więcej

Transkrypt

więcej
ORTOGRAFICZNA CORRIDA
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie zaprasza do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM KLAS TRZECICH „ORTOGRAFICZNA CORRIDA WALKA Z BŁĘDAMI”
REGULAMIN KONKURSU
I.
ORGANIZATOR
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
35-311 RZESZÓW
ul. Podwisłocze 14
tel. 17/748 24 00, fax 748 24 06
II. PROWADZĄCY
mgr Teresa Piątek
mgr Agnieszka Świtalska
mgr Jolanta Kata
mgr Bogusława Buda
III. CELE KONKURSU
- Rozbudzanie zainteresowania ortografią.
- Uaktywnienie uczniów uzdolnionych oraz stworzenie im możliwości zaprezentowania
się.
- Rozwijanie zdolności indywidualnych.
- Wymiana pomysłów i doświadczeo w zakresie kształcenia poprawnej pisowni.
- Przygotowanie do uczestnictwa w konkursach.
IV. TERMIN PISEMNEGO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
30.04.2010
V. TERMIN KONKURSU
18. 05. 2010 r. godzina 09.00
VI. TERMIN ROZDANIA DYPLOMÓW
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o szczegółowym terminie.
VII. SKŁAD JURY
mgr Anna Pasek-Depa – przewodnicząca
mgr Teresa Piątek
mgr Agnieszka Świtalska
mgr Jolanta Kata
mgr Bogusława Buda
VIII. WARUNKI KONKURSU
ORTOGRAFICZNA CORRIDA
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie
- W konkursie biorą udział uczniowie klas III szkół podstawowych
miasta Rzeszowa.
- Uczestnicy konkursu zostają wyłonieni drogą eliminacji szkolnych.
- Szkoły zgłaszają po 3 kandydatów.
- Czas trwania konkursu - 60 minut.
- Uczniowie rozwiązują test ortograficzny.
- Ocenie podlegad będzie umiejętnośd zastosowania reguł ortograficznych.
IX. KRYTERIA OCENY
1. ARCYMISTRZ ORTOGRAFII - praca nienaganna ortograficznie i estetycznie.
2. MISTRZ ORTOGRAFII - praca poprawna ortograficznie ( dopuszcza się poprawę
przez skreślenie).
3. WICEMISTRZ ORTOGRAFII - praca z jednym błędem ortograficznym lub dwiema
omyłkami lub trzema błędami w znakach interpunkcyjnych.
X.
ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.
Poprawne stosowanie wielkiej litery i znaków interpunkcyjnych.
Pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym oraz w zakooczeniach
- ów, -ówka, - ówna.
Pisownia wyrazów z zakooczeniami - unek, - unka, - un.
Pisownia wyrazów z rz wymiennym, niewymiennym, po spółgłoskach,
pisownia wyjątków.
Pisownia wyrazów z ż.
Pisownia wyrazów z h, ch.
Pisownia przeczenia nie z poznanymi częściami mowy.
XI.
WYNIKI KONKURSU
Wyniki (uczniowie wyróżnieni oraz laureaci) zostaną umieszczone na
internetowej szkoły.
KARTA ZGŁOSZENIA
stronie
ORTOGRAFICZNA CORRIDA
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa nr
……………………………………………………………………………………………..
zgłasza do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM
KLAS TRZECICH „ORTOGRAFICZNA CORRIDA – WALKA Z BŁĘDAMI”
Imię i nazwisko
ucznia
Imię i nazwisko
nauczyciela
miejscowość, data
……………………………………
Zgoda na zamieszczenie
wyników na stronie
internetowej szkoły
(uczniowie wyróżnieni i
laureaci)
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
podpis osoby wysyłającej zgłoszenie
……………………………………….