Fragmenty książki (strony 1-14 i 753-784)

Komentarze

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-14 i 753-784)
Marek Jerzy Minakowski
Elita podlaska
Elita Rzeczypospolitej
tom XV
województwo podlaskie
Dr Minakowski
Kraków 2013
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-13-2
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w październiku 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Województwo podlaskie i jego elita
7
Województwo podlaskie i jego elita
Województwo podlaskie to pas ziemi pogranicznej między Mazowszem a Li­
twą, ze stolicą w Drohiczynie nad Bugiem, od Augustowa i Białegostoku na północy
po Międzyrzec Podlaski na południu (ale sąsiednia Biała Radziwiłłowska, zwana dziś
Białą Podlaską już doń nie należała).
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Będąc spornym pograniczem, przechodziło Podlasie z rąk do rąk wielokrotnie
w ciągu swej historii. Najpierw między Mazowszem a Rusią, bo np. w 1237 r. Drohi­
czyn został nadany przez Konrada Mazowieckiego zakonowi braci dobrzyńskich, a już
w 1253 w tymże Drohiczynie koronowany był król halicki Daniel. Później do rywaliza­
cji dołączyli Litwini i po kolejnych perypetiach (gdy Podlasie było znowu pod władzą
Mazowsza) ostatecznie włączyli Podlasie do utworzonego unią horodelską wojewódz­
twa trockiego. W roku 1513 utworzono osobne województwo podlaskie w ramach Li­
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
twy. Wreszcie 1569 r., mocą unii lubelskiej zmieniło kształt (Brześć Litewski, Kobryń i
Kamieniec Litewski przeszły do woj. brzeskiego) i trafiło do Korony.
Szlachta podlaska nie różniła się zbytnio od szlachty północnego Mazowsza, z
którą była blisko spokrewniona. Ci sami książęta mazowieccy, którzy zakładali za­
ścianki na północy Mazowsza, by broniły tej ziemi przed atakami Prusów, zakładali
też zaścianki na Podlasiu (gdy nad nim panowali), by broniły tegoż Mazowsza przed
atakami Litwinów. Zaścianki pełniły podobną rolę jak stanice wojskowe na Ukrainie,
ich załogi nie były jednak wynajmowane za żołd, ale obdarzane ziemią, która stawała
się ich własnością dziedziczną. W każdym kolejnym pokoleniu ziemia dzielona była
między dzieci, co trwało tak długo, jak długo działki wystarczały, by wyżywić posia­
dające je rodziny. Nadania ziemi były wystarczająco duże, że jeden XIV-wieczny ry­
cerz, obdarowany ziemią na Podlasiu, mógł mieć w wieku XVII setki żyjących potom­
ków w linii męskiej (noszących jego nazwisko).
W tych wielkich rodzinach drobnoszlacheckich znajdowały się też zawsze jed­
nostki wybitne, które wzbogacały się choćby na wojnach lub w służbie królewskiej i
trafiały w szeregi szlachty bogatej. Dlatego często to samo imię i nazwisko (a także ten
sam herb i przydomek) mógł nosić człowiek o statusie senatorskim i analfabeta utrzy­
mujący się z pracy własnych rąk. Nie patrzmy więc na to, jakie kto ma nazwisko, ale
jakie ma koligacje.
Poza mieszkańcami okolic szlacheckich i lokalną średnią szlachtą zdarzały się
na Podlasiu także rody napływowe. Z nich wyróżnić warto szczególnie dwa przypad­
ki.
Pierwszy to Ossolińscy, z których aż trzech było posłami podlaskimi na Sejm
Wielki (po jednym w każdej z ziem). W dodatku jeden z nich, Józef Kajetan, w czasie
trwania sejmu został senatorem – kasztelanem podlaskim. Powinien być jeszcze drugi
senator, wojewoda podlaski Józef Salezy Ossoliński, ale zmarł w 1789 nie złożywszy
akcesu do konfederacji sejmowej. Mamy tu przypadek jakby odwrotny do opisywane­
go wyżej. Ossolińscy byli małopolską rodziną magnacką, potomkami zmarłego w 1396
kasztelana wiślickiego Jana z Balic i Ossolina. Wnuk Jana, Andrzej, dał początek
dwóm liniom: potomkami jednego syna (Pawła) byli wielki kanclerz Jerzy Ossoliński
(zm. 1650), który gubił w Rzymie złote podkowy, oraz fundator Ossolineum Józef
Maksymilian Ossoliński, zmarły w 1826 jako ostatni w tej linii; potomkowie zaś dru­
giego, Prokopa, osiedli na Podlasiu, gdzie mocno się rozmnożyli do tego stopnia, że
dla wielu z nich zabrakło urzędów ziemskich, a inni, choć potomkowie senatorów, byli
jedynie chorążymi drohickimi czy łowczymi mielnickimi.
Drugi to przypadek hetmana Stefana Czarnieckiego, który zanim znalazł się w
Hymnie RP („Jak Czarniecki do Poznania...”), za swe zasługi otrzymał dobra tykociń­
skie, dawne posiadłości króla Zygmunta Augusta. Jedna z dwóch jego córek, Katarzy­
na, była matką wojewody podlaskiego Stefana Branickiego, który odziedziczywszy
Tykocin z przyległościami wybudował wielki pałac w niedalekiej wsi Białystok. Do
pałacu tego dobudowano następnie miasto Białystok (prawa miejskie 1691), które dziś
jest stolicą województwa podlaskiego. Jego syn Jan Klemens Branicki herbu Gryf, pra­
wnuk Czarnieckiego, szwagier króla, najwyższy świecki senator Rzeczypospolitej i
wódz armii koronnej (kasztelan krakowski i hetman wielki kor.), zmarł bezpotomnie
w Białymstoku w 1771 r., a splendor nazwiska spadł na inną rodzinę, Branickich herbu
Korczak zupełnie nie spokrewnioną, która w szeregi prawdziwej arystokracji weszła
Województwo podlaskie i jego elita
9
dopiero w tym czasie, gdy tamta kończyła swój żywot (chodzi rzecz jasna o Franciszka
Ksawerego Branickiego, który hetmanem wielkim koronnym został krótko po śmierci
hetmana Jana Klemensa, ostatniego z Gryfitów Branickich).
Senator podlaski w Sejmie Wielkim (w nawiasach kwadratowych sygnatury wg ar­
chiwum autora):
1) kasztelan, później wojewoda podlaski Tomasz Alexandrowicz [1.83.111]
Posłowie województwa podlaskiego na Sejm Wielki, ziemiami, w kolejności alfabe­
tycznej:
Ziemia bielska
2) starosta sandomierski Józef Ossoliński [16.78.533] (później został kasztelanem
podlaskim po Alexandrowiczu)
3) Franciszek Piotr Potocki [dw.15031]
4) sędzia bielski podl. Feliks Trojanowski [11.375.121]
5) szambelan JKM Jan Węgierski [sw.12140]
Ziemia drohicka
6)
7)
8)
9)
łowczy podlaski Jan Krasnodębski [12.287.112]
chorąży drohicki Wiktoryn Kuczyński [13.214.512]
starosta drohicki Jan Ossoliński [4.341.369]
cześnik drohicki Karol Urbański [13.496.49]
Ziemia mielnicka
10)
11)
12)
13)
stolnik mielnicki Ignacy Szymon Kuczyński [13.214.513]
Stanisław Ossoliński [12.273.795]
starosta mielnicki Adam Szydłowski [13.214.551]
podstoli wiślicki Kazimierz z Wielkiej Rudy Wężyk [1.1291.28]
Widzimy tu 13 osób, noszących 10 różnych nazwisk (Alexandrowicz, Krasno­
dębski, Kuczyński, Ossoliński, Potocki, Szydłowski, Trojanowski, Urbański, Węgierski,
Wężyk).
Czy mamy tu zatem 13 (względnie 10) osobnych rodzin, składających się ra­
zem na elitę lubelską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jed ­
nak nie: wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną dużą ro­
dzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany – elitę podlaską, której skład oso­
bowy i losy poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska

aktorzy: Agata Buzek (1976-), Anna Czartoryska (1984-), Jan Englert (1943-),
Loda Halama (1911-1996), Maja Komorowska (1937-), Krzysztof Piasecki
(1949-), Karol Strasburger (1947-);

dziennikarze: Maria Bnińska (1965-), Jan Cieński (1965-), Tomasz Łubieński
(1938-), Jerzy Madeyski (1931-2005), Piotr Pacewicz (1953-), Michał Szuł­
drzyński (1980-), Bohdan Tomaszewski (1921-), Dominika Wielowieyska
(1968-), Jacek Woźniakowski (1920-);

filozofowie: Władysław Tatarkiewicz (1886-1980);

historycy: Andrzej Paczkowski (1938-), Seweryn Uruski (1817-1890), Piotr
Wandycz (1923-);

literaci: Andrzej Bursa (1932-1957), Zbigniew Herbert (1924-1998);

malarze: Tamara Lempicki (1895-1980), Jacek Malczewski (1854-1929);

muzycy: Milo Kurtis (1951-);

politycy dziewiętnastowieczni: Aleksander Wielopolski (1803-1877);

politycy powojenni: August Zaleski (1883-1972);

politycy przedrozbiorowi: Stanisław August Poniatowski (1732-1798);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);

politycy współcześni: Jerzy Buzek (1940-), Halina Nowina-Konopka (1938-),
Anna Radziwiłł (1939-2009), Andrzej Wielowieyski (1927-);

prawnicy: Tadeusz Zieliński (1926-2003);

przedsiębiorcy: Jan Kulczyk (1950-), Stanisław Tyczyński (1958-);

wojskowi: Henryk Hubal-Dobrzański (1897-1940), Ludwik Kicki (1791-1831),
Józef Poniatowski (1763-1813).
Rodzina Tomasza Alexandrowicza, kasztelana podlaskiego
11
Rodzina Tomasza Alexandrowicza,
kasztelana podlaskiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Tomasz Alexandro­
wicz - senator (kasztelan podlaski).
W Polskim Słowniku Biograficznym (t. 1, str. 72) jako: ALEKSANDROWICZ Tomasz
Walerian (zm. 1794) kasztelan podlaski.
Jego rodzicami byli Marcin Alexandrowicz
[1.83.113: Bon., PSB, Cz.].
[1.83.112: Bon., PSB, Cz.]
i Helena Bachmińska
Dziadkowie ze strony ojca nie są znani.
Dziadkowie ze strony matki nie są znani.
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 5 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. ALEKSANDROWICZ Stanisław (1781-1826) poseł, senator, kasztelan (PSB t. 1
s. 70) - syn
2. ALEKSANDROWICZ Jan Alojzy (1728-1781) biskup chełmski (PSB t. 1 s. 68) brat
3. LEDÓCHOWSKI Franciszek Antoni (1728-1783) starosta włodzimierski, woje­
woda czernihowski (PSB t. 16 s. 621) - teść
4. LEDÓCHOWSKI Antoni (1755-1835) poseł, publicysta, misjonarz (PSB t. 16 s.
619) - ojciec synowej
5. LEDÓCHOWSKI Stanisław (1764-1819) powstaniec kościuszkowski, konsy­
liarz (PSB t. 16 s. 633) - szwagier
6. POPIEL Józef (1848-1880) publicysta, łącznik z Watykanem (PSB t. 27 s. 558) prawnuk
7. POTOCKI Tomasz (1809-1861) ziemianin, oficer, działacz społeczny, ekonomi­
sta, publicysta (PSB t. 28 s. 216) - mąż wnuczki
8. CZAPSKI Michał (1702-1797) wojewoda malborski (PSB t. 4 s. 191) - szwagier
żony
9. LEDÓCHOWSKA Józefa Wiktoria (1781-1849) aktorka (PSB t. 16 s. 616) - szwa­
gierka żony
10. LEDÓCHOWSKI Franciszek (zm. 1704) kasztelan wołyński (PSB t. 16 s. 620) pradziad żony
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
11. LEDÓCHOWSKI Ignacy Hilary (1789-1870) generał brygady WP, komendant
w powstaniu 1831 (PSB t. 16 s. 621) - brat synowej
12. LEDÓCHOWSKI Marcin (ok. 1747-1791) starosta rudecki i bronowski, generał
adiutant, poseł (PSB t. 16 s. 625) - ojciec innego męża synowej
13. MICHAŁOWSKI Zygmunt (1839-1882) inżynier kolejowy, ziemianin (PSB t. 20
s. 662) - mąż prawnuczki
14. MICHAŁOWSKI Zygmunt Jan (1881-1947) dyplomata (PSB t. 20 s. 663) - pra­
prawnuk
15. MIĄCZYŃSKI Piotr Michał (1695-1776) kasztelan chełmski, wojewoda czerni­
howski (PSB t. 20 s. 564) - od żony 3 os.
16. OSTROWSKI Antoni Jan (1782-1845) założyciel Tomaszowa Mazowieckiego,
senator (PSB t. 24 s. 546) - siostrzeniec żony
17. OSTROWSKI Tomasz Adam (1735-1817) podskarbi, senator wojewoda (PSB t.
24 s. 579) - dziad synowej
18. OSTROWSKI Władysław Tomasz (1790-1869) podpułkownik, marszałek sejmu
powstańczego (PSB t. 24 s. 585) - siostrzeniec żony
19. POTOCKI Tomasz Ludwik (1860-1912) współtwórca podstaw finansowych Te­
atru Polskiego w Warszawie (PSB t. 28 s. 220) - praprawnuk
20. BADENI Marcin (zm. 1824) minister sprawiedliwości w 1820 (PSB t. 1 s. 207) od wnuczki 3 os.
21. DENHOFF Zygmunt (zm. 1655) rotmistrz husarski (PSB t. 5 s. 118) - prapra­
dziad żony
22. GODLEWSKI Krzysztof (zm. 1738) działacz szlachecki (PSB t. 8 s. 179) - od sy­
nowej 3 os.
23. JABŁONOWSKI Stanisław (1799-1878) działacz polityczny (PSB t. 10 s. 242) od wnuczki 3 os.
24. JEZIERSKI Karol (1819-1899) działacz gospodarczy (PSB t. 11 s. 208) - od wnu­
ka 3 os.
25. LEDÓCHOWSKI Jan (1791-1864) poseł, polityk emigracyjny (PSB t. 16 s. 623) od synowej 3 os.
26. LEDÓCHOWSKI Mieczysław (1822-1902) dyplomata papieski, kardynał (PSB
t. 16 s. 626) - od synowej 3 os.
27. LEDÓCHOWSKI Stefan (zm. 1676) poseł, dyplomata, kasztelan wołyński (PSB
t. 16 s. 634) - prapradziad żony
28. MAŁACHOWSKI Antoni (zm. 1796) poseł, wojewoda mazowiecki (PSB t. 19 s.
388) - od wnuka 3 os.
29. MAŃKOWSKI Henryk (1872-1924) numizmatyk, kolekcjoner (PSB t. 19 s. 517)
- od prawnuczki 2 os.
30. MAŃKOWSKI Leon (1858-1909) indianista, profesor UJ (PSB t. 19 s. 518) - od
prawnuczki 2 os.
31. MICHAŁOWSKI Józef Jakub (1870-1956) prawnik, historyk, dyrektor Stacji
Naukowej PAU w Rzymie (PSB t. 20 s. 654) - od prawnuczki 2 os.
32. MIEROSZEWSKI Sobiesław (1820-1890) ordynat mysłowicki, pisarz, członek
Akademii Umiejętności w Krakowie (PSB t. 21 s. 1) - od prawnuka 2 os.
33. MIĄCZYŃSKI Atanazy Walenty (1639-1723) podskarbi nadworny koronny,
wojewoda wołyński (PSB t. 20 s. 553) - od żony 4 os.
13
Rodzina Tomasza Alexandrowicza, kasztelana podlaskiego
34. MORSTIN Felicjan Ludwik (1782-1865) kolekcjoner, bibliofil (PSB t. 21 s. 793) od żony 4 os.
35. OSSOLIŃSKI Wiktor Maksymilian (1790-1860) adiutant ks. Józefa Poniatow­
skiego (PSB t. 24 s. 426) - od wnuczki 3 os.
36. OSTROWSKI Aleksander (1810-1896) właściciel ziemski, członek władz pań­
stwowych (PSB t. 24 s. 538) - od prawnuka 2 os.
37. OSTROWSKI Krystyn Piotr (1811-1882) poeta, pisarz, publicysta (PSB t. 24 s.
566) - od żony 4 os.
38. PLATER-ZYBERK Tadeusz Feliks (1906-1978) ziemianin, działacz społeczny
(PSB t. 26 s. 697) - od prawnuczki 2 os.
39. POPIEL Józef (ok. 1730- ok. 1800) kasztelan lwowski (PSB t. 27 s. 557) - wuj
żony
40. POPIEL Paweł (1733-1809) regimentarz partii małopolskiej, kasztelan małogo­
ski, sandomierski (PSB t. 27 s. 565) - od wnuczki 3 os.
41. POPIEL Paweł (1807-1892) ziemianin, publicysta, polityk konserwatywny (PSB
t. 27 s. 568) - od wnuczki 3 os.
42. POPIEL Wincenty Teofil (1825-1912) arcybiskup metropolita warszawski (PSB
t. 27 s. 580) - od wnuczki 3 os.
43. POTOCKI Aleksander (1756-1812) minister policji, senator, kasztelan (PSB t. 27
s. 755) - od wnuczki 3 os.
44. POTOCKI Franciszek Salezy (1877-1949) właściciel dóbr, dziennikarz, polityk
konserwatywny, działacz społeczny (PSB t. 27 s. 824) - od wnuczki 3 os.
45. REMBIELIŃSKI Rajmund Hiacynt (1774-1841) poseł, marszałek sejmu, dzia­
łacz gospodarczy (PSB t. 31 s. 82) - od synowej 3 os.
46. REMBIELIŃSKI Stanisław (1730? -1784) starosta tosicki, autor i wydawca dia­
riuszy (PSB t. 31 s. 85) - od synowej 3 os.
47. REMBIELIŃSKI Wiktor Tomasz (1783-1847) senator, minister sprawiedliwości
w powstaniu 1830/31 (PSB t. 31 s. 87) - od synowej 3 os.
48. ŁĄCZYŃSKI Maciej (zm. 1795) starosta gostyński, poseł (PSB t. 18 s. 316) - od
synowej 3 os.
Potomkowie bezpośredni
Tomasz Walerian Witold-Alexandrowicz h. Aleksandrowicz † 29 IX 1794
[1.83.111: Bon.,
PSB, Zr1, Łuszcz, Cz., Zr2, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 1, str. 72) jako:
ALEKSANDROWICZ Tomasz Walerian (zm. 1794) kasztelan podlaski
× rozw. 1792 Marianna Marcjana Ledóchowska * 1752 † 11 IX 1826 w Wiedniu [14.63.146:
Bon., PSB, Łuszcz, Cz., ] (rodzice: Franciszek Antoni Halka-Ledóchowski z Leduchowa h.
Szaława * 1728 † 9 I 1783 [14.63.123: Bon., Leg., Zr4, PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 16, str. 621) jako:
LEDÓCHOWSKI Franciszek Antoni (1728-1783) starosta włodzimierski, wojewo­
da czernihowski
14
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
i Ludwika ks. Dönhoff h. wł. † 29 IX 1794 Warszawa [4.353.95: Bon., Zr4, PSB, Dw., Łuszcz,
Cz., Zr5])
1. Stanisław Witold Alexandrowicz * 1781 † 13 VIII 1826 Konstantynów [1.83.137: Bon.,
Leg., Zr4, PSB, Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 1, str. 70) jako:
ALEKSANDROWICZ Stanisław (1781-1826) poseł, senator, kasztelan
× Apolonia Ledóchowska * 9 II 1787 † 28 II 1878 Warszawa [14.63.165: Bon., Leg., Zr4,
PSB, Łuszcz, Cz., Zr6] (rodzice: Antoni Bartłomiej Filip hr. Halka-Ledóchowski z Ledu­
chowa h. Szaława * 23 VIII 1755 Krupa † 11 XI 1835 Warszawa poch. Klimontów
[14.63.144: Bon., Leg., Zr4, PSB, Zr1, Zr7, Łuszcz, Cz., Zr2]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 16, str. 619) jako:
LEDÓCHOWSKI Antoni (1755-1835) poseł, publicysta, misjonarz
i Julia hr. Rawita-Ostrowska h. Rawicz * 1766 † 3 VIII 1802 Gorki poch. w podzie­
miach koscioła kolegiackiego w Klimontowie pod Sandomierzem [14.63.162: Bon., Leg.,
Zr4, PSB, Zr7, Łuszcz, Cz., Zr8])
Ojciec teścia: Franciszek Antoni Ledóchowski * 1728 † 9 I 1783 [14.63.123: Bon., Leg., Zr4,
PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 16, str. 621) jako:
LEDÓCHOWSKI Franciszek Antoni (1728-1783) starosta włodzimierski, woje­
woda czernihowski
Ojciec teściowej: Tomasz Roman Adam Ostrowski * 21 XII 1735 Krupa-Ostrów † 5 II
1817 Warszawa poch. Ujazd [6.390.180: Bon., Leg., Zr4, PSB, Zr1, Zr9, Zr7, Łuszcz, Cz., Zr2, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 24, str. 579) jako:
OSTROWSKI Tomasz Adam (1735-1817) podskarbi, senator wojewoda
a) Maria Teresa Alexandrowicz * 1812 Chrząstów † 1 IX 1845 Warszawa
[1.83.143:
Bon., Leg., PSB, Cz., Zr2]
× Tomasz Aleksander Adam Potocki * 3 V 1809 Chrząstów † 13 XII 1861 Warsza­
wa [8.192.219: Bon., Leg., PSB, Łuszcz, Cz., Zr10]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 28, str. 216) jako:
POTOCKI Tomasz (1809-1861) ziemianin, oficer, działacz społeczny, ekono­
mista, publicysta
(rodzice: Michał hr. Potocki h. Pilawa * 27 X 1779 Warszawa † 29 VIII 1855
Chrząstów [dw.16139: Leg., PSB, Dw., Łuszcz, Cz.] i Ludwika Mechtylda hr. Rawita-O­
strowska h. Rawicz * 14 III 1787 Warszawa † 22 VI 1855 Chrząstów [dw.16198: Leg.,
PSB, Dw., Łuszcz, Cz.])
Ojciec teścia: Aleksander Potocki * 30 III 1756 Maciejowice † 10 V 1812 Koniecpol
[3.598.287: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 27, str. 755) jako:
POTOCKI Aleksander (1756-1812) minister policji, senator, kasztelan
Rodzina Kazimierza Wężyka, posła mielnickiego
753
Ojciec teścia: Kazimierz Ksawery Gabriel Starzeński * 4 III 1807 Lwów † 22 XI
1877 Góra Ropczycka [lu.30225: PSB, Łuszcz, Zr47, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 42, str. 404) jako:
STARZEŃSKI Kazimierz (1806/7-1877), ziemianin, austriacki pułkownik
honorowy, regimentarz pułku krakusów w r. 1866, członek Izby Panów au­
striackiej Rady Państwa
a) Henryk Wężyk * 1912 [cz.I032671: Cz.]
× Janina N. [cz.I032672: Cz.]
b) Lucjan Wężyk * 20 VII 1918 † 22 IV 1981 [cz.I032673: Cz., Zr137]
× 22 IV 1946 Radom Genowefa Warchoł * 19 IX 1925 † 3 I 2003 [sw.110431: Zr137]
(rodzice: Józef Warchoł [sw.110676: Zr137] i Ewa Urbańska * 24 XII 1892 † 30
VIII 1988 [sw.110677: Zr137])
1. Marian Kazimierz Wężyk * 31 I 1947 Radom [sw.110432: Zr137]
2. Anna Krystyna Wężyk * 29 IV 1951 Radom [sw.110433: Zr137]
3. Teresa Iwona Wężyk * 28 XII 1957 Radom [sw.110434: Zr137]
× 25 XII 1978 Władysław Bronisław Świerczyński * 12 I 1957 † 30 V 2005
[sw.110435: Zr137] (rodzice: Zdzisław Świerczyński * 1932 † 9 IV 1987
[sw.110682: Zr137] i Irena Malarska * 1934 [sw.110683: Zr137])
a) Linda Katarzyna Świerczyńska * 13 VI 1979 Radom [sw.110684: Zr137,
Zr138]
× 9 X 1999 Marcin Paweł Czechowski * 5 IV 1976 Radom [sw.110685:
Zr137, Zr138] (rodzice: Adam Czechowski * 17 I 1948 Kozia Wola
[sw.110686: Zr137, Zr138] i Irena Zofia Wójcik * 12 V 1951 Radom [sw.110687:
Zr137, Zr138])
1. Marcel Marcin Czechowski * 4 IV 2000 Radom [sw.110688: Zr137]
b) Marta Świerczyńska * 27 XI 1987 Radom [sw.110689: Zr137]
6. Michalina Wężyk * 1879 † 1953 Kraków, bezpot. [cz.I032674: Zr1, Cz.]
d) Teofil Wężyk * 3 II 1823 † 31 VII 1887, bezpot. [ku.1544: Zr1, Zr21]
× 1859 Michalina Suffczyńska * 15 VI 1837 † 8 III 1913, bezpot. [ku.1545: Zr1, , Zr21]
(rodzice: Kazimierz Tomasz Suffczyński h. Szeliga * przed 7 III 1796 † 4 XI 1855
[le.3588.1.13: Leg., ] i Maria Sokołowska * ok. 1802 Łychów † 22 IV 1847 Warszawa
[sw.32326: , Zr8, Zr17])
e) Tekla Wężyk * 1830 † 1911, bezpot. [ku.1546: Zr1]
f) Apolonia Wężyk * 1833 † 1896, bezpot. [ku.1547: Zr1]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 67 (i uzup. w t. I i Uzupełnień): Badeniowie v. Badyniowie h. Bończa
— t. I s. 161 (i uzup. w t. I i Uzupełnień): Benisławscy h. Pobóg z Benisławia w powiecie mławskim
— t. I s. 350 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bogusławscy h. Prus I, Prus II, Przyjaciel i Ślepowron
— t. II s. 117: Brezowie h. Własnego
— t. II s. 276: Bykowscy h. Gryf z Byków, pod Piotrkowem
754
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
— t. II s. 358: Chełkowscy h. Wczele z Chełkowa, w powiecie kościańskim
— t. II s. 362: Chełmińscy h. Nałęcz
— t. III s. 236: Cybulscy v. Cebulscy h. Prawdzic i Łada
— t. III s. 293: Czarnieccy v. Czarneccy h. Łodzia z Czarncy, w powiecie chęcińskim
— t. III s. 314: Czarnowscy h. Grabie pochodzą z Czarnowa nad Bugiem, w ziemi nurskiej
— t. IV s. 104: Darowscy h. Ślepowron z przydomkiem Weryha
— t. IV s. 237: Dembowscy v. Dębowscy h. Jelita
— t. V s. 53: Drzewiccy czasem Drzewieccy h. Ciołek z Drzewicy w powiecie opoczyńskim
— t. V s. 153: Działyńscy h. Ogończyk z Działynia, w powiecie lipnowskim
— t. V s. 167: Dzieduszyccy v. Dziedoszyccy h. Sas z Dzieduszyc, w powiecie żydaczowskim
— t. V s. 175: Dziekońscy h. Korab'
— t. V s. 284: Finkowie h. Własnego
— t. VI s. 195: Gołascy i Goławscy h. Jastrzębiec z Gołaszyna, w powiecie łukowskim
— t. VI s. 257: Górscy h. Bożawola
— t. VI s. 271: Gorscy h. Nałęcz nazwę swą wzięli od wsi Góry, w powiecie warszawskim, pod
Nowymdworem leżącej
— t. VI s. 323: Gosławscy z Gosławic, w powiecie orłowskim, pod Sobotą
— t. VII s. 142: Gruszeccy v. Grusieccy h. Lubicz z Gruszki, w powiecie krasnostawskim
— t. VII s. 274: Heydlowie v. Heidlowie h. Własnego
— t. VII s. 346: Horochowie h. Trąby i h. Własnego v. Trzy Pióra
— t. VII s. 383: Hryniewiczowie h. Własnego
— t. VIII s. 140: Jaczyńscy h. Odrowąż
— t. VIII s. 159: Jakubowiczowie-Paschalisowie
— t. VIII s. 267: Jaroszyńscy h. Własnego
— t. IX s. 31: Jezierscy
— t. IX s. 187: Kamieńscy i Kamińscy h. Jastrzębiec
— t. IX s. 240: Karczewscy h. Jasieńczyk z Karczewia (dzisiaj Karczew), w ziemi czerskiej
— t. IX s. 284: Karscy h. Jastrzębiec
— t. X s. 158: Kłobukowscy h. Oksza z Kłobukowic, w województwie sieradzkiem
— t. X s. 369: Komierowscy v. Komirowscy h. Pomian z Komierowa, w powiecie nakielskim
— t. XI s. 98: Konopkowie h. Nowina
— t. XII s. 21 (i uzup. w t. XII): Kowalscy h. Wieruszowa z Kowali, obok Wieruszowa leżących, w ziemi
wieluńskiej
— t. XII s. 184: Krasińscy h. Ślepowron przydomku Korwin z Krasnego, w ziemi ciechanowskiej
— t. XIII s. 280: Kuszlowie z Hulidowa h. Drogosław
— t. XIV s. 172: Lesznowscy h. Własnego
— t. XV s. 298: Łempiccy h. Junosza z Łempic, w ziemi zakroczymskiej
— t. XVI s. 5: Łoscy h. Brodzic z Łosi, w powiecie warszawskim
— t. XVI s. 54 (i uzup. w t. XII): Łubieńscy h. Pomian z Łubnej, w sieradzkim, w parafji Wąglczew
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz
Tablice, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Bojasiński
— Bóbr h. Gryf
— Czarniecki z Czarnej h. Łodzia
— Czarnowski h. Grabie
— Dembowski v. Dębowski h. Jelita
— Glotz h. Melissa
— Gruszecki h. Lubicz
— Komierowski h. Pomian
— Kuszel z Hulidowa h. Drogosław
— Łoski h. Brodzic
— Łubieński h. Pomian
— Marylski h. Ostoja
— Mleczko h. Korczak
Rodzina Kazimierza Wężyka, posła mielnickiego
755
— Morstyn v. Morsztyn h. Leliwa
— Norwid h. Topór
— Nowakowski h. Krocyusz
— Puławski h. Ślepowron
— Radwan
— Siemieński h. Leszczyc
— Sobieski h. Janina
— Suffczyński h. Szeliga
— Suski h. Pomian
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Tomasz Jaszczołt, Genealogia Kuczyńskich (rkps.)
Zr2: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr3: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr4: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr5: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr6: Jerzy Wiśniewski i Michał Slaski, Rodowód Slaskich h. Grzymała, linia de Slasy Leszcze (rękopis)
Zr7: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr8: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr9: A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983
Zr10: Materiały p. Tadeusza Jełowickiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr11: Materiały p. Marii Dembińskiej w archiwum autora z roku 2009
Zr12: Materiały p. Stanisława Morawskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr13: Materiały p. Piotra Bieguńskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr14: Materiały p. Macieja Podstolskiego w archiwum autora z lat 2008-2010
Zr15: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlach­
ty Polskiej t. XV-XVII)
Zr16: Wywody kanoników katedralnych płockich wypisane przez Adama Pszczółkowskiego z Akt kapituły
katedralnej płockiej (sygn. 8-25), http://www.przodkowie.com/varia/kanonicy.php
Zr17: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr18: Pamiętnik rodziny Łubieńskich ofiarowany rodzeństwu przez Różę z Łubieńskich Sobańską, Warszawa 1851
Zr19: Materiały p. Wandy Korzeniewskiej w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr20: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr21: Materiały p. Jana Perkowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr22: Materiały p. prof. Michała Wojciechowskiego na podstawie niepublikowanych materiałów jego ojca,
prof. Bronisława Wojciechowskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr23: Materiały p. Bogusława Bykowskiego w archiwum autora z lat 2009-2011
Zr24: M.J. Minakowski, baza genealogiczna najbliższej rodziny
Zr25: Materiały p. Jana Jansa w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr26: Materiały p. Elżbiety Szczuki w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr27: Who is who w Polsce, Zug 2008
Zr28: Materiały p. Tomasza Jackowskiego w archiwum autora z roku 2012
Zr29: Materiały p. Wojciecha W. Wiśniewskiego w archiwum autora z lat 2007-2010
Zr30: Materiały p. Jana Marii Jackowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr31: Lista 14 tys. 113 oficerów i funkcjonariuszy państwowych, którzy zostali zamordowani w Katyniu,
Charkowie, Twerze i Miednoje, awansowanych 11 listopada 2007
Zr32: Materiały p. Antoniego Wierzejskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr33: Materiały p. Bożenny Dereckiej-Dupuis w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr34: Materiały p. Małgorzaty Witkowskiej w archiwum autora z roku 2010
Zr35: Materiały p. Tomasza Dorosza w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr36: Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warsza­
wa 1932-1935
756
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Zr37: Materiały p. Małgorzaty Garncarek w archiwum autora z lat 2008-2009
Zr38: Materiały p. Ryszarda Rodysa w archiwum autora z roku 2009
Zr39: Materiały p. Marka Warunkiewicza w archiwum autora z roku 2012
Zr40: Materiały p. Julianny Kozińskiej w archiwum autora z roku 2010
Zr41: Materiały p. Andrzeja Przybyszewskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr42: Materiały p. Izabelli Dwornickiej w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr43: Materiały p. Tomasza Sławińskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr44: Materiały p. Andrzeja Szymańskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr45: Kazimierz Reychman, Szkice genealogiczne, Warszawa 1936
Zr46: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr47: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr48: Materiały p. Renego Karkochy w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr49: Materiały p. Dominika Chrzanowskiego w archiwum autora z lat 2007-2010
Zr50: Materiały p. Romana Juliusza Byszewskiego w archiwum autora z roku 2007
Zr51: Materiały p. Bożeny z Leźnickich Jakierowiczowej w archiwum autora z roku 2008
Zr52: Materiały p. Mikołaja Radziwiłła w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr53: Genealogia Nieczujów Dembińskich od Mikołaja Radziwiłła
Zr54: Materiały p. Jana Dembińskiego w archiwum autora z roku 2012
Zr55: Materiały p. Anny z Jordanów Plater-Zyberkowej w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr56: Materiały p. Piotra Łastowieckiego w archiwum autora z roku 2008
Zr57: Materiały p. Józefa Andrzeja Puzyny w archiwum autora z lat 2006-2007
Zr58: Materiały p. Michała A. Żurowskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr59: Materiały p. Krzysztofa Konopki w archiwum autora z roku 2008
Zr60: Materiały p. Agnieszki Kulak w archiwum autora z roku 2008
Zr61: Maciej W. Grabski, Spis Descendentów Juliana Mittelstaedta, Warszawa 2007
Zr62: Tablice Michała Slaskiego
Zr63: Materiały p. Magdaleny Kuncewicz w archiwum autora z roku 2011
Zr64: Materiały p. Piotra Fajkowskiego-Bardzińskiego w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr65: Materiały p. Leszka Alexandra Konopki w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr66: Materiały p. Piotra Chrząstowskiego w archiwum autora z roku 2009
Zr67: Materiały p. Konrada Lubeckiego w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr68: Materiały p. Marii Łempickiej w archiwum autora z roku 2012
Zr69: Materiały p. Przemysława Konopki w archiwum autora z roku 2009
Zr70: Materiały p. Maniny Lipowskiej w archiwum autora z roku 2008
Zr71: Materiały p. Roberta Daniewskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr72: Materiały p. Violetty Wodarz w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr73: Materiały p. Włodzimierza Daniewskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr74: Materiały p. Grzegorza Wielopolskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr75: Materiały p. Antoniego Reya w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr76: Materiały p. Tomasza Morawskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr77: Materiały p. Piotra Łubieńskiego w archiwum autora z lat 2006-2010
Zr78: Leo van de Pas, Leo's Genealogics Website http://www.genealogics.org/
Zr79: Materiały p. Jacka Jarnuszkiewicza w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr80: Materiały p. Kaja Małachowskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr81: Materiały p. Róży Morawskiej w archiwum autora z roku 2008
Zr82: Materiały p. Justyny Słodyczki w archiwum autora z roku 2012
Zr83: Materiały p. Anny Meysztowicz w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr84: Materiały p. Olgierda Meysztowicza w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr85: Materiały p. Anity Wielopolskiej-Fonfary w archiwum autora z roku 2012
Zr86: Materiały p. Antoniego Jaroszyńskiego w archiwum autora z roku 2012
Zr87: Materiały p. Jana Dowgiałły w archiwum autora z roku 2009
Zr88: Materiały p. Karoliny Tomik w archiwum autora z roku 2011
Zr89: Materiały p. Ryszardy Tworkowskiej w archiwum autora z lat 2007-2010
Zr90: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr91: Materiały p. Moniki Weitzel w archiwum autora z roku 2012
Zr92: Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2003
Zr93: Materiały p. Lesława Sędzimira w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr94: Materiały p. Mirosława Paliszewskiego ze Wschowy w archiwum autora z lat 2007-2012
Rodzina Kazimierza Wężyka, posła mielnickiego
757
Zr95: Materiały p. Jerzego Augustyna Drozdowskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr96: Materiały p. Jakuba Meissnera w archiwum autora z roku 2011
Zr97: Materiały p. Krystyny Kuleszy w archiwum autora z roku 2009
Zr98: Materiały p. Antoniego Tomasza Sołtysa w archiwum autora z roku 2009
Zr99: Materiały p. Jolanty Tacakiewicz-Lipińskiej w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr100: Materiały p. Zuzanny Zajczenko w archiwum autora z roku 2010
Zr101: Materiały p. Joanny Meissner w archiwum autora z roku 2009
Zr102: Materiały p. Anny Meissner w archiwum autora z roku 2010
Zr103: Materiały p. Piotra Szymona Łosia w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr104: Materiały p. Weroniki Mieszkowskiej w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr105: Materiały p. Marii Jaczyńskiej w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr106: Materiały p. Tadeusza Pawlickiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr107: Materiały p. Marii Okińczyc w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr108: Materiały p. Karola Życzkowskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr109: Materiały p. Adama Życzkowskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr110: Materiały p. Nicolasa Olszowskiego w archiwum autora z lat 2008-2010
Zr111: Materiały p. Olgierda Witkowskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr112: Materiały p. Macieja Chrystowskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr113: Materiały p. Michała Bispinga w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr114: Materiały p. Jacka Nieniewskiego w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr115: Materiały p. Piotra Rozwadowskiego w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr116: Materiały p. Marii Babik w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr117: Materiały p. Jakuba Jaworowskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr118: Materiały p. Wojciecha Janiszewskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr119: Materiały p. Andrzeja Zachwiei w archiwum autora z lat 2005-2009
Zr120: Materiały p. Erazma Rozwadowskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr121: Materiały p. Wojciecha Podleskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr122: Materiały p. Sławomira Karpia w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr123: Materiały p. Witolda Zielonki w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr124: Materiały p. Ilony Bertholdi-Majewskiej w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr125: Materiały p. Wiktora Orzeszki w archiwum autora z lat 2006-2008
Zr126: Informacje p. dr Olgi Popko z Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Brześć,
Bialoruś)
Zr127: Materiały p. Stanisława Szybalskiego w archiwum autora z lat 2008-2010
Zr128: Materiały p. Tomasza Wężyka w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr129: Materiały p. Anny Niewiadomskiej w archiwum autora z lat 2011-2012
Zr130: Materiały p. Jacka Łowińskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr131: Materiały p. Anny i Zbigniewa Grzybeckich w archiwum autora z roku 2010
Zr132: Materiały p. Mikołaja Getki-Keniga w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr133: Materiały p. Marty Bichniewicz w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr134: Materiały p. Huberta Skarzyńskiego w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr135: Materiały p. Edouarda Trzcińskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr136: Materiały p. Bogusława Gregorczyka w archiwum autora z roku 2009
Zr137: Materiały p. Teresy Świerczyńskiej w archiwum autora z roku 2009
Zr138: Materiały p. Beaty Wójcik w archiwum autora z roku 2011
Spis prenumeratorów
(Stan z października 2012)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
758
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Spis prenumeratorów
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
759
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa
egz 2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
760
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa
egz 2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
Indeks nazwisk
761
Indeks nazwisk
Abbott: 189
Abend: 331, 391
Abramek: 698
Abramowicz: 749, 752
Aceves: 285, 471
Adamczak: 729
Adamek: 320
Adamik: 261, 381
Adams: 332, 333, 392
Adamus: 741
Adner: 752
Aebi: 132, 612
Afenda: 384
Afonin: 729
Agopian: 499, 582
de Agramonte: 529
Agraval: 646
Aksamit: 78, 242, 299, 300
Albue: 459
Alexander: 94, 107, 135, 225, 292
Alexandrowicz: 11, 13, 14, 23, 30,
32, 41, 184, 342, 351, 408
Alherdingk-Thijm: 693
Alvarez: 735
Amadeo: 75, 76
Amespil: 118, 461
Amidieu: 257
Amos: 233, 542
Anczyc: 184
Anders: 157, 438
Anderson: 662, 680
Andrieu: 448, 553
Andrzejewski: 21, 95, 113, 194,
287, 473, 643
Angerer: 485
Aniołkiewicz: 58
Ankwicz: 396
Antczak: 533
Antkowiak: 465
Antoniewicz: 181
Aranda: 506
Arent: 382
Arkuszewski: 301
Armkage: 261
Arnander: 93, 225
Arnesen: 723
Arnoux: 512
Arscott: 600
Asselin: 361
Astor of Hever: 163
Aszkenazy: 183
Auerbach: 487
Auguste: 513
Augustyn: 321, 383
Augustyniak: 305
Augustynowicz: 258
Augustyński: 30
d'Aurelle: 633
Avagadro: 81
Axel: 480, 547
Babik: 749
Babiński: 477
Bachmiński: 11
Badawi: 747
Badeni: 24, 338, 347, 404, 639, 722,
741, 750
Badura: 39, 96, 195
Bagrowski: 346, 347
Baker: 227
Bal: 438
Balcerzak: 258
Baldwin: 527
Ballaux: 26, 619
Baltayan: 233, 543
Bałaban: 601
Banaszczak: 607
Bancroft: 37
Bandeson: 752
Baning: 132, 439
Bankiewicz: 53-55
Bański: 256
Baran: 159, 173, 323, 363, 466
Baranek: 374
Baraniecki: 745
Baranowski: 669
Barański: 27, 54, 79
Barczuk: 256
Barczyński: 77, 241, 299
Barker: 582
Barrett: 133, 430, 440, 458
de Barrigue: 74
Bartczak: 588
de Bartillat: 633
Bartmański: 484, 485, 496, 575
Bartoli: 532
Bartosiak: 190
Bartoszewicz: 268
Bartoszewski: 588
Bartoś: 267
Basma: 591
Bauch: 273
Baumbach: 662, 680
Baworowski: 86, 204, 433, 445,
502, 504, 549, 599, 622, 670
Bayo: 698
Bączek: 382
Bączkowski: 624, 632
Bąk: 53
Bąkowski: 575
Beaudoin: 31, 185, 369
Beaulieu: 600
de Beauregard: 230
Becker: 383
Beckmann: 217, 424, 539
Becskerhazy: 111, 608
Beczkiewicz: 306
Bednarek: 282
Bednarkiewicz: 696
Bednarski: 207
Behaghel: 380
Bek: 304
Belcarz: 735
Belek: 317
Belesta: 54
Belfquih: 214, 421
de Bellefroid: 317
Bellerose: 188
de Belleville: 273
Belsher: 327
Benc: 310
Benisławski: 435, 733
Bennett: 259, 687
Bennoun: 206
Bent: 325
Bentkowski: 190
Berezowski: 596
Berger: 586
Bergomi: 214, 421
Bergonzoni: 183
Berg-Soerensen: 21, 113
Berlew: 88
Berman: 465
Bernhardt: 447, 448, 552
Bernier: 326
Bernstein: 449
Berowski: 263, 295
Berrier: 452
Berthon: 479, 528
Besby: 698
Bessieres: 157, 438
Beyner: 52
Beyzym: 492
Bezrąk: 469
Będkowski: 78, 241, 242, 279, 299,
300
Bętkowski: 340, 349, 406
Białobrzeski: 119, 392
Białozor: 673
Bibby: 616
762
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Bibesco: 511
Bicknell: 486
Biderman: 209
Bidziński: 282
Biecuszek: 54
Biegała: 654
Biegański: 300
Bielański: 469
Bielecki: 317, 344, 353, 410
Bielicki: 110, 251, 346, 441, 588
Bieliński: 68, 71, 103, 128, 129,
145, 638, 653
Bielski: 367, 417, 431-433, 435, 615
Bieniasz: 332, 391
Bieniecki: 490
Bieńkowski: 92, 223, 224, 282,
367, 488, 695
Bierdzio: 346
Bierling: 132, 439
Biernacki: 53, 591
Biernat: 740
Bieszk: 586
Bil: 449
Biliński: 57, 58
Biliziński: 52
Biskupski: 646
Bisping: 108, 255-262, 380, 381,
489, 577, 626, 627, 637, 646,
739
von Bissingen: 86
Bjoerlkund: 190
Björklund: 243, 245
Blach: 159
Black: 603
Blanc: 519
von Blanckenstein: 501, 503, 621
Blankstein: 688
Blind: 726
Blondeau: 40
Blore: 89
Blot: 610
Blymer: 598
Błaszczyk: 182
Bławdziewicz: 216, 423, 538
Błażejewski: 375
Błocki: 711
Błotniak: 624
Bniński: 15, 77, 107, 114, 157-162,
169, 198-200, 241, 299, 335,
377, 402, 454, 462, 488, 489,
578-580, 585, 605, 606, 627,
628, 631
Bobek: 282
Bobiński: 599, 685, 689
Bobrownicki: 345, 396
Bobrowski: 55, 372, 392, 396, 413,
617
Bobryk: 346
Bocheński: 17, 18, 92, 97, 98, 105,
108, 115, 196, 197, 223, 288,
289, 329, 372, 389, 397, 455,
456, 463, 474, 475, 630, 668
Bochnak: 344, 353, 410
van Bockryck: 81
Bocquet: 167, 334, 400
Bocti: 536
Bodisco: 510
Bodisko: 510
von und zu Bodman: 86, 87
Bodzek: 320
von Boeselager: 261, 381, 739
Bogacz: 379, 548
Bogatyński: 647
Bogdanowicz: 597
Bogucki: 110, 442
Boguniowski: 342, 351, 408
Bogusławski: 93, 203, 224, 225,
545, 546, 722
Bogusz: 412, 415
Bohdanowicz: 647
du Bois: 522, 523
de Boisboissel: 274
Bojanowicz: 306, 600
Bojanowski: 444, 549
Bojarski: 745
Bojkowski: 746
Bokow: 647
Boldireff: 523, 524
Bołeyko: 94, 225
Bonaparte: 265
Bond: 133, 430, 440, 458
Bone: 94, 225
Boneo: 73
Boniecki: 505
Borawski: 595
Borch: 15, 186, 584, 628
Borewicz: 32, 83
Boreysza: 672
Borkowski: 17, 97, 172, 182, 196,
204, 212, 288, 322, 455, 474,
630, 693
Boroń: 54
Borowski: 36, 38, 156, 275, 278,
354-356, 373, 426, 437, 594,
602, 732-736, 738, 741-745
Borremans: 303, 396
Borsuk: 590
Bortkiewicz: 108
Boruszewski: 165
Borzewski: 16, 628
Borzych: 748
Bouckaert: 69, 650
Bourbon: 216, 219, 220, 253, 264,
265, 294, 423, 538, 620, 621,
661-663, 679-681
du Bourg: 257
Bourrié: 234, 543
Bours: 239, 297
Bouvet: 737
Bóbr: 245
Brabant: 513
de Brabant: 81
Bracht: 81
Bradish: 598
Branicki: 23, 34, 91, 119, 133, 154,
162, 165, 166, 171-174, 182,
198, 213, 221, 229, 235, 321323, 333, 360, 363, 399, 400,
419, 466, 479, 514, 519, 520,
536, 578, 581, 604, 613
Braniff: 355, 742
Brarer: 485
Braun: 81
Brennan: 618
Breuer: 380
Breza: 744
Brink: 109, 135, 292
de Bro: 450
Brocke: 541
Broniewski: 175
Bronikowski: 494, 671
Bronville: 674
Broszkowski: 206, 207
Brousse: 230
Brousseau: 512
Brown: 259
Brudziński: 106
Brudzyński: 110, 441
Brühl: 191
Brunhes: 512
Brunicki: 416, 438, 501-504, 621
Brunner: 317
Brunnow: 172, 179, 183, 322
Brusiło: 426
Brylowski: 457
Brzeski: 340, 349, 350, 406, 407
Brzezicki: 262, 263, 294, 300
Brzeziński: 217, 423, 539, 693
Brzozowski: 18, 19, 21, 97, 98,
106-112, 114, 115, 134, 135,
196, 197, 207, 257, 264, 274,
288, 289, 291, 292, 301, 314,
319, 431, 441, 446, 456, 462,
463, 474, 475, 516, 517, 525,
535, 551, 608
Bubna: 103, 573
Buchnan: 326
Bucholc: 655
Buczacki: 68, 69, 650
Buczek: 442
Buczyński: 345
Buda: 375
Budkiewicz: 55
Budny: 449
Indeks nazwisk
Budziszewski: 27
Budzyński: 384
Bugaj: 737
Bugelmeyer: 190
Bugno: 607
Bukowiecki: 623
Bukowski: 373
Bula: 54
Bulak: 321
Bullock: 163
Bułhak: 247
Buonafine: 92, 223
Burchan: 590
Burchard: 273
Burghardt: 357
Burgos: 582
Burke: 164
Bursa: 18, 631
Burton: 459
Butel: 136, 168, 188, 293, 334, 401
Butler: 141
Buxhoevden: 111, 364, 522
von Buxhoevden: 228
Buxhoeveden: 522
Buyno: 728
Buzek: 341, 351, 408
Bykowski: 688, 725
Bylicki: 465, 468, 469
Byszewski: 27-29, 517, 667, 669,
670, 732
Bzowski: 385
de Cadoudal: 230
Caillot: 77, 240, 298, 478
Calil: 663, 681
Calmeyn: 522
de Camara: 244
Camiere: 269
Camilión: 74, 614
Cancellieri: 257
de Canniere: 40
Cantini: 601
Carabba: 531, 532
Caradonti: 75
Carakehian: 236, 249
Carbon: 325, 586
del Carill: 73
Caris: 484
Caro: 79
Caron: 515, 519
Carpegna: 723
Carr: 164
Carranza: 506
Carre: 598
Carrerouters: 502, 504
Carroll: 227
Cartier: 342, 351, 408
Carton: 53, 214, 215, 420, 421
Cass: 158, 378
du Castel: 117, 240, 298, 461
de Castellane: 520
Castelton: 318
de Castro Pinto Sunion: 447, 551
Caters: 317
Catoir: 489
van Caubergh: 303, 396, 397
Cayron: 81
Cazassus: 157, 438
Cegielski: 599
Cegliński: 345, 346
Centurione: 536
Cercey: 176
Cerruti: 159
Chabiera: 365, 366
Chaciński: 180
Chaczaturow: 172, 182, 322
Chalandon: 531
Chalanson: 35, 526
de Challer: 248
Chałupa: 485
Chamiec: 163
Chan: 305, 306
Chandler: 228
Chapman: 133, 430, 440, 458
de Charette: 439
Château: 231
Chądzyński: 28, 49, 60, 638, 645
Chełkowski: 610, 697, 736, 747
Chełmicki: 28, 213, 420
Chełmoński: 743
de Chevron: 265
Chiang: 238, 271, 272
Chilesottich: 276
Chilton: 414
Chimiak: 694
Chleboś: 666, 684
Chłapowski: 25, 73, 254, 268, 413,
470, 497, 502, 504, 591, 596,
597, 631-633, 690, 691
Chłopicki: 595, 673
Chmielewski: 207
Chmurzyński: 695
Chobrzyński: 726
Chodkiewicz: 16, 129, 302, 305,
585, 629, 670
Chodoire: 691
Choiński: 672
Choitel: 735
Chojecki: 486, 492, 495, 496
Chojnacki: 165
Chojnowski: 743, 744
Cholewa: 366
Cholewiński: 55
Chołoniewski: 360, 369, 412
Choncer: 58
Chorińsky: 204
Chorobik: 465
763
Choryński: 167, 334, 400
Chorzewski: 395
Chowaniec: 329, 388, 574
Chrapowicki: 674
de Christen: 535
Christin: 645
Chrzanowski: 187, 487, 502, 504,
575, 641, 744, 745
Chrząstek: 315
Chrząstowski: 737
Chrząszcz: 392
Chwalko: 537
Cichocki: 455, 746
Cichorzewski: 632
Cichowski: 639
Ciechanowiecki: 17, 629
Ciechanowski: 21, 113
Ciecierski: 163
Cielecki: 361, 496-498, 500
Ciemnoczołowski: 441
Ciempiel: 290, 476
Cieński: 132, 133, 429-431, 440,
453, 454, 457-459
Ciepiela: 304
Cieszkowski: 51, 751
Cieszyński: 469
Cieśla: 386, 485
Cieślar: 610, 611
Cis: 54
Ciundziewicki: 193
Clark: 204, 598
von Clary: 210
Clausel: 231
de Clermont: 248
Cochin: 265
Codino: 75
Cojocarette-Tabarce: 591
de Colbert: 265
Cole: 163, 227
Coleman: 262
de Collalto: 479, 528
Collins: 219, 425, 686
Colomb: 214, 420
Connor: 158, 378
Copley: 188
Cornell: 183
Cornou: 383
Coté: 515
Courbion: 239, 297
Coyteux: 176
Cranston: 168, 335, 401
Creelman: 189
de Creft: 22, 113
Cresoni: 446, 551
Creutz: 662, 680
Crociani: 265
Crowley: 598
Crysell: 261
764
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Csengő: 237, 271
Cumberledge: 216, 423, 538
Cummings: 325
Custer: 598
Cybulkin: 263, 294
Cybulski: 159, 486, 688, 724, 748
Cymbała: 384
Cyprysiński: 633
Cyr: 441
Cywiński: 464, 591
Czacki: 17, 174, 220, 221, 629
Czaja: 375
Czajkowski: 374
Czapiński: 414
Czapla: 341, 351, 408
Czapski: 70, 227, 285, 302, 471,
497, 506, 515, 574, 645
Czarkowski: 267, 534, 553, 692
Czarnecki: 20, 87, 171, 201, 305,
319, 325, 371, 585
Czarniecki: 217, 218, 363, 416,
423, 425, 467, 539, 673, 728
Czarnocki: 725
Czarnomski: 26, 613
Czarnowski: 541, 699, 726-728
Czartoryski: 77, 95, 96, 99, 108,
111, 114, 116, 152, 173, 191,
192, 194, 195, 209, 210, 232,
240, 253, 254, 273, 284-287,
289-291, 298, 311, 316, 323,
362-364, 456, 459, 460, 462464, 466-473, 475-481, 498,
508, 527-529, 546, 547, 608,
609, 658, 659, 661-663, 665,
666, 677, 679-681, 683, 684,
734
Czaykowski: 213, 420
Czechowski: 753
Czecz: 228
Czeczel: 747
Czeczot: 612
Czedekowski: 213, 420
Czermak: 460
Czermiński: 256
Czernicki: 699
Czerniejewski: 27, 54
Czerniewicz: 181
Czernin: 228
Czerwiński: 497, 699
Czetwertyński: 30, 33, 34, 36, 89,
111, 131, 168, 201, 250, 275,
276, 279-281, 335, 364, 401,
412, 470, 490, 499, 513-515,
520-526, 540, 544, 601, 612,
613
Czorba: 192
Czosnowski: 31, 185, 279, 370,
372, 481, 502, 504, 607, 622
Czuchański: 342, 351, 408
Czyż: 318
Ćtwierniewicz: 698
Dajek: 497
Dalewski: 689
Dalgleish: 589
Damel: 346
Dangel: 159, 686, 691, 698
Daniec: 666, 684
Daniejko: 711
Daniel: 371, 429
Danielak: 329, 388
Daniewski: 738
Danilewicz: 190
Dańko: 441
Daski: 190
Daszewski: 202, 280, 544
Daszkiewicz: 307, 484
Dauchez: 513
Dauksza: 318
Davidson: 487, 500
Davies: 261, 262, 643
Dąbrowski: 25, 97, 187, 195, 198,
251, 287, 329, 366, 388, 449,
473, 546, 711
Dąbski: 644
Dąmbski: 106, 590
Deacon: 70, 227
de Decker: 81
Decuyper: 69, 651
Deere: 447, 552
Degeel: 375, 393
von Degenfeld: 449
Deghellinck: 523
Delamare: 136, 188, 293
Della Thore: 173, 323
Demain: 118, 461
Dembiński: 37, 88, 89, 95, 99, 111,
131, 159, 194, 226, 287, 306,
442, 473, 488, 525, 530, 590,
592, 594-612, 723, 733, 734
Dembowski: 40, 66, 138, 462, 635,
667, 722
Demianowicz: 367
Dernałowicz: 267, 534, 573, 695
Descours: 188
Désilets: 159, 378
Deskur: 172, 323, 583, 711
Desmedt: 69, 650
Desnoues: 745
Desrosiers: 218, 424, 502, 504, 540,
622
Deym: 101
Dębicki: 19, 115, 463
Dębski: 75, 615
Diarioly: 666, 684
DiCaro: 487
Diermajer: 394
Dietl: 301
Dimicz: 575
Dingwall: 332, 392
Dittmayer: 175, 433
Dixon: 261
Długokęcki: 22, 114
Dłuski: 492, 669
Dmochowski: 693, 694
Dobiecki: 745
Dobrowolski: 256, 375, 733
Dobrski: 21, 113
Dobrzański: 28, 183, 184, 635
Dobulewicz: 507
Docherty: 589
Doliński: 648
Dolski: 112
Domaniewski: 717
Domański: 48, 57
Domarańczyk: 284, 541
Domino: 340, 341, 350, 407
Donald: 180
Donarski: 105
Donhefner: 277
Dönhoff: 14
Donimirski: 747
Dore: 523
Dorniak: 73
Dorosiewicz: 93, 224
Dorpowski: 676
Doruchowski: 728
Douglas: 26, 619
Doumas: 355, 742
Dowbor: 670
Dowgiałło: 283, 300, 302-307, 396,
600
Downarowicz: 102, 494, 496
Drecki: 28, 517
Drege: 394
Dresenberg: 27
Drewniok: 734
Drewnowski: 656
Drexler: 78, 241, 299, 746
Dring: 229
Droga: 363, 467
Drohojowski: 183, 614
Droste: 261, 381, 739
Drozdowicz: 641
Drozdowski: 736
Drużbacki: 184, 569
Drzewicki: 724
Dubanowicz: 160, 453, 454, 606
Dubi: 737
Dubois: 509, 745
Dubus: 478
Duch: 281
Duchange: 204
Duflos-Rodix: 601
Dumas: 169, 336, 402
Indeks nazwisk
Dumortier: 513
Dunbabin: 385
Dundas Grece: 329, 388
Dunikowski: 392, 486
Dunin: 260, 379-381, 392, 511, 739
Dunlop: 431, 615
Dunne: 361
Dunner: 263, 295
Dupin: 512
Duran: 265
Durand: 582
Durieu: 633
Durodié: 582
Duruye: 230
Dutkiewicz: 300
Duval: 610
Duvigneau: 215, 240, 298, 339,
349, 406, 422, 499
Dużyk: 318
Dwernicki: 499, 531
Dworak: 453
Dybala: 316, 478
Dygat: 136, 188, 203, 292, 293, 545
Dyke: 486
Dymsza: 266, 267
Dyna: 203, 545
Dynowski: 325, 586
Dziadosz: 652
Działowski: 417, 434, 522, 585,
591, 632
Działyński: 166, 171, 307, 308,
338, 347, 386, 399, 404, 435,
741
Dzieciuchowicz: 268
Dzieduszycki: 20, 31, 106, 116,
153, 185, 190, 208, 284, 308,
344, 354, 367-369, 371-373,
376, 397, 398, 411, 428-430,
435, 443-450, 452, 453, 459,
527, 547, 549-553, 737, 738,
743
Dziedzic: 237, 271
Dziekoński: 587, 610, 750, 751
Dziembowski: 112
Dzierzbicki: 187, 673
Dzierżanowski: 235, 534
Dzietczyk: 394
Dziewiałtowski: 386
Dziewulski: 251
Dzięciołowski: 546
Dzikowicki: 368
Dziubiński: 53
Ecker: 158, 378
Edenholm: 513
Eggly: 243, 245
Ejbich: 256
d'Elbee: 270
Ellie: 30, 524
Elster: 574
Elting: 54
Embiricos: 355, 742
Engelhardt: 154, 519
Englert: 647
English: 88
Entress: 598
Epstein: 489
Epsztein: 588
Eremia: 35, 526
Escudier: 229
Eskenazy: 477
Esquenat: 600
Esterhazy: 155, 317, 436, 734
Esterházy: 155
Eulau: 747
Evans: 663, 680
Everett: 320
Eyries: 506
Fabjański: 29, 517
Fabricottii: 479, 528
de Failly: 82
Falewicz: 269
Falęcki: 38
Falkowski: 301, 302
Farinholt: 669
Faryna: 365
Faszcz: 28
Fatyga: 736
Faulkner: 204
Favre: 666, 684
Fazeli: 214, 421
Fedorowicz: 362, 487, 670
Felczyński: 528
Fenner: 432, 616
Fergis: 300
Ferguson: 260
Fernándes: 219, 620
Fery: 80
Fidelak: 133, 440
Fieffe Prevost: 745
Fihauser: 183
Fihel: 163
Fikus: 285, 471
Filipowski: 455
Filippi: 320
le Filleul: 439
Findeisen: 277, 278
Findlay: 228
de Fine: 26, 619
Fink: 486, 736
Firago: 55
Fisch: 582
Fitowski: 330, 390
Fitting: 577
Flamand: 461
Flamandzki: 80
Flemming: 192, 253
765
de Fleury: 176
Flieger: 92, 223
Flipot: 443, 593
Florczyk: 597
Florkiewicz: 15, 583
Fołek: 617
de la Fontaine: 237, 249
Fontelive: 482
Foray: 512
de Foresta: 265
de Fournas: 604, 633
Fournier: 666, 684
Fox: 218, 425
Foxhall: 731
Frabboni: 532
Fradley: 385
Fraget: 102
von Fragstein: 395
François: 699
Francow: 378
Frandlucha: 586
Frangstein: 395
Frankl: 204
Franklin: 602
Frankowski: 670
Frączek: 78, 242, 299
Frentzen: 254, 470
Friedmutter: 278
Fryc: 457
Frydel: 55
Fudakowski: 205, 206, 527, 590
Fudali: 346
Fujii: 380
Furgalski: 737
Furmański: 285, 471
Fuśniak: 227
Gabrylewicz: 745
Gabrysiewicz: 487
Gacek: 483
Gacki: 267
Gadalla: 218, 425
Gagatek: 309
Gaigal: 589
Gajek: 309
Gajewski: 417, 434, 632
Gajkowski: 696
di Galanaha-Malfatti: 155
Galata: 644
Galica: 39, 96, 195
Galicz: 162
Galiński: 172, 182, 322
Gałczyk: 644
Gałuszka: 331, 391, 465
Gamot: 482
Gamwell: 227
Gandziarowski: 313
Ganiewski: 725
Ganowicz: 642
766
Garapich: 617, 618
Garbarczyk: 237
Garcia: 219, 220, 620
García: 100, 664, 682
Garcia-Solar: 427
Gardowski: 291, 477
Garland: 623
Garnczarski: 729
Gaszyński: 332, 391, 392
Gatehouse: 283
Gaus: 344, 353, 410
Gauthier: 167, 334, 400, 691
Gautier: 276, 277
Gawlik: 586
Gawroński: 115
Gawtry: 398
Gayaud: 315
Gąsiorowski: 18, 630, 674, 688
Gąsowski: 686, 688
Gąssowski: 686-689
Gdula: 737, 744, 751
Geaif: 250
Gedye: 500
Geib: 483
Geniusz: 497
de Geoffre: 220, 620
Gerlicz: 395, 457
Gerson: 689
Gettlich: 483, 484, 615
Gębski: 160, 384, 606
Gęza: 52
Ghika: 232, 542
Giedrojć: 489
Gierszewski: 112
Gierulski: 414
Gierych: 464, 465
Gierycz: 314
Gierymski: 671
Gieysztor: 576
Giger: 237, 271
Gilewicz: 735
Gillard: 315
Gillespie: 217, 423, 539
Girard: 89
Giselbrecht: 513
Giża: 577
Giżycki: 201
Glanowski: 644
Glauser: 332, 392
Glezmer: 106
Glinka: 648
Gliński: 280, 590, 596, 649
de Gloes d'Esloo: 439
Glogier: 316
Gloksin: 117, 460
Gładykowski: 366, 367
Głażewski: 117, 118, 461
Głogowski: 333, 396, 574, 738
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Głódź: 743
Gniazdowski: 213, 217, 419, 420,
424, 539
Gniewosz: 213, 259, 420, 448
Gocyła: 20
Godlewski: 105, 115, 290, 476,
484, 493, 505-507, 692
Godon: 379
Goffaux: 69, 651
Golicyn: 83
Golik: 156, 290, 437, 476
Golinowski: 313
Goliński: 305, 464, 465
Golnik: 379, 548
Gołaski: 268, 725, 726
Gołębiak: 574
Gołuchowski: 599
Gontarz: 182
Gonzalez: 75, 266
Goodman: 164
Gorayski: 175, 426, 427
Gorczakow: 603
Gordon: 232, 542
Gordon of Wardhouse: 219, 620
Gordziałkowski: 599, 612
Gorostichewski: 378
Gorse: 270
Gorski: 259, 260, 304, 355, 733,
735
Gortschakow: 662, 680
Gorzechowski: 751
Gorzkoś: 330, 390
Gorzkowski: 600
Gosiewski: 537
Goski: 357
Gosławski: 725, 726
Gostomski: 490
Götz: 328, 387
Gotzman: 395, 576
Goudard: 379, 380
Gouhier: 745
Gould: 283
Gouldthrope: 235
Goumard: 595, 733
Gourdon: 478
du Gournier: 117, 461
Gowland: 75
Gozimirski: 112
Góral: 666, 684
Górczewski: 279
Górczyński: 741
Górka: 174, 324
Górnik: 624
Górski: 37, 82, 83, 103, 110, 145,
146, 184, 205, 206, 267-269,
314, 440-443, 481, 501, 593,
594, 725, 728
Grabarkiewicz: 751
Grabiański: 727
Grabieński: 137
Grabiński: 110, 264, 312, 314, 315,
442, 453
Grabkowski: 105
Grabowiecki: 207
Grabowski: 16, 56, 313, 488-490,
573, 628, 656-659, 667-677
Grabski: 310
Gracjasz: 255
Graczyk: 671
Gradowski: 368
Grajnert: 694, 696
Gralewski: 652
Granat: 212
Granowski: 141
Grant: 318, 672
Gratkowski: 641
Green: 687
Greenwood: 261
Gregorczyk: 752
Gregorek: 189
Grenda: 320, 321
Grewiński: 237, 271
Grey: 427
Grębosz: 157, 437
Griffiths: 587
Grimmer: 320
Grochala: 309
Grocholiński: 56
Grocholski: 18, 19, 35, 36, 78, 169,
202, 239, 242, 273-281, 283,
297, 300, 306, 307, 336, 355,
402, 444, 445, 516, 544, 549,
550, 630, 715, 742
Groda: 666, 684
Grodecki: 414
Grodek: 697, 698
Grodowski: 263, 294
Grodyński: 487
Grodzicki: 694-698
Grodziński: 690
Groman: 483
Gromnicki: 215, 240, 298, 339,
349, 406, 422, 479, 494, 498,
499, 527, 528, 582, 583
Gronkiewicz: 601
Grönlund: 94, 226
Grosclaude: 153
Grosvenor: 219, 425
Grothus: 238, 296
Grott: 206
Grubski: 455
Grudziąż: 394, 395
Grudziński: 676
Gruszecki: 41, 751
Gruszkiewicz: 666, 684
Gryboś: 282
Indeks nazwisk
Gryczko: 108
Grygłaszewski: 493
Grygorowicz: 743
Grzechociński: 263, 295
Grzegorzewski: 56, 57, 537
Grzenia: 164
Grzeszczuk: 655
Grzybowski: 309
Gubrynowicz: 446, 551
Guegnand: 734
Guerre: 233, 542
Guidicelli: 357
Guimaraes: 427
de Guirard: 482
Guirard: 482
Guiselin: 325, 586
Guła: 375
Gumienny: 671
Gundyriew: 413
Gunventurk: 666, 684
Gurowski: 576
Gurwik: 731
Gutakowski: 676, 685
Gutkowski: 693
Gutowski: 212, 639
Guventurk: 666, 684
Guyon: 633
Guzik: 413
Guzzardo: 449
Gużkowski: 32, 185, 186
Gwizdek: 318
Gyard: 273
Gzowski: 95, 194, 287, 450, 473
Haddik: 415
Haigh: 163
Haigney: 669
Halama: 599
Hall: 259
Haller: 16, 184, 585, 629
de Halleux: 82
Hallisey: 398
Halpert: 136, 188, 189, 293, 536
Hals: 325
Hałuszczyński: 534
Hanke: 310
Harkness: 236, 249
Harris: 136
Hartingh: 671
Hartmajer: 600
Harvey: 233, 234, 259, 543
Hasse: 109, 134, 135, 291, 292
Haudos: 633
Hauke: 304
Havel: 575, 576
Hawkes: 607
Hayes: 597
Hazuka: 450
Hebdzyński: 731
Heid: 85
Heiter: 416
Helfrich: 355, 742
Helman: 486
de Hemptinne: 82
Hemsi: 206
Henley: 216, 339, 340, 349, 406,
422
Herbert: 236, 249, 448, 552
Herbst: 162, 199, 579
Herburt: 213, 420
Hermann: 448, 553
Hermans: 116, 460
Hero: 73
Hersfinkel: 267
Heski: 87
of Hesse: 87
Hessenmüller: 690
Hewett: 180
Heydel: 31, 32, 185, 369-371, 428,
429, 622, 652, 745-748
Hicks: 260
Higgins: 484
Hiksz: 457
Hilaszek: 341, 350, 407
Hilchen: 33, 117, 460
von Hilchen: 33, 117, 460
Hilczyński: 28
Hilger: 188
Hilzen: 505
Hipnar: 330, 389
Hipsz: 314
Hirschman: 730
Hlibowicki: 172, 323
Hłopaski: 524
Hnatków: 452
Hockett: 53
le Hodey: 372, 398
Hodler: 237, 271
Hofer: 254, 470
Hoffman: 576
von Hoffman: 320
Hoffmann: 379, 548
Hofmann: 233, 542
Holas: 737
Holc: 134, 170, 337, 403
Holgate: 259
Hollanek: 431, 459
Holt: 247
Hołyński: 255
Homar: 220, 620
Hombeck: 109, 134, 291
Homolacs: 102, 103
van Hoorick: 432, 616
Hoppe: 276
Hopping: 686
Hornicki: 57
Hornowski: 723
767
Horoch: 750
Horodeński: 493
Horodyński: 217, 424, 539
Horodyski: 412, 575
Horwatt: 245, 305, 502, 504, 597
Hosley: 663, 680
Hourd: 546
Houssin: 239, 296
Houston: 385
Howard: 247
Howe: 85
Howell: 162, 199, 579
Hoyos zu Stichsenstein: 228
Hua: 513
Hudson: 601
de Hue: 691
Hueyo: 78
Hugot-Berville: 479, 528
Hulewicz: 441, 443, 594
Hulimka: 483
Hulm: 310
Humann: 531
Husarzewski: 212, 418, 538
Ialongo: 273
Idziak: 448, 553, 737
Ignatowicz: 609, 695
Ihun: 236, 249
Iliński: 186, 425
Ilnicki: 321
Imbeault: 233, 543
Inglop: 386
van Innis: 81
Iossa: 603
Ireland: 320
Irlik: 284, 541
Irvin: 109
von Isenburg: 85
Isler: 200, 231, 580
Iwaniak: 740
Iwanicki: 640, 641
Iwanow: 290, 476
Iwanowski: 18, 630, 632
Iwański: 76, 237, 271, 616, 635
Iwiński: 343, 352, 409
Iżycki: 319, 674
Jabłkowski: 687
Jabłonowski: 83, 84, 133, 137, 152,
174, 177, 212, 302, 303, 370,
375, 392, 393, 396, 397, 417,
418, 425-429, 431, 434, 440,
457, 458, 574, 592, 615
Jabłoński: 256, 314, 344, 353, 376,
410, 655, 670
Jachimowski: 29
Jachowicz: 489
Jachtholtz: 189
Jackowski: 320, 490, 690, 727
Jackson: 277, 534
768
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Jacob: 188, 189, 234, 544
Jacobson: 498
Jacomond: 260
Jacqmot: 82
Jacquet: 233
Jaczyński: 699, 747
Jaesche: 78
Jagieła: 644
Jagniątkowski: 719
Jagniński: 502, 504
Jagodziński: 160, 606
Jaguś: 55
Jakobiszyn: 693
Jakubczyk: 384
Jakubiak: 694-697
Jakubowski: 53
James: 109, 134, 291
Jamous: 228
Janasz: 172, 323
Janc: 441, 497
Jancewicz: 361
Janczak: 53
Janczakowski: 457
Janeczek: 455
Janiak: 258
Janicki: 32, 185
Janiczek: 646
Janikowski: 183
Janiszewski: 36, 275, 749
Jankiewicz: 98, 197, 289, 456, 475
Jankowiak: 206
Jankowicz: 340, 349, 406
Jankowski: 75, 76, 136, 240, 293,
298, 305, 317, 384, 615, 696
Janowski: 57, 448, 552, 553, 595,
596
Janssen: 40, 81
Janta: 233, 543
Januszewski: 642
Januszkiewicz: 640, 641
Jaraczewski: 119
Jaremkiewicz: 413
Jarnuszkiewicz: 29, 277, 518
Jarocki: 56
Jaroszewski: 32, 186
Jaroszyński: 86, 156, 170, 260, 337,
381, 403, 437, 456, 457, 595,
733, 738-741
Jarry: 279
Jaruzelski: 209
Jarzymowski: 654
Jasielec: 110, 442
Jasieński: 639
Jasiński: 318, 332, 392
Jasionowicz: 97, 196, 288, 474
Jaskulak: 286, 471
Jastrzębowski: 698
Jastrzębski: 482
Jaworowski: 749
Jaworski: 34, 77, 241, 299, 648, 649
Jaźwiec: 654
Jednowski: 159
Jehannot: 633
Jeleń: 98, 197, 289, 456, 475
Jeleński: 307, 642
Jelski: 358, 647, 743
Jełowicki: 248, 654
Jentys: 332, 391
Jerome: 92, 223
Jerzyna: 262
Jeska: 282
Jesznák: 155
Jezierski: 30, 116, 184, 264, 305,
355, 699, 719, 741
Jeznach: 279
Jeżewski: 190, 246, 286, 472, 647
Jeżowski: 106
Jędrzejczyk: 318
Jędrzejewski: 490
Jędrzejowicz: 27, 160, 454, 605,
606
Johnson: 70, 204, 227
Joly: 513
Jomaron: 31, 185, 369
Jones: 106, 163
Jordan: 35, 156, 275, 418, 434, 435,
437, 442, 453, 593, 734
Jousselin: 633
Józefowicz: 446, 551, 731
Jóźków: 365
Jubert: 484
Jukiel: 94, 225
Jundziłł: 179
Jureko: 464
Jurgielewicz: 445, 550
Jusupow: 172, 182, 322
Juszkat: 695
Kabat: 366
Kacprzak: 535, 671
Kaczara: 644
Kaczkowski: 345, 359
Kaczmarek: 358
Kaczyński: 689
Kadłubowski: 305
Kadzik: 55
Kalinowski: 694
Kaliński: 172, 182, 322
Kaliski: 75, 615
Kalisz: 640
Kalke: 320
Kałwa: 533
Kamecki: 447, 551
Kamieński: 255, 268, 285, 471
Kamiński: 184, 263, 294, 321, 416,
492, 533
Kamionko: 695
Kamocki: 666, 683
Kanan: 526
Kania: 313
Kaniak: 156, 437, 448, 552
Kaniewski: 491
Kantorski: 69, 650
Karasiak: 427
Karczewski: 394, 652, 694, 750
Karliński: 384
Karnicki: 84
Karnkowski: 268, 688
Karolak: 258
Karowicz: 58
Karpiński: 246
Karski: 37, 38, 95, 96, 194, 281,
447, 531, 552, 607, 608, 698
Karsten: 494
Karśnicki: 105, 696
Karwacki: 697
Karwowski: 633, 718
Kaspar: 741
Kasperek: 329, 388
Kasperkiewicz: 374
Kassur: 209, 497
Kaszowski: 17, 111, 525, 608, 629
Kasztalski: 636
Kaszuba: 300, 465
Kaszyński: 54
Katyński: 27
Kawecki: 740
Kazimierczak: 269
Kazmierczak: 533
Kazubek: 75, 615
Kczewski: 119
Keane: 506
Kearney: 89
Keiough: 30
Keller: 33, 266, 614, 686
Kemmer: 662, 680
Kemnitz: 277
Kemp: 204, 669
Kempski: 51, 62, 385
Kepna: 102
Keppel O'Malley: 246
Kerihuel: 610
Kermenicz: 693
Kernaghan: 327
Kerr: 254, 255, 470
de Kervenoaël: 118, 461
Kettlewell: 431, 615
Kędzierski: 283, 743
Kęszycki: 412
Kiciński: 205, 206, 394, 590
Kicki: 573, 626, 627, 636, 637
Kidziński: 599
Kielanowski: 737
Kielma: 385
Kielman: 382-384
Indeks nazwisk
Kiełczewski: 687, 737
Kiełczowski: 655
Kiełpin: 183
Kieniewicz: 198, 209
Kierski: 493
Kiersnowski: 301
Kijewski: 414, 617
Kiltynowicz: 692
Kimpson: 235
Kings-Lynn: 484
Kinsky: 481
Kinsler: 698
Kirby: 216, 423, 538
Kirchmayer: 483, 615
Kirkpatrick: 310
Kirschke: 187
Kirwan: 480, 547
Kisielnicki: 21, 113, 688
Kiwerski: 698, 699
Klakla: 644
Klar: 489
Klebert: 385
Klein: 687
Klemensiewicz: 159
Kleniewski: 530
Kleszcz: 367, 736
Klicki: 103, 145, 638, 651
Klima: 280
Kling: 582
Klingenstierna: 523
Klinger: 662, 680
Klinowski: 468
Klockiewicz: 328, 387
Klotz: 276
Klotzek: 272
Klukowski: 115, 463
Kluska: 574
Kluz: 317
Kłokocki: 546
Kłopotowski: 48
Kłosiński: 445, 550
Kłossowski: 672
Knapczyk: 181
Knese: 318
Knowler: 746
Kobus: 340, 349, 406
Kobylański: 495, 687
Kobyliński: 332, 391
Kocaj: 256
Koch: 109, 135, 292
Kociemba: 181
Kock: 85
Koczela: 328, 384, 387
Koczorowski: 694, 699
Kogla: 533
Koiszewski: 722
Kokiński: 383
Kokoszczyński: 34
Kolagisz: 331, 390
Kolendo: 18, 630
Kolesci: 501, 503, 621
Kolibabski: 55
Kolowrat: 359
Kołodziejski: 346
Kołyszko: 211
Komar: 20, 31, 33, 117, 185, 309,
460, 510, 537
Komarnicki: 305, 710
Komierowski: 93, 202, 224, 225,
272, 448, 468, 545, 728-731
Komolka: 105
Komornicki: 56, 328-330, 387-389
Komorowski: 79-81, 189, 304, 367,
427, 501, 643, 692, 699
Komuda: 256
Kon: 658, 675
Konarski: 29, 448, 468, 518, 552,
553, 738
Kondracki: 258, 652
Konig: 117, 460
Konishi: 480, 547
Konopka: 21, 113, 132, 208, 256,
380, 412, 448, 449, 553, 604,
612, 736-738, 744
Kontkowski: 588
Kończal: 207
Kopacz: 624
Kopczyński: 363, 467, 484
Kopeć: 269, 330, 389
Koprowski: 386
Kopyciński: 18, 631
Kopystyński: 136, 293
Koranowicz: 624
Korbiński: 394
Korecki: 635
von Kornberger: 217, 424, 539
Korol: 69, 650
Korothan: 361
Korytko: 190
Korzybski: 285, 457, 471, 479, 498,
527, 528
Kosicki: 445, 550, 648
Kosik: 174, 324
Kosiński: 48, 52, 694, 711, 722
Kosiorowski: 746
Kosko: 187
Kosmowski: 263, 295
Koss: 599
Kossak: 206
Kossakowski: 178, 179, 572, 645,
646
Kossecki: 668
Kossowski: 575, 654
Kostański: 279
Kostkiewicz: 493
Kostur: 393
769
Koszański: 203
Kościa: 711
Kościelniak: 617
Koścień: 535
Kościuczuk: 344, 353, 410
Kośnik: 74, 614
Kotkowski: 28
Kotliński: 589
Kotsch: 647
Kowalczewski: 20
Kowalczyk: 367, 640, 654, 690
Kowalewski: 699
Kowalik: 263, 295, 738, 740
Kowalski: 315, 457, 512, 513, 533,
588, 666, 683, 684, 725, 746
Kowza: 385
Kozaczka: 110, 442
Kozak: 446, 551, 690
Kozakiewicz: 92, 223
Kozanecki: 22, 113
Koziarski: 686
Kozicki: 203, 483, 546
Koziełł: 187, 266
Kozłowski: 29, 110, 217, 424, 498,
517, 539, 640, 641
Koźmian: 33
Koźmiński: 385, 490
Koźniewski: 452
Kraciuk: 365
Kraiński: 211, 469, 745
Krajewski: 230, 331, 390, 647, 653
Krajnik: 533
Krakowiak: 342, 351, 366, 408
Krakowiński: 314
Kramarczyk: 112
Kramski: 695
Krasicki: 74-76, 79, 102, 174, 279,
359, 414, 431, 432, 511, 613618, 658, 696
Krasiński: 21, 67, 83, 84, 99, 102104, 106, 110, 115-119, 134,
135, 144-146, 222, 226, 291,
292, 372, 441, 460, 462, 467,
534, 535, 638, 661, 679
Krasnodębski: 47, 48, 172, 182,
322
Krasnopolski: 258
Krasuń: 624
Kraszewski: 174, 367, 696
Krawczyk: 413
Krenn: 732
Kret: 93, 224
Kretkowski: 642, 673
Krępski: 103, 146
Krętkowski: 395
Krężel: 617
Krodkiewski: 159
Król: 751
770
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Królaczyk: 574
Królikowski: 617
Krupa: 330, 374, 389
Krupenic: 210
Krupiński: 587
Kruszewski: 487
Krużewski: 283
Kryger: 618
Kryplewski: 332, 391
Krysiewicz: 277
Krysiuk: 267
Krysztofiak: 485
Kryzan: 232, 542
Krzeczunowicz: 307
Krzymuski: 74, 370, 428, 614, 688
Krzyszkowski: 464
Krzysztoforski: 672
Krzywania: 654
Krzywicki: 644
Krzyworączka: 386
Krzyżanowski: 105, 110, 314, 441,
442, 533
Książek: 92, 223
Kubala: 379, 548
Kubalski: 648
Kubarek: 57
Kubasik: 319
Kubiak: 596
Kubicki: 347
Kubik: 29, 211
Kubisz: 418, 434
Kubus: 575
Kucewicz: 600
Kucharski: 655
Kuciński: 102
Kuczaj: 365
Kuczyński: 49, 51, 52, 56-58, 60,
62, 63, 533, 572, 573
Kühn: 305
Kukier: 670
Kulak: 644
Kulczycki: 747
Kulczyk: 243, 244
Kulesza: 93, 224, 517, 746
Kulikowski: 238, 296
Kulpiński: 105
Kuls: 115, 463
Kułakowski: 582
Kumor: 78, 241, 299
Kuncewicz: 744
Kupczyński: 576
Kupiec: 671
Kurek: 346
Kurkowiak: 276, 277
Kurnatowski: 208, 252, 270, 272,
364, 596, 657
Kurnyt: 181
Kurtis: 165
Kurulanc: 535
Kurzeniecki: 188
Kussowski: 331, 390
Kusz: 644
Kuszel: 715, 722, 726-728
Kuźniar: 464
Kuźniewicz: 370, 428
Kwapisz: 633
Kwaśniewski: 205
Kwiatkowski: 343, 352, 372, 409,
493, 496, 656, 686
Kwilecki: 24, 37, 72, 240, 251, 281283, 298, 307, 602, 606, 616,
623, 659, 660, 677, 678
Kwinta: 517
Lachendro-Kozłowski: 279
Lachert: 737
Lachman: 732
de Laddersous: 168, 335, 401
Lagerstrom: 247
Lagesse: 89
Laidler: 737
Laitinen: 362
Lajoy: 362
Lalik: 697, 698
Lallerstedt: 247
Lambert: 161, 199, 579
de Lambilly: 168, 335, 401
Lamont: 595, 602, 734
Lampe: 317
de Lancastre: 244
Lanckoroński: 243, 368
de la Lande: 231
von Landsberg: 86
Langenfeld: 210
Langlois: 326
Lantivy: 274
de Lantsheere: 89, 90
Lappelainen: 277
Lapping: 747
Lapuyade: 610
Laranjo: 114
Larson: 318, 724
Larsson: 724
Larysz: 642
Lascano: 74, 614
Laski: 186, 533
Laskownicki: 29, 524
Lasocki: 21, 112, 113, 633, 670
Lasota: 443, 594
Lasso: 30
Lastrade: 214, 420
Laszkiewicz: 54
Latawiec: 29, 517
Latoszyński: 327
Latour: 514, 521
Laudzberg: 345
de Laveaux: 503, 504
Lavigne: 111
Le Bail: 231
Le Coat: 219, 619
Le Coppee: 372, 398
Lebich: 106
Lebiedowski: 697
Ledergerber: 311
Lednicki: 748, 749
Ledóchowski: 13, 14, 190, 507
Lefebre: 493
Legunowicz: 187
Leitgeber: 367
Leja: 576
Lejeune: 499, 531
Lemańczyk: 748
Lemański: 83, 591
Lemasle: 484
Lemski: 485
Lenaham: 598
Lenard: 671
Lenartowicz: 480, 547
Lenczewski: 269
Lenkiewicz: 670
Leo: 731
Lequeu: 375, 393
Lesisz: 414
Lesueur: 230
Leszczyński: 327, 341, 351, 408,
495, 590
Lesznowski: 725
Leszowski: 487
Leśniak: 181, 487
Leśniewski: 648
von Leuchtenberg: 246
Leung: 160, 605
Lewakowski: 494, 495
Lewandowski: 654, 692
Lewendal: 64, 125
Lewicki: 38, 279, 359, 360
Lewko: 464
Leźnicki: 733
Lichmira: 342, 351, 408
Lichniak: 285, 471
Lichoniewicz: 233
Lidwin: 739
de Liedekerke: 40
de Liguori: 607
Liliental: 450
Lindemann: 427
Linds: 133, 440
Link: 382
Linke: 268
Linowski: 649
Lipczyński: 748
Lipiarz: 329, 330, 389
Lipiec: 19
Lipiński: 641
Lipko: 752
Indeks nazwisk
Lipkowski: 646
Lipowicz: 644
Lipowski: 74, 614
Lipski: 20, 204-206, 694, 730
Lisiewicz: 281
Lisner: 311
Lisowski: 310
Liszkowski: 493, 494
Lityński: 367
Lizak: 450
Lloyd: 598
Lombard: 198
Lopez: 265
Loriers: 523
de Losantos: 506
Lota: 117, 461
Lotaryński: 254, 501, 503, 621,
662, 680
Lovrek: 258
de Lozano: 219, 620
Lubański: 575
Lubawski: 54
Lubecki: 89, 90, 134, 170, 236, 248,
250, 337, 356, 403
Lubieniecki: 184, 594
Lubiński: 464
Lubomirski: 68, 76, 90, 91, 119,
164, 174, 175, 177, 193, 209,
210, 212, 215, 216, 218-221,
235-238, 240, 242-245, 247249, 267, 271-273, 295-298,
300, 338, 339, 348, 358, 405,
415, 418, 419, 422, 424, 433,
508, 518, 529, 532-535, 538,
587, 602, 606, 607, 619, 621,
650
Lubowidzki: 668
Lubowiedzki: 446, 551
Luc: 478
Lucciola: 234, 543
Łabęcki: 190, 368
Łabędzki: 687
Łabuński: 531
Łachacz: 340, 349, 406
Ładomirski: 211
Łagoda: 243, 244
Łakomy: 105
Łaptaś: 329, 389
Łaskowski: 164
Łastowiecki: 156, 437, 442, 593,
734
Łaźniński: 24, 58, 63, 68, 157, 211,
274, 325, 575, 650
Łącki: 73, 623, 624, 631, 634, 669
Łempicki: 25, 309, 395, 502, 504,
642, 722, 723, 731, 750
Łepkowski: 285, 471
Łętowski: 310, 356
Łopuszański: 76, 163, 203, 240,
298, 478, 545
Łoski: 726
Łoś: 152, 258, 342, 352, 408
Łoziński: 749
Łubieński: 67, 68, 70, 71, 103, 128,
129, 145, 180, 227, 441, 442,
484, 593, 617, 625, 638, 639,
645-652, 697, 698, 739, 750
Łubkowski: 485
Łubniewski: 455
Łuczyński: 263, 295
Ługowski: 372
Łukasik: 671
Łukaszewicz: 173, 181, 324, 363,
466
Łukomski: 340, 349, 406
Łuszczewski: 104, 376
Łyko: 577
Łysanowicz: 262, 294
Łyżwiński: 730
Mach: 577
Machado: 398
Machnik: 449
Machrowicz: 309
Maciakowski: 450
Maciejewicz: 385
Maciejowski: 692
Mackey: 452
Macko: 76, 616
Maczuga: 201, 581
Maćkiewicz: 671
Madeyski: 211
Madiuk: 315
Magiera: 332, 391
Magnuski: 656
Magnuszewski: 686, 688
Mahler: 118, 461
Mahowich: 232, 542
Maib: 311
Maillard: 132, 612
Maiorescu: 266
Maj: 330, 389
Majcher: 648
Majchrzak: 612
Majewski: 53, 486, 590
Makomaski: 392, 692
Makowski: 654
Maks: 689
Malanowski: 737
Malarski: 753
Malbrán: 75
Malcz: 640
Malczewski: 314, 451, 651, 652,
739
Malczyk: 655
Maldonado: 219, 620
Maleszewski: 55
771
Malewski: 267
Malfatti: 155
Malfatti di Montetretto: 155
Malicher: 290, 476
Malinowski: 490, 635
Maliszewski: 98, 131, 197, 289,
456, 475, 611
Mallendowicz: 687
Maltais: 218, 424, 502, 504, 540,
622
Małachowski: 30, 32, 154, 185,
267, 370, 491, 534, 740
Małecki: 736, 744
Manabe: 109, 135, 292
Manarys: 418, 428, 434
Mance: 598
Mankoo: 371, 429
Mańkowski: 24, 25, 35, 55, 72, 91,
222, 251, 275, 304, 312, 313,
316, 317, 326-328, 388, 438,
595, 602, 607, 622, 723
Maran: 544
Marchewka: 383
Marchocki: 495
Marchwicki: 93, 224
Marciniak: 56
Marcinkiewicz: 736
Marczewski: 731
Marianowicz: 465
Markowski: 35, 227, 228, 526, 576
Marquis: 118, 461
Marsch: 22, 114
Marsolais: 234, 543
Martin: 357
Marttinen: 362
Martusewicz: 447, 552
Marylski: 728
Marynowski: 372
Marzec: 748
Masiul: 181
Masraff: 582
Massalski: 52
Matczyński: 416
Matejczuk: 394
Matela: 695
Materna: 78, 242, 300
Matkowski: 444
Matlakowski: 321
Matthews: 246
Matuszczak: 217, 424, 539
Matuszewicz: 51, 62, 637
Matuszewski: 635
de Maugny: 510
Maurice: 159, 378, 380
Maus: 80
de la Maussaye: 672
May: 751
Mayall: 589
772
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Mazan: 341, 342, 351, 408
Mazaraki: 204
Mazur: 635, 746
Mazurkiewicz: 165, 607
Mazurowski: 301
Mączyński: 189, 469
Mcateer: 158, 377
Mccullagh: 228
McKell: 89
Mckeown: 523
McNeil: 546
Medina: 164
Medwid: 695
Meehan: 618
de Meeűs: 22, 113
Meiklejohn: 117, 460
Meissner: 746
Mekarski: 119
Mellin: 488
Melody: 361
Mendzelewski: 286, 472
Meredith: 238, 296
Mesnet: 167, 334, 400
Metcalfe: 427
Metko: 365
Meyendorff: 70, 506
Meyer: 94, 225
Meyrick: 602
Meysztowicz: 17, 630
Meyzner: 652
Męciński: 66, 138, 413, 414
Mędrzecki: 686
Mężeński: 175, 592
Mężyk: 28
Mężyński: 95, 193, 662, 680
Mialnikow: 506
Miazek: 698
Miączyński: 176, 412, 416, 435,
516
Michalak: 316, 478, 487, 751
Michalik: 644
Michalski: 596
Michałowski: 24-26, 33, 72, 507,
592, 601, 618, 619, 634, 635
Michel: 106, 215, 421
Michnicka: 346
Michnicki: 346
Michoński: 746
Miecznikowski: 267
Mielczarek: 414
Mieleszczyk: 346
Mielęcki: 658, 675, 695
Mielniczyn: 309
Mielżyński: 319, 447, 552, 628,
631-634, 750
Mier: 415, 416, 613
Miernik: 642
Mieroszewski: 41
Mierzejewski: 575, 627
Mierzejowski: 651
Mierzeński: 490
Mieszczański: 751
Mieszkowski: 746, 747
Migdał: 329, 388
Mikołajewski: 314
Mikucki: 106, 500
Mikulski: 507, 627, 634
Mikuła: 201, 581
Mikułowski: 689
Milanowski: 115, 463
Milc: 243, 244
Milczewski: 21, 113
Miler: 35, 526
Milewski: 17, 39, 96, 195, 530, 531,
630, 676, 728
Milieski: 376
Miliński: 395
Miller: 598, 640, 648
Milmo: 84
Milne: 237, 271, 320
Miłaczewski: 671
Miłkowski: 67
Miłobędzki: 343, 352, 409
Miłoś: 375
Minaugoy: 633
Mineyko: 370, 418, 427, 434, 458,
697
Minkiewicz: 218, 425
Minkowski: 290, 476
Miotk: 136, 293
Miroszowski: 41, 725, 732
Mirski: 102, 206, 674
Miszczyk: 301, 465
Mitchell: 317
Mitręga: 256
Mizak: 530
Mleczko: 725
Młocki: 656, 724
Młodecki: 174-176, 433, 646
Młodzianowski: 494, 496
Młokosiewicz: 183
Mniszech: 84, 154, 179, 191, 253,
519, 520
Mniszek: 104
Mochalski: 321
Moczulski: 344, 353, 410
Modlicki: 382
Modliński: 740
Modzelewski: 312, 453
Moes: 108, 207, 321, 450, 516
Mohl: 588
Mohrenheim: 505, 507
Moisant: 587
Mokronoski: 153
Mokrzycki: 575, 689
Moldenhawer: 693
Molenbrugge: 239, 297
Molesworth St. Aubyn: 117, 460
Molik: 426
Molloy: 618
de Montenegro: 246
Montenuovo: 23
Montoya: 317
Montpellier: 523
Morawski: 29, 30, 101, 167, 203,
233, 285, 293, 294, 312, 334,
344, 354, 400, 410, 411, 450452, 457, 471, 495, 497, 524,
536, 542, 545, 642, 645, 649,
650, 665, 683, 723, 724
Moreau: 277
Morel: 82
Morenheim: 505
Moreno: 78
Morgan: 600
Moritz: 207
Morman: 257
Morrison: 237, 250, 271
Morski: 482
Morstin: 489, 594, 645
Morstyn: 22
Morsztyn: 22, 67, 144, 489, 594,
659, 727
Morzkowski: 245
Morzycki: 669
Moser: 647
Moss: 162, 163
Mostowski: 505, 507, 510, 518
Moszczeński: 626
Moszyński: 436, 509
Mościcki: 730
Motty: 444, 549
Moussette: 239, 278, 296, 297
Moyret: 535
Możdżeń: 313
Mroziewicz: 312
Mrozowicki: 553
Mrozowski: 487
Mrożek: 496
Mrówczyński: 237, 271
Mucha: 54
Muchanow: 507
Müller: 284, 541, 576
Mullin: 229
Munoz: 164
Murphy: 236
Murzynowski: 314
Musialik: 182
Musiewicz: 414
Mustapic: 365
Muszalski: 303, 397
Muszyński: 382
Mutch: 107, 135, 292
Indeks nazwisk
Mycielski: 15, 104, 108, 130, 132,
136, 155-157, 246, 247, 256,
257, 293, 304, 315, 317, 426,
430, 436-440, 458, 477, 507,
595, 597, 623-627, 631, 634636, 734
Myczkowski: 494, 495, 695
Myjak: 633
Mysłowski: 493
Myszak: 477
Myszka: 206
Myśliwiec: 623
Mytkowski: 211
Mytych: 426
Nagażyna: 431, 459
Najduk: 331, 390
Nakwaski: 653, 672
Nałęcz: 159, 591
Napoli: 234, 544
Narbutt: 667
Narwoisz: 321
Naryszkin: 247
Narzymski: 128
Nasuta: 55
Navarro: 266
Nawalany: 347
Nawrocki: 687, 736
Neale: 235
Needman: 454
Negre: 117, 461
des Neiges: 40
Nell: 213, 420
Nentwig: 332, 391
Nepelski: 574
Ners: 258
Neudoerffer: 133, 430, 440, 458
de Neufbourg: 252
Neuman: 658, 675
Neusser: 317, 395
Neutzling: 53, 54
Newell: 320
Ney: 361
Neys: 317
Nicholson: 480, 547
Nicod: 513
Nieckarz: 746
Niedoba: 427
Nieduszyński: 332, 391
Niedziałkowski: 693, 694
Niedzielski: 31, 32, 185, 186, 369
Niedziółko: 174, 324
Niedźwiecki: 29, 518, 717
Niemcewicz: 248
Niemczewski: 371, 429
Niemira: 690
Niemirycz: 58, 63
Niemojewski: 285, 286, 471, 472
Nieniewski: 486, 487
Niesiołowski: 486
Niewiadomski: 279
Niewiarowski: 659
Niewinowski: 202, 203, 545
Niezabytowski: 100, 311, 577,
664, 682
Nikiel: 136, 293
Nikliński: 451
Nikolski: 699
Nilsen: 321
Nitosławski: 696
Niżyński: 56
Nohoński: 640
Norton: 188, 589
Norwid: 730, 731
Nowak: 413, 589
Nowakowski: 27, 363, 466, 686,
724, 746
Nowczyk: 590
Nowicki: 165, 346, 446, 551
Nowiński: 395, 451, 452, 576
Nowosielski: 52, 56
Nubar: 90
Nyirlaki: 218, 424, 501, 503, 539,
621
Objezierski: 674
Oborski: 24, 433, 481
O'Boyle: 229
Obrocki: 214, 365, 421
Obrycki: 321
Ochenkowski: 691, 692
Ochocki: 416, 740
O'Dell: 315
Odlanicki: 749
zu Oettingen: 482
Ohara: 161, 199, 579
Ojrzanowski: 740
O'Kennedy: 152
Okęcki: 672
Okołowicz: 318
Okoniewski: 180
Okulicz: 102
Okuszko: 671
Olbiński: 574
Olechniewicz: 343, 352, 409
Olejniczak: 256
Olejnik: 165
Oleksa: 737
Olesiuk: 690, 691
Olesza: 175, 433
Olewiński: 730
Olędzki: 208
Oliva: 92, 223
Oliver: 220, 620
Olivier: 502, 504
Olizar: 305, 510, 537, 590, 600
Ollier: 240, 298
Olsen: 109, 135, 292
773
Olson: 210
Olszewski: 95, 194, 287, 472, 589
O'Malley: 246
von Oppersdorff: 85-90, 457, 612
O'Prey: 228
Oracz: 28
Ordęga: 686, 688-691
Ordinario: 691
Orkisz: 645
de Orléans: 663, 681
Orłowski: 71, 73-76, 203, 255, 256,
326, 427, 510, 546, 583, 584,
614
d'Ornellas: 100, 528, 664, 681, 682
O'Rourke: 100, 101, 311, 664, 665,
682
Orsetti: 68, 493, 639, 640, 649
Orzechowski: 328, 387, 485, 574,
577
Orzeszko: 750
Osęka: 76, 616, 617
Osganian: 233, 543
O'Shannassy: 234, 544
Osiecimski: 52, 396
Osiński: 366, 575
Osler: 665, 683
Ossoliński: 51, 62, 64, 66, 67, 120,
125, 128, 129, 138, 141, 144,
145, 638, 715, 722, 726
Ossowski: 433, 481
Ostapiński: 741
Ostaszewski: 413
Ostromęcki: 209
Ostroróg: 672
Ostrowski: 14, 15, 22, 28, 29, 112,
130, 173, 324, 451, 465, 511,
516-518, 521, 577, 588, 592,
693, 699
Otmianowski: 588
Ott: 669
Ottenhauzen: 488
Oura: 380
van Outryve: 80
Ozimina: 370, 371, 428, 429
Ożarowski: 54, 672, 673
Ożegalski: 588
Pac: 177
Pacewicz: 285, 304, 471
Pachciarek: 268
Pacholczyk: 735
Paczkowski: 648
Paczyński: 290, 476
Padlewski: 375
Paduch: 734
Pagacz: 385, 386
Pagan: 311
Pairault: 524
Paiva: 735
774
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Pająk: 397
Pajor: 741
Paliszewski: 320, 381, 382, 384386
Pallavacini: 81
Pallavicini: 237, 249
von Pallavicini: 80, 81, 237, 249
Pallavicino: 75
Palmer: 163
Paluch: 735
Pałygiewicz: 443, 594
Panek: 77, 237, 241, 271, 299
Pankowics: 396
Papée: 184
Papiński: 55
Pardela: 315
van Parijs: 432, 616
Parinetti: 610
Park: 598
Parker: 479, 527
Parkitna: 347
Parmentier: 82
Partyka: 136, 293
Paschalski: 601
Pasek: 344, 354, 411, 451
Pasicki: 643
Pasierbiński: 586
Paszyński: 317
Paśnik: 97, 196, 288, 474
Pattinson: 600
Patyk: 330, 389
Paul: 480, 547
Pawełczyk: 748
Pawęski: 491
Pawlikowski: 534
Pawłowicz: 392
Pawłowski: 19, 290, 452, 457, 476,
636
Pazera: 319
Pekar: 513
Pelc: 330, 389
Pelissier: 230
Pellen: 247
Peltzer: 168, 401
Pendel: 413
Penny: 262
Penot: 488
Perez: 646
Perkins: 280
Perkowski: 304, 735, 736
Pernach: 56
Perot: 482
Perry: 169, 336, 402
Persano: 310
Perticari: 232, 542
Peterson: 724
Petri: 603
Petrikovich: 459
Petrow: 366
Petynka: 331, 390
Pędzisz: 386
Pfanhauser: 451, 739
Piasczyński: 204, 546
Piasecki: 413
Piaskowski: 752
Piątek: 319
Piątkiewicz: 427
Piątkowski: 671
de Picciotto: 663, 681
Piechocki: 727
Piechowski: 98, 197, 262, 289, 294,
456, 475
Piedzicki: 698
Piekarski: 261, 381
Pieniążek: 260, 380, 537, 647, 669
Pierrier: 167, 334, 400
Piestrzyński: 597
Pietri: 617
Pietrusiński: 309
Pietruski: 492, 494-496
Pietruszewski: 450
Pietrzycki: 379, 548
Piędzicki: 698
Pignatelli: 431
del Pilar Fernandez: 576
Pilarczyk: 382, 485
Piliński: 376, 688
Piltz: 262, 294
Pimentel: 531
Pincione: 57
Piotrowski: 117, 301, 370, 428,
460, 468, 640
Pirowski: 330, 389
Piwnicki: 441, 497
Planet: 163
du Plantureux: 74
Plat: 231, 290, 476
Plater: 15, 16, 28, 32-37, 39, 40, 76,
83, 93-95, 110, 111, 186, 194,
224-226, 238, 256, 262, 266,
267, 269, 274, 275, 278, 279,
293-295, 300, 313, 316, 325,
326, 355, 360, 364, 426, 438,
452, 455, 464, 497, 517, 525,
526, 534, 536, 583-586, 601,
607, 608, 628, 629, 645, 742,
752
Plejewski: 52, 53, 55
Plissart: 529
Pliszak: 56
Pluciński: 230, 514, 521, 522
Pluto: 711
Płazak: 318
Płodowski: 500
Pniewski: 117, 460
Pociej: 177
Poczobutt: 260, 380
Podbereski: 148
Podczaski: 633
Podgórczyk: 447, 552
Podgórny: 181
Podhorski: 208, 342, 351, 408
Podoski: 344, 353, 410, 569, 752
Podstolski: 725
Pogorski: 500
Pogorzelski: 546
Polack: 524
Polaczek: 207
Polański: 56
de Polavieja: 100, 664, 682
Poletyło: 175, 176, 307
Policiński: 286, 472
de Polignac: 273
van der Poll: 433
Polony: 284, 462, 541
Południak: 493
Pomiankowski: 211
Poniatowski: 481, 482, 658, 677
Ponikwicki: 693
Poniński: 26, 77, 107, 202, 203,
217, 241, 298, 299, 345, 354,
376, 396, 411, 424, 451, 467,
468, 505, 539, 545, 574, 598,
632, 633
Poniz: 699
Ponizowkin: 535
de Ponton d'Amecourt: 168, 335,
401
Popiel: 24, 26, 27, 30, 91, 158, 222,
341, 350, 376-379, 407, 468,
548, 618, 639, 641-643, 645,
648, 649
Popławski: 16, 73, 597, 628, 670,
728, 752
Popowski: 266
Poppleton: 355, 742
Populos: 325
Porębski: 486
Porowski: 101, 312, 665, 683
Posahowski-Zdanowicz: 726
Posse: 75
Possinger: 416
Post: 686, 687
Pośpiech: 617
Potkański: 491
Potocki: 14-23, 31, 90, 91, 100,
101, 107, 109, 111-114, 118,
129-134, 137, 148, 151-154,
156, 159-162, 165, 166, 168171, 174-179, 182-184, 186,
190, 191, 193, 198-200, 212,
213, 215, 221, 222, 226, 229232, 234, 235, 243, 245, 246,
252, 253, 255, 264, 274, 290,
Indeks nazwisk
291, 300, 307, 308, 310-312,
315-322, 325, 327, 333, 335338, 347, 354, 356-360, 367369, 372, 373, 386, 398, 399,
401-404, 416-419, 421, 430,
433-436, 439, 454, 458, 467,
476-478, 480, 482, 488, 491,
492, 498-501, 507-509, 518,
519, 534, 535, 540, 541, 553,
574, 577-588, 591, 592, 599,
604, 605, 611, 612, 628-631,
653, 664, 665, 682, 683, 741
Potrzuski: 258
de Pottelsberghe: 81
Potter: 431, 615
Potulicki: 79, 88, 218, 219, 270,
302, 396, 424, 425, 432
Potworowski: 315, 657, 658, 675,
676, 693
Półgrabski: 507, 635
Prachnicki: 751
Pradalié: 230
Prater: 355, 742
Prażmowski: 693, 694
Prądzyński: 327, 690
Preiss: 468
Prek: 415
Prendowski: 649
Preston: 189
de Pret-Roose: 522
Préve: 603
Preysnar: 524
Prokop: 666, 684
Prosser: 165
Prozor: 673
Próchnicki: 485
Prószyński: 38
Pruszyński: 86, 97, 173, 174, 196,
288, 324, 379, 454-457, 474
Przanowski: 573, 726
Przebendowski: 637
Przedpełski: 283
Przedrzymirski: 415
Przedwojewski: 52
Przesmycki: 487
Przestański: 482
Przewłocki: 285, 361, 471, 497,
515, 516
Przezdziecki: 438, 532, 536, 537
Przeździecki: 33, 276, 280, 438,
510, 532, 536, 732
Przybora: 282, 283
Przybysz: 115, 463
Przygoda: 374
Przyłuski: 119
Psarski: 108, 328, 332, 387, 391,
486, 487, 748
Pstrucha: 54
Ptaśnik: 58
Puchalski: 485
Pulles: 378
Pułaski: 724, 725
Pusłowski: 116, 431, 460, 506, 534,
672
Puszkin: 93, 224
Puttkamer: 198
Puzyna: 157, 236, 249, 437, 492494, 496, 734
Pypke: 446, 550
Pyrzanowski: 343, 353, 409
Pyszniewski: 464
Pytel: 347
Quintanilla: 371, 429
Raczkowski: 314
Raczyński: 170, 337, 403, 647, 744
Radecki: 114, 456, 583
Radliński: 344, 353, 410
Radoliński: 659, 677
Radomski: 237, 271, 304
Raduchowski: 371, 429
Radwan: 731, 732
Radzimiński: 454, 715
Radziszewski: 27
Radziwiłł: 34, 38, 39, 84, 90-102,
108, 115, 119, 130, 131, 170,
193-197, 210, 222-226, 250,
254, 255, 286-289, 311, 336,
341, 350, 403, 407, 439, 455,
456, 463, 469, 470, 472-475,
478, 489, 498, 514, 520, 527532, 535, 599, 609, 611-613,
635, 636, 660, 663, 664, 666,
667, 678, 681, 682, 684, 685,
727
Rafalski: 101, 312, 665, 683
Rafałowicz: 137
Rahm: 671
Rajca: 453
Rajchel: 330, 389
Rajewa: 465
Rajuniec: 711
Rakowicz: 277
Rakowski: 655, 751
Ralston: 204
Ramułt: 493, 494, 496, 591
de Rangel: 217, 423, 539
Rapnicki: 516
de Rasse: 432, 616
Raszewski: 38
Raszowski: 488
Ratajski: 303, 397
Ratusiński: 157, 437
Ratyński: 726
Raymond: 155, 158, 377
Rayski: 182, 243, 245
Rdułtowski: 590, 610
775
Reavis: 618
Recondo: 78
Redmair: 85
Regulski: 369, 751
Reiff: 414
von Reisenkampf: 187
Reisky: 668, 669
Reisner: 244
Rejch: 370, 428
Reklewski: 359, 641
Rembarz: 206
Rembowski: 589
Reng: 644
Renou: 200, 231, 580
Renson: 89
Resler: 395
Rettinger: 257
von Reutern: 247
Rey: 77, 91, 133, 161, 166-171, 199,
203, 215, 222, 239, 241, 265,
274, 297, 299, 302, 303, 333345, 347-354, 356, 372, 373,
395-412, 415, 416, 421, 422,
451, 499, 545, 579, 658
Rice: 484
Richards: 109
Richter: 641
Richthofen: 674
Riesenkampff: 187
Robertson: 327
Roche: 227
Rodriguez: 326, 548
Rodríguez: 100, 664, 682
Rodriguez Uria: 548
Rodríguez-Mariatégui: 100, 664,
682
Rodriguez-Pellizza: 601
Rodzaj: 741
Rodziewicz: 233, 543
Rogaczewski: 524
Rogalski: 277
Rogowski: 635
Rogoziński: 180, 187, 641
Rogólski: 255
Roguski: 187, 188, 414, 640
Rogut: 172, 182, 323
Rohland: 751
Rokosz: 57
Roman: 182, 482
Romanovski Leuchtenberg: 246
Romanowski: 183, 647
Romański: 115, 201, 463, 581
Romaszkan: 26, 329, 388
Romer: 117, 158, 260, 327, 332,
333, 373-376, 379, 381, 386,
387, 391-393, 461, 548, 576
Römer: 110, 180, 361, 364, 691,
692
776
Romeyko: 342, 352, 409
Romocki: 688
Ronikier: 609
Rońda: 97, 196, 288, 473, 474
Rosales: 35, 526
Rosart: 610
Rosen: 657, 675
Rosiński: 264, 295
Rosling: 589
Rosłan: 530
Rosnowski: 491
Rossa: 384
Rost: 321, 413
Rostworowski: 30, 79, 95,
176, 194, 223, 233, 287,
463, 464, 473, 512, 515,
526, 530, 542, 608, 645
Roszkowski: 214, 365, 421
Rościński: 105
Rościszewski: 208, 328, 329,
387, 388
Rothschild: 136
Rotwand: 398
Rouzickowa: 514, 521
de la Rovere: 132, 605, 612
Rowiński: 383
des Roys d'Eschandelys: 273
Rozciecha: 490
Rozdeiczer: 301
Rozdziałowski: 209
Rozen: 657, 675
Rozmanit: 107, 515, 522
Rozmuski: 517
Rozniakowski: 672
Rozpondek: 182
Rozwadowski: 200, 214, 231,
580, 749, 750
Rozwód: 574
Rożnowski: 204, 546
Rożyński: 686
Różański: 303, 397
Różycki: 91, 222, 341, 350,
407, 488
Rubach: 91, 222
Rubik: 343, 352, 409
Ruchałowski: 452
Ruciński: 535
Rucki: 492
Rudnicki: 53, 553, 595
Rudy: 206
Rudziński: 623
Rudzki: 341, 351, 407, 719
Ruffo di Calabria: 80
Rukojć: 382
Rumiński: 57
Runge: 187, 671
Rupniewski: 22, 114
Rusinek: 344, 354, 410
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
111,
368,
524,
366,
421,
358,
Russanowski: 35, 36, 68-70,
650, 651
Ruszczyc: 728
Ruszkowski: 533
Ruszniak: 159
Rutherford: 158, 378
Rutkowski: 369
Rutowicz: 181
Ryan: 112, 246
Rybicki: 483
Rybiński: 173, 174, 323, 324,
363, 466
Rycerski: 445, 550
Rychliński: 105
Rychter: 641
Ryczer: 452
Rydel: 533
Ryelandt: 89
Ryglowski: 263, 294
Ryll: 676
Rylski: 494
Rymgajło: 505
Ryziński: 343, 352, 409
Ryżewski: 365
Ryżko: 343, 353, 409
Rzechowski: 726
Rzepecki: 280
Rzepiński: 94, 225
Rzewnicki: 268
Rzewuski: 83, 102, 164, 508,
666, 667, 684, 685
Rzyszczewski: 175
Sabiłło: 285, 286, 471
Sabiniewicz: 331, 390
Sabłukow: 507
Sadkowski: 690
Sadżak: 449
de Sage: 164, 165
de Saint-Hilarie: 604
Sakowicz: 394
Sakowski: 342, 351, 408
Salter: 453
von Salza: 106
Sałkiewicz: 695
Sałyga: 596
Sambor: 189
Samcewicz: 367
Samek: 646
Samkowa: 646
Sampson: 259
de San: 81
Sanchez: 626
Sandor: 52
Sanguszko: 87, 153, 192, 193,
273, 509
Sant: 247
Santagati: 523
274,
362,
591,
272,
Sapieha: 79, 81, 82, 87, 88, 131,
151, 192, 202, 216-218, 232,
252-254, 283, 358, 379, 422424, 432, 444, 480, 500, 501,
503, 508, 518, 519, 536, 538540, 548, 553, 578, 621, 661,
679
Sarełło: 321
Sarion du Jonchay: 449
Sarnecki: 711, 726
Saucerotte: 234, 543
Saussol: 514, 521
Savin: 443, 593
di Savoia: 87, 220, 620
Sawicki: 310, 315, 415, 450, 743
Saylor: 598
Schacher: 513
Schaetzel: 483, 484
Schafenacker: 327
Schauss: 332, 392
Scheuner: 237
Scheyven: 40
Schilling: 86
Schimitzek: 38
von Schmettau: 86
Schmidt: 118, 303, 396, 461, 537,
626
Schmitt: 672
Schoeffel: 484
Schoell: 200, 231, 580
von Schönborn: 662, 680
von Schönburg: 86, 457
von Schorlemer: 433
de Schoutheete: 98, 197, 289, 475,
529, 609, 636
Schultz: 375
Schulz: 654
Schummer: 216, 422
Scott: 636
Sczaniecki: 87
Segalen: 168, 334, 401
de Segnin: 619
de Sejournet: 90
Sekuła: 284, 541
Semple: 482
Senk: 445, 550
Sentek: 203, 546
Serafin: 635
Serafinowicz: 624
Serényi: 155
Sergeant: 663, 681
Serventi: 532
Serwatowski: 208, 213, 214, 301,
366, 420
Serwin: 455
Serwiński: 750
Settels: 636
Sędzimir: 744
Indeks nazwisk
Sękowski: 393-395
Shea: 599
Shearer: 534
Shelley: 17, 629
Shemtshushnikoff: 228
Shewan: 35, 526
Sianożęcki: 17, 629
Sidor: 383
Sidorowicz: 56
Siedlecki: 202, 544, 696
Sieheń: 743
Siekierski: 318
Sielawa: 671
Siemiątkowski: 359
Siemieński: 208, 209, 217, 359-362,
367, 424, 466, 492, 497, 498,
500, 501, 503, 539, 621
Siemionow: 490
Sienkiewicz: 533, 729
Sierakowski: 212-215, 239, 297,
338, 339, 348, 404, 405, 418421, 733, 738
Sieroszewski: 251
Sierszulski: 263, 295
Sierzpowski: 640, 641
Sievers: 418, 434
Sigurdson: 514, 521
Sikora: 28, 201, 290, 340, 349, 382,
406, 476, 581
Sikorski: 22, 114
Silvani: 132, 605, 612
Sim: 618
Simmler: 729, 730
Simolin: 531
Simonetti: 723
Simpson: 164
Sinko: 643
Sitarski: 37, 607
Sithole: 105
Sitkowski-Attun: 203, 546
Skalmowski: 586
Skalski: 379
Skałkowski: 479, 483, 496, 500,
527
Skanderbeg: 188, 536
Skarbek: 228, 229, 417, 434, 667
Skarzyński: 18, 381, 492, 493, 541,
630, 727, 752
Skarżyński: 92, 223, 541, 727, 728
Skawiński: 687
Skeith: 326
Skibiński: 486
Skibniewski: 19, 393, 448
Skirmunt: 589
Skocz: 79
Skorupka: 668
Skorupski: 268
Skorzewski: 670
Skotnicki: 725
Skowron: 269
Skórzewski: 21, 55, 113, 250, 631,
634, 670
Skórzyński: 92, 223, 727, 728
Skrzydlewski: 114
Skrzykowski: 384
Skrzyniecki: 464
Skrzyński: 114, 347, 362, 443, 462,
511, 743
Skrzypek: 727
Skrzyszowski: 309, 310
Skrzywan: 306
Skuba: 172, 323
Skudniewski: 207
Skup: 280
Skwarczyński: 639
Slaski: 382, 722, 736
Slostowski: 301
Sławatycki: 644
Słodyczka: 740
Słomke: 234, 543
Słoński: 744
Słowacki: 34
Słowik: 115, 463
Słubicki: 489
Słupski: 173, 324, 363, 466
Small: 236, 249
Smeesters: 691
Smith: 202, 544
Smoleński: 217, 423, 539, 690
Smolicz: 267
Smolik: 164
Smorczewski: 711
Smosna: 453
Smółka: 181
Smularczyk: 286, 471
Smułkowski: 699
Smyth: 364, 525
Snaginn: 600
Sobalski: 282
Sobański: 19, 24, 71-73, 76-79, 82,
83, 157, 161, 169, 199, 203,
207, 240, 241, 244, 270, 279,
298, 299, 321, 336, 402, 445,
462, 478, 508, 545, 550, 576,
579, 583, 584, 594, 595, 614,
616, 624, 625, 660, 678
Sobecki: 136, 293
Sobiech: 284, 541
Sobieraj: 330, 346, 390
Sobierajski: 53, 184
Sobieski: 728
Sobkiewicz: 57
Sobolewski: 447, 490, 491, 552,
656, 657, 659, 667, 674, 676,
677, 685
Sobótko: 156, 437
777
Sobucki: 105
Socha: 318
Sochanik: 482-485
Soderberg: 94, 225
Sokolnicki: 588-591, 596
Sokołowski: 340, 350, 407, 465,
614, 686, 687, 724, 753
Solarski: 331, 390
Solecki: 375
zu Solms: 85
Sołłohub: 178
Sołohub: 178
Sołtan: 179, 306, 670
Sołtyński: 433
Sołtys: 746
Sołtysik: 647
Sołyga: 119
Somkowicz: 371
Soper: 153, 480, 548
Sopoćko: 725
Sordyl: 332, 391
Soroczyński: 537
Sorrentino: 383
Sosnkowski: 35, 526
Sosnowski: 210, 601
Soszyński: 385
Southerland: 152
Sozański: 320
Spies: 484
Spiess: 731
Spiller: 359
Spinek: 160, 606
de Spirlet: 80
Spodenkiewicz: 277
Sroka: 533
Stachowicz: 517
Stachowiec: 574
Stachura: 157, 330, 389, 437, 438
Stadelman: 161, 199, 579
Stadnicki: 66, 67, 102, 104, 134,
138, 170, 215, 238-240, 278,
296-298, 316, 337, 339, 348,
349, 359, 403, 405, 422, 477,
499, 511, 622
Stahl: 493
Stangenhaus: 747
Stangierski: 280
Staniewski: 452
Stanisławski: 232, 289, 290, 475,
476
Staniszewski: 206, 309
Staniukiewicz: 530, 635
Stankiewicz: 302
Stankowski: 530
Stanley: 162
Stanley-Clarke: 616
Stańczyk: 386
Starega: 286, 472
778
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Staręga: 97, 196, 288, 474
Starorypiński: 393
Starowieyski: 180, 181, 260, 380,
381, 442, 592, 593, 738, 739
Starzeński: 416, 511, 613, 622, 623,
636, 752, 753
Starzewski: 643, 647, 648
Starzyński: 509, 510, 696
Stasiński: 639
Staszak: 689
Staszewski: 361
Staszkow: 236, 249
Staśkiewicz: 497
Staude: 316, 478
Steca: 112
Stecki: 425, 505, 507, 634, 635, 660,
678
Steele: 70, 227
Stefanowicz: 205
Stefański: 291, 477
Stemkowski: 386
Stempkowski: 621
Stenfeldt: 93, 224
Stephan: 164
Sterna: 94, 225
von Sternbach: 101
Stevenson: 229
Steyaert: 90
Stinsko: 52
Stinzing: 213, 420
Stobiecki: 490
Stocki: 78, 242, 300
Stojałowski: 493
Stojek: 212
Stojowski: 156, 317, 345, 354, 373,
411, 412, 416, 436
Stoke: 355, 742
Stokowski: 18, 591, 630
zu Stolberg: 80
Stolzenwald: 692
Stonestreet: 589
Stool: 510
Stormout: 672
von Stotzingen: 87
Strakacz: 101, 312, 665, 683
Strasburger: 729, 730
Strassburger: 729, 730
Straszewski: 27, 357
Strąg: 371, 428
Strojny: 632
Strozzi: 536
Stryjeński: 657
Strzałkowski: 304
Strzeboński: 54
Strzelec: 313
Strzemeski: 492
Strzetelski: 119
Strzyszowski: 333, 392
Studnicki: 367, 488
Styczyński: 514, 521
Suarez: 100, 664, 681
Sucher: 230
Suchocki: 632
Suchodolski: 284, 541
Suchorski: 209
Sudoł: 382
Suffczyński: 724, 725, 753
Suinat: 513
Sulgostowski: 190, 191, 368
Sulimierski: 49, 60
Sulimirski: 647, 749
Suliński: 672
Sulistrowski: 692
Sułek: 588
Sułkowski: 72, 573, 574, 577, 591,
592, 625, 626
Sułowski: 341, 342, 350, 351, 407,
408, 688, 689
Sumczyński: 52, 53
Suszczewski: 413
Suszycki: 340, 350, 407
Suzin: 724
Sweeney: 582
Swieżawski: 172, 323
Swinarski: 413
Sychta: 183
Sydney: 227
Sylwanowicz: 453, 454
Symington: 427
Sypek: 586
Syroczyński: 537
Szabuniewicz: 586
Szaflarski: 36, 276
Szafraniec: 363, 467
Szajer: 315
Szalbirak: 414
Szałowski: 173, 323
Szamot: 694
Szamota: 693, 694
Szamowski: 641
Szarpak: 79
Szarski: 137, 252, 495
Szaszkiewicz: 157, 211, 325-327,
333, 392, 412-415, 575, 617
Szczepanik: 385
Szczepański: 318
Szczepek: 94, 225
Szczerbiński: 374
Szczerniński: 373, 374
Szcześniak: 671
Szcześniewski: 689
Szczęsny: 605
Szczucki: 160, 606
Szczuka: 752
Szczuraszek: 445, 550
Szczytt: 283, 685
Szeliga: 95, 194, 287, 472, 473
Szeliski: 750
Szembek: 64, 110, 125, 132, 155,
189, 190, 217, 424, 436, 440,
443, 509, 510, 539, 593, 613
Szemiot: 248
Szemioth: 18, 630, 631
Szenic: 632
Szepietowski: 711
Szeptycki: 180, 445, 446, 550, 594,
595, 733, 739
Szerauc: 167, 168, 334, 335, 400,
401
Szilvassy: 506
Szkolnicki: 451
Szlachtowski: 393
Szlenkier: 98, 107, 197, 207, 208,
257, 289, 456, 475, 515, 522
Szlubowski: 649
Szlykowicz: 73
Szmidt: 743
Szmit: 239, 296
Szołayski: 510
Szostak: 277
Szostakowski: 232, 542
Szozda: 728
Szperka: 443, 594
Szpineter: 623
Szpor: 643-645
Szramkowski: 366
Sztrem: 671
Sztremer: 274
Sztuka: 157, 438
Szukszta: 266
Szulc: 696
Szułdrzyński: 468, 744
Szumiłow: 137, 252
Szurpit: 282
Szuster: 306
Szutowicz: 382
Szuyski: 49, 60
Szwede: 732
Szweycer: 29, 518
Szweykowski: 137, 248, 320, 508,
531
Szwykowski: 342, 352, 409
Szybalski: 751
Szydłowski: 491, 569, 572, 573,
627, 637, 656, 657, 659, 674,
675, 677, 685, 686, 691-694,
698, 700
Szyfter: 313
Szymandera: 464
Szymaniak: 247
Szymanowski: 189, 211, 501, 503,
637, 648, 651-656
Szymański: 52, 374, 384, 445, 550
Szymborski: 443, 594, 595
Indeks nazwisk
Szymik: 329, 388
Szyrma: 73
Szyszka: 574
Szyszko: 699
Ścibor: 91, 222, 341, 350, 407
Ścisło: 137
Śliwczyński: 169, 274, 336, 402
Śliwiński: 367, 486-488
Ślizień: 590, 591, 596
Ślusarek: 92, 223, 728
Śmiałowski: 503, 504
Środoń: 737
Światłoń: 689
Świątkowski: 112
Świątnicki: 743
Świda: 642
Świderski: 371
Świdziński: 316, 415, 651, 745
Świerczyński: 753
Świerszcz: 76, 616
Świerzyński: 730
Świeżawski: 492
Święcicki: 342, 351, 408, 647
Świętochowski: 737
Świętorzecki: 671
Świnarski: 726
Tabęcki: 398
Taczanowski: 105, 246, 449, 631
Tadeusiak: 469
Tait: 261
de Talleyrand: 85
Tamam: 666, 684
Tanton: 541
Tański: 482, 485, 486, 488
Taraszkiewicz: 190, 711
Tarchalski: 517
Targowski: 188, 698
Tarkowski: 623
Tarło: 148, 158
Tarnawiecki: 243, 244
Tarnawski: 412
Tarniewicz: 468
Tarnowski: 70, 79, 154, 155, 157,
162-165, 199, 200, 226, 229,
232-235, 360, 362, 377, 436,
443, 530, 541-544, 579-581,
605, 624, 635, 636, 696, 698
Tatarkiewicz: 693
Tatarowski: 485
Taube: 179
Tayla: 513
Taylor: 171, 338, 404, 600
Tchorznicki: 308, 309, 412, 413
Telatycki: 639
Tellecea: 219, 620
Temple: 171, 338, 404
Terlecki: 492
Terpiłowski: 304
Terzi: 535
Tetmajer: 376
Teymar: 367
Tęgoborski: 670
Thaon: 35, 526
Theodor: 326
Theus: 259
de Thibault: 432, 616
Thibault: 234, 477, 543
de Thieulloy: 439
Thomas: 85, 88, 94, 225
Thomasson: 93, 224
Thompson: 355, 742
Thullie: 524
Thun: 70
von Thurn: 85, 482
Tiapełkow: 711
Tijus: 118, 461, 462
Timboult: 74
Tłuchowski: 655
Tokarczyk: 452
Tokarewicz: 450
Tokarski: 53, 328, 387
Tokuyev: 31, 185, 369
Tollet: 512
Tołłoczko: 671
Tołstoj: 68
Tołwiński: 487
Toma: 357
Tomalski: 394
Tomaszewski: 213, 342, 351, 370,
408, 420, 428, 469, 528, 624,
696
Tomaszuk: 612
Tomczak: 752
Tomicki: 16, 585, 629
Tomik: 743
Tomiszek: 109, 134, 291
Tomkowicz: 732, 750
Tonnelier: 78
Topór: 378
Torrez: 200, 231, 580
Tournant: 575
Tracewski: 105
Trafford: 232, 233, 542
Trapla: 331, 390
Tratkiewicz: 363, 466, 687
Trauss: 331, 390
Travers: 546
Trąbicki: 317
Trembiński: 482
Trembley: 523
Trencaroff: 109, 135, 292
Trenchard: 454
Trębicki: 236, 249
Triat: 155
Trifunović: 747
Trojanowski: 53, 710, 711
779
Trollope: 432, 616
Truchlewski: 342, 351, 408
Trujillo: 164
Trus: 313
Trusiewicz: 576
Trzciński: 269, 654
Trzeciak: 105
Trzecieski: 100, 175, 307, 310, 356,
376, 664, 682
Trzeszczkowski: 643
Tugnoli: 532
Tulisow: 306
Turczyński: 394
Turek: 363, 466
Turlejski: 57
Turnitz: 398
Turno: 536
Turowski: 748
Turski: 726
Tustanowski: 374
Tuszyński: 75, 284, 541, 615
Tutka: 574
Twardowski: 256, 746
Tworek: 211
Tyczyński: 581
Tyler: 232, 233, 542
Tyliński: 355, 742
Tyrakowski: 290, 476
Tyszkiewicz: 23, 32, 37, 40, 70, 73,
93, 99, 118, 173, 186, 210-212,
224, 226-229, 235, 245-248,
250, 254, 323, 325, 360, 362,
364, 366, 367, 379, 415, 454,
466, 467, 496, 500, 510, 511,
525, 535, 587, 597, 604, 634,
740
Tyzenhauz: 130, 177, 269, 270,
495, 536, 537
d'Udekem: 80, 81
Ueberschaer: 632
Ueda: 480, 547
Ugarte: 75
Ugniewski: 303, 397
Uhrynowski: 416
Ujejski: 485, 575
Ulanowski: 375
Ulkowski: 355, 742
Ułaszyn: 282, 283, 307
Uniechowski: 607
Unrug: 581, 582, 693
Uranowicz: 340, 350, 407
Urbaniak: 695
Urbanowicz: 167, 334, 400
Urbanowski: 732
Urbański: 669, 713, 715, 753
Uria: 548
780
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Uruski: 34, 201, 216, 276, 280, 281,
423, 444, 470, 514, 521, 536,
540, 544, 613
Uszczyk: 284, 541
Uścieński: 382
Uznański: 626
Vachali: 361
Vaile: 152
Valachi: 165
Valet: 478
Valladares: 265
Vandenberghen: 303, 396
de Vasconcellos: 228
Vasquez: 594
de Vaux: 242, 243, 587
Vavra: 236, 249
Veitch: 484
Vergeres: 666, 684
Vergéres: 666, 684
Vernell: 26
Vesper: 109, 135, 292
Villani: 524
de Villegas: 626
Villeroy: 603
de Vincens: 220, 620
de Virion: 171, 172, 180-183, 322,
323
de Viron: 523
de Vleeschouwer: 89
Vogel: 553
Vogelsang: 90
de Voghel: 81
Vohmann: 88
Vowles: 237, 271
Vrhovsek: 258
de Vulpian: 603
Vyroubov: 603
Wachel: 623
Wagner: 17, 629
Walczak: 370, 428, 533
Walecki: 495
Walentowicz: 480, 547
Walewski: 31, 32, 129, 137, 184186, 190, 369, 732, 744
Walk: 161, 199, 579
Walker: 229
von Wallis: 501, 503, 621
Wallis: 501, 503
Wanat: 374, 375
Wandycz: 392
Wansart: 69, 651
Wańkowicz: 506, 515
Warchoł: 753
Wardecki: 156, 437
Wartenberg: 237, 238, 271, 272
Warzycki: 495
Wasielewski: 446, 550
Wasilewski: 56, 255, 481, 575, 730
Wasiliew: 671
van Wassenhove: 80
Wasylik: 666, 684
Waszup: 346
Waterman: 70, 227
Watters: 133, 430, 440, 458
Wawer: 55
Wawrzyniak: 267
Wazgird: 676, 685
Wąsik: 321
Wąsowicz: 91, 92, 222, 223
Wąsowski: 173, 202, 280, 323, 324,
363, 466, 544, 545, 618
Webber: 361
Weckbecker: 412
Weiher: 450
Weihrauch: 257
Weissberg: 688
Weizman: 459
Wensierski: 136, 293
Wereszczaka: 16, 628
Wertheim: 731
Werwiński: 97, 195, 287, 473
Wesołowski: 55, 208
Wessel: 627, 640
Westbladh: 247
von Weyrauch: 509
Weyssenhoff: 300
Węckowski: 507, 635
Węcławowicz: 583
Węgiel: 426
Węgierski: 717, 718
Węglarz: 490
Węgliński: 724
Wężyk: 201, 581, 719, 722, 724726, 732, 750-753
White: 519
Whitehead: 155
Whitmire: 597
Wichliński: 269, 528, 588
Wiczanowski: 305
Widorski: 261, 381
Wieczffiński: 690, 691
Wieczorkiewicz: 689
Wielopolski: 22, 23, 136, 144, 177,
186-190, 293, 581, 740
Wielowieyski: 208, 364-366, 395,
459, 576
Wierciński: 283
Wierusz: 447, 552
Wierzbiański: 385
Wierzbicki: 57, 713, 751
Wierzejski: 727
Wiesiołowski: 27, 415
Wieteska: 736
Wietrzny: 284, 541
Wiktor: 373, 392, 498
Wiktorczyk: 160, 606
Wilamowski: 216, 422, 446, 551
Wilanowicz: 187
Wilbraham: 246
Wilczyński: 374, 394, 729
von Wildenstein: 359
Wilkowski: 689
Wilks: 663, 681
Willems: 81
Williams: 106, 236, 249, 734
Wilson: 133, 250, 255, 430, 440,
458, 470, 484
Winckler: 478
zu Windisch: 216, 339, 349, 406,
422, 449
Winiarski: 395
Winiecki: 576, 654
Winogrodzki: 432
Winturski: 256
Wire: 163
Wirtemberski: 662, 680
Wisler: 686
Wisłocki: 66, 138
Wiszniowski: 392
Wiśniewski: 58, 315, 342, 352,
409, 688, 739
Wiśniowski: 105, 392
Witczak: 310
Witek: 329, 388, 576
Witkiewicz: 331, 391
Witkowski: 173, 174, 324, 494,
502, 504, 569, 729
Wize: 597
Włodek: 257, 469
Wnuk: 624
Wodzicki: 26, 72, 76, 99, 104, 218,
219, 308, 395, 414, 424, 431,
436, 501-504, 539, 540, 574577, 592, 613, 618, 619, 621,
622, 624, 626, 636, 663, 681,
732
Wodziński: 270, 639, 642, 649
Wojciechowski: 393
Wojczyński: 302, 696
Wojdyła: 181
Wojewoda: 332, 392
Wojna: 417
Wojtaszek: 77, 241, 299
Wojtek: 666, 684
Wojtkowski: 157, 438
Wojtysiak: 342, 352, 409
Wojtysiak-Rey: 343, 352, 409
Wolański: 369, 372
de Wolf: 89
von Wolff: 244
Wolfram: 236, 249, 394
Wolski: 172, 173, 320, 323, 587,
732
Wołczyński: 637
Indeks nazwisk
Wołkowicki: 20
Wołoszynowski: 368
Wołowski: 218, 425, 646
Wooley: 236, 249
Woroniecki: 104-106, 238, 296,
372, 477
Woroszkiewicz: 383
Woszczyk: 206
Woszczyn: 485
Woycicki: 157, 437, 734
Woyciechowski: 39, 96, 195
Woyczyński: 574
Woyda: 343, 352, 409
Woźniakowski: 78, 242, 278, 300,
357
Woźnicki: 318
Woźny: 28
Wójcicki: 641, 655
Wójcik: 738, 753
Wójtowicz: 321
Wrabec: 446, 551
Wray: 227
Wroczyński: 78, 242, 299
Wrona: 384, 577
Wroński: 165, 286, 382, 472
Wrzesiński: 365
Wrześniowski: 55
Wujewski: 346
Wydra: 752
Wydżga: 393, 446, 550, 576, 711
Wypchał: 328, 387
Wypich: 729
Wypyszyński: 346
Wyrobek: 286, 472
Wyrobisz: 344, 353, 410, 451
Wysocki: 343, 345, 353, 354, 410,
411, 464, 608, 749
Wysoczański: 589
Wyszyński: 640, 711
Wyżykowski: 316, 478
Xaubert: 247
Ybarra: 74, 614, 615
Yeates: 364, 525
York: 665, 683
Zabiełło: 19, 187, 414, 673, 676,
685
Zabłocki: 450, 690
Zabokrzycki: 27
Zaborowski: 80, 98, 115, 196, 288,
394, 427, 456, 463, 474
Zacała: 735
Zacharewicz: 551
Zachert: 698
Zachorowski: 642
Zagórski: 330, 369, 389, 669, 687
Zahorski: 648
Zając: 617
Zajączkowski: 19
Zajczenko: 746
Zakaszewski: 358
Zaklika: 315, 426
Zakrzeński: 184
Zakrzewski: 38, 329, 370, 388,
394, 428, 687
Zaleski: 36, 51, 58, 62, 63, 66, 128,
138, 167, 275, 317, 334, 400,
414, 588, 617, 692, 726, 727,
743
Zalewski: 748
Zalocosta: 315
Zalutyński: 179
Załęski: 483, 493
Załuski: 64, 72, 125, 141, 481, 623
Zamoyski: 18, 20, 77, 79, 84, 95,
96, 99, 107-109, 111, 130, 131,
134-137, 162, 188, 191, 192,
194, 195, 202, 203, 209, 220,
226, 232, 235-238, 241, 243,
244, 246, 248, 250-254, 259,
262-266, 269-273, 279-281,
283, 284, 291-296, 298, 308,
319, 345, 354, 360, 377, 378,
380, 387, 399, 411, 418, 433,
451, 470, 480, 508, 516, 540,
541, 544-546, 548, 586, 611,
614, 619, 662, 663, 680, 681
Zan: 300-302
Zanato: 315
Zantara: 526
Zanussi: 279
Zapałowicz: 495
Zapaśnik: 695
Zarański: 92, 223, 727
Zaraś: 465
Zaremba: 39, 96, 195
Zarifi: 356, 742
Zarin: 371, 429
Zarow: 233, 543
Zarzycki: 730
Zasieński: 343, 352, 409
Zatorski: 53
Zawadil: 273
Zawadzki: 181, 489, 647, 713, 743,
744
Zawiski: 501
Zawistowski: 451, 728, 729
Zawisza: 99, 488, 660, 661, 678
Zawłocki: 318
Zaworski: 385
Zbijewski: 359
Zboiński: 690
Zdanowicz: 726
Zdanowski: 374
Zdun: 97, 196, 288, 473
Zdziarski: 727
Zdzieborski: 731
781
Zdziechowski: 73, 216, 423, 449,
538
Zdzieński: 254, 502, 504
von Zedtwitz: 359
Zelek: 101, 312, 665, 683
Zembrzuski: 640
Zglinicki: 698
Zgórecki: 342, 351, 408
Zichy: 155
Zieleniewski: 278, 479, 498, 527
Zielfelt: 523
Zieliński: 52, 67, 206, 252, 270,
274, 344, 353, 367, 410, 465,
468, 488, 493, 546, 601, 747
Zielonacki: 694
Zielonka: 588, 744
Ziemacki: 17, 629
Ziemiński: 309
Ziemnicki: 207
Zieniewski: 34
Zierer: 598
Zięba: 54, 101, 181, 312, 588, 665,
683
Ziołecki: 313
Znaniecki: 281, 282
Zommer: 55
Zorski: 363, 466
Zubrzycki: 487
Zuchowicz: 48
Zulauf: 26
Zwoźny: 358
Zybura: 384
Zych: 306
Zyzik: 319
Żabiński: 318
Żabkiewicz: 455
Żarnowiec: 238, 296
Żarski: 327, 328, 330-332, 387,
389-391
Żebracki: 605
Żelachowski: 309
Żelazny: 97, 196, 288, 474
Żemis: 330, 390
Żeniewski: 217, 423, 539
Żeromski: 535
Żołnierczyk: 746
Żółtowski: 26, 39, 95, 108, 161,
169, 192, 193, 197, 198, 200,
201, 204-209, 230, 244, 270,
286, 287, 335, 366, 402, 472,
473, 511-513, 515, 516, 521,
544, 578, 580, 589, 598, 634
Żuk: 313
Żukowski: 258
Żurakowski: 483
Żurawski: 651
Żurkiewicz: 262, 294
782
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Żurowski: 89, 356, 501, 503, 621,
624, 745
Żychliński: 36, 275, 278, 355, 626,
741, 742
Życzkowski: 747, 748
Żygadło: 329, 388
Żylicz: 443, 593, 594
Żywczak: 58
Spis treści
783
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Województwo podlaskie i jego elita.........................................................................................7
Rodzina Tomasza Alexandrowicza, kasztelana podlaskiego.............................................11
Krąg rodzinny......................................................................................................................11
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................13
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................41
Wykorzystane źródła..........................................................................................................41
Rodzina Jana Krasnodębskiego, posła drohickiego.............................................................46
Krąg rodzinny......................................................................................................................46
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................47
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................48
Wykorzystane źródła..........................................................................................................48
Rodzina Ignacego Kuczyńskiego, posła mielnickiego.........................................................49
Krąg rodzinny......................................................................................................................49
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................51
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................51
Wykorzystane źródła..........................................................................................................58
Rodzina Wiktoryna Kuczyńskiego, posła drohickiego.......................................................60
Krąg rodzinny......................................................................................................................60
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................62
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................62
Wykorzystane źródła..........................................................................................................63
Rodzina Jana Ossolińskiego, posła drohickiego...................................................................64
Krąg rodzinny......................................................................................................................64
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................66
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................66
Wykorzystane źródła........................................................................................................120
Rodzina Józefa Ossolińskiego, posła bielskiego.................................................................125
Krąg rodzinny....................................................................................................................125
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................128
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................138
Wykorzystane źródła........................................................................................................138
Rodzina Stanisława Ossolińskiego, posła mielnickiego....................................................141
Krąg rodzinny....................................................................................................................141
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................144
Wykorzystane źródła........................................................................................................146
Rodzina Piotra Franciszka Potockiego, posła bielskiego..................................................148
Krąg rodzinny....................................................................................................................148
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................151
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................177
Wykorzystane źródła........................................................................................................553
Rodzina Adama Szydłowskiego, posła mielnickiego........................................................568
784
Marek Jerzy Minakowski — Elita podlaska
Krąg rodzinny....................................................................................................................568
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................571
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................572
Wykorzystane źródła........................................................................................................699
Rodzina Feliksa Trojanowskiego, posła bielskiego............................................................709
Krąg rodzinny....................................................................................................................709
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................710
Wykorzystane źródła........................................................................................................710
Rodzina Karola Urbańskiego, posła drohickiego...............................................................712
Krąg rodzinny....................................................................................................................712
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................714
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................714
Wykorzystane źródła........................................................................................................714
Rodzina Jana Węgierskiego, posła bielskiego.....................................................................716
Krąg rodzinny....................................................................................................................716
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................717
Wykorzystane źródła........................................................................................................717
Rodzina Kazimierza Wężyka, posła mielnickiego.............................................................718
Krąg rodzinny....................................................................................................................718
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................721
Wykorzystane źródła........................................................................................................752
Spis prenumeratorów.............................................................................................................756
Indeks nazwisk........................................................................................................................760
Spis treści..................................................................................................................................782
Spis treści
785
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska,
wiska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa)
mazowieckiego, Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Kraków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim,
Kraków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
Złożone do druku:
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Elita inflancka czyli łotewska

Elita inflancka czyli łotewska czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958) zaczynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego sta...

Bardziej szczegółowo