załącznik nr 2 do uchwały Nr VI(19(2015 ws

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 2 do uchwały Nr VI(19(2015 ws
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VI/19/2015
Rad Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2015 roku
Porozumienie nr …..........................
zawarte w Gdańsku, dnia ….................................. ,
pomiędzy:
Gminą Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69
reprezentowanym przez:
− Jerzego Włudzik – Wójta Gminy Kosakowo
zwanym w dalszej części porozumienia „Gminą”
a
Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z siedzibą przy ul. Okopowa 15,
reprezentowaną przez:
− insp. Czesława Koszykowskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gdańsku
zwaną w dalszej części porozumienia „Komendą”
na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr
287 poz. 1687 z późn. zm.) Strony postanawiają:
§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie środków finansowych przez
Gminę na realizację zadania pn. „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”
§2
Gmina zobowiązują się przekazać Komendzie środki finansowe na cel określony w § 1
niniejszego porozumienia w wysokości 3.840,47 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset
czterdzieści złotych 47/100).
§3
Środki finansowe, o których mowa w § 2 zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji
na rachunek BGK o/Gdańsk o nr 81 1130 1121 0006 5486 9620 0002
w terminie do 31 marca 2015 r.
§4
Przekazane środki finansowe wydatkowane będą przez Komendę zgodnie z
obowiązującymi przepisami, wyłącznie na cel określony w § 1 niniejszego porozumienia.
§5
Komenda zobowiązuje się przedłożyć Gminie sprawozdanie z realizacji zadania, w
terminie do 31.12.2015 r. Środki nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem określonym w § 1 podlegają natychmiastowemu zwrotowi na rachunek
bankowy Gminy, nie później niż do 31.12.2015 roku.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
egzemplarz dla Gminy.
GMINA
KOMENDA
jeden