pobierz - Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Studium
Wykonalności
dla zadania pn.
„Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”
Opracował: DOM INśYNIERSKI „PROMIS” S.A.
Szczecin, sierpień 2009
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury
kubaturowej i otwartej. Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2.1 |5.2.2 |
5.4.1 | 5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 |
7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Spis treści
SPIS TREŚCI
2
STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI
3
1.
WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA
12
1.1.
STAN AKTUALNY
12
1.1.1.
Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)
12
1.1.2.
Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej
45
1.1.3.
Opis celów projektu
54
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
62
1.2.1.
NajwaŜniejsze warianty realizacji projektu (inne moŜliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)
62
1.2.2.
Analiza wariantów projektu
69
1.2.3.
Optymalny wariant projektu
71
1.2.4.
Rozwiązanie technologiczne
72
REALIZACJA PROJEKTU
76
1.3.1.
Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu
76
1.3.2.
Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług
79
1.3.3.
Planowany harmonogram realizacji projektu
82
STAN PO REALIZACJI PROJEKTU
84
1.4.1.
Opis stanu ‘po realizacji projektu’
84
1.4.2.
Matryca logiczna projektu
87
WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA
89
1.5.1.
Kwestie prawne związane z realizacją projektu
89
1.5.2.
Wpływ na środowisko regionu
92
1.5.3.
Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym
94
WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
95
2.1.
WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU
95
2.1.1.
Opis stanu aktualnego organizacji wdraŜającej projekt
95
2.1.2.
Opis wdraŜania projektu
2.1.3.
Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdroŜenie projektu
2.2.
3.
MOśLIWE WARIANTY
97
101
TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU
102
WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA
105
2
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Streszczenie studium wykonalności
Lp.
Zakres informacji
Opis
S|0
INFORMACJE OGÓLNE
–
S|0.1
Tytuł projektu
Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
S|0.2
Lokalizacja inwestycji
Nieruchomość połoŜona w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7, na działce nr 4/5 i 4/6 obręb 19 dla którego Sąd
Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą KO1K/00067293/1. Nieruchomość
jest uŜytkowana przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Powiat(y)
M. Koszalin
Gmina(y)
M. Koszalin
Miejscowość(ci)
Koszalin
S|0.3
S|1
Strona SW
Uwagi oceniającego
–
–
–
–
Planowany okres realizacji
projektu
Planowana data rozpoczęcia
realizacji projektu
2008-11-17 – ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych dla pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków septycznych
Planowana data rozpoczęcia prac
2009-03-06 – termin rozpoczęcia prac budowlanych dla pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych
Planowana data zakończenia
rzeczowego
2011-12-15 – przewidywany termin zakończenia rzeczowego zadania (budowa i przebudowa obiektu)
Planowana data zakończenia
finansowego
2012-12-15 – przewidywany termin zakończenia finansowego zadania
WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-
–
TECHNOLOGICZNA
S|1.1
Tło i uzasadnienie – uzasadnienie
potrzeby realizacji
Podstawowym zasięgiem działania przyszłego projektu jest terytorium na którym szpital realizuje swe przesłanie i
wypełnia cele statutowe. Obejmuje on obszar województwa zachodniopomorskiego z koncentracją na byłym
województwie koszalińskim oraz części województw: słupskiego i pilskiego. Z racji swych funkcji i połoŜenia
geograficznego Szpital Wojewódzki w
Koszalinie świadczy usługi dla mieszkańców powiatów: koszalińskiego,
białogardzkiego, sławieńskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego oraz słupskiego i bytowskiego spoza województwa.
Sporadycznie obsługiwani są pacjenci z innych powiatów województwa zachodniopomorskiego i innych województw,
gdyŜ Koszalin leŜy w bliskiej odległości od morza w regionie o charakterze turystyczno-uzdrowiskowym.
Liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wynosi - wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. - 1 692 271,
przy stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia 74 mieszk./km2. Obszar województwa zachodniopomorskiego liczy 22 900
km² i jest piątym co do wielkości w kraju. Jednocześnie zajmuje jedenastą pozycje pod względem liczby mieszkańców.
Podsumowując ogólne tendencje w województwie zachodniopomorskim naleŜy stwierdzić, iŜ tempo wzrostu liczby
ludności jest niskie a liczba urodzeń systematycznie spada, stan ten nie rekompensuje saldo migracji zewnętrznej.
Powiat Koszalin, leŜący w północno–wschodniej części Regionu, odgrywa rolę komplementarnego ośrodka równowaŜenia
rozwoju rangi krajowej. Powiat ma charakter rolniczy i turystyczny, a jego powierzchnia wynosi 1669 km2. Powiat
koszaliński, jako jednostka samorządu terytorialnego, został utworzony w 1998 roku na mocy ustawy o wprowadzeniu
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
Ok. 60% populacji województwa zachodniopomorskiego cierpi na jedną z chorób przewlekłych. Główne problemy
zdrowotne to choroby układu krąŜenia, nowotwory, urazy. Grupę tę uzupełniają: uzaleŜnienia, cukrzyca i nadwaga – wg
źródła „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” - Strategia sektorowa w zakresie
ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego - rozdział II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA -1.Dane demograficzne.
Podstawowa opieka medyczna świadczona jest przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które działają w
3
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
S|1.2
Zakres informacji
Komplementarność z innymi
projektami
Opis
oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Liczba podstawowych placówek słuŜby zdrowia
odpowiada potrzebom mieszkańców, natomiast w niewystarczającym stopniu zapewnione jest poradnictwo i
opieka specjalistyczna a takŜe dostęp do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych. Potrzeby
mieszkańców i turystów powiatu koszalińskiego w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego zaspakaja Szpital
Wojewódzki w Koszalinie.
Problematyka Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika w Koszalinie koresponduje z ogólną kondycją społecznogospodarczą województwa zachodniopomorskiego i wpisuje się w tło sytuacji krajowej. Polska w rankingu OECD zajmuje
jedno z ostatnich miejsc w poziomie wydatków na opiekę zdrowotną na głowę mieszkańca - 910 USD, mniejszy
strumień skierowany był tylko w Meksyku - 794 USD i Turcji - 591 USD (dane za 2005 r.). Największe wydatki całkowite
na 1 mieszkańca, przeznaczono na opiekę zdrowotną w analizowanym okresie w Stanach Zjednoczonych 6714 USD,
ponadto powyŜej 4000 USD w Norwegii, Szwajcarii oraz Luksemburgu. Poziom wydatków całkowitych na opiekę
zdrowotną w relacji do PKB w Polsce w 2006 r. wyniósł 6,2% i był to najniŜszy wynik wśród rozwaŜanych krajów!
Obiekt Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie został zrealizowany w 1914 r. jako szpitalny i taką funkcję
pełni do dziś. Wykonanie nowych budowli szpitalnych i przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków umoŜliwi
zapewnienie adekwatnych warunków lokalowych do potrzeb oraz pozwoli na osiągnięcie wysokich standardów w
zakresie świadczonych pacjentom usług zdrowotnych. PoniŜej przedstawiono istniejące podstawowe rozwiązania i
parametry techniczne obiektów i pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
Szpital posiada zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu:
programów profilaktycznych, programów terapeutycznych, hospitalizacji, chemioterapii, stomatologii, medycyny
paliatywnej, badań kosztochłonnych, świadczeń w zakresie poradni specjalistycznych, dializoterapii i rehabilitacji.
Szpital dysponuje duŜą ilością specjalistycznego sprzętu medycznego, który znajduje się w ewidencji księgowej szpitala.
Społeczne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane przez szpital znacznie przekracza ilości świadczeń
zakontraktowanych przez NFZ.
Zasoby kadrowe zakładu opieki zdrowotnej stanowią, obok wyposaŜenia, infrastruktury oraz finansów, podstawowy
walor jego struktury. W szpitalu zatrudniono 1174 osoby z czego 1141 na pełnym etacie. Kadrę medyczną tworzy 62
lekarzy medycyny, 440 pielęgniarek, 47 połoŜne oraz 155 sanitariuszy i 37 salowe.
Kompleksowe ujęcie obiektów szpitalnych pozwala dostrzec najistotniejsze braki w kaŜdym z gmachów.
Uwagi dotyczą głównie rozwiązań przestrzennych wyznaczających ruch personelu, pacjentów, materiałów
zgodnie ze stawianymi obecnie wymaganiami. Aktualne uwarunkowania nie pozwalają na wydzielenie dróg
czystych i brudnych, zgodnych z wymaganiami Sanepid i BHP. Budynki nie są powiązane komunikacyjnie w prawidłowy
sposób, co utrudnia diagnostykę oraz ruch pacjentów w przypadkach wymagających szybkiej oceny i podjęcia działań
zabiegowych. Szpital boryka się z niedoborem powierzchni, wystarczającej do opieki nad duŜą liczbą pacjentów. Bloki
operacyjne są porozrzucane po istniejących obiektach i w duŜej mierze nie korespondują z obecnymi standardami. W
kontekście dostosowań do standardów unijnych konieczna staje się przewidziana w projekcie: nowa lokalizacja bloku
porodowego septycznego, wydzielenie odcinka noworodków z wewnętrzną śluzą - usytuowanie części pomieszczeń
pododdziału na zabudowanym tarasie, nowa lokalizacja sal pacjentek patologii ciąŜy, zespołu pomieszczeń USG, pokoju
wypisów, sekretariatu, kuchenki oddziałowej i innych pomieszczeń pomocniczych oraz wykonanie moŜliwie największej
liczby pokojów łóŜkowych z bezpośrednim dostępem do łazienki (na pododdziale zaprojektowano 18 łóŜek dla pacjentek
w pokojach 1,2, 3 i 4-osobowych i 12 łóŜeczek na odcinku noworodków). Lokalizacja poszczególnych pomieszczeń wynika
zarówno z wytycznych unijnych jak i z uwarunkowań wynikających z projektowania w budynku istniejącym - o zabytkowym
charakterze. NaleŜą do nich przede wszystkim układ konstrukcyjny i rozmieszczenie pionów instalacyjnych.
Z uwagi na ilość i rodzaj oddziałów funkcjonujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie stanowi on
największy we wschodniej części województwa ośrodek przygotowany na hospitalizację w ww. głównych grupach
chorobowych. Jednostka ta zapewnia teŜ funkcję Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla powiatu koszalińskiego i
powiatów ościennych. NajbliŜsze oddziały ratunkowe znajdują się dopiero w Kołobrzegu i Szczecinku. Jest to bardzo
waŜna funkcja ratownicza dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych.
Strona SW
Uwagi oceniającego
W 2002 roku zakończono projekt „Budowa kotłowni gazowej oraz modernizacja systemu ciepłowniczego Szpitala w
Koszalinie”.
W
ramach
zadania
zlikwidowano
stare
kotłownie
węglowe
i
wybudowano
nową
gazowo-olejową o mocy 7,76 MW, wodno - parową oraz zmodernizowano sieć cieplną ,zainstalowano automatykę
pogodową, zawory termoregulacyjne, wykonano sieć preizolowaną, sieć kanalizacyjną, nowe drogi zieleń oraz wiele
innych niezbędnych elementów.
W dniu 28.04.2006 r. Szpital zawarł umowę z Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie oraz Regionalnym Szpitalem
4
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Onkologicznym w Szczecinie w sprawie szczegółowego określenia zasad współfinansowania oraz wzajemnych praw i
obowiązków stron w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób
nowotworowych w Euroregionie Pomerania”.
Strona SW
Uwagi oceniającego
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie realizuje obecnie Projekt "WdroŜenie systemu elektronicznej
rejestracji pacjentów w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 06.05.2009 r. Podpisano umowę na realizację Projektu „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – Sieć
POMERANIA” finansowaną z Programu Współpracy Transgranicznej Meklemburgia – Pomorze Przednie/
Brandenburgia/Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV-A/ Cel 3, 2007-2013
Przedmiotem projektu jest ucyfrowienie Zakładu Radiologii oraz zakup systemu dystrybucji obrazów, aby ułatwić dostęp
do diagnostycznych badań obrazowych lekarzom klinicystom. Ponadto planowane jest utworzenie stanowisk
telekonferencyjnych umoŜliwiających prowadzenie konsultacji pacjentów z poradni, ośrodków rejonowych oraz
prowadzenie konsultacji z ośrodkami akademickimi i z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
S|1.3
Wyniki analizy wariantów, w tym
wybrane rozwiązanie techniczne
Wariant I Szpital nie realizuje przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych oraz nie
przeprowadza budowy dwóch nowych obiektów. Realizacja zadań statutowych Szpitala nadal odbywa się w
zdekapitalizowanych obiektach i stan techniczny wielu pomieszczeń, w tym sal operacyjnych jest niezadowalający. Brak
inwestycji i nie modernizowanie szpitala spowoduje zagroŜenia: wydłuŜy się czas oczekiwania pacjenta na hospitalizację
i inne usługi medyczne, zwiększy się śmiertelność w lokalnej społeczności naszego województwa, pogorszy się kondycja
zdrowotna populacji.
Wariant II Wariant ten przewiduje, iŜ Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przeprowadzi inwestycje
w zakresie budowy dwóch nowych budynków: wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1)
oraz przeprowadzi przebudowę pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych (J1). Zapewniona zostanie
odpowiednia powierzchnia uŜytkowa i prawidłowe warunki działania Oddziału internistycznego, neurochirurgii, patologii
ciąŜy i noworodków septycznych, a takŜe stacji dializ i bloków operacyjnych. Jednoczenie zlikwidowane zostaną bariery
architektoniczne, utrudniające dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Realizacja Projektu jest najistotniejszym warunkiem trwałego rozwoju szpitala, zaś dla władz samorządowych będzie
najlepszym gwarantem zapewnienia mieszkańcom właściwego standardu opieki medycznej w kluczowych dziedzinach
obejmujących obszar działania Oddziału Patologii CiąŜy i Noworodków, Oddziału PołoŜnictwa i Noworodków Septycznych,
oddziału wewnętrznego i diabetologii, a takŜe sal operacyjnych i Ginekologiczno-PołoŜniczej Izby Przyjęć.
Wariant III Szpital przeprowadza pełną modernizację całego kompleksu szpitalnego.
Wariant ten zostaje odrzucony z uwagi na fakt, iŜ wartość szacunkowa jego realizacji wg. Koncepcji programowo
przestrzennej i programu funkcjonalno-uŜytkowego modernizacji szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie wynosi
191.119.006,50 zł i znacznie przekracza moŜliwości finansowe szpitala.
Analizując moŜliwości podwyŜszenia jakości usług medycznych, zwiększenia komfortu pacjenta oraz dostosowania
obiektów szpitala do wymogów, jakie nakładają obowiązujące w tym zakresie przepisy, moŜna ocenić potrzebę realizacji
przedmiotowego projektu poprzez analizę i ocenę powyŜszych wariantów działania.
Do oceny poszczególnych wariantów 3 kryteria spośród przyjętych przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący
(ZKM) oraz przypisano im wagę wg odzwierciedlających wagi przyjęte przez ZKM.
Do oceny przyjęto następujące kryteria oraz przypisano im wagi:
1. Wpływ na poprawę jakości i dostępności regionalnych placówek ochrony zdrowia; waga 0,50.
2. Wpływ na realizację celów Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego do
roku 2015 oraz celami poddziałania; waga 0,30.
3. Wykonalność projektu; waga 0,20
W ramach analiz wybrano wariant II jako ten, który pozwala osiągnąć bardzo wysokie korzyści społeczne i ekonomiczne.
S|1.4
Zgodność projektu z celami RPO
wraz z uzasadnieniem
Głównym celem, jaki osiągnie się realizując projekt jest, zgodnie z załoŜeniami Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 wzrost jakości usług medycznych świadczonych w województwie oraz
5
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
poprawa zdrowia mieszkańców.
Projekt jest zgodny z „Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013”
– Priorytet 7. Rozwój infrastruktury socjalnej i ochrony zdrowia.
- Cel główny: Poprawa jakości kształcenia, dostępu do wiedzy oraz usług medycznych, a takŜe stanu zdrowia
mieszkańców.
- Cel szczegółowy: Wzrost jakości usług medycznych świadczonych w województwie.
W ramach realizacji celu szczegółowego RPO „Poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia” realizowane
będą przedsięwzięcia obejmujące swym zakresem m.in.: budowę i przebudowę obiektów infrastruktury ochrony
zdrowia, dostosowywanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, jak równieŜ zakup
urządzeń medycznych.
Projekt komplementarnie wpisuje się w/w cele strategii RPO. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli osiągnąć w
szczególności następujące efekty: spadek śmiertelności chorych na przewlekłe procesy prowadzące do niewydolności
oddechowej – ośrodek da im szansę na przeŜycie, poprawę jakości Ŝycia mieszkańców poprzez dostęp do
najnowocześniejszych procedur medycznych, znaczną poprawę dostępności do usług specjalistycznych, w szczególności
z zakresu pulmonologii, rozwój transplantologii w Polsce – wzrost rangi szczecińskiej kliniki w skali Polski i świata,
stworzenie silnego ośrodka naukowo-szkoleniowego, unikalnego na skalę naszego kraju współpracującego z
najwaŜniejszymi placówkami tego typu na świecie, stworzenie systemu rozwoju promocji zdrowia i profilaktyki,
zachowanie istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych, nowa infrastruktura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
zapewni zniesienie ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.
RPO WZP na lata 2007 – 2013 zakłada, iŜ w ramach Osi priorytetowej nr 7: „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony
zdrowia”, realizowane będą projekty obejmujące swym zakresem m.in.: budowę i przebudowę obiektów infrastruktury
ochrony zdrowia, dostosowywanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, jak
równieŜ zakup urządzeń medycznych. Działania w sektorze zdrowia ukierunkowane zostały na poprawę jakości oraz
dostępu do ośrodków medycznych bez zwiększania ich wielkości, liczonej liczbą łóŜek, poza przypadkami szczególnie
uzasadnionymi. Ponadto przedsięwzięcia realizowane w ramach osi priorytetowej nr 7 przyczynią się do wzmocnienia
funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, zapewniających
specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i stacjonarną).
Zgodnie z RPO WZP w ramach osi priorytetowej nr 7 do głównych kategorii beneficjentów naleŜą m.in. zakłady opieki
zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Strona SW
Uwagi oceniającego
Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej nr 7 RPO WZP: Rozwój infrastruktury społecznej i
ochrony zdrowia, w ramach działania 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia, i w ramach poddziałania 7.3.1: Regionalna
infrastruktura ochrony zdrowia.
W ramach projektu Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przeprowadzi budowę dwóch nowych
budynków: wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1) oraz przeprowadzi przebudowę
pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych (J1). Nowy blok operacyjny zostanie zlokalizowany w nowym
obiekcie w centralnej części szpitala, na poziomie 1 i 2 piętra i pomieści 8 sal operacyjnych. Na poziomie parteru
bezpośrednio pod blokiem zaprojektowano centralną sterylizatornię oraz oddział neurochirurgii. W piwnicy przewidziano
pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze.
Drugi nowoprojektowany obiekt to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuŜytkowym.
Budynek jest przeznaczony na stacje dializ (parter) i dwie kondygnacje łóŜkowe.
Dodatkowe zadanie inwestycyjne to łączniki, posadowione na słupach, umoŜliwiające komunikację pod nimi.
Cele, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, wpisują się w cele
określone w poddziałaniu 7.3.1 RPO WZP na lata 2007 – 2013, czyli zwiększenie jakości usług medycznych, zwłaszcza
specjalistycznych, zwiększenie dostępu do diagnostyki i usług specjalistycznych, zwiększenie komfortu pacjentów
Szpitala.
S|1.5
Wkład w realizację ‘Strategii
rozwoju województwa
zachodniopomorskiego do roku
2020’
Projekt jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”:
- Cel strategiczny nr 6. „Wzrost toŜsamości i spójności społecznej regionu”.
- Cel kierunkowy nr 6.7. „Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zdrowotnego”. Celami operacyjnymi do tego celu są m.in.: wypracowanie optymalnego modelu ochrony zdrowia i
koordynacji działań w tym zakresie, zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie całodobowej
podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i opieki stacjonarnej, stworzenie systemu
6
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
S|1.6
Zakres informacji
Opis
rozwoju i promocji zdrowia oraz profilaktyki, podnoszenie poziomu wykształcenia personelu medycznego, reorganizacja
ratownictwa medycznego.
Powstanie nowych obiektów na terenie szpitala ich układ funkcjonalno - uŜytkowy oraz przebudowa istniejącego obiektu
zapewni kompleksową realizację w/w celów ujętych komplementarnie od dziesiątek lat w zadaniach statutowych
jednostki.
Strona SW
Logika interwencji
Wskaźniki
Jedn.
Wartość
ZałoŜenia (poza projektem)
–
Głównym celem, jaki osiągnie
się realizując projekt jest,
zgodnie z załoŜeniami
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 20072013 wzrost jakości usług
medycznych świadczonych w
województwie oraz poprawa
zdrowia mieszkańców.
Średni czas choroby
%
3
–
Długość Ŝycia
%
3
Okres czasu 5 lat.
Brak czynników zewnętrznych
o skali epidemiologicznej
Cel projektu
Poprawa dostępności z
równoczesnym wzrostem
jakości usług medycznych
poprzez rozszerzenie bazy
medycznej w drodze
dostosowania Szpitala w
Koszalinie do wymogów
Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22.06.2005r.
(ze zm.) w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej
Skrócenie średniego czasu
oczekiwania na wykonanie
specjalistycznych świadczeń
zdrowotnych
%
5
Okres czasu 5 lat.
Odpowiednie do potrzeb
społecznych finansowanie
świadczeń zdrowotnych ze
środków publicznych – główny
płatnik Narodowy Fundusz
Zdrowia
Poprawa bezpieczeństwa
świadczonych usług
medycznych
–
Rezultaty projektu
1. Świadczenia opieki
zdrowotnej w ramach kontraktu
z NFZ udzielonych w
wybudowanych obiektach
1. Liczba świadczeń
Szt.
121 545
Okres 3 lata. Odp. do potrzeb
społ. kontraktowanie św.
zdrowot. przez NFZ.
–
2. Dzięki rozszerzonej
działalności zostaną utworzone
nowe miejsca pracy
2. Liczba
pracy
10
Okres czasu 1 rok.
1. Produktem będą
wybudowane nowe budynki
szpitala.
1.
Uwagi oceniającego
Matryca logiczna projektu
Cel nadrzędny
Produkty projektu
2. Budynki będą posiadały
rozwiązania funkcjonalnouŜytkowe usprawniające dostęp
i korzystanie osobom
niepełnosprawnym.
3. Produktem będzie
nowych
miejsc
Liczba wybudowanych
obiektów
- w tym obiektów
przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych
Szt.
Szt.
2
Szt.
2
2.
Powierzchnia
wybudowanych obiektów
m
3.
Liczba przebudowanych
obiektów:
szt.
2
–
8404
1
7
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
przebudowany obiekt
przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Opis
- w tym obiektów
przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych
4.
Działania projektu
Powierzchnia
wybudowanych obiektów
Strona SW
szt.
m
2
Uwagi oceniającego
1
2994
Przetarg na wykonanie
Liczba postępowań o
Szt.
5
Przebudowy Pododdziału
zamówienia publiczne
Patologii CiąŜy i
MoŜliwe wystąpienie opóźnień
Noworodków
w stosunku do harmonogramu
Przetarg na wykonanie
na skutek protestów, jakie
Koncepcji Programowo –
mogą wnosić uczestnicy
Przestrzennej i programu
postępowań o przedmiotowe
funkcjonalno – uŜytkowego
zamówienia publiczne
dla Modernizacji Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie
Przetarg na InŜyniera
Kontraktu
Przetarg na zaprojektowanie
i budowę budynków B1 i
WZO wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu
Przedmiotowy projekt składa się z dwóch kluczowych działań: budowy dwóch nowych budynków, wielosalowego zespołu
operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1) oraz przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych
(J1).
PowyŜsza przebudowa jest juŜ procesem rozpoczętym w m-cu kwietniu 2009 r. rozpoczęto roboty przygotowawcze. Dla
potrzeb przebudowy budynku J1 – Oddział patologii ciąŜy i noworodków septycznych przygotowano Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i otrzymano pozwolenie na budowę.
Dla potrzeb realizacji drugiej części inwestycji w postaci budowy dwóch nowych budynków opracowano, dla potrzeb
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonawcę, w rozumieniu art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień publicznych, Program Funkcjonalno –UŜytkowy (zw. dalej PFU) dla zadania „Modernizacja
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” Dla potrzeb opracowania „Koncepcji Programowo –
Przestrzenna i funkcjonalno – uŜytkowej modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”
W imieniu właściciela Dyrektor Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego wydał Zaświadczenie WGiN-I/PD/0724/35/2008 z dnia 10.12.2008r. w sprawie dysponowania
przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.
Dla potrzeb niniejszego projektu została wydana decyzja wg. obowiązujących wymogów o oddziaływaniu na środowisko.
Organem właściwym dla wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Koszalina. Dnia 9 lutego 2009r.
Prezydent Miasta Koszalina wydał Postanowienie znak: IK.III.KB.7624-18/08/09 określające brak obowiązku
przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzją IK.III.KB.7624-18/08/09 z dnia 24 lutego 2009 roku Prezydent Miasta Koszalina wydał Uwarunkowania
Środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oraz
termomodernizacji budynków Szpitala Wojewódzkiego na terenie działek nr 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego,
wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi programem Natura 2000 i nie będzie
antropogenicznie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszary Natura 2000.
–
–
S|1.7
Wykonalność prawna
S|1.8
Zgodność z polityką ochrony
środowiska
S|2
WYKONALNOŚĆ
INSTYTUCJONALNA
–
S|2.1
Sposób zarządzania projektem
Projektem zarządzać będzie Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie zarejestrowany w rejestrze publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejestrowy w Koszalinie. Działania jednostki będą nadzorowane
–
8
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
przez organ załoŜycielski, którym dla Szpitala w Koszalinie jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Szpitalem
kieruje p.o. Dyrektora mgr Magdalena Sikora, Finansowanie pracy zespołu pracowników zaangaŜowanych w realizację
projektu będzie utrzymywane z bieŜących przychodów szpitala. Stroną kontraktu z wykonawcą, który zaprojektuje i
zbuduje nowy obiekt będzie Szpital. Obowiązki InŜyniera Kontraktu Szpital powierzył w umowie nr 97/TB/TP231/2/PN/13/2009 z dn. 2 czerwca 2009 r. firmie „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z
o.o.”. Inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości połoŜonej w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7, na działce nr
4/5 i 4/6 obręb 19 dla którego Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Koszalinie
prowadzi księgę
wieczystą KO1K/00067293/1. z pełnym uzbrojeniem technicznym, którego dysponentem jest Szpital w ramach umowy
– akt notarialny z dn. 17 sierpnia 1998 r.; repet. Nr 5709/1998.
S|2.2
Trwałość rezultatów projektu
Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji będzie ponosić Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w
Koszalinie – wnioskodawca Projektu.
Działania w ramach projektu są przewidziane w statucie jednostki.
Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie Szpital utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji umów
cywilnoprawnych zawieranych na realizację świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i
niepublicznych, dotacji budŜetowych przyznanych przez organ, który utworzył zakład, darowizn, a takŜe wydzielonej
działalności gospodarczej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W ramach realizowanych zadań statutowych z zakresu publicznej ochrony zdrowia szpital uzyskuje ok. 95% swoich
przychodów z systemu finansów publicznych. Podstawowym płatnikiem dla szpitala jest NFZ ZOW. Infrastruktura
medyczna uzyskana w drodze realizacji projektu będzie wykorzystywana w 100% do realizacji zadań statutowych
jednostki. Realizacja projektu zapewni szpitalowi wzrost przychodów z sytemu finansów publicznych za zrealizowana
większa ilość świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym.
Realizacja projektu zapewni szpitalowi wzrost przychodów z sytemu finansów publicznych za zrealizowaną większą ilość
świadczeń zdrowotnych. Szpital posiada popartą doświadczeniem zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania
projektu, realizuje unikalne procedury medyczne. Poprzez wzbogacenie oferty medycznej produktami projektu jednostka
wzmocni swoją pozycję w systemie publicznym ochrony zdrowia. Trwałość rezultatów projektu jest gwarantowana przez
okres nawet dłuŜszy niŜ 5 lat od daty zakończenia projektu ze względu na unikalny charakter usług medycznych
szpitala.
S|3
WYKONALNOŚĆ FINANSOWOEKONOMICZNA
–
S|3.1
Kwalifikowalność podatku VAT
Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Działalność operacyjna szpitala jest działalnością opartą na świadczeniu
usług w publicznym systemie ochrony zdrowia. Szpital w momencie składania wniosku o dofinansowanie nie ma prawnej
moŜliwości odzyskania podatku VAT. Zał. nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
dn. 05.04.2004 r. z późn. zm) w wykazie usług zwolnionych od podatku zawiera usługi w zakresie ochrony zdrowia i
opieki społecznej (PKWiU 85.2). Ze względu na waŜne zadania publiczne, jakie pełni jednostka w publicznym systemie
ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego Szpital w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu nie
zmieni charakteru swojej działalności, tym samym nie ulegnie zmianie struktury sprzedaŜy (lub zakupów) jak równieŜ
nie nastąpi zmiana wykorzystania majątku związanego z projektem do innych celów niŜ wymienione w statucie
jednostki.
S|3.2
Analiza moŜliwości wystąpienia
pomocy publicznej
Strona SW
Uwagi oceniającego
–
–
Przesłanka
Opis
Tak/nie
Uzasadnienie
–
Przesłanka 1
Czy w projekcie występuje transfer zasobów
publicznych?
Tak
Wsparcie
udzielane
w
ramach
RPO
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 jest
współfinansowane
ze
środków
UE
zgodnie
ze
wspólnotowymi zasadami pomocy publicznej. Zatem naleŜy
uznać, Ŝe środki, które uzyska Wnioskodawca będą
stanowić środki publiczne w kaŜdym przypadku.
–
Przesłanka 2
Czy transfer zasobów publicznych jest
selektywny – uprzywilejowuje określony
podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr?
Tak
W ramach RPO WZ wsparcie będzie ograniczone dla
podmiotów, wskazanych na liście beneficjentów w
Uszczegółowieniu RPO WZ. Zatem naleŜy stwierdzić, iŜ na
etapie przyznawania środków wystąpi selektywność w
–
9
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
kaŜdym przypadku.
Strona SW
Przesłanka 3
Czy transfer zasobów publicznych skutkuje
przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na
rzecz określonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niŜ rynkowe?
Tak
Szpital uzyska w drodze realizacji projektu bazę do leczenia
specjalistycznego ambulatoryjnego i szpitalnego, która
będzie wpływała na zwiększony przychód szpitala. Niemniej
szpital jest jednostką „non profit” funkcjonującą w
publicznym systemie ochrony zdrowia.
–
Przesłanka 4
Czy w efekcie transferu zasobów publicznych
występuje lub moŜe wystąpić zakłócenie
konkurencji?
Nie
Szpital jest jednostką niekomercyjną, funkcjonującą
wyłącznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Obiekt (jak równieŜ infrastruktura) wybudowane w ramach
realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do
świadczenia usług medycznych w ramach kontraktów z
Narodowym Funduszem Zdrowia,
–
S|3.3
Zakres zastosowanego crossfinancingu
NIE DOTYCZY
S|3.4
Harmonogram rzeczowofinansowy
Wyszczególnienie
S|3.5
2009
–
2010
2011
2012
5 081 578,13 zł
27 333 889,82 zł
27 071 938,41 zł
0,00 zł
5 081 578,13 zł
27 333 889,82 zł
26 741 526,05 zł
0,00 zł
całkowity koszt realizacji
inwestycji w [zł]
0,00 zł
nakłady rozwojowe
i modernizacyjne w [zł]
0,00 zł
nakłady odtworzeniowe w [zł]
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
–
koszty kwalifikowane w [zł]
0,00 zł
5 081 578,13 zł
27 333 889,82 zł
26 741 526,05 zł
0,00 zł
–
koszty niekwalifikowane w [zł]
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
330 412,36
0,00 zł
–
poziom współfinansowania z
EFRR [% kosztów
kwalifikowanych]
0,00%
54,93%
54,93%
54,93%
0,00%
kwota współfinansowania ze
środków EFRR w [zł]
0,00 zł
2 791 096,21 zł
15 013 351,09 zł
14 687 990,70 zł
0,00 zł
Zgodnie z wytycznymi kalkulacja luki finansowej zostać musi przeprowadzona dla projektów, przy których zakładana
jest odpłatność za usługi wnoszona przez bezpośrednich korzystających (projekty generujące dochód). W związku z
faktem, iŜ koszty świadczeń medycznych ponoszone są przez NFZ, projekty w ramach poddziałania 7.3.1 co do zasady
nie są projektami generującymi dochód, zatem nie ma konieczności przeprowadzania analizy luki finansowej. Zgodnie z
wytycznymi maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosić moŜe 55%.
Parametr
Definicja
zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych
Jedn.
–
Nie dotyczy
zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy
zdyskontowanych przychodów netto = zdyskontowanych przychodów – zdyskontowanych
kosztów operacyjnych + zdyskontowana wartość rezydualna
Max EE= DIC-DNR
maksymalny wydatek kwalifikowany
zł
R = Max EE/DIC
wskaźnik luki finansowej
%
Nie dotyczy
zł
Nie dotyczy
kosztów kwalifikowanych (niezdyskontowanych)
–
Wartość
zł
DNR
EC
–
–
Wielkość luki w finansowaniu
DIC
S|3.6
2008
Uwagi oceniającego
DA = EC*R
kwota decyzji
zł
Nie dotyczy
Max CRpa
maksymalna stopa współfinansowania określona dla działania/poddziałania
%
Nie dotyczy
Dotacja UE = DA*Max CRpa
kwota dotacji
zł
Nie dotyczy
PD=Dotacja UE/EC
poziom dofinansowania
%
Nie dotyczy
Wyniki analizy finansowej
10
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Wskaźnik
FNPV/C
Opis
Wartość
-13 267 319,37 zł
FIRR/C
1,69 %
FNPV/K
4 459 363,24 zł
FIRR/K
Trwałość finansowa
S|3.7
Strona SW
Uwagi oceniającego
Uzasadnienie i interpretacja
Efektywność projektu mierzona finansową wewnętrzną stopą zwrotu z inwestycji FRR/C
przyjmuje wartość ujemną. Uzyskane wyniki oznaczają, Ŝe inwestor nie osiągnie zwrotu z
inwestycji. Przychody generowane przez projekt nie pokrywają wydatków. Zatem dla realizacji
projektu niezbędne jest dofinansowanie ze środków publicznych. W związku z powyŜszym
przedmiotowa inwestycja powinna być realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest dodatni, zdyskontowane wpływy przewyŜszają
zdyskontowane wydatki, tak więc projekt uznaje się efektywny dla podmiotu realizującego
projekt
6,67 %
Projekt jest trwały finansowo. Ujemne przepływy występują wyłącznie w okresie realizacji inwestycji i wynikają z róŜnic
we wpływach środków (z RPO WZ i województwa) i wypływach (kosztach realizacji inwestycji). Po zakończeniu
inwestycji róŜnice te zerują się. W trakcie eksploatacji występują dodatnie przepływy, oznaczające finansowe moŜliwości
utrzymania inwestycji w okresie referencyjnym.
Wyniki analizy ekonomicznej
Wskaźnik
Wartość
Uzasadnienie i interpretacja
ENPV
53 604 073,17 zł
Z uwagi na publiczny charakter realizowanego przedsięwzięcia za kluczowe i decydujące o
realizacji inwestycji powinno się uznać wyniki analizy ekonomicznej. Analiza powyŜszego
wskaźnika ENPV, który przy stopie dyskonta 5% wyniósł 53 640 761,86 zł wskazuje, Ŝe
zdyskontowane prognozowane korzyści na lata 2009 – 2024 w związku z zakończoną
inwestycją przewyŜszają zdyskontowane koszty. Zatem przychody i korzyści, które wygeneruje
projekt przy stopie dyskonta 5% uzasadnia plan poniesienia nakładów inwestycyjnych.
EIRR
26,05%
Wewnętrzna ekonomiczna stopa zwrotu ERR wynosi 26,08% i jest duŜo wyŜsza od przyjętej
stopy dyskonta 5%, co uzasadnia zainwestowanie kapitału.
6,81
Wartość wskaźnika B/C jest większy od zera. Ten wynik, w połączeniu z dodatnią wartością
ENPV oznacza, Ŝe projekt jest korzystny społecznie i jest wart dofinansowania.
B/C
11
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1. Wykonalność techniczno-technologiczna
1.1. Stan aktualny
1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)
Lp.
1.1.1.1
Zakres informacji
Tło projektu
Opis
Przedmiotem projektu jest Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie i będzie on realizowany na
terytorium Polski. Zgodnie ze statutem Szpitala obszarem działania przyszłego projektu jest teren województwa
zachodniopomorskiego.
Uwagi oceniającego
Misją Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest dąŜenie do tego, aby stać się nowoczesnym przedsiębiorstwem
usługowym z humanitarnym przesłaniem. Podstawowym zasięgiem działania przyszłego projektu jest terytorium na którym
szpital realizuje swe przesłanie i wypełnia cele statutowe. Obejmuje on obszar województwa zachodniopomorskiego z koncentracją na
byłym województwie koszalińskim oraz części województw: słupskiego i pilskiego. Z racji swych funkcji i połoŜenia geograficznego
Szpital Wojewódzki w Koszalinie świadczy usługi dla mieszkańców powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego,
szczecineckiego, kołobrzeskiego oraz słupskiego i bytowskiego spoza województwa. Sporadycznie obsługiwani są pacjenci z innych
powiatów województwa zachodniopomorskiego i innych województw, gdyŜ Koszalin leŜy w bliskiej odległości od morza w regionie o
charakterze turystyczno-uzdrowiskowym. Aktualnie, głównymi odbiorcami świadczeń Szpitala jest populacja około 600.000 osób
zamieszkujących wschodnie tereny województwa zachodniopomorskiego, która w procesie leczenia moŜe skorzystać z usług
realizowanych w: 22 oddziałach szpitalnych, 12 salach operacyjnych, 3 zakładach i w ponad 30 poradniach specjalistycznych.
Obszar województwa zachodniopomorskiego liczy 22 900 km² i jest piątym co do wielkości w kraju. Jednocześnie zajmuje jedenastą
pozycje pod względem liczby mieszkańców. Zasadniczy wpływ na planowanie opieki zdrowotnej dla określonej populacji mają procesy
demograficzne. Liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wynosi - wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 1 692 271, przy stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia 74 mieszk./km2. Średnia dla kraju to 122 mieszk./km2 . Największą
gęstością zaludnienia wyróŜnia się województwo śląskie - 377 mieszk./km2 . Najmniejszą gęstością zaludnienia warmińsko-mazurskie
i podlaskie 59 mieszk./km2. Występują teŜ duŜe dysproporcje między obszarami miejskimi, gdzie gęstość zaludnienia osiąga ponad 1
000 osób na 1 km², a obszarami wiejskimi ze wskaźnikiem poniŜej 20 osób na 1 km².
Największą gęstość zaludnienia spośród wszystkich powiatów miały: miasto Szczecin – 1 356 mieszkańców na km² i miasto Koszalin
– 1 289 mieszkańców na km². Wśród powiatów ziemskich największą gęstość zaludnienia miał powiat kołobrzeski – 106 mieszkańców
na km², powiat policki – 100 mieszkańców na km² oraz powiat stargardzki – 78 mieszkańców na km². Najmniejsza gęstość
zaludnienia występowała w powiecie drawskim – 33 osoby na km2, w powiecie łobeskim – 36 osób na km2 oraz w powiatach
wałeckim i choszczeńskim -38 mieszkańców na km².
Większość populacji mieszka w miastach, stanowią 69,74% ogółu ludności, natomiast tereny wiejskie zamieszkuje 30,26% . Kobiety
stanowią 51,05% ogółu mieszkańców, męŜczyźni 48,95%. Szacuje się, Ŝe w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje około
608093 gospodarstw domowych z ogólne liczby 13337040 w Polsce. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym - 2,75,
odbiega nieznacznie od średniej krajowej, przyjmującej wartość 2,84.
Współczynniki dynamiki demograficznej, reprodukcji, płodności oraz dzietności w kraju od lat 80 wykazują tendencje ujemne.
Prognozy ludności sporządzone przez GUS do 2035 r. zakładają stopniowy spadek liczby ludności z zakładanych 1691,5 tys w roku
2010 do 1580,1 tys. w 2035 r. Dane: Rocznik Demograficzny 2008, Warszawa, GUS, 2008. Nieznaczny wzrost w obszarze tych
zmian demograficznych zaobserwowano w roku 2007 - w stosunku do 2006 r. Struktura ludności według grup wiekowych w 2007 r. w
porównaniu z rokiem 2006 nie zmieniła się w istotny sposób. Odnotowano jedynie niewielki spadek udziału procentowego osób w
wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności zarówno w mieście (spadek o 0,8%), jak i na wsi (spadek o 0,6% ) oraz wzrost
udziału osób w wieku produkcyjnym na wsi o 0,6%.
12
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Ruch naturalny ludności w Polsce na1000 mieszkańców
Uwagi oceniającego
Źródło: Roczniki statystyczne GUS
W sytuacji demograficznej województwa zauwaŜono niewielki wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego o 0,3 na 1000 ludności oraz
wzrost wskaźnika urodzeń Ŝywych o 0,4 na 1000 ludności. NajwyŜszy wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego odnotowano w
powiecie drawskim o 2,0; w powiecie kamieńskim o 1,6; w powiecie myśliborskim o 1,2 oraz w powiecie goleniowskim o 1,0.
Największy spadek wskaźnika przyrostu naturalnego wystąpił w powiecie sławieńskim o 0,8; w powiecie gryfickim o 0,6; w powiecie
łobeskim o 0,4 oraz w powiatach stargardzkim i koszalińskim o 0,3. Nadal ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego utrzymywał się w
mieście Szczecinie i wynosił
-1,4 (w 2006 r. -1,7) oraz w mieście Świnoujściu gdzie wynosił -0,5 (w 2006 r. -1,3).
W pozostałych powiatach wskaźnik przyrostu naturalnego w 2007 r. utrzymywał się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.
Podsumowując ogólne tendencje w województwie zachodniopomorskim naleŜy stwierdzić, iŜ tempo wzrostu liczby ludności jest
niskie a liczba urodzeń systematycznie spada, stan ten nie rekompensuje saldo migracji zewnętrznej. JednakŜe w stosunku do reszty
kraju, województwie zachodniopomorskim występuje nadal relatywnie młodsza ludność, niŜszy odsetek grupy poprodukcyjnej, a
wyŜszy grupy produkcyjnej. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby urodzeń przy wzrastającej liczbie kobiet w wieku
rozrodczym. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem się społeczeństwa i bezwzględnym spadkiem jego liczebności. Prognozy
demograficzne wskazują na niewielką tendencję wzrostową liczby ludności naszego województwa do ok. roku 2018, później liczba
ludności zacznie spadać. Miasto Koszalin według Obserwacji i Prognoz Głównego Urzędu Statystycznego sukcesywnie traci liczbę
ludności. W 2030 roku w Koszalinie będzie zameldowanych około 88 tys. mieszkańców, a zatem w stosunku do dnia dzisiejszego
ubędzie około 20 tys. mieszkańców.
13
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Przemiany w strukturze wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do roku 2015 uwidocznią spadek liczby dzieci i
młodzieŜy w wieku szkolnym, oznaczać to moŜe konieczność ograniczania liczby łóŜek w oddziałach połoŜniczych i pediatrycznych.
Prognozuje się jednocześnie wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby grupy poprodukcyjnej. Wiek emerytalny
osiągną roczniki wyŜu demograficznego z lat 50-tych co oznaczać będzie konieczność rozszerzania usług medycznych z zakresu
geriatrii, opieki długoterminowej dla przewlekle chorych i dostosowanie jej zakresu do potrzeb populacji w starszej grupy wiekowej.
Według źródła „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” - Strategia sektorowa w zakresie ochrony
zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego - rozdział II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA -1. Dane demograficzne.
Sieć osadniczą województwa zachodniopomorskiego tworzy 61 miast i 3 173 innych miejscowości w tym 1 589 wsi. Po reformie
administracyjnej, w skład województwa zachodniopomorskiego weszły byłe województwa: gorzowskie, koszalińskie, pilskie, słupskie,
szczecińskie. Tereny te charakteryzują się niskim stopniem uprzemysłowienia, duŜą liczbą obszarów będących byłymi Państwowymi
Gospodarstwami Rolnymi, ponadto niską liczba ludności – zwłaszcza powiat wałecki, świdwiński, choszczeński i niskim stopniem
zaludnienia - powiat drawski, koszaliński, szczecinecki Wg nowego podziału administracyjnego województwo zachodniopomorskie
liczy: 20 powiatów, w tym 3 miasta na prawach powiatu, oraz 114 gmin. Charakterystyczne dla województwa zachodniopomorskiego
jest niecentralne połoŜenie miasta wojewódzkiego i rozlokowanie największych miast, poza Stargardem Szczecińskim, na obrzeŜach
województwa.
14
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Usytuowanie województwa zachodniopomorskiego w północno-zachodniej części Polski jest waŜną determinantą jego rozwoju
społeczno-gospodarczego. Region leŜy na trasie szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym: ze Skandynawii do Europy
Południowej i Południowo-Wschodniej oraz z Zachodu na Wschód. W transporcie lotniczym województwa podstawową funkcję pełni
międzynarodowe lotnisko w Goleniowie. Stolicą województwa jest Szczecin, liczący 411 tys. mieszkańców, połoŜony w części
zachodniej regionu przy granicy z Niemcami, słynący z pięknej architektury Georgesa Haussmanna. Rolę komplementarnego ośrodka
gospodarczego spełnia Koszalin (108 tys. mieszkańców). Jest nadto kilka miast o znaczeniu regionalnym: Stargard Szczeciński (72
tys.), Kołobrzeg (45 tys.), Świnoujście (41 tys.), Police (34 tys.).
Gospodarka województwa zachodniopomorskiego to około 130 tys. firm zatrudniających około 633 tys. osób. Dominującym
przemysłem jest przemysł stoczniowy i usługi portowe, ponadto przemysł chemiczny, energetyczny, spoŜywczy, papierniczy i
drzewny, a takŜe turystyka, produkcja rolno-spoŜywcza, w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo. Udział regionu w produkcji
niektórych wyrobów jest znaczący w kraju i wynosi: nawozów fosforowych 68,9%, płyt pilśniowych 41,9%, tarcicy liściastej 24,2%
(1. miejsce w kraju), nawozów azotowych 17,9%.
W województwie zachodniopomorskim jest wytwarzane 4,5% polskiego PKB. Przemysł skupia 3,4% krajowego zatrudnienia i
dostarcza 3,1% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu.
DuŜe znaczenie dla regionu mają takŜe znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe, 10 małych portów bałtyckich i 13
przystani rybackich. Za ich pośrednictwem jest realizowane około 90% pasaŜerskiego ruchu promowego i 47% przeładunków w
Polsce. Główne gałęzie przemysłu skoncentrowane są w aglomeracji szczecińskiej.
W województwie zachodniopomorskim w 2007 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 160,3 tys. osób i było o
3,3 proc. wyŜsze niŜ w 2006 r., z tego w sektorze prywatnym pracowało 130,8 tys. osób (81,6 % ogółu). Natomiast w sektorze
publicznym było zatrudnionych 29,5 tys. osób (o 1,4 % mniej niŜ w 2006 roku). W porównaniu z rokiem poprzednim największy
wzrost zatrudnienia miał miejsce w hotelach i restauracjach (o 14,8%), budownictwie (o 7,5%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o
6,3%). Zmniejszyło się natomiast zatrudnienie przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę - o 1,1%. Według
stanu z końca grudnia 2007 r. w ewidencji zachodniopomorskich urzędów pracy pozostawało 103,2 tys. zarejestrowanych
bezrobotnych - to o 35,6 tys. osób mniej niŜ w grudniu 2006 roku. Tym samym stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2007 r.
15
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
wyniosła 16,6%. Oznacza to jej spadek o 4,9 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. NajniŜszy wskaźnik bezrobocia
w województwie nadal utrzymał się w Szczecinie (6,5%), a najwyŜszy wystąpił w powiecie białogardzkim (32,0%). W 2007 r.
oŜywieniu na rynku pracy towarzyszył wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na
poziomie 2572,18 zł, czyli wyŜszym o 10,6% w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiło 89,1% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w kraju (wobec 88,0% przed rokiem). Relacja przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym do przeciętnej
płacy w sektorze publicznym zwiększyła się w ujęciu rocznym o 2,3 pkt. do 67,8%. I tak w sektorze prywatnym przeciętna płaca
brutto ukształtowała się zaś na poziomie 2365,23 zł, a więc wzrosło o 12,0% w skali roku. Natomiast w sektorze publicznym
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2007 r. wyniosło 3489,59 zł i było o 8,3% wyŜsze niŜ w 2006 roku.
W największym stopniu wzrost płac w odniesieniu do 2006 roku dotyczył budownictwa (o 16,0%) oraz hoteli i restauracji (o 15,4
proc.), czemu towarzyszył najszybszy w województwie wzrost zatrudnienia. Większy niŜ przeciętnie wzrost wynagrodzeń wystąpił
równieŜ w handlu i naprawach (o 12,0%), górnictwie i przetwórstwie przemysłowym (po 11,7%) oraz obsłudze nieruchomości i firm
(o 10,2%).
W końcu 2007 r. rejestr REGON obejmował 210,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących wyłącznie
gospodarstwa rolne). To o 1,3 tys. więcej niŜ przed rokiem. 95,9% z tego działało w sektorze prywatnym (202,2 tys. jednostek), a w
sektorze publicznym 8,5 tysiąca. Podobnie jak przed rokiem, najwięcej podmiotów koncentrowało swoją działalność na handlu i
naprawach (28,4% ogółu zarejestrowanych podmiotów). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły równieŜ jednostki
zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (18,0%), budownictwem (11,2%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,7%). W 2007 r.
najwięcej - 1520 nowych podmiotów powstało w branŜy budowlanej i pokrewnych. Natomiast najwięcej ubyło firm prowadzących
działalność w zakresie handlu i napraw - 1295.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec 2007 r. działało 29 przedsiębiorstw państwowych i było to o 33 firmy mniej
niŜ rok wcześniej.
W 2007 roku produkcja sprzedana przemysłu w województwie zachodniopomorskim osiągnęła poziom 23,23 mld zł i w porównaniu z
rokiem poprzednim zwiększyła się o 12,0% a dynamika tego wzrostu była wyŜsza (o 2,3 pkt) niŜ w kraju. Wzrost produkcji
sprzedanej w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnięto w 21 działach przemysłu (spośród 26), których łączny udział w wartości
produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyniósł 81,4 procent. Największy przyrost zanotowały firmy, zajmujące się produkcją drewna
i wyrobów z drewna oraz słomy i wikliny (o 32,0%), mebli oraz pozostałej działalności produkcyjnej (o 24,8%) a takŜe
wytwarzających wyroby z metali (o 24,4%).
W okresie styczeń - grudzień 2007 r. przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaŜy wyrobów i usług w kwocie 3,04
mld zł i było to o 13,9% więcej niŜ w 2006 r. Z tego sprzedaŜ produkcji budowlano-montaŜowej przyniosła przychód w kwocie 2,14
mld zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza jej wzrost o 10,3%. Zwiększenie sprzedaŜy odnotowano w przedsiębiorstwach
zajmujących się budowlanymi pracami wykończeniowymi (o 19,6%) oraz wznoszeniem budowli, inŜynierią lądową i wodną (o
14,1%).
Pomimo stopniowego rozwoju województwo zachodniopomorskie na tle innych województw zajmuje niekorzystną pozycję pod
względem dynamiki PKB, zmian warunków pracy oraz rozwoju otoczenia biznesu, a takŜe wyposaŜenia w infrastrukturę drogową i
komunalną. Czynnikami hamującymi rozwój jest niskie tempo wzrostu zasobności gospodarstw domowych, bardzo małe postępy w
zakresie wyposaŜenia gospodarstw domowych oraz pogorszenie infrastruktury szkolnictwa. Niepokoić moŜe najniŜsza w kraju
dynamika liczby absolwentów szkół wyŜszych, co przy potrzebach gospodarki opartej na wiedzy i usługach stanowi istotny problem.
Odnotowano równieŜ niŜszy niŜ przeciętnie postęp w poprawie infrastruktury kulturalnej i infrastruktury bezpieczeństwa. Wnioski
zebrał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który wykonał ekspertyzę dotyczącą rozwoju polskich województw samorządowych
po reformie administracyjnej (w latach 1999 – 2004) na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Badania dotyczyły dynamiki rozwoju: gospodarki, infrastruktury technicznej, kapitału ludzkiego, warunków Ŝycia oraz
funkcjonowania samorządów. Co ciekawe - przeprowadzona analiza syntetycznego wskaźnika sukcesu rozwojowego województw w
latach 1999-2004 na tle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 1999 roku wykazała, Ŝe województwo zachodniopomorskie
startując w 1999 roku z poziomu 6 miejsce pod względem PKB per capita cechowało się ponadprzeciętnym poziomem rozwoju
gospodarczego. Niestety obecnie plasuje się w rankingach cząstkowych od 13 do 16 miejsca. Wynika to z faktu, iŜ w większym
stopniu niŜ w innych województwach skoncentrowane były tu negatywne skutki transformacji. Dynamiczny rozwój województwa jest
nadal moŜliwy dzięki wykorzystaniu jego potencjału, wzmocnieniu potencjału Szczecina jako metropolii oraz Koszalina jako ośrodka
rangi krajowej. Uwzględniając poziom jakości Ŝycia oraz sytuację społeczno-gospodarczą w podregionie koszalińskim, naleŜy zabiegać
o uznanie tego podregionu jako obszaru problemowego, wymagającego pomocy z zewnątrz dla przezwycięŜenia zakłóceń społecznogospodarczych.
Uwagi oceniającego
Powiat Koszalin, leŜący w północno–wschodniej części Regionu, odgrywa rolę komplementarnego ośrodka równowaŜenia rozwoju
rangi krajowej. Powiat ma charakter rolniczy i turystyczny, a jego powierzchnia wynosi 1669 km2. Powiat koszaliński, jako jednostka
samorządu terytorialnego, został utworzony w 1998 roku na mocy ustawy o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603 z 1988 r.). W jego granicach administracyjnych znalazło się osiem gmin: Bobolice, Polanów i Sianów
16
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
- o statusie miejsko - wiejskim; Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno i Świeszyno - o statusie wiejskim. W centrum powiatu znajduje
się Koszalin -miasto na prawach powiatu. NajbliŜsze otoczenie w ramach województwa zachodniopomorskiego stanowią powiaty:
białogardzki, sławieński, szczecinecki i kołobrzeski oraz poza województwem słupski i bytowski. Otoczenie międzynarodowe powiatu
tworzą kraje basenu Morza Bałtyckiego.
Ok. 60% populacji województwa zachodniopomorskiego cierpi na jedną z chorób przewlekłych. Główne problemy zdrowotne to
choroby układu krąŜenia, nowotwory, urazy. Grupę tę uzupełniają: uzaleŜnienia, cukrzyca i nadwaga – wg źródła „Strategia Rozwoju
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015”
- Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa
Zachodniopomorskiego - rozdział II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA -1.Dane demograficzne. Podstawowa opieka medyczna świadczona
jest przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Liczba podstawowych placówek słuŜby zdrowia odpowiada potrzebom mieszkańców, natomiast w niewystarczającym
stopniu zapewnione jest poradnictwo i opieka specjalistyczna a takŜe dostęp do wysokospecjalistycznych zabiegów
medycznych. Potrzeby mieszkańców i turystów powiatu koszalińskiego w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego zaspakaja
Szpital Wojewódzki w Koszalinie.
Problematyka Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika w Koszalinie koresponduje z ogólną kondycją społeczno-gospodarczą
województwa zachodniopomorskiego i wpisuje się w tło sytuacji krajowej.
Uwagi oceniającego
ŁóŜka w szpitalach ogólnych w miastach wojewódzkich i województwach
Źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
W 2007 roku w Polsce funkcjonowało 748 szpitali ogólnych, w tym 578 szpitali publicznych, tj.77,3 %, oraz 170 szpitali
niepublicznych - 22,7% . Liczba osób leczonych w 2007 r. w szpitalach ogólnych wyniosła 6,9 mln osób co stanowi wzrost o 0,9%. W
2007 r. pobyt chorego w szpitalu trwał przeciętnie 6,2 dnia. Spośród ogółu pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w 2007 r.,
17
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
pacjenci szpitali publicznych stanowili 93,8%, a przeciętny pobyt w tych placówkach wynosił 6,3 dnia. Natomiast pacjenci szpitali
prywatnych stanowili 6,2% ogółu pacjentów i ich przeciętny pobyt wynosił 5,2 dnia.
Uwagi oceniającego
W 2007 r. liczba łóŜek w szpitalach ogólnych wyniosła 175,0 tys., czyli o 1650 (0,9%) łóŜek mniej niŜ w 2006 r. W publicznych
szpitalach liczba łóŜek wyniosła 164,8 tys. (94,2% wszystkich łóŜek) i zaobserwowano spadek ilości miejsc o 1,5 % względem 2006 r.
i o 3,6 % w porównaniu do roku 2005. ŁóŜka w szpitalach niepublicznych stanowiły 5,8 % wszystkich łóŜek i było ich o 886 (9,5%)
łóŜek więcej niŜ w 2006 r. Wskaźniki liczby łóŜek w stosunku do liczby ludności oraz wskaźnik przeciętnego czasu pobytu chorego
charakteryzują stacjonarną opiekę krótkoterminową świadczoną w szpitalach. Niestety liczba łóŜek krótkoterminowych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w 2006 r. w Polsce wyniosła 4,7. Najmniejszy wskaźnik odnotowano w Meksyku (1,0) oraz w Szwecji i Wielkiej
Brytanii (2,2). W Japonii liczba łóŜek na 1000 mieszkańców ukształtowała się na poziomie 8,2 i był to najlepszy wynik wśród krajów
OECD. W porównaniu do 2000 r. omawiany wskaźnik zmniejszył się w Polsce, prawie o 10%. Średnia długość hospitalizacji na
łóŜkach opieki krótkoterminowej wyniosła w 2006 r. w Polsce 6,1 dni. Największy wskaźnik średniego czasu pobytu chorego w
szpitalu odnotowano w Japonii - 19,2 dni, a w krajach europejskich najdłuŜej hospitalizowani byli pacjenci w Niemczech i Szwajcarii powyŜej 8 dni. Z kolei w Szwecji i Meksyku przeciętny pobyt chorego w szpitalach trwał najkrócej (odpowiednio 4,6 i 3,9 dnia).
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (zdefiniowaną przez funkcje usług ochrony zdrowia określone w Narodowym Rachunku
Zdrowia), obejmują wydatki ponoszone przez instytucje rządowe i samorządowe, łącznie z Narodowym Funduszem Zdrowia tj.
wydatki publiczne oraz wydatki sektora prywatnego i podmiotu zagranica. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia tj. wydatki bieŜące i
inwestycyjne wyniosły w 2006 r. 65,7 mld zł , w tym 70% - to wydatki publiczne. BieŜące wydatki publiczne oszacowano na 43,0 mld
zł i stanowiły 4,1% PKB. Relacje te kształtowały się podobnie jak przed rokiem. W ramach wydatków publicznych prawie 85%
stanowiły wydatki ponoszone przez NFZ, natomiast w sektorze prywatnym największy strumień wydatków pochodził z budŜetów
gospodarstw domowych i wynosił 88,1% wydatków tego sektora. W wydatkach na szpitale 97,8% stanowiły środki publiczne, a 2,2%
środki pochodzące ze źródeł prywatnych. Obok wydatków bezpośrednich występuje grupa wydatków powiązanych z ochroną zdrowia.
NaleŜą do nich wydatki inwestycyjne, a takŜe wydatki polegające na dostarczaniu świadczeń pienięŜnych, wydatki na kształcenie
personelu medycznego, badania i rozwój w ochronie zdrowia i inne.
Polska w rankingu OECD zajmuje jedno z ostatnich miejsc w poziomie wydatków na opiekę zdrowotną na głowę mieszkańca - 910
USD, mniejszy strumień skierowany był tylko w Meksyku - 794 USD i Turcji - 591 USD (dane za 2005 r.). Największe wydatki
całkowite na 1 mieszkańca, przeznaczono na opiekę zdrowotną w analizowanym okresie w Stanach Zjednoczonych 6714 USD,
ponadto powyŜej 4000 USD w Norwegii, Szwajcarii oraz Luksemburgu. Poziom wydatków całkowitych na opiekę zdrowotną w relacji
do PKB w Polsce w 2006 r. wyniósł 6,2% i był to najniŜszy wynik wśród rozwaŜanych krajów! Największy udział wydatków
całkowitych na ochronę zdrowia w PKB zanotowano w Stanach Zjednoczonych - 15,3%. W Szwajcarii i Francji analizowany wskaźnik
był równieŜ wysoki i wyniósł odpowiednio – 11,3% i 11,0%, a wartość powyŜej 10% odnotowano równieŜ w Niemczech, Belgii,
Portugalii i Austrii. Wydatki prywatne na opiekę zdrowotną w Polsce w 2006 r. to 273 USD per capita były ponad trzynastokrotnie
niŜsze niŜ w Stanach Zjednoczonych, co ciekawe stanowiły około 30% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną a tylko dwa kraje
OECD odnotowały wyŜszy wskaźnik wydatków prywatnych niŜ publicznych (odpowiednio Stany Zjednoczone – 54,2% i Meksyk –
55,8%).
Kondycja polskiej słuŜby zdrowia odbiega znacznie od średniej kondycji państw OECD takŜe w innych aspektach. Polska
charakteryzuje się jednym z najniŜszych wskaźników liczby lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wynosi on 2,2, przy czym
największy poziom tego wskaźnika odnotowano w Grecji – 5,0 w 2005 r., oraz w Belgii - 4,0 w 2006 r. NajniŜszy w Turcji – 1,6 w
2006 r. Podobnie niekorzystnie dla naszego kraju kształtował się wskaźnik liczby pracujących pielęgniarek na 1000 mieszkańców i
wyniósł on 5,1, dla porównania w Norwegii 31,6, Turcji 2,1. Źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007r., GUS,
Warszawa 2008.
1.1.1.2
Istniejący stan
Historia Szpitala wojewódzkiego w Koszalinie
Historia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie sięga początków XX w, kiedy to Siostry Protestanckiego Zgromadzenia Diakonis Salem
Köslin-Minden, podjęły w 1908 r. pierwsze rokowania pomiędzy Fundacją Salem a władzami powiatu Koszalina w sprawie budowy
pierwszego na Pomorzu Środkowym szpitala. Inwestycję realizowano od 1912 r. Całkowity rozruch szpitala oraz rozpoczęcie dalszej
rozbudowy obiektów szpitalnych nastąpiło w 1915 r. Pod koniec wojny, w 1945 r., siostry zostały ewakuowane na terytorium
Niemiec. Szpital przejęły wojska radzieckie a następnie Wojsko Polskie. Sytuacja społeczno polityczna lat pięćdziesiątych pozwoliła na
przekształcenie Szpitala w obiekt cywilny. Po wojnie w 1962 roku nadano placówce rangę szpitala wojewódzkiego. Transformacja
ustrojowa skutkowała w 1991 roku rozzespoleniem szpitala na cztery odrębne jednostki: Szpital Wojewódzki, Wojewódzką Stację
Pogotowia Ratunkowego, Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzką Przychodnię Specjalistyczną. W 1997 roku wpisano Szpital
Wojewódzki w Koszalinie do Rejestru Dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez co placówka otrzymała
osobowość prawną. Po dwóch latach Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził statut Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W roku
18
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
2000 a potem 2004 przyznano Szpitalowi status Szpitala Akredytowanego tzw. akredytacja właściwa. W 2003 r. szpital otrzymał tytuł
LIDER RYNKU - Najlepsza Firma w Polsce w zakresie Usług Medycznych. W lutym 2008 r. nastąpiła uroczystość wręczenia certyfikatu
jakości ISO 9001 dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
Uwagi oceniającego
Kompleks szpitalny zajmuje teren o powierzchni 77 841,5m2, zagospodarowany budynkami szpitalnymi i pomocniczymi
zlokalizowanymi na działce nr 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego 7 w Koszalinie. Działkami sąsiadującymi z nieruchomością
szpitala są pasy drogowe stanowiące drogi publiczne, tereny zabudowane oraz tereny leśne. Teren nieruchomości jest w części
przewaŜającej zabudowany, realizacja nowych budynków wymaga uprzedniej rozbiórki istniejącej zabudowy oraz infrastruktury
technicznej.
Szczegółowa infrastruktura – obiekty – opis budynków:
Kompleks szpitalny składa się z 7 głównych budynków, w skład których wchodzą: pawilon dziecięcy, przychodnie specjalistyczne,
budynek internistyczny, budynek chirurgiczny, budynek ginekologiczno-połoŜniczy, budynek kardiologiczno-zakaźny. Na terenie
szpitala mieszczą się równieŜ: izba przyjęć dorosłych i dzieci, budynek zakładu diagnostyki laboratoryjnej, laboratorium, poradnia
specjalistyczna dorosłych oddział ratownictwa oraz pełniące funkcje słuŜebne wobec pozostałych obiekty techniczno-gospodarcze.
Zniszczenie techniczne budynków jest zróŜnicowane. Skala zuŜycia oddziału internistycznego została oceniona na 80%, oddziałów
chirurgicznego i ginekologiczno-połoŜniczego na 60%. W najmniejszym, gdyŜ 30% stopniu, zdegradowane są: pawilon dziecięcy,
budynek przychodni specjalistycznych oraz obiekt mieszczący oddział kardiologiczno-zakaźny. Główne wejście na teren, przeznaczone
dla pacjentów, prowadzi bezpośrednio od ulicy Tytusa Chałubińskiego i jest chronione szlabanem.
Źródło: http://www.swk.med.pl/
Zgodnie z Koncepcją programowo przestrzenną i programem funkcjonalno-uŜytkowym modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w
19
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Koszalinie na terenie szpitala znajdują się opisane poniŜej budynki.
Uwagi oceniającego
Pawilon dziecięcy – budynek C - jest jedną z najmłodszych konstrukcji na terenie Szpitala. Powstał w 1976 r. Jest to budynek o
powierzchni 4376,93 m2, samodzielny, wolnostojący, podpiwniczony. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe Ŝelbetowe oraz
dwie windy. Sąsiadujący z nim budynek przychodni specjalistycznych (2453,26 m2), posiada jedną klatkę schodową oraz windę
osobową. W budynkach tych znajdują się: oddziały dziecięce, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział patologii noworodka,
oddział chirurgii dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, dwa bloki operacyjne, laboratorium, zakład rentgenodiagnostyki, przychodnie
specjalistyczne, izba przyjęć szatnie i pomieszczenia techniczne oraz stacja łóŜek przygotowana dla 51 najmłodszych pacjentów. W
ramach Oddziału działa: Pododdział Neurologii Dziecięcej, Poradnia Endokrynologii Dziecięcej, Poradnia Chorób Tarczycy dla dzieci,
Poradnia Hematologii Dziecięcej, Poradnia Nefrologii Dziecięcej, Pracownia Gastrofiberoskopii Dziecięcej, Poradnia Diabetologii
Dziecięcej. Z opinii technicznej wykonanej w maju 2009r. wynika, Ŝe obiekt jest zawilgocony- a zatem wymaga osuszenia, izolacji
przeciwwilgociowej, zaleca się równieŜ przeprowadzenie docieplenia ścian, uzupełnienia ubytków i uszkodzeń.
Budynek internistyczny – budynek E wybudowano w 1916 r. jest to obiekt samodzielny, wolnostojący, o róŜnej wysokości
zabudowy, o powierzchni 5934,73 m2. Do budynku dobudowana jest winda zewnętrzna i wewnętrzna. W budynku znajdują się
oddziały: okulistyki, laryngologii, neurologii, onkologii i chemioterapii oraz zakład rentgenodiagnostyki, pomieszczenia socjalne i
administracyjne, kuchnia szpitalna i pomieszczenia techniczne. Niestety wymaga on odnowienia, głównie silnie zawilgoconych i nie
posiadających izolacji fundamentów. Opinia techniczna, wykonana w maju 2009 r. określa stan techniczny stropu nad piwnicami jako
przed katastrofalny.
Budynek chirurgiczny – budynek J - wybudowano w 1917 r. a następnie rozbudowano w 1997 r. - jako budynek samodzielny,
wolnostojący, o róŜnej wysokości zabudowy. Do „starego” Budynku Chirurgii został dobudowany fragment czterokondygnacyjny
Budynek posiada cztery klatki schodowe i jedna winda osobowa. Na 4804,30 m2 mieści się: oddział rehabilitacji dorosłych, pracownia
rezonansu, zespół higieny, szatnie personelu i pomieszczenia techniczne. Wymagana jest naprawa dachu i całkowita zmiana jego
pokrycia.
Budynek ginekologiczno-połoŜniczy – budynek J1 - wybudowano w 1917 r. jako budynek samodzielny, wolnostojący o róŜnej
wysokości zabudowy – powierzchnia 2993,77 m2. Budynek posiada dwie klatki schodowe i windę osobową. W skład budynku wchodzi
ginekologiczno-połoŜnicza izba przyjęć, oddziały: ginekologii, połoŜnictwa i noworodków septycznych, patologii ciąŜy i noworodków,
apteka oraz pomieszczenia techniczne i szatnie. Wymaga on odnowienia fundamentów, naprawy dachu i wymiany jego pokrycia.
Budynek kardiologiczno-zakaźny – budynek K - wybudowany w 1966r. ma powierzchnię 3507,97 m2. Jest to obiekt samodzielny,
wolnostojący, o konstrukcji ognioodpornej. Budynek posiada trzy klatki schodowe, dwie windy dostosowane do przewozu posiłków.
Natomiast na zewnątrz budynku dobudowana została winda osobowa. W budynku zlokalizowane są oddziały: zakaźny, kardiologii,
chorób odzwierzęcych, zakaźny-izolatki, kardiologii oraz szatnie, pomieszczenia techniczne i stacja łóŜek. zauwaŜono duŜe
zawilgocenia wszystkich ścian piwnicy, jak równieŜ stropu nad piwnicami. Budynek wymaga termomodernizacji i usunięcia będących
w bardzo złym stanie balkonów.
Pozostałe budynki zaznaczone na planie szpitala to: budynki pomocnicze, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – budynek G, Pracownia
Ortoptyki – budynek M, Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Ogólną – budynek F, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dorosłych – budynek I, Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej – budynek G1, Stacja Dializ, Oddział Wewnętrzny B z
Pododdziałem Nefrologii – budynek B.
W obecnym stanie powierzchnia uŜytkowa budynków kompleksu szpitalnego zajmuje 24070 m2. Bryła budynków posiada kubaturę
81000 m3. Nieruchomości gruntowe szpitala stwarzają moŜliwości dalszej zabudowy na potrzeby rozwoju usług medycznych.
Teren Szpitala jest zadbany, ozdobiony kwiatami, krzewami. W celu podniesienia komfortu psychicznego pacjentów zapewniono im
tereny spacerowe wyposaŜone w altanki, ławeczki, miejsca do siedzenia, co korzystnie wpływa na proces leczenia.
Podstawowe usługi i produkty
Do podstawowych zadań Szpitala określonych w §6 „Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” naleŜy:
1) zapewnienie opieki stacjonarnej i podstawowej opieki zdrowotnej,
2) sprawowanie opieki specjalistycznej ambulatoryjnej,
3) wykonywanie badań diagnostycznych,
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych oraz kształcenie osób przygotowujących się do
wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,
5) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją
zdrowia.
Ideą działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badań i porad, leczenie i przeprowadzanie
20
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
zabiegów, rehabilitacja lecznicza, działalność diagnostyczna i analityczna, pielęgnowanie chorych, orzekanie o stanie zdrowia,
prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo - zdrowotnej, udzielanie pomocy doraźnej. Chorym zapewnia się badanie,
leczenie, pielęgnację, wyŜywienie, środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
Uwagi oceniającego
Zakres działania
Źródło: materiały wewnętrzne szpitala
Rocznie w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie leczonych jest ok. 34 000 pacjentów na bazie:
a) 27 oddziałów i pododdziałów szpitalnych,
b) 323 łóŜek szpitalnych,
c) 12 sal operacyjnych,
d) 30 poradni wysokospecjalistycznych.
W 2008 r. przyjęto do szpitala 19007 kobiet i 15266 męŜczyzn, łącznie 34273 pacjentów. Najwięcej pacjentów w 2008 r. przyjęły
oddziały: Kardiologii (3108), Chirurgii Ogólnej (2865), Dzienny Chemioterapii (2667), Laryngologii (2391), Onkologii i Chemioterapii
(2317). Najmniej pacjentów trafiło na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej (45), Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dorosłych (141), Neurochirurgii (160), Chirurgii Szczękowej (281).
21
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Informacja statystyczna z działalności szpitala styczeń-czerwiec 2009
Oddziały
Liczba
lóŜek
Praca
łóŜka
Liczba
Wskaź.
zgonów
śmierteln.
%
Uwagi oceniającego
Średni
pobyt
Wsk.
chorego
przeloto
- wości
Liczba leczonych
Onkologii i Chemioterapii
38
78%
41
3,0
3,8
37,4
1420
Wewnętrzny "B" z
pododdziałem Nefrologii
50
80,1
57
6,6
7,6
19,0
952
Wewnętrzny C
27
76,2
21
4,9
7,5
18,3
494
Kardiologii
44
81,2
45
2,6
3,7
40,0
1761
Neurologii
34
74
67
13,5
8,5
15,7
533
Ginekologii
17
39,8
1
0,1
1,9
37,7
980
Dziecięcy
51
37,6
4,9
13,8
705
10
58
11,0
9,6
96
13
133,7
6,9
35,0
385
Chirurgii Dziecięcej
25
38,7
2,2
32,4
809
Zakaźny
42
47,5
10
1,4
5,0
17,3
OA i IT
8
76,2
47
61,0
4,9
28,0
224
7
57,4
10
47,6
10,4
10,0
70
53
88,4
32
2,2
5,4
29,5
1593
Chirurgii Urazowej
46
76,8
3
0,3
7,1
19,5
896
PołoŜniczy
18
80,1
2,7
53,3
960
Patologii CiąŜy
18
58,6
2,8
38,5
924
Laryngologii
37
32
1,5
38,4
1421
Oczny
16
67,9
1,9
65,6
1050
Pododdział Patologii
Noworodka i Wcz. przy
Dziecięcym
Pododdział Patologii
Noworodka i Wcz. przy
Noworodkach
OA i ITD. I
NEONATOLOGII
Chirurgii Ogólnej i
Naczyniowej
1
1
0,3
0,1
728
Urologii
16
56,9
2,4
41,8
879
Dermatologii
22
68,5
7,5
16,4
361
Ratunkowy
6
Neurochirurgii
3
4,7
49,0
147
128,7
2
2,2
22
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Neonatologiczny
Stacja Dializ
18
13
Uwagi oceniającego
44,7
2,8
29,2
702
5256
269
Rehabilitacji
Chemioterapii Dziennej
5
Ogółem
601
1239
65,7
338
2,1
4,5
26,1
16219
* bez ruchu
międzyoddziałowego
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Zakres udzielanych wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tut. jednostce jest spójny z priorytetowymi celami
strategicznymi Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ochrony zdrowia oraz z kierunkami Narodowego Planu Zdrowia na
lata 2004-2013 przyjętymi do realizacji przez Radę Ministrów.
Przy szpitalu działają specjalistyczne poradnie: Kardiologiczna z Kardiologią Dziecięcą, Gastrologiczna, Endokrynologiczna,
Hematologiczna, Chirurgii Naczyniowej, Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej, Andrologiczna, Neurologiczna i Leczenia Padaczek,
Hepatologiczna, Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych, Ortopedyczna, Chirurgii Ogólnej i Urazowej, Stomatologiczna dla Osób
Niepełnosprawnych, Ambulatorium Laryngologiczne, Ambulatorium Okulistyczne, Onkologii Ginekologicznej, Ambulatorium
Chirurgiczne, Dermatologiczno-Wenerologiczna, Reumatologiczna, Medycyny Pracy, Neurologii Dziecięcej, Gastroenterologii
Dziecięcej, Preluksacyjna, Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Laktacyjna, Medycyny Sportowej, Neurochirurgiczna, Neonatologiczna.
Szpital posiada zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu: programów
profilaktycznych, programów terapeutycznych, hospitalizacji, chemioterapii, stomatologii, medycyny paliatywnej, badań
kosztochłonnych, świadczeń w zakresie poradni specjalistycznych, dializoterapii i rehabilitacji.
Szpital dysponuje duŜą ilością specjalistycznego sprzętu medycznego, który znajduje się w ewidencji księgowej szpitala. Społeczne
zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne realizowane przez szpital znacznie przekracza ilości świadczeń zakontraktowanych przez
NFZ.
Zasoby kadrowe zakładu opieki zdrowotnej stanowią, obok wyposaŜenia, infrastruktury oraz finansów, podstawowy walor jego
struktury. W szpitalu zatrudniono 1174 osoby z czego 1141 na pełnym etacie. Kadrę medyczną tworzy 62 lekarzy medycyny, 440
pielęgniarek, 47 połoŜne oraz 155 sanitariuszy i 37 salowe.
Sprzęt specjalistyczny i moŜliwości obsługi pacjentów
Szpital prowadzi działalność medyczną w bardzo szerokim zakresie z wykorzystaniem szerokiego wachlarza sprzętu medycznego.
Przedstawione poniŜej dane pochodzą ze statystyk wewnętrznych Szpitala za rok 2008.
Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej wyposaŜony jest w kardiomonitory, miernik-capnogard,
aparat do narkozy, aparaty do znieczulania ogólnego, respiratory, stanowisko zabiegowe babytherm 8004, inkubatory, inkubator
transportowy, defibrylatory pompy. Oddział dysponuje 7 łóŜkami, w 2008 roku przyjął 161 pacjentów a średni czas pobytu
pacjenta na oddziale to 11,2 dnia.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych posiada: kardiomonitory, kardiomonitor stacjonarno-przenośny,
defibrylatory, miernik temperatury, mierniki-capnogard, miernik ciśnienia krwi, aparaty do narkozy, aparaty do znieczulania
ogólnego, walizkę reanimacyjna, pulsoksymetry, monitor gazów anestetycznych, monitor funkcji Ŝyciowych. Oddział dysponuje 8
łóŜkami, w 2008 roku przyjął 420 pacjentów a średni czas pobytu pacjenta na oddziale to 4,7 dnia.
Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej wskazuje na dysponowanie przede wszystkim: destylatorem, inhalatorem,
inkubatorem, pompami infuzyjnymi, sterylizatorem parowym PS-50V.Oddział dysponuje 25 łóŜkami, w 2008 roku przyjął 180
pacjentów a średni czas pobytu pacjenta na oddziale to 4 dni.
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami: Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej dysponuje 56 łóŜkami, w 2008 roku
przyjął 3159 pacjentów a średni czas pobytu pacjenta na oddziale to 5,6 dnia. Leczenie było moŜliwe dzięki wyposaŜeniu w:
artroskop, defibrylator-przenośny, diatermię, EKG Schiller, EK/Cardiovit AT/z wyposaŜ. aparat do EKG, Ga/Videogastroskop,
inhalatory, kapnograf ncvametrix, kardiomonitor stacjonarno-przenośny, lancentron-aparat, laparoskop, myjnię ultradŜwiękowa UMD642, pompy infuzyjne, videodudenoskop, zestaw endoskopowy, zestaw ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek wraz z zestawem
do zabiegów kruroskopowych.
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej działa na bazie aparatury: dwa aparaty rentgenowskie z ramieniem C, dwa stoły
23
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
kompleksowego zaopatrywania złamań kończyn, zestawy narzędzi i implantów do endoprotezoplastyki stawów, przenośny aparat
rentgenowski do wykonywania zdjęć przyłóŜkowych, aparat do badań EKG. Oddział dysponował 46 łóŜkami, przyjęto 1570
pacjentów, średni czas pobytu 8,5 dnia.
Uwagi oceniającego
Oddział Dermatologii posiada: modułowy kompaktowy system do naświetleń stóp/dłoni TP-4, system do naświetleń z
promiennikami TL-01 (UVB 311), kriosystem KS-2, lancentron, lampę wodną, dermatoskop, kabinę Waldmana 1000K (UVA, UVB),
testy płatkowe. Oddział dysponuje 22 łóŜkami, w 2008 roku przyjął 563 pacjentów a średni czas pobytu pacjenta na oddziale
to 7,7 dnia.
Oddział Dziecięcy posiada: inkubatory, pompy infuzyjne oraz insulinowe, pulsoksymetr, kardiomonitory, gastrofiberoskop,
rektoskop dziecięcy, aparat EKG. Oddział dysponuje 51 łóŜkami, w 2008 roku przyjął 1403 pacjentów a średni czas pobytu
pacjenta na oddziale to 4,6 dnia.
Odział rehabilitacji to m.in. aparaty do krioterapii, laseroterapii, masaŜu, terapii podciśnieniowej, aparat Kriosan, aparat Myostim,
aparaty Pulsotronic, aparaty Sonicator i Stymat S -120, aparat terapii - Pulsotronic ST-6D, Ultraton, aplikator AS-550, atlasy do
cwiczeń, bieŜnie rehabilitacyjne, basen suchy, biostymulatory, diatroniki, elektrostymulatory, ergometry, galvatronic GT-1, Interdyn I
D-79E, interdynamic, kuchenka parafinowa, lampy Sollux, lasery, laser fizykoterapeutyczny, Magnetronic, Przyrządy do ćwiczeń Rotor
barkowy, Pulsotronic ST-5D, Pulsotronic-Galwanizator ST-4M, Terapuls, ugul -kabina do ćwiczeń i zawieszeń, ugul z osprzętem,
urządzenie do okładów parafinowych, wanny do masaŜu, wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń.
Oddział PołoŜniczo – Ginekologiczny przyjmuje 4852 pacjentów rocznie, dzięki wyposaŜeniu w 86 łóŜek a średni czas pobytu
pacjentów to 3,1 dnia. w posiadaniu oddziału znajduje się m.in.: ultrasonograf ogólny typ 1846 f. bruel-kjaer, ultrasonograf ssd 1700 aloka z dopplerem, sonda vagin 5 mhz, głowica brzuszna 3,5 mhz, inkubator, kardiotokografy, amnioskop, stanowiska int. op.
, diatermia, pompa do histeroskopii, zestaw endoskopowy, ultrasonograf.
Oddział Wewnętrzny C z Pododdziałem Diabetologii przyjął w 2008 r. 830 pacjentów. Dysponuje 27 łóŜkami. Średni czas pobytu to
9,2 dnia. Sprzęt oddziału to: centrala zbiorcza Athena firmy S&W połączona z 12 monitorami ekg (1996 r.), pompa do kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej KAAT II f. Arrow (1995 r.), defibrylator- kardiowerter f. Burdick Medic 5 (1997 r.), 2 stymulatory do czasowej
stymulacji endokawitarnej f. ITAM MIP 801 r. (2000 r.), Ultrasonokardiograf Acuson 128 XP/10 HP, Holter EKG Del Mar363 Accu Plus,
aparat do ABP Mobil-O-Graph, Ergometr rowerowy z zestawem do prób wysiłkowych f. Hellige Cardio System 4026, 3 ergometry
rowerowe f. Hellige EC 1200 połączone z monitorami EKG do treningów interwałowych, Echokardiograf z Dopplerem typ. 7710 AC
Sanos 100 f. HP, system Holtera EKG, aparat EKG 6-kanałowy PAGE WRITER 100, t. M 1772A, f. HP.
Oddział Kardiologii posiada: USG GE VIVID 3 z kolorowym dopplerem,USG HP SONOS 2000 z kolorowym dopplerem, USG HP SONOS
100CF, 2 głowice do badań transtorakalnych, głowica naczyniowa, głowica przeprzełykowa, HOLTER DRG. SCOLE PREMIER II,
HOLTER HP typ 43420B, HOLTER RR Margot Medical Mobil - o - graf , analizator ERA EPR 1000 PI (2001r.), Aparat RTG COMPACT
7700 z ramieniem C (2000r.), aparaty EKG, strzykawki automatyczne, pompy infuzyjne, stymulatory zewnętrzne, monitory: Fx - 866
- 8 sztuk + centrala (1993r/2001r.), Spacelabs medical - 8 sztuk + centrala (1999r.), Biazet - 2 sztuki, Defibrylatory: Corpulus
(1993r.), Medic 5 (1995r.), Econ B (1993r.), aparat RTG z ramieniem C, angiokardiograf stacjonarny ADVANTX LCV+ (2001r.).
Koszaliński szpital jako jeden z niewielu w Polsce: od marca 2009 r. leczy na oddziale kardiologii arytmię serca metodą carto - echo
wewnatrzsercowe. Dysponuje 44 łóŜkami, na których w ostatnim roku przyjął 3166 pacjentów, przebywających średnio 3,8 dnia
na oddziale.
W skład Oddziału Laryngologii wchodzi: zestaw komputerowy do badań VIDEONYSTAGMOGRAF, typ Enthemo I EG f. RaciaAlrar(1995), AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY typ AAD-80, f. ZALMET, mikroskop i zestaw do operacji uszu, AUDIOMETR TONALNY,
TYMPANOMETR, APARAT DO BADANIA OTOEMISJI, APARAT DO OBIEKTYWNEGO BADANIA SŁUCHU /BERA/, zestawy
endoskopowe i mikroskop operacyjny /faryngo-, laryngo-, broncho-, ezofagoscopia/, zestawy do operacji nosa i zatok obocznych
nosa, zestawy operacyjne do zabiegów w obrębie twarzoczaszki i szyi. Ilość łóŜek – 37, średni pobyt chorego w oddziale 1.5
dnia, ilość przyjętych pacjentów 2695.
Oddział Neurologi wyposaŜony jest m.in. w aparat EEG typ 165 f. MEDICOR, foto stymulator typ fos 75, komputer f. olympus z
programem do badań EEG. Posiada 34 lóŜka, przyjmuje 942 pacjentów, średni czas pobytu 8,9 dnia.
Oddział Neonatologiczny charakteryzuje się 34 lóŜkami. Średni pobyt chorego w oddziale: 2.8 dnia. Liczba leczonych – 1373.
Noworodkom słuŜą: kardiomonitor, Inkubatory, Cieplarki Kliniczne dla wcześniaków, Pulsoksymetry, Urządzenie do przesiewowych
badań słuchu (do rejestracji otoemisji akustycznych), Zestaw do wspomagania oddechu noworodków, System CPAP do
inkubatorów, Monitor bezdechów Baby Sensen, Aparat do sztucznego oddychania, Pompa infuzyjna transportowa, Pompy
infuzyjne.
Oddział Okulistyki posiada 16 łóŜek, średni pobyt chorego w oddziale - 1.8 dnia, liczba leczonych 1701. Główne pozycje
24
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
aparatury to: Lmikroskop operacyjny Moller-Wedel 900S-XY, fakoemulsyfikator Alcon Universal II, ultrasonograf Nidec Echo Scan
US 3300, laser argonowy Coherent 2000, fundus camera – Kova.
Uwagi oceniającego
Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Ogólną posiada 6 łóŜek, z najwaŜniejszych pozycji: aparat RTG, kardiomonitory, aparaty EKG,
instrumenty do biopsji, lampa operacyjna statywowa, defibrylator, respirator transportowy, kardiostymulator, ultrasonograf,
aparat do przeskórnej gazometrii krwi, negatoskop, pompy infuzyjne.
Sprzęt Oddziału Urologii to m.in. ultrasonograf, kardiomonitory, pompy infuzyjne, instrumenty do biopsji, aparat
elektrochirurgiczny (diatermia), elektroresektoskop, resektoskopy, cysto-urethronkopy, lithotriptor do rozbijania kamieni, zestaw
pcnl do kruszenia kamieni, artroskop - tor wizyjny do zabiegów endoskopowych, endoskop urologiczny. Na oddziale moŜe
przebywać równocześnie 28 pacjentów. Średni czas pobytu to 3,4 dnia zaś w ostatnim roku przyjęto 1670 pacjentów.
Oddział Onkologii i Chemioterapii posiada 36 łóŜek, średni pobyt chorego w oddziale: 4.4 dnia, w 2008 r.przyjęto 2381
pacjentów. Na oddziale znajdują się aparat EKG, kardiomonitory, pompy infuzyjne.
Oddział Wewnętrzny B dysponuje 50 łóŜkami. Średni pobyt chorego w oddziale to 9.4 dnia. Liczba leczonych -1601. Główne
pozycje wyposaŜenia to: EK/Aparaty EKG, kardiomonitory "Biazet", pompy infuzyjne, defibrylatory, inhalatory.
Oddział zakaźny dysponuje 42 łóŜkami. Rocznie przyjmuje 1550 pacjentów, którzy średnio przebywają 4,1 dnia na oddziale.
W dyspozycji personelu pozostaje: EK/Aparat EKG, sterylizatory SPW 275E, pompy infuzyjne, inhalatory.
Stacja Dializ dysponuje 13 lóŜkami ale chorzy podobnie jak na oddziale ratunkowym nie spędzają tu więcej niŜ kilka godzin.
Leczonych zostało 10397 pacjentów. Stacja dializ wyposaŜona jest w:Multimat Bellco, Fresenius 2008, Fresenius 4008 B, Drake
Willock 1000 Althin, Cykler Pac Extra, Cykler Home Choice, Cykler Fresenius.
1.1.1.3
Podstawowe rozwiązania
oraz parametry techniczne
i technologiczne
istniejących rozwiązań
Obiekt Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie został zrealizowany w 1914 r. jako szpitalny i taką funkcję pełni do dziś.
Wykonanie nowych budowli szpitalnych i przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków umoŜliwi zapewnienie adekwatnych
warunków lokalowych do potrzeb oraz pozwoli na osiągnięcie wysokich standardów w zakresie świadczonych pacjentom usług
zdrowotnych. PoniŜej przedstawiono istniejące podstawowe rozwiązania i parametry techniczne obiektów i pomieszczeń Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie.
Większość obiektów kompleksu szpitalnego jest wykonana w konstrukcji Ŝelbetowej lub konstrukcji murowanej z cegły. Obiekty
posiadają stropy Ŝelbetowe. Budynki przekryte są stropodachem. Dachy są wielospadowe w konstrukcji drewnianej, kryte dachówką
karpiówką, a we fragmentach niskiej zabudowy kryty papą – opis stanu budynków zawarty jest w punkcie 1.1.2. niniejszego
opracowania.
Układ konstrukcyjny istniejących budynków nie pozwala na dostosowanie szpitala do zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568). Szpital boryka się z niedoborem powierzchni wystarczającej do opieki nad duŜą
liczbą pacjentów, brakiem rozdziału dróg czystych i brudnych. Bloki operacyjne są porozrzucane po istniejących obiektach i w duŜej
mierze nie spełniają wymagań unijnych. Podobnie w sterylizatorowni niemoŜliwe jest oddzielenie dróg czystej i brudnej. Budynki nie
są powiązane komunikacyjnie w prawidłowy sposób, co utrudnia diagnostykę oraz ruch pacjentów w przypadkach wymagających
szybkiej diagnozy i podjęcia działań zabiegowych.
Kompleksowe ujęcie obiektów szpitalnych pozwala dostrzec najistotniejsze braki w kaŜdym z gmachów. Uwagi
dotyczą głównie rozwiązań przestrzennych wyznaczających ruch personelu, pacjentów, materiałów zgodnie ze
stawianymi obecnie wymaganiami. Aktualne uwarunkowania nie pozwalają na wydzielenie dróg czystych i brudnych, zgodnych
z wymaganiami Sanepid i BHP. Budynki nie są powiązane komunikacyjnie w prawidłowy sposób, co utrudnia diagnostykę oraz ruch
pacjentów w przypadkach wymagających szybkiej oceny i podjęcia działań zabiegowych. Szpital boryka się z niedoborem powierzchni,
wystarczającej do opieki nad duŜą liczbą pacjentów. Bloki operacyjne są porozrzucane po istniejących obiektach i w duŜej mierze nie
korespondują z obecnymi standardami. Pacjenci powinni być dowoŜeni do zespołu operacyjnego przez śluzę pacjenta, a pracownicy
powinni przechodzić prze śluzy szatniowe. Niestety w obecnym układzie przestrzennym nie moŜe funkcjonować śluza pacjenta.
Zamiana lóŜek następuje w części korytarza, natomiast szatnia personelu nie posiada podziału na strefę czystą i brudną. Obecna
stara siec instalacji uniemoŜliwia wyposaŜenie szatni w węzły sanitarne. Zespół operacyjny nie posiada śluzy materiałowej (miejsce
dostarczania do zespołu operacyjnego czystych materiałów), wykorzystywanej równocześnie do krótkotrwałego ich przechowywania.
Kompleks szpitalny nie pozwala na utworzenie takiej przestrzeni w istniejącej tkance budowlanej. Obecnie ruch personelu, pacjentów
oraz dostawy sprzętu i materiałów odbywa się z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa - jednym korytarzem! NiemoŜliwe jest w
obecnym układzie przestrzeganie zasady rozdziału ruchu czystego pracowników, pacjentów i materiału od ruchu brudnego materiału
zuŜytego, brudnych narzędzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.
Podstawowe parametry techniczne i technologiczne istniejących rozwiązań stwarzają dodatkowe utrudnienia w kontekście
funkcjonującej centralnej sterylizatorni. Podobnie jak blok operacyjny powinna opierać się ona na układzie dwutraktowym. Sala
25
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
operacyjna nie ma bezpośredniego połączenia z częścią brudną zespołu dla usuwania zuŜytego materiału, z zachowaniem ruchu
jednokierunkowego – układ dwutraktowy w obecnym układzie szpitala wyklucza spełnienie tego warunku. Pomiędzy częścią brudną i
czystą zespołu nie ma moŜliwości urządzenia śluzy umywalkowo-fartuchowej i pomieszczeń lub stanowisk mycia sprzętów. Ponadto
transport materiału czystego i brudnego odbywa się korytarzami i dźwigami ogólnego uŜytku. Brakuje teŜ osobnych pomieszczeń
przejścia do sal operacyjnych dla personelu i pacjentów.
Uwagi oceniającego
Budynek połoŜniczo-chirurgiczny jest czterokondygnacyjnym obiektem z pełnym podpiwniczeniem i poddaszem uŜytkowanym. Budynek został
wykonany w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły, stropy i klatki schodowe Ŝelbetowe, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu
dachówką ceramiczną, układ konstrukcyjny - mieszany. Ogólny stan budynku ocenia się jako dobry ale stwierdza się deficyt kanałów wentylacji
grawitacyjnej.
NajniŜszą kondygnację zajmuje dział rehabilitacji i apteka szpitalna. Na parterze i pierwszym piętrze oraz częściowo w piwnicach przeprowadzono
remonty kapitalne i związane z nimi modernizacje. Na drugim piętrze zmodernizowano blok porodowy, pomieszczenia dla porodów rodzinnych oraz
pododdział połoŜnictwa. W części środkowej zrealizowano dobudowę na wszystkich kondygnacjach. Poddasze uŜytkowe to kondygnacja
magazynowo-techniczna. Wysokość brutto kondygnacji nadziemnych wynosi 3,2 - 3,8 na, poddasza 2,6 -3,6hl .
Zakres przewidzianych projektem robót obejmuje prawe skrzydło III-go piętra budynku połoŜniczo-chirurgicznego, na którym znajduje się
funkcjonujący pododdział patologii ciąŜy i noworodków. Powierzchnia modernizowanego pododdziału to 822 m2. Kubatura
modernizowanego pododdziału wynosi 3723 m3.
Celem opracowania jest poprawa funkcji oddziału oraz podniesienie standardów jego wykończenia i wyposaŜenia. W kontekście dostosowań do
standardów unijnych konieczna staje się przewidziana w projekcie: nowa lokalizacja bloku porodowego septycznego, wydzielenie
odcinka noworodków z wewnętrzną śluzą - usytuowanie części pomieszczeń pododdziału na zabudowanym tarasie, nowa lokalizacja
sal pacjentek patologii ciąŜy, zespołu pomieszczeń USG, pokoju wypisów, sekretariatu, kuchenki oddziałowej i innych pomieszczeń
pomocniczych oraz wykonanie moŜliwie największej liczby pokojów łóŜkowych z bezpośrednim dostępem do łazienki (na pododdziale
zaprojektowano 18 łóŜek dla pacjentek w pokojach 1,2, 3 i 4-osobowych i 12 łóŜeczek na odcinku noworodków). Lokalizacja
poszczególnych pomieszczeń wynika zarówno z wytycznych unijnych jak i z uwarunkowań wynikających z projektowania w budynku istniejącym - o
zabytkowym charakterze. NaleŜą do nich przede wszystkim układ konstrukcyjny i rozmieszczenie pionów instalacyjnych.
Nie wszystkie budynki Szpitala są objęte planem modernizacji, jednak konieczne jest uwzględnienie całości powierzchni uŜytkowej
medycznej i niemedycznej oraz naleŜącej do zakresu niniejszego opracowania jak i nie naleŜącej w kontekście układu
komunikacyjnego oraz zasilania w media.
Szpital Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie wymaga kompleksowej przebudowy instalacji sanitarnej, elektrycznej i
elektroenergetycznej.
Sieci przesyłowe: instalacji wodno -kanalizacyjnej i ciepłej wody uŜytkowej, instalacji C.O., instalacji wentylacji mechanicznej oraz
instalacji gazów medycznych, są w złym stanie technicznym i często ulegają awariom. Z uwagi na stan techniczny oraz rodzące się
potrzeby związane z budową nowych oddziałów, wszystkie sieci klasyfikują się do wymiany. We wszystkich kluczowych dla
działalności szpitala budynkach: budynku Pawilonu Dziecięcego, budynku Poradni Specjalizacyjnych, budynku Internistycznym,
budynku z oddziałami Chirurgicznymi, budynku z oddziałami zakaźnymi i kardiologicznymi oraz budynku z oddziałami połoŜniczymi,
instalacja zasilana z węzła parowo-wodnego jest w bardzo złym stanie technicznym i bez regulacji pogodowej. Klasyfikuje się ona do
wymiany podobnie jak instalacja ciepłej wody uŜytkowej. W obiektach nie istnieje instalacja gazów medycznych. Zaobserwowano
wieloletnie zaniedbania wynikające z braku funduszy. Skupianie się na utrzymywaniu stanu zastanego w sprawnym stanie
technicznym jest niekorzystne i ekonomicznie nieuzasadnione w kontekście kosztów eksploatacji podmiotu.
Z uwagi na stan techniczny oraz imperatywy Szpitala naleŜy takŜe wykonać nową, wodną, przesyłową sieć cieplną. Konieczna jest
nowoczesna instalacja centralnego ogrzewania, gdyŜ dotychczasowa nie spełnia standardów z uwagi na stan techniczny oraz wymóg
stosowania grzejników z atestem higienicznym. Kompleks budynków posiada instalację przygotowania oraz dystrybucji ciepłej wody
uŜytkowej, niestety nie jest wystarczająca na potrzeby szpitala (duŜy stopień zniszczenia, wzrost liczby punktów czerpalnych).
Obecnie istniejące budynki nie posiadają ani instalacji wentylacji mechanicznej ani instalacji klimatyzacyjnej - co stoi w sprzeczności
z wymogiem dostosowania pomieszczeń do zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
213, poz. 1568). Realizacja projektu umoŜliwi montaŜ central wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych. Planowana inwestycja
polegająca na modernizacji i rozbudowie kompleksu budynków Szpitala powinna mieć na celu uporządkowanie gospodarki cieplnej na
terenie Szpitala. Dotychczasowa działalność doraźna nie jest efektywna z punktu widzenia wytwarzania i dystrybucji ciepła w
kompleksie Szpitala.
Poziom sprawności układu zasilania w energię elektryczną równieŜ wymaga kapitalnych rozwiązań. Obiekty zlokalizowane na terenie
szpitala, zasilane są co prawda z trzech niezaleŜnych źródeł Energetyki zawodowej (stacja transformatorowa MST3459 zlokalizowana
26
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
przy ul. Chałubińskiego, stacja transformatorowa 15/0,4kV konsumencka przy Pawilonie Dziecięcym, stacja transformatorowa
ENERGA na terenie szpitala 15/0,4kV nr 1648) oraz przez trzy rezerwowe agregaty prądotwórcze ale nie posiadają one samo startu i
nie mogą pracować równocześnie ze względu na brak układu synchronizacji i bardzo skomplikowany układ sieci wewnętrznych.
Rozdzielnice elektryczne w poszczególnych obiektach pochodzą z róŜnych okresów i noszą znamiona wyeksploatowania oraz
wielokrotnej przebudowy i rozbudowy. Ponadto do niektórych z nich dostęp jest utrudniony. W części tablic rozdzielczych brakuje
zabezpieczeń róŜnicowoprądowych. Istniejące instalacje niskiego napięcia tylko we fragmentach spełniają wymogi aktualnych norm .
System sieci zewnętrznych jest zawiły i mało czytelny. Zalecana jest pilna modernizacja całego systemu zasilania wg obecnych
standardów i zgodnie z; Wytycznymi projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych w szpitalach ogólnych - część I pt. "Zasilanie
podstawowe i awaryjne w energie elektryczna" wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej DzU. Nr 213 poz. 1568 oraz
zastąpienie istniejących agregatów prądotwórczych jednym o mocy dostosowanej do aktualnych potrzeb.
Uwagi oceniającego
PowyŜsze uwarunkowania wskazują na konieczność przedsięwzięcia radykalnych zmian w układzie szpitala. Z pewnością przebudowa
pododdziału patologii ciąŜy i noworodków, budowa nowego bloku operacyjnego oraz oddziału łóŜkowego wraz z łącznikami, z
jednoczesnym powiązaniem w stosunku do centralnej sterylizatorowi i oddziałów szpitalnych, poprawi skuteczność i efektywność
zabiegów, podniesie standard i komfort pracy personelu medycznego, zwiększy bezpieczeństwo i komfort pacjentów.
1.1.1.4
Potrzeby mieszkańców
Beneficjentem bezpośrednim projektu jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Beneficjentem pośrednim będzie
personel medyczny szpitala 1400 osób pracujących bezpośrednio w szpitalu, oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego,
objęci systemem opieki zdrowotnej przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Mieszkańcy obszaru objętego projektem cierpią i umierają
na choroby, które ze względu na swój zasięg określone zostały mianem chorób cywilizacyjnych. NaleŜą do nich: choroby układu
krąŜenia, nowotwory oraz zewnętrzne przyczyny zgonów.
27
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Dominującą przyczyna zgonów w województwie zachodniopomorskim były choroby układu krąŜenia, w ich wyniku w 2006 roku
zmarło 7011 co stanowi 44,8 % wszystkich zgonów ( 3428 męŜczyzn i 3583 kobiet). Udział zgonów z powodu tych chorób w ogólnej
liczbie zgonów utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat. Mimo wzrastającej świadomości znaczenia profilaktyki zdrowotnej,
dbałości o kondycję fizyczną i zmiany nawyków Ŝywieniowych, nie obserwuje się zjawiska spadku natęŜenia zgonów w następstwie
chorób układu krąŜenia.
Drugą pod względem częstości występowania przyczyną zgonów są choroby nowotworowe. W województwie zachodniopomorskim w
2006 r. w ich wyniku zmarło 4 165 osób, co stanowi 26,6 % ogólnej liczby zgonów (zmarło 2 363 męŜczyzn i 1 802 kobiet). Wskaźnik
zgonów na nowotwory na 10 tys. ludności w 2006 roku wynosił 24,6 i z roku na rok się zwiększa. Z ogólnej liczby zgonów na choroby
nowotworowe 97,9% ma charakter złośliwy. Ogólna liczba zgonów na nowotwory złośliwe w 2006 roku wynosiła 4 076 osób (w 2005
roku zmarło 3 962). Województwo Zachodniopomorskie plasuje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem umieralności na
nowotwory złośliwe.
Analizując nowotwory według miejsca lokalizacji naleŜy stwierdzić, Ŝe u męŜczyzn najczęściej obejmowały one oskrzela i płuca – 789
zgonów (o 47 więcej niŜ w roku 2005), miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu – 225 zgonów (o 15
mniej niŜ w roku 2005), jelito grube, odbyt i odbytnice – 225 zgonów (o 23 więcej niŜ w roku 2005), Ŝołądek – 174 (o 24 więcej niŜ
w roku 2005), gruczoł krokowy – 143 zgonów (o 15 więcej niŜ w roku 2005). Kobiety najczęściej zapadały na nowotwory: oskrzela i
płuca – 249 zgonów (o 31 osób mniej niŜ w 2005 roku), miejsca niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu –
215 zgonów (o 56 mniej niŜ w 2005 roku), sutek – 210 zgonów (o 29 więcej niŜ w 2005 roku), jelito grube, odbyt i odbytnice – 182
zgonów (o 9 mniej niŜ w 2005 roku), trzustkę – 106 zgonów (o 24 więcej ni_ w 2005 roku). Niestety rozwój profilaktyki, zwiększenie
wczesnej diagnostyki i czynnej opieki medycznej nad osobami z chorobą nowotworowa i nad osobami z ryzykiem chorób
nowotworowych, nie spowodowało wyraźnego spadku liczby zgonów, przy czym liczba zgonów męŜczyzn stale przewyŜsza liczbę
zgonów kobiet.
28
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOSLIWE W 2006 ROKU WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Tzw. zewnętrzne przyczyny zgonów stanowiące 7,2% ogólnej liczby to: wypadki komunikacyjne, zatrucia, upadki, samobójstwa i
przestępstwa. W województwie zachodniopomorskim w 2006 roku zmarło z tego powodu 1 120 osób, co stanowi 7,2% ogólnej liczby
zgonów.
Czwartą pod względem częstości występowania przyczyna zgonów były objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań
laboratoryjnych i klinicznych. W 2006 roku zmarło z tego powodu 855 osób (5,5 % wszystkich zgonów), z czego męŜczyzn zmarło
507 a kobiet 348.
Kolejnymi przyczynami zgonów były choroby układu oddechowego (4,7% zgonów ogółem) i układu trawiennego (4,6% zgonów
ogółem). W 2006 roku na choroby układu oddechowego zmarło razem 735 osób o 118 osób więcej niŜ w roku 2005, w tym 427
męŜczyzn i 308 kobiet, natomiast na choroby układu trawiennego zmarło 725 osób (112 więcej niŜ w roku 2005), w tym 413
męŜczyzn i 312 kobiet. Według Narodowego Programu Zdrowia co piętnasty zgon w Polsce jest spowodowany chorobami układu
oddechowego. Dominującą przyczyną zgonów męŜczyzn jest przewlekła choroba obturacyjna płuc (łącznie z astmą), natomiast wśród
kobiet większe zagroŜenie Ŝycia stanowi zapalenie płuc. Obserwowane od lat starzenie się społeczeństwa oraz utrzymujący się
29
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
zwyczaj palenia tytoniu wśród coraz młodszych ludzi, zmusza do prognozy, Ŝe w przyszłości coraz więcej osób będzie dotkniętych
chorobami układu oddechowego, których nie da się wyleczyć w sposób zachowawczy. Rozwiązaniem tego problemu jest profilaktyka
promująca zdrowy tryb Ŝycia, w tym badania okresowe.
Uwagi oceniającego
ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2006 ROKU
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Z powodu zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odŜywiania i przemiany metabolicznej w 2006 r. zmarło w województwie 280
osób (1,8% wszystkich zgonów), z czego męŜczyzn zmarło 142 a kobiet 138. Częstość występowania zgonów w tej grupie przyczyn
wykazuje cechy wzrostu w ciągu ostatnich lat zarówno wśród męŜczyzn jak i kobiet. Zgony spowodowane pozostałymi przyczynami
stanowiły 4,9% ogólnej liczby zgonów i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 1,3%. Do tej grupy naleŜą: zaburzenia
psychiczne i zaburzenia zachowania. Dane pochodzą z: Informatora statystyczny ochrony zdrowia województwa
30
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Uwagi oceniającego
Potrzebom mieszkańców w kontekście wyŜej przedstawionej chorobowości i śmiertelności powinny odpowiadać odpowiednie zasoby
personelu medycznego. W 2007 roku faktyczna liczba pracujących lekarzy przypadająca na 10 tys. mieszkańców w województwie
wyniosła 20,5 i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego (19,7). Najwięcej pracujących lekarzy na 10 tys. Mieszkańców
odnotowano w mieście Szczecinie (40,4) i mieście Koszalinie (33,8) ale jednocześnie najniŜsze wskaźniki odnotowano właśnie w
powiecie koszalińskim (3,6) spośród wszystkich powiatów zachodniopomorskiego województwa. Liczba pracującego personelu
medycznego według stanu na dzień 31.12.2007 r. wykazana w podstawowym miejscu pracy przyjmowana jest jako faktyczna liczba
pracującego personelu i przedstawia się następująco: 3476 lekarzy (w 2006 roku – 3340), 833 lekarzy dentystów (w 2006 roku
749), 7279 pielęgniarek łącznie z pielęgniarkami z wyŜszym wykształceniem (w 2006 roku – 7060), 905 połoŜnych łącznie z
połoŜnymi z wyŜszym wykształceniem (w 2006 roku – 890).
Pracujący lekarze według powiatów - wskaźnik na 10 tys . ludności
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
31
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
W województwie zachodniopomorskim w 2007 roku w podstawowej opiece zdrowotnej we wszystkich miejscach pracy zatrudniono
ogółem 948 lekarzy (910 w 2006 r.). Wśród nich: lekarzy rodzinnych - 375 (372 w 2006 r.), lekarzy pediatrów -196 (186 w 2006r.),
lekarzy innych specjalności - 289 (271 w 2006 r.). Ponadto ogółem 1 381 pielęgniarek (1 336 w 2006 r.), 262 połoŜne (251 w 2006
r.), w tym 213 połoŜnych środowiskowych (209 w 2006 r.). Wskaźnik liczby pracujących pielęgniarek na 10 tys. ludności w powiecie
koszalińskim był najniŜszy – 4,8 (średnia w województwie 8,2), podobnie jak wskaźnik pracujących połoŜnych na 10 tys. ludności
0,3 (średnia dla województwa 1,5).
Statystyki szpitalne podane poniŜej określają skalę nakładów ponoszonych przez szpital na zaspokojenie głównych potrzeb
mieszkańców z zakresu ochrony zdrowia, jednocześnie wyłaniając obraz ich chorobowości.
MoŜliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców pozostają w ścisłej korelacji z ilością placówek medycznych i ich moŜliwościami obsługi
populacji województwa, która moŜe być liczona ilością łóŜek, liczbą leczonych, stopniem wykorzystania łóŜek szpitalnych oraz czasem
hospitalizacji. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku funkcjonowało 39 szpitali ogólnych (w tym 5 szpitali
uzdrowiskowych), 10 stacjonarnych zakładów psychiatrycznych i 17 zakładów opieki długoterminowej (bez jednostek podległych
resortowi obrony narodowej i resortowi spraw wewnętrznych i administracji).
Liczba łóŜek w szpitalach ogólnych w stosunku do roku 2006 zmalała w mieście Szczecinie o 90 jednostek, w powiecie polickim o 21,
gryfickim o 19, wałeckim o 9 i kamieńskim o 7, wzrosła natomiast w powiecie białogardzkim o 14 i w mieście Koszalinie o 13 łóŜek,
nie uległa natomiast zmianie w mieście Świnoujściu, powiecie choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfińskim, kołobrzeskim,
łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, sławieńskim, stargardzkim, szczecineckim i świdwińskim.
Liczba leczonych pacjentów w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem 332 537, z czego w szpitalach ogólnych 326 924 (w tym w
szpitalach uzdrowiskowych 19 067), w zakładach opieki długoterminowej 2 685 i w zakładach psychiatrycznych 928.
Wskaźnik liczby łóŜek na 10 tys. ludności dla szpitali ogólnych wynosił 45,6 i uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2006 (46,3).
Wskaźnik wykorzystania łóŜek w szpitalach ogólnych wynosił 243,1 dni tj. 66,6 % i był na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (
66,3 %). Średni czas pobytu pacjenta w szpitalach ogólnych wynosił 6,1 dnia w roku poprzednim 6,3. Liczba leczonych na 1 łóŜko
wyniosła 39,7 i uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2006, kiedy wynosił 38,7. Obserwacje statystyk pozwalają na wyciągnięcie
wniosku, iŜ: największe wykorzystanie łóŜek było na oddziałach psychiatrycznych (103,8 %), oparzeń (100,8%), leczenia uzaleŜnień
(98,2%), rehabilitacyjnych (93,6%), onkologicznych (89%) i kardiochirurgicznych (87,9 %). Najmniejsze na oddziałach
okulistycznych (46,5%), urologicznych (47,4 %), ginekologiczno-połoŜniczych (50,5 %), anestezjologii i intensywnej terapii (52,8 %)
i pediatrycznych (53,7 %).
NajdłuŜej przebywali pacjenci na oddziałach psychiatrycznych (27,9 dni), dla przewlekle chorych (22,2 dni), rehabilitacyjnych (21,4
dni), psychosomatycznych (18,0 dni), a najkrócej na oddziałach ratunkowych (1 dzień ), na oddziałach urologicznych (2,5 dni),
okulistycznych (2,6 dni), ginekologiczno-połoŜniczych (3,5 dni) i chirurgii onkologicznej (3,8 dni). W największym stopniu łóŜka były
wykorzystane w powiecie choszczeńskim (85,0 %), białogardzkim (83,1 %), w kołobrzeskim (74,5 %). Najmniejszy natomiast
wskaźnik wykorzystania łóŜek był w powiecie świdwińskim (43,5 %), wałeckim ( 44,2 %), drawskim (46,2 %) i goleniowskim (47,5
%). NajdłuŜej przebywali pacjenci w szpitalach w powiecie choszczeńskim (10,9 dni), białogardzkim (9,2 dni) i gryfickim (7,4 dni).
Natomiast najkrócej w powiecie polickim i kamieńskim (2,9 dni). Dane pochodzą z: Informatora statystycznego ochrony zdrowia
województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
Aktualne odczucie społeczne o pogorszeniu dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, procedur
specjalistycznych oraz powszechna krytyka funkcjonowania ochrony zdrowia w nowym, zreformowanym modelu nakłada na wszystkie
32
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
jednostki mające związek ze słuŜbą zdrowia swoisty obowiązek dokonywania zmian i korekt w tej dziedzinie Ŝycia. Zagadnienia
jakości świadczeń oraz ich dostępności wobec zmian następujących od paru lat w systemie ochrony zdrowia stanowią o pilnej
potrzebie potraktowania problemu ochrony reorganizacji spraw zdrowia z naleŜytą uwagą przez wszystkich uczestników, równieŜ
przez zakłady opieki zdrowotnej znajdujące się w województwie zachodniopomorskim. Potrzeby mieszkańców województwa zostały
równieŜ określone w dokumentach programowych w „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015” Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego.
Uwagi oceniającego
DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI OGÓLNYCH WEDŁUG POWIATÓW (razem ze szpitalami uzdrowiskowymi)
Źródło: Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2007 rok, Zachodniopomorskie Centrum
Organizacji i Promocji Zdrowia, Szczecin 2008.
33
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Z uwagi na ilość i rodzaj oddziałów funkcjonujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie stanowi on największy we
wschodniej części województwa ośrodek przygotowany na hospitalizację w ww. głównych grupach chorobowych. Jednostka ta
zapewnia teŜ funkcję Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla powiatu koszalińskiego i powiatów ościennych. NajbliŜsze oddziały
ratunkowe znajdują się dopiero w Kołobrzegu i Szczecinku. Jest to bardzo waŜna funkcja ratownicza dla osób z urazami
wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych.
Uwagi oceniającego
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE
Oddział
2008
Liczba leczonych
Średni czas pobytu
Onkologii i Chemioterapii
2381
4,4
Wykorzystanie łóŜka w %
80
Wewnętrzny "B"
1601
9,4
82,2
Wewnętrzny C
830
9,2
77,3
Kardiologii
3166
3,8
75,4
Neurologii
942
8,9
67,7
Ginekologiczno-PołoŜniczy
4852
3,1
50,3
Dziecięcy
1403
4,6
35
Chirurgii Dziecięcej
1804
2,2
44,3
Zakaźny
1550
4,1
41,8
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych
420
4,7
67,7
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i
Neonatologicznej
161
11,2
70,2
z Pododdziałami: Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii
Onkologicznej
3159
5,6
86,1
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
1570
8,5
79,2
Laryngologii
2695
1,5
29,2
Okulistyki
1701
1,8
52,2
Urologii
1670
3,4
59,8
Dermatologii
563
7,7
54,1
Neonatologii
1373
2,8
33,3
Neurochirurgia
237
4,0
86,6
Stacji Dializ
10397
-
-
-
-
Chirurgii Ogólnej
Rehabilitacji
495
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Analizując działalność oddziałów szpitala; najwięcej leczonych pacjentów było na oddziałach: ginekologiczno-połoŜniczym, kardiologii,
chirurgii ogólnej, laryngologii, onkologii i chirurgii dziecięcej. NajdłuŜszy czas pobytu pacjentów miał miejsce na oddziałach
wewnętrznych, intensywnej terapii dziecięcej i neurologii. Największe wykorzystanie łóŜek było na oddziałach: neurochirurgii,
chirurgii ogólnej, wewnętrznym i onkologii – ponad 80%.
Rocznie w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie leczonych jest ponad 34 000 pacjentów (29488
obsłuŜonych pacjentów w 2006 r., 32179 w 2007 r., 34273 w 2008 r.).
34
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Lp
Uwagi oceniającego
Ilość obsłuŜonych pacjentów
Oddział
2006
2007
2008
1
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych
137
163
141
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
25
53
45
3
Oddział Chirurgii Dziecięcej
1895
1754
1777
4
Oddział Chirurgii Ogólnej
2408
2811
2865
5
Oddział Chirurgii Szczękowej
185
249
281
6
Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
1465
1348
1513
7
Oddział Dermatologii
533
534
554
8
Oddział Dziecięcy
1612
1576
1542
9
2667
Oddział Dzienny Chemioterapii
54
1997
10
Oddział Dzienny Rehabilitacji
299
390
474
11
Oddział Ginekologiczny
1535
1992
2032
12
Oddział Internistyczno Kardiologiczny
926
786
767
13
Oddział Kardiologiczny
2526
2889
3108
14
Oddział Laryngologiczny
2085
2125
2391
15
Oddział Neurochirurgii
110
119
160
16
Oddział Neurologii
861
900
884
17
Oddział Noworodka i Wcześniaka
1600
1468
1698
18
Oddział Obserwacyjno Zakaźny
1129
1279
1498
19
Oddział Okulistyczny
1678
1729
1686
20
Oddział Onkologii i Chemioterapii
1646
2162
2317
21
Oddział Patologii CiąŜy
1582
1443
1476
22
Oddział Patologii Noworodka
706
768
708
23
Oddział PołoŜniczy
1103
418
616
24
Oddział Urologiczny
1814
1659
1606
25
Oddział Wewnętrzny "B"
1574
29488
1567
1467
32179
34273
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Społeczne zapotrzebowanie na
zakontraktowanych przez NFZ.
świadczenia
zdrowotne
realizowane
przez
szpital
znacznie
przekracza
ilości
świadczeń
Od początku istnienia Wojewódzki Szpital im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poszerzał swoją działalność o nowe oddziały, poradnie i
pracownie aby w moŜliwie najlepszy sposób dostosowywać się do zmian w
trendach chorobowości i sprostać potrzebom
35
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
mieszkańców.
Programem profilaktyki raka piersi (Etap Podstawowy i Etap Pogłębionej Diagnostyki) w 2008 r. zostało objętych 2018 kobiet, a
wartość usług wyniosła 136839,44 zł. Na programy terapeutyczne przeznaczono łącznie 4379227,60 zł a skorzystało z nich 389514
osób. Świadczenia udzielane przez zespoły sanitarne wyjazdowe określone zostały na kwotę 577042,01 zł
Programy terapeutyczne
Nazwa usługi – nazwa Programu Leczenia
Liczba usł.
Wartość
liczba pacjentów
Pr.Lecz.Raka Piersi Docetakselem
24 558
245 580,00 zł
85
Pr.Lecz. Raka Piersi Kapecytabiną
13 292
132 920,00 zł
104
Pr.Lecz.Raka Piersi Trastuzumabem
50 853
508 530,00 zł
114
Pr.Lecz. Raka Jelita Grubego Irinotekanem
15 978
159 780,00 zł
264
Pr.Lecz.Raka Jelita Grubego Kapecytabiną
6 014
60 140,00 zł
45
Pr.Lecz.Glejaków Mózgu Temozolomidem
4 852
48 520,00 zł
7
Pr.Lecz.Raka Jajnika Topotecanem
4 093
40 930,00 zł
56
Pr.Lecz.Nowotworów Podścieliska Przewodu
Pokarmowego (Gist) Imatinibem
15 768
157 680,00 zł
24
Pr.Lecz.Raka Jajnika Paklitakselem
6 269
62 690,00 zł
106
Pr. Lec. Przewlekłego Wzw Typu B Lamiwudyną
7 012
70 120,00 zł
136
Pr. Lecz. Chorych Ze ŚwieŜym Zawałem Serca Z
Uniesieniem St Poddanych Angioplastyce Wieńcowej
Abciximabem
21 684
216 840,00 zł
55
Pr. Lec. Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I
Młodzieńczego Zapalenia Stawów Etanerceptem
14 176
141 760,00 zł
230
Pr. Lecz. Wzw Typu B Lub C Interferonem Alfa
Pegylowanym
44 594
445 940,00 zł
145
Wzrost Kosztów Świadczeń Zdrowotnych Z Tyt. Ust.z
22.07.2006 R. O Przekazaniu Środków Finansowych
Świadczeniodawcom Na Wzrost Wynagrodzeń W
Rodzaju Szp-Programy Terapeutyczne (Lekowe)
6
193 330,80 zł
Pr. Lecz. Raka Piersi
622
29 856,00 zł
155
Substancje Czynne W Pt Leczenia Raka Piersi
62 195
621 950,00 zł
142
Pr. Lecz. Nowotworów Podścieliska Przewodu
Pokarmowego (Gist)
57
2 736,00 zł
27
Substancje Czynne W Pt Leczenia Nowotworów
Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist)
14 572
145 720,00 zł
16
Pr. Lecz. Przewlekłego Wzw Typu B Lub C
1 160
55 680,00 zł
532
Substancje Czynne W Pt Leczenia Przewlekłego Wzw
Typu B Lub C
44 332
443 320,00 zł
262
Pr. Lecz. Glejaków Mózgu
8
384,00 zł
6
Substancje Czynne W Pt Leczenia Glejaków Mózgu
2 389
23 890,00 zł
14
Pr. Lecz. Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I
Młodzieńczego Idiomatycznego Zapalenia Stawów O
431
20 688,00 zł
359
36
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Przebiegu Agresywnym
Substancje Czynne W Pt Leczenia Reumatoidalnego
Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiomatycznego
Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym
16 279
162 790,00 zł
315
Pr.Lec. Przewlekłego Wzw Typu B W Oporności Na
Lamiwudynę
104
4 992,00 zł
54
Substancje Czynne W Pt Leczenia Przewlekłego Wzw
Typu B W Oporności Na Lamiwudynę
5 600
56 000,00 zł
28
Pr. Lecz. Niedokrwistości W Przebiegu Pnn
0
0,00 zł
Substancje Czynne W Pt Leczenia Niedokrwistości W
Przebiegu Pnn
0
0,00 zł
Pr. Lec. Raka Jelita Grubego
185
8 880,00 zł
37
Substancje Czynne W Pt Leczenia Raka Jelita Grubego
12 425
124 250,00 zł
154
Wzrost Kosztów Świadczeń Zdrowotnych Z Tytułu
Ustawy Z Dnia 22 Lipca 2006 R. O Przekazaniu
Środków Finansowych Świadczeniodawcom Na Wzrost
Wynagrodzeń W Rodzaju Szp-Programy
Terapeutyczne (Lekowe)
6
193 330,80 zł
389 514
4 379 227,60 zł
SUMA
3 472
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Rozmiary działalności szpitala określa szeroki zakres rodzajów hospitalizacji skala przyjętych pacjentów i jej wartość w roku 2008 –
ogółem 88 954 645,88 zł, z tytułu przyjęcia 61 306 pacjentów. Ponadto poniŜsza rozbudowana tabela jest bardzo dobrym źródłem
poznawczym dla nakreślenia mapy istotnych problemów chorobowych i wyznaczenia kierunku zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Hospitalizacja
Nazwa usługi
Liczba usł.
Cena jedn.
Wartość
Liczba
pacjentów
Choroby Wewnętrzne
66 234
12,00 zł
794 808,00 zł
447
Choroby Wewnętrzne
130 236
12,00 zł
1 562 832,00 zł
851
Kardiologia
715 347
12,00 zł
8 584 164,00 zł
1 638
Dermatologia
41 084
12,00 zł
493 008,00 zł
296
Neurologia
94 805
12,00 zł
1 137 660,00 zł
471
Onkologia
122 126
12,00 zł
1 465 512,00 zł
1 198
154 122
12,00 zł
1 849 464,00 zł
187
Anestezjologia I Intensywna Terapia Dziecięca
90 870
12,00 zł
1 090 440,00 zł
85
Choroby Zakaźne
87 541
12,00 zł
1 050 492,00 zł
839
Pediatria
88 731
12,00 zł
1 064 772,00 zł
815
119 660
12,00 zł
1 435 920,00 zł
1 058
Anestezjologia I Intensywna Terapia
Neonatologia
37
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
PołoŜnictwo I Ginekologia
229 901
12,00 zł
2 758 812,00 zł
2 127
Chirurgia Ogólna
270 092
12,00 zł
3 241 104,00 zł
1 624
Chirurgia Dziecięca
103 930
12,00 zł
1 247 160,00 zł
872
Ortopedia I Traumat. Narz. Ruchu
223 574
12,00 zł
2 682 888,00 zł
752
Okulistyka
169 890
12,00 zł
2 038 680,00 zł
728
Otorynolaryngologia
124 250
12,00 zł
1 491 000,00 zł
1 227
Chirurgia Szczękowo – Twarzowa
16 775
11,50 zł
192 912,50 zł
135
Urologia
84 573
12,00 zł
1 014 876,00 zł
816
3 500,00 zł
637 000,00 zł
833 985,78 zł
5 003 914,69 zł
Izba Przyjęć – ryczałt
Wzrost Kosztów Świadczeń Zdrowotnych Z
Tytułu Ustawy Z 22 07.2006 O Przekazaniu
Środków Finansowych Świadczeniodawcom Na
Wzrost Wynagrodzeń W Rodzaju Szp-Oddziały
Szpitalne
182
6
13 565
Choroby Zakaźne – Hospitalizacja
20 591
48,00 zł
988 368,00 zł
711
Dermatologia I Wenerologia – Hospitalizacja
11 182
48,00 zł
536 736,00 zł
267
Chirurgia Dziecięca - Hospitalizacja
28 877
48,00 zł
1 386 096,00 zł
932
5 437
48,00 zł
260 976,00 zł
146
130 693
48,00 zł
6 273 264,00 zł
Kardiologia – Hospitalizacja E11,E12,E13,E14
76 176
48,00 zł
3 656 448,00 zł
Onkologia Kliniczna – Hospitalizacja
20 872
48,00 zł
1 001 856,00 zł
1 183
Okulistyka – Hospitalizacja
56 214
48,00 zł
2 698 272,00 zł
973
Anestezjologia I Intensywna Terapia Dziecięca
– Hospitalizacja
14 269
48,00 zł
684 912,00 zł
Neurologia – Hospitalizacja
21 192
48,00 zł
1 017 216,00 zł
Neurologia – Hospitalizacja – A48
13 483
48,00 zł
647 184,00 zł
Urologia – Hospitalizacja
28 947
48,00 zł
1 389 456,00 zł
854
Otorynolaryngologia – Hospitalizacja
32 364
48,00 zł
1 553 472,00 zł
1 187
35 340
48,00 zł
1 696 320,00 zł
48 351
48,00 zł
2 320 848,00 zł
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – Hospitalizacja
Kardiologia – Hospitalizacja
Ortopedia
I
Traumat
Narz
Ruchu
–
Hospitalizacja
Ortopedia
I
Traumat
Narz
Ruchu
–
Hospitalizacja
–
H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
Chirurgia Naczyniowa - Hospitalizacja
1 528
76
471
818
404
48,00 zł
19 392,00 zł
Chirurgia Ogólna - Hospitalizacja
95 769
48,00 zł
4 596 912,00 zł
Choroby Wewnętrzne - Hospitalizacja
35 071
48,00 zł
1 683 408,00 zł
750
Choroby Wewnętrzne - Hospitalizacja
18 047
48,00 zł
866 256,00 zł
383
1 535
38
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Izba Przyjęć - Hospitalizacja
184
Neonatologia - Hospitalizacja
Uwagi oceniającego
4 500,00 zł
828 000,00 zł
14 704
10
48,00 zł
480,00 zł
Neonatologia
–
HospitalizacjaN20,N23,N24,N25(Wszystkie
Poziomy
Referencyjne),N22(Ii
I
Iii
Poziom
Referencyjny),N21(Iii Poziom Referencyjny)
50 048
48,00 zł
2 402 304,00 zł
Anestezjologia
Hospitalizacja
27 168
48,00 zł
1 304 064,00 zł
233
23 496
48,00 zł
1 127 808,00 zł
770
39 943
48,00 zł
1 917 264,00 zł
29 718
48,00 zł
1 426 464,00 zł
833 985,78 zł
5 003 914,69 zł
I
Intensywna
Terapia
–
Pediatria - Hospitalizacja
PołoŜnictwo I Ginekologia - Hospitalizacja
PołoŜnictwo I Ginekologia – Hospitalizacja –
N01,N10 (Wszystkie Poziomy Referencyjne)
N02, N03 (Ii I Iii Poziom Referencyjny), No9 (Iii
Poziom Referencyjny)
Wzrost Kosztów Świadczeń Zdrowotnych Z
Tytułu Ustawy Z 22 07.2006 O Przekazaniu
Środków Finansowych Świadczeniodawcom Na
Wzrost Wynagrodzeń W Rodzaju Szp-Oddziały
Szpitalne
6
Neurochirurgia – Hospitalizacja
17 282
Świadczenia W Izbie Przyjęć – Oc
0
Świadczenia W Izbie Przyjęć – Ue
0
3 815 063
48,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1 677 449,06
zł
1 092
2 725
829 536,00 zł
237
0,00 zł
-
0,00 zł
-
88 954 645,88
zł
61 306
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego
Działalność Szpitala w kontekście usług chemioterapii została oszacowana na 5 569 884,60 zł, leczono 634 pacjentów, którym
dostarczono 472109 usług w tym zakresie.
Wartość działalności stomatologicznej to 274407,36 zł, dostarczono 72 500 usług 355 osobom.
W zakresie medycyny paliatywnej Szpital przygotował się na przyjęcie 123 pacjentów, wartość leczenia przy 128 dostarczonych
usługach to 7876,54 zł.
Szpital ze względu na swe zaplecze świadczył na potrzeby mieszkańców usługi określane jako kosztochłonne: Badanie Angiograficzne
Narządu Wzroku, Badania Ultrasonograficzne - Doppler Duplex, Badania Ultrasonograficzne - Kwalifikacja Do Operacji
Kardiochirurgicznych, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego
– Kolonoskopia, Badania Ultrasonograficzne - Próba ObciąŜeniowa, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Radiologiczne
(Rtg), Badania Elektrokardiograficzne. Ich wartość opiewa na kwotę 1 293 488,93 zł. W ramach tychŜe badań przyjęto 7265
pacjentów udzielono 147962 usług.
Osobno zaewidencjonowano wydatki związane z dializoterapią (obejmują Dializoterapię Otrzewnową oraz Hemodializoterapią) na
kwotę 6 331 330,60 zł, na bazie 20 049 usług przyjęto 19 914 pacjentów. Ponadto rehabilitowano 60045 mieszkańców, wartość 3
683 661 usług wynosiła łącznie 3683 660,54 zł.
39
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Poradnie przyszpitalne
Nazwa usługi
Cena jedn.
Świadczenia W Zakresie Endokrynologii
62 872
7,99 zł
502 347,28 zł
8 580
Świadczenia W Zakresie Gastroenterologii
30 013
7,19 zł
215 793,47 zł
1 762
7 606
8,04 zł
61 152,24 zł
1 027
Świadczenia W Zakresie Hematologii
Świadczenia W Zakresie Kardiologii
Wartość
liczba
pacjentów
Liczba usł.
155 230
8,03 zł
1 246 496,90 zł
26 816
Świadczenia W Zakresie Leczenia Chorób Naczyń
29 864
7,00 zł
209 048,00 zł
7 878
Świadczenia W Zakresie Nefrologii
10 661
7,40 zł
78 891,40 zł
2 011
Świadczenia W Zakresie Dermatologii I Wenerologii
44 845
7,05 zł
316 157,25 zł
10 517
Świadczenia W Zakresie Neurologii
31 635
7,05 zł
223 026,75 zł
6 069
Świadczenia W Zakresie Neurologii Dziecięcej
20 870
7,05 zł
147 133,50 zł
3 957
Świadczenia W Zakresie Onkologii
73 732
8,04 zł
592 805,28 zł
30 344
Świadczenia W Zakresie Reumatologii
20 429
7,40 zł
151 174,60 zł
4 600
8 310
8,04 zł
66 812,40 zł
1 751
19 714
7,05 zł
138 983,70 zł
2 157
3 982
7,05 zł
28 073,10 zł
905
119 322
7,05 zł
841 220,10 zł
21 816
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Dziecięcej
50 891
7,40 zł
376 593,40 zł
9 974
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Onkologicznej
31 228
7,02 zł
219 120,00 zł
5 095
2 988
7,05 zł
21 065,40 zł
397
36 934
7,00 zł
258 538,00 zł
5 805
Świadczenia W Zakresie Preluksacji
34 844
7,00 zł
243 908,00 zł
6 130
Świadczenia W Zakresie Okulistyki
50 253
7,05 zł
354 283,65 zł
3 717
Świadczenia W Zakresie Otolaryngologii
16 623
7,05 zł
117 192,15 zł
6 060
Świadczenia W Zakresie Urologii
46 335
7,40 zł
342 879,00 zł
8 600
12
85 776,84
zł
1 029 322,10 zł
2 617
8,04 zł
21 040,68 zł
994
21 074
7,05 zł
148 571,70 zł
3 871
1 397
7,05 zł
Świadczenia W Zakresie Chorób Zakaźnych
Świadczenia W Zakresie Medycyny Sportowej
Świadczenia W Zakresie Neonatologii
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Ogólnej
Świadczenia W Zakresie Neurochirurgii
Świadczenia W
Narządu Ruchu
Zakresie
Ortopedii
I
Traumatologii
Wzrost Kosztów Świadczeń Zdrowotnych Z Tytułu Ustawy
Z Dnia 22 Lipca 2006 R. O Przekazaniu Środków
Finansowych
Świadczeniodawcom
Na
Wzrost
Wynagrodzeń W Rodzaju Aos-Ambulatoryjne Świadczenia
Specjalistyczne
Świadczenia
Dziecięcej
W
Zakresie
Onkologii
I
Hematologii
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Ogólnej
Świadczenia W Zakresie Logopedii
934 281
9 848,85 zł
1 243
7 961 478,90 zł
182 076
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
40
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Największym natęŜeniem pacjentów charakteryzowały się poradnie: onkologii (30344 pacjentów), kardiologii (26816 chirurgii ogólnej
(21816 pacjentów), dermatologii i wenerologii (10517 pacjentów). Stosunkowo niewielu korzystało ze świadczeń poradni:
neurochirurgii (397 pacjentów), onkologii i hematologii dziecięcej (994 pacjentów), neonatologicznej (905 pacjentów), hematologii
(1027 pacjentów).
1.1.1.5
Niedogodności i problemy
dla mieszkańców
Obecna infrastruktura jest niefunkcjonalna dla interesariuszy projektu. Układ konstrukcyjny istniejących budynków nie pozwala na
wydzielenie dróg czystych i brudnych, zgodnych z wymaganiami Sanepid i BHP. Szpital boryka się z niedoborem powierzchni,
wystarczającej do opieki nad duŜą liczbą pacjentów. Bloki operacyjne tworzono na przestrzeni lat w róŜnych obiektach i współcześnie
w duŜej mierze nie spełniają wymagań. Budynki nie są powiązane komunikacyjnie w prawidłowy sposób, co utrudnia diagnostykę
oraz ruch pacjentów w przypadkach wymagających szybkiej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zabiegowych. Niedogodnością jest
takŜe pobyt w obiektach nieposiadających wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Sytuacja ta stanowi o uciąŜliwościach dla
pacjentów i personelu mimo, iŜ Szpital realizuje z najwyŜszą starannością powierzone mu zadania publiczne, dotyczące
konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i Ŝycia. W lutym 2008r. Szpital uzyskał certyfikat systemu jakości Nr
AC/090/647/2825/2007 potwierdzający, iŜ Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie spełnia wymogi normy Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 odnośnie specjalistycznych usług medycznych świadczonych w zakresie: leczenia
stacjonarnego, rehabilitacji, diagnostyki oraz opieki.
PowyŜsze uwarunkowania wskazują na konieczność przedsięwzięcia radykalnych zmian w układzie szpitala oraz realizacji nowego
bloku operacyjnego oraz jego powiązania w stosunku do centralnej sterylizatorowi i oddziałów szpitalnych. Ma to na celu poprawę
skuteczności zabiegów, podniesienie standardu i komfortu pracy personelu medycznego, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu
pacjentów oraz w efekcie wzrost efektywności zabiegów i wykluczenie zakaŜeń szpitalnych.
Wnioskodawca dzięki realizacji projektu chce doprowadzić do dostosowania Szpitala do obowiązujących standardów, zarówno w
układzie funkcjonalno-przestrzennym jak i wyposaŜeniu technologicznym oraz instalacyjnym. W świetle rosnącej liczby zabiegów w
szpital powinien zostać rozszerzony o zintegrowany blok operacyjny. Poprawa warunków pobytu pacjentów, moŜe dokonać się
poprzez tzw. rozgęszczenie stanowisk łóŜkowych w drodze kreacji bloku łóŜkowego. Konieczna jest równieŜ przebudowa pododdziału
patologii ciąŜy i noworodków oraz zadbanie o trakty komunikacyjne i łączniki wewnątrz kompleksu szpitala. UmoŜliwi to powiązanie
wszystkich działów diagnostycznych i zabiegowych z oddziałami łóŜkowymi szpitala.
Planowane prace modernizacyjno-remontowe oraz rozbudowa szpitala o nowe obiekty są niezbędne w kontekście aktualnego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Ustala ono, Ŝe do końca 2012 r. pomieszczenia zamkniętych zakładów
opieki zdrowotnej muszą być dostosowane do surowych norm zawartych w rozporządzeniu.
NaleŜy tutaj podkreślić, iŜ do zadań statutowych szpitala naleŜy w szczególności zapewnienie opieki stacjonarnej i podstawowej
opieki zdrowotnej oraz sprawowanie opieki specjalistycznej ambulatoryjnej, a więc wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
Ze względu na niefunkcjonalną infrastrukturę, w szczególności sal operacyjnych, obecnie czas oczekiwania pacjentów na udzielenie
świadczenia w oddziałach szpitalnych moŜe się wydłuŜać.
Dla uchwycenia najwaŜniejszych tendencji - w tabeli poniŜej umieszczono jedynie wybrane problematyczne obszary działania szpitala,
gdzie czas oczekiwania pacjentów według stanu na dzień 30.06.2009 nie przyjmował wartości zerowej (pacjenci oczekiwali na zabiegi,
przyjęcie, bądź diagnozę najwyŜej do kilku godzin).
Czas oczekiwania na hospitalizację
Wyszczególnienie
Chirurgia Dziecięca - Hospitalizacja
Chirurgia Ogólna - Hospitalizacja
liczba
osób
dni
60
20
552
120
Chirurgia Naczyniowa - Hospitalizacja
-
-
Choroby Wewnętrzne - Hospitalizacja
20
30
3
20
14
14
Choroby Wewnętrzne "C" - Hospitalizacja
Dermatologia I Wenerologia - Hospitalizacja
laparoskopia
osoby
dni
18
83
41
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
rozrusznik serca
Kardiologia - Hospitalizacja
360
52
Kardiologia - Hospitalizacja E11,E12,E13,E14
koronarografia
angioplastyka
echokardiografia
Onkologia Kliniczna - Hospitalizacja
16
28
206
90
15
28
123
60
6
24
192
150
staw biodrowy
263
629
513
608
staw kolanowy
250
590
275
150
artroskopia
192
150
33
60
130
90
7
30
Kardiologia - Hospitalizacja E23,E24,E25,E26
12
18
Okulistyka - Hospitalizacja B12,B13,B14,B15
3976
758
10
50
liczba
osób
dni
1519
180
750
120
90
180
600
30
39
30
150
60
Ortopedia I Traumat Narz Ruchu - Hospitalizacja
Ortopedia
I
Traumat
Narz
Ruchu
H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11
-
Hospitalizacja
Otorynolaryngologia - Hospitalizacja
PołoŜnictwo I Ginekologia - Hospitalizacja III Poziom Referencyjny
Urologia - Hospitalizacja
Otorynolaryngologia - Hospitalizacja - C05,C06,C07
-
kruszenie
kamieni
w
zakresie
soczewki
zaćma
3976
758
Czas oczekiwania PORADNIE
Wyszczególnienie
Świadczenia W Zakresie Leczenia Chorób Naczyń
Świadczenia W Zakresie Hepatologii
Świadczenia W Zakresie Gastroenterologii
Świadczenia W Zakresie Neurologii
Świadczenia W Zakresie Onkologii
Świadczenia W Zakresie Neurologii Dziecięcej
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Ogólnej
31
30
Świadczenia W Zakresie Hematologii
80
120
Świadczenia W Zakresie Neurochirurgii
60
90
Świadczenia W Zakresie Chorób Zakaźnych
780
120
Świadczenia W Zakresie Reumatologii
580
60
Świadczenia W Zakresie Kardiologii
1780
150
Świadczenia W Zakresie Endokrynologii
900
365
Świadczenia W Zakresie Nefrologii
220
180
35
30
Świadczenia W Zakresie Chirurgii Onkologicznej
42
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Świadczenia W Zakresie Urologii
750
30
Świadczenia W Zakresie Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu
170
60
Źródło: dane statystyczne Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Biorąc pod uwagę wskaźniki epidemiologiczne wskazujące na najczęstsze przyczyny zgonów, dalsze wydłuŜenie oczekiwania chorych
na leczenie miałoby negatywny wpływ na jakość Ŝycia i umieralność mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Realizacja umowy w przypadku programów terapeutycznych przebiega generalnie bardzo sprawnie z dwoma wyjątkami. W przypadku
„Programu Leczenia Przewlekłego WZW Typu B Lub C” - średnio 159 pacjentów oczekuje na usługę 730 dni (około dwóch lat).
„Program Leczenia Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiomatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu
Agresywnym” wymaga od zainteresowanych średniego czasu oczekiwania 365 dni. Liczba osób oczekujących to przeciętnie 7 osób.
Realizacja umowy – DIALIZOTERAPIA w przypadku „Leczenia Cukrzycy Z Zastosowaniem Pompy Insulinowej” nie przebiega sprawnie
– około 25 osób oczekuje na pomoc 180 dni. Potrzeby pacjentów są zaspakajane bez przeszkód w przypadku Hemodializoterapia,
Dializoterapia Otrzewnowa.
Czas oczekiwania w przypadku realizacji przez szpital umowy „Kosztochłonne” jest niekorzystny przy „Badaniu Endoskopowym
Przewodu Pokarmowego – Gastroskopia” (średni czas oczekiwania około 80 pacjentów to 45 dni) oraz „Badania Tomografii
Komputerowej Tk” (czas oczekiwania około 150 pacjentów to 60 dni).
Wskaźniki realizacji umowy w obszarze rehabilitacji pozastawiają wiele do Ŝyczenia. Około 1450 pacjentów korzystających z
„Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki Rehabilitacyjnej” czeka na usługi 21 dni. 1540 osób zgłaszających potrzebę korzystania z
„Fizjoterapii Ambulatoryjnej” ma tę moŜliwość po około trzech miesiącach (90 dni). „Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Ośrodku/
Oddziale Dziennym” dostępna jest po trzydziestodniowym okresie oczekiwania i średnio 30 pacjentów równocześnie zgłasza chęć
uczestnictwa w tego typu terapii.
Niedogodności w odczuciu mieszkańców są wyraźnie spotęgowane w okresie wakacyjnym. Wówczas tysiące turystów, którzy pragną
wypocząć nad morzem korzystają z usług lecznic w kurortach. Trafiając do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie wydłuŜają okres
oczekiwania planowych operacji, ponadto szpital „traci” pieniądze, gdyŜ za pracę oddziału ratunkowego na którym leczenie jest
bardzo drogie NFZ płaci szpitalowi ryczałtem. Kontrakt z Funduszem pokrywa tylko w części leczenie turystów.
Szczegółowa analiza działalności szpitali ogólnych według wybranych oddziałów szpitalnych, we wszystkich powiatach województwa
zachodniopomorskiego, wskazuje na dalsze niedogodności dla mieszkańców. Szpital byłego województwa koszalińskiego obsługuje
osoby ze wskazaniem do leczenia na oddziale onkologicznym, urologicznym, dermatologicznym, gruźlicy i chorób płuc. Wymienione
oddziały mieszczą się tylko w Koszalinie i Szczecinie, stąd miasta te są głównym środkiem ciąŜenia pacjentów, pragnących
specjalistycznej pomocy. Przykładowo: oddziały onkologiczne w Szczecinie charakteryzują się bardzo wysokim średnim
wykorzystaniem łóŜek 90,3%, zaś pokrewne jednostki w koszalińskim szpitalu wskazują obłoŜenie miejsc w 81,2%. Ponadto (przy
duŜym współcześnie odsetku chorób serca), odziały kardiologiczne rozmieszczone są tylko w czterech ośrodkach omawianego
regionu i są nimi: Koszalin, Szczecin, Choszczno, Kołobrzeg. Oddziały neurologiczne znajdują się w Koszalinie, Szczecinie, Gryficach,
Kołobrzegu zaś chorób zakaźnych tylko w Koszalinie, Szczecinie i Wałczu. Chorzy, skierowani na oddziały neurochirurgiczne, mogą
skorzystać z usług świadczonych jedynie przez ośrodki w: Koszalinie, Szczecinie, Gryficach. Oddziały okulistyczne znajdują się w
czterech ośrodkach: Koszalinie, Szczecinie, Gryficach, Kołobrzegu. Pomimo szerokiego wachlarza specjalistycznych usług
oferowanych przez Szpital w Koszalinie, pacjenci wymagający hospitalizacji na typowych oddziałach np.: diabetologicznym,
endokrynologicznym, gastroenterologicznych, geriatrycznych, hematologicznych, nefrologicznych, dla przewlekle chorych,
pulmonologicznych, reumatologicznych zmuszeni są ubiegać się o miejsce w innych ośrodkach, z powodu braku oddziałów w
analizowanym szpitalu.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu pobytu pacjentów, jakości usług oraz dostępności mieszkańców do
wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Aktualne odczucie społeczne o pogorszeniu dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, procedur
specjalistycznych oraz powszechna krytyka funkcjonowania ochrony zdrowia w nowym, zreformowanym modelu nakłada na wszystkie
jednostki mające związek ze słuŜbą zdrowia swoisty obowiązek dokonywania zmian i korekt w tej dziedzinie Ŝycia.
Zagadnienia jakości świadczeń oraz ich dostępności wobec zmian następujących od paru lat w systemie ochrony zdrowia stanowią o
pilnej potrzebie potraktowania problemu ochrony reorganizacji spraw zdrowia z naleŜytą uwagą przez wszystkich uczestników,
równieŜ przez zakłady opieki zdrowotnej znajdujące się w województwie zachodniopomorskim.
Omawiany projekt zakłada podwyŜszenie standardów w zakresie przede wszystkim poprawę leczenia operacyjnego.
43
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Realizacja projektu nie była dotychczas moŜliwa z uwagi na brak środków na kompleksową modernizację szpitala.
Budowa Wielosalowego Zespołu Operacyjnego WZO oraz budynku mieszczącego oddziały internistyczne ze stacją dializ pozwoli na
uzyskanie warunków leczenia pacjentów zgodnych ze standardami unijnymi.
1.1.1.6
Uwarunkowania realizacji
projektu
Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikają z n/w dokumentów strategicznych i podjętych działań:
1. „Koncepcja programowo przestrzenna i program funkcjonalno-uŜytkowy modernizacji szpitala wojewódzkiego w Koszalinie”
2. Na wniosek Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie została wydana w dniu 24 luty 2009 decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oraz
termomodernizacji budynków Szpitala Wojewódzkiego na terenie działek 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińsiego, wraz z
infrastrukturą techniczną i drogową.
3. W dniu 09 lutego 2009 zostało wydane postanowienie o nie nakładaniu obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla powyŜszego przedsięwzięcia.
4. W dniu 11.05.2009 została wydana przez Urząd Miejski w Koszalinie decyzja nr 265/2009 dotycząca zatwierdzenia projektu
„Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę.
5. Na potrzeby realizacji projektu „Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków” została przygotowana Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ)
6. Dokumenty
potwierdzające
prawo
do
dysponowania
terenem
pod
przedmiotową
inwestycję:
Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną projekt realizowany będzie na terenie dwóch działek o nr 4/5 i 4/6. Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie posiada prawo do nieodpłatnego uŜytkowania działek, co zostało określone w
odpisie z KW nr KO1K/00067293/1. W celu wydania pozwolenia na budowę powyŜsze zostało potwierdzone Zaświadczeniem
wydanym przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
WGiN-I/PD/0724/35/2008 z dnia 10.12.2008r. w sprawie dysponowania przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie przedmiotową
nieruchomością na cele budowlane.
7. PoniewaŜ organem załoŜycielskim Szpitala jest Zarząd Województwa, a nieruchomość objęta inwestycją jest własnością
województwa zachodniopomorskiego wszelkie działania szpitala były prowadzone w uzgodnieniu z właściwymi komórkami
organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.
Uwarunkowania realizacyjne przedmiotowego projektu wynikają równieŜ z potrzeby dostosowania części obiektów i pomieszczeń do
wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30,
poz. 186 i 187), wszystkie obiekty i pomieszczenia szpitala powinny spełniać wymagania określone w ww. Rozporządzeniach.
Dostosowanie części obiektów i pomieszczeń do wymagań określonych w ww. Rozporządzeniach wymaga zwiększenia powierzchni
uŜytkowych poprzez budowę nowych obiektów
1.1.1.7
Komplementarność z
innymi projektami
Realizując statutowe zadania publiczne Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zobowiązany jest do przestrzegania
obowiązującego porządku prawnego krajowego i unijnego, w szczególności do działalności Szpitala mają zastosowania uregulowania
prawno-organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz akty prawne określające standardy
jakościowe udzielanych świadczeń zdrowotnych w sferze zasobów osobowych i środków majątkowych. Szpital działa na podstawie
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 sierpnia 2001r.
o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z póź. zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 1959r, o zwalczaniu gruźlicy,
własnego statutu oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W szczególności w
związku z wejściem w Ŝycie w dniu 1 lipca 2005 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
116, poz. 985) Szpital zobligowany został do dostosowania pomieszczeń zakładu do warunków określonych w treści ww.
rozporządzenia.
W 2002 roku zakończono projekt „Budowa kotłowni gazowej oraz modernizacja systemu ciepłowniczego Szpitala w Koszalinie”. W
ramach zadania zlikwidowano stare kotłownie węglowe i wybudowano nową gazowo-olejową o mocy 7,76 MW, wodno - parową oraz
zmodernizowano sieć cieplną ,zainstalowano automatykę pogodową, zawory termoregulacyjne, wykonano sieć preizolowaną, sieć
kanalizacyjną, nowe drogi i zieleń oraz wiele innych niezbędnych elementów.
W dniu 28.04.2006 r. Szpital zawarł umowę z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie oraz Regionalnym Szpitalem
Onkologicznym w Szczecinie w sprawie szczegółowego określenia zasad współfinansowania oraz wzajemnych praw i obowiązków
44
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
stron w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych w Euroregionie
Pomerania”.
Uwagi oceniającego
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie realizuje obecnie Projekt "WdroŜenie systemu elektronicznej rejestracji
pacjentów w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu jest wdroŜenie projektu systemu elektronicznej rejestracji pacjentów do Poradni Specjalistycznych Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie za pomocą Internetu oraz wiadomości SMS poprzez:
a)
przyłączenie sieci LAN3 w 3 zewnętrznych ośrodkach do sieci LAN Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie drogą radiową i
wyposaŜenia tych ośrodków w niezbędny sprzęt komputerowy,
b)
instalację samoobsługowych terminali klienckich
medycznej,
c)
wyposaŜenie sal chorych w punkty dostępu do Internetu – szt. 150,
d)
integrację z istniejącym systemem informacyjnym szpitala.
słuŜących automatycznej e-rejestracji przez pacjentów placówki
W dniu 06.05.2009 r. Podpisano umowę na realizację Projektu „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – Sieć POMERANIA”
finansowaną z Programu Współpracy Transgranicznej Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Rzeczpospolita Polska
(Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV-A/ Cel 3, 2007-2013 Przedmiotem projektu jest ucyfrowienie Zakładu Radiologii
oraz zakup systemu dystrybucji obrazów, aby ułatwić dostęp do diagnostycznych badań obrazowych lekarzom klinicystom. Ponadto
planowane jest utworzenie stanowisk telekonferencyjnych umoŜliwiających prowadzenie konsultacji pacjentów z poradni, ośrodków
rejonowych oraz prowadzenie konsultacji z ośrodkami akademickimi i z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
Modernizacja Szpitala opracowana w „Koncepcji programowo przestrzennej i programie funkcjonalno-uŜytkowym modernizacji
szpitala wojewódzkiego w Koszalinie” jest kontynuacją wcześniejszych prac modernizacyjnych do których naleŜą w szczególności:
1.
Modernizacja: pomieszczeń OIOM, Oddziału wewnętrznego, Oddziału kardiologii i adaptacja pomieszczeń pracowni serologii
zrealizowana w roku 2001.
2.
Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego oraz części łóŜkowej Oddziału chirurgii, modernizacja Oddziału neurologii,
poradni odzwierzęcej, poradni lekarskiej i pomieszczeń technicznych w roku 2002
3.
Modernizacja Oddziału wewnętrznego „B” i klimatyzacji sali operacyjnej Urologii w roku 2003.
4.
Modernizacji zasilania w energię elektryczną w roku 2005.
5.
Odbudowie części spalonej w budynku internistycznym oraz dobudowie do oddziału kardiologii dźwigu w roku 2007.
6.
Modernizacji Oddziału połoŜniczego i, noworodków oraz bloku porodowego w 2008 roku.
1.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej
Lp.
1.1.2.1
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Analiza problemów i
potrzeb
Rozpoznanie problemów
Podmioty będące interesariuszami projektu wskazują na szerokie spektrum problemów przemawiających za wdroŜeniem koncepcji
przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i noworodków oraz budowy nowoczesnego bloku operacyjnego i oddziału łóŜkowego wraz z
łącznikami.
Kadra zarządzająca Szpitala postrzega zamysł jako istotny element procesu rozbudowy i modernizacji jednostki, mający na celu
poprawę jakości warunków lecznictwa stacjonarnego oraz jedyne moŜliwe i dostępne rozwiązanie, pozwalające na podniesienie
45
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
zdolności diagnostycznych i leczniczych. Zdaniem kluczowych, wewnętrznych interesariuszy, głównym problemem Szpitala jest brak
moŜliwości harmonijnej i komfortowej obsługi pacjentów oraz pogarszające się warunki pracy. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ stan techniczny
infrastruktury szpitala jest często warunkiem sine quo non nawiązania współpracy z wysokiej klasy specjalistami.
Uwagi oceniającego
Ambicją Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest prowadzenie polityki jakości, zaś misją stało się tworzenie nowoczesnego
przedsiębiorstwa usługowego z humanitarnym przesłaniem. DąŜąc do jak najlepszego świadczenia usług, Szpital zdecydował się na
cykliczne badanie potrzeb i poziomu satysfakcji pacjentów. W istocie to oni staja się klientami, bez których nie moŜe istnieć Ŝadna
organizacja - w tym jednostki opieki zdrowotnej. Generalizując pacjenci nie są zadowoleni z funkcjonowania słuŜby zdrowia, co
zbiega się z krytycznymi odczuciami opinii publicznej. Najnowsze badania CBOS (Opinie o opiece zdrowotnej, Komunikat z badan,
CBOS, kwiecień 2009: Opinie o komercjalizacji szpitali, Komunikat z Badań, CBOS, październik 2008) pokazują, Ŝe blisko 2/3 Polaków
(63%) jest niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje w naszym kraju opieka zdrowotna, jednocześnie z roku na rok zmniejsza się
odsetek opinii pozytywnych. Od marca 2007 r. do sierpnia 2008 r. odsetek osób niezadowolonych wzrósł o 10 punktów (z 58% do
68%), a odsetek tych, które wyraŜają zadowolenie, zmalał o 12 punktów (z 37% do 25%). NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ 81%
dorosłych korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Istotnym jest, Ŝe równocześnie relatywnie mały odsetek ankietowanych
pacjentów negatywnie ocenia pracowników medycznych. A zatem naleŜy zauwaŜyć, iŜ w opinii pacjentów sposób udzielania informacji,
traktowania pacjenta, kompetencje personelu medycznego - nie są główną przyczyną powszechnie wyraŜanych negatywnych opinii o
słuŜbie zdrowia i skutkach reformy opieki zdrowotnej. Ankietowani dotkliwie odczuwają brak właściwych warunków leczenia, długi
okres oczekiwania na usługi i niemoŜność uzyskania świadczeń lub konieczność starań o ich pozyskanie we własnym zakresie.
Potrzeba realizacji projektu została rozpoznana nie tylko przez wykwalifikowany personel szpitala i społeczność z jego otoczenia ale
takŜe organy kontrolujące przestrzeganie przepisów obligujących szpitale do dostosowań w zakresie standardów unijnych. Według
załoŜeń okres przejściowy, będący okresem przeobraŜeń kończy się w
roku 2012. Zobowiązania zostały nakreślone w:
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej — Dz.U. Nr 213/2006.”, przepisach z
zakresu ochrony przeciwpoŜarowej oraz ogólnych przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szpital będąc placówką słuŜby
zdrowia podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie: oceny stanu sanitarno – technicznego, oceny
czystości bieŜącej, oceny czystości mikrobiologicznej, jak równieŜ kontroli prawidłowości przebiegu procesu dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi medycznych oraz dezynfekcji urządzeń będących wyposaŜeniem placówek lecznictwa. Nadzór obejmuje równieŜ
postępowanie z niebezpiecznymi odpadami medycznymi, komunalnymi, bielizną szpitalną, gospodarką wodno- ściekową oraz zgodność
z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi.
Problem tkwiący w technicznych rozwiązaniach kompleksu szpitalnego to: problem zbyt małej ilości metrów kwadratowych
przypadającej na łóŜko, problem rozmieszczenia specjalnych śluz, problem ciągów brudnych i czystych a takŜe przestarzałych
instalacji oraz braku wentylacji i klimatyzacji. W Szpitalu nie została zachowana zasada dostępu z trzech stron do kaŜdego łóŜka (tym
samym nie mogą być one rozmieszczone pod oknami), niektóre izolatki mają mniej niŜ 8 m2. Zgodnie z nowymi wymogami
sanitarnymi w kaŜdej sali szpitalnej musi być toaleta. Pacjenci nie mogą leŜeć w wieloosobowych salach, tym bardziej poza nimi na
korytarzach. Ponadto inne unijne wymagania są - w świetle obecnego stanu, zbyt wysokie dla szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie np.
jednołóŜkowe sale na oddziale intensywnej terapii muszą mieć co najmniej 18 m2. powierzchni, a na jednego noworodka powinno
przypadać 5 m2. W szpitalu muszą się znaleźć m.in. natryski zamiast wanien, wózki wanny, baterie łokciowe (lekarz moŜe je
uruchomić nie dłonią, a łokciem), dozowniki bezdotykowe, oddzielne toalety nie tylko dla kobiet i męŜczyzn, ale takŜe dla pacjentów i
odwiedzających (przy czym ściśle określona jest liczba pacjentów przypadająca na jeden sanitariat). Nieprawidłowości wynikają z
faktu, Ŝe obiekty szpitalne istniały przed wejściem w Ŝycie obowiązujących przepisów, ponadto nie wszystkie pomieszczenia nadają się
do przebudowy i modernizacji w zalecanym przez instytucje kontrolujące czasie. Wszystko to skutkuje koniecznością ograniczenia
szpitalnych łóŜek. Jedynym sposobem na zachowanie ich dotychczasowej ilości jest realizacja projektu i rozbudowa dotychczasowego
kompleksu. Analizowany projekt stanowi odpowiedź na zalecenia pokontrolne i wpisuje się w nurt dostosowań unijnych kreując
nowoczesną gospodarkę.
Bardzo waŜnym argumentem przemawiającym za realizacją projektu jest fakt, Ŝe wpłynie on skutecznie na poprawę dostępności i
jakości usług specjalistycznych nie tylko dla mieszkańców regionu, ale takŜe dla pacjentów z ośrodków współpracujących ze Szpitalem
oraz innych regionów. Koszalin jest miastem pasa nadmorskiego. LeŜy na trasie Berlin-Szczecin-Gdańsk-Kaliningrad, od otwartego
morza dzieli go w linii prostej zaledwie sześć kilometrów. Ziemia koszalińska to region o charakterze turystycznym. Zatem waga
nowoczesnego bloku operacyjnego i zwiększona ilość lóŜek dzięki budowie nowego oddziału internistycznego nabiera dodatkowego
znaczenia w sezonie urlopowym. Staje się podwaliną dla bezpiecznego rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z jej naturalnymi
predyspozycjami w kierunku turystyczno-uzdrowiskowym.
Priorytetem dla szpitala jest koncentracja zdecydowanych działań w kontekście oddziałów Patologii CiąŜy i Noworodków.
Blok Operacyjny oraz pododdziału
46
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Potrzeba rozbudowy koszalińskiego szpitala z naciskiem na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej sali operacyjnej ma głęboki
wydźwięk w kontekście współczesnych predestynacji. Kraje uprzemysłowione charakteryzuje bowiem stały wzrost zachorowań i
zgonów z powodu nowotworów przy jednoczesnym spadku umieralności i zachorowań w obszarze chorób zakaźnych. Wynika to
głównie z niekorzystnych zmian środowiskowych, trybu Ŝycia i odŜywiania oraz wydłuŜania się średniej czasu Ŝycia człowieka. Choroby
układu krąŜenia - schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krąŜenia, a w szczególności serca, tętnic i Ŝył,
dlatego często są teŜ nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Historycznie ich rozpoznawaniem i leczeniem zajmowała się
interna. Obecnie są domeną kardiologii i w duŜej mierze wymagają operacyjnego, inwazyjnego leczenia przy odpowiednim zapleczu
technicznym. Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krąŜenia, tak, Ŝe w Polsce,
województwie zachodniopomorskim i samym Koszalinie stały się najczęstszymi przyczynami zgonu (większość to zawał serca i udar
mózgu).
ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEN śYWYCH
Źródło: Roczniki Demograficzne GUS. Tablica bilansowa. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności. Rok 2007
Istotą projektu stała się przebudowa pododdziału Patologii CiąŜy i Noworodków, gdyŜ działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej
nad matką i dzieckiem traktowane są jako priorytet (cel zbiega się z cele określonym w ˝Narodowym programie zdrowia na lata 20072015˝, przyjętym uchwałą nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.). Od 1990 roku ruch naturalny ludności w województwie
koszalińskim charakteryzuje się: wzrostem liczby zgonów ogółem, zmniejszającym się współczynnikiem umieralności niemowląt,
zmienną liczbą urodzeń, spadkiem wskaźnika przyrostu naturalnego. W Polsce waŜnym problemem pozostaje umieralność niemowląt,
nadal znacznie wyŜsza niŜ w wielu krajach Unii Europejskiej. Jak podano w opracowaniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
pt.: Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Warszawa, 2008 r., umieralność niemowląt zmniejsza się w Polsce od wielu lat. Działania
podejmowane w latach 90 ubiegłego wieku wpłynęły na spektakularne obniŜenie wskaźnika umieralności niemowląt - kilka promili w
skali roku. W latach dwutysięcznych w kaŜdym roku na kaŜde 10 tys. urodzeń Ŝywych umiera przeciętnie o troje dzieci mniej niŜ rok
wcześniej. Obecnie dynamika jest mniejsza. W 2007 r. zmarło w Polsce 2322 dzieci poniŜej pierwszego roku Ŝycia, a więc
współczynnik umieralności niemowląt wynosił 6,0 na 1000 urodzeń Ŝywych. W 2006 r. współczynnik ten był na takim samym
poziomie. Ponad połowa (54%) wszystkich zgonów niemowląt nastąpiła w pierwszym tygodniu Ŝycia. Prognoza Instytutu Matki i
Dziecka, dokonywana na podstawie analizy ruchomego współczynnika umieralności niemowląt, pozwala sądzić, Ŝe współczynnik
umieralności niemowląt w 2008 r. wyniesie niestety 5,8. Dlatego głęboko zasadnym jest wprowadzanie wszelkich rozwiązań
47
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
podnoszących standard postępowania medycznego w zakresie; opieki nad kobietą cięŜarną, opieki okołoporodowej nad kobietą
podczas porodu, opieki nad kobietą w połogu oraz opieki nad noworodkiem. Przyczyny niekorzystnych statystyk są złoŜone. Poza
przyczynami egzogenicznymi (np. wiek matki, rasa, status społeczno-ekonomiczny, poziom wykształcenia, skaŜenie powietrza
atmosferycznego, choroby przewlekłe, przebyte poronienia, choroby przewlekłe, przebyte poronienia itp.), Szpital moŜe wpływać na
czynniki okołoporodowe i związane z przebiegiem obecnej ciąŜy (potencjalna patologia ciąŜy) oraz opiekę zdrowotną w okresie ciąŜy.
Odpowiedzialność kaŜdego szpitala w województwie zachodniopomorskim jest tym większa, z uwagi na kształtowanie się trendów
umieralności niemowląt na tle statystyk Polskich (od lat wyŜsze od średniej krajowej).
Uwagi oceniającego
ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W 2006 ROKU
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie
Rozpoznawalnym problemem jest długi czas oczekiwania na usługi (kwestia ta została szeroko poruszona w rozdziale 1.1.1.5
Niedogodności i problemy dla mieszkańców) i w szczególnych wypadkach odmowa przyjęć. Ze względu na ograniczenia zasobów i
kwestie formalne mieszkańcy nie trafiają na niektóre oddziały, a ich liczba w ostatnim półroczu styczeń-czerwiec 2009 to: Wewnętrzny
"B" z pododdziałem Nefrologii – 3944, Neurologii – 832, Ginekologii – 175, Zakaźny – 600, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – 792,
Chirurgii Urazowej – 457, Patologii CiąŜy – 294, Laryngologii – 95, Urologii – 231, Neurochirurgii- 24, Ogółem – 7444.
Liczba świadczeń realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie przekracza ilość zakontraktowanych świadczeń z NFZ.
Społeczne zapotrzebowanie na usługi przekracza ilość usług zakontraktowanych ale jak do tej pory są one opłacane przez NFZ. Pełny
proces opieki nad pacjentem cechować powinna świadoma orientacja na pacjenta i myślenie w kategoriach jego dobra. Wymaga to
48
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
integrowania wszystkich komponentów procesów świadczenia usług i stałego wdraŜania programów poprawy jakości. Pragnąc
wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym i oczekiwaniom klienta wnioskodawca stworzył projekt rozbudowy Szpitala.
Związki przyczynowoskutkowe pomiędzy
problemami
Od stanu jakości świadczonych przez Szpital usług zaleŜy stan zdrowia mieszkańców zachodniopomorskiego. Dlatego tak waŜna jest
kondycja techniczna infrastruktury szpitala, przekłada się on bowiem na jakość pomocy medycznej udzielanej mieszkającej populacji.
Brak optymalnego układu funkcjonalno-uŜytkowego Szpitala rzutuje na jakość usług medycznych. Prowadzi w prosty sposób do
ograniczonej moŜliwości przyjęć pacjentów zarówno w części ambulatoryjnej jak i szpitalnej. Historia budowy kompleksu budynków
kończy się na 1976 roku, kiedy to powstał Odział Dziecięcy. Główne zabudowania powstały niemal przed stu laty. W 1912 roku plany
architektów przewidywały stworzenie szpitala mogącego pomieścić 100 pacjentów z wówczas 20-tysięcznego Koszalina i jego okolic.
Nie sposób pominąć faktu, iŜ na przestrzeni wieku liczba łóŜek wzrosła do 323 zaś ludności jest (w samym tylko Koszalinie)
pięciokrotnie więcej.
Uwagi oceniającego
Szpital jest specyficzną instytucją o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, gromadzącą w jednym miejscu ludzi chorych, personel
sprawujący bezpośrednią i pośrednią opiekę nad pacjentem oraz odwiedzających. Brak odpowiedniej infrastruktury i wyposaŜenia –
obok wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, jest powaŜną przyczyną zagroŜenia bezpieczeństwa i moŜe skutkować obniŜeniem
poziomu jakości świadczonych usług medycznych, dodatkowym cierpieniem pacjentów oraz występowaniem zdarzeń niepoŜądanych.
Świadoma odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów znajduje się na czele listy priorytetów Unii Europejskiej (w działaniach tych
aktywnie uczestniczą: Światowa Organizacja Zdrowia WHO, Światowy Sojusz na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, Rada Europy,
europejskie zrzeszenia pacjentów, lekarzy, pielęgniarzy, farmaceutów i szpitali. Zarząd szpitala zobowiązany jest do zagwarantowania
właściwego poziomu usług, skierowanych do mieszkańców na kaŜdym etapie hospitalizacji, czyli podczas diagnozowania, leczenia,
pielęgnowania czy rehabilitacji. Obecny stan techniczny szpitala moŜe zatem przekładać się bezpośrednio na ilość i jakość usług ale
takŜe na występowanie tzw. zjawisk niepoŜądanych. Mało jest w polskim piśmiennictwie rzetelnych danych na temat zaniedbań w
wykonywaniu zawodów medycznych oraz w sferze organizowania usług zdrowotnych. Dziś w Polsce szacuje się śmiertelne ofiary
błędów i zaniedbań na około 20 000 rocznie. Problem występowania zjawisk niepoŜądanych, jest takŜe problemem koszalińskiego
szpitala. Statystyki podają ilość infekcji i aplazji na oddziale Onkologii i Chemioterapii 18, Wewnętrznym "B" z pododdziałem
Nefrologii 6, Wewnętrzny C – 4. Łącznie 28.
Obecny kompleks architektoniczny, obiektu budowanego w latach 1912- 1916/1966/1976, uniemoŜliwia prawidłowe zaprojektowanie
bloków operacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń technologii medycznych słuŜących wszystkim oddziałom szpitalnym w istniejącej
kubaturze. Niezbędna jest zatem gruntowna przebudowa poddziału Patologii CiąŜy i Noworodków Septycznych. Konieczną staje się
takŜe kreacja dwóch, umieszczonych obok siebie budynków, ulokowanych w części centralnej szpitala, połączonych przeszklonymi
łącznikami równieŜ z dotychczasowymi obiektami szpitala. Taka rozbudowa szpitala pozwala na wyeliminowanie krzyŜowania się tzw.
dróg „czystych” i „brudnych” i uzyskanie warunku nieprzechodniości oddziałów szpitalnych.
Idea rozwinięcia kompleksu ma nie tylko swe „historyczne” tło - po wielu latach funkcjonowania, wynika takŜe z dodatniej korelacji
między rozwojem chorób cywilizacyjnych a ilością dokonywanych zabiegów operacyjnych. Przyczyną opisanych problemów jest m.in.
fakt, iŜ Szpital w chwili obecnej dysponuje niespełniającymi standardów, porozrzucanymi po oddziałach salami operacyjnymi. Biorąc
pod uwagę społeczne zapotrzebowanie i specyfikę udzielanych wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych koniecznych jest 8
nowoczesnych, połoŜonych w bliskiej odległości sal operacyjnych. Filarem projektu jest budowa podstawowego oddziału zabiegowego ośmiosalowego zespołu operacyjnego o powierzchni uŜytkowej 4975,13 m2. Ten dwupiętrowy budynek mieściłby na parterze Centralną
Sterylizatorownię oraz oddział Neurochirurgii, w piwnicy pomieszczenia techniczne i magazyny, zabiegi inwazyjne wykonywane byłyby
na I piętrze. Wielosalowy Zespół Operacyjny (WZO) przewidziany jest w bliskiej odległości od pozostałych obiektów, w centralnej
części Szpitala, od strony północnej budynku głównego, który ma kształt litery L (jedno skrzydło określane jest mianem Budynku
Chirurgii, drugie Budynkiem Ginekologiczno-PoloŜniczym). Stąd wielce zasadnym wydaje się usytuowanie dwóch oddzielnych przejść
zwanych łącznikami naziemnymi;
Wielosalowy Zespół Operacyjny – Budynek Ginekologiczno PołoŜniczy na osi wschód-zachód oraz
Wielosalowy Zespół Operacyjny – Budynek Chirurgii na osi północ-południe.
W centralnej części drugiego łącznika system korytarzy rozgałęziałby się umoŜliwiając bezpośrednią komunikację z Budynkiem Izby
Przyjęć Dorosłych i Dzieci oraz Budynkiem Internistycznym. Zaprojektowano takŜe łącznik naziemny miedzy Budynkiem
Internistycznym i Poradnią Specjalistyczna Dorosłych (Oddział Ratownictwa).
Ze względu na ograniczenia architektoniczne i konstrukcyjne budynku głównego szpitala niemoŜliwe jest stworzenie w obecnej
kubaturze dodatkowego oddziału łóŜkowego oraz wyszczególnienie prawidłowych ciągów komunikacyjnych. Obecnie pomieszczenia
słuŜące przyjęciu pacjenta oraz jego diagnostyce są dalece niefunkcjonalne i skutkują przechodniością oddziałów łóŜkowych.
Jakiekolwiek próby dostosowania pomieszczeń przyjęciowo – zabiegowo - diagnostycznych do obowiązujących wymogów,
skutkowałyby drastycznym zmniejszeniem powierzchni przeznaczonej na łóŜka pacjentów i koniecznością uzyskania odstępstw od
49
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
obowiązujących wymogów. Ponadto jednoczesne dostosowanie ilości łóŜek do obowiązujących normatyw spowodowałoby zmniejszenie
ilości łóŜek szpitalnych, tym samym ilości pacjentów - co w konsekwencji zaburzyłoby wypełnianie przez Szpital celów statutowych.
Tym bardziej, iŜ np. oddziały wewnętrzne i diabetologiczny borykają się z wysokim obłoŜeniem łózek wynikającym po części z:
podwyŜszania się średniej Ŝycia, starzenia społeczeństwa i wzrostu hospitalizacji osób ze schorzeniami wieku starczego. Wskazane
problemy moŜna określić jako genealogię zamysłu realizacji nowego budynku Zwanego Budynkiem ŁóŜkowym o powierzchni 3429,38
m2. Projekt przewiduje powstanie oddziału o charakterze internistycznym, dla cierpiących na schorzenia narządów wewnętrznych
(m.in. choroby układu krąŜenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej).
Budynek byłby trzykondygnacyjnym niepodpiwniczonym obiektem, w którym na parterze funkcjonowałaby nowoczesna stacja dializ a
dwa piętra zajmowałyby zunifikowane powierzchnie łóŜkowe dla chorych. Architekci umiejscowili obiekt w północnozachodniej części
kompleksu i połączyli na planie z Budynkiem Internistycznym łącznikiem naziemnym. Biorąc pod uwagę dotychczas wymienione
naziemne przejścia, bezpiecznie mogłyby być skomunikowane najwaŜniejsze oddziały szpitalne. Odrębnym, autonomicznym
pozostawałby m.in. pawilon dziecięcy, przychodnie specjalistyczne, laboratoria oraz obiektu pomocnicze. System łączników rozwiązuje
problem zaburzonego ruchu pacjentów, skraca czas diagnozy i podejmowania działań zabiegowych.
Uwagi oceniającego
Szczególna troska o przyszłe pokolenia oraz brak wymaganych standardów na oddziałach przyjmujących kobiety z ciąŜą zagroŜoną i
zajmujących się hospitalizacją okołoporodową stały się determinantą koncepcji gruntownej przebudowy pododdziału Patologii ciąŜy i
Noworodków. Zakres robót obejmuje prawe skrzydło III-go piętra budynku połoŜniczo-chirurgicznego. Celem jest poprawa funkcji oddziału oraz
podniesienie standardów jego wykończenia i wyposaŜenia. Istotą jest nowa lokalizacja bloku porodowego septycznego i reorganizacja
pozostałych pomieszczeń, usytuowanie części pomieszczeń pododdziału na zabudowanym tarasie, wykonanie moŜliwie największej
liczby pokojów łóŜkowych z bezpośrednim dostępem do łazienki. Taki układ eliminowałby ryzyko wystąpienia zakaŜeń szpitalnych i
komplikacji pooperacyjnych.
Zakres prac przewiduje równieŜ wydzielenie na terenie inwestora parkingów dla pacjentów od ulicy Tytusa Chałubińskiego i ulicy
Józefa Piłsudzkiego. Na potrzeby personelu przewiduje się powstanie stanowisk postojowych w głębi działki. Zaprojektowano łącznie
291 miejsc parkingowych w tym 16 dla osób niepełnosprawnych. Układ pozwoli na swobodny ruch pojazdów medycznych, straŜy
poŜarnej i samochodów dostawczych pomiędzy istniejącymi i nowoprojektowanymi budynkami.
Charakter potrzeb i ich związki przyczynowo-skutkowe wskazują na moŜliwość eliminacji niekorzystnych zjawisk przy satus quo
Szpitala w drodze realizacji zamierzeń wnioskodawcy. Celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnych oddziałów
pozwalających na wykorzystanie potencjału kadrowego oraz moŜliwość realizowania procedur medycznych. W takiej perspektywie
realnym staje się: poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez dostęp do najnowocześniejszych procedur medycznych i skrócenie
czasu oczekiwania na usługi, spadek śmiertelności chorych, zachowanie istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych, wzrost rangi
koszalińskiego szpitala w skali województwa i Polski, stworzenie warunków rozwoju dla personelu i promowania wiedzy społeczeństwa
z zakresu zdrowia i sposobów prozdrowotnego trybu Ŝycia.
1.1.2.2
Powiązanie z opisem
stanu obecnego
Poprzez zapewnienie wszystkim pacjentom pełnej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i
technicznej zrealizowany zostanie cel strategiczny jakim jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej specjalistycznej i
ambulatoryjnej.
Obszarem działania Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ramach zadań statutowych, wpisujących szpital w
system publicznej ochrony zdrowia, jest województwo zachodniopomorskie. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zapotrzebowanie społeczne na
wysokospecjalistyczne usługi przekracza ilości zakontraktowanych świadczeń przez NFZ, czego dowodem jest rokroczne przekroczenie
limitu wykonywanych świadczeń w ramach kontraktu ZOW NFZ. W tabeli poniŜej zaprezentowano wielkość świadczeń wykonanych
ponad limit w ostatnim okresie.
Wyszczególnienie
świadczenia
wykonane ponad
limit
Kardiologia - Hospitalizacja
876
Chirurgia Ogólna - Hospitalizacja
450
Chirurgia Naczyniowa - Hospitalizacja
191
Otorynolaryngologia - Hospitalizacja
166
Choroby Wewnętrzne - Hospitalizacja
126
50
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Choroby Zakaźne - Hospitalizacja
Uwagi oceniającego
106
Urologia - Hospitalizacja
76
Okulistyka - Hospitalizacja
72
Neurochirurgia - Hospitalizacja
65
Neurologia - Hospitalizacja
62
Pediatria - Hospitalizacja
55
Neonatologia - Hospitalizacja III Poziom Referencyjny - N20, N23, N24, N25,
N22, N21
43
Neurologia - Hospitalizacja - A48
41
Choroby Wewnętrzne "C" - Hospitalizacja
25
Źródło: Dane wewnętrzne Szpitala
Szpital ma odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, lecz ze względu na
ograniczenia w układzie funkcjonalno-uŜytkowym nie ma moŜliwości zaspokojenia społecznego zapotrzebowania. Obecne rozwiązania
techniczne rzutują na jakość świadczonych usług i czas oczekiwania pacjentów na określone świadczenia zdrowotne ewidencjonowane
we właściwych listach osób oczekujących prowadzonych przez Szpital (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Uwzględniając opisane
powyŜej problemy i niedogodności pacjentów w stanie istniejącym, konieczne jest zapewnienie bazy do wykonywania działań
profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Biorąc pod uwagę
występowanie zjawisk niepoŜądanych, wskaźniki epidemiologiczne wskazujące na najczęstsze przyczyny zgonów utrzymywanie
obecnego stanu miałoby negatywny wpływ na jakość Ŝycia i umieralność mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
W związku z powyŜszym głównym celem strategicznym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest i będzie zaspokojenie wszystkich
potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych i zabiegowych, jakie występują na obszarze województwa zachodniopomorskiego i które
będą występować w latach następnych, zachowując wysoki poziom usług medycznych i zapewniając moŜliwie najwyŜszy komfort
pacjentów.
Kompleks Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest zakwalifikowany do kategorii obiektów niezbędnych dla regionu w zakresie opieki
zdrowotnej.
Nowoprojektowany Wielosalowy Zintegrowany Blok Operacyjny będzie dla Szpitala podstawowym odziałem zabiegowym. Szpital
notuje wzrost liczby zabiegów. Wykonywana obecnie ilość zabiegów operacyjnych jest utrudniona w warunkach istniejącego bloku
operacyjnego. Ponadto na terenie szpitala funkcjonują obecnie sale operacyjne w ramach poszczególnych oddziałów (np. ginekologia,
chirurgia, laryngologia). Zintegrowany blok operacyjny przejmie ilość zabiegów wykonywanych w ramach w/w oddziałów , co zwiększy
jeszcze liczbę zabiegów operacyjnych.
Oddział wewnętrzny i diabetologiczny boryka się z nadmiernym obłoŜeniem lóŜek z powodu podwyŜszenia średniej wieku osób
starszych i wzrostu hospitalizacji pacjentów ze schorzeniami charakterystycznymi dla starszych osób. Niezbędna jest więc budowa
nowego Bloku łóŜkowego (oznaczonego w studium symbolem B1). pomieści on dwie kondygnacje zunifikowanych oddziałów łóŜkowych
z przeznaczeniem na oddział wewnętrzny C (przeniesiony z budynku E) oraz Stacje Dializ w Parterze obiektu.
Szpital naleŜy więc dostosować do obowiązujących standardów zarówno w układzie funkcjonalnym jak i wyposaŜeniu technologicznym
oraz instalacyjnym.
Projekt w sposób komplementarny scala i zaspakaja przeanalizowane potrzeby. Efektem realizacji projektu będą nowoczesne obiekty
mieszczący w swoim wnętrzu infrastrukturę i wyposaŜenie w sprzęt i aparaturę zapewniającą realizację wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego, szpitalnego, uczestnictwo w systemie ratownictwa medycznego,
realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Równocześnie spodziewany jest efekt synergii dla dotychczasowych
obiektów m.in. w kontekście zaproponowanych rozwiązań architektonicznych.
Z uwagi na ilość i rodzaj oddziałów funkcjonujących na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie stanowi on największy we
wschodniej części województwa zachodniopomorskiego ośrodek przygotowany na hospitalizację w ww. głównych grupach
51
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
chorobowych. Jednostka ta zapewnia teŜ funkcję Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla powiatu koszalińskiego i powiatów
ościennych. NajbliŜsze oddziały ratunkowe znajdują się dopiero w Kołobrzegu i Szczecinku. Jest to bardzo waŜna funkcja ratownicza
dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych.
Uwagi oceniającego
Realizacja przedmiotowego zadania stanowi kluczowy etap realizacji dostosowania Szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). Inwestycja zapewni rozwój profilu medycznego szpitala w kierunkach
zgodnych ze społecznym zapotrzebowaniem oraz polityką zdrowotną regionu i kraju.
1.1.2.3
Wybór problemów do
rozwiązania przez
projekt
Głównym kryterium selekcji problemów była potrzeba wynikająca z konieczności zaspokojenia wymagań zdrowotnych mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego i dobrze pojętej opieki. Projekt jest ucieleśnieniem troski o mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego, ta zaś stała się planowanym procesem obejmującym działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia.
Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących
przepisów prawa. Zakłada się, iŜ cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych projektu - budowę Wielosalowego
Bloku Operacyjnego i Oddziału ŁóŜkowego z siecią łączników oraz przebudowę Pododdziału Patologii CiąŜy i Noworodków. Wybranie i
wdroŜenie projektu obejmującego zmiany w wymienionych obszarach projektu przyczyni się do rozwiązania kluczowych trudności
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
W tym kontekście ogólną supremacją charakteryzują się takie problemy szpitala jak:
•
brak nowoczesnego zaplecza operacyjnego w kontekście wzrastającej wraz z ilością chorób cywilizacyjnych konieczności
wykonywania inwazyjnych zabiegów,
•
brak właściwych układów funkcjonalno – uŜytkowych, w całym kompleksie szpitalnym, dostosowanych do ilości i rodzaju
udzielanych przez jednostkę wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza przechodniość oddziałów oraz
krzyŜowanie się dróg czystych i brudnych,
•
konieczność przebywania kadry medycznej oraz pacjentów (zarówno leczonych ambulatoryjnie jak i hospitalizowanych) w
ekstremalnie niekorzystnych warunkach – w niespełniających normatywów pomieszczeniach,
•
obniŜona ilość badań w określonym czasie i długi czas oczekiwania pacjentów,
•
zły stan techniczny budynków oraz brak nowoczesnego systemu sieci przesyłowych w tym m.in. instalacji gazów
medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, brak odpowiedniego systemu informatycznego i monitorowania
bezpieczeństwa szpitala
Problemy te wpisują się w potrzebę dostosowania szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z późniejszymi zmianami).
Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliłaby jednostce zaspokoić istotne potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa i dać
niewymierne korzyści w skali regionu i kraju. Charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych predestynuje jednostkę do wykorzystania
potencjału medycznego w bardzo szerokim zakresie. Nowoczesny kompleks szpitalny wyposaŜony w specjalistyczny sprzęt medyczny
znacząco wpłynie na poprawę jakości usług medycznych, komfortu pacjentów i optymalizację kosztów udzielanych świadczeń
zdrowotnych.
Rozbudowa szpitala pozwala na wyeliminowanie krzyŜowania się tzw. dróg „czystych” i „brudnych” i uzyskanie warunku
nieprzechodniości oddziałów szpitalnych.
W obszarze najbardziej kluczowych funkcji technologii medycznych, w szczególności zabiegowo-operacyjnych i diagnostycznoprzyjęciowych, projekt zaspokoi w pełni potrzeby społeczne w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Szpital na najbliŜsze
kilkadziesiąt lat.
52
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Drzewo problemów
ObniŜona (niepełna)
ilość badań w
określonym czasie
Niska jakość usług
medycznych
Brak komfortowych
warunków
hospitalizacji
Długi okres
oczekiwania na
badanie
pacjentów
obniŜenie jakości
Brak odpowiedniego
Problem główny
skutki
standardu usług medycznych
przyczyny
Lp.
1.1.2.4
KrzyŜowanie się dróg
czystych i brudnych
Brak przechodniości
oddziałów
Brak optymalnego
układu funkcjonalnouŜytkowego
Brak nowoczesnego
Bloku operacyjnego
Brak niezbędnej
powierzchni
pomieszczeń
rozproszenie procesów
związanych z
diagnozowaniem i
leczeniem w róŜnych
obiektach na terenie
szpitala
Zły stan techniczny
budynków
53
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.1.3. Opis celów projektu
Lp.
1.1.3.1
Zakres informacji
Cele projektu
Opis
Projekt pt.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”, zgodnie z załoŜeniami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, będzie znaczący dla rozwoju województwa poprzez wpływ na zwiększenie
spójności społecznej oraz wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców.
Uwagi oceniającego
Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi elementami rozwoju
społeczno – gospodarczego i decydują w duŜej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. Redukcja chorób, w tym
cywilizacyjnych, powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa.
Ochrona zdrowia w województwie zachodniopomorskim składa się z podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia funkcjonowania
zachodniopomorskiego systemu sieci placówek ochrony zdrowia, zapewniającego specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i
stacjonarną).
Podstawowym bezpośrednim celem strategicznym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej
specjalistycznej, ambulatoryjnej t.j.: zapewnienie kaŜdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich pełnej opieki
specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii.
Inwestycja przyniesie odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu.
Cele pośrednie (szczegółowe), jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji projektu, to:
1.
2.
3.
4.
5.
Zwiększenie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni uŜytkowej dla pacjentów Szpitala oraz
dogodnego rozmieszczenia bloków operacyjnych, sal łóŜkowych, sterylizatorni, bloku porodowego i oddziału patologii ciąŜy oraz
stacji dializ i niezbędnych pomieszczeń technicznych.
Zwiększenie komfortu pacjentów poprzez skomunikowanie nowopowstałych budynków z istniejącymi siecią łączników, co
zlikwiduje istniejący w obiekcie problem przechodzenia przez oddziały w drodze do części diagnostyczno-zabiegowych i
gospodarczych. Uporządkuje równieŜ system transportu pacjenta, materiałów i narzędzi, leków i odpadów medycznych oraz
ułatwi komunikację wszystkich niezbędnych elementów w zakresie usług medycznych.
Likwidacja barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Stworzenie warunków do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń
zdrowotnych.
Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego w Szpitalu w Koszalinie sprawi, iŜ szpital będzie ośrodkiem
naukowo-medycznym
słuŜącym
dobru
publicznemu
w
zakresie
ochrony
zdrowia
mieszkańców
województwa
zachodniopomorskiego w szczególności jego wschodniej części.
Cel
Wartość
Głównym celem, jaki osiągnie się realizując
projekt
jest,
zgodnie
z
załoŜeniami
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 20072013
wzrost
jakości
usług
medycznych
świadczonych w województwie oraz poprawa
zdrowia mieszkańców.
Uzyskanie
nowoczesnego
kompleksu
szpitalnego w ramach realizacji przedmiotowego
projektu znacząco wpłynie na poprawę jakości i
dostępności
do
udzielanych
świadczeń
zdrowotnych w zakresie istniejących dotychczas
w
jednostce
wszystkich
specjalności
medycznych.
Liczba świadczeń opieki
zdrowotnych w ramach
kontraktu z NFZ udzielonych w
wybudowanych/przebudowanych
Obiektach - 121 545 szt.
Czas
osiągnięcia
2012-14
Źródło pomiaru
Statystyki medyczne
Szpitala
54
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
1.1.3.2
Zakres informacji
Zgodność projektu z
celami RPO wraz z
uzasadnieniem
Opis
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 jest dokumentem strategicznym
określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŜania środków unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007 – 2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego realizuje cele zapisane w Narodowej Strategii Spójności,
zdefiniowane w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Strategii Rozwoju
Kraju, zapisy Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 i regionalnych strategii sektorowych.
Cel główny i cele szczegółowe Programu
Dynamiczny rozwój województwa załoŜony w programie operacyjnym na lata 2007- 2013 będzie moŜliwy dzięki wprowadzeniu
gospodarki regionu na ścieŜkę intensywnego wzrostu w kierunku innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wyzwaniem będzie
doprowadzenie do równomiernego wzrostu gospodarczego województwa, zmierzającego do pokonania róŜnic w rozwoju podregionów.
NaleŜy przezwycięŜyć bariery w postaci niskiej jakości i niedroŜności istniejącego systemu transportowego, poprawy stanu środowiska
naturalnego. Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców oparta będzie między innymi na zwiększeniu dostępności infrastruktury technicznej i
umiejętnym wykorzystaniu potencjału turystycznego i kulturalnego regionu.
Celem
głównym
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013 (RPO WZP) jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki,
spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców.
Jednym z celów szczegółowych RPO WZP jest poprawa warunków Ŝycia poprzez zachowanie i ochronę środowiska
naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa. Oznacza to, iŜ dla przyszłego rozwoju regionu znaczenie mają
działania warunkujące spójność i równowagę społeczną, obejmującą m.in. przedłuŜanie aktywności osób w wieku poprodukcyjnym,
zwiększenie dostępności i poprawy jakości usług medycznych. W sferze ochrony zdrowia naleŜy dąŜyć do poprawy dostępności usług
medycznych, przede wszystkim specjalistycznych i wysoko specjalistycznych. Warunki udzielania świadczeń i przyjęte standardy
medyczne powinny odpowiadać normami wymogom unijnym. Istotne jest takŜe wspieranie funkcjonowania i rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego.
Uwagi oceniającego
Cele przedmiotowego projektu wpisują się w cel główny i w cele szczegółowe RPO WZP na lata 2007 – 2013. Ponadto są zgodne z
celami osi priorytetowej nr 7 RPO WZP: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia.
Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Oś priorytetowa nr 7 została ujęta w RPO WZP, z uwagi na fakt, iŜ istotnym problemem regionu jest jakość
i dostępność usług medycznych. Wzrost powszechności świadczeń zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi
elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decydują w duŜej mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. Redukcja chorób, w
tym cywilizacyjnych, powinna odbywać się poprzez dobrze rozwinięty, łatwo dostępny system lecznictwa oparty w pierwszej kolejności
na podstawowej opiece zdrowotnej, gdyŜ jest to najkrótsza droga zapewniająca profilaktykę, ułatwienie leczenia chorób we wczesnym,
często odwracalnym stadium, a w dalszej kolejności system szpitalny i rehabilitacja medyczna.
Jakość i dostępność infrastruktury lecznictwa zamkniętego w regionie zachodniopomorskim pozostaje nadal niewystarczająca w
stosunku do występujących potrzeb. Konieczna jest zarówno odnowa placówek, jak i lepsze wyposaŜenie ich w aparaturę i urządzenia
diagnostyczne oraz słuŜące terapii, ochronie Ŝycia i zdrowia pacjentów.
Infrastruktura opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim jest zróŜnicowana pod względem przestrzennym zarówno pod
względem placówek poziomu podstawowego, jak i wysoko specjalistycznej opieki medycznej. Szczególnie ograniczony jest dostęp do
opieki medycznej mieszkańców wsi i małych miast. Wsparcia potrzebują szpitale, nie tylko w zakresie opieki podstawowej, ale takŜe
specjalistycznej. Unowocześnienia wymaga infrastruktura wysoko specjalistycznych placówek medycznych o zasięgu
wojewódzkim. Słabszy dostęp do odpowiedniej opieki medycznej skutkuje mniejszą wykrywalnością chorób.
Realizacja priorytetu nr 7 RPO WZP ma za zadanie między innymi podniesienie standardu usług medycznych, zwłaszcza
specjalistycznych.
Ochrona zdrowia województwa zachodniopomorskiego składa się z podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. Systematycznie prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia dostępu do diagnostyki i
usług specjalistycznych. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost liczby podmiotów
zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach opieki ambulatoryjnej. Podstawowy problem stanowi kwestia jakości i
dostępności infrastruktury lecznictwa zamkniętego, która pozostaje nadal niewystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb.
Konieczna jest zarówno budowa, rozbudowa, odnowa placówek, jak i lepsze wyposaŜenie ich w aparaturę i urządzenia diagnostyczne
oraz słuŜące terapii, ochronie Ŝycia i zdrowia pacjentów. Ze względu na ograniczenia dostępności podstawowych usług z zakresu
ochrony zdrowia konieczna jest kompleksowa poprawa systemu leczenia ambulatoryjnego.
55
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Celem głównym osi priorytetowej nr 7 jest między innymi poprawa jakości ochrony zdrowia, a do celów szczegółowych naleŜy m.in.
poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia.
Uwagi oceniającego
RPO WZP na lata 2007 – 2013 zakłada, iŜ w ramach Osi priorytetowej nr 7: „Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia”,
realizowane będą projekty obejmujące swym zakresem m.in.: budowę i przebudowę obiektów infrastruktury ochrony zdrowia,
dostosowywanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, jak równieŜ zakup urządzeń medycznych.
Działania w sektorze zdrowia ukierunkowane zostały na poprawę jakości oraz dostępu do ośrodków medycznych bez zwiększania ich
wielkości, liczonej liczbą łóŜek, poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi. Ponadto przedsięwzięcia realizowane w ramach osi
priorytetowej nr 7 przyczynią się do wzmocnienia funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych, zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i stacjonarną).
Zgodnie z RPO WZP w ramach osi priorytetowej nr 7 do głównych kategorii beneficjentów naleŜą m.in. zakłady opieki zdrowotnej
działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej nr 7 RPO WZP: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony
zdrowia, w ramach działania 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia, i w ramach poddziałania 7.3.1: Regionalna infrastruktura ochrony
zdrowia.
W ramach projektu Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przeprowadzi budowę dwóch nowych budynków:
wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1) oraz przeprowadzi przebudowę pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków septycznych (J1). Nowy blok operacyjny zostanie zlokalizowany w nowym obiekcie w centralnej części szpitala, na
poziomie 1 i 2 piętra i pomieści 8 sal operacyjnych. Na poziomie parteru bezpośrednio pod blokiem zaprojektowano centralną
sterylizatornię oraz oddział neurochirurgii. W piwnicy przewidziano pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze.
Drugi nowoprojektowany obiekt to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuŜytkowym. Budynek jest
przeznaczony na stacje dializ (parter) i dwie kondygnacje łóŜkowe.
Dodatkowe zadanie inwestycyjne to łączniki, posadowione na słupach, umoŜliwiające komunikację pod nimi.
Planowane łączniki połączą:
- budynek Internistyczny E - z nowoprojektowanym blokiem łóŜkowym B,
- budynek WZO z budynkiem Chirurgicznym J, Internistycznym E i budynkiem Izby Przyjęć,
Wariant ten sprawi, iŜ stworzone zostaną warunki do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i usługowego. Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie wsparty nowoczesnym zapleczem zabiegowo-operacyjnym będzie ośrodkiem naukowomedycznym słuŜącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego, osiągnięcia i
perspektywy światowej klasy specjalistów szpitala, wsparte solidną bazą techniczną są realną szansą wpisania do strategii województwa
zachodniopomorskiego segmentu specjalistycznych usług medycznych w zakresie ginekologiczno-połoŜniczym, kardiologii, chirurgii
ogólnej, laryngologii, onkologii i chirurgii dziecięcej. Nowowybudowane budynki pomieszczą działy zabiegowe szpitala, których obecny
stan techniczny i powierzchnia jaką zajmują w Ŝadnym wypadku nie gwarantuje realizacji wytycznych zawartych w rozporządzeniu Min.
Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym zakłady opieki zdrowotnej. Rozwiązania
projektowe będą odpowiadać najnowszym standardom unijnym, w szczególności w zakresie likwidowania barier dla osób
niepełnosprawnych.
Obiekty zaprojektowano jako w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach połoŜonych powyŜej powierzchni terenu,
przewidziano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, głónie poruszających się na wózkach. Przewidziano ponadto dźwigi
osobowe, pozwalające osobom niepełnosprawnym dotrzeć na kaŜdą kondygnację. Przewiduje się zastosowanie w miejscach, gdzie jest
to niezbędne, pochylni dla osób niepełnosprawnych, umoŜliwiające pokonanie róŜnic wysokości. Na kondygnacjach uŜytkowych
przewidziano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych z powierzchnią manewrową i kompletem poręczy oraz ceramiką przystosowaną
dla ich potrzeb.
Realizacja Projektu jest najistotniejszym warunkiem trwałego rozwoju szpitala, zaś dla władz samorządowych będzie najlepszym
gwarantem zapewnienia mieszkańcom właściwego standardu opieki medycznej w kluczowych dziedzinach.
Zgodnie z RPO WZP w ramach osi priorytetowej nr 7 do głównych kategorii beneficjentów naleŜą m.in. zakłady opieki zdrowotnej
działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej nr 7 RPO WZP: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony
zdrowia, w ramach działania 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia, i w ramach poddziałania 7.3.1: Regionalna infrastruktura ochrony
56
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
zdrowia.
Cele, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, wpisują się w cele
określone w poddziałaniu 7.3.1 RPO WZP na lata 2007 – 2013, czyli zwiększenie jakości usług medycznych, zwłaszcza
specjalistycznych, zwiększenie dostępu do diagnostyki i usług specjalistycznych, zwiększenie komfortu pacjentów
Szpitala.
1.1.3.3
Wkład w realizację
‘Strategii rozwoju
województwa
zachodniopomorskiego
do roku 2020’
Zakres realizowanej inwestycji jest zgodny z załoŜeniami Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 z grudnia 2005 roku określa cele strategiczne i
kierunkowe rozwoju województwa. Punktem odniesienia przy wyborze celów strategicznych były podstawowe dokumenty unijne, w tym
Strategia Lizbońska oraz obowiązujące dokumenty krajowe, takie jak Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz Narodowa Strategia
Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013. Kompleksowość działań kierunkowych ujętych w Strategii Rozwoju Kraju i ich zgodność ze
zidentyfikowanymi potrzebami regionu zapewniają spójność obu dokumentów.
Cele „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020”:
Cel strategiczny nr 6 „Wzrost toŜsamości i spójności społecznej regionu”.
Cel kierunkowy nr 6.7. „Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego”.
Zadania Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ochrony zdrowia oparte są na „Strategii Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2015” oraz załoŜeniach zawartych w „Harmonogramie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata
1996-2005”. Strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 naleŜy traktować jako kontynuację poprzednich
strategii. Strategia jest zatem dokumentem, na którego podstawie jest prowadzona polityka rozwoju województwa. Określa kierunki tej
polityki i wytycza cele, które mają być osiągnięte w załoŜonym horyzoncie czasowym. Podstawą określonych w strategii kierunków
działań jest dąŜenie do zrównania standardów Ŝyciowych ludności zamieszkującej region.
Podjęcie działań określonych w Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie ochrony zdrowia koncentruje się na
zahamowaniu wzrostu śmiertelności ludności z powodu chorób, a zwłaszcza chorób układu krąŜenia, nowotworów, urazów, zatruć,
zaburzeń psychicznych.
W strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia „Misją województwa zachodniopomorskiego jest stwarzanie warunków do
osiągnięcia zrównowaŜonego i trwałego rozwoju m.in. przez podniesienie jakości Ŝycia w regionie tzn. stworzenie
spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego”.
Nakłada to na Samorząd Województwa obowiązek wdroŜenia celu strategicznego: „Podniesienie jakości Ŝycia w regionie”
Celem pośrednim w jego realizacji jest:
„Stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego”.
PowyŜszy cel staje się celem strategicznym w „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia” .
Cele operacyjne zaś ze „Strategii Województwa” ustanowiono w niniejszym dokumencie zadaniami strategicznymi.
Cel pośredni w „Strategii Województwa”
Cele operacyjne w „Strategii Województwa”
Cel strategiczny w „Strategii sektorowej w zakresie
ochrony zdrowia”.
Zadania strategiczne w „Strategii
zakresie ochrony zdrowia”.
1.
sektorowej
w
Wypracowanie optymalnego modelu ochrony zdrowia i
koordynacja działań w tym zakresie
57
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
2.
Zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w
dziedzinie całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i opieki stacjonarnej
3.
Reorganizacja ratownictwa medycznego
4.
Stworzenie systemu rozwoju promocji zdrowia i profilaktyki
5.
Podnoszenie poziomu wykształcenia personelu medycznego
6.
Przekształcenia własnościowe zakładów opieki zdrowotnej
7.
Właściwe zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne
województwa
Stworzenie spójnego
systemu realizacji zadań
ochrony zdrowia
Uwagi oceniającego
i bezpieczeństwa
zdrowotnego
Niniejszy projekt wpisuje się wprost w /w cele i zadania strategiczne w „Strategii sektorowej w zakresie ochrony
zdrowia”, w szczególności w zakresie:
- Zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i opieki stacjonarnej,
- ratownictwa medycznego,
- rozwoju promocji zdrowia i profilaktyki,
- podnoszenie poziomu wykształcenia personelu medycznego
Zgodnie z częścią III. „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia” - CZĘŚĆ PLANISTYCZNA Model systemu ochrony zdrowia - 1.1 Organizacja systemu opieki zdrowotnej województwa zachodniopomorskiego, stawiane są
następujące wymagania:
Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne winno być zintegrowane z lecznictwem szpitalnym.
DLA LECZNICTWA SPECJALISTYCZNEGO: UmoŜliwienie dostępu pacjentom kierowanym do specjalisty pełnych moŜliwości
diagnostyczno-leczniczych danych specjalności.
DLA LECZNICTWA SZPITALNEGO: Zagwarantowanie dostępności pacjentom do najlepszych placówek na odpowiednim
poziomie referencyjnym.
DLA SYSTEMU RATOWNICTWA: Zmniejszenie śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach.
DLA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA: Tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu Ŝycia
i zapobiegania chorobom mieszkańcom województwa.
zapewnienie dostępności do opieki stacjonarnej w oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologiczno połoŜniczych, dziecięcych oraz długiego pobytu w promieniu około 30 km od miejsca zamieszkania potencjalnego pacjenta,
konieczność wprowadzenia pojęcia szpitali subregionalnych i wyrównywania dostępności do stacjonarnej opieki, diagnostyki
wysokospecjalistycznej (II i III poziomu referencyjnego)
w
oznaczonych
subregionach
województwa
zachodniopomorskiego,
Projekt łączy wszystkie w/w wymagania w sposób komplementarny zapewniając dostępność do świadczeń zdrowotnych w nowoczesnym
szpitalu o znaczeniu subregionalnym. Efektem realizacji projektu będzie nowoczesny obiekt mieszczący w swoim wnętrzu infrastrukturę
i wyposaŜenie w sprzęt aparaturę zapewniającą realizację wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa
ambulatoryjnego, szpitalnego, uczestnictwo w systemie ratownictwa medycznego, realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia, dzielność medyczną dydaktyczna i naukową.
Zrealizowany zostanie Cel strategiczny w realizacji celu operacyjnego, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej
specjalistycznej, ambulatoryjnej t.j.: zapewnienie kaŜdemu potrzebującemu ze wskazań lekarskich pełnej opieki specjalistycznej
zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii.
Zapisy „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia” definiują, iŜ „Przez ambulatoryjną specjalistyczną opiekę naleŜy rozumieć
świadczenia medyczne udzielane przez lekarza specjalistę w systemie otwartej opieki zdrowotnej, dysponującego zapleczem
diagnostycznym ub posiadającego na ten cel środki finansowe i kontynuującego leczenie od momentu przekazania pacjenta przez
58
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
lekarza rodzinnego do momentu konieczności leczenia w systemie zamkniętym (szpital, klinika) lub od momentu wyjścia pacjenta z
systemu lecznictwa zamkniętego do momentu przejścia pod opiekę lekarza rodzinnego.”
Zadaniem ambulatoryjnej specjalistycznej opieki jest takŜe wykonywanie drobnych zabiegów specjalistycznych w warunkach
ambulatoryjnych oraz tworzenie interdyscyplinarnych zespołów konsultacyjnych. Konieczna jest teŜ pełna realizacja rozporządzenia
Ministra Zdrowia dotycząca nadzoru specjalistycznego i konsultantów wojewódzkich. Szpital posiada kadrę medyczną zapewniającą
wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych na poziomie wojewódzkim. Obecnie dla szpitala
najistotniejszym problemem są braki w zakresie infrastruktury i wyposaŜenia w sprzęt i aparaturę medyczną.
Zgodnie ze „Strategią sektorową w zakresie ochrony zdrowia” pkt. 2.3.3 Potrzeby zdrowotne i zadania w zakresie poradni
specjalistycznych- Zadania w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej konieczne jest „WyposaŜenie placówek w
sprzęt i aparaturę z uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia badań diagnostycznych i prowadzenia terapii w
warunkach ambulatoryjnych jednostek chorobowych leczonych w poradni specjalistycznej, umoŜliwiającej udzielenie pomocy medycznej
w stanach zagroŜenia Ŝycia oraz wykonania zabiegów z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki.”.
Realizacja projektu w sposób komplementarny zapewni realizowanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych na
poziomie ośrodków regionalnych w oparciu o wysokokwalifikowaną kadrę oraz nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w
nowoczesnym centrum zdrowia jakim stanie się Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Uwagi oceniającego
sławieński
Koszalin
koszaliński
kołobrzeski
białogardzki
kamieński
Świnoujście
gryficki
policki
świdwiński
szczecinecki
goleniowski
drawski
Szczecin
stargardzki
pyrzycki
choszczeński
wałecki
gryfiński
myśliborski
Szpital Wojewódzki w Koszalinie
wskaŜnik łóŜek/10 tyś. ludności
110 ,7
96 ,4
73 ,2
63 ,4
53
52 ,8
52 ,1
35 ,9
34 ,1
28
26 ,4
25
13 ,6
do 110 ,7 (1)
do 110 ,7 (1)
do 96 ,4 (1)
do 73 ,2 (1)
do 63 ,4 (1)
do 53
(1)
do 52 ,8 (2)
do 52 ,1 (2)
do 35 ,9 (2)
do 34 ,1 (2)
do 28
(2)
do 26 ,4 (2)
do 25
(2)
Źródło: Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.bip.umzachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=434
59
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Zapisy w dziale 2.4 lecznictwo szpitalne - zadania pkt.12 – dostosowanie bazy szpitalnej do wymagań sanitarnych i technicznych
określają wprost, iŜ naleŜy ustalić szpitale, które będą spełniać rolę szpitali subregionalnych. „Uzasadnienie dla tworzenia subregionów
płynie z dąŜenia do:
obniŜenia nakładów na restrukturyzację zasobów opieki zdrowotnej w województwie,
optymalizowania nakładów inwestycyjnych na rozbudowę infrastruktury,
utrzymania dostępności do usług zdrowotnych w skali ponadpowiatowej,
przybliŜenie oddziałów specjalistycznych do miejsca zamieszkania pacjenta.
Uwagi oceniającego
Zgodnie ze wskazaniami w „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia” ustanowienie w województwie umownych subregionów
pozwoli na trafniejszą ocenę rozmieszczenia zasobów i zaplanowanie lepszej dostępności do świadczeń zdrowotnych o róŜnych
poziomach referencyjności. Jednym ze szpitali o znaczeniu regionalnym wymienionym w Subregionie Szczecińskim jest Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Szpital Wojewódzki w Koszalinie leŜy na zbiegu obszarów czterech powiatów, które
mają stosunkowo niski stopień nasycenia „łóŜkami szpitalnymi” są to w kolejności powiat sławieński, kołobrzeski, białogardzki i
szczecinecki. NaleŜy tutaj równieŜ podkreślić, iŜ Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest jedynym szpitalem
wieloprofilowym leŜącym we wschodniej części województwa i odgrywa rolę komplementarnego ośrodka równowaŜenia
zapotrzebowania na usługi medyczne w skali województwa.
Kolejnym zadaniem określonym w 2.4.8 „Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia” jest poprawa stanu technicznego
infrastruktury szpitalnej. „Stan sanitarny i techniczny infrastruktury szpitalnej w województwie zachodniopomorskim wymaga pilnych
remontów i modernizacji w celu dostosowania się do wymaganych norm powierzchniowych i sanitarnych. Funkcjonalność
poszczególnych odcinków zakładów opieki zdrowotnej wykazuje znaczne braki, szczególnie częste są one w blokach operacyjnych,
gdzie nie ma właściwego oddzielenia pracowników, pacjentów oraz materiału sterylnego. Brak jest odpowiedniej dezynfekcji łóŜek
szpitalnych. Jedyna stacja dezynfekcji łóŜek funkcjonuje w szpitalu Powiatowym w Policach. W pozostałych szpitalach dezynfekcja łóŜek
wykonywana jest po wypisie pacjenta w salach chorych. … Komory dezynfekcyjne słuŜące do dezynfekcji poduszek i koców są czynne
tylko w 4 szpitalach, a w 9 szpitalach na terenie województwa nie ma komór dezynfekcyjnych. ….Większość izb przyjęć jest
niefunkcjonalna. Podstawowe wady to: brak ogólnej izby przyjęć, zła lokalizacja izb przyjęć, brak połączeń dźwigowych z blokiem
operacyjnym.”.
Projekt zakłada układ funkcjonalno-uŜytkowy nowego obiektu kompleksowo rozwiązujący w/w problemy występujące w całej
rozciągłości obecnie w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.
Rozwiązania funkcjonalne nowego obiektu zapewnią równieŜ stworzenie warunków do nieskrępowanego rozwoju form
podnoszenia wiedzy społeczeństwa z zakresu zdrowia i sposobów prozdrowotnego trybu Ŝycia. Szpital aktywnie od lat działa na polu
róŜnego rodzaju programów zdrowotnych adresowanych do społeczeństwa np: Program Edukacyjny Szkoły Rodzenia czy Program
postępowania pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z ofiarami wypadków masowych i katastrof, których celem jest
poprawa jakości usług medycznych.
Ratownictwo medyczne
Przez województwo zachodniopomorskie przebiegają waŜne połączenia transportowo-komunikacyjne: 3 główne magistrale kolejowe, 6
dróg krajowych (w tym autostrada do Berlina) i droga wodna na rz. Odra. Drogowe połączenia europejskie to: północ-południe ze
Skandynawii na Czechy, Węgry oraz w kierunku półwyspu Bałkańskiego. Gospodarka województwa to ok. 130 tys. firm zatrudniających
ok. 600 tys. osób. MoŜliwe zagroŜenia to : urazy i zatrucia, katastrofy drogowe i kolejowe, zatrucia, powodzie, utonięcia, poŜary,
skaŜenia chemiczne. Dla potrzeb ratownictwa medycznego Strategia rozwoju województwa zakłada budowę Sieci Zintegrowanego
Ratownictwa Medycznego składającej się z centrów powiadamiania, zespołów ratownictwa i transportu chorych oraz szpitalnych
oddziałów ratunkowych. Pozwoli to na osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach.
Dokumenty programowe Strategii województwa Zachodniopomorskiego określa ją dla Ratownictwa Medycznego następujące zadania:
1.
Utworzenie jednego szpitalnego oddziału ratunkowego przypadającego na 100-300 tys. mieszkańców,
2.
Zabezpieczenie jednego ambulansu ratunkowego przypadającego na 50-100 tys. mieszkańców,
3.
Wprowadzenie standardu czasu przybycia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego:
do 8 minut dla 80% wezwań w aglomeracji miejskiej, do 15 minut dla 80%
wezwań poza aglomeracją miejską – od chwili wydania przez dyspozytora medycznego dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa
medycznego.
4.
Pełne monitorowanie akcji ratowniczych,
5.
Ścisła współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Szpital w Koszalinie jest wysokospecjalistycznym,
wieloprofilowym,
zabiegowym, jedynym szpitalem w wschodniej części
60
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Województwa zachodniopomorskiego, które posiada niski stopień zabezpieczenia w szpitalne oddziały ratunkowe w skali kraju co
obrazuje poniŜsza mapa.
Uwagi oceniającego
Mapa 14 Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne według województw w 2006 r.
(źródło- GUS http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_podstaw_dane_z_zakre_zdr_2006.pdf)
Uwzględniając potrzeby społeczeństwa zachodniopomorskiego, na kanwie w/w dokumentów celem kompleksowego uwzględnienia
zadań określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020” i związanej z nią – „Strategii sektorowej
w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego” do 2015 roku wnioskodawca projektu – Szpital Wojewódzki w
Koszalinie zamierza zrealizować projekt inwestycyjny polegający na przebudowie budynku oznaczonego na zawartym w studium planie
symbolem J1 mieszczącego pododdział patologii ciąŜy i noworodków septycznych oraz przeprowadzi budowę dwóch nowych budynków:
wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1). Nowoprojektowane obiekty będą połączone łącznikami
komunikacyjnymi z kluczowymi oddziałami szpitala, zlokalizowane zostaną w centralnej części kompleksu szpitalnego. Zintegrowane
zostaną strategiczne funkcje dla oddziałów szpitalnych, funkcje technologii medycznej głównie o charakterze diagnostycznoprzyjęciowym oraz zabiegowo-operacyjnym.
Projekt, w postaci „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” wpisuje się w cele „Strategii sektorowej
w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego”, która ma słuŜyć zapewnieniu odpowiedniej jakości opieki
stacjonarnej i jest zasadniczym elementem dostosowania Szpitala w Koszalinie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej”.
Realizacja projektu jest równieŜ bardzo waŜna, ze względu na rolę jaką Szpital w Koszalinie pełni w systemie ratownictwa województwa
zachodniopomorskiego. Szpital Koszalin jako jedyny tak wyspecjalizowany obiekt zabiegowy, zlokalizowany we wschodniej części
województwa w bliskim sąsiedztwie kurortów wczasowych oraz głównych dróg krajowych pełni waŜną funkcję w systemie ratownictwa
medycznego oraz w zakresie zadań obronnych. Wysokospecjalistyczny , wieloprofilowy rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych
predestynuje jednostkę do podjęcia niezwłocznych działań ratowniczych dla osób z urazami wielonarządowymi, w stanach zagroŜenia
61
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Ŝycia lub zdrowia w obliczu zdarzeń generujących masową liczbę ofiar. Szpital w Koszalinie z uwagi na powyŜsze uczestniczy w realizacji
zadań ujętych w Wojewódzkim Planie Reagowania Kryzysowego – „Medyczne działania Ratownicze”.
Realizacja projektu pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału specjalistów zatrudnionych w szpitalu, których wiedza i doświadczenie
predysponuje do przeprowadzania najbardziej specjalistycznych procedur. Kapitał wiedzy i doświadczenia od wielu lat gromadzony jest
dzięki regularnym szkoleniom personelu lekarskiego.
Realizacja projektu zapewni wielostronny rozwój profilu medycznego szpitala w kierunkach zgodnych ze społecznym zapotrzebowaniem
oraz polityką zdrowotną regionu i kraju poprzez:
podwyŜszenie standardów w zakresie diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych,
poprawę standardów leczenia operacyjnego,
utworzenie nowego pododdziału patologii ciąŜy i noworodków z w pełni profesjonalnym blokiem porodowym septycznym,
prowadzenie działalności naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką,
propagowanie działań słuŜących promocji zdrowia.
Realizacja projektu skutkować będzie uzyskaniem nowoczesnego szpitala o znaczeniu subregionalnym w zakresie
wysokospecjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego w profilach obecnie najbardziej poŜądanych ze względów
epidemiologicznych. Wieloprofilowy charakter działalności medycznej szpitala o II i III stopniu referencyjności w połączeniu z
nowoczesną bazą medyczną i dydaktyczną zapewni kształcenie studentów medycyny, lekarzy staŜystów oraz specjalizacje dla
szerokiego spektrum zawodów medycznych. Szpital w Koszalinie wsparty nowoczesnym zapleczem zabiegowo-diagnostycznym będzie
ośrodkiem dydaktycznym i naukowo-medycznym słuŜącym przez następne kilkadziesiąt lat dobru publicznemu w systemie publicznej
ochrony zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Uwagi oceniającego
1.2. MoŜliwe warianty
1.2.1. NajwaŜniejsze warianty realizacji projektu (inne moŜliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)
Lp.
Zakres informacji
1.2.1.1
Identyfikacja wariantów
Opis
Analizując moŜliwości podwyŜszenia jakości usług medycznych, zwiększenia komfortu pacjenta oraz dostosowania obiektów szpitala do
wymogów, jakie nakładają obowiązujące w tym zakresie przepisy, dokonano oceny potrzebę realizacji przedmiotowego projektu poprzez
analizę i ocenę trzech wariantów działania.
Uwagi oceniającego
Analizując wszystkie warianty naleŜy uwzględniać fakt, iŜ liczba pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, liczba pacjentów leczonych
ambulatoryjnie oraz liczba pacjentów przyjmowanych w Przychodni Szpitala w poszczególnych poradniach wzrastała w latach 2004 –
2007 i najprawdopodobniej będzie wrastać nadal.
Wariant I polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
Wariant II – polegający na budowie dwóch nowych obiektów oraz przebudowie pododdziału patologii ciąŜy i noworodków
septycznych
Wariant III – polegający na pełnej modernizacji kompleksu szpitalnego
1.2.1.2
Opis wariantów
Wariant I polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia:
W punktach 1.1.1.2 i 1.1.1.3 niniejszego studium przedstawiono stan istniejący Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz rozwiązania i
parametry techniczne i technologiczne istniejących obiektów i pomieszczeń.
Realizacja zadań statutowych szpitala nadal odbywa się w zdekapitalizowanych obiektach. Część obiektów i pomieszczeń nie spełnia
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr
30, poz. 186 i 187). Nie dotrzymanie ich moŜe prowadzić do wyłączenia z uŜytkowania poszczególnych pomieszczeń i obiektów (moŜe to
62
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
nastąpić zgodnie z ww. rozporządzeniami po 31 grudnia 2012 roku). Stan techniczny wielu pomieszczeń, w tym sal operacyjnych jest
niezadowalający. Konieczna jest ich pilna zmiana pod względem funkcjonalnym i technicznym.
Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegałoby na utrzymaniu obecnego stanu, a przy aktualnej liczbie pacjentów szpitala i tendencjach
wzrostu liczby pacjentów, powodować to będzie obniŜenie komfortu pacjentów i pogorszenie jakości usług medycznych.
Brak inwestycji i nie wybudowanie nowych obiektów oraz nie wykonania przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i noworodków
spowoduje zagroŜenie:
a) wydłuŜenia czasu oczekiwania pacjenta na hospitalizację i inne usługi medyczne,
b) zwiększenia śmiertelności w lokalnej społeczności naszego województwa,
c) pogorszenia kondycji zdrowotnej populacji,
d) niewywiązywania się szpitala z zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
Nie zostaną takŜe rozwiązane problemy i niedogodności pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, które zostały przedstawione i
opisane w punkcie 1.1.1.5 studium.
Uwagi oceniającego
Wybór Wariantu I sprawi, iŜ nie osiągniemy celu jakim jest dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985).
Wariant II polegający na budowie dwóch nowych obiektów oraz przebudowie pododdziału patologii ciąŜy i noworodków
Wariant ten przewiduje, iŜ Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przeprowadzi inwestycje w zakresie budowy dwóch
nowych budynków: wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1) oraz przeprowadzi przebudowę pododdziału
patologii ciąŜy i noworodków septycznych (J1). Zapewniona zostanie odpowiednia powierzchnia uŜytkowa i prawidłowe warunki działania
Oddziału Internistycznego, Neurochirurgii, Patologii ciąŜy i noworodków septycznych, a takŜe stacji dializ i bloków operacyjnych.
Jednoczenie zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, utrudniające dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
W wyniku realizacji tego wariantu dotrzymane zostaną wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006
roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku zmieniającego
Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30, poz. 186 i 187).
Wszystkie ww. udogodnienia spowodują wzrost jakości usług medycznych oraz poprawią komfort pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie.
Zapewniona zostanie odpowiednia powierzchnia uŜytkowa i prawidłowe warunki działania wyŜej wymienionych oddziałów. Realizacja
wariantu III pozwoli na rozwiązanie problemów i niedogodności pacjentów Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
przedstawionych w punkcie 1.1.1.5 studium.
Inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości połoŜonej w Koszalnie przy ul. Chałubińskiego 7, na działce nr 4/5 i 4/6 obręb 19 dla
którego Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą KO1K/00067293/1. Nieruchomość jest
uŜytkowana przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Przedmiotowa inwestycja, zarówno rozmieszczenie nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowa i remont istniejącego budynku,
przewidziana jest w centralnej i południowo zachodniej części nieruchomości, poza wyznaczonymi obszarami ochrony środowiska. W
pobliŜu inwestycji nie występują chronione prawem pomniki przyrody, uŜytki ekologiczne, rezerwaty, obszary wodno-błotne oraz inne
obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani teŜ strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Projektowane rozwiązania funkcjonalne
Budynek Wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO)
Nowy blok operacyjny zostanie zlokalizowany w nowym obiekcie w centralnej części szpitala, jako budynek samodzielny, wolnostojący,
trójkondygnacyjny. Obiekt będzie podpiwniczony, na poziomie 1 i 2 piętra i pomieści 8 sal operacyjnych. Na poziomie parteru
bezpośrednio pod blokiem zaprojektowano centralną sterylizatorownię oraz oddział neurochirurgii. W piwnicy przewidziano
pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze. W obiekcie projektuje się dwie klatki schodowe oraz cztery szyby windowe.
Forma architektoniczna nowoprojektowanego budynku oraz sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy wynika z ustaleń
planu miejscowego.
Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryły, nie odbiegający znacznie wysokością od budynków sąsiednich. Materiały, kolorystyka,
skala i forma budynku i łączników nawiązują do budynków istniejących. Architektura obiektu podkreśla jego zabytkowy charakter, i
odpowiada stylistycznie okresowi przedwojennemu.
Na poszczególnych kondygnacjach będą rozmieszczone następujące funkcje i oddziały:
63
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
a) PIWNICE
pomieszczenia techniczne,
b) PARTER
centralna sterylizatorownia
stacja łóŜek
c) I PIĘTRO:
blok operacyjny – 4 sale operacyjne z zapleczem
d) II PIĘTRO:
blok operacyjny – 4 sale operacyjne z zapleczem,
a)
powierzchnia uŜytkowa
ok. 4 975 m2
c)
kubatura
ok. 14 599 m2
Widok nowoprojektowanej kubatury budynku WZO
Obiekt zaprojektowano jako w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściach połoŜonych powyŜej powierzchni terenu,
przewidziano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano ponadto dźwigi osobowe dostosowane do transportu osób
niepełnosprawnych, co pozwala osobom niepełnosprawnym dotrzeć na kaŜdą kondygnację. Na kondygnacjach uŜytkowych przewidziano
sanitariaty dla osób niepełnosprawnych z powierzchnią manewrową i kompletem poręczy oraz ceramiką przystosowaną dla ich potrzeb.
W budynku WZO zastosowano elementy wbudowane w ścianę:
•
negatoskop wysokiej częstotliwości, powierzchnia przeglądarki zlicowana z powierzchnią paneli,
•
zegar elektroniczny, wbudowany w panel i zlicowany z jego powierzchnią, średnicy 300 mm w ramce ze stali nierdzewnej,
•
szafki na nici chirurgiczne ze stali nierdzewnej, przeszklone, półki szklane, wbudowane w panel ścienny, stanowiące integralną
część panelowego systemu ochrony sanitarno – epidemiologicznej sal operacyjnych,
•
myjnie dla lekarzy z blachy nierdzewnej, przystosowane do montaŜu ściennego gotowe podłączenia wodne i elektryczne, bez
syfonu z bateriami,
•
panele kontroli elektrycznej w postaci szaf ze stali nierdzewnej, zlicowanych z powierzchnią ściany operacyjnej,
•
panele poboru i sygnalizacji stanu gazów medycznych,
•
sygnalizatory poboru gazów medycznych itp.
WyposaŜenie pracowni rezonansu magnetycznego.
64
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Rezonans magnetyczny jest urządzeniem, które wymaga zainstalowania w klatce Faradaya.
Jest to obudowa izolująca urządzenie od źródeł zewnętrznych, mogących zakłócić pracę. Ściany wokół klatki Faradaya naleŜy wykonać
po zakończeniu prac związanych z montaŜem urządzenia rezonansu magnetycznego. Ze względu na masę urządzenia konieczne jest
wzmocnienie stropu pod rezonansem, z uwzględnieniem dopuszczalnej przez producenta masy i połoŜenia zbrojenia. Ponadto
umiejscowienie sprzętu powinno być poprzedzone pomiarami fal radiowych i fal pochodzących z nadajników telewizyjnych. Szczegółowe
wymagania dot. warunków umiejscowienia sprzętu wg karty katalogowej.
Uwagi oceniającego
Ochrona RTG
Przewiduje się ochronę RTG w gabinetach diagnostycznych o równowaŜniku Pb, wynikającym z obliczeń ochrony radiologicznej. Dla
potrzeb ochrony przed promieniowaniem jonizującym panele ścienne wykonywane będą z wewnętrzną warstwą ołowiu o odpowiedniej
grubości. Powierzchnie złączy pionowych i poziomych paneli naleŜy zabezpieczyć taśmą ołowianą mocowaną do elementów
konstrukcji wsporczej systemu. RównieŜ inne elementy systemu takie jak skrzydła drzwiowe, ościeŜnice, szafy na nici chirurgiczne,
panel kontroli elektrycznej są wyposaŜone w pełną ochronę RTG.
Budynek B1 – pawilon łóŜkowy
Drugi nowy budynek to blok łóŜkowy, który zostanie zlokalizowany w nowym obiekcie w centralnej części szpitala. Jest to budynek
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuŜytkowym. Budynek jest przeznaczony na stacje dializ (parter) i dwie
kondygnacje łóŜkowe. W obiekcie projektuje się dwie klatki schodowe oraz dwie windy.
Forma architektoniczna nowoprojektowanego budynku oraz sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy wynika z ustaleń
planu miejscowego.
Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryły, nie odbiegający znacznie wysokością od budynków sąsiednich. Materiały, kolorystyka,
skala i forma budynków i łączników nawiązują do budynków istniejących. Architektura obiektu podkreśla jego zabytkowy charakter, i
odpowiada stylistycznie okresowi przedwojennemu.
Na poszczególnych kondygnacjach będą rozmieszczone następujące funkcje i oddziały:
a) PARTER
pomieszczenia techniczne
stacja dializ
b) I PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
c) II PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
d) PODDASZE:
pomieszczenia techniczne
a)
powierzchnia uŜytkowa
ok. 3 429m2
c)
kubatura
ok. 11 630 m2
65
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Widok nowoprojektowanej kubatury budynku B
Podobnie jak pierwszy z obiektów ten równieŜ spełnia wymogi obiektu w pełni dostępnego dla osób niepełnosprawnych.
Oba budynki naleŜy wyposaŜyć w trwały, specjalistyczny sprzęt nowej generacji i wysokiej klasy, w części technologicznej, posiadający
odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny i aprobaty techniczne, między innymi:
- lampy operacyjne wysokiej klasy , przeznaczone do oświetlania pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych, zapewniające
wysokie natęŜenie światła oraz jego równomierny rozkład na polu operacyjnym, Zastosowany sprzęt powinien równieŜ umoŜliwić
zamontowanie kamer wideo, ze zmienną ogniskową, umoŜliwiając monitorowanie pola operacyjnego oraz zapis przebiegu operacji.
-lampy bakteriobójcze w wykonaniu przepływowym z licznikiem czasu pracy i moŜliwością przebywania personelu podczas pracy lamp.
-kolumny anestezjologiczne wysokiej klasy pozwalające na bezpieczne i ekonomiczne znieczulanie pacjenta,
-kolumny chirurgiczne
-kolumny elektryczne,
-kolumny gazów medycznych,
-wysokiej klasy aparaty do znieczulenia ogólnego,
-przewoźne i stacjonarne aparaty rtg ,
-negatoskopy,
-wiszące kolumny przyłóŜkowe dla sal pooperacyjnych,
-zestaw do intensywnego nadzoru pacjenta,
-mobilne stoły operacyjne z wymiennymi blatami,
-rezonans magnetyczny,
-wyposaŜenie uzupełniające związane z profilem sali operacyjnej np. aparatura do laparoskopii,
artroskopii, mikroskop operacyjny itp.
-rejestracja audio – video -zadaniem systemu jest obserwacja i rejestracja przebiegu operacji na
kaŜdej sali operacyjnej,
-inny sprzęt,
Budynek J1 – Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych
Modernizowany budynek połoŜniczo-chirurgiczny jest czterokondygnacyjnym obiektem z pełnym podpiwniczeniem i poddaszem
uŜytkowanym, jako kondygnacja magazynowo-techniczna. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej - ściany murowane z
cegły, stropy i klatki schodowe Ŝelbetowe, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, układ konstrukcyjny mieszany. Budynek został zrealizowany w 1914 r., jako obiekt szpitalny i taką funkcję pełni do dziś, jako budynek łóŜkowy z funkcjami
zabiegowymi. NajniŜszą kondygnację zajmuje dział rehabilitacji i apteka szpitalna. Na parterze i pierwszym piętrze oraz częściowo w
66
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
piwnicach przeprowadzono remonty kapitalne i związane z nimi modernizacje. Na drugim piętrze zmodernizowano blok porodowy,
pomieszczenia dla porodów rodzinnych oraz pododdział połoŜnictwa. W części środkowej zrealizowano dobudowę na wszystkich
kondygnacjach. NajniŜszą kondygnację zajmuje dział rechabilitacji i apteka szpitalna.
Projekt przewiduje:
- nową lokalizację bloku porodowego septycznego,
- wydzielenie odcinka noworodków z wewnętrzną śluzą -usytuowanie części pomieszczeń pododdziału na zabudowanym tarasie
- nową lokalizację sal pacjentek patologii ciąŜy, zespołu pomieszczeń USG, pokoju wypisów, sekretariatu, kuchenki oddziałowej i innych
pomieszczeń pomocniczych
- wykonanie moŜliwie największej liczby pokojów łóŜkowych z bezpośrednim dostępem do łazienki Na pododdziale zaprojektowano 18
łóŜek dla pacjentek w pokojach 1,2, 3 i 4-osobowych
12 łóŜeczek na odcinku noworodków. Usytuowanie poszczególnych pomieszczeń wynika z uwarunkowań wynikających z projektowania w
budynku istniejącym o zabytkowym charakterze. Modernizacja spowoduje ekonomiczne wykorzystanie lekarzy oraz zaplecza
medycznego, skrócenie dróg czystych i brudnych, a takŜe mediów.
Uwagi oceniającego
Na poszczególnych kondygnacjach będą rozmieszczone następujące funkcje i oddziały:
a) PRZYZIEMIE
Ginekologiczno-PołoŜnicza Izba Przyjęć
Apteka
b) PARTER
Oddział ginekologii
b) I PIĘTRO:
Oddział PołoŜnictwa i Noworodków Septycznych
c) II PIĘTRO:
Oddział Patologii CiąŜy i Noworodków
d) PODDASZE:
pomieszczenia techniczne
a)
powierzchnia uŜytkowa
ok. 822 m2
c)
kubatura
ok. 3723 m3
Widok modernizowanej patologii ciąŜy
67
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Integralną częścią nowoprojektowanych budynków są łączniki między budynkami.
Planowane łączniki połączą:
- budynek Internistyczny E - z nowoprojektowanym blokiem łóŜkowym B1,
- budynek WZO z budynkiem Chirurgicznym J, Internistycznym E i budynkiem Izby Przyjęć,
Łączniki spełniają bardzo istotną funkcję związaną z komunikacją poszczególnych obiektów szpitala. Zapewniają doskonała organizacją
ruchu pacjentów i personelu a takŜe transport niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szpitala środków.
Widok nowoprojektowanych łączników
Projekt ten obejmuje takŜe zagospodarowanie terenu wraz z przystosowaniem budynków do przyłączenia mediów. Łączna szacunkowa
wartość inwestycji związanej z budową dwóch obiektów kubaturowych wraz z łącznikami przebudową, zagospodarowaniem terenu i
opracowaniami studialnymi wynosi 59 487 406,36 zł
W wyniku realizacji tego wariantu moŜliwa będzie realizacja wszystkich usług medycznych w zakresie diagnostyki i przeprowadzania
zabiegów w nowych w pełni zintegrowanych lokalizacjach, co poprawi znacznie komfort pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
Zapewniona zostanie odpowiednia powierzchnia uŜytkowa i prawidłowe warunki oraz dogodne rozmieszczenie dla działania Oddziałów:
Oddział Patologii CiąŜy i Noworodków, Oddział PołoŜnictwa i Noworodków Septycznych, oddział wewnętrzny i diabetologii, a takŜe sal
operacyjnych i Ginekologiczno-PołoŜniczej Izby Przyjęć.
68
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, utrudniające dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Uwagi oceniającego
Zostaną utworzone zostaną sale 1-2 łóŜkowe wyposaŜone w odrębne węzły sanitarne.
W wyniku realizacji powyŜszego wariantu inwestycji dotrzymane zostaną wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku
zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30, poz. 186i 187).
Realizacja wariantu II pozwoli na rozwiązanie problemów i niedogodności pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalnie,
przedstawionych w punkcie 1.1.1.5 studium.
Wariant III – szpital przeprowadza pełną modernizację całego kompleksu szpitalnego
Wartość szacunkowa realizacji niniejszego wariantu wg. Koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno-uŜytkowego
modernizacji szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie wynosi 191.119.006,50 zł i znacznie przekracza moŜliwości finansowe szpitala.
W ramach inwestycji przewidziano budowę i rozbudowę budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „M", „I", „F". W celu realizacji
zadania załoŜono rozbiórkę budynku Poradni Przyszpitalnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. W jego miejsce
przewidziano lokalizację nowego obiektu dwu- i w części trzykondygnacyjnego, w pełni wyposaŜonego w instalacje i urządzenia.
Planuje się takŜe rozbudowę, przebudowę i remont wielooddziałowego budynku chirurgiczno-połoŜniczego „J" z łącznikami
komunikacyjnymi wraz z przebudową i modernizacją instalacji oraz urządzeń budowlanych.
Zaplanowano takŜe budowę wielosalowego zespołu operacyjnego (WZO) z komunikacyjnymi łącznikami, w celu realizacji którego
przewidziano rozbudowę i przebudowę na ten cel istniejącej pralni wraz z remontem generalnym. Zadanie to obejmuje takŜe
przebudowę instalacji i urządzeń budowlanych.
Ponadto przewidziano budowę trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku (B1) Oddziałów Internistycznych ze stacją dializ z
pełnym wyposaŜeniem w instalacje i urządzenia budowlane.
W budynku Oddziałów Internistycznych „E" przewidziano przede wszystkim zmianę sposobu uŜytkowania części poddasza na funkcję
uŜytkową (techniczno-gospodarczą oddziału Neurologii) oraz przebudowę i remont pomieszczeń, przebudowę instalacji wewnętrznych a
takŜe modernizację i zakup nowego sprzętu.
W budynku Oddziałów Zakaźnych i Oddziału Kardiologii „K" przewidziano przede wszystkim nadbudowę 1 kondygnacji obiektu oraz
przebudowę i remont pomieszczeń, instalacji, modernizację i zakup nowego sprzętu.
W budynku Pawilonu Dziecięcego „C" przewiduje się głównie przebudowę i remont pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych w
obiekcie.
Ponadto zakres prac zakłada takŜe termomodemizację obiektów szpitala, stosownie do zaleceń opracowanych audytów energetycznych.
Zadanie to polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych obiektów, dociepleniu podłóg, ścian wewnętrznych stropodachów,
wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wymianie instalacji co, c.w.u., grzejników i osprzętu, a takŜe montaŜu baterii solarnych na
potrzeby c.w.u. i modernizacji węzłów cieplnych, wraz z powiązaniem z instalacjami systemu solarnego. W ramach prac
modernizacyjnych przewidziano takŜe wymianę dotychczasowych pokryć dachów z płyt eternitowych na części obiektów.
Planowany zakres prac obejmować będzie równieŜ infrastrukturę techniczną i drogową. Przewidziano więc rozbudowę sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej 0,4 kV, oświetleniowej, sieci wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
cieplnych, a takŜe budowę zbiorników wodnych rezerwowych, remont i przebudowę terenów utwardzonych (jezdni, chodników,
parkingów), wykonanie nowego zagospodarowania terenu (obiektów małej architektury, zieleni, ogrodzeń itp.).
1.2.2. Analiza wariantów projektu
Lp.
1.2.2.1
Zakres informacji
Analiza wariantów
Opis
Do
oceny
poszczególnych
wariantów
opisanych
w
punkcie
1.2.1.2
przyjęto
3
kryteria
spośród
przyjętych
przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący (ZKM) oraz przypisano im wagę wg odzwierciedlających wagi przyjęte przez ZKM.
Uwagi oceniającego
Do oceny przyjęto następujące kryteria oraz przypisano im wagi:
69
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Wpływ na poprawę jakości i dostępności regionalnych placówek ochrony zdrowia; waga 0,50.
2.
Wpływ na realizację celów Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2015 oraz celami poddziałania; waga 0,30.
3.
Wykonalność projektu; waga 0,20
Warianty
Kryterium
Wariant I
1. Wpływ na poprawę jakości i dostępności regionalnych placówek ochrony
zdrowia.
0,5
0
0
2. Wpływ na realizację celów Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz celami poddziałania.
0,3
0
0
0,2
0
3. Wykonalność projektu
Łącznie wariant
Wariant II
Wariant III
Ocena (0-4)
Wpływ
1,00
Wpływ na poprawę jakości i dostępności regionalnych placówek ochrony
zdrowia.
0,5
2.
Wpływ na realizację celów Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz celami
poddziałania.
0,3
3.
Wykonalność projektu
0,2
Wpływ na poprawę jakości i dostępności regionalnych placówek ochrony
zdrowia.
0,5
2.
Wpływ na realizację celów Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz celami
poddziałania.
0,3
3.
Wykonalność projektu
0,2
1,00
0
0
3
1,5
4
1,2
4
1,00
1.
Łącznie wariant
Uzasadnienie przyznania
punktów
Waga
1.
Łącznie wariant
1.2.2.1
Uwagi oceniającego
1.
0,8
3,5
4
2
4
1,2
0
0
3,2
Wariant I – Wariant 1 oceniono dla wszystkich trzech kryteriów na 0. Wariant ten polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia
będzie miał negatywny wpływ na poprawę jakości i dostępności Szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Nie wpłynie teŜ na realizację celów
Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 oraz na realizację celów
poddziałania. Wykonalność przedsięwzięcia takŜe oceniono na 0 gdyŜ kryterium to jest bezzasadne w ocenie tego wariantu.
Wariant II – częściowa modernizacja szpitala miałaby znaczny wpływ na poziom leczenia i poprawę dostępności usług medycznych w
regionie, jednak dla porównania z całkowitą modernizacją przyznano jej 3 punkty. Wariant ten jest moŜliwy do sfinansowania więc
przyznano mu 4 punkty w obszarze wykonalności projektu. Jednym z celów kierunkowych województwa zachodniopomorskiego jest
stworzenie spójnego systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego. Wariant 2 przyczyni się w całym swoim
zakresie do utworzenia systemu realizacji zadań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego, przyznano więc 4 punkty. Wszystkie
obiekty będące wynikiem realizacji tego wariantu spełniają wymagania stawiane obiektom szpitalnym w Strategii Rozwoju Ochrony
Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013.
Wariant III – oceniono w przypadku dwóch kryteriów na 4, czyli przyznano najwyŜszą z moŜliwych ocen.
Pełna modernizacja całego kompleksu szpitalnego przyczyniłaby się w stopniu maksymalnym do wzrostu poziomu leczenia a więc w
poprawę jakości i dostępności placówki. Z tego względu dla tego kryterium przyznano najwyŜszą ilość punktów. Cele projektu
określonego w wariancie III wpisują się w cele Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego do
roku 2015 oraz w cele poddziałania. Z uwagi na fakt, iŜ na dzień dzisiejszy wariant ten jest niemoŜliwy do sfinansowania nie przyznano
punktów w kryterium wykonalności projektu.
70
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.2.3. Optymalny wariant projektu
Lp.
1.2.3.1
Zakres informacji
Optymalny wariant
projektu
Opis
Uwagi oceniającego
Optymalnym wariantem jest Wariant II, który uzyskał najwyŜszą liczbę punktów w analizie wariantów projektu metodą
wielokryterialną. Wariant II polega na przeprowadzeniu budowy dwóch nowych budynków oraz przebudowie pododdziału
patologii ciąŜy i noworodków septycznych.
W ramach wariantu optymalnego Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przeprowadzi budowę dwóch nowych
budynków: Wielosalowego Zespołu Operacyjnego i Pawilonu ŁóŜkowego oraz dokona przebudowy Pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków wraz z łącznikami umoŜliwiającymi komunikację nowobudowanych ze sobą i z istniejącymi juŜ obiektami.
Decyzja o budowie dwóch powyŜszych obiektów została podjęta po szczegółowej analizie zadań szpitala i konieczności dostosowania
szpitala do obowiązujących standardów w układzie funkcjonalno-przestrzennym, a takŜe w świetle moŜliwości sfinansowania inwestycji.
W świetle rosnącej liczby zabiegów szpital powinien zostać rozszerzony o zintegrowany blok operacyjny. Zespół operacyjny jest
podstawowym działem zabiegowym szpitala, warunkującym jego funkcjonowanie. Konieczna jest równieŜ przebudowa traktów
komunikacyjnych szpitala. UmoŜliwi to powiązanie wszystkich działów diagnostycznych i zabiegowych z oddziałami łóŜkowymi szpitala.
Budowa nowego budynku łóŜkowego jest niezbędna dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości łóŜek w stosunku do populacji objętej
obszarem opieki. Celem przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i noworodków jest poprawa funkcji oddziału oraz podniesienie
standardów jego wykończenia i wyposaŜenia.
Szpital w Koszalinie jest jedyną placówką we wschodniej części województwa, która jest w stanie zabezpieczyć pacjentów z urazami
wielonarządowymi. Wynika stąd między innymi konieczność budowy Wielosalowego Zespołu Operacyjnego w ilości ośmiu sal
operacyjnych z anestezjologią co zwiększy wydajność świadczeń medycznych dla pacjentów z urazami wielonarządowymi i wpłynie na
znaczną poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych. W obrębie tego obiektu znajdują się wszystkie niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania działy powiązane z centralną sterylizatornią i szpitalnym oddziałem ratunkowym, centralną izbą przyjęć i zespołem
przychodni szpitalnych.
Obecnie niezbyt czytelny układ komunikacyjny szpitala, wąskie przejazdy, stanowi dodatkowe utrudnienia w komunikacji pomiędzy
poszczególnymi działami i oddziałami szpitala.
Nowy główny trzon komunikacyjny ulokowany będzie na przecięciu łączników komunikacyjnych, prowadzących z poszczególnych
budynków z oddziałami współpracującymi z zespołem bloków operacyjnych. Pozwoli to odstąpić od powielanego układu przynaleŜności
bloków operacyjnych bezpośrednio do oddziałów co powoduje nieekonomiczne wykorzystanie lekarzy anestezjologów oraz zaplecza
medycznego a takŜe mediów.
W wyniku realizacji wariantu dotrzymane zostaną wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku zmieniającego
Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30, poz. 186 i 187)
Jednocześnie realizacja projektu będzie miała szczególny wpływ w takich aspektach jak:
-
Realizacja projektu w ramach RPO 2007-2013 jest najistotniejszym warunkiem trwałego rozwoju Szpitala w Koszalinie, zaś dla władz
samorządowych będzie najlepszym gwarantem zapewnienia mieszkańcom właściwego standardu opieki medycznej w kluczowych
dziedzinach zwłaszcza w chirurgii, neurochirurgii i patologii ciąŜy i noworodków na okres najbliŜszych kilkudziesięciu lat.
-
Nastąpi wyraźna poprawa dostępności usług medycznych w skali regionalnej.
-
Projektowana budowa pomieści działy zabiegowe szpitala, których obecny stan techniczny i powierzchnia jaką zajmują w Ŝadnym
wypadku (nawet po przeprowadzeniu kapitalnych remontów) nie gwarantuje realizacji wytycznych zawartych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym zakłady opieki zdrowotnej.
-
Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, utrudniające dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
-
Stworzone zostaną warunki do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń
zdrowotnych.
-
Osiągnięcia i perspektywy światowej klasy personelu Szpitala w Koszalinie, wsparte solidną bazą techniczną są realną szansą
wpisania do strategii województwa zachodniopomorskiego segmentu specjalistycznych usług medycznych w zakresach kluczowych
dla jednostki.
-
Szpital w Koszalinie wsparty nowoczesnym zapleczem zabiegowo-diagnostycznym będzie ośrodkiem naukowo-medycznym słuŜącym
dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w szczególności jego wschodniej
części.
71
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
W celu przygotowania przedmiotowego projektu do realizacji opracowano „Koncepcję programowo przestrzenną i program funkcjonalnouŜytkowego modernizacji szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”.
Uwagi oceniającego
1.2.4. Rozwiązanie technologiczne
Lp.
1.2.4.1
Zakres informacji
Optymalne rozwiązanie
technologiczne
Opis
Rozwiązania technologiczne przewidziane do realizacji spełniać będą wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i
przepisów ochrony środowiska. Właściwe zapisy zawarte zostały w Koncepcji Programowo Przestrzennej i Programie FunkcjonalnoUŜytkowym przedsięwzięcia złączonym do wniosku.
Forma architektoniczna obu nowoprojektowanych budynków oraz sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy wynika z
ustaleń planu miejscowego.
Budynki zaprojektowano w formie zwartej bryły, nie odbiegające znacznie wysokością od budynków sąsiednich. Materiały, kolorystyka,
skala i forma budynków i łączników nawiązują do budynków istniejących. Architektura obiektu podkreśla jego zabytkowy charakter, i
odpowiada stylistycznie okresowi przedwojennemu.
Obiekty zaprojektowano jako w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Uwagi oceniającego
Nowe obiekty w trakcie budowy wyposaŜone zostaną w sprzęt trwale montowany w elementy konstrukcyjne budynków - ściany.
W budynku WZO zastosowano elementy wbudowane w ścianę:
•
negatoskop wysokiej częstotliwości, powierzchnia przeglądarki zlicowana z powierzchnią paneli,
•
zegar elektroniczny, wbudowany w panel i zlicowany z jego powierzchnią, średnicy 300 mm w ramce ze stali nierdzewnej,
•
szafki na nici chirurgiczne ze stali nierdzewnej, przeszklone, półki szklane, wbudowane w panel ścienny, stanowiące integralną
część panelowego systemu ochrony sanitarno – epidemiologicznej sal operacyjnych,
•
myjnie dla lekarzy z blachy nierdzewnej, przystosowane do montaŜu ściennego gotowe podłączenia wodne i elektryczne, bez
syfonu z bateriami,
•
panele kontroli elektrycznej w postaci szaf ze stali nierdzewnej, zlicowanych z powierzchnią ściany operacyjnej,
•
panele poboru i sygnalizacji stanu gazów medycznych,
•
sygnalizatory poboru gazów medycznych itp.
Część wyposaŜenia medycznego zostanie przeniesiona do nowych obiektów z juŜ istniejących, pracowni, gabinetów do określonych
pomieszczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie ze wskazaniem Inwestora.
Rozwiązania technologiczne zastosowane w budowie przedmiotowych obiektów nie będą nowatorskie w skali krajowej. Zastosowane
rozwiązania technologiczne oraz materiały budowlane są stosowane na rynku budowlanym w skali kraju, są to sprawdzone, najlepsze
dostępne technologie i materiały.
Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie - dotyczy to materiałów
budowlanych i zastosowanych urządzeń.
Projekt dla całej inwestycji został przygotowany w oparciu o obowiązujące normy prawa krajowego i przepisy projektowe. PoniŜej wykaz
aktów prawnych, na których oparto się w szczególności przy przygotowaniu projektu:
1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 wraz z późn. zm.).
2.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
3.
Ustawa z dnia 24
Nr 147, poz. 1229).
4.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z późn. zm.).
5.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 roku Nr 25, poz. 150 wraz z
późniejszymi zmianami).
sierpnia
1991
roku
o
ochronie
przeciwpoŜarowej
(tekst
jednolity
Dz.
U.
z
2002
roku
72
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
6.
Opis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
8.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programy funkcjonalno- uŜytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).
Uwagi oceniającego
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U.
nr 30, poz. 186 i 187).
Wszystkie planowane obiekty muszą spełniać wymagania Zagospodarowania Przestrzennego, obejmującego teren Szpitala, w
szczególności:
- dostosowania zabudowy, w tym przy modernizacji obiektów istniejących,
-maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w obrębie działki budowlanej – 1.2,
-maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0.25,
-maksymalna wysokość noworealizowanej zabudowy podstawowej - 15 m,
-maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych noworealizowanej zabudowy podstawowej – 3,
-geometria i pokrycie dachów – zgodnie z ustaleniami,
-minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30%,
-dopuszczalna wysokość ogrodzeń 1,6 m, z zastrzeŜeniem, iŜ w przypadku zachowania ogrodzeń
historycznych, lub ich elementów – wysokość noworealizowanych ogrodzeń naleŜy dostosować do
wysokości zachowanych oryginalnych fragmentów,
-teren powinien być oświetlony,
-teren połoŜony częściowo, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w strefie częściowej ochrony
konserwatorskiej.
Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Ponadto, stropy podwieszone powinny być niepalne, trwałe,
szczelne, powinny spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne (zmywalne, łatwe do dezynfekcji).
Wszelkie prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem uprawnionych osób, z zachowaniem wymogów zawartych w krajowych
przepisach i normach budowlanych.
Na podstawie powyŜszego stwierdzić naleŜy, iŜ wybrane rozwiązanie zapewnia wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie.
Zastosowane rozwiązania technologiczne nie będą mieć negatywnego wpływu dla zdrowia ludzkiego.
1.2.4.2
Opis wybranych
rozwiązań
technologicznych
Przedmiotem przedmiotowej inwestycji jest budowa dwóch nowych budynków oraz przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków do potrzeb spełniających warunki rozporządzeń MZiOS w sprawie standardów, które powinny spełniać szpitale w Polsce, na
terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz oddanie ich do uŜytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takŜe ogólnie obowiązującym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branŜowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
Przebudowywany budynek połoŜniczo-chirurgiczny jest czterokondygnacyjnym obiektem z pełnym podpiwniczeniem i poddaszem uŜytkowanym.
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły, stropy i klatki schodowe Ŝelbetowe, więźba dachowa drewniana,
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, układ konstrukcyjny - mieszany. Ogólny stan budynku ocenia się jako dobry ale stwierdza się deficyt kanałów
wentylacji grawitacyjnej. NajniŜszą kondygnację zajmuje dział rehabilitacji i apteka szpitalna. Na parterze i pierwszym piętrze oraz częściowo w
piwnicach przeprowadzono remonty kapitalne i związane z nimi modernizacje. Na drugim piętrze zmodernizowano blok porodowy, pomieszczenia dla
porodów rodzinnych oraz pododdział połoŜnictwa. W części środkowej zrealizowano dobudowę na wszystkich kondygnacjach. Poddasze uŜytkowe to
kondygnacja magazynowo-techniczna. Wysokość brutto kondygnacji nadziemnych wynosi 3,2 - 3,8; na, poddasza 2,6 -3,6hl .
73
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Zakres przewidzianych projektem robót obejmuje prawe skrzydło III-go piętra budynku połoŜniczo-chirurgicznego, na którym znajduje się
funkcjonujący pododdział patologii ciąŜy i noworodków.
Koncepcja przewiduje:
- nową lokalizację bloków operacyjnych,
- wydzielenie odcinków operacyjnych z wewnętrzną śluzą,
- zabudowanie tarasu i usytuowanie części pomieszczeń pododdziału,
- nowe lokalizacje sal dla pacjentów oddziału, zespołu pomieszczeń USG, pokoju wypisów, sekretariatów, kuchni oddziałowych i innych pomieszczeń
pomocniczo-socjalnych,
- wykonanie moŜliwie największej ilości pokojów łóŜkowych 1,2,3,4-osobowych z bezpośrednim dostępem do łazienki.
W zakresie modernizacji mieści się; rozbiórka ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, nowy podział pomieszczeń ścianami działowymi – gipsowokartonowymi na szkielecie metalowym z wypełnieniem, wymiana okien i parapetów oraz drzwi wraz z ościeŜnicami, wykonanie nowych posadzek,
stropodachu i instalacji.
Powierzchnia modernizowanego pododdziału to 822 m2. Kubatura modernizowanego pododdziału wynosi 3723 m3.
Projektowany budynek z blokami łóŜkowymi B1 jest samodzielny, wolnostojący o róŜnej wysokości zabudowy. Obiekt niepodpiwniczony. Konstrukcję
przewiduje się murowaną z pustaków ceramicznych Porotherm. W obiekcie projektuje się dwie klatki schodowe w konstrukcji Ŝelbetowej oraz dwie
windy. W omawianym budynku przyjęto stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych. Dach jest wielospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką
karpiówką.
Projektowany budynek bloków operacyjnych WZO jest samodzielny, wolnostojący trójkondygnacyjny. Obiekt będzie podpiwniczony. Konstrukcję
budynku stanowić będą Ŝelbetowe ramy poprzeczne o rozstawie ok. 7.20m. Ściany budynku będą murowane z pustaków ceramicznych Porotherm. W
obiekcie projektuje się dwie klatki schodowe w konstrukcji Ŝelbetowej oraz cztery szyby windowe. W omawianym budynku przyjęto stropy Ŝelbetowe z
płyt kanałowych. Dach jest wielospadowy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką.
W budynku WZO zastosować elementy wbudowywane w ścianę:
-negatoskop wysokiej częstotliwości, powierzchnia przeglądarki zlicowana z powierzchnią paneli,
-zegar elektroniczny, wbudowany w panel i zlicowany z jego powierzchnią, średnicy 300 mm w ramce ze stali nierdzewnej,
-szafki na nici chirurgiczne ze stali nierdzewnej, przeszklone, półki szklane, wbudowane w panel ścienny, stanowiące integralną część
panelowego systemu ochrony sanitarno – epidemiologicznej sal operacyjnych,
-myjnie dla lekarzy z blachy nierdzewnej, szlif matowy, przystosowane do montaŜu ściennego z wysoką tylną ścianką, dolna część
korytka wyciszona, blacha przednia zdejmowana (w celu konserwacji), gotowe podłączenia wodne i elektryczne, bez syfonu z bateriami
bezdotykowymi, sterowanymi optoelektronicznie, z moŜliwością ustawienia Ŝądanej temperatury, momentu otwarcia i zamknięcia
zaworów oraz regulacji strumienia wody. Na tylnej ścianie dozowniki dla mydła i płynu dezynfekującego,
-panele kontroli elektrycznej w postaci szaf ze stali nierdzewnej, zlicowanych z powierzchnią ściany operacyjnej, z otwieraną płytą
czołową, na której zgodnie z projektem instalacji elektrycznych wykonane będą odpowiednie gniazda i otwory dla zamontowania dla
zamontowania osprzętu sterowania i sygnalizacji instalacji klimatyzacji, stanu systemu IT, sterowanie lampą operacyjną itp., na
powierzchni panelu wykonywany jest laserowo grawerunek opisu funkcji urządzeń z moŜliwością zamontowania sensorowego pola
sterowania, wykonywanego indywidualnie wg danych z dokumentacji projektowej.
-panele poboru i sygnalizacji stanu gazów medycznych składające się z z części przedniej, wykonanej ze stali chromowo – niklowej,
konstrukcja podstawy zawierająca szynę zbiorczą dla złącz wtykowych.
-sygnalizatory poboru gazów medycznych itp.
W obu nowobudowanych obiektach oraz w modernizowanym budynku patologii ciąŜy przyjęto podobne, następujące podstawowe
materiały:
- beton zagęszczony mechanicznie klasy B25, B30
- stal zbrojeniowa BSt500S ( zbrojenie główne) i St3SX (strzemiona i pręty rozdzielcze)
- drewno sosnowe lite klasy C30
- pustaki ceramiczne POROTHERM klasy 15, 20
- cegła pełna klasy 15, 20
- dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o wymaganych klasach 15 i 20
Ławy fundamentowe pod ścianami budynków projektowane są jako Ŝelbetowe z betonu zagęszczonego klasy B25 i zbrojone stalą
Ŝebrowaną BSt500S. Przyjęto dla wszystkich ław zbrojenie podłuŜne 4f12 ze strzemionami f6 co 25cm. Ławy o większym wysięgu są
74
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
zbrojone poprzecznie prętami f12 i f16.
Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne przewiduje się z bloczków betonowych M6 klasy B20 na zaprawie cementowej M12.
Grubość ścian wynosi 25cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne projektuje się z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 25cm. Na
parterze przewiduje się pustaki klasy 20, natomiast na pozostałych kondygnacjach klasy 15. Filarki międzyokienne na parterze naleŜy
wykonać z cegły pełnej klasy 20 lub jako Ŝelbetowe.
Stropy projektuje się jako Ŝelbetowe z płyt kanałowych na wszystkich kondygnacjach. Przy doborze stropu naleŜy uwzględnić dodatkowe
obciąŜenia od cięŜkich urządzeń takich jak: RTG itp., występujące w obiektach szpitalnych.
W korytarzach naleŜy zastosować odbojnice oraz zabezpieczenia naroŜy. W pomieszczeniach sanitarnych naleŜy zastosować płytki
ceramiczne i fugi epoksydowe odporne na działanie czynników chemicznych typowych dla szpitali.
Konstrukcję dachu projektuje się w konstrukcji drewnianej, płatwiowokleszczowej. Pokrycie stanowić będzie dachówka ceramiczna –
karpiówka.
Schody projektuje się jako Ŝelbetowe. Konstrukcja szybów wind będzie Ŝelbetowa lub Ŝelbetowo-murowana.
W koncepcji przewiduje się projekt łączników między budynkami. Konstrukcja łączników oparta będzie na słupach podwójnych
Ŝelbetowych w rozstawie co ok. 6,0 m połączonych płytą Ŝelbetową. Przekrycie łączników stanowić będzie stropodach Ŝelbetowy. Ściany
i przekrycia łączników przewiduje się z konstrukcji stalowej.
Materiał wykończeniowy elewacji oraz proporcje elementów budowlanych; stolarki, gzymsów i pilastrów powinny harmonizować z
elewacjami budynków istniejących. Podziały w stolarce okiennej dostosowane będą do podziałów w istniejących oknach.
W projektowanych pomieszczeniach generalnie przewiduje się sufity podwieszane kartonowo– gipsowe nierozbieralne, szpachlowane,
malowane. W miejscach przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji naleŜy przewidzieć sufity podwieszane modułowe
60x60cm oraz rozbieralne sekcje inspekcyjne z uwagi na konieczność dostępu do instalacji prowadzonych w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Pomieszczenia bloku operacyjnego – sufity podwieszane w systemie spójnym z panelowym systemem zastosowanym na
ścianach.
Na podłodze we wszystkich pomieszczeniach bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, gabinetach zabiegowych i pokojach
administracyjnych ułoŜone będą wykładziny ze spawanego PCV – gładkie, trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie
środków dezynfekcyjnych. W salach
operacyjnych oraz salach zabiegowych wyposaŜonych w sprzęt elektroniczny wykładzina PCV powinna być antyelektrostatyczna z
odprowadzeniem ładunków do uziomu budynku. Wykładziny wyłoŜone będą na ścianach w postaci cokołów wys. 15 cm, przy czym
połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) – wykładzina powinna być połoŜona na listwę z
PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej.
W pomieszczeniach mokrych naleŜy wykonać izolacje folią w płynie, naroŜniki zabezpieczone taśmą uszczelniająca, gładź cementową
wykonać ze spadkami do kratek. W pomieszczeniach mokrych – płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. W przejściach nie powinno być
progów.
We wszystkich pomieszczeniach projektuje się tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową. Ścianki działowe murowane oraz gipsowokartonowe z gładzią gipsową. Ściany powinny być pomalowane zmywalną farbą akrylową 3-krotnie. Przy umywalkach naleŜy ułoŜyć
fartuszki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej , wysokości min. 1,60m i szerokości min.0,6m po obu stronach umywalki.
W salach operacyjnych i pomieszczeniach do nich przyległych : pomieszczenia przygotowania
personelu, przygotowania pacjenta, śluzy umywalkowo-fartuchowej oraz pom. mycia sprzętu naleŜy
zastosować wysokiej jakości panele systemowe ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej dostarczane wraz z montaŜem przez firmy
wyspecjalizowane w wyposaŜaniu bloków operacyjnych.
Pozostałe panele dopasowuje się szerokością indywidualnie do szerokości ścian pomieszczenia. Pionowe elementy naroŜne (wklęsłe i
wypukłe) formować z jednego elementu. Wszelkie występy lub
wnęki zabudowywane bez styków w naroŜach.
Zastosowane materiały będą odporne na zwykłe szpitalne środki czyszczące, dezynfekcyjne, wodę i parę. Fugi uszczelnić profilem
gumowym lub silikonem. Wzmocnienie panelu ukryć.
Wyrównanie potencjałów - zgodnie z VDE 0107. Stosownie do schematu elektrycznego instalowane będą przewody do wyrównywania
potencjałów z jednym podłączeniem dla kaŜdej strony pomieszczenia, które jest doprowadzane do jednego miejsca zbiorczego
potencjałów. Sufit uzupełniający wokół nawiewu laminarnego na sali operacyjnej wykonywać ze stali nierdzewnej lub lakierowanej.
Projektowane budynki i blok operacyjny spełnią wymagania funkcjonalne pod warunkiem wyposaŜenia w instalacje. Nowe instalacje
połączone będą z istniejącą siecią szpitala. Grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym, montowane 10cm od ściany i 10cm od
posadzki. Instalację
WyposaŜone będą w osprzęt regulacyjno-pomiarowy. WyposaŜenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaplanowano w ceramice typu
Koło. Dla pomieszczeń bloku operacyjnego umywalki ze stali nierdzewnej.
Dla potrzeb projektowanych budynków przewiduje się zestaw central klimatyzacyjnych nawiewno – wywiewnych w wykonaniu
higienicznym. Przewidziano nowe instalacje tlenu, podtlenku azotu, spręŜonego powietrza wraz z osprzętem. NaleŜy ocenić moŜliwości
Uwagi oceniającego
75
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
przyłączenia do istniejących sieci szpitalnych. JeŜeli taka moŜliwość będzie wykluczona naleŜy przewidzieć nową tlenownię, stację
podtlenku azotu i spręŜarkownię.
Uwagi oceniającego
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.3. Realizacja projektu
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu
Lp.
1.3.1.1
1.3.1.2
Zakres informacji
Lokalizacja inwestycji
Opis
Powiat(y)
M. Koszalin
Gmina(y)
M. Koszalin
Miejscowość(ci)
Koszalin
Bardziej szczegółowa
lokalizacja
Inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości połoŜonej w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7, na działce nr 4/5 i 4/6 obręb 19 dla
którego Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą KO1K/00067293/1. Nieruchomość jest
uŜytkowana przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Teren szpitalny zlokalizowany jest przy ul. Chałubińskiego 7 w Koszalinie. Działkami sąsiadującymi z nieruchomością szpitala są pasy
drogowe stanowiące drogi publiczne, tereny zabudowane oraz tereny leśne. Działka nr 4/6 obręb 19 - w pasie terenu w północnowschodniej części objęta jest obszarem chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski". Zgodnie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, działka nr 4/6 znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmującej
historyczny układ urbanistyczny. Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami wybrzeŜy, terenów górskich, leśnych,
przylegających: do jezior, obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, a takŜe obszarami, na których standardy jakości-środowiska
zostały przekroczone.
Szpital posiada pełną sieć infrastruktury technicznej: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową, linię
energetyczną, sieć telekomunikacyjną. Teren nieruchomości jest w części przewaŜającej części zabudowany.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji są pozostałe budynki kompleksu szpitalnego, natomiast poza obszarem: pasy
drogowe stanowiące drogi publiczne, tereny zabudowane oraz tereny leśne. Teren nieruchomości jest w części przewaŜającej
zabudowany, realizacja nowych budynków wymaga uprzedniej rozbiórki istniejącej zabudowy oraz infrastruktury technicznej.
Nowy Budynek Wielosalowego Bloku Operacyjnego ulokowany będzie w centralnej części kompleksu szpitalnego, po wyburzeniu
budynku dawnej kotłowni i składu opału. Taka lokalizacja bloku umoŜliwi prawidłowe skomunikowanie obiektu z najwaŜniejszymi
budynkami szpitala.
Prostopadle usytuowany do istniejącej zabudowy łącznik będzie stanowił trzon komunikacyjny całego kompleksu.
Główne wejście na teren, przeznaczone dla pacjentów, prowadzi bezpośrednio od ulicy Chałubińskiego i jest chronione szlabanem.
Na terenie niezabudowanym (tzw. sad jabłoniowy) w sąsiedztwie budynków technicznych i budynku B zostanie posadowiony nowy
budynek (oznaczony na planie symbolem B1) o funkcji łóŜkowej i stacji dializ.
Ponadto na działce zostaną zlokalizowane niezbędne łączniki oraz budynki i urządzenia pomocnicze (np. agregat prądotwórczy,
trafostacja).
Charakterystyka
lokalizacji
Uwagi oceniającego
Województwo zachodniopomorskie
76
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
1.3.1.3
Zakres informacji
Mapy / szkice / zdjęcia
Opis
Uwagi oceniającego
Przedstawiany projekt będzie realizowany w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, który zlokalizowany jest na
terenie dwóch gminy Koszalin, znajdującej się na terenie powiatu koszalińskiego. Powiat wchodzi w skład województwa
Zachodniopomorskiego. Lokalizacja powiatu na terenie województwa została zobrazowana na mapie poniŜej.
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat
koszaliński
sławieński
Koszalin
koszaliński
kołobrzeski
białogardzki
kamieński
Świnoujście
gryficki
policki
świdwiński
szczecinecki
goleniowski
drawski
Szczecin
stargardzki
pyrzycki
choszczeński
wałecki
gryfiński
myśliborski
wskaŜnik łóŜek/10 tyś. ludności
110 ,7
96 ,4
73 ,2
63 ,4
53
52 ,8
52 ,1
35 ,9
34 ,1
28
26 ,4
25
13 ,6
do 110 ,7 (1)
do 110 ,7 (1)
do 96 ,4 (1)
do 73 ,2 (1)
do 63 ,4 (1)
do 53
(1)
do 52 ,8 (2)
do 52 ,1 (2)
do 35 ,9 (2)
do 34 ,1 (2)
do 28
(2)
do 26 ,4 (2)
do 25
(2)
Powiat koszaliński utworzony został w 1999 roku w ramach roku. Jego siedzibą jest miasto Koszalin. Powiat połoŜony jest na WybrzeŜu
Słowieńskim oraz na Równinie Białogardzkiej i Równinie Słupskiej. Powiat posiada duŜą nadmorską bazę wypoczynkową (gm. Mielno),
liczne gospodarstwa agroturystyczne, a w części południowej dominuje przemysł drzewny. Miasto Koszalin jest powiatem grodzkim i nie
wchodzi w skład powiatu koszalińskiego.
77
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Źródło: http://www.zpp.pl
Teren Szpitala w Koszalinie zlokalizowany jest blisko centrum miasta przy ulicy Chałubińskiego 7 nieopodal jednej z głównych ulic miasta
- Gdańskiej. Na skrzyŜowaniach w mieście znajdują się drogowskazy kierujące zainteresowanych do Szpitala.
Lokalizacja Szpitala na terenie miasta Koszalin została zobrazowana na mapie poniŜej.
78
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Źródło: http:// mapy.google.pl
W załączniku nr 1 do studium znajduje się mapa miasta Koszalina ze wskazaniem lokalizacji Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika,
plan sytuacyjny przedstawiający teren objęty planowaną inwestycją i dokumentacja fotograficzna terenu objętego opracowaniem.
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług
Lp.
Zakres informacji
1.3.2.1
Niezbędne rodzaje
czynności / materiałów /
usług
Opis
Uwagi oceniającego
Informacje ogólne:
W celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w celu realizacji zadania: Przebudowa pooddziału patologii ciąŜy i
noworodków, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 roku, nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami), opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w której
określono szczegółowo materiały i rodzaje robót, wskazano obowiązujące przepisy zawarte w PN i BN, z którymi realizacja
przedmiotowej inwestycji powinna być zgodna. Wszystkie materiały uŜyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne
zawarte w specyfikacji technicznej. W specyfikacji określono równieŜ wymagania dotyczące sprzętu, transportu, sposobu kontroli jakości
robót, zasady obmiaru robót, odbioru robót oraz zasady płatności za wykonywane roboty. Opracowana specyfikacja techniczna stanowi
79
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową nowego obiektu. Wymogi określone w
specyfikacji wynikają z dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
W kolejnym etapie została wykonana „Koncepcja programowo przestrzenna i program funkcjonalno-uŜytkowy modernizacji Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie” w rozumieniu art. 31 u. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych dla zadania
inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” określająca przedmiot zamówienia do
postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przedmiotowej inwestycji.
Wybudowane i przebudowane obiekty wykonane zostaną w sposób spełniający wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku
zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30, poz. 186 i 187).
Uwagi oceniającego
Usługi zlecane na zewnątrz:
InŜynier Kontraktu:
Dla potrzeb realizacji procesu inwestycyjnego oraz zarządzania projektem w fazie jego przygotowania i rozliczenia Szpital w Koszalinie
zawarł umowę cywilnoprawną nr 97/TB/TP-231/2/PN/13/2009 z dnia 02.06.2009r. z „Konsorcjum EKOCENTRUM Wrocław” powierzając
firmie obowiązki InŜyniera Kontraktu ze wskazaniem prowadzenia procesu inwestycyjnego na warunkach określonych w WARUNKACH
KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót
inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez
Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH1215 Geneva 15,, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2006, dostępne pod adresem: SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul.
Piekałkiewicza 7, tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: [email protected] InŜynier Kontraktu został wybrany w drodze przetargu
publicznego.
Funkcja InŜyniera w ramach niniejszej umowy obejmuje:
1. Obsługę procesu ubiegania się o wparcie ze środków pomocowych zagranicznych i krajowych, aŜ do momentu ich rozliczenia.
2. Przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w szczególności poprzez:
a) Zarządzanie i rozliczenia Kontraktu prowadzonego zgodnie z procedurami Instytucji Finansujących i obowiązującym porządkiem
prawnym,
b) Pełnienie funkcji InŜyniera nad Kontraktem po wyłonieniu wykonawcy,
c) Organizowanie cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego, wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
d) Pełnienie obowiązków w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancyjnym zgodnie z obowiązkami InŜyniera określonymi w Umowach
Gwarancyjnych będących częścią Kontraktu,
Niezbędne prace, czynności: Zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych:
W miesiącu sierpniu 2009 roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, który zaprojektuje i wykona
budowę dwóch nowych budynków celem realizacji modernizacji Szpitala.
Wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, będzie
je realizował w sposób określony w WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku
angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des IngénieursConseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2006, dostępne pod
adresem: SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: [email protected]
Dla potrzeb realizacji inwestycji został opracowany, w rozumieniu art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień
publicznych, Program Funkcjonalno –UŜytkowy (zw. dalej PFU) dla zadania „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja
Kopernika w Koszalinie”.
O decyzję administracją w sprawie pozwolenia na budowę zgodną z prawem budowlanym z upowaŜnienia Zamawiającego wystąpi
Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w PFU w szczególności dotyczących:
80
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
DOKUMENTÓW BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę i zrobienia
niezbędnych projektów wykonawczych. Zobowiązany jest równieŜ do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentów. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do
wglądu na śyczenie Zamawiającego.
WYROBÓW BUDOWLANYCH
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty
PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieŜą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych naleŜy
utwardzić i odwodnić. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, naleŜy zamieścić o tym
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne naleŜy
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych prze z InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody InŜyniera.
SPRZĘTU
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakości) lub projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących systemu zgodności. Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla
organów kontroli w miejscu eksploatacji.
81
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń
na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiałów do miejsca wbudowania naleŜy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać
maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. Wyroby naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie ładunkowe powinny być
czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z
gazami technicznymi, kwasami lub innymi Ŝrącymi cieczami powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed
wypadnięciem lub przemieszczaniem.
Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje następujący zakres:
- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Prace tymczasowe i towarzyszące
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
1.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu
1.3.3.1
Harmonogram realizacji projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie Przebudowy Pododdziału Patologii CiąŜy i Noworodków TZP-231/2/PN/124/2008 zostało
wysłane dnia 2008-11-17. Otwarcie ofert nastąpiło 2008-02-26.
Przetarg na budowę budynków B1 i WZO wraz z łącznikami i zagospodarowaniem terenu przewiduje się na wrzesień 2009 roku.
Termin ukończenia robót przewidziano do 15.12.2011 roku.
Od terminu ukończenia robót przewidziano 36 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad.
W celu nadzoru inwestycji na podstawie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr TP-231/2/PN/13/2009 zawarto umowę na wykonanie czynności inŜyniera kontraktu dla zadania: Modernizacja Szpitala
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Umowa, która została zawarta 02.06.2009 roku na okres 48 miesięcy od daty zawarcia.
PoniŜej przedstawiono harmonogram rzeczowy w postaci graficznej. Wariant optymalny (kolor Ŝółty) oraz maksymalny (kolor czerwony)
przedstawiono jedynie dla pozycji 8-11 harmonogramu – od momentu Przetargu na budowę budynków B1 i WZO wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu, poniewaŜ jest to punkt krytyczny w harmonogramie realizacji całego zadania.
W przypadku wystąpienia powyŜszego rozpoczęcie robót moŜe się opóźnić o około 6 miesięcy w stosunku do wariantu przeciętnego i moŜe
82
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
nastąpić od 02.01.2011 roku. Realizacja wszystkich elementów zadania przesunęłaby się w czasie o 6 miesięcy. W tym przypadku zakończenie
zadania nastąpiłoby w terminie do III kwartału 2012 roku.
Zakres prac
Opóźnienie w realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji moŜe nastąpić z innych powodów niŜ wymienione powyŜej, moŜe nastąpić
w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, lecz na dziś nie jest moŜliwe określenie takich zdarzeń i okresu opóźnienia.
2008
2009
2010
2011
2012
I
1
Przetarg na wykonanie
Przebudowy Pododdziału Patologii
CiąŜy i Noworodków
2
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
3
Decyzja o pozwoleniu na budowę
dla Przebudowy Pododdziału
Patologii CiąŜy i Noworodków
4
Wykonanie robót budowlanych zw.
z Przebudową Pododdziału
Patologii CiąŜy i Noworodków
5
Przetarg na InŜyniera Kontraktu
6
Prace InŜyniera Kontraktu
7
Przetarg i wykonanie Koncepcji
Programowo – Przestrzennej i
programu funkcjonalno –
uŜytkowego dla Modernizacji
Szpitala Wojewódzkiego w
Koszalinie
8
Przetarg na budowę budynków B1
i WZO wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu
9
Prace projektowe związane z
budową budynków B1 i WZO wraz
z łącznikami i zagospodarowaniem
terenu
10
Uzyskanie pozwolenia na budowę
budynków B1 i WZO wraz z
łącznikami i zagospodarowaniem
terenu
11
Wykonanie robót budowlanych zw.
z budową budynków B1 i WZO
wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu
12
Wystawienie Świadectwa Przejęcia
13
Okres Zgłaszania Wad – 36
miesięcy od daty wystawienia
Świadectwa Przejęcia
14
Wystawienie Świadectwa
Wykonania – po zakończeniu
Okresu Zgłaszania Wad
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
83
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.4. Stan po realizacji projektu
1.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’
Lp.
1.4.1.1
Zakres informacji
Stan po realizacji
projektu
Opis
Uwagi oceniającego
Planowana inwestycja obejmuje realizację dwóch nowych obiektów kubaturowych i przebudowę pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków septycznych. Zaprojektowane nowe budynki pomieszczą Wielosalowy Zespół Operacyjny WZO oraz oddziały
internistyczne ze stacją dializ.
W projektowanym budynku WZO, na poziomie parteru bezpośrednio pod blokiem operacyjnym zaprojektowano centralną
sterylizatornię oraz oddział neurochirurgii. W piwnicy przewidziano pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze.
Sterylizatornia będzie połączona dźwigami towarowymi brudnymi i czystymi, z usytuowanymi nad nią dwoma poziomami bloków
operacyjnych.
Zwolnione powierzchnie w obrębie istniejącej infrastruktury szpitala zostaną w dalszym etapie przeznaczone na rozgęszczenie
istniejącego wyposaŜenia i sal łóŜkowych.
Nowe budynki zlokalizowana są w centralnej części szpitala, między istniejącymi juŜ obiektami, z którymi skomunikowane są
siecią łączników nadziemnych. Planowane łączniki połączą nowoprojektowany oddział internistyczny B , budynek WZO z
budynkiem Chirurgicznym J, Internistycznym E i budynkiem Izby Przyjęć oraz Ginekologiczno-połoŜniczym J1.
Skomunikowanie nowopowstałych budynków z istniejącymi siecią łączników zlikwiduje istniejący w obiekcie problem
przechodzenia przez oddziały w drodze do części diagnostyczno-zabiegowych i gospodarczych. Uporządkuje równieŜ system
transportu pacjenta, materiałów i narzędzi, leków i odpadów medycznych oraz ułatwi komunikację.
Inwestycja przyniesie odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu.
Cele, jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji projektu, to:
1.
Zwiększenie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni uŜytkowej dla pacjentów.
2.
Zwiększenie komfortu pacjentów poprzez realizację wszystkich usług medycznych w zakresie diagnostyki i zabiegów
operacyjnych w nowych budynkach ściśle skomunikowanych siecią łączników. W nowowybudowanych obiektach
znajdować się będzie Oddział neurochirurgii, sterylizatornia, stacja łóŜek i 8 bloków operacyjnych, oddziały
wewnętrzne i stacja dializ.
3.
Likwidacja barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
4.
Zwiększenie komfortu pacjentów poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby łóŜek szpitalnych, przy zachowaniu zasady
sal 1-2 łóŜkowych wyposaŜonych w odrębne węzły sanitarne.
5.
Zapewnienie prawidłowych warunków sterylizowania.
6.
Dotrzymanie wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213, poz. 1568) oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 roku
zmieniającego Rozporządzenie z 10 listopada 2006 roku (Dz. U. nr 30, poz. 186 i 187).
PowyŜsze zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego zadania oraz inwentaryzacją powykonawczą.
Ww. elementy spowodują znaczącą poprawę usług medycznych dotyczących diagnozowania i leczenia kluczowych dla regionu
chorób oraz zwiększenie komfortu pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
84
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Realizacja projektu ma doprowadzić w długoterminowej perspektywie do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym
stadium, wdroŜenia nowoczesnych metod prowadzących do pełnego wyleczenia, obniŜenia kosztów społecznych i finansowych
leczenia chorób oraz wydłuŜenia czasu Ŝycia mieszkańców regionu.
Ponadto przewiduje się, Ŝe realizacja projektu umoŜliwi wzrost ilości przyjętych pacjentów na oddziały szpitala w okresie
rocznym o ponad 10% rocznie od roku 2012.
Dzięki wybudowaniu nowych obiektów i przebudowę istniejącego nastąpi zwiększenie i ułatwienie dostępu do usług
diagnostyczno-zabiegowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w zgodzie ze standardami europejskimi. W wyniku
realizacji przedmiotowego zadania nastąpi wzrost jakości usług medycznych oraz wzrost komfortu pacjentów Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie
Projekt pt.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”, zgodnie z załoŜeniami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, będzie znaczący dla rozwoju województwa poprzez wpływ na
zwiększenie spójności społecznej oraz wzrostu poziomu Ŝycia mieszkańców. Wzrost powszechności dostępu do świadczeń
zdrowotnych wraz z rosnącą jakością opieki są niezbędnymi elementami rozwoju społeczno – gospodarczego i decydują w duŜej
mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego.
Ochrona zdrowia w województwie zachodniopomorskim składa się z podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia
funkcjonowania Szpitala w Koszalinie, jako ośrodka diagnostycznego, zabiegowego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego,
zapewniającego specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i stacjonarną).
PowyŜsze zostanie potwierdzone poprzez dane ewidencyjne statystyki szpitalnej.
1.4.1.2
Produkty i rezultaty
projektu
Produkty:
1. Produktem będzie budynek WZO Wielosalowy Zespół Operacyjny o powierzchni uŜytkowej ok. 4975 m2, mieszczący
następujące funkcje uŜytkowe:
PARTER
pomieszczenia techniczne
stacja dializ
I PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
II PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
PODDASZE:
pomieszczenia techniczne
Budynek będzie posiadał rozwiązania funkcjonalno-uŜytkowe usprawniające dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym.
2. Produktem będzie budynek B mieszczący oddziały internistyczne i stację dializ o powierzchni uŜytkowej ok. 3429 m2,
mieszczący następujące funkcje uŜytkowe:
PARTER
pomieszczenia techniczne
stacja dializ
I PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
II PIĘTRO:
oddział wewnętrzny i diabetologii
PODDASZE:
pomieszczenia techniczne
Budynek będzie posiadał rozwiązania funkcjonalno-uŜytkowe usprawniające dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym.
3. Produktem jest przebudowa Pododdziału patologii ciąŜy i noworodków
85
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Projekt przewiduje:
- nową lokalizację bloku porodowego septycznego,
- wydzielenie odcinka noworodków z wewnętrzną śluzą,
- usytuowanie części pomieszczeń pododdziału na zabudowanym tarasie,
- nową lokalizację sal pacjentek patologii ciąŜy, zespołu pomieszczeń USG, pokoju wypisów, sekretariatu, kuchenki oddziałowej i
innych pomieszczeń pomocniczych,
- wykonanie moŜliwie największej liczby pokojów łóŜkowych z bezpośrednim dostępem do łazienki.
Rezultaty:
1. Poszerzenie zakresu i podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
2. Dzięki rozszerzonej działalności zostaną utworzone nowe miejsca pracy w ilości 10 na stanowiskach pielęgniarek i
pomocniczego personelu medycznego
3. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości Ŝycia ludności
4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
5. Rozwój infrastruktury społecznej
6. Promocja i profilaktyka zdrowia
Wskaźniki produktu
…
Nazwa wskaźnika
Jedn.
Wartość docelowa
- liczba wybudowanych obiektów:
szt.
2
szt.
2
- w tym obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
- powierzchnia wybudowanych obiektów
m
8404
- liczba przebudowanych obiektów:
szt.
1
szt.
1
- powierzchnia przebudowanych obiektów
Nazwa wskaźnika
m2
2994
Jedn.
Wartość docelowa
- liczba świadczeń opieki zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ
udzielonych w wybudowanych/przebudowanych obiektach
szt.
121 545
- liczba nowych miejsc pracy
etat
10
- w tym obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
Wskaźniki rezultatu
…
2
86
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.4.2. Matryca logiczna projektu
Lp.
1.4.1.1
Zakres informacji
Opis
Uwagi
oceniającego
Matryca logiczna
Logika interwencji
Wskaźniki realizacji
Źródła informacji
o wskaźniku
ZałoŜenia
Oficjalne statystyki:
WUS, GUS w ujęciu
rocznym
Okres czasu 5 lat.
Brak czynników
zewnętrznych o skali
epidemiologicznej
Nazwa (skrócona)
Jedn
Wart.
Głównym celem, jaki osiągnie się
realizując projekt jest, zgodnie z
załoŜeniami Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2007-2013
wzrost jakości usług medycznych
świadczonych w województwie
oraz poprawa zdrowia
mieszkańców.
Średni czas choroby
%
3
Długość Ŝycia
%
3
Cel bezpośredni projektu
(główny)
Poprawa dostępności z
równoczesnym wzrostem jakości
usług medycznych poprzez
rozszerzenie bazy medycznej w
drodze dostosowania Szpitala w
Koszalinie do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 22.06.2005r. (ze zm.) w
sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej
Skrócenie średniego
czasu oczekiwania na
wykonanie
specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych
%
5
WUS,
Statystyka medyczna
szpitala w ujęciu
rocznym
Odpowiednie do potrzeb
społecznych finansowanie
świadczeń zdrowotnych
ze środków publicznych –
główny płatnik Narodowy
Fundusz Zdrowia
Poprawa bezpieczeństwa
świadczonych usług
medycznych
Rezultaty
1. Świadczenia opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z NFZ
udzielonych w wybudowanych
obiektach
Liczba świadczeń
Szt.
121 545
Statystyka medyczna
szpitala
w
ujęciu
rocznym
Odpowiednie do potrzeb
społecznych finansowanie
świadczeń zdrowotnych
ze środków publicznych –
główny płatnik Narodowy
Fundusz Zdrowia
2. Dzięki rozszerzonej działalności
zostaną utworzone nowe miejsca
pracy
Etaty
Szt.
10
Dane
działu
szpitala
Zakłada się utworzenie
nowych miejsc pracy dla
pielęgniarek i
pomocniczego personelu
medycznego.
1.Wybudowane obiekty
Liczba obiektów
Szt.
2
Świadectwo Przejęcia
wystawione przez
InŜyniera Kontraktu
Cel nadrzędny
(programowy, ogólny)
Produkty
Rejestr ZOZ
Narodowy Fundusz
Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
kadr
Terminowe i jakościowe
wykonanie robót przez
wykonawcę.
87
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi
oceniającego
w tym
obiekty przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów
Szt.
2
Świadectwo Przejęcia
wystawione przez
InŜyniera Kontraktu
2. Powierzchnia wybudowanych
obiektów
Powierzchnia
m2
8404
Świadectwo Przejęcia
wystawione przez
InŜyniera Kontraktu
3. Powierzchnia przebudowanych
obiektów
Powierzchnia
m2
2994
Świadectwo Przejęcia
wystawione przez
InŜyniera Kontraktu
w tym
obiekty przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
Liczba obiektów
Szt.
1
Świadectwo Przejęcia
wystawione przez
InŜyniera Kontraktu
Liczba postępowań o
zamówienia publiczne
Szt.
5
Protokoły z
postępowań o
udzielenie zamówienia
publicznego
Działania
Przetarg na wykonanie
Przebudowy Pododdziału
Patologii CiąŜy i Noworodków
Przetarg na wykonanie
Koncepcji Programowo –
Przestrzennej i programu
funkcjonalno – uŜytkowego dla
Modernizacji Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie
Przetarg na InŜyniera
Kontraktu
Przetarg na zaprojektowanie i
budowę budynków B1 i WZO
wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu
Wpływ czynników
atmosferycznych na
wykonanie robót
budowlanych
MoŜliwe wystąpienie
opóźnień w stosunku do
harmonogramu na skutek
protestów, jakie mogą
wnosić uczestnicy
postępowań o
przedmiotowe
zamówienia publiczne
88
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.5. Wykonalność prawna | Zgodność z polityką ochrony środowiska
1.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu
Lp.
1.5.1.1
Zakres informacji
Uwarunkowania
wynikające z procedur
prawa budowlanego
i zagospodarowania
przestrzennego
Opis
Przedmiotowy projekt składa się z dwóch kluczowych działań: budowy dwóch nowych budynków, Wielosalowego Zespołu
Operacyjnego (WZO) i Pawilonu ŁóŜkowego (B1) oraz przebudowy Pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych (J1).
Uwagi oceniającego
PowyŜsza przebudowa jest juŜ procesem rozpoczętym w roku 2008 r. rozpoczęto roboty przygotowawcze. Dla potrzeb przebudowy
budynku J1 – Oddział patologii ciąŜy i noworodków septycznych przygotowano Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. W celu realizacji tego elementu modernizacji szpitala podjęto następujące działania:
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w dniu 17.11.2008 roku.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 26.02.2009 roku.
- Ponowne przygotowanie projektu do realizacji 26.02.2009r.
- Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 20.03.2009r.
- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 265/2009 z dnia 11.05.2009r.
- Umowa z wykonawcą Konsorcjum Budowlane PPHU FILAR SC z Koszalina(lider) z dnia 06.03.2009r. Nr 38/TB/TP231/2/PN/124/2008/2009 w skład którego wchodzą jeszcze firmy: „Dom-Eko”, Przedsiębiorstwo Usługowe „Cardo” i spółka Polmakon
Sp. z o.o.
W ramach powyŜszej umowy wykonawca wykonał juŜ większą część prac.
Kolejnymi czynnościami, które Szpital wykonał w ramach projektu „Modernizacja Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” było:
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór InŜyniera Kontraktu w dniu 30.01.2009 roku.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 06.04.2009 roku.
- Umowa z InŜynierem Kontraktu Konsorcjum EKOCENTRUM Wrocław (lider) z dnia 02.06.2009r. Nr 97/TB/TP-231/2/PN/13/2009
Dla potrzeb realizacji drugiej części inwestycji w postaci budowy dwóch nowych budynków, wielosalowego zespołu operacyjnego
(WZO) i pawilonu łóŜkowego (B1) opracowano, dla potrzeb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonawcę, w
rozumieniu art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Program Funkcjonalno–UŜytkowy
(zw. dalej PFU) dla zadania „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” Dla potrzeb opracowania
„Koncepcji Programowo – Przestrzenna i funkcjonalno – uŜytkowej modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie” podjęto
następujące działania:
- Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w dniu 03.01.2009 roku.
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 06.04.2009 roku.
- Umowa z Firmą Projektowo – Budowlaną SKALA z Poznania z dnia 19.02.2009 roku nr 26/TB/TP-231/2/PN/4/2009
- Odbiór prac – 12.06.2009 rok (zgodnie z umową).
Koncepcja obejmuje działania modernizacyjne dotyczące całego szpitala jednak ze względu na bardzo wysokie koszty jej realizacji i
ograniczone moŜliwości ich pozyskania przez Szpital dokonano wyboru realizacji etapu tej koncepcji, a mianowicie budowy dwóch
nowych obiektów na terenie szpitala; Wielosalowego Zespołu Operacyjnego i Boku ŁóŜkowego.
Celem realizacji tej części projektu zaplanowano kolejne działania w postaci:
- Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem zadań inwestycyjnych w ramach budowy budynków B1 i WZO wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem terenu według warunków kontraktowych „Ŝółty” FIDIC „Zaprojektuj i wybuduj” – III - IV 2009 roku.
89
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do końca 2009 roku i podpisanie umowy z wykonawcą.
Wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
będzie je realizował w sposób określony w WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze
wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielskopolskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail:
[email protected]
Dla całej inwestycji modernizacji szpitala, a więc takŜe dla inwestycji objętej przedmiotowym projektem została wydana decyzja wg.
obowiązujących wymogów o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym dla wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent
Miasta Koszalina. Dnia 9 lutego 2009r. Prezydent Miasta Koszalina wydał Postanowienie znak: IK.III.KB.7624-18/08/09 określające
brak obowiązku przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzją IK.III.KB.7624-18/08/09 z dnia 24 lutego 2009 roku Prezydent Miasta Koszalina wydał Uwarunkowania Środowiskowe dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oraz termomodernizacji budynków Szpitala
Wojewódzkiego na terenie działek nr 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
1.5.1.2
Prawo do dysponowania
nieruchomościami na
cele budowlane i/lub
cele projektu
Zgodnie z dokumentacją projektową, zadanie realizowane będzie na terenie części działki nr 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego 7 w
Koszalinie. Nieruchomość stanowi mienie Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu właściciela Dyrektor Wydziału Geodezji i
Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wydał Zaświadczenie WGiN-I/PD/0724/35/2008 z dnia
10.12.2008r. w sprawie dysponowania przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane dla
potrzeb przebudowy budynku patologii ciąŜy.
Numer nieruchomości
(działki), na której
realizowany będzie
projekt
Miejscowość
Gmina
Tytuł prawny do
dysponowania daną
nieruchomością
(działką)
Dokument
(sygnatury wpisów do ksiąg wieczystych, repertorium
aktów notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych
itd.)
Koszalin
Koszalin
Akt Notarialny
Akt notarialny – Repertorium A nr 5709/1998 - umowa
o ustanowienie uŜytkowania nieruchomości przy ul.
Chałubińskiego w Koszalinie połoŜonej na działce nr 4/5
i 4/6 obręb 19, dla której Rejonowy Wydział VI Ksiąg
Wieczystych
w
Koszalinie
prowadzi
księgę
wieczystą KO1K/00067293/1.
Pozwolenie na budowę /
zgłoszenie budowy
(znak)
Numer
Wydane przez
Nieruchomości (numery działek), których dane pozwolenie / zgłoszenie
dotyczy
pozwolenie na budowę
Przebudowa Pododdziału
Patologii CiąŜy i
Noworodków
nr 265/2009
Urząd Miejski w
Koszalinie
Nieruchomość przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie połoŜona na działce nr 4/6 obręb
19
……
pozwolenie na budowę
budowy dwóch nowych
budynków:
wielosalowego zespołu
operacyjnego (WZO) i
pawilonu łóŜkowego
(B1) wraz z łącznikami i
zagospodarowaniem
terenu
1.5.1.3
Konieczność wykupu /
O decyzję administracyjną w sprawie pozwolenia na budowę zgodną z prawem
budowlanym z upowaŜnienia Zamawiającego wystąpi Wykonawca robót budowlanych,
który wykonana uprzednio projekt budowlany.
Nie zachodzi konieczność, gdyŜ zgodnie z przedstawionymi w studium decyzjami Szpital posiada prawo do dysponowania posiadanymi
90
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
najmu nieruchomości
1.5.1.4
Dostępność mediów
1.5.1.5
Zgodność z prawem
zamówień publicznych
1.5.1.6
Opis
Uwagi oceniającego
nieruchomościami.
Na terenie przedmiotowej inwestycji w trakcie realizacji projektu i eksploatacji jego produktów dostępne są wszystkie wymagane
media, tj. woda, energia elektryczna, sieć ciepłownicza, sieć kanalizacyjna. Dysponentem i eksploatatorem sieci oraz źródeł mediów
jest Szpital Wojewódzki w Koszalinie.
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Daty rozpoczęcia/
zakończenia procedury
Numer ogłoszenia
Wykonanie Przebudowa
Pododdziału Patologii
CiąŜy i Noworodków
Przetarg nieograniczony
2008-11-17 (ogłoszenie o
zamówieniu) / 2008-02-26 (wybór
oferty)
TZP-231/2/PN/124/2008
InŜynier Kontraktu
Przetarg nieograniczony
2009-01-30 (ogłoszenie o
zamówieniu) / 2009-04-06 (wybór
oferty)
TP-231/2/PN/13/2009
Wybór wykonawcy
„Koncepcji
architektonicznotechnologicznej dla
programu
Przetarg nieograniczony
2009-01-03 (ogłoszenie o
zamówieniu) / 2009-02-04 (wybór
oferty)
TP-231/2/PN/4/2009
Wybór wykonawcy
całego projektu na
zasadzie „Zaprojektuj i
wybuduj”
Przetarg nieograniczony
III kwartał 2009
Pozwolenie / decyzja / inny dokument
Podstawa prawna
Data uzyskania / planowana data
uzyskania
Decyzja o uwarunkowaniach
środowiskowych
Ustawa dn. 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199 poz. 1227)
24.02.209
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku
sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko
Ustawa dn. 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199 poz. 1227)
09.02.2009
Decyzja o pozwoleniu na budowę dot.
Przebudowy pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 06.156.1118)
11.05.2009
Inne uwarunkowania
prawne
91
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
1.5.2. Wpływ na środowisko regionu
Lp.
Zakres informacji
Opis
1.5.2.1
Ocena oddziaływania na
środowisko
Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i modernizację bazy leczniczej oraz infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. Kopernika w
Koszalinie. Planowane przedsięwzięcie lokalizowane jest na obszarze o powierzchni ok. 7,66 ha. Na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późn. zmian.), w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - planowaną inwestycję naleŜy zaliczyć do grupy przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko moŜe być wymagane,
określonych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b - jako zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niŜ 2 ha (...), wraz z
towarzyszącą infrastrukturą.
Na podstawie Dyrektywy Rady z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko 85/337/EWG - inwestycję naleŜy zaliczyć do grupy przedsięwzięć infrastrukturalnych, określonych w
załączniku II pkt 10 ppkt b - jako przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich.
W dniu 03.09.2008 r. inwestor złoŜył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oraz termomodernizacji budynków Szpitala Wojewódzkiego na terenie
działek nr 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja planowana jest do
realizacji jako zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przewidziane w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Postanowieniem z dnia 12.01.2009 r. podjęto postępowanie administracyjne.
Zgodnie z art. 56 ust. 1 właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeŜeli plan ten został uchwalony. W toku
postępowania ustalono, Ŝe działki nr 4/5 i 4/6 objęte są planem. Wydział Architektury i Urbanistyki zaopiniował pozytywnie
zgodność projektowanego przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
obszarze zawartym między ulicami: Zwycięstwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, lasem i osiedlem Rokosowo Północ w Koszalinie (Dz.
Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 2031 z 2005 r.).
Stosownie do art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, zasięgnięto opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
oraz określenia jego zakresu. Organ ten postanowieniem znak: PS-N-NZ/4010/6/09 z dnia 26.01.2009 r. zaopiniował negatywnie
potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i odstąpił od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu, biorąc pod
uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jej wpływ na zdrowie ludzi.
Na podstawie zgromadzonych dokumentów Prezydent Miasta Koszalina postanowieniem znak: IK.III.KB.7624-18/08/09 z dnia
09.02.2009 r. postanowił nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 24.02.2009r Prezydent Miasta Koszalina wydał decyzję nr 3/09 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie oraz termomodernizacji budynków Szpitala Wojewódzkiego na terenie
działek nr 4/5 i 4/6 obręb 19 przy ul. Chałubińskiego, wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. W decyzji tej stwierdzono, Ŝe
wnioskowane przedsięwzięcie nie moŜe negatywnie oddziaływać na środowisko, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe
oddziaływanie o charakterze lokalnym, wyłącznie w fazie jego realizacji.
1.5.2.2
Dodatkowe informacje
MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Zamierzenie nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na środowisko, wykraczającego poza terytorium kraju.
Oddziaływanie w czasie realizacji, jak i eksploatacji zamknie się w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.
Uwagi oceniającego
Obszary podlegające ochronie, znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia
Elementy planowanego przedsięwzięcia nie są lokalizowane w obrębie obszarów i obiektów chronionych. Działka nr 4/6 obręb 19 - w
pasie terenu w północno-wschodniej części objęta jest obszarem chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski", ustanowionym
rozporządzeniem Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 497 z 2005 r. z późn. zmian.). Jednak przedmiotowa inwestycja, zarówno
rozmieszczenie nowych obiektów kubaturowych oraz rozbudowa, przebudowa i remont istniejących budynków, przewidziana jest w
centralnej i południowo zachodniej części nieruchomości, poza wyznaczonym obszarem ochrony.
Tak więc realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie narusza zakazów wyznaczonych dla obszarów chronionych (tj.
ekosystemów gospodarki leśnej, nieleśnych ekosystemów lądowych oraz ekosystemów wodnych), zwłaszcza w zakresie wykonywania
92
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania naturalnych zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych likwidowania oraz niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych;
wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu, skamieniałości, minerałów.
W pobliŜu inwestycji nie występują chronione prawem pomniki przyrody, uŜytki ekologiczne, rezerwaty, obszary wodno-błotne oraz
inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ani teŜ strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka nr 4/6 znajduje się w strefie częściowej
ochrony konserwatorskiej, obejmującej historyczny układ urbanistyczny BA/ll/2. Ustalone dla strefy nakazy i zakazy z zakresu
rozwiązań urbanistycznych (linia zabudowy) oraz architektoniczno-materiałowych nakładają na inwestora obowiązki na etapie
projektowym. Na działce znajdują się 4 budynki zabytkowe, które postuluje się wpisać do rejestru zabytków.
Przedsięwzięcie nie dotyczy obszarów o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne. Inwestycja lokalizowana jest poza strefami
ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.
Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami wybrzeŜy, terenów górskich, leśnych, przylegających:; do jezior, obszarami
uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej, a takŜe obszarami, na których standardy jakości-środowiska zostały przekroczone.
Uwagi oceniającego
Oddziaływanie przedsięwzięcia na ludność będzie się wiązało z niewielkimi uciąŜliwościami, jedynie w fazie realizacji. Faza eksploatacji
przedsięwzięcia zagwarantuje mieszkańcom wysoko specjalistyczną opiekę medyczną. Realizacja nowych obiektów szpitala będzie się
przyczyniać do poprawy efektywności pracy i świadczonych usług placówki. Planowana rozbudowa wpłynie na znaczną poprawę
warunków sanitarno-epidemiologicznych szpitala.
W fazie budowy zostaną wykonane prace związane z robotami ziemnymi, budowlanymi, rozbiórką istniejących obiektów oraz
zagospodarowaniem terenu. W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe zmiany środowiska na
terenie wykraczającym poza teren przedsięwzięcia.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny sąsiednie będzie się ograniczało jedynie do zmian typowych bezpośrednich
krótkoterminowych, związanych z etapem budowy przedsięwzięcia. Ewentualne zagroŜenie wynikać będzie z powstawania zapylenia,
hałasów i drgań od środków transportu i sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń, nieprawidłowo
prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem mas ziemi z wykopów.
W trakcie trwania robót budowlanych załoŜonego programu inwestycyjnego, uciąŜliwość skoncentruje się głównie na hałasie, który
będzie towarzyszyć pracom mechanicznego sprzętu budowlanego. Mogą nastąpić chwilowe drgania odczuwalne przez pracowników
prowadzących roboty budowlane. Jednak wszystkie zjawiska mają charakter okresowy, krótkotrwały i ustąpią z chwilą zamknięcia
budowy. W trakcie eksploatacji planuje się zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, nie przekraczających dopuszczalnych
wartości.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia, zagroŜenie dla stanu powietrza wynikać będzie z pracy sprzętu budowlanego i środków
transportu, powodujących emisje pyłów i gazów. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe powstające zanieczyszczenia powietrza w trakcie
budowy będą miały zasięg lokalny w otoczeniu placu budowy.
Wpływ na glebę w fazie budowy ograniczy się do bezpośredniego otoczenia działek planowanej inwestycji. Powstające odpady
budowlane typu gruz będą zagospodarowane bieŜąco oraz wywoŜone przez uprawnione podmioty na składowisko odpadów.
Wytworzone podczas eksploatacji obiektu odpady gromadzone będą w wydzielonych miejscach i kontenerach poddane będą
segregacji a następnie wywoŜone przez uprawnione podmioty.
W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien się ograniczyć do niewielkich
spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi. Jednak takie sytuacje będzie moŜna skutecznie eliminować poprzez
odpowiedni nadzór nad pracami, a ewentualne oddziaływanie będzie powierzchniowe, co wyklucza wpływ robót budowlanych na wody
powierzchniowe i podziemne.
Dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do celów uŜytkowych oraz do celów p.poŜ.
Zapotrzebowanie na wodę dla terenu całego szpitala wynosi 65 tyś. m3 rocznie. Pobór wody zapewniony jest z miejskiej sieci
wodociągowej. Szpital posiada dwa indywidualne ujęcia wody. Jednak lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie koliduje z
połoŜeniem tych ujęć; dla ujęć nie wyznaczono strefy ochronnej.
Na terenie przedsięwzięcia wytwarzane ścieki w ilości porównywalnej do ilości zuŜywanej na ten cel wody, kierowane są do miejskiej
kanalizacji sanitarnej.
Podczas eksploatacji obiektu wody deszczowe z terenów utwardzonych (parków, placów i dróg wewnętrznych) odprowadzane będą do
miejskiej kanalizacji deszczowej.
Na terenie szpitala jest prowadzona segregacja odpadów medycznych. Inwestor posiada decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z
dnia 03.07.2003 r. zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie spalarni odpadów oraz na prowadzenie
93
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na terenie spalarni odpadów.
Podczas eksploatacji nowych obiektów szpitala przewidziano zaopatrzenie w ciepło z istniejącej kotłowni gazowo-olejowej. Zakres
przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga rozbudowy źródeł ciepła ani wymiany kotłów. Emisja zanieczyszczeń z instalacji
kotłowni nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych norm.
Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii w przypadku planowanego przedsięwzięcia, nie będą wykorzystywane
technologie ani substancje mogące stanowić zagroŜenie dla środowiska.
Biorąc pod uwagę wymagania technologiczne prowadzonych robót budowlanych i instalacyjnych oraz lokalizację inwestycji, naleŜy
przewidywać brak oddziaływania fazy budowy oraz eksploatacji na zdrowie mieszkańców miasta.
Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować naruszenia standardów emisyjnych w środowisku, w związku z
czym nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego uŜytkowania.
Postanowieniem z dnia 09.02.2009 r. odstąpiono zatem od nałoŜenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla powyŜszego przedsięwzięcia.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 48 ust. 2 ww ustawy, dokonano uzgodnienia
warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 18.02.2009 r. znak PS-NNZ/401-601/09 uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie organ ochrony środowiska
takŜe uzgodnił warunki przedsięwzięcia.
Uwagi oceniającego
1.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym
Lp.
Zakres informacji
1.5.3.1
Oddziaływanie projektu
na obszary Natura 2000
Opis
Uwagi oceniającego
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi programem Natura 2000 i nie będzie antropogenicznie
oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.
94
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
2. Wykonalność instytucjonalna
2.1. Wykonalność instytucjonalna projektu
2.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdraŜającej projekt
Lp.
2.1.1.1
Zakres informacji
Typ beneficjenta
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający w publicznym systemie ochrony zdrowia,
Podstawa prawna
utworzenia
Nie dotyczy
Organ załoŜycielski
Nie dotyczy
Zadania statutowe
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Forma prawna
2.1.1.2
Opis
Uwagi oceniającego
Dane formalno-prawne
Główni udziałowcy /
akcjonariusze
NIE DOTYCZY
Krótki opis historii
NIE DOTYCZY
Krótki opis działalności
NIE DOTYCZY
Perspektywy rozwoju
NIE DOTYCZY
Organem załoŜycielskim Szpitala w Koszalinie jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiązania
projektodawcy z innymi
podmiotami
powiązania prawne
NIE DOTYCZY
powiązania
właścicielskie
NIE DOTYCZY
powiązania
organizacyjne
NIE DOTYCZY
2.1.1.3
Tytuł prawny do
zawarcia umowy
cywilno-prawnej
Szpital został zarejestrowany w rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 27.06.1997 r. został wpisany do rejestru
sądowego, prowadzonego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i z tym dniem, zgodnie z art. 35 b ust. 3 znowelizowanej
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 104 z 04.09.1997 r., poz. 661), uzyskał osobowość prawną, a więc ma status osoby
prawnej.
W dniu 23.03.2001 r. - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Szpital
Wojewódzkie w Koszalinie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (KRS 0000006505).
Szpital posiada prawo do nieodpłatnego uŜytkowania nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego - Akt
notarialny – Repertorium A nr 5709/1998 -umowa o ustanowienie uŜytkowania nieruchomości przy ul. Chołubińskiego połoŜonej na
działce nr 4/5 i 4/6dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych
w Koszalinie
prowadzi księgę
wieczystą KO1K/00067293/1.
2.1.1.4
Doświadczenie
projektodawcy
Projekt jest konsekwentną realizacją długofalowej strategii rozwoju szpitala, której celem jest świadczenie usług medycznych na
najwyŜszym poziomie.
95
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Do tej pory Szpital wykonał m.in. następujące inwestycje:
W 2002 roku zakończono projekt „Budowa kotłowni gazowej oraz modernizacja systemu ciepłowniczego Szpitala w Koszalinie”. W
ramach zadania zlikwidowano stare kotłownie węglowe i wybudowano nową gazowo-olejową o mocy 7,76 MW, wodno - parową oraz
zmodernizowano sieć cieplną ,zainstalowano automatykę pogodową, zawory termoregulacyjne, wykonano sieć preizolowaną, sieć
kanalizacyjną, nowe drogi i zieleń oraz wiele innych niezbędnych elementów.
W dniu 28.04.2006 r. Szpital zawarł umowę z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie oraz Regionalnym Szpitalem
Onkologicznym w Szczecinie w sprawie szczegółowego określenia zasad współfinansowania oraz wzajemnych praw i obowiązków stron
w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych w Euroregionie
Pomerania”.
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie realizuje obecnie Projekt "WdroŜenie systemu elektronicznej rejestracji
pacjentów w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest wdroŜenie projektu systemu elektronicznej rejestracji pacjentów do Poradni
Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie za pomocą Internetu oraz wiadomości SMS.
W dniu 06.05.2009 r. Podpisano umowę na realizację Projektu „Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – Sieć POMERANIA”
finansowaną z Programu Współpracy Transgranicznej Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Rzeczpospolita Polska
(Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV-A/ Cel 3, 2007-2013 Przedmiotem projektu jest ucyfrowienie Zakładu Radiologii
oraz zakup systemu dystrybucji obrazów, aby ułatwić dostęp do diagnostycznych badań obrazowych lekarzom klinicystom. Ponadto
planowane jest utworzenie stanowisk telekonferencyjnych umoŜliwiających prowadzenie konsultacji pacjentów z poradni, ośrodków
rejonowych oraz prowadzenie konsultacji z ośrodkami akademickimi i z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
Kontynuacją kierunków modernizacji Szpitala było opracowanie przez Szpital „Koncepcji programowo przestrzennej i programu
funkcjonalno-uŜytkowego modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”.
Tytuł projektu
Okres realizacji
BudŜet projektu
[tys. zł]
Źródło finansowania
NajwaŜniejsze cele i rezultaty projektu
1. „Sieć telemedyczna
wspierająca leczenie
chorób nowotworowych”
o nr INT/MV-BBPL3/B/026/05 Umowa nr
IG-2004/PL-MV/2.32/B1/U-81/06
28.04.2006
318.928,22€
74,95% ze środków Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG III A;
25% ze środków własnych stron
umowy.
Wkład własny Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie –
5,26%.
Realizacja przedsięwzięcia pn: „Sieć telemedyczna
wspierająca leczenie chorób nowotworowych w
Euroregionie Pomerania”.
2. "WdroŜenie systemu
elektronicznej rejestracji
pacjentów w Poradniach
Specjalistycznych
Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie"
2005/2009
383.385,00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - lista rezerwowa
projektów
oczekujących na dofinansowanie
w ramach ZPORR 2004-2006
Przedmiotem
projektu
jest
wdroŜenie
projektu
systemu
elektronicznej
rejestracji
pacjentów do Poradni Specjalistycznych Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie za pomocą Internetu
oraz wiadomości SMS poprzez:
a)
przyłączenie sieci LAN3 w 3 zewnętrznych
ośrodkach
do
sieci
LAN
Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie drogą radiową i
wyposaŜenia
tych
ośrodków
w
niezbędny sprzęt komputerowy,
b)
instalację
klienckich
e-rejestracji
medycznej,
c)
wyposaŜenie sal chorych w punkty dostępu do
Internetu – szt. 150,
d)
integrację
z
istniejącym
informacyjnym szpitala.
samoobsługowych
terminali
słuŜących
automatycznej
przez
pacjentów
placówki
systemem
96
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
3. „Budowa kotłowni
gazowej
oraz
modernizacja
systemu
ciepłowniczego Szpitala
w Koszalinie”
Opis
1999/2002
Wartość zadania
4.310.547,15 zł
Dotacja
Banku
Światowego
1.422.020,96 zł
Bank Światowy, Narodowy i
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej i środki
własne
w ramach
programu
Banku
Światowego
Global
Environmental Trust Fund (GEF) tj
zmiana ogrzewania węglowego na
gazowe.
Uwagi oceniającego
W ramach zadania zlikwidowano stare kotłownie
węglowe
i
wybudowano
nową
o kubaturze 1891 m³, gazowo-olejową o mocy
7,76 MW, wodno - parową oraz zmodernizowano
sieć cieplną ,zainstalowano automatykę pogodową,
zawory
termoregulacyjne,
wykonano
sieć
preizolowaną o długości 295 mb oraz 515 mb sieci
tradycyjnej o przekroju od ø50 do ø100, sieć
kanalizacyjną,
nowe
drogi
i
zieleń
o pow. 280 m² oraz wiele innych niezbędnych
elementów.
Jako wyposaŜenie zastosowano kotły /5 szt/ firmy
Viessmann z palnikami Weishaupt.
Kotłownia działa bez przerwy od dnia oddania jej
do uŜytku.
4.
Telemedycyna
w
Euroregionie
POMERANIA
–
Sieć
POMERANIA”
06.05.2009
r./obecnie trwa
849 680,42 EUR
Program
Współpracy
Transgranicznej Meklemburgia –
Pomorze
Przednie/
Brandenburgia/Rzeczpospolita
Polska
(Województwo
Zachodniopomorskie) INTERREG
IV-A/ Cel 3, 2007-2013
Przedmiotem projektu jest ucyfrowienie Zakładu
Radiologii
oraz
zakup
systemu
dystrybucji
obrazów, aby ułatwić dostęp do diagnostycznych
badań obrazowych lekarzom klinicystom. Ponadto
planowane
jest
utworzenie
stanowisk
telekonferencyjnych umoŜliwiających prowadzenie
konsultacji pacjentów z poradni, ośrodków
rejonowych oraz prowadzenie konsultacji z
ośrodkami akademickimi i z Zachodniopomorskim
Centrum Onkologii.
2.1.2. Opis wdraŜania projektu
Lp.
2.1.2.1
Zakres informacji
Płaszczyzna
instytucjonalna
wdraŜania projektu
Opis
Uwagi oceniającego
Projekt realizowany będzie przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Środki finansowane na realizację projektu
pochodzić będą z Urzędu Marszałkowskiego (wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotacja z budŜetu województwa) oraz ze środków
własnych Szpitala.
Za właściwą realizację inwestycji (w tym w szczególności przestrzeganie procedur wynikających z odpowiednich wytycznych i
rozporządzeń w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania ramach RPO WZ 2007-2013, z zakresu zamówień publicznych,
związanych z wyłonieniem wykonawców na poszczególnych etapach realizacji projektu, wynikające z realizacji inwestycji budowlanej)
odpowiedzialny jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
Osoby, instytucje i organizacje, które będą beneficjentami projektu:
Zgodnie ze statutem Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie świadczy usługi na rzecz mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego. Głównym beneficjentem projektu będą mieszkańcy województwa, ze szczególnych uwzględnieniem
mieszkańców powiatu koszalińskiego, którzy stanowią największą liczbę pacjentów korzystających z usług Szpitala. Do beneficjentów
naleŜy zaliczyć takŜe mieszkańców sąsiednich powiatów: białogardzkiego, sławieńskiego, szczecineckiego i kołobrzeskiego oraz poza
województwem zachodniopomorskim: słupskiego i bytowskiego oraz sporadycznie mieszkańcy innych terenów Polski – szczególnie w
okresie wakacyjnym. Realizacja Projektu będzie miała wpływ na pacjentów szpitala, odwiedzających - osoby przebywające na terenie
szpitala oraz pracowników szpitala.
Beneficjentem projektu będzie równieŜ Województwo Zachodniopomorskie jako całość – inwestycja wpisuje się bowiem w Strategię
97
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz Strategię sektorową w zakresie ochrony zdrowia Województwa
Zachodniopomorskiego.
Podsumowując, beneficjentem końcowym projektu będzie Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, beneficjentem
ostatecznym – głównie pacjenci, czyli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
Uwagi oceniającego
W realizację Projektu zaangaŜowany jest bezpośrednio Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Działania jednostki będą nadzorowane przez
Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz organ załoŜycielski, którym dla Szpitala w
Koszalinie jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ze względu na realizowane zadania publiczne oraz dysponowanie środkami
publicznymi szpital podlega częstym kontrolom właściwych instytucji do których naleŜą m.in: Wojewódzki i Powiatowy Inspektor
Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, NajwyŜsza Izba Kontroli.
Realizacja Projektu będzie miała wpływ na pacjentów szpitala, odwiedzających - osoby przebywające na terenie szpitala, pracowników
szpitala raz moŜliwy wpływ mieszkańców budynków mieszkalnych połoŜonych przy ul. Piłsudskiego i Chałubińskiego.
Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie reprezentowany i
kierowany przez panią Magdalenę Sikorę.
Osobą udzielającą informacji w zakresie projektu ze strony Beneficjenta jest pan Jerzy Turek zatrudniona na stanowisku Kierownika
Działu Technicznego.
Celem zapewnienia moŜliwie najwyŜszej staranności w realizację umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr
PU/16/24/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2017 w związku z Uchwałą
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych szpital zaangaŜuje swoich pracowników:
a.
Kierownika Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pana mgr Jerzego Turka, który będzie takŜe osobą
udzielającą informacji w zakresie projektu ze strony Beneficjenta, a takŜe odpowiadającą za monitorowanie procesu
inwestycyjnego i kompletowanie dokumentacji technicznej,
b.
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa pana Romana Łabędzia
c.
Głównego Księgowego panią BoŜenę Kuczkowską, odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości i rozliczeń finansowych z
archiwizowaniem dokumentacji księgowej
Wszyscy w/w pracownicy szpitala uczestniczyli w przygotowaniu i wdroŜeniu innych projektów wymienionych w niniejszym studium
wykonalności.
Stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą, który zaprojektuje i zbuduje nowy obiekt będzie Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie.
Dla potrzeb realizacji procesu inwestycyjnego oraz zarządzania projektem w fazie jego przygotowania i rozliczenia Szpital w Koszalinie
zawarł umowę cywilnoprawną nr 97/TB/TP-231/2/PN/13/2009 z dnia 2 czerwca 2009 ze spółką Ekocentrum – Wroclawski Ośrodek Usług
Ekologicznych powierzając firmie obowiązki InŜyniera Kontraktu ze wskazaniem prowadzenia procesu inwestycyjnego na warunkach
określonych w WARUNKACH KONTRAKTOWYCH DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych oraz robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999
opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC),
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2006, dostępne pod adresem: SIDIR, PL 00-710
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: [email protected] InŜynier Kontraktu został wybrany w
drodze przetargu publicznego.
Funkcja InŜyniera w ramach niniejszej umowy obejmuje:
1. Obsługę procesu ubiegania się o wparcie ze środków pomocowych zagranicznych i krajowych, aŜ do momentu ich rozliczenia.
2. Przygotowanie postępowań o zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w szczególności poprzez:
a) Zarządzanie i rozliczenia Kontraktu prowadzonego zgodnie z procedurami Instytucji Finansujących i obowiązującym porządkiem
prawnym,
b) Pełnienie funkcji InŜyniera nad Kontraktem po wyłonieniu wykonawcy,
c) Organizowanie cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego, wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
d) Pełnienie obowiązków w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancyjnym zgodnie z obowiązkami InŜyniera określonymi w Umowach
98
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Gwarancyjnych będących częścią Kontraktu,
Działka na której będzie realizowana inwestycja posiada pełne uzbrojenie techniczne, którego dysponentem jest Szpital. Szpital posiada
własne źródła zasilania w podstawowe media tj. stacja uzdatniania wody z własnymi ujęciami, podczyszczalnia ścieków, kotłownia,
rezerwowe źródła zasilania w wodę i prąd, stacja ze zbiornikiem kriogenicznym tlenu medycznego. Szpital posiada własne słuŜby
eksploatacyjne zajmujące się konserwacją, eksploatacją i remontami bieŜącymi infrastruktury technicznej szpitala.
NaleŜy
stwierdzić,
iŜ
realizacja
działań
nie
jest
uzaleŜniona
od
działań
osób
ani
instytucji
trzecich.
Brak jest rozpoznawalnych zagroŜeń dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno - prawnych oraz instytucjonalnych
zarówno beneficjenta, jak i instytucji zewnętrznych. Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdroŜenia projektu - projekt jest
wykonalny pod względem instytucjonalnym.
2.1.2.2
Płaszczyzna
proceduralna wdraŜania
projektu
Sposoby śledzenia postępu prac:
1. Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Dziennik Budowy będzie
przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem
Budowlanym.
2. Raporty InŜyniera Kontraktu zgodnie z umową:
a) wstępny,
c) półroczne - 30 dni od zakończenia kaŜdego półrocznego okresu wykonywania umowy,
d) końcowy - 14 dni przed zakończeniem okresu realizacji umowy,
Formalne warunki odbioru prac:
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.
Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie:
1.
rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym i zgodności ich z warunkami technicznymi podanymi w
typowych Specyfikacjach Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w okresie przed skierowaniem jej do wykonawców
robót budowlanych, głównie w celu sprawdzenia zgodności projektu z programem funkcjonalno-uŜytkowym i umową,
2.
kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do
obrotu i potwierdzą wymagane parametry wymiarowe i techniczno-uŜytkowe,
3.
kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano-wykonawczym,
4.
kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia gotowości do następujących odbiorów:
Odbiory robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w
harmonogramie robót.
Odbiór ostateczny - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kalkulację kosztową w
zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze
końcowym.
Odbiór pogwarancyjny - odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku
odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
99
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.
Uwagi oceniającego
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
1. Harmonogram prac przygotowawczych
a) Przygotowanie Programu Rozwoju Inwestycyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na lata 2008 – 2013 (czerwiec-listopad
2008)
b) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wybór wykonawcy dla zadania „Przebudowa pododdziału
patologii ciąŜy i noworodków septycznych” (październik 2008)
c) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz
programu funkcjonalno-uŜytkowego (listopad 2008)
d) Uzyskanie decyzji środowiskowej (luty 2009).
e) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla „Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków septycznych” (maj 2009)
f) Dokumentacja techniczna - w roku 2009 została wykonana „Koncepcja programowo przestrzenną i program funkcjonalnouŜytkowy modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie”
g) Przygotowanie Studium Wykonalności (czerwiec – sierpień 2009).
2. Stan zaawansowania procedury przetargowej
a) Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania „Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków” –
listopad 2008 – marzec 2009
b) Przetarg na InŜyniera Kontraktu – styczeń - czerwiec 2009
c) Przetarg na wybór wykonawcy zadania „Koncepcja architektoniczno-technologiczna” – styczeń - luty 2009
3. Planowany harmonogram postępu prac
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Przetarg na wybór wykonawcy budowy budynków B1 i WZO wraz z łącznikami i zagospodarowaniem terenu: III-IV kwartał 2009r.
Wykonanie prac projektowych: IV kwartał 2009r. – I kwartał 2010r.
Uzyskanie pozwolenia na budowę: II kwartał 2010r.
Wykonanie robót budowlanych: II kw. 2010 d0 IV kw. 2011
Wystawienie Świadectwa Przejęcia: IV kw. 2011
Okres zgłaszania wad: IV kw. 2011- IV kw. 2014
Wystawienie Świadectwa Wykonania: IV kw. 2014
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie zamierzonego sposobu wykonywania Robót, moŜliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InŜyniera.
100
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Plan wdroŜenia przedsięwzięcia podzielić moŜna na trzy etapy:
1) Etap przygotowań
2) Etap realizacji
3) Etap eksploatacji
Pierwszy etap obejmuje wszelkie prace projektowe – opracowanie dokumentacji technicznej, zdobycie niezbędnych dokumentów
wymaganych zapisami prawa w zakresie prac remontowo – budowlanych, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w
ramach RPO WZ. Znaczna część tego etapu realizacji projektu została wykonana.
Etap realizacji to okres prowadzenia prac inwestycyjnych – właściwa faza realizacji projektu. Planowany jest do IV kwartału 2011:
−
Roboty związane z przebudową Pododdziału patologii ciąŜy i noworodków juŜ się rozpoczęły
2.1.2.3
Partnerzy i opis zasad
partnerstwa
−
planowana data rozpoczęcia realizacji projektu modernizacji Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w części
budowy dwóch nowych obiektów: IV kwartał 2009 – przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą,
−
planowana data rozpoczęcia prac: II kwartał 2010 – przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych (przekazanie
wykonawcy placu budowy),
Ostatnia faza planu wdroŜenia to okres eksploatacji - uŜytkowania obiektu.
NIE DOTYCZY
2.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdroŜenie projektu
Lp.
2.1.3.1
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Koszty funkcjonowania komórki
odpowiedzialnej za wdroŜenie
projektu
Nie przewiduje się utworzenia osobnej komórki odpowiedzialnej za wdroŜenie projektu. Główne działania
zarządcze powierzono InŜynierowi Kontraktu. W związku z faktem, iŜ działania zarządcze będą tylko częścią
zadań, za które odpowiedzialny będzie InŜynier Kontraktu, nie ma moŜliwości wyodrębnienia wynagrodzenia
za zarządzanie projektem.
Koszty według rodzajów
Średnioroczna wartość
pozycji kosztów
Całkowita wartość pozycji
kosztów (w okresie
wdroŜenia projektu)
Źródło finansowania pozycji kosztów
(np. środki własne, dotacja, kredyt obrotowy)
Koszty paliwa
zł
zł
X
Koszty energii elektrycznej
zł
zł
X
Koszty innych mediów
zł
zł
X
Koszty materiałów
zł
zł
X
Koszty wynagrodzeń brutto
z narzutami
zł
zł
X
Koszty usług obcych
zł
zł
X
Koszty remontów i konserwacji
zł
zł
X
Inne
zł
zł
X
Razem koszty
zł
zł
x
101
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
2.2. Trwałość rezultatów projektu
Lp.
Zakres informacji
Opis
2.2.1
Operator inwestycji
Operatorem inwestycji będzie Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – wnioskodawca Projektu.
2.2.2
Utrzymanie i
eksploatacja inwestycji
Zaplanowana inwestycja została zaprojektowana w sposób, który daje gwarancję jej eksploatacji w okresie wieloletnim.
Funkcjonalność rozwiązań zapewnia dogodne warunki do realizacji podstawowych i kluczowych świadczeń zdrowotnych (w tym dla
pacjentów niepełnosprawnych) ja i zapewni dogodne warunki do rozwoju personelu.
Sposób zarządzania pozyskanym majątkiem nie będzie odbiegał od aktualnie obowiązującego. Koszty związane z utrzymaniem i
eksploatacją inwestycji będzie ponosić Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – wnioskodawca Projektu.
Działania w ramach projektu są przewidziane w statucie jednostki. Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie Szpital utrzymywany jest
z wpływów pochodzących z realizacji umów cywilnoprawnych zawieranych na realizację świadczeń zdrowotnych z dysponentami
środków publicznych i niepublicznych, dotacji budŜetowych przyznanych przez organ, który utworzył zakład, darowizn, a takŜe
wydzielonej działalności gospodarczej nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W ramach realizowanych zadań statutowych z zakresu publicznej ochrony zdrowia szpital uzyskuje ok. 95% swoich przychodów z
systemu finansów publicznych. Podstawowym płatnikiem dla szpitala jest NFZ ZOW. Infrastruktura medyczna uzyskana w drodze
realizacji projektu będzie wykorzystywana w 100% do realizacji zadań statutowych jednostki. Realizacja projektu zapewni szpitalowi
wzrost przychodów z sytemu finansów publicznych za zrealizowana większa ilość świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym.
Wysoki
poziom
pokrycia
kosztów
przychodami
przekazywanymi
na
realizację
podstawowych
zadań
(usług medycznych) ze środków publicznych (NFZ, Ministerstwo Zdrowia), które są środkami pewnymi, wzrost środków
przekazywanych na usługi medyczne, w tym szczególnie na zadania kluczowe realizowane w nowopowstałych obiektach sprawiają, iŜ
modernizacja Szpital Wojewódzki w Koszalinie jest w stanie utrzymać i eksploatować inwestycję, a zabezpieczenie tych środków
stanowią przepisy prawa określające zasady finansowania usług ochrony zdrowia ze środków publicznych.
2.2.3
Zasoby techniczne
BieŜącym utrzymaniem infrastruktury uzyskanej w drodze Projektu będzie zajmował się Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w
Koszalinie w ramach posiadanych zasobów, które zostaną wykorzystane do realizacji zadań statutowych jednostki przez co najmniej 5
lat.
Nadzór nad bieŜącą eksploatacją techniczną pozyskanego majątku (budynki, instalacje, sieci, urządzenia techniczne) będą pełniły
słuŜby podległe Dyrektorowi Szpitala w szczególności Dział Techniczny.
Zarządzanie infrastrukturą będzie się odbywało zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2001.
Potwierdza to fakt, Ŝe szpital uzyskał w 2008r. certyfikat systemu jakości Nr AC/090/647/2825/2007 potwierdzający, iŜ Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie spełnia wymogi normy PN – EN ISO 9001:2001 odnośnie specjalistycznych usług
medycznych.
Trwałość celów projektu mierzona jest stopniem utrzymania zadeklarowanych wskaźników projektu, określanych na poziomie
produktu i rezultatu. Przez produkt rozumie się przebudowany i dwa nowobudowane obiekty w ramach projektu. Rezultaty to
bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu, które informują o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wdroŜenia inwestycji oraz efekty
realizacji projektu, osiągane w dłuŜszym horyzoncie czasowym. W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, Ŝe cele projektu oraz
trwałość jego efektów zostaną w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku zachowane w okresie
minimum 5 lat od jego zakończenia.
2.2.4
Zasoby kadrowe
Szpital posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz wysokospecjalistyczny personel medyczny.
Uwagi oceniającego
Zasoby kadrowe:
- działalność (lekarze)
- finanse/zarządzanie
- realizujący projekt
Planowana inwestycja związana jest z podstawową działalnością jednostki – czyli świadczeniem usług medycznych, dlatego teŜ
najistotniejsza wydaje się analiza zatrudnienia personelu medycznego i pomocniczego.
PoniŜej struktura zatrudnienia w Szpitalu wojewódzkim w Koszalinie:
102
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
Opis
Uwagi oceniającego
Zatrudnienie
Stan na 31.06.2009
Ogółem
1174 osób
Personel medyczny
Lekarze
Pielęgniarki, połoŜne
Technicy medyczni
Inny wyŜszy (mgr farmacji, fizyki)
Inny średni (dietetyk, laborant)
NiŜszy (sanitariuszki, salowe)
964
231
535
73
36
34
272
Administracja,
zarządzająca
w
tym
kadra
Obsługa
160
50
Źródło: Na podstawie danych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Z powyŜszej tabeli wynika, Ŝe 82% personelu zatrudnionego w Szpitalu w Koszalinie stanowi personel medyczny.
W większości są to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Szpital w Koszalinie stawia duŜe wymagania zatrudnianym pracowników,
duŜą wagę przykłada do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Niecałe 14% zatrudnionych pracowników to osoby wykonujące działania administracyjne (w tym zarządzanie, obsługa finansowo –
księgowa). 5% zatrudnionych to pracownicy obsługi.
Szpital Wojewódzki w Koszalinie działa z sukcesami od ponad 90 lat, świadcząc usługi na najwyŜszym poziomie. Jako jeden z
najwaŜniejszych ośrodków leczenia w regionie gwarantuje utrzymanie rezultatów projektu nie tylko przez wymagane 5 lat od
zakończenia realizacji, ale i w duŜo dłuŜszym okresie czasu.
KWALIFIKACJE KADRY MENEDśERSKIEJ Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie::
p.o. Dyrektora Szpitala jest pani mgr Magdalena Sikora
1.
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – mgr prawa
2.
Od roku 1983 – radca prawny Szpitala im M. Kopernika w Koszalinie
3.
Od roku 2006 - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Szpitala im M. Kopernika w Koszalinie
4.
p.o. Dyrektora Szpitala im M. Kopernika w Koszalinie od roku 2009.
5.
Liczne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje przedstawiciela organu załoŜycielskiego ZOZ i kwalifikacje w zakresie
zarządzania opieką zdrowotną.
Kierownik Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie mgr Jerzy Turek (ponad 20-letnie doświadczenie w
zarządzaniu szpitalem)
1.
Uniwersytet Szczeciński oraz Wolny Uniwersytet w Berlinie Studia podyplomowe „Integracja europejska”
2.
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, tytuł magistra administracji
3.
Certyfikat audytora zarządzania jakością wg Normy ISO 9001: 2000
4.
Liczne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zakresie zarządzania opieką zdrowotną.
5.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej
6.
Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa
Z-ca dyrektora ds. lecznictwa – lek. med. Roman Łabędź
1.
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie – tytuł lekarza
2.
Politechnika Koszalińska – studia podyplomowe Ekonomika i Administrowanie w Ochronie Zdrowia
3.
I stopień specjalizacji w zakresie połoŜnictwa i ginekologii
4.
II stopień specjalizacji w zakresie połoŜnictwa i ginekologii
5.
Dr nauk medycznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Główny Księgowy – mgr BoŜena Kuczkowska
1.
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – magister inŜynier
103
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
Lp.
Zakres informacji
2.
2.2.5
Opis
Studium Prawa Europejskiego w zakresie gospodarowania, dokumentowania i rozliczania wydatków z funduszy europejskich
Uwagi oceniającego
Czynniki ryzyka
realizacji projektu
Czynnik ryzyka
Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte przez projektodawcę
Wyodrębniono trzy podstawowe i trzy poboczne czynniki ryzyka jakie mogą wystąpić dla omawianego projektu.
Lp.
Ryzyko podstawowe
Prawdopodobieństwo
Opis
1.
PrzedłuŜenie się procedury przetargowej
na
wykonawcę
projektu
i
robót
budowlanych
średnie
Jest to główny czynnik ryzyka, który moŜe przedłuŜyć realizację całego
projektu, ze względu na środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie
p.z.p. moŜliwe jest pojawienie się protestów i odwołań wykonawców.
Działaniem zapobiegawczym będzie staranne przygotowanie SIWZ,
jednakŜe projektodawca nie ma wpływu na jakość i cenę składanych
ofert. JeŜeli wystąpi znaczne opóźnienie w stosunku do planowanego
terminu, projektodawca będzie występował o aktualizację harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Opóźnienie podpisania umowy
niskie
Wszelkie opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie powodują
przesunięcie w czasu rozpoczęcia inwestycji, a co za tym idzie
konieczność zmiany dokumentacji, utrata waŜności zezwoleń, moŜliwe
zmiany cen usług i materiałów. Jest to czynnik zewnętrzny, na który
projektodawca ma niewielki wpływ. Konieczne jest opracowanie
dokumentacji konkursowej na najwyŜszym poziomie oraz ciągłe
monitorowanie instytucji przekazujących środki na inwestycje w temacie
terminowości
opracowywania
i
ogłaszania
procedur
oraz weryfikacji projektu.
2.
o dofinansowanie
3.
Wzrost kosztów inwestycji
niskie
Czynnik ten moŜe być brany pod uwagę z niskim prawdopodobieństwem
z uwagi na niewielkie zmiany w cenach materiałów budowlanych, a takŜe
ze względu na zastój po stronie popytowej tego sektora.
Lp.
Ryzyko poboczne
Prawdopodobieństwo
Opis
4.
Czynniki pogodowe
niskie
5.
Płynność finansowa
niskie
6.
Terminowość prac prowadzonych przez
wykonawcę
niskie
W celu minimalizacji ryzyka będzie opracowany harmonogram prac
dostosowany do warunków pogodowych zazwyczaj występujących w
danym okresie roku, harmonogram będzie zatwierdzony przez InŜyniera
Kontraktu.
Terminowe zakupy materiałów są niezbędne do właściwego postępu prac.
W celu minimalizacji ryzyka przestojów prac związanych z brakiem
potrzebnych materiałów, konieczne jest zapewnienie płynności finansowej
projektu. Dlatego teŜ projektodawca będzie bardzo dokładnie planować
harmonogram wydatków, będący podstawą harmonogramu płatności.
Minimalizacja ryzyka opóźnień w cyklu prac wymaga wybranie wykonawcy
o pozytywnej reputacji i duŜym doświadczeniu w prowadzeniu podobnych
inwestycji. Ponadto z punktu widzenia zarządzania projektem, konieczne
jest opracowanie szczegółowych zasad monitoringu prac i określenia
„punktów kontrolnych”, których naleŜy dotrzymać, nad czym będzie
czuwał InŜynier Kontraktu.
104
Formularz do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej i otwartej: Działanie / Poddziałanie: 5.1.1 | 5.2 | 5.4.1 |
5.4.2 | 5.5 | 6.1.1 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
3. Wykonalność finansowo-ekonomiczna
Analiza ekonomiczna znajduje się w załączniku w formacie MS Excel.
105

Podobne dokumenty