danych i wyników; drukuje tabelę
arkusza, dobierając odpowiednie
parametry drukowania; rozróżnia
linie siatki i obramowania
316
samodzielnie wyszukuje opcje
menu potrzebne do rozwiązania
określonego problemu;
projektuje samodzielnie tabelę
arkusza z zachowaniem poznanych
zasad wykonywania obliczeń w
arkuszu kalkulacyjnym
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
stosuje arkusz do rozwiązywania
prostych zadań rachunkowych
z zakresu objętego programem
nauczania gimnazjum
stosuje arkusz kalkulacyjny do
rozwiązywania prostych problemów
algorytmicznych;
stosuje arkusz do rozwiązywania
zadań rachunkowych (na przykład
z matematyki lub fizyki)
i z codziennego życia (na przykład
planowanie wydatków);
wyjaśnia, na czym polega
modelowanie rzeczywistości;
realizuje algorytm z warunkami
wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do
i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym analizy wyników eksperymentów
korzystając z gotowego przykładu,
np. modelu rzutu kostką sześcienną
do gry, omawia, na czym polega
modelowanie
wykonuje prosty model, np. rzutu
monetą, korzystając z arkusza
kalkulacyjnego
korzystając z dodatkowych źródeł,
np. Internetu, wyszukuje informacje
na temat modelowania;
posługuje się arkuszem
kalkulacyjnym do tworzenia modeli
zjawisk i ich symulacji, takich jak
zjawiska: fizyczne, chemiczne,
biologiczne
wie, na czym polegają modelowanie
i symulacja
6. Bazy danych
Opracowywanie za pomocą komputera bazy danych
2
3
4
Uczeń:
Uczeń:
podaje przykłady baz danych ze
swojego otoczenia,
np. wykorzystywanych w szkolnym
sekretariacie, bibliotece;
podaje przykłady zbiorów informacji, wyjaśnia, na czym polega
przetwarzanie danych w bazach
które mogą być gromadzone w
danych;
bazach danych;
na przykładzie gotowego pliku bazy
danych potrafi omówić jej strukturę
– określić, jakie informacje są w niej
pamiętane i wyjaśnić pojęcia:
tabela, rekord, pole;
korzystając z gotowego formularza,
potrafi zaktualizować dane
w rekordzie i dopisać nowy rekord;
podaje przykłady oprogramowania
do tworzenia baz danych; wymienia
obiekty, jakie może zawierać plik
bazy danych;
wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi
ustalić porządek malejący lub
rosnący w bazie według podanych
przez nauczyciela kluczy;
wyjaśnia funkcję formularzy
i raportów;
potrafi wyświetlić wynik gotowego
zapytania i omówić, czego dotyczyło
tworzy proste zapytanie na
zapytanie;
podstawie gotowej tabeli,
prezentuje informacje, korzystając z korzystając z kreatora zadań
przygotowanych raportów
Uczeń:
projektuje tabelę, stosując
podstawowe zasady tworzenia
tabel;
5
Uczeń:
Uczeń:
tworzy formularze, dostosowując
formularz do wprowadzanych
danych; potrafi skorzystać
z kreatora zadań i modyfikować
formularz w widoku projektu;
potrafi samodzielnie zaprojektować
poprawną strukturę bazy danych na
wybrany przez siebie temat, w tym
ustalić pola, zaprojektować
formularz, zaplanować odpowiednie
zapytania i raporty oraz je utworzyć;
umieszcza w raporcie
podsumowania, określające dane
tworzy prosty formularz za pomocą statystyczne (minimum,
kreatora zadań;
maksimum), porządkuje dane
tworzy kwerendy w widoku projektu; w raporcie według zadanych
kryteriów;
w zapytaniach stosuje proste
kryterium wyboru (dotyczące
wymienia i omawia etapy
jednego lub dwóch pól);
projektowania systemów
przygotowuje raporty na podstawie
tabeli lub kwerendy;
drukuje raporty
317
6
informatycznych;
współpracuje w grupie, wykonując
samodzielnie zadania szczegółowe
podaje przykłady systemów
informatycznych z otoczenia
i wyjaśnia ich zastosowanie;
rozumie różnicę między wynikiem
wyszukiwania dowolnego ciągu
znaków z wykorzystaniem opcji
Znajdź i z użyciem zapytania;
potrafi skorzystać z tego samego
raportu do wydrukowania danych na
podstawie różnych zapytań
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
WYMAGANIA Z RELIGII
KLASA I:
ROZDZIAŁ
CELUJĄCY
Uczeń:
I.
1.Opanował materiał
Szukam
przewidziany
prawdy o sobie
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3.Aktywnie uczestniczy
w lekcji i biegle
posługuje się zdobytą
wiedzą.
4.Wykonał dodatkową
pracę np.
prezentację
związaną z
omawianymi
tematami (np. o
wspólnocie).
II.
Spotykam
Boga
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
Uczeń:
1.Zna i rozumie pojęcie
godności człowieka.
2.Definiuje termin:
akceptacja i jej
rodzaje.
3.Definiuje wspólnotę,
jej cechy,
samodzielnie
rozróżnia wspólnoty.
4.Na podstawie
uczynków i
postępowania potrafi
opisać prawdziwą
wiarę.
Uczeń:
1. Zna definicję
godności człowieka.
2.Podaje definicję i
charakterystykę
wspólnoty
3.Wie, co to jest
akceptacja.
4.Potrafi opisać
prawdziwą wiarę.
Uczeń:
1.Opisuje, czym jest
godność
człowieka.
2.Zna definicję
wspólnoty.
3.Wie, że wiarę
poznajemy po
uczynkach
Uczeń:
1.Wie, co to jest
wspólnota.
2.Wie, co jest
godność
człowieka.
3.Wie, że życie
ludzkie ma sens.
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego.
Uczeń:
1.Zna pojęcia:
religia, monoteizm
i politeizm.
2.Zna podstawowe
informacje o
religiach świata:
judaizm,
chrześcijaństwo,
buddyzm, islam,
hinduizm.
3.Wyjaśnia, co to jest
Uczeń:
1.Zna różnicę między
politeizmem a
monoteizmem.
2.Zna nazwy religii
świata.
3.Wskazuje różnice
między
chrześcijaństwem
a innymi religiami
Uczeń:
1.Wie, że Bóg
stworzył świat.
2.Wie, że
chrześcijaństwo
jest religią
monoteistyczną.
3. Potrafi wymienić
religie świata.
4.Argumentuje, że
wiara jest
odpowiedzią na
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego
na ocenę
dopuszczającą.
Uczeń:
Uczeń:
1.Opanował materiał
1.Zna definicje: religii,
monoteizmu,
przewidziany
politeizmu i potrafi je
programem w stopniu
bardzo dobrym.
samodzielnie
wytłumaczyć.
2.Wykazuje się
2.Potrafi zdefiniować i
wiadomościami
wykraczającymi poza
scharakteryzować
program.
religie świata:
judaizm,
3.Wykonał dodatkową
chrześcijaństwo,
pracę np. prezentację
buddyzm, islam,
związaną z
318
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZN
Y
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
omawianymi tematami hinduizm.
(np. o religiach).
3.Wie, jak należy
zachować się w
4.Uzupełnia zdobytą na
stosunku do
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
wyznawców innych
religii
Świętego, czytanie
4.Zna i rozumie terminy:
książek religijnych,
prasy katolickiej,
Objawienie Boże,
korzysta ze stron
wiara
internetowych o
tematyce religijnej.
III.
Słucham
Boga
Uczeń:
1.Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3.Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi
tematami.
4.Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
Uczeń:
1.Wymienia przyczyny
powstania Biblii,
analizuje perykopy
biblijne.
2.Dokonuje podziału
tematycznego i
chronologicznego
ksiąg biblijnych.
3.Wyjaśnia pojęcia:
Wulgata, Septuaginta,
księgi
deuterokanoniczne.
4.Umie wyjaśnić, na
czym polega
natchnienie biblijne.
5.Potrafi określić
gatunki literackie
występujące w Biblii.
6.Biegle posługuje się
siglami.
7.Korzysta z przypisów
w Piśmie Świętym.
DOBRY
DOSTATECZNY
Objawienie Boże i
wiara.
Uczeń:
1.Rozumie, dlaczego
można poznać Boga
czytając Biblię.
2.Wymienia
przyczyny
powstania Biblii.
3.Analizuje perykopy
biblijne – wyjaśnia
pojęcie egzegezy
biblijnej.
4.Zna podział
tematyczny ksiąg
biblijnych i gatunki
literackie
występujące w Biblii.
5.Wyjaśnia pojęcia:
Wulgata,
Septuaginta, księgi
deuterokanoniczne
6.Wie, na czym
polega natchnienie
Biblii
319
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZN
Y
Objawienie Boże.
Uczeń:
1.Wie, że Boga można
poznać przez
czytanie Biblii.
2.Zna podział
tematyczny ksiąg
biblijnych.
3.Z pomocą
nauczyciela
korzysta z sigli.
4.Potrafi wyjaśnić
natchnienie Biblii
5.Zna co najmniej
cztery gatunki
literackie
występujące w Biblii.
Uczeń:
Uczeń:
1.Wie, że Boga
1.Nie spełnia
można poznać
wymagań na
przez czytanie
ocenę
Biblii.
dopuszczającą.
2.Podaje podział
Pisma Świętego na
Stary i Nowy
Testament.
3.Wymienia co
najmniej dwa
gatunki literackie
występujące w
Biblii.
4.Wie, że Bóg i
człowiek są
współautorami
Biblii.
5.Wyjaśnia, dlaczego
Biblia ma wpływ na
życie ludzkie.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZN
Y
Uczeń:
1.Wyjaśnia dwa opisy
stworzenia świata.
2.Wymienia różnice
między opisem
stworzenia a
współczesnymi
teoriami naukowymi.
3.Wyjaśnia termin
grzechu
pierworodnego i jego
następstwa dla ludzi.
4.Zna perykopy o
Kainie i Ablu, Arce
Noego.
5.Zna treść perykopy
o wieży Babel,
potrafi wyjaśnić, że
wieża Babel jest
symbolem pychy
ludzi.
Uczeń:
1.Wie, że są dwa
opisy stworzenia
świata.
2.Zna symbolikę
ogrodu Eden.
3.Wie, co to jest
grzech pierworodny.
4.Z pomocą
nauczyciela potrafi
wyjaśnić skutki
grzechu
pierworodnego.
5.Zna perykopy o
Kainie i Ablu, o Arce
Noego oraz wieży
Babel.
Uczeń:
Uczeń:
1. Wie, że są dwa
1.Nie spełnia
opisy stworzenia
wymagań na
świata
ocenę
przekazujące
dopuszczającą.
prawdy teologiczne
2. Wie, co to jest
grzech
pierworodny i z
pomocą
nauczyciela potrafi
wyjaśnić jego
następstwa
3. Zna perykopę o
Kainie i Ablu
4. Wie, że wieża
Babel jest
symbolem pychy
ludzi
Uczeń:
1.Wie, kim byli
patriarchowie
biblijni, potrafi ich
wymienić.
2.Zna perykopę o
ofierze Izaaka.
3.Wie, dlaczego
Uczeń:
1.Wie, kim był
Abraham.
2.Zna perykopę o
ofierze Izaaka.
3.Zna historię
Jakuba oraz Józefa
i jego braci.
Uczeń:
Uczeń:
1.Wie, kim był
1.Nie spełnia
Abraham.
wymagań na
2.Wie, że Abraham
ocenę
jest wzorem wiary i
dopuszczającą.
zawierzenia Bogu.
3.Zna perykopę o
ofierze Izaaka.
8.Zna zasady czytania
Biblii jako tekstu
Bożego
IV.
Poznaję Boga
V.
Bóg ma
zbawczy plan
Uczeń:
1.Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3.Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi
tematami.
4.Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
Uczeń:
1.Zna dwa opisy
stworzenia świata,
potrafi je zanalizować.
2.Potrafi wyjaśnić
różnice między
biblijnym opisem
stworzenia a teoriami
naukowymi.
3.Wyjaśnia termin
grzechu
pierworodnego i jego
następstwa dla ludzi
na przykładzie historii
Kaina i Abla.
4.Wyjaśnia symbolikę
potopu w zestawieniu
z chrztem świętym.
5.Analizuje treść
perykopy o wieży
Babel w odniesieniu
do współczesności
Uczeń:
Uczeń:
1.Opanował materiał
1.Zna historię
przewidziany
Abrahama, wyjaśnia
programem w stopniu
dlaczego nazywany
bardzo dobrym.
jest ojcem Narodu
2.Wykazuje się
Wybranego i ojcem
wiadomościami
wszystkich
wykraczającymi poza
wierzących.
320
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
VI.
Bóg jest ze
swoim ludem
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
program.
3.Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi
tematami.
4.Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
2.Zna i analizuje
perykopę o ofierze
Izaaka.
3.Wyjaśnia sens historii
Jakuba oraz Józefa i
jego braci.
4.Zna działalność
Jozuego.
5.Potrafi wymienić i
opisać imię Boga
objawione
Mojżeszowi, wyjaśnia
znaczenie tego
imienia.
6.Analizuje
najważniejsze
perykopy Księgi
Wyjścia związane z
wędrówką Izraelitów
do Ziemi Obiecanej
Abraham jest
4.Zna okoliczności
4.Z pomocą
ojcem wszystkich
zawarcia
nauczyciela
wierzących.
przymierza
opowiada historię
synajskiego i treści Jakuba oraz
4.Zna historię Jakuba.
przymierza.
historię Józefa i
5.Zna historię Józefa i
5.Potrafi wymienić
jego braci.
jego braci.
najważniejsze
5.Zna treść Dekalogu
6.Potrafi wymienić i
wydarzenia
6.Z pomocą
opisać imię Boga
podczas wędrówki
nauczyciela potrafi
objawione
przez pustynię:
wymienić
Mojżeszowi
manna, woda ze
najważniejsze
7.Zna i wyjaśnia
skały, brak
wydarzenia
perykopę o
wierności, bunt,
podczas wędrówki
przymierzu Boga z
przez pustynię:
złoty cielec.
Narodem
6.Wie, kim był Jozue. manna, woda ze
Wybranym.
skały, brak
wierności bunt,
złoty cielec.
Uczeń:
1.Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3.Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi
tematami, album o
Uczeń:
1.Potrafi wymienić kilku
sędziów, zna zadania,
jakie mieli do
wykonania na
przykładach życia
Samuela i Saula.
2.Na podstawie
perykopy o przyjaźni
Dawida i Jonatana,
charakteryzuje cechy
dobrej przyjaźni.
3.Zna historię króla
Salomona.
Uczeń:
1.Definiuje pojęcie
sędziego w oparciu
o Stary Testament
oraz potrafi
wymienić imiona 4
sędziów.
2.Zna historię
Samuela i Saula.
3.Analizuje talenty,
które otrzymał król
Dawid.
4.Zna historię króla
Salomona.
321
DOSTATECZNY
Uczeń:
1.Wie, kim jest
sędzia w Starym
Testamencie i
potrafi wymienić
co najmniej 2
sędziów.
2.Zna historię
powołania Samuela
przez Boga.
3.Opowiada o
przyjaźni Dawida i
Jonatana oraz
potrafi wymienić
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
1.Wie, kim jest
sędzia w Starym
Testamencie.
2.Z pomocą
nauczyciela
opowiada o
powołaniu
Samuela.
3.Wymienia mocne
strony charakteru
króla Dawida.
4.Podaje cechy
prawdziwej
NIEDOSTATECZN
Y
Uczeń:
1.Nie spełnia
wymagań na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
VII. Bóg
objawia
Syna
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
4.Podaje definicję i
prorokach.
4.Uzupełnia zdobytą na
zadania proroka.
lekcjach wiedzę przez 5.Wyjaśnia definicję
profetyzmu na
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
przykładzie proroków
Izajasza i Jeremiasza.
książek religijnych,
prasy katolickiej,
6.Potrafi samodzielnie
korzysta ze stron
odnaleźć i
internetowych o
zinterpretować
tematyce religijnej.
wybrane perykopy
ksiąg mądrościowych.
7.Na podstawie Pieśni
nad pieśniami
charakteryzuje cechy
miłości.
8.Zna chronologię
wydarzeń biblijnych i
potrafi je umiejscowić
w historii powszechnej
5.Podaje definicję i
zadania proroka.
6.Wie, dlaczego
Izajasz i Jeremiasz
są wzorami
wierności.
7.Potrafi
zinterpretować
wybrane perykopy
Księgi Mądrości.
8.Znajduje w tekście
Pieśni nad pieśniami
obraz Chrystusa i
Kościoła.
9.Zna chronologię
wydarzeń biblijnych i
potrafi je
umiejscowić w
historii powszechnej.
cechy prawdziwej
przyjaźni.
przyjaźni.
5.Zna najważniejsze
fakty z historii
4.Wie, jakie są
króla Salomona.
konsekwencje
6.Wie, że Izajasz
nieposłuszeństwa
Jeremiasz i są
Salomona wobec
prorokami.
Boga.
5.Wie, kim jest
7.Z pomocą
prorok i jakie ma
nauczyciela potrafi
zadania na
wymienić
przykładach
najważniejsze
Izajasza i
wydarzenia
Jeremiasza.
biblijne.
6.Wie, że Pieśń nad
pieśniami zawiera
obraz idealnej
miłości.
7.Z pomocą
nauczyciela potrafi
wymienić
najważniejsze
wydarzenia
biblijne.
Uczeń:
1.Wyjaśnia pojęcie
Mesjasz, podaje
przykłady proroctw
mesjańskich.
2.Analizuje sytuację
społeczną, polityczną i
religijną Izraelitów w
czasach Jezusa.
3.Zna historyczne
dowody na istnienie
Uczeń:
1. Wie, kim jest
Mesjasz, zna
przykłady proroctw
mesjańskich.
2. Omawia sytuację
polityczna Izraelitów
w czasach
Chrystusa.
3. Wie, kiedy urodził
się Jezus, zna
Uczeń:
1.Podaje
najważniejsze
wydarzenia z życia
Jezusa Chrystusa.
2.Wie, że Jezus jest
obiecanym
Mesjaszem.
3.Podaje dowody na
historyczność
Jezusa z Nazaretu.
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
322
Uczeń:
1.Wie, że Jezus jest
obiecanym
Mesjaszem.
2.Wie, kiedy urodził
się Jezus, zna
miejsce Jego
narodzin.
3.Wie, że o Jezusie
pisali historycy
chrześcijańscy,
NIEDOSTATECZN
Y
Uczeń:
1.Nie spełnia
wymagań na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
związaną z
omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
Jezusa, dzieli je na
chrześcijańskie,
żydowskie i rzymskie.
6. Zna perykopy o
powołaniu uczniów.
7. Zna i wyjaśnia
program życia
chrześcijańskiego
(Kazanie na Górze).
8. Wie, co to jest
przypowieść.
9. Analizuje
przypowieści o
królestwie Bożym.
10.
Wie, co to jest
cud i potrafi
pogrupować cuda
Jezusa.
11.
Potrafi wyjaśnić
różnicę między
zmartwychwstaniem
a wskrzeszeniem.
12.Zna sens
Zmartwychwstania
miejsce Jego
narodzin i
historyczne
dowody na
istnienie Jezusa.
4. Umie wyjaśnić
pojęcia: Ewangelia,
Ewangelia
synoptyczna.
5. Wymienia
ewangelistów,
środowisko i
pierwotnych
adresatów
Ewangelii.
6. Zna perykopy o
powołaniu uczniów.
7. Zna i rozumie
wybrane perykopy z
Kazania na Górze.
8. Wie, co to jest
przypowieść, zna
wybrane
przypowieści o
królestwie Bożym.
9. Wyjaśnia, czym
jest zbawienie i
odkupienie.
10.
Zna
świadectwa o
Zmartwychwstaniu
i rozumie
znaczenie
Zmartwychwstania
.
4.Wie, co to jest
Ewangelia oraz
potrafi wymienić
Apostołów.
5. Wie, że nauczanie
Jezusa z Kazania
na Górze jest
programem
każdego
chrześcijanina.
6. Zna przynajmniej
trzy przypowieści
o królestwie
Bożym
7.Wie, że Zmartwychwstanie jest
najważniejszym
wydarzeniem w
dziejach ludzkości
rzymscy i
żydowscy.
4.Wie, co jest
Ewangelia.
5.Wymienia
Apostołów.
6. Zna przynajmniej
dwie przypowieści
o królestwie
Bożym i
przynajmniej trzy
cuda Jezusa.
7.Wie, dlaczego
Zmartwychwstanie
jest
najważniejszym
wydarzeniem w
dziejach ludzkości
323
NIEDOSTATECZN
Y
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
VIII. Głoszący
słowo
Boże
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
Uczeń:
1. Zna i analizuje
perykopę o zesłaniu
Ducha Świętego.
2. Wyjaśnia pojęcie
Pięćdziesiątnicy.
3. Na podstawie
Dziejów Apostolskich
przedstawia życie
pierwszych
chrześcijan.
4. Zna i analizuje
perykopę o
ustanowieniu
Eucharystii.
5. Opowiada o życiu św.
Piotra na podstawie
tekstów biblijnych i
hagiograficznych.
6. Przedstawia życie i
działalność misyjną
św. Pawła.
7. Analizuje przyczyny
prześladowań
chrześcijan i zna czas
największych
prześladowań.
8. Definiuje męczeństwo
i zna męczenników
pierwszych wieków.
9. Opowiada o Edykcie
mediolańskim i
rozwoju Kościoła.
10.
Wie, kim byli i
czym się zajmowali
Uczeń:
1. Zna perykopę o
zesłaniu Ducha
Świętego.
2. Umie opowiedzieć,
jak wyglądało
życie pierwszych
chrześcijan.
3. Opowiada o
Ostatniej
Wieczerzy.
4. Opowiada o życiu
św. Piotra.
5. Zna najważniejsze
wydarzenia z życia
św. Pawła.
6. Wie, jakie były
przyczyny
prześladowania
chrześcijan, zna ich
czas i przykład
męczennika.
7. Wie, kto i kiedy
wydał Edykt
mediolański.
8. Wie, co Edykt
mediolański wniósł
w życie chrześcijan.
9. Wie, kim byli i czym
zajmowali się
Ojcowie Kościoła.
Uczeń:
1. Zna perykopę o
zesłaniu Ducha
Świętego.
2. Wie, że zesłanie
Ducha Świętego
jest początkiem
działalności
Kościoła.
3. Krótko
charakteryzuje
życie pierwszych
chrześcijan.
4. Wie, kiedy i przez
kogo została
ustanowiona
Eucharystia.
5. Przy pomocy
nauczyciela
opowiada o życiu
św. Piotra i Pawła.
6. Wie, że Edykt
mediolański nadał
chrześcijanom
prawo wyznawania
swojej religii.
7. Wie, że Ojcowie
Kościoła przyczynili
się do rozwoju
doktryny i liturgii.
324
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZN
Y
Uczeń:
Uczeń:
1. Wie, że zesłanie
1. Nie spełnia
Ducha Świętego
wymagań na
jest początkiem
ocenę
działalności
dopuszczającą.
Kościoła.
2. Z pomocą
nauczyciela
opowiada o życiu
pierwszych
chrześcijan.
3. Zna najważniejsze
fakty z życia św.
Piotra i Pawła.
4. Wie, że
chrześcijanie byli
prześladowani w
pierwszych
wiekach po
Chrystusie.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
ROZDZIAŁ
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
Uczeń:
1. Zna życiorysy: bł.
Jana Pawła II, św.
Rafała
Kalinowskiego, św.
Stanisława Kostki.
2. Zna sens i
symbolikę Adwentu.
3. Zna historię
uroczystości
Bożego Narodzenia
i szopki.
4. Zna cel i sens
chrześcijańskiej
pokuty.
5. Wymienia i
omawia warunki
dobrej spowiedzi.
6. Charakteryzuje
symbolikę
Wielkiego Tygodnia
i Wielkanocy
7. Wyjaśnia pojęcie
miłosierdzia.
Uczeń:
1. Wymienia
najważniejsze
fakty z życia św.
Rafała i św.
Stanisława.
2. Wie, czyim
patronem jest św.
Stanisław Kostka.
3. Zna i potrafi
wyjaśnić zwyczaje
adwentowe.
4. Rozumie istotę
świąt Bożego
Narodzenia.
5. Zna warunki
dobrej spowiedzi.
6. Wymienia
poszczególne
wydarzenia
Triduum
Paschalnego.
7. Wie, kiedy
obchodzone jest
Święto Bożego
Miłosierdzia.
Uczeń:
1. Wie, kim byli
św. Rafał i św.
Stanisław Kostka.
2. Z pomocą
nauczyciela potrafi
wyjaśnić, czym
jest Wielki Post i
Adwent.
3. Rozumie istotę
uroczystości
Bożego
Narodzenia.
4. Wie, kiedy
obchodzone jest
Święto Bożego
Miłosierdzia
Ojcowie Kościoła.
11.
Wyjaśnia ich
wkład w rozwój liturgii
i doktryny.
Uczeń:
IX. W roku
1. Opanował materiał
liturgicznym
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi
tematami, referat na
temat Triduum
Paschalnego.
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
5. Zajął wysokie miejsce
w konkursie na temat
życia św. R.
Kalinowskiego.
Uczeń:
1. Zna życiorysy: bł.
Jana Pawła II, św.
Rafała
Kalinowskiego, św.
Stanisława Kostki.
2. Bierze udział w
konkursie na temat
życia św. Rafała
Kalinowskiego.
3. Zna treść, sens,
symbolikę Adwentu.
4. Zna historię
uroczystości Bożego
Narodzenia, religijny
sens świętowania
Bożego Narodzenia.
5. Rozumie i wyjaśnia
sens i cel pokuty
chrześcijańskiej
6. Wyjaśnia pojęcie
Paschy oraz Triduum
Pachalnego.
7. Zna, rozumie i
wyjaśnia sens
miłosierdzia.
325
NIEDOSTATECZN
Y
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
KLASA II:
ROZDZIAŁ
I.
Boża
wspólnota
II.
Odkrywając
dobro
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
DOBRY
DOSTATECZNY
DOPUSZCZAJĄCY
NIEDOSTATECZNY
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
dobrym.
2.Aktywnie
uczestniczy w
lekcji i biegle
posługuje się
zdobytą
wiedzą.
3.Wykonał
dodatkową
pracę, np.
prezentację
multimedialną
o wspólnocie.
Uczeń:
1.Potrafi
scharakteryzować
patrona roku.
2.Wyjaśnia, na czym
polega
chrześcijański sens
szczęścia.
3.Definiuje wspólnotę
i wyjaśnia, jaką
wspólnotą jest
Kościół.
4.Zna perykopę o
talentach i umie
dokonać jej
interpretacji w
kontekście
własnego życia.
5.Wyjaśnia, czym się
charakteryzuje
uczeń Jezusa.
Uczeń:
1.Zna główne
wydarzenia z
życia św. Jacka.
2.Wie, na czym
polega
chrześcijański
sens szczęścia.
3.Wyjaśnia,
dlaczego Kościół
jest wspólnotą.
4.Zna perykopę o
talentach i umie
ją wyjaśnić.
5.Wie, kim jest
uczeń Jezusa.
Uczeń:
1.Wie, że Bóg
pragnie naszego
szczęścia.
2.Wie, że Kościół
jest wspólnotą.
3.Wie, że każdy
powinien
poznawać rozwijać
swoje talenty.
4.Wie, co to znaczy
być uczniem
Jezusa.
Uczeń:
1.Wie, że Kościół jest
wspólnotą.
2.Wie, że należy i
rozwijać swoje
talenty.
3.Wie, co to znaczy
być uczniem
Jezusa.
Uczeń:
1.Nie opanował minimum
programowego na
ocenę dopuszczającą.
2.Nie skorzystał z
pomocy nauczyciela i
kolegów w celu
poprawienia oceny.
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
dobrym.
2.Wykonał
dodatkową
pracę, np.
prezentację
multimedialną
Uczeń:
1.Dokładnie definiuje
prawo naturalne i
prawo wieczne.
2.Wyczerpująco
wyjaśnia pojęcie
grzechu i sumienia.
3.Umie wyjaśnić, co
decyduje o
moralności ludzkich
czynów i dlaczego
ważna jest
odpowiednia
Uczeń:
1.Potrafi wyjaśnić
pojęcia:
sumienie,
grzech,
wartości, łaska.
2.Wie, kiedy
człowiek traci
łaskę
uświęcającą i
co należy
zrobić, by ją
odzyskać.
Uczeń:
1.Wie, co to jest
grzech i jakie
znaczenie mają
Sakrament Pokuty
i Sakrament
Eucharystii.
2.Wie, że świętość
jest powołaniem
każdego
chrześcijanina.
Uczeń:
1.Rozumie pojęcie
grzechu i wie, że
Sakrament Pokuty i
Eucharystii są
pomocą Jezusa w
prowadzeniu
moralnego życia.
2.Wie, że świętość jest
powołaniem
chrześcijanina.
Uczeń:
1.Nie opanował minimum
programowego na
ocenę dopuszczającą.
326
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
III.
Boże
drogowskaz
y
o świętości.
3.Uzupełnia
zdobytą na
lekcjach
wiedzę przez
korzystanie ze
stron
internetowych
o tematyce
religijnej.
hierarchia wartości.
4.Definiuje łaskę
uświęcającą i łaskę
uczynkową (zna i
wyjaśnia perykopę
o winnym krzewie).
5.Zna związek między
życiem
sakramentalnym a
moralnością w
codziennym życiu
człowieka.
6.Definiuje
beatyfikację i
kanonizację; zna
drogę świętości
swojego patrona.
7.Wyjaśnia, dlaczego
świętość jest
powołaniem
chrześcijanina.
3.Definiuje
beatyfikację i
kanonizację.
4.Wie, że świętość
jest powołaniem
każdego
chrześcijanina.
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
dobrym.
2.Uzupełnia
zdobytą na
lekcjach
wiedzę przez
lekturę
dodatkowych
tekstów i ich
prezentację
Uczeń:
1.Umie dokonać
samodzielnych
wyborów moralnych
według zasad
Dekalogu.
2.Definiuje i omawia
cnoty Boskie; w
sposób
szczegółowy
wyjaśnia sens I
przykazania.
3.Omawia wartość i
znaczenie II
przykazania;
wyjaśnia formy kultu
Uczeń:
1.Tłumaczy, czym
są zakazy,
nakazy i
drogowskazy na
przykładzie
Dekalogu.
2.Rozumie i
wyjaśnia I
przykazanie.
3.Zna wartość II
przykazania; zna
obowiązki
chrześcijanina
wypływające z II
przykazania;
327
Uczeń:
1.Odróżnia dobro od
zła zgodnie z
zasadami
Dekalogu.
2.Wie, jakie nakazy i
zakazy płyną z I
przykazania.
3.Zna obowiązki
chrześcijanina
wypływające z II
przykazania;
wymienia grzechy
przeciw II
przykazaniu
4.Wie, że
Uczeń:
1.Zna treść Dekalogu.
2.Rozumie sens
zakazów, nakazów i
drogowskazów
3.Potrafi ogólnie
omówić sens
każdego
przykazania i
wymienić grzechy
przeciwko
przykazaniom.
Uczeń:
1.Nie spełnia wymagań
na ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
na forum
klasy.
Eucharystia jest
i oddawania czci
wymienia
centrum niedzieli
Bogu; omawia
grzechy przeciw
chrześcijanina;
symbole
II przykazaniu.
wymienia grzechy
chrześcijańskie.
4.Wyjaśnia sens III
przeciw III
4.Omawia sens i
przykazania;
przykazaniu
znaczenie III
wymienia
5.Zna sens IV
przykazania –
grzechy przeciw
przykazania
obowiązki i zakazy.
III przykazaniu.
6.Zna nakazy i
5.Wyjaśnia Boży plan 5.Przedstawia
zakazy wynikające
względem rodziny;
nakazy płynące z
z V przykazania
omawia obowiązki
IV przykazania.
wobec rodziców,
7.Rozróżnia moralne i
6.Wie, dlaczego
opiekunów i
niemoralne
życie ludzkie jest
zachowania w
ojczyzny (oraz
święte; wymienia
dziedzinie
rodziców wobec
i wyjaśnia
dzieci).
płciowości i
grzechy przeciw
seksualności; wie,
6. Przedstawia
V przykazaniu.
stanowisko Kościoła 7. Wyjaśnia
na czym polega
różnicę: przyjaźń
na temat obrony
wartość przyjaźni i
życia i troski o
a zakochanie;
miłości
8.Odróżnia swoją
zdrowie; omawia
definiuje cnotę
własność od
zachowania
czystości;
własności cudzej i
sprzeczne z V
omawia grzechy
wspólnej;
przykazaniem.
przeciw
wymienia grzechy
czystości.
7.Omawia i wyjaśnia
przeciw VII
chrześcijańską
8.Zna zagrożenia
przykazaniu
koncepcję ciała,
związane z
etapy dojrzewania
bogactwem,
9.Wymienia grzechy
do miłości, cnotę
konsumpcjonizm
przeciw prawdzie
czystości, grzechy
em i wyzyskiem; 10. Rozumie nakazy i
zakazy dotyczące
przeciw czystości
wie, na czym
IX i X przykazania
8.Przedstawia ideę
polega
ewangelicznego
ewangeliczne
ubóstwa;
ubóstwo; zna
niebezpieczeństwa
grzechy przeciw
konsumpcjonizmu i
VII przykazaniu.
wyzysku; ukazuje
9.Omawia grzechy
miłosierdzie i
przeciw
328
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
solidarność jako
prawdzie; wie, na
podstawy kontaktów
czym polega
międzyludzkich.
manipulacja.
9.Przedstawia naukę 10. Zna nakazy i
Kościoła na temat
zakazy
prawdy; ukazuje
dotyczące IX i X
niebezpieczeństwa
przykazania.
wypływające z
manipulacji.
10.
Omawia
nakazy i zakazy
dotyczące IX i X
przykazania.
IV.
Błogosławie
ni znaczy
szczęśliwi
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościa
mi
wykraczający
mi poza
program.
3.Wykonał
dodatkową
pracę, np.
referat na
temat: „Św.
Matka Teresa
z Kalkuty
przykładem
ubóstwa i
zawierzenia
Uczeń:
1.Definiuje
błogosławieństwo
(formy,
okoliczności) i
ukazuje 8
Błogosławieństw
jako drogę
prowadzącą do
szczęścia.
2.Dokładnie
interpretuje i
analizuje 1
błogosławieństwo.
3.Wyjaśnia, dlaczego
chrześcijaństwo jest
religią radości i jakie
są przyczyny
smutku.
4.Dokładnie
interpretuje i
analizuje 3.
Błogosławieństwo.
5.Przedstawia
Uczeń:
1.Przedstawia 8
Błogosławieństw
jako drogę
prowadzącą do
szczęścia.
2.Wyjaśnia,
dlaczego
ubóstwo
materialne jest
drogą do
zawierzenia
Bogu.
3.Przedstawia
grzech jako
źródło smutku i
Mesjasza jako
pocieszyciela
grzeszników.
4.Wyjaśnia, na
czym polega
pokora i cichość i
jakie mają
znaczenie te
329
Uczeń:
1.Rozumie, dlaczego
8 Błogosławieństw
jest drogą
prowadzącą do
szczęścia.
2.Wie, na czym
polega zawierzenie
Bogu i jakie są
niebezpieczeństwa
wypływające z
bogactwa.
3.Wie, że grzech jest
źródłem smutku, a
Jezus
pocieszycielem.
4.Wie, co to jest
sprawiedliwość.
5.Wie, co to jest
miłosierdzie.
6.Wie, co to jest
czystość serca.
7.Wie, jaką wartość
ma pokój.
Uczeń:
1.Wie, że 8
Błogosławieństw
jest drogą
prowadzącą do
szczęścia.
2.Potrafi wymienić 8
Błogosławieństw i z
pomocą nauczyciela
powiedzieć coś na
ich temat.
Uczeń:
1.Nie spełnia wymagań
na ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Bogu”.
V.
Naśladować
Jezusa
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
sprawiedliwość jako
zgodność z wolą
Boga; objaśnia
działania sprzeczne
ze
sprawiedliwością.
6.Definiuje,
interpretuje i
dokładnie omawia
pojęcie miłosierdzia;
podaje przykłady z
życia.
7.Interpretuje
Błogosławieństwo w
kontekście
czystości serca.
8.Omawia biblijną
interpretację pokoju;
wyjaśnia wartość
pokoju i wie, kiedy i
w jakim celu
obchodzony jest
Światowy Dzień
Pokoju.
9.Wyjaśnia zbawczy
sens cierpienia i
sens mężnego
przeżywania
cierpień czy
prześladowań.
cechy.
5.Wyjaśnia, na
czym polega
sprawiedliwość.
6.Wyjaśnia pojęcie
miłosierdzia;
relacje
miłosierdzie a
sprawiedliwość
7.Wyjaśnia, na
czym polega
szczerość
intencji w
postępowaniu
człowieka i
czystość serca.
8.Wie, kiedy i w
jakim celu
obchodzony jest
Światowy Dzień
Pokoju; wyjaśnia
wartość pokoju.
9.Wie, jaki sens
ma cierpienie.
8.Wie, że cierpienie
ma sens.
Uczeń:
1.Ukazuje bogactwo
Modlitwy Pańskiej
jako drogi życia
chrześcijańskiego;
umie wskazać sens
i warunki modlitwy.
Uczeń:
1.Umie wskazać
sens i warunki
modlitwy, zna
bogactwo
Modlitwy
Pańskiej.
Uczeń:
1.Wie, jaki jest sens
modlitwy;
szczególnie
Modlitwy Pańskiej.
2.Wie, kim jest Bóg i
dlaczego
330
Uczeń:
1.Zna wartość
modlitwy, a
szczególnie.
Modlitwy Pańskiej
2.Wie, kim jest Bóg.
3.Wie, kim jest święty.
Uczeń:
1.Nie spełnia wymagań
na ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
dobrym.
2.Wykonał
dodatkową
pracę, np.
prezentację
multimedialną
na temat
katolickich
wartości
społecznych.
2.Wyjaśnia, kim
2.Wyjaśnia, kim jest
jest Bóg, zna
Pan Bóg i jakie są
źródła Jego
termin Abba.
3.Wyjaśnia, czym
objawienia;
jest wiara i jaki
wyjaśnia termin
jest sens
Abba.
zawierzenia
3.Omawia objawienie
Bogu.
pośrednie i
bezpośrednie;
4.Omawia źródła
wyjaśnia, czym jest
świętości
wiara i do czego
człowieka.
nas zobowiązuje.
5.Wyjaśnia, na
4.Omawia źródła
czym polega
świętości człowieka
apostolstwo.
i wyjaśnia, czym się 6.Opowiada o
różni świętość Boga
Bożym
od ludzkiej.
Królestwie na
5.Przedstawia
podstawie
podstawy i potrzeby
przypowieści
apostolstwa w
Jezusa.
Kościele.
7.Przedstawia
6.Omawia naukę
szanse i
Jezusa o Królestwie
zagrożenia dla
Bożym na
chrześcijan i
podstawie
wartości
przypowieści.
chrześcijańskich
7.Omawia potrzeby
w świecie.
obecności
8.Wie, czym
chrześcijan w
zajmuje się KNS
świecie i zagrożenia
i kto jest jej
z nią związane;
podmiotem,
przedstawia
potrafi: wymienić
wartości
główne encykliki
chrześcijańskie.
społeczne.
8.Dokładnie omawia
9.Omawia
podstawowe zasady
zbawczy plan
i dokumenty
Boga.
katolickiej nauki
10.
Wie, że
331
zwracamy się do
Niego jak do Ojca.
3.Wie, co to znaczy
wierzyć i dlaczego
warto zawierzyć
Bogu.
4.Wie, co to być
świętym.
5.Wie, co to jest
apostolstwo.
6.Wie, co to znaczy,
że Jezus jest
królem.
7.Zna wartości
chrześcijańskie i
wie, co oznacza
bycie
chrześcijaninem.
8.Wie, że Kościół
troszczy się o dobro
człowieka
9. Wie, że Bóg
troszczy się o
nasze potrzeby i
odpowiada na
nasze prośby
10.
Rozumie
sens ludzkiej
pracy.
11.
Zna warunki
dobrej spowiedzi i
umie
przeprowadzić
codzienny
rachunek
sumienia.
12.
Wie, czym
się różni pokusa
4.Wie, dlaczego Jezus
jest królem
5.Zna wartości
chrześcijańskie.
6.Wie, że Bóg troszczy
się o nas.
7. Wie, że praca ma
sens.
8. Umie
przeprowadzić
codzienny
rachunek
sumienia.
9. Wie, dlaczego
trzeba szanować
drugiego
człowieka.
10.
Wie, że
pokusa nie
oznacza grzechu.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
społecznej.
9.Przedstawia
zbawczy plan Boga;
analizuje biblijne
przykłady
wypełnienia woli
Ojca przez Jezusa.
10. Omawia
podstawowe
potrzeby człowieka
materialne i
duchowe.
11. Przedstawia sens
ludzkiej pracy w
kontekście nauki
Kościoła.
12. Przedstawia
wartość
przebaczenia;
uzasadnia praktykę
codziennego
rachunku
sumienia.
13. Referuje
podstawowe
obowiązki wobec
bliźnich; wyjaśnia
pojęcie tolerancji i
braterstwa.
14. Omawia
mechanizm pokusy
i sposoby radzenia
sobie z pokusami,
aby nie popaść w
grzech.
15. Omawia sens
życia i konieczność
zbawienia.
człowiek ma
potrzeby
materialne i
duchowe; potrafi
je skrótowo
omówić.
11.
Przedstaw
ia, na czym
polega praca i
jaki jest jej
sens.
12.
Wie, na
czym polega
przebaczenie;
przedstawia
warunki dobrej
spowiedzi i
umie
przeprowadzić
codzienny
rachunek
sumienia.
13. Wie, na czym
polega
tolerancja i
braterstwo
między ludźmi i
zna obowiązki
wobec
bliźniego.
14. Wie, jaki jest
mechanizm
pokusy i jak
walczyć z
pokusami, aby
nie popaść w
grzech
332
od grzechu.
13. Wie, czym jest
bierzmowanie i jakie
łaski niesie z sobą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
VI.
Rok w
Kościele
Uczeń:
1.Opanował
materiał
przewidziany
programem w
stopniu
bardzo
dobrym.
2.Biegle
posługuje się
zdobytą
wiedzą.
3.Wykonał
dodatkową
pracę, np.
album na
temat Triduum
Paschalnego.
4.Bierze udział
16. Przedstawia
Maryję jako wzór
zawierzenia Bogu
w kontekście jej
Fiat.
17. Wie, czym jest
bierzmowanie i
jakie łaski niesie z
sobą; potrafi
omówić części,
znaczenie i skutki
obrzędu
bierzmowania oraz
sformułować
kryteria
dokonywania
wyborów
życiowych.
15. Wie, co
oznacza
modlitewne
Amen.
16. Wie, czym jest
bierzmowanie i
jakie łaski niesie
z sobą; potrafi
omówić części,
znaczenie i
skutki obrzędu
bierzmowania.
Uczeń:
1.Wyjaśnia istotę
powołania na
przykładzie Karola
Wojtyły.
2.Bierze udział w
konkursie o św.
Jacku
3.Wyjaśnia symbolikę
krzyża.
4.Potrafi wyjaśnić, co
to znaczy, że
różaniec jest
modlitwą
kontemplacyjną i
potrafi modlić się
modlitwą
różańcową.
5.Zna i wyjaśnia układ
Uczeń:
1.Wie, czym jest
powołanie.
2.Rozumie rolę
krzyża w życiu
chrześcijanina.
3.Zna części i
tajemnice
różańca.
4.Zna układ roku
liturgicznego.
5.Potrafi omówić
najważniejsze
wydarzenia
związane z
Bożym
Narodzeniem.
6.Wie, czym jest
ekumenizm.
333
Uczeń:
1.Rozumie, czym
jest krzyż dla
chrześcijanina.
2.Potrafi wymienić
części i tajemnice
różańca.
3.Wie, co to jest rok
liturgiczny i z
pomocą
przedstawia układ.
4.Zna najważniejsze
wydarzenia
związane z Bożym
Narodzeniem.
5.Zna przypowieść o
Miłosiernym Ojcu.
6.Wyjaśnia potrzebę
modlitwy o jedność
Uczeń:
1.Rozumie, że krzyż
jest symbolem
Zbawienia.
2.Z pomocą potrafi
wymienić części i
tajemnice różańca.
3.Zna najważniejsze
wydarzenia
związane z Bożym
Narodzeniem.
4.Wie, czym jest
Odkupienie i
nawrócenie.
5.Rozumie znaczenie
Eucharystii.
Uczeń:
1.Nie spełnia wymagań
na ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
w konkursie o
św. Jacku
i znaczenie roku
liturgicznego.
6.Wyjaśnia treści
związane z
Wcieleniem.
7.Wyjaśnia treści
związane z
ekumenizmem.
8.Omawia istotę i
znaczenie
nawrócenia w
kontekście
Wielkiego Postu i
przypowieści o
Miłosiernym Ojcu
9.Wyjaśnia, czym jest
Odkupienie;
przedstawia tematy
Triduum
Paschalnego.
10. Wyjaśnia
znaczenie
Eucharystii; omawia
Modlitwę
Eucharystyczną.
7.Wyjaśnia, czym
jest nawrócenie
w kontekście
przypowieści o
Miłosiernym Ojcu
8.Wie, czym jest
Odkupienie. Zna
główne tematy
Triduum
Paschalnego.
9.Rozumie
znaczenie
Eucharystii.
chrześcijan.
7.Wie, czym jest
Odkupienie.
8.Rozumie, że
Eucharystia jest
spotkaniem z
kochającym
Bogiem.
KLASA III:
ROZDZIAŁ
I.
Nie
żyjemy dla
siebie
CELUJĄCY
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
BARDZO DOBRY
DOBRY
Uczeń:
1.Wyjaśnia, na czym
polega społeczna natura
człowieka.
2. Wyjaśnia, na czym
polega odpowiedzialność
za wspólnotę.
3. Wyjaśnia pojecie prawa
Uczeń:
1. Podaje przykłady sytuacji
życiowych, w których ludzie
potrzebują swojej pomocy.
2. Wie, że człowiek ma
naturę społeczną.
3. Wyjaśnia i rozumie
wyjątkowość wspólnot:
334
DOSTATECZNY
Uczeń:
1.Wie, że
człowiek ma
naturę
społeczną.
2. Wymienia
społeczności i
wspólnoty, w
DOPUSZCZAJĄC
Y
Uczeń:
1. Wie, że
człowiek ma
naturę społeczną.
2. Podaje
przykłady
sytuacji, w
których ludzie
NIEDOSTATECZ
NY
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego
na ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
II.
Kościół
wspólnota
Ducha
Świętego
program.
3. Aktywnie uczestniczy
w lekcji i biegle
posługuje się zdobytą
wiedzą.
4. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z
omawianymi tematami
naturalnego i łączy je z
sumieniem.
4. Podaje przykład
konfliktu prawa Bożego i
prawa państwowego.
5. Komentuje obrazy
Kościoła.
6. Podaje argumenty na
poparcie twierdzenia, że
nie można być
chrześcijaninem bez
Kościoła.
7. Nazywa trzy aspekty
misji Kościoła.
8. Wyjaśnia znaczenie
Eucharystii dla
chrześcijanina.
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami.
4. Uzupełnia zdobytą
na lekcjach wiedzę
przez lekturę Pisma
Uczeń:
1.Wyjaśnia Boże
pochodzenie Kościoła.
2. Wyjaśnia, dlaczego
wady Kościoła nie
zaprzeczają jego
świętości.
3. Tłumaczy terminy:
prozelityzm,
klerykalizacja,
ewangelizacja.
4. Rozważa przyczyny
trwałości chrześcijaństwa.
5. Prezentuje postać
współczesnego świętego.
6. Interpretuje biblijne
rodziny i narodu.
4.Wymienia społeczności i
wspólnoty, w których żyją
ludzie.
5. Podaje przykłady
sytuacji, w których ludzie
zachowują lub łamią
zasady współżycia
społecznego.
6. Rozumie pojecie prawa
naturalnego.
7. Wymienia obrazy
Kościoła.
8. Zna znaczenie słowa
Kościół.
9. Wie, co włącza ludzi do
Kościoła i jakie z tego płyną
zobowiązania.
10. Rozumie, na czym
polega misja Kościoła.
11.Rozumie znaczenie
Eucharystii dla
chrześcijanina.
Uczeń:
1.Wymienia etapy
powstawania Kościoła.
2. Wymienia elementy
boskie i ludzkie w Kościele.
3. Opowiada o życiu
pierwszych chrześcijan.
4. Podaje współczesna
świadectwa chrześcijan.
5. Zna pochodzenie
godności papieża, jego
odpowiedzialność.
6. Rozumie określenie
Urząd Nauczycielski
Kościoła.
7. Zna pojęcia: proboszcz,
335
których żyją
ludzie.
3. Zna pojecie
prawa
naturalnego.
4. Zna znaczenie
słowa Kościół.
5. Wie, co włącza
ludzi do
Kościoła.
zachowują lub
łamią zasady
współżycia
społecznego.
3. Zna znaczenie
słowa Kościół.
Uczeń:
1.Wymienia
etapy
powstawania
Kościoła.
2. Wyjaśnia, co
to znaczy, że
Kościół jest
misyjny.
3. Opowiada o
życiu
pierwszych
chrześcijan.
4. Zna pojęcia:
proboszcz,
wikary, parafia,
Uczeń:
1.Zna etapy
powstawania
Kościoła.
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Świętego, czytanie
książek religijnych,
prasy katolickiej,
korzysta ze stron
internetowych o
tematyce religijnej.
obrazy Kościoła.
7. Wyjaśnia, na czym
polega nieomylność nauki
Kościoła.
wikary, parafia, dekanat,
diecezja, biskup, sukcesja
apostolska, episkopat.
dekanat,
diecezja, biskup.
III.
Jesteśmy
świątynia
Ducha
Świętego
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej.
Uczeń:
1. Na podstawie Dziejów
Apostolskich wskazuje na
konkretne przejawy
działalności Ducha
Świętego w pierwotnym
Kościele.
2. Uzasadnia wybór
imienia na bierzmowanie.
3. Argumentuje, „po co
jest bierzmowanie.”
4. Wiąże dary Ducha Św.
z bierzmowaniem.
5. Interpretuje teksty
Pisma Świętego w
odniesieniu do
konkretnych sytuacji.
Uczeń:
1.Analizuje Ewangelię św.
Jana dotyczącą Ducha Św.
2. Omawia rolę Ducha Św.
w Kościele.
3. Wie, co to znaczy
Wierzyc w Ducha
Świętego.
4. Wymienia obrzędy
bierzmowania.
5. Wyjaśnia symboliczne
znaczenie namaszczenia i
nałożenia rąk.
6. Wymienia dary Ducha
Św.
7. Pogłębia świadomość
celu bierzmowania.
Uczeń:
1. Omawia rolę
Ducha Św. w
Kościele.
2. Wymienia
obrzędy
bierzmowania.
3. Wyjaśnia
symboliczne
znaczenie
namaszczenia i
nałożenia rąk.
Uczeń:
1. Omawia rolę
Ducha Św. w
Kościele.
2. 2. Wymienia
obrzędy
bierzmowania.
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
IV.
Mocni w
wierze
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
Uczeń:
1.Wyjaśnia słowa: Credo,
sobór, herezja.
2. Podaje przykłady
herezji dotyczące Jezusa.
3. Wyjaśnia istotę tradycji
i Tradycji w Kościele.
3.Wskazuje dwa sposoby
przekazywania tradycji
Uczeń:
1.Zna Credo.
2. Wyjaśnia znaczenie
Credo dla chrześcijan.
3. Rozumie słowa: Credo,
sobór, herezja.
4. Rozumie i wyjaśnia
znaczenie soborów.
5. Wyjaśnia istotę tradycji i
Uczeń:
1.Zna Credo.
2. Wyjaśnia
istotę tradycji i
Tradycji w
Kościele.
3. Wie, na czym
polega grzech
przeciwko
Uczeń:
1.Zna Credo.
2. Wie, na czym
polega grzech
przeciwko
Duchowi
Świętemu.
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
336
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
V.
Wierzę w
Kościół
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej.
Uczeń:
1.Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2.Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3.Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej.
apostolskiej.
4.Prezentuje sylwetkę
kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
5. Tłumaczy określenie
”mała ojczyzna.”
6. Wyjaśnia związek
między poznaniem
naukowym a poznaniem
poprzez wiarę.
7. Tłumaczy istotę
chrześcijańskiej nadziei.
Tradycji w Kościele.
6. Wyjaśnia określenie
dziedzictwo, mała ojczyzna.
7. Zna związek pomiędzy
poznaniem naukowym a
poznaniem poprzez wiarę.
8. Tłumaczy, na czym
polega grzech przeciwko
Duchowi Świętemu.
Duchowi
Świętemu.
Uczeń:
1.Omawia cechy Kościoła
wymienione w Credo.
2. Wyjaśnia, na czym
polega jedność Kościoła.
3. Wyjaśnia sens
określenia „ikona Trójcy
Świętej.”
4. Wymienia znaki
świętości Kościoła.
5. Tłumaczy, co to jest
Kościół partykularny,
powszechny, apostolski.
6. Rozumie, na czym
polega sukcesja
apostolska.
7. Wyjaśnia znaczenie
słowa apostazja.
8. Opisuje ogólnie historie
rozłamów w Kościele.
9. Wymienia wspólne
elementy wiary
chrześcijan.
10. Szczegółowo
charakteryzuje wybrany
Kościół chrześcijański.
Uczeń:
1.Wymienia cechy Kościoła
wymienione w Credo.
2. Wylicza zagrożenia
jedności Kościoła.
3. Wskazuje Chrystusa,
jako źródło jedności
Kościoła.
4. Rozumie, na czym
polega jedność, świętość,
powszechność i
apostolskość Kościoła.
5. Wiąże skutki
bierzmowania z cechami
Kościoła.
6. Rozumie słowo
apostazja.
7. Podaje przykłady
rozłamów w Kościele i ich
konsekwencje.
8. Wie, co łączy wszystkich
chrześcijan.
9. Wymienia inne niż
katolicki Kościoły
chrześcijańskie.
10. Wskazuje na chrzest,
Uczeń:
1. Wylicza cechy
Kościoła
wymienione w
Credo.
2. Wskazuje
Chrystusa, jako
źródło jedności
Kościoła.
3. Wymienia
przymioty
Kościoła.
4. Zna, co łączy
wszystkich
chrześcijan.
337
Uczeń:
1.Wskazuje
Chrystusa, jako
źródło jedności
Kościoła.
2. Wylicza
przymioty
Kościoła.
3. Zna wagę
chrztu w Kościele.
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
11. Wyjaśnia pojęcie
ekumenizm.
VI.
Mocni
miłością
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej.
VII.
Mocni w
działaniu
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
Uczeń:
1. Rozumie sens
teoretycznych podziałów
miłości.
2. Zna pojęcie Caritas i
agape.
3. Charakteryzuje
organizację Caritas.
4. Wyjaśnia różnicę
między dojrzałą miłością
własną a egoizmem.
5. Podaje pełną
interpretację przykazania
miłości bliźniego.
6. Podaje przykłady
naruszania godności
życia człowieka.
7. Tłumaczy pojęcia
cywilizacja miłości i
cywilizacja śmierci.
8. Wyjaśnia znaczenie
rodziny w cywilizacji
miłości.
9. Rozważa relacje
pomiędzy miłością lub jej
brakiem a poczuciem
szczęścia.
Uczeń:
1.Wyjaśnia pojęcie
charyzmatu.
2. Tłumaczy różnicę
między charyzmatem a
talentem.
3. Prezentuje
współczesnego
jako na podstawę jedności
chrześcijan.
11. Rozumie pojęcie
ekumenizm.
Uczeń:
1.Rozumie
niejednoznaczność pojęcia
miłość.
2. Podaje różne formy
miłości.
3. Rozróżnia cztery
wymiary miłości;
przywiązanie, przyjaźń,
eros, agape.
4. Wskazuje na ideał
chrześcijańskiej miłości.
5. Zna przykazanie miłości
Boga i bliźniego.
6. Rozumie rozróżnienie
między dojrzałą miłością
siebie a egoizmem.
7. Rozumie pojęcia aborcja,
eutanazja.
8. Przedstawia naukę
Kościoła dotyczącą życia
ludzkiego.
9. Podaje przejawy
cywilizacji miłości i
cywilizacji śmierci.
Uczeń:
1.Rozumie pojęcie
charyzmatu.
2. Odróżnia pojecie
charyzmatu od talentu.
3. Podaje przykłady
charyzmatów
wymienionych w Biblii.
338
Uczeń:
1. Podaje różne
formy miłości.
2. Wskazuje na
ideał
chrześcijańskiej
miłości.
3. Rozumie
miłość, jako
odpowiedź na
Boży dar.
4. Zna
przykazanie
miłości Boga i
bliźniego.
5. Wylicza różne
formy powołania
do miłości.
Uczeń:
1. Wskazuje na
ideał
chrześcijańskiej
miłości.
2. Rozumie
miłość, jako
odpowiedź na
Boży dar.
3. Zna przykazanie
miłości Boga i
bliźniego.
Uczeń:
1. Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
Uczeń:
1. Zna pojęcie
charyzmatu.
2.Wskazuje
miłość, jako
miarę
charyzmatów.
3. Wymienia
Uczeń:
1. Zna pojęcie
charyzmatu.
2.Wie, że miłość
jest miara
charyzmatów.
3. Podaje jeden
wybrany przykład
Uczeń:
1. Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
VIII.
Rok
liturgiczny
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej
Uczeń:
1. Opanował materiał
przewidziany
programem w stopniu
bardzo dobrym.
2. Wykazuje się
wiadomościami
wykraczającymi poza
program.
3. Wykonał dodatkową
pracę np. prezentację
związaną z omawianymi
tematami (np. o
przypowieściach).
4. Uzupełnia zdobytą na
lekcjach wiedzę przez
lekturę Pisma Świętego,
czytanie książek
religijnych, prasy
katolickiej, korzysta ze
stron internetowych o
tematyce religijnej
charyzmatyka.
4. Wskazuje konkretne
działanie, jako
apostolstwo.
5. Rozważa problem
apostolstwa świeckich i
osób konsekrowanych.
6. Formułuje i omawia
zasady angażowania się
chrześcijan w życie
społeczne.
4. Wskazuje na
podstawowe zadania
państwa i Kościoła.
5. Definiuje kulturę i sztukę.
6. Wymienia cechy sztuki
chrześcijańskiej.
7. Wymienia uczynki
miłosierdzia, co do duszy i
co do ciała oraz podaje
przykłady.
8. Rozumie pojecie laikatu.
uczynki
miłosierdzia, co
do duszy i co do
ciała.
4. Podaje
definicje kultury
i sztuki.
uczynku
miłosierdzia.
Uczeń:
1. Wymienia różne
sposoby modlitwy
różańcowej.
2. Charakteryzuje
nabożeństwo fatimskie.
3.Omawia teologiczny
sens obchodów ku czci
świętych.
4. Wyjaśnia, na czym
polega królowanie
Chrystusa.
5.Zna treść, sens,
symbolikę Adwentu.
6. Zna historię
uroczystości Bożego
Narodzenia, religijny sens
świętowania Bożego
Narodzenia.
7. Wyjaśnia pojęcie
Paschy oraz Triduum
Pachalnego.
8. Zna, rozumie i wyjaśnia
sens miłosierdzia.
9. Zna obietnice Jezusa
Uczeń:
1.Zna części i tajemnice
różańca.
2. Rozumie, czym jest
Kościół pielgrzymujący,
oczyszczający się,
niebiański.
3. Lokalizuje w roku
liturgicznym Uroczystość
Chrystusa Króla.
4. Rozumie znaczenie
słowa paruzja.
5. Lokalizuje w roku
liturgicznym Boże
Narodzenie.
6. Tłumaczy sens
nawrócenia.
7. Opowiada o siostrze
Faustynie Kowalskiej.
8. Wymienia formy kultu
Serca Jezusowego.
Uczeń:
1.Wie jak modlić
się na różańcu.
2. Wymienia daty
Uroczystości
Wszystkich
Świętych i Dnia
Zadusznego.
3. Wymienia
zwyczaje
adwentowe.
4. Lokalizuje w
roku
liturgicznym
Boże
Narodzenie.
5. Wie jak modlić
się Koronka do
Bożego
Miłosierdzia.
Uczeń:
1.Wie jak modlić
się na różańcu.
2. Wymienia formy
chrześcijańskiej
troski o zmarłych.
3. Zna datę świąt
Bożego
Narodzenia.
4. Tłumaczy, co to
znaczy
nawrócenie.
339
Uczeń:
1.Nie opanował
minimum
programowego na
ocenę
dopuszczającą.
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
dane Małgorzacie Marii
•
Treści zapisane wytłuszczoną czcionką dotyczą osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozostałych uczniów
dotyczy całości podanych wymagań na poszczególne stopnie z religii.
WYMAGANIA Z HISTORII
I. Ocena dopuszczająca (2)
Wiedza:
-uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania,
-przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy,
-posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata,
-zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich przyczyny i skutki, luki wiedzy jest
w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu.
Umiejętności:
-przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu
uzupełnić braki w dalszym procesie uczenia się historii,
-umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska,
-umie szeregować wydarzenia w czasie,
-dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym,
-odczytuje dane kartograficzne,
-potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem,
-czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle.
Aktywność:
-bierna postawa na lekcjach,
-zachowuje się poprawnie na lekcjach, nie przeszkadza,
-pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z pomocą kolegów.
II. Ocena dostateczna (3)
Wiedza:
-posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym,
-nazywa poznane epoki i podaje ich cechy,
340
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
-rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń,
-rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych,
-rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii,
-pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń,
-w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.
Umiejętności:
-uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych programem o średnim stopniu trudności,
-posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje,
-dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk,
-umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej,
-dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami,
-umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej,
-umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat.
Aktywność:
-bierze udział w pracy zespołowej,
-nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie.
III. Ocena dobra (4)
Wiedza:
-uczeń opanował materiał przewidziany w programie,
-zna i rozumie większość pojęć,
-zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,
-rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski,
-odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich,
-pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych,
-zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata,
-uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy.
Umiejętności:
-posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe kompetencje,
-porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni,
-selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi,
-wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je,
-umie korzystać z różnych źródeł informacji i je interpretować,
341
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
-poprawnie posługuje się mapą,
-przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami,
-bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne.
Aktywność:
-jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela,
-samodzielnie wykonuje powierzone mu na lekcji zadania,
-umie i chce współpracować w grupie.
IV. Ocena bardzo dobra (5)
Wiedza:
-uczeń posiada zasób wiedzy określony programem,
-zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów,
-zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania źródeł historycznych,
-pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich uczestniczących,
-rozumie zmienność i ciągłość procesów,
-rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń.
Umiejętności:
-posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje,
-operuje wiedzą historyczną,
-korzysta z różnych źródeł informacji,
-porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność,
-samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,
-formułuje i rozwiązuje problemy historyczne,
-wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów,
-potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny,
-rozróżnia prawdę historyczną od fikcji,
-zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
-przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.
Aktywność:
-czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym,
-wykonuje dobrowolnie zadania, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia,
-wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.
V. Ocena celująca (6)
342
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Wiedza:
-uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, potwierdzając je w toku
pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
-posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne, wykonuje prace dodatkowe
-osiąga sukcesy w różnych konkursach historycznych (I, II, III miejsce)
-bierze udział w apelach szkolnych i innych uroczystościach społeczno- patriotycznych
-ze sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące
-wykonuje prace w ramach projektu edukacyjnego na ocenę celującą
Umiejętności:
-uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o
nowe kompetencje,
-samodzielnie zdobywa wiadomości,
-wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,
-umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów,
-umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi,
-krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła.
Aktywność:
-bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
-bierze czynny udział w życiu szkoły i miasta: udział w apelach szkolnych, akcjach, uroczystościach patriotycznych
-pomaga słabszym koleżankom i kolegom
VI. Ocena niedostateczna (1)
Wiedza:
-braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu,
-nie zaliczył sprawdzianów na ocenę pozytywną, nie wykazał chęci poprawy oceny niedostatecznych,
-nie prowadził zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,
-nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych,
-nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk,
-nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,
Umiejętności:
-nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń i prostych umiejętności,
-nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi umieszczać ich w czasie i przestrzeni,
-nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i zjawisk,
343
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
-nie rozumie prostego tekstu źródłowego.
Aktywność:
-uczeń nie uczęszcza na zajęcia,
-przeszkadza w trakcie lekcji, uniemożliwia prowadzenie zajęć,
-odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela bądź grupę,
-wyraźny brak zainteresowania przedmiotem.
WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania,
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje,
- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić,
- potrafi powiązać dzieje własnego regionu z historią Polski i dziejami powszechnymi.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie,
- potrafi współpracować w grupie,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to poznawania wiedzy,
- rozumie genezę, przebieg i skutki wydarzeń historycznych,
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych oraz posługuje się pojęciami historycznymi,
- umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne.
344
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości w dalszej edukacji,
- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela,
- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,
- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
- nie zna podstawowej terminologii historycznej.
WYMAGANIA Z EDUKACJI DLA BESPIECZEŃSTWA
Dział/Wymagania
na ocenę
1. OSTRZEGANIE
O
ZAGROŻENIACH I
ALARMOWANIE
2. POWSZECHNA
SAMOOBRONA I
OBRONA
CYWILNA
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący
Uczeń potrafi
wymienić rodzaje
środków
alarmowych i
rodzaje alarmów
Uczeń potrafi
scharakteryzować
konkretne środki
alarmowe
Uczeń potrafi  zachować
się właściwie (zgodnie z
instrukcją) po ogłoszeniu
alarmu w szkole
Uczeń wyjaśnia jak należy się
zachować po usłyszeniu
alarmu, rozpoznaje rodzaje
alarmów i sygnałów
alarmowych
Uczeń identyfikuje
znak
rozpoznawczy
obrony cywilne
Uczeń potrafi
wymienić instytucje
zajmujące się
zarządzaniem
kryzysowym,
wyjaśnia termin
„sytuacja
kryzysowa”
Uczeń potrafi wymienić i
opisać najczęstsze
zagrożenia zdrowia na
skutek powodzi, pożaru,
huraganu i innych sytuacji
kryzysowych zagrażających
lokalnej społeczności,
wymienia zagrożenia dla
grup społecznych
Uczeń potrafi
scharakteryzować najczęstsze
sytuacje stanowiące
zagrożenie dla jednostki
Uczeń opisuje sposoby
ogłoszenia komunikatów
alarmowych,  wyjaśnia, na
czym polegają działania
systemu wykrywania skażeń
i alarmowania
Uczeń potrafi
scharakteryzować zadania
obrony cywilnej w czasie
pokoju i w czasie wojny
345
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
3. ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTW
A I DZIAŁANIA
RATOWNICZE
Uczeń identyfikuje
znaki ochrony
przeciwpożarowej,
wyjaśnia jak
należy gasić
odzież palącą się
na człowieku
Uczeń wyjaśnia
znaczenie terminu
„ewakuacja”,
wymienia
najczęstsze
przyczyny pożarów,
wymienia
podstawowe środki
gaśnicze, wyjaśnia
jak należy gasić
zarzewie ognia
Uczeń omawia przyczyny
powodzi, charakteryzuje
zagrożenia pożarowe w
domu, szkole i okolicy,
omawia przeznaczenie
podręcznego sprzętu
gaśniczego, wyjaśnia
znaczenie terminów
„wypadek” i „katastrofa”
Uczeń wyjaśnia, jak należy
zachować się w czasie
powodzi i czego w czasie
powodzi robić nie wolno,
wymienia i uzasadnia
niezbędne działania
przygotowujące do ewakuacji z
terenów zagrożonych
powodzią, wyjaśnia jak należy
zachować się w przypadku
dostrzeżenia pożaru, omawia
zasady ewakuacji ludności i
zwierząt z terenów
zagrożonych, charakteryzuje
najistotniejsze zasady
opuszczania miejsc
zagrożonych
Uczeń potrafi,
scharakteryzować zadania
organów państwa w zakresie
ochrony
przeciwpowodziowej,
uzasadnić potrzebę
obserwacji stanu wód oraz
urządzeń
hydrotechnicznych, wyjaśnić
zasady zaopatrzenia
ludności ewakuowanej w
wodę i żywność
4. PIERWSZA
POMOC I
RESUSCYTACJA
Uczeń wymienia
numery alarmowe
i omawia właściwy
sposób wzywania
pomocy, udziela
pomocy w
przypadku
krwawienia z
nosa, wymienia
najczęstsze
przyczyny utonięć,
wymienia
najczęstsze
przyczyny
wypadków
drogowych
rozpoznaje stan
osoby
poszkodowanej;
prawidłowo bada
jej oddech (na
Uczeń wykonuje
samodzielnie
resuscytację
krążeniowooddechowa u
dorosłych i dzieci
(na manekinach) ,
wymienia
zawartość apteczki
pierwszej pomocy;
posługuje się
apteczką pierwszej
pomocy, wyjaśnia,
czym jest
zasłabnięcie i
omawia zasady
postępowania w
przypadku
zasłabnięcia,
wymienia części
ciała najłatwiej
Uczeń wyjaśnia zasady
oceny układu oddechowego i
krążenia (ABC), wymienia
kolejne ogniwa łańcucha
przeżycia; omawia ich
znaczenie, omawia zasady
postępowania aseptycznego
i bezpiecznego dla ratownika
wyjaśnia, na czym polega
resuscytacja krążeniowooddechowa, układa
poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej, wyjaśnia, na
czym polega pomoc
ratownicza w zadławieniu ,
wyjaśnia, do czego służy
automatyczny defibrylator
zewnętrzny, na czym polega
jego działanie i gdzie
powinien się znajdować ,
udziela pomocy przy
Uczeń omawia budowę i
zasady funkcjonowania układu
oddechowego człowieka,
omawia budowę i zasady
funkcjonowania układu
krążenia człowieka, wyjaśnia
jak działa w Polsce system
ratowniczy, omawia znaczenie
czasu w udzielaniu pierwszej
pomocy, wymienia rodzaje
krwawień, udziela pomocy
przy krwawieniu odpowiednio
do rodzaju krwawienia,
demonstruje sposoby użycia
chusty trójkątnej, wyjaśnia
znaczenie bólu w klatce
piersiowej, jako objawu stanu
zagrożenia życia, omawia
skutki działania niskiej
temperatury na organizm
ludzki, omawia skutki działania
Uczeń wymienia zagrożenia
dla osoby nieprzytomnej,
wyjaśnia, dlaczego krwotok i
wstrząs krwotoczny
zagrażają życiu, wyjaśnia,
od czego zależy temperatura
odczuwalna, omawia
zagrożenia wynikające z
intensywnych opadów
śniegu, porywistych wiatrów i
bardzo niskich temperatur
oraz prawidłowe zachowanie
w takich sytuacjach,
uzasadnia znaczenie
udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w
wypadkach drogowych
346
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
5. OCHRONA
PRZED
SKAŻENIAMI
manekinie)
ulegające
odmrożeniom ,
wyjaśnia, jak
można pomóc
osobie, która
ucierpiała wskutek
udaru, wyjaśnia, jak
należy się
zachowywać i
czego należy
unikać w czasie
burzy , wyjaśnia, na
czym polega
pierwsza pomoc
przy zatruciach: pokarmowych lekami - gazami środkami
chemicznymi
Uczeń wyjaśnia
znaczenie
terminów:
„skażenie" i
„zakażenie"
Uczeń potrafi
wyjaśnić znaczenie
terminu
„promieniotwórczoś
ć", wymienia
możliwe źródła
skażenia
urazach kończyn, wyjaśnia
zasady postępowania z
poszkodowanym skarżącym
się na ból w klatce piersiowej
, wyjaśnia, na czym polega
pierwsza pomoc: - w
wychłodzeniu - w
odmrożeniu , udziela pomocy
osobie poszkodowanej na
skutek oparzenia
termicznego, udziela pomocy
osobie poszkodowanej na
skutek oparzenia
chemicznego: - skóry przełyku i przewodu
pokarmowego – oczu,
omawia prawidłowe
postępowanie w czasie
upałów, wyjaśnia jak udzielić
pomocy osobie porażonej
prądem elektrycznym ,
wyjaśnia, jak należy
postępować, by bezpiecznie
udzielić pomocy osobom
tonącym
Uczeń omawia wpływ
substancji
promieniotwórczych na ludzi,
zwierzęta, żywność i wodę,
podaje nazwy instytucji w
Polsce, w ramach, których
działają służby monitorujące
poziom radiacji, wymienia
sposoby zabezpieczenia
żywności i wody przed
skażeniami
347
wysokiej temperatury na
organizm ludzki, wyjaśnia
znaczenie terminów „udar
słoneczny" i „udar cieplny”,
wyjaśnia, jakie skutki wywołują
porażenia prądem
elektrycznym i od czego zależy
stopień obrażeń, wyjaśnia jak
należy postępować, by
bezpiecznie udzielić pomocy
osobom tonącym na skutek
załamania lodu, omawia
zasady zachowania się
podczas udzielania pomocy
poszkodowanym w wypadkach
drogowych
Uczeń charakteryzuje walory
ochronne różnych rodzajów
opakowań, uzasadnia
konieczność stałej ochrony
wody i żywności, zwłaszcza w
czasie zdarzeń kryzysowych,
omawia sposoby
postępowania w przypadku
zagrożenia skażeniami
promieniotwórczymi
Uczeń podaje wysokość
dawki promieniowania, która
wywołuje typowe objawy
choroby popromiennej,
podaje przykłady
wykorzystania
promieniotwórczości w
służbie ludzkości, wyjaśnia,
na czym polegają zabiegi
sanitarne i zabiegi specjalne,
planuje wielkość zapasów
wody i żywności na potrzeby
swojej rodziny, na określony
czas
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
6. ZAGROŻENIA
CHEMICZNE
Uczeń wyjaśnia
znaczenie terminu
„piktogram"
Uczeń wymienia
zagrożenia lokalne
stwarzane przez
przemysł i
transport, podaje
przykłady
zastępczych
środków ochrony
dróg oddechowych
i skóry
Uczeń wymienia rodzaje
oznakowań substancji
toksycznych i miejsca ich
eksponowania, proponuje
działania chroniące ludzi
przed działaniem substancji
szkodliwych, wyjaśnia
zasady postępowania w
przypadku awarii instalacji
chemicznej i środka
transportu oraz
rozszczelnienia zbiorników z
substancjami toksycznymi
Uczeń wyjaśnia, na czym
polega uzdatnianie skażonej
żywności i wody, rozpoznaje
znaki substancji toksycznych
na pojazdach i budowlach,
przedstawia zasady
postępowania w
okolicznościach nakazujących
opuszczenie zagrożonego
miejsca
Uczeń wyjaśnia znaczenie
terminów: „odkażanie",
„dezaktywacja"
(mechaniczna, fizyczna,
chemiczna), „dezynfekcja",
„dezynsekcja", „deratyzacja
WYMAGANIA Z PLASTYKI
Podstawą wystawienia oceny pozytywnej z plastyki jest regularna obecność ucznia na lekcjach lub nieregularna, usprawiedliwiona.
Ocena celująca
Uczeń:
1) wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach
2) jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i nadprogramowe
3) swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki i problemów plastycznych – zna
kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle społecznohistorycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki
4) dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki
5) formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski
6) czynnie bierze udział w dyskusji
7) jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny – uczestniczy w wielu konkursach plastycznych oraz w życiu kulturalnym
klasy, szkoły, miasta, zna placówki muzealne i galerie w Polsce i w Europie
8) prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne
9) celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej
10) potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową
348
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
11) zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
1) wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji
2) jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne
3) posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego; z zakresu dziejów sztuki i problematyki
plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i
ich dzieła, dokonuje analizy dzieła sztuki
4) celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej
5) posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski
6) starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych
7) efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem
8) bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, konkursach plastycznych
9) posługuje się technologią komputerową
Ocena dobra
Uczeń:
1) wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania
2) jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne
3) posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy; w zakresie dziejów sztuki i problematyki
plastycznej wymienia nazwy kierunków w sztuce – potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich
dzieła oraz częściowo chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki
4) posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji
5) starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne
6) posiada zdolność analizy i syntezy
7) odrabia poprawnie prace domowe
8) nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne
9) czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły
349
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocena dostateczna
Uczeń:
1) z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne
wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji
2) wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych i
dziejów sztuki – potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej
analizy dzieła sztuki
3) posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania
4) posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada poprawnie na pytania zna tylko niektóre
określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej
5) poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne
6) rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy i szkoły
7) nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem
8) posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
1) bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia
2) jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych
3) wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach
4) wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów sztuki i problematyki
plastycznej – potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową
wiedzę z dziedzin sztuk plastycznych
5) ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie
6) wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy
7) nie posiada umiejętności analizy i syntezy
8) bardzo rzadko używa nomenklatury plastycznej
9) często nie odrabia prac domowych
10) posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej
350
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocena niedostateczna
Uczeń:
1) jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej w działaniu na zajęciach
2) jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych
3) nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o
sztuce i problemach plastycznych
4) uzyskuje oceny niedostateczne z wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ze sprawdzianów wiedzy
5) nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych
6) nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.
WYMAGANIA Z TECHNIKI
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania zajęć technicznym w gimnazjum,
2) wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych i teoretycznych,
3) interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
4) jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub
ogólnopolskim.
5) zawsze jest wzorowo zaangażowany w prace na lekcji i przygotowany do zajęć technicznych
6) zawsze jest zdyscyplinowany, a jego zachowanie nigdy nie stwarza problemów wychowawczych
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
1) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,
2) wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,
3) przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,
4) właściwie organizuje stanowisko pracy,
5) prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
6) pracuje systematycznie i efektywnie,
7) wykazuje się aktywnością na lekcjach,
8) stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach,
9) wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,
351
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
10) efektywnie współdziała w grupie,
11) zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć technicznych dla gimnazjum
2) poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych,
3) przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,
4) w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
5) korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,
6) jest pracowity i chętny do pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu
7) samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności
8) wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie zajęć technicznych
9) dba o ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz w wyznaczonym terminie
10) zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i czynnie w nich uczestniczy
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
2) przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,
3) pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,
4) właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,
5) stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,
6) rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,
7) wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,
2) samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,
3) zadania wykonuje z opóźnieniem,
4) pracuje niesystematycznie,
5) wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.
352
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej nauce,
2) nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela,
3) nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,
4) nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, czyli:
1) wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
2) możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
3) konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
4) branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
5) możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną,
6) podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego.
WYMAGANIA Z MUZYKI
OCENA CELUJĄCA
1) posiada wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą,
2) uczeń aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta i szkoły,
3) uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (koła zainteresowań, szkoły muzyczne, ogniska, zajęcia indywidualne),
4) potrafi zagrać na instrumencie lub bierze udział w przeglądach, festiwalach piosenki na etapie pozaszkolnym,
5) uczestniczy w konkursach muzycznych i akademiach okolicznościowych,
6) uczestniczy w zajęciach szkolnego zespołu wokalnego,
7) wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania ćwiczeń muzycznych,
OCENA BARDZO DOBRA
1) wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z innymi uczniami,
2) prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się terminami w zakresie muzyki,
3) śledzi na bieżąco wydarzenia artystyczne i wyraża opinię na ich temat,
353
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
4) potrafi wyodrębnić na podstawie wybranych dzieł muzyki klasycznej cechy charakterystyczne epoki, potrafi
przyporządkować je do materiałów dźwiękowych,
5) aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rytmiczno- muzycznych stosując własne twórcze rozwiązania,
6) opanował w pełni treści programowe i samodzielnie wykorzystuje wiedzę w praktyce,
7) potrafi zaśpiewać poprawnie melodycznie i rytmicznie pieśni jednogłosowe,
8) rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu
9) wykazuje się wiadomościami na temat poznanych kompozytorów: F. Chopina, S. Moniuszki, J. S. Bacha,
10) posiada wiadomości na temat gatunków muzyki.
11) korzysta ze słowników, przewodników i książek o muzyce.
OCENA DOBRA
1) nie opanował w pełni przewidzianych umiejętności i treści programowych,
2) potrafi poprawnie zaśpiewać pieśni obowiązkowe,
3) zna formy muzyczne: AB, ABA, rondo, wariacje,
4) zna skład orkiestry symfonicznej,
5) posiada podstawowe wiadomości na temat twórczości F. Chopina, S. Moniuszki, J. S. Bacha, oraz znaczenie ich muzyki,
6) zna twórczość polskich kompozytorów, potrafi omówić pierwiastki narodowe tkwiące w ich dziełach,
7) rozumie i potrafi używać do opisu dzieł muzyki poważnej odpowiednich terminów,
8) potrafi wymienić i usytuować w czasie wybrane dzieła muzyczne,
9) zna obrzędy i obyczaje ludowe,
10) rozpoznaje rytmy polskich tańców narodowych.
OCENA DOSTATECZNA
1) opanował w części wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami, jest aktywny,
2) potrafi zaśpiewać pieśni poprawnie pod względem rytmicznym,
3) rozpoznaje utwory z literatury obowiązkowej,
4) rozróżnia kilka polskich tańców narodowych,
5) pamięta i rozumie najważniejsze elementy charakteryzujące muzykę różnych epok,
6) zna grupy instrumentów i ich brzmienie,
7) realizuje ćwiczenia praktyczne,
8) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji dotyczących muzyki,
9) prowadzi na bieżąco notatki w zeszycie przedmiotowym,
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1) ma braki w wiedzy i umiejętnościach, chociaż podejmuje starania,
354
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
2) wykazuje minimum aktywności,
3) potrafi zaśpiewać poprawnie,
4) prowadzi zeszyt przedmiotowy,
5) pamięta najważniejsze elementy charakteryzujące konkretne zjawiska, epokę, styl,
6) rozumie podstawowe terminy z zakresu muzyki,
7) realizuje tylko niektóre ćwiczenia muzyczne.
OCENA NIEDOSTATECZNA
1) nie wykazuje aktywności i zaangażowania,
2) nie potrafi i nie chce śpiewać,
3) nie prowadzi zeszytu.
WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Stopień CELUJĄCY ( 6 )
1) posiada umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania,
2) osiąga znaczne postępy w sprawności fizycznej,
3) jest pilny i zdyscyplinowany na zajęciach,
4) wykazuje bardzo wysoką aktywność i zaangażowanie na lekcjach,
5) systematycznie uczestniczy w lekcji,
6) dba o higienę osobistą i higienę stroju,
7) uczęszcza sumiennie na zajęcia SKS – u ( rekreacyjno – sportowe)
8) godnie reprezentuje szkołę na zawodach powiatowych i wojewódzkich osiągając sukcesy,
9) bierze czynny udział w szkolnych igrzyskach sportowych, reprezentując swoja klasę,
Stopień BARDZO DOBRY ( 5 )
1) postawa i uczestnictwo na lekcjach nie budzi zastrzeżeń,
2) nie opuszcza lekcji,
3) systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji ( najwyżej 2 - krotny brak stroju
4) w semestrze bez usprawiedliwienia),
5) uczęszcza w miarę możliwości na zajęcia SKS – u ( zajęcia rekreacyjno-sportowe),
6) opanował umiejętności i przyswoił wiadomości w stopniu dobrym,
7) osiąga postępy w sprawności fizycznej,
355
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
8) reprezentuje klasę i szkołę na zawodach sportowych,
9) posiada nawyki higieniczno- zdrowotne,
Stopień DOBRY ( 4 )
1) postawa i uczestnictwo na lekcjach nie budzi większych zastrzeżeń,
2) sporadycznie bierze udział w zajęciach SKS – u ( zajęcia rekreacyjno - sportowe )
3) wykazuje postęp w sprawności fizycznej,
4) opanował umiejętności i przyswoił wiadomości w stopniu dostatecznym przy zaangażowaniu adekwatnym do swoich
możliwości,
5) nie opuszcza lekcji,
6) uczestniczy w lekcji ( najwyżej 6 –krotny brak stroju w semestrze
7) bez usprawiedliwienia ),
8) wykazuje nawyki higieniczne i zdrowotne,
9) czasem uczestniczy w zawodach rekreacyjno - sportowych
Stopień DOSTATECZNY ( 3 )
1) przejawia braki w zakresie uczestnictwa i postaw w lekcji,
2) wykazuje małe postępy sprawności fizycznej,
3) opanował umiejętności i przyswoił wiadomości w stopniu dopuszczającym,
4) nie bierze udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
5) opuszcza lekcje,
6) uczestniczy w lekcji ( najwyżej 9 – krotny brak stroju w semestrze
7) bez usprawiedliwienia ),
8) czasami wykazuje nawyki higieniczne i zdrowotne,
Stopień DOPUSZCZAJĄCY ( 2 )
1) wykazuje poważne braki w zakresie zachowań i postaw na lekcji,
2) często nie uczestniczy w lekcji ( najwyżej 15 – krotny brak stroju w semestrze
bez usprawiedliwienia )
3) nie wykazuje postępów w sprawności fizycznej,
4) nie bierze udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
5) opuszcza lekcje,
6) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności i wiadomości,
7) nie wykazuje nawyków higieniczno - zdrowotnych
356
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
Stopień NIEDOSTATECZNY ( 1 )
1) wykazuje duże i rażące braki w zachowaniu i postawach na lekcji
2) opuszcza lekcje,
3) bardzo często nie uczestniczy w lekcji ( więcej niż 15 razy brak stroju w semestrze
bez usprawiedliwienia ),
4) nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości,
5) nie wykazuje żadnych postępów w sprawności fizycznej,
6) nie wykazuje nawyków higieniczno zdrowotnych
Przygotowali:
Jolanta Bogacz – j. polski
Iwona Nawolska – j. polski
Ewa Wojtowicz – j. polski
Jadwiga Lewicka – matematyka
Zdzisława Michta – matematyka
Kornel Żurkiewicz – matematyka
Weronika Balicka – j. angielski
Edyta Ciok – Krupińska – j. niemiecki
Joanna Barszcz – fizyka
Elżbieta Idżi – chemia
Barbara Baczyńska – Środoń – biologia, edb
Renata Horwat – biologia
Renata Majewska – geografia
Leszek Zawierucha – informatyka
Halina Nieśpiałowska – religia, wdż
Halina Dudkiewicz – historia, wos, technika
Aleksandra Kotarska – historia
Małgorzata Rybitw – plastyka
Marek Matysik – muzyka, wf
Marcin Marcinkiewicz – wf
Jan Kwaśnicki – wf
357

Podobne dokumenty