UFK Portfel Agresywny pro F30

Komentarze

Transkrypt

UFK Portfel Agresywny pro F30
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015
UFK Portfel Agresywny pro
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UFK Portfel Agresywny pro
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
Zwiększenia funduszu
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
2.
3.
Pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
Tytułem wykupu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec okresu
poprzedniego
16 654 916,33
16 654 916,33
0,00
Koniec okresu
bieżącego
9 833 578,72
9 833 578,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 654 916,33
0,00
9 833 578,72
Okres poprzedni
15 360 842,59
1 206 875,19
4 897 938,14
4 254 560,61
0,00
643 377,53
3 691 062,95
1 670 204,85
Okres bieżący
16 654 916,33
-6 607 775,25
2 898 175,79
2 574 079,79
0,00
324 096,00
9 505 951,04
897 987,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596 692,41
486 956,78
0,00
1 424 165,69
87 198,55
0,00
8 121 006,35
-213 562,36
16 654 916,33
9 833 578,72
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2
sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
102 734,3672
110 855,4069
110 855,4069
69 085,1392
149,52
150,24
141,83
136,79
156,43
164,14
150,24
142,34
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
9 833 578,72
100,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
9 249 706,71
94,06%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
583 872,01
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
5,94%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
9 833 578,72
9 833 578,72
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%

Podobne dokumenty