5/2007 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

5/2007 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Okładka: Hotel Qubus, Kraków, Wykonawca:
Hochtief Polska Sp. z o.o.
Oddział Kpis-Cracovia,
nagrodzony Srebrnym Wiertłem 2006
RYNEK BUDOWLANY
KONFERENCJE
3 Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja Budynków i Modernizacja
Obszarów Zabudowanych” – Zielona Góra 2007
4 Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa – Krynica 2007 Białystok – Krynica
5 „Zarządzanie realizacją inwestycji budowlanych – wyzwania i perspektywy”
Gdańsk – Sopot
6 „Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi – obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort” – Kazimierz Dolny
AKTUALNOŚCI
7 Jadwiga Tworek Przewodniczącą Rady Technicznej EOTA • Rockwool sadzi las
• Trzy nagrody dla HOCHTIEF Polska • Asfalty à la Politechnika • Baumit nagrodzony • Energooszczędność się opłaca
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
10
12
15
19
Nowe rozwiązania, nowe pomysły – po Targach Sport – Rekreacja 2007
Dach tradycyjny czy odwrócony? – Swisspor Polska
Konsole – Layher
Systemy dokumentowe – obieg i elektroniczne archiwum – ATA-INT LTD
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
20 Od identyfikacji założeń do rozbiórki – cykl życia budowy – Piotr D. Moncarz
24 Ocena stanu betonu w elementach wiaduktu drogowego – Zdzisława Owsiak
28 Nowe bezinwazyjne metody pomiarowe zmian porowatości w materiałach sypkich – Maciej Niedostatkiewicz, Jacek Tejchman
32 Stalowe łączniki rozporowe i wklejane w robotach budowlanych. Projektowanie
zamocowań (cz. II) – Kazimierz Konieczny
38 Zabezpieczenie i regeneracja zagrożonych korozją konstrukcji z betonu. Katodowa
i protektorowa ochrona zbrojenia (cz. III) – Mariusz Jaśniok, Adam Zybura
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
46 Procedury FIDIC w zamówieniach publicznych robót budowlanych
– Teresa Paczkowska
FORUM
NASZE SPRAWY
53 X Jubileuszowa Edycja Konkursu „Pracodawca Roku 2006 w Budownictwie”
WSPOMNIENIA
54 Mgr inż. Edward Monikowski (1912–2007)
NASZE SPRAWY
55 Wspomnienia z pracy na politechnice w Nigerii – Mieczysław Wolski
P R Z E G L Ą D B U D O W L A N Y 5/ 2 0 0 7
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Jacek Grzybowski
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne
– zamówienia i przesyłki kierować
na adres redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
www.fabryka-promocji.pl
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład 12 100 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 5/2007
1