Szczegolowy Program VI konferencji PTA

Transkrypt

Szczegolowy Program VI konferencji PTA
Szczegółowy Program VI konferencji PTA
„Badania i innowacje w produkcji roślinnej”
17-19.09.2015 r.
Al. 29 Listopada 46, Kraków
18.00-20.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.20
11.20-11.35
11.35-11.40
11.40-11.45
11.45-11.50
11.50-11.55
11.55-12.00
12.00-12.05
12.05-12.20
12.20-12.25
12.25-12.30
12.30-12.35
12.35-12.40
12.40-12.45
12.45-13.00.
16.09.2015 - Środa
Kolacja (osoby zakwaterowane w DS III „Oaza” i DS IV „Czwórka”)
17.09.2015 - Czwartek
Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
Rejestracja uczestników – Centrum Kongresowe UR w Krakowie, Al. 29 Listopada 46
(Wydział Leśny)
Uroczyste otwarcie konferencji – wystąpienia zaproszonych gości
Barbara Filipek-Mazur
125 lat studiów rolniczych w Krakowie
Andrzej Kotecki
Dokąd zmierza polska agronomia?
Przerwa na kawę
I BLOK TEMATYCZNY
Agroekologia i systemy rolnicze
Hans-Peter Kaul
Wpływ systemu uprawy roli na stosunki wodne w układzie gleba-roślina
Tillage effects on plant-soil water relations
Marek Marks
Funkcje i znaczenie płodozmianu w rolnictwie zrównoważonym
Stefan Martyniuk
Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) degraduje gleby?
Janusz Smagacz
Ekonomiczne następstwa stosowania różnych systemów uprawy roli
Jerzy Grabiński
Wpływ intensywności uprawy roli na efekty ekonomiczne technologii produkcji pszenicy ozimej
i jęczmienia jarego
Maciej Chowaniak, Joanna Puła
Zmiany w strukturze użytkowania gruntów ornych w gospodarstwach ekologicznych w Polsce
południowo-wschodniej
Bogumił Rychcik
Reakcja żyta i pszenżyta ozimego na uprawę w integrowanym i ekologicznym systemie uprawy
roślin
Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała,
Wiesław Koziara, Karolina Ratajczak
Plonowanie rzepaku ozimego uprawianego po przedplonach strączkowych
Krzysztof Domaradzki, Marek Badowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski,
Anna Stochmal
Chemiczne zwalczanie chwastów inwazyjnych na gruntach odłogowanych na przykładzie
gatunków z rodzaju Fallopia i Solidago
Irena Suwara, Wojciech Stępień, Katarzyna Pruska, Anna Tymińska
Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania na zachwaszczenie i plonowanie pszenżyta
ozimego
Alina Stachurska-Swakoń, Helena Trzcińska-Tacik, Joanna Puła, Wacław Bartoszek,
Beata Barabasz-Krasny, Anna Smołka
Plastyczność fenotypowa chwastów w odpowiedzi na zagęszczenie roślin uprawnych
Joanna Puła, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń, Anna Sołtys-Lelek
Allelopatyczny wpływ wodnych ekstraktów z gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media L.) na
kiełkowanie i rozwój siewek różnych odmian kukurydzy (Zea mays L.)
Renata Kieloch
Wpływ biostymulatora Kelpak SL na pszenicę ozimą w aspekcie chemicznej ochrony przed
chwastami
Sebastian W. Przemieniecki, Tomasz P. Kurowski, Krzysztof Krawczyk
Przydatność wyselekcjonowanych szczepów bakterii w ochronie i wspomaganiu rozwoju roślin
uprawnych
Dyskusja
13.00-14.00
14.00- 14.30
14.30-14.50
14.50-15.05
15.05-15.20
15.20-15.25
15.25-15.30
15.30-15.35
15.35-15.40
15.40-15.45
15.45-15.50
15.50-15.55
15.55-16.00
16.00-16.05
16.05-16.10
16.10-16.15
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00
19.00-23.00
7:00-8:45
9.00-9.20
Obiad
Sesja posterowa
II BLOK TEMATYCZNY
Produkcja roślinna a stan środowiska
Ľuboš Vozár, Peter Kovár, Petra Verešová, Ján Jančovič, Peter Hric
Wpływ produkcji roślinnej na środowisko - nowe wyzwanie
Impact of crop production on the environment - new challenge
Grażyna Harasimowicz-Hermann
Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania wydajności i jakości plonów wybranych roślin
rolniczych
Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Janusz Smagacz
Ocena aktywności biologicznej gleb w trzech systemach uprawy roli (opracowanie systemu
uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego)
Stanisław Lenart, Wojciech Stępień, Aneta Perzanowska
Wpływ wieloletniego nawożenia i zmianowania roślin oraz siewu bezpośredniego na zawartość
w glebie węgla organicznego oraz właściwości fizyczne gleby w trzech najstarszych
doświadczeniach polowych w Polsce
Ewa Tendziagolska, Piotr Sobkowicz, Roman Wacławowicz
Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby pod wpływem wsiewek
międzyplonowych zastosowanych w ekologicznej uprawie żyta
Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
Niedobory i nadmiary opadów w okresie wegetacji wybranych roślin uprawnych na przykładzie
województwa opolskiego (1981-2010)
Grzegorz Sobczyński, Magdalena Wijata, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski, Jan
Rozbicki
Uwarunkowanie plonu ziarna pszenicy jarej przez składowe plonu w różnych warunkach
środowiskowych
Magdalena Wijata, Grzegorz Sobczyński, Marcin Studnicki, Stanisław Samborski, Dariusz
Gozdowski, Jan Rozbicki
Wpływ warunków środowiskowych oraz przebiegu pogody na plonowanie i cechy jakościowe
ziarna pszenicy jarej
Roman Wacławowicz, Danuta Parylak, Ewa Tendziagolska, Wiesław Wojciechowski
Zmiany właściwości siedliskowych pod wpływem zróżnicowanych sposobów polowego
zagospodarowania liści buraka cukrowego
Piotr Sobkowicz, Ewa Tendziagolska, Agnieszka Lejman
Wydajność wieloskładnikowych mieszanek zbóż jarych
Agnieszka Lejman, Piotr Sobkowicz
Wpływ bronowania pielęgnacyjnego na plonowanie mieszanki jęczmienia jarego z grochem
siewnym
Katarzyna Pużyńska, Stanisław Pużyński
Plonowanie mieszanki zbożowo straczkowej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym
Mariola Staniak
Wpływ stresu suszy na plonowanie i parametry wymiany gazowej Festulolium barunii (K.
Richt.) A. Camus uprawianego w siewie czystym i w mieszance z Medicago sativa ssp. media
(M x varia) Martyn
Anna Jama-Rodzeńska, Władysław Nowak, Józef Sowiński
Wpływ przemysłowych osadów ściekowych na plon biomasy i zawartość niektórych metali
ciężkich w wybranych klonach wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)
Jacek Hołaj
Koszty amortyzacji środków produkcji w uprawie chmielu
Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
Sesja posterowa, kawa i herbata
Dyskusja
Czas wolny
Uroczysta kolacja
18.09.2015 Piątek
Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
III BLOK TEMATYCZNY
Czynniki agrotechniczne a plonowanie,
jakość płodów rolnych i bezpieczeństwo żywności
Hamouz Karel, Jaromir Lachman
9.20-9.35
9.35-9.50
9.50-9.55
9.55-10.00
10.00-10.05
10.05-10.10
10.10-10.15
10.15-10.20
10.20-10.25
10.25-10.30
10.30-10.35
10.35-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.35
11.35-11.50
11.50-11.55
11.55-12.00
12.00-12.05
12.05-12.10
12.10-12.15
12.15-12.20
12.20-12.25
12.25-12.30
Sytuacja i tendencje w uprawie ziemniaków w Republice Czeskiej
Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic
Janusz Prusiński
Ozime strączkowe?
Kazimierz Pyziak, Władysław Kościelniak, Bogdan Kulig, Edward S. Gacek, Andrzej
Oleksy
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie soi
Marcin Markowicz, Artur Gramatyka, Bogdan Kulig
Wpływ gęstości siewu na plonowanie soi w Top Farms Głubczyce
Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
Wpływ dokarmiania dolistnego na plon i skład chemiczny nasion soi
Franciszek Borówczak, Karolina Lenartowicz, Katarzyna Rębarz
Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na masę korzeni i brodawek
grochu siewnego
Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała,
Hanna Sulewska, Rafał Sobieszczański
Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych
Stanisław Grześ, Franciszek Borówczak, Wojciech Pełczyński
Wpływ deszczowania, sposobu uprawy i nawożenia azotem na plonowanie buraków cukrowych
Urszula Prośba-Białczyk, Małgorzata Wilkosz
Wpływ stymulacji nasion i dolistnego nawożenia mikroelementami na zmiany składu
chemicznego oraz produkcyjność buraka cukrowego
Wiesław Wojciechowski, Janina Zawieja
Znaczenie międzyplonów ścierniskowych uprawianych zgodnie z wymaganiami programu
rolnośrodowiskowego na plonowanie jakościowej pszenicy jarej
Renata Tobiasz-Salach, Robert Warchoł, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek
Reakcja owsa na dokarmianie dolistne
Adam Radkowski, Iwona Radkowska
Ocena efektywności zastosowania krzemu w uprawie nasiennej tymotki łąkowej (Phleum
pratense L.)
Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
Przerwa (kawa, herbata) – sesja posterowa
Vladimír Pačuta
Uprawy i nowe wyniki badań naukowych buraka cukrowego w Republice Słowackiej
Crop production and new scientific results in sugar beet in the Slovak Republic
Mariusz Kucharski, Jerzy Sadowski
Ocena zanieczyszczenia produktów roślinnych pozostałościami herbicydów na tle zmian
prawnych dotyczących środków ochrony roślin
Edward S. Gacek
Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie
Grażyna Podolska, Edyta Boguszewska
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz w zależności od intensywności
technologii produkcji
Alina Syp, Magdalena Borzecka-Walker, Dariusz Osuch
Efektywność produkcji pszenicy ozimej w wybranych gospodarstwach rolnych z Regionu
Wielkopolska i Śląsk
Ewa Szpunar-Krok, Piotr Kubit, Dorota Bobrecka-Jamro, Jan Buczek
Wpływ sposobu i technologii produkcji na skład chemiczny nasion lędźwianu siewnego
Magdalena Borowska, Ewa Kaszkowiak, Janusz Prusiński
Wpływ sposobu siewu i obsady roślin na produkcyjne efekty uprawy tradycyjnej odmiany łubinu
białego
Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała,
Wiesław Koziara, Jagoda Strzelińska
Wpływ sposobu siewu na plonowanie dwóch odmian łubinu żółtego
Agnieszka Ostrowska, Michał Dziurka, Agnieszka Klimek-Kopyra
Wpływ zwiększonego nawożenia fosforowego na wartość żywieniową grochu siewnego z
przeznaczeniem na paszę zieloną
Anna Wondołowska-Grabowska, Elżbieta Skrzyńska, Marcin Kozak
Skład kwasów tłuszczowych olejów roślinnych
Ewa Matyjaszczyk
Zasady prawne i praktyka stosowania mikroorganizmów w ochronie roślin
12.30-12.35
12.35-12.40
12.40-12.45
12.45-13.00
13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-14.55
14.55-15.00
15.00-15.05
15.05-15.10
15.10-15.15
15.15-15.20
15.20-15.25
15:25-15:45
15.45-16.00
16.00-16.40
16.40-18.00
18.00-19.00
19.00-22.00
w Polsce i Unii Europejskiej
Janusz Czaban, Alicja Sułek, Barbara Wróblewska
Wpływ czynników agrotechnicznych na kolonizację wnętrza ziarniaków pszenicy przez grzyby z
rodzaju Fusarium
Kazimierz Klima, Andrzej Lepiarczyk
Wpływ zbioru kombajnowego na osypywanie ziarna zbóż jarych
Prezentacje firm nasiennych, hodowlanych, agrochemicznych
Dyskusja
Obiad
IV BLOK TEMATYCZNY
Zaawansowane technologie produkcji roślinnej,
modelowanie w produkcji roślinnej z uwzględnieniem zmian klimatycznych
Marcin Kozak
Prognozowane reakcje roślin upraw polowych na zmiany klimatu w Polsce
Stanisław Samborski
Stosowanie zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej z użyciem aktywnych czujników
optycznych – możliwości i ograniczenia
Zuzanna Jarosz, Antoni Faber
Możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw z uwzględnieniem
pośrednich zmian użytkowania gruntów
Tamara Jadczyszyn, Piotr Ochal
Wpływ nowej technologii uprawy i nawożenia na plonowanie kukurydzy
Elżbieta Leszczyńska, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Michał Stępień, Jan Rozbicki
Ocena efektywności nawożenia pszenicy ozimej zmienną dawką azotu z wykorzystaniem
aktywnego czujnika optycznego
Jerzy Kopiński
Określenie kryterium optimum sald bilansu azotu brutto na poziomie NUTS-0, NUTS-2
Krzysztof Gęsiński, Bożena Barczak
Ocena możliwości suplementacji ziarna zbóż z wykorzystaniem wybranych gatunków
pseudozbóż
Joanna Groszyk, Stanisław Samborski, Dariusz Gozdowski, Elżbieta Leszczyńska, Jan Rozbicki
Pomiar wartości SPAD jako wskaźnik zawartości w liściach pszenicy ozimej azotu i siarki
Hanna Gołębiowska
Możliwości wykorzystania bromoksynilu w ochronie kukurydzy przed uciążliwymi chwastami
segetalnymi
Przerwa (kawa, herbata)
Podsumowanie sesji posterowej i rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster w każdej
sesji
Panel podsumowujący konferencję
Przejazd do hotelu (czas wolny, powrót na kolację i na część kulturalną)
Kolacja
Atrakcja artystyczna (spektakl w teatrze lub koncert - Centrum)
19.09.2015 Sobota
I WARIANT- Kraków Muzeum Podziemne, Wawel
6.00-8.00
8.30-9.00
9.20-11.30
11.30-12.00
12.00-14.00
14:00-15:00
Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
6.00-6.45
6.45-7.50
7.50-11.00
11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-14.00
14.00-15.00
Śniadanie (w miejscu zakwaterowania)
Przejazd do Wieliczki
Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
Przejazd do centrum miasta (Krakowski Rynek)
Zwiedzanie muzeum w podziemiach rynku[nbsp]
Kawa na mieście
Spacer Drogą Królewską na Wawel, zwiedzanie Katedry, Skarbca, itp.
Obiad i zakończenie VI Konferencji PTA
II WARIANT- Wieliczka
Kawa w Wieliczce
Powrót do Krakowa
Wawel, zwiedzanie Katedry, Skarbca, itp.
Obiad i zakończenie VI Konferencji PTA
W szczegółowym programie konferencji imię i nazwisko osoby referującej (prelegenta) zostało
podkreślone.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo drobnych zmian w programie wynikających z przyczyn od
nich niezależnych (losowych).

Podobne dokumenty