EUROPA FUND ENT/2011/02 Koniec analogicznego

Komentarze

Transkrypt

EUROPA FUND ENT/2011/02 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND ENT/2011/02
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
97 138 099,66
98 639 583,60
95 587 670,13
98 626 333,16
13 226,11
4 459,37
1 533 686,93
8 791,07
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
3 516,49
0,00
4.2. pozostałe
3 516,49
0,00
0,00
0,00
0,00
97 138 099,66
0,00
98 639 583,60
II.
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND ENT/2011/02
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
96 267 381,90
97 138 099,66
-3 256 726,89
0,00
-2 639 960,60
0,00
0,00
0,00
3 256 726,89
3 256 726,89
2 639 960,60
2 639 960,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4 127 444,65
4 141 444,54
97 138 099,66
98 639 583,60
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
EUROPA FUND ENT/2011/02
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny
okres
sprawozdawczy
(w zł)
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
1 127 913,0861
na początek okresu sprawozdawczego
1 090 704,0159
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
85,35
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
85,35
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
89,06
okresie sprawozdawczym
89,06
na koniec okresu sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
1 090 704,0159
1 061 553,8485
89,06
89,06
92,92
92,92
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
IV
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
EUROPA FUND ENT/2011/02
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
98 626 333,16
99,99%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
98 626 333,16
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
99,99%
0,00%
8 791,07
4 459,37
0,00
0,00
98 639 583,60
98 630 792,53
8 791,07
0,00
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
99,99%
0,01%
0,00%
0,00

Podobne dokumenty