Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej

Komentarze

Transkrypt

Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej
Marek Jerzy Minakowski
Elita płocka
Elita Rzeczypospolitej
tom XX
województwo płockie
wraz z potomkami króla Stanisława Augusta
Dr Minakowski
Kraków 2015
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-18-7
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.minakowski.pl
Złożono do druku w marcu 2015
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Województwo płockie i jego elita
7
Województwo płockie i jego elita
Województwo płockie było jednym z trzech województw mazowieckich. Po­
dział Mazowsza wynikał z czasu, gdy dana część Mazowsza została wcielona do Koro­
ny, zaś kształt tych województw był efektem wcześniejszych działów wewnątrz rodzi­
ny Piastów Mazowieckich.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
W chwili śmierci króla polskiego, Kazimierza Wielkiego (1370 r.), Mazowsze było nie­
zależnym państwem, w całości pod rządami księcia Ziemowita III Trojdenowica. Po
nagłej śmierci (w na przełomie lat 1461/2) braci Władysława II i Siemowita VI, synów
Władysława I (wnuka rzeczonego Ziemowita III) ich scheda została podzielona: część
na południe od Wisły włączono do Korony jako województwo rawskie, zaś część pół­
nocną (z Płockiem i Mławą) odziedziczył ich daleki kuzyn, Janusz II (jego dziad, Bole­
sław, był stryjecznym bratem Władysława I, a najbliższym męskim krewnym Janusza
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
II i wspomnianych braci Władysława II i Ziemowita VI był wspomniany Ziemowit III:
prapradziad Janusza II a pradziad Władysława II i Ziemowita VI).
Po nagłej i bezdzietnej śmierci Janusza II w r. 1495 jego Księstwo Płockie po­
winno było trafić do brata, księcia m.in. Warszawy, Konrada Rudego, jednak przewa­
ga militarna sąsiedniej Polski była tak wielka, że książę warszawski musiał skapitulo­
wać i oddać Płockie królowi polskiemu. Zresztą i tak ostatni syn Konrada zmarł w
1526 r. bezpotomnie, a jego siostra Anna nie była w stanie obronić niepodległości swej
ojczyzny. Ostatnimi fragmentami historycznego Mazowsza, jakie trafiły do Korony,
były wschodnie jego tereny zagarnięte w XIII i XIV wieku przez Litwę, a inkorporowa­
ne do Korony wraz z całym województwem podlaskim w 1569 r.
Choć inkorporację Mazowsza Płockiego i Warszawskiego dzieliło jedynie 31
lat, wydarzenia zaszłe w tym czasie miały wpływ bardzo ważny: w czasie tym wpro­
wadzono ustrój parlamentarny (1505 r.) i skodyfikowano prawo Korony (statut Łaskie­
go z 1506 r.). O ile więc województwo mazowieckie (czyli część Mazowsza inkorporo­
wana w 1526 r.) zachowała swoje własne prawa („Excepta mazowieckie”), o tyle woje­
wództwo płockie (także wcześniej włączone rawskie) stało się pod względem praw­
nym integralną częścią Korony.
Miasto Płock, leżące nad Wisłą, było jedną z najstarszych stolic Polski. W płoc­
kiej katedrze spoczęli ostatni władcy niepodzielonej Polski: książęta Władysław I Her­
man i Bolesław Krzywousty oraz wnuk Krzywoustego i dziadek Łokietka w jednej
osobie – Konrad Mazowiecki. Tymczasem część północna województwa była w śre­
dniowieczu pograniczem ziem polskich i częstokroć stała w ogniu w wyniku wojen z
sąsiednimi Prusami, a później Krzyżakami. Na pograniczu tym, zwłaszcza na północ
od rzeki Wkry (część ta zwana była ziemią zawkrzeńską), książęta mazowieccy two­
rzyli osiedla wojskowe poprzez wydzielanie fragmentów puszczy swoim wojskowym
w zamian za obowiązek obrony kraju. Surowe warunki i duża przestrzeń prowadziły
do wysokiego przyrostu naturalnego, zaś brak innej ludności (chłopów) i majątku do
jej zatrudnienia powodował, że z czasem ludność ta tworzyła gęstą sieć osad o podob­
nej nazwie (przysiółków), w którym ludność nosiła to samo nazwisko. Niektóre gałę­
zie tych rodzin z czasem awansowały społecznie (zwłaszcza dzięki wojnom i działal­
ności publicznej) i zlały się z dawnym możnowładztwem mazowieckim.
W ziemi zawkrzeńskiej woj. płockiego, kilka kilometrów na wschód od Mła­
wy, leżą wsie Szydłowo i Szydłówko, skąd wyszła rodzina Szydłowskich herbu Lu­
bicz. Jeden z nich, urodzony w 1705 Kajetan Teodor, był ostatnim wojewodą płockim.
Ale nie tylko – był także teściem samego króla! Nie wiadomo na pewno, czy legal­
nym, bo nie udało się odnaleźć aktu małżeństwa Stanisława Augusta z Elżbietą z Szy­
dłowskich Grabowską, ale skoro para ta żyła razem i miała dzieci, a wersja o ich mor ­
ganatycznym małżeństwie jest dość rozpowszechniona, ewentualny brak formalizacji
niewiele zmienia.
Skoro zaś znalazły się tu (po dziadku, Teodorze Szydłowskim) wszystkie dzie­
ci króla i Elżbiety, to nie zaszkodziło umieścić tu całego potomstwa króla i jego braci,
których i tak w którymś z tomów umieścić by należało (król niewątpliwie był człon­
kiem Sejmu Wielkiego, ale jako osobny stan nie reprezentował żadnego z województw
ani nawet prowincji – trudno więc byłoby znaleźć inny tom z tej serii, w którym moż ­
na by go wraz z potomstwem umieścić bez wątpliwości).
Województwo płockie i jego elita
9
Poza królem, którego wymieniamy na początku:
1) król polski Stanisław August Poniatowski [7.8.83],
kolejni przedstawiciele województwa płockiego w Sejmie Wielkim to sześciu sena­
torów(w nawiasach kwadratowych sygnatury wg archiwum autora):
2)
3)
4)
5)
biskup płocki Krzysztof Hilary Szembek [dw.16616]
wojewoda płocki Teodor Szydłowski [7.8.73] (akces 29 X 1788)
kasztelan płocki Maksymilian Bruno Sierakowski [12.312.54] (akces 16 X 1788)
kasztelan raciąski Ksawery Zboiński [6.802.100] (po śmierci Sierakowskiego
awansował na kasztelanię płocką)
6) kasztelan raciąski Tadeusz Antoni Mostowski [dw.16953] (akces 6 XII 1790, po
awansie Zboińskiego na kasztelanię płocką)
7) kasztelan sierpecki Kajetan Mlicki [dw.53726]
W Izbie Poselskiej woj. płockie miało ośmiu reprezentów:
- w wyborach w r. 1788 wybrani zostali:
8)
9)
10)
11)
cześnik zawkrzeński Józef Bońkowski [2.12.5]
sędzia ziemski zawkrzeński Bartłomiej Mazowiecki [le.2233.3.1]
podczaszy raciąski Jan Rościszewski [psb.18714.8]
szambelan JKM Antoni Zieliński [sw.13783]
- w wyborach w r. 1790 zaś:
12)
13)
14)
15)
Ignacy Jeżewski [9.64.166]
podczaszy płocki Bartłomiej Krajewski [12.239.25]
szambelan JKM Antoni Wessel [sw.85490]
generał wojsk koronnych Jan Zieliński [sw.950]
Widzimy tu 15 osób, noszących 14 różnych nazwisk (Bońkowski, Jeżewski,
Krajewski, Mazowiecki, Mlicki, Mostowski, Poniatowski, Rościszewski, Sierakowski,
Szembek, Szydłowski, Wessel, Zboiński, Zieliński).
Czy mamy tu zatem 15 (względnie 14) osobnych rodzin, składających się ra­
zem na elitę płocką? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jed­
nak nie: prawie wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną
dużą rodzinę, w której każdy z każdym jest jakoś powiązany. Do chwili oddania do
druku niniejszego tomu nie udało się znaleźć powiązań jedynie z rodziną posła Anto­
niego Wessla.
Brak szambelana Wessla w genealogii jest zapewne głównie wynikiem tego, że
polskie opracowania genealogiczno-heraldyczne nie dochodziły nigdy do litery „W”.
Wiemy, że był on wnukiem Waleriana Wessla h. Rogala, który 12 VI 1748 awansował z
urzędu sędziego ziemskiego zakroczymskiego na urząd kasztelana sierpskiego. Wcze­
śniej był prawdopodobnie podsędkiem zawkrzeńskim (jest takowy wymieniony w Bi­
bliografii Estreichera t. III 21, s. 398). Nie udało się jednak dotąd ustalić, jak Walerian
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
spokrewniony był choćby z Franciszkiem Wesslem, który w latach 1716-24 był
kasztelanem zakroczymskim. Jest to jednak według wszelkiego prawdopodobieństw
ta sama rodzina.
Pozostali stanowią dowodnie jedną rodzinę – elitę płocką, której skład osobo­
wy i losy poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Jan Englert (1943-), Loda Halama (1911-1996), Zbigniew Cybulski
(1927-1967);

dziennikarze: Adam Boniecki (1934-), Andrzej Woyciechowski (1946-1995),
Bohdan Tomaszewski (1921-), Jacek Woźniakowski (1920-2012), Jan Cieński
(1965-), Janusz Atlas (1949-2010), Jerzy Baczyński (1950-), Michał Szułdrzyń­
ski (1980-), Tadeusz Fredro-Boniecki (1943-), Tomasz Łubieński (1938-);

filozofowie: Władysław Tatarkiewicz (1886-1980);

historycy: Andrzej Paczkowski (1938-), Janusz Pieniążek (1931-), Seweryn
Uruski (1817-1890), Zofia Włodek (1925-);

literaci: Andrzej Bursa (1932-1957), Jan Potocki (1761-1815), Zbigniew Herbert
(1924-1998);

ludzie morza: Józef Unrug (1884-1973);

malarze: Jacek Malczewski (1854-1929), Wojciech Gerson (1831-1901);

muzycy: Grzegorz Turnau (1967-);

politycy przedrozbiorowi: Stanisław August Poniatowski (1732-1798);

politycy dziewiętnastowieczni: Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Jan Goet­
z-Okocimski (1864-1931), Leon Skorupka (1822-1875);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993), Stanisław Grabski
(1871-1949);

politycy powojenni: August Zaleski (1883-1972), Ryszard Reiff (1923-2007);

politycy współcześni: Anna Radziwiłł (1939-2009), Jacek Taylor (1939-);

prawnicy: Jacek Taylor (1939-);

przedsiębiorcy: Jan Götz (1815-1893), Jan Kulczyk (1950-), Stanisław Tyczyń­
ski (1958-);

uczeni nauk biologicznych: Włodzimierz Dzieduszycki (1825-1899), Zdzisław
Raabe (1909-1972);

uczeni nauk medycznych: Andrzej Biernacki (1903-1963);

uczeni nauk społecznych: Aleksander Moldenhawer (1840-1909), Edward
Taylor (1884-1964), Henryk Galle (1872-1948), Jan Lubomirski (1826-1908), Jan
Województwo płockie i jego elita
11
Rozwadowski (1867-1935), Józef Łepkowski (1826-1894), Józef Potocki (18621922), Stanisław Grabski (1871-1949), Stefan Komornicki (1887-1942), Tadeusz
Sinko (1877-1966), Wacław Lednicki (1891-1967), Władysław Tatarkiewicz
(1886-1980);

uczeni nauk ścisłych: Andrzej Sołtan (1897-1959), Józef Wierusz-Kowalski
(1866-1927);

wojskowi: Dezydery Chłapowski (1790-1879), Henryk Dembiński (17911864), Józef Poniatowski (1763-1813), Ludwik Kicki (1791-1831).
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Rodzina Józefa Bońkowskiego, posła
płockiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Józef Bońkowski poseł 1788 (woj. płockie; cześnik zawskrzyński).
Jego rodzicami byli Walenty Bońkowski † Unieck
czyńska [2.12.3: Bon.].
[2.12.2: Bon., Leg., Zr1]
i Marianna Pią­
Dziadkiem ze strony ojca był Jan Bońkowski h. Brodzic [2.12.1: Bon.], babki nie znamy.
Dziadkowie ze strony matki nie są znani.
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 7 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. ROŚCISZEWSKI Piotr Paweł (XVIII w.) podstoli przasnyski, sędzia ziemski
ciechanowski, poseł (PSB t. 32 s. 281) - od żony 4 os.
2. LASOCKI Adam (zm. 1796) poseł, kasztelan sochaczewski (PSB t. 16 s. 535) od siostry 4 os.
3. NARZYMSKI Jakub Florian (1690-1759) poseł, wojewoda czernihowski (PSB t.
22 s. 581) - od żony 5 os.
4. RADZICKI Józef (ok. 1715-1793) podkomorzy zakroczymski, poseł, członek
Rady Nieustającej (PSB t. 30 s. 39) - od żony 5 os.
5. ROŚCISZEWSKI Franciszek Ignacy (ok. 1710-1782) poseł, kasztelan sierpski
(PSB t. 32 s. 277) - od żony 5 os.
6. FISZER Franciszek (1860-1937) zwolennik filozofii radykalnego idealizmu (PSB
t. 7 s. 20) - od żony 6 os.
7. KRAJEWSKI Jan Chryzostom (1714-1781) kasztelan płocki (PSB t. 15 s. 109) od żony 6 os.
8. KRASIŃSKI Kazimierz (1725-1802) oboźny wielki koronny (PSB t. 15 s. 184) od żony 6 os.
9. MORTĘSKI Ludwik (zm. 1615) wojewoda pomorski i chełmiński (PSB t. 22 s.
11) - od żony 6 os.
10. NARZYMSKI Stanisław (1719-1779) poseł, kasztelan ciechanowski (PSB t. 22 s.
584) - od żony 6 os.
11. NOSARZEWSKI Jan (ok. 1755-1823) poseł na Sejm Czteroletni (PSB t. 23 s. 211)
- od żony 6 os.
13
Rodzina Józefa Bońkowskiego, posła płockiego
12. OSTRORÓG Sędziwój (ok. 1568-1624) działacz różnowierczy kasztelan (PSB t.
24 s. 523) - od żony 6 os.
13. PRZYJEMSKI Tomasz (1749-1802) poseł, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
(PSB t. 29 s. 187) - od żony 6 os.
14. RADZICKI Antoni (ok. 1685-1748) sędzia ziemski zakroczymski, poseł (PSB t.
30 s. 38) - od żony 6 os.
15. ROŚCISZEWSKI Jan (ok. 1740- po 1806) podczaszy raciąski, chorąży sierpski,
poseł (PSB t. 32 s. 279) - od żony 6 os.
Potomkowie bezpośredni
Józef Bońkowski h. Brodzic † po 19 III 1808 [2.12.5: Bon., Leg., Zr2, Zr3]
× 27 IX 1776 Pałuki Zofia Bogdańska † po 19 III 1808 [mi.1695: Zr3] (rodzice: Adam Bog­
dański h. Prus † ok. 1761 [1.1232.79: Bon., Leg., Zr3, Cz.] i Ositta Karniewska z Karniewa
Kościelnego h. Dąbrowa * ok. 1737 † 8 II 1787 Czarnocinek [mi.1641: Zr3, Cz., Zr4])
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. Kazimierz Bońkowski [2.12.36: Bon., Zr5]
1. Gabriel Bońkowski [2.12.34: Bon.]
× Agata Goszczyńska [2.12.35: Bon.]
a) Izydor Bońkowski [2.12.33: Bon.]
b) Marianna Bońkowska [sw.445457: Zr4]
× 1814 Góra (pow. płocki) Jan Wirzbicki [sw.445454: Zr4] (rodzice: Stefan Wirzbicki
[sw.445455: Zr4] i Katarzyna Kołczyńska [sw.445456: Zr4])
c) Feliks Bońkowski † 1883 Płock [2.12.32: Bon., Zr4]
× 1836 Radzymin (pow. płoński) Łucja Karwowska † 1899 Płock [sw.440783: Zr4] (ro­
dzice: Feliks Karwowski [sw.440784: Zr4] i Małgorzata Wrońska [sw.440785: Zr4])
2. Karol Bońkowski [2.12.4: Bon.]
3. Michał Bońkowski [2.12.6: Bon.]
1. Piotr Celestyn Bońkowski [2.12.11: Bon.]
a) Aleksander Bońkowski [2.12.29: Bon., Leg.]
× 1797 Lubraniec Marianna Turska [2.12.30: Bon.]
1. Józef Bońkowski [2.12.27: Bon., Leg.]
2. Roman Bońkowski [2.12.28: Bon., Leg.]
b) Leon Bońkowski [2.12.25: Bon., Leg.]
× Marianna Zborowska [2.12.26: Bon.]
1. Aleksander Bońkowski * 1815 [sw.124205: Zr5]
× 1840 Zofia Kowalska * 1820 [sw.124206: Zr5]
a) Aleksander Teofil Bońkowski * 14 II 1841 Potok Wielki † 1912
[sw.124207:
Zr5]
× Marianna Złotkiewicz * 1850 † 25 IX 1868 Przybysławice [sw.124208: Zr5]
× 18 IV 1869 Potok Wielki Marianna Mohaupt * 1848 † 1918 [sw.124209: Zr5]
14
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
1. Stanisława Petronela Bońkowska * 26 V 1872 [sw.145095: Zr5]
2. Edward Bońkowski [sw.124210: Zr5]
3. Józef Bońkowski [sw.124211: Zr5]
× Franciszka Nowaczek * 28 III 1901 † 14 IX 1985 poch. Warszawa, cm.
Komunalny Północny na Wólce Węglowej, kwatera W-III-14, rząd 3, miej­
sce 8 [sw.214541: Zr5]
a) Halina Bońkowska * 24 VIII 1925 † 30 III 1977 Lublin [sw.214542: Zr5]
× Bogdan Holeszowski * 6 IX 1922 † 25 XII 2004 [sw.214543: Zr5]
1. Andrzej Waldemar Holeszowski * 13 V 1946 Będzin [sw.214544: Zr5]
× Zofia N. * 15 IX 1958 [sw.214545: Zr5]
a) Halina Holeszowska * 18 III 1989 [sw.214546: Zr5]
2. Wojciech Holeszowski * 25 V 1952 [sw.214547: Zr5]
× Bogumiła N. * 22 I 1956 [sw.214548: Zr5]
a) Joanna Holeszowska * 13 V 1981 [sw.214549: Zr5]
b) Karolina Holeszowska * 21 X 1982 [sw.214550: Zr5]
c) Adam Holeszowski * 7 VI 1985 [sw.214551: Zr5]
d) Marek Holeszowski * 7 VI 1985 [sw.214552: Zr5]
3. Leszek Holeszowski * 9 I 1954 [sw.214553: Zr5]
× Małgorzata N. † 1 IX 2007 [sw.214554: Zr5]
a) Milena Holeszowska * 11 XI 1980 [sw.214555: Zr5]
b) N. N. [sw.214556: Zr5]
4. Karol Bońkowski * 1882 † 3 VII 1941 Lublin [sw.124212: Zr5]
× Maria Żurawska [sw.124213: Zr5]
a) Jerzy Bońkowski * 1917 Lublin † 1921, bezpot. [sw.124214: Zr5]
b) Krystyna Wiktoria Bońkowska * 23 XII 1922 Lublin [sw.124215: Zr5]
× Czesław Józef Hemperek * 20 I 1919 Lublin † 9 III 1974 Lublin
[sw.124216: Zr5]
1. Elżbieta Krystyna Bońkowska * 1 IV 1944 Lublin [sw.124217: Zr5]
× Marek Miernik * 1940 [sw.124452: Zr5]
a) Maciej Miernik * 18 IX 1976 [sw.124453: Zr5]
× Beth McNally [sw.145108: Zr5]
1. Kir Miernik [sw.145111: Zr5]
2. Lockla Miernik [sw.145109: Zr5]
3. Madison Miernik [sw.145110: Zr5]
b) Beata Miernik * 16 IX 1978 [sw.124454: Zr5]
× 8 XII 2008 Dave Paull * 28 VI 1978 [sw.145113: Zr5]
2. Andrzej Grzegorz Hemperek * 18 IX 1945 Lublin [sw.124218: Zr5]
3. Ryszard Wiktor Hemperek * 27 VII 1948 Wałbrzych [sw.124219: Zr5]
× 26 XII 1970 Ewa Pieczątka * 30 VIII 1950 [sw.145114: Zr5]
a) Justyna Elżbieta Hemperek * 18 VI 1977 [sw.145116: Zr5]
× 24 VII 2004 Jolanta Maria Potaczek * 8 III 1964 Zakopane [sw.145115:
Zr5]
c) Adam Bońkowski † 1972 [sw.124220: Zr5]
× Janina N. [sw.145091: Zr5]
1. Jan Bońkowski [sw.145092: Zr5]
× Ewa N. * 1948 † 2003 [sw.145117: Zr5]
794
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
i Izabela Tekla Miecznikowska h. Pobóg * ok. 1813 Oblin, pow. żelechowski †
15 XII 1890 poch. Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 178, rząd 4, miejsce
1,2,3: Kropiwniccy [inw. 1359] [12.442.168: Bon., Leg., PSB, Zr14])
6. Eufrozyna Amalia Górska * 17 VIII 1844 Chrostkowo † 1 X 1900 poch. Ra­
dom, cm. parfii św. Wacława, 4B/2/3, grób 4570 [sw.298507: Zr4]
× Tadeusz Pągowski [sw.298508: Zr4]
c) Karol Zieliński * 1812 † 1827, bezpot. [sw.14061: Zr2, Zr4]
d) Stefania Zielińska * 1813 † 1854 poch. Skępe, klasztor Bernardynów [sw.14064:
Zr2]
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. Romuald Zieliński * 9 X 1737 [sw.14197: Zr2, ]
2. Róża Zielińska * 1736 [sw.14198: Zr2]
3. Marianna Zielińska † 1751, bezpot. [sw.14199: Zr2]
4. Jadwiga Zielińska † 1759, bezpot. [sw.14200: Zr2]
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z po­
tomstwem
1. Katarzyna Wilczewska † 18 III 1753 Grajewo [sw.15715: Zr3]
2. Maciej Józef Wilczewski * 2 III 1750 Leniewo par. Narew [sw.15717: Zr3]
× Katarzyna Wąsowska [sw.15718: Zr3]
1. Antoni Sylwester Ignacy Wilczewski * 21 X 1787 † 1834 [sw.15719: Zr3]
× Antonina Anna Boniecka * 1796 [sw.15720: Zr3] (rodzice: N. Boniecki [sw.15721: Zr3] i
Magdalena Chrzanowska [sw.15722: Zr3])
a) Franciszek Stanisław Józef Wilczewski * 6 IV 1815 Grajewo [sw.15723: Zr3]
b) Aleksander Józef Kajetan Wilczewski * 31 III 1817 Wołgostawiec † 1896 War­
szawa poch. Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 39, rząd 1, miejsce 15: Broni­
sław Sakowicz [inw. 16538] [sw.15724: Zr3]
× Melania Wojtkiewicz * 1829 † 1913 Warszawa poch. Warszawa, cm. Powąz­
kowski, kwatera 39, rząd 1, miejsce 15: Bronisław Sakowicz [inw. 16538] [sw.15725:
Zr3, Zr4]
1. Leokadia Anna Wilczewska * 1855 Wierstak † 1927 poch. Warszawa, cm. Po­
wązkowski, kwatera 39, rząd 1, miejsce 15: Bronisław Sakowicz [inw. 16538]
[sw.348900: Zr4]
× 13 VI 1872 Warszawa, par. św. Krzyża Bronisław Ludwik Sakowicz * 1843 Bro­
dy † 1887 poch. Warszawa, cm. Powązkowski, kwatera 39, rząd 1, miejsce 15:
Bronisław Sakowicz [inw. 16538] [sw.348901: Zr4] (rodzice: Eugeniusz Sakowicz
[sw.348902: Zr4] i Józefa Jankiewicz [sw.348903: Zr4])
3. Jan Wilczewski † 1792 [sw.15726: Zr3]
Rodzina Jana Zielińskiego, posła płockiego
795
× Domicella Kruszewska [sw.15727: Zr3] (rodzice: Józef Kruszewski h. Awdaniec
[sw.15728: Zr3] i Marianna Leżańska [sw.15729: Zr3])
1. Barbara Wilczewska [sw.15730: Zr3]
× Adam Michał Bagieński [le.50.10.2: Leg., Zr3, Zr4] (rodzice: Maciej Bagieński h. Śle­
powron [1.292.28: Bon., Leg.] i Kunegunda Mniewska [sw.247512: Zr4])
4. Stanisław Wilczewski [sw.15732: Zr3]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 30 (i uzup. w t. I i Uzupełnień): Aleksandrowiczowie v. Alexandrowiczowie z przydomkiem Witold
h. Własnego
— t. I s. 74: Bagieńscy v. Bagińscy h. Ślepowron
— t. III s. 80: Chrapowiccy h. Gozdawa
— t. IV s. 70: Damięccy h. Dąbrowa z Damięt, w powiecie ciechanowskim i ostrołęckim
— t. IV s. 193: Dembińscy v. Dębińscy h. Nieczuja z Dembian, w powiecie sandomierskim parafii Obrazów
— t. IV s. 237: Dembowscy v. Dębowscy h. Jelita
— t. IV s. 270: Dębiccy v. Dembiccy v. Dęmbiccy h. Gryf z Dębicy, w powiecie pilznieńskim
— t. V s. 80: Dulscy h. Przegonia z Dulska, w powiecie świeckim
— t. V s. 150: Działowscy h. Prawdzic z Działowa (von Salendorf), w województwie chełmińskiem
— t. V s. 181: Dzierżanowscy h. Grzymała z Dzierżanowa, w ziemi nurskiej
— t. V s. 337: Gadomscy h. Rola z Gadomca v. Gadomia, w ziemi ciechanowskiej
— t. VI s. 22: Gembarzewscy vel Gębarzewscy vel Gemborzewscy z Gembarzewa, w pow. radomskim
— t. VI s. 73: Glinkowie h. Trzaska z Glinek, w ziemi rożańskiej
— t. VI s. 257: Górscy h. Bożawola
— t. VII s. 28: Grabscy h. Pomian z Grabi, w powiecie brzeskim
— t. VII s. 211: Gutowscy h. Różni
— t. IX s. 90: Józefowiczowie-Hlebiccy h. Leliwa
— t. X s. 134: Klimaszewscy h. Jastrzębiec
— t. X s. 147: Klottowie v. Klotowie v. Klothowie h. Własnego
— t. XI s. 291: Kossakowscy h. Ślepowron przydomku Korwin
— t. XII s. 62 (i uzup. w t. XII): Koziebrodzcy v. Koziobrodzcy h. Jastrzębiec z Koziebród, w powiecie raciąż­
skim
— t. XII s. 184: Krasińscy h. Ślepowron przydomku Korwin z Krasnego, w ziemi ciechanowskiej
— t. XII s. 254: Krauzowie
— t. XII s. 306: Kropiwniccy h. Sas z Kropiwnika, w ziemi przemyskiej, w powiecie stryjskim
— t. XIV s. 96: Lescy h. Własnego zwanego Gończy z Leszcza pod Toruniem
— t. XIV s. 301: Lipkowscy h. Brochwicz
— t. XIV s. 392: Lityńscy h. Sas z Lityni v. Litynia v. Letynia, w ziemi przemyskiej, powiecie drohobyckim
— t. XV s. 20: Lubeccy książęta h. Własnego
— t. XV s. 56: Lubomirscy h. Drużyna (Śreniawa bez krzyża) z Lubomierza, w powiecie szczyrzyckim
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz Tabli­
ce, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Bagieński v. Bagiński h. Ślepowron
— Górski h. Boża Wola
— Kropiwnicki h. Sas
— Miecznikowski h. Pobóg
796
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
— Nałęcz h. Nałęcz
— Narbutt h. Trąby
— Nosarzewski h. Dołęga
— Proszkowski h. Łada
— Romocki h. Ślepowron
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr2: Gustaw i Jan Zielińscy, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich Rodziny
Zielińskich herbu Świnka, Toruń 1880-81
Zr3: Genealogia Wilczewskich h. Trzy Radła - www.wilczewski.com.pl
Zr4: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2015
Zr5: Przynależność herbowa na podstawie tego, że jego potomkowie posługiwali się herbem Dołęga
Zr6: Materiały p. Adama A. Pszczółkowskiego w archiwum autora z lat 2007-2015
Zr7: Wywody kanoników katedralnych płockich wypisane przez Adama Pszczółkowskiego z Akt kapituły
katedralnej płockiej (sygn. 8-25), http://www.przodkowie.com/varia/kanonicy.php
Zr8: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr9: Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-1931
Zr10: Genealogia Tyzenhauzów od p. Oktawii z Pietruskich Szarskiej
Zr11: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlach­
ty Polskiej t. XV-XVII)
Zr12: Lech T. Jabłoński, Z dziejów Nosarzewskich herbu Dołęga z Ziemi Zawkrzańskiej, Warszawa 2001
Zr13: Materiały p. prof. Michała Wojciechowskiego na podstawie niepublikowanych materiałów jego ojca,
prof. Bronisława Wojciechowskiego w archiwum autora z lat 2009-2014
Zr14: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr15: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2015
Zr16: Materiały p. Konrada Lubeckiego w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr17: Materiały p. Mikołaja Radziwiłła w archiwum autora z lat 2006-2015
Zr18: Materiały p. Javiera Sosnowskiego w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr19: Materiały p. Maksymiliana Bylickiego w archiwum autora z roku 2011
Zr20: Przynależność herbowa na podstawie tego, że jego potomkowie posługiwali się herbem Pobóg
Zr21: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr22: Materiały p. Michała Bispinga w archiwum autora z lat 2007-2015
Zr23: Materiały p. Michała Szułdrzyńskiego w archiwum autora z lat 2007-2014
Zr24: Materiały p. Jacka Jarnuszkiewicza w archiwum autora z lat 2008-2014
Zr25: Materiały p. Sławomira Olczyka w archiwum autora z lat 2009-2013
Zr26: Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000
Zr27: Lista 14 tys. 113 oficerów i funkcjonariuszy państwowych, którzy zostali zamordowani w Katyniu,
Charkowie, Twerze i Miednoje, awansowanych 11 listopada 2007
Zr28: Materiały p. Huberta Łąckiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr29: Materiały p. Jerzego Narbutta w archiwum autora z roku 2012
Zr30: Materiały p. Teresy Konstanciuk w archiwum autora z roku 2012
Zr31: Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2000
Zr32: Materiały p. Ewy Sieczko w archiwum autora z lat 2008-2014
Zr33: M.J. Minakowski, baza genealogiczna najbliższej rodziny
Zr34: Materiały p. Iwony z Kurzątkowskich Ciemieckiej w archiwum autora z lat 2006-2014
Zr35: Materiały p. Barbary z Jasickich Zwierzyk w archiwum autora z lat 2009-2013
Zr36: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr37: P. Gałkowski, Genealogia ziemianstwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin 1997
Zr38: Materiały p. Juranda Sękowskiego w archiwum autora z lat 2007-2014
Zr39: Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warsza­
wa 1932-1935
Rodzina Jana Zielińskiego, posła płockiego
Zr40: Materiały p. Elżbiety Malanowskiej w archiwum autora z roku 2013
Zr41: Materiały p. Michała Kwileckiego w archiwum autora z lat 2007-2014
Zr42: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2014
Zr43: Materiały p. Józefa Andrzeja Puzyny w archiwum autora z lat 2006-2014
Zr44: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr45: Materiały p. Jerzego Augustyna Drozdowskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr46: Materiały p. Marii Izabelli ks. Lubomirskiej w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr47: Materiały p. Wiktora Orzeszki w archiwum autora z lat 2006-2008
Zr48: Materiały p. Teresy Mohl-Machowskiej w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr49: Teki Dworzaczka: regesty z akt grodzkich i ziemskich, metryk i gazet zebrane przez Włodzimierza
Dworzaczka i opublikowane na CD przez Bibliotekę Kórnicką PAN
Zr50: Materiały p. Renaty Korotkiewicz w archiwum autora z roku 2009
Zr51: Materiały p. Aleksandry Piętak w archiwum autora z lat 2010-2014
Zr52: Materiały p. Elżbiety Szczuki w archiwum autora z lat 2011-2014
Zr53: Genealogia Sumińskich od p. Iwony Kurzątkowskiej
Zr54: Materiały p. Jacka Łowińskiego w archiwum autora z lat 2008-2013
Zr55: Materiały p. Marty Nalazek w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr56: Materiały p. Witolda Świerczewskiego w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr57: Kazimierz Reychman, Szkice genealogiczne, Warszawa 1936
Zr58: A. Śródka, P. Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich, Ossolineum, Wrocław 1983
Zr59: Materiały p. Andrzeja Zachwiei w archiwum autora z lat 2005-2009
Zr60: Materiały p. Andrzeja Kistelskiego w archiwum autora z roku 2013
797
798
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Spis prenumeratorów
(Stan z lutego 2015)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Sejmowa, Warszawa
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Bylicki Maksymilian, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Görlitz, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Hamburg
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Spis prenumeratorów
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Kozłowski Krzysztof, Bydgoszcz
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
799
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa egz
2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Polska Wspólnota Heraldyczna, Jelenia
Góra
Poniński Krzysztof, Szczecin
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
800
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Ptak Marek, Szczecin
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Ritter von Schlesinger Fundacja, Mona­
chium, Niemcy
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Smurawa Marzenna, Pyzdry
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szelewicz Sławomir, Warszawa
Szpunar Janusz Michał, Poznań
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa egz
2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Ponikiew
Włodkowski Robert, Piła
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
Indeks nazwisk
801
Indeks nazwisk
Abłamowicz: 549
Abramek: 526
Abramowicz: 419, 421, 436, 727
Adamczyk: 362
Adamiecki: 54
Adamski: 367, 432, 433
Adamus: 403, 686
Aebi: 457, 590
Agopian: 177, 265, 271, 276, 556
Agraval: 641
Akinis: 49
Aksamit: 288, 289, 612
al Bader: 279
Alam: 71
Albrecht: 257
Aleksandrowski: 396
Alessandro: 244
Alexander: 321, 461
Alherdingk-Thijm: 521
Alméras: 262, 441
Alvarez: 637
Amadeo: 609
Amor: 249
Amos: 150, 293
Anderko: 67
Anderson: 228, 540
Andrault: 380
Andrieu: 162
Andrychowski: 179, 277
Andrzejaczek: 50
Andrzejewski: 322, 637
Angelotti: 198
Antczak: 139
Antkowiak: 721
Antoszewski: 29, 30
Apolinarski: 68
Apovian: 600
Aragon: 699
Aranda: 111
Arias Gutierrez: 279
Arlet: 394
Armon: 73
Arnander: 320
Arndt: 84
Arnoux: 117
Arsapin: 200
Arscott: 577
Ast: 38
Atlas: 394
Audouard: 745
Auerbach: 176, 275
Auguste: 118
Augustin: 355
Augustyniak: 68, 489, 493
Augustynowicz: 757
Aulich: 498
Autour: 76
Avagadro: 614
Axel: 156, 299
Axelstad Petersen: 212
Aymon: 202, 203
Babik: 728
Babiński: 259
Bacewicz: 392
Bachleda: 702
Bachmiński: 196
Bachora: 773
Baczyński: 41
Badawi: 78
Badeni: 35, 427, 631, 632, 701, 702,
713
Badura: 323
Bagieński: 16, 29, 30, 43, 795
Bagiński: 43
Bagniewski: 56
Baile: 77
Bajkowski: 654
Baldassari: 198
Baldwin: 133
Baliński: 30, 379
Ballaux: 599
Balski: 786
Baltayan: 151, 294
Bałaban: 578, 782
Banak: 212
Banaszak: 74
Banaszczak: 585
Banaś: 364
Bancroft: 272, 724
Bandel: 437
Baning: 458
Baran: 431, 722, 731
Baranowicz: 392
Baranowski: 235
Barański: 379, 432, 613
Barbetti: 477
Barczyński: 84, 288, 611
Bardi: 204
Bardziński: 354, 355, 380, 739
Bardzki: 739
Barfuss: 368
Bargiełowski: 34
Barker: 245, 265, 271, 556
Barłóg: 499
Barnowski: 180
Barrett: 448, 458
Barski: 773
Bartczak: 563
Barthelke: 753
Bartmański: 547
Bartoli: 138
Bartołd: 76
Bartoszewski: 360, 563
Bartoszko: 378
Basiński: 40
Basma: 566
Basztoń: 475
Batko: 708
Baudard: 202, 203
Baude: 166
Bauknecht: 49
Baumbach: 227, 539
Baworowski: 158, 221, 237, 311,
390, 451, 576, 602
Bayo: 527
Bącalski: 499
Bączkowski: 21, 604, 605, 624, 696
Bądzyński: 432
Bąkowski: 16, 500, 548
Beaubien: 219
Beaulieu: 577
Beckmann: 147, 678
Becskerhazy: 587
Beczkiewicz: 490
Bednarkiewicz: 524
Bedyński: 375
Beer: 201
Bejma: 76
Bek: 488
Belfquih: 674, 693
Bell: 775
Bełżecki: 500
Bénéveni: 112
Benisławski: 438
Bennett: 513
Bentivoglio: 243
Bentkowski: 421
Berdowski: 371
Bereśniewicz: 711
Berezowski: 572
Berger: 561
Bergomi: 674, 693
Berkiewicz: 50
Berlew: 314
Berman: 722
Bernard: 203
Bernat: 708
Bernhardt: 161, 162
Berski: 785
802
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Berthon: 135
Bertrand: 630
Besby: 527
Bessert: 84
Będkowski: 174, 288, 289, 611,
612
Bęski: 740
Białkowski: 86
Białobrzeski: 70
Białoń: 73
Białoszyński: 72
Białozor: 216, 240
Bibby: 595
Bibesco: 116
Biedermann: 716
Biegalski: 363
Biegała: 650
Biegański: 40, 72, 73
Biegun: 260
Biela: 67
Bielański: 347
Bielecki: 39
Bielicki: 77, 563
Bieliński: 223, 631, 648
Bielski: 449, 450, 451, 595, 726
Bieńkowski: 318, 319, 366, 371,
524
Bierling: 458
Biernacki: 392, 566
Biernat: 402, 498, 686
Biernawski: 478
Bierzyński: 411, 437, 438, 451
Biesiekierski: 34, 736, 737, 739,
740
Bieszk: 561
Bigot: 204
Bilicki: 258
Binder: 731
Bisecki: 467
Bisialski: 650
Biskupski: 641
Bisping: 401, 551, 618, 629, 640,
684, 685
Björklund: 290
Blacharski: 652
Black: 580
Blakeslee: 409, 473, 484
Blanc: 125
Blankstein: 514
Blixt: 787
Bloch: 362
Blondeau: 725
Blore: 314
Blot: 589
Blymer: 575
Bławdziewicz: 145, 676
Błeszczyński: 377
Błociszewski: 370
Błotniak: 604
Bniński: 87, 89, 90, 91, 176, 266,
267, 268, 274, 288, 358, 359,
360, 365, 366, 476, 552, 553,
559, 583, 584, 611, 619, 622,
713, 714, 719
Bober: 390
Bobiński: 512, 516, 576
Bobowski: 467
Bobrowski: 35, 596
Bocheński: 234, 318, 324, 325, 621,
622, 705, 719
Bocian: 45, 50
Bociański: 260
Bocti: 143
Boczkowski: 349
Bodek: 78
Bodisco: 115, 116
Bogacz: 157, 300
Bogatko: 66
Bogatyński: 642
Bogdanowicz: 574
Bogdański: 13, 43
Bogucki: 435
Bogusławski: 154, 297, 319, 320,
393
Bogusz: 75, 432, 435, 436, 492, 736
Boguszewski: 218
Bogut: 467
Bohdanowicz: 367, 641
Bohomolec: 184
Bohuszewicz: 752
Bojakowski: 84
Bojanowicz: 577
Bojanowski: 33, 158, 221, 493
Bojkowicz: 478
Bokow: 642
Boldireff: 130
Boltze: 481
Bołeyko: 320
Bonaparte: 243
Bond: 448, 458
Bone: 320
Boneo: 607
Boniecki: 16, 110, 389, 407, 408,
409, 410, 472, 473, 484, 794
Bonnin: 245
Bono: 201
Bońkowski: 12, 13, 14, 15, 16, 17,
784
Boratyński: 396
Borawski: 572
Borch: 330, 558, 619
Borejsza: 240
Borewicz: 165
Borkiewicz: 39
Borkowski: 32, 324, 357, 392, 423,
522, 621
Borodzicz: 716
Borowski: 38, 45, 51, 174, 400,
403, 404, 405, 443, 465, 570,
571, 580, 683, 687, 688, 689
Borremans: 487
Borsuk: 565
Bortkiewicz: 420
Boruciński: 208
Borusiński: 376
Borzewski: 620, 697, 745, 746, 748,
750, 751, 756
Borzęcki: 86, 88, 213
Bosari: 699
Boski: 414, 775, 776
Bouckaert: 645
Bouctot: 244
Boufał: 775
Bouniol: 167
Bourbon: 145, 226, 227, 228, 538,
539, 540, 600, 601, 677
Bournisien: 80
Bourrié: 152, 294
Bours: 285
Bouteloup: 246
Boyer: 421
Bozo: 80
Bóbr: 280
Brabant: 118
Brachman: 477
Bracht: 615
Bradish: 575
Brandely: 167
Branicki: 80, 119, 125, 126, 143,
169, 175, 242, 251, 254, 258,
264, 266, 270, 272, 274, 316,
399, 406, 412, 440, 459, 551,
552, 555, 582, 592, 672, 683,
689, 690, 722
Braun: 615
Bréart: 245
Brennan: 598
Breza: 357, 745
Briere: 205
Brincken: 391
Brink: 461
Brisland: 210
Brocke: 149, 292
Brodzikowski: 706
Bromirski: 20, 63, 243, 714
Bromowicz: 47, 53
Broniewski: 772
Bronikowski: 39, 238, 435, 728
Broniowski: 434
Bronville: 630
Brousseau: 118
Brudnicki: 755
Brudzyński: 377
Brühl: 398
Indeks nazwisk
Brunhes: 117
Brunicki: 601
Brunnow: 208
Brusiło: 444
Brygiewicz: 393
Brykczyński: 220, 221, 370
Bryła: 36, 37
Brzeski: 66, 793
Brzezicki: 755
Brzeziecki: 72
Brzeziński: 96, 146, 388, 521, 677,
708
Brzęcki: 479
Brzoskwinia: 433
Brzostowski: 410
Brzozowski: 122, 123, 131, 142,
160, 223, 325, 449, 460, 461,
586, 587, 701, 718, 719, 736,
758
Bubna: 330, 546
Bucholc: 651
Buczacki: 645
Budny: 94
Budryk: 711
Bufnoir: 199
Bugała: 466, 470
Bugno: 585
Bukar: 419
Bukowczyk: 374
Bukowiecki: 361, 362, 603, 744
Bukowski: 33, 211, 745
Buldańczyk: 444
Bułharyn: 356, 363
Buńka: 478
Buonafine: 317
Burba: 452
Burchan: 565
Burchardt: 76
Burda: 42
Burgos: 264, 270, 556
Burleigh: 90, 714
Bursa: 622
Burzyński: 164, 196
Busse: 93, 94, 95, 97, 115
Butel: 462
Butkiewicz: 775
Buxhoevden: 128
Buxhoeveden: 128
Bykowski: 515
Bylicki: 721, 722, 782, 783, 784
Bystram: 475, 476
Bystrzanowski: 78
Bystrzycki: 79, 360
Byszewski: 123, 233, 236
Cachro: 48, 53
Caillot: 287, 610
Calil: 228, 540
Calmeyn: 129
Camilión: 594, 608
Canonge: 205
Cantini: 578
Carabba: 138
Caradonti: 609
Carakehian: 283
Carbon: 561
Carcano: 245
Caro: 612
Caron: 121, 125
Carralon Morales: 279
Carranza: 111
Carre: 575
Carton: 674, 675, 692, 693
Castagne: 361
Cayron: 615
Cegielski: 354, 575, 784
Celiński: 437, 737, 739
Cellary: 752
Cendrowski: 212
Centurione: 143
Cercha: 724
Cetner: 307
Chalandon: 138
Chalanson: 133
Chambrette: 76
Chan: 489, 490
Chapman: 448, 458, 459
Charaszkiewicz: 98
Charczewski: 183
Charpy: 215, 218
Château: 269, 554
Chatin: 247
Chawryluk: 725
Chądzyński: 630, 639
Chełkowski: 77, 526, 588, 710
Chełmicki: 372, 672, 691, 696
Chełmiński: 183
Chevrillon: 263, 442
Chiang: 284
Chilesottich: 172
Chimiak: 523
Chleboś: 231, 544
Chlewiński: 452, 453
Chłapowski: 73, 74, 358, 518, 566,
573, 574, 607, 623, 624, 625,
712, 732, 742, 743
Chłopicki: 240, 572
Chłopik: 324
Chmielewski: 87, 346, 347, 348,
349
Chmieliński: 48
Chmielnicki: 241
Chmielowski: 699
Chmurzyński: 524
Chobrzyński: 48
Chodakowski: 788
Chodecki: 347
803
Chodkiewicz: 216, 408, 425, 454,
463, 464, 466, 471, 482, 486,
489, 492, 493, 494, 559, 560,
620
Chodkowski: 76
Chodoire: 518
Chodorowski: 368
Chodynicki: 773
Chodźko: 196, 197, 198, 199, 201,
202, 203, 206, 207, 331
Choiński: 239
Chojka: 466
Chojnacki: 93
Chojnowski: 452
Chomętowski: 500
Chomiński: 184
Chorobik: 721
Chorzemski: 81
Chosia: 466
Chowaniec: 547, 704
Chowańczak: 212
Chrapowicki: 164, 240, 464, 465,
467, 468, 469, 472, 483, 781
Christiani: 355, 356
Christin: 639
Christowa: 373
Chromy: 47, 53
Chrostowski: 468, 469
Chrzanowski: 81, 82, 428, 548,
635, 773, 794
Chrząszcz: 707
Chudek: 258
Chwalibóg: 32, 33, 34, 35, 42, 43,
379, 429, 431, 432, 433, 434,
435, 496
Chwalko: 144, 168
Chylewski: 89
Chyłka: 477
Chyra: 468
Ciasnocha: 94
Cichocki: 76, 195, 196, 344, 345
Cichorzewski: 21, 624, 695
Cichowski: 632
Ciechanowicz: 717
Ciechanowiecki: 354, 465, 620
Ciechanowski: 389
Ciecierski: 344
Cielecki: 85, 712, 732, 733
Cieński: 447, 448, 449, 458, 459
Ciepiela: 488
Cieszkowski: 411
Cieślak: 731
Cieślar: 589
Cieśliński: 29
Cissowski: 95, 696
Ciszewski: 89
Cizeron: 203
Clark: 575
804
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Claux: 206
Clementine: 331
Codet: 261, 440
Codino: 609
Coffin: 79, 80
Cojocarette-Tabarce: 566
Collins: 513, 680
Colomb: 674, 692
Cooper: 469
Coppo: 196
Cormeray: 199
Cornish: 532, 535
Coté: 121
Courbion: 286
Courtine: 232, 544
Cowan: 424
Crawford: 207
Crenshaw: 775
Cresoni: 160
Creutz: 227, 539
Cross: 775
Crowley: 574
Crump: 702
Csengő: 283
Cumberledge: 145, 676
Custer: 575
Cuypers: 476
Cybulski: 34, 372, 514, 784
Cygański: 343
Cygielski: 368
Cyprysiński: 625
Cywiński: 380, 566, 721
Czachowski: 87, 353
Czacki: 439, 453, 621
Czaja: 433
Czajka: 344
Czajkowski: 45, 50, 51, 93, 96
Czamarka: 784
Czapski: 110, 121, 170, 356, 357,
486, 547, 640
Czarkowski: 141, 163, 437, 520,
744
Czarliński: 84, 85
Czarnecki: 85, 312, 489, 493, 560,
774, 775
Czarniecki: 146, 236, 677, 679, 723
Czarnocki: 745
Czarnołuski: 500
Czarnomski: 592
Czarnowski: 79, 149, 183, 292,
378, 414, 528, 707, 708, 773,
774, 775
Czartoryski: 112, 133, 134, 135,
136, 155, 156, 192, 226, 227,
228, 231, 232, 250, 252, 287,
298, 299, 321, 323, 326, 327,
404, 423, 430, 431, 532, 536,
538, 539, 540, 541, 543, 544,
586, 587, 610, 688, 718, 720,
722, 723, 783
Czaykowski: 673, 692
Czecz: 773
Czeczel: 77, 78
Czeczot: 476, 591
Czeczott: 735
Czedekowski: 673, 691
Czekierski: 391
Czernicki: 79, 375, 529
Czernikiewicz: 753
Czerski: 413, 433, 438, 771
Czerwiński: 318, 528, 712, 732
Czetwertyński: 119, 120, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
148, 152, 167, 170, 171, 175,
180, 181, 273, 274, 291, 295,
314, 407, 453, 456, 578, 591,
592
Czosnowski: 24, 241, 342, 585,
602, 741
Czyrkowski: 360
Czyż: 492
Czyżyk: 364
Ćtwierniewicz: 528
d’Englesqueville: 201
Dajek: 712, 733
Dalak: 44, 50
Daleszyński: 394
Dalewski: 517
Dalgleish: 564
d'Almont: 263, 442
Dangas: 246
Dangel: 512, 518, 527
Daniec: 231, 544
Daniel: 447
Danielak: 704
Danielewicz: 30
Daniłowski: 389
d'Arnauld: 306
Darowski: 49
Daszewski: 153, 171, 295, 296, 747
Daszkiewicz: 99, 213, 215, 216,
217, 491
Daszkowski: 481
Dauchez: 118
Daun: 436, 729
d'Aurelle: 625
Davies: 637
Dawidow: 97
Dąbrowski: 79, 93, 155, 178, 276,
298, 323, 396, 408, 419, 470,
495, 704, 743
Dąbski: 639
Dąmbski: 32, 39, 69, 95, 99, 359,
366, 375, 391, 565, 737, 740
de Agramonte: 135
de Aspe: 249
de Barrigue: 607
de Bartillat: 624, 625
de Beaupoil: 421
de Bellefeuille: 218
de Bonis: 32
de Bontemps: 303, 785
de Borchgrave: 315
de Bourqeney: 244
de Bourqueney: 244
de Boynes: 94
de Boysson: 263, 442
de Brabant: 615
de Branville: 630
de Breyne: 315
de Cadier: 166
de Canniere: 725
de Canon: 306
de Canon de Ville: 306, 307
de Castellane: 126, 175, 253, 273
de Castro Pinto Sunion: 161
de Chavagnac: 247
de Christen: 142
de Collalto: 134
de Decker: 615
de Duparty: 717
de Failly: 616
de Ferrier: 247
de Fine: 599
de Fortis: 115
de Fournas: 581, 625
de Geoffre: 601
de Giarauvel: 372
de Gramlich: 750
de Guirard: 242
de Haes: 248
de Halleux: 616
de Hartensfels: 391
de Hemptinne: 616
de Hue: 518
de Krauz: 88
de La Béraudiere: 246
de
la
Fontaine
und
d'Hamoncourt-Unverzagt:
283
de la Fuente: 254
de La Grange: 348
de la Maussaye: 239
de la Rovere: 457, 582, 590
de La Selle: 201
de Langle: 430
de Lantsheere: 315
de Laqueuille: 331
de Larminat: 166
de Laval: 464
de Lavedan: 261, 440
de Liedekerke: 724, 725
de Liguori: 585
de Louvencourt: 249
Indeks nazwisk
de Löwenthal: 421
de Lozano: 600
de Maere: 480
de Maigret: 247, 248
de Male: 655
de Margerie: 261, 440
de Maud'Huy: 245
de Molo: 464
de Moncada: 210
de Montault: 308
de Montbreton: 308
de Morny: 244
de Nicod: 115
de Noailles: 412
de Orléans: 228, 540
de Picciotto: 228, 540
de Polavieja: 229, 327, 541
de Pottelsberghe: 615
de Pret-Roose: 129
de Rangel: 146, 677
de Rasse: 450, 595
de Reydet: 744
de Reyff: 216, 219
de Reynold: 216, 219
de Ricci: 243
de Riquet: 247
de Rothschild: 462
de Sainte-Aldegonde: 245
de Saint-Hilarie: 581
de San: 615
de Schoutheete: 136, 326, 628, 734
de Segnin: 599
de Sejournet: 315
de Séjournet: 315
de Spirlet: 614
de Stoeckl: 281
de Talleyrand: 310
de Terris: 202
de Thibault: 450, 595
de Vaux: 289, 301, 562
de Villegas: 617
de Villeneuve-Bargemon: 206
de Vincens: 601
de Virion: 466, 469, 470, 472, 483
de Viron: 129
de Vleeschouwer: 315
de Voghel: 615
de Vulpian: 581
de Wolf: 314
de Ytureguei y Orbegoso: 254
de Yturregui: 254
Decazes: 421
Decuyper: 646
Dederko: 331
Deere: 162
Deghellinck: 129
Dehn: 82
del Carill: 607
del Pilar Fernandez: 549
Delamare: 462
Delejewski: 792
Delvolvé: 247
Demalle: 655
Dembiński: 42, 132, 136, 137, 314,
322, 326, 344, 395, 403, 404,
406, 456, 490, 495, 496, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 591,
687, 688, 689, 702, 782
Dembowski: 232, 233, 303, 429,
627, 711, 717, 718, 724, 726,
732, 733, 736, 770
Demeure: 480
Demkow: 701
Denis: 215, 218
Dequidt: 205
Deręgowski: 361
Dernałowicz: 140, 371, 416, 417,
432, 523, 530, 747
Derszniak: 667
des Acres: 245
des Neiges: 725
Deskur: 558
Desmedt: 645
Desrosiers: 147, 602, 678
Deym: 185, 329
Dębczyński: 260
Dębicki: 356, 436, 719, 729, 790
Dębski: 594, 608, 653, 709
di Savoia: 312, 600
Diarioly: 231, 543
Diehl: 429
Digeon: 331
Dimicz: 548
Diriart: 202
Długokęcki: 772
Długołęcki: 346
Dłuski: 235
Dmochowski: 522
Dmowski: 360
Dobiecki: 395
Dobrosielski: 497
Dobrowolski: 393, 403, 433, 687
Dobrski: 389, 412
Dobrzański: 627, 628, 734
Dobrzelewski: 726
Dobrzyński: 213
Dobulewicz: 111
Docherty: 564
Dokoupil: 210
Doliński: 378, 643
Domagalski: 36
Domański: 757
Domaradzki: 182
805
Domarańczyk: 149, 291
Domider: 705
Donadello: 166, 167
Donhefner: 172
Donimirski: 85, 260, 261, 344
Donnelly: 211
Dore: 129
d'Ornano: 279
d'Ornellas: 135, 229, 327, 541
Dorniak: 606
Dorosiewicz: 319
Dorosz: 583
Dorpowski: 535
Dorr: 377
Doruchowski: 79
Dorynek: 260
Douay: 243
Doublet: 247, 248
Douglas: 599
Dowbor: 237, 394
Dowbor-Baczyńska: 394
Dowgiałło: 34, 216, 222, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 493, 577
Downarowicz: 329
Drechny: 723
Drecki: 123, 389
Drewniok: 405, 688
Drewnowski: 653
Drexler: 288, 611
Droga: 723
Drohojowski: 280, 593
Droste: 401, 685
Drozdowicz: 635
Drozdowski: 414, 415
Drużbacki: 529
Dryżyński: 39
du Bois: 129
du Castel: 286
du Plantureux: 607
Dubanowicz: 583
Dubicki: 706
Dubno: 98
Dubois: 114
Dubrawski: 498
Duc: 204
Dudek: 480
d'Udekem: 614, 615
Dudziński: 498
Duflos-Rodix: 578, 782
Dumas: 176, 275
Dumortier: 118
Dundas Grece: 704
Dunicz: 378
Dunin: 74, 116, 401, 436, 453, 685
Dunlop: 450, 595
Dupin: 118
Dupuch: 202
Durand: 265, 270, 556
806
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Durieu: 625
Durodié: 265, 270, 556
Durski: 370
Dussler: 246
Duszyński: 374
Duval: 589
Duvigneau: 177, 275, 276, 286,
675, 694
Dwernicki: 75, 137, 177, 276
Dworzaczek: 377
Dworzecki: 235
Dyczka: 36
Dygat: 154, 297, 461, 462
Dyna: 154, 296
Dynowski: 561
Dziadosz: 647
Działowski: 20, 22, 128, 560, 566,
623, 694, 695, 696
Działyński: 304, 351
Dzianott: 347
Dziarkowski: 726
Dzieduszycki: 133, 134, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
221, 298, 426, 445, 447, 448,
718
Dziedzic: 284
Dziekoński: 301, 562, 588
Dzierzbicki: 56, 236, 395, 396
Dzierżanowski: 141, 281
Dzierżek: 398
Dziewanowski: 751, 756, 757, 788
Dziewoński: 97
Dziewulski: 792, 793
Dzięciołowski: 155, 298
Eberhardt: 725
Echaust: 498, 499
Edenholm: 119
Egan: 438
Eggly: 290
Ehrenberg: 109
Eisler: 444
Ekiert: 717
Eldbacher: 370
Elianowski: 362
Elizalde: 409, 473, 485
Ellie: 130
Eloy: 245, 263, 443
Elster: 547
Eltz: 391
Emert: 645
Engelhardt: 125, 251, 494
Engeström: 746, 748
Englert: 642
English: 313
Entress: 575
Eperlein: 100
Epitalon: 204
Epsztein: 563
Eremia: 132
Erlington: 206
Esquenat: 577
Esterhazy: 404, 688
Esterházy: 306
Esteves: 249
Eulau: 78
Evans: 228, 540
Ewart: 469
Exartier: 702
Exel: 356
Eychhorn: 716
Eyries: 111
Fabisiak: 493
Fabjański: 123
Fabricottii: 134
Fafius: 77
Fairbairn: 81
Falkowski: 93, 471, 482
Farinholt: 235
Fatio: 262, 441
Faveris: 247
Favre: 231, 544
Fazeli: 674, 693
Fedorowicz: 237
Felczyński: 135
Feldmann: 757
Fenner: 450, 595
Fernándes: 600
Ferster: 699
Fery: 614
Festeticz: 389
Ficek: 477
Fiedorow: 716
Fiedotjew: 428
Field: 409, 474, 485
Figaszewski: 498
Figgins: 412
Fijałkowski: 433, 434, 782
Filiński: 211
Filiol: 166
Filipczyk: 744
Filipoff: 70
Findeisen: 173, 286
Fisch: 264, 270, 556
Fitting: 551
FitzGibbon: 211
Fiuk: 772
Flaczyński: 39
Flamandzki: 614
Flieger: 318
Flipot: 569
Florczak: 39
Florczyk: 574
Florkiewicz: 301, 558
Fołek: 597
Fonton: 112
Foray: 117
Forster: 206
Fournier: 231, 543
Fox: 679
Frabboni: 138
Fraget: 329
François: 79, 529
Frandlucha: 560
Frankin: 82
Franklin: 580
Frankowski: 237, 423, 426
Fraser: 702
Frączek: 289, 612
Fredro: 159, 570, 571
Freyer: 343, 457
Frezer: 83, 84
Friedmutter: 173
Friedrich: 481
Frimu: 786
Froger: 196
Frydrych: 793
Fryze: 20
Fudakowski: 133, 471, 472, 482,
483, 565
Fuest: 468
Fuławka: 415
Furman: 431
Gac: 182
Gadalla: 679
Gaedo: 182
Gaigal: 564
Gaj: 41
Gajewski: 20, 21, 22, 389, 623, 624,
695, 696, 731, 746
Gajkowski: 525
Galata: 638
Galica: 322
Galiński: 69, 730
Galipeau: 409, 473, 484
Galle: 70
Gallon: 203
Gałczyk: 638, 639
Gałczyński: 63, 367, 380
Gałecki: 79
Gałuszka: 722
Gamot: 242
Ganowicz: 636
Gańczakowski: 347
Garapich: 597
Garbarczyk: 283
Garbiński: 380
Garbowski: 100
Garbula: 755
Garcia: 600
García: 229, 327, 541
Garcia-Solar: 445
Garczyński: 21, 695
Garland: 744
Garliński: 396
Indeks nazwisk
Garran: 331
Garrigues: 202
Garwoliński: 434
Gasztowt: 16
Gaszyński: 349
Gauthier: 518
Gautier: 172, 203
Gawlik: 560
Gawor: 702
Gawroński: 396
Gądek: 735
Gąsienica: 702
Gąsiorowski: 41, 280, 515, 533,
622
Gąsowski: 512, 515
Gąssowski: 512, 513, 514, 515, 516
Gebethner: 647
Gembart: 55, 680
Gembarzewski: 782
Gembicki: 386
Geniusz: 712, 733
Gepner: 368
Gerlach: 76
Gerlicz: 715
Germain: 167
Gerson: 516
Gettlich: 594
Gębski: 584
Ghika: 150, 293
Giemza: 30, 31
Gierłowicz: 414
Gierych: 721
Gierymski: 239
Gieysztor: 550
Giger: 283
Gil: 347
Gillespie: 146, 677
Gilski: 346
Girard: 314
Giraudet: 79
Girtler: 322, 587
Giselbrecht: 118
Giża: 550
Giżycki: 66, 399
Glanowski: 638
Glass: 81
Glauch: 468
Glinka: 643, 781
Gliński: 171, 566, 572, 644, 681
Gliszczyński: 681
Glunde: 49
Głębocki: 66
Głogowski: 546
Głowacki: 424
Głowacz: 374
Głowienkowski: 85
Głuchowski: 494
Głuski: 436
Gniazdowski: 147, 672, 673, 679,
691
Gniewosz: 673, 692
Goch: 415
Gockowski: 97
Goczałkowski: 69
Goddard: 244
Godin: 315
Godlewski: 110, 111, 182, 519, 520
Goeldner: 793
Goffaux: 646
Gogolewski: 42
Goj: 655
Gojski: 100
Gokieli: 15
Golcz: 99, 373, 755
Goldfeder: 363
Goldman: 349
Goldsmith: 82
Golicyn: 494
Goliński: 34, 37, 488, 720, 721,
722, 783
Golnik: 157, 300
Golski: 99
Golubiewski: 15
Gołębiak: 547
Gołębiowski: 30, 31
Gołowkin: 308
Gołuchowski: 390, 576
Gombrowicz: 222
Gomez: 262, 442
Gonzalez: 609
Goodrich: 246
Gorayski: 215, 443, 444, 445
Gorczakow: 580
Gordon: 150, 292
Gordon of Wardhouse: 600
Gordziałkowski: 576, 591
Gorse: 246
Gorski: 164, 170, 400, 403, 488,
683, 687, 738
Gortschakow: 227, 539
Goryniewski: 432
Gorzeński: 379, 431
Gorzkowski: 71, 577
Gosiewski: 144, 168, 169, 767
Gosk: 74
Gostomski: 772
Gostyński: 85
Goszczyński: 13
Gościcki: 654
Goślicki: 745
Götz: 700, 701, 703, 707
Gotzman: 549
Goumard: 404, 571, 687
Gowland: 609
Góra: 415
Góral: 231, 543
807
Górczyński: 403, 686
Górnik: 604
Górski: 73, 365, 388, 397, 568, 569,
570, 655, 715, 755, 791, 793,
794
Grabarczyk: 478
Grabdziński: 389
Grabianowski: 416
Grabiński: 436, 670
Grabkowski: 389
Graboś: 259
Grabowski: 36, 94, 222, 224, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 304, 345, 356, 357,
373, 419, 420, 491, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 619,
750, 776
Grabski: 30, 47, 53, 81, 82, 528,
755
Graczyk: 238
Graham: 412
Grajnert: 523, 525
Gralewski: 647
Grant: 239
Gratkowski: 634
Graystone: 98
Grąbczewski: 44, 50
Grącki: 476
Greatwitch: 263, 442
Green: 514
Greindl: 180
Greloff: 324
Grelowski: 95
Grewiński: 283
Grey: 445
Griaznow: 475
Griffith: 206
Griffiths: 301, 562
Griggs: 197
Grocholski: 122, 153, 158, 170,
171, 172, 173, 174, 176, 220,
221, 222, 275, 285, 289, 296,
424, 490, 491, 612, 622
Groda: 232, 544
Grodek: 527
Grodzicki: 16, 371, 522, 523, 524,
525, 526, 527
Grodziecki: 729
Grodziński: 518, 727
Gromnicki: 134, 176, 177, 266,
271, 272, 275, 276, 286, 430,
557, 675, 694
Gronczewski: 772
Gronkiewicz: 578
Grönlund: 321
Gros: 223
Grosvenor: 680
Grot: 499
808
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Groth: 753
Grothus: 285
Grotowski: 750
Gruda: 49
Grudziński: 354, 475, 535, 782
Gruszczyński: 468, 738
Gruszkiewicz: 231, 543
Grzegorzewski: 144, 168
Grzesik: 478
Grzeszczuk: 650
Grzybowski: 221, 349, 500
Grzymiński: 522
Gualmini: 166
Gubrynowicz: 160
Gudel: 40
Guegnand: 405, 689
Guerin: 203
Guerre: 150, 293
Guerrier: 199
Guibourgé: 181
Guichard: 247
Guimaraes: 445
Guirard: 242
Guiselin: 561
Gujski: 737
Gumienny: 238
Günther: 47, 53, 183
Gunventurk: 231
Gurowski: 549
Gutakowski: 535, 545, 546
Gutkowski: 521
Gutowski: 33, 39, 632, 786, 788
Guventurk: 231, 544
Guyon: 624
Guyonnet-Dupérat: 204
Guzowski: 41
Györy: 165
Gzowski: 89, 322
Habermann: 653
Haigney: 234
Hajduga: 182
Halama: 354, 575
Halicki: 477
Halik: 30, 31
Hall: 475
Haller: 33, 494, 559, 560, 620, 754
Halpert: 143, 462
Hałuszczyński: 141
Haman: 393
Hamilton: 221
Hański: 307, 419
Harasimowicz: 38
Harkness: 282
Haro: 249
Harris: 358, 462
Hartingh: 239
Hartmajer: 577
Hartman: 775
Harvey: 151, 294
Hasse: 460
Haudos: 625
Hauke: 480, 488
Hausbrandt: 420
Havel: 549
Hawkes: 585
Hayes: 197, 574
Heathcote: 416
Hecker: 213
Hederman: 263, 442
Hedley: 206
Heid: 310
Heinzel: 183
Hejmo: 735
Helak: 32
Helbich: 753
Helbing: 70
Helcel: 379, 429
Heller: 371
Hemling: 494
Hemperek: 14
Henley: 675, 676, 694
Herbert: 162, 282
Herbst: 268, 553
Herburt: 673, 692
Herman: 200
Hermann: 162
Hernod: 179, 278
Hero: 607
Hertzka: 307
Herve: 262, 441
Hervé-Bazin: 205
Heski: 312
Hess: 428
Heybowicz: 433
Heydel: 78, 445, 446, 447, 602,
648, 727
Hintz: 96, 97
Hipnar: 705
Hiszpański: 715, 716
Hłasko: 414
Hłopaski: 130
Hodler: 283
Hoeke: 363
Hoffman: 303, 377, 549, 712, 791
Hoffmann: 157, 300
Hofmann: 150, 293
Hofmokl: 260
Holc: 459
Holeszowski: 14
Hollanek: 449
Hollender: 436, 729
Holley: 249
Hołowiński: 348
Hołyński: 254, 280
Homar: 600
Hombeck: 460
Homolacs: 330
Hondorff: 339
Hoppe: 171
Hopping: 513
Horain: 770
Horodyński: 147, 678
Horodyski: 548, 549
Horwatt: 489, 573
Hosley: 228, 540
Hottinguer: 261, 440
Hourd: 155, 298
Houssin: 285
Houyvet: 202
Howe: 310
Howell: 268, 553
Hrodyński: 33
Hryniewiecki: 735
Hua: 118
Hudson: 578, 782
Hueffner: 727
Hueyo: 612
Hugot-Berville: 135
Hulanicki: 343
Hulewicz: 100, 430, 569
Hülsen: 105
Humann: 138
Humański: 740
Humnicki: 718
Hunt: 81
Husarzewski: 145, 670, 671, 690
Huszcza: 41
Huyle: 204
Huzarski: 784
Idziak: 162
Ignatowicz: 524, 588, 701
Ihun: 282, 418, 790
Ike: 711
Iliński: 430, 438, 439
Ilski: 424
Iłowiecki: 369
Iłowski: 28
Imbeault: 151, 294
Insadowski: 16
Iossa: 580
Irlik: 149, 291
Isler: 269, 554
Iwaniak: 402, 686
Iwanicki: 634, 635
Iwanowski: 21, 214, 217, 622, 624,
695
Iwańczyk: 379
Iwański: 283, 284, 386, 596, 610,
627
Izbicki: 32
Iżycki: 630
Jabłkowski: 514, 771
Jabłonowski: 22, 308, 309, 330,
344, 421, 422, 443, 445, 447,
Indeks nazwisk
449, 451, 452, 458, 463, 486,
487, 546, 567, 595, 671, 696
Jabłoński: 33, 96, 237, 651
Jachowicz: 374
Jachymski: 374
Jackowski: 517, 730, 731
Jackson: 141, 172
Jacob: 152, 295
Jacobs: 210
Jacqmot: 616
Jacquet: 150, 293
Jaczyński: 69, 77, 79, 80, 81, 82,
528, 529
Jaesche: 612
Jagieła: 638
Jagmin: 373, 375
Jagniński: 22, 696
Jagodziński: 584
Jakacki: 91, 714
Jakimowicz: 208
Jakóbowski: 67
Jakubek: 258
Jakubiak: 523, 525, 526
Jakubiszyn: 521
Jakubowski: 76, 655, 785
Jałowiecki: 38
James: 460
Janasz: 520
Janc: 712, 733
Janda: 754, 755
Janiak: 390
Janicki: 754
Janiczek: 641
Janier: 166
Janiszewski: 728
Jankiewicz: 325, 794
Jankowiak: 94
Jankowski: 38, 212, 287, 345, 436,
462, 469, 489, 493, 525, 594,
608, 610, 729, 745
Janowski: 162, 322, 572, 587
Janssen: 220, 615
Janta: 67, 151, 294
Januszewski: 365, 397, 636
Januszkiewicz: 222, 633, 635
Januszowski: 16
Jaraczewski: 90
Jarnuszkiewicz: 124, 172
Jarochowski: 83, 87, 88
Jarosz: 735, 754
Jaroszewski: 15, 54
Jaroszyński: 311, 399, 400, 401,
402, 403, 405, 407, 410, 571,
683, 684, 685, 686, 687, 689,
690
Jarski: 418, 790
Jaruzelski: 34
Jarzembowski: 86
Jarzymowski: 650
Jarzyński: 207
Jasieński: 223, 366, 632
Jasiński: 239, 427, 700
Jasionowicz: 324
Jaskulak: 431
Jaskulski: 377
Jastrzębowski: 527
Jastrzębski: 36, 85
Jaszyk: 84
Jaśkiewicz: 467, 470, 472, 483
Jaworowski: 436, 726, 727, 728,
729, 730, 757, 758
Jaworski: 180, 267, 275, 288, 553,
611, 643, 700, 716
Jaźwiec: 650
Jaźwiński: 747, 771
Jedinak: 203
Jednowski: 359
Jegliński: 178, 277
Jehannot: 624
Jeleniewski: 729
Jeleń: 325
Jeleński: 213, 217, 260, 491, 636
Jelnicki: 100
Jelski: 467, 642
Jełowicki: 354, 355, 470, 499, 649
Jenkins: 418, 790
Jenner: 281
Jerôme: 318
Jeszka: 374
Jewett: 197
Jezierski: 222, 348, 349, 433, 436,
489, 528, 738, 742
Jeznach: 174
Jeżewski: 18, 20, 389, 390, 642,
694, 713
Jędrzejczak: 497
Jędrzejowicz: 362, 363, 583
Jędrzejowski: 784
Jodko: 253, 254, 342
Jokiel: 497
Joly: 118
Jonkajtys: 222
Jonsson: 179, 278
Jooris: 315
Jordan: 98, 99, 303, 304, 405, 569,
688
Josinky: 200
Jousselin: 625
Jórski: 196
Józefczyk: 68
Józefowicz: 160, 709, 784
Jóźwiak: 390
Jukiel: 321
Jukowski: 397
Jundziłł: 196, 207, 213, 214, 216,
219, 223
809
Jung: 80
Juraszek: 365
Jurczyński: 215
Jureko: 721
Jurgielewicz: 159
Jurkiewicz: 206
Juszczak: 478
Juszkat: 372, 524
Kacprzak: 142, 238
Kaczara: 638
Kaczkowski: 367, 368, 388
Kaczmarek: 70
Kaczmarkiewicz: 257
Kaczorowski: 433
Kaczyński: 516
Kadłubowski: 489, 493
Kajs: 257
Kalinowski: 93, 319, 529
Kaliński: 38
Kaliski: 594, 608
Kalisz: 29, 633
Kalkstein: 73, 694
Kalmus: 154, 297
Kałagieorgij: 90
Kałamajski: 378
Kałędkiewicz: 637
Kałuża: 702
Kałużyński: 97
Kałwa: 139
Kamcik: 739
Kamecki: 161
Kamela: 774
Kamieniecki: 630
Kamieński: 399, 416, 476, 747
Kamiński: 140, 362
Kamionko: 523
Kamocki: 231, 435, 436, 437, 543,
728, 729, 772
Kanan: 133
Kania: 363
Kaniak: 162
Kanigowski: 654
Kantor: 76, 347
Kantorski: 499, 645
Kański: 371
Kapocyński: 17
Karasiak: 444
Karasiński: 31
Karczewski: 48, 377, 390, 395,
396, 523, 648, 726
Kargol: 212
Karlik: 74
Karłowski: 54, 69, 71, 727
Karmarczyk: 479
Karnicki: 309, 724
Karniewski: 13, 346, 349, 776
Karnkowski: 515, 667, 696, 697,
746, 751
810
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Karpiński: 87, 255
Karpiuk: 324
Karra: 771
Karski: 138, 161, 322, 342, 527,
585, 586, 588
Karstens: 367
Karśnicki: 27, 359, 525, 667
Karwacki: 526
Karwat: 15, 738
Karwicki: 388, 397, 398, 413, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 491
Karwowski: 13, 343, 479, 625, 792
Kaspar: 403, 686
Kasperek: 704
Kasprowicz: 223
Kaszowski: 131, 586, 621
Kasztalski: 628, 734
Kaszuba: 722
Kawecki: 347, 401, 685
Kawęczyński: 348
Kawwa: 706
Kazio: 49
Kazmierczak: 140
Kazubek: 594, 608
Kąsinowski: 96
Kczewski: 767
Keane: 111
Kearney: 314
Keller: 513, 593
Kelly: 198
Kemmer: 227, 539
Kemnitz: 173
Kemp: 234
Kempski: 24
Kenney: 711
Kent: 424
Kepna: 329
Kerihuel: 589
Kermenicz: 521
Kern: 498
Kestner: 391
Kettlewell: 450, 595
Kędra: 182
Kędzierski: 37, 95
Kępiński: 522
Kępski: 351
Kęszycki: 366
Kiciński: 565
Kicki: 31, 546, 617, 618, 629, 630
Kidziński: 576
Kielar: 49
Kiełczewski: 66, 514
Kiełczowski: 651
Kiendl: 248
Kiepach: 307
Kierski: 370
Kiersnowski: 221, 698, 749
Kierznowski: 698, 749
Kiesiewicz: 393
Kijewski: 596
Kilar: 468
Kilchner: 702
Kileo: 68
Kiltynowicz: 520
Kinsky: 241
Kinsler: 527
Kirby: 145, 676
Kirchmayer: 215, 594
Kirschke: 396
Kirwan: 156, 299
Kiser: 34
Kisielewski: 378
Kisielnicki: 54, 514, 515
Kistelski: 793
Kiwerski: 41, 79, 527, 528, 529
Klakla: 638
Klein: 514
Kleiner: 699
Kleitz: 30
Klekot: 745
Klemensiewicz: 359
Kleniewski: 137, 740
Klicki: 630, 646
Klimas: 40
Klimaszewski: 786
Kling: 557
Klingenstierna: 129
Klinger: 227, 539
Klinowski: 783
Klockiewicz: 46, 52, 703
Klose: 496
Klott: 786
Klotz: 171
Klukowski: 50, 719
Kluska: 547
Kluszewski: 54
Kłokocki: 155, 298
Kłopocki: 470
Kłos: 735
Kłosiński: 159
Kłossowski: 239
Knichowiecki: 39
Knorr: 16
Knothe: 363
Kobosko: 468
Kobuszewski: 654
Kobylański: 513
Kobyliński: 99, 213, 434
Kobyłecki: 95
Kobzakowski: 86
Koch: 301, 461
Kock: 310
Koczela: 46, 52, 703
Koczorowski: 91, 92, 369, 380,
522, 528
Kogla: 140
Kokiński: 374
Kokociński: 394
Kokoszczyński: 180
Kolaszyński: 98
Kolendo: 622
Kolesci: 601
Kolitowski: 418
Kolski: 748
Kołaczkowski: 354, 355, 356
Kołczyński: 13
Kołecki: 731
Kołodziej: 725
Kołodziejski: 787
Kołowiec: 792
Komar: 114, 115, 116, 144,
181
Komarnicki: 489, 492
Komierowski: 153, 259, 296,
320, 376
Komodołowicz: 40
Komornicki: 46, 47, 51, 52,
417, 703, 704, 705, 706
Komorowski: 34, 438, 439,
488, 520, 528, 613, 614,
637
Kon: 213, 531, 534
Konarski: 124, 162, 783, 784
Konczewski: 256
Kondracki: 647
Kondratczyk: 37
Konewka: 498
Konig: 781
Konishi: 156, 299
Konopacki: 397
Konopelko: 478
Konopiński: 89
Konopka: 70, 162, 582, 590,
749
Konstantynowicz: 40
Kontkowski: 563
Kopacz: 605
Kopański: 433
Kopczyński: 723, 756
Kopeć: 705
Koperkiewicz: 497
Kopiczyński: 33
Kopiński: 49
Kopp: 773
Kopyciński: 622
Kopystyński: 461
Koranowicz: 604
Korecki: 627, 734
Korewa: 348
Korewicki: 432
Korewo: 414
Korkozowicz: 757
Korol: 645
Korolec: 359
168,
319,
416,
444,
615,
698,
Indeks nazwisk
Koroniewski: 394
Korsak: 196, 207, 355
Korytowski: 85, 95, 380
Korzybski: 134, 429, 430
Korzycki: 702
Kosiba: 73
Kosicki: 159, 643
Kosiński: 44, 79, 381, 388, 523
Kosiorek: 754
Kosko: 396
Koss: 576
Kossakowski: 92, 408, 464, 466,
467, 470, 471, 472, 474, 482,
483, 484, 485, 529, 640
Kossecki: 233
Kossobudzki: 791
Kossowski: 100, 548, 649
Kosteniecki: 302
Kostrzeński: 377
Kostrzewski: 78
Koszański: 153, 296
Kosznik: 637
Koszutski: 72, 86, 87, 88, 89, 90,
92
Kościelecki: 212, 213
Kościelniak: 597
Kościelski: 84, 91, 353, 356, 357,
360, 362, 363, 364, 365
Koścień: 142
Kośmider: 731
Kośnik: 594, 608
Kotecki: 91
Kotkowski: 480, 730, 787
Kotliński: 564
Kotomski: 256
Kotsch: 642
Kotzbauer: 198
Kovács: 49
Kowalczewski: 393, 394
Kowalczyk: 633, 650, 773
Kowalewski: 86, 211, 528
Kowalik: 402, 686
Kowalowski: 633
Kowalski: 13, 41, 47, 53, 76, 117,
118, 140, 231, 256, 499, 543,
544, 563, 651, 707, 757, 773
Kowerko: 31
Kozak: 160, 376, 517
Kozakiewicz: 318
Kozakowski: 85
Kozanecki: 345
Koziarski: 512
Kozicki: 154, 297
Koziebrodzki: 435, 436, 745
Koziełł: 281
Kozietulski: 737
Kozłowski: 39, 68, 72, 77, 123,
147, 493, 497, 634, 678, 729,
739
Koźmian: 75
Koźmiński: 42, 88, 789
Kożuchowski: 750
Kr: 791
Krajcivs: 476
Krajewski: 17, 24, 27, 54, 55, 56,
61, 544, 642, 649, 741
Krajnik: 140
Kraków: 715, 717
Kramski: 524
Krasicki: 117, 330, 411, 449, 450,
452, 525, 530, 593, 594, 595,
596, 597, 607, 608, 609, 610,
612, 751
Krasiński: 141, 226, 309, 327, 329,
460, 461, 538, 631, 709, 719
Krasnodębski: 359
Krassowski: 376
Krasuń: 604
Krasuski: 212, 499
Kraszewski: 48, 525, 737, 738, 739
Kraszkowski: 71, 72
Krause: 219
Krawczak: 408
Krąkowski: 397, 727, 785
Kremky: 76
Kret: 319
Kretkowski: 221, 236, 636, 637,
680
Kretowicz: 374
Kretschmer: 347
Kreutzinger: 372
Kreytzmer: 494
Krężel: 597
Krobicki: 77
Kroczyński: 437
Krokowski: 388
Kronenberg: 362
Kropiwnicki: 793
Król: 319, 437
Królaczyk: 547
Królikowski: 67, 213, 597, 739
Krugier: 248
Krukowski: 50
Krupa: 705
Krupiński: 301, 562
Kruszewski: 182, 302, 348, 795
Kruszona: 362
Kruszyński: 105
Kryger: 597
Kryński: 85, 95, 96, 97
Krysiewicz: 172
Krystyniak: 364
Kryzan: 150, 292, 293
Krzeczunowicz: 491
811
Krzemiński: 373
Krześniak: 84
Krzycki: 366
Krzymowski: 44
Krzymuski: 75, 76, 77, 257, 367,
446, 515, 594, 608, 751
Krzyszkowski: 721
Krzysztoforski: 240
Krzywania: 650
Krzywicki: 498, 638
Krzyżanowski: 67, 139, 466, 472,
483
Krzyżoś: 481
Książek: 318
Kubacki: 497
Kubala: 157, 300
Kubalski: 642, 643
Kubat: 720
Kubiak: 572
Kubicki: 753, 754
Kubus: 548
Kucewicz: 577
Kucharek: 754
Kucharski: 17, 378, 497, 651
Kucieński: 428
Kuciński: 329
Kuczborski: 28
Kuczman: 725
Kuczyński: 140, 529
Kudrycz: 84
Kuhn: 34
Kühn: 34, 488
Kukier: 237
Kula: 708
Kulak: 638
Kulczyk: 290, 428
Kulesza: 37, 122, 319, 792
Kulikowski: 285
Kuls: 719, 720
Kułakowski: 265, 271, 556, 557,
672, 691
Kumanowski: 181, 182
Kumor: 288, 611
Kunz: 98
Kupczyński: 550
Kupiec: 238
Kurcewski: 255
Kurcz: 339
Kureczko: 348
Kurek: 346
Kurkowiak: 172
Kurnatowski: 35, 36, 412, 530, 573
Kurowski: 40, 43, 44, 650
Kurpiewski: 394
Kurtyka: 69
Kurtz: 701
Kurulanc: 142
Kurzeniecki: 439
812
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Kusz: 638
Kutek: 650
Kuźniar: 721
Kuźniewicz: 446
Kwapisiewicz: 390
Kwapisz: 625
Kwasieborski: 776
Kwaśniewski: 391
Kwiatkowski: 396, 513, 653, 715
Kwilecki: 222, 224, 225, 287, 491,
495, 536, 537, 579, 584, 596,
603, 605, 606, 743
Kwinta: 122
La Gârtinerie: 308
Labarsouque: 205, 206
Lacabanne: 200, 201
Lacheré: 550
Lachmajer: 787
Lachman: 181, 411
Lacro: 254
Lacy: 197
Lafleur: 200
Lagesse: 314
Lalik: 526, 527
Lambert: 267, 553
Lamed: 218
Lamont: 404, 571, 579, 687
Lanckoroński: 711, 732
Landegger: 409, 473, 485
Landié: 698, 750
Lange: 420
Langowski: 653
Lanvin: 246
Lapierre: 376
Lappelainen: 173
Lapping: 78, 79
Lapuyade: 589
Laroque: 199, 200
Larysz: 635
Lascano: 594, 608
Laski: 140
Laskownicki: 131
Laskowski: 35, 429, 494
Lasocki: 237, 351, 624, 653, 654,
655, 708, 736, 788
Lasota: 569
Lasso de la Vega: 751
Lastrade: 674, 692
Latawiec: 123
Latour: 120, 127
Laugier-Ravanas: 202
Laurysiewicz: 392, 393
Lavoine: 247
Lawrance: 248
Layman: 438
Le Breton: 243
Le Clerc de Juigné: 244
Le Coat: 599
Le Hon: 244
Lebelt: 45, 51
Lebet: 49
Lebiedowski: 526
Lebiedź: 755
Lechnicki: 452
Lednicki: 727
Ledoux: 247
Ledóchowski: 111, 207, 475, 492,
699
Lefeure: 200
Leitgeber: 99, 716
Leja: 550
Lejeune: 137, 177, 276
Lekcja: 67
Lelewel: 428
Lelievre: 178, 276
Lemański: 566
Lemke: 74
Lenaham: 575
Lenard: 238
Lenartowicz: 156, 299
Lenkiewicz: 94, 237
Lescuyer: 176, 275
Lesiewicz: 752
Leski: 47, 53, 791
Leszczyłowski: 78
Leszczyński: 82, 434, 565, 727
Leszczyszyn: 436, 729
Leśkiewicz: 259
Leśniewski: 643
Leung: 583
Lewandowski: 37, 38, 237, 377,
519, 650, 755
Lewicki: 174, 727
Lewik: 40
Lewko: 720
Lewoniewski: 16
Leźnicki: 403, 687
Leżański: 795
Libelt: 707
Libiszowski: 388, 389, 390, 391,
394, 395, 427, 432
Lichocki: 16
Lichoniewicz: 293
Lidwin: 401, 684
Lightowlors: 81
Lindemann: 445
Linds: 459
Linkiewicz: 453
Linowski: 29, 644
Lipczyński: 32, 710, 711
Lipiarz: 705
Lipiński: 635
Lipkowski: 223, 424, 641, 785
Lipowicz: 639
Lipowski: 593, 607
Lipski: 95, 522
Lisowski: 31
Lissner: 176, 275
Lissowski: 70
Lizak: 89
Lloyd: 575
Lniski: 347, 348
Lodares Fontecha: 279
Lodares Romano: 279
Lohmann: 207
Longiński: 771
Lopez: 279
Lorentowicz: 343
Loriers: 129
Losantos: 111
Lossow: 75, 76, 373, 747, 748
Lotaryński: 227, 272, 539
Lubański: 375, 548
Lubecki: 282, 314, 315, 418,
467, 790
Lubieniecki: 22, 569, 696
Lubiński: 721
Lubomirski: 112, 125, 136,
140, 141, 142, 145, 147,
195, 250, 254, 255, 258,
281, 282, 283, 284, 286,
289, 290, 301, 302, 307,
418, 421, 422, 561, 562,
584, 599, 601, 610, 645,
673, 675, 676, 679, 690,
694, 790
Lubowicki: 426
Lubowidzki: 233
Lubowiecki: 361
Lubowiedzki: 160
Lucas: 200
Lucciola: 152, 294
Luci: 243
Lüke: 205
Lutosławski: 787
Lutostański: 69, 70, 71, 83
Lynch: 786
Łabęcki: 303
Łabędzki: 514
Ładniak: 374, 753
Łagoda: 290
Łakiński: 437
Łakomski: 699
Łakota: 54
Łaniewski: 744
Łańcucki: 772
Łapeta: 74
Łapiński: 45, 50
Łaptaś: 704, 705
Łasiński: 708
Łastowiecki: 405, 568, 688
Łaszczyński: 373
Łazarski: 355
459,
139,
169,
278,
287,
316,
579,
671,
691,
813
Indeks nazwisk
Łaźniewski: 726, 727, 730, 731,
732
Łaźniński: 548, 645
Łącki: 235, 368, 394, 604, 606, 622,
625, 626, 733
Łączkowski: 100
Łączyński: 243
Łempicki: 376, 471, 636
Łepkowski: 46, 47, 52, 409, 473,
484, 706, 707
Łęcki: 436, 729
Łęczycki: 772
Łobaczewski: 94
Łopuski: 420
Łopuszański: 154, 287, 610, 702
Łoś: 408, 467, 470, 472, 483
Łowiński: 791
Łoziński: 728
Łubieński: 56, 209, 215, 361, 400,
474, 485, 526, 527, 568, 597,
605, 630, 631, 639, 640, 641,
642, 644, 645, 646, 648, 684,
712, 732, 742
Łuczycki: 99
Łukasiewicz: 433, 466, 472, 483
Łukasik: 238, 424
Łukaszewicz: 86, 723
Łukomski: 416, 417
Łukowski: 16
Łuniewski: 41, 42
Łuszczewski: 418, 494
Łyko: 550
Łysak: 374, 375
Łyskowski: 68, 80, 81
Mac Cue: 197
Mach: 550
Machaliński: 479
Machałowski: 787
Machczyński: 39
Macias: 249
Maciejowski: 520
Mackiewicz: 238
Macko: 596, 610
Macpharlan: 630
Macrorie: 197
Maczuga: 269, 555
Maćkiewicz: 238
Madaliński: 43
Madeyski: 397
Magnuski: 73, 497, 652
Magnuszewski: 512, 515
Mahowich: 150, 292
Maillard: 457, 590
Maj: 344, 705
Majcher: 643
Majchrzak: 591
Majchrzycki: 433
Majer: 30
Majerowicz: 100
Majewski: 343, 565, 740
Majka: 478
Makomaski: 376, 377, 378, 520
Makowiecki: 378
Makowski: 650
Maks: 516
Makulec: 34
Malanowski: 408, 786, 787
Malapert: 204
Malarz: 637
Malatesta: 330
Malawski: 302
Malbrán: 609
Malcz: 634
Malczewski: 401, 647, 648, 685
Malczyk: 650
Maldonado: 600
Maleszewski: 331
Malhomme: 469
Malinowski: 53, 412, 413, 627
Maliszewski: 182, 325, 456, 590
Mallendowicz: 513
Mally: 69, 81
Maltais: 147, 602, 678
Małachowski: 141, 402, 422, 669,
670, 685, 744
Małagocki: 477
Małyński: 492
Manabe: 461
Manarys: 445
Mance: 575
Mandecki: 376
Mankoo: 447
Manteuffel: 438
Mańkowski: 46, 52, 317, 411, 470,
471, 487, 495, 572, 579, 584,
602, 603, 606, 704, 742, 743,
744
Maran: 152, 295
Marano: 32
Marbot: 178, 276, 277
Marchal: 246
Marchwicki: 319
Marchwiński: 342
Marciniak: 345
Marcinkowski: 380
Marciszewski: 347
Marianowicz: 722
Markiewicz: 497
Markowski: 30, 71, 132, 379, 432,
549
Marks: 481
Marsolais: 152, 294
Marszewski: 375
Marthe: 199
Martusewicz: 161
Marty: 166
Martyna: 754
Marunycz: 161
Mary: 200
Maryewski: 33
Marzec: 78, 374
Marzona: 468
Masłowski: 181
Masraff: 265, 271, 556
Massalski: 17
Maszewski: 379, 432
Maszota: 753
Matecki: 33, 730
Matela: 524
Materna: 289, 612
Mathéus: 244
Mathews: 197
Matliński: 771
Mattausch: 362
Matulewicz: 373
Matuszczak: 98, 146, 677
Matuszewicz: 629
Matuszewski: 627, 637
Matysiak: 29
Maurel: 202
Maurer: 390
Maus: 614
Maxwell: 197
Mayall: 564
Mayer: 307
Mazaraki: 410
Mazowiecki: 61
Mazur: 54, 627
Mazurek: 793
Mazurkiewicz: 585
Mączka: 38
Mądry: 37, 38
McClellan: 416
McEnry: 78
McEvoy: 424
McKell: 314
Mckeown: 130
McNally: 14
McNeil: 155, 298
Mdzewski: 786
Medwid: 523
Meehan: 598
Mejer: 30
Melbourne: 198
Melnikoff: 701
Menard: 94
Merczyński: 426
Meredith: 285
Meres: 725
Metcalfe: 445
Mével: 204
Meyendorff: 110
Meyer: 320, 549, 793
Meyrick: 580
814
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Meysztowicz: 475, 476, 479, 621
Meyzner: 647
Mędrzecki: 512
Mężeński: 567
Mężyński: 228, 321, 540
Mialnikow: 110
Miazek: 527, 528
Miączyński: 122, 680, 681
Michalak: 89
Michalik: 639
Michalski: 84, 215, 216, 279, 368,
572, 711
Michałowski: 111, 480, 481, 567,
578, 598, 599, 606, 626, 627
Michel: 674, 675, 693
Miczkiewicz: 791
Mieczkowski: 30, 66, 710
Miecznikowski: 791, 794
Mieczyński: 74, 654
Miedziński: 36
Mielczarski: 433
Mielęcki: 91, 92, 364, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373,
524, 531, 534
Mielniczuk: 478
Mielżyński: 21, 38, 161, 619, 623,
624, 625, 626, 695, 788, 789
Mier: 592
Miernik: 14, 636
Mierosławski: 33
Mieroszowski: 496
Mierzanowski: 753
Mierzejewski: 373, 548, 618, 646
Mierzwiński: 377
Mieszkowski: 78
Migdał: 704
Mikluszka: 465
Mikołajczak: 479
Mikorski: 791
Mikoszewski: 391
Mikulski: 111, 618, 626
Mikuła: 269, 555
Mikułowski: 515
Milanowski: 719
Milc: 289
Milde: 349
Miler: 132
Milewski: 137, 323, 363, 477, 535,
621
Milieski: 355, 356
Milko: 755
Miller: 575, 634, 643
Milmo: 310
Milne: 283
Milnes: 206
Miłaczewski: 238
Miłek: 468
Miłkowski: 85
Miłobędzki: 61
Minakowski: 48, 49
Minaugoy: 625
Mineyko: 379, 432, 445, 474, 485,
526
Minkiewicz: 360, 679
Mintzberg: 369
Mioduski: 28
Miotk: 462
Miranda: 211
Mirek: 37
Mirewicz: 497
Miroszowski: 496
Mirski: 240, 329
Mitkiewicz: 223
Mittelstaedt: 82, 83, 84, 88, 99
Mizak: 137
Mlicki: 63, 66, 67, 68, 69, 71, 74,
75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 99, 100,
364, 380, 381, 713
Młocki: 652, 653
Młodecki: 640
Młoszowski: 88
Młynarczyk: 212
Mnich: 498
Mniewski: 354, 681, 739, 795
Mniszech: 125, 126, 251, 305, 307,
308, 398
Mochnacki: 465
Mockałło: 712, 733
Modliński: 74, 391, 392, 393, 394,
402, 685
Modzelewski: 43
Moes: 122
Mohaupt: 13
Mohl: 563
Mohrenheim: 109, 110, 111, 112
Moisant: 301, 562
Mokronoski: 243, 341
Mokrzycki: 516, 548
Moldenhawer: 521
Molenbrugge: 285
Molik: 444
Molloy: 598
Moloney: 197
Mondanelli: 243
Montecatini: 244
Montpellier: 129
Moore: 249
Morawski: 73, 74, 131, 142, 143,
151, 154, 230, 255, 256, 257,
293, 297, 329, 361, 413, 436,
543, 636, 639, 643, 644, 645,
681, 712, 727, 732
Moreau: 172, 173, 201
Morel: 616
Moreno: 612
Morgain: 203
Morgan: 577
Morrison: 284
Morstin: 569, 640
Morstyn: 303
Morsztyn: 192, 532, 569
Morzkowski: 280, 452
Morzycki: 100, 235, 354, 372, 376,
378, 379, 431, 432
Moser: 641
Mosselman: 244
Mostowski: 20, 105, 108, 109, 112,
114, 124, 163, 181, 183, 184,
185
Moszczeński: 82, 87, 91, 395, 617,
741, 748
Moszyński: 43, 114, 395, 397, 496
Motty: 158
Mount: 474, 485
Mouren: 199
Moussette: 173, 285, 286
Moyret: 142
Mroczkiewicz: 435
Mroziński: 370
Mrozowicki: 163, 395
Mrówczyński: 284
Mrukiewicz: 467
Muchanow: 112
Mukułowski: 755
Mulewski: 402, 686
Müller: 44, 149, 291, 550, 655
Murawski: 97
Murphy: 211, 281
Musielak: 711
Muszalski: 487
Muszyński: 35, 379, 390, 432, 434
Mutch: 461
Mycielski: 21, 112, 306, 357, 404,
405, 443, 444, 448, 455, 457,
458, 461, 465, 487, 572, 574,
604, 617, 618, 619, 622, 623,
626, 627, 628, 688, 695, 733
Myczkowski: 523
Myjak: 625
Mysyrowicz: 379
Myśliwiec: 603, 744
Mytych: 444
N.: 424, 564, 771
Nagażyna: 449
Nagórzański: 415
Nagrodzki: 654
Nakielski: 44
Nakwaski: 55, 56, 57, 239, 648,
649
Nałęcz: 566, 708, 709, 710, 711,
745, 756, 757, 758, 788
Napieralski: 370
Napoli: 152, 295
Indeks nazwisk
Narbutt: 233, 784, 785
Nartowski: 222
Narzymski: 770, 771, 779
Nassalski: 100
Natanson: 792
Naumezuk: 699
Naumow: 709
Nawrocki: 513
Nell: 673, 691
Nelligan: 198
Nepelski: 547
Neudoerffer: 448, 458
Neuman: 531, 534
Neumann: 716, 717
Neusser: 367
Newliński: 452
Neyman: 85
Nicholson: 156, 299
Nicod: 118
Nieborski: 345, 353, 776
Niedoba: 444
Niedziałek: 15, 49
Niedziałkowski: 529
Niedzielski: 424
Niedzwiecki: 776
Niedźwiecki: 124, 776
Niegolewski: 74, 371
Niemcewicz: 471, 482
Niemczewski: 446
Niemczyk: 754
Niemczynowicz: 42
Niemira: 517
Niemirerzycki: 389
Niemirowicz: 303
Niemirowski: 367
Niemojewski: 346, 431
Niemojowski: 739, 746, 748
Nieniewski: 100
Niepokojczycki: 396
Niewęglewski: 477
Niewiadomski: 174, 377
Niewiarowski: 192, 532
Niewinowski: 153, 296
Niezabitowski: 740
Niezabytowski: 230, 266, 328,
542, 551
Nieżychowski: 66, 71, 84, 356
Nikiel: 462
Nikolski: 79, 529
Nin: 249
Nitosławski: 218, 525
Niwiński: 651
Noé: 205
Noniewicz: 627, 734
Norow: 397
Norton: 564
Nosarzewski: 28, 29, 30, 31, 32,
43, 496, 781, 785
Noskowski: 346
Novák: 428, 429
Nowacki: 259, 465
Nowaczek: 14
Nowaczyk: 40
Nowak: 431, 481, 564, 710
Nowakowski: 42, 48, 73, 513, 723
Nowczyk: 565
Nowicki: 91, 160
Nowiński: 549
Nowitkiewicz: 390
Nowogórski: 788
Nowohoński: 633
Nowowiejski: 346, 666
Nubar: 316
Nurzyński: 772
Nuttall: 248
Nyirlaki: 147, 601, 678
Nyko: 423, 492
Obacz: 738
Obertyński: 362
Objezierski: 630
Obrocki: 674, 693
Obruszkiewicz: 498
Ochenkowski: 519, 773
Ochocki: 402, 685
Oczkowski: 41
Oczosalski: 698
O'Dale: 81
Odescalchi: 306
Odier: 262, 441
O'Donavan: 263, 442
Odyniec: 710
of Hesse: 312
Ogielda: 787
Ogiński: 163, 411
Ogrodzki: 54
Ohara: 267, 553
Ohnesorge: 90, 713, 714
Ojrzanowski: 402, 686
O'Keeffe: 263, 442
Okęcki: 239, 751
Okolski: 729, 730
Okoński: 15, 480
Okólski: 729
Okrój: 347
Okulicz: 329
Okuszko: 238
Olaszkiewicz: 45, 51
Olbiński: 547
Olechowski: 342, 706
Olesiuk: 517, 518
Oleszczuk: 431
Oliński: 375
Oliva: 317
Olivarria: 262, 442
Oliver: 600
815
Olizar: 115, 144, 164, 168, 425,
463, 464, 489, 499, 500, 565,
577
Ollier: 287
Olsen: 460
Olson: 197
Olszer: 95
Olszewski: 81, 321, 368, 428, 564,
731
Olszowski: 698, 749
Ołdakowski: 30
Ołtarzewski: 359
Omachel: 481
O'Malley: 40
Omieciński: 398
Opara: 70
Orbegoso: 254
Ordęga: 512, 514, 515, 516, 517,
518
Ordinario: 518
Organa: 415
Orias: 279
Orkisz: 640
Orlański: 771
Orlov: 263, 442
Orłowski: 93, 115, 154, 297, 444,
557, 559, 593, 607, 608, 609,
751, 752
O'Rourke: 182, 229, 230, 328, 542
Orpiszewski: 364, 365, 376, 379,
431
Orsetti: 632, 633, 634, 644
Oruba: 434
Orzechowski: 45, 51, 178, 277,
547, 551, 703, 707
Orzeszko: 417, 789
Osadnik: 414
Osęka: 596, 610
Osganian: 151, 294
O'Shannassy: 152, 295
Osiński: 548
Oskierka: 354, 474, 485, 781
Oskierko: 474, 485
Osler: 231, 543
Ossoliński: 309, 454, 455, 631
Ostapiński: 403, 686
Ostroróg: 239
Ostrowski: 16, 30, 93, 116, 121,
122, 123, 124, 127, 184, 185,
455, 463, 474, 479, 485, 495,
521, 529, 550, 551, 563, 567,
698, 722, 749, 786
Ośniałowski: 348
Otmianowski: 563
Otocki: 89
Otrąbski: 342
Otrębski: 343, 344
Ott: 234
816
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Ozimina: 446, 447
Ożarowski: 195, 235, 236
Ożegalski: 563
Pacewicz: 488
Pacześniak: 727
Paczewski: 415
Paczkowski: 72, 643
Padewski: 415
Padlewski: 426
Paduch: 405, 688
Pairault: 130
Pajor: 403, 686
Pajzderski: 371
Pakier: 377
Pakulski: 365
Palacios: 218
Palimąka: 433
Pallavacini: 614
Pallavicini: 283
Pallavicino: 609
Palmowski: 424
Palus: 754
Pałygiewicz: 569
Panasiuk: 31
Panek: 288, 518, 611
Papliński: 772
Paprocki: 345, 348, 776
Paquet: 205, 702
Paradziński: 40
Parinetti: 588
Paris: 203
Park: 574
Parker: 133
Parmentier: 616
Partyka: 462
Paruszewski: 66, 67, 69
Paryski: 792
Paschalski: 343
Pasicki: 638
Pasierbiński: 561
Pasqualini: 198
Pastwa: 721
Paszkowski: 181, 413, 418, 790,
793
Paśnicki: 468
Paśnik: 324
Patermann: 628
Patterson: 469
Pattinson: 577
Patyk: 705
Paul: 156, 299
Paull: 14
Pavicevic: 279
Pawiński: 49
Pawlikowski: 93, 141
Pawluś: 182
Pawłowicz: 415, 707
Pawłowski: 38, 45, 50, 94, 418,
628, 734, 790
Pągowski: 369, 794
Pątek: 415
Pearson: 412
Pecenco: 481, 482
Pecht: 54
Pekar: 119
Pelc: 705
Pelczarski: 218
Penfold: 416
Pepliński: 40
Peralta: 249
Perez: 641
Perkins: 171
Perkowski: 488
Perks: 206
Perliński: 477
Perotti: 244
Perroux: 211
Perry: 176, 275
Pertek: 712, 732
Perticari: 150, 293
Peszyński: 43
Pethó: 476
Petit: 199, 261, 440
Petri: 580
Pęcherzewski: 709
Pęczkowski: 30
Pfanhauser: 401, 685
Pfeiffer: 647
Piasczyński: 155, 297
Piączyński: 12
Piątek: 705
Piątkiewicz: 444
Piątkowski: 238
Picard: 205
Pich: 45, 51
Picoclellis: 244
Piechowski: 325
Pieczątka: 14
Pieczyński: 221
Piedzicki: 527
Piekarz: 222
Pieniążek: 97, 99, 144, 168, 235,
641, 642
Pieńkowski: 66, 419, 420
Piestrzyński: 573
Pietkiewicz: 30
Pietrak: 650
Pietraszewski: 76
Pietraszko: 725
Pietri: 200, 597
Pietruszewski: 637
Pietrzycki: 157, 300
Piędzicki: 527
Pigłosiewicz: 791
Pignatelli: 449
Pilarczyk: 40
Pilaszek: 212
Piliński: 515
Pilkiewicz: 342
Piniński: 706
Piotrowicz: 377
Piotrowski: 31, 390, 416, 417, 446,
479, 633, 740, 783
Pirowski: 705
Pisarek: 498
Pisarski: 20
Piwko: 368
Piwnicki: 90, 696, 697, 698, 708,
711, 712, 713, 732, 733, 746,
749, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 791
Piwowarczyk: 47, 52, 707
Plater: 105, 123, 131, 132, 133, 140,
141, 143, 165, 167, 174, 179,
180, 207, 259, 284, 319, 320,
321, 322, 330, 444, 492, 493,
557, 558, 559, 560, 561, 578,
585, 586, 610, 620, 640, 720,
724, 725
Pląskowski: 45, 50, 714
Plesko: 745
Plewiński: 78
Plissart: 136
Pliszczyński: 396
Ploski: 91, 714
Plowright: 476
Pluciński: 120, 128
Płaski: 478
Płatuski: 93
Płochocki: 653
Płociński: 369
Płomiński: 79, 80
Płoski: 755
Płużański: 44, 50
Pniewski: 396
Pociej: 109, 250, 682
Podczaski: 29, 375, 625, 771
Podgórczyk: 162
Podhorodeński: 452
Podhorodyński: 500
Podhorski: 411, 426
Podlasiak: 789
Podolski: 15, 16
Podoski: 214, 217, 509, 630, 669,
670
Podowski: 392
Pogorzelski: 155, 298
Poindexter: 82
Pokładek: 755
Polack: 130
Polaczek: 420
Polański: 415, 480
Poleżak: 302
Indeks nazwisk
Pollak: 259
Polony: 149, 291, 718
Polowczyk: 654
Połom: 218
Pomarnacki: 38
Pomaski: 97
Pomianowski: 62, 256
Poncet: 706
Poniatowski: 98, 192, 195,
242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 250, 304, 331,
536
Ponikiewski: 82
Ponikwicki: 522
Poniński: 91, 110, 146, 153,
259, 287, 288, 296, 297,
437, 452, 547, 575, 611,
678, 714, 783
Poniz: 79, 529
Ponizowkin: 142
Popiel: 157, 300, 317, 598,
632, 635, 636, 637, 638,
643, 739, 774, 784
Popławski: 43, 237, 368, 574,
620, 750, 774
Poradowski: 82, 99
Porczyński: 433, 434
Porowski: 50, 230, 328, 542
Portugalski: 310
Porzucek: 710
Posochowski: 479
Posse: 608
Post: 513
Pośpiech: 597
Potaczek: 14
Potocki: 21, 22, 55, 70, 80,
112, 113, 114, 124, 125,
142, 148, 149, 150, 175,
177, 179, 208, 209, 229,
231, 241, 250, 251, 252,
254, 264, 265, 266, 267,
269, 270, 271, 272, 273,
275, 276, 278, 279, 280,
292, 301, 302, 303, 304,
308, 316, 317, 327, 328,
357, 398, 399, 405, 406,
439, 440, 448, 451, 452,
456, 457, 459, 460, 462,
486, 493, 541, 542, 543,
551, 552, 553, 554, 555,
557, 558, 559, 561, 562,
567, 576, 581, 582, 583,
590, 591, 619, 620, 621,
649, 672, 675, 682, 683,
693, 696, 741, 750, 751
Potrykowski: 44
Potrykus: 753
Potter: 450, 595
241,
247,
532,
154,
407,
624,
631,
639,
607,
109,
141,
176,
230,
253,
268,
274,
281,
305,
329,
411,
455,
463,
546,
556,
566,
589,
623,
689,
Potulicki: 313, 451, 486, 493, 613,
670, 671, 679, 680, 735
Potworowski: 358, 360, 521, 522,
531, 532, 534
Powidzki: 370, 371
Poyntz-Stewwart: 206
Półgrabski: 112, 627
Półjanowski: 34
Prange: 204
Prażmowski: 522, 529, 714, 775
Prądzyński: 517
Preger: 213
Preiss: 74
Prejsnar: 130
Preker: 412
Prendowski: 644
Preston: 474, 485
Préve: 580
Primhault: 57
Prokop: 231, 544
Prokopowicz: 475
Prorubnikow: 710
Proszkowski: 726, 785
Prozor: 240
Prusimski: 680, 681
Pruszewski: 344
Pruszyński: 311, 324, 413, 738,
790
Przanowski: 546
Przebendowski: 629
Przeciszewski: 353
Przeradowski: 630
Przesmycki: 41
Przewłocki: 121
Przezdziecki: 139, 143, 144, 163,
165, 167, 168, 169, 170, 181
Przeździecki: 56, 115, 139, 143,
163, 164, 165, 170, 181, 183,
274
Przybylski: 497
Przybyłowski: 43
Przybysz: 719
Przyłęcki: 386
Przyłuski: 397
Przysiecki: 44
Pstrokoński: 85, 86, 100, 354, 435
Ptaszyński: 15
Puchała: 655
Punch: 263, 442
Purzycki: 32
Pusłowski: 90, 91, 110, 141, 240,
449, 714
Puszkin: 319
Puternicki: 365
Puzyna: 67, 184, 282, 405, 416,
417, 418, 465, 466, 467, 470,
472, 483, 688, 789, 790, 791
Pypke: 160
817
Pyrzycki: 651
Pyszniewicz: 97
Pyszniewski: 721
Pyszyński: 787
Quintanilla: 447
Raab: 307
Raabe: 420, 421
Rabiej: 36
Rabski: 179, 278
Rachwał: 45, 51
Racięcki: 772
Raczyński: 31, 92, 405, 406, 407,
641, 689, 690
Radecki: 558
Radłowski: 429
Radoliński: 224, 536
Radomski: 283, 488, 740
Radoszewski: 366
Raduchowski: 446
Radwan: 182
Radwański: 791, 792, 793
Radzicki: 28, 43, 44, 45, 48, 50, 53,
54
Radziejewski: 715
Radzimiński: 354, 380
Radziwiłł: 109, 119, 126, 133, 135,
136, 137, 138, 142, 169, 175,
185, 225, 228, 229, 232, 253,
272, 273, 278, 305, 306, 309,
310, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 329, 358, 413, 456, 537,
541, 544, 576, 587, 589, 590,
591, 628, 719, 724, 734
Radzymiński: 17, 655
Rafalski: 230, 329, 543
Rahm: 238
Rajchel: 705
Rajewa: 722
Rajewski: 72
Rakoczy: 698, 750
Rakowicz: 172
Rakowski: 41, 96, 651, 775
Ramhalo: 211
Ramułt: 566
Rapacki: 757
Rapnicki: 121
Rapp: 208
Rastawicki: 96
Rastawiecki: 56
Ratajski: 487
Rathaus: 214, 217
Rau: 480
Raubo: 753
Ravault: 202
Ravoire: 201
Rayski: 290
Rdułtowski: 565, 588
818
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Reavis: 598
Recondo: 612
Redmair: 310
Regulski: 788
Reiff: 257
Reisky: 234, 235
Rejch: 446
Reklewski: 635
Rekowski: 369
Rembieliński: 258
Rembowski: 564
Reng: 638
Renou: 269, 554
Renson: 315
Reszke: 45, 51
Rey: 154, 175, 176, 177, 267, 268,
274, 275, 276, 286, 288, 297,
317, 406, 407, 459, 486, 530,
553, 611, 675, 690, 693, 694
Reychman: 520
Richter: 355, 634
Richthofen: 630
Riganti: 262, 441
Rigaud: 263, 442
Roca: 279
Rochowicz: 37, 38
Rodriguez: 156, 299
Rodríguez: 229, 327, 541
Rodriguez Uria: 156, 299
Rodríguez-Mariatégui: 229, 327,
541
Rodriguez-Pellizza: 578, 782
Rodzaj: 403, 686
Rodziewicz: 151, 294
Rogaczewski: 130
Rogaliński: 354
Rogalski: 172
Rogowski: 195, 438, 627
Rogoziński: 635
Roguski: 633
Rojek: 700
Rojewski: 34, 732
Rokicki: 342
Rokitnicki: 353
Rokossowski: 86
Rolbiecki: 414
Roman: 257
Romano Lopez Flores: 279
Romanowski: 99, 421, 521, 641,
642
Romański: 269, 555, 720
Romaszkan: 704
Romer: 157, 300, 549, 703
Römer: 209, 210, 211, 213, 214,
216, 217, 218, 219, 519
Romero: 249
Romiński: 49
Romiszowski: 430, 431
Romocki: 514, 713, 786, 788
Ronikier: 476, 588, 701, 702
Rońda: 323
Rosada: 91
Rosales: 132
Rosart: 588
Rosen: 531, 534
Rosiński: 498
Rosling: 564
Ross: 248
Rossier: 232, 544
Rostafiński: 430
Rostworowski: 55, 117, 121, 130,
133, 136, 151, 214, 217, 256,
262, 293, 318, 322, 586, 612,
639, 702, 720
Roszczyk: 752, 753
Roszkowski: 674, 693
Roś: 498
Rościszewski: 18, 29, 30, 43, 45,
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 62,
339, 341, 342, 343, 344, 345,
703, 704, 707, 776
Rotariusz: 410
Rouzickowa: 119, 127
Rovrano: 241
Rowicki: 345
Rozen: 531, 534
Rozenfeld: 15
Rozmanit: 120, 128
Rozmuski: 123
Rozniakowski: 240
Rozwadowski: 73, 268, 554, 674,
692, 728
Rozwód: 547
Rożnowski: 155, 297
Rożycki: 35, 41, 42
Rożyński: 212, 512
Równy: 424
Różański: 487
Różycki: 35, 41, 42, 375
Rubach: 39, 317
Rubaj: 37
Rubkiewicz: 478
Ruciński: 141
Rucker: 754
Rudnicki: 29, 37, 38, 45, 51, 71, 85,
163, 572
Rudowski: 54, 363
Rudziński: 603, 741, 743
Rulikowski: 738
Rumiński: 776
Runge: 238, 395
Rus: 725
Rusiecki: 784, 785
Rusinowski: 738
Rusocki: 429
Rusołowski: 324
Russanowski: 645, 646
Russocki: 357, 389, 427, 428, 429,
708
Ruszczykowski: 495
Ruszkowski: 140, 364
Rutkiewicz: 40
Rutkowski: 280, 344, 429
Rybicki: 432
Rybiński: 76, 347, 348, 722, 723
Rybka: 757
Rycerski: 159
Rychłowski: 207
Rychter: 634
Rydel: 139
Ryelandt: 315
Rygiel: 429
Rykaczewski: 414
Ryll: 424, 425, 535
Rymgajło: 110, 237
Ryszka: 466, 472, 483
Rytko: 394
Rzechowski: 655
Rzepecki: 771
Rzepiński: 320
Rzewski: 390
Rzewuski: 113, 232, 308, 330, 422,
426, 454, 544, 545, 566
Rzuchowski: 776
Rzyszczewski: 422, 423, 425
Sabiłło: 430, 431
Sabłukow: 112
Sachs: 246
Sadkowski: 518
Sadowski: 709, 754
Saenger: 711
Sakowicz: 794
Sakowski: 776
Salecki: 468, 469
Sałkiewicz: 372, 524
Sałyga: 572
Samborski: 516
Samek: 76, 641
Samkowa: 641
Samoryaż: 468
Samul: 68
Sanchez: 617
Sanguszko: 113, 114, 251, 252,
312, 313, 453
Sanok: 37
Santacrose: 200
Santagati: 130
Sapecki: 415
Sapieha: 113, 124, 125, 143, 145,
146, 147, 148, 157, 162, 163,
168, 226, 242, 253, 266, 281,
290, 312, 313, 450, 451, 456,
539, 552, 601, 602, 613, 615,
Indeks nazwisk
616, 673, 676, 677, 678, 679,
691
Sartawski: 771
Sather: 180
Saucerotte: 152, 294
Saussol: 120, 127
Savant: 198
Savin: 569
Sawicki: 48, 53, 428, 699, 717
Sayer: 438
Saylor: 575
Scarantino: 208
Schacher: 118
Schaetzel: 215
Schaidl: 258
Scheuner: 283
Scheyven: 220
Schilling: 312
Schineller: 409, 474, 485
Schlenker: 476
Schlumberger: 246
Schmidt: 45, 51, 144, 168, 486, 617
Schmitt: 239
Schock: 77
Schoell: 268, 554
Schultz: 182
Schulz: 649
Schummer: 676
Scott: 628, 734
Sczaniecki: 75, 92, 312, 360, 694
Sedlmayer: 355
Sej: 731
Sekuła: 149, 291
Sembratowicz: 436, 729
Semple: 242
Senk: 159
Sentek: 154, 297
Serafin: 627
Serafinowicz: 605
Serdakowski: 717
Sergeant: 228, 540
Serventi: 138
Serwatowski: 673, 692
Settels: 628, 734
Sękowski: 54, 75, 381
Shea: 575
Shearer: 141
Shelley: 621
Shield: 409, 473, 484
Sianożęcki: 280, 620, 789
Sidor: 42
Siedlecki: 153, 296, 525
Sieheń: 356, 363
Siekierzyński: 183
Sieklucki: 787
Sielawa: 239
Sielski: 339
Siemieński: 147, 602, 678, 722
Siemoński: 453
Sienicki: 397
Sienkiewicz: 140, 655
Siennicki: 397
Sierakowski: 20, 87, 147, 286, 351,
353, 365, 366, 380, 381, 399,
670, 672, 673, 675, 679, 682,
683, 690, 691, 692, 693, 694,
775
Sieroszewski: 714
Sierzpowski: 634
Sigurdson: 119, 127
Sikora: 269, 555
Sikorski: 481, 495, 714, 739
Silcock: 180
Silvaggio: 180
Silvani: 457, 582, 590
Sim: 598
Simolin: 138
Singer: 421
Sinko: 637
Sitański: 241
Sitarski: 585
Sitek: 69
Sitkowski: 417
Sitkowski-Attun: 154, 297
Skalmowski: 561
Skalniak: 481
Skalski: 157, 300
Skałkowski: 134, 177, 275, 712,
732
Skanderbeg: 143
Skarbek: 233, 363, 390, 443, 671
Skarzyński: 86, 93, 149, 292, 370,
379, 431, 621, 752
Skarżyński: 149, 292, 318
Skawiński: 513
Skąpski: 347, 781
Skirmunt: 209, 417, 564
Skocz: 613
Skonieczny: 38
Skorkowski: 390, 395
Skorupka: 234
Skorupski: 789, 791
Skorzewski: 236
Skotnicki: 79
Skowronek: 374
Skólski: 98
Skórkowski: 395
Skórzewski: 86, 94, 236, 358, 360,
371, 425, 622, 623, 626, 739
Skórzyński: 318
Skrutkowski: 756, 757
Skrzydlewski: 67
Skrzyniecki: 720
Skrzyński: 29, 116, 184, 430, 435,
701, 718, 723
Skrzywan: 490
819
Skulski: 375, 394
Skwarczyński: 632
Slaski: 32, 77, 78, 428, 499, 500
Slizewicz: 204
Sławatycki: 638
Sławik: 77
Sławiński: 348
Sławoszewski: 389
Słodkowski: 550
Słodyczka: 402, 686
Słomke: 151, 294
Słonecki: 703
Słoniewski: 754
Słoński: 91
Słowacki: 180
Słowik: 719
Słubicki: 680, 681
Sługocki: 730
Słupski: 20, 723
Służewski: 420
Small: 282
Smeesters: 518
Smith: 153, 216, 296, 637
Smoleński: 86, 146, 517, 654, 655,
677, 758
Smularczyk: 431
Smułkowski: 528
Smyth: 131
Snaginn: 577
Snarski: 302
Sobański: 113, 154, 159, 174, 176,
225, 262, 267, 275, 287, 288,
296, 297, 441, 537, 549, 553,
557, 558, 559, 570, 571, 593,
596, 605, 606, 609, 610, 611,
612, 613, 616, 719
Sobczyński: 468
Sobecki: 462
Sobiech: 149, 291, 772
Sobiecki: 31
Sobierajski: 90
Sobieski: 182
Sobol: 757
Soboleva: 466, 472, 483
Sobolewski: 161, 224, 232, 364,
419, 530, 531, 533, 535, 536,
545, 652
Soderberg: 321
Sokolicz: 389
Sokolnicki: 257, 258, 562, 563, 564,
565, 566, 573, 736
Sokołow: 342
Sokołowski: 29, 98, 99, 366, 372,
375, 376, 434, 513, 593, 628,
698, 721, 749, 757
Sollich: 499
820
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Sołtan: 183, 207, 208, 209, 211,
212, 213, 219, 220, 222, 223,
237, 491, 682
Sołtysik: 642
Soper: 156, 299
Soroczyński: 144, 169
Sosinowski: 67
Sosnkowski: 132
Sosnowski: 482, 522, 578, 782
Sot: 363
Soucale: 200
Sowa: 396
Sowiński: 49
Sozański: 698
Sperry: 245
Spilmann: 195
Spinek: 584
Spodenkiewicz: 172
Spreafico: 699
Sroka: 140, 394
St. Genois: 306
Stablewski: 72, 261, 435
Stachowiak: 699
Stachowicz: 123
Stachowiec: 547
Stachowski: 698
Stachów: 773
Stachura: 705
Stadelman: 267
Stadlmann: 49
Stadnicki: 116, 173, 177, 275, 276,
284, 285, 286, 303, 304, 330,
407, 426, 459, 603, 675, 693,
694, 713, 718, 741, 742, 744,
745
Stal: 115
Stalkowski: 378
Stamirowski: 391
Stanek: 755
Staniukiewicz: 137, 627, 734
Stankiewicz: 412, 433, 477, 478
Stanko: 475
Stanley-Clarke: 595
Stanowski: 92
Stańczak: 498
Starachowicz: 736
Staręga: 324
Stark: 201
Starowieyski: 400, 401, 568, 684,
685
Starzeński: 116, 592, 602, 603, 604,
628, 743, 744
Starzewski: 637, 642, 643
Starzyk: 735
Starzyński: 114, 394, 524
Stasiński: 632
Staszak: 515
Staszkow: 282, 418, 790
Staśkiewicz: 712, 733
Stawski: 345
Stebski: 264, 270, 556
Stecewicz: 476, 477, 478, 479
Stecki: 53, 110, 111, 112, 225, 261,
439, 443, 451, 492, 538, 559,
620, 626, 627
Stefanowicz: 40
Steffen: 356
Steffens: 98
Stempkowski: 399, 410, 601, 683
Stencel: 68
Stenfeldt: 319
Stenka: 753
Stepnoski: 655
Sterna: 320
Steyaert: 316
Stępniewski: 324
Stinzing: 673, 692
Stobiecki: 793
Stocki: 289, 612
Stoczyński: 256
Stodołkiewicz: 344
Stokowski: 100, 566, 621
Stolarczyk: 41
Stolz: 74
Stolzenwald: 520
Stonestreet: 564
Stopczyński: 397
Stormout: 239
Stosio: 48, 53
Strachocki: 76
Strakacz: 230, 328
Strasburger: 716
Straszak: 218, 219
Straume: 711
Straus: 583
Strąg: 446
Stremouchow: 90
Striemouchow: 90
Striukow: 655
Strojny: 21, 624, 695
Strozzi: 143
Stryjeński: 530
Strzałkowski: 488
Strzelecki: 47, 52, 707
Strzyżowski: 582
Studniarski: 71
Studziński: 452
Styczyński: 120, 128
Stypułkowski: 178, 179, 277
Suarez: 229, 327, 541
Suchocki: 21, 624, 696
Suchodolski: 149, 291
Suinat: 118
Sulikowski: 373
Sulima: 33
Sulimierski: 36, 83, 88, 375
Sulimirski: 83, 88, 409, 473, 474,
484, 485, 641, 728
Suliński: 239
Sulistrowski: 519
Sułek: 563
Sułkowski: 546, 551, 566, 567, 616,
617
Sułowski: 515, 516
Sumiński: 28, 697, 698, 699, 700,
707, 708, 713, 749, 750, 791
Suri: 219
Suski: 739
Sutkowski: 769, 770
Sutula: 256
Suzin: 789
Svertshkov: 221
Sweeney: 265, 271, 556
Swiętosławski: 773
Swinarski: 366
Swirtun: 115
Swołyński: 345
Sychowicz: 212
Symington: 445
Sypek: 560
Syroczyński: 144, 169
Syrtowtt: 40
Syrzycki: 67
Syski: 412
Szabliński: 97
Szabuniewicz: 560
Szadkowski: 92
Szafraniec: 723
Szałkowski: 637
Szałowicz: 420
Szamota: 432, 522, 529
Szamowski: 635, 714
Szaniawski: 397
Szapáry: 165, 166, 167
Szarpak: 613
Szarski: 463
Szaszkiewicz: 548, 549, 596
Szatkowski: 97, 346
Szawernowski: 492
Szczeniowski: 363, 364
Szczepański: 655, 755, 787
Szczepek: 320
Szcześniak: 238
Szcześniewski: 516
Szczęsny: 582
Szczucki: 584
Szczuka: 495
Szczuraszek: 159
Szczyciński: 394
Szczygielski: 258
Szczytt: 164, 165, 184, 545
Széchényi: 167
Szeląg: 178, 277
Szeliga: 321
Indeks nazwisk
Szeliski: 393, 572, 736
Szembek: 114, 146, 386, 388, 397,
427, 437, 457, 499, 500, 568,
592, 677, 678, 709, 746, 747,
748
Szemiot: 622
Szemraj: 257
Szenic: 21, 624, 695
Szeptycki: 159, 160, 400, 403, 404,
570, 571, 684, 687
Szerszeniewski: 16
Szewczyk: 36, 344, 499
Szilvassy: 111
Szkarłat: 31
Szklarzyk: 214, 217
Szklennik: 547, 752
Szlenkier: 120, 128, 325
Szlubowski: 644
Szlykowicz: 606
Szmidt: 475
Szmit: 285
Szolc: 54
Szołayski: 116
Szołdrski: 73
Szołowski: 85
Szołtysik: 477
Szostak: 173
Szostakowski: 150, 292, 479, 480
Szperka: 569
Szpilman: 195
Szpineter: 603, 744
Szpor: 638, 639
Szrayber: 44, 369
Sztrem: 238
Szulc: 524
Szułdrzyński: 709, 783
Szuman: 68
Szumiłow: 463
Szumlański: 74
Szumny: 71
Szurmiej: 368
Szuster: 490
Szusterowski: 94
Szwan: 195
Szwec: 76
Szwed: 360
Szweycer: 124
Szweykowski: 113, 137, 463
Szydłowski: 212, 223, 224, 391,
509, 512, 518, 519, 520, 522,
527, 529, 530, 531, 533, 534,
536, 546, 618, 630, 653, 697,
748
Szyjanowicz: 373
Szyling: 727
Szymanowski: 24, 56, 470, 494,
497, 630, 643, 646, 648, 649,
650, 651, 652
Szymański: 96, 159, 344
Szymborski: 569, 572
Szymczak: 73
Szymik: 704
Szypowski: 93
Szyrma: 417, 606
Szyryn: 452, 475
Szyszka: 547
Szyszko: 528
Ścibor: 317
Śliwczyński: 176, 275
Śliwiński: 408
Ślizień: 565, 566, 573
Ślusarek: 318
Ślusarski: 31
Śmiodowski: 48
Światłoń: 516
Światogor Sztepin: 706
Świątkiewicz: 394
Świda: 47, 53, 636, 708
Świderski: 363
Świdziński: 646
Świerczyński: 93, 420
Świerszcz: 596, 610
Świeykowski: 398, 410, 411, 412
Świeżyński: 365
Święcicki: 97, 98, 212, 642
Święcki: 774
Świętorzecki: 238
Świtalski: 369
Tabaka: 219
Tachet: 223
Taczanowski: 71, 623
Tadeusiak: 784
Talent: 779
Tamam: 231, 544
Tanaka: 209
Tanton: 149, 292
Tański: 28, 709
Taranczewski: 735
Tarasowicz: 363
Tarchalski: 122
Targoński: 476
Targowski: 527
Tarkowski: 603, 744
Tarnawiecki: 289
Tarnowski: 83, 137, 149, 150, 151,
152, 257, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 266, 267, 268, 270,
292, 293, 294, 295, 440, 441,
442, 443, 525, 527, 552, 554,
555, 583, 604, 613, 627, 628,
733, 734, 735
Tasirowicz: 497
Taszycki: 418, 419
Tatar: 420
Tatarkiewicz: 521, 522
Tatol: 71
821
Taube: 437, 438, 466, 469
Tayla: 118
Taylor: 35, 36, 37, 39, 40, 41, 219,
406, 577
Tchórzewski: 654
Telatycki: 632
Temple: 406, 690
Tempski: 68
Teofilak: 378
Teplicki: 738
Terpiłowski: 488
Terzi: 142
Tesseron: 246
Testot-Ferry: 203
Tęgoborski: 237
Thaon: 132
Thévenin: 199
Thibault: 151, 294
Thibout: 263, 442
Thomas: 203, 310, 313, 320
Thomasson: 320
Thornycroft: 98
Thullie: 130
Timboult: 607
Tłuchowski: 651
Tobiasz: 29
Todeschini: 481
Tokarski: 46, 52, 475, 703, 729, 748
Tollet: 118
Tołłoczko: 238
Tom: 480, 481
Tomasz: 530
Tomaszewicz: 34, 35
Tomaszewski: 135, 420, 446, 524,
605, 673, 692, 737, 739, 784
Tomaszuk: 591
Tomczycki: 367, 368
Tomicki: 34, 494, 560, 620
Tomiszek: 460
Tonnelier: 612
Toplicki: 207, 219
Torrez: 269, 554
Toton: 738
Toulet: 200
Tournant: 549
Tournois: 201
Towiański: 707
Traboulsi: 245
Trafford: 150, 293
Tratkiewicz: 513, 723
Travers: 155, 298
Trąmpczyński: 88, 372
Treder: 753
Trembecki: 714
Trembicki: 413
Trembley: 130
Trencaroff: 461
Trencarova: 461
822
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Trenerowski: 498
Trepka: 41, 94, 412
Trębecki: 756
Trębicki: 282, 413, 414, 416, 417,
418, 419, 789
Trociński: 420
Trollope: 450, 595
Trusiewicz: 550
Trypolski: 437
Trzciński: 342, 650
Trzebiński: 69, 71, 86, 87, 453
Trzebuchowski: 66, 74
Trzeciak: 43
Trzecieski: 229, 328, 542
Trzeszczkowski: 638
Tuchołka: 95, 767
Tuczapski: 705
Tugnoli: 138
Tulisow: 490
Tumiłowicz: 731, 732
Turbański: 258
Turek: 362, 723
Turkułł: 411
Turnau: 367, 368, 412
Turno: 42, 86, 142, 437, 494, 495,
497, 498, 499
Turowski: 346, 347
Turski: 13
Tuschik: 481
Tustanowski: 491
Tuszyński: 149, 291, 594, 608, 791
Tutka: 547
Twardowski: 100, 359, 360, 435,
748
Twaróg: 717
Tworkowski: 468
Twornowski: 373
Tyc: 47, 53, 707
Tyczyński: 264, 270, 556
Tyler: 150, 293
Tymieniecki: 32, 37
Tyszecki: 39
Tyszkiewicz: 80, 90, 116, 131, 132,
142, 241, 250, 272, 273, 302,
319, 326, 408, 471, 473, 484,
562, 573, 581, 606, 625, 686,
722, 724, 725
Tyzenhauz: 143, 165, 183, 241,
455, 781
Ueberschaer: 21, 624, 695
Ueda: 156, 299
Ugarte: 608
Ugniewski: 487
Ujazdowski: 44
Ujejski: 547
Ulanowski: 98
Ulatowski: 786
Ulejczyk: 787
Ułaszyn: 222, 491
Umiastowski: 78, 479
Umiński: 735, 754
Uniechowski: 585
Unrug: 264, 265, 270, 271, 425,
521, 555, 556
Urbaniak: 372, 524
Urbański: 235
Uria: 156, 299
Uruski: 119, 127, 143, 148, 153,
168, 170, 274, 290, 291, 295,
592, 676
Ustrzycki: 243
Uszczyk: 149, 291
Uznański: 617
Valluet: 201, 202
van Bockryck: 615
van Caubergh: 486, 487
van Cutsem: 616
van der Poll: 451
van Deweyer: 199
van Gaver: 203, 204, 205, 206
van Hoorick: 450, 595
van Innis: 615
van Outryve: 614
van Parijs: 450, 595
van Rijckevorsel: 315
van Wassenhove: 614
Vandenberghen: 486, 487
Vanderbilt: 167
Varley: 263, 442
Vasena: 179, 278
Vasquez: 570
Vavra: 282
Venture: 331
Vergeres: 231, 544
Vergéres: 231, 544
Vesper: 461
Veuthey: 262, 441
Vibaux: 745
Vilgrain: 261, 262, 440, 441
Villani: 130
Villeroy: 581
Vogel: 162
Vogelsang: 316
Vohmann: 314
Volkmann: 183
von Behr: 211
von Beschwitz: 209
von Biegeleben: 355
von Bissingen: 311
von Blanckenstein: 601
von Bocholtz: 185
von Boeselager: 401, 685
von Clary: 185
von Degenfeld: 306
von Dyhrn: 717
von Eltz: 75
von Görtz: 355
von Grotthuss: 246
von Hochberg: 717
von Isenburg: 310
von Knorring: 748
von Kornberger: 146, 147, 678
von Landsberg: 311
von Lilienfeld: 474, 485
von Löwenthal: 421
von Mauberg: 178, 179, 276, 277,
278
von Maubeuge: 210
von Meran: 601
von Montgelas: 210
von Ohnesorge: 90, 714
von Oppenheimer: 307
von Oppersdorff: 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 591
von Pallavicini: 283, 614, 615
von Preysing: 184, 185
von Römer: 209
von Schlichting: 494
von Schmettau: 311
von Schönborn: 227, 539
von Schönburg: 311
von Schorlemer: 451
von Spee: 75
von Spirlet: 614
von Sternbach: 329
von Stotzingen: 312
von Teichmann: 210
von Thurn: 306, 310
von Trach: 306
von und zu Bodman: 312
von Vequel: 184
von Wallis: 601
von Weyrauch: 114
von Wimpffen: 306
von Wurth: 416
von Zedtwitz: 307
Vorbrodt: 31
Vowles: 283
Vyroubov: 580
Wach: 37
Wachel: 604, 744
Wagner: 621
Wajda: 434
Wajszczuk: 78
Walas: 401, 434, 435, 685
Walawski: 254
Walczak: 139, 446
Walczewski: 45, 50
Walentowicz: 156, 299
Waleryś: 48
Walewski: 55, 56, 181, 182, 183,
243, 244, 309, 345, 388, 422,
425, 427, 437, 451, 452, 453,
463
Indeks nazwisk
Walędziak: 376
Walk: 267, 553
Walocha: 36
Wanicki: 260
Waniczek: 782
Wansart: 646
Wantuch: 259, 377
Wańkowicz: 111, 121, 165, 183,
218, 256
Warchałowski: 699
Wardzyński: 363
Warszawa par. św. Krzyża: 112
Warszawski: 98
Wartenberg: 284
Warwas: 68
Warzec: 754
Wasiak: 390
Wasielewski: 160
Wasilewski: 469, 548
Wasiliew: 238
Wasylik: 86, 232, 544
Watkins: 702
Watson: 711
Watters: 448, 459
Wazgird: 535, 546
Wąsowicz: 212, 303, 317, 375, 398,
416
Wąsowski: 153, 171, 296, 597, 722,
794
Webster: 198
Wecki: 344
Wegenko: 211
Weidner: 49
Weil: 367
Weissberg: 514
Wenda: 40
Wendt: 347
Wensierski: 462
Wereszczaka: 619, 750
Werlé: 247
Werwiński: 323
Wesołek: 745
Wessel: 495, 618, 634, 666
Weysflog: 392
Weyssenhoff: 209
Węckowski: 112, 627
Węcławowicz: 558
Wędrychowski: 429
Węgiel: 444
Węsierski: 66, 82, 358
Wężyk: 269, 369, 370, 555, 741
White: 125, 424
Whitmire: 574
Wichliński: 135, 563
Wichrowski: 348
Wichrzycki: 370
Wiczanowski: 489, 493
Wieczffiński: 517, 518
Wieczorek: 773
Wieliczko: 467
Wielopolski: 180, 259, 269, 395,
396, 402, 462, 555, 670, 686
Wielowieyski: 408, 549
Wierusz: 161
Wierzbicki: 34, 212, 717, 755
Wierzbowski: 78, 516
Wierzchleyski: 83
Wiesiołowski: 364, 376, 379
Wieszczycki: 365
Wieszczyński: 97
Wietrzny: 149, 291
Wietrzykowski: 374
Wiewiorski: 393
Więcek: 650
Więckowski: 39
Wijata: 368
Wiktorczyk: 584
Wiktorowicz: 708
Wilamowski: 160, 419, 676
Wilczewski: 786, 794, 795
Wilczopolski: 433
Wiliams: 81
Wilk: 415
Wilkoński: 72, 98
Wilkosz: 702
Wilkoszewski: 343
Wilkowski: 516
Wilks: 228, 540
Willems: 615
Williams: 282, 404, 418, 688, 790
Willing: 248
Wilski: 373, 374, 375
Wilson: 215, 448, 458
Wincewicz: 755
Winckler: 262, 441
Winiarski: 739
Winiecki: 549, 650
Winogrodzki: 450
Wirhanowicz: 428
Wirtemberski: 227, 539
Wirzbicki: 13
Wisler: 513
Wisłocki: 45, 51
Wiszniewski: 655
Wiśniewski: 258, 331, 401, 414,
515, 685, 715, 717
Wiśniowiecki: 413
Wit: 98
Witczak: 731
Witecki: 76
Witek: 550
Witkowski: 224, 529
Witowski: 345
Witt: 212
Witucki: 43
Witwiński: 414
823
Wize: 67, 68, 573, 756
Włodarczak: 373
Włodek: 700, 701
Wnuk: 605
Wodzicki: 147, 228, 326, 423, 425,
426, 450, 541, 546, 547, 548,
549, 550, 551, 567, 592, 593,
598, 599, 601, 602, 604, 605,
610, 617, 629, 678, 679, 743
Wodziński: 35, 90, 92, 362, 378,
379, 410, 632, 637, 644, 654,
681
Wodzyński: 788, 790
Wojcicki: 392
Wojciechowicz: 15
Wojciechowski: 223, 412
Wojdałowicz: 362
Wojtas: 429
Wojtasik: 379, 432
Wojtaszek: 288, 611
Wojtek: 231, 544
Wojtkiewicz: 794
Wolański: 706
Wolff: 787
Wolfram: 282
Woliński: 420
Wolski: 66, 182, 214, 217, 220, 301,
389, 391, 498, 562, 736, 740
Wolszakiewicz: 740
Wołczyński: 630
Wołek: 754
Wołkowicki: 718
Wołoszowski: 33
Wołowski: 392, 471, 483, 640, 679,
735
Wooley: 282
Worcell: 397
Woroniecki: 280, 285, 725, 772,
773
Woszczyk: 79
Woycicki: 405, 465, 688
Woyciechowski: 323
Woyczyński: 524, 547
Woyda: 354, 380
Woytowicz: 745
Woźna: 69
Woźniakowski: 174, 289, 612
Woźnicki: 344
Woźny: 475
Wójcicki: 257, 635, 651, 699, 708
Wójcik: 32, 736
Wrabec: 160
Wroczyński: 288, 611
Wrona: 551
Wroniecki: 122
Wroński: 13
Wüest: 258
Wybicki: 74
824
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Wybranowski: 39
Wydżga: 160, 549, 786, 788, 791
Wyleżyński: 413, 418, 419, 420,
421, 422
Wypchał: 46, 52, 703
Wyrębski: 69, 82
Wysłouch: 786, 788
Wysocki: 214, 215, 217, 218, 586,
721, 728
Wysoczański: 564
Wysokiński: 56
Wyszyński: 357, 633
Xiężycki: 358
Yaldwyn: 409, 474, 485
Ybarra: 594, 608, 751
Yeates: 131
York: 231, 543
Yturbe: 249
Zabiełło: 240, 535, 545, 771
Zabłocki: 38, 380, 518, 739, 740,
748, 750
Zaborowski: 325, 445, 614, 681,
719
Zaborski: 213
Zacharewicz: 160, 349
Zacharski: 70
Zachert: 527
Zachorowski: 636
Zagajewski: 680
Zagórski: 235, 355, 514, 705
Zagrodzki: 729
Zahorski: 642
Zając: 597
Zajączkowski: 500
Zajko: 41
Zaklika: 443
Zakrzewski: 80, 87, 88, 92, 93, 94,
99, 258, 360, 361, 372, 373,
393, 424, 446, 514, 704, 736,
787
Zaleski: 88, 223, 454, 520, 596
Zalewski: 36, 82, 784
Zalutyński: 437
Załęski: 184, 375, 467
Załuski: 365, 603, 606, 743
Zamoyski: 113, 122, 148, 149, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 169,
171, 180, 220, 221, 227, 228,
255, 257, 259, 261, 281, 282,
283, 284, 287, 290, 291, 292,
295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 304, 305, 321, 323,
326, 411, 439, 440, 443, 451,
455, 456, 460, 461, 462, 463,
540, 561, 590, 593, 599, 611,
671
Zanicki: 355
Zantara: 133
Zanussi: 174
Zaorski: 100
Zapaśnik: 372, 524
Zapolski: 423
Zappi: 244
Zarański: 318
Zaraś: 721
Zaremba: 322, 465
Zarin: 447
Zarow: 151, 293
Zarzycki: 792
Zathey: 481
Zawadzki: 17, 345, 378, 379, 419,
642
Zawisza: 225, 327, 537, 538
Zawłocki: 499
Zboiński: 18, 20, 27, 62, 90, 346,
517, 667, 669, 670, 680, 681,
696, 714, 715, 717, 732, 736,
740, 741, 745
Zborowski: 13
Zdanowski: 35
Zdun: 323
Zdunek: 717
Zdziechowski: 145, 606, 676
Zdzieński: 725
Zdzitowiecki: 391, 392
Zelek: 230, 329, 543
Zembrzuski: 633
Zębala: 428
Zglenicki: 15
Zglinicki: 528
Zgórski: 36
Zguda: 477
Ziarkowski: 40
Zichy: 306
Zieleniewski: 134, 173, 429, 430
Zieliński: 45, 51, 75, 155, 345, 370,
417, 418, 578, 713, 721, 767,
769, 770, 771, 772, 773, 775,
776, 779, 781, 782, 784, 786,
787, 788, 789, 790, 791, 792,
794
Zielonacki: 69, 522
Zielonka: 243, 563
Ziemacki: 621
Ziemięcki: 774
Zieniewski: 180
Zienkiewicz: 213
Zierer: 575
Zięba: 230, 329, 543, 563
Zimmer: 201
Ziólek: 754
Ziółkowski: 36
Zipper: 214, 217
Žižka: 700
Złotkiewicz: 13
Złotnicki: 397
Znatowicz: 419
Zoch: 67
Zorski: 723
Zsifkovics: 355
zu Solms: 310, 311
zu Stolberg: 614
zu Windisch: 676, 694
Zube: 753, 754
Zubrzycki: 256
Zwierzyński: 36
Zwoliński: 355
Zych: 481, 490
Zydek: 710
Zyznowski: 96
Źrałek: 522
Żaba: 345, 745
Żabicki: 28, 427
Żarnowiec: 285
Żarski: 46, 51, 703
Żebracki: 582
Żebrowski: 718
Żelazny: 324
Żelazowski: 344
Żeleński: 355
Żeniewski: 146, 677
Żeromski: 142
Żółtkowski: 390
Żółtowski: 30, 89, 117, 119, 120,
121, 127, 152, 176, 266, 268,
269, 274, 295, 321, 552, 554,
555, 564, 574, 575, 626
Żukotyński: 377
Żukowski: 40
Żurawski: 14, 20, 647
Żurek: 32
Żurowski: 314, 419, 601, 604, 605
Żwan: 195
Żychliński: 73, 174, 433, 617
Żygadło: 704
Żylicz: 569
Żylonis: 700
Żyszkowski: 222, 491
Żywanowski: 88
Żywicki: 367
Żyźniewski: 428
Spis treści
825
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Województwo płockie i jego elita.............................................................................................7
Rodzina Józefa Bońkowskiego, posła płockiego..................................................................12
Krąg rodzinny......................................................................................................................12
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................13
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................13
Wykorzystane źródła..........................................................................................................17
Rodzina Ignacego Jeżewskiego, posła płockiego.................................................................18
Krąg rodzinny......................................................................................................................18
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................20
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................20
Wykorzystane źródła..........................................................................................................22
Rodzina Bartłomieja Krajewskiego, posła płockiego...........................................................24
Krąg rodzinny......................................................................................................................24
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................27
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................27
Wykorzystane źródła..........................................................................................................57
Rodzina Bartłomieja Mazowieckiego, posła płockiego.......................................................61
Krąg rodzinny......................................................................................................................61
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................61
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem..............................................62
Wykorzystane źródła..........................................................................................................62
Rodzina Kajetana Mlickiego, kasztelana sierpskiego..........................................................63
Krąg rodzinny......................................................................................................................63
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................66
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................99
Wykorzystane źródła........................................................................................................101
Rodzina Tadeusza Mostowskiego, kasztelana raciązkiego..............................................105
Krąg rodzinny....................................................................................................................105
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................108
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................163
Wykorzystane źródła........................................................................................................185
Rodzina Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla polskiego......................................192
Krąg rodzinny....................................................................................................................193
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................195
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................241
Wykorzystane źródła........................................................................................................331
Rodzina Jana Rościszewskiego, posła płockiego................................................................339
Krąg rodzinny....................................................................................................................339
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................341
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................345
Wykorzystane źródła........................................................................................................349
826
Marek Jerzy Minakowski — Elita płocka
Rodzina Maksymiliana Sierakowskiego, kasztelana płockiego.......................................351
Krąg rodzinny....................................................................................................................351
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................353
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................381
Wykorzystane źródła........................................................................................................381
Rodzina Krzysztofa Szembeka, biskupa płockiego...........................................................386
Krąg rodzinny....................................................................................................................386
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................388
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................388
Wykorzystane źródła........................................................................................................500
Rodzina Teodora Szydłowskiego, wojewody płockiego...................................................509
Krąg rodzinny....................................................................................................................509
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................512
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................653
Wykorzystane źródła........................................................................................................656
Rodzina Antoniego Wessla, posła płockiego......................................................................666
Krąg rodzinny....................................................................................................................666
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................666
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................666
Wykorzystane źródła........................................................................................................666
Rodzina Ksawerego Zboińskiego, kasztelana raciązkiego...............................................667
Krąg rodzinny....................................................................................................................667
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................669
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................736
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................758
Wykorzystane źródła........................................................................................................758
Rodzina Antoniego Zielińskiego, posła płockiego.............................................................767
Krąg rodzinny....................................................................................................................767
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................769
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................770
Wykorzystane źródła........................................................................................................776
Rodzina Jana Zielińskiego, posła płockiego........................................................................779
Krąg rodzinny....................................................................................................................779
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................781
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................794
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................794
Wykorzystane źródła........................................................................................................795
Spis prenumeratorów.............................................................................................................798
Indeks nazwisk........................................................................................................................801
Spis treści..................................................................................................................................825
Spis treści
827
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska, wi­
ska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa) mazowieckiego,
Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kra­
ków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim, Kra­
ków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
XVIII. Elita łęczycka i rawska – województwa łęczyckie i rawskie, Kraków 2015, stron 864
XIX. Elita kujawska – województwa brzeskie kujawskie i inowrocławskie, Kraków 2015,
stron 884
XX. Elita płocka - województwo płockie wraz z potomkami króla Stanisława Augusta, Kra­
ków 2015, stron 826
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846)

Fragmenty książki (strony 1-12 i 814-846) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889)

Fragmenty książki (strony 1-15 i 854-889) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958)

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo