Dokumenty - WNS SGGW

Transkrypt

Dokumenty - WNS SGGW
STUDENCI, KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO OBRONY PRACY
MAGISTERSKIEJ SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOśENIA W DZIEKANACIE
NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Dwa egzemplarze pracy magisterskiej (do akt studenta) oprawione,
podpisane przez autora oraz promotora
2. Dwa egzemplarze pracy zapisane na płytach CD (w tym jedna CD-RW)
w formacie pdf., przy czym płyta CD-RW musi zawierać dodatkowo pracę
magisterską zapisaną w programie WORD. Obie płyty muszą być podpisane
przez promotora oraz imię i nazwisko studenta, nr. albumu, tytuł pracy
magisterskiej. Płyty w papierowych kopertach proszę przykleić do
wewnętrznej strony oprawy (na końcu). KaŜdy z egzemplarzy pracy musi
zawierać jedną płytę.
3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
4. Karta obiegowa,
5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ( do uzupełnienia
i wydrukowania z systemu Wirtualny dziekanat)
6. Indeks ze wszystkim wpisami,
7. Dowód wpłaty za dyplom w języku polskim – 60 zł,
8. W przypadku chęci otrzymania odpisu dyplomu w języku obcym naleŜy
złoŜyć podanie z prośbą do p. Prodziekan (dr M. Bieleckiej- ds. dydaktyki
kierunek pedagogika) o jego wydanie oraz po otrzymaniu zgody uiścić
opłatę w wysokości 40 zł.
9. Zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm – 4 sztuki – do dyplomu tylko w języku
polskim, 5 sztuk w przypadku dyplomu w języku polskim i obcym,
10.Legitymacja studencka.
11.Proszę sprawdzić oceny w systemie wirtualny dziekanat
Zgodnie z regulaminem studiów student zobowiązany jest złoŜyć pracę
dyplomową nie później niŜ do dnia 30 czerwca br.
Dziekan na wniosek promotora lub studenta moŜe przedłuŜyć termin złoŜenia
pracy dyplomowej do 6 miesięcy od terminów określonych w ust.1, ale nie dłuŜej
niŜ do końca roku kalendarzowego.
Student, któremu przesunięto termin złoŜenia pracy, zachowuje status
studenta. ( termin składania podań – do dnia 30 czerwca br.)
Szczegółowe informacje dotyczące pracy i egzaminu dyplomowego znajdują
się w Regulaminie Studiów.

Podobne dokumenty