Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Transkrypt

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń, tel. 056 654 70 68, fax. 056 652 96 19,
[email protected]
DRUK ZGŁOSZENIOWY
Wypełniony druk można dostarczyć osobiście, elektronicznie, przesłać faxem lub przesłać listownie na adres ośrodka.
Rodzaj kursu:.................................................................................................................................
Imię/imiona i nazwisko uczestnika:.........................................................................................
Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................
Adres zamieszkania:......................................................................................................................
Telefon/e-mail:................................................................................................................................
Wykształcenie: ..............................................................................................................................
Nazwa firmy kierującej uczestnika: .............................................................................................
Adres zakładu: ................................................................................................................................
NIP zakładu: ...................................................................................................................................
Telefon/fax/e-mail: ..........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w druku zgłoszeniowym na potrzeby
przystąpienia do szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2002r.
Nr 101, poz. 926, z póź. zm.)
..............................................
Miejscowość i data wypełnienia
..................................................
Czytelny podpis

Podobne dokumenty