Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania

Komentarze

Transkrypt

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania
Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL
Tytuł Projektu
„LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik”
WND-POKL.08.01.01-24-175/10
Beneficjent
IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel
Dane teleadresowe biura projektu
ul. K.K.Wielkiego 59, 32-300 Olkusz
Tel. 604 797 057/ Fax. 032 643 23 13
[email protected]
Osoba do kontaktu: Tatiana Redel
Okres realizacji projektu
01/06/2011– 31/05/2013
Opis projektu
Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracujących
(144K,96M) z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do potrzeb regionalnej
gospodarki. Projekt jest skierowany do pracujących mieszkańców pow. zawierciańskiego., gdzie przeważają
obszary wiejskie i niewielkie miasta, i jest to obszar przechodzący przekształcenia strukturalne typowe dla
segmentu przemysł. skutkujące redukcją miejsc pracy i niedopasowaniem kwalif. osób do rynku pracy
Rekrutacja będzie prowadzona osobno dla K i M. W przypadku większej ilości kandydatów pierwszeństwo
mają osoby z największą liczbą pkt za kryteria dodatkowe (wykształcenie .max średnie; gorsza znajomość
j.ang). Przy równej ilości punktów decyduje wynik testu rekrutacyjnego z j.ang.a gdyby był identyczny –
kolejność zgłoszeń. Projekt dotyczy os. dorosłych (powyżej 18.roku życia oraz z wyłączeniem os. fizycznych
prowadzących dział. gosp.) uczest. w szk. i kursach poza godz. pracy.
Formy wsparcia:
1.
2.
3.
4.
Warsztaty psychologiczne komunikacji interpersonalnej;
Kursy językowe (Tematyka sprofilowana na języku biznesowym pod kątem egzaminu TOEIC);
Kursy komputerowe;
Kursy szybkiego czytania + mnemotechnika;
Tytuł Projektu
„BULATS - Twój paszport w lepszą przyszłość”
WND-POKL.08.01.01-24-311/10
Beneficjent
OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Zwycięstwa 34/4, 44-100 Gliwice,
Tel/fax. 032 231 16 01
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds
Okres realizacji projektu
01/08/2011 – 31/07/2013
Opis projektu
Celem głównym jest podniesienie znajomości j. ang. wśród grupy 300 dorosłych K i M zatrudnionych w woj.
śląskim i uzyskanie przez nich formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności w postaci Raportu BULATS
(międzynarodowe zaświadczenie poziomu znajomości języka angielskiego w środowisku pracy).Biorąc pod
uwagę rozkład procentowy zatrudnienia wśród K i M, projekt stawia sobie za cel proporcjonalne wsparcie
dyskryminowanej w tym obszarze grupy tj. kobiet poprzez skierowanie kursu do 168 kobiet (56% ogółu) i 132
mężczyzn (44%).
Wsparciem objętych zostanie 300 dorosłych (powyżej 18 r.ż.), pracujących kobiet (168) i mężczyzn (132)
zamieszkałych i/lub pracujących w regionie śląskim, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy będą
zainteresowani nabyciem/podwyższeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości j.ang. (poprzez
uczestnictwo w kursie) i uzyskaniem Raportu BULATS, który je potwierdzi.
Pierwszą fazę rekrutacji stanowić będzie kampania reklamowa z wykorzystaniem różnych kanałów (regionalna
prasa i radio, baner, ulotki, broszury, plakaty), aby dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnych jego
uczestników. Kolejnym krokiem będzie etap składania zgłoszeń do uczestnictwa (osobiście lub on-line) w biurze
projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie
elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną poddani
wstępnemu testowi kompetencji językowych. Zebrane w ten sposób dane, zostaną przetworzone a na podstawie
wyników tej analizy stworzone zostaną grupy językowe. Zostanie opracowany plan zajęć, pozwalający
poszczególnym osobom brać udział w kursie bez uszczerbku dla życia prywatnego. Uczestnicy projektu
podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie.
Formy wsparcia:
- szkolenie z języka angielskiego
Tytuł Projektu
„Zawód spawacz-w zasięgu Twoich możliwości”
WND-POKL.08.01.01-24-362/10
Beneficjent
Przedsiębiorstwo Usługowe Harispal
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Braci Mieroszewskich 122 B, 41-219 Sosnowiec
Tel./fax 032 294 80 60
e-mail: [email protected]
osoba do kontaktów: Paulina Szilistowska
Okres realizacji projektu
01/08/2011 – 30/06/2013
Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracujących osób
dorosłych (w tym co najmniej 5 kobiet, 24 osób niepełnosprawnych) do potrzeb regionalnej gospodarki przez
przeprowadzenie szkoleń skierowanych do 240 osób z miast: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem uprawnień spawacza do czerwca 2013 r. Projekt zakłada
10% udziału osób pow. 45 roku życia oraz 100% osób z wykształceniem co najwyżej średnim.
Głównym narzędziem rekrutacji będzie formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze projektu w Sosnowcu oraz
do pobrania ze strony WWW projektu.
Opis projektu
Formy wsparcia :
1. Szkolenie 3-modułowe TIG (141)
2. Szkolenie 2-modułowe MAG(135)
3. Szkolenie 2-modułowe ELEKTRODA(111)
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w Sosnowcu, w godzinach
popołudniowych i weekendy.
Tytuł Projektu
„Nowe kwalifikacje – Twoja kariera. II edycja.”
WND-POKL.08.01.01-24-312/10
Beneficjent
Fundacja Domena Rozwoju
ul. Zygmunta Starego 13 IIp. pokój 25, Gliwice
tel.: 532-695-199, 532-695-188
[email protected]
osoba do kontaktów: Joanna Klik
Dane teleadresowe biura projektu
01/09/2011 – 31/08/2013
Okres realizacji projektu
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 230 pracujących osób dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych jęz.
Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Nabór do projektu będzie
prowadzony w biurze projektu. Każda osoba deklarująca chęć przystąpienia do projektu będzie zobowiązana do
wypełnienia deklaracji uczestnictwa zawierającej informacje dot. wybranych form wsparcia, oraz niezbędne dane
osobowe. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwsze 4 miesiące trwania projektu, do momentu zakładanej
liczby UP. O udziale w projekcie zadecyduje spełnienie wymogów formalnych i kolejność zgłoszeń. W celu
prawidłowego przyporządkowania UP do grupy językowej przeprowadzony zostanie pomiar umiejętności i
wiedzy UP przed rozpoczęciem szkoleń przy pomocy testu wstępnego oraz ankiety
Formy wsparcia:
- szkolenia językowe
- szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.
Tytuł Projektu
„Nowoczesny specjalista ds. finansów w woj. śląskim”
WND-POKL.08.01.01-24-407/10
Beneficjent
Collect Consulting S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
tel. 501 406 096
fax. 32 203 20 53 w.25
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Monika Bezak
Okres realizacji projektu
01/09/2011 – 31/08/2013
Opis projektu
Cel ogólny projektu
Podniesienie wiedzy i kompetencji 225 pracownic i pracowników przedsiębiorstw o wykształceniu wyższym
ekonomicznym lub finansowym, w tym w szczególności CFO z zakresu zarządzania finansami z
wykorzystaniem modelu intermentoringu w okresie 24 mies. na terenie woj. śląskiego.
Uczestnicy projektu - 225 dorosłych osób pracujących na terenie woj. śląskiego na stanowiskach ds. finansów,
bankowości, w tym analityków finansowych, doradców, księgowych, a w szczególności Dyrektorów
Finansowych firm, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. BO= 113 K i 112 M, w tym
146 osób 45+ (65%). Do projektu zaproszenie 50,22%K, by ułatwić im dostęp do szkoleń, gdyż K rzadziej
pełnią funkcje CFO.(szansa przełamania stereotypów)
Realizacja 3 edycji cyklu szkoleń. [XI 2011 – IV 2012; V 2012 – XII 2012; XII 2012 – VI 2013]
Każda edycja obejmuje:
a) ZARZĄDZANIE FINANSAMI: cykl 12 szkoleń dla 75 BO [5 grup 15 os.] z zakresu finansowo –
ekonomicznego oraz zarządzania: czas trwania: 6 m. spotkania co drugą sobotę w miesiącu na cały dz.
szkol. (8 h + 2 przerwy)
Szkolenia: 1 dz.szkol.=8 h + 2 przerwy; w tym ćwiczenia przy komputerze, zajęcia warsztatowe
1.
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
2.
Klasyczna analiza finansowa
3.
Benchmarking strategiczny
4.
Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe
5.
Zarządzanie strategiczne
6.
Rachunkowość zarządcza
7.
Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia / komputer
8.
Budżetowanie - ćwiczenia / komputer
9.
Planowanie finansowe - ćwiczenia / komputer
10.
Plan kont
11.
Analiza inwestycji
12.
Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka
b) Do wyboru dla każdego BO 1 z 3 serii szkoleń:
- FINANSE PO ANGIELSKU: 24 BO zajęcia językowe [zakończone egzam.-certyfikat ICFE Financial
English] – 2 semestry - 6 m.; 2xw tygodniu popołudniu: 1,5 h; 4 g. 6 os.
dla 3 edycji: sesje egzam. V2012, XI2012, V2013/opłata egzam. dla min. 36 BO]
Chętni zostaną wybrani na podstawie testu oceniającego poziom zaawansowania – wybór BO o najwyższych
kompetencjach językowych, by wzbogacić swoją znajomość języka o język branżowy.
- MS EXCEL W CONTROLLINGU - 32 BO - zajęcia przy komp.; 3 m. – 1x tygodniu popołudniu 1,5 h; 4 g. 8
os.; pierwszeństwo na liście dla osób 45+; min. 35% miejsc w każdej grupie zarezerwowane dla osób
młodszych – w celu wdrażania intementoringu,
- CONTROLLING A ZARZĄDZANIE - 19 BO, zastosowanie oprogramowania controllingu do zarządzania
przedsiębiorstwem - zajęcia przy komp.; 3 m. – 1xw tygodniu popołudniu 1,5 h; 2grupy: 10 i 9 os. 45+ j.w.
c) KOBIETA KONTRA MĘŻCZYZNA - warsztaty dla 225 BO integrujące środowisko i skupione na obalaniu
stereotypu K na stanowisku CFO; 1 dz.szkol. 8h; 5 grup*3edycje
d) Trening asertywności - dla 113 K, prowadzony przez psychologa; 1 dz.szkol. 8 h; 9 grup
Na potrzeby szkoleń opracowane zostaną „uszyte na miarę” materiały szkoleniowe. Każdy BO skorzysta z a)
b) c); a 113 K z d)
Cykle szkoleń zakończone wydaniem zaświadczenia (wymóg: 80% frekwencji + egzamin końcowy). Szkolenia
odbywać się będą w wynajętych odpowiednich salach w Katowicach (dostęp do stanowisk komput.) Do każdej
z 3 sesji egzaminu ICFE przystąpi po 12 os.
Tytuł Projektu
„Kompetencje dla Bytomian”
WND-POKL.08.01.01-24-501/10
Beneficjent
EMITER PR Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Drzymały 9/6, 40-059 Katowice
tel: (032) 607 11 38
[email protected]
osoba do kontaktów: Beata Kinczyk
Okres realizacji projektu
01/09/2011 – 31/08/2013
Projekt skierowany jest do 500 pracujących osób dorosłych, mieszkańców Bytomia, z deficytami w
zakresie kwalifikacji językowych, informatycznych i kompetencji osobistych, którzy z własnej inicjatywy
chcą podnieść powyższe kwalifikacje. Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej
45 r. ż. Oraz o co najwyżej średnim wykształceniu.
Opis projektu
Formy wsparcia:
- szkolenia językowe
- szkolenia komputerowe oraz interpersonalne.
Tytuł Projektu
„Zdobądź zawód z przyszłością – audytora energetycznego”
WND-POKL.08.01.01-24-325/10
Beneficjent
Główny Instytut Górnictwa
Dane teleadresowe biura projektu
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
tel. 32 258 16 31-9
fax. 32 259 65 33
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Zielińska
Okres realizacji projektu
01/10/2011 – 30/09/2013
Opis projektu
Grupa doc. składać się ma z 160 uczestników projektu: 96 M i 64 K
Proj. skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem
nowych i podwyższeniem kwalifikacji (w tym osób wykonujących pracę na podstawie um. cywilno- praw).UP
to osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śl. i/lub os. pracujące na terenie woj. śl. z wyższym
wykształceniem, które ukończyły co najmniej studia mgr. i posiadane wykszt. z Ustawy nie uprawnia ich do
wykonywania zadań Audytora energet. i które po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym kursu i
uzyskaniu pełnej informacji na temat technicznego charakt. kursu podejmą decyzję o uczestnictwie w proj.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie w Regionie Śląska do dnia 30.09.2013 liczby osób posiadających
umiejętności i uprawn. audytorów energetycznych (o 160 osób w tym 96 M i 64 K).
Rekrutacja przeprowadzona zostanie w dn.: 15.11.2011-15.04.2013 w siedzibie GIG w K-cach w godz. pracy
(8.00 – 15.00) jak i w godz. popoł. (do 18,00 w dni rob.) w specjalnie na ten cel otwartym sekretariacie
projektu (dyżury w sekr. pełnić będą opiekunowie grup). Spotkania rekrutacyjne poprowadzą kier. lub asystent
proj. z opiekunami grup oraz konsultant merytoryczny (obowiązki w pkt 3.5).
O wyborze grupy docelowej decyduje: płeć (zapewnienie proporcji K i M), kolejność zgłoszeń, spełnienie
wymogów niezbędnych do przystąpienia do egz. państw., chęć podniesienia własnej wiedzy UP.
Rekrutacja będzie etapowa:
I. Kampania promocyjna (zgodnie z opisem działania 1)
II. Spotkania potencjalnych UP w siedzibie GIG i utworzenie listy wstępnej UP
III. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - analiza dokumentów rekrut.,(w składzie: kier. komisji, psycholog,
konsult. meryt., członek) Powstanie listy podstawowej oraz listy rezerw. uczestników proj. (na liście rezerw.
20 osób -12M i 8 K)
IV. Nabory uzupełniające w trakcie proj. (w/g tego samego schematu) przeprowadzane na wypadek
konieczności uzupełnienia grupy UP (w kolejnym roku trwania proj.).
Nabór ma charakter otwarty. Spotkania i zajęcia odbywały się będą poza miejscem pracy UP, w siedzibie GIG
w K-cach poza godz. pracy (po 15,00 w dni robocze oraz 9,00 - 17,00 w soboty). Podstawowe narzędzia
rekrut. to: kwestionariusz, rozmowa kwalifik., ankieta uczestnictwa w proj.
Formy wsparcia:
- kurs na audytora energetycznego.
Tytuł Projektu
„Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i
małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego”
WND-POKL.08.01.01-24-050/11
Beneficjent
ALTKOM Akademia S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
tel. 22 460 89 57
fax. 22 460 99 90
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz
Okres realizacji projektu
01/01/2012 – 30/06/2013
CEL GŁÓWNY: Wzmocnienie pozycji rynkowej 80 śląskich MMP poprzez podniesienie kwalifikacji 117
pracowników tych firm– do końca VI’13
Grupa docelowa (GD) projektu to mikro i mali przedsiębiorcy oraz ich pracownicy –z obszaru woj. śląskiego
(pracują lub zamieszkują zgodnie z KC na terenie woj. śląskiego / posiadają jedn. org. na terenie woj. śląskiego)
prowadzący dział. w obszarze specjalizacji technol. wskazanej na Liście kierunków rozwoju technol. woj.
śląskiego do roku 2020
Opis projektu
Rekrutacja –otwarta. Promocja -przez stronę www projektu,portale branżowe oraz bezpośrednią akcję
telemarketingową (wysyłka e-maili i listów do śląskich MMP,infolinia,kontakt telef.),plakaty i ulotki. Z
doświadczenia Wnioskodawcy wynika, że taka promocja jest najbardziej efektywna. Materiały promocyjne
opracowane zgodnie z polityką równościową (m.in.język wrażliwy na płeć).
Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne będą na stronie www i w biurze projektu. Rekrutacja
ciągła – od 2 m-ca realizacji projektu do uruchomienia ostatnich grup)-odpowiada za nią Specjalista ds.meryt.
Kryteria:
-formalne :kompletność dokumentów
-dostępu: przynależności do GD(zgodnie z opisem powyżej) oraz dodatkowo posiadanie wiedzy na poziomie co
najmniej bazowym (min. 60%pkt w teście kompetencji-dla efektywności szkoleń)
-kobiety:15%
-pierwszeństwa: pracownicy MMP, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach projektów
dział.8.1.1(poszerzenie zasięgu działania)
-pomocnicze: kolejność zgłoszeń
Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równości szans. Na bazie powyższych kryteriów powstanie lista
rekrutacyjna. Osoby niezakwalifikowane z uwagi na limit miejsc utworzą listę rezerwową, uruchamianą na
wypadek rezygnacji.
Formy wsparcia:
Łącznie 130os.(19K).Zajęcia komputerowe. Każda osoba wybierze 1 lub 2 ścieżki szkol. Każda ścieżka kończy
się egz. akredytowanym
1. ścieżka „Certyfikowany profesjonalista UML”,3gr. x 1 os.;
obejmie następujące szkolenia:
a .Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2–40h
b. Warsztaty przygotowujący do egzaminu–24h
Egzamin na certyfikat: OMG Certified UML Professional Fund.
2. ścieżka "Certyfikowany Programista Sun Java" (3gr.x 8os.):
a. Programowanie w Języku Java-40h
b. Warsztat przygotowujący do egzaminu
Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java.
3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych” (3gr.x8os.):
a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h
b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h
b. Warsztat przygotowujący do egzaminu
Egz. na certyf. Sun Cert. Programmer for Java.
3. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Bazodanowych” (3gr.x8os.):
a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h
b. Microsoft Visual Studio 2010:Programowanie dostępu do baz danych-40h
c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h
Egz. na cert.:MCTS: .NET Framework 4,Data Access.
4. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Web” (3gr.x 8os.):
a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h
b. MS Visual Studio 2010:Wprowadzenie do programowania aplikacji Web-40h
c. MS Visual Studio 2010:Programowanie aplikacji Web-40h
d. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h
Egz. na cert. MCTS: .NET Framework 4, Web.Appl.
5. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Windows” (3gr. x8os.):
a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h
b. Microsoft Visual Studio 2010: Programowanie aplikacji Windows-40h
c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h
Egz. na cert: MCTS: .NET Framework 4, Windows Applications.
6. ścieżka "Certyfikowany Programista Aplikacji Rozproszonych” (3gr.x8os.):
a. MS Visual Studio 2010:Programowanie w C#-40h
b. MS Visual Studio 2010: Programowanie rozwiązań WCF-24h
c. Warsztat przygotowujący do egzaminu-40h
Egz. na cert: MCTS: .NET Framework 2.0 Distributed Applications.
Tytuł Projektu
„Akademia IT”
POKL.08.01.01-24-060/11
Beneficjent
Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Tel. 061 853 36 97
Fax. 061 850 11 44
[email protected]
Osoba do kontaktu: Milena Piasecka
Okres realizacji projektu
01/05/2012 – 31/10/2013
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 90 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) branży teleinformatycznej zainteresowanych
oddelegowaniem na szkolenia 160 pracowników (40 kobiet i 120 mężczyzn) zamieszkujących województwo
śląskie, które z własnej woli chcą nabyć nowe kwalifikacje techniczno-informatyczne i telekomunikacji (ICT).
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i ma charakter otwarty. Obejmować będzie:
1. centrum rekrutacyjne dla zainteresowanych,
2. telemarketing, mailing ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet,
3. spotkania bezpośrednio w siedzibach MMP,
4. kampania internetowa i w prasie branżowej.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie w pierwszej kolejności kryterium formalnego:
MMP (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74),
parytet płci (40 kobiet - preferowane),
parytet wieku (min.10 UP w wieku 50+),
przesłanie kwestionariusza deklaracji uczestnictwa,
zamieszkanie i działalność w województwie śląskim.
W drugiej kolejności kryterium merytoryczne: uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w projekcie.
Po weryfikacji zgłoszeń z osobami zakwalifikowanymi podpisane będą umowy szkoleniowe.
Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń ICT:
I. REDHAT SYSTEM ADMINISTRATOR:
1) Podstawy administracji RedHat Linux,
2) Bezpieczeństwo i sieciowość RedHat Linux,
3) RedHat Linux dla inżynierów systemowych - przygotowanie do egzaminów RHCSA i RHCE.
II. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ORACLE 10G XE
4) Administracja bazą danych
5) Bezpieczeństwo baz danych.
III. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER 2008R2
6) Administracja systemem bazodanowym
7) Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami.
IV. ZAAWANSOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
8) Modelowanie SI w oparciu o procesy biznesowe
9) Analiza i projektowanie SI
10) Zarządzanie wymaganiami SI.
V. TWORZENIE APLIKACJI JAVA:
11) JAVA - wprowadzenie do technologii i programowania
12) Tworzenie aplikacji internetowych JEE z konfiguracją serwera.
Szkolenia odbywać się będą w blokach po 8h w weekendy/w godzinach pracy. Każdy uczestnik ma możliwość
uczestnictwa w 2 modułach. Szkolenia odbywać się będą na terenie woj. Śląskiego. Każde szkolenie kończyć się
będzie testem lub egzaminem – jego zaliczenie oraz 80% obecności na zajęciach gwarantuje uzyskanie certyfikatu
ukończenia szkolenia.
Projekt adaptuje rozwiązania modelu intermentoringu wg projektu „Dynamizm i doświadczenie - wspólne
zarządzanie zmianą” w ramach PIW EQUAL. Schemat wdrażania modelu:
1. diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw i relacji międzypokoleniowych,
2. opracowanie planu wdrażania zmian,
3. wytypowanie pracowników,
4. wdrażanie modelu,
5. inicjowanie zmian.
Podczas wszystkich etapów obecny będzie mentor odpowiadający za właściwy przebieg wdrażania.
Intermentoringiem zostanie objętych 10 firm – beneficjentów wsparcia szkoleniowego. Przygotowanie do
realizacji modelu to ok.10h pracy mentora i kadr zarządzających firm. Wdrażanie modelu przebiegać będzie w 4
blokach po 4h warsztatów (łącznie 16h) polegających na nabywaniu wiedzy na temat przełamywania barier
związanych z wiekiem, oporów przed zmianami i technologiami, sposobów komunikacji pomiędzy grupami oraz
praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w ramach zespołu.
Szkolenia obejmą 3 moduły:
1. elementy praktycznego transferu wiedzy w pracy nowych technologii ICT (8h),
2. psychospołeczne aspekty współpracy międzypokoleniowej (4h) oraz
3. techniki zarządzania wiekiem w organizacji (4h).
W ramach inicjowania zmian opracowane zostaną raporty dotyczące nowego modelowego rozwiązania w zakresie
wprowadzania zmian w organizacji, transferu wiedzy, w tym wykorzystania nowych technologii oraz zarządzania
personelem zróżnicowanym wiekowo, których treść i zalecenia przekazane zostaną przedsiębiorcom.
Tytuł Projektu
„Nauka języków dla Bytomian 50+”
WND-POKL.08.01.01-24-455/11
Beneficjent
Świat Języków
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Dworcowa 1, 41-902 Bytom
Tel/fax. 032 282 30 03
[email protected]
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stefańska
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/05/2013
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 36 osób w wieku 50+ (w tym min.60%K,
tj.min.22K,max14M) pracujących i/lub zamieszkujących na terenie Bytomia, którzy z własnej inicjatywy
chcą uzupełnić swoje kwalifikacje poprzez udział w 8-mio miesięcznym szkoleniu z języka angielskiego lub
niemieckiego w terminie do 05.2013.
Opis projektu
Rekrutację zaplanowaliśmy na msc IX/X 2012 i będzie ona przeprowadzona równolegle z promocją
proj.poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na płatnych słupach,tablicach ogłoszeniowych,w
urzędach i instytucjach;rozdawanie ulotek na ter.M.Bytomia;umieszczenie informacji o proj.na stronie
internetowej szkoły i www.inwestycjawkadry.pl.Osoby będą zgłaszały chęć udziału w
projekcie
telefonicznie,mailowo lub osobiście w siedzibie firmy znajdującej się w dogodnej lokalizacji w centrum
Bytomia,które będzie otwarte od pn-pt w godz.10.00-19.00 tak aby umożliwić osobom pracującym swobodny
kontakt.Kryteria rekrutacji:wiek 50+,zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie M.Bytom(weryfikowane na
podstawie dowodu osobistego),status osoby pracującej(weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub innej
umowy cywilno-prawnej z wył.osób prowadzących dział.gospodarczą).Dodatkowo w projekcie zaplanowano
stały monitoring rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach pod kątem płci tak,aby na bieżąco analizować udział
KiM w projekcie.Wyłonione osoby podpiszą deklarację udziału w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych a następnie zostaną podzielone na grupy językowe.Zostanie utworzona lista rezerwowa w
razie rezygnacji któregoś z uczestników/czek.
Formy wsparcia:
- kurs języka angielskiego i niemieckiego;
- indywidualne konsultacje językowe
Tytuł Projektu
„Lekarze w trójwymiarze – szkolenia z diagnostyki obrazowej USG”
WND-POKL.08.01.01-24-519/11
Beneficjent
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia”
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Piłsudskiego 226, 32-555 Zagórze,
Tel. 691-433-015, (032) 613-49-63
fax (032) 613-49-63
[email protected]
osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 31/08/2014
Opis projektu
Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach
poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych,
które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą
być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne.
Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających
wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu
rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w
tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M.
rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc
(po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w
szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na
str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif.
UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie
dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u
jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach
proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os.
od jednego pracodawcy).
Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status
zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w
szkoleniach; wykszt.: wyższe med.
Formy wsparcia:
1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu:
USG jamy brzusznej
USG szyi i tarczycy
USG naczyń krwionośnych
Tytuł Projektu
Ratujesz bo umiesz! Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP województwa
śląskiego
WND-POKL.08.01.01-24-358/11
Beneficjent
VIMED Rafał Kaczmarek
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Tadeusz Kościuszki 191, 40-525 Katowice
tel: 519-140-339
e-mail: [email protected]
Okres realizacji projektu
01/07/2012 – 30/09/2013
Opis projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 576 strażaków (kobiet i mężczyzn) OSP z
województwa śląskiego w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a tym samym przygotowanie strażaków
do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego KPP w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich
personelowi zakładów opieki zdrowotnej
Rekrutacja rozpocznie się w lipcu 2012 i będzie prowadzona cyklicznie w poszczególnych powiatach zgodnie z
harmonogramem. Zgodnie ze specyfiką kursu minimalne wymagania umiejętności i poziomu wiedzy nie będą
wymagane. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej, dostępnej w biurze
projektu i na stronie internetowe projektu. Będzie można złożyć ją osobiście w biurze w godzinach nie
kolidujących z godzinami pracy zainteresowanych, wysłać pocztą lub mailem.
Tytuł Projektu
50 to plus!
WND-POKL.08.01.01-24-458/11
Beneficjent
JKL Consulting Jacek Lubojański
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 28, 40-680 Katowice
Tel/fax 32 205 94 30
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Lubojańska
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/10/2013
Celem głównym Projektu jest wsparcie aktywności zawodowej 60os.w wieku 50+ (40K i 20M) poprzez nabycie lub
podniesienie ich umiejętności językowych.
Grupą docelową w proj. jest 60 os. pracujących (40K i 20M), powyżej 50 roku życia, zamieszkujących lub pracujących w woj.
śląskim z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w
zakresie znajomości j. obcych.
Opis projektu
Informacja i zapisy w biurze proj. lub elektronicznie (formularza ze strony proj.) Zapisy według kolejności zgłoszeń do
wyczerpania miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej (minimum 20% grupy docelowej). Rekrutacja prowadzona będzie
przez 2 pierwsze m-ce realizacji proj.( sp.ds.rekrutacji) na podst. regulaminu. (formularz rekrutacyjny, oświadczenie,
deklaracja). Kryteria formalne (wiek 50+-dowód; status pracownika- zaświadczenie z pracy). Zostanie opracowany specjalny
formularz rozmowy kwalifikacyjnej-weryfikacja kandydata pod kątem adekwatności formy wsparcia do sytuacji zawod. Pod
uwagę będzie brany wpływ szkolenia na przydatność szkolenia w wykonywanej/planowanej ścieżce zawod. w skali od 0 do
10pkt. Przydział do grup o odpowiednim poziomie na podstawie pisemnego testu oraz konwersacji z lektorem (możliwość
wykluczenia os. których znajomość języka znacznie odbiega od pozostałych uczestników). Kwalifikacja do proj.: spełnione
kryteria formalne, najwyższa ocena (formularz kwalifik.). W przypadku większej liczby osób o równej punktacji decyduje
kolejność zgłoszeń.
Realizacja szkoleń pod nadzorem sp. ds.organizacji szkoleń. Szkolenia w oddziale w Rybniku, 4 godz. lekc. (godz. lekcyjna
trwa 50 min.) w tygodniu (2 razy po 2godz.) z tego 3 godziny to zajęcia ”lektorskie” a 1 godz. to zajęcia w sali komputerowej
z programem multimedialnym do nauczania języka, przy których też jest obecny lektor. Zajęcia w dni robocze (pon.- śr. lub
wt.-czw. w 2 salach po 2 grupy (od 16.30 do 18.10 dla 1 gr i od 18.30 do 20.10 dla 2 gr).
Szkolenia:
-angielski stop. podstawowy-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr.
-angielski stop. średniozaawans.-2 ed.(2 gr.po 10 os.), 124h/1gr.
-niemiecki stop. podstawowy.-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr.
Termin realizacji poszczególnych szkoleń określa harmonogram. Indywidualne szkolenia 1 na 1 dla wszystkich uczestników
po 8h na os. (1 zajęcia 2 h lekc.) Możliwość korzystania po 1 m-cu nauki do miesiąca po zakończeniu szkolenia (indywidualne
przygotowanie do egzaminów, rozwiązywanie indywid. problemów). Za zakres merytoryczny szkoleń 1:1 odpowiadają
lektorzy, od strony organizacyjnej (zapisy kursantów, rezerwacja terminów, koordynacja lektorów) sp.ds. organizacji szkol.
Szkolenia przygotowują uczestników do zdania egzaminów wewnętrznych (80% obecn, egzaminy on-line, certyfikaty
wewn.organizatora) oraz zewnętrznych z j. angielskiego TOEIC; z j niemieckiego WiDaF (zgodnie z harmonogr.; Koszt
uwzględniono w budżecie). Działania zaplanowano zgodnie z zasadą równości płci (gwarancja 40 miejsc w projekcie dla K)
wparcie wyłącznie dla os.50+. Uczestnicy, którzy ukończą projekt otrzymają certyfikaty.
Tytuł Projektu
Inżynier z przyszłością. Szkolenia AutoDESK dla pracujących
WND-POKL.08.01.01-24-322/11
Beneficjent
ANDRZEJ KUŚ CAD CONSULT
Dane teleadresowe biura
projektu
ul. Sienkiewicza 15, 43-100 Tychy
tal. 32 219 02 19
e-mail: [email protected]
osoba do kontaktów: Andrzej Kuś
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 30/06/2014
Celem głównym projektu jest ograniczenie luki kompetencyjnej 204 pracowników woj. śląskiego w obszarze
komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programów AutoDESK REVIT, INVENTOR lub
AutoCAD CIVIL do czerwca 2014 r. Projekt jest skierowany do osób pracujących, które z własnej inicjatywy wykazują
chęć podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania przy użyciu powyższych programów.
Opis projektu
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do limitu wyczerpania miejsc na edycję szkoleniową. Kobiety
będą miały pierwszeństwo udziały w procesie naboru. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu w Tychach
czynne w dni robocze do 16 lub pocztą. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronie WWW oraz w formie
ogłoszeń w Internecie.
Tytuł Projektu
„Akademia ECDL – europejski certyfikat umiejętności komputerowych”
WND-POKL.08.01.01-24-531/11
Beneficjent
Stowarzyszenie Gliwickiej Młodzieży SIGNUM
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice
tel: (32) 238 24 55
[email protected]
osoba do kontaktów: Lech Dobrzański tel.: 608-536-300
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/08/2013
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 180 pracujących mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-34 lat, które wyrażą
chęć uczestnictwa po godzinach pracy w szkoleniu ICT i egzaminach ECDL. Głównym celem projektu
jest dostosowanie do potrzeb pracodawców kwalifikacji i umiejętności z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnych 180 pracujących mieszkańców woj. śląskiego do końca sierpnia 2013 r.
Rekrutacja przeprowadzona zostanie dwukrotnie. W każdej edycji rekrutowanych zostanie 5 grup po 18
osób. Chęć uczestnictwa w projekcie będzie mogła zostać zgłoszona za pomocą modułu na stronie
internetowej projektu, poczty elektronicznej, a także poprzez osobisty kontakt z koordynatorem. O
zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decydować będzie przesłanie kompletów dokumentów
potwierdzających spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych i kolejność zgłoszeń. W pierwszej
kolejności
do
uczestnictwa
w projekcie kwalifikowane będą kobiety. Każdorazowo na etapie rekrutacji zostanie utworzona lista
rezerwowa.
Formy wsparcia:
- szkolenia z zakresu ICT
- egzamin ECDL.
Tytuł Projektu
„Szkolenia szansą na rozwój”
WND-POKL.08.01.01-24-385/11
Beneficjent
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, 42-217 Częstochowa
tel: (34) 360 56 88
[email protected]
osoba do kontaktów: Olga Dargiel tel.: (34) 360 56 88
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 31/07/2014
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 80 dorosłych osób pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. śląskiego, które z
własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniach poza godzinami pracy z wyłączeniem osób prowadzących działalność
gospodarczą. Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez
80 osób, w tym 45K pracujących w woj. śląskim do potrzeb rynku pracy do 30.06.2014 r. Rekrutacja prowadzona
będzie każdorazowo przed rozpoczęciem edycji szkoleniowej z danego zakresu. Warunek uczestnictwa: złożenie
kompletów dokumentów , które można składać osobiście w biurze projektu lub poczta tradycyjną Kryteria wyboru:
kolejność zgłoszeń, potwierdzenie zatrudnienia, potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej. Inne
kryteria dostosowane do konkretnych szkoleń.
Formy wsparcia:
- warsztaty interpersonalne;
- język angielski z elementami języka technicznego;
- operator obrabiarek CNC –podstawowe oraz zaawansowane;
- administrator baz danych;
- programista baz danych.
Tytuł Projektu
„Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie.
Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice”
WND-POKL.08.01.01-24-748/11
Beneficjent
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice,
tel. (032) 253-89-14, fax (032) 253-87-36
[email protected]
osoba do kontaktu: Marianna Ulfik
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 31/03/2014
Opis projektu
Wsparciem zostanie objętych 220 (198K i 22 M) pracujących os. dorosłych, powyżej 18 lat z wyłączeniem os. fiz.
prowadzących działalność gosp., zamieszkałych lub pracujących (zgodnie z KC) na terenie woj. Śląskiego, które chcą z
własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniu poza godzinami pracy.
Rekrutacja w Katowicach i Rybniku w godz. popołudniowych.
Termin : 2 pierwsze m-ce realizacji projektu oraz po 8 m-cach rek. uzupełniająca dla drugich edycji.
Zostaną zamieszczone ogłoszenia w prasie oraz rozwieszone plakaty w zakł. pracy, centrach handl i placówkach służby
zdrowia. Na stronie www projektu zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji określający wymogi formalne i procedurę
rekrutacji. Zgłoszenia będą przyjmowane mailem, faxem i bezpośrednio w biurze projektu. O kolejności przyjęć decydować
będzie motywacja do ukończenia szkoleń określona w ankiecie wstępnej, płeć, wykształcenie (w rozbiciu na Moduły) oraz
kolejność zgłoszeń. Momentem przystąpienia do projektu będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa. Zostanie utworzona lista
rezerwowa- 2 os,. do każdego Modułu, które będą przyjmowane do projektu według kolejności zgłoszeń w okresie do 20%
realizacji kursu. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci (niestereotypowy
wizerunek kobiet i mężczyzn na mat. promocyjnych, stosowanie jęz. wrażliwego na płeć). Za rekrutację odpowiedzialny
będzie Koordynator ds. rek. i szkolenia oraz prac. ds. tech. obsł. w Katowicach i Rybniku.
Formy wsparcia:
1. szkolenia branżowe w Katowicach. W szkoleniach wezmą udział 132 os (119K i 13M) , 6 gr x 22 os.
Łącznie w okresie od 12.2012 do 02.2014r zostanie zrealizowanych 632h zajęć branżowych, 48h konsultacji
wyrównawczych dla os. mających trudności lub przyjętych z l. rezerwowej oraz 24h egzaminów. Zajęcia będą w godz.
popołudniowych i w weekendy nie mniej niż 2 spotkania na tydzień w ramach każdego z Modułów :
Moduł I „MSR/MSFF podstawą działalności firmy w UE” - 2 gr. x 22 os.(40K i 4M). Kursy dla osób z co najmniej
wykszt. ponadgim , które chcą zdobyć umiejętności wdrażania MSR i MSSF w celu rozwoju wymiany
międzynarodowej w firmie.
Moduł III „Specjalista ds. Rachunkowości” 2gr. x 22os. (40K i 4M). Kursy dla osób z co najmniej ponadgim.
wykszt., które chcą zdobyć kwalifikacje na stanowisko Specjalisty ds. Rachunkowości.
Moduł IV „Nowoczesne zarządzanie kadrami” 2 gr. X 22 os (40K i 4M). Kursy dla wszystkich zainteresowanych
os, bez względu na wykształcenie, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje umożliwiające pracę w działach
kadrowo-płacowych.
2. szkolenia branżowe w Rybniku
W szkoleniach weźmie udział 88 os (80K i 8M) ( 4 gr. X 22 os ). Łącznie w okresie od 12.2012 do 02.2014 zostanie
zrealizowanych 422h zajęć branżowych, 32h konsultacji wyrównawczych i 16h egzaminów:
Moduł II „Księgowy w firmie” 1 gr x 22 os.(20K i 2M). Kurs dla os. z niższym wykształceniem, które chcą zdobyć
nowy zawód i rozpocząć pracę w księgowości,
Moduł III „ Specjalista ds. Rachunkowości 1 gr. x 22 os.
Moduł IV „Nowoczesne zarządzanie Kadrami” 2 gr x 22 os= 44 os.
3. Warsztaty psychologiczne dla kobiet
Wsparciem zostaną objęte 198 K. Warsztaty zorganizowane dla 6gr w K-cach i 4 gr. Zajęcia w 4 blokach (4x4h na
początku i 4x4h na zakończenie kursu).
Tytuł Projektu
„CAŁA NAPRZÓD Z WOPR – szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego”
WND-POKL.08.01.01-24-245/11
Beneficjent
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Dane teleadresowe biura projektu
al. W. Korfantego 66/6, 40-161 Katowice
tel. 500 543 210/ fax 032 253 61 58
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/12/2014
Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r.
życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy.
Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych,
Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz
zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem
objęte zostaną kobiety (30K i 90M).
Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g. 18.00
osobiście, e-mailowo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję
(+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub
pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu),
członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet).
Formy pomocy:
Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50%
z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e.
Opis projektu
a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo,
autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w
sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień
ratownika WOPR dla członków WOPR.
b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i
urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje
motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora
PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat.
c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera
ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia
praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR.
Mat. szkol.: skrypt.
d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB .Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi
RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do
pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie – desant ratowniczy, podpływanie do
osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy
Ratownik WOPR dla członków WOPR.
e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie
pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a,
pozytywny wynik badań lekarskich.
Tytuł Projektu
„Menedżer ds. komercjalizacji innowacji – nowy zawód dla 50+”
WND-POKL.08.01.01-24-743/11
Beneficjent
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław
tel. 071 354 07 93 / fax 071 354 07 93
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Michał Jarosz
Okres realizacji projektu
01/08/2012 – 31/07/2013
Grupę docelową stanowić będzie Projekt skierowany jest do 60 pracujących osób dorosłych (w wieku 50-64
lata z wyłączeniem os.fiz.prow.dział.gosp.),którzy pracują (w oparciu o kod. pracy oraz na podst. um. cyw.prawn.)na terenie województwa śląskiego lub zamieszkują na obszarze województw śląskiego (w rozumieniu
KC),chcące z własnej inicjatywy nabyć/podwyższyć/uzupełnić kwalifikacje w zakresie dział. B+R w tym
rozwojem technologii i innowacji
Opis projektu
Rekrutacja - pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały kobiety.
Formy pomocy: Szkolenia – Zorganizowane zostaną 2 edycje szkoleń: I edycja - 3 x grupy po 10 osób w
okresie 11.2012-05.2012 oraz II edycja – 3 x grupy po 10 osób w okresie 01-07.2013. Zajęcia będą odbywać
się w weekendy w Katowicach lub innym mieście na woj. śląskim w zależności od preferencji uczestników
projektu w godz. 9 - 16:30 (8h lekcyjnych, przerwa na lunch). Kurs trwa 11 weekendów/zajęcia co 2-3
weekend. Łącznie 176h w tym 48h zajęć komputerowych. Zakończony testem wiedzy i certyfikatem.
Program został opracowany na podstawie raportu PARP„Kluczowe kompetencje menedżera ds.
komercjalizacji” w ramach POKL 2.1.3, W-wa 2011.
Tytuł Projektu
„W POGONI ZA ŻYWIOŁEM – szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR
województwa śląskiego”
WND-POKL.08.01.01-24-244/11
Beneficjent
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Dane teleadresowe biura projektu
al. W. Korfantego 66/6, 40-161 Katowice
tel. 500 543 210/ fax 032 253 61 58
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/12/2014
Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z
wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej
inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się
umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane
dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M).
Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni
robocze do g. 18.00 osobiście, e-mailowo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy
kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki
zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń
(pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z
uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów .
Formy pomocy:
Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e
Opis projektu
a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo,
autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w
sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień
ratownika WOPR dla członków WOPR.
b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i
urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje
motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora
PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat.
c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste
ratownika, liny–rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z
zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki
rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR.
d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i
poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka
działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny
i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a.
e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie
pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. ,
pozytywny wynik badań lekarskich.
Tytuł Projektu
„Nowy wymiar budownictwa telekomunikacyjnego na terenie woj. śląskiego”
WND-POKL.08.01.01-24-464/11
Beneficjent
Sotronic sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
tel. 12 655 32 25
fax 12 425 62 95
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Stachowicz
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/07/2013
Celem projektu jest nabycie przez 84 BO (14K/70M) kompetencji niezbędnych do montażu innowacyjnych
technologii światłowodowych do 31.07.2013r.
Grupa docelowa projektu:
Osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego (w rozumieniu przepisów KC) (w
przypadku innych podmiotów: posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego) z
wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, uczestniczące z własnej inicjatywy w
szkoleniu poza godzinami pracy.
84 pracujących osób dorosłych, zatrudnionych w branży budowlanej w tym:
a) 100% BO pow. 50 roku życia (kr. strategiczne)
b) 14K/70M
Formy wsparcia:
Opis projektu
1. szkolenia teoretyczno-praktyczne
Część teoretyczna (16h, 2 dni):
- Pods. informacje na temat elementów elektron. stosowanych w automatyce przemysłowej
- Łączenie włókien światłowod.
- Budowa systemów sieciowych w teleinformatyce, telekomunik. i automatyce budowlanej
- Pomiary torów światłowod.
- Projektowanie i budowa lini optotelekom.,
- Budowa kabli światłowod. w sieciach ciepłowniczych
Część praktyczna (24h, 3 dni):
- Rozszywanie i montaż złączy i gniazd UTP/FTP, przełącznicy światłowod., mufy światłowod.
- Montaż podst. złącz stosowanych w automatyce przemysłowej
- Pomiary torów wielomodowych i reflektometryczne
- Dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna
Praktyka terenowa (8h, 1 dzień): Budowa kanalizacji teletechnicznej, Montaż studni, Wykonanie
przewiertów, Zaciąganie i wdmuchiwanie kabli światłowod.
Egzamin i certyfikacja:
- w zakresie wykonania połączeń i instal. światłowod. oraz połączeń opartych o kable miedziane w zakresie
elektroniki i teleinfor.
- w zakresie obsługi spawarek światlowod. FUJIKURA oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych
2. Indywidualne sesje - coaching
Tytuł Projektu
„Kompetencje IT osób 50+”
WND-POKL.08.01.01-24-326/11
Beneficjent
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel. (032) 7285800
fax (032) 7285803
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk
Okres realizacji projektu
01/12/2012 – 31/05/2014
Opis projektu
Celem projektu jest Wsparcie w utrzymaniu na rynku pracy 100 osób po 50 r.ż. (w tym co najmniej 60 K) poprzez podniesienie ich
kwalifikacji i zwiększenie umiejętności z zakresu IT do 31.05.14 r.
Grupę docelową stanowić będą wyłącznie pracujące osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze woj.
śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT po
godzinach pracy.
Rekrutacja:
W celu przeprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej Projektodawca rozezna i przeprowadzi ją w mediach, z których najchętniej
korzystają osoby w wieku 50+ (m.in.targetowany mailing oraz ogłoszenia w prasie regionalnej). Dystrybucję plakatów i ulotek w
siedzibie GARR, Partnera i ich klientów oraz na spotkaniach organizowanych przez GARR (także dla klientów RoEFS), dystrybucja
na terenie całego woj.śl. GARR posiada bazę (uczestników projektów EFS, w tym 50+), którzy zadeklarowali chęć kontynuacji
szkoleń komputerowych oraz bazę ok. 10 000 adresów (osoby pracujące, mieszkańcy woj. śl,). Informacja o PR zostanie umieszczona
na stronie GARR i Partnera. Rekrutacja otwarta (baza ma charakter pomocniczy, klienci GARR nie będą traktowani priorytetowo).
Formularz zgł. będzie można przesłać elektronicznie, pocztą, faksem lub wypełnić osobiście w Biurze Projektu (codziennie pn-piątku
w godz. 8.00-16.00). Formularze będą dostępne w siedzibie Lidera i Partnera oraz w punkcie ROEFS przy GARR.
1. Rekrutacja rozpocznie się po przygotowaniu narzędzi (formularza zgł., listy kontaktów oraz regulaminu rekrutacji).
2. Selekcja uczestników przeprowadzana będzie w oparciu o wymogi: 1. formalne, 2. dostępność danego kursu, 3.ocenę potrzeb
kandydata, 4. ocenę poziomu wiedzy. Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi poprzez analizę formularzy zgł. a następnie w czasie
rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane zaświadczenie z pracy oraz ksero dowodu). Rozmowy kwalif. będą odbywać się w godz.
ustalanych indywidualnie z kandydatami. Rekrutacja ciągła z uwzględnieniem zasady równych szans do momentu skompletowania 10
grup oraz list rezerwowych. Kryteria przyjęcia do PR: ocena ścieżki zawodowej (sp. ds. rekrutacji), tj. 1. ocena związku szkolenia z
sytuacją zawodową (np. wymóg pracodawcy, zmiana miejsca pracy, stanowiska, zagrożenie utraty miejsca pracy)- maks.5 pkt , 2.
Wykazanie, że umiejętności nabyte na szkoleniu będą wykorzystywane w pracy- maks.3 pkt., 3. ocena motywacji kandydata – maks.3
pkt. W celu weryfikacji poziomu wiedzy w grupach zaawans. zostanie opracowany test. Osoby, które uzyskają skrajne wyniki z testu
(poziom za niski lub za wysoki) będą przesuwane na inną edycję. W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów zdecyduje
kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (z najwyższą liczbą punktów) podpiszą deklarację udziału w PR oraz zgodę na
przetwarzanie danych.
Formy wsparcia:
- Word 2 ed.: format dokumentu, tabele, przypisy, import, formuły, wykresy, współpraca z Excel,
- Excel podst 1 ed.: definiowanie formuł, tworzenie wykresów i prostych baz danych, Excel zaawans.:2 ed analizy danych, tworzenie
szablonów, makr, tabele przestawne, arkusze danych
- Pakiet MS Office 2 ed.: edycja dokumentów i tworzenie tabel w MS Word, wykorzystania formuł w MS Excel, prezentacje
multimedialne w PowerPoint; Outlook
- Access 2 ed.: schemat budowy bazy danych, projektowanie tabel, kwerendy, pola obliczeniowe, raporty, bazy danych
- CorelDraw 1ed.: działania na obiektach, widoki, praca z bitmapami, efekty i warstwy, opcje import i eksport
- Indywidulane szkolenie 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 4h lek/uczest. w terminach ustalanych indywidualnie, zajęcia
skomasowane realizowane w trakcie szkolenia grupowego oraz w ciągu ok. 1,5 miesiąca po zakończeniu szkolenia grupowego
Tytuł Projektu
„Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj.
śląskiego”
WND-POKL.08.01.01-24-432/11
Beneficjent
Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Szopienicka 58, 40-432 Katowice
tel/fax. 32 353 21 51
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Włodarz
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/10/2014
Opis projektu
Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora wózka widłowego (96os.) oraz operatora
wózka widłowego z obsługą magazynu (24os.) przez pracowników woj. śląskiego do 10.2014 r.
Uczestnikami projektu będzie 120 pracowników powyżej 18 r.ż. zamieszkujących i/lub pracujących na terenie
woj.śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział.gosp. uczestniczących z własnej
inicjatywy we wsparciu poza godzinami pracy. W szkoleniu kierowcy wózków widłowych weźmie udział
96os., a kierowcy wózków widłowych z obsługą magazynu 24os., w tym min. 6 kobiet. Projekt skierowany
jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP jak i dużych firmach o niskich lub zdezaktualizowanych
kwalifikacjach.
Rekrutacja:
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję
szkoleniową (+3 osoby na liście rezerwowej) do IV2014r. Kryteria formalne:os.pracująca i/lub mieszkające w
woj.śląskim (zaświadczenie o zatrudnieniu), stanowisko pracy (uzasadnienie kandydata o korzyściach nabycia
nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność
zgłoszeń. Wsparcie kobiet w dostępie do szkoleń uznawanych jako męskie realizowane będzie poprzez
zapewnienia pierwszeństwa udziału
w projekcie (min.6K). Kandydaci po wypełnieniu ankiety
rekrutacyjnej,zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów do Biura
Projektu w Mysłowicach - pocztą lub osobiście (czynne w dni robocze do 15.00 oraz w dwa dni do 17.00) wypełnią ankietę ex ante określającą oczekiwania wobec projektu, obecnie posiadane umiejętności i korzyści
nabycia nowych. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie pracownik administracyjno-biurowy. Podpisanie
Deklaracji Uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia stanowi rozpoczęcie udziału w projekcie. Działania
rekrutacyjne prowadzone będą poprzez wysyłkę pism, ulotek i plakatów do m.in. związków zawodowych,
urzędów pracy współpracujących z firmami, pracodawców branży przemysłowej i logistycznej celem
zachęcenia pracowników do podnoszenia kwalifikacji, informacje na stronie www, publikacje ogłoszeń w
poczytnej prasie regionalnej oraz w internecie.
Formy wsparcia:
- szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych,
- szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz
z obsługą magazynu
Tytuł Projektu
Z doświadczeniem w przyszłość
WND-POKL.08.01.01-24-390-11
Beneficjent
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi”
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin
tel/fax: (081) 744-25-63
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Andrzej Zuziak
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/07/2013
Tytuł Projektu
Opis projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 80osób powyżej 50 roku życia, pracowników
uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, zatrudnionych lub
zamieszkałych Jesteś
na obszarze
woj. śląskiego.
pracownikiem
– możesz być szefem! – kursy doszkalające i coaching
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty
i odbędzie się w 2 turach(09-10.2012 i 01-02.2013).Informacje o
WND-POKL.08.01.01-24-593/11
prowadzonej rekrutacji zostaną przekazane poprzez plakaty i ulotki, które zostaną rozesłane do firm oraz
umieszczone w miejscach ogólnodostępnych. Na stronie www projektu zostaną zamieszczone informacje o
celach projektu i prowadzonych działaniach. Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin projektu zostaną również
udostępnione do pobrania na stronie WWW,
Formy wsparcia:
doradztwo zawodowe
kurs komputerowy - ECDL
kurs językowy
szkolenie „Elastyczny pracownik”
Beneficjent
Norman Benett M. Bennewicz i Wspólnicy Spółka Jawna
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Kremowa 7, 02-969 Warszawa
tel/fax: (022) 691-46-05
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Marta Małek
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/12/2013
Opis projektu
Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji 96 pracujących osób dorosłych /67K29M/, w tym min
z województwa śląskiego, zwłaszcza z grup najbardziej zagrożonych utratą pracy, do potrzeb rynku pracy w
celu wzmocnienia potencjału kadr w regionie, poprzez zaktualizowanie kompetencji kluczowych, nabycie
nowych umiejętności zawodowych oraz aktywizację zawodową za sprawą coachingu i warsztarów rozwoju
osobistego
Rekrutacja: działanie poprzedzone będzie akcją promocyjną; pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby z
grup najbardziej zagrożonych utratą pracy, charakteryzowane również jako grupy zagrożone wykluczeniem
społecznym (osoby starsze 50+, osoby młode pomiędzy 18-25 r.ż., osoby z wykszt. max. średnim, kobiety, które
powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka)
Formy wsparcia:
szkolenia: kurs językowy, ABC Komputera, ABC przedsiębiorczości - podstawy, ABC Marketingu i
reklamy - podstawy, Zarządzanie projektami - podstawy, Tworzenie stron WWW - podstawy
warsztaty rozwoju osobistego
coaching
Tytuł Projektu
„Aktywni zawodowo po 50-tce!”
WND-POKL.08.01.01-24-426/11
Beneficjent
Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 05 43 lub 502 463 635
fax. 33 444 63 19
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Marta Nykiel-Nowak
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 31/12/2013
Projekt jest skierowany do 80 pracujących K i M po 50 r.ż. (w tym 60%M), zamieszkujących na terenie tzw.
podregionu bielskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć nowe, uzupełnić bądź podwyższyć kwalifikacje i
umiejętności poza godz. pracy.
Cel główny projektu: Zmniejszenie do 31.12.2013 r. zagrożenia bezrobociem 80 pracujących osób po 50 r.ż. (w
tym 32 K i 48 M), zamieszkujących na terenie podregionu bielskiego.
Opis projektu
Rekrutacja:
Za rekrutację odpowiada koordynator/ka oraz pracownik ds. administracyjnych. Przebiegać będzie w dwóch
turach: 1. XI.2012-I.2013 oraz 2. III.2013-V.2013.
Kryteria rekrutacji: terminowe złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dok. rekr. W tym akceptacja
regulaminu, zatrudnienie i/lub zamieszkiwanie na terenie tzw. Podregionu bielskiego, wiek i płeć. Kryteria
preferencyjne: wysokość zarobków (+ 10 pkt.) oraz zamieszkiwanie na wsi (+ 5 pkt.). Kryterium dodatkowe:
kolejność zgłoszeń.
Weryfikacja na podstawie: ankiet, oświadczeń, zaświadczeń, dowodów tożsamości, innych niezbędnych w toku
rekrutacji. Składanie dokumentów: osobiście, pocztą, faksem, pocztą elektroniczną (oryginały najpóźniej w dniu
rozp. wsparcia).
Ze zgłoszeń spełniających kryteria, które nie zakwalifikowały się do projektu, zostanie utworzona lista
rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej w przypadku wyrażenia takiej chęci będą włączone do II tury
rekrutacyjnej.
Formy wsparcia:
- język angielski od podstaw – TOEIC BRIDGE;
- obsługa komputera od podstaw – ECDL CORE;
- prawo jazdy kategorii B, C, C+E;
- coaching zawodowy,
- grupowe poradnictwo zawodowe.
Tytuł Projektu
„Kierowca – pewny zawód, stała praca”
WND-POKL.08.01.01-24-480/11
Beneficjent
Firma Usługowo-Handlowa „Wiraż” Eryk Wojdon
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec
Tel/fax. 017 583 68 84
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Eryk Wojdon
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 30/11/2013
Projekt skierowany jest wyłącznie do 60 pracujących osób dorosłych po 50 tym roku życia (z wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
poza godzinami pracy w szczególności kobiet (min. 10 kobiety), które pracują lub zamieszkują na obszarze woj.
śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie założone działania będą zmierzać do aktywizacji
jak największej liczby kobiet co będzie komplementarne z polityką równych szans.
Cel główny projektu: Zdobycie do końca listopada 2013 roku nowych kwalifikacji zawodowych przez 54 osoby
pracujące, w tym 9 kobiet zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. śląskiego.
Opis projektu
Rekrutacja:
Wnioskodawca poświęci szczególną uwagę na jak największy ich udział kobiet uwzględniając to w procesie
rekrutacji. założone dod. kryteria rekrutacji oddziaływają na wyrównywanie szans na rynku pracy.
Rekrutację uczestników poprzedzi etap promocji projektu na terenie woj. śląskiego:
- strona internetowej wnioskodawcy, poprzez /GG, SKYPE/,
- informacja pisemna do organizacji pracodawców,
- kontakt z firmami w woj. śląskim
- poprzez rozpowszechnienie ulotek i plakatów w miejscach użyteczności publicznej .
Uczestnicy zostaną wyłonieni w oparciu kryterium podstawowe wskazane powyżej.
Ponadto zastosowane zostaną kryteria dodatkowe uwzględniające wyrównywanie szans na rynku pracy:
1.kobiety
2.osoby o niskim wykształceniu
Ostateczne zakwalifikowanie osób do udziału w projekcie odbędzie się na podstawie kolejności (1,2) przyjętych
dodatkowych kryteriów
Utworzona zostanie lista rezerwowa gwarantująca uzupełnienie liczby uczestników w przypadku rezygnacji części z
nich z uczestnictwa w projekcie.
Stworzony zostanie regulamin udziału w projekcie, a weryfikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych
deklaracji, oświadczeń, zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzeniu zamieszkania. Druki dokumentów
zgłoszeniowych dostępne będą w biurze wnioskodawcy i na stronie internetowej. Składane będą osobiście w biurze
wnioskodawcy, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Punkt rekrutacyjny, w którym przyjmowane będą dokumenty zgłoszeniowe mieścił się będzie w biurze
wnioskodawcy na terenie woj. śląskiego.
Formy wsparcia:
- szkolenie: kurs prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna.
Tytuł Projektu
„Zainwestuj w wiedzę”
WND-POKL.08.01.01-24-325/11
Beneficjent
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel./fax 58 305 41 32
[email protected]
Okres realizacji projektu
01/11/2012 – 31/12/2013
Gr.doc.: 60 pracujących os. dorosłych (36 K,24 M) pow.50 r. ż.(kryt. strateg.), z wyłączeniem os. fiz. prowadz. działaln.
gosp. ,uczestn. z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godz. pracy., pracujących lub zamieszkujących na
obszarze województwa śląskiego w roz. KC. Maks.20%uczestn.może pracować w jednym przedsięb. W proj. mogą brać
udział również os. zatrudn. na podst. umowy cywilno-prawnej.
Cel główny projektu: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawod.do współczesnych wymogów rynku pracy min.
90%os.w grupie 60 (36K,24M) pracuj. os. pow. 50 r. ż.,uczestn.z własnej inicjatywy w szkol.poza godz.pracy, pracuj.lub
zamieszk.na obszarze województwa śląskiego w roz.KC-do końca proj.
Rekrutacja-3 tury(11-12.2012,03-04,07-08.2 013)-będzie miała charakt.otwarty i potrwa do czasu
zrekrut.6gr.śr.10osob.(po2gr .w każd.turze)i listy rezerw(4os.)w każdej turze.Metody rekr.zostały wybrane na
podst.doświad.WN i są optymalne przy tej gr.docel.Kanały inform.o rekr.: plakaty-300,ulotki-1000-w miejscach publ.słupy/tablice ogłosz., ogłoszenie rekr.w prasie region.-po 2w każdej turze, str.www proj.
Opis projektu
I etap-Chętni będą mieli obowiązek wypełnić dokum.rekr.(m.in.form.zgłosz. ,ośw.o spełn.wymogów gr.doc.).Będą one
dostępne na str.www(przyczyni się to do rozw.społ.informac.)i w biurze proj.(dalej BP).Wypełnione dokum.należy
przynieść do BP lub przesłać pocztą.Rekr.zostanie zawieszona,gdy l.kompletnych zgłoszeń w każdej turze osiągnie
120%(100%UP+20%lista rezerwowa).Do II etapu rekrut.zost.zakwalif.os.spełn .kryteria formal.Następnie kandyd.na UP
spotkają się z Kom.Rekrut.(Menadż.proj.,Spec .ds.org.).Podczas rozmowy komisja oceni punktowo ich predyspoz.(15),motywację( 1-5),potrzebę udziału w proj.(1-5).Punkty będą osobno rozpatr.w gr.K i M.KR zbierze się po każdej turze
rekr.i wybierze po 20os.z najwyższą l.pkt.Zost.również utw.lista rezerw.O wynikach rekrut.kandydaci zostaną poinf.tel.Po
podpis.Deklaracji Uczestn.i ośw.o zg.na przetwarz.danych osob.os.te staną się UP.Na etapie rekr.UP wybiorą język,kt.chcą
się uczyć(ang.lub niem.)i przyst.do testu sprawdz.poziom znajom.danego jęz.w celu przyporz.ich do odpow.grup
zaawansowania. Prow.będzie monitoring w celu zachow.zasady równ.szans. Gdy uczestnik projektu zrezygnuje z udziału
w proj.na pocz.jego etapie-zost.uruchomiona lista rezerw.(dodatk.nabór nie będzie konieczny).Gdy po pierwszym m-cu
trwania rekr.(w każdej z tur) nie zost.złoż.min.12aplikacji spełn.wymogi form.(60%miejsc)cały zespół proj.zost.włączony
w proces rekrut.-będzie organiz.spotk.rekr.w miastach powiat.województwa śląskiego.
Formy wsparcia:
- szkolenie zawodowe w zakr. negocjacji, obsługi klienta i konstruowania ofert handl
- z jęz. angielskiego lub niemieckiego
- z obsługi komputera
- coaching
- poradnictwo zawodowe.
Tytuł Projektu
„KIEROWCA – zawód zawsze potrzebny”
WND-POKL.08.01.01-24-433/11
Beneficjent
EKSPERT Maciej Mrozek
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz
tel. 52/3506197 lub 517-401-925
fax 52/3506453,
[email protected]
Okres realizacji projektu
01/11/2012 – 30/04/2014
Opis projektu
GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU jest 105(min 5K) PEŁNOLETNICH OSÓB PRACUJĄCYCH (z wyłączeniem os.
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z terenu woj. śląskiego (zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego lub pracujące na terenie woj. śląskiego),o WYKSZTAŁCENIU NIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNIE, Z
KTÓRYCH 20% UKOŃCZYŁO 50 r.ż., CHCĄCYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY nabyć lub podwyższyć POZA
GODZINAMI PRACY uprawnienia kierowcy sam. ciężarowego. Wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu
są niezależne od pracodawców uczestników, a uczestnicy zatrudnieni u jednego pracodawcy stanowić będą nie więcej niż
20% uczestników jednego kursu.
Cel główny projektu: Nabycie lub podwyższenie przez 105 dorosłych os. pracujących (min 5K) z terenu woj. śląskiego, w
100% o wykształceniu nie wyższym niż średnie kwalifikacji zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, w okresie 3.20128.2013r.
Rekrutacja: Rekrutacja będzie OTWARTA, POWSZECHNA i zgodna z ZASADĄ RÓWNYCH SZANS (poziom II wg
Podręcznika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”). Nabór do udziału w projekcie i kampania prom. będą
prowadzone przez koordynatora projektu w okresie: 3.2012-6.2013, na terenie objętym wsparciem, w sposób zapewniający
wyrekrutowanie 105 os. Skuteczność działań zapewnią:
- ciekawa linia graficzna, strona www,
-plakaty i ulotki dystrybuowane w miejscach publicznych, ogłoszenia prasowe;
-rekrutacja prowadzona w trzech rejonach woj.śląskiego, kontakt z grupą ankietowaną
Materiały będą uwzględniać treści kierowane do K, służąc zachęceniu ich do udziału w projekcie.
Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie regulaminu i za pomocą formularza zgłoszeniowego dostarczanego do biura
bezpośrednio, pocztą, faxem lub e-mailem. Formularz będzie zawierał sekcje adresowane odpowiednio do os.
zainteresowanych nabyciem lub uzupełnieniem uprawnień. Ze względu na charakter wsparcia od pierwszych wymagane
będzie posiadanie prawo jazdy kat.B od drugich-C. Ponad to będą weryfikowane predyspozycje psychofizyczne i wiedza z
zasad ruchu drogowego na bazie badań lekarskich, psychotestów i testów z poziomu wiedzy prawa jazdy kat B.
Koordynator będzie weryfikował powyższe kryteria i spośród os.,które je spełnią do udziału w projekcie zakwalifikowane
będą w pierwszej kolejności: kobiety oraz os. w wieku 50+,a następnie pozostałe – wg daty zgłoszenia.
Pozostali kandydaci wpisywani będą na listę rezerwową. Rekrutacja będzie ciągła a lista w każdej grupie będzie
zatwierdzana na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji do grupy włączana będzie kolejna os. z listy.
Osoby zakwalifikowane podpiszą przed przystąpieniem do projektu deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o zatrudnieniu,
zgodę na przetwarzanie danych osob. W przypadku przerwania udziału w proj. prowadzona będzie rekrutacja
uzupełniająca, wg ww. kryteriów.
Formy wsparcia:
- kursy dające uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego;
- przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – ADR.
Tytuł Projektu
„Śląska Akademia Administratorów IT”
WND-POKL.08.01.01-24-475/11
Beneficjent
ALTKOM Akademia S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
tel. 22 460 89 57
fax. 22 460 99 90
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz
Okres realizacji projektu
01/11/2012 – 31/08/2014
Opis projektu
Grupa docelowa to kadry IT – osób po 18r.ż. (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą), pracuj./mieszk. w woj. śląskim (wg K.c.), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uzysk. certyfikatów
administrowania SSK. Struktura zatrudnieni w IT dotyczy płci w WŚ uzasadnia ujęcie min.20%K w proj. –
poprawi to ich wizerunek zawodowy wobec kolegów „po fachu”, w tym ewentualnie podwładnych, oraz
obecnych/przyszłych pracodawców. Uczestnicy projektu to osoby bez certyfikatów kompetencji zawodowych,
zatrudnieni jako administratorzy SSK lub chcące pracować w tej roli.
Warunkiem rekrutacji i uczestników określi Regulamin (dostępny w Biurze Proj. i na www proj.).
Kwalifikowalność UP będzie weryfikowana na podst. dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryteriów
(m.in. podpisane umowy z UP, deklaracja uczestników., ankiety, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych). UP niezakwalifikowany do danej edycji z braku miejsc będą przyjęci prioryt. na kolejną edycję
(tworzenie list rezerw.).
Przy trudnościach w zrekrutowano planowanej liczby UP – Altkom wzmocni dział. prom.–inf., m.in. przez
bezpośrednio kontakty z instytucjami rynku pracy i reg. oddz. Pol. Tow. Informat., oraz przeprowadzi dodatkowy
nabór wg ww. kryt.
Każdy/a UP obowiązek korzysta z wszystkich szkoleń w ramach danej ścieżki, przygotowanie do egz., i otrzyma
profesjonalnego materiału edukacyjnego(autoryzowane), umożliw. utrwalanie wiedzy w indywidualnym czasie
(podczas szkol. i po ukończ.). Potwierdzenie nabycia kompetencji będą certyfikaty (po pozyt. zdaniu egz.)
Ścieżka A: CERT. ADMINISTRATOR RedHat Linux – 5 edycji (5gr*8os)
*Podst. administr. syst. RedHat Linux (40h)
**Administr. RedHat Linux (32h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. Red Hat Certified System Administrator
Ścieżka B: CERT. INŻYNIER SYSTEMOWY REDHAT – 3 ed. (3gr*8os)
*Zaawans. administracja syst. RedHat Linux (40h)
**RedHat Linux dla inż. systemowych (40h)
Egz. po każdym szkol. –pozyt. wynik 2 egz. umożliwia uzysk. cert. RedHat Certified Engineer
Ścieżka C: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft SBS – 4 ed. (4gr*8os)
*Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h)
**Implementacja i administr. Windows SBS 2008 (40h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows SBS 2008
Ścieżka D: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Active Directory – 5 ed. (5gr*8os)
*Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h)
** Rozwiąz. problemów Windows Server 2008 ADD Services (40h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. (MCTS): Win2008 Active Directory
Ścieżka E: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft Windows 7 – 4 ed. (4gr*8os)
*Konfiguracja i administr. stacji roboczej Windows 7 (40h)
**Wsparcie techn. użytkowników i aplikacji w Windows 7 (40h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. MCTS: Windows 7
Ścieżka F: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII SIECIOWYCH – 5 ed. (5gr*8os)
*Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h)
**Rozwiąz. problemów z infrastr. sieciową Windows Server 2008 (40h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. MCTS: Win2008 Network Infrastructure
Ścieżka G: ITIL – ZARZĄDZANIE SERWISAMI IT – 5 edycji (5gr.*10os.)
*Podst. zarządz. usługami IT –szkol. autorskie (24h)
**Gra symulacyjna Apollo –na licencji CA (8h)
Po pozyt. wyniku egz. – cert. ITIL Foundation V3
Tytuł Projektu
„Wciąż młodzi i aktywni.”
POKL.08.01.01-24-474/11
Beneficjent
Europrofes Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Czerska 14, 00-732 Warszawa
Tel. +48 22 883 50 37
Fax. +48 22 883 50 37
[email protected]
Osoba do kontaktu: Michał Szwabe
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 30/06/2014
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie do VI.2014r. poprzez udział w 1 z 8 kursów, kwalifikacji 120 BO (min.96K, max.24M)
po 50 r.ż. z terenu woj. śląskiego (15os/1 grupę) w zakresie znajomości j. angielskiego, podstawowej obsługi komputera
oraz poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy i świadomości posiadanych kompetencji.
Grupę docelową stanowi 120 (min.80%K, max.20%M) dorosłych osób w wieku 50+ mieszkających / pracujących (bez
os. samozatrudn.) w woj. śląskim. Uczestnicy projektu (UP) to os. z niskimi/zdezaktualizowanymi kwalifikacjami które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych/uzupełnieniem/podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności
przy wykorzystaniu szkoleń realizowanych poza godzinami pracy (poza miejscem pracy).
Rekrutacja: I.2013 - III.2014r. poprzez m.in. telemarketing (m.in. telefoniczna rekrutacja na szkolenia), e-mailing
(masowa wysyłka zaproszeń drogą elektroniczną), faxing, ogłoszenia w prasie/Internecie.
Kurs obejmuje 3 bloki:
I. Kurs języka angielskiego (60h)
Poznanie uniwersalnego słownictwa wykorzystywanego w pracy zawodowej, dialogi w miejscach publicznych,
opisywanie sytuacji, udzielanie wskazówek oraz instrukcji, zapoznanie z gramatyką. (os. aplikujące mogą wybrać
poziom podstawowy lub zaawansowany)
II. Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu (24h)
Obsługa komputera (2h), Obsługa edytor tekstu (8h), Podstawy MsExcel (8h), Korzystanie z internetu (obsługa poczty
elektronicznej) (6h).
III.„Jak odnaleźć się na rynku pracy” (20h).
Metody poszukiwania pracy w kraju i zagranicą, zasady pisania aplikacji, zasady przygotowania i prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność.
Szkolenia mają charakter warsztatowo-prezentacyjny.
Dodatkowo każdy BO zostanie objęty dodatkowym indywidualnym wsparciem w postaci sesji coachingowej (2h/BO).
Konsultacje z coachem mają na celu rozwiązanie indywidualnych problemów, związanych z rolą os.50+ w firmie,
powierzonymi zadaniami oraz relacjami interpersonalnymi w miejscu pracy. Działania coachingowe mają charakter
komplementarny wobec szkoleń interpersonalnych.
Ukończenie kursu (min.80% frekwencja) upoważnia do otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu.
Tytuł Projektu
„CSR: Społeczna Odpowiedzialność w Zarządzaniu”
POKL.08.01.01-24-329/11
Beneficjent
Fundacja RAZEM
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Komfortowa 9/5, 93-553 Łódź
Tel. 694711467
Fax. 422987035
[email protected]
Osoba do kontaktu: Iwona Święcicka
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/12/2013
Opis projektu
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają wyższe normy prowadzenia działalności niż narzucone przez wymogi
formalne i prawne.
Zadaniem projektu jest dostarczenie innowacyjnych kompetencji w dziedzinie CSR 40 osobom pow. 50 roku życia
pracującym w sektorze MŚP z woj. śląskiego trakcie 4 edycji szkoleń prowadzonych metodą warsztatu i elearningu
Grupę docelową stanowi 40 pracowników MŚP w wieku 50+ zamieszkujących bądź pracujących na terenie woj.
śląskiego. Projekt skierowany jest głównie do osób pracujących na szczeblach kierowniczych, ponieważ mają oni
największy wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami. Chociaż za CSR w największym stopniu odpowiada kadra
zarządzająca, to zakładany jest także udział w projekcie kierowników niższych szczebli oraz pracowników, którzy
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie etyki biznesu. Podczas rekrutacji w pierwszej kolejności będą
przyjmowane osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych.
Rekrutacja składa się 3 etapów: akcji promocyjnej, zbierania zgłoszeń wraz z wyborem kandydatów, rozmowy
kwalifikacyjnej sprawdzającej motywy do udziału w projekcie. Rekrutacja będzie prowadzona przez 2 tyg. przed
każdą edycją szkolenia. Kandydaci składają w biurze projektu (osobiście, mailem lub faxem) wypełnione
formularze zgłoszeniowe.
Szkolenie CSR – Zarządzanie Społecznie Odpowiedzialne obejmuje:
4 edycje szkolenia po 76 godz. szkoleniowych: spotkania popołudniowe poza godzinami pracy 3 x w tygodniu po
4h. Łącznie każda edycja trwa do 6 tygodni.
Podstawy programowe:
1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (16h): teoria gier i jej wpływ na życie przedsiębiorstw, kultura organizacji,
budowanie misji i wizji firmy-współodpowiedzialność pracowników, role kierownicze, świadoma współpraca z
otoczeniem firmy.
2. Etyczny HR (16h): budowanie systemu ocen pracowniczych w oparciu o kompetencje, prowadzenie rozmów
oceniających i coachingowych, elastyczne formy zatrudnienia, działania socjalne jako metoda zwiększenia
lojalności pracownika, outplacement.
3. Etyczny PR (16h): budowanie kampanii reklamowych z poszanowaniem wartości klienta, transparentność i
rzetelność informacji jako sposoby na pozyskiwanie klienta i zmianę wizerunku organizacji, relacje z konkurencją.
4. Etyczne zarządzanie finansami (16h): systemy wynagradzania, pomoc publiczna, prawo zamówień publicznych.
5. Wpływ działalności organizacji na otoczenie pozaspołeczne (4h): ochrona środowiska, ochrona krajobrazu.
6. Budowanie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, tworzenie kodeksów etycznych, procedury
wdrażania, norma ISO26000 (8h).
W drugim tygodniu zajęć stacjonarnych uczestnicy otrzymują dostęp do platformy e-learningowej. Dostęp dla
każdej grupy szkoleniowej trwa 2 miesiące, kończy się egzaminem testowym sprawdzającym nabytą w trakcie
szkolenia stacjonarnego i e-learningowego wiedzę. Po zdanym egzaminie Uczestnicy otrzymują potwierdzenie
kwalifikacji w postaci Certyfikatu.
Tytuł Projektu
„PR w dojrzałym wydaniu”
WND-POKL.08.01.01-24-406/11
Beneficjent
Świeża Bazylia Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
Okres realizacji projektu
ul. Górskiego 6/62, ,00-033 Warszawa,
Tel. 022-565-48-92
fax 022- 672-50-39
[email protected]
osoba do kontaktu: Dorota Kleszczewska
01/10/2012 – 30/06/2014
Opis projektu
Niniejszy projekt jest skierowany do 240 os. po 50 r. ż., które pracują lub zamieszkują w woj. śląskim z sektora
MŚP. Osoby biorące udział w proj. nabędą nowe kompetencje z obszaru PR, które następnie zostaną wykorzystane
w pracy zawodowej.
Zakłada się udział:
-130K
-110M
Projekt ma na celu rozwój kompetencji i umiejętności z zakresu PR 240 pracowników po 50 roku życia.
Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przed każdą edycją szkol. (będzie 6 edycji, po 2 gr. 20 os. w ramach
każdej – razem 12 gr.; 240 os.) tj.: pod koniec X i na początku XI.2012, w IV.2013, w VI.2013, IX.2013, XII.2013,
III.2014r
Szkolenia realizowane w ramach projektu:
Realizacja szkoleń z teorii Public Relations oraz komunikacji. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w
formie prezentacji, warsztatów grupowych i case study.
Realizacja szkoleń z zakresu zarządzania wizerunkiem firmy: wizerunek firmy; wizerunek a tożsamość;
budowanie wizerunku a tożsamość; identyfikacja wizualna: cel i zasady.
Realizacja szkoleń dotyczących funkcjonowania mediów, roli rzecznika prasowego oraz prawa prasowego:
3 tematy:
1.funkcjonowanie mediów (2h)
2.Rola rzecznika prasowego(3h
3.Prawo prasowe(3h
Realizacja szkoleń z zakresu kreowania i prowadzenia relacji z mediami
Realizacja szkoleń z zakresu organizacji eventów
Realizacja szkoleń dotyczących tematyki wykorzystania mass mediów w komunikacji przez firmę
Realizacja szkoleń z zakresu autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych
Realizacja szkoleń z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową jako elementu Public Relations
Realizacja szkoleń z metod promowania usług i produktów CSR
Sformułowanie indywidualne strategii komunikacyjnej dla własnej firmy przez uczestników - warsztaty
Tytuł Projektu
„Bogaci w kwalifikacje”
POKL.08.01.01-24-562/11
Beneficjent
Way2Learn Sp. z o. o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Nałęczowska 62/57, 02-922 Warszawa
Tel. (22) 253 13 63
Fax (22) 241 34 15
[email protected]
Osoba do kontaktu: Dawid Smółka
Okres realizacji projektu
01/10/2012 – 31/12/2013
Opis projektu
Projekt skierowany jest bezpośrednio do 60 os. pracujących dorosłych (wyłącznie pow.50 roku życia oraz z
wyłączeniem os. fiz. prowadzących dział. gosp.) z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fiz.: pracują lub
zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC, a w przypadku innych pod.:
posiadają one jednost. organiz. na obszarze woj. śląskiego).UP (uczestnicy projektu) biorą udział z własnej
inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godz. pracy.
Rekrutacja (X-XI 2012) będzie miała charakter otwarty. Przeprowadzona zostanie na podstawie zgłoszeń,
jakie napłyną w odpowiedzi na podjęte działania rekrutacyjne. Kobiety będą stanowiły min.60%UP.
Projekt zakłada indywidualne wsparcie dla wszystkich UP w postaci coachingu, jako uzupełnienie szkol.
kompetencyjnych. Osoby 50+ potrzebują dodatkowej motywacji i treningu psychologicznego, aby wzmocnić
swoją pewność siebie, poczucie wartości oraz zwiększyć chęć do działania.
W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych UP będą mieli możliwość uczestniczenia w 1 z 2 szkoleń
podnoszących kwalifikacje.
Szkol.”Kadry i płace” oraz „Księgowość komputerowa” odpowiadają potrzebom współczesnych firm, w
których działy HR oraz finanse są strategicznymi. Dzięki nabytym podczas szkoleń umiejętnościom UP
wzmocnią swoją pozycję w pracy i podniosą swoją wartość pracowniczą.
COACHING "zajęcia 1 na 1" (XII 2012-I 2013) 16h indywidualnych spotkań(2x2h w formie spotkań
indywidualnych na miejscu oraz 12 h on-line z wykorzystaniem komunikatorów internetowych) dla każdego
UP z wykwalifikowanym trenerem. Rolą coacha jest stymulowanie myślenia UP, tak aby odkrył on
najefektywniejsze drogi osiągania swoich celów, zakwestionował swoje dotychczasowe strategie i pozbył się
hamujących go uprzedzeń i wątpliwości.
Język angielski: E-Learning Metoda TELL ME MORE (XII 2012-XII 2013) TELL ME MORE pozwala na
rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych. Szkolenie rozpoczyna się od założenia indywidualnego
konta użytkownika. Każdy UP otrzyma hasło i login. UP będą mieli nieograniczony dostęp do kursu on line
przez 12 m-cy. Po zalogowaniu się do kursu określany jest poziom jęz. Kurs zakończony jest testem. UP
otrzymają słuchawki i zaświadczenia ukończenia kursu. UP będą mieli zapewniona opiekę lektora on line
oraz wsparcie techniczne.
Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (II-VI 2013) 80-godz.wszechstronne i unikalne szkolenia
przeznaczone dla osób pracujących. UP będą mieli do wyboru 1 z szkol. tematycznych:
1."Kadry i płace": organizacja i techniki pracy biurowej, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych,
wynagrodzenia, podstawy obsługi komputera, obsługa programu Płatnik i Symfonia.
2."Księgowość komputerowa": prawa pracy, prawa podat., podst. księgowości, komputeryzacji prac
księgowych oraz obsługę programu finansowo-księgowego.
W każdym szkol. weźmie udział po 30UP(śr.3gr.10os.). Zapewnione zostaną materiały szkol., salę,
wykwalifik. trenerów. Zaj. będą odbywały się śr.2 razy/tydz., po 2h (ok.16h/m-c) po godz. pracy. UP będą
mieli zapewniony poczęstunek.
Tytuł Projektu
„Pod wodą – specjalistyczne kursy nurkowe dla służb ratowniczych”
WND-POKL.08.01.01-24-462/11
Beneficjent
Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
tel. 017 773 30 40
fax. 017 773 30 41,
e-mail: [email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Mariusz Lipiński
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/10/2013
Grupę docelową proj. w 100% stanowią os. pracujące w jednostkach Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego-KSRG (Państwowa Straż Pożarna-31PSP i Ochotnicze Straże Pożarne-334OSP) oraz 972OSP nie
zrzeszone w KSRG, a także jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego (Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe-WOPR). Dodatk. ochotnicy z OSP, z racji iż nie są zatrudnieni w jedn. OSP, zobowiązani są do
przedstawienia zaśw. o zatrud. od pracodawcy u którego wykonują zajęcie zarobkowe, co jest warunkiem
formalnym wzięcia udziału w proj. Pozostałe kryt. formalne to:
-wiek (min.18lat)
-zamieszkanie na terenie woj. śląskiego(w rozumieniu KC)
Cel główny projektu: Nabycie przez 96 BO z woj. Śląskiego (w tym 15K i 81M) specjalistycznych kwalifikacji
i umiejętności ratowniczych do 31.10.2013r.
Opis projektu
Rekrutacja: Proces rekrutacji uwzględniał będzie zasadę równych szans. Biorąc pod uwagę fakt, iż Kobiety(K)
rzadko pracują w systemie ratownictwa, to właśnie K zgłaszające swój udział do proj. będą brane pod uwagę w
pierwszej kolejności(dodatk. 2pkt przy rekrutacji). Dodatk. strażacy zaw. z PSP, z racji iż wcześniej niż inne gr.
zaw. przechodzą na emeryturę będą grupą promowaną. Strażacy zaw. przechodząc na emeryturę są osobami w
sile wieku (35 lat) i dla reg.gosp. ważnym jest by w dalszym ciągu były aktywne zaw. Dośw. zaw. w połączeniu
z nowo zdobytymi kwal. pozwoli tym osobom znaleźć zatrudnienie (poza służbami mundurowymi) na reg.
rynku pracy. Warunkiem uznania premii pkt. (dodatk.1pkt) będzie udokumentowany czas pozostający do
osiągnięcia wieku emeryt.(do 24m-cy)-weryfikowane na podst. oświadczenia od Komendanta.
Kampania prom. z wykorzystaniem plakatów i ulotek, prowadzona będzie na terenie woj. Śląskiego z Centrami
realizacji kolejnych 3Edycji(E)–wstępnie: Katowice, Częstochowa i Bielsko-Biała, w których każdorazowo
udział weźmie 32 osoby w grupach 8os.(12grup). Treści kampanii w szczególności zachęcać będą do udziału w
proj. K. Formalnym wymogiem będzie: zatrudnienie, wiek min. 18lat, oraz na dalszym etapie; wyniki badań
lekarskich pozwalające na podjęcie zawodu PR. Wstępna weryfikacja nastąpi na podst. wypełnianych przez
chętne os. zgłoszeń w formie formularzy (głównym kryterium kwal. jest kolejność nadesłanych formularzy-z
wyłączeniem K), w których określone kryt. form. w/w.
Zbierane będą dokum. poświadczające spełnianie kryteriów form.,tj.:
-zaśw. od pracodawcy
-kopia dowodu osob.
-kopia legitymacji OSP, z PSP, lub z WOPR
Z chętnych osób ostatecznie wyłonionych zostanie po 32BO/E spełniających kryteria naboru, oraz zostanie
stworzona lista rezerwowa(8os). Opis rekrutacji zostanie zawarty w regulaminie rekrutacji, dostępnym dla
wszystkich na stronie www i w biurze proj. zlokalizowanym jako stały punkt w Katowicach.
Wn w proj. przewiduje udział 96osób, łącznie w 3-ech E.
Wn. przewiduje wg ostrożnych rachunków, że w grupie tej znajdzie się min. 15K(ponad 10%BO).
Formy wsparcia:
- kurs nurkowania PADI OWD;
- szkolenie Pomoc Tlenowa.
Tytuł Projektu
„Nowoczesny personel”
WND-POKL.08.01.01-24-241/11
Beneficjent
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 42/319, 43-100 Tychy
tel/fax. 32 327 72 77
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Krzysztof Sykta
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2014
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska w wieku 18-64 [78 K - min. 65%, 42 M],
charakteryzujących się relatywnie niskim wykształceniem (średnie) i kwalif.typowymi dla sposobu pracy w minionych
latach i sektorze przemysłowym (ndst obsługa komputera, brak komunikacji w jęz. obcych, komunikacja pionowa, brak
indywid. inicjatywy i efektyw.planowania pracy zespole). Funkcjonują one na trudnym, konkuren.rynku pracy i żeby
zachować zatrud., awansować lub zmienić pracodawcę muszą nieustannie podnosić kwalifikacje. Ze względu na długi
okres projektu przyjęto, że projekt ukończy cn. 95 % UP, 114 (74k, 40m) ze 120 os. [5 % ryzyk].
Cel główny projektu: Dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności co najmniej 114 os.
pracujących z terenu WŚl (74K,40M), z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji do k. 12/2014
Rekrutacja: prowadzona w 4 turach naboru (4 edycje x po 3 grupy szkol. x 10 os) w okresie od 4-5,10-11.2012 i 3-4,89.2013, poprzedzona kampanią promocyjną [ogłoszenia, plakaty, ulotki, spotkania informacyjne w zakładach pracy,
mailing do firm członkowskich i współpracujących – blisko 150 firm zatr. ok. 6 tys. osób], posiadająca charakter
bezstronny, z jasnymi zasadami aplikowania, przebiegająca w następujących fazach:
a) ogłoszenie terminów rekrutacji, udostępnienie w siedzibie Wnioskodawcy, na stronie www Projektu regulaminu,
wzorów umów oraz dokumentacji aplikacyjnej: wniosku, oświadczeń.
b) przyjmowanie wniosków – w biurze projektu, osobiście, drogą pocztową. Wypełnienie testu motywacyjnego, zbadanie
poziomu umiejętności językowych – osobiście, w trakcie spotkań grupowych;
c) selekcja formalna [zaśw. z zakładu pracy, miejsce zameldowania, wiek; poprawność wypełnienia wniosku
aplikacyjnego, kompletność].
d) selekcja merytoryczna – wg nast. kryteriów: niskie doświadczenie zawodowe, do 10 lat +5 pkt, do 5 lat + 10 pkt,
wykształcenie maks. średnie +10 pkt, zawodowe + 20 pkt, wynik testu motywacyjnego +20. W przypadku równej ilości
punktów decyduje wysokość uzyskana w ramach testu, następnie kolejność zgłoszeń.
e) ogłoszenie wyników – list rankingowych oraz rezerwowych osobno dla K i M w celu uzyskania wsk. projektowych
(78K-42M).
f) podział uczestników wg grup zaawansowania - w każdym naborze na 3 grupy po średnio 10 osób (łącznie 4 nabory x 3
grupy x 10 os - 120 os.)
W przypadku problemów z naborem nastąpi intensyfikacja spotkań informacyjnych, zakup dodatkowych ogłoszeń,
marketing bezpośredni.
Formy wsparcia:
- warsztaty motywacyjno-interpersonalne;
- kurs językowy (angielski, niemiecki, francuski, włoski);
- kurs komputerowy.
Tytuł Projektu
„Szkolenia i certyfikacja IT”
WND-POKL.08.01.01-24-075/12
Beneficjent
Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
tel. 32 615 67 26
fax. 32 751 73 55
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Mateusz Łętowski
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2013
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej 72 małych i mikroprzedsiębiorstw sektora IT z Woj.Śl.w przez
przeszkolenie i certyfikowanie 72 pracowników tychże firm w obszarze PM w sektorze IT w okr.01.01-31.12.2013r..
GDobejmie72UP(w tym min.26K),stanowiących kluczową(w tym kierowniczą)kadrę72MiMP w branży IT( w tym70mikro
i2małe firmy),prowadzących DGw WS(siedziba/oddz./filia)w obszarze technologii e-learn.i wytwarzania
oprogr.(4.2.3i4.2.7,PKD62.01) ).W GD wejdą os.będące członkami szeroko rozumianych zespołów PR,a kt.brakuje
stabilnej,usystematyzowanej wiedzy w zakresie PM,lub też potwierdzenia kompetencji.PR jest kier.do firm,kt.dotychczas
nie uzyskały wsparcia w ramach8.1.1/8.1.2w l.2007-11.
Mając na uwadze,że ponad96%to mikofirmy W założył,że1firmę będzie reprezentował tylko1pracownik,przełoży się to
również na wsparcie większej ilości firm.
Rekrutacja poprzedzona promocją prowadzoną przez specj.ds.prom.i rekr.do15.03.2013r.poprzez spotkania inf.w Biurze
PR przez personel PR,2strony typu fanpage na facebooku i goldenline,1stronę www,2mailingi doMiMP z
WSdystrybucję5tys.ulotek,6ogł oszeń pras.i6internet.i3emisje spotów rad.).
Etapy:
1.Przyjmowanie(w Biurze PR w godz.8.00-16.00i pocztą)formularzy rekr.:
-kwestionariusz osob.zg z PEFS,
-ośw.o przetw.danych osob.
-ośw.zapozn.się z reg.PR
-zaśw.o zatrudnieniu zg.z def.w dok.kon.str3
-ośw.o pełnieniu zadań w obszarze PKD62.01.Z.
-dok.rejestr.firmy potw.PKD60.01.Z(obszar technol.4.2.3i4.2.7)
-ośw.o niekorzystaniu ze wsparcia w PR dof.z ramach konk.w8.1.1i8.1.2POKL ogł.przez WUP K-ce w l.2007-2011
2.Ocena kwalifikowalności kandydata i weryfikacja obszarów technol.
3.Przepr.analizy potrzeb szkol.wszystkich uczestników w formie testów wiedzy i kompetencji KP (pytania zg.z cert./test
wyboru+pyt.probl.,do rozw. 1 case) w celu ujednolicenia gr.szkol.i przydzielenia do odpow.gr.pod wzgl.jednorodności UP
i adaptacja progr.szkol.Weryf. testu:KP.
3.Dodatk.kryterium płeć:+2pkt
4.Utworzenie listy podst.i rezerw.przezKomisje Rekr.(KP,specj.ds.prom.i rekr.,dyr.CARGO)
5.Poinform.kandydatów o wynikach rekr.(tel.mail)
6.Podpisanie um.szkol.i dekl.ucz.
Formy wsparcia:
- szkolenia przygotowujące do certyfikacji IPMA;
- egzaminów certyfikujących na poziomie C i D;
- Szkolenie Professional Scrum Master.
Tytuł Projektu
„Certyfikowani administratorzy sektora ICT wsparciem śląskiego biznesu”
WND-POKL.08.01.01-24-098/12
Beneficjent
ALTKOM Akademia S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
tel. 22 460 89 57
fax. 22 460 99 90
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz
Okres realizacji projektu
01/12/2012 – 30/11/2014
Opis projektu
Gr. docelowa (GD) proj.: 141 samozatr./mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzące
działalność w obszarze TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE, kluczowym dla
rozwoju gospodarki regionu, wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na l. 2010–2020:
PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9, posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, którzy
oddelegują 200 (min. 15% K) samozatr./pracow. (um. o pracę), pracujących i/lub zamieszkujących (zgodnie z KC)
na terenie woj. śląskiego. 100% GD będą stanowiły MŚP nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów
szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddz. 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w l.2007-11 przez
WUP w Katowicach..
REKRUTACJA otwarta, prowadzona zg. z zasadą równości szans K i M; zgłoszenia: do momentu
skompletowania ostatniej grupy szkol.; kontakt z biurem proj.: pon.-pt. 8-16.
Rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią inf.-prom. (reklama w Internecie, telemarketing, w tym mailing). Ze
względu na GD nacisk zostanie położony na reklamę internetową i bezp. kontakt z GD (telemark., spotkania), przy
aktywnym zachęcaniu do udziału w proj. K.
Przejrzystość zasad rekrutacji i równości szans zapewni dostępny w biurze i na www Regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w proj. określający zasady udziału, tj.:
1.prowadzenia naboru i przyjmowania formularzy zgłoszeniowy (w biurze projektu, pocztą, faxem).
2.kryt. formalne (weryfikacja PKD i statusu przedsiębiorstwa MŚP ICT oraz jedn.org. w woj. śląskim-ośw. i
wypis z KRS-u lub ewidencji; delegowanie pracow.-ośw. i lista; możliwości uzyskania pomocy de minimis-ośw. i
formularz) i wymagane dok. (podpisanie: umowy, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wypełnionych
ankiet, deklaracji uczestnictwa, oświadczeń).
3.tworzenia listy podst. oraz rezerwowej:
-kryt. pierwszeństwa firmy delegujące K
-kryt. uzupełniające: kolejność zgłoszeń
4. kryt. meryt. dot. weryfikacji i szczeg. analizy potrzeb szkol. wszystkich UP , w tym:
-wiedzy bazowej na podst. testu kompetencyjnego dot. administrowania IT
-wiedzy dot. tematyki szkol. Na szkol. zakwalifikowane zostaną osoby, które wypełnią test z zakresu wybranej
ścieżki szkol. na poziomie niższym niż 50% poprawnych odp.
Przeprowadzone zostaną szkol. ogólne, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami MŚP (wybór tematyki,
certyfikacja kompetencji). Zaplanowano 5 ścieżek szkol. (A, B, C, D i E), w ramach każdej z nich UP musi
przejść wszystkie szkol, które za wyj. warsztatów przygotowawczych do egz. będą prowadzone jako
autoryzowane, czyli realizowane na podst. umowy licencyjnej z firmą Red Hat/Microsoft określającej
międzynarodowy standard nauczania technologii (programy zajęć, podręczniki, certyfikowani trenerzy, ośrodek
szkol. i wyposażenie).
A. Certyfikowany Administrator RedHat Linux- 63h, 8os./grupę, 5 edycji
1. Podstawy administracji systemem RedHat Linux-35h
2. Administracja RedHat Linux-28h
Egzamin i certyfikat (EiC): Red Hat Certified System Administrator
B. Certyfikowany Specjalista Technologii Active Directory - 91h, 8os./grupę, 5 edycji
1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server 2008 -35h
2.Rozwiązywanie problemów Windows Server 2008 Active Directory DS. -35h
3.Warsztat przedegzaminacyjny -21h
(EiC): Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory
C. Cert. Spec. Techn. Sieciowych - 91h, 8os./grupę, 5 edycji
1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server 2008-35h
2.Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieciową Windows Server 2008-35h
3.Warsztat przedegz.-21h
EiC: MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure
D. Cert. Administrator Baz Danych - 77h, 8os./grupę, 5 edycji
1. Instrukcje zapytań T-SQL dla MS SQL Server 2008-21h
2. Utrzymanie bazy danych MS SQL Server 2008-35h
3. Warsztat przedegz.-21h
EiC: MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
E. Cert. Admin. Exchange 2010- 91h, 8os./grupę, 5 edycji
1.Konfiguracja, zarz. i utrzymanie Windows Server 2008-35h
2.Konfiguracja, zarz. i utrzym. MS Exchange Server 2010-35h
3.Warsztat przedegz.-21h
EiC: MCTS: MS Exchange Server 2010, Configuration
Zajęcia (śr. 14 dni szkol./m-c) prowadzone będą w 8-os.gr., 7h dziennie w terminach dogodnych dla UP na terenie
woj.–w zależności od wyniku rekr. organizowany będzie wynajem sal. Podczas zajęć dostępny będzie catering
(przerwy kawowe i lunch), zakupione zostaną podręczniki oraz skrypty.
Tytuł Projektu
„Akademia branży elektronicznej”
WND-POKL.08.01.01-24-360/12
Beneficjent
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Tel. 022 840 65 22
Osoba do kontaktów: Stefan Kamiński
e-mail: [email protected]
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2013
Opis projektu
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firm branży elektronicznej poprzez
podniesienie jakości usług wykonywanych przez ich pracowników. Grupę docelową projektu stanowi
120 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w branży elektronicznej (tj. odpowiadającą
obszarom technologicznym nr 4, 7 i 8 – wskazanym w zał. 7.10 – badane na podstawie oświadczeń i
wpisów do rejestru/ewidencji, posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim oraz 240
pracowników ww. firm (którzy zamieszkują lub pracują w woj. śląskim).
Rekrutacja będzie prowadzona przez rekruterów, którzy skupią się na bezpośrednich (telefonicznych
lub osobistych) kontaktach z beneficjentami. Pomogą im w tym mobilne punkty rekrutacyjne, które
zostaną utworzone na terenie całego regionu, spotkania rekrutacyjne, organizowane w wybranych
lokalizacjach (np. w samorządach i organizacjach współpracujących z KIGEiT).
Oferowane formy wsparcia:
12 szkoleń informatycznych 5-dniowych
4 szkoleń informatycznych 4-dniowych
7 szkoleń "Zarządzanie sprzedażą w sektorze elektroniki"
6 szkoleń "Negocjacje i kontrakty handlowe w branży elektronicznej"
1 szkolenia "Pozycja konkurencyjna na rynku elektronicznym"
1 szkolenia "Zmiany w przepisach celno-podatkowych"
1 szkolenia "Ecodesign-Eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego"
Tytuł Projektu
„Spawanie od A do Z”
WND-POKL.08.01.01-24-501/11
Beneficjent
AT GROUP S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Chopina 10, Gliwice 44-100
tel: 32/2857013
fax: 32/3029681
[email protected]
osoba do kontaktu: Anna Kukla
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/08/2014
Opis projektu
Celem głównym projektu jest nabycie kompleksowych specjalistycznych uprawnień spawalniczych przez 90
pełnoletnich osób pracujących, zamieszkałych lub pracujących w woj śląskim.
Projekt kierowany jest do pracujących, pełnoletnich os fizycznych, zamieszkujących lub pracujących w woj.
śląskim z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających podstawowe
uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie.
Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem prasy, Internetu i osobistych spotkań specj. ds. rekrutacji z
przedsiębiorcami i zatrudnionymi w przedsiębiorstwach pracownikami. Potencjalni uczestnicy zostaną
poinformowani o warunkach udziału i o kryteriach rekrutacji Zainteresowani będą mogli wypełnić ankietę. i
przygotować pozostałe dokumenty. Komunikacja odbywać się będzie osobiście, telefonicznie, faxem lub emailem. Osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów otrzymają zaproszenie do
udziału w projekcie
Tytuł Projektu
„Profesjonalna księgowość”
WND-POKL.08.01.01-24-487/11
Beneficjent
Centrum Szkoleniowo-Doradcze i Rozwoju Zawodowego
Dane teleadresowe biura projektu
Michowice 119, 96-130 Głuchów
tel/fax: 046 880-9159
[email protected]
osoba do kontaktu: Adam Przybył
Okres realizacji projektu
01/02/2013 – 31/07/2014
Celem głównym projektu jest podwyższenie kompetencji z zakresu księgowości/rachunkowości przyczyniające
się do wzrostu ich atrakcyjności zawodowej. Projekt skierowany jest do 120 pracujących osób dorosłych,
zatrudnionych/zamieszkałych w woj. śląskim w rozumieniu KC. Będą to osoby powyżej 50r życia wykonujące
zadania zawodowe z zakresu księgowości oraz rachunkowości.
Rekrutacja: dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu lub podczas spotkań informacyjnych.
Opis projektu
Formy wsparcia:
szkolenia
szkolenia komputerowe
szkolenia z umiejętności interpersonalnych
indywidualny coaching
Tytuł Projektu
„Mikrofirmy na start”
WND-POKL.08.01.01-24-294/12
Beneficjent
LG PROJECT
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Długosza 29/3, 43-140 Lędziny
Tel. 662 255 889
Osoba do kontaktów: Łukasz Dobiczek
e-mail: [email protected]
Okres realizacji projektu
01/02/2013 – 30/06/2014
Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji kluczowych – min. 108 pracowników. Projekt skierowany jest do 100
mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego i ich 120 pracowników.
Po zgłoszeniu zainteresowania udziałem w proj. (przesłanie formularza lub kontakt telefoniczny, mailowy) firma
zostanie zapisana na listę kandydacką.
3. Z firmą z listy kandydatów skontaktujemy się celem ustalenia czy firma spełnienia kryteria.
4. Firma spełniająca kryteria zostanie poproszona o dostarczenie odpowiednich dokumentów (wymogi udzielania
pomocy de minimis).
Opis projektu
Po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby Mikro oraz ich pracownic/pracowników kolejne firmy / osoby będą zapisywane
na listę rezerwową. Kryteria rekrutacji:
1. Brak wykluczenia z pomocy de minimis oraz kwalifikacja do sektora mikro. 2. Czy firma należy do grupy docelowejlokalizacja woj. śląskie.
Punkty ustalające kolejność na listach (warunki preferencyjne): +1 za delegowanie Kobiety, +1 za delegowanie os. 50+
Według w/w kryteriów będą ustalane listy. Po podpisaniu umów zostanie przeprowadzona analiza potrzeb
szkoleniowych – lektor oraz informatyk zbadają poziom wiedzy i ustalą grupy szkoleniowe.
Formy wsparcia:
120 Uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach z języka angielskiego oraz ECDL. J. angielski - 10 grup/12 osób
w grupie. Kurs językowy składa się z 3 modułów 60 h zajęć na uczestnika o różnym poziomie zaawansowania.
Szkolenie ECDL Start (50 osób), Advance (70 osób).
5 grup/10 osób na grupę - 60 godzin na grupę.
Zakres ECDL Start:
- podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy
danych,
- grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Zakres tematyczny ECDL Advance:
- Edytor tekstu, Arkusz kalkulacyjny, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna
Tytuł Projektu
„Planowanie strategiczne – szansą na sukces śląskich MŚP”
POKL.08.01.01-24-167/12
Beneficjent
Business Center 1 Anna Kępka
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Staromiejskiej 2/7, 40-013 Katowice
Tel. (32) 781 50 70
Fax. (32) 253 72 85
[email protected]
Osoba do kontaktu: Anna Kępka
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/08/2014
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności 50 śląskich MSP do planowania długookresowego rozwoju
poprzez świadczenie 2720 h doradztwa strategicznego w okresie 01.01.2013-31.08.2014.
Opis projektu
Projekt skierowany do 40 małych i 10 średnich firm posiadających siedzibę/jednostkę organizacyjną w
województwie śląskim, działające w obszarach zgodnych z Programem Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010-2020: technologie dla ochrony środowiska, informacyjne i telekom., medyczne,
transport i infrastruktura transportowa (PKD: C.21, C.32.5, E.36, E.38, E.39, F.41, F.42, F.43, H.49, J.61,
J.62, J.63, M.71, M.72, M.74, P.85.59.B). Grupę Docelową stanowią w 100% przedsiębiorstwa małe i średnie
(w tym os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów
ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez WUP
w Katowicach. Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe.
Rekrutacja prowadzona będzie przez formularz zgłoszeniowy (dostępny na www projektu i w Biurze
Projektu)
i dostarczenie go do Biura Projektu. Rekrutacja będzie prowadzona w 7 rundach. 2 etapy weryfikacji:
1. FORMALNA na podst. formularzy zgłoszeniowych, KRS/EDG, prowadzona przez Specjalistę ds.
rekrutacji. Weryfikacja: przynależność do PKD, siedziba i miejsce działalności w woj. Śląskim, statusu MSP,
reprezentacji firm możliwości udzielenia pomocy de minimis. Wymagane oświadczenia o: pokryciu kosztów
usług doradczych z pomocy de minimis, niewykorzystaniu limitu pomocy de minimis, niekorzystaniu ze
wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych 8.1.1 i 8.1.2 POKL w l. 2007-2011 przez WUP w
Katowicach, nieskorzystaniu ze wsparcia pomostowego POKL 6.2, 8.1.2. i nieotrzymaniu pomocy z innych
programów operacyjnych na te same wydatki.
2. MERYTORYCZNA: analiza potrzeb doradczych, których celem będzie dostosowanie poziomu
zaawansowania doradztwa do potrzeb danego BO (wywiady bezpośrednie/telefon) - pyt. m.in. o główne
problemy firm, planowanie strategiczne, znajomość otoczenia, potrzeby i oczekiwania odnośnie usług
doradczych; analizy wybranych dokumentów firm.
Dodatkowe kryteria:
- brak posiadania misji i/lub strategii – 2 pkt.
- wskazanie zatrudnienia K w kadrze zarządzającej/wyższej i średniej kadrze menadżerskiej – 1 pkt.
- wcześniejsze niekorzystanie z usług doradczych – 1 pkt.
Tytuł Projektu
„Audytor energetyczny – nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie
śląskim”
POKL.08.01.01-24-168/12
Beneficjent
Business Center 1 Anna Kępka
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Staromiejskiej 2/7, 40-013 Katowice
Tel. (32) 781 50 70
Fax. (32) 253 72 85
[email protected]
Osoba do kontaktu: Anna Kępka
Okres realizacji projektu
Od 01.02.2013 do 31.03.2014
Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania audytów energetycznych na potrzeby
termomodernizacji przez 240 pracowników i właścicieli zatrudnionych w 200 MMSP z branży budowlanej w
woj. śląskim poprzez szkolenia i doradztwo w okresie: 01 II 2013 - 31 III 2014.
Opis projektu
Grupę docelową projektu stanowi 200 MMSP z branży budowlanej, posiadających jednostkę organizacyjną
w województwie śląskim, ich pracownicy, właściciele z funkcjami kierowniczymi, wspólnicy, które
wykonują pracę w ramach form organizacyjnych firm w Województwie Śląskim. Z udziału w projekcie
wyłączone są firmy, które skorzystały ze wsparcia w zakresie w projektów szkoleniowych i doradczych w
ramach konkursów 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL.
REKRUTACJA
Na etapie rekrutacji zostanie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych w formie testów wiedzy wśród
wszystkich uczestników projektu. Celem analizy będzie rozpoznanie poziomu wiedzy BO nt. sporządzania
audytów energetycznych, a także wskazanie przez BO preferowanych form nauczania i przekazu, jakie mają
być zastosowane przez trenerów. W analizie będzie zastosowany m.in. kwestionariusz potrzeb szkoleniowych
BO z testem wiedzy. Umożliwi to realizatorom adaptację programu i form szkoleniowych do poziomu
wiedzy BO. Zgodnie z zasadą równości szans ze względu na płeć i wiek, rekrutacja odbywać się będzie w 6
rundach do 4 dni przed szkoleniem, listy zakwalifikowanych osób opublikowane zostaną na stronie WWW.
Wniesienie do Biura Projektu dokumentów zgłoszeniowych, w tym: dane firmy i pracowników, zgody na
przetwarzanie danych, kopia KRS/EDG firmy, oświadczenie dotyczące nieskorzystania w latach 2007-11 ze
wsparcia w proj. 8.1.1 i 8.1.2 PO KL oraz kwestionariusza potrzeb szkoleniowych z testem wiedzy.
Weryfikacja przez Specjalistę ds. rekrutacji wg:
kryterium dostępu: siedziba firmy/jednostka organizacyjna w WŚ, branża (wg kodów PKD - F.41 – 43) oświadczenie o przynależności firmy do branż budowlanej), status MMSP.
kryteria preferencyjne: przy równoczesnych zgłoszeniach, priorytetowo będą traktowane zgłoszenia
kobiet na szkolenia, osoby 50+ i firmy z siedzibą poza miastem Katowice, ze względu na trudności w
dostępie do szkoleń z audytu energetycznego.
Po uwzględnieniu w/w kryteriów i kolejności zgłoszeń Kierownik Projektu zakwalifikuje kandydatów do
projektu z uwzględnieniem poziomu wiedzy BO (publikacja listy na stronie WWW i w Biurze projektu) –
powiadomienie BO i podpisanie umów szkoleniowo-doradczych. Firmy niezakwalifikowane wyłącznie z
powodu braku miejsc będą wpisane na listę rezerwową opublikowaną na stronie WWW projektu i w Biurze
projektu, będą miały pierwszeństwo w następnej rundzie rekrutacyjnej jeśli firma zakwalifikowana do
projektu wycofa się przed podpisaniem umowy, jej miejsce zajmie firma z listy rezerwowej.
FORMY WSPARCIA
Szkolenia i doradztwo powiązane ze szkoleniami, w zakresie:
Użytkowanie energii i oszczędność energii,
Doradztwo energetyczne,
Ochrona cieplna budynków,
Kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe,
Wentylacja i klimatyzacja,
Pompy ciepła i odnawialne źródła energii,
Systemy ciepłownicze i wew. instalacje grzewcze,
Oszczędne użytkowanie wody,
Oszczędność energii elektrycznej,
Kierowanie gospodarką energetyczna i pomiar energii,
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji term.,
Metody pomiarów i badań,
Technika termografii,
Finansowanie przedsięwzięć term,
Auditing energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
Oszczędność en. na tle celów inwestora,
Ocena kondycji finansowej inwestora.
Tytuł Projektu
„Profesjonalny księgowy”
POKL.08.01.01-24-769/11
Beneficjent
FHU Józef Król Spółka Jawna
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Pelczara 6c/6, 35-312 Rzeszów
Tel./fax. 17 857 91 63
[email protected]
Osoba do kontaktu: Anna Balicka
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2014
Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pracujących w działach księgowych sektora górnictwa i energetyki. Celem
głównym projektu jest Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy140 osób pracujących w sektorze górnictwa i
energetyki w działach księgowości do 31.12. 2014 r. Grupę docelową projektu stanowią pracujące osoby dorosłe
zamieszkujące województwo śląskie lub też pracujące na jego terenie. Ze względu na specyfikę szkolenia uczestnicy
będą posiadali co najmniej wykształcenie średnie.
Opis projektu
Nabór do projektu odbędzie się osobno dla każdego szkolenia. W ramach każdego naboru zostaną rekrutowane 4 grupy
szkoleniowe 15 osobowe (I-III poziom) lub 10 osobowe (IV poziom). Formularze zgłoszeniowe będzie można składać
za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faks-u. Będzie możliwe również złożenie zgłoszenia osobiście w
biurze projektu w godzinach od 10.00do 18.00. Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie internetowej
projektu oraz w biurze projektu. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone 10 dni przed
rozpoczęciem szkoleń.
Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo. Etap formalny:
zatrudnienie w sektorze energetycznym lub górniczym (weryfikacja na podstawie umowy o pracę lub
cywilnoprawnej),
zamieszkiwanie lub pracowanie na terenie województwa śląskiego (oświadczenie).
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego - (weryfikacja na podstawie dyplomu).
ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy będą musieli również spełniać
wymagania w zgodne z „Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji
zwodu księgowego” stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Kryteria merytoryczne to:
preferowane będą osoby, które w ostatnich trzech latach nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu księgowym –
(oświadczenie),
pracownicy, których staż pracy w księgowości jest krótszy niż dwa lata (umowa o pracę, cywilnoprawna),
Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z wagami punktowymi zostaną zapisane w regulaminie rekrutacji. Następnie
zostanie utworzona lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.
FORMY WSPARCIA:
Szkolenie „księgowy” I poziom
Szkolenie „specjalista ds. rachunkowości” – II poziom
Szkolenie „główny księgowy - III poziom
Szkolenie „dyplomowany księgowy" IV poziom
Tytuł Projektu
„Barman z wyższej półki”
POKL.08.01.01-24-679/11
Beneficjent
Fricco Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
Tel. 607 311 790
Fax. 32 262 58 83
[email protected]
Osoba do kontaktu: Justyna Misiołek
Okres realizacji projektu
Od 01.09.2012 Do 31.03.2013
Opis projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności wspomagających rozwój kariery zawodowej na
stanowisku barman/ka, poprzez objęcie wsparciem z zakresu szkoleń zawodowych i językowych 40 UP zatrudnionych w
branży gastronomiczno - noclegowej z woj. śląskiego, podregion katowicki, przez 6 miesięcy. Projekt jest skierowany do
GD z obszaru woj. Śląskiego - podregion katowicki (w przypadku os. fizycznych pracują lub zamieszkują one na
obszarze woj. śląskiego w rozumieniu KC) -40(12K,28M) pracujących osób dorosłych (pow.18 lat oraz z wyłączeniem
os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach
poza godzinami pracy. Rekrutacja (09 i 12.2012 oraz 01.2013) zostanie poprzedzona działaniami promocyjnymi, które
są dopasowane do GD zakresem i formą. Opracowane zostaną ulotki i plakaty-rozwieszone w różnych punktach obszaru
projektu - głównie miejsca licznie uczęszczane - centra miast, przystanki. Ulotki zostaną rozdystrybuowane w lokalach
gdzie pracują potencjalni UP. Plakaty i ulotki będą zawierać wizerunek zarówno K jak i M, tak by promować aktywność
K, i przełamywać stereotyp barmana-mężczyzny.
Etapy rekrut:
1.
2.
Akcja promocyjno-informacyjna
Wypełnienie i złożenie dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacja kwalifikowalności do proj. przy wyk. kryteriów
obligatoryjnych: zatrudnienie, miejsce zamieszkania/pracy na obszarach zasięgu projektu.
Kryteria rekrutacyjne fakultatywne:
znajomość języka angielskiego: test on-line (brak - 3 pkt., podstawowa - 2 pkt., średnio-zaawansowana - 1 pkt.,
biegła - 0 pkt.);
zatrudnienie w lokalu z branży gastronomicznej, noclegowej, kasyna–2pkt, w innej branży (zgodnie z PKD) - 0
pkt.
W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez kilka osób, do projektu dostaje się osoba o niższym
wykształceniu. Jeśli wykształcenie jest równe, decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu kompletnych dokumentów
rekrutacyjnych: zaświadczenie o zatrudnieniu, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podpisany
regulamin rekrutacji, oświadczenia.
3.
4.
Stworzenie list UP i listy UP Rezerwowej
Podpisanie deklaracji udziału w projekcie
Wymagania rekrutacji zostaną zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie WWW projektu, razem z wszystkimi
dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia chęci udziału. Dokumenty te będą także dostępne w formie papierowej w
biurze projektu czynnym od pn do pt w godz.8-16 oraz min. jeden dzień tyg. od 12 do 20, tak by wyrównać dostęp do
projektu osobom pracującym w różnych godz. i częściach woj. Chęć zgłoszenia uczestnictwa będzie można zgłosić
osobiście, drogą mailową, pocztową, tel., lub faxem tak by ułatwić dostęp do projektu bez konieczności brania urlopu w
pracy.
FORMY WSPARCIA:
1.
Blok szkoleń barmańskich:
I blok
Sylwetka barmana, wizerunek, organizacja pracy, standard obsługi
Savoir vivre w miejscu pracy
Barman szefem lokalu
Praca z klientem, różne typy klienta
Terminologia
Jak prawidłowo przyjąć zamówienie
Zasady przyjmowania napiwków
II blok
Bar jako miejsce pracy. Alkohol jako używka albo atrybut kultury
Podział na typy barów
Umeblowanie i wyposażenie, aranżacja
Wyposażenie podręczne
Podział alkoholi
Wpływ alkoholu na organizm człowieka
III blok
Podstawy miksologii
Cocktaile, rodzaje drinków long, short i inne
Drinki światowe i lokalne
Dodatki, składniki dekoracyjne
Szkło barowe, miary, dodatki uzupełniające
IV blok
Nauka sporządzania wybranych drinków
V blok
Kawa w barze. Nauka sporządzania drinków na bazie kawy
Ekspres do kawy
Zasady parzenia i serwowania kawy
Drinki na bazie kawy
Nauka sporządzania wybranych drinków
VI blok
Free style
Czym jest free style? Zasady i techniki free style
2.
Blok szkoleń z języka angielskiego
Tytuł Projektu
„Bezpieczna praca na wysokości w województwie śląskim”
WND-POKL.08.01.01-24-232/12
Beneficjent
Accen sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Dojazd 6, 42-400 Zawiercie
tel; fax: (22) 814 39 79
[email protected]
osoba do kontaktów: Michał Czubak tel.: 502-188-084
Okres realizacji projektu
01/02/2013 – 30/06/2014
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 160 mikroprzedsiębiorstw zamieszkujących lub pracujących teren woj. śląskiego,
wykonujący prace na wysokości na różnych stanowiskach pracy bez względu na wykształcenie ze względu
na konieczność podniesienia umiejętności dla zapewnienia bezpiecznej pracy na wysokości. Głównym
celem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie pracy na wysokości 160 osób w okresie II
2013 – VI 2014 w woj. śląskim. Rekrutacja prowadzona będzie w terminach dla dwóch edycji: III 2013 oraz
X 2013, w biurze projektu i za pośrednictwem strony internetowej. Kryteria rekrutacji: zatrudnienie przy
pracach na wysokości, badania lekarskie potwierdzające wymagana sprawność psychofizyczną do pracy na
wysokości
Formy wsparcia:
- szkolenie z zakresu Dostępu Linowego
- szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
- szkolenie Negocjacje
Tytuł Projektu
„Wzrost potencjału technologicznego i operacyjnego Spółki Proximetry Poland w zakresie
tworzenia systemów teleinformatycznych”
WND-POKL.08.01.01-24-200/12
Beneficjent
Inprogress sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Gabrieli Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków
tel: (12) 357 95 79
[email protected]
osoba do kontaktów: Michał Pacyna tel.: 607-999-329
Okres realizacji projektu
01/02/2013 – 31/01/2014
Projekt skierowany jest do śląskiego pracodawcy Spółki Proximetry Poland z siedzibą w Katowicach, który
zatrudnia 45 pracowników. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału technologicznego i operacyjnego
Spółki Proximetry Poland w zakresie tworzenia systemów teleinformatycznych poprzez wzrost kompetencji
kadry pracowniczej. Rekrutacja pracowników jest zamknięta. Przydział do grup szkoleniowych zostanie
przeprowadzony przez zespół zarządzający projektem we współpracy z władzami Proximetry. Pracownicy
rekrutowani do projektu wypełnią formularz rekrutacyjny oraz podpiszą oświadczenie o spełnieniu kryteriów.
Opis projektu
Formy wsparcia:
- Cykl szkoleń Nowe kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania i technologii sieciowych
- Cykl konsultacji z zakresu budowy wysokowydajnych systemów teleinformatycznych
- Cykl szkoleń Zarządzanie projektami i relacjami z klientami
- Cykl szkoleń Zarządzanie zespołem i motywowanie projektem.
Tytuł Projektu
„CISCO Networking na Śląsku”
WND-POKL.08.01.01-24-357/12
Beneficjent
4system Polska Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Botaniczna 70, 65-392 Zielona Góra
tel: (068) 451 08 88
fax. (068) 451 08 88 wew. 31
[email protected]
osoba do kontaktów: Katarzyna Napieralska
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/03/2014
Opis projektu
Mikro przedsiębiorcy i ich pracownicy (96os./48firmy) z obszaru woj. śląskiego. (pracują lub zamieszkują na obszarze
woj. śląskiego w rozumieniu KC, w przypadku innych podm. posiadają one jednostkę org. na obszarze woj. śląskiego)
zainteresowanych podwyższ. kwalifikacji i umiejętności w zakresie programowania i IT (poza godzinami pracy). Wspar.
zostaną objęte w 100% mikro przedsiębiorstwa prowadzące działalność o w obszarach technologicznych kluczowych dla
rozwoju gospodarki regionu wskazanych w Programie Roz. Technologii Woj. Śląskiego na lata 2010-2020oraz
wymienionych w p. 3.1. Z uwagi na zakres merytoryczny pr. wsparcie kierowane jest gł. do sekcji J, jednak inne branże
ww również mogą wziąć udział w projekcie zgodnie z zapotrzebowaniem. Wsparcie szk. umożliwi wybór 96BO zgod. z
wynikami wywiadu (90M,6K) posiadających najlepsze predysp. do wykonywania pracy związanej z CISCO. Aby
zapewnić kompleksowe wspar. przewiduje się objąć śr. 2 pracow. z firmy, aby w razie nieobecności którejś z os. firma
mogła funkcjonować bez opóźnień.
REKRUTACJA ciągła–prowadzona w oparciu o regulamin rekr. na terenie woj.w okresie01-05.2013 wsparta akcją
infor.-promocyjną,spotk ania w przedsięb., zgodna z zas. równych szans
Webmaster przygotuje stronę WWW na potrzeby rekr.
Plakaty i ulotki zostaną zamieszczone w każdym powiecie na poczcie,uczelniach, w inst.otoczenia biznesu tj.WZPP ,u
pracodawców. Ukażą się ogłosz. w prasie. Przeprowadzimy akcję mailingową(baza Wniosk.)
Formul. rekr.(część A,B)dostępny w:w biurze pr.,online na stronie pr. należy złożyć(osob. lub pocztą)w biurze pr.
Specj.ds.rekr. z koordynat.dokonają wyboru BO wg.kryt:
FORMALNYCH-cz.A
-wieku,zamieszkania, zgłoszenie pracow.
-zaśw. pracod. o prowadzeniu dział. w obszarch kluczowych ww
-zaśw. o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat /bądź nie otrzymaniu
-ośw. o chęci stosowania CISCO
MERYTORYCZNYCH-cz.B
1)płci-w przypadku K 10p
2)motywacji do odbycia szk.-preferowane os. pracujące lub zamierzające pracować na stanowiskach zw.z CISCO(0-10p)
3)ze względu na wymagane podst.(0-5p)
-wykszt. co najmniej średnie tech. lub wyższe inż.
-aktualne kształ. się w profilach zw.z programowaniem, automatyką,elektroniką,inform atyką,mechaniką
-min.2letnie dośw. w ww.dziedzinach
w przypadku równej ilości pkt ostatnim czynnikiem będzie kolejność zgł. w podziale na płeć
Formy wsparcia:
Szkolenia e-learningowe
1.Network Fundamentals 8h
2.Routing Protocol and Conncept 8h
3.Lan Switching and Wireless 8h
4.Accessing The WAN 8h
Szkolenia:
1.Podst.sieci komput.:konfiguracja i weryfikacja popraw. konfiguracji portów routerów, budowa sieci Ethernet w
wykorzystaniem przełączników i routerów, zaawan. komend konfigurac. na routerach z protok. EIGRP, identyfikacja
cech protok. wektora odległości
2.Protokoły i koncepcje routingu: wykorzys. modelów warstwowych sieci do wyjaśnienia spos. przesyłania danych,
projekt., obliczanie,przydzielanie masek,adresów, projekt. i implementacja bezklasowych schematów adresacji,
podst.okablowania struktur., wykorzystanie komend Cisco CLI do konfiguracji routerów,przełączników, analiza
protok. warstwy sieciowej,transportowej.
3.Przełączanie w sieciach lokalnych przewodowych, bezprzewodowych: rozwiąz. probl. w warstwach 1,2,3,7 z
zastos. modelu warstwowego, interpretacja diagr. sieciowych, zapoznanie z budową i dział. przełączników,
konfiguracja wirtualnych sieci (VLAN), przełączania VLAN, protokół VTP, trunki i RSTP.
4.Dostęp do sieci rozległych:konfiguracja połączeń w sieci rozległej, wykorzystanie protok. PPP, Frame Relay,
konfiguracja serwera DHCP, weryfikacja, monitor. list kontroli dostępu ACL.
Tytuł Projektu
„Instalacje fotowoltaiczne - Alternatywna energia elektryczna dla Śląska”
WND-POKL.08.01.01-24-481/12
Beneficjent
Sotronic Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Przemysłowa 25, 32-083 Balice
tel. 12 655 32 25
fax 12 425 62 95
[email protected]
Osoba do kontaktów roboczych: Magdalena Stachowicz
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 30/11/2013
Opis projektu
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują
lub zamieszkują one na obszarze WŚ w rozumieniu przepisów KC, w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na obszarze WŚ)
Kryteria rekrutacji:
-20 przedsiebiorstw z branży budowlanej, prowadzących działalność na terenie WŚ (posiadające tu jednostkę
organizacyjną) - weryfikacja: ośw. przedsiębiorcy
a) 12 mikro, 5 małych i 3 średnie firmy (w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2/07/2004 o swobodzie działalności
gospodarczej, w tym osoby samozatrudnione
-84 osoby fizyczne wykonujące pracę w ramach struktur organiz.ww.przedsiębiorstw, oddelegowane na szkolenia
przez pracodawców, w tym: 12K i 72M - pracownicy w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., właściciele
pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularna działalność w przedsiębiorstwie i
czerpiący z niego korzyści finansowe - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)
-Wykonywany zawód: dekarze, elektrycy i hydraulicy (weryfikacja: ośw. kandydata)
Kryteria selekcji:
-Zasadność wybranego szkolenia tj.zgodność z bieżącym profilem produkcyjno-usługowym firmy (weryfikacja:
deklaracja przedsięb.) (0-5pkt)
Sposób rekrutacji:
1.Otwarta, ciągła prowadzona do 31.10.2013 na terenie WŚ w oparciu o regulamin rekrutacji i uczestnictwa zgodny z
zasadami równości szans
-Za nabór uczestników odpowiada specjalista ds.promocji i rekrutacji
-Przewidywany dodatkowy nabór w XI 2013r. zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie rekrut.w przypadku
wystąpienia czynników nie zdiagnozowanych na etapie tworzenia wniosku
-Informacje na temat warunków szkolenia: strona www projektu, kontakt tel. i mailowy, bezpośrednie rozmowy z
przedsięb.
2.Złożenie przez przedsięb.formularza zgłoszeniowego i innych wymaganych dokumentów osobiście lub drogą
pocztową:
a) oświadczenie o wielkości firmy
b) formularz inform. o otrzymanej pomocy de minimis (rozp. Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r.)
3.Akceptacja/możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych/ odrzucenie przez Kom. rekrutacyjną
4.Przystąpienie kandydata do projektu po spełnieniu następujących warunków: podpisanie deklaracji udziału w
projekcie, udostępnienie danych osobowych, zobowiązanie do udziału w egzaminie
5. Lista rezerw. formowana w oparciu o dane z monitoringu rekrut. uwzględniającego parytety założone w projekcie.
Przystąpienie do projektu będzie uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 pkt określonych w kryteriach selekcji. W
przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń
Formy wsparcia:
Program zajęć:
1.Przepisy BHP, Racjonalna gospodarka energią, Ochrona środowiska - 8h (teoria)
2.Technologia wykonania i logistyka robót instalacyjnych - 8h (teoria)
3.Pomiary elektryczne, hydrauliczne, cieplne, gazowe - 8h (teoria)
4.Montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych - 8h (teoria)
5.Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów PV - 16h (warsztaty prakt.)
Tytuł Projektu
„Metody skutecznego zarządzania płynnością finansową”
WND-POKL.08.01.01-24-301/12
Beneficjent
PI Investment
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Krasickiego 24/14, 30-503 Kraków
tel: (12) 296 36 55
fax: (12) 656 34 35
[email protected]
osoba do kontaktów: Agnieszka Banaś
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/01/2014
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 200 przedsiębiorców i pracowników/pracownic zajmujących się zarządzaniem
finansami w firmie, uczących się, pracujących, zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego w wieku 18-64 lata.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy 200 przedsiębiorców i pracowników śląskich MP z zakresu metod
zarządzania płynnością finansowa przedsiębiorstwa do końca stycznia 2014 r. Rekrutacja będzie przeprowadzona
do wyczerpania limitu miejsc we wszystkich grupach szkoleniowych utworzenia 15 osobowej listy rezerwowej.
Planowane działania rekrutacyjne to m.in.: przygotowanie baz mailingowych i telefonicznych, mailing, kontakt
tel., indywidualne spotkania z potencjalnymi BO, intensywna kampania informacyjno – promocyjna na portalach
społecznościowych. Podczas rekrutacji zastosowane zostanie kryterium płci (kobiety 2 pkt., mężczyźni 1
pkt.)Przed przystąpieniem Dos szkolenia BO wypełniają test kompetencyjny. Do projektu zakwalifikowane
zostaną osoby, których wynik tego testu nie będzie wyższy niż 50 % poprawnych odpowiedzi.
Formy wsparcia:
- Indywidualne doradztwo
- szkolenia: instrumenty bankowe i finansowe; zabezpieczenie płatności, wskaźniki PF, bieżąca kontrola PF.
Tytuł Projektu
„Z angielskim na podbój Europy! – angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich
pracowników”
WND-POKL.08.01.01-24-317/12
Beneficjent
OXFORD Katarzyna Moulds, Keith Moulds
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Zwycięstwa 34/4, 44-100 Gliwice,
Tel/fax. 032 231 16 01
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Moulds
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2014
Opis projektu
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 mikroprzedsiębiorstw z woj. śl. poprzez udział ich pracowników w liczbie 192
w szkoleniu jęz. (116K/76M). Ponadto wśród 96 mikroprzedsiębiorstw 50% stanowić będą osoby samozatrudnione (tj. 48 –
29K/19M).
Grupa docelowa projektu charakteryzować się będzie w szczególności następującymi cechami:
a. motywacją do rozwoju lub rozpoczęcia biznesowej współpracy międzynarodowej
b. posiadaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2, co pozwoli realnie wesprzeć kadrę mikroprzedsiebiorców
w ich dążeniach do skuteczniejszego komunikowania się z partnerami zagranicznymi
REKRUTACJA (I tura: I-II.13, II tura:XI-XII.13)
1.opracowanie Regulaminu udziału w projekcie i powołanie Komisji Rekrutacyjnej (koordynator i jego zastępca)
2.złożenie Formularza Aplikacyjnego wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność
potencjalnych UP, oświadczenia dot. pomocy de minimis, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)
3. wybór UP:
a. ocena formalna
b. ocena merytoryczna na podstawie złożonych Formularzy Aplikacyjnych i testu językowego w oparciu o następujące
KRYTERIA:
- opis doświadczenia lub planowanych działań w zakresie współpracy międzynarodowej wymagającej komunikowania się w j. ang.
- poziom znajomości języka ang. kandydata (co pozwoli dopasować osobę do odpowiedniej grupy szkoleniowej)
4. Podpisanie przez wybranych do udziału w projekcie mikroprzedsiebiorców stosownej umowy uwzględniającej: imienny wykaz
pracowników kierowanych do udziału w danym szkoleniu oraz regulującą uczestnictwo w projekcie przed rozpoczęciem udziału
osoby w szkoleniu (objęciem wsparciem) co będzie stanowiło spełnienie EFEKTU ZACHĘTY.
Kurs Business English przeprowadzony w 2 edycjach
I edycja - rekrutacja: I-II.2013, szkolenie: II-XII.2013
II edycja - rekrutacja: XI-XII.2013, szkolenie: I-XI.2014
Kurs polegać będzie na uczestnictwie w 120 h (45-min.) zajęć stacjonarnych. W każdej edycji kursu powstanie 8 grup (12 os.).
Elementem uzupełniającym i wspomagającym uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych będzie komponent e-learningowy polegający
na udostępnieniu uczestnikom dodatkowego kursu/ćwiczeń internetowych do samodzielnej pracy. Zagadnienia związane z
ćwiczeniami w obrębie komponentu e-learningowego można będzie w razie potrzeby omówić w ramach indywidulanych
konsultacji. Przewidziano, że dla każdej grupy w każdej z edycji przeprowadzonych zostanie 30h konsultacji (8 grup x 30h = 240
h). Dodatkowo w okresie VII-VIII (2013 i 2014) prowadzone będą konsultacje uzupełniające w wymiarze 110h dla każdej edycji.
Niezwykle pożądanym i atrakcyjnym elementem kursu są zajęcia z native speakerem. Projekt zakłada przeprowadzenie 30h zajęć
konwersacyjnych dla każdej z grup. Lektor prowadzący będzie native speakerem z wieloletnim doświadczeniem również w
przygotowaniu do egzaminów (w tym BULATS).
Każdy z UP po zakończeniu szkolenia przystąpi do wszystkich 3 części egzaminu BULATS
Tytuł Projektu
„Śląska Akademia Sukcesu”
POKL.08.01.01-24-540/11
Beneficjent
Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
[email protected]
Tel/fax.: 32 204 02 58
Tel 512 058 626
Osoba do kontaktu: Patrycja Rojek
Okres realizacji projektu
01/11/2012 – 31/10/2014
Opis projektu



Grupą docelową projektu jest 200os.zatrudnionych (min 110K), pracujących lub zamieszkujących w
województwie śląskim zainteresowanych. nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza
godzinami pracy.
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i obejmie 5 edycji. W ramach projektu przewidziano organizację
20 grup każda po 10 osób. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, oświadczenia o spełnieniu
warunków będą dostępne na stronie WWW projektu i w biurze projektu w Katowicach. Dokumenty
przyjmowane będą osobiście lub listownie. Kryteria wyboru:
1.Formalne - przynależność do grupy docelowej;
2.Uzupełniające – płeć i wykształcenie (kobiety i os. z wykształceniem, co najwyżej średnim przyjmowane
będą priorytetowo);
3.Dodatkowe – os. pracujące w działach zw. z zakresem szkoleń (np: finansowo-kadrowych,
marketingowych) przyjmowani będą priorytetowo.
W ramach projektu przewidziano:
Specjalista ds. finansowo-księgowych - zakres tematyczny to m. in: rachunkowość, podatki, ewidencja i
rozliczanie kosztów, sprawozdawczość finansowa.
Specjalista ds. kadrowo-płacowych - zakres tematyczny to m. in: fakturowanie, obsługa kadrowa firm, zasady
ubezpiecz., świadczenia i wynagrodzenia pracowników.
Kurs komputerowy - szkolenia z 3 różnych zakresów tematycznych: 1 grafika komputerowa; 2 ECDL
WebStarter; Obliczenia arkuszowe i bazy danych
Tytuł Projektu
„eduGRANT – z projektem po nowe technologie”
POKL.08.01.01-24-203/11
Beneficjent
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Wolności 345A, 41-800 Zabrze
tel. 32 373 56 46
fax. 32 373 56 77
[email protected]
Osoba do kontaktu: Magdalena Tomala
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2014
Opis projektu
Grupa docelowa to mikro-mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność wpisującą się w technologie
medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych C.32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając dentystyczne M.72 Badania naukowe i prace rozwojowe P.85.59.B Pozostałe formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, którzy nie byli dotychczas objęci wsparciem w ramach konkursów
ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez WUP w Katowicach i ich
pracownicy/ce) wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim.
Wsparcie otrzymają 80 MMŚP oraz 168 pracownic/ków MMŚP.
Kryteria rekrutacji:
1.Brak wykluczenia z pomocy de minimis oraz kwalifikacja do sektora MMŚP;
2.Czy firma należy do grupy docelowej (np. lokalizacja, PKD zgodny z OT, brak udziału w innych
projektach);
Punkty ustalające kolejność na listach:
+2 pkt dla mikro firm
+1 pkt dla małych firm
W przypadku tej samej liczby punktów – kolejność zgłoszeń.
W ramach projektu przewidziano:
 Szkolenie j.angielski z elementami jęz. specjalistycznego
 Szkolenie z zakresu zarządzania proj. badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy
Tytuł Projektu
„Mocna kadra, mocna firma”
POKL.08.01.01-24-185/12
Beneficjent
Centrum Szkoleniowe Masterlang
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Powstańców 1, 44-200 Rybnik
Osoba do kontaktu: Madej Magdalena
mail: [email protected]
tel: 696 811 296
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2013
Działaniami w ramach projektu zostanie objętych 25 mikro, 20 małych i 3 średnie przedsiębiorstwa i
ich 100 pracowników (w tym 20 kobiet co odpowiada proporcji kobiet zatrudnionych w branży
przemysłowej i budowlanej).
Opis projektu
Grupą docelową projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu ust. o swobodzie
działalności gospodarczej, posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiegi i niekorzystające
ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla 8.1.1 i
8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez WUP w Katowicach oraz prowadzące działalność w następujących
obszarach technologicznych kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu tj.: TECHNOLOGIE DLA
OCHRONY ŚRODOWISKA (PKD F.41 Roboty bud (RB) zw. ze wznoszeniem budynków, F.42 Roboty zw.
z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, F.43 RB specjalistyczne); TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE (PKD M.71 Działalność (DZ) w zakresie architektury i
inżynierii; badania i analizy techniczne, M.74 Pozostała DZ profesjonalna, naukowa i techniczna);
PRODUKCJA I PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW (PKD C.22 Produkcja (P) wyr. z gumy i tworzyw szt,
C.23 P wyr. z poz. mineralnych surowców niemetalicznych, C.24 P metali); PRZEMYSŁ MASZYNOWY,
SAMOCH, LOTNICZY I GÓRNICZY (PKD C.26 P komput, wyrobów elektronicznych i optycznych, C.27
P urządzeń elektrycznych, C.28 P maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklas, C.29 P pojazdów samoch,
przyczep i naczep, z wył motocykli, C.30 P poz. sprzętu transportowego, M.74 Pozostała DZ prof, naukowa i
techniczna); NANOTECHNOLOGIE (SEKCJA C Przetwórstwo przemysłowe, SEKCJA M DZ prof,
naukowa i techniczna) i ich pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, którzy pracują lub zamieszkują na
obszarze WŚ w rozumieniu KC.
W ramach projektu przewidziano:
 Szkolenie z zakresu programów Autodesk.
Tytuł Projektu
„Umiejętności techniczne 50+”
POKL.08.01.01-24-379/11
Beneficjent
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Komorowicka 35, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 081 536 56 50
fax: 081 536 56 51
Osoba do kontaktu: Bogumiła Kwasowiec-Pietroń
Okres realizacji projektu
01/11/2012 – 30/04/2014
Opis projektu
Grupa docelowa to 80 (48K i 32M) dorosłych os. pracujących (w tym os. zatrudnione na podstawie umowy
cywilno-prawnej) powyżej 50 roku życia z wyłączeniem os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą),
które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami i
miejscem pracy), pracujące lub zamieszkujące na obszarze podregiony bielskiego.
Rekrutacja (4 tury) – będzie miała charakter otwarty. Chętni będą mieli obowiązek wypełnić dokumenty
rekrutacyjne (m.in. formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o spełnieniu wymogów grupy docelowej).
Dokumenty będą dostępne na stronie internetowej WWW i w biurze projektu. Wypełnione należy przynieść
do biura projektu lub przesłać pocztą.
W ramach projektu przewidziano:
 Poradnictwo zawodowe dla 80UP,
 Szkolenie AUTOCAD dla 40UP,
 Szkolenie obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 40UP,
 Szkolenie Elastyczny Pracownik (1 NA 1) dla 80UP.
Tytuł Projektu
„Green Production – ocena oddziaływania inwestycji na środowisko”
POKL.08.01.01-24-181/12
Beneficjent
TEB Edukacja Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice
Telefon: (32) 231 50 47
Telefon: (32) 231 50 48
Faks: (32) 231 50 47
Osoba do kontaktu: Mariola Murzyńska-Boduch
[email protected]
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/12/2013
Opis projektu
Projekt jest adresowany do 24 MMSP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
śląskiego i jednocześnie prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla rozwoju
gospodarki regionu związanych z przetwórstwem przemysłowym.
Uczestnicy projektu będą kwalifikowani na podstawie testu wiedzy połączonego z analizą potrzeb.
W ramach projektu przewidziano 4 edycje szkolenia „Green Production”, które swym zakresem obejmują
następujące zagadnienia:
Ekologia a produkcja – założenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
Podstawy prawne oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i obowiązki przedsiębiorców;
Techniczne uwarunkowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
Warsztaty sporządzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
W ramach szkolenia „Green Production” przewidziano 48 h szkolenia o charakterze wyjazdowym oraz 16 h
e-learningu.
Tytuł Projektu
„Wykwalifikowani przedsiębiorcy szansą dla regionu”
POKL.08.01.01-24-222/12
Beneficjent
Vision Consulting sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Towarowa 2, 42-274 Konopiska
Tel 519 556 973
[email protected]
osoba do kontaktu: Magdalena Stipura
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/10/2013
Opis projektu
Projekt jest adresowany do 20 mikroprzedsiębiorców działających w obszarze „technologie medyczne” posiadających
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego i ich 48 pracowników pracujących lub zamieszkujących na
terenie woj. śląskiego w szczególności kadry zarządzającej i menadżerskiej.
W ramach projektu przewidziano:
Szkolenie „Komercjalizacja produktów biotechnologicznych”
Szkolenia „Pozyskanie funduszy na innowacje”
Szkolenia będą organizowane w trzech trybach: dzienny, wieczorowy lub weekendowy. Rekrutacja będzie miała
charakter otwarty i potrwa do czasu zrekrutowania wskazanej grupy docelowej. Utworzona zostanie również lista
rezerwowa. Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa będą zobligowani do złożenia zaświadczenia o wysokości
otrzymanej pomocy de mnimis w okresie 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu. Przedsiębiorcy będą
zobligowani również do złożenia oświadczenia o prowadzenia działalności w obszarze technologie medyczne.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie WWW oraz w biurze projektu. Na podstawie zgłoszeń zostanie
utworzona lista osób z którymi spotka się z komisja rekrutacyjna, która ostatecznei podejmie decyzję o zakwalifikowaniu
do projektu.
Tytuł Projektu
„Śląskie energią słynie”
WND-POKL.08.01.01-24-476/12
Beneficjent
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Przemysłowa 6/412, 43-225 Wola
Tel/fax: (32) 211 93 66
[email protected]
osoba do kontaktów: Piotr Faltus
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/08/2013
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 24 pracowników właścicieli, wspólników mikro oraz małych przedsiębiorstw,
zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. śląskiego. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji
w zakresie systemów fotowoltaicznych 20 pracowników śląskich do 31.08.2014. Rekrutacja otwarta.
Narzędzia: ogłoszenie w prasie, ulotki, kontakt telefoniczny, ogłoszenie internetowe. Plan: średnio na każda
lokalizację 6 tygodni. Nabór formularzy w biurze projektu lub e-mail/fax. W celu weryfikacji poziomu
wiedzy na etapie rekrutacji przygotowany będzie test, na podstawie którego tworzona będzie lista wg.
Najniższego poziomu wiedzy. Utworzona zostanie lista rezerwowa.
Formy wsparcia:
- szkolenie OZE elektrycznej w teorii;
- szkolenie OZE elektrycznej w praktyce.
Tytuł Projektu
„Lepsze kwalifikacje z angielskim – szkolenia dla osób 50+”
WND-POKL.08.01.01-24-357/11
Beneficjent
SJO Language Academy Dorota Taranczewska Piotr Taranczewski s.c
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Panewnicka 40/1, 40-730 Katowice,
tel/fax. 32 209 93 29
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Piotr Taranczewski
Okres realizacji projektu
01/04/2013 – 31/03/2014
Grupą docelową objętą działaniami w ramach projektu jest 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) powyżej
50 roku życia zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego, a w szczególności
dzielnic południowych Katowic.
Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu, mieszczącym się w łatwo dostępnej lokalizacji w
Katowicach Ligocie, w godzinach dogodnych dla potencjalnych uczestników (również godziny
popołudniowe). Zainteresowani złożą aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, formularz aplikacyjny
oraz napiszą w przygotowanych salkach szkoleniowych test diagnostyczny.
Formy wsparcia:
Opis projektu
- kurs języka angielskiego - 4 grupy na poziomie podstawowym beginner (nauka zupełnie od podstaw)
oraz 2 na poziomie podstawowym elementary (poziom po ok. roku nauki lub dłuższej przerwie).
Kandydaci przydzielani będą do grupy podstawowej elementary po zaliczeniu testu diagnostycznego.
Przeprowadzenie dla każdego uczestnika 108 h szkolenia językowego z naciskiem na rozwijanie
umiejętności uczenia się oraz ogólny wzrost motywacji do pracy nad samym sobą. Zajęcia odbywać się
będą w siedzibie Wnioskodawcy (salki do nauki języków obcych z zapleczem audio).Uczestnicy będą
mieli do wyboru szkolenia w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Do dyspozycji słuchaczy w
okresie trwania projektu (oraz min. 6 miesięcy po jego zakończeniu) będzie platforma e-learningowa,
gdzie zamieszczane będą dodatkowe materiały szkoleniowe.
Dodatkowo, w początkowym okresie trwania szkolenia, odbędzie się trening umiejętności uczenia się i
zapamiętywania w wymiarze 4h na grupę.
Tytuł Projektu
„Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim”
WND-POKL.08.01.01-24-734/11
Beneficjent
Śląska Izba Lekarska
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
tel. (032) 60 44 226
fax: (32) 60 44 257
e-mail: [email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń
Okres realizacji projektu
01/04/2013 – 31/03/2015
Opis projektu
Grupę docelową stanowią lekarze zamieszkujący na terenie województwa śląskiego i/lub zatrudnieni w
placówkach służby zdrowia województwa śląskiego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi
rocznie ok.500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim.
Rekrutacja:
Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru:
1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez:
-rozesłanie materiałów inform.(ulotki, plakaty)do placówek służby zdrowia wg listy MZ jednostek
organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w regionie ok.115);
-ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 11/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok) oraz na stronie www.
Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www.
2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia),poprzez e-mail i fax lub osobiście
w Biurze Projektu.
3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący i/lub zamieszkały lekarz na terenie województwa śląskiego –
podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów),zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z
naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie.
4.Kwalifikacja,wpisanie na listę uczestników.
Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. W tym celu
rozeznana została sytuacja kobiet i mężczyzn na podstawie rejestru ewid-inform. lekarzy, lekarzy dentystów
odbywających specjalizację na terenie woj. śląskiego prowadzonego przez Wydział Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Formy wsparcia:
Szkolenia pn.„Zdrowie Publiczne” (16 edycji) - każdy uczestnik weźmie udział w 64 godz. zajęć
dydaktycznych.11 spotkań, rozpoczęcie zajęć o 9tej (5 do 8 godz. zajęć w ramach 2 lub 3 tematów w ciągu
dnia,każdy prowadzi jeden lub dwóch specjalistów z danej dziedziny).Jedna półgodzinna przerwa na
poczęstunek. Tematy (łącznie 23) to m.in.: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski; Ochrona zdrowia
w UE; Promocja zdrowia; Opiniowanie sądowo-lekarskie; Farmakoekonomika. Ostatnie spotkanie kolokwium.
Tytuł Projektu
„Podjedź po wyższe kwalifikacje - kursy na prawo jazdy kat. B”
WND-POKL.08.01.01-24-393/10
Beneficjent
Ośrodek Szkolenia Kierowców "100%"
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Powstańców 1, 40-040 Katowice
[email protected]
Tel. 691 894 689
Osoba do kontaktu: Marek Dobrowolski
Okres realizacji projektu
01/10/2011 – 30/09/2013
Opis projektu
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 135 dorosłych osób pracujących, pracujących
i/lub zamieszkujących teren woj. śląskiego poprzez podwyższanie ich kwalifikacji dzięki profesjonalnemu
przygotowaniu ich do zdania egzaminu na prawo jazdy. Cel zostanie osiągnięty w trakcie trwania kursu, co
zostanie udowodnione zdaniem przez min. 85% uczestników egzaminu wewnętrznego (teoretycznego i
praktycznego). Wstępnym etapem rekrutacji uczestników będzie upowszechnienie informacji o projekcie oraz
o rekrutacji. Ze względu na założenia projektu, rekrutacja będzie odbywała się w trybie ciągłym, planowane
jest tworzenie nowej grupy BO co 2 miesiące. Ze względu na grupę docelową głównym źródłem informacji o
projekcie będą media lokalne (ogłoszenia prasowe) oraz Internet. Przewidujemy również dystrybucję
materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki) m. in. w urzędach gmin, w zakładach pracy, org.
pozarządowych, na tablicach ogłoszeniowych, bezpośredni kolportaż.
Formy wsparcia:
Kurs prawa jazdy kat. B
Tytuł Projektu
„Śląska Akademia Zarządzania Projektami”
WND-POKL.08.01.01-24-262/12
Beneficjent
BRAINSTORM – SEBASTIAN MATYNIAK
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice
Tel./Fax. 032 202 31 38, 202 06 82
[email protected]
Osoba do kontaktu: Sebastian Matyniak
Okres realizacji projektu
01/04/2013 – 31/01/2014
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie zarządzania projektami u
min.95%os. z grupy 60 zatrudnionych w firmach objętych wsparciem w Śląskim w okresie IV.2013-I.2014.
Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, firma deleguje swojego pracownika, składa
dok. aplikacyjne w biurze projektu (oryginały lub ksera potwierdzone za zgodność) osobiście, pocztą,
kurierem w okresie naborów ogłoszonych przez Brainstorm. Dok.można składać też przez e-mail i fax (po
zakwalifikowaniu do PR, a przed rozpoczęciem kursu wymagane złożenie oryginałów w biurze).
Nabory będą ogłaszane przez stronę www projektu, biuro projektu.
Formy wsparcia:
Opis projektu
SZKOLENIA:
7 modułów szkoleń.
1.Dobór kadry do projektu
2.Zarządzanie zespołem projektowym
3.Cele projektu i planowanie projektu
4.Harmonogramowanie w projekcie
5.Wyznaczanie ścieżki krytycznej
6.Szacowanie ryzyka w projekcie
7.Zarządzanie czasem, zadaniami i zasobami w projekcie
Tytuł Projektu
„Azymut zawody techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych”
WND-POKL.08.01.01-24-744/11
Beneficjent
Zakład Doskonalenia Kadr - Komag sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
Tel./Fax. 32 237 46 82, 32 237 46 82
[email protected]pl
Osoba do kontaktu: Marzena Fołda
Okres realizacji projektu
01/09/2012 – 31/08/2014
Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych min. 125 (80% z 156UP) pracowników
branży produkcyjnej woj. śląskiego do 08.2014 w zakresie spawania metodą MAG/ TIG oraz obsługi
wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję
szkoleniową (+5% osób na liście rezerwowej).O zakwalifikowaniu decydują: status kandydata weryfikowany
na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, wykształcenie max. pomaturalne (min.60% uczestników), płeć
(pierwszeństwo dla kobiet, min.7%), zagrożenie utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia) kolejność
zgłoszeń.
Na etapie rekrutacji każdy uczestnik będzie miał do wyboru 1 szkolenie zawodowe
Opis projektu
Formy wsparcia:
SZKOLENIA:
a.Szkolenie spawacz metodą MAG podstawowe
b.Szkolenie spawacz metodą MAG ponadpodstawowe
c.Szkolenie spawacz metodą TIG podstawowe
d.Szkolenie spawacz metodą TIG ponadpodstawowe
e.Szkolenie obsługa wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych
Tytuł Projektu
„Z komputerem na TY - nowoczesny pracownik po 50-tce”
WND-POKL.08.01.01-24-383/11
Beneficjent
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
Tel./Fax. 32 231 99 79, 32 238 96 30
[email protected]
Osoba do kontaktu: Michał Fudali
Okres realizacji projektu
01/12/2012 – 30/09/2014
Opis projektu
Celem ogólnym projektu jest Podniesienie konkurencyjności śląskich kadr pracowniczych przez podniesienie
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Grupę docelową stanowić będzie 360
pracujących os. dorosłych (w wieku 50+,z wył. os. fiz. prowadzących dział.gosp.),zam.(w rozumieniu k.c.)
i/lub pracujących na terenie woj.śl.,z własnej inicjatywy chcących uczestniczyć w szkoleniach po godz.pracy.
Nabór odbywać się będzie wg kryteriów:
-zameldowania i/lub zatrudnienia w woj.śl.
-adekwatności potrzeb szkoleniowych kandydata do oferowanego wsparcia i jasno określ.cele wzięcia udziału
w projekcie
-płci: K. będą stanowiły min.65% uczest.
-wieku: 50+
-osoby zatrud.u jednego pracodawcy to max. 20% uczest.jednego szkol. w ramach projektu
Formy wsparcia:
SZKOLENIA:
- Nowoczesne narzędzia IT dla pracowników administracyjno-biurowych
-Nowoczesne narzędzia IT w dziale kadry-płace
- Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanse-księgowośd
Tytuł Projektu
„Na każde wezwanie II”
WND-POKL.08.01.01-24-320/11
Beneficjent
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk
Tel. 33 829 69 00 lub 695 340 840
Fax. 33 829 69 04
[email protected]
Osoba do kontaktu: Jan Górniak
Okres realizacji projektu
01/06/2013 – 28/02/2015
Uczestnikami projektu będą dorosłe osoby pracujące (60 K i M),mieszkające/pracujące na ter. woj. śląskiego,
zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zaw. w obszarze ratownictwa. Projekt jest
skierowany do ratowników/osób pracujących lub działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
(KSRG) – kryt.formalne.
Opis projektu
Rekrutacja odbywać się będzie równolegle poprzez: stronę internetową pr., stronę GOPR, Facebook, kontakty
instytucjami działającymi w KSRG, dystrybucję mat. promoc. Formularz zgł. dostępny będzie na stronie
internetowej Proj. Preferowane będą osoby z niewielkim doświadczeniem w ratownictwie, jednak warunkiem
przystąpienia do projektu będzie posiadanie podstawowych umiejętności niezbędnych do udziału w
szkoleniach. Selekcja przeprowadzana będzie w oparciu o 1.wymogi formalne 2.ocenę kwalifikacji i
predyspozycji kandydata/ki oraz motywacji do udziału w szkoleniu(kryt. meryt.). Szczegóły dot.
wymaganych kwalifikacji zawarte będą w Regulaminie proj. Weryfikacja wymogów nastąpi poprzez analizę
formularzy zgł.,w razie potrzeby przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku dużej liczby
zgłoszeń na szkolenie lub wątpliwości dot. kwalifikacji/predyspozycji kandydata/ki); w przypadku uzyskania
takiej samej liczby punktów przez kandydatów, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na niski
udział kobiet w tego typu szkoleniach, zgłaszające się panie, spełniające wymogi, będą kwalifikowane w
pierwszej kolejności. W oparciu o uzyskane dane tworzone będą listy rankingowe kandydatów i listy
rezerwowe. Rekrutacja prowadzona będzie do skompletowania grup i utworzenia list rez.
Formy wsparcia:
W projekcie planowane jest kompleksowe przeszkolenie 60 ratowników (4 grupy po 15 os.), w następujących
tematach:
- medyczne – ocena podst. funkcji życiowych, ćwiczenia m.in. sposobów unieruchomienia kończyn,
zastosowanie tlenu i AED, reanimacja, resuscytacja, urazówka -16h (uaktualnienie wiedzy już posiadanej
przez UP)
- psychologia i etyka działań ratowniczych - stres sytuacyjny i pourazowy, łagodzenie objawów paniki,
histerii i depresji, komunikacja z poszkodowanymi, interwencje kryzysowe – 24h
- org. działań poszukiwawczo-rat. - taktyka akcji P-R, zdarzenia masowe, zarządzanie i współpraca z
zespołem, systemy łączności, wyk. psów rat.–28h
- ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych (WSiP):
a.podstawowe–pływanie ofensywne i defensywne, wyk. sprzętu ratowniczego - 16h,
b.zaawansowane - obóz letni – praktyka pływania i ratownictwa w warunkach „białej wody” o IV i V ST.
trudności – 40h
- rat.wysokościowe - doskonalenie technik linowych, wspinaczki, akcje rat. na wysokości, trudne
ratownictwo: ścianowe, jaskiniowe, ewakuacja z kolejek, drzew i konstrukcji – 40h (2 x 20h),
- śmigłowcowe - bezpieczna współpraca ze śmigłowcem, zastosowanie „długiej liny”, działania rat. z pokładu
śmigł., ewakuacja z nurtów wodnych z wyk.śmigł. - 24h
- rat. zimowe - poruszanie się i radzenie sobie w trudnym terenie w zimowych warunkach, nauka jazdy na
skuterach śnieżnych – 32h,
- szkol.lawinowe – 16h
- szkol.(obóz) kondycyjne zimowe – doskonalenie jazdy na nartach – 40h
Tytuł Projektu
„Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim”
UDA-POKL.08.01.01-24-598/11-00
Beneficjent
Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze
tel. 32 271 24 49 wew. 12
fax 32 271 24 49 wew. 14
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Anna Bereś
Okres realizacji projektu
01/03/2013 – 31/10/2014
Opis projektu
Grupę docelową w projekcie stanowi 150 os. (130M/20K) aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 64
zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu raciborskiego w jednostkach Policji, PSP, Straży Miejskiej, Straży
Granicznej, Zakładzie Karnym, czł. OSP oraz zatrudnieni w innych zawodach jednak deklarujący chęć ubiegania się
o pracę w systemie rat. Uczestnikami proj.(UP) będą osoby, które wyrażą z własnej inicjatywy chęć udziału w proj. i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy w zakresie rat. medycznego i wodnego niezbędnego w
czasie klęsk żywioł.
Grupa docelowa wyłoniona zostanie z ogółu pracujących na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych,
stosunku służ. w przypadku Policji oraz czł. OSP w pow. raciborskim.
Okres rekrutacji: 03.13 – 10.14
Sposób przeprowadzenia:
Nabór jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających w/w kryteria rekrut. i będzie prowadzony na kursy
i szkol. przez Kom. Rekrut. w składzie Kierownika/czka proj. oraz specjalisty ds. rekrutacji. Zakłada się że każdy UP
weźmie udział w max. jednym kursie zawod. i szkol. ze współpr. w zespole pod presją stresu. Na każde szkolenie
zawodowe rekrutacja prowadzona będzie odrębnie.
Proces rekrut. będzie polegał na ocenie prawidłowości wypełnienia formularzy rekrutacyjnych podpisaniu deklaracji
uczestnictwa w proj. dostarczenia niezbędnych oświadczeń
W celu zagwarantowania liczebn. gr. zakłada się utworzenie listy rezerwowej. Zostanie ona sporządzona z osób,
które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do proj. Decyzję o ich włączeniu podejmie Kom.
Rekrut. w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifik. przy założeniu, że program zajęć nie został zrealizowany
powyżej 20%.
Podstawowe kryteria rekrut. na kursy i szkol.:
- miejsce zam. lub zatrudnienie na terenie pow. racibor.
- max 20% pracowników jednej firmy/instytucji może brać udział w tym samym szkol.
- zatrudnieni na podst.: stosunku służb., umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, w Policji, PSP, SM, OSP,
Oddziale Str. Granicz., Zakł. Karnym w Raciborzu;
- w przypadku zatrudnienia w innych miejscach deklaracja zamiaru uzyskania zatrudnienia w jedn. rat. h,
- kolejność zgłoszeń,
- wiek: 18-64 lata.
W przypadku kursu prawa jazdy kat. C wymagane będzie posiadanie przez UP prawa jazdy kat. B.
PIERWSZA POMOC KWALIFIKOWANA
1 gr. 03.2013- 06.2013; 2gr 11.2013-01.2014, 3gr 03.2014-06.2014
45os. (36M/9K): 3gr x 15 os./ 1 kurs: 25 godz. teoretycznych 41godz prak/8dni (8dni x 3gr = 24 dni/12 weekendów)
KURS STERMOTORZYSTA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
1gr: 07/09.2013, 2gr: 07/09.2014
30 os. (28M/2K): 2gr x 15 os./1 kurs: 40godz teorii, 10godz praktyki/6dni (6dni x 2gr = 12 dni/6 weekendów)
Po ukończ. kursu uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej i uzyskać patent.
KURS OBSŁUGA PIŁ SPALINOWYCH
Data: 1gr: 010/12.2013, 2gr: 08/10.2014
30os. (29M/1K): 2gr x 15os./1kurs:20godz teorii,20godz praktyki/5dni (5dni x 2gr = 10 dni/5 weekendów)
Kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia
KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII C
Data: 1 gr 07/11. 2013,2gr: 03/08.2014
30os. (25M/5K)/ 1 kurs: 20godz teorii i 30godz praktyki
Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem dok. prawa jazdy kat. C
UP zostaną zapewnione badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w kursie prawa jazdy, Wymagane
będzie posiadanie prawa jazdy kat.B Miejsce przeprowadzenia: sale szkoleniowe szkoły nauki jazdy
SZKOL. Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY W ZESPOLE POD PRESJĄ STRESU
Data: 09.2013- 10. 2014
150os.(130M/20K)/ 10gr x 15os/ 1szkolenie=2 dni
10gr x 16godz=160godz
Szkol. zakończy się wydaniem zaświadczenia.
Tytuł Projektu
„Znajdź partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu”
UDA-POKL.08.01.01-24-385/12-00
Beneficjent
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Dane teleadresowe biura projektu
Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska
tel./fax (032) 342 22 30 wew. 111
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Aleksandra Karaś
Okres realizacji projektu
01/01/2013 – 31/01/2014
Opis projektu
Projekt skierowany jest do 60 właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego, które planują
wejście na nowe rynki zbytu.
Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie trwał przez cały okres projektu.
Sposób przeprowadzenia rekrutacji::
Etapy rekrutacji:
1.wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www projektu bądź w siedzibie RIP. W formularzu
uczestnik będzie proszony o wskazanie: statusu firmy, kod PKD, zajmowane stanowisko, obszar w jakim działa dana
firma, plany rozwojowe oraz występowanie w m.in. 3 zidentyfikowanych na podst. danych GUS „Działalność
innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010” barier we wdrażaniu innowacji:
-brak wykwalifikowanej kadry 13,5%
-brak informacji na temat technologii 12,7%
-brak wystarczających środków finansowych 31,8%
-brak współpracy z innymi przedsiębiorstwami (tylko8,8% firm uważa współpracę za cenne źródło informacji)
2.dostarczenie oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, zawarcie umowy szkoleniowej
3.wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
O przyjęciu do projektu decydować będzie charakter planowanego rozwoju. Punktowany będzie stopień planowanej
innowacji, plany wprowadzenia innowacji na rynek inny niż obecnie, przynależność UP do branż wymienionych w
Programie Rozwoju Technologii woj. śl.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na szkolenie, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie
wykorzystywana w przypadku rezygnacji z któregoś UP.
Planowane formy wsparcia w projekcie:
3 cykle szkoleniowe z zakresu:
szkolenie z analizy branż i konkurencji na podstawie wywiadu konkurencyjnego – 24 h;
szkolenie z technik sprzedaży i metod pozyskiwania klientów – 16 h;
szkolenie z marketingu w Internecie oraz społeczności internetowej WEB 2.0, skutecznej reklamy – 16 h;
szkolenie z efektywnych negocjacji – 16 h;
szkolenie z praktycznych aspektów prowadzenia handlu zagranicznego – 16 h;
szkolenie z Business English – 70 h;
szkolenie z kreatywnego myślenia i innowacji – 24 h;
szkolenie z Networkingu – 16 h.
Tytuł Projektu
„Łeb w Web”
WND-POKL.08.01.01-24-423/12
Beneficjent
ALTKOM Akademia S.A.
Dane teleadresowe biura projektu
ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa
tel. 22 460 89 57
fax. 22 460 99 90
[email protected]
osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz
Okres realizacji projektu
01/04/2013 – 31/03/2014
Grupę docelową stanowią mikroprzedsiębiorstwa mające jednostkę organizacyjną w woj. śląskim, prowadzące działalność
w obszarze TECHNOLOGIE INFORM. I TELEKOMUNIK., kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu, wskaz. w PRT,
tj.: PKD 62–programow. i doradztwo w zakresie informatyki i/lub PKD 63.1 – przetwarzania danych, zarządzania stronami
internetowymi i podobna działaln. i ich pracownicy/e (um. o pracę, os.samozatr.), pracuj. i/lub mieszk. w woj. śląskim.
Rekrutacja od 1 miesiąca projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym przy wsparciu działań informacyjno –
promocyjnych (aktualizowana na bieżąco strona WWW, ogłoszenia prasowe, komunikaty internetowe, telemarketing) przez
Sp. ds. rekrut. i kontaktów z UP (rejestr zgłosz., identyfik. szczeg. potrzeb szkol.).
Opis projektu
Szczeg. kryteria rekrut. –obligatoryjne od 1 do 3 i selekcyjne od 4 do 6:
1–skierowane przez MiP z GD (weryfik. PKD firmy deleg. UP)
2–zatrudn. na podst. um. o pracę w MiP z GD; w przyp. samozatrudn. –kopia zaśw. z ewid. podm. gosp.
3–gwarant. udział K (min.15%)
4–prioryt. rejestr. MiP założonych przez K
5–proporcjonalność miejsc szkol. ze wzgl. na wielkość firm –zgodnie z danymi o liczbie firm w regionie i z wynikami BW,
przełożonymi na dane w tab. 3.2.1 (minimalna skala zainteresow.)
6–weryfik. kompetencji bazowych adekwatnie do wybranej ścieżki szkol. (test wiedzy) oraz przydział UP do grupy o
podobnym poziomie zaawans.
Kwalifikowalność GD/UP będzie weryfikowana na podst. dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryt. (m.in. wypis
z KRS lub ewid. dział. gosp., ośw. dot. poziomu wykorzyst. pomocy de minimis, lista deleg. pracown., podpis. umowy,
wypełnienie ankiety). MiP/UP niezkwalifik. do danej edycji z braku miejsc będą przyjęte prioryt. na kolejną.
Przy ewent. trudnościach w rekrut. ww. liczby MiP/UP zostaną wzmocnione dział. prom.–inf., m.in. przez bezpośr.
kontakty z reg. klastrami ICT wraz z e–mailingiem (przez pracown. Altkom), i przeprowadzony dodatkowy nabór wg ww.
kryt.
A2:Obróbka grafiki na potrzeby publikacji –Photoshop
A3:Tworzenie grafiki na potrzeby publik. –Adobe Illustrator
A4:DTP–Tworzenie publikacji –Adobe InDesign
B5:Obróbka grafiki na potrzeby publik. –GIMP
B6:Tworz. grafiki na potrzeby publik. –CorelDraw
B7:DTP–Tworzenie publikacji –MS Publisher
Każdy/a UP otrzymuje 112h szkol. (14 dni) oraz INDYWIDUALNE WSPARCIE w formie MENTORINGU (2*1h) przed
przystąp. do egzaminu –2h/1UP (ogółem 240h). UP muszą wykonać pracę domową (obróbka grafiki, przygotowanie i
stworzenie profesjonalnej publikacji). W tym celu zostanie stworzony serwis WEB KURSOR – każdy/a UP otrzyma login i
hasło do pobrania zadania do wykonania. Gotową pracę po up-loadowaniu do serwisu oceni doświadczony mentor (ocena
pozytywna lub skierowanie do poprawy wraz z uwagami i komentarzem). Tylko pozytywnie oceniona praca umożliwia
udział w ostatnim szkoleniu (A4 lub B7), a po jego ukończ. przystąpienie do EGZAMINU (zakres uzależniony od realizacji
ścieżki).
Szkolenia otwarte dla MiP ICT (100%), realizowane w okresie V2013–III2014 przez trenerów z dużym doświadczeniem
praktycznym, umiejętnościami społ. i wiedzą o przedmiocie nauczania, zas. dydakt. i metodyce realizacji zajęć,
zweryfikowane przez Altkom, posiadający wiedzę o przełamaniu stereotypów postrzegania ról K/M, wykorzystano
sprawdzone rozwiązania w szkol. (np. dobór środków komunikacji do wykształcania, wieku i płci UP)
Liczebność grup: 12os.
Miejsce szkoleń: Katowice (ze wzgl. na dużą dostępność odpowiedniej infrastruktury techniczne sal); możliwa organizacja
szkoleń w innym mieście/powiecie (odległym min. 100 km od Katowic), jeśli pochodzący z niego UP utworzą min.70%
grupy (eliminacja bariery czasu i odległości)
Zajęcia realizowane 8h/dzień w czasie pracy w terminach dogodnych dla UP w wynajmowanych salach wyposażonych w
sprzęt do ich prowadzenia, w tym indywidualne stanowiska komputerowe
Metody szkoleń: wykłady, warsztaty, analiza przypadków, ćwiczenie i interaktywność zajęć
Wsparcie towarzyszące: wyżyw.–100%UP, zwrot kosztów dojazdu–25%UP, nocleg–25%UP (przełam. bariery finans. i
czasowej)

Podobne dokumenty

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania projektu. Zostanie opracowany specjalny formularz (również w wersji on-line), który umożliwi wpisywanie elastycznego czasu potencjalnym uczestnikom. Następnie wszyscy potencjalni uczestnicy zostaną...

Bardziej szczegółowo