Bella Italia

Transkrypt

Bella Italia
Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie
Regulamin I Edycji międzyszkolnego konkursu
Wiedzy o krajach Unii Europejskiej
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pt. „Bella Italia”
I. Informacje o organizatorze:
 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie.
 Termin:
Finał konkursu – maj 2013 r. – o szczegółowym terminie
zostaną Państwo poinformowani przez organizatora listownie lub
telefonicznie do 30 kwietnia 2013 r.
II. Cele:
 Kształtowanie postaw obywatelskich;
 Popularyzacja tematyki związanej z krajami Unii Europejskiej;
 Rozwijanie zainteresowań problematyką europejską;
 Aktywizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji
w różnych źródłach;
 Wspieranie młodzieży w indywidualnym rozwoju;
 Kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji;
 Przybliżenie uczniom historii i kultury krajów Unii Europejskiej;
 Przybliżenie wiedzy o państwach Unii;
 Promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka w innych
krajach;
III. Warunki uczestnictwa i sposoby przeprowadzenia konkursu:
 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 28 lutego 2013 r. poprawnie
Tel. 95 765 79 73
e-mail: [email protected]
Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie
 wypełnionego zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu (karta zgłoszenia w
załączeniu) na adres:
Zespół Szkół Nr 3 w Choszcznie
Ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno
 Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail [email protected]
 Adresatem
konkursu
jest
młodzież
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
 Każda szkoła (także w zespole szkół) może zgłosić drużynę 3-osobową;
 Każdy zespół przygotowuje prezentację multimedialną wraz z prezentacją
artystyczną na wybrany temat związany z Włochami ( do wyboru:
geografia, historia, sztuka, architektura, kultura, kulinaria, literatura)
 Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatora;
IV. Kryteria oceny uczestników:
 Wysoki poziom wiedzy z zakresu tematyki o państwie włoskim;
 Logiczne myślenie;
 Analiza zagadnień dotyczących współczesnego świata;
 Estetyka wykonania
 Pomysłowość
Tel. 95 765 79 73
e-mail: [email protected]