Protokół odbioru wykonanej usługi

Transkrypt

Protokół odbioru wykonanej usługi
Załącznik nr 1 do UMOWY
Wzór formularza
Legnica, dnia…………………………..
„Protokół odbioru wykonanej usługi z zakresu wycinki zadrzewienia na działce 6/9 (Obręb HUTA
Miasto Legnica).
1. Nazwa zadania
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zamawiający
……………………………………
3. Wykonawca
……………………………..
4. Skład Komisji odbioru wykonanych prac:
- po stronie Zamawiającego
1. ……………………………………………………
2. ………………………………………………….
- po stronie Wykonawcy
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
5. Strony stwierdzają, że zadanie zostało wykonane zgodnie/niezgodnie z umową zawartą
między Zamawiającym i Wykonawcą nr ……………………….. z dnia ………………………………………….
6. Uwagi/zastrzeżenia dotyczące przedmiotu odbioru.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Protokół podpisano:
- po stronie Zamawiającego:
1. ……………………………………………………
2. ………………………………………………….
- po stronie Wykonawcy:
Miejscowośd, data ……………………
1. ……………………………………………………
2. ………………………………………………….

Podobne dokumenty