ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE DO 30 000

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE DO 30 000
Szczecin, dnia 14 lutego 2017 r.
OKRĘGOWY URZĄD MIAR
W SZCZECINIE
Znak sprawy: WA.222.2.2017
W Znak pisma : WA.1039.2017.JP
A
…
…
…
/
1
ZAPYTANIE OFERTOWE
0
NA ROBOTY BUDOWLANE DO 30 000 EURO
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej do dnia
1 marca 2017 r. na wykonanie robót budowlanych:

polegających na remoncie toalet w budynku Obwodowego Urzędu Miar w Zielonej
Górze przy ul. Dekoracyjnej 4.
Dokładny zakres prac został określony w kosztorysie ślepym, który stanowi załącznik do
zapytania ofertowego. Załącznik znajduje się również na stronie internetowej urzędu pod adresem:
http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/oum/szczecin, zakładka: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro.
W ofercie należy przedstawić koszt remontu, podając cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć lub przesłać w zamkniętych podwójnych kopertach, zgodnie z podanym
niżej miejscem składania ofert. Koperty winny zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Wymagania:
 okres rękojmi – 60 miesięcy,
 termin wykonania – do dnia 31 maja 2017 r.
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia
stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, dotyczącego „klauzuli społecznej” tj.:
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę na
cały etat minimum 1 osobę wykonującą czynności związane z realizacją zamówienia,
na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94, z późn.
zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
1
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub
przez pracodawcę w trakcie okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje
się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia
ustania zatrudnienia, inną osobę.
Wykonawca w terminie 7 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu
umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o zatrudnionych, o
których mowa powyżej.
Kryteria wyboru ofert:
 kryterium 1: cena ofertowa (cena brutto oferty) – o wadze 90 %,
 kryterium 2: okres gwarancji – o wadze 10 %.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% wagi oceny = 1 punkt.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
Kryterium 1
K(1) = (Cn : Cb) x 90 pkt
gdzie: Cn – zaoferowana najniższa cena, Cb – cena z badanej oferty
Kryterium 2
W zależności od zadeklarowanego okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy na przedmiot zamówienia,
przyznana zostanie następująca liczba punktów:
- 60 miesięcy gwarancji : K(2) = 0 pkt
- 72 miesiące gwarancji : K(2) = 5 pkt
- 80 miesięcy gwarancji : K(2) = 10 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = K(1) + K(2).
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego, ofert dodatkowych.
2
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Miejsce składania ofert: Obwodowy Urząd Miar w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 4,
65 -772 Zielona Góra.
2. Termin składania ofert: 1 marca 2017 r. do godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert: 1 marca 2017 r., godz. 10:30, Obwodowy Urząd Miar w Zielonej Górze,
ul. Dekoracyjna 4, 65 -772 Zielona Góra.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawarty w
ofertach. Okres gwarancji na wykonanie ww. robót budowlanych nie może być krótszy niż 60
miesięcy.
W celu dokonania wizji lokalnej miejsca robót prosimy o kontakt z Panem Bogusławem
Barczykiem – Naczelnikiem Obwodowego Urzędu Miar w Zielonej Górze tel.: 68-326-66-78 lub
Naczelnikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego OUM Szczecin Panią Justyną Piecuch, tel.:
91-43-47-566 wew.19.
DYREKTOR
mgr inż. Stanisław Lipski
3