Regulamin III Powiatowego Konkursu dla szkół gimnazjalnych

Transkrypt

Regulamin III Powiatowego Konkursu dla szkół gimnazjalnych
Regulamin
III Powiatowego Konkursu dla szkół gimnazjalnych
„Słowiańska a amerykańska myśl techniczna”
Patronat honorowy
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Organizator:
Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Struktura konkursu:
Konkurs składa się z dwóch kategorii:
I kategoria: Część plastyczna – praca będąca reklamą wybranego słowiańskiego lub
amerykańskiego wynalazku technicznego
II kategoria: "I śmiech niekiedy może być nauką..." - występy kabaretów szkolnych
I kategoria
Cele konkursu:
1. Przybliżenie i popularyzacja wiedzy z zakresu najważniejszych słowiańskich
i amerykańskich wynalazków technicznych;
2. Poszerzenie komponentu kulturowego obszaru języka nauczanego;
3. Pielęgnowanie u ucznia satysfakcji i poczucia sukcesu z powodu własnych umiejętności;
4. Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innej kultury;
5. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
 Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką ( wydzieranka, kolaż, witraż,
płaskorzeźba, rysunek, itp.) pracy będącej reklamą wybranego słowiańskiego lub
amerykańskiego wynalazku technicznego.
 Chcielibyśmy zachęcić do poszukiwania i odkrywania, gdzie i przez kogo zostały
wynalezione zdobycze cywilizacji, a także przedmioty codziennego użytku.
 Prace wiszące (oprócz płaskorzeźby) powinny być w oprawie.
 Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace.
 Prace niezgodne z regulaminem, zrolowane, uszkodzone podczas transportu nie będą brane
pod uwagę.
 Prace przechodzą na własność organizatorów. Autorzy prac wyrażają zgodę na
eksponowanie ich podczas imprez kulturalnych.
 Każda praca powinna być dokładnie opisana w widocznym miejscu: imię i nazwisko autora,
klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
Każda szkoła może nadesłać trzy prace.
Zasady oceniania:
Oceniając pracę jury będzie brało pod uwagę:
 estetykę wykonania;
 pracochłonność zastosowanej metody
 pomysłowość
 stopień trudności
1
Nagrody:
 Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe dla laureatów.
Jury:
 Jury wybierze trzy prace .
 Przewidziane są wyróżnienia.
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
II kategoria
Warunki uczestnictwa:
Podstawowym
celem
tej
części
konkursu
jest
rozwijanie
uzdolnień
i zainteresowań uczniów, promowanie młodych talentów oraz popularyzowanie
satyrycznych form scenicznych.
Kabarety przedstawiają scenki w języku polskim, mogą wystąpić elementy języka obcego.
W konkursie mogą brać udział soliści lub maksymalnie dwuosobowe zespoły.
Występ kabaretu powinien być związany z tematyką konkursu: „Słowiańska a
amerykańska myśl techniczna”. Tematem mogą być postacie, rzeczy, zjawiska, sytuacje,
zdarzenia itp. związane z wynalazczością, nauką i techniką, a więc to wszystko, co może
zawierać się w tytule konkursu.
Zespoły klasowe mogą zaprezentować dowolne formy satyryczno – kabaretowe (monologi
estradowe, skecze, scenki komiczne, piosenki itp.), mogą to być cowery, jak i scenki
autorskie.
Treść występów nie może przekraczać tzw. granic dobrego smaku.
Dany występ powinien trwać 7 – 10 minut.
Kryteria oceny:
dobór repertuaru, zgodność z tematem;
interpretację;
pomysłowość;
kulturę słowa;
scenografię;
wyraz artystyczny;
wywołanie salwy śmiechu u widzów
Nagrody:
 Przewidziane są cenne nagrody rzeczowe dla laureatów.
Jury:
 Przewidziane są wyróżnienia.
 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
Zgłoszenia konkursowe w II kategorii prosimy przesyłać do 30 listopada 2014r na adres:
[email protected]
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna grupy, dane szkoły i jeśli to
będzie możliwe imiona i nazwiska występujących uczniów, nazwę kabaretu, tytuł utworu.
Wyniki konkursu:
Przegląd kabaretów odbędzie się w ZS nr 1 w Łukowie, podczas przedstawienia wyników konkursu
plastycznego i uroczystego rozdania nagród. Termin planowany jest na koniec lutego 2015r.
Dokładny termin zostanie podany na stronie szkoły.
2
Prace plastyczne prosimy nadsyłać do 16 stycznia 2015r. na adres:
Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Al. Tadeusza Kościuszki 10
21 – 400 Łuków z dopiskiem „KONKURS”.
Prace można przywozić osobiście.
W razie pytań prosimy kontaktować się z Renatą Łozowską – Kopeć drogą mailową:
[email protected]
Osoby odpowiedzialne: Renata Łozowska-Kopeć
Katarzyna Czub
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
3