Sprawozdanie z działalności WNS - Instytut Socjologii

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności WNS - Instytut Socjologii
Pieczątka Firmowa Jednostki
.......................................
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA ROK 2015
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych
Skrócona nazwa jednostki np. akronim: WNS
Uprawiane dyscypliny naukowe
Nauki społeczne: nauki o polityce, socjologia
Nauki humanistyczne: filozofia
Dane adresowe
Ulica: Koszarowa
Nr domu: 3
Kod pocztowy: 51-149
Miejscowość: Wrocław
Telefon: 71 375 5192
Fax: 71 326 10 11
E-mail: [email protected]
Kierownik jednostki
Nazwisko i imię: Jerzy Juchnowski
Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Tytuły i stopnie naukowe: prof. dr hab.
Telefon służbowy: 071 375 51 942
Fax: 071 326 10 11
E-mail: [email protected]
Nazwisko i imię: Wiszniowski Robert
Stanowisko służbowe: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
1
Tytuły i stopnie naukowe: prof. dr hab.
Telefon służbowy: 071 375 51 94
Fax: 071 326 10 11
E-mail: [email protected]
Nazwisko i imię: Patrzałek Wanda
Stanowisko służbowe: Prodziekan ds. Rozwoju i Spraw Studenckich
Tytuły i stopnie naukowe: prof. dr hab.
Telefon służbowy: 071 375 51 16
Fax: 071 326 10 11
E-mail: [email protected]
Nazwisko i imię: Lebioda Tadeusz
Stanowisko służbowe: Prodziekan ds. Nauczania
Tytuły i stopnie naukowe: dr hab. prof. nadzw. UWr.
Telefon służbowy: 071 375 51 99
Fax: 71 375 52 67
E-mail: [email protected]
Dane o bazie bibliotecznej
Nazwa i adres biblioteki:
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3
Liczba woluminów książek:
99 092
Liczba woluminów czasopism:
23 423
Liczba zbiorów specjalnych:
422
Liczba tytułów prenumerowanych czasopism:
151
-w tym prenumerowanych krajowych:
111
-w tym prenumerowanych zagranicznych:
40
Informacja o systemie katalogowania zbiorów : udział w zintegrowanym systemie VIRTUA
Dane liczbowe o składzie Rady Naukowej
Liczba członków ogółem: 105
- w tym członków z tytułem prof. oraz dr hab.: 88
Liczba członków spoza jednostki: 0
Zatrudnienie
Zatrudnionych ogółem: 263
- w tym nauczycieli akademickich: 217
z tytułem profesora: 23
na stanowisku profesora: 24
ze stopniem dr hab.: 42
ze stopniem dr: 122
asystentów:
innych: 6
- w tym nienauczycieli: 46
2
pracowników technicznych: 4
pracowników administracyjnych: 32
innych: 10 (Bibliotekarze)
- w tym nienauczycieli z wykształceniem
wyższym: 40
średnim: 6
podstawowym:
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
Czy jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora: (tak, nie)
Czy jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego: (tak, nie)
Podać rodzaj i zakres uprawnień
Stopnia doktora:
Nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
Nauk społecznych w zakresie socjologii
Podać rodzaj i zakres uprawnień
Stopnia doktora habilitowanego:
Nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
Nauk społecznych w zakresie socjologii
Liczba nadanych stopni dr w okresie sprawozdawczym ogółem: 30, w tych kobiet 11
w tym:
- pracownicy 0
- doktoranci 22
- osoby spoza Uczelni 8
Liczba nadanych stopni dr hab. w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 (w tym kobiety) 6
w tym:
- pracownicy 6
- osoby spoza Uczelni 2
Liczba nadanych tytułów prof. w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 (w tym kobiety) 2
- pracownicy 3
- osoby spoza Uczelni 4
Liczba uzyskanych stopni dr poza Uczelnią ogółem: 0 (w tym kobiety)
w tym:
- pracownicy 0
- doktoranci 0
Liczba uzyskanych stopni dr hab. poza Uczelnią ogółem: 2 (w tym kobiety) 0
Liczba uzyskanych tytułów prof. poza Uczelnią ogółem: 1 (w tym kobiety) 1
3
Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu
(W przypadku tematu badawczego podać również kierownika tematu oraz uzyskane wyniki,
publikacje max do 10 pozycji, w innych przypadkach podać nazwisko osoby bezpośrednio związanej
z osiągnięciem)

Uzyskanie finansowania dużych projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych (krajowych
i zagranicznych) w wyniku procedury konkursowej. W 2015 r. na Wydziale realizowano łącznie 56
projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków MNiSW, NCN i przez inne
instytucje.

Organizacja 21 międzynarodowych konferencji naukowych (z gośćmi z 34 krajów) oraz 21
konferencji o zasięgu krajowym. Pracownicy jednostki wygłosili w ramach międzynarodowych i
krajowych konferencji naukowych aż 452 referatów.

Znaczący udział pracowników w przedsięwzięciach naukowo-badawczych o zasięgu
międzynarodowym i o znaczeniu kluczowym dla rozwoju dyscyplin naukowych, uprawianych na
Wydziale Nauk Społecznych. Do najważniejszych i reprezentatywnych z punktu widzenia wagi
realizowanych badań należy m.in. zaliczyć następujące projekty:
−
Innovative Social Investment: strengthening communities in Europe (InnoSi), projekt
realizowany w ramach program Horizon 2020, kierownik projektu: Aldona Wiktorska-Święcka;
−
Changing Employment, projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE, Marie
Curie Actions (FP7-PEOPLE – Initial Training Network − 2012), kierownik projektu: Adam
Mrozowicki; projekt realizowany przez konsorcjum następujących instytucji naukowo-badawczych:
University of Strathclyde (koordynator); University of Gothenburg; Université Libre de Bruxelles;
University of Paris Evry, Centre Pierre Naville Kozep-europai Egyetem (Central European
University); University of Oviedo; Uniwersytet Wrocławski; London Metropolitan University;
Catholic University of Leuven. Ponadto, partnerami wspierającymi są: International Labour
Organization, NLP Neuroedukacja Com, EDF, UNISON, The Edrington Group, Volvo Group,
European Trade Union Institute, Consulting Europe;
−
Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the
media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden. 2014- 2017 (kierownik projektu: Bogusława
Dobek-Ostrowska), finansowany przez The Foundation for Baltic and East European Studies,
University of Sodertorn, Szwecja;
New Public Governance in the Visegrad Group (V4) (kierownik projektu: Robert Wiszniowski)
dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w ramach którego odbyła się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa New Public Governance in the Visegrad Group (V4) −
from a traditional model to the paradigm of professionalism? i wydana została anglojęzyczna
publikacja New Public Governance in the Visegrad Group (V4), Robert Wiszniowski, Kamil Glinka
(eds.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Publikowanie wyników badań naukowych w renomowanych zagranicznych wydawnictwach
naukowych oraz międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak, np.: znajdujących się na
tzw. liście filadelfijskiej, np. Alergy, Economic and Industrial Democracy, Polish Sociological
Review, European Respiratory Journal (artykuły Mateusza Błaszczyka, Adama Mrozowickiego,
Małgorzaty Maciejewskiej, Julity Makaro, Marcina Dębickiego), a także redakcja monografii w
prestiżowym wydawnictwie Peter Lang (Bogusława Dobek-Ostrowska oraz Robert Wiszniowski):
−
Błaszczyk Mateusz, Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all
ages / B. Sozańska, N. Pearce, M. Błaszczyk, A. Boznański, P. Cullinan // Alergy. - Vol. 70, iss. 6
(2015), s. 661-666. - Dostęp elektroniczny : http://dx.doi.org/10.1111/all.12623;
−
Mrozowicki Adam, Maciejewska Małgorzata, When does solidarity end? : Transnational
labour cooperation during and after the crisis - the GM/Opel case revisited / Susanne Pernicka, Vera
Glassner, Nelle Dittmar, Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Economic and Industrial Democracy. - online 7.05.2015 - Dostęp:
http://dx.doi.org/10.1177/0143831X15577840;
−
Dębicki Marcin, Makaro Julita, Research on the attitiudes of the inhabitants of Wrocław to
4
Lithuania and Lithuanians / Marcin Dębicki, Julita Makaro. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Polish Sociological Review. - 2014, nr 1, s. 45-68 : il.
−
Błaszczyk Mateusz, Atopy and allergic disease in rural Poland before and after accession to
the European Union / Barbara Sozanska, Mateusz Blaszczyk, Neil Pearce and Paul Cullinan. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // European Respiratory Journal. - 2013, 42 (Suppl. 57), art nr
P1555, s. [1] -http://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P1555.full.pdf;
−
Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden, Gunnar Nygren,
Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2015.
−
Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Bogusława DobekOstrowska, Michał Głowacki (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2015.
−
Challenges to Representative Democracy: a European Perspective/ Robert Wiszniowski (ed.)
Frankfurt am Main, Bern, Bruxells, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Edition, 2015
– 271s.

Uzyskanie przez trzech pracowników Wydziału prestiżowych stypendiów badawczych
Senior Advanced Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (prof. Marek
Wróblewski, dr hab. Dominik Kopiński, dr Jarosław Jarząbek).

Uzyskanie przez prof. Beatę Ociepkę stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na pobyt
badawczy w Public Diplomacy Center USC Los Angeles.

Wzmocnienie potencjału kadrowego Wydziału poprzez uzyskanie przez pracowników 4
tytułów naukowych profesora 8 stopnia doktora habilitowanego.

Intensywna wymiana kadry Wydziału z naukowymi ośrodkami zagranicznymi (w roku
sprawozdawczym na Wydziale gościło łącznie 175 osób z zagranicy – w ramach konferencji oraz
pozostałych wizyt studyjnych z 34 ośrodków zagranicznych z Europy, Azji, Australii oraz obu
Ameryk). Przykładowo, na Wydziale Nauk Społecznych odbywają się wykłady gościnne i
warsztaty prowadzone przez zagranicznych profesorów, m.in. prof. Paolo de Stefani z Università di
Padova, dr Kamila Abta, Phikrii Asanishvili, prof. Oleksandra Kuchyka z Uniwersytetu
Państwowego im. I. Franki we, prof. Natalii Yakovenko z University of Kiev.

Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych uczestniczą licznie w Komitetach Redakcyjnych
czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. Dyplomacja i Bezpieczeństwo,
Polityka Polska, Wschodnioznawstwo, Central and Eastern Review, Central European Journal of
Communication, Journal of International Relations and Development, Europe in the World, Studia
Philosophica Kantiana, Sociology of Islam, Connexe – Les espaces postcommunistes en question(s),
Acta Politica).

Pracownicy jednostki są członkami renomowanych międzynarodowych i krajowych
organizacji naukowych (np. Spolecnost pro cirkevni pravo (SPCP) w Republice Czeskiej,
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism, International Society for the MacIntyrean
Inquiry, Society for Philosophy and Technology, International Society for Philosophy and Teology,
Deutsch Polnische Gesellschaft für Philosophie, Centrum Jonathana Edwardsa – Polska,
Europäische Zentrum für Federalismus Forschung).

Upowszechnienie wyników badań poprzez rozwój już istniejących i otwieranie nowych
tytułów czasopism naukowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału (m.in.:
Studia Philosophica Wratislaviensia; Lectiones & Acroases Philosophicae; Central European
Journal of Communication; Polish Political Science Review; Wrocławskie Studia Politologiczne czy
Forum Socjologiczne), które w tej chwili aplikują bądź posiadają punkty ministerialne i wydawane
są zarówno w wersji drukowanej i/lub online, a teksty naukowe zamieszczane są w języku polskim
oraz obcym (ze szczególnym ukierunkowaniem na język angielski).
5
Publikacje naukowe 2015
Dzień pobrania danych z bazy: 12 lutego 2016 r.
Rok 2016
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Pietraszewski Igor
Jazz Musicians in Post-War Poland / Igor Pietraszewski // W: Meanings of Jazz in State Socialism / Gertrud
Pickham, Rüdiger Rütter (eds.). - Frankfurt am Main, New York : Peter Lang, 2016. - (Jazz under State
Socialism ; 4). - S. 97-107. - Bibliogr. - Dostęp płatny: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05517-7. - . - Link
zweryfikowano 2015.12.17
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rok 2015
Lisowska Alicja, Macek Iwona
Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w powiecie brzeskim : przewodnik / pod red.
Alicji Lisowskiej, Iwony Macek. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - 267 s. : ryc, tab. Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Monografie
Czajowski Andrzej
X twierdzeń o polityce / Andrzej Czajowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 155 s. : il.,tab. Tekst częśc. równol. w przekł. ang. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Andrzej W. Jabłoński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gromelska Aleksandra
Uzdrowiska polskie i czeskie w okresie transformacji w latach 1989-2013 / Aleksandra Gromelska. - Kraków :
Wydawnictwo "PROKSENIA", 2015. - 182 s. : rys., tab., wykr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 23). Bibliogr. s. 175-182. - Recenzenci: dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. UE Katowice; dr hab. Adam Szromek,
prof. Politechniki Śląskiej
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozerski Mariusz
Reorganizacja obszaru związkowego RFN w dyskursie politycznym lat 1948/1949-1990 / Mariusz Kozerski. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 270 s. : fot., tab., mapy - ((Acta Universitatis
Wratislaviensis ; no 3625). - Bibliogr. s. 255-262 - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzent : Ireneusz Paweł
Karolewski
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Razum i Drugoj : opyty po russkoj i evropejskoj mysli / Ân Krasickij. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Russkoj
hristianskoj gumanitarnoj akademii, 2015. - 262 [1] s. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: Boris Georgievič
Sokolov. - Część tekstów zawartych w książce została już wcześniej opublikowana. - Wydanie publikacji
dofinansowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. rosyjski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kuliniak Radosław, Leszczyna Dorota
Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795-1918. Cz. 1, Polemiki wokół dawnych
polskich przekładów Kantowskich "Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła
wystąpić jako nauka" / Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - 211 s. - Bibliogr. s. 185. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent:
prof. dr hab. Andrzej J. Noras
6
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kurasz Irena
Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku : studium socjologiczne / Irena Kurasz. - Kraków : NOMOS, 2015. 332 s. : tab., wykr. - Bibliogr. s. 299-314. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. - Recenzje: prof. dr hab. Zbigniew
Kurcz, prof. dr hab. Andrzej Sakson
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łakota-Micker Małgorzata
Montenegro : security studies / Małgorzata Łakota-Micker ; [tł. Nina Wuczyńska]. - Wyd. 2. poszerzone [w
języku ang.]. - London : Legens. Publishing Workshop, 2015. - 445 s. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Peer
reviewers: prof. Jacek Wojnicki, PhD., University of Warsaw, prof. Maciej Szostak, PhD., University of
Wrocław, prof. Ludwik Habuda, PhD., University of Wrocław
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Leszczyński Damian
Demon zwodziciel : badania filozoficzne / Damian Leszczyński. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - 272 s. - Rec.: Adam Grzeliński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskije / Małgorzata
Michalewska-Pawlak. - Warszawa : Wrocław : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2015. - 210 s. - Bibliogr. s. 189210. - Recenzent: dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Młyniec Eugeniusz
Opinia publiczna - elementy teorii i praktyki politycznej / Eugeniusz Młyniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2015. - 722. s. : rys., tab., schem., wykr. - Bibliogr. s. 669-715. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota, Wiktorska-Święcka Aldona, Klimowicz Monika
Zarządzanie innowacjami społecznymi : trendy, perspektywy, wyzwania / Aldona Wiktorska-Święcka, Dorota
Moroń, Monika Klimowicz. - Warszawa : Difin SA, 2015. - 185. s. : tab., schem. - Bibliogr. s. 163-179. Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Recenzent: dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Nowacka Ewa
Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI : państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka /
Ewa J. Nowacka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 244. s. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; 3613). - Bibliogr. s. 235-244. - Recenzent: Leon Miodoński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rdzanek Grzegorz
Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej / Grzegorz
Rdzanek. - Warszawa : Difin S.A., 2015. - 224 s. : tab. - Bibliogr. s. 216-223. - Recenzenci: prof. zw. dr hab.
Jerzy Będźmirowski Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, prof. UAM dr hab.
Artur Wejkszner Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sikorska Anna
Hiszpania w filmach Pedra Almodóvara / Anna Sikorska. - Wrocław : Wydawnictwo Attyka, 2015. - 189 s. Bibliogr. s. 184-187. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: dr hab. Maria Kostyszak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
7
Stochmal Małgorzata
Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa : studium socjologiczne / Małgorzata
Stochmal. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 164 s. : il., wykr. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia ; 63). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3668. - Wstęp
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadiera Wiesław B. Leśniakiewicz. - Bibliogr.
s. 139-147. - Recenzenci: Krzysztof Drabik, Jerzy Konieczny, Aleksander Manterys
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Szyszlak Elżbieta
Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa : mniejszość romska w Republice Czeskej / Elżbieta Szyszlak. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ARBORETUM, 2015. - 232 s. : tab., wykr. - Bibliogr. s. 219-232. Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turczyński Paweł
15 lat Polski w NATO : aspekty polityczne, prawne i militarne / Paweł Turczyński. - Warszawa : BELLONA,
cop. 2015. - 301, [1] s. - (Biblioteka Wiedzy Wojskowej). - Bibliogr. s. 289-[302]. - Recenzenci: prof. dr hab.
Teresa Łoś-Nowak, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Horyń
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiktorowicz-Sosnowska Monika
Tożsamości jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia : studium socjologiczne /
Monika Wiktorowicz-Sosnowska. - Toruń : Wydw. Adam Marszałek, 2015. - 285 s. : wykr. - Bibliogr. s. 273279. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Paź, prof. dr hab. Aleksander Manterys
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wróblewski Marek, Kwieciński Leszek
Narzędzia wsparcia internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa krajowa i
regionalna / Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński. - Wrocław : PRESSCOM, 2015. - 152 s. : tab., rys. Bibliogr. s. 133-137. - Recenzja: dr hab. Małgorzata Domiter, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Banaś Michał, Zieliński Mateusz
Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej : studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2007
roku / Michał Banaś, Mateusz Zieliński. - Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, 2015. 140 s. : tab., rys. - Bibliogr. s. 127-140
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żyszczyński Radosław
Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz - trzy wersje nihilizmu / Radosław Żyszczyński. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Arboretum, 2015. - 261 s. - Bibliogr. s. 251. - Recenzenci: dr hab. Wojciech Głowala, prof. UWr,
dr hab. Ryszard Różanowski, prof. nadzw. UWr
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Prace redakcyjne, redakcje tomu
Alberski Robert
Political Preferens = Preferencje polityczne / red. nauk. Robert Alberski, Zbigniew Widera - [T.] 10 (2015). Katowice : Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego , 2015. - 205. s. : tab., wykr. - Dostęp:
http://www.badania-elektoratu.us.edu.pl/images/pp10.pdf. - . - Link zweryfikowano 2016.02.05
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błaszczyk Mateusz, Pluta Jacek
Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk.
8
Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - 308 s. - Bibliogr. s. 283-300. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam, Nysler Łukasz, Orzechowski Andrzej, Koczanowicz Dorota
Estetyka pragmatyczna : żywe piękno i refleksja nad sztuką / Richard Schusterman ; przeł. Adam
Chmielewski, Ewa Ignaczak, Leszek Koczanowicz, Łukasz Nysler, Andrzej Orzechowski i Patrycja
Poniatowska ; [red. nauk. Dorota Koczanowicz]. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. 389 s. - Schusterman w Polsce : wprowadzenie do drugiego wydania polskiego / Dorota Koczanowicz. Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Chmielewski Adam, Leszczyński Damian, Pacewicz Artur
Studia Philosophica Wratislaviensia / [red. nacz. Adam Chmielewski, z-ca red. nacz. Damian Leszczyński ;
red. nauk. numeru Artur Pacewicz] - Vol. 10, fasc. 3 (2015). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - 172 s. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp płatny:
http://spwr.wuwr.pl/category/10-2015-z-3-418. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam, Leszczyński Damian, Konik Roman, Pacewicz Artur, Zarzycki Miłosz
Studia Philosophica Wratislaviensia / [red. nacz. Adam Chmielewski, z-ca red. nacz. Damian Leszczyński,
zespół red. Roman Konik, Artur Pacewicz, red. naukowy tomu Miłosz Zarzycki] - Vol. 10, fasc. 4 (2015). Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 177 s. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin, Makaro Julita
Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015. - 375 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Recenzja: prof.
Grzegorz Babiński - Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Instytut Socjologii, Wydział Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława, Smolak Róża
Central European Journal of Communication: the official Journal of the Polish Communication Association /
ed. Bogusława Dobek-Ostrowska, Róża Smolak, guest ed. Zrinjka Peruško - Vol. 8, no 2 (2015). - Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 164 s. : tab. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On / Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał
Głowacki (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2015. - 291. s. : fig., tab. - (Studies in
Communication and Politics ; vol.4) - Dostęp płatny: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-04452-2. - . - Link
zweryfikowano 2016.01.15
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Journalism in Change : Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden / Gunnar Nygren, Bogusława
Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015. - 333. s. : fig., tab. - (Studies in
Communication and Politics ; vol.3). - Bibliogr. s. 279-301.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Drzewicki Artur, Rdzanek Grzegorz
Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki? : doświadczenia dla przyszłości / redakcja naukowa Artur
Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. - Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
2015. - 247 s. : fot., rys., tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Jan
Maciejewski, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
9
Dudek Adriana
W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red.
nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - 583 s. : tab.,rys. - Recenzent: prof. dr
hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ferens Andrzej
Instrukcja obsługi współpracy organizacji społecznych z samorządem terytorialnym gminy Brzeg :
przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - 256 s. :
tab., ryc. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fijałkowski Łukasz, Stadtmüller Elżbieta
Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2 / pod red. Łukasza
Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - 513 s. : tab., ryc. Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fijałkowski Łukasz, Stadtmüller Elżbieta
Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 1 / pod red. Łukasza
Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - 427, [3] s. - Bibliogr. Recenzja: prof. dr hab. Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo / red. serii Katarzyna Gelles - [T.] 23 (2015). - Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 214 s. - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr
3663. - S. 9 : Wstęp / Katarzyna Gelles. - Bibliogr. - Zeszyt posiada własny tyt.: Republika Federalna
Niemiec. Między historią a współczesnością
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Giel Joanna, Leszczyński Damian
Lectiones et Acroases Philosophicae / hrsg. Joanna Giel ; [red. nacz. Damian Leszczyński] - Nr 8, z. 1
(2015).. - Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, 2015. - 224 s. - S. 7-17 : Vorwort / Joanna Giel - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Tom posiada własny tyt.: Ernst Cassirer: Zwischen Mythos und Wissenschaft
/ Between Myth and Science
(jęz. niemiecki, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gładkiewicz Ryszard, Latocha Agnieszka
Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej / red. nauk. Ryszard Gładkiewicz, Agnieszka Latocha, Eva
Semotanová. - Wrocław ; Kłodzko ; Praha : Agencja Wydawnicza "ARGI" na zlec. Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis, 2015. - 200 s. : il. - S. 5-6 : Wprowadzenie / Ryszard Gładkiewicz, Eva
Semotanová. - Zawiera m.in. : S. 7-10 ; Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej - problemy
metodologiczne / Agnieszka Latocha ; S. 73-90 : Powiat kłodzki i jego gminy / Agnieszka Latocha ; S. 103179 : Nazwy miejscowości Ziemi Kłodzkiej / Agnieszka Latocha przy współpr. Tadeusza Biedy, Ryszarda
Gładkiewicza, Joanny Jaremczyk, Jarosława Malickiego i Stanisławy Sochackiej - Niektóre teksty tł. z jęz,
czes. - Książka jest jednym z efektów programu naukowo-popularyzacyjnego "Sieciowa współpraca w
Euroregionie Glacensis" realizowanego w latach 2013-2015 przez Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis przy współpracy m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego - Równolegle ukazał się leksykon
w jęz. czeskim pt.: Kladsko : historickogeografický lexikon / Eva Semotanová a kol. ; [vědečtì redaktoři: Eva
Semotanová, Ryszard Gładkiewicz]. - Recenzenci: prof. dr hab. Edward Breza, prof. PhDr. František Musil,
CSc.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Profilaktyka wojny / red. Alina Bernadetta Jagiełłowicz. - Wrocław : Akademia Pióra, 2015. - 328 s. - Bibliogr.
10
- Recenzja: prof. dr hab. Lech Zdybel, dr hab. Jolanta Zdybel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kamykowski Stanisław
The World Games 2017 : perspektywa społeczna / red. Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na
Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2015. - 202 s. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzja: dr hab. Jerzy
Żurko, Piotr Małczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Konik Roman, Chmielewski Adam
Studia Philosophica Wratislaviensia / [red. nauk. numeru Roman Konik; red. nacz. Adam Chmielewski] - Vol.
10, fasc. 2 (2015). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 149 s. - Bibliogr. przy art.
- Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Zasób elektroniczny, dostęp płatny : http://spwr.wuwr.pl/category/10-2015-z2-387. - . - Link zweryfikowano 2015.06.03
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozierska Joanna, Moroń Dorota
Wrocławskie Studia Politologiczne / red. tomu Joanna Kozierska, Dorota Moroń - [Nr] 19 (2015). - Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 210 s. : tab.,ryc. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy
art. - Dostęp: http://wrsp.wuwr.pl/category/19-2015-432. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kuliniak Radosław, Małyszek Tomasz
Do przyjaciół Lessinga / Moses Mendelssohn ; wraz z "Przedmową" Johanna Jacoba Engela oraz
"Aneksem" zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna ; przekł., wprowadzenie oprac.
Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. 150 s. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej J. Noras
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kuliniak Radosław, Małyszek Tomasz
Rozprawa konkursowa z 1763 roku : o Oczywistości w naukach metafizycznych / Moses Mendelssohn ;
przekł., wprowadzenie, oprac. filozoficzne Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław :
Oficyna Wydawnicza ATUT , 2015. - 131 s. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej J. Noras
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Leszczyński Damian, Chmielewski Adam
Studia Philosophica Wratislaviensia / [red. nauk. tomu: Damian Leszczyński; red. nacz. Adam Chmielewski] Vol. 10, fasc. 1 (2015). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2015. - 153 s. - Bibliogr.
przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Zasób elektroniczny : http://spwr.sjol.eu/category/10-2015-z-1-371.
- . - Link zweryfikowany 2015.04.29
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Stochmal Małgorzata, Sokołowska Agnieszka
Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa / red. nauk. Jan
Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Agnieszka Sokołowska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - 362 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. ; 62). - W serii gł. : Acta Universitatis
Wratislaviensis ; nr 3667. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Agnieszka Sokołowska
podaje podwójną afiliację: UWr. i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. - Pokłosie XXVI
Międzynarodowej Konferencji "Grupy dyspozycyjne w sytemie współpracy transgranicznej na rzecz
bezpieczeństwa", która odbyła się 7-8 maja 2015 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Stochmal Małgorzata
Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa
państwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 426 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 60). - W serii gł. : Acta
Universitatis Wratislaviensis ; nr 3645. - S. 10-14 : Wstęp / Jan Maciejewski, Adam Bujak - Bibliogr. -
11
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. Spis treści również w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek
Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Makuch Marta, Pluta Jacek
Rodzina w systemie wsparcia społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch, Jacka Pluty. Wrocław : Wydaw. CEdu, 2015. - 137, [1] s. : il., wykr. - Bibliogr. przy pracach. - Recenzenci: Iwona
Sierpowska, Adam Kubów
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Miodoński Leon
Między transcedencją a immanencją - mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław :
Wydawnictwo Arboretum, 2015. - 247 s. - (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Wrocławskie Studia Politologiczne / red.tomu Dorota Moroń - [Nr] 18 (2015). - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 207 s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. Dostęp: http://wrsp.wuwr.pl/category/18-2015-420. - . - Link zweryfikowano 2016.01.15
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Forum Socjologiczne / ed. by Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka - Special Issue No
1 (2015). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 292 s. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
przy rozdz. - Zeszyt posiada własny tyt.: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century
capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Humanizacja Pracy / red. nauk. tomu Elżbieta Kolasińska, Adam Mrozowicki, Joann Róg-Ilnicka - 2015, nr 3.
- Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2015. - 325 s. - S. 15-17 : Wprowadzenie /
Elżbieta Kolasińska, Adam Mrozowicki, Joann Róg-Ilnicka. - Bibliogr. - Zeszyt posiada własny tyt.: Społeczne
wymiary pracy w późnym kapitaliźmie
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Historia w dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2015. - 233 s. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Paź Bogusław
Neizvestnyj genocid : prestupleniâ nacionalistov na űgo-vostočnom pogranič'e Polši, 1939-1946 gg. / pod
redakciej Boguslava Pazâ ; [perevod s pol'skogo Űrij Andrejčuk]. - [Wyd. zm. i uzup. w stosunku do wyd. w
jęz. pol. z 2011 r.]. - Moskva : Izdatel'stvo "Algoritm", 2015. - 448 s. - (Vostočnaâ Evropa. XX vek). - S. 9-15 :
Predislovie k russkomy izdaniű / Boguslav Paz'. - S. 16-22 : Vstupitel'noe slovo / Boguslav Paz'. - S. 23-24 :
Blagodarnosti / Boguslav Paz' - S. 25-83 : Vvedenie / Boguslav Paz'. - Bibliogr. w przyp. - Pierwsze wydanie
książki w języku pol. ukazało się w 2011 r. pt. "Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach
naukowych : ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946", w 2013 ukazało
się wyd. zmienione i uzupełnione. Wersja książki w języku rosyjskim jest zmieniona i uzupełniona w stosunku
do wyd. w jęz. pol. z 2011 r.
(jęz. rosyjski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Władza sądzenia / pod red. Konrada Kubali i Piotra Pieńkowskiego - Nr 5 (2015). - Łodź : Katedra Socjologii
Polityki i Moralności IS UŁ, 2015. - 190 s. : il., fot. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://wladzasadzenia.pl/2015/5/wladza-sadzenia-2015-5.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.07.22. - Zeszyt
12
posiada własny tyt.: Bezpieczeństwo : między sądzeniem a stanem rzeczy
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Selinger Marcin, Siemieńczuk Krzysztof
Siła argumentu, racja, przekonanie, konsensus : ArgDiaP, 13 konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2015 /
[red. Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron, Krzysztof Siemieńczuk]. - Wrocław : Katedra Logiki i Metodologii
Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 41 s. - Materiały konferencyjne.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Siemieńczuk Krzysztof, Selinger Marcin
XX Conference "Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba,
Poland, 4-8 May 2015 / edited by Krzysztof Siemieńczuk, Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław :
Department of Logic and Methodology of Sciences, University of Wrocław, 2015. - 39 s.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
W kręgu historii i archiwistyki : księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą
rocznicę urodzin / pod red. Jana Ryszarda Sielezina. - Jelenia Góra : Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem, 2015.
- 176 s. : il. - Recenzja: dr hab. Janusz Tomaszewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Stadtmüller Elżbieta, Różycki Marcin
Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów / pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława
Sadłocha, Marcina Różyckiego, Marii Głowackiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015. - 203 s.
: tab. - S. 7-10 : Wstęp / Elżbieta Stadtmüller, Jarosław Sadłocha. - S. 11-14 : Introduction / Elżbieta
Stadtmüller, Jarosław Sadłocha. - Bibliogr. s. 183-203. - Recenzent: dr hab. Krystyna Rogaczewska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Taranowicz Iwona, Grotowska Stella
Rodzina wobec wyzwań współczesności : wybrane problemy / pod red. Iwony Taranowicz i Stelli
Grotowskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015. - 236 s. : il. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab.
Beata Łaciak prof. UW - Iwona Taranowicz podaje dwie afiliacje: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i UWr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Tokarz Grzegorz
Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego / red. Marek Górka, Grzegorz Tokarz.
- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015. - 314 s. : schem., tab., wykr., rys. (Monografia / Politechnika Koszalińska ; 300). - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. dr
hab. inż. Witalis Pellowski, dr hab. Krystyna Gomółka, dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach : formacje militarne i paramilitarne wobec
wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - 399 s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. ; 64). - W serii gł. : Acta Universitatis
Wratislaviensis ; nr 3677. - Zawiera słowo wstępne Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy
Mańkowskiej oraz Przew. Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski Pokłosie konferencji "Edukacja dla bezpieczeństa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań
edukacyjnych", która odbyła sie 23 czerwca 2015 r we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red.
Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 428 s. : il. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. ; 61). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3651. - Bibliogr. Streszcz. przy rozdz. - Recenzent: Maria Zielińska - Publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji
13
Naukowej, która odbyła się 9-10 października 2014 r., we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiszniowski Robert
Challenges to Representative Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt
am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - 271 s. : rys.,tab.
- (Studies in Politics, Security and Society ; vol. 1) - Recenzenci: Adriano Giovannelli, Università degli Studi
di Genova, Daniel Wincott, Cardiff Univeristy
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiszniowski Robert, Glinka Kamil
New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 298. s. : tab., fig. - (Series Biblioteka Athenaeum) - Volume reviewer:
Prof. Michal Kubát, Charles University in Prague
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiszniowski Robert
Od marketingu samorządowego do prezydenckiego ... / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta
Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.
- 203. s. : tab., wykr., rys. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Andrzej Jabłoński (Uniwersytet
Wrocławski)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk.
- Warszawa : Inst. Wydaw. "Książka i Prasa", 2015. - 273 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - Spis treści również w
jęz. ang. - Recenzja naukowa: dr hab. Tomasz R. Wiśniewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
O kulturze protestu jako rdzeniu tradycji europejskiej / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut
Wydawniczy Książka i Prasa, 2015. - 282 s. - (Biblioteka bez Dogmatu). - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab.
Tadeusz Klementewicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Oficyna
Naukowa, 2015. - 205 s. : il. - Bibliogr. s. 183-196. - Spis treści również w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab.
Andrzej Kojder
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)
Kopiński Dominik, Polus Andrzej, Tycholiz Wojciech
Unpacking the African consumer: spending patterns and investments opportunities / Dominik Kopiński,
Andrzej Polus, Wojciech Tycholiz. - Warszawa : Central and Eastern Europe Development Institute, 2015. 93 s. : tab., fig. - Bibliogr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/m8js26p. - . - Link
zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Sobańska Aleksandra
O pamięci i przypominaniu sobie = Peri mnēmēs kai anamn~3se~3os / Arystoteles ; przekł. pol. z jęz. gr. i
wprow. Aleksandra Sobańska ; ed. i przekł. łac. Paweł Siwek. - Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo
Naukowe Alta2, 2015. - 139 s. - Bibliogr. s. 137-139. - Tekst cześc. równol. gr., łac. - Rec.: dr hab. Joanna
Komorowska, prof. UKSW
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
14
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Alberski Robert
Electoral systems in regional politics of supremacy / Robert Alberski // W: Challenges to Representative
Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New
York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in Politics, Security and Society ; vol.
1). - S. 165-172 : tab. - Bibliogr. - Recenzenci: Adriano Giovanelli, Università degli Studi di Genova, Daniel
Wincott, Cardiff University
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Alberski Robert
Populizm w demokracjach Europy Środkowej i Wschodniej / Robert Alberski // W: W kręgu nauki o
stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana
Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 505-515 : tab. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław
Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Antoszewski Andrzej
Konflikty między prezydentem RP a rządem na tle polityki zagranicznej / Andrzej Antoszewski // W: W kręgu
nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk.
Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 241-251. - Recenzent: prof. dr hab.
Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Antoszewski Andrzej
Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji i przedterminowe wybory parlamentarne w Europie
Środkowej i Wschodniej / Andrzej Antoszewski // W: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa
dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra
Mikulego, Andrzeja Kuliga, Janusza Karpa, Grzegorza Kucy. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. - S. 445452. - Bibliogr. - Recenzja: dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Antoszewski Andrzej
Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad autorytaryzmem / Andrzej Antoszewski // W:
Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne / red. nauk. Justyna Grażyna Otto. - Warszawa : Dom
Wydawniczy ELIPSA, 2015.- S. 67-85. - Streszcz. w jęz. pol, ang. - Recenzenci: prof. Marek Żmigrodzki
(UMCS), prof. Stanisław Sulowski (UW)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Arendarska Justyna
Amerykańska dyplomacja publiczna w okresie zimnej wojny / Justyna Arendarska // W: Historia w dyplomacji
publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 16-30. Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Arendarska Justyna
Komunikacja strategiczna - nowy wymiar międzynarodowej komunikacji politycznej / Justyna Arendarska //
W: Informacja i konteksty społeczno-kulturowe : studium politologiczne / redakcja naukowa Dominika
Narożna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego
Świata). - S. 99-115. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci tomu: prof. dr hab. Ludwik Habuda, dr
hab. Alfred Lustrzykowski, prof. UMK
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Arendarska Justyna
Theoretical Framework of the Research / Justyna Arendarska // W: EU Communication Policy in Its
Neighbourhood in Light of Third-Party Propaganda / ed. Elżbieta Kaca ; aut. Justyna Arendarska, Elżbieta
15
Kaca, Carsten Schmiedl. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2015. - S. 10-12. - Bibliogr.
- Dostęp: http://tinyurl.com/hx4w5sc. - . - Link zweryfikowano 2016.01.14. - Reviewer: Prof. Beata Ociepka,
Ph.D., Institute of International Studies, University of Wroclaw
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Balicki Ryszard, Matusz-Protasiewicz Patrycja
Prawo dzieci migrantów / Ryszard Balicki, Patrycja Mateusz-Protasiewicz [!] // W: Konwencja o Prawach
Dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa : Biuro
Rzecznika Praw Dziecka, 2015. - (Biblioteka RPD). - S. 283-292. - W książce błędnie opisano informacje o
współautorce : podano błędnie nazwisko (Mateusz-Protasiewicz) oraz zatrudnienie : adiunkt w Katedrze
Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Unwersytetu Wrocławskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Bator Manfred
Pustynny świt czyli życie jest sztuką = desert dawn or life is art / Manfred Bator // W: Opałka: pierwsze trzy
dekady twórczości = Roman Opałka: First free decades of creation / koordynator katalogu Krzysztof Truss. Wrocław : Galeria Miejska we Wrocławiu, 2015.- S. 28-49 : fot. - Bibliogr. - Katalog wystawy: "Roman
Opałka. Pierwsze 3 dekady twórczości", w Galerii Miejskiej we Wrocławiu w dn. 16.01.2015 - 6.03.2015.
Wystawa zorganizowana w 50-lecie zainicjowania projektu Opałka 1965/1.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Błaszczyk Mateusz
O politycznej naturze tożsamości lokalnej / Mateusz Błaszczyk // W: Społeczne i ekonomiczne aspekty
urbanizacji i metropolizacji / red. Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik. - Rzeszów : Uniwersytet
Rzeszowski , 2015. - S. 33-43. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: dr hab. Tomasz Nawrocki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błaszczyk Mateusz
Zanim kurtyna pójdzie w górę : reprodukcja miejskiego spektaklu w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016 / Mateusz Błaszczyk // W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w
oglądzie socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar,
2015. - S. 16-58. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof
Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błażejewska Paulina
Bezpieczeństwo energetyczne w relacjach polsko-czeskich / Paulina Błażejewska // W: Bezpieczeństwo z
perspektywy środowisk i obszarów. 2 / Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa). - Poznań :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy). - S.
281-287. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, prof. dr
hab. inż. Krzysztof Rokiciński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błażejewska Paulina
Konflikt na Ukrainie zagrożeniem dla rozwoju współpracy wyszehradzkiej / Paulina Błażejewska // W:
Współczesne zagrożenia : prawda czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. - Kraków : Drukarnia: Eikon Plus, 2015. S. 491-501. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Recenzenci: Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Ks. Prof.
dr hab. Franciszek Długosz, Ks. dr Władysław Kądziołka
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bokajło Justyna
Zhumanizowana gospodarka rynkowa w obliczu fetyszu pieniądza i społeczeństwa masowego / Justyna
Bokajło // W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy / red. nauk. Elżbieta
Mączyńska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 r. - S. 88-101. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. pol.,ang. - Recenzenci: Włodzimierz Bojarski, Stanisław Flejterski - Tekst stanowi pokłosie prac
związanych z realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbył się w listopadzie 2013 r. w
Warszawie.
16
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bolechów Bartosz
Kampania COIN w Afganistanie jako element strategicznej "choroby dwubiegunowej" / Bartosz Bolechów //
W: Afganistan 2014 : rok zwycięstwa czy rok porażki? : doświadczenie dla przyszłości / red. nauk. Artur
Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. - Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego,
2015. - S. 129-142. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Jan Maciejewski, Zakład
Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Borowik Iwona, Trojanowski Paweł
Struktura społeczno-przestrzenna środowisk mieszkaniowych Wrocławia / Iwona Borowik, Paweł
Trojanowski // W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie
socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015.- S.
211-254 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cekiera Kamil
Czy nauka może odpowiadać na pytania etyczne ? : spór o normatywny status etyki / Kamil Cekiera // W:
Filozofia a praktyka / pod red. Leszka Kopciucha. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2015. - S. 79-102. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent : dr hab. Artur Mordka,
prof. nadzw. UR.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cesarz Maciej
The Evolution of Polish Visa Policy after entering the EU and Schengen Area / Maciej Cesarz // W: How
Borderless is Europe? : multi-disciplinary approach to European Studies / István Tarrosy (red.). - Pécs :
University of Pécs, 2015. - S. 247-261. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof.dr Tibor Palankai
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam
Linia myśli / Adam Chmielewski // W: Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek / red. Jerzy Olek. - Wrocław :
JAKS we Wrocławiu, 2015. - S. 9-10. - Recenzenci: Paweł Banaś, Dariusz Doliński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Chmielewski Adam
Realizm i relatywizm / Adam Chmielewski // W: Filozofia, nauka, religia : księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / pod redakcją Piotra Bylicy,
Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. [231]-238. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzent: Stanisław
Janeczek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam
Życie - sztuka - filozofia / Adam Chmielewski // W: Estetyka pragmatyczna : żywe piękno i refleksja nad
sztuką / Richard Shusterman ; przełożyli Adam Chmielewski, Ewa Ignaczak, Leszek Koczanowicz, Łukasz
Nysler, Andrzej Orzechowski i Patrycja Poniatowska. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. - S. 22-26
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Cichosz Marzena, Wujec Bartosz
Wybory do rad powiatów ziemskich w roku 2014 w województwie dolnośląskim i ich polityczne konsekwencje
/ Marzena Cichosz, Bartosz Wujec // W: Samorząd powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [red.
Roman Kotapski]. - Wrocław : Wydawnictwo MARINA, cop. 2015. - S. 139-155 : tab. rys. - Recenzent:
Dariusz Skrzypiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Czyżyk Dorota
17
Konsolidacja demokracji w Chile : zwycięstwo Sebastiana Pi~"ery oraz zmiana elit politycznych w wyborach
prezydenckich w Chile w 2009/2010 roku / Dorota Czyżyk // W: Wyzwania i problemy współczesnych
stosunków międzynarodowych : bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka / pod red. nauk.
Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych. Oddział
Łódzki, 2015. - S. 194-206. - Bibliogr. - Recenzenci: Marek M. Dziekan, Rafał Ożarowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin
Góry jako przestrzeń transgranicznej współpracy i konfliktu : kilka obserwacji socjologicznych z Sudetów i
Karpat początku XXI wieku / Marcin Dębicki // W: Społeczeństwo w przestrzeni gór w XIX i XX wieku / red.
nauk. Tomasz Przerwa, Patrycja Ziomek, Kacper Manikowski, Jacek Wójcik. - Wrocław ; Bielsko Biała :
Studio ERGIEBE, 2015. - S. 154-166. - Recenzja: prof. Miron Urbaniak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin, Makaro Julita
Polacy wobec Ukrainy i Ukraińców w latach 2012-2014 - refleksje na marginesie badań sondażowych :
wprowadzenie / Marcin Dębicki, Julita Makaro // W: Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne /
pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. - Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015. - S. 7-29. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja prof. Grzegorz Babiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin
Wokół idei otwarcia przejścia granicznego na Ukrainę, w bieszczadzkiej wsi Wołosate : propozycja ram
teoretycznych zagadnienia / Marcin Dębicki // W: Na pograniczach : szanse i zagrożenia społeczne / red.
Piotr Frączek, Jolanta Karolczuk. - Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku,
2015. - (Na pograniczach kultur i narodów). - S. 141-152. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent tomu:
dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin
Wzdłuż meandrów Sanu : transgraniczność nieobecna, nieoczywista, potencjalna, wyobrażona - jako refleks
współczesnych i niegdysiejszych realiów bieszczadzkiego odcinka pogranicza polsko-ukraińskiego / Marcin
Dębicki // W: Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity
Makaro. - Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015 . - S. 146-174 : fot. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja
prof. Grzegorz Babiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębowski Tomasz
Obraz Republiki Białorusi na łamach "Przeglądu Prawosławnego" (Białystok) w latach 1991-2014 / Tomasz
Dębowski // W: Belaruska-pol?skìâ adnosìny : gìstoryâ ì sučasnasc' : Matèryâly Mìžnarodnaga kruglaga
stala, Mìnsk 30 kastryčnìka 2014 g. - Mìnsk : Vydaveckì cèntr BGU, 2015. - S. 44-50. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
25 years after communism: four models of media and politics in Central and Eastern Europe / Bogusława
Dobek-Ostrowska // W: Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On / Bogusława
Dobek-Ostrowska i Michał Głowacki (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2015. - (Studies in
Communication and Politics ; vol.4).- S. 11-45 : tab., fig. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp płatny:
http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-04452-2. - . - Link zweryfikowano 2016.01.15
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Journalism and commercialization / Bogusława Dobek-Ostrowska // W: Journalism in Change : Journalistic
Culture in Poland, Russia, and Sweden / Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt
am Main : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in Communication and Politics ; vol. 3). - S. 211-232. Książka ukazała się również w wersji elektronicznej
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
18
Dobek-Ostrowska Bogusława
Journalism and politics / Bogusława Dobek-Ostrowska // W: Journalism in Change : Journalistic Culture in
Poland, Russia and Sweden / Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt am Main :
Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in Communication and Politics ; vol. 3). - S. 179-232 : fig.,tab. - Książka
została wydana również w wersji elektronicznej
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Journalistic cultures between national traditions and global trends / Gunnar Nygren and Bogusława DobekOstrowska // W: Journalism in Change : Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden / Gunnar Nygren,
Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in
Communication and Politics ; vol.3). - S. 259-278 : tab.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Konflikt na Ukrainie i referendum na Krymie w mediach amerykańskich (listopad 2013-maj 2014) /
Bogusława Dobek-Ostrowska // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana
Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S.
129-138. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Professional journalistic cultures : design and methods in the research / Gunnar Nygren, Bogusława DobekOstrowska and Elena Johansson // W: Journalism in Change : Journalistic Culture in Poland, Russia and
Sweden / Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition,
2015. - (Studies in Communication and Politics ; vol. 3). - S. 41-62 : fig., tab.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Aktywność straży miejskich i gminnych w Polsce w sferze edukacji dla bezpieczeństwa : Wybrane aspekty /
Katarzyna Dojwa-Turczyńska // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach.
Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 64).S. 311-333 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i
paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", która odbyła się 23 czerwca 2015 r. Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Instytucje bezpieczeństwa (grupy dyspozycyjne) jako atrakcyjni pracodawcy? : wybrane aspekty teoretyczne
i praktyczne / Katarzyna Dojwa-Turczyńska // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61). - S. 297-320. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Maria Zielińska - Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej, która odbyła się 9-10 października 2014 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Wrocławska Straż Miejska : wybrane aspekty aktywności instytucji porządku publicznego / Katarzyna DojwaTurczyńska // W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. Marian Malikowski,
Mariusz Palak, Janusz Halik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski , 2015. - S. 193-210. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang., pol. - Recenzent: dr hab. Tomasz Nawrocki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji : wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych /
19
Katarzyna Dojwa-Turczyńska // W: Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz
bezpieczeństwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 103128. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Pokłosie
konferencji, która odbyła się 7-8 maja we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dolińska Kamilla, Niedźwiecka-Iwańczak Natalia
Ślązacy - pomiędzy dyskursem politycznym a naukowym / Kamilla Dolińska, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak //
W: Między lękiem a nadzieją - dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym (2005-2015) : praca zbiorowa / pod red. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona,
Cezarego Trosiaka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015. - S. 277-292. - Bibliogr. Recenzent : prof. dr hab. Tadeusz Wallas.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dolińska Kamilla, Makaro Julita
Wielokulturowość Wrocławia i stosunek jego mieszkańców do Innych / Kamilla Dolińska, Julita Makaro // W:
Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk.
Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - S. 70-101 : il. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dolińska Kamilla, Niedźwiecka-Iwańczak Natalia
Zgorzelec and Gubin - between Polish peripheries and cross-border centre / Kamilla Dolińska, Natalia
Niedźwiecka-Iwańczak // W: Microcosm of European Integration : the German-Polish Border Regions in
Transformation / Elzbieta Opilowska, Jochen Roose [eds.]. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - (German and
European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University ; vol. 3). - S. 128-150 : il. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Doliński Wojciech, Kozdraś Grzegorz
Aktywność zawodowa studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012-2013 na
przykładzie kart absolwentów i harmonogramów praktyk zawodowych / Wojciech Doliński, Grzegorz Kozdraś
// W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne /
pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61). - S. 361-386. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent:
Maria Zielińska - Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się 9-10 października 2014 r.
we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Doliński Wojciech
Oblicza Ukrainy w pamiętnikach na konkurs "Polacy w Europie-Europa wśród Polaków" / Wojciech Doliński //
W: Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015. - S. 226-251. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja prof. Grzegorz
Babiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dombrowski Maciej
"Ontologia Ogólna" Stanisława Witkiewicza a tzw. kryzys metafizyki / Maciej Dombrowski, // W: Witkacy w
kontekstach : Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki / pod redakcją Teresy Pękali. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiwej, 2015. - S. [57]-74. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzent: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Drygas Paweł
Rywalizacja sportowa jako zjawisko kulturowe / Paweł Andrzej Drygas // W: The World Games 2017 :
perspektywa społeczna / red. Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Warsztatów Analiz
Socjologicznych, 2015. - S. 10-29. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzja: dr hab. Jerzy Żurko, Piotr
Małczyński
20
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Drzewicki Artur
Zaangażowanie PKW w Afganistanie w świetle Strategii Udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach
międzynarodowych / Artur Drzewicki // W: Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki? :
doświadczenia dla przyszłości / redakcja naukowa: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. - Wrocław : Instytut
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 115-128. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Jan Maciejewski, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dudek Adriana
Parlament a polityka zagraniczna : między możliwościami a złudzeniami / Adriana Dudek // W: W kręgu nauki
o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana
Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 413-425. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław
Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dybczyński Andrzej
The Enemy at the Gate - NATO's Need for "New Deterrence" / Andrzej Dybczyński // W: Transatlantic
relations in a changing European security environment : proceedings of the 2014 Warsaw Defence Dialogue
/ ed. by Robert Kupiecki and Andrew A. Michta. - Warsaw : Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015. S. 57-67. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://csis.org/files/publication/150515_Warsaw_Defense_Dialogue.pdf. - . - Link zweryfikowany 28.01.2016
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Dybczyński Andrzej
Przyszła strategia bezpieczeństwa narodowego / Andrzej Dybczyński // W: Strategia bezpieczeństwa
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : pierwsze 25 lat / red. nauk. Robert Kupiecki. - Warszawa :
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2015. - S. 181-201
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Dybczyński Andrzej
Zarządzanie sojuszem asymetrycznym. Relacje Polska-USA / Andrzej Dybczyński // W: Niekonfrontacyjna
asymetria w relacjach polsko-amerykańskich / red. nauk. Bohdan Szklarski. - Warszawa : Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, 2015. - S. 27-44 : rys., tab. - Recenzent: prof. dr hab. Henryk Szlajfer
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dyduch Joanna
Europeanization of the energy policy within the European Union's System of Governance / Joanna Dyduch //
W: Europeanization processes from the mesoeconomic perspective : industries and policies / ed. by Piotr
Stanek, Krzysztof Wach. - Kraków : Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-219. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Reviewers: Blaženka Knežević, Robert Włodarczyk.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dziubka Kazimierz
Myślenie polityczne jako proces mapowania świata życia / Kazimierz Dziubka // W: Myśl polityczna w
społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Ewa Maj, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna. - Lublin :
Wydawnictwo UMCS, 2015. - S. 61-73. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Michał Śliwa
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Dziubka Kazimierz
O niektórych własnościach złożonej struktury przestrzeni międzynarodowej / Kazimierz Dziubka // W: W
kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk.
Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 89-105. - Recenzent: prof. dr hab.
Mieczysław Stolarczyk
21
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ferens Andrzej
O współpracy i modelu / Andrzej Ferens // W: Instrukcja obsługi współpracy organizacji społecznych z
samorządem terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg : Brzeskie
Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 13-32. : ryc. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ferens Andrzej
Powiat brzeski jako wspólnota samorządowa / Andrzej Ferens // W: Model współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi w powiecie brzeskim : przewodnik / pod red. Alicji Lisowskiej, Iwony Macek. Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 15-43. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab.
Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fijałkowski Łukasz, Jarząbek Jarosław
Uwarunkowania bezpieczeństwa w Indonezji i Iranie / Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek // W: Normy,
wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2 / pod redakcją Łukasza
Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 357-380. - Bibliogr. Recenzja: prof. dr hab. Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fras Janina
Obcojęzyczność jako składnik kompetencji komunikacyjnej polskich polityków po 1989 r. / Janina Fras // W:
W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red.
nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 139-152. - Recenzent: prof. dr hab.
Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gąska Anna
Grupa dyspozycyjna ochotniczego systemu bezpieczeństwa w świetle teorii Pierre'a Bourdieu / Anna Gąska
// W: Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa
państwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60). - S. 189-199. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
Polski i niemiecki system polityczny / Katarzyna Gelles // W: Interakcje : leksykon komunikowania polskoniemieckiego. T. 2 / redakcja Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończał, Izabela
Surynt ; współpraca Christian Pletzing. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2015. - S. 338-356. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.polska-niemcyinterakcje.pl/articles/show/68. - . - Link zweryfikowany 22.07.2015. - Recenzent: prof. Andrzej Mencwel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Giebień Helena
Kościół rzymskokatolicki jako narzędzie depolonizacji na współczesnej Białorusi / Helena Giebień // W:
Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych / redakcja naukowa: Bogumił Grott, Olgierd Grott. Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2015. - S. 75-101. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab.
Kazimierz Banek, dr hab. Monika Ślufińska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Giebień Helena
Organizacje pozarządowe w Polsce i na Białorusi: podobieństwa i różnice : zarys problematyki / Helena
Giebień // W: Belaruska-pol?skìâ adnosìny: gìstoryâ ì sučasnasc' : Matèryâly Mìžnarodnaga kruglaga stala,
Mìnsk 30 kastryčnìka 2014 g. - Mìnsk : Vydaveckì cèntr BGU, 2015. - S. 56-68 : tab., wykr. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
22
Glinka Kamil
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w działaniach promocyjnych jednostki samorządu terytorialnego przykład Wałbrzycha / Kamil Glinka // W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. 2 / Helena
Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa). - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
2015. - (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy). - S. 67-79. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, prof.dr hab. inż. Krzysztof Rokiciński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Glinka Kamil
Cooperation within network? : city marketing in the network perspective / Kamil Glinka // W: New Public
Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2015. - (Series Biblioteka Athenaeum). - S. 250-263 : tab. - Bibliogr. - Volume reviewer:
prof. Michal Kubát
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Glinka Kamil
Polityka miejska w strategii "wiecznego prezydenta" - przykład wyborów samorządowych w Wałbrzychu /
Kamil Glinka // W: Od marketingu samorządowego do prezydenckiego... / pod red. Agnieszki KasińskiejMetryki, Roberta Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowksiego w
Kielcach, 2015. - S. 129-138 : tab. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Andrzej Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Habowski Mirosław
Belorusskaâ tematika v debatah Parlamenta Respubliki Pol'ša v 1997-2004 gg. / Miroslav Habovskij // W:
Belaruska-pol'skìâ adnosìny : gìstoryâ ì sučasnasc' : Matèryâly Mìžnarodnaga kruglaga stala, Mìnsk 30
kastryčnìka 2014 g. - Mìnsk : Vydaveckì cèntr BGU, 2015. - S. 25-35. - Bibliogr.
(jęz. rosyjski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Habuda Ludwik
Decentralizacja i centralizacja w dekompozycyjnie spiętrzonej strukturze państwowej administracji, czyli
administrowanie wielopoziomowe / Ludwik Habuda // W: Społeczeństwo i polityka : doświadczenia i
wyzwania : księga jubileuszowa Profesora Alfreda Lutrzykowskiego / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa,
Mariusz Popławski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 361-385. - Bibliogr. - Dostęp do
spisu treści: http://tinyurl.com/zpx8sas. - . - Recenzenci : prof. zw. dr hab. Marek Chmaj, prof. dr hab. Danuta
Plecka.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Habuda Ludwik
Merytokratyczna władza, merytokratyczne rządzenie i zarządzanie / Ludwik Habuda // W: W kręgu nauki o
stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana
Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 267-288. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław
Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Maciej
Rządy AKP - kontynuacja tradycji autorytarnej w polityce Turcji? / Maciej Herbut // W: "Nowa" Turcja :
aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne / red. nauk. Jakub Wódka. - Warszawa : Instytut Studiów
Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. - S. 43-63. - Recenzent: dr hab. Paweł
J.Borkowski, WDiNP UW
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Maciej
The European Union as a regulatory regime / Maciej Herbut, Ryszard Herbut // W: Challenges to
Representative Democracy : A European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt am Main, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in Politics, Security and
Society ; vol. 1). - S. 129-139. - Bibliogr. - Recenzenci: Adriano Giovanelli, Università degli Studi di Genova,
23
Daniel Wincott, Cardiff University
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Rola grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie The World
Games 2017 / Robert Poklek, Daria Hofman // W: The World Games 2017 : perspektywa społeczna / red.
Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2015. - S. 6391. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzja: dr hab. Jerzy Żurko, Piotr Małczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Służba przygotowawcza Narodowych Sił Rezerwowych w kontekście współczesnych zagrożeń
bezpieczeństwa : wyzwania i zagrożenia / Daria Hofman // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych
wymiarach i kontekstach : formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary
Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia ; 64).- S. 95-103 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Krzysztof
Czekaj, Zdzisław Morawski - Pokłosie konferencji "Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i
paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", która odbyła się 23 czerwca we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Straż graniczna w perspektywie socjologii grup dyspozycyjnych / Daria Hofman // W: Współczesne wyzwania
dla bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Marek Woszczatyński, Marek Walancik. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej). - S. 117-138. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent : dr hab. Sławomir Zalewski,
prof. nadzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Współdziałanie jako element profesjonalizacji Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej / Daria Hofman //
W: Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa
państwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60). - S. 41-53. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Współpraca więziennictwa ze strażą graniczna na podstawie analizy doniesień medialnych / Robert Poklek,
Daria Hofman // W: Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa /
pod red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 191-217. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Pokłosie konferencji,
która odbyła się 7-8 maja 2015 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Idzikowska Anna
Pojęcie dyplomacji niszowej na przykładzie polityki międzynarodowej Królestwa Norwegii / Anna Idzikowska
// W: Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych : bezpieczeństwo, dyplomacja,
gospodarka, historia i polityka / pod red. nauk. Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Polskie
Towarzystwo Studiów Międzynarodowych. Oddział Łódzki, 2015. - S. 86-110 : tab. - Bibliogr. - Recenzenci:
Marek M. Dziekan, Rafał Ożarowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jabłoński Andrzej
Historyczne rewolucje praw człowieka w świecie zachodnim / Andrzej W. Jabłoński // W: W kręgu nauki o
stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red.nauk. Adriana
Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 447-461. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław
Stolarczyk
24
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jacyk-Manikowska Dominika
Benno Erdmanna historia filozofii a problem współczesnych badań / Dominika Jacyk-Manikowska // W:
Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. T. 4,
Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku : materiały Międzynarodowej Konferencji
Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. = Commemorative book for the 200th anniversary of the
establishment of the State University in Wrocław. T. 4, Wrocław University in the European Culture of the
19th and 20th Centuries: papers from the international scientific conference, Wrocław 4-7 October 2011 / red.
Jan Harasimowicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 373-379. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. niem.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jacyk-Manikowska Dominika
Modele idei godności na progu filozofii nowożytnej / Dominika Jacyk-Manikowska // W: Pojetí důstojnosti
člověka od antiky po současnost / red. Jan Herůfek. - Ostrava : Vivarium, 2015. - S. 129-142. - Recenzja:
PhDr. Jozef Matula, Ph.D., dr Henryk Popowski
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jastrzębska Olga
Kultura organizacyjna służb policyjnych w Rosji / Olga Jastrzębska // W: Kultura organizacyjna w służbach
mundurowych / pod red. Marcina Hermanowskiego i Korneli Oblińskiej. - Poznań ; Warszawa : Wyższa
Szkoła Umiejętności Społecznych, Komenda Główna Policji, 2015. - S. 191-215. - Recenzenci: prof. zw. dr
hab. Jerzy Babiak, dr hab. Grzegorz Banaszak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jastrzębska Olga
Polityka ekspansji jako metoda konsolidacji rosyjskiego społeczeństwa wokół idei mocarstwowej na
przykładzie aneksji Krymu / Olga Jastrzębska // W: Wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne dla obszaru
poradzieckiego. Tom. II / red. nauk. Aleksandra Dąbrowa, Miłosz Pieńkowski. - Warszawa : Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2015.- S. 178-191. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Zięba
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jednaka Wiesława
Finansowanie polityki w Polsce i Unii Europejskiej na wybranych przykładach / Wiesława Jednaka // W:
Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Mikulego, Andrzeja Kuliga, Janusza Karpa, Grzegorza
Kucy. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. - S. 513-521. - Bibliogr. - Recenzja: dr hab. Małgorzata
Masternak-Kubiak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Juchnowski Jerzy, Sielezin Jan Ryszard
Ancient and medieval nation state: political and historical deliberations / Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard
Sielezin // W: Challenges to Representative Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.).
- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. (Studies in Politics, Security and Society ; vol. 1). - S. 15-45. - Bibliogr. - Recenzenci: Adriano Giovanelli,
Università degli Studi di Genova, Daniel Vincott, Cardiff University
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Juchnowski Jerzy, Juchnowski Rafał
O niektórych aspektach państwa w myśli nowolewicowej / Jerzy Juchnowski, Rafał Juchnowski // W: W kręgu
nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk.
Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 345-358. - Recenzent: prof. dr hab.
Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
25
Juchnowski Jerzy, Sielezin Jan Ryszard
Soft Power or Hard Power : New Challenges and Threats to National and International Security in Central
and Eastern Europe / Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin // W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. 3 /
Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (red. nauk.). - Poznań : Wydaw. Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem). - S. 351-372. - Streszcz. w
jęz. pol., ang. - Bibliogr. - Recenzje: prof. dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. dr hab. inż. Krzysztof Andrzej
Rokiciński - Pokłosie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Zakopane, 3-5 grudnia 2014.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jurkiewicz Włodzimierz
Rola i znaczenie projektu unijnego w rozwoju gminy / Włodzimierz Jurkiewicz // W: Samorząd terytorialny
beneficjentem środków unijnych / red. Elżbieta Weiss i Agnieszka Bitkowska. - Warszawa : Vizja Press and
IT, 2015. - S. 169-168. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc, prof. dr hab.
Robert Ulewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kacała Jerzy
JSDF facing the growing tensions of the East Asia : evolution of the Japanese military policy under Shinzo
Abe / Jerzy Kacała // W: Aspects of contemporary Asia : security and economy / ed. by Joanna MarszałekKawa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Biblioteka Azji i Pacyfiku). - S. 111-122. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Bieganie - nowy przejaw miejskiego systemu konsumpcji we Wrocławiu / Katarzyna Kajdanek // W:
Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk.
Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - S. 141-167. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Nowi mieszkańcy w starych wsiach podmiejskich Dolnego Śląska - utracona wspólnota? = Newcomers to old
suburban villages of Lower Silesia - a lost community? / Katarzyna Kajdanek // W: Nowi sprawcy zmian
społecznych na wsi / red nauk. Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć. - Warszawa :
Wydaw. SGGW, 2015. - S. 165-181. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Barbara Bukraba-Rylska,
dr hab. Paweł Starosta
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajta Justyna
Nationalist identity as the counter-postmodern identity? : about relations between nationalism, identity
andpostmodernity / Justyna Kajta // W: Society and nation in transnational processes in Europe / ed. by
Ralph Schattkowsky and Miloš Řezník. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. (CGS Studies ; vol. 4). - S. 99-114. - Streszcz. w jęz. ang. - Reviewed by: Dr hab. Jacek Knopek, prof.
UMKDr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kamykowski Stanisław
The World Games 2017 w perspektywie upolitycznienia współczesnego sportu / Stanisław Kamykowski // W:
The World Games 2017 : perspektywa społeczna / red. Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na
Rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2015. - S. 92-114. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzja: dr
hab. Jerzy Żurko, Piotr Małczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Karbowiak Michał
Edward R. Murrow - postać amerykańskiej dyplomacji publicznej / Michał Karbowiak // W: Historia w
dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. S. 31-46. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
26
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kazimierowicz Robert
Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiących zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności seksualnej innych osób, w obliczu praw człowieka / Robert Kazimierowicz, Iwona DobkowskaPuławska // W: Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 3] / red.
nauk. Jerzy Jaskiernia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Warszawa] : Fundacja Nowe Teraz, 2015.
- S. [502]-516. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Marek Zubik - Książka stanowi
trzeci tom wydawnictwa pokonferencyjnego z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Modele
ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia-instytucje-efektywność", która odbyła się 10-11
kwietnia 2014 r. w Warszawie w siedzibie Sejmu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kleszcz Leszek
Jacob Boehme - kontekst narodzin mistyki śląskiej / Leszek Kleszcz // W: Między transcendencją a
immanencją - mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław : Wydawnictwo Arboretum,
2015. - (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). - S. 25-40. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Klimowicz Monika
Rola i miejsce gospodarki społecznej w systemie zarządzania bezpieczeństwem społecznym w Europie /
Monika Klimowicz // W: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju / pod red. Mareka Leszczyńskiego i
Michała Kubiaka. - Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 152-166. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - recenzent: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Klimowicz Monika
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej dla realizacji społeczno-gospodarczych celów Unii Europejskiej /
Monika Klimowicz // W: Spółdzielnie socjalne jako intrument polityki społecznej państwa / red. Witold
Janocha, Jerzy Koperek, Katarzyna Zielińska-Król. - Lublin : Wyd. KUL, 2015. - (Homo Homini ; t. 5). - S.
160-178. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kłopot Stanisław Witold, Trojanowski Paweł
Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Wrocławia w latach 1945-2015 / Stanisław Witold Kłopot,
Paweł Trojanowski // W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji / red. Marian
Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - S. 45-63. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzja: dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. Uniwersytetu Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kłopot Stanisław Witold
Tradycja na sprzedaż - o konstruowaniu tradycji wielokulturowego miasta / Stanisław W. Kłopot // W:
Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem / pod red. Józefa Styka, Małgorzaty Dziekanowskiej . Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. - (Tradycja dla Współczesności : ciagłość i zmiana ; t. 7). - S. 51-66. - Bibliogr.
- Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Lucjan Kocik - Materiały z konferencji, 20-23 maja 2013r.,
Baranów Sandomierski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kłopot Stanisław Witold
Wielkomiejskie sąsiedztwa / Stanisław Witold Kłopot // W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy :
Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015.- S. 255-282 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof.
dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna, Lisowska Alicja
27
Lokalna aktywność społeczna przy tworzeniu warunków współpracy i realizacji polityk publicznych /
Katarzyna Kobielska, Alicja Lisowska // W: Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w
powiecie brzeskim : przewodnik / pod red. Alicji Lisowskiej, Iwony Macek. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie
Chorych na SM, 2015. - S. 83-143 : ryc., tab. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna, Lisowska Alicja, Macek Iwona
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk
publicznych / Katarzyna Kobielska, Alicja Lisowska, Iwona Macek // W: Model współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi w powiecie brzeskim : przewodnik / pod red. Alicji Lisowskiej i Iwony Macek. Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 45-81 : ryc., tab. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr
hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kociubiński Krzysztof
Ewolucja pozycji wójta/burmistrza/prezydenta miasta w systemie polskiego samorządu gminnego / Krzysztof
Kociubiński // W: Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian : teoria i praktyka / red. nauk. Mieczysław
Adamczyk, Włodzimierz Olszewski. - Polkowice : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Techniki, 2015. - S. 151-162. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr
hab. Ewa Kurantowicz, prof. dr hab. Bogdan Idzikowski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Korczyc Aleksandra
Nowy wymiar wojen - zmiany w postrzeganiu pojęcia terroryzmu na podstawie wybranego przykładu /
Aleksandra Korczyc // W: Nowe zagrożenia bezpieczeństwa : wyzwania XXI wieku / pod red. Konrada
Henniga. - Kraków : Mellow Sp.z.o.o, 2015. - S. 216-233. - Bibliogr. - Recenzja nauk.: prof. UG, dr hab. Piotr
Niwiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kosiński Paweł
Jana Ludwika Wolzogena krytyka dualizmu kartezjańskiego / Paweł Kosiński // W: Zagadnienia aktualne
poruszane przez młodych naukowców / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków : Creativetime, 2015.
- S. 1308-1313. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Dokument elektroniczny na płycie CD.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kosiński Paweł
Poznanie zmysłowe w ujęciach Kartezjusza i J. L. Wolzogena / Paweł Kosiński // W: Zagadnienia aktualnie
poruszane przez Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. T. 4 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof
Piech. - Kraków : Creativetime, 2015. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - S. 1314-1319. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. pol. - Opracowanie zawiera recenzowane prace naukowe Młodych Naukowców, którzy wzięli udział w
Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja Kraków 6.12.2014.
Łódź 13.12.2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kostyszak Maria
Engineering Education in Slavic Languages Countries / Maria Kostyszak, Jan Wadowski, Marcin Zaród // W:
International Perspectives on Engineering Education. Engineering Education and Practice in Context. Vol. 1 /
ed. Steen Hyldgaard Christensen [et al] ; ed.-in-chief Pieter E. Vermaas. - Dordrecht : Springer, 2015. (Philosophy of Enginieering and Technology ; 20). - S. 125-143. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Kostyszak Maria
Wojna nie należy do natury człowieka : wstęp do etycznej redefinicji natury ludzkiej / Maria Kostyszak // W:
Profilaktyka wojny / red. Alina Bernadetta Jagiełłowicz. - Wrocław : Akademia Pióra, 2015. - S. 147-160. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr hab. Lecz Zdybel, dr hab. Jolanta Zdybel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
28
Kozak Magdalena
Współpraca gospodarcza Litwy i Polski : bilans i perspektywy / Magdalena Kozak // W: Lietuvos ir Lenkijos
santykių dynamika : nuo istorinës patirties iki šiuolaikinës situacijos : straipsnių rinkinys / sudarytojai:
Mindaugas Norkevičius, Gintarë Lukoševičiūtë, Ieva Masiliūnaite. - Kaunas ; Vilnius : Vytauto Didžiojo
universitetas ; "Versus aureus", 2015. - S. 151-[167]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzentai: dr
Giedrë Milerytë (Lietuvos istorijos institutas), dr. Łukasz Lewkowicz (Marijos Skladovskos-Curie universitetas
Liubline)
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozdraś Grzegorz
Młodzi Wrocławianie w miejskim systemie konsumpcji / Grzegorz Kozdraś // W: Uczestnicy, konsumenci,
mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek
Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015.- S. 168-210 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzja: prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Róża - rozważania wokół dystychu Anioła Ślązaka / Jan Krasicki // W: Między transcendencją a immanencją
- mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław : Wydawnictwo Arboretum, 2015. (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). - S. 103-126. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
- Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krawczyk Tomasz
"Płynna europejskość": narracje polityczne elit RP na temat procesów integracji Polski z Unią Europejską w
okresie przedakcesyjnym / Tomasz Krawczyk // W: Integracja europejska a zmiany kulturowe i społecznopolityczne w Polsce / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", 2015. S. 215-249. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Tomasz R. Wiśniewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kromka Małgorzata
Akademicki inkubator przedsiębiorczości jako przykład współpracy nauki i biznesu aktywizującej środowisko
akademickie do podejmowania inicjatyw gospodarczych / Małgorzata Kromka // W: Wyzwania rynku
edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary
Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia ; 61). - S. 267-277. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Maria Zielińska
- Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się 9-10 października 2014 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kromka Małgorzata
Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do wymogów rynku pracy / Małgorzata Kromka //
W: Lifelong learning / red. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej
Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2015. - S. 145-153. - Bibliogr. - Dostęp: http://tinyurl.com/ox876uq. - . Link zweryfikowano 2015.12.10. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kruszyńska Kamila
Edukacja jako rewolucja według Fernanda Savatera / Kamila Kruszyńska // W: Filozofia a praktyka / pod red.
Leszka Kopciucha. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 275-290. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent : dr hab. Artur Mordka, prof. nadzw. UR.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krzysztan Bartłomiej
W narracji śmiechu i zapomnienia : czeskie literackie pejzaże pamięci wobec politycznych przełomów i
traumy posttotalitarnej / Bartłomiej Krzysztan // W: Przestrzenie, których już nie ma : pamięć w południowej i
zachodniej Słowiańszczyźnie / red. nauk. Robert Sendek, Krzysztof Popek, Magdalena Maszkiewicz. Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2015. - S. 95-109. - Pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się 22-23
29
maja 2014 r. w Krakowie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kupczyk Radosław
Analiza uwarunkowań konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy / Radosław Kupczyk // W:
Integracja Europejska : główne obszary badawcze / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski,
Paweł Stawarz. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015. S. 815-828. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kupczyk Radosław
Proces budowy społeczeństwa informacyjnego w UE / Radosław Kupczyk // W: Integracja Europejska :
główne obszary badawcze / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz. Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015. - S. 635-645. Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurasz Irena
Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mniejszości
niemieckiej Dolnego Śląska / Irena Kurasz // W: Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015) : praca zbiorowa /
pod redakcją Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe
WNPiD UAM, 2015. - S. 205-216 : tab., rys., wykr. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Wallas
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurasz Irena
Politische und gesellschaftliche Gegebenheiten der Anwesenheitvon Deutschen in Niederschlesien zwischen
1945 und 1989 / Irena Kurasz // W: Die haltung der kommunistischen behörden gegenüber der Deutschen
bevölkerung in Polen in den jahren 1945 bis 1989 / Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum
(Hg.). - Gliwice-Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej, 2015. - S. 231252. - Bibliogr.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Kurcz Zbigniew
Gra mniejszościami : niebyt : uprzywilejowanie = Play with Minorities : Non-existence, Privilege, Harassment
/ Zbigniew Kurcz // W: Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław
Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej,
2015. - S. 287-300. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol, ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mieczkowski,
prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Popowo k. Warszawy,
9-10 września 2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurcz Zbigniew
Polityka etniczna Litwy / Adam Bobryk, Zbigniew Kurcz // W: Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk. - Lublin : Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 239-284. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab. Anita
Adamczyk, prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Angielska wersja tekstu pt.: "The Ethnic Policy of Lithuania"
ukazała się w: Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries / ed. by Henryk Chałupczak,
Radosław Zenderowski, Walenty Baluk ; [tł. Jerzy Adamko]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2015. - S. 219-259
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurcz Zbigniew
Ziemie Odzyskane i ziemie rozsprzedane : Konflikt o sprzedaż ziemi w województwie zachodniopomorskim /
Zbigniew Kurcz // W: Pogranicza : Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego / pod red.
Małgorzaty Bieńkowskiej i Waltera Żelaznego. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.
- S. 217-244. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UWB
30
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kwieciński Leszek
Systemowe podejście do przedsiębiorczości społecznej / Leszek Kwieciński // W: SZTUKAteria : społeczne
funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się a zrównoważony rozwój miast / pod redakcją
Kamili Kamińskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacji Krytycznej, 2015. - (Pedagogika miasta). - S. 56-68 :
tab., schem. - Bibliogr. - Recenzenci: Małgorzata Michel, Krzysztof Skarbek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łakota-Micker Małgorzata
Relacje polsko-czarnogórskie w kontekście integracji Czarnogóry z Unią Europejską / Małgorzata ŁakotaMicker // W: Polska wobec standardów Unii Europejskiej / red. Paweł Kuczma. - Polkowice : Wydawnictwo
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 2015. - S. 237-262. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lechowicz Piotr
Proces instytucjonalizacji partii politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej na przykładzie Związku
Młodych Demokratów - Węgierskiej Partii Obywatelskiej (FIDESZ) / Piotr Lechowicz // W: Europa Środkowa
= Central Europe. T. 3 / red. tomu Krzysztof Koźbiał. - Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2015. - (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; nr 25). - S. 150-170. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lesyk Yuliya
Współczesna ukraińska droga do wolności / Yuliya Lesyk, Jacek Narloch // W: Społeczeństwo a wojna :
kryzysy społeczne - retrospekcja i współczesność / pod red. nauk. Marka Bodziany ; zespół red. Katarzyna
Jędrzejczyk-Kuliniak, Anna Kotasińska, Ziad Abou Saleh. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, 2015. - S. 23-36 : Rys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
pol. i ang. - Recenzje: prof. dr hab. Jacek Sroka - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, prof. dr hab.
Janusz Świniarski - Wojskowa Akademia Techniczna
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyński Damian
Demon Darwina / Damian Leszczyński // W: Filozofia, nauka, religia : księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / pod redakcją Piotra Bylicy,
Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. [261]-276. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzent: Stanisław
Janeczek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyński Damian
Filozofia jako zawód i jako powołanie : filozofia współczesna a medytacje filozoficzne / Damian Leszczyński //
W: Filozofia 2.0 : paradygmaty i instytucje / red. nauk. Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz. - Warszawa :
Wydawnictwo IFiS PAN, 2015. - S. 75-90
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyński Damian
Współczesny antyfundamentalizm i jego trudności / Damian Leszczyński // W: Epistemologia / red. ks.
Stanisław Janeczek, Anna Starościc. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. - (Dydaktyka Filozofii ; t. 4). - S.
325-346. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lisowska Alicja
O jakości życia i potrzebach mieszkańców / Alicja Lisowska // W: Instrukcja obsługi współpracy organizacji
społecznych z samorządem terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg :
31
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 141-156 : ryc., tab. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab.
Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lisowska Urszula
Kruchość dobra, kruchość dobroci - Marthy C. Nussbaum wariant teorii etycznej / Urszula Lisowska // W:
Etyka i dobro / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, 2015. - S. 116-123. - Recenzja: dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW, dr hab.
Roman Padoł
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lisowski Tomasz
Kontrowersje wokół przyznania Nagród Nobla z ekonomii instytucjonalnej / Tomasz Lisowski // W: Nagroda
Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów / pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy,
Marcina Różyckiego, Marii Głowackiej. - Wrocław : Oficyna Wyd. Arboretum, 2015. - S. 57-69. - Streszcz. w
jęz. ang. - Recenzent: dr hab. Krystyna Rogaczewska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Lisowski Tomasz
Społeczne aspekty Nagród Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych / Tomasz Lisowski // W: Nagroda Nobla a
kontrowersje związane z wyborem jej laureatów / pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy, Marcina
Różyckiego, Marii Głowackiej. - Wrocław : Oficyna Wyd. Arboretum, 2015. - S. 69-85. - Streszcz. w jęz. ang.
- Recenzent: dr hab. Krystyna Rogaczewska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łoś-Nowak Teresa
Amorphousness of a state in a postmodern international system / Teresa Łoś-Nowak // W: Challenges to
Representative Democracy: A European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt am Main, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in Politics, Security and
Society ; vol. 1 ). - S. 81-93. - Bibliogr. - Recenzenci: Adriano Giovanelli, Università degli Studi di Genova;
Daniel Vincott, Cardiff University
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ludziejewski Zdzisław
Zagrożenia społeczne a rozwój cywilizacji / Zdzisław Ludziejewski // W: Współdziałanie grup dyspozycyjnych
w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa / pod red. Jana Maciejewskiego,
Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60). - S. 341-348. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci:
Andrzej Pieczywok, Marek Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Macek Iwona
O pieniądzach / Iwona Macek // W: Instrukcja obsługi współpracy organizacji społecznych z samorządem
terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie
Chorych na SM, 2015.- S. 65-88 : tab. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Macek Iwona
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych / Iwona
Macek // W: Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w powiecie brzeskim :
przewodnik / pod red. Alicji Lisowskiej, Iwony Macek. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM,
2015. - S. 145-174. : tab. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Stochmal Małgorzata, Hofman Daria
Studia akademickie dla bezpieczeństwa na przykładzie kierunku "Socjologia grup dyspozycyjnych" / Jan
Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Daria Hofman // W: W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego :
32
praca zbiorowa. T.1 / pod redakcją Daniela Kadłubca, Ewy Grodzkiej-Mazur, Andrzeja Kasperka. - Cieszyn :
Oficyna Drukarsk0-Wydawnicza Akant, 2015. - S. 67-76. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzent:
Marek Rembierz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mackiewicz Wojciech
Biopolityka w kontekście funkcjonowania grup dyspozycyjnych / Wojciech Mackiewicz // W: Grupy
dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa / pod red. Jana
Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 219-231. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Pokłosie konferencji, która odbyła się 7-8 maja 2015
r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mackiewicz Wojciech
Cielesność w myśli Michela Foucaulta (I): obserwacja kliniczna / Wojciech Mackiewicz // W: Zagadnienia
aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. T. 4 / red. Marcin Kuczera,
Krzysztof Piech. - Kraków : Creativetime, 2015. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - S. 1340-1345. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. - Opracowanie zawiera recenzowane prace naukowe Młodych Naukowców, którzy wzięli
udział w Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja Kraków
6.12.2014. Łódź 13.12.2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Mackiewicz Wojciech
Cielesność w myśli Michela Foucaulta (II): obserwacja psychiatryczna / Wojciech Mackiewicz // W:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. T. 4 / red. Marcin
Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków : Creativetime, 2015. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - S. 1346-1351. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Opracowanie zawiera recenzowane prace naukowe Młodych Naukowców,
którzy wzięli udział w Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja
Kraków 6.12.2014. Łódź 13.12.2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Mackiewicz Wojciech
Czas konkretny a czas dzieła literackiego według Romana Ingardena / Wojciech Mackiewicz // W:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. T. 4 / red. Marcin
Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków : Creativetime, 2015. - 1 dysk optyczny CD-ROM. - S. 1328-1333. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Opracowanie zawiera recenzowane prace naukowe Młodych Naukowców,
którzy wzięli udział w Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja
Kraków 6.12.2014. Łódź 13.12.2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Mackiewicz Wojciech
Koncepcja różnicy filozoficznej: Jacques Derrida - Gilles Deleuze / Wojciech Mackiewicz // W: Zagadnienia
aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. T. 4 / red. Marcin Kuczera,
Krzysztof Piech. - Kraków : Creativetime, 2015. - 1 dysk CD-ROM. - S. 1334-1339. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. pol. - Opracowanie zawiera recenzowane prace naukowe Młodych Naukowców, którzy wzięli udział w
Konferencji nt. Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - VII edycja Kraków 6.12.2014.
Łódź 13.12.2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Magdziak Marek
Dobra etyczne / Marek Magdziak // W: Etyka i dobro / pod redakcją naukową Doroty Probuckiej. - Kraków :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - S. 7-14. - Recenzenci: dr hab. Ewa Podrez,
prof. UKSW, dr hab. Roman Padoł
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magner Elżbieta
Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, czyli kilka słów o spójniku alternatywy w języku naturalnym i w
33
ekstensjonalnej logice / Elżbieta Magner // W: Kształcenie pedagogów w szkole wyższej : teoria i praktyka /
red. nauk. Ryszard Stępień. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. - S. 313325. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Majka-Rostek Dorota
Sytuacja osób homoseksualnych w poakcesyjnej Polsce / Dorota Majka-Rostek // W: Integracja europejska a
zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut
Wydawniczy "Książka i Prasa", 2015. - S. 28-41. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Tomasz R. Wiśniewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Makaro Julita
Lwowskość Wrocławia : rozważania o kontynuowaniu (się) pamięci w mieście / Julita Makaro // W:
Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne / pod red. Marcina Dębickiego i Julity Makaro. Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015. - S. 73-91. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja prof. Grzegorz
Babiński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Makuch Marta
Problemy na rynku pracy a funkcjonowanie rodzin / Marta Makuch // W: Rodzina w systemie wsparcia
społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch, Jacka Pluty. - Wrocław : Wydawnictwo CEdu, 2015.
- S. 83-102. - Bibliogr. - Recenzenci : Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Makuch Marta, Pluta Jacek
Wprowadzenie : rodzina jako podmiot wsparcia / Marta Makuch, Jacek Pluta // W: Rodzina w systemie
wsparcia społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch i Jacka Pluty. - Wrocław : Wydaw. CEdu,
2015. - S. 7-15. - Bibliogr. - Recenzenci: Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Manikowski Maciej
Godność, szlachetność, człowiek wewnętrzny : filozoficzna glosa do Mistrza Eckharta / Maciej Manikowski //
W: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost / red. Jan Herůfek. - Ostrava : Vivarium, 2015. - S. 7993. - rec. PhDr. Jozef Matula, Ph.D., dr Henryk Popowski
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Manikowski Maciej
Ojcowie Kościoła - teologowie czy/i filozofowie ? / Maciej Manikowski // W: Wiara teologów a rozum filozofów
: roważania naukowe z teologii i filozofii chrześcijańskiej / red. nauk. Robert Goczał. - Wrocław : Papieski
Wydział Teologiczny, 2015. - S. 27-37. - Recenzent: O. prof. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Manikowski Maciej
Wiara, czyli pójście za Chrystusem / Maciej Manikowski // W: Teologiczna cnota wiary / pod red.
Włodzimierza Wołyńca. - - Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015. - (Opera Theologiae Systematicae
; vol. 2). - S. 11-19. - Recenzja: Krzysztof Guzowski, Bogdan Ferdek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Marszałek Piotr Krzysztof
Kształtowanie się w prawie polskim norm regulujących użycie sił zbrojnych poza granicami państwa / Piotr
Krzysztof Marszałek // W: Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki? : doświadczenia dla przyszłości
/ redakcja naukowa: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. - Wrocław : Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 177-191. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: dr hab. prof.
nadzw. Jan Maciejewski, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
34
Martin Piotr
Moralna i "niemoralna" sztuka a wychowanie / Piotr Martin // W: Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności
moralnych w wychowaniu / red. nauk. Iwona Jazukiewicz. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2015. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (983) 909). - S. 127-145. - Bibliogr.
- Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : dr hab. Ryszard Kozłowski prof. AP.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Matras Tomasz
PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 r. / Tomasz Matras // W: Letnia Szkoła Historii
Najnowszej 2014 : referaty / pod redakcją Jakuba Szumskiego i Łukasza Kamińskiego. - Warszawa : Instytut
Pamieci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. - (Letnia Szkoła
Historii Najnowszej ; t. 8). - S. 156-[166]. - Bibliogr. - Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej, która
odbyła się w dniach 8-13 września 2014 r. w Palczewie
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
Common agricultural policy as the result and instrument of europeanization processes / Małgorzata
Michalewska-Pawlak // W: Europeanization processes from the mesoeconomic perspective : industries and
policies / ed. by Piotr Stanek, Krzysztof Wach. - Kraków : Cracow University of Economics, 2015. - S. 221241. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - This publication is a part of research conducted within a project no
2213/M/KSE/14 funded by a grant from the Faculty of Social Science, University of Wrocław. - Reviewers:
Blaženka Knežević, Robert Włodarczyk.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Michalski Bartosz
Konsekwencje umowy handlowej Unia Europejska - Republika Korei dla wymiany handlowej w sektorze
high-tech / Bartosz Michalski // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i
handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak. - Poznań : Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015. - S. 291-304 : rys. - Bibliogr. - Recenzenci: Zbigniew
Czachór, Tadeusz Gadkowski, Ewa Latoszek, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna GawlikowskaHueckel, Anna Zielińska-Głębocka, Edward Molendowski, Ewa Pancer-Cybulska, Katarzyna Żukrowska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mikiewicz Przemysław
Od teorii normatywnej do krytyki globalizacji / Przemysław Mikiewicz // W: Normy, wartości i instytucje we
współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 1 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety
Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 43-53. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab.
Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Miodoński Leon
Motyw przebudzenia duchowego w mistyce śląskiej / Leon Miodoński // W: Między transcendencją a
immanencją - mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław : Wydawnictwo Arboretum,
2015. - (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). - S. 43-60. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Miodoński Leon
Początki i dzieje filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim / Leon Miodoński // W: Przyroda, ewolucja, kultura /
pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i Adama Jezierskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT,
2015. - (Seminaria Interdyscyplinarne / Studium Generale Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa ;
t. 19). - S. 381-401. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Miodoński Leon
Wstęp : o mistyce śląskiej i jej potrzebie badania / Leon Miodoński, Bogdan Ferdek // W: Między
transcendencją a immanencją - mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław :
35
Wydawnictwo Arboretum, 2015. - (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). - S. 9-23. Bibliogr. - Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Młyniec Eugeniusz
Legitymizowanie przemocy w życiu publicznym przez opinię publiczną / Eugeniusz Młyniec // W: W kręgu
zjawisk patologii kulturowej współczesnego świata / red. nauk. Kornel Bielawski, Jarosław Ślęzak, Marek
Żejmo. - Gdańsk : Instytut Politologii. Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Gdański, 2015.- S. 175-197 :
tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Morawski Zdzisław
Uwarunkowania prawne współdziałania grup dyspozycyjnych / Zdzisław Morawski // W: Współdziałanie grup
dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa / pod red. Jana
Maciejewskiego, Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytutu Wrocławskiego,
2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60). - S. 105-119. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Infrastruktura współpracy - tworzenie warunków do społecznej aktywności / Dorota Moroń // W: Model
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w powiecie brzeskim : przewodnik / pod red. Alicji
Lisowskiej, Iwony Macek. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 191-218 : tab., ryc. Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
O urzędach i paragrafach / Dorota Moroń // W: Instrukcja obsługi współpracy organizacji społecznych z
samorządem terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg : Brzeskie
Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 33-64. : tab., wykr. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Ludwik
Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Spìvpracâ organìv deržavnoï vladi z neurâdovimi oganìzacìâmi âk zasìb pokraŝannaâ efektivnostì roboti
organìv derăvnoï vladi pol'skij ta ukraïns'kij dosvìd / Moron' Dorota, Svistun Ol'ga // W: Publìčne upravlìnnâ:
strategìâ reform 2010 : zbìrnik tez XV Mìžnarodnogo Naukovogo Kongresu, 23 kvìtnâ 2015 p. / redkolegìâ: L.
O. Bslova, D. V. Karamišev, V. F. Zolotar'ov [et al.]. - Harkìv : Vidavnictvo HarRI NADU "Marìstr", 2015. - S.
126-129
(jęz. ukraiński, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania pomocą społeczną / Dorota
Moroń // W: Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju / pod red. Marka Leszczyńskiego i Michała
Kubiaka. - Gdańsk : Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.- S. 304-318. : rys. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. - Recenzent: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Wolontariat jako obszar wsparcia rodzin przeżywających trudności i dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej / Dorota Moroń // W: Rodzina w systemie wsparcia społecznego : teoria i praktyka / pod red.
Marty Makuch, Jacka Pluty. - Wrocław : Wydawnictwo CEdu, 2015. - S. 65-81. - Bibliogr. - Recenzenci:
Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam, Krasowska-Marut Agata, Karolak Mateusz
"Stop the junk contracts" : young workers and trade union mobilisation against precarious employment in
36
Poland / Adam Mrozowicki, Agata Krasowska-Marut, Mateusz Karolak // W: Young workers and trade unions
: a global view / ed. by Andy Hodder and Lefteris Kretsos. - Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan,
2015. - S. 123-141. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Niedźwiecka-Iwańczak Natalia
Wywiad jako narzędzie badania polityki etnicznej j statusu mniejszości narodowych (na przykładzie
Serbołużyczan w zjednoczonych Niemczech) = An Interview as an Instrument of Ethnic Politics and Status of
National Minorities Research (on Example of Sorbs in United Germany) / Natalia Niedźwiecka-Iwańczak // W:
Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa
Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 2015. - S. 141-158. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol, ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. dr hab. Antoni
Mironowicz - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Popowo k. Warszawy, 9-10 września 2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Nowacka Ewa
Prawo jako instrument polityki : perspektywy porównawcze w świetle zasad Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego / Ewa J. Nowacka // W: Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu
terytorialnego / red. nauk. Małgorzata Ofiarska. - Szczecin : Uniwersytet Szceciński. Wydział Prawa i
Administracji, 2015. - S. 345-352. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Zbigniew Ofiarski, Zenon
Gorzała.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Nowacki Konrad, Nowacka Ewa
The gmina as the basic unit of the local government and its task / Konrad Nowacki, Ewa Nowacka // W: Dalla
finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali / a cura di: Antonio Uricchio, Mario Aulenta. - San
Giuliano Milanese : Wolters Kluwer Italia, 2015. - (Saggi di teoria generale dello Stato e della finanza
pubblica ; 2). - S. 321-326.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Nowacki Konrad, Nowacka Ewa
The gmina's autonomy as the subjective right of the local government and the issue of supervision / Konrad
Nowacki, Ewa Nowacka // W: Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali / a cura di:
Antonio Uricchio-Mario Aulenta. - San Giuliano Milanese : Wolters Kluwer Italia, 2015. - S. 327-331.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Moda na branding : marka państwa w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych / Beata Ociepka // W:
W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red.
nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 303-314. - Bibliogr. - Recenzent: prof.
dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Ociepka Beata
Nation Brand, Country Branding and re-Branding / Beata Ociepka // W: National image and identity : praca
zbiorowa / Arcadie Barbărosie [et al.]. - Warszawa : Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana
Paderewskiego, 2015. - S. 63-70. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Zagraniczna polityka historyczna: Polska między Niemcami a Rosją / Beata Ociepka // W: Historia w
dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S.
212-228. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Olejniczak Paulina
Współczesne funkcjonowanie uzdrowiska Cieplice Śląskie Zdrój / Paulina Olejniczak // W: Uzdrowiska
37
Dolnego Śląska : wizerunek - marketing - media / red. Mariola Szybalska-Taraszkiewicz, Marian Ursel,
Aleksander Woźny. - Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 2015. - S.
221-232 : tab. - Bibliogr. - Recenzent: Leszek Pułka.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olejnik Maciej
Illusory corporatism in Hungary : case study / Maciej Olejnik // W: New Public Governance in the Visegrád
Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń : Wydawwnictwo Adam Marszałek, 2015. (Series Biblioteka Athenaeum). - S. 153-166 : tab. - Bibliogr. - Volume reviewer: prof. Michal Kubát, Charles
University in Prague
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olszewski Bogusław
Cyberprzestrzeń w procesie konstruowania bezpieczeństwa / Bogusław Olszewski // W: Normy, wartości i
instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego i
Elżbiety Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 381-391. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr
hab. Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olszewski Bogusław
Polityka etniczna Węgier / Dominik Héjj, Bogusław Olszewski // W: Polityka etniczna współczesnych państw
Europy Środkowo-Wschodniej / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk. - Lublin :
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 531-573. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab.
Anita Adamczyk, prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Angielska wersja tekstu pt.: "The Ethnic Policy of
Hungary" ukazała się w: Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries / ed. by Henryk
Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk ; [tł. Jerzy Adamko]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 489-531
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olszewski Bogusław
Radykalny współczesny nacjonalizm na Węgrzech = Contemporary Radical Nationalism in Hungary /
Bogusław Olszewski // W: Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania / red. Henryk Chałupczak,
Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CuriiSkłodowskiej, 2015. - S. 177-202. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol, ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz
Mieczkowski, prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Popowo
k. Warszawy, 9-10 września 2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olszewski Bogusław
Substancje psychoaktywne a ewolucja komunikacji symbolicznej w paleolicie i współczesności / Bogusław
Olszewski // W: Antropologia komunikacji : od starożytności do współczesności / red. Małgorzata Zadka et al.
- Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, 2015. - (Prace Komisji Nauk Filologicznych
Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ; vol. 7). - S. 159-172. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Zasób elektroniczny: http://tinyurl.com/nwpc9m3. - . - Link zweryfikowany 22.06.2015. - Recenzent: dr hab.
Robert Kiełtyka.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pabjan Barbara, Czajkowski Paweł
Symbole narodowe w przestrzeni miasta a tradycja lokalna w pamięci zbiorowej / Paweł Czajkowski, Barbara
Pabjan // W: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem / pod red. Józefa Styka, Małgorzaty
Dziekanowskiej . - Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. - (Tradycja dla Współczesności : ciagłość i zmiana ; t. 7). S. 67-86 : il., fot. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Lucjan Kocik - Materiały z
konferencji, 20-23 maja 2013 r., Baranów Sandomierski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dziedziela Ewa, Pacer-Kaznowska Małgorzata
Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie
wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie / Ewa Dziedziela, Małgorzata Pacer-
38
Kaznowska // W: Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa / pod
red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 155-167 : tab. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - pokłosie konferencji, która odbyła
się 7-8 maja 2015 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacześniak Anna
Kulturowy wymiar europeizacji polskich partii politycznych / Anna Pacześniak // W: Integracja europejska a
zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut
Wydawniczy "Książka i Prasa", 2015. - S. 181-214. - Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Tomasz R. Wiśniewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacześniak Anna
La Pologne / Anna Pacześniak // W: Les démocraties européennes : institutions, élections et partis politiques
/ wyd. 3. - Nathalie Brack, Jean-Michel De Waele, Jean-Benoit Pilet (ed.). - Paris : Armand Colin, 2015. Bibliogr.
(jęz. francuski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacześniak Anna
The impact of EU membership on Polish political parties / Anna Pacześniak // W: The Transformative Power
of Europe : the case of Poland / Ireneusz Paweł Karolewski, Monika Sus (eds). - Baden-Baden : Nomos ;
German and European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University, 2015. - (German and
European Studies of the Willy Brandt Center at the Wroclaw University ; vol. 4) S. 78-108 . - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piekarska Magdalena
Reinterpretacja mistyki Chrystusa w teologii Dietricha Bonhoeffera / Magdalena Piekarska // W: Między
transcendencją a immanencją - mistyka śląska / red. Leon Miodoński, Bogdan Ferdek. - Wrocław :
Wydawnictwo Arboretum, 2015. - (Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii ; T. 2). - S. 213-233.
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: Wojciech Szukalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piekarski Michał
Jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych w obliczu współczesnych
wyzwań / Michał Piekarski // W: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego / redakcja
naukowa Jadwiga Stawnicka, Marek Woszczatyński, Marek Walancik. - Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo
Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej). - S. 79-92. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Piekarski Michał
The Dangers of Infiltration: Risks of Radicals Joining the Armed Forces and Law Enforcement Agencies in
the case of Poland / Michał Piekarski // W: Radicals in Uniforms: Case studies of Austria, Czech Republic,
Germany, Poland and Slovakia / Adam Potočňák, Radka Vicenová (eds.). - Bratislava : Centre for European
and North Atlantic Affairs, 2015. - S. 70-85. - Bibliogr. - Dostęp: http://cenaa.org/en/wpcontent/uploads/2015/12/radicals_web.pdf. - . - Link zweryfikowano 2016.01.21
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Korupcja - społeczne konstruowanie ukrytego problemu / Piotr Pieńkowski // W: Kreowanie społeczeństwa
niewiedzy / red. Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło ; [opracowanie red. Teresa Jabłońska]. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. - (Studia nad Wiedzą / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji. Katedra Filozofii Społecznej. Katedra Socjologii Makrostruktur i
Ruchów Społecznych ; t. 7). - S. 517-532. - Rec.: dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
39
Pieńkowski Piotr
Współpraca grup dyspozycyjnych z perspektywy socjologicznej Ulricha Becka / Piotr Pieńkowski // W:
Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa
państwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka, Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60). - S. 147-159. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pietraszewski Igor
Artyści i władza w polu (dotowanej) kultury miejskiej / Igor Pietraszewski // W: Uczestnicy, konsumenci,
mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek
Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - S. 59-69 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja:
prof. dr hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piskozub Piotr
Wizja Kościoła w ujęciu papieża Franciszka i polskiego Episkopatu : wybrane problemy / Piotr Piskozub // W:
Religia i Kościoły w polskiej przestrzeni publicznej / redaktorzy naukowi Aleksandra Kusztal, Sławomir
Czapnik. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. - S. [121]-143. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
pol., ang. - Recenzent: Krzysztof Szewior.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pluta Jacek
Kwestia reprodukcji przestrzeni konsumpcji / Jacek Pluta // W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy :
Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk. Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - S. 102-140. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: prof. dr
hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pluta Jacek
Problemy wielkomiejskiej rodziny a wzór życia rodzinnego / Jacek Pluta // W: Rodzina w systemie wsparcia
społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch i Jacka Pluty. - Wrocław : Wydaw. CEdu, 2015.- S.
103-123 : il., wykr. - Bibliogr. - Recenzenci: Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pluta Jacek
Znaczenie badań ewaluacyjnych studentów w procesie zarządzania uczelnią : na przykładzie raportu:
"Badania ewaluacyjne jakości kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu" / Robert Majkut, Jacek
Pluta, Radosław Rybczyński // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne,
regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61). - S. 279-296. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Maria Zielińska - Pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która
odbyła się 9-10 października 2014 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Polus Andrzej
Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach międzynarodowych / Karol Chwedczuk-Szulc,
Andrzej Polus // W: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 1 /
pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S.
27-41. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ratajczak Magdalena
Uwikłani w historię : korzenie szwajcarskiej dyplomacji publicznej / Magdalena Ratajczak // W: Historia w
dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S.
163-176. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
40
Rdzanek Grzegorz
Konflikt hybrydowy w Afganistanie w świetle doświadczeń duńskich i norweskich sił zbrojnych / Aleksandra
Kusztal, Grzegorz Rdzanek // W: Społeczeństwo a wojna : kryzysy społeczne - retrospekcja i współczesność
/ pod red. nauk. Marka Bodziany ; zespół red. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Anna Kotasińska, Ziad Abou
Saleh. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki,
2015. - S. 173-198. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzje: prof. dr hab. Jacek Sroka - Wyższa
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, prof. dr hab. Janusz Świniarski - Wojskowa Akademia Techniczna
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rdzanek Grzegorz
Kulturowe, społeczne oraz cywilizacyjne determinanty polityki obronnej na przykładzie Danii konstruktywistyczne podejście do badań nad obronnością / Grzegorz Rdzanek // W: Obronność jako
dyscyplina naukowa / red. nauk. Andrzej Polak, Krzysztof Krakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii
Obrony Narodowej, 2015. - S. 92-104. - Bibliogr. - Recenzenci: płk dr hab. Stanisław Kowalikowski, dr hab.
Andrzej Czupryński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rdzanek Grzegorz
Udział wojska polskiego w działaniach stabilizacyjnych na obszarze Afganistanu a wybrane kierunki
modernizacji technicznej wojsk lądowych / Grzegorz Rdzanek // W: Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok
porażki? : dświadczenia dla przyszłości / redakcja naukowa: Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek. - Wrocław :
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 97-114 : tab. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: dr hab. prof. nadzw. Jan Maciejewski, Zakład Socjologii Grup
Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rdzanek Grzegorz
Uwarunkowania oraz ograniczenia realizacji przedmiotów z zakresu obronności w uczelni cywilnej / Grzegorz
Rdzanek // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach : formacje militarne i
paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3677). - S. 169-180. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski - Pokłosie konferencji "Edukacja
dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", która odbyła się 23
czerwca 2015 r. we Wrocławiu.
(, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rogaczewska Krystyna
Ideowe inspiracje polskiego ruchu ludowego w XIX i XX wieku / Krystyna Rogaczewska // W: W kręgu historii
i archiwistyki : księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
/ pod red. Jana Ryszarda Sielezina. - Jelenia Góra : Wydawnictwo - Poligrafia Ad Rem, 2015. - S. 140-156. Bibliogr. - Recenzent: Janusz Tomaszewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rogaczewska Krystyna
Polskie koncepcje solidaryzmu społecznego na przykładzie Leopolda Caro / Krystyna Rogaczewska // W:
Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy / Maria Marczewska-Rytko, Wojciech
Ziętara (red.). - Lublin : UMCS, 2015. - S. 247-257. - Bibliogr. - Recenzent: Andrzej Gąsiorowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Różycki Marcin
Chemia, fizyka i medycyna : czy Nagroda Nobla może uniknąć kontrowersji? / Marcin Różycki // W: Nagroda
Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów / pod red. Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy,
Marcina Różyckiego, Marii Głowackiej . - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015. - S. 17-28. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: dr hab. Krystyna Rogaczewska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rutowicz Marcin
41
The Russian-Georgian War: political and economic consequences after 2008 / Michał Panacheda, Marcin
Rutowicz // W: Społeczeństwo a wojna : kryzysy społeczne - retrospekcja i współczesność / pod red. nauk.
Marka Bodziany ; zespół red. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Anna Kotasińska, Ziad Abou Saleh. - Wrocław
: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, 2015.- S. 199-218 :
rys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. - Recenzje: prof. dr hab. Jacek Sroka - Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych, prof. dr hab. Janusz Świniarski - Wojskowa Akademia Techniczna
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rutowicz Marcin
Zarys relacji polsko-gruzińskich i polska polityka wschodnia wobec Gruzji / Marcin Rutowicz // W:
Społeczeństwo a wojna : kryzysy społeczne i konflikty kultur / pod red. nauk. Marka Bodziany ; zesp. red.
Ziad Abou Saleh, Paweł Kocoń, Anna Kotasińska, Małgorzata Kutycka. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2015. - S. 329-340. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. pol. i ang. - Recenzenci: prof.dr hab. Zbigniew Ścibiorek, dr Grzegorz Rdzanek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
Idea wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego jako filar unijnej dyplomacji publicznej / Marta
Ryniejska-Kiełdanowicz // W: Historia w dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2015. - S. 63-82. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
Polityka zagraniczna a międzynarodowe public relations państw : relacja pomiędzy teorią stosunków
międzynarodowych a teorią public relations / Marta Ryniejska-Kiełdanowicz // W: Wyzwania i problemy
współczesnych stosunków międzynarodowych : bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka
/ pod red. nauk. Radosława Bani i Krzysztofa Zdulskiego. - Łódź : Polskie Towarzystwo Studiów
Międzynarodowych. Oddział Łódzki, 2015. - S. 355-382. - Bibliogr. - Recenzenci: Marek M. Dziekan, Rafał
Ożarowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sanocka Katarzyna
Dyscypliny artystyczne na The World Games 2017 we Wrocławiu / Katarzyna Sanocka // W: The World
Games 2017 : perspektywa społeczna / red. Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na Rzecz
Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2015. - S. 147-159. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzja: dr hab.
Jerzy Żurko, Piotr Małczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Ściebior-Jońska Patrycja
O informacji, promocji i kontaktach z mediami / Patrycja Ściebior-Jońska // W: Instrukcja obsługi współpracy
organizacji społecznych z samorządem terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod red. Andrzeja Ferensa.
- Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 187-202. : tab., ryc. - Bibliogr. - Recenzent:
prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Selinger Marcin
A Formal Model of Conductive Reasoning / Marcin Selinger // W: International Society for the Study of
Argumentation : 8th International Conference on Argumentation : July 1-July 4, 2014 : University of
Amsterdam The Netherlands / [B. J. Grassen, D. Godden, G. Mitchell, A. F. Snoeck Henkemans (ed.)]. Amsterdam : Sic Sat, 2015, s. 1331-1339 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe we współczesnej Europie Środkowo-Wschodniej : kontekst
rosyjski / Jan Ryszard Sielezin // W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym
: uwarunkowania, koncepcje, działania / pod red. nauk. Pawła Graty i Marka Delonga. - Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - S. 153-168
42
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Biografistyka - perspektywy rozwoju i ograniczenia : aspekt metodologiczny i źródłoznawczy / Jan Ryszard
Sielezin // W: W kręgu historii i archiwistyki : księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w
dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jana Ryszarda Sielezina. - Jelenia Góra : Ad Rem, 2015. - S.
21-35. - Recenzent: Janusz Tomaszewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II wobec głównych wyzwań cywilizacyjnych i społecznopolitycznych : oceny i prognozy / Jan Ryszard Sielezin // W: Studia soborowe. T. 2. cz. 2, Historia i recepcja
Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego. - Toruń ; Łoś : GroupMedia, 2015. - S. 269-305
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Nowe oblicze sekt i ruchów religijnych: od edukacji i biznesu do polityki : oceny i prognozy / Jan Ryszard
Sielezin // W: Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / pod red. Marii
Marczewskiej-Rytko i Wojciecha Ziętary. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2015. - S. 393-408
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Polityka jako przedmiot badań i wyznacznik bezpieczeństwa międzynarodowego : aspekt metodologiczny /
Jan Ryszard Sielezin // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor
Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 359-373. Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sobera Waldemar
Wrocławski Budżet Obywatelski - szansa na zwiększenie partycypacji i zrównoważony rozwój / Waldemar
Sobera // W: Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2014 / red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek.
- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2015. - S. 66-73. - Bibliogr.
- Recenzenci : prof. dr hab. Wojciech Słomski et al.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sobocińska Ewa
Funkcjonowanie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną : z doświadczeń
zduńskowolskich / Ewa Sobocińska // W: "Jestem taki jak Ty" - interdyscyplinarne rozważania na temat
niepełnosprawności / pod red. nauk. J. Swędrak, I. Szymczak. - Kraków ; Zduńska Wola : Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych, 2015. - S. 174-191. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Jan Maciejewski i
prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski. - Autorka podaje dwie afiliacje: UWr. i Zespół Szkół Specjalnych w
Zduńskiej Woli. - Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Szkoleniowego pod nazwą "Jestem taki jak Ty",
które miało miejsce w dniach 6-10.X.2014 w Zduńskiej Woli.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Sobocińska Ewa
Wykorzystanie elementów metody Glenna Domana w nauczaniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością /
Ewa Sobocińska // W: "Jestem taki jak Ty" - interdyscyplinarne rozważania na temat niepełnosprawności /
pod red. nauk. J. Swędrak, I. Szymczak. - Kraków ; Zduńska Wola : Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, 2015. - S. 156-173. - Recenzja: prof. dr hab. Jan Maciejewski i prof. nadzw. dr hab.
Jakub Bartoszewski. - Autorka podaje dwie afiliacje: UWr. i Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Szkoleniowego pod nazwą "Jestem taki jak Ty", które miało
miejsce w dniach 6-10.X.2014 w Zduńskiej Woli.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Sokołowska Agnieszka
Bezpieczeństwo danych w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie danych ososbowych / Agnieszka
43
Sokołowska // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach : formacje militarne i
paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 64). - S. 123-140. Bibliogr. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski - Pokłosie konferencji "Edukacja dla
bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", która odbyła się 23
czerwca we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sokołowska Agnieszka
Organizacje pozarządowe jako grupy dyspozycyjne w sytuacji kryzysowej na przykładzie Dolnośląskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / Agnieszka Sokołowska // W: Grupy dyspozycyjne w
systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa / pod red. Jana Maciejewskiego, Małgorzaty
Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 170-189. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci:
Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Agnieszka Sokołowska podaje podwójną afiliację: UWr. i Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. - Pokłosie konferencji, która odbyła się 7-8 maja 2015 r. we
Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Stadtmüller Elżbieta
Mikropodstawy ładu międzynarodowego: wartości laureatów Pokojowej Nagrody Nobla / Elżbieta Stadtmüller
// W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak /
red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 517-529. - Bibliogr. - Recenzent:
prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Szlachcic Krzysztof
O alternatywnych rekonstrukcjach historii dwudziestowiecznej filozofii nauki / Krzysztof Szlachcic // W:
Filozofia, nauka, religia : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji
40-lecia pracy naukowej / pod redakcją Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza
Sagana. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. [93]-113. - Bibliogr.
- Streszcz. w jęz. pol. - Recenzent: Stanisław Janeczek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szlachcic Krzysztof
Odniesienia do wartości poznawczych jako argument przy uznawaniu tez metodologii nauk empirycznych : z
historii debat nad konwencjonalizmem / Krzysztof Szlachcic // W: Siła argumentu, racja, przekonanie,
konsensus : Argdiap, 13 konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2015 / [red. Marcin Selinger, Bartłomiej
Skowron, Krzysztof Siemieńczuk]. - Wrocław : Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - S. 33-34. - Materiały konferencji, ArgDiaP 2015, Wrocław, 20-21 listopada 2015 roku
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Szot Lucyna
Europejskie standardy wolności słowa / Lucyna Szot // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych :
księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo
Rambler, 2015. - S. 531-548. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szrejder Dariusz
Działania miasta Wrocławia na rzecz rodziny / Dariusz Szrejder // W: Rodzina w systemie wsparcia
społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch i Jacka Pluty. - Wrocław : Wydaw. CEdu, 2015. - S.
125-135. - Bibliogr. - Recenzenci: Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szumski Adrian
Taktyka przesłuchania biegłego w postępowaniu karnym / Adrian Szumski // W: Współczesna problematyka
badań dokumentów / pod red. Rafała Cieśli. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
44
Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. 209-215. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr
hab. Zdzisław Kegel
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szumski Adrian
Współpraca społeczeństwa z policją w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych / Adrian Szumski // W:
Prawo i administracja dla regionu. Nr 3, Zagadnienia prawnofinansowe, prawnokarne oraz administracji
innych państw / red. Paweł Borszowski, Piotr Szymaniec, Teofil Moskal. - Wałbrzych : Wydaw. Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015. - S. 201-208. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.,
pol. - Recenzja: dr hab. Mariusz Popławski, prof. nadzw. Uniwersytetu w Białymstoku.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szyszlak Elżbieta
Polityka etniczna Republiki Czeskiej / Elżbieta Szyszlak // W: Polityka etniczna współczesnych państw
Europy Środkowo-Wschodniej / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk. - Lublin :
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 189-237. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab.
Anita Adamczyk, prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Angielska wersja tekstu pt.: "The Ethnic Policy of the
Czech Republic" ukazała się w: Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries / ed. by
Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk ; [tł. Jerzy Adamko]. - Lublin : Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 175-217
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szyszlak Elżbieta
Sekurytyzacja problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej =
Securitization Issues of National and Ethnic Minorities in Central and Eastern Europe / Elżbieta Szyszlak //
W: Polityka etniczna : teorie, koncepcje. wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa
Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 2015. - S. 103-117. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol, ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. dr hab. Antoni
Mironowicz - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Popowo k. Warszawy, 9-10 września 2014
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szyszlak Tomasz
Czynnik religijny w rosyjsko-ukraińskim konflikcie etnicznym : zarys problematyki / Tomasz Szyszlak // W:
Społeczeństwo a wojna : kryzysy społeczne - retrospekcja i współczesność / pod red. nauk. Marka Bodziany
; zespół red. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Anna Kotasińska, Ziad Abou Saleh. - Wrocław : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, 2015. - S. 37-53 : tab. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzje: prof. dr hab. Jacek Sroka - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych, prof. dr hab. Janusz Świniarski - Wojskowa Akademia Techniczna
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szyszlak Tomasz
Polityka etniczna Bułgarii / Tomasz Szyszlak // W: Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk. - Lublin : Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 149-188. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab. Anita
Adamczyk, prof. dr hab. Antoni Mironowicz - Angielska wersja tekstu pt.: "The Ethnic Policy of Bulgaria"
ukazała się w: Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries / ed. by Henryk Chałupczak,
Radosław Zenderowski, Walenty Baluk ; [tł. Jerzy Adamko]. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2015. - S. 139-174
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szyszlak Tomasz
Strategie europejskich policji wobec wielokulturowości społeczeństwa / Tomasz Szyszlak // W: Polityka
bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym : uwarunkowania - koncepcje - działania /
pod red. nauk. Pawła Graty i Marka Delonga. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
- S. 347-360 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzowała: dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Taranowicz Iwona
45
Między racjonalnością modelu profesjonalnego a racjonalnością laicką : wyzwania socjologii medycyny /
Iwona Taranowicz // W: Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza : nurty badawcze,
najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju / red. nauk. Antonina Ostrowska i Michał Skrzypek. Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2015. - S. 131-158. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr
hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska - Autorka podaje podwójną afiliację: Uniwersytet Wrocławski i
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Taranowicz Iwona
Od instytucji do związku kochających się osób : przemiany polskiej rodziny w kontekście integracji
europejskiej / Iwona Taranowicz // W: Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w
Polsce / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", 2015. - S. 42-65. Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Tomasz R. Wiśniewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Taranowicz Iwona
Rodzina i jej znaczenie w świadomości studentek pracy socjalnej / Iwona Taranowicz // W: Rodzina wobec
wyzwań współczesności : wybrane problemy / pod red. Iwony Taranowicz i Stelli Grotowskiej. - Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2015. - S. 73-87. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzent: dr hab.
Beata Łaciak, prof. UW - Autorka podaje dwie afiliacje: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i UWr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Tegnerowicz Joanna
Rebel against Colonial Ties : Chinweizu, Radical Interpreter of Black Condition and Liberation / Joanna
Tegnerowicz // W: African Thoughts on Colonial and Neo-Colonial Worlds / ed. Arno Sonderegger. - Berlin :
Neofelis Verlag, 2015. - S. 171-190. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Centrum reagowania epidemiologicznego sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - struktura, zadania i efekty /
Grzegorz Tokarz // W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. 3 / Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław
Mikołajczak (red. nauk.). - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015. - (Paradygmaty Badań
nad Bezpieczeństwem). - S. 563-573. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Bibliogr. - Recenzje: prof. dr hab. inż.
Andrzej Gałecki, prof. dr hab. inż. Krzysztof Andrzej Rokiciński - Pokłosie III Międzynarodowej Konferencji
Naukowej, Zakopane, 3-5 grudnia 2014.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych III Rzeczypospolitej : struktura : zadania :
efekty / Grzegorz Tokarz // W: Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek
Górka. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 133-144. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Marian
Kopczewski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Szczerbiak, Tarnopolski
Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Monar-Markot w walce z bezdomnością : najważniejsze akcje i projekty / Grzegorz Tokarz // W: Aspekty
bezpieczeństwa w życiu publicznym / redakcja naukowa Dariusz Magierek, Marek Pogonowski. - Koszalin :
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015. - (Monografia / Politechnika Koszalińska ; 299). S. 75-84. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, prof. dr hab. Mirosław Michalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Nepotyzm i kumoterstwo : zagrożenia korupcyjne dla współczesnego polskiego samorządu / Grzegorz
Tokarz // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa publicznego / redakcja naukowa
Marek Górka, Grzegorz Tokarz. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015. (Monografia / Politechnika Koszalińska ; 300). - S. 239-248 : tab. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. inż.
Tomasz Smal, prof. dr hab. inż. Witalis Pellowski, dr hab. Krystyna Gomółka, dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
46
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Prace Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw lustracyjnych (II kadencja Sejmu) najważniejsze zagadnienia / Anna Rabiak, Grzegorz Tokarz // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki
bezpieczeństwa publicznego / redakcja naukowa Marek Górka, Grzegorz Tokarz. - Koszalin : Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015. - (Monografia / Politechnika Koszalińska ; 300). - S. 283-300. Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. dr hab. inż. Witalis Pellowski, dr hab. Krystyna
Gomółka, dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Weterani Wojska Polskiego i ich uprawnienia do świadczeń zdrowotnych - przegląd najważniejszych
dokumentów / Anna Rabiak, Grzegorz Tokarz // W: Aspekty bezpieczeństwa w życiu publicznym / redakcja
naukowa Dariusz Magierek, Marek Pogonowski . - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej, 2015. - (Monografia / Politechnika Koszalińska ; 299). - S. 85-95 : tab. - Bibliogr. - Recenzja:
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, prof. dr hab. Mirosław Michalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Trajman Joanna
Obrazy nazizmu i II wojny światowej w filmie polskim i niemieckim / Joanna Trajman // W: Interakcje :
leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 1 / redakcja Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna
Kalicińska, Kornelia Kończał, Izabela Surynt ; współpraca Christian Pletzing. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. - S. 181-200 : fot. - Bibliogr. - Dostęp także
online: http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/59. - . - Link zweryfikowany 22.07.2015. Recenzent: prof. Andrzej Mencwel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Trojanowski Paweł
The farmer's social portal and its impact on the management deficits in medium-sized farms / Paweł
Trojanowski, Marcin Chrobot // W: Communication and Information Technology in Society. Vol. 2, Information
and Communication Technologies (ICT) in Management / ed. by Jolanta Kowal, Mirosława WawrzakChodaczek and Henryk Żeligowski. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - S. 111132
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turczyński Paweł
Koniec "Końca Historii" : przemiany w otoczeniu UE w latach 2009-2014 / Paweł Turczyński // W: W kręgu
nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red nauk.
Adriana Dudek. - Warszawa : Rambler, 2015. - S. 549-563. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław
Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Umińska-Woroniecka Anna
Historia polskich placówek dyplomacji kulturalnej / Anna Umińska-Woroniecka // W: Historia w dyplomacji
publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 115-131. Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Węckowska Daria
"Sława Bogom!", czyli o dynamice komunikacji ze słowiańskimi bogami / Daria Węckowska // W:
Antropologia komunikacji : od starożytności do współczesności / red. Małgorzata Zadka et al. - Wrocław :
Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, 2015. - (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu ; vol. 7). - S. 107-120. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Zasób elektroniczny:
http://tinyurl.com/nwpc9m3. - . - Link zweryfikowany 22.06.2015. - Recenzent: dr hab. Robert Kiełtyka.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
47
Wiktorowicz-Sosnowska Monika
Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczości / Monika Wiktorowicz-Sosnowska
// W: Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa / pod red. Jana
Maciejewskiego, Małgorzaty Stochmal, Agnieszki Sokołowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 62). - S. 129-134. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Andrzej Pieczywok, Marek Stefański - Pokłosie konferencji, która odbyła
się 7-8 maja 2015 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiktorowicz-Sosnowska Monika
Edukacja dla bezpieczeństwa i jej rola w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży /
Monika Wiktorowicz-Sosnowska // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach :
formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3677). - S. 267272. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski - Pokłosie
konferencji "Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych",
która odbyła się 23 czerwca 2015 r. we Wrocławiu.
(, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiktorska-Święcka Aldona
Creating of company's social innovation potential in the context of the idea of Corporate Citizenship / Aldona
Wiktorska-Święcka // W: Management of entrepreneurship in a knowledge based economy : the issue of
knowledge and intellectual capital management / scientific editors Marek Makowiec, Tomasz Kusio. - Kraków
: Cracow University of Economics, 2015. - S. 121-134. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiktorska-Święcka Aldona
Europeanization of urban governance : definitions, dimensions and perspectives / Aldona Wiktorska-Święcka
// W: Europeanization processes from the mesoeconomic perspective : industries and policies / ed. by Piotr
Stanek, Krzysztof Wach. - Kraków : Cracow University of Economics, 2015. - S. 37-59. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. - This publication is a part of research conducted within a project funded by the National Science
Centre (Narodowe Centrum Nauki, NCN), based on the decision no. UMO-2013/09/B/HS5/04522. Reviewers: Blaženka Knežević, Robert Włodarczyk.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiktorska-Święcka Aldona
W kierunku implementacji unijnych polityk zarządzania odpadami w rozwoju europejskich miast / Aldona
Wiktorska-Święcka // W: Zarządzanie gospodarką odpadami - nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian /
red. nauk. Teresa Kupczyk, Mariusz Żebrowski, Katarzyna Sosnowska, Irena Tomys. - Wrocław : Wyższa
Szkoła Handlowa, 2015. - S. 85-106. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Pokłosie konferencji
"Nowoczesny system gospodarki odpadami - problem czy biznes?", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę
Handlową we Wrocławiu i Dolnośląską Izbę Handlową we Wrocławiu dnia 13 listopada 2013 r., a także
Forum Gospodarki Odpadami z dnia 26 marca 2015 r. na temat "Europa na drodze energetycznego
wykorzystania odpadów i ich selektywnej zbiórki". - Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górski, prof. dr hab.
Wojciech Horyń.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Winnicki Zdzisław Julian
Białoruś i Białorusini w polskich podręcznikach szkolnych poziomu gimnazjalnego i licealnego w kontekście
uwag o tematyce polskiej we współczesnych podręcznikach białoruskich / Zdzisław Julian Winnicki // W:
Belaruska-pol?skìâ adnosìny : gìstoryâ ì sučasnasc' : Matèryâly Mìžnarodnaga kruglaga stala, Mìnsk 30
kastryčnìka 2014 g. - Mìnsk : Vydaveckì cèntr BGU, 2015. - S. 4-16. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Wiszniowski Robert
New Governance: some theoretical assumptions / Robert Wiszniowski // W: New Public Governance in the
Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2015. - (Series Biblioteka Athenaeum). - S. 27-34 : tab. - Bibliogr. - Volume reviewer: prof. Michal Kubát,
48
Charles University in Prague
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiszniowski Robert
O konwergencji ładu regulacyjnego państwa współczesnego i zarządzania wielopoziomowego UE / Robert
Wiszniowski // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie
Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 493-503 : tab. Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Włodarczyk Tamara
Od emancypacji do prześladowań : uczeni pochodzenia żydowskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego w latach 1811-1935 / Ignacy Einhorn, Tamara Włodarczyk // W: Księga Pamiątkowa
Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Tom 4, Uniwersytet Wrocławski
w kulturze europejskiej XIX i XX wieku : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7
października 2011 r. = Commemorative book for the 200th anniversary of the establishment of the State
University in Wrocław. T. 4, Wrocław University in the european Culture of the 19th and 20 th Centuries :
papers from the international scientific cenference, Wrocław 4-7 October 2011 / red.Jan Harasimowicz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3527).- S.
779-787. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzenci: Irma Kozina, Joachim Bahlcke
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Włodarczyk Tamara
Relacje Łemków i Żydów na Łemkowszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojenngo / Ignacy Einhorn,
Tamara Włodarczyk // W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i
duchowa. T. 5 / redakcja naukowa: Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur
Izhevskyy, Oksana Kuzmenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Šmigel. - Słupsk ;
Zielona Góra ; Svidnik : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. - S. [131]-149 : tab. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Jurij Makar, Vitaliy Makar.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wróblewski Marek
Debt crisis in the euro zone: selected problems of economic and fiscal governance / Marek Wróblewski // W:
Challenges to Representative Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt
am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - (Studies in
Politics, Security and Society ; vol. 1). - S. 141-154. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wróblewski Marek
Rola Banku Światowego w kształtowaniu globalnego zarządzania / Marek Wróblewski // W: Instytucje
międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania / red. nauk. Marek Rewizorski. - Warszawa : Dom
Wydawniczy ELIPSA, 2015.- S. 90-109 : tab., wyk. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. UAM dr hab. Tadeusz
Wallas, prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wujec Bartosz
Heterogeniczność społeczeństw przyczyną kryzysów społeczno-kulturowych na przykładzie Wielkiej Brytanii,
Francji i USA / Bartosz Wujec // W: Społeczeństwo a wojna : kryzysy społeczne i konflikty kultur / pod red.
nauk. Marka Bodziany ; zesp. red. Ziad Abou Saleh, Paweł Kocoń, Anna Kotasińska, Małgorzata Kutycka. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2015. S. 73-90. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek, dr Grzegorz
Rdzanek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zabokrzycka Karolina
W ramach rozumienia : krytyka przedstawienia jako formy poznania w pismach Martina Heideggera i
Jacques'a Derridy / Karolina Zabokrzycka // W: Obrazy i poznanie / red. Maciej T. Kociuba. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 249-265. - Bibliogr. - Recenzent : prof. dr
49
hab. Tadeusz Paleczny.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zalas-Kamińska Katarzyna
Obraz polskiej pomocy rozwojowej w mediach / Katarzyna Zalas-Kamińska // W: Współczesne media :
medialny obraz świata. T. 1, Zagadnienia Teoretyczne / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 211-224. - Bibliogr. - Recenzent :
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zalas-Kamińska Katarzyna
Społeczeństwo obywatelskie w początkach polskiej pomocy rozwojowej a kształtowanie się dyplomacji
publicznej : zarys problemu / Katarzyna Zalas-Kamińska // W: Historia w dyplomacji publicznej / red. nauk.
Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 146-162. - Bibliogr. - Recenzja:
prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Zamorska Katarzyna
Dobra polityka rodzinna : model skandynawski / Katarzyna Zamorska // W: Rodzina w systemie wsparcia
społecznego : teoria i praktyka / pod red. Marty Makuch, Jacka Pluty. - Wrocław : Wydawnictwo CEdu, 2015.
- S. 17-32. - Bibliogr. - Recenzenci: Iwona Sierpowska, Adam Kubów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zamorska Katarzyna
Wspólnotowa polityka społeczna / Katarzyna Zamorska // W: W kręgu nauki o stosunkach
międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 565-573. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zdyb Rafał
Uczeń, rodzic, nauczyciel we współczesnej szkole - wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwój społeczeństwa
informacyjnego / Rafał Zdyb // W: Pedagog we współczesnym świecie / red. Violetta Tanaś, Wojciech
Welskop. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2015. - S. 127-134. Bibliogr. - Dostęp: http://tinyurl.com/oke9y6r. - . - Link zweryfikowano 2015.12.10. - Recenzenci: prof. nadzw.
dr hab. Adam Solak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Siewiora
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Jacek
Dwie perspektywy - umiłowanie mądrości i rozumienie mądrości / Jacek Zieliński // W: Wiara teologów a
rozum filozofów : roważania naukowe z teologii i filozofii chrześcijańskiej / red. nauk. Robert Goczał. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2015. - S. 81-96. - Bibliogr. - Recenzent: O. prof.dr hab. Jerzy
Tupikowski CMF.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Ziobroń Justyna
Zagraniczna polityka historyczna w dyplomacji publicznej Litwy / Justyna Ziobroń // W: Historia w dyplomacji
publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 193-211. Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Żuk Piotr
Integracja europejska i co z tego powodu wynika dla życia społecznego w Polsce? : między nadziejami i
realizmem / Piotr Żuk, Paweł Żuk // W: Integracja europejska a zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w
Polsce / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Książka i Prasa", 2015. - S. 9-12. Recenzja naukowa dr hab. Tomasz R. Wiśniewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
50
Żuk Piotr
Od utopii do protestu... i dalej po horyzont status quo / Piotr Żuk, Paweł Żuk // W: O kulturze protestu jako
rdzeniu tradycji europejskiej / red. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,
2015. - (Biblioteka bez Dogmatu). - S. 9-12. - Recenzja: prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
"Ruch wsteczny" po polsku - o socjologiczno-historycznych uwarunkowaniach słabości ruchów protestu i
lewicy w Polsce po 1989 r. / Piotr Żuk // W: O kulturze protestu jako rdzeniu tradycji europejskiej / red. Piotr
Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2015. - (Biblioteka bez Dogmatu). - S.
83-111. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
Tęsknota za europejskością w warunkach kapitalizmu peryferyjnego / Piotr Żuk // W: Integracja europejska a
zmiany kulturowe i społeczno-polityczne w Polsce / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa : Inst.
Wydaw. "Książka i Prasa", 2015.- S. 127-152 : il. - Bibliogr. - Recenzja naukowa dr hab. Tomasz R.
Wiśniewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
"Wróg u bram" : polityczno-kulturowa geneza militaryzmu i jego przejawy w społeczeństwie polskim / Piotr
Żuk // W: O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł Żuk. - Warszawa :
Oficyna Naukowa, 2015. - S. 31-54 : il. - Bibliogr. - Recenzja prof. dr hab. Andrzej Kojder
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żuk Piotr
Wstęp: zarządzanie strachem i przemysłem bezpieczeństwa : władza i kontrola społeczna w społeczeństwie
mas / Piotr Żuk, Paweł Żuk // W: O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa / red. nauk. Piotr Żuk, Paweł
Żuk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2015. - S. 7-9. - Recenzent : prof. dr hab. Andrzej Kojder. - To samo w
jęz. ang.: Introduction: management of fear and security industry : authority and social control in mass
societies. S. 11-13.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żukiewicz Przemysław
Profile socjodemograficzne prezydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej - analiza porównawcza
wybranych atrybutów / Przemysław Żukiewicz // W: Od marketingu samorządowego do prezydenckiego ... /
pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej. - Kielce :
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015. - S. 21-30 : wykr., tab. - Recenzent: prof. zw. dr. hab.
Andrzej Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żukiewicz Przemysław
Przywództwo partyjne w Republice Albanii: symptomy zmian w zamrożonym systemie partyjnym /
Przemysław Żukiewicz // W: Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych / red. nauk. Maciej
Hartliński. - Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015. S. 19-34 : tab. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Prof. zw dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żukiewicz Przemysław
Toward a new local leadership style? : the Polish mayors after the 2014 local election / Przemysław
Żukiewicz // W: New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil
Glinka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Series Biblioteka Athenaeum). - S. 235-249 : tab. Bibliogr. - Volume reviewer: prof. Michal Kubát, Charles University in Prague
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żukiewicz Przemysław
51
Transport lotniczy w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w ramach pakietu legislacyjnego Single
European SKY 2+ / Przemysław Żukiewicz // W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii
energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój : OZE : elektroenergetyka : prawo ochrona środowiska : ekologia
: biomasa odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. - Poznań :
Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015. - S. 539-548
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hasła encyklopedyczne
Borońska-Hryniewiecka Karolina
NGOs / Karolina Borońska-Hryniewiecka // W: Dictionary of European Actors / ed. by Elisabeth Lambert
Abdelgawad, Hélène Michel. - Bruxelles : Editions Larcier, 2015.- S. 261-265. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Bóg : [hasło] / J. Kra // W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.
T. 9 / red. Janusz Dobieszewski. - Łodź : Wydawnictwo Ibidem, 2015. - S. 40-62. - Tekst równol. w jęz. ros.
[tł. na jęz. ros. M.L.] i ang. [tł. na jęz. ang. G.T.). - Recenzja: Andrzej Ostrowski, Marek Styczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Człowiek : [hasło] / J. Kra. // W: Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia : leksykon rosyjsko-polskoangielski. T. 9 / red. Janusz Dobieszewski. - Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2015. - S. 458-474. - Teksty
równol. w jęz. ros. [tł. na jęz. ros. M.L.] i ang. [ tł. na jęz. ang. G.T.]. - Recenzja: Andrzej Ostrowski, Marek
Styczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
Baranowski Paweł
On-line political communication in Poland: the regional perspective : the electoral campaign during the 2014
Lower Silesian Regional Assembly elections / Paweł Baranowski // W: ica Łódź 2015 - ICA Regional
Conference, Łódź 9-11 April 2015 : Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers :
Abstracts / ed. by: ICA Łódź Regional Conference Committee. - Łódź : Łódź University Press, cop. 2015. - S.
27-28
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Bator Manfred
Czasoprzestrzenie rysunku = Time Spaces of Drawing / Manfred Bator // W: Czwarty wymiar : kreski / red.
Marcin Harlender, Radosław Ślany. - Wrocław : Galeria Miejska we Wrocławiu, 2015. - S. 58-64. - Tekst
równolegle w jęz. pol. i ang.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Błaszczyk Mateusz, Pluta Jacek
Wprowadzenie : "Drugie miasto" jako przedmiot badań socjologicznych / Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta //
W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy : Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym / red. nauk.
Mateusz Błaszczyk, Jacek Pluta. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2015. - S. 7-15. - Recenzja: prof. dr
hab. Józef Styk, dr hab. Krzysztof Czekaj
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam
Przeobrażenia teorii w naukach społecznych / Adam Chmielewski // W: Odnowa teorii społecznej i politycznej
/ Richard J. Bernstein ; wprowadzenie Adam Chmielewski ; przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej
Orzechowski. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2015. - S. VII-XIII
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Dobek-Ostrowska Bogusława
52
Introduction : journalism professionalization and journalistic culture as a matter of research / Gunnar Nygren
and Bogusława Dobek-Ostrowska // W: Journalism in Change : Journalistic Culture in Poland, Russia and
Sweden / Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition,
2015. - (Studies in Communication and Politics ; vol. 3). - S. 9-18. - Książkę wydano również w wersji
elektronicznej
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Journalism and politics in Central and Eastern Europe : 25 years after the collapse of communism : where
are old boundaries and new frontiers ? / Bogusława Dobek-Ostrowska // W: ica Łódź 2015 - ICA Regional
Conference, Łódź 9-11 April 2015 : Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers :
Abstracts / ed. by: ICA Łódź Regional Conference Committee. - Łódź : Łódź University Press, cop. 2015. - S.
1-2
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Dudek Adriana
O Jubilatce / Adriana Dudek // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana
Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 1318. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fijałkowski Łukasz, Stadtmüller Elżbieta
Wprowadzenie / Łukasz Fijałkowski, Elżbieta Stadtmüller // W: Normy, wartości i instytucje we
współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 1 / pod redakcją Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety
Stadtmüller. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 15-24. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab.
Wojciech Kostecki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Korono fiołka... ; Listopad krwawi... ; Ziąb pokonany... / Alina Bernadetta Jagiełłowicz // W: Profilaktyka wojny
/ red. Alina Bernadetta Jagiełłowicz. - Wrocław : Akademia Pióra, 2015. - S. 144
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Wprowadzenie : tropem profilaktyki wojny = Introduction: tracing the war preventive actions / Alina
Bernadetta Jagiełłowicz // W: Profilaktyka wojny / red. Alina Bernadetta Jagiełłowicz. - Wrocław : Akademia
Pióra, 2015. - S. 9-27
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kamykowski Stanisław
Paradoks i przyczynkarstwo jako wartość poznawcza : [wstęp] / Stanisław Kamykowski // W: The World
Games 2017 : perspektywa społeczna / red. Stanisław Kamykowski. - Warszawa : Fundacja na Rzecz
Warsztatów Analiz Socjologicznych, 2015. - S. 5-9. - Recenzja: dr hab. Jerzy Żurko, Piotr Małczyński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kobielska Katarzyna
Niezbędnik brzeskiej współpracy organizacji pozarządowych oprac. Katarzyna Kobielska // W: Instrukcja
obsługi współpracy organizacji społecznych z samorządem terytorialnym gminy Brzeg : przewodnik / pod
red. Andrzeja Ferensa. - Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, 2015. - S. 247-254. : tab. Recenzent: prof. dr hab. Ludwik Habuda
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kwieciński Leszek, Młodzińska-Granek Agnieszka
Einleitung / AKUT-GSW, Fraunhofer MOEZ / Universität Breslau [Leszek Kwieciński, Agnieszka MłodzińskaGranek] // W: Akademisches Unternehmertum in den Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland und
Polen : Eine vergleichende Analyse / [aut. Julian Kehrer, Philip Friebel, Leszek Kwieciński, Agnieszka
Młodzińska-Granek]. Leipzig, 2015. - S. 2-4. - Bibliogr. - Publikacja ukazała się również w jęz. pol. pt.:
53
Wprowadzenie / Zespół Badawczy AKUT-GSW [Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek] // W:
Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych w Niemczech i w Polsce : analiza
porównawcza (skrót: AKUT-GSW). - [aut. Julian Kehrer, Philip Friebel, Leszek Kwieciński, Agnieszka
Młodzińska-Granek]. - Lipsk, 2015, s. 2-4
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Łazarz Marcin, Siemieńczuk Krzysztof
A[n]→-Decomposition Property / Marcin Łazarz, Krzysztof Siemieńczuk // W: XX Conference "Applications of
Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba, Poland, 4-8 May 2015 / edited
by Krzysztof Siemieńczuk, Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław : Department of Logic and
Methodology of Sciences, University of Wrocław, 2015. - S. 23-24 : diagram. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Łazarz Marcin, Siemieńczuk Krzysztof
Distributivity for Upper Continuous and Strongly Atomic Lattices / Marcin Łazarz, Krzysztof Siemieńczuk // W:
XX Conference "Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba,
Poland, 4-8 May 2015 / edited by Krzysztof Siemieńczuk, Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław :
Department of Logic and Methodology of Sciences, University of Wrocław, 2015. - S. 22-23. - Bibliogr.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Łazarz Marcin
Kto silniejszy? : teoriogrowa analiza pojęcia siły w kontekście gier głosowania / Marcin Łazarz // W: Siła
argumentu, racja, przekonanie, konsensus : ArgDiaP, 13 konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2015 / [red.
Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron, Krzysztof Siemieńczuk]. - Wrocław : Katedra Logiki i Metodologii Nauk
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 40. - Autorski opis sesji tematycznej, wchodzącej w skład 3.
warsztatów IGSAR 2015.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Magdziak Marek
It Almost Certainly / Marek Magdziak // W: XX Conference "Applications of Logic in Philosophy and the
Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba, Poland, 4-8 May 2015 / edited by Krzysztof Siemieńczuk,
Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław : Department of Logic and Methodology of Sciences,
University of Wrocław, 2015. - S. 25
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Magdziak Marek
Wybrane logiczne aspekty argumentacji etycznej / Marek Magdziak // W: Siła argumentu, racja, przekonanie,
konsensus : ArgDiaP, 13 konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2015 / [red. Marcin Selinger, Bartłomiej
Skowron, Krzysztof Siemieńczuk]. - Wrocław : Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwewrsytetu
Wrocławskiego, 2015. - S. 24. - Abstrakt odczytu wygłoszonego na 13. konferencji ARGDIAP, Wrocław 2021 listopada 2015.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Magner Elżbieta
The Connective "względnie" in Polish / Elżbieta Magner // W: XX Conference "Applications of Logic in
Philosophy and the Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba, Poland, 4-8 May 2015 / edited by
Krzysztof Siemieńczuk, Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław : Department of Logic and
Metodology of Sciences, University of Wrocław, 2015. - S. 26
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Introduction : Social boundaries of work / Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka. Bibliogr. // Forum Socjologiczne. - Special Issue No 1 (2015), s. 9-15. - Tom posiada własny tyt.: Social
boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
54
Searching for a new Public Diplomacy model / Beata Ociepka // W: ica Łódź 2015 - ICA Regional
Conference, Łódź 9-11 April 2015 : Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers :
Abstracts / ed. by: ICA Łódź Regional Conference Committee. - Łódź : Łódź University Press, cop. 2015. - S.
139
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Wstęp / Beata Ociepka // W: Historia w dyplomacji publicznej / red. nauk. Beata Ociepka. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 7-15. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Mirosław Dymarski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Pelec Weronika
Different Approaches to Modality --Hermann Weyl's Philosophy of Logic / Weronika Pelec // W: XX
Conference "Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics", Szklarska Poręba,
Poland, 4-8 May 2015 / edited by Krzysztof Siemieńczuk, Bartłomiej Skowron, Marcin Selinger. - Wrocław :
Department of Logic and Methodology of Sciences, University of Wrocław., 2015. - S. 27
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Różanowski Ryszard
Ogród o rozwidlających się ścieżkach / Ryszard Różanowski // W: Współczesna grafika z kolekcji Jana
Hałuszki / Julia Izabela Zaprucka [et al.]. - Jelenia Góra - Jagniątków : Muzeum Miejskie "Dom Gerharta
Hauptmanna" w Jeleniej Górze - Jagniątkowie, 2015. - S. 4-6
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Selinger Marcin
Formalna struktura rozumowań / Marcin Selinger // W: Siła argumentu, racja, przekonanie, konsensus :
ArgDiaP, 13 konferencja, Wrocław, 20-21 listopada 2015 / [red. Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron,
Krzysztof Siemieńczuk. - Wrocław : Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. S. 30. - Abstrakt odczytu wygłoszonego na 13. konferencji ARGDIAP, Wrocław 20-21 listopada 2015.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Sielezin Jan Ryszard
Słowo o Jubilacie : Czesław Margas: archiwista, organizator, wychowawca, historyk / Jan Ryszard Sielezin //
W: W kręgu historii i archiwistyki : księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w
dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Jana Ryszarda Sielezina. - Jelenia Góra : Wydawnictwo
Poligrafia Ad Rem, 2015. - S. 7-10. - Recenzja: dr hab. Janusz Tomaszewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Sens edukacji na rzecz bezpieczeństwa, czyli dlaczego warto zajmować się tą problematyką : tytułem
wstępu / Barbara Wiśniewska-Paź // W: Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach :
formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 64).
- S. 13-26. - Recenzenci: Krzysztof Czekaj, Zdzisław Morawski - Pokłosie konferencji "Edukacja dla
bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych", która odbyła się 23
czerwca 2015 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Wstęp : wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - dlaczego warto o tym rozmawiać? / Barbara
Wiśniewska-Paź // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i
ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
2015. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61). - S. 9-14. - Recenzent: Maria Zielińska
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zagórski Zdzisław, Zuber Marcelina
The Problem of clash of Civilisations in the Constructivist Perspective / Zdzisław Zagórski, Marcelina Zuber //
55
W: The Clash of Civilisations in the 21st Century : 24-25 April 2015, Inter-University Centre, Dubrovnik,
Croatina / ed. Simona Kuti, Daphne Winland, Margareta Gregurović. - Dubrovnik : www.hsd-hr, 2015. - S. 44
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zygmunt Jan
A Letter to Professor Jean-Yves Beziau / Jan Zygmunt ; transl. Robert Purdy // W: The Road to Universal
Logic : festschrift for the 50th Birthday of Jean-Yves Beziau. Vol. 2 / ed. Arnold Koslow, Arthur Buchsbaum. Cham : Springer International Publishing, 2015. - S. 3-6
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Artykuły problemowe
Adamczyk Marcin
A review of China's changing military capacity in the light of the armies of Russia, India, US and Japan, 19892013 / Marcin Adamczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Vìsnik Marìupol's'kogo Deržavnogo
Unìversitetu. Serìâ: Istorìâ. Polìtologìâ. - Vip. 12 (2015), s. 345-360 : fig., tab.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Alberski Robert
Obywatelskie kompetencje polityczne a wybrane motywy podejmowania decyzji wyborczych / Robert
Alberski, Danuta Plecka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Political Preferences = Preferencje Polityczne. [T.] 10 (2015), s. 71-86 : tab., wykr. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.2059440. - . - Link
zweryfikowano 2016.02.05
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Antoszewski Andrzej
Normatywne i empiryczne teorie demokracji / Andrzej Antoszewski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Politeja. - Nr 36 (2015), s. 119-131. - Materiały z III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii "Odsłony Polityki"
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Banaś Michał
Rola Trybunału Konstytucyjnego w funkcjonowaniu polskiego reżimu politycznego w świetle Konstytucji z
1997 roku / Michał Banaś. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Prawa Konstytucyjnego . - 2015,
nr 1, s. 27-48 : tab.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bandura Agnieszka
W oparach humoru - przedmiot surrealistyczny / Agnieszka Bandura. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Dyskurs : pismo naukowo-artystyczne Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Nr 19 (2015), s. 114-127 - Zasób elektroniczny:
http://asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs19/dyskurs19_AgnieszkaBandura.pdf. - . - Link zweryfikowany 11.06.2015
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Bandura Agnieszka
Zwierzę w sztuce współczesnej: sacrum-decorum-profanum / Agnieszka Bandura. - Bibliogr. // Przegląd
Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 24, nr 2 (2015), s. 351-370
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błaszczyk Mateusz
Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages / B. Sozańska, N. Pearce, M.
Błaszczyk, A. Boznański, P. Cullinan // Alergy. - Vol. 70, iss. 6 (2015), s. 661-666. - Dostęp elektroniczny :
http://dx.doi.org/10.1111/all.12623. - . - Link zweryfikowano 2015.07.22
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, lista filadelfijska IF=6.028, afiliacja UWr)
Błaszczyk Mateusz
Miejski system okazji i jego użytkownicy / Mateusz Błaszczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przestrzeń
56
Społeczna (Social Space). - 2015, nr 1, s. [1-28] - Zasób http://socialspacejournal.eu/9 numer/Mateusz
Błaszczyk - Miejski system okazji i jego użytkownicy.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.11.04
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błaszczyk Mateusz
Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny / Mateusz Błaszczyk. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. - Nr 52 (2015), s. 5-25 - Dostęp:
http://tinyurl.com/jgkbvg4. - . - Link zweryfikowano 2016.01.21
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błocian Ilona
Philosophical and psychological aspects in Jung's conception Of myth : the Schlellingian influence / Ilona
Błocian. - Bibliogr. - Bibliogr. // Studia Religiologica. - T. 48, nr 3 (2015), s. 217-227 - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty): http://dx.doi.org/10.4467/20844077SR.15.016.3787. (jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bodys Marta
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem
kampanii wyborczych / Marta Bodys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. Nr 18 (2015), s. 109-133 : ryc., tab.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cebula Michał
Czy klasy społeczne się liczą? : o (nie)przydatności analiz klasowych dla potrzeb marketingu = Do social
classes matter? : on (ir)relevance of class analysis to marketing / Michał Cebula. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
pol. i ang. // Marketing i Rynek. - 2015, nr 3, s. 9-19 : il.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cesarz Maciej
Access to the EU Labour Market for the Third Country Nationals: The Case of Free Movement of the
Workers between Turkey and the EU / Maciej Cesarz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. tur. // Dokuz Eylül
Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / C. 17, sa. 1, s. 33-53 - Dostęp: http://tinyurl.com/q587hpy. - . Link zweryfikowano 2015.11.24
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam
Co i komu daje filozofia? / Adam Chmielewski. - Bibliogr. // Studia Redemptorystwoskie. - T. 13 (2015), s. 1925
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Czajowski Andrzej
Polityczność działań dziennikarza w świetle teorii konfliktu społecznego / Andrzej Czajowski. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol., ang. // Studia Politologiczne. - Vol. 37 (2015), s. 219-240 : tab. - Tom posiada własny
tyt.: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Jacek, Dębicki Marcin
Smutek żagańskiej stacji / Jacek Dębicki, Marcin Dębicki // Borussia. - Nr 55 (2015), s. 66-71
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin
Wyblakły obraz Litwy : mitologizacja Kresów i ich osuwanie się w niepamięć Polaków / Marcin Dębicki. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., lit., i pol. // Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. - T. 15
(2015), s. 143-161 - Dostęp: http://www.snpl.lt/Rocznik/15/R.15.143-161.pdf. - . - Link zweryfikowano
21.01.2016
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
57
Dobek-Ostrowska Bogusława
How effective is media self-regulation? : results from a comparative survey of European journalists /
Bogusława Dobek-Ostrowska [i 27 innych] // European Journal of Communication. - Vol. 30, no 3 (2015), s.
249-266. - Dostęp: http://ejc.sagepub.com/content/30/3/249.full.pdf+html. - . - Link zweryfikowano
2016.01.15
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Między politologią i komunikologią : razem czy osobno? : przypadek studiów porównawczych nad relacjami
polityki i mediów w Europie Środkowo- Wschodniej / Bogusława Dobek-Ostrowska. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Politeja. - Nr 36 (2015), s. 27-49 : tab., wykr. - Materiały z III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii
"Odsłony polityki."
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dobek-Ostrowska Bogusława
Professional autonomy : Challenges and Opportunities in Poland, Russia and Sweden / Gunnar Nygren,
Bogusława Dobek-Ostrowska, Maria Anikina. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nordicom Review. - Vol. 36,
no 2 (2015), s. 79-95. : fig., tab. - Dostęp: http://tinyurl.com/pheddd6. - . - Link zweryfikowano 2015.12.04
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Poles'Sense of Security - Selected Sociological Aspects / Katarzyna Dojwa-Turczyńska. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Science and Military. - 2015, no 1, s. 49-55
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Drzewicki Artur
Âviŝe strategìčnoï kul'turi v kontekstì ęvropejs'kih ta ęvroatlantičnih pragnen' Ukraïni / V. G Lavrinenko, Artur
Drzewicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ukr. // Gìleâ : naukovij visnik. - Vip. 94, no 3 (2015), s. 331-339
(jęz. ukraiński, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Dybczyński Andrzej
Przyszłość NATO / Andrzej Dybczyński. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Strategiczny. - Ed. 20 2014/2015
(2015), s. 328-344
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dyduch Joanna
The European Union's Foreign Policy System: the Problem of Coherence and Effectiveness of the PostLisbon Solutions / Joanna Dyduch. - Bibliogr. // Politické vedy. - 2015, no. 2, s. 127-155
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dymarski Mirosław
Recepcja osmańskiego systemu rządów w państwach bałkańskich w XIX-XX wieku / Mirosław Dymarski. Streszcz. w jęz. ang. // Balcanica Posnaniensia. - T. 21 (2014), s. 137-149
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
Zaangażowanie Niemiec na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie / Katarzyna Gelles. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. niem. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 99-112
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Giel Joanna
Max Kalbeck a Eduard Hanslick : próba rekonstrukcji wspólnych założeń estetycznych w odniesieniu do
muzyki / Joanna Giel. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc.
3 (2015), s. 95-109 - Dostęp płatny: http://tinyurl.com/osszypt. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16. - S. 108-
58
109 : faksymile listu Eduarda Hanslicka do Maxa Kalbecka (Wiedeń 31 marca 1880).
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Głowala Michał
Czym jest dobro dobrego czynu? : życie ludzkie w scholastycznej metafizyce własności moralnych / Michał
Głowala. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 4 (2015), s.
45-63 - Dostęp do abstractu: http://spwr.wuwr.pl/product/6218. - . - Link zweryfikowano 2016.01.20
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Głowala Michał
Power Individuation: A New Version of the Single-Tracking View / Michał Głowala. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Metaphysica. - Vol. 16, Iss. 2 (2015), s. 231-252 - Dostęp do abstractu: http://tinyurl.com/j44fs96. . - Link zweryfikowano 2016.02.02
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Głowala Michał
Unity and Plurality in Joint Manifestations of Powers: A Scholastic Approach / Michał Głowala. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. i port. // Revista Portuguesa de Filosofia. - Vol. 71 fasc. 4 (2015), s. 873-894 - Dostęp
do abstractu: http://www.publicacoesfacfil.pt/product.php?id_product=820. - . - Link zweryfikowano
2016.02.02
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Grabowiec Piotr
Społeczeństwo nadzorowane - zarys problemu / Piotr Grabowiec, Bogusław Piechota. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. pol. i ang. // Rocznik Europeistyczny. - [Nr] 1 (2015), s. 49-69 - Dostęp płatny:
http://tinyurl.com/nmn36ln. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gruca Przemysław
Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego : studium przypadku wyborów do
Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku / Przemysław Witold Gruca. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 19 (2015), s. 49-65. : tab.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Habuda Ludwik
Polska reforma terytorialnego samorządu : osobisty ślad odciśnięty na niej przez jej trzech współautorów /
Ludwik Habuda. - Streszcz. w jęz. ang. // Athenaeum. - Nr 47 (2015), s. 133-146 - Dostęp:
http://dx.doi.org/10.15804/athena.2015.47.08. - . - Link zweryfikowano 2015.11.13
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hanyś Ewelina Anna
Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka / Ewelina Anna Hanyś. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 19 (2015), s. 184-195
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Maciej
Instytucjonalny, społeczny i polityczny wymiar pretorianizmu tureckiego / Maciej Herbut. - Streszcz. w jęz.
ang. // Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2015, vol. 46, s. 20-34. - Dostęp:
http://www.athenaeum.umk.pl/numery/46_spis.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.11.10
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Maciej
Wpływ europeizacji na relacje cywilno-wojskowe w Turcji za rządów partii AKP / Maciej Herbut. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang., pol. // Przegląd Europejski. - 2015, nr 2, s. 118-133 - Dostęp:
http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/36/6-Herbut.pdf. - . - Link zweryfikowano
2016.02.04
59
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jabłoński Andrzej
Trzy tradycje rozumienia polityki / Andrzej Jabłoński. - W niniejszym tekście autor wykorzystał fragmenty
własnego artykułu: A. Jabłoński, Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, opublikowanego w pracy: A.
Czajowski, L. Sobkowiak (red.) Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław
2012. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. // Studia Politologiczne. - Vol. 37 (2015), s. 75-92. - Tom posiada
własny tyt.: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jacuński Michał, Baranowski Paweł
The development of online political communication in Poland in European Parliamentary elections 2014:
Technological innovation versus old habits / Michał Jacuński, Paweł Baranowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Central European Journal of Communication : the official journal of the Polish Communication
Associaton. - Vol. 8 , no 2 (2015), s. 219-234. : tab.
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Wspomnienie o Profesorze Bronisławie Chyle i jego odsłonach czerni : esej / Alina Bernadetta Jagiełłowicz. Bibliogr. // Perspektywy kulturoznawcze. - [Nr] 5 (2015), s. 74-86 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://pkult.amu.edu.pl/numery/5_2015.pdf. - . - Link zweryfikowano 16.09.2015 roku
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jastrzębska Olga
Górski Karabach - przykład nierozwiązanego konfliktu o terytorium / Olga Jastrzębska. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. // Maska : magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy. - Nr 26 (2015), s. 73-83 - Dostęp:
http://tinyurl.com/jkwv9t9. - . - Link zweryfikowano 2016.02.02
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jastrzębska Olga
Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku / Olga Jastrzębska. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 19 (2015), s. 142-155 - Dostęp:
http://tinyurl.com/pwlrsxw. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Budżet obywatelski czy "budżet obywatelski"? : komentarz w sprawie Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego / Katarzyna Kajdanek // Problemy Rozwoju Miast. - 2015, nr 2, s. 29-35
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Karolak Mateusz
Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski : przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej / Mateusz
Karolak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Opuscula Sociologica. - 2015, nr 2, s. 37-51 - Dostęp:
http://opuscula.whus.pl/wp-content/uploads/2015/11/Karolak.pdf. - . - Link zweryfikowano 21.01.2016
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kierczewska Aneta
Tożsamość jednostki w dobie nowoczesnych technologii komunikowania : współczesne media i ich wpływ na
afirmacje własnego "ja" / Aneta Kierczewska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Kultura i Historia. - Nr
27 (2015), online 2.08.2015 - Dostęp: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5451. - . - Link
zweryfikowano 20.11.2015
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Klimowicz Monika
European Union policies supporting the growth of social economy : a new concept for the socio-economic
development in the EU / Monika Klimowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Wrocławskie Studia
60
Politologiczne. - [Nr] 19, s. 170-183 - Dostęp: http://tinyurl.com/zsubac8. - . - Link zweryfikowano 2016.01.22
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski / Katarzyna Kobielska. - Bibliogr.
- Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 318 (2015), s. 105-119 - Dostęp do
abstraktu: http://prawo.wuwr.pl/product/6111. - . - Link zweryfikowano 2016.01.19
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna
Polska gmina a międzynarodowe standardy samorządności terytorialnej (25 lat w zarysie) / Katarzyna
Kobielska // Athenaeum. - Vol. 47 (2015), s. 119-132. - Dostęp: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/47.pdf.
- . - Link zweryfikowano 2015.11.10
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna
Polska gmina a międzynarodowe standardy samorządności terytorialnej (25 lat w zarysie) / Katarzyna
Kobielska. - Streszcz. w jęz. ang. // Athenaeum. - Nr 47 (2015), s. 119-132 : tab. - Dostęp:
http://dx.doi.org/10.15804/athena.2015.47.07. - . - Link zweryfikowano 2015.11.13
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Korczyc Aleksandra
Niemiecka polityka bezpieczeństwa : stosunki wzajemne Niemiec z NATO i USA / Aleksandra Korczyc // W:
Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa : bezpieczeństwo
narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. nauk. Maciej Marszałek,
Waldemar Kitler. - Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2015. - S. 72-93. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. - Recenzenci: Grzegorz Sobolewski, Ryszard Szpyra
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kosiński Paweł
Racjonalizm religijny w ujęciu Wiszowatego i Leibniza / Paweł Kosiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Hybris. - Nr 29 (2015), s. 32-55 - Dostęp: http://magazynhybris.com/images/teksty/29/03.Kosinski.pdf. - . Link zweryfikowano 2016.02.02
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kosiński Paweł
Zagadnienie pochodzenia idei Boga w ujęciach Kartezjusza i J. L. Wolzogena / Paweł Kosiński. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Ogrody nauk i sztuk : debiuty. - T. 5 (2015), s. 23-31
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kostyszak Maria
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? / Maria Kostyszak. - Bibliogr. // Studia
Redemptorystowskie. - T. 13 (2015), s. 15-19
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozerski Mariusz
Czy Niemcy potrzebują reorganizacji swoich landów? / Mariusz Kozerski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. //
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 65-77
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozierska Joanna
Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej : weryfikacja modelu secondorder election / Joanna Kozierska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. [Nr] 19 (2015), s. 38-48 : tab. - Dostęp: http://tinyurl.com/hogwvnm. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
61
Krasicki Jan
Pokój i "Święty-pokój" : rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i "sprawami z tym związanymi" / Jan
Krasicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 2 (2015), s.
7-28 - Zasób elektroniczny, dostęp płatny : http://tinyurl.com/pkf3aun. - . - Link zweryfikowano 2015.06.03
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Powołanie filozofii, czyli co ludzie "czystego serca" mieliby do powiedzenia współczesnej filozofii? / Jan
Krasicki. - Bibliogr. // Studia Redemptorystowskie. - T. 13 (2015), s. 8-14
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasicki Jan
Rosyjskie wartości i Ameryka : od "bohatera naszych czasów" do "Ostatniego człowieka". 1 / Jan Krasicki. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 4 (2015), s. 131-144
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krasowska Agata
Biographical boundaries of work / Agata Krasowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Forum
Socjologiczne. - Special Issue No 1 (2015), s. 189-198. - Tom posiada własny tyt.: Social boundaries and
meanings of work in the 21st-century capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Status wojewódzki miasta jako czynnik wzrostu w dobie postindustrialnej / Dawid Krysiński. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. - T. 52 (2015), s. 27-44 - Dostęp:
http://hdl.handle.net/11089/10969. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krzysztan Bartłomiej
Człowiek-zwierzę, zwierzę-człowiek : posthumanizm i pospolityczność Mausa Arta Spegelmana / Bartłomiej
Krzysztan // Przegląd Kulturoznawczy. - 2015, nr 1, s. 35-50. - Dostęp płatny:
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2015/Numer-1-23-2015/. - . - Link zweryfikowano
2016.01.18
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Krzysztan Bartłomiej
Georgia is not a Eurasian Country / Bartłomiej Krzysztan // New Eastern Europe. - 2015, no 3-4, s. 144-150
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Krzysztan Bartłomiej
Permanentny "stan wyjątkowy" : teoretyczno-kulturowy wymiar konfliktu o Górski Karabach / Bartłomiej
Krzysztan // Nowy Prometeusz. - Nr 7 (2015), s. 55-76
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Kupczyk Radosław
The role of human capital in the EU in the face of the development of information society / Radosław
Kupczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Rocznik Europeistyczny. - [Nr] 1 (2015), s. 107-120 Dostęp płatny: http://tinyurl.com/qcrqthg. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kwieciński Leszek
Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych - wyzwania systemowe / Leszek Kwieciński. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 18 (2015), s. 44-55 : tab. - Dostęp:
http://tinyurl.com/hvhwpnk. - . - Link zweryfikowano 2016.01.08
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
62
Łagosz Marek
Filozofia życia : kilka argumentów przeciw eutanazji / Marek Łagosz // Przegląd Humanistyczny. - R. 59, nr 1
(2015), s. 31-40. - Dostęp płatny : http://tinyurl.com/q4tr7kw. - . - Link zweryfikowano 2015.09.10
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Łagosz Marek
Historia naturalna a historia społeczna : szkic porównawczy / Marek Łagosz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. - T. 3 (2015), s. 335-344 - Dostęp do
streszczenia: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/2015-2/. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łazarz Marcin, Siemieńczuk Krzysztof
A note on some characterization of distributive lattices of finite length / Marcin Łazarz, Krzysztof
Siemieńczuk. - Ref. // Bulletin of the Section of Logic. - Vol. 44, [nr] 1/2 (2015), s. 15-17 - Dostęp:
http://www.filozof.uni.lodz.pl/bulletin/pdf/44_12_2.pdf. - . - Link zweryfikowany 03.11.2015
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lebioda Tadeusz
Paul von Hindenburg - przyczynek do legendy / Tadeusz Lebioda. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. // Acta
Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 113-122
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyna Dorota
Jose Ortega y Gasset y la generacion de 1911 : reflexiones en torno a la filosofia postneokantiana / Dorota
Leszczyna. - Bibliogr. // Contrastes. Revista Internacional de Filosofia. - T. 20 (2015), s. 7-26
(jęz. hiszpański, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyna Dorota
La recepción de la obra de José Ortega en Polonia / Dorota Leszczyna. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i
hiszp. // Revista de Estudios Orteguianos. - No 30 (2015), s. 127-134 - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty): http://tinyurl.com/gnxefkt. - . - Link zweryfikowany 28.01.2016
(jęz. hiszpański, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczyński Damian
Idealistyczny realizm Marka Rosiaka / Damian Leszczyński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia
Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 2 (2015), s. 63-71 - Zasób elektroniczny, dostęp płatny :
http://tinyurl.com/odjcrq5. - . - Link zweryfikowano 2015.06.03
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lisowska Urszula
Vulnerability as a perceptual category - Martha Nussbaum's capabilities approach from the perspective of
political aesthetics / Urszula Lisowska. - Bibliogr. // Hybris. - Nr 28 (2015), s. 116-138 - Dostęp:
http://magazynhybris.com/images/teksty/28/08.Lisowska.pdf. - . - Link zweryfikowano 2016.02.02
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łyżwa Paweł
Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno - politycznego do 1919 roku - zarys problemu / Paweł
Łyżwa. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 19 (2015), s. 66-79 Dostęp: http://tinyurl.com/p72bavf. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magner Elżbieta
Spójnik "ani" a spójnik "i" / Elżbieta Magner. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 60 (2015),
s. 81-93
63
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Makuch Marta, Moroń Dorota
Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka
/ Marta Makuch, Dorota Moroń // Samorząd Terytorialny. - R. 25, nr 1/2 (2015), s. 133-143 : tab.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Manikowski Maciej
Koncepcja człowieka wewnętrznego w traktacie "O człowieku szlachetnym" Mistrza Eckharta / Maciej
Manikowski. - Bibliogr. // Theofos. - Nr 1 (2015), s. 46-66
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Marszałek Piotr Krzysztof
Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym Królestwa Polskiego w okresie 1830-1831 / Piotr
Krzysztof Marszałek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Studia Lubuskie. - T. 11 (2015), s. 11-31
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
Matras Tomasz
Walka z dopingiem w działaniach organizacji odpowiedzialnych za rozwój niemieckiego sportu po 1990 roku /
Tomasz Matras. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. [T.] 23 (2015), s. 45-64
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Małgorzata
Michalewska-Pawlak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 18 (2015),
s. 89-108 - Dostęp: http://tinyurl.com/prooaha. - . - Link zweryfikowano 2015.10.08
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Michalski Bartosz
Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001-2013 : ocena szans i
zagrożeń / Bartosz Michalski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. - Nr 41, T. 1 (2015), s. 349361 : rys. - Tom ma własny tytuł: Gospodarka regionalna i międzynarodowa
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mróz Maciej
Vatican's eastern policy in 1958-2010 / Maciej Mróz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i ukr. // Vìsnik
L'vìvs'kogo Unìversitetu. Serìâ mìžnarodnì vìdnosini. - Vip. 36, Č. 3 (2015), s. 20-24
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK : Between crisis and revitalisation / Adam Mrozowicki,
Paul Stewart, Violetta Zentai. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Socjologiczne. - Special Issue No 1
(2015), s. 19-34. - Tom posiada własny tyt.: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century
capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Socjologia pracy w Polsce - perspektywy odbudowy subdyscypliny / Adam Mrozowicki. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. // Humanizacja Pracy. - 2015, nr 1, s. 13-27 - Dostęp: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/..1
2015.pdf. - . - Link zweryfikowano 2016.01.13
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam, Maciejewska Małgorzata
64
When does solidarity end? : Transnational labour cooperation during and after the crisis - the GM/Opel case
revisited / Susanne Pernicka, Vera Glassner, Nelle Dittmar, Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Economic and Industrial Democracy. - online 7.05.2015 - Dostęp:
http://dx.doi.org/10.1177/0143831X15577840. (jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, lista filadelfijska IF=0.791, afiliacja UWr)
Nowaczyk Olga
The wicked hero in the service of thestate and society : Social boundaries of the work of soldiers / Olga
Nowaczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Forum Socjologiczne. - Special Issue No 1 (2015), s. 4760. - Tom posiada własny tyt.: Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Nowa dyplomacja publiczna / Beata Ociepka // Teraz Polska. - 2015, nr 1, s. 16-18. - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty) : http://www.terazpolska.pl/upload/File/Magazyn_TP_2015_01.pdf. - . - Link zwerfikowano
2015.07.01
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Pacewicz Artur
O przyjemności (voluptas) w twórczości Kwintusa Horacjusza Flakkusa / Artur Pacewicz. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Wratislaviensium Studia Classica. - [Nr] 4 (35) (2015), s. [219]-232. - Numer
czasopisma posiada własny tytuł: Charisteria : Aliciae Szastyńska-Siemion octogenariae oblata ab amicis,
collegis, discipulis / pod redakcją Gościwita Malinowskiego i Małgorzaty Wróbel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacześniak Anna
Eurosceptycyzm polskich partii politycznych - ile w tym przekonania, a ile pragmatyzmu? / Anna Pacześniak.
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Politeja. - Nr 33 (2015), s. 177-200 - Dostęp:
http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.33.09. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pająk Marek
Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa / Marek Pająk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 19 (2015), s. 113-125 - Dostęp: http://tinyurl.com/j2435nd. - .
- Link zweryfikowano 2015.12.01. - Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego o nr
2013/09/N/HS5/00057 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu
Preludium 5.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pakuła Bartosz
Millennium Development Goals - achivements and prospects / Bartosz Pakuła. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. i pol. // Sučasnì tendencìï Mìžnarodnìh vìdnosin: polìtika, ekonomìka, pravo. - V. 3 (2015), s. 347-353 :
tab. - Zeszyt posiada podtytuł: Zbìrnik naukovih prac' za materialami V ŝorìčnoï mìžnarodnoï naukovopraktičnoï konferencìï : "Cìlì Rozvitku Tisâčolìmmâ OON: dosâznennâ ta perspektivi" (17 veresnâ 2015 roku)
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Paliga-Baraniecka Helena
Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na
Dolnym Śląsku : raport z badań / Helena Paliga-Baraniecka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Rocznik
Europeistyczny. - [Nr] 1 (2015), s. 121-139 - Dostęp płatny: http://tinyurl.com/p8zaeug. - . - Link
zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Patrzałek Wanda
The Implication of Modern Consumer Trends in Brand Efficiency / Wanda Patrzałek. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang., pol. // Konsumpcja i Rozwój. - 2015, nr 4, s. 92-102 - Dostęp:
http://ibrkk.pl/id/252/Numery_archiwalne. - . - Link zweryfikowano 2016.01.21
65
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Patrzałek Wanda
Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych / Wanda Patrzałek. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i
Marketingu. - Nr 38 (2015), s. 47-56 - Dostęp: http://wzieu.pl/zn/856/ZN_856.pdf. - . - Link zweryfikowano
2015.11.06. - Zeszyt posiada własny tyt.: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument
na tle zmian zachodzących w otoczeniu
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Patrzałek Wanda
Znaczenie badań neuromarketingowych w kontekście zachowań młodych konsumentów / Wanda Patrzałek. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Marketing i Rynek. - 2015, nr 2, s. 153-165. - Artykuł zamieszczony na
dołączonej do nr płycie CD, która posiada własny tytuł "Konsumpcja i innowacje".
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Perchla-Włosik Aleksandra, Wardzała Joanna
Młodzi członkowie gospodarstw domowych jako konsumenci mediów masowych w świetle badań
jakościowych / Aleksandra Perchla-Włosik, Joanna Wardzała. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. //
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Vol. 15, no 3 (2015), s. 397-405 - Dostęp:
http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/article/view/144/103. - . - Link zweryfikowano 2016.01.18
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Piekarski Michał
Ewolucja taktyki terrorystów po roku 2001 / Michał Piekarski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. //
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Nr 13 (2015), s. 243-254 - Dostęp: http://tinyurl.com/ze9vwdw. - .
- Link zweryfikowano 2016.01.21
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Civil society in danger : Polish perception of the ukrainiancrisis / Piotr Pieńkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. - T. 177, nr 3 (2015), s. 69-87 Dostęp: http://www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl/abstracted.php?level=4. - . - Link zweryfikowano
2016.01.13
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Europejskie społeczeństwo ryzyka wobec kryzysu na Ukrainie / Piotr Pieńkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Władza sądzenia. - Nr 5 (2015), s. 47-61 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://wladzasadzenia.pl/2015/5/wladza-sadzenia-2015-5.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.07.22
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Wspólnota globalnych ryzyk : rozważania o (nie)możliwej jedności / Piotr Pieńkowski. - Bibliogr. // Kultura Historia - Globalizacja. - Nr 18 (2015), s. 221-233 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/17 KHG_18 Pienkowski t.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.12.14
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Pietrzak Zbigniew
Człowiek a środowisko - czy w idei postępu zawsze tkwi ziarno destrukcji? : w dziewięćdziesiątą rocznicę
urodzin Jeana Dorsta (1924-2001) / Zbigniew Pietrzak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Kultura i
wartości. - Nr 13 (2015), s. 95-131 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/pqvy4td. - . Link zweryfikowano 2015.07.01
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Pietrzak Zbigniew
66
Uczeni i zwierzęta : o interakcjach i wynikających z nich barierach w procedurach badawczych / Zbigniew
Pietrzak // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 24, nr 2 (2015), s. 301-315
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Płoszczyniec Antoni
Odpowiedzialność w filozofii Andrzeja Nowickiego / Antoni Płoszczyniec. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 3 (2015), s. 81-93 - Dostęp płatny:
http://tinyurl.com/pru687z. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Polus Andrzej, Kopiński Dominik
Ready or Not: Namibia As a Potentially Successful Oil Producer / Andrzej Polus, Dominik Kopiński, Wojciech
Tycholiz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Africa Spectrum. - Vol. 50, no 2 (2015), s. 31-55 - Dostęp
: http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/afsp/article/view/858/865. - . - Link zweryfikowano 2015.09.22
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, lista filadelfijska IF=0.900, afiliacja UWr)
Różanowski Ryszard, Giel Joanna
Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen und die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg /
Ryszard Różanowski, tł. Joanna Giel. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Lectiones et Acroases
Philosophicae. - Nr 8, z. 1 (2015), s. 147-162. - Tom posiada własny tyt.: Ernst Cassirer: Zwischen Mythos
und Wissenschaft / Between Myth and Science
(jęz. niemiecki, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
Rola dyplomacji publicznej w kreowaniu zewnętrznego obrazu Unii Europejskiej / Marta RyniejskaKiełdanowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Zachodni. - 2015, nr 1, s. 157-174
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Smolik Bartosz
Współczesny nacjonalizm w Europie - próba charakterystyki wybranych aspektów / Bartosz Smolik. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 19 (2015), s. 98-112 - Dostęp:
http://tinyurl.com/qgg46hg. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sobera Waldemar
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa / Waldemar Sobera. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. eng. // Rocznik Europeistyczny. - Nr 1 (2015), s. 181-193 - Dostęp do abstractu:
http://rewr.wuwr.pl/product/5914. - . - Link zweryfikowano 2016.01.19
(jęz. polski, wydawnictwo własne, afiliacja UWr)
Sokołowski Adam
"Morskie" epizody polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w latach 90. XX wieku / Adam Sokołowski. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. - Vol. 9, nr 1 (2015), s. 161170 - Dostęp: http://tinyurl.com/nka7lsc. - . - Link zweryfikowano 2015.11.09
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Staroszczyk Michał
Przemoc symboliczna w dobie biopolityki : sankcjonowanie izolacji na podstawie rozwoju koncepcji eugeniki
oraz pojęcia inteligencji / Michał Staroszczyk. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica
Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 1 (2015), s. 39-51 - Zasób elektroniczny, dostęp płatny :
http://tinyurl.com/mqp6vgg. - . - Link zweryfikowano 2015.04.29
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szydzisz Marcin
Wkład Izraela w realizację Milenijnych Celów Rozwoju / Marcin Szydzisz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i
ang. // Sučasnì tendencìï Mìžnarodnìh vìdnosin: polìtika, ekonomìka, pravo. - V. 3 (2015), s. 137-142. -
67
Numer posiada podtytuł: Zbìrnik naukovih prac' za materialami V ŝorìčnoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï
konferencìï : "Cìlì Rozvitku Tisâčolìmmâ OON: dosâznennâ ta perspektivi" (17 veresnâ 2015 roku)
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Trajman Joanna
Branding narodowy na przykładzie działań Niemiec / Joanna Trajman. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. //
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 79-97
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wardzała-Kordyś Joanna
Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych /
Joanna Wardzała. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Marketing i Rynek. - 2015, nr 2, s. 187-195. Artykuł zamieszczony na dołączonej do nr płycie CD, która posiada własny tytuł "Konsumpcja i innowacje".
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wewiór Przemysław
Pokój religijny a rozwój naukowo-techniczny w pismach Francisa Bacona / Przemysław Wewiór. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 1 (2015), s. 77-90 - Zasób
elektroniczny, dostęp płatny : http://tinyurl.com/msdczuj. - . - Link zweryfikowano 2015.04.29
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wolska-Zogata Irena
Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów : analiza wybranych magazynów o zdrowiu / Irena
Wolska-Zogata, Monika Wójta-Kempa // Zeszyty Prasoznawcze. - T. 58, nr 2 (2015), s. 347-364. - Dostęp do
abstraktu: http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6044/. - . - Link zweryfikowano
2016.01.21
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wolska-Zogata Irena
The Story of Charlie Hebdo : An Analysis of European and American Newspapers / Irena Wolska-Zogata. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Mediterranean Journal of Social Sciences. - Vol. 6, nr 2 (2015), s. 353-362 Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/6201/5946. - . -Link zweryfikowano 2015.11.20
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Yamashita Kaori
A society of individuality and flexibility : disabled people's fundamental ideas as Japanese diversity
management / Kaori Yamashita. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr
18 (2015), s. 160-176
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zaręba Anita
Wolność i egzystencja w filozofii J. P. Sartre'a / Anita Zaręba. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja
Filozoficzna. - Vol. 60 (2015), s. 149-162
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Mateusz
Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce : wpływ przemian
technologii informacyjno - komunikacyjnych / Mateusz Zieliński. - Bibliogr. // Wrocławskie Studia
Politologiczne. - Nr 18 (2015), s. 134-148 - Dostęp : http://tinyurl.com/nhxc2wj. - . - Link zweryfikowano
2015.10.02
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żukiewicz Przemysław
The Smolensk Tragedy and Its Importance for Political Communication in Poland after 10th April, 2010
(Focusing on the Political Incidents in Front of the Presidential Palace) / Przemysław Żukiewicz, Rafał Zimny.
68
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.,pol. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2015, nr 1, s. 63-82 : tab. Dostęp: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/ss-2015-1-063.pdf. - . - Link zweryfikowano
2016.01.15
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
Alberski Robert
O kształcie polskiej sceny politycznej zadecyduje Paweł Kukiz / z Robertem Alberskim [...] rozmawia
Stanisław Lejda // Odra. - 2015, nr 7-8, s. 7-14 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Banaszak Ewa
Report from the national interdisciplinary conference Gender unwelcome? : socio-cultural dimension of sex
and gender in the private and public sphere (Wrocław, 4 December 2014) / Ewa Banaszak. - Tom posiada
własny tyt.: Social boundaries and meanings of work in the 21-century capitalism // Forum Socjologiczne. Special Issue No 1 (2015), s. 271-276
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bator Manfred
Fotografia i filozofia / Manfred Bator // Format. - Nr 71 (2015), s. 142-143
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Bator Manfred
Młodość? : a cóż to takiego? / Manfred Bator // Format. - Nr 71 (2015), s. 122-124
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Bokajło Wiesław
Wprowadzenie / Wiesław Bokajło // Rocznik Europeistyczny. - [Nr] 1 (2015), s. 7-13. - Dostęp:
http://rewr.wuwr.pl/preview/wprowadzenie-5904. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bolechów Bartosz
Terroryzmu nie należy się bać / z dr hab. Bartoszem Bolechowem z Instytutu Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego o "prawdziwym islamie" i "prawdziwym katolicyzmie", społeczeństwach posthistorycznych i
postheroicznych, dżihadzie, nieskuteczniości terroru i pytaniu: kiedy u nas? rozmawia Stanisław Lejda //
Odra. - 2015, nr 3, s. 19-26 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Chmielewski Adam
Barbarzyńcy i tryglodyci / Adam Chmielewski // Odra. - 2015, nr 7-8, s. 21-22
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Chmielewski Adam, Zarzycki Roland
ESK Wrocław 2016: ćwiczenia w ostentacji / Z Adamem Chmielewskim, głównym autorem aplikacji
Wrocławia o tytuł ESK 2016, rozmawia Roland Zarzycki // Rita Baum. - Nr 36 (2015), s. 9-17
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Gelles Katarzyna
Polsko-niemieckie forum w Berlinie / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 193-194
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
Stulecie migracji / Katarzyna Gelles. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.]
69
23 (2015), s. 196-197
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Giel Joanna
Fragmenty korespondencji / Edmund Husserl, Ernst Cassirer ; tł. Joanna Giel. - Tekst składa się z dwóch
części: s. 139-140 : Od tłumacza / Joanna Giel, s. 141-144 : Fragmenty korespondencji / Edmund Husserl,
Ernst Cassirer. - Bibliogr. // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 1 (2015), s. 139-144 - Zasób
elektroniczny, dostęp płatny :Zasób elektroniczny, dostęp płatny : http://spwr.sjol.eu/preview/od-tlumacza5062http://spwr.sjol.eu/preview/fragmenty-korespondencji-5063. - . - Link zweryfikowano 2015.04.30. - Link
zweryfikowano 2015.08.20
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Glinka Kamil
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "The Crisis of a Modern State", Wrocław, 24-25
września 2014 roku / Kamil Glinka // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 18 (2015), s. 198-200. - Dostęp
: http://tinyurl.com/p7bsk68. - . - Link zweryfikowano 2015.10.02
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Ryszard
Czy prezydent coś w Polsce może?: to fikcja / z prof. Ryszardem Herbutemm, politologiem, o wyborczych
konkursach piękności, rozdwojeniu jaźni prezydenta Komorowskiego, robieniu wyborcom wody z mózgu,
kandydatach z innej planety, polskim Vaclavie Havlu i handlu głosami przed II turą wyborów rozmawia
Stanisław Lejda // Odra. - 2015, nr 4, s. 2-8 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Juchnowski Jerzy
III wojny światowej nie będzie, przynajmniej w Europie / z prof. Jerzym Juchnowskim, historykiem i
politologiem, o emocjach rządzacych historią, różnicach między niepodległością i suwerennoscią, teorii
dwóch wrogów, podatku wojennym, egoistycznych elitach politycznych i lądowaniu na Marsie rozmawia
Stanisław Lejda // Odra. - 2015, nr 5, s. 17-23 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Kozerski Mariusz
Mur berliński dawniej i dziś / Mariusz Kozerski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.]
23 (2015), s. 191-192
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurasz Irena
Rzecz o pamięci, traumie i tożsamości wrocławian / Irena Kurasz // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 197-199
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria, Maciejewski Jan
Report from the XXVI International Scientific Conference Dispositional groups in the cross-border
cooperation system for security (Wrocław, 7-8 May 2015) / Daria Hofman, Jan Maciejewski // Forum
Socjologiczne. - Special Issue No 1 (2015), s. 278-280. - Tom posiada własny tyt.: Social boundaries and
meanings of work in the 21st-century capitalism
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ociepka Beata
Klika uwag po kongresie ISA, Nowy Orlean, 18-21 lutego 2015 / Beata Ociepka // Studia Medioznawcze. 2015, nr 2, s. 157-159. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_2_61/ociepka.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.08.25
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Matras Tomasz, Siekierka Michał
70
Wymiana polsko-niemiecko-słowackich doświadczeń na Wydziale Nauk Społecznych / Tomasz Matras,
Michał Siekierka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 186-188
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szot Lucyna
W Polsce nie na wolnych mediów / z Lucyną Szot rozmawia Stanisław Lejda // Odra. - 2015, nr 1, s. 9-15
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Trajman Joanna
Terror Frakcji Czerwonej Armii / Joanna Trajman. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 194-195
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiącek Michał
Studia austriackie w Minnesocie / Michał Wiącek // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.]
23 (2015), s. 190-191
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Banaś Michał, Zieliński Mateusz
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Konsolidacja - czy tylko demokracji?" zorganizowanej z okazji
jubileuszu prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego, Wrocław, 25-26 listopada 2014 roku / Michał Banaś,
Mateusz Zieliński // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 18 (2015), s. 200-205. - Dostęp :
http://tinyurl.com/ply4dub. - . - Link zweryfikowano 2015.10.02
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Recenzje
Chmielewski Adam
Ogród sztuk. Wskazówki pielęgnacyjne / Adam Chmielewski. - Rec. pracy: Amerykańska aksjologia i
estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje / Bohdan Dziemidok. Warszawa, 2014 // Odra. - 2015, nr 11, s. 116118
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Chmielewski Adam
Sztuka i egzystencja / Adam Chmielewski. - Rec. pracy: Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki: studium z
pogranicza estetyki i filozofii kultury / Roman Kubicki. Poznań, 2013 // Odra. - 2015, nr 2, s. 116-118
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Chmielewski Adam
Z punktu widzenia kobiety / Adam Chmielewski. - Rec. pracy: Kobiety (w) nauce. Problem płci we
współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej / Aleksandra Derra. Warszawa, 2013 // Przegląd
Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 24, nr 1 (2015), s. 277-285
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Dudek Adriana
Rafał Ulatowski : Geoekonomia surowców energetycznych. Warszawa, 2014 : [recenzja]. - Rec.: Dudek
Adriana // Stosunki Międzynarodowe. - T. 51, nr 2 (2015), s. 394-397
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
Kanclerz w mundurze / Katarzyna Gelles. - Rec. pracy: Helmut Schmidt und der Scheißkrieg. Die Biografie
1918 bis 1945 / Sabine Pamperrien. München-Zürich, 2014 // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 161-163
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gelles Katarzyna
71
Opowieść o przyjacielu / Katarzyna Gelles. - Rec. pracy: "Das musst Du erzählen". Erinnerungen an Willy
Brandt / Egon Bahr. Berlin, 2013 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s.
165-167
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kamiński Artur
Telegraficznie z Niemiec / Artur Kamiński. - Rec. pracy: Za zamkniętymi drzwiami. Wstrząsający reportaż z
Niemiec 1933 / Zygmunt Nowakowski. Warszawa, 2014 // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 159-161
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Konik Roman
Estetyka wobec nadmiaru, czyli jak pisać z niedoborem o nadmiarze / Roman Konik. - Rec. pracy:
Zdziwienie, oczekiwanie, bezczynność: estetyka wobec nadmiaru / Anna Wolińska. Warszawa, 2014 //
Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 10, fasc. 4 (2015), s. 171-176. - Dostęp płatny:
http://spwr.wuwr.pl/preview/6225. - . - Link zweryfikowano 2016.01.20
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kozerski Mariusz
Państwa niemieckie przed zjednoczeniem: między kryzysem a kompromisem / Mariusz Kozerski. - Rec.
pracy: Vertragsgemeinschaft 1989/1990. Wzlot i upadek idei konfederacji dwu państw niemieckich / Janusz
Sawczuk. Poznań, 2013 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 169-170
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kwiatkowska Ewa
Czym jest obraz? : uwagi na marginesie antologii tekstów Gottfrieda Boehma / Ewa Kwiatkowska. - Rec.
pracy: O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów / Gottfried Boehm. Kraków, 2014 // Acta Universitatis
Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze. - T. 18 (2015), s. 249-257. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://pkult.wuwr.pl/preview/6242. - . - Link zweryfikowany 29.01.2016. - Tom posiada własny tyt.: Kultura nieludzka
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łagosz Marek
Realizm spekulatywny, czyli o "czworzeniu się" przedmiotów / Marek Łagosz. - Rec. pracy: Traktat o
przedmiotach / Graham Harman, przekład i posłowie Marcin Rychter. Warszawa, 2013 // Przegląd
Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 24, nr 1 (2015), s. 251-261
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Leszczyński Damian
Ontologia wirtualności / Damian Leszczyński. - Rec. pracy: Czym jest wirtualność : "Matrix" jako model
rzeczywistości wirtualnej / Jacek Gurczyński. Lublin, 2013 // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 24, nr 1
(2015), s. 263-271
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Łoś-Nowak Teresa
Łukasz Kamieński : Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku. Kraków,
2014 : [recenzja]. - Rec.: Łoś-Nowak Teresa // Stosunki Międzynarodowe - International Relations. - T. 51, nr
2 (2015), s. 381-383
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Matras Tomasz
O historii niemieckiej piłki nożnej / Tomasz Matras. - Rec. pracy: Tor! Historia niemieckiej piłki nożnej / Ulrich
Hesse. Otwock, 2014 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 170-172
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Młyniec Eugeniusz
72
Howard Schuman : Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych. Warszawa, 2013 : [recenzja]. - Rec.:
Młyniec Eugeniusz // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [T] 19 (2015), s. 196-199. - Dostęp:
http://tinyurl.com/n9wlt4f. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Paź Bogusław
Listowski, Witold [red.] : Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich : dawne Kresy
Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej. Kędzierzyn-Koźle, 2015 : [recenzja]. - Rec.
Paź Bogusław // W: Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej / pod red.
Witolda Listowskiego. - Kędzierzyn-Koźle : ARSGRAF Żyrardów, 2015. - S. 204-210. - Recenzja: Ryszard
Tomczyk, Bogusław Paź
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sielezin Jan Ryszard
Jacek Jaguś : Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit
regionu. Analiza społeczno-gospodarcza. Toruń, 2014 : [recenzja]. - Rec.: Sielezin Jan Ryszard // Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka. - 2015, nr 2, s. 158-162
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Szlachcic Krzysztof
Dysonanse w dzienniku lektur młodego badacza : [Radosław Żyszczyński, Kotarbiński, Nietzsche,
Rymkiewicz - trzy wersje nihi-lizmu] / Krzysztof Szlachcic. - Rec. pracy: Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz trzy wersje nihilimzu / Radosław Żyszczyński. Wrocław, 2015 // Studia Philosophica Wratislaviensia. - Vol.
10, fasc. 3 (2015), s. 159-170. - Dostęp płatny: http://tinyurl.com/ortlbtc. - . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tomaszewski Janusz
Arkadiusz Domagała : Interwencjonizm humanitarny NATO. Bydgoszcz, 2014 : [recenzja]. - Rec.:
Tomaszewski Janusz // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [Nr] 19 (2015), s. 202-207. - Dostęp:
http://tinyurl.com/oo3n8c7. - . - Link zweryfikowano 2015.12.01
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Trajman Joanna
Literacki portret Berlina z intrygą kryminalną w tle / Joanna Trajman. - Rec. pracy: Tunel / Magdalena Parys.
Warszawa, 2011 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - [T.] 23 (2015), s. 172-174
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Trajman Joanna
Życie jest snem. Autobiografia Hanny Schygulli / Joanna Trajman. - Rec. pracy: Wach auf und träume. Die
Autobiographie / Hanna Schygulla. München, 2013 // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. [T.] 23 (2015), s. 174-176
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rok 2014
Monografie
Giebień Helena
Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społeczno-politycznej w
Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej / Republice Białoruś / Helena Giebień. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Arboretum, 2014. - 348 s. : tab., map. - Bibliogr. s. 333-346. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent:
dr Tadeusz Gawin
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan
Grupy dyspozycyjne : analiza socjologiczna / Jan Maciejewski. - Wyd. 2 rozsz. - Wrocław : Wydaw.
73
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 256 s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3589). - Bibliogr. s.
221-235. - Streszcz. w jęz. ang., niem., ros. Spis treści także w języku ang., niem., ros. - Recenzenci:
Aleksander Manterys, Danuta Walczak-Duraj
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Turowski Mariusz
C.B. Macpherson: "indywidualizm posiadaczy" a dylematy współczesnej ontologii politycznej / Mariusz
Turowski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 502 s. - (Złota Seria Uniwersytetu
Wrocławskiego ; 9). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3596). - Bibliogr. s. 464-491. - Streszcz. w jęz. ang.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, afiliacja UWr)
Wiktorska-Święcka Aldona
Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym / Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyn Kozak. Wrocław : Oficyna Wyd. Atut, 2014. - 212 s. - Bibliogr. s. 197-208 - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzja: dr
inż. Teresa Kupczyk - Książka ukazała się w ramach projektu: "Od obywatela biernego do dojrzałego - cykl
działań wzmacniających świadomość obywatelską liderów rozwoju lokalnego na Dolnym Śląsku".
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Prace redakcyjne, redakcje tomu
Cichosz Marzena, Skrzypiński Dariusz
Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz, Dariusz Skrzypiński. Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 242.
s. : tab.,rys. - Bibliogr. 221-242. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.politologia.uni.wroc.pl/images/Książka_całość_fin.pdf. - . - Link zwerifikowano 2015.08.18. Recenzent: prof. dr hab. Marek Jeziński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna
Wrocławskie Studia Politologiczne / [red. tomu Katarzyna Kobielska] - [Nr] 17 (2014). - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 173 s. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty) : http://wrsp.wuwr.pl/category/17-2014-373. - . - Link zweryfikowano 2015.05.07. Wydanie specjalne: Ponowoczesny system polityczny
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kurcz Zbigniew
Polskie pogranicza w procesie przemian. T. 3 / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014. - 377 s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3583). - Wprowadzenie / Zbigniew
Kurcz - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Recenzja: prof. dr hab. Maria Szmeja.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Wrocławskie Studia Politologiczne / red. tomu Dorota Moroń - [Nr] 16 (2014). - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 259 s. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Dostęp:
http://wrsp.wuwr.pl/category/16-2014-372. - . - Link zweryfikowano 2016.01.15
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacewicz Artur, Leszczyński Damian
Lectiones et Acroases Philosophicae / [red. Artur Pacewicz ; red. nacz. Damian Leszczyński] - Nr 7, cz. 2
(2014). - Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, 2014. - 177 s. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy
art. - Tom posiada własny tyt.: Kolokwia Platońskie : sympozjon
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Pacewicz Artur
Peitho : examina antiqua / [red. nacz. Marian Wesoły ; red. tomu Artur Pacewicz, Mikołaj Domaradzki] - Nr 1
(5) (2014). - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2014. - 361 s. - Bibliogr. przy art. Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://peitho.amu.edu.pl/wp-
74
content/uploads/2011/05/Peitho5.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Pacewicz Artur, Tuziak Roman Wojciech, Chmielewski Adam
Studia Philosophica Wratislaviensia / [red. nauk. tomu Artur Pacewicz ; red. nauk. bloku tematycznego
Roman Wojciech Tuziak ; red. nacz. Adam Chmielewski] - Vol. 9, fasc. 4 (2014). - Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 189 s. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://spwr.sjol.eu/category/9-2014-z-4-365. - . - Link zweryfikowano
2015.03.26
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr, Zagórski Zdzisław
Forum Socjologiczne / pod red. Piotra Pieńkowskiego i Zdzisława Zagórskiego - Nr 5 (2014). - Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 346 s. : ryc., tab. - S. 9-13 / Piotr Pieńkowski, Zdzisław
Zagórski. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Materiały z trzeciej cyklicznej konferencji
(2013) na temat "Cywilizacje w perspektywie socjologicznej" - Numer czasopisma posiada własny tytuł:
Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej / pod red. Barbary
Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 349 s. : tab. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 58). - W serii gł. Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3600. - S. 914 : Wprowadzenie / Barbara Wiśniewska-Paź. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. przy rozdz. w jęz. ang. Recenzent: Piotr Wróblewski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Jacek, Barć Sławomir, Lorczyk Andrzej
Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum , 2014. - 262 s. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)
Wiktorska-Święcka Aldona
Traktat o rzeczach codziennych : wartości / Aldona Wiktorska-Święcka, rys. Tomasz Jakub Sysło. - Wrocław
: Oficyna Wydaw. ATUT, 2014. - [70] s. : il. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Bandura Agnieszka
Politics of replacing in New Romanticism / Agnieszka Bandura // W: Politics of erasure : from "Damnatio
memoriae" to alluring void / ed. by Anna Markowska. - Warsaw : Polish Institute of World Art Studies ; Toruń :
Tako Publishing House, 2014. - (Conferences and Studies of the Polish Institute of World Art Studies ; vol.
13). - S. 271-279. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Irma Kozina, prof. dr hab. Waldemar Okoń. - Materials of
International Conference "Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos", 17-18 October
2012, Institute of Art History, Wrocław.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Barć Sławomir
Mistrz Eckhart spotyka Mistrza Dogena / Sławomir Barć // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co
takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum,
2014. - S. 151-161. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona AlechnowiczSkrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
75
Benedyczak Jakub
Nawalny : don Kichot Runetu / Jakub Benedyczak // W: Fenomen Rosji - pamięć przeszłości i perspektywy
rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy / pod red. Joachima Dieca i Anny Jach. - Kraków :
Księgarnia Akademicka, cop. 2014. - (Rosja Wczoraj Dziś i Jutro - Polityka - Kultura - Religia ; t. 15). - S. 93100. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Mazur.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błażejewska Paulina
Polsko-czeska współpraca wojskowa w latach 1993-2014 / Paulina Błażejewska // W: Publikacja
pokonferencyjna : Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów / red. nauk. Michał Machaj, Michał
Nadziak, Alicja Chruszczewska. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet
Warszawski, 2014. - S. 27-35. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr
Maciej Raś - Pokłosie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów, który odbył się 22-24 maja
2014 roku w Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Błocian Ilona
Dobro i zło w psychologii analitycznej - C.G. Jung i problem zła / Ilona Błocian // W: Rzecz piękna, mądra,
dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 43-56. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr
hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Borowska Donata
Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych : uwarunkowania koncepcji politycznych, społecznych i prawnych /
Donata Borowska // W: Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych / pod red. Jana
Maciejewskiego i Małgorzaty Stochmal. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 56). - S. 35-59. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzenci: Kazimierz Doktór, Janusz Sztumski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Browarny Tomasz
Konsiliencja nauk : między I. Wallersteinem a E. Wilsonem - próba refleksji / Tomasz Browarny // W:
Wybrane problemy nauk humanisycznych : próba konsiliencji / pod red. Tadeusza Marczaka i Grzegorza
Tokarza. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 9-24. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Piotr
Kwiatkiewicz. - Publikacja dofinansowana przez Instytut Studiów Międzynarodowych i Instytut Psychologii
UWr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Chyla Karolina
Przyszłość Grenlandii w kontekście zmian w Arktyce / Karolina Chyla // W: Publikacja pokonferencyjna :
Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów / red. nauk. Michał Machaj, Michał Nadziak, Alicja
Chruszczewska. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, 2014. S. 321-330. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr Maciej Raś Pokłosie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów, który odbył się 22-24 maja 2014 roku w
Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cichosz Marzena
Pozycjonowanie oferty na rynku politycznym / Marzena Cichosz // W: Segmentacja, targeting,
pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz, Dariusz Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo
Edukacji Obywatelskiej, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - S. 129-144. : tab. - Zasób
elektorniczny publiczny (otwarty) : http://www.politologia.uni.wroc.pl/images/Książka_całość_fin.pdf. - . - Link
zweryfikowano 2015.08.18. - Recenzent: prof. dr hab. Marek Jeziński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dachtera Marcin
76
Przyszłość systemu-świata : wizja konfliktowa / Marcin Dachtera // W: Demokracja i rola obywatela : o
napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi / pod red. Mariusza
Baranowskiego. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2014. - S. 61-80. - Bibliogr. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Krzysztof Wielecki.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin
Ramy funkcjonowania komunikacji kolejowej na transgraniczu polsko-czeskim / Marcin Dębicki // W: Polskie
pogranicza w procesie przemian. T. 3 / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3583). - S. 81-102. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: prof. dr hab. Maria Szmeja
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębowski Tomasz
Internet w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w okresie pontyfikatów Jana Pawła II i
Benedykta XVI / Tomasz R. Dębowski // W: Współczesny wymiar administracji publicznej : polityka
społeczna, bezpieczeństwo publiczne, innowacyjność, transparentność / red. Marek Górka, Marek
Pogonowski. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014. - (Monografia / Instytut Polityki
Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ; nr 279). - S. 41-51. - Bibliogr. - Recenzja: Marian Kopczewski,
Bogdan Koszel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
Rodzina wojskowa w II (1918-1939) i III Rzeczpospolitej : wybrane aspekty socjologiczne = A military family
in the Second (1918-1939) and Third Republic of Poland : selected sociological aspects / Katarzyna DojwaTurczyńska // W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka : zborník
vedeckých a odborných prác / [ed. zborníka: Mária Martinská (vedecká redaktorka), Adrián Sipko (vedecký
redaktor)]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra
spoločenských vied a jazykov, 2014. - S. 89-108. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Medzinárodnú
vedecko-odbornú konferenciu v termíne 23.-24. októbra 2014, Slovakia. - Recenzoval: prof. dr hab. Jan
Maciejewski, dr hab. Jacek Dvorzecki
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Drohomirecki Andrzej
Widziane przez kurtynę : recepcja renesansowego ideału malarskości w dziele Edouarda Maneta / Andrzej
Drohomirecki // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć,
Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 15-21. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dybczyński Andrzej
Teoria sojuszy międzynarodowych / Andrzej Dybczyński // W: Stosunki międzynarodowe : wokół zagadnień
teoretycznych / pod red. Katarzyny Kąckiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 67-111. Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - Dostęp: http://tinyurl.com/pxej52o. - . - Link zweryfikowano 2015.11.19. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Michalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Fijałkowski Łukasz, Polus Andrzej
Krytyczne spojrzenie na pojęcie "soft power" Josepha S. Nye'a w stosunkach międzynarodowych / Łukasz
Fijałkowski, Andrzej Polus // W: Stosunki międzynarodowe : wokół zagadnień teoretycznych / pod redakcją
Katarzyny Kąckiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 255-274 :
Schematy. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp: http://tinyurl.com/pxej52o. - . - Link zweryfikowano
2015.11.19. - Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Michalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Frei Robert
Ludwig Wittgenstein i krytyka filozoficzna / Robert Frei // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co
takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum,
77
2014. - S. 93-104. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr
hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gąska Anna
Tendencje przemiany współczesnej rodziny = Tendences of transformation of a modern family / Anna Gąska
// W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka : zborník vedeckých a
odborných prác / [ed. zborníka: Mária Martinská (vedecká redaktorka), Adrián Sipko (vedecký redaktor)]. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra
spoločenských vied a jazykov, 2014. - S. 127-134. - Streszcz. w jęz.pol., ang. - Medzinárodnú vedeckoodbornú konferenciu v termíne 23.-24. októbra 2014, Slovakia. - Recenzoval: doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.,
prof. dr hab. Jan Maciejewski
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Głowala Michał
W jaki sposób wola wprawia w ruch rękę? : E.J. Lowe i dawni tomiści o naturze usiłowania / Michał Głowala
// W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej
Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 25-42. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i
pol. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gmerek Maria
Pozycjonowanie polityki w głównych wydaniach dzienników telewizyjnej "Wielkiej Czwórki" / Maria Gmerek //
W: Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz, Dariusz
Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ; Instytut Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014. - S. 207-220 : tab., wykr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.politologia.uni.wroc.pl/images/Książka_całość_fin.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.08.18. Recenzent: prof. dr hab. Marek Jeziński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Habuda Ludwik
Polska reforma terytorialnego samorządu w kontekście przezwyciężania dziedzictwa PRL : próba
interpretacji antropologiczno-psychologicznej / Ludwik Habuda // W: Polski samorząd terytorialny :
europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. - Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, 2014. - (Samorząd Terytorialny w XXI Wieku). - S. 187-209. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab.
Danuta Plecka, dr hab. Bogumił Szmulik
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hankus Przemysław
Elementy teorii stosunków międzynarodowych w libertarianizmie / Przemysław Hankus // W: Publikacja
pokonferencyjna : Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów / red. nauk. Michał Machaj, Michał
Nadziak, Alicja Chruszczewska. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet
Warszawski, 2014. - S. 445-463. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Zięba,
dr Maciej Raś - Pokłosie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów, który odbył się 22-24
maja 2014 roku w Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Harzowski Mateusz
Dyktatorzy jako mniejsze zło : czy koniec autorytaryzmu to początek demokracji w krajach arabskich? /
Mateusz Harzowski // W: Społeczeństwo a wojna : wojna - kryzys - bunty mas / pod red. nauk. Marka
Bodziany. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2014. - S.
233-246. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzenci: prof.dr hab. Artur Katolo, prof. dr hab. Jan
Maciejewski. - Autor podaje dwie afiliacje:
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hofman Daria
Materialne warunki życia żołnierzy zawodowych w świetle badań empirycznych = Material living conditions of
professional soldiers in the light of empirical research / Daria Hofman // W: Súčasný stav a možný vývoj
78
kvality života rodiny profesionálneho vojaka : zborník vedeckých a odborných prác / [ed. zborníka: Mária
Martinská (vedecká redaktorka), Adrián Sipko (vedecký redaktor)]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra spoločenských vied a jazykov, 2014. - S.
135-142. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu v termíne 23.24. októbra 2014, Slovakia. - Recenzoval: prof. dr hab. Jan Maciejewski, doc. RSDr. Jozef Matis
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hyży Jarosław
Ludzie ze złota i ludzie z brązu - w perspektywie ponowoczesnej komunikacji / Jarosław Hyży // W:
Bezpieczeństwo współczesnego świata : rożne wymiary bezpieczeństwa / red. nauk. Magdalena
Baranowska-Szczepańska, Krzysztof Gajdka. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług :
Maiuscula, 2014. - S. 57-73. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej
Kusztelak.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Iwaszyn Anna
Rynek edukacji sportowej a motywacje do bycia jego uczestnikiem na przykładzie wrocławskich
podstawowych szkół sportowych / Anna Iwaszyn // W: Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego
aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw.
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 58). - S. 53-68. Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - Recenzent: Piotr Wróblewski. - Publikacja jest uzupełnieniem referatu
wygłoszonego podczas konferencji " Rynek szkół uczelni i zajęć sportowych w rzeczywistości
wielkomiejskiej", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 7-8 czerwca 2013 r.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jacyk-Manikowska Dominika
Psychologizm - konfrontacja badawcza : przypadek Jakoba Friedricha Friesa i Odo Marquada / Dominika
Jacyk-Manikowska // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir
Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 83-92. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Salus et servare / Alina Bernadetta Jagiełłowicz // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... /
red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S.
125-135. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab.
Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jaskóła Janusz
Sokrates umarł / Janusz Jaskóła // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek
Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 59-70. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona
Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Between city and country : suburban development of rural areas in Lower Silesia, Poland / Katarzyna
Kajdanek // W: Chances and challenges for the Danube Region : a 100 years after the First World War / ed.
by István Tarrós and Susan Milford. - Pécs, Hungary : Publikon Books, 2014. - S. 113-127 : fot. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.drcsummerschool.eu/proceedings?order=getLinks. - . - Link zweryfikowano 2015.05.11. - 11th
DRC [Danube Rectors Conference] Summer School, Novi Sad, 2014.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Centra i peryferie życia społecznego mieszkańców strefy podmiejskiej małych i średnich miast na Dolnym
Śląsku / Katarzyna Kajdanek // W: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej : XXVII
79
Konwersatorium Wiedzy o Mieście / pod red. Anity Wolaniuk. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego,
2014. - S. 95-108. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: Zygmunt Górka, Wiesław Maik
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kajdanek Katarzyna
Urban-rural cooperation in the context of suburbanization processes in Poland / Katarzyna Kajdanek // W:
Towards urban-rural partnerships in Poland. Preconditions and potential / ed. board: Magdalena Dej, Karol
Janas, Oskar Wolski. - Kraków : Institute of Urban Development, 2014. - S. 57-67. - Bibliogr. - Review: prof.
dr hab. Izabella Bukraba-Rylska. - Równolegle opublikowano wersję polską: Współpraca miejsko-wiejska w
kontekście procesów suburbanizacji w Polsce / W: Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i
potencjał / red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków : Instytut Rozwoju Miast w Krakowie,
2014, s. 73-84 - Publikacja w ramach projektu: URMA-Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas,
współfinansowanego ze środków UE przez EFRR INTERREG IVC
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kamykowski Stanisław
Rynek sportu akademickiego we Wrocławiu / Stanisław Kamykowski // W: Rynek szkół, uczelni i zajęć
sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 58).
- S. 97-113. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Piotr Wróblewski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kaszkowiak Łukasz
Imperializm popkulturowy - zjawisko kultury masowej w świetle procesów globalnych / Łukasz Kaszkowiak. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. [197]-210. - Materiały z trzeciej
cyklicznej konferencji (2013) na temat "Cywilizacje w perspektywie socjiologicznej" - Numer czasopisma
posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami
współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kierczewska Aneta
Edukacja społeczna na temat pozycji kobiety w sporcie / Aneta Kierczewska // W: Rynek szkół, uczelni i
zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 58).
- S. 291-301. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - Recenzent: Piotr Wróblewski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kleszcz Leszek
Od utopii do antyutopii / Leszek Kleszcz // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek
Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 137-150. Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kobielska Katarzyna
Segmentacja jako czynnik wzmacniający efektywność procesu konsultacji społecznych / Katarzyna
Kobielska // W: Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz,
Dariusz Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, 2014. - S. 84-101. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.politologia.uni.wroc.pl/images/Książka_całość_fin.pdf. - . - Link
zweryfikowano 2015.08.18. - Recenzent: prof. dr hab. Marek Jeziński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kociubiński Krzysztof
Analiza porównawcza systemu instytucji samorządu terytorialnego w Polsce i RFN na przykładzie ustroju
gminy / Krzysztof Kociubiński // W: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : instytucje i
mechanizmy rywalizacji politycznej. T. 2 / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz
Skrzypiński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - S. 97-109. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab
Janusz W. Adamowski, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.
80
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Korczyc Aleksandra
Popularyzacja przedsiębiorczości akademickiej = Popularization of academic entrepreneurship / Aleksandra
Korczyc // W: Innowacje i przedsiębiorczość : teoria i praktyka / red. nauk. Anna Francik, Marcin Lis, Viera
Markova. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - S. 167-177. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.
i ang. - Recenzent: prof. dr hab. Krystyna Poznańska.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Korobczak Paweł
Przyczynek do Heideggerowskiej koncepcji intencjonalności / Paweł Korobczak // W: Rzecz piękna, mądra,
dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 105-112. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr
hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kostyszak Maria
Rozumienie etyczności w nowych nurtach filozofii techniki / Maria Kostyszak // W: Rzecz piękna, mądra,
dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 219-235. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab.
Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Czy centrum jest jeszcze centrum? : o przemianach obszarów centralnych w polskich miastach po 1989 roku
na przykładzie Kalisza i Wrocławia / Dawid Krysiński // W: Centra i peryferie w okresie transformacji
ustrojowej : XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście / pod red. Anity Wolaniuk. - Łódź : Wydaw.
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 137-148. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: Zygmunt Górka,
Wiesław Maik
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Czy stolicom regionów peryferyjnych potrzebny jest status wojewódzki? : o kondycji społeczno-gospodarczej
wojewódzkich i postwojewódzkich centrów regionalnych w kontekście KPZK 2030 / Dawid Krysiński // W:
Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski : Wydaw.
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. - S. 73-88. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Recenzent: prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Polityka samorządu wobec rynku edukacji sportowej - przypadek miasta Wrocław / Dawid Krysiński // W:
Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej / pod red. Barbary
Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Socjologia ; 58). - S. 35-49. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - Recenzent: Piotr Wróblewski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurcz Zbigniew
Europeizacja i nacjonalizacja pograniczy / Zbigniew Kurcz // W: Polskie pogranicza w procesie przemian. T.
3 / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Acta Universitatis
Wratislaviensis ; 3583). - S. 37-50. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Rec.: prof. dr hab. Maria Szmeja
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ludziejewski Zdzisław
Społeczno ekonomiczne pozycje i role kobiety w polskiej rodzinie w dobie ciągłych przemian = Socioeconomic positions and roles of women in a polish family in times of constant change / Zdzisław Ludziejewski
// W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka : zborník vedeckých a
odborných prác / [ed. zborníka: Mária Martinská (vedecká redaktorka), Adrián Sipko (vedecký redaktor)]. -
81
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra
spoločenských vied a jazykov, 2014. - S. 222-232. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Medzinárodnú
vedecko-odbornú konferenciu v termíne 23.-24. októbra 2014, Slovakia. - Recenzoval: prof. dr hab. Jan
Maciejewski, dr hab. Jacek Dvorzecki
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Uss-Lik Aneta
Między rodziną, a służbą : problem wyboru na przykładzie funkcjonowania pracowników służby celnej na
pograniczu polsko-białoruskim = Between the family and the servants : the problem of choice - for example,
the functioning of the customs officers at the Polish-Belarusian border / Jan Maciejewski, Aneta Uss-Lik. Between the family and the servants : the problem of choice - for example, the functioning of the customs
officers at the polish-belarusian border // W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny
profesionálneho vojaka : zborník vedeckých a odborných prác / [ed. zborníka: Mária Martinská (vedecká
redaktorka), Adrián Sipko (vedecký redaktor)]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra spoločenských vied a jazykov, 2014. - S. 233-245. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu v termíne 23.-24. októbra 2014,
Slovakia. - Recenzoval: doc. RSDr. Jozef Matis, dr hab. Jacek Dvorzecki
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Wiktorowicz-Sosnowska Monika
Problematyka uzależnień w wojsku polskim = Addiction problems in the military polish / Jan Maciejewski,
Monika Wiktorowicz-Sosnowska // W: Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho
vojaka : zborník vedeckých a odborných prác / [ed. zborníka : Mária Martinská (vedecká redaktorka), Adrián
Sipko (vedecký redaktor)]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský
Mikuláš. Katedra spoločenských vied a jazykov, 2014. - S. 246-257. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. Medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu v termíne 23.-24. októbra 2014, Slovakia. - Recenzoval: doc.
RSDr. Jozef Matis, dr hab. Jacek Dvorzecki
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan, Hofman Daria
Służba Więzienna jako grupa dyspozycyjna w perspektywie socjologicznej / Jan Maciejewski, Daria Hofman
// W: Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więziennictwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Doroty
Rondalskiej i Marka Kalamana. - Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kliszu, 2014. S. 119-128. - Bibliogr. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Piotr Stępniak.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Martin Piotr
W poszukiwaniu drugiego człowieka - refleksje na kanwie "Ślubu" Witolda Gomberowicza / Piotr Martin // W:
Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 179-202. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mulawa Kacper
Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce na przykładzie Nigerii / Kacper T. Mulawa // W: Partnerstwo
publiczno-prywatne : wybrane zagadnienia / pod red. Grażyny Wrzeszcz-Kamińskiej, Izabeli ŚciborskiejKowalczyk. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014.- S. 117-127 : wyk., tab. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: dr Marcin Brol, prof. dr hab. Bożena Klimczak, prof. dr hab. Lucjan
kowalczyk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Pieńkowski Piotr
Społeczeństwa Unii Europejskiej wobec kryzysów : aspekty funkcjonalne / Piotr Pieńkowski // W:
Społeczeństwo a wojna : wojna - kryzys - bunty mas / pod red. nauk. Marka Bodziany. - Wrocław : Wyzsza
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2014. - S. 309-323. - Bibliogr. - Recenzja:
prof. dr hab. Artur Katolo, prof. dr hab. Jan Maciejewski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
82
Pieńkowski Piotr
Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego : konsekwencje (nie)wiedzy o zagrożeniach / Piotr
Pieńkowski // W: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności / red. Mariusz Zemło, Arkadiusz
Jabłoński, Jan Szymczyk. - Lublin : Wydaw. KUL, 2014. - (Studia nad Wiedzą ; t. 6). - S. 79-95. - Recenzent:
dr hab. Kazimierz Kondrat, prof. UwB
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Polus Andrzej
Postkolonialna teoria stosunków międzynarodowych / Andrzej Polus // W: Stosunki międzynarodowe : wokół
zagadnień teoretycznych / pod redakcją Katarzyny Kąckiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 113-128. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp: http://tinyurl.com/pxej52o.
- . - Link zweryfikowano 2015.11.19. - Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Michalski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rdzanek Grzegorz
Prywatyzacja aktywności wojskowej współczesnych państw / Grzegorz Rdzanek // W: Społeczeństwo a
wojna : wojna - kryzys - bunty mas / pod red. nauk. Marka Bodziany. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2014. - S. 49-70. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. Recenzenci: prof. dr hab. Artur Katolo, prof. dr hab. Jan Maciejewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Skrzypiński Dariusz
Segmentacja i targeting jako elementy procesu planowania strategicznego kampanii wyborczej / Dariusz
Skrzypiński // W: Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym / red. Marzena Cichosz,
Dariusz Skrzypiński. - Wrocław : Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej ; Instytut Politologii Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2014. - S. 7-19. : tab.,rys. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://www.politologia.uni.wroc.pl/images/Książka_całość_fin.pdf. - . - Link zwerfikowano 2015.08.18. Recenzent: prof. dr hab. Marek Jeziński
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Smolak Róża
Rodzaje i charakterystyka przywództwa w myśli Sun Tzu i Sun Pin / Róża Smolak // W: Dowódca a
przywódca / red. nauk. Teresa Grabińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen.
Tadusza Kościuszki, 2014. - S. 63-85. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, dr hab.
Henryk Spustek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Korupcja polityczna w Polsce i na Ukrainie - próba analizy na wybranych przykładach / Grzegorz Tokarz // W:
Współczesny wymiar administracji publicznej : polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne,
innowacyjność, transparentność / red. Marek Górka, Marek Pogonowski. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane
Politechniki Koszalińskiej, 2014. - (Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ;
nr 279). - S. 133-146. - Bibliogr. - Recenzja: Marian Kopczewski, Bogdan Koszel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Polskie ugrupowania parlamentarne wobec EuroMajdanu / Grzegorz Tokarz // W: Czas EuroMajdanu / red.
nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska. - Warszawa : Europejskie Centrum Analiz
Geopolitycznych, 2014. - (Biblioteka Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych ; t. 12). - S. 759-777. Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. prof UW Stanisław Bieleń, prof. dr hab. Henryk Stańczyk.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tokarz Grzegorz
Rola Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w walce z zagrożeniami biologicznymi III Rzeczpospolitej
/ Grzegorz Tokarz // W: Poziomy zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego : wyzwania XXI wieku / red. Marek
Górka, Zbigniew Danielewicz, Michał Polak. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
2014. - (Monografie - Politechnika Koszalińska ; nr 282). - S. 169-182. - Bibliogr. - Recenzenci: Andrzej
83
Gałecki, Jerzy Szczerbiak.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Trochimska-Kubacka Beata
Neokantowskie źródła filozofii kultury i sztuki Ernsta Cassirera / Beata Trochimska-Kubacka // W: Rzecz
piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław
: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 203-215. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab.
Grzegorz Francuz, prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Winnicki Zdzisław J
Problemy współczesnej ideologii białoruskiej / Zdzisław J. Winnicki // W: Studia nad współczesnymi
systemami politycznymi : podmioty i procesy demokratyczne. T. 1 / red. nauk. Jerzy Juchnowski, Robert
Wiszniowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - S. 349-364. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab
Janusz W. Adamowski, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Włodarczyk Tamara
Przepisy prawne dotyczące mykw w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ich egzekwowanie
na przykładzie powiatu włocławskiego / Tamara Włodarczyk // W: Mykwa : rytuał i historia / pod red. Joanny
Lisek. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - (Bibliotheca Judaica / pod red. Marcina
Wodzińskiego ; 9). - S. 101-125 : tab. - Recenzent: Elżbieta Adamiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wojciechowska Karolina
Wewnętrzne ruchy ekstremistyczne we Francji : nowomoda ? / Karolina Wojciechowska // W: Poziomy
zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego : wyzwania XXI wieku / red. Marek Górka, Zbigniew Danielewicz,
Michał Polak. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014. - (Monografie Politechnika Koszalińska ; nr 282). - S. 51-72. - Bibliogr. - Recenzenci: Andrzej Gałecki, Jerzy Szczerbiak.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żarowski Mirosław
Drżenie filozofa : Seneka w kronice Kadłubka / Mirosław Żarowski // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i
wszystko, co takie... / red. Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza
Arboretum, 2014. - S. 237-262. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Grzegorz Francuz,
prof. UO dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Mateusz
Kompetencje cyfrowe społeczeństw w perspektywie wojen sieciowych / Mateusz Zieliński // W:
Społeczeństwo a wojna : wojna - kryzys - bunty mas / pod red. nauk. Marka Bodziany. - Wrocław : Wyższa
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2014. - S. 71-82. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. pol. i ang. - Recenzenci: prof.dr hab. Artur Katolo, prof. dr hab. Jan Maciejewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Mateusz
Poza dychotomię techniczne społeczne : cyfrowe przeobrażenia współczesnych ruchów społecznych /
Mateusz Zieliński // W: Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi / red. Andrzej Wojtaszak. - Szczecin
: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. - S. 29-41. - Publikacja zrealizowana przy udziale środków
finansowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Żurko Jerzy
O Programie Socjolog 2.0 w badaniach autobiograficznych (na przykładzie badań nad bezdomnością) / Jerzy
Żurko // W: Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych
jakościowych / pod red. Jakuba Niedbalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S.
125-153. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Recenzent : Marian Niezgoda.
84
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hasła encyklopedyczne
Antoszewski Andrzej
Konsensus polityczny : [hasło] / A.A // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod
red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2014. - S. 82-84. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Antoszewski Andrzej
Legitymizacja : [hasło] / A.A // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red.
Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2014. - S. 87-89. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Antoszewski Andrzej
Państwo : [hasło] / A.A // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki
Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. S. 117-120. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Antoszewski Andrzej
Reżim polityczny : [hasło] / A.A // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red.
Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2014. - S. 155-159. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu
Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Antoszewski Andrzej
System polityczny : [hasło] / A.A // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red.
Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2014. - S. 186-189. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu
Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Wiszniowski Robert
Marketing polityczny : [hasło] / R.W // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red.
Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, 2014. - S. 100-101. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu
Śląskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
Barć Sławomir, Lorczyk Andrzej
Wstęp / Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk // W: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... / red. Jacek
Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014. - S. 7-11
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pietrzak Zbigniew
O tym, jak owocna jest hipoteza mechaniczna oraz na czym się ona opiera / Robert Boyle ; z jęz. ang.
przełożył Zbigniew Pietrzak, współpraca Ryszard Krauze, Małgorzata Lubańska // W: Empiryczne podstawy i
obrzeża filozofii XVII wieku / red. Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński [et al.].
- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - (Klasyka Filozofii). - S. 153-177. Recenzent: Przemysław Gut.
85
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Pietrzak Zbigniew
Wprowadzenie tłumacza / Zbigniew Pietrzak // W: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku / red.
Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna ; przekł. i oprac. Adam Grzeliński [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 141-152. - Bibliogr. - Recenzent: Przemysław Gut Wprowadzenie do tłumaczenia tekstu Roberta Boyle "O tym, jak owocna jest hipoteza mechaniczna oraz na
czym się ona opiera".
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Wróblewski Marek
[Panel dyskusyjny / moderatorzy : Marian Noga, Marek Wróblewski] // W: Debata: Pracodawcy razem mogą
więcej, 10 października 2013 roku / [oprac. Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź]. - Lubin : Związek
Pracodawców Polska Miedź, 2014. - S. 27-47. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://tinyurl.com/o4s5vgw. - . - Link zweryfikowany 13.02.2014. - Tekst zawiera wypowiedzi moderatorów i
panelistów.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Artykuły problemowe
Antoszewski Andrzej
Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym / Andrzej Antoszewski. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 7-23 - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/mw75blk. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Banaś Michał
Między konstytucyjną słabością a rzeczywistą siłą - rumuńska prezydentura w okresie sprawowania urzędu
przez Traiana Băsescu / Michał Banaś. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia
Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 170-185 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://tinyurl.com/mjzqbbb. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cesarz Maciej
Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości
narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii / Maciej Cesarz // Studia nad
Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. - [T.] 36, nr 4 (2014), s. 69-88. - Dostęp płatny: http://tinyurl.com/qy4653s.
- . - Link zweryfikowano 2015.11.16
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cichecka Anna
Czarownictwo jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego - przypadek Tanzanii / Anna Cichecka. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Politologiczne. - T. 16 (2014), s. 375-391 : tab. - Tom posiada
własny tyt.: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cichosz Marzena
Positioning Strategies of Polish Political Parties in the 2014 European Parliament Election / Marzena
Cichosz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Political Preferences. - Nr 9 (2014), s. 167-179 : tab.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dębicki Marcin, Makaro Julita
Research on the attitiudes of the inhabitants of Wrocław to Lithuania and Lithuanians / Marcin Dębicki, Julita
Makaro. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polish Sociological Review. - 2014, nr 1, s. 45-68 : il.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, lista filadelfijska IF=0.034, afiliacja UWr)
Giel Joanna
86
Der Wiener Dramatiker Paul Weidmann und sein aufklärerisches Konzept des Theaters (an Fallbeispielen) /
Joanna Giel. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Cornova. - R. 4, nr 2 (2014), s. 93-101
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gromelska Aleksandra
Sytuacja gospodarcza Armenii i perspektywy jej rozwoju / Aleksandra Gromelska. - Streszcz. w jęz. ang.,
fran., ros. // Społeczeństwo i Polityka. - 2014, nr 2, s. 181-199 - Dostęp: http://tinyurl.com/qfonpqo. - . - Link
zweryfikowano 2015.11.12
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Habuda Ludwik
Zasadniczy podział terytorialny państwa : między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych
interesów / Adam Habuda, Ludwik Habuda. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia
Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 24-41. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/qj8ohl3.
- . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herbut Ryszard
Reżimy regulacyjne - czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej? / Ryszard Herbut. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 94-111 - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/mdps895. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jacuński Michał
Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej / Michał
Jacuński, Mateusz Borek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16
(2014), s. 205-220 : tab., wykr. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/o3qmm5g. - . Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jarema Dorota
Reforma przedsiębiorstw państwowych w Chińskiej Republice Ludowej / Dorota Agata Jarema. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol., ang. // Prace nakowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 369, t. 1 (2014),
s. 272-287 : tab., rys. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.1.23. - . - Link zweryfikowano
2015.11.13. - Tom posiada własny tyt.: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Kamykowski Stanisław
Od Olimpii do Soczi - idee ruchu olimpijskiego na gruncie różnych cywilizacji / Stanisław Kamykowski. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. [297]-311. - Materiały z trzeciej
cyklicznej konferencji (2013) na temat "Cywilizacje w perspektywie socjiologicznej" - Numer czasopisma
posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami
współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kierczewska Aneta
Służby porządkowe pielgrzymki jako szczególny rodzaj grupy dyspozycyjnej / Aneta Kierczewska. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Konteksty Społeczne. - T. 2, nr 1 (2014), s. 62-68 - Dostęp:
http://tinyurl.com/py7dzg9. - . - Link zweryfikowano 2015.11.09
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kopiński Dominik
Chińskie inwestycja prywatne w Afryce : przypadek nielegalnego górnictwa złota w Ghanie / Dominik
Kopiński, Agnieszka Sito. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Politologiczne. - T. 16 (2014), s. 185207. - Tom posiada własny tyt.: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce : problemy globalne, sektorowe,
regionalne, lokalne
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
87
Kosiński Paweł
Jana Ludwika Wolzogena krytyka kartezjańskiego natywizmu / Paweł Kosiński. - Bibliogr. // Dokonania
Młodych Naukowców. - 2014, nr 5, s. 665-670. - Czasopismo elektroniczne DVD.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Idea zrównoważonego transportu a polityka polskich miast / Dawid Krysiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang., pol. // Studia Miejskie. - T. 14 (2014), s. 75-88
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Miasta są dla ludzi, nie dla słoni? : rzecz o tym, jak motoryzacja wywołała konflikt o miejską przestrzeń /
Dawid Krysiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - T. 2, nr 1 (2014), s. 22-31 - Dostęp:
http://www.ukw.edu.pl/strona/doktoranci-zeszyty-naukowe. - . - Link zweryfikowano 2015.11.09
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Leszczenko Łarysa
Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ochronie praw ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze
poradzieckim / Łarysa Leszczenko. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Zachodni. - 2014, nr 4, s. 6172
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Łyżwa Paweł
Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919 / Paweł Łyżwa. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 68-83. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty)
: http://tinyurl.com/n38adaj. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Macek Iwona
Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego / Iwona Macek. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 112-125 : tab. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/mofad6k. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maciejewski Jan
The Educational Needs of Prison Staff as Implied by a Multicultural, Multi-ethnic and Multi-religious Prison
Population / Piotr Lapinski, Jan Maciejewski, Leszek Markuszewski. - Streszcz. w jęz. ang. // Internal
Security. - Vol. 6, iss. 2 (2014), s. 91-105 - Zasób elektroniczny, dostęp do abstraktu bezpłatny :
http://tinyurl.con/qfjubts. - . - Link zweryfikowano 2015.06.01
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magdziak Marek
Modal ontologic / Marek Magdziak // Studia Philosophica Wratislaviensia. English Edition. - 2014, s. 37-50. Dostęp: http://studiaphilosophica.pl/images/online/eng_2014/MAGDZIAK.pdf. - . - Link zweryfikowano
2015.12.01
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magner Elżbieta
Przysłowia a maksymy konwersacyjne / Elżbieta Magner. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia
Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 9, fasc. 4 (2014), s. 31-36 - Zasób elektroniczny dostęp płatny :
http://spwr.sjol.eu/preview/przyslowia-a-maksymy-konwersacyjne-4943. - . - Link zweryfikowano 2015.03.26
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Młyniec Eugeniusz
88
Międzynarodowa opinia publiczna : problemy teoretyczno-empiryczne / Eugeniusz Młyniec. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Kognitywistyka i media w edukacji. - 2014, nr 2, s. 110-147 : tab.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych / Dorota Moroń. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 236-246 : ryc.,tab. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/pbkbgs7. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Moroń Dorota
The higher education of people with disabilities in Poland / Dorota Moroń. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.,
ang. // Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa. - R. 7, nr 4 (2014), s. 215-227 : tab.,
rys.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mrozowicki Adam
Odczarowanie rynku? : socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w
Polsce / Adam Mrozowicki. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Przegląd Socjologiczny. - T. 63, cz. 4
(2014), s. 67-91
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Mulawa Kacper
O etycznych wyzwaniach menedżera / Kacper Mulawa. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Theologica
Wratislaviensia. - T. 9 (2014), s. 141-155 : tab. - Dostęp :
http://theologica.ewst.pl/uploads/2015/04/12_Kacper-Mulawa.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.09.22. - Tom
posiada własny tyt.: Oblicza przywództwa
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Pacewicz Artur
Sympozjon Platona - struktura i zarys recepcji dialogu w starożytności / Artur Pacewicz. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. // Lectiones et Acroases Philosophicae. - Nr 7, cz. 2 (2014), s. 7-34. - Tom posiada własny tyt.:
Kolokwia Platońskie : sympozjon
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Pacześniak Anna
Are Polish Political Parties Really Europeanized? / Anna Pacześniak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Yearbook of Polish European Studies. - T. 17 (2014), s. 139-166 - Dostęp:
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/a-paczesniak.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.11.24
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Palemba Natalia
Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem - stosunki społeczne w czasach chaosu / Natalia
Palemba. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 94-108 Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/ot98lj8. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Palka Mateusz
Wrocławski jubileusz 90 urodzin Władysława Bartoszewskiego zorganizowany przez Urząd Miejski
Wrocławia i Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Mateusz Palka, Małgorzata Skotnicka-Palka // Czasopismo
Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. - Z. 24/25 (2014), s. 339-341
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pieńkowski Piotr
Pęknięcie wewnątrz cywilizacji? : dez]integracja transatlantycka / Piotr Pieńkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. [285]-295. - Materiały z trzeciej cyklicznej konferencji
89
(2013) na temat "Cywilizacje w perspektywie socjiologicznej" - Numer czasopisma posiada własny tytuł:
Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pietrzak Zbigniew
O wolności filozofii, nauki i nauczania / Zbigniew Pietrzak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Colloquia
Communia. - 2014, nr 2, s. 64-93. - Tom posiada własny tyt.: Przejawy i zagrożenia duchowości a fenomen
potworności
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pluta Jacek
Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych : analiza wstępnych wyników badań / Krzysztof
Safin, Jacek Pluta. - Bibliogr. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - T. 15, z. 7, cz. 1 (2014), s. 23-36 - Dostęp:
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.11.06
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Polus Andrzej
Reforma rolna w Republice Południowej Afryki / Andrzej Polus. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum
Politologiczne. - T. 16 (2014), s. 235-260. - Tom posiada własny tyt.: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce :
problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Różanowski Ryszard
Der neue malerische realismus Von Kasimir Malewitsch / Ryszard Różanowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. i ros. // Studia Culturae. - Vyp. 22 (2014), s. 5-22
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ściebior-Jońska Patrycja
Głosowanie przez pełnomocnika / Patrycja Ściebior-Jońska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie
Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 57-67 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://tinyurl.com/o93dlwg. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Selinger Marcin
Argumenty kondukcyjne / Marcin Selinger. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica
Wratislaviensia. - Vol. 9, fasc. 4 (2014), s. 53-63 - Zasób elektroniczny dostęp płatny :
http://spwr.sjol.eu/preview/argumenty-kondukcyjne-4945. - . - Link zweryfikowano 2015.03.26
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Skrzypiński Dariusz
Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki / Dariusz Skrzypiński. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 53-64 - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/phz6yfs. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, afiliacja UWr)
Szabaciuk Wojciech
Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej / Wojciech Szabaciuk. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 84-93 - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/p5av9kz. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turczyński Paweł
Development of the potential of the Polish army in the second decade of the 21st Century / Paweł
Turczyński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Science and Military. - 2014, no 2, s. 49-57 - Dostęp:
http://sm.aos.sk/images/dokumenty/archiv_cisel/2_2014/7.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.12.07
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
90
Turczyński Paweł
Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski / Paweł Turczyński. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. // Rocznik Integracji Europejskiej. - Nr 8 (2014), s. 135-145 - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty): http://dx.doi.org/10.14746/rie.2014.8.10. - . - Link zweryfikowano 2016.01.05
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tuziak Roman Wojciech
Maksymalne logiki tolerujące sprzeczność / Roman Tuziak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia
Philosophica Wratislaviensia. - Vol. 9, fasc. 4 (2014), s. 83-90 - Zasób elektroniczny dostęp płatny :
http://tinyurl.com/osfcqve. - . - Link zweryfikowano 2015.03.26
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tuziak Roman Wojciech
Z punktu widzenia logiki / Roman Tuziak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Philosophica
Wratislaviensia. - Vol. 9, fasc. 4 (2014), s. 7-11 - Zasób elektroniczny dostęp płatny :
http://spwr.sjol.eu/preview/z-punktu-widzenia-logiki-4941. - . - Link zweryfikowano 2015.03.26
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wróblewski Marek
Regionalne centra obsługi eksporterów - nowy wymiar wsparcia polskiego eksportu? / Marek Wróblewski. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr
369, T. 2 (2014), s. 276-286 : tab. - Dostęp: http://tinyurl.com/nl6l4xe. - . - Link zweryfikowano 2015.11.09. Tom posiadałasny tyt.: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wyczyński Grzegorz
Kształtowanie się marksowskiej koncepcji państwa / Grzegorz Wyczyński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Nowa Krytyka. - Nr 32 (2014), s. 9-40
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zagórski Zdzisław
Model wielowariantowego ujmowania rzeczywistości społecznej a perspektywa badań nad wspólnotami
cywilizacyjnymi / Zdzisław Zagórski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014),
s. [17]-41 : ryc. - Materiały z trzeciej cyklicznej konferencji (2013) na temat "Cywilizacje w perspektywie
socjiologicznej" - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i
kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Banaś Michał, Zieliński Mateusz
Zmiana pozycji systemowej Prezydenta Miasta Legnica - wstęp do analizy sieci / Michał Banaś, Mateusz
Zieliński. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica. - Nr 29
(2014), s. 59-74 - Dostęp: http://www.whus.pl/files/whus/AP/ap_29.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.11.10
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
Hofman Daria
Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń
bezpieczeństwa państwa", [Wrocław 7-8 maja 2014] / Daria Hofman // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s.
[317]-319. - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i
kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kierczewska Aneta
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego
91
aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej", [Wrocław 7-8 czerwca 2013] / Aneta Kierczewska // Forum
Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. [315]-316. - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w
perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Mrozowicki Adam
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej "Społeczne granice pracy. Przemiany w sferze pracy w XXIwiecznym kapitalizmie" [Wrocław 14-19 listopada 2014] / Adam Mrozowicki, Joanna Róg-Ilnicka // Forum
Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. [324]-327. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://tinyurl.com/ourefob. - . - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie
socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Nowaczyk Olga
Sprawozdanie z konferencji naukowej Socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce / Olga Nowaczyk //
Przegląd Socjologiczny. - T. 63, nr 3 (2014), s. 173-178. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://tinyurl.com/h2lqyc6. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacewicz Artur, Biernacka-Licznar Katarzyna
Wiedza diotymy i świadomość Sokratesa : uwagi o portrecie młodego filozofa / Fluvia de Luise ; tł. Artur
Pacewicz, Katarzyna Biernacka-Licznar. - Bibliogr. // Lectiones et Acroases Philosophicae. - Nr 7, cz. 2
(2014), s. 35-58. - Tom posiada własny tyt.: Kolokwia Platońskie : sympozjon
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Wiśniewska-Paź Barbara
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne" [Wrocław 9-10 października 2014] / Barbara Wiśniewska-Paź
// Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. 320-324. - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w
perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Recenzje
Banaś Michał
Przemysław Żukiewicz : Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989
roku : analiza porównawcza. Toruń, 2013 [recenzja]. - Rec.: Banaś Michał // Wrocławskie Studia
Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 163-166. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) :
http://tinyurl.com/q5xw9fn. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cebula Michał
Bohdan Górski, Jak przeżyć kapitalizm, Warszawa 2013 : [recenzja]. - Rec.: Cebula Michał // Forum
Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. 328-332. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.fsoc.wuwr.pl/prewiev/bohdan-gorski-jak-przezyc-kapitalizm-5621. - . - Link zweryfikowany
16.09.2015. - Numer czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i
kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Drzewiński Piotr
Mateusz Błaszczyk : W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej.
Warszawa, 2013 [recenzja]. - Rec.: Drzewiński Piotr // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s.
166-169. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/o7ez942. - . - Link zweryfikowano
2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kurasz Irena
92
Skizzen über den Totalitarismus (Szkice o totalitaryzmie), red. Torsten Lorenz, Katarzyna Stokłosa. Getynga
2014 : [recenzja]. - Rec.: Kurasz Irena // Forum Socjologiczne. - Nr 5 (2014), s. 334-336. - Numer
czasopisma posiada własny tytuł: Cywilizacje w perspektywie socjologicznej : stan i kierunki badań nad
cywilizacjami współczesnego świata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Lechowicz Piotr
Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej : dwie dekady doświadczeń / red. Arkadiusz
Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor. Toruń, 2013 [recenzja]. - Rec.: Lechowicz
Piotr // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 157-160. - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty) : http://tinyurl.com/ps2pnzl. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Palemba Natalia
Iwan Krastew : Demokracja nieufnych, przeł. Michał Sutowski. Warszawa, 2013 : [recenzja]. - Rec.: Palemba
Natalia // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 16 (2014), s. 254-256. - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty) : http://tinyurl.com/kjqp5ej. - . - Link zweryfikowano 2015.03.24
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Różanowski Ryszard
Niejedno słowo o obrazowaniu / Ryszard Różanowski. - Rec. pracy: Między przedmiotem a
przedstawieniem: filozoficzna analiza sposobów obrazowania w oparciu o malarstwo, fotografię i obrazy
syntetyczne / Roman Konik. Wrocław, 2013 // Nowa Krytyka. - Nr 32 (2014), s. 203-212
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zieliński Mateusz
Waldemar Wojtasik : Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej : teoria i praktyka. Katowice, 2012 [recenzja]. Rec.: Zieliński Mateusz // Wrocławskie Studia Politologiczne. - Nr 17 (2014), s. 160-163. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty) : http://tinyurl.com/qj5872b. - . - Link zweryfikowano 2015.05.05
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne publikacje
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Trupiarnia problemów / Alina Bernadetta Jagiełłowicz // W: Karpacz w piórach : warsztaty literackie pod
Śnieżką : Karpacz 2014 : wielkie wierszowanie 2014 : wierszowany koniec lata 2014 / red. Elżbieta M.
Karmelita-Kotlarska. - Jelenia Góra : Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki, 2014. - S. 49. - Recenzja
Alina Bernadetta Jagiełłowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Rok 2013
Monografie
Rogowska Barbara
Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego / Barbara I. Rogowska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 608 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3571). Bibliogr. s. 569-596. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Marian Jasiukiewicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Prace redakcyjne, redakcje tomu
Makuch Marta, Moroń Dorota
Wrocławskie Studia Politologiczne / red. tomu Marta Makuch, Dorota Moroń - [Nr] 15 (2013). - Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 248. s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy art. - Dostęp:
http://wrsp.wuwr.pl/category/14-2013-284. - . - Link zweryfikowano 2016.01.15
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
93
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Gromelska Aleksandra
Rynek usług zdrowotnych nowych krajów członkowskich - oblicza konkurencyjności / Aleksandra Gromelska
// W: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red.
nauk. Alina Grynia. - Wilno : Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, 2013. - S.
279-293. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Czesław Noniewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lisicka Halina
The Impact of Social Organization on the Polish Environmental Politics / Halina Lisicka // W: Assessment of
legal model of environmental protection in Poland and Slovakia = Posúdenie modelu právnej ochrany
životného prostredia v Pol'sku a na Slovensku / eds. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, Jerzy Stelmasiak. Košice : Equilibria, 2013. - S. 330-335. - Reviewers: prof.h.c doc.JUDr. Mária Buj~'n~'akov~'a, CSc.JUDr.
Anna Rom~'anov~'a, PhD
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Nowacka Ewa
Uwarunkowania administracyjno - prawne ochrony lasów / Ewa Nowacka // W: Prawne problemy samorządu
terytorialnego, T.1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas",
2013. - S. 253-261. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. prof. UR Stanisław Pieprzny
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Nowakowski Paweł
On Liberty and Freedom in Contemporary Society / Paweł Nowakowski // W: Questions of Civil Society :
Category-Position-Functionality. Vol. 2 / ed. by Ralph Schattkowsky and Adam Jarosz. - Newcastle upon
Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - (CGS Papers). - S. 65-71. - Recenzenci: dr hab. Paweł
Hanczewski, dr hab. Tamas Demeter
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olejnik Maciej
Dialog społeczny na poziomie regionalnym w województwie dolnośląskim i lubelskim - analiza porównawcza
/ Maciej Olejnik // W: Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia : studia przypadków / red. Katarzyna
Kuć-Czajkowska, Katarzyna Efner. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - S.
143-155 : tab.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sobocińska Ewa
O seksualności osób z zespołem Downa - w świetle literatury przedmiotu oraz w opinii rodziców i opiekunów
tych osób / Ewa Sobocińska // W: Człowiek niepełnosprawny osobą (nie)seksualną / pod red. J. Swędrak, I.
Szymczak. - Kraków ; Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. - S. 56-77. - Bibliogr. Recenzja: dr hab. Jakub Bartoszewski i prof. dr hab. Krzysztof Kowalik
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
Sokołowska Agnieszka
Opis geograficzno-przestrzenny współpracujących jednostek administracyjnych : województwo dolnośląskie /
Agnieszka Sokołowska // W: Koordynacja realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w
województwie dolnośląskim "Koordynacja" / zespół autorski: Bernard Wiśniewski [et al.]. - Legnica :
Komenda Wojewódzka policji we Wrocławiu ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wittelona w
Legnicy , 2013. - S. 113-124
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
94
Artykuły problemowe
Błaszczyk Mateusz
Atopy and allergic disease in rural Poland before and after accession to the European Union / Barbara
Sozanska, Mateusz Blaszczyk, Neil Pearce and Paul Cullinan. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // European
Respiratory Journal. - 2013, 42 (Suppl. 57), art nr P1555, s. [1] - Dostęp elektroniczny do abstractu:
http://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P1555.full.pdf. - . - Link zweryfikowano 2015.07.22
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, lista filadelfijska IF=7.636, afiliacja UWr)
Dolińska Kamilla, Makaro Julita
Mit miasta wielokulturowego - Wrocław / Kamilla Dolińska, Julita Makaro. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.,
pol. // Kultura i Polityka. - Nr 13 (2013), s. 27-38 - Dostęp: http://tinyurl.com/nj7639m. - . - Link zweryfikowano
2015.11.06. - Zeszyt posiada własny tyt.: Wielokulturowość
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
Filozofia jako podstawa metodologii nauk o zdrowiu / Alina Bernadetta Jagiełłowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. i pol. // Zdrowie i Społeczeństwo. - T. 3, nr 2 (2013), s. 25-30
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kościelski Paweł
Struktura i kultura organizacji jako źródła ryzyka wewnętrznego / Paweł Kościelski. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - 2013, nr 1, s. 79-93
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej
Polski : przykład Kalisza / Dawid Krysiński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Rozwój Regionalny i
Polityka Regionalna. - Nr 23 (2013), s. 5-20
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Krysiński Dawid
Wszystko co złe, to reforma : o utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan / Dawid Krysiński.
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Przegląd Socjologiczny. - 2013, nr 4, s. 25-42 - Dostęp do
streszczenia : http://www.ltn.lodz.pl/streszczenia/PS_tom_62_4_2013_Streszczenia.pdf. - . - Link
zweryfikowano 2015.11.09
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Recenzje
Paliga-Baraniecka Helena
Johan Kantol : Polityka równości płci w Unii Europejskiej. Warszawa, 2012 [recenzja]. - Rec. PaligaBaraniecka, Helena // Wrocławskie Studia Politologiczne. - [T.] 15 (2013), s. 223-227. - Dostęp:
http://tinyurl.com/pc8pr4k. - . - Link zweryfikowano 2015.11.13
(jęz. polski, wydawnictwo własne, brak informacji o afiliacji)
Rok 2012
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Dyduch Joanna
EU Energy Policy / Joanna Dyduch // W: Selected Policies of the European Union : Evolution in the context
of the Treaty of Lisbon and the Europe 2020 Strategy / Joanna Dyduch, Monika Klimowicz, Małgorzata
Michalewska-Pawlak. - Warsaw : Oficyna Wyd. Aspra, 2012. - Bibliogr. - Recenzent: K. A. Wojtaszczyk
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
95
Dyduch Joanna
The Common Foreign and Security Policy / Joanna Dyduch // W: Selected Policies of the European Union :
Evolution in the context of the Treaty of Lisbon and the Europe 2020 Strategy / Joanna Dyduch, Monika
Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak. - Warszawa : Oficyna Wyd. Aspra, 2012. - Bibliogr. Recenzent: K. A. Wojtaszczyk
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turczyński Paweł
Between Libya and Belarus - the European Union Foreign Security and Defence Policy after the Treaty of
Lisbon / Paweł Turczyński // W: European integration : models, challenges, perspectives / ed. by Henryk
Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Piotr Tosiek. - Zamość : PWSZ, 2012. - (Seria Wydawnicza Monografie i
Opracowania ; nr 16). - S. 73-89. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Ivan
Pankevych, prof. dr hab. Konrad Zieliński
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Winnicki Zdzisław Julian
"Kresy Wschodnie" - funkcjonowanie pojęcia i realiów we współczesnej Polsce : dlaczego niezbędne jest
Muzeum Kresów Rzeczypospolitej? / Zdzisław Julian Winnicki // W: Kresowe dziedzictwo : studia nad
językiem, historią i kulturą / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Małgorzaty Misiak i Jana
Kamienieckiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - S.
45-53. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci : Władysław Dynak, Romuald Naruniec.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Winnicki Zdzisław Julian
Współczesna społeczno-polityczna kondycja Polaków na historycznej Wileńszczyźnie : litewsko-białoruskie
pogranicze polskie / Zdzisław Julian Winnicki // W: Kresowe dziedzictwo : studia nad językiem, historią i
kulturą / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej, Małgorzaty Misiak i Jana Kamienieckiego. - Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - S. 129-140. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. - Recenzenci : Władysław Dynak, Romuald Naruniec.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rok 2009
Prace redakcyjne, redakcje tomu
Gładkiewicz Ryszard
Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu stoleti = Czeska polonistyka i polska bohemistyka na
przełomie stuleci / red. Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz. - Praha : Univerzita Karlova. Filozofická
faculta, 2009. - 299 s. - Bibliogr. przy niektórych ref. - Tekst w jęz. czes. i pol. Spis treści i wstęp w jęz. czes.,
pol. i ang. - Recenzenci : prof. PhDr Zdeněk Jirásek, doc. PhDr Luboš Švec.
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
96
Statystyki publikacji pracowników i doktorantów za rok 2015
Statystyki wg typu dokumentu
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2009
Monografie Prace red.
21
4
1
48
10
1
Inne
książki
2
1
Rozdziały
(opracowania
problemowe)
1
282
68
6
5
Hasła
Inne
encyklop. rozdz.
Artykuły
Inne art.
problemowe
Recenzje
3
6
119
50
6
21
8
1
30
4
1
1
Statystyki wg typu wydawnictwa
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2009
Wydaw.
wlasne
99
51
3
Inne
wydaw.
krajowe
Wydaw.
SUMA
zagraniczne
1
58
10
3
394
97
10
5
1
Publikacje recenzowane
Rok
2016
2015
2014
Recenzowane
1
480
145
97
1
550
158
16
5
1
23
6
Inne
publ.
1
1
SUMA
1
550
158
16
5
1
2013
2012
2009
15
5
1
Publikacje z listy filadelfijskiej
Rok
2015
2014
2013
Lista
filadelfijska
3
1
1
Statystyki wg typu afiliacji
Rok
2016
2015
2014
2013
2012
2009
afiliacja
UWr
1
476
136
13
4
brak
afiliacja
informacji
SUMA
wielokrotna o afiliacji w
dokumencie
1
7
67
550
22
158
3
16
1
5
1
1
98
102 2
2
0
Wydawnictwa własne
Inne
krajowe
8
56
1
31
0
7
Recenzje
Inne (komunikaty, streszczenia,
wywiady, dyskusje)
Artykuły
w czasopismach
Artykuły problemowe
Hasło encyklopedyczne
Opracowanie problemowe
(więcej niż 3
Prace zbiorowa
autorów)
Prace redakcyjne, redakcja tomu
Podręczniki, skrypty
1
Inne (komunikaty, streszczenia,
biogramy i)
Rozdziały w książkach
Książki inne (poradnik, słownik,
biografia, katalog itp.)
Książki
Monografie
Razem
Publikacje nie ujęte w bazie
45
12
1
wydawnictwa Wydawnictwa zagraniczne SUMA
38
102
Liczba publikacji umieszczonych na listach Thomson Reuters - JCR dla nauk ścisłych i
społecznych (lista filadelfijska) ; Art&Humanities Citation Index) dla nauk humanistycznych - 1
Polus Andrzej, Kopiński Dominik
Ready or Not: Namibia As a Potentially Successful Oil Producer / Andrzej Polus, Dominik
Kopiński, Wojciech Tycholiz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Africa Spectrum. - Vol.
50,
no
2
(2015),
s.
31-55
Dostęp
:
http://journals.sub.unihamburg.de/giga/afsp/article/view/858/865. - . - Link zweryfikowano 2015.09.22
Impact Factor: 0.900 Ranking: 10/65 in Area Studies
99
Liczba realizowanych tematów badawczych
Liczba realizowanych tematów badawczych ogółem: 228
w tym:
1) Projekty badawcze MNiSW ,NCN, NCBiR i inne 35
a) liczba projektów przyznanych przez MNiSW 2
b) liczba projektów przyznanych przez NCN 17
c) liczba projektów przyznanych przez NCBiR
d) liczba projektów przyznanych przez inne instytucje 16
2) W ramach działalności statutowej MNiSW: 74
3) Zleceń z przemysłu: 2
4) Innych zleceń: 8
- w tym finansowanych przez partnerów zagranicznych: 7
5) Własnych tematów badawczych wykonywanych bez nakładów finansowych 109
Liczba zakończonych tematów badawczych ogółem 81
w tym:
1) Projekty badawcze MNiSW,NCN, NCBiR i inne 18
a) liczba zakończonych projektów przyznanych przez MNiSW 2
b) liczba zakończonych projektów przyznanych przez NCN 6
c) liczba zakończonych projektów przyznanych przez NCBiR
d) liczba zakończonych projektów przyznanych przez inne instytucje 10
2) W ramach działalności statutowej MNiSW: 31
3) Zleceń z przemysłu: 0
4) Innych zleceń: 4
- w tym finansowanych przez partnerów zagranicznych: 3
5) Własnych tematów badawczych wykonywanych bez nakładów finansowych 28
Dane o wdrożeniach i patentach
Liczba i wykaz uzyskanych patentów międzynarodowych.
Liczba i wykaz patentów krajowych.
Liczba i wykaz wydanych praw ochronnych na wzory użytkowe.
Liczba i wykaz wdrożeń.
100
Udział w realizacji międzynarodowych programów
Ogólna liczba realizowanych projektów w ramach: 13
programy ramowe UE: 6. Program Ramowy, 7. Program Ramowy 2
program LIFE+
specjalne projekty badawcze, będących częścią międzynarodowego Programu: COST,
ERANET
inne programy: Euramet
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (programy finansowane w ramach POIG 1.2:
Homing Plus, Pomost, Ventures, MPD)
Przedsięwzięcie „Ścieżki Kopernika” (POIG 1.1.3)
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
fundacje: VolkswagenStiftung, Stiftung Pressehaus, The Bank of Sweden
Tercentenary Foundation, The Rotschild Foundation, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz
Nauki i inne 11
Udział w realizacji projektów z funduszy strukturalnych np.:
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 31
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 1
- Program Operacyjny Europejska Współpraca Transgraniczna
Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut,
katedrę
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)
Instytut Filozofii
Chmielewski Adam
Liczba wyjazdów 1
Nazwa placówki Institute of Philosophy, Uludag University, Bursa
Kraj Turcja
Wspólne osiągnięcia: dwie konferencje międzynarodowe Exclusive Citizenship
Przyjazdy gości 6 osób
Nazwa placówki Institute of Philosophy, Uludag University, Bursa
Kraj Turcja
Wspólne osiągnięcia: konferencje i wykłady
Kostyszak Maria
Przyjazdy gości: wrzesień 2015
Nazwa placówki: Instytut Filozofii Uniwersytetu Uludag, w Bursie.
Kraj: Turcja
Wspólne osiągnięcia: konferencje i wykłady
Krasicki Jan
Nazwa placówki Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu (SPGU ), Rosja,
Kraj Rosja
Przyjazdy gości prof. Walentyna Dianowa, prof. Roman Swietłow, prof. Borys Sokołow.
101
Nazwa placówki Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu
Kraj Rosja
Wspólne osiągnięcia: konferencje naukowe, wspólne inicjatywy wydawnicze oraz wymiana
naukowa.
Przygotowanie wespół z prof. Borysem Sokołowem wspólnej publikacji naukowej (artykuł
naukowy, data publikacji 2016, „Vestnik Russkoj Hristanskoj Gumanitarnoj Akademii”).
Turowski Mariusz
Liczba wyjazdów: 1
Nazwa placówki Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü
Kraj Turcja
Wspólne osiągnięcia: Organizacja wykładów: „Introduction to comparative political
philosophy” oraz „Political ontologies – comparative perspective
Przyjazdy gości: 2
Nazwa placówki Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü
Kraj Turcja
Wspólne osiągnięcia: organizacja konferencji „Solidarity as the Source of Normativity”,
organizacja wykładu “Martin Heidegger’s Being and Time”
Przyjazdy gości: 1
Nazwa placówki University of Hradec Kralove
Kraj Republika Czeska
Wspólne osiągnięcia: Realizacja programu Tranineeship na potrzeby badań do pracy
doktorskiej: Michał Rigel, „The Roots of Just War Thinking from the Intercultural
Perspective”
Instytut Politologii
W ramach program Erasmus+ Instytut Politologii zawarł umowy z następującymi uczelniami
(53):
Université Libre de Bruxelles (Belgia, umowa ważna do 2020)
Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Macedonia, umowa ważna do 2020)
University of Zagreb (Chorwacja, umowa ważna do 2020)
Dag Hammarskjöld University College of International Relations and Diplomacy (Chorwacja,
umowa ważna do 2020) Masarykova Univerzita (Czechy, umowa ważna do 2020)
University of Education Hradec Kralove (Czechy, umowa ważna do 2020)
University of West Bohemia (Czechy, umowa ważna do 2020)
Metropolitan University Prague (Czechy, umowa ważna do 2020)
University of Tartu (Estonia, umowa ważna do 2020)
Université du Droit et de la Sante (Lille II) (Francja, umowa ważna do 2020)
Audencia Nantes - Ecole de Management (Francja, umowa ważna do 2020)
Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (Francja, umowa ważna do 2020)
Universite de Rennes I (Francja, umowa ważna do 2020)
Georgian Institute of Public Affairs (Gruzja, umowa ważna do 2017)
Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania, umowa ważna do 2020)
Universidad Católica San Antonio de Murcia (Hiszpania, umowa ważna do 2020)
Universidad de Vigo (Hiszpania, umowa ważna do 2020)
Universidad Rey Juan Carlos (Hiszpania, umowa ważna do 2020)
Universidad de Granada (Hiszpania, umowa ważna do 2020)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan, umowa ważna do 2017)
102
Vytauto Didziojo Universitetas (Litwa, umowa ważna do 2020)
Kauno Technologijos Universitetas (Litwa, umowa ważna do 2020)
University of Latvia (Łotwa, umowa ważna do 2020)
St. Cyril and Methodius University (Macedonia, umowa ważna do 2020)
Freie Universität Berlin (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Humboldt-University, Berlin (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Ruhr-Universität Bochum (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Technische Universität Dresden (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Universität Koblenz – Landau (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy, umowa ważna do 2020)
Universität Mannheim (Niemcy, umowa ważna do 2020)
University of Oslo (Norwegia, umowa ważna do 2020)
University of Bucharest (Rumunia, umowa ważna do 2020)
Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca (Rumunia, umowa ważna do 2020)
University of Kragujevac (Serbia, umowa ważna do 2017)
Comenius University in Bratislava (Słowacja, umowa ważna do 2020)
Univerza v Ljubljani (Słowenia, umowa ważna do 2020)
Universität Bern (Szwajcaria, umowa ważna do 2020)
Middle East Technical University (Turcja, umowa ważna do 2020)
Yeditepe University (Turcja, umowa ważna do 2020)
Madrin Artuklu University (Turcja, umowa ważna do 2020)
Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina, umowa ważna do 2017)
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina, umowa ważna do 2017)
Central European University (Węgry, umowa ważna do 2020)
Szeged University (Węgry, umowa ważna do 2020)
Budapesti Corvinus Egyetem (Węgry, umowa ważna do 2020)
University of Dundee (Wielka Brytania, umowa ważna do 2020)
University of Bologna (Włochy, umowa ważna do 2020)
University of Florence (Włochy, umowa ważna do 2020)
University of Genova (Włochy, umowa ważna do 2020
Uczelnie zagraniczne, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu CEEPUS
„International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational
Sciences”:
Belgrade University
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendel University in Brno
University of Ljubljana
University of Rijeka
University of Split
University St. Kliment Ohridski – Bitola
University Sts.Cyril and Methodius – Skopje
Uczelnie zagraniczne, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu CEEPUS „Ethics
and Politics in the European Context”:
University of Vienna
Charles University in Prague
Debrecen University of Reformed Theology
The Institute Euro Balkan (Skopje)
103
'Cardinal Stefan Wyszynski' University
Opole University
University of Wroclaw
“Lucian Blaga” University Of Sibiu
“Babes Bolyai” University Of Cluj-Napoca
University Of Bucharest
Catholic University in Ružomberok
University of Trnava in Trnava
Faculty of Business Studies (Ljubljana)
Obowiązujące umowy dwustronne:
Uniwersytet Wrocławski podpisał umowę o współpracy z Gruzińskim Instytutem Spraw
Zagranicznych (GIPA) w Tbilisi. Dzięki tej współpracy studenci studiów II stopnia Instytutu
Politologii UWr oraz Wydziału Prawa i Polityki oraz Wydziału Administracji GIPA będą
mogli zdobyć jednocześnie dwa dyplomy.
Zasady współpracy przewidują, że w wymianie co roku będzie brać udział podobna liczba
studentów ze strony polskiej i gruzińskiej. Punkty ECTS uzyskane podczas wyjazdów będą
uwzględniane przez uczelnie macierzyste, a podczas gościny w partnerskiej uczelni studentów
obowiązywać będą te same zasady i przywileje, które dotyczą pozostałych.
Polscy studenci politologii UWr, którzy w Gruzji skończą specjalność Public Administration
(Administracja publiczna) uzyskają dyplom magistra administracji publicznej GIPA,
natomiast studenci Democracy and Development in Europe and Caucasus (Demokracja i
rozwój Europy i Kaukazu) dyplom magistra stosunków międzynarodowych wydany przez
GIPA. Studenci z Gruzji po spełnieniu wymogów niezbędnych do ukończenia kierunku
politologia otrzymają dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego.
Każdy ze studentów podczas 2-letnich studiów spędzi na uczelni partnerskiej jeden semestr.
Wysokość czesnego dla studentów pochodzących z Unii Europejskiej to 1 500
euro.Kandydaci na studia musi znać język angielski na poziomie co najmniej B1 oraz
posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.
Gruziński Instytut Spraw Publicznych (Georgian Institute of Public Affairs) powstał w 1994
roku, a w jego ramach działają trzy szkoły: School of Government, School of Journalism and
Media Management oraz School of Law and Politics. Kształci specjalistów z zakresu
administracji publicznej, prawa, politologii i dziennikarstwa. Uznawany jest za jedną z
najbardziej prestiżowych uczelni w Gruzji.
Instytut Studiów Międzynarodowych
Realizowane umowy bilateralne:
Białoruś
Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Współpraca w
ramach umowy między ISM UWr. a WSM Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (umowa
podpisana w 2004 roku).
104
Czechy
Uniwersytet Karola w Pradze. Współpraca w ramach porozumienia ogólnouniwersyteckiego.
Katedra Regionalnego i Lokalnego Rozwoju, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych
Uniwersytet
im.
Jana
Ewangelisty
Purkiniego
w
Usti
nad
Labem.
Katedra Spolecenskych Ved, Pedagogicka Fakulta, Uniwersytet Ostrawski.
Gruzja
Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Uniwersytet Państwowy w Tbilisi, Gruzja).
Umowa o współpracy podpisana, (czerwiec 2008). Współpraca jest realizowana w oparciu o
indywidualne projekty badawcze.
Federacja Rosyjska
Uniwersytet Państwowy w Sankt-Petersburgu, Wydział Stosunków Międzynarodowych.
Współpraca w ramach porozumienia ogólnouniwersyteckiego.
Ukraina
Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytut Stosunków Międzynarodowych.
Współpraca w ramach porozumienia ogólnouniwersyteckiego.
Uniwersytet Narodowy im. I. Franki we Lwowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych.
Współpraca w ramach porozumienia ogólnouniwersyteckiego.
Nowe umowy
Styczeń 2015 - podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Studiów
Międzynarodowych a Human Rights Centre na Uniwersytecie w Padwie. Porozumienie
zakłada realizację programu studiów magisterskich, prowadzącego do uzyskania dwóch
dyplomów (double degree) na kierunku Stosunki Międzynarodowe.
Wizyty/staże gości zagranicznych w ISM:
26 lutego 2015 roku odbył się wykład prof. Paolo de Stefani z Università di Padova pt.
Luxemburgo Locuto, causa finita? The EU Court says no to the Union′s accessions to the
European convention of human rights.
5 marca 2015 roku dr Kamil Abt wygłosił wykład pt. Human Security - an empty signifier or
useful concept for Europe?
26 maja 2015 - Associate Professor Phikria Asanishvili, Tbilisi State University Faculty of
Social and political Sciences, Department of International Relations, wykład pt.: The
European Union’s Eastern Neighborhood Today- Challenges and opportunities for South
Caucasus.
30 listopada 2015 roku Prof. Paolo de Stefani Università di Padova poprowadził wykład pt:
Human rights law and the refugees in Europe.
1.12.2015 – wizyta Ambasadora Irlandii w RP dr Gerarda Keowna, wykład otwarty nt. The
Global Island – Ireland’s global diplomacy today
1.12.2015 - wizyta w ISM prof. dr hab. Igor Hrabynśkiego - kierownik Katedry
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz doc. dr Jurij Feduń - prodziekan
Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.
Franki.
14-20.12.2015 - Prof. Oleksandr Kuchyk – Wydział Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki we Lwowie. Wizyta studyjna w ramach wymiany
105
międzyuczelnianej. Wykład otwarty nt. Wyzwania polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście
agresji rosyjskiej
Warsztaty w ISM prowadzone przez profesorów wizytujących:
Prof. Natalia Yakovenko (University of Kiev), Diplomatic Protocol (8-18.01.2015)
Prof. Aleksander Biruykov, Wykłady dla studentów studiów anglojęzycznych. Temat:
Modern Conflicts in Eastern Europe: Legal Perspective (15 godz.) (29.03 – 11.04.2015)
Wyjazdy/przyjazdy w ramach Programu ERASMUS, rok ak. 2014/15 Przyjazdy kadry: 2
osoby
Wyjazdy kadry: 10 osób
Praktyki: 10 osób
Przyjazdy: 21
Wyjazdy: 42
Inne wyjazdy stypendialne pracowników naukowych ISM
Prof. Marek Wróblewski, staż badawczy w Central Florida University (Orlando, USA) w
ramach stypendium Senior Advanced Research Award Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta (30.03.2015-01.08.2015).
Dr hab. Dominik Kopiński oraz dr Jarosław Jarząbek, uzyskanie stypendiów PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta, realizacja indywidualnych projektów badawczych w
Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.
Staże studentów i doktorantów ISM na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym:
Monika Brzozowska, II rok SUM, stosunki międzynarodowe
Piotr Piss, studia doktoranckie, ISM WNS, II rok
Paweł Sobik, studia doktoranckie, ISM WNS, V rok.
W dniach 1-3 lipca 2015 r. trzech reprezentantów Instytutu Studiów Międzynarodowych: dr
Marcin Szydzisz, Daria Puchała oraz mgr Piotr Piss, wzięło udział w Letniej Akademii
„NATO in New Risky Environment: Current and future challenges” we Lwowie. Akademia
została zorganizowana przez Fakultet Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa
i Partnerstwa.
Opis międzynarodowych programów naukowych
(Podać nazwę programu, tytuł projektu, nazwisko kierownika projektu, instytucję
koordynującą, inne istotne informacje)
Instytut Filozofii
Leszczyna Dorota, Projekt naukowy: Hiszpańskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
Tytuł projektu: Tradiciones y redes intelectuales. La cultura liberal en torno a Ortega y Gasset
Kierownik projektu: Javier Zamora Bonilla Profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid Instytucja koordynująca: Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañon, Madryt,
Hiszpania
Charakter udziału w projekcie: wykonawca
Turowski Mariusz, International Researchers Fellowship Program – 2221
Tytuł projektu: “Comparative political ontologies”, nr B.14.2.TBT.0.06.01.03.220.01, kwota :
60.000 TRY
okres realizacji: Kwiecień 2015 – kwiecień 2016
106
Instytucja finansujaca: TÜBİTAK
Członkostwo z wyboru w Akademiach Nauk
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Chmielewski Adam
Nazwa akademii: PAN
Rok wyboru: 2012
Pełniona funkcja: Członek Komitetu Nauk Filozoficznych
Nazwisko i imię: dr Konik Roman
Nazwa akademii: Polskie Forum Filozoficzne
Rok wyboru: 2011
Pełniona funkcja: Prezes
Nazwisko i imię: dr Zieliński Jacek
Nazwa akademii: Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu
Rok wyboru: 2015
Pełniona funkcja: wice-prezes TSI (założyciel i członek TSI od 2012)
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Dymarski Mirosław
Nazwa organizacji Komitet Słowianoznawstwa PAN
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Dymarski Mirosław
Nazwa organizacji Komisja Środkowoeuropejska PAU
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Dymarski Mirosław
Nazwa organizacji Komisja Bałkanistyki PAN o/Poznań
Nazwisko i imię: dr Dębicki Marcin
Nazwa akademii: Członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich
PAN
Rok wyboru: od 2015
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Kurcz Zbigniew
Nazwa akademii: Polska Akademia Nauk , Komitet Socjologii
Rok wyboru: 2015
Nazwisko i imię: dr Mrozowicki Adam
Nazwa akademii: Akademia Młodych Uczonych i Artystów przy Wrocławskim Centrum
Akademickim
Rok wyboru: 2012
Nazwisko i imię: dr hab. Zuber Marcelina
Nazwa akademii: Polska Akademia Nauk , Komitet Naukoznawstwa
Rok wyboru: 2015 (ponowny wybór)
107
Członkostwo z wyboru w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
światowym
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Kuliniak Radosław
Nazwa czasopisma: Studia Philosophica Kantiana (Słowacja, Presov)
Rok wyboru: 2011
Pełniona funkcja: Udział w Radzie Programowej, stały recenzent
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Kleszcz Leszek
Nazwa czasopisma: Hybris
Rok wyboru: 2010
Pełniona funkcja: Członek Rady Naukowej
Nazwisko i imię: dr Turowski Mariusz
Nazwa czasopisma: Sociology of Islam
Rok wyboru: 2011
Pełniona funkcja: International Advisory Board - członek
Nazwisko i imię: dr Sula Piotr
Nazwa czasopisma: Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny.
Rok wydania: 2015
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Dobek-Ostrowska Bogusława
Nazwa czasopisma: Central European Journal of Communication, od 2008 redaktor
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Wiszniowski Robert
Nazwa czasopisma: Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny.
Rok wydania: 2013
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Patrzałek Wanda
Nazwa czasopisma: Central European Journal of Communication
Rok wydania: Od 2006 roku do obecnie
Nazwisko i imię: dr hab. Zuber Marcelina
Nazwa czasopisma: Talking About Learning
Rok wydania: Od 2009 roku do obecnie
Nazwisko i imię: dr hab. Pacześniak Anna
Nazwa czasopisma: The Copernicus Journal of Political Studies (wydawcy: Dom
Wydawniczy DUET, Wydawnictwo Adam Marszałek i Universidad Anahuac in Mexico City,
Mexico
Rok wydania: 2013
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Zygmunt Jan (emerytowany profesor od 1 X 2015 r.)
Nazwa czasopisma: Logic and Logical Philosophy (Toruń)
Rok wydania: 1990
Członkostwo z wyboru w międzynarodowych organizacjach naukowych
Nazwisko i imię: dr Domagała Arkadiusz
108
Nazwa organizacji: International Humanitarian Studies Association
Rok wyboru: 2015
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Chmielewski Adam
Nazwa organizacji: International Society for the MacIntyrean Inquiry
Rok wyboru: 2015
Pełniona funkcja: członek zarządu
Nazwisko i imię: dr hab. Kostyszak Maria
Nazwa organizacji: Society for Philosophy and Technology
Rok wyboru:
Pełniona funkcja:
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Manikowski Maciej
Nazwa organizacji: International Society for Philosophy and Teology
Rok wyboru: 2015
Pełniona funkcja: Przewodniczący Zarządu
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Miodoński Leon
Nazwa organizacji: Deutsch Polnische Gesellschaft für Philosophie, Dresden Wrocław
Rok wyboru: 2015
Pełniona funkcja: prezydent
Nazwisko i imię: dr Wróblewski Paweł
Nazwa organizacji: Society of Ortodox Philosophers in Europe)
Rok wyboru: 2015
pełniona funkcja: członek
Nazwisko i imię: dr Zieliński Jacek
Nazwa organizacji: Centrum Jonathana Edwardsa – Polska.
(współpraca z Uniwersytetem w Yale (Jonathan Edwards Center)
Rok wyboru: 2009
pełniona funkcja: Associate Director
Nazwisko i imię: dr Szyszlak Elżbieta
Nazwa organizacji: Spolecnost pro cirkevni pravo (SPCP) w Republice Czeskiej
Rok wyboru: 2006
nazwisko i imię: dr Jagiełło-Szostak Anna
Nazwa organizacji: Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) (od 2013)
Rok wyboru: 2013
nazwisko i imię: dr hab. Kwieciński Leszek
Nazwa organizacji: Panteon Nauk Lwów Ukraina
rok wyboru: 2010
Nazwisko i imię: dr hab.Mrozowicki Adam
Nazwa organizacji: Research Committee 44, Labour Movements, International Sociological
Association (Komitet Badawczy 44 – Ruchy Pracownicze, Międzynarodowe Towarzystwo
Socjologiczne)
109
Rok wyboru: Wybrany na członka zarządu (lipiec 2010 – lipiec 2014), Wybrany na
Wiceprzewodniczącego ds. komunikacji (lipiec 2014-lipiec 2018
Nazwisko i imię: dr hab. Adam Mrozowicki
Nazwa Organizacji: Central European Labour Studies Institute (CELSI) - w Bratysławie
Rok wyboru: Research Fellow od 2012 roku
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Bokajło Wiesław (członek-korespondent)
Nazwa Organizacji: Europaiche Zentrum fur Federalismus Forchung w Tybindze
Rok wyboru: 2001
Nazwisko i imię: prof. dr hab. Bokajło Wiesław (członek-korespondent)
Nazwa Organizacji: Internationale-Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze
Rok wyboru: 2001
Nazwisko i imię: dr Dyduch Joanna
Nazwa organizacji: European Association of Israeli Studies (UK London)
Rok wyboru: 2011
Nazwisko i imię: dr hab. Pacześniak Anna
Nazwa organizacji: CEVIPOL (Centrum Badań Życia Politycznego i Społecznego) Wolnego
Uniwersytetu w Brukseli
Rok wyboru:2013
Nazwisko i imię: dr hab. Turczyński Paweł
Nazwa organizacji: European Association for Security
Rok wyboru: 2011
Współpraca z
współpracujące)
placówkami
krajowymi
(podać,
wg
uznania,
ważne
jednostki
Instytut Filozofii
Błocian Ilona – Instytut Socjologii UWr
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii UJ,
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii UW,
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii UMCS,
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii KUL,
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński,
Chmielewski Adam – Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski,
Dombrowski Maciej – Członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF
Jagiełłowicz Alina – Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Jagiełłowicz Alina – Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki
Kleszcz Leszek – Uniwersytet Łódzki,
Kleszcz Leszek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Konik Roman – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Konik Roman – Akademia Ignatianum w Krakowie
Konik Roman – UKSW w Warszawie
Konik Roman – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
110
Kostyszak Maria – Instytut Filozofii U. Łódzki
Kostyszak Maria – Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kostyszak Maria – Pracownia Pytań Granicznych, UAM. Poznań
Krasicki Jan – Instytut Filozofii UJ,
Krasicki Jan – Instytut Filozofii UW,
Krasicki Jan – Instytut Filozofii UZ
Leszczyna Dorota – Polskie Towarzystwo Kantowskie,
Leszczyński Damian – Politechnika Wrocławska
Leszczyński Damian – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Leszczyński Damian – Akademia Ignatianum w Krakowie
Leszczyński Damian – UKSW
Leszczyński Damian – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Lorczyk Andrzej – Uniwersytet Opolski
Lorczyk Andrzej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Łagosz Marek – Zakład Filozofii Przyrody PAN
Pietrzak Zbigniew – Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej
Zieliński Jacek – Współpraca z Towarzystwem Edyty Stein - Centrum Dialogu Kulturowego
przy organizowaniu cyklicznych spotkań/wykładów pt. Kamień filozoficzny (Jacek Zieliński
opiekun Koła Filozofii Religii organizatora cyklu)
Instytut Politologii
Instytut Politologii współpracuje ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami politologicznymi w
Polsce. Do najważniejszych jednostek współpracujących należą: Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Politologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Politologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii i Europeistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu w Zielonej
Górze, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bydgoszczy, Instytut Politologii
Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Politechniki Śląskiej.
Instytut Studiów Międzynarodowych
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia PR – portal internetowy PROTO
Amnesty International
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie
Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
Deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach/Neckar
Deutsche Vereinigung der Politischen Wissenschaft (DVPW), Universität Osnabrück
Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wroclaw(Breslau)
Europejska Akademia Dyplomacji Warszawa
111
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Fundacja Kościuszkowska
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Instytut Europy Środkowo Wschodniej
Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
Polish-US Fulbright Commission
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętności
Polski Instytut Dyplomacji im I.A. Paderewskiego
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM)
Stowarzyszenie Euroatlantyckie w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Instytut Socjologii
Centrum Weterana w Warszawie - współpraca przy realizacji badań habilitacyjnych i
konkursu na wspomnienia – dr O. Nowaczyk
Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych na Misjach Poza Granicami Kraju, współpraca
przy realizacji badań habilitacyjnych i konkursu na wspomnienia – dr O. Nowaczyk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie – prof. dr hab. W. Patrzałek,
recenzent wydawanych przez IBRIKK publikacji oraz pracownicy ZZK, uczestnicy
konferencji i seminariów badawczych
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie – prof. dr hab. W. Patrzałek – ekspert zewnętrzny
wniosków grantowych od 2013 roku umowa na czas nieokreślony
Uniwersytet Szczeciński – prof. dr hab. W. Patrzałek, recenzent publikacji wydawanych w
ramach Studia Sociologica oraz Opuscula Socjologica. Coroczna współpraca konferencyjna
ZZK z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – prof. dr hab. W. Patrzałek, recenzent
elektroniczny publikacji wydawanych w serii Ekonomia i Społeczeństwo, Nauki Społeczne
Social Sciences oraz Prace Naukowe Usługi
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – dr. J. Wardzała wygłoszenie wykładu dla
rodziców pt. „Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci” w ramach programu
„Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy" we Wrocławiu
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – dr M. Cebula: udział w panelu eksperckim
dotyczącym projektu badawczego „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w
kulturze a stratyfikacja społeczna” wykonywanego w ramach Programu „Obserwatorium
kultury” i dofinansowanego ze środków finansowych MKiDN (13 listopada 2015 roku)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – stała współpraca z Prof. Juliuszem Gardawskim i
dr Janem Czarzastym – dr A. Mrozowicki
112
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie – stała współpraca jako ekspert w ramach projektu
“Network of European Observatories” (NEO) dla European Foundation for the Improvement
of Working and Living Conditions (Dublin, Irlandia) (2010-2018) – dr A. Mrozowicki
Okręgowy Zarząd Służby Więziennej (umowa) – dr B. Pabjan
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35 – dr B. Pabjan
Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu, ul. Fiołkowa – dr B. Pabjan
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – dr D. Szrejder
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Wrocławia – dr D. Szrejder
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu – dr D. Szrejder
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Mikrostruktur Społecznych i
Współczesnych Teorii
Socjologicznych, Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy
Wschodniej – dr hab. Z. Zagórski, prof.
Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski – dr hab. Z. Zagórski, prof.
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen – dr hab. Z. Zagórski, prof.
Rheinisch Westwalische Technische Hochschule Aahen – dr hab. Z. Zagórski, prof.
Osteuropa-Studien Bern-Fribourg – dr hab. Z. Zagórski, prof.
IFiS PAN, Wydział Humanistyczny – dr W. Skiba
Akademia Górniczo-Hutnicza – dr W. Skiba
Szkoła Główna Handlowa – dr W. Skiba
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dr W. Skiba
Fundacja Rozwoju Regionalnego – dr W. Skiba
Instytut Dobrych Praktyk – dr W. Skiba
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego – mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – mgr
Jolanta Grębowiec-Baffoni
Zakład Psychologii Emocji i Poznania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie –
mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni
Katedra Pedagogiki Wydziału Społeczno-Humanistycznego Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku Białej – mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu – mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Filozofii, Instytut Socjologii) – dr hab
M. Zuber
Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Filozofii) – dr hab M. Zuber
Uniwersytet Zielonogórski (Instytut Socjologii) – dr hab M. Zuber
Uniwerstet Lille 1-3 , Francja – dr hab. Marcelina Zuber
Komitet Naukoznawstwa PAN – dr hab. Marcelina Zuber
Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży IS UMK w Toruniu – dr hab. B Wiśniewska-Paź,
prof.
Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Edukacyjnej DSW we Wrocławiu – dr hab. B
Wiśniewska-Paź, prof.
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen / European Forum for Freedom in
Education EFFE z siedzibą Dortmund – dr hab. B Wiśniewska-Paź, prof.
Instytut Socjologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – dr hab. I. Taranowicz
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski, dr hab. I. Taranowicz
Katedra Studiów Europejskich
- dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, prezes oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych oraz członkini Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży, członkini Komitetu
113
Monitorującego RPO na Dolnym Śląsku, a także ekspert Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, ekspert Komisji Europejskiej, ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach realizacji projektu „Czas na zmiany”, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Towarzystwo Urbanistów Polskich w ramach
realizacji projektu „Analysis of possibilities of implementing Multi-level governance
instruments in four chosen functional areas in the Czech Republik, Hungary, Poland and
Slovakia”, dofinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.
Seminarium: Polityka młodzieżowa i społeczna aktywizacja młodzieży w wymiarze lokalnym
– przykłady praktyk, referat: Polityka młodzieżowa jako polityka publiczna w perspektywie
europejskiej, organizowane przez: Polish Governance Institute, Instytut Edukacji Społecznej,
Fundacja Konrada Adenauera, Wrocław, 2 grudnia 2015.
Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, referat: "Innowacje
organizacyjne w zarządzaniu rozwojem społecznym regionu - kierunki i przykłady
rozwiązań", organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Książ,
2-3 grudnia 2015.
I Dolnośląska Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego, referat: „Rola Rad
Pożytku Publicznego w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym – ujęcie historyczne i
dynamiczne”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wrocław, 19 listopada 2015.
Prace w redakcjach i kolegiach wydawniczych: zagranicznych i krajowych.
Instytut Filozofii
Bandura Agnieszka, redakcja/recenzja „Dyskursu: pisma naukowo artystycznego Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu”
Chmielewski Adam, Studia Philosophica Wratislaviensia, Wrocław – redaktor naczelny
Chmielewski Adam, „Societal Studies”, Vilnius
Chmielewski Adam, „Etyka”
Chmielewski Adam, „Przegląd filozoficzny” kwartalnik, Warszawa – członek Rady
Redakcyjnej
Chmielewski Adam, Lectiones & Acroases Philosophicae – członek Rady Redakcyjnej
Chmielewski Adam, „Nowa Krytyka”, Szczecin - członek Rady Redakcyjnej
Chmielewski Adam, „Odra” miesięcznik, Wrocław - członek Rady Redakcyjnej
Chmielewski Adam, „Zagadnienia Naukoznawstwa”
Chmielewski Adam, „Studia Sociologica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”
Chmielewski Adam, „Colloquia Communia”
Chmielewski Adam, „Studia Krytyczne”
Chmielewski Adam, „Edukacja Etyczna”
Dombrowski Maciej, Członek rady recenzenckiej „Avant, pisma awangardy filozoficznonaukowej”
Głowala Michał, Editorial Board serii wydawniczej: Books edited by the International
Center
for
Formal
Ontology
wydawnictwa
de
Gruyter
(Berlin)
(http://www.icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=364)
Konik Roman, Studia Philosophica Wratislaviensia – redaktor od 2008 r.
Konik Roman, Lectiones & Across Philosophica – redaktor od 2011 r.
Konik Roman, Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium – redaktor od
2011 r.
114
Konik Roman, Studia Systematica – redaktor od 2011 r.
Korobczak Paweł, członek Rady Serii „Nietzsche Seminarium”
Krasicki Jan, Studia Philosophica Wratislaviensia”
Krasicki Jan, „Solov'evskie Issledovaniâ”
Krasicki Jan, „Vestnik Russkoj Hristanskoj Gumanitarnoj Akademii”
Krasicki Jan, „Studia Culturae“
Krasicki Jan, Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe”
Kuliniak Radosław, Rada Programowa i stały recenzent w Studia Philosophica Kantiana
(Słowacja)
Kuliniak Radosław, Rada Programowa w Studia z Historii Filozofii (Czasopismo Instytutu
Filozofii UMK)
Leszczyński Damian, zastępca redaktora naczelnego ”Studia Philosophica Wratislaviensia”
Leszczyński Damian, redaktor naczelny „Lectiones & Acroases Philosophicae”
Leszczyński Damian, członek komitetu redakcyjnego „Roczniki Filozoficzne”
Leszczyński Damian, członek komitetu redakcyjnego „Analiza i Egzystencja”
Leszczyński Damian, członek komitetu redakcyjnego „Filozofuj”
Łagosz Marek, członek Rady Redakcyjnej „Filozofii i Nauki. Studia Filozoficzne i
Interdyscyplinarne”
Łagosz Marek, członek Rady Redakcyjnej ”Studia Philosophica Wratislaviensia”
Łagosz Marek, recenzent zewnętrzny „Edukacja Etyczna”
Manikowski Maciej, Redakcja Wydawnictw Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych
przy PWT we Wrocławiu
Miodoński Leon, Członek komitetu redakcyjnego serii „Dedalus. Europäisches Denken in
der deutscher Philosophie“ w Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften“, Frankfurt
am Main Berlin Bern Bruxells New York Oxford Wien
Miodoński Leon, Członek komitetu redakcyjnego „Schopenhauer-Jahrbuch”, Würzburg
Miodoński Leon, Członek komitetu redakcyjnego „Pozicii Sowermiennoj Filozofii“, St.
Petersburg
Miodoński Leon, Członek komitetu redakcyjnego „Filosofia i socialnyie nauki”, Minsk
Pacewicz Artur, Członek rady redakcyjnej czasopisma: Studia Philosophica Wratislaviensia
Pacewicz Artur, Członek rady redakcyjnej czasopisma: Peitho. Examina antiqua
Pacewicz Artur, Członek rady redakcyjnej czasopisma: Filozofický Časopis (Praga, Czechy)
Pacewicz Artur, z-ca redaktora naczelnego czasopisma: Lectiones & Acroases Philosophicae
Pietrzak Zbigniew, członek zespołu redakcyjnego „Lectiones & Acroases Philosophicae
Różanowski Ryszard, „Nowa Krytyka” (Uniwersytet Szczeciński)
Różanowski Ryszard, „Dyskurs” (ASP we Wrocławiu)
Szlachcic Krzysztof, członek Rady Programowej czasopisma Studia z Filozofii Polskiej
Turowski Mariusz,
„As-Salam: Muzułmańskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne”,
Wydawca: Liga Muzułmańska w RP; (redaktor naczelny, 2007-)
Turowski Mariusz, „Qur’an” (nowy normatywny przekład na język polski z komentarzami
teologicznymi, prawniczymi i historyczno-lingwistycznymi), wydawca: King Fahd Complex
for the Printing of the Holy Qur’an, Al-Madinah Al-Munawwarah, Arabia Saudyjska;
Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Polska (Redaktor Prowadzący,
2009-)
Turowski Mariusz, www.islamofobia.info.pl: „Obserwatorium islamofobii” (portal
internetowy raportujący przypadki antymuzułmańskiego rasizmu oraz mowy nienawiści
przeciwko islamowi i muzułmanom) (redaktor prowadzący, 2013-)
Turowski Mariusz, „Sociology of Islam”, Wydawnictwo Brill, Leiden, Netherlands (członek
Międzynarodowej Rady Naukowej)
115
Instytut Politologii
Alberski Robert, Preferencje Polityczne – redaktor tematyczny (systemy i zachowania
wyborcze)
Alberski Robert, Wrocławskie Studia Politologiczne – redaktor naczelny
Czajowski Andrzej, Politex (Politiczeskaja Ekspertyza) Uniwersytet w St. Petersburgu –
Członek Rady Programowej
Dobek-Ostrowska Bogusława, Communication Theory, A Journal of International
Communication Association, od vol. 22, no 3, August 2012
Dobek-Ostrowska Bogusława, Marketing Science & Inspirations, Uniwersytet Comeniusa,
Słowacja, od 2010
Dobek-Ostrowska Bogusława, Media Transformation, Vytautas Magnus University, Litwa,
od 2010
Dobek-Ostrowska Bogusława, Medialni Studia, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy, od
2005
Dobek-Ostrowska Bogusława, World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism
Studies, Uniwersytet Łomonosowa, Moskwa, Rosja, od 2013
Fras Janina, Central European Journal of Communication
Fras Janina, Wrocławskie Studia Politologiczne
Jabłoński Andrzej, Chorzowskie Studia Polityczne – członek Rady Naukowej
Jabłoński Andrzej, Wrocławskie Studia Politologiczne – Przewodniczący Rady Naukowej
Juchnowski Jerzy, Komitet Redakcyjny „Wrocławskich Studiów Politologicznych”
Juchnowski Jerzy, Komitet Redakcyjny „Wschodnioznawstwo. Wybrane problemy badań
wschodnich”
Kobielska Katarzyna, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
Kuś Michał, Media and Communication – recenzja artykułu do jednego z numerów w roku
2016
Kuś Michał, Studia Europaea Gnesnensia – recenzja artykułu do numeru 11/ 2015
Skrzypiński Dariusz, e-Politikon reecnzent
Skrzypiński Dariusz, Studia Politicae Univesitatis Silesiensis recenzent
Sula Piotr, Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny.
Wiszniowski Robert, Komunikacja w samorządzie – członek kolegium serii wydawniczej w
Wydawnictwie Adam Marszałek
Wiszniowski Robert, Pisma Humanistyczne – recenzent wydawniczy
Wiszniowski Robert, Polski Przegląd Politologiczny. Polish Political Science Review –
redaktor naczelny
Zamorska Katarzyna, „Społeczeństwo i Ekonomia” (Society and Economics) – Pismo
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – recenzent
Zamorska Katarzyna, Wrocławskie Studia Politologiczne – czasopismo naukowe
Instytutu Politologii UWr – recenzent
Instytut Socjologii
Mateusz Błaszczyk, Wrocławskie Studia Politologiczne
Mateusz Błaszczyk, Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
M. Dębicki, Szociálpedagógia, Węgry członek Zespołu Redakcyjnego
M. Dębicki, Ziemia Kłodzka. Od Kladského Pomezí. Glatzer Bergland, członek Zespołu
Redakcyjnego
Jolanta Grębowiec-Baffoni, Współpraca z Departamentem Dyscyplin Historycznych,
Antropologicznych i Geograficznych Uniwerystetu “Alma Mater” w Bolonii
116
Jolanta Grębowiec-Baffoni, Członek Rady Naukowej Revista Romana de
Psihocriminalistica – Uniwersytet Babeş Bolyiai Cluj Napoca, Rumunia
Jolanta Grębowiec-Baffoni, Economia e Diritto, od VI 2013 redaktor działu “Criminologia
e Criminalistica”
Katarzyna Dojwa-Turczyńska, stały recenzent Samorządu Terytorialnego
Olga Nowaczyk, Członkostwo w Radzie Wydawniczej Serii Pozjazdowej Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego (wybór do Rady w roku 2014, funkcja: Sekretarz).
Katarzyna Kajdanek, Członek rady programowej czasopisma Social Space / Przestrzeń
społeczna
Katarzyna Kajdanek, Społeczeństwo i Ekonomia, recenzent współpracujący z czasopismem
Mateusz Karolak, Członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” – (10
pkt na liście B MNiSW)
Zbigniew Kurcz, Diaspora, Uniwersytet Szczeciński
Zbigniew Kurcz, Forum Socjologiczne, Instytut Socjologii
Zbigniew Kurcz, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
Zbigniew Kurcz, Pogranicze. Studia Społeczne, Uniwersytet w Białymstoku
Zbigniew Kurcz, Rocznik Lubuski
Zbigniew Kurcz, Seria Socjologia, Uniwersytet Wrocławski
Zbigniew Kurcz, Schriften des Collegium Pontes
Zbigniew Kurcz, Opuscula Sociologica
Zbigniew Kurcz, Rzeszowskie Studia Socjologiczne
Zbigniew Kurcz, Rocznik Stowarzyszenia Polaków i Litwy
Zbigniew Kurcz, Ziemia Kłodzka. Od Kladského Pomezí. Glatzer Bergland, członek
Zespołu Redakcyjnego
J. Maciejewski, Kwartalnik Bellona
Dorota Majka-Rostek, prof. UWr, Członek zespołu recenzenckiego w czasopiśmie
naukowym „InterAlia”
Dorota
Majka-Rostek,
prof.
UWr,
Recenzje
artykułów
dla
czasopisma
Societas/Communitas”
Adam Mrozowicki, Recenzent w: „Economic and industrial democracy” (lista A MNiSW)
Adam Mrozowicki, Recenzent w „Przegląd Socjologii Jakościowej” (lista B MNiSW)
Barbara Pabjan, czasopismo Holon
Marcelina Zuber, Talking About Learning, The Language Center i Department of
Communication, South East University Tetovo, Macedonia
Wanda Patrzałek, Opuscula Sociologica, recenzent
Wanda Patrzałek, Studia Sociologica, recenzent
Wanda Patrzałek, Prac Naukowych Usługi Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław recenzent
Wanda Patrzałek, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, recenzent
wszystkich publikacji
Wanda Patrzałek, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, recenzent
Wanda Patrzałek, Central European Journal of Communication
Aleksandra Perchla-Włosik, Redaktor Naczelna oraz członek Międzynarodowej Rady
Programowej Kwartalnika „Niepełnosprawność-zagadnienia, problem, rozwiązania” (8 pkt
MNiSW)
Wojciech Skiba – członek Rady Programowej czasopisma Niepełnosprawność: zagadnienia,
problemy, rozwiązania
D. Szrejder, Niepełnosprawność
Iwona Taranowicz, Advances in Clinical and Experimental Medicine, członek zespołu
recenzentów
Iwona Taranowicz, Opuscula Sociologica, członek zespół recenzentów
117
Iwona Taranowicz, Roczniki Lubuskie, członek zespół recenzentów
Iwona Taranowicz, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, członek zespołu recenzentów
Iwona Taranowicz, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, członek zespołu
recenzentów
Iwona Taranowicz, Progress in Health Sciences, członek zespołu recenzentów
Iwona Taranowicz, Societas/Communitas, członek zespołu recenzentów
Iwona Taranowicz, Studia Socjologiczne, członek zespołu recenzentów
Joanna Wardzała, sekretarz Redakcji Czasopisma Forum Socjologiczne Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego (4 pkt MNiSW)
Barbara Wiśniewska-Paź, Forum Socjologiczne, Instytut Socjologii
Barbara Wiśniewska-Paź, Studia Socjologiczne (Instytut Socjologii Uniwersytet
Wrocławski) – kolegium redakcyjne
Barbara Wiśniewska-Paź, Bezpieczeństwo a Edukacja – redaktor naukowy serii,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Barbara Wiśniewska-Paź, Studia Sociologica (Uniwersytet Szczeciński) – kolegium
recenzentów
Barbara Wiśniewska-Paź, Kultura i Edukacja/ Culture and Education (Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu) – kolegium recenzentów
Barbara Wiśniewska-Paź, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych/
Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kościuszko Militarny Academy – kolegium
recenzentów
Barbara Wiśniewska-Paź, Ars Educandi – recenzent
Barbara Wiśniewska-Paź, Rocznik Europeistyczny –kolegium recenzentów
Irena Wolska-Zogata, członek rady naukowej kwartalnika „Współczesne pielęgniarstwo i
ochrona zdrowia”
Zdzisław Zagórski, Racja Stanu (ISM UWr) – członek Kom. Red.
Zdzisław Zagórski, Opuscula Socilogica (Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego. Studia
Socilogica) członek Kom. Red.
Zdzisław Zagórski, Forum Socjologiczne czł. Rady Redakcyjnej
Zdzisław Zagórski, Doświadczenie i Przyszłość (Wrocław WSOWL im. Gen. T. Kościuszki
– czł. Rady Redakcyjnej
Marcelina Zuber, Talking About Learning, The Language Center i Department of
Communication, South East University Tetovo, Macedonia członek międzynarodowej rady
redakcyjnej
Marcelina Zuber, Forum Socjologiczne, Instytut Socjologii, sekretarz redakcji
Marcelina Zuber, Zagadnienia Naukoznawstwa, Komitet Naukoznawstwa PAN, członek
zespołu recenzentów
Marcelina Zuber, Studia Philosophica Wraticlaviensia, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, recenzent
Marcelina Zuber, Stan Rzeczy,Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, recenzent
Marcelina Zuber, Studia Philosophica, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filozofii
Instytut Studiów Międzynarodowych
Artur Drzewicki, sekretarz redakcji „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” (Wrocław)
Maciej Mróz:
- członek kolegium redakcyjnego „Krymsko-polskich zeszytów naukowych” (Ukraina)
- członek CIHEC (Commission Internationale d'Historie et d'Erude du Christianisime)
(Francja)
- członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Kościelnych we Lwowie (Ukraina)
118
- członek Rady Naukowej „Nowej Polityki Wschodniej” (Toruń)
- redaktor naukowy „Dyplomacji i Bezpieczeństwa” (Wrocław)
- członek Rady Redakcyjnej “Actual Problems of International Relations” (Ukraina)
Tadeusz Marczak, członek Rady Programowej miesięcznika Polityka Polska
Larysa Leszczenko:
- członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Rady Najwyższej Ukrainy “Віче”
- członek Zespołu Redakcyjnego „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia“, rocznik
zainicjowany przy Interdyscyplinarnej Pracowni Studiów nad Posttotalitaryzmami w roku
akademickim 2012/2013
Beata Ociepka, członek rady redakcyjnej Central European Journal of Communication,
recenzent czasopism krajowych i zagranicznych
Andrzej Polus, stały recenzent pisma „Kultura – Historia – Globalizacja”
Magdalena Ratajczak, recenzent czasopism krajowych i zagranicznych
Elżbieta Stadmüller:
- udział w międzynarodowym Komitecie Doradczym serii wydawniczej Routledge „Europe
in the World”
- członek International Advisory Board of the Journal of International Relations and
Development, the official journal of the Central Eastern European International Studies
Association, (publikowany przez Palgrave/Macmillan od 2004)
- członek Academic Advisory Council of European Review of International Studies (ERIS),
publikowany przez Barbara Budrich Publishers of Germany od 2014
- członek Academic Board of the CEEISA Book Series published by Palgrave od 2013
Tomasz Szyszlak:
- sekretarz redakcji rocznika „Wschodnioznawstwo” (ISSN 2082-7695)
- wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Wydawniczej Fundacji Integracji Społecznej
Prom we Wrocławiu
Zdzisław J. Winnicki:
- członek od 2005 Kolegium Redakcyjnego serii „Знакамітыя мінчане XIX-XX” – Białoruś;
Wyd. Instytut Polski w Mińsku – redaktor naukowy (współredakcja) oraz członek Kolegium
Redakcyjnego, R.
- redaktor naukowy rocznika „Wschodnioznawstwo”, (ISSN 2082-7695), R.
- członek Rady Naukowej „Studia z Nauk Społecznych” (ISBN 978-83-61234-16-6 ISBN
978-83-61234-16-6), Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice
Marek Wróblewski, członek Editorial Board w Journal of Central and Eastern Review
(National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, University of Uppsala,
University, Riga, University of Glasgow, University of Wrocław, University Bradford),
wydawnictwo: De Gruyter Open
Katedra Studiów Europejskich
Pacześniak Anna, Connexe – Les espaces postcommunistes en question(s), rok wydania:
2013
Pacześniak Anna, Danubia politica (wydawcy New Bulgarian University of Sofia,
University of Bucarest, University Babes Boliay Cluj-Napoca, University od Szeged), rok
wydania: 2014
Wiktorska-Święcka, Zarządzanie publiczne i polityki publiczne: Od teorii do praktyki – seria
naukowa (Przewodnicząca Rady Naukowej), wydawca: Polish Governance Institute
Turczyński Paweł, Rocznik Europeistyczny (sekretarz redakcji), Katedra Studiów
Europejskich
119
Rogaczewska Krystyna, Rocznik Europeistyczny (redaktor naczelna i przewodnicząca Rady
Programowej)
Wiesław Bokajło:
- Członek-korespondent Europäische Zentrum für Federalismus Forschung w Tybindze
Członek-korespondent
Internationale
Erich-Fromm-Gesellschaft
w
Tybindze
- Członek Kolegium Redakcyjnego „Wrocławskich Studiów Politologicznych” (Instytut
Politologii Uwr.), od 2000 r.
- Członek Kolegium Redakcyjnego „Racji Stanu” (Instytut Studiów Międzynarodowych
Uwr.), od 2007 r.
- Członek Kolegium Redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Naukowego” (AP
Częstochowa), od 2007 r.
- Członek Kolegium Redakcyjnego „Przegląd Historyczno-Politologiczny” (WSZiF we
Wrocławiu), od 2009 r.
- Członek Rady Naukowej „Acta Politica”, Zeszyty Naukowe nr 744, Uniwersytetu
Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2013 r.
- Przewodniczący Rady Programowej wrocławskiego "Rocznika Europeistycznego", od 2015
r.
Katedra Logiki i Metodologii Nauk
Jan Zygmunt był członkiem tzw. Komitetu Nominacyjnego pisma Studia Logica oraz Rady
Redakcyjnej kwartalnika Logic and Logical Philosophy
Marcin Selinger zredagował dwie broszury z XX Konferencji nt. Zastosowania Logiki w
Filozofii i Podstawach Matematyki, i XIII ArgDiaP (umieszczone w spisie publikacji)
Współpraca z podmiotami gospodarczymi (podać, wg uznania, ważne jednostki
współpracujące)
Instytut Politologii
Współpraca Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podmiotami gospodarczymi
ma z przyczyn naturalnych zasięg bardziej ograniczony niż na przykład z podmiotami
administracji publicznej, w przypadku której nasi pracownicy byli zaangażowani w projekty i
przedsięwzięcia realizowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz urzędy miejskie we Wrocławiu, Brzegu
czy Wołowie.
Mimo to jednak można wskazać przynajmniej trzy pola kooperacji Instytutu z podmiotami
biznesowymi. Pierwsze dotyczy współpracy instytucjonalnej w zakresie wspierania procesu
dydaktycznego w naszej jednostce, co odbywa się przede wszystkim poprzez Radę
Interesariuszy Instytutu, w skład której wchodzę przedstawiciele firm MANDS Badania
Rynku i Opinii oraz agencji public relations Komunikacja Plus Sp. z o.o.
Kolejny wymiar to angażowanie się pracowników Instytutu w projekty o mieszanym
badawczo-biznesowym charakterze. W roku minionym aktywność taką prezentowali miedzy
innymi dr Alicja Lisowska, która we współpracy z wspomniana już firmą badawczą MANDS
zrealizowała dwa projekty: Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART” pt: „Barometr Jakości Życia
Mieszkańca” we Wrocławiu oraz badania jakości życia mieszkańców Żarowa. Natomaist dr
Janusy Biernat był uczestnikiem projektu „Sieć transferu wiedzy do społeczności lokalnych”
realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Zarządzania Wiedzą.
120
Trzecim wymiarem współpracy Instytutu Politologii z sektorem komercyjnym są doraźne
formy wsparcia różnorodnych projektów realizowanych w naszej jednostce poprzez ich
sponsorowanie oraz obejmowanie patronatem medialnym. W tym wymiarze Instytut
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego współpracował między innymi z firmami CebulskiOsadkowski, Abranetis, Media & Marketing Polska, Peter Lang Publischer, E-wydawnictwo,
Telewizją Polską oddział we Wrocławiu, Polskim Radiem Wrocław, Akademickim Radiem
LUZ, Gazetą Wrocławska, MaRtTiNiI Communications.
Instytut Socjologii
Związek Pracodawców Dolnego Śląska. W ramach Rady Konsultacyjnej Partnerów
Strategicznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab.
Wanda Patrzałek jako przewodnicząca Grupy ds. Współpracy z Biznesem prowadziła
spotkania dotyczące współpracy Wydziału Nauk Społecznych
z przedstawicielami
największych firm na Dolnym Śląsku, takimi jak: Rotary Club ADMI Sp. z.o.o, Bank
Zachodni WBK, HP Global Business Centre, Związek Pracodawców Polska Miedź, Unia
Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Vitbis Sp. z o.o., Loża Dolnośląska BCC, Dolnośląska
Rada Przedsiębiorczości i Nauki i inn.
BKT ELEKTRONIK – dr S. Gireń
Związek Pracodawców Polska Miedź w Lubinie ul. M. Skłodowskiej – Curie – dr S. Gireń
EUROCERAS sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu – dr S. Gireń
Miebach Consulting sp. z o.o. w Katowicach – dr S. Gireń
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (członkostwo w Zespole ds. rodzicielstwa osób
nieheteroseksualnych na zaproszenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego –
prace nad przygotowaniem oficjalnego stanowiska PTS w sprawie związków partnerskich i
rodzicielstwa osób nieheteroseksualnych.) – dr hab. D. Majka-Rostek, prof. UWr
Rzecznik Praw Obywatelskich (sporządzanie opinii eksperckich oceniających propozycje
badań antydyskryminacyjnych zgłoszonych do RPO) – dr hab. D. Majka-Rostek, prof. UWr
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ – dr W. Skiba
Instytut Studiów Międzynarodowych
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego
Business Centre Club – Loża Dolnośląska,
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A. we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Gospodarcza
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Human Partner sp. z o.o.
Instytut 21 sp. z o.o.
Izropa.pl
Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
121
Katedra Studiów Europejskich
Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – doradca Loży Dolnosląskiej Business Centre Club
Dr Maciej Cesarz – współpraca ekspercka z firmą Agrotec
Konferencje naukowe
Liczba konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę: 21
Liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę: 21
Liczba pracowników uczestniczących w konferencjach krajowych: 189
- w tym liczba wygłoszonych referatów, komunikatów lub posterów: 256
Liczba pracowników uczestniczących w konferencjach międzynarodowych: 158
- w tym liczba wygłoszonych referatów, komunikatów lub posterów: 196
Autorzy i tytuły referatów (na zaproszenie) wygłoszonych na międzynarodowych
konferencjach przez pracowników jednostki
Bandura Agnieszka,
Organizator: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 20 maja 2015r..
Tytuł konferencji: międzynarodowe sympozjum naukowe R.B. Fuller’s World od Ideas
Tytuł referatu: „R.B. Fuller – filozofia, estetyka, design”
Bandura Agnieszka,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji: „Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”,
Tytuł referatu: „Oikumene interpretacji“
Barć Sławomir,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”,
Tytuł referatu: „Kosmos Gombrowicza“
Chmielewski Adam (plenarny na zaproszenie),
Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 15-18.06.2015,
Tytuł konferencji: V. International Conference on Critical Education. Analyze, Educate,
Organize. Critical Education for
Tytuł referatu: “Teaching for the Community. The Relevance of MacIntyre’s Thought to
Contemporary Education”
Chmielewski Adam (plenarny na zaproszenie),
Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 15-18.06.2015,
Tytuł konferencji: V. International Conference on Critical Education. Analyze, Educate,
Organize. Critical Education for
Tytuł referatu: “Teaching for the Community. The Relevance of MacIntyre’s Thought to
Contemporary Education”
Chmielewski Adam (plenarny na zaproszenie),
Organizator: Uludag University, Bursa, Turkey, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
Uniwersytetu , Bursa, Turkey, 13-14 grudnia 2015
Tytuł konferencji: Exclusive Citizenship: Between Political Ontology and Political Theology
122
Tytuł referatu: “Truthfulness to the Community. MacIntyre and the Problem of a Robust
Individuality Evolution and Art”
Giel Joanna,
Organizator: Instytut Filozofii UWr, PWT Wrocław, Krzeszów, 25-27.09. 2015
Tytuł konferencji: Konteksty mistyki Krzeszowskiej
Tytuł referatu: O tym, jak śpiew jest modlitwą, czyli pieśni Angelusa Silesiusa w
Krzeszowskiej Drodze Krzyżowej
Głowala Michał,
Organiztor: Central and Eastern European Ethics Network , Olomouc, Palacky University,
28-30 maja 2015
Tytuł konferencji: Symposium: Ethical Values and Emotions
Tytuł referatu: Thymos and Epithymia. Two Kinds of Emotional Inclinations: Ontology,
Rationality, Value Sensitivity
Jacyk-Manikowska Dominika,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”,
Tytuł referatu: „Czy etyka rozumu Leonarda Nelsona unieważnia rygoryzm etyczny
Immanuela Kanta?”
Jacyk-Manikowska Dominika,
Organizator: Instytut Filozofii UWr, PWT Wrocław, Krzeszów, 25-27.09. 2015
Tytuł konferencji: Konteksty mistyki Krzeszowskiej
Tytuł referatu: ”Idea kontemplacji w malarstwie Michaela Willmanna”
Jagiełłowicz Alina,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł referatu: „Umysły opętane przez słowa“
Jagiełłowicz Alina,
Organizator: Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską WSM w
Warszawie, Nałęczów, 8-10.06.2015
Tytuł konferencji:„Stereotypy jako przeszkoda w kształtowaniu świadomości człowieka oraz
ich oddziaływanie na społeczeństwo“
Tytuł referatu: „Stereotyp lekarza a personalizacja medycyny
Jagiełłowicz Alina,
Organizator: Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską WSM w
Warszawie, Kużnica na Helu 30.11- 2.12.2015
Tytuł konferencji:„ Patriotyzm oraz inne odmiany miłości“
Tytuł referatu: „O istocie miłości. Prolegomena
Jagiełłowicz Alina,
Organizator: Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską WSM w
Warszawie
Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury
Europejskiej SEC z siedzibą w Wenecji
Tytuł konferencji:„ Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia człowieka“
Tytuł referatu: „Profilaktyka wojny na podstawie filozofii Juliana Aleksandrowicza“
Jaskóła Janusz,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Grafy (sposób) rozumienia“
Kleszcz Leszek,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
123
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „O obywatelskim nieposłuszeństwie”
Kleszcz Leszek,
Organizator: Nietzsche Seminarium, Rajcza 22-25.2015
Tytuł konferencji: Nietzsche a problem kultury
Tytuł referatu: Kultura a mit
Kleszcz Leszek,
Organizator: Deutsch-Polischen Gesellschaft für Philosophie, Erfurt, 4-6.06. 2015
Tytuł konferencji: „Spielarten des Relativismus”
Tytuł referatu: The Idea of New Rhetoric and the Problem of Relativism
Kleszcz Leszek,
Organizator: Instytut Filozofii UWr, PWT Wrocław, Krzeszów, 25-27.09. 2015
Tytuł konferencji: Konteksty mistyki Krzeszowskiej
Tytuł referatu: Mistyka jako ćwiczenie duchowe
Kleszcz Leszek (plenarny),
Organizator: Instytut Pedagogiki UWr, Wrocław, 28.09.2015
Tytuł konferencji: Utopia a edukacja
Tytuł referatu: Geneza i funkcje myślenia utopijnego
Kleszcz Leszek (plenarny),
Organizator: Studenckie Koło Badań Interdyscyplinarnych UWr, Wrocław, 11.12.2015
Tytuł konferencji: Uczta
Tytuł referatu: O miłości mądrości
Kostyszak Maria,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15-16 VI 2015
Tytuł konferencji: Solidarity as the Source of Normativity in Ethics, Politics, Technoscience
and Art
Tytuł referatu: Film Art in Ethical Dialogue with Technoscience
Kostyszak Maria,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”,
Tytuł referatu: „Pacyfizm - etyką czy utopią?
Kostyszak Maria,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 23-24.09.2015
Tytuł konferencji: „Mythopea”
Tytuł referatu: „Transformacja etyczna przez obraz i słowo”
Korobczak Paweł,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
Tytuł konferencji: „Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Ciało, miejsce: różnica. Wokół kontrowersji pomiędzy Platonem i
Arystotelesem”
Krasicki Jan,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Teologii Systematycznej
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Krzeszów 25-27.09.2015
Tytuł konferencji: „Konteksty mistyki krzeszowskiej”
Tytuł referatu:
1. „Magnes miłości”
2. „Bezbarwne morze”. Mistyka istoty i mistyka oblubieńcza Angelusa Silesiusa
Leszczyna Dorota,
Organizator: Centro de Estudios Orteguianos, 10 wrzesień 2015 Madryt, Hiszpania
Tytuł konferencji: Encuentro de los jovenes Orteguianos
124
Tytuł referatu: „El projecto de la politica de realizacion en Jose Ortega y Gasset”
Lorczyk Andrzej,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „O tym co nie uchodzi”
Maciej Manikowski,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Teologii Systematycznej
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Krzeszów 25-27.09.2015
Tytuł konferencji: „Konteksty mistyki krzeszowskiej”
Tytuł referatu: ”Angelus Silesius a tradycja cysterskiej mistyki oblubieńczej”
Leon Miodoński,
Organizator: Instytut Filozofii UWr, PWT Wrocław, Krzeszów, 25-27.09.2015
Tytuł konferencji: Konteksty mistyki Krzeszowskiej
Tytuł referatu: Symbolika róży w mistyce krzeszowskiej
Leon Miodoński,
Organizator: Deutsch-Polischen Gesellschaft für Philosophie, Erfurt, 4-6.06.2015
Tytuł konferencji: „Spielarten des Relativismus”
Tytuł referatu: „Geschichte“ und „Wahrheit“. Der Relativismus im Kontext der Ideologie
Nysler Łukasz,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05, 2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”,
Tytuł referatu: „O pozaakademickim nauczaniu filozofii. Filozofia sytuacji dydaktycznej”
Olejarczyk (Tomkowska) Anna,
Organizator: Athens Institute for Education and Research, Grecja, Ateny, 25-28.05.2015
Tytuł konferencji: 10-th annualinternational Conference on Philosophy: Plato’s Conception of
Language”
Tytuł referatu: Plato’s Conception of Language”
Olejarczyk (Tomkowska) Anna,
Organizator: Instytut Filologii Klasycznej UJ, Zakład Antycznej Myśli Politycznej Akademia
Ignatianum, Instytut Humanistyczny w Atenach, Grecja, Ateny, 27.04 -3.05.2015
Tytuł konferencji: Knowledge and Faith. Philosophy and Religion in Ancient World
Tytuł referatu: „Knowledge and Faith – Signs I the System of Perceiving the World
Olejarczyk (Tomkowska) Anna,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Oikumene filozofów w przestrzeni kulturowej komunikacji”
Trochimksa-Kubacka Beata,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Pojęcie „obrazu” w historii sztuki i jego konteksty”
Turowski Mariusz (plenarny),
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15-16 VI 2015
Tytuł konferencji: Solidarity as the Source of Normativity in Ethics, Politics, Technoscience
and Art
Tytuł referatu: From Fraternity of Community to Solidarity of Peoples: Comparative
Perspectives on Exclusion and Democracy
Turowski Mariusz (plenarny),
Organizator: Uludag University, Bursa, Turkey,
Filozofii Społecznej i Politycznej
Uniwersytetu, Kırıkkale, 7-9 października 2015
Tytuł konferencji: Ilgaz Felsefe Kongresi: Felsefe ve Ölüm
125
Tytuł referatu: “Yaşam ve Ölüm (Korkusu): Hobbes’un Politik Düşüncesinde Sosyal Düzen
Fikri”
Turowski Mariusz (plenarny),
Organizator: Uludag University, Bursa, Turkey, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
Uniwersytetu, Bursa, Turkey, 13-14 grudnia 2015
Tytuł konferencji: Exclusive Citizenship: Between Political Ontology and Political Theology
Tytuł referatu: “The Problem of Secular Intellectuals in the Non-Secular Societies: Defining
Political Ontology in the context of “Theological-Political Predicament”
Wróblewski Paweł,
Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii – oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego; Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu,
Częstochowa, 05-07.05.2015
Tytuł konferencji: ”Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych”
Tytuł referatu: Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizantyńskiej psalmodii z
hezychazmem
Wróblewski Paweł,
Organizator: Wydział Filozoficzny Akademii „Ignatianum“ w Krakowie, Kraków, 1415.05.2015
Tytuł konferencji: I międzynarodowa konferencja naukowa Ex Oriente Lux: relacje Wschodu
i Zachodu na przestrzeni wieków
Tytuł referatu: Prawosławne nauczanie o nieważności łacińskiego chrztu i jego znaczenie dla
współczesnego dialogu teologicznego.
Wróblewski Paweł (plenarny),
Organizator: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej w Instytucie Rosji i Europy
Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Komisja Kultury Słowian Polskiej Akademii
Umiejętności; Prawosławna Parafia Zaśnięcia NMP w Krakowie, Kraków, 04-05.12.2015
Tytuł konferencji: Słowianie – problemy geokultury (IV międzynarodowa konferencja z
cyklu Chrześcijaństwo i problemy współczesnego świata)
Tytuł referatu: Św. Hilariona Troickiego krytyka kultury zachodniej i jej recepcja w rosyjskim
prawosławiu
Zieliński Jacek,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Chrześcijańska a platońska kosmologia. Justyn Męczennik”
Żarowski Mirosław,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 15-16 VI 2015
Tytuł konferencji: Solidarity as the Source of Normativity in Ethics, Politics, Technoscience
and Art
Tytuł referatu: Why Stanislaus de Scarbimiria Was not a Pacifist?
Żarowski Mirosław,
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16-17.05.2015
Tytuł konferencji:„Prawda-Dobro-Piękno II. Oikumene filozofów”
Tytuł referatu: „Nauka Arystotelesa o wyświadczaniu i przyjmowaniu dobrodziejstw”
Dobek-Ostrowska Bogusława, ICA Regional Conference pt. “Expanding
Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź, 9-11.04.2015 Wygłoszony referat
Keynote speaker: Journalism and politics in Central and Eastern Europe 25 years after the
collapse of communism. Where are old boundaries and new frontiers?
126
Dobek-Ostrowska Bogusława, The 8th CEECom Conference pt. “Digital Media
Challenge”, Zagrzeb (Chorwacja), 12-14.06. 2015. Wygłoszony referat: The CEE media in
pincers of profits Konferencja międzynarodowa: Europejskie procesy modernizacyjne. Szanse
i zagrożenia. Łódź. 20-21 października 2015. Prowadzenie sesji plenarnej „Modernizacja w
państwach Europy Wschodniej” i wygłoszenie referatu wprowadzającego do dyskusji.
Dybczyński Andrzej, Asymetria w relacjach polsko-amerykańskich, Warszawa,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Temat referatu – „Zarządzanie sojuszem asymetrycznym
– Relacje Polska - USA”. 12 grudnia 2014
Dybczyński Andrzej, Center for European Policy Analysis Strategic Assessment
Group, Warszawa, 14 maja 2015, seminarium i dyskusja – Polska polityka odstraszania oraz
sojusze globalne i regionalne
Dybczyński Andrzej, Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla
bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 28-29
maj 2015 r.
Dybczyński Andrzej, Warsaw Defence Dialog II, Warszawa, Ministerstwo Obrony
Narodowej, 10-11 września 2015, „The Future of NATO’s Collective Defense”
Florczak Agnieszka VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Systemy ochrony praw
człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe –
bariery realizacyjne, 13-15 kwietnia 2015 r., Sejm RP Honorowy patronat (Under auspices
of): Przewodniczący Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (Chairperson of U.N.
Human RightsCouncil), J.E. Joachim Rücker; występienie: Ocena efektywności sytemu
ochrony praw człowieka Rady Europy. Wybrane zagadnienia
Klin Tomasz, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pokój/wojna – humanistyka
wobec wyzwań współczesności”, Zielona Góra (UZ), 18-19 listopada 2015 r.; tytuł referatu:
Antywojenne założenia geopolityki krytycznej
Kobielska Katarzyna, Aktualne procesy modernizacyjne w administracji
publicznej – doświadczenia polskie i europejskie, Kraków, 22-23 kwietnia 2015 Wygłoszony
referat: Czynniki kształtujące procesy rozliczalności publicznej (public accountability) w
polskich lokalnych systemach politycznych (zarys problematyki)
Kozierska Joanna, The Many Faces Of Elections – The Newest Tendencies And
Challenges For Contemporary Democracies, Wrocław, 17 kwietnia, 2015, Polish Eurosceptic
parties in the light of EP elections. The causes of success and falls. (Joanna Kozierska,
Aleksandra Moroska-Bonkiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa))
Kuś Michał, Konferencja „CEECOM 2015” Organizator – Uniwersytet w Zagrzebiu,
CEE Network ECREA Termin – 12-14.06.2015 Tytuł referatu - Data journalism education in
Poland
Rogowska Barbara, Udział w międzynarodowej konferencji pt. Old Continent - New
Opportunities? First edition of a series of INTERNATIONAL CONFERENCES: Between
Crisis and Innovation: the European Union and its Member States after the EuropeanElections
of May 2014, która odbyłą się 17th -18th April 2015, we Wrocławiu, Konferencję
przygotowała WSB we Wrocławiu i FernUniversitat in Hagen, Dimitris-Tsatsos-Institut fur
Europasche Verfassungswissenschaften, referat pt. “Wieloreligijność UE- szansa czy
zagrożenie?”
Szot Lucyna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „60 lat prasoznawstwa w
Polsce” Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w
perspektywie krajowej i międzynarodowej, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w dniach 26 – 27 listopada 2015 r., wygłoszenie referatu: „Dziennikarstwo –
standardy profesjonalizmu”
127
Wiszniowski Robert, International Scientific Conference „New Public Governance in
the Visegrad Group (V4) – from a traditional model to the paradigm of professionalism?”,
Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, 17-18.09.2015 r., referat: How to fit
strategic planning over the politics?
Z. Kurcz, „Mniejszości narodowe w Polsce. Położenie – problemy – perspektywy.
III Nitrianske sociologicke kolokwium. Narodnostne a etnicke mensiny v krajinach strednej
Europy. Vyvoj a stagnacja, Nitra 08.10.2015
M. Maciejewska, A. Mrozowicki, “The dual labour market and precarious
employment – the tentative outcomes of research project PRECARIR in Poland”, II
międzynarodowa konferencja Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we
współczesnych społeczeństwach, Zielona Góra 12-13.11.2015
A. Mrozowicki, “Polish pathways to the ETUC”, Past and present of trade unions
and European integration, 22-23.10.2015, Social Sciences Faculty, University of Copenhagen
A. Mrozowicki, M. Maciejewska, “PRECARIR project: the case of Poland”, Midterm meeting, PRECARIR project, Bratislava, CELSI, 17-18.09.2015
A. Mrozowicki, Paul Stewart, Violetta Zentai, “East Meets West: the theoretical and
methodological challenges of the critical labour studies in the UK, Poland and Hungary”, 12.
Konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (European Sociological
Association), Praga, RN17 - Work, Employment and Industrial Relations 25-28.08.2015
A. Mrozowicki, “Normalisation of precariousness? Biographical experiences of
young workers in the flexible forms of employment in Poland”, 12. Konferencja
Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (European Sociological Association), Praga,
RN03 Biographical Perspectives on European Societies, Praga 25-28.08.2015
A. Mrozowicki, M. Maciejewska, „Poland: strategic innovation within CEE trade
union movement”, Beyond the crisis: strategic innovation within CEE trade union
movements, European Trade Union Institute, Brussels, 22-23.06.2015
A. Mrozowicki, „Living with precariousness: Workers’ life strategies and the future
of collective interest representation in Poland”, Central and Eastern European employment
relations in perspective – history, geography and variegation, University of Greenwich,
London, 30.01. 2015
M. Dębicki, „Rosja w obserwacjach Andrzeja Stasiuka”, IV konferencja
międzynarodowa Sąsiedztwa III RP – Rosja Polish Neighborhoods – Russia, Wrocław 15-16.
10.2015
M. Dębicki, „Za górami, za lasami... albo granica jak niewidzialny mur. Endemizm
zakarpackiego odcinka pogranicza ukraińsko-polskiego”, Procesy transkulturowe na
pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej”, Białystok
17-18.09.2015
M. Dębicki, Ján Bunčák, Miroslav Joukl, „Euroregion Glacensis – formovaní
regionální identity (česko-polský sociologický výzkum)“, Uniwersytet Wrocławski,
Univerzita Hradec Králové, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe i in., 26–27.03.2015
(Polanica Zdrój)
M. Dębicki, Z. Kurcz, „Ziemia kłodzka i jej mieszkańcy jako przedmiot
zainteresowań nauk społecznych. Przegląd współczesnych inicjatyw“, Życie kulturalne ziemi
kłodzkiej – historia, ludność, literatura, muzyka, sztuki plastyczne, turystyka, Uniwersytet
Wrocławski, Universität Oldenburg, Univerzita Hradec Králové i in., Wrocław 30.06–
1.07.2015
M. Dębicki, Alicja Leix, „What kind of value are Poles for Czechs?“, Hodnoty a
normy v pozdně moderní společnosti, Univerzita Jana Palackiego v Olomouci, Ołomuniec
22–23.10.2015
128
K. Dolińska, „Wielka Rosja na kolanach” – o Rosji i Rosjanach w sportowych
doniesieniach prasowych (na przykładzie piłki siatkowej)”, IV konferencja międzynarodowa
Sąsiedztwa III RP – Rosja Polish Neighborhoods – Russia, Wrocalw 15-16. 10.2015
K. Dolińska, „Nowe problemy i nowe perspektywy – Wrocław i Lipsk”
Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław
16.06.2015
K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak, „Stosunek mieszkańców polskich części
miast podzielonych do niemieckich sąsiadów”, Procesy transkulturowe na pograniczach ze
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 17-18.09.2015
W. Doliński, „Rosja i Rosjanie we wspomnieniach pamiętnikarzy”, IVkonferencja
międzynarodowa Sąsiedztwa III RP – Rosja Polish Neighborhoods – Russia, Wrocław15-16.
10.2015
J. Grębowiec-Baffoni, „La distinzione nella terminologia polacca in grafologia,
psicologia della scrittura, e perizia della scrittura. Diversit{ dei metodi e l’analogia degli
obiettivi (Rozróżnienie terminologii polskiej w grafologii, psychologii pisma i w ekspertyzie
pisma. Różnorodność metod i analogia celów)”, European Consensus Graphologist: metodi a
confronto, Napoli 12-14.03.2015
J. Grębowiec-Baffoni, „La distinzione nella terminologia polacca in grafologia,
psicologia della scrittura, e perizia della scrittura. Diversità dei metodi e l’analogia degli
obiettivi”, European Consensus Graphologist: metodi a confronto Università Telematica
“Pegaso” – Polo grafologico – Napoli 2015
Daria Hofman, „Kryzys czy redefinicja europejskiej tożsamości. Próba analizy w
kontekście polityki multikulturalizmu”, IV Międzynarodowa konferencja naukowa
Społeczeństwo a wojna, Konflikty kultur i problemy wielokulturowości we współczesnym
świecie, Góra św. Anny 14-15.10. 2015
K. Kajdanek, „Rola historii przed i powojennej w określeniu tożsamości miast i ich
mieszkańców. Przykład Wrocławia, Gdańska i Gliwic w świetle wyników projektu
badawczego „Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech
miast.” , XX seminarium śląskie„Przeszłość - przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną
przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” Zamek w Kamieniu Śląskim
23-25.09.2015
M. Karolak, “Return migration from the UK to Poland in the wake of the 2008
economic crisis.”, IMISCOE 3CI PhD Conference ‘Changing Europe – Changing Migration’:
Europe in the World on the Move. Erasmus University, Rotterdam 12-16.01.2015
M. Karolak, “Return migrants inclusion and employment: the case of return
migration from the UK to Poland”, w ramach “Changing Employment BBL series”
prezentacja dla naukowych pracowników Europejskiego Instytutu Związków
Zawodowych.1.04.2015, Bruksela (Belgia)
M. Karolak, “Between labour market integration and precaristation – the experience
of Polish return migrants from the UK”, seminarium INTEGRIM Migrants Labour Market
Integration, Brighton, University of Sussex 18.06.2015
M. Karolak, “Post-accession migrants’ labour market flexibility as a matter of
choice? Polish return migrants’ coping strategies with discrepancies between their previous
employment conditions and those in their home country.”, 12 zjazd Europejskiego
Towarzystwa Socjologicznego, Praga 25-28.08.2015
M. Karolak, A. Mrozowicki, A. Krasowska, prezentacja rozdziału książki pt.
“Between commitment and indifference. Trade unions and young workers facing the
expansion of precarious employment in Poland”, Labour and Social Transformations in
Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond, Paris SciencesPo/ CERI/CNRS
2.10.2015
129
M. Karolak, Prezentacja rozdziału książki: “Once you see that it can be otherwise,
then you expect something else - Return migrants’ perception of employment standards
before and after migration”, seminarium badawcze „Inclusion and exclusion in Europe:
migration, work and employment perspectives”. Ross Priory, University of Strathclyde
(Wielka Brytania) 16-18.10.2015
M. Karolak, Prezentacja posteru „Return migrants inclusion and employment: the
case of return migration from the UK to Poland” oraz publiczny pokaz filmu badawczego pt.
„Flower of Europe”, doroczne kolokwium sieci szkolenia początkowego Changing
Employment, Glasgow (Wielka Brytania) 23-25.11.2015
R. Kiljan, „Developing critical information literacy within the paradigm of
constructivism – chances and threats”, V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej
„Analiza, edukacja, działanie. Edukacja krytyczna na rzecz ekonomicznej i społecznej
sprawiedliwości”, zorganizowana w tym roku przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we
Wrocławiu
R. Kiljan, „Developing information literacy among young citizens of the future
information socjety”, Międzynarodowe Konferencja Naukowa „Digital Ecosystems”
zorganizowana przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego
R. Kiljan, „The role of the education in the information society. Developing
information literacy among students and the new methods of teaching.”, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa “New Media and Higher Education - opportunities and
threats”zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
G. Kozdraś, „Kwestia mieszkaniowa we Wrocławiu”, Międzynarodowe Seminarium
Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
Agata Krasowska, II międzynarodowa konferencja Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, Zielona Góra 1213.11.2015
Z. Kurcz, „Samorząd we Wrocławiu”, Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk
w procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
Z. Kurcz, „Zarys portretu socjologicznego ludności Ziemi Kłodzkiej na podstawie
dokumentów urzędowych i wyników badań”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Życie
kulturalne Ziemi Kłodzkiej – historia, ludność, literatura, muzyka, sztuki plastyczne,
turystyka, Wrocław 30.06-01.07. 2015
Z. Kurcz, „Pogranicza Europy środkowo-wschodniej w warunkach napięć społecznoekonomicznych”. Procesy transkulturowe na pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem
Europy środkowo-wschodniej. Białystok, 17-18. 09.2015
Z. Kurcz, „O pożytkach z socjologii pogranicza”, Quo vadis borderlands studies?
Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem,
Wrocław, 28-29.10. 2015
J. Maciejewski, „Problemy dowodzenia w Siłach Zbrojnych”, Medzinárodná
vedecko-odborná konferencia «RIADENIE BEZPEČNOSTI ZLOŽITÝCH SYSTÉMOV 2015,
Liptovsky Mikulasz 23-27.02.2015
J. Maciejewski, „Socjologia w służbie bezpieczeństwa”, VI międzynarodowa
konferencja naukowa Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej
integracji i rozwoju, Jurata 13-15.052015
J. Maciejewski, „Technologie przyszłości systemów antropotechnicznych w
kontekście zmian społecznych”, VII Międzynarodowa Konferencja Policyjna i Targów
Europoltech,.Możliwości zastosowania bezzałogowych platform w służbach porządku
publicznego, Warszawa 13.04.2015
130
J. Maciejewski, „Społeczny kontekst kształtowania procesów komunikacyjnych
nauczycieli.”, XIII międzynarodowa konferencja komunikacja w edukacji – dziś i jutro,
Chlewiska k/Siedlec 26-28.05.2015
J. Maciejewski, „Uroczysta inauguracja – przemówienie wprowadzające”, .XXVI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy
transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, Wrocław 7–8.05.2015. :
J. Maciejewski, „Konflikty zbrojne jako generator zmian społecznych - recepcja
socjologiczna”, IV Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczeństwo a wojna. Konflikty
kultur i problemy wielokulturowości we współczesnym świecie, Góra Św. Anny 14,
15.10.2015
J. Maciejewski, „Konstruowanie wzorów osobowych członków grup dyspozycyjnych
w wymiarze etycznym i moralnym”, The international scientific conference Social and
psychological aspects of personality development within armed forces, security and rescue
CORPS, Liptovsky Mikulasz 22,23.10.2015
J. Maciejewski, „Struktura instytucjonalna systemów antropotechnicznych wobec
ujawnionych problemów bezpieczeństwa”, II Międzynarodowa konferencja naukowotechniczna Bezpieczeństwo techniczne – 2015”, Warszawa 16-17.11.2015
J. Maciejewski, „Safety Culture w kształtowaniu współczesnej demokracji”,
Demokraciie versus Tottalliitta peněz v 21. sttollettíí“. Vysoká škola evropských a
regionálních studií v Českých Budějovicích 3.12.2015 roku
J. Makaro, „Ludność Wrocławia”, Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk w
procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
J. Makaro, „Socjologowie na pograniczu polsko-niemieckim. Tendencje
ostatniego ćwierćwiecza”, Procesy transkulturowe na pograniczach ze szczególnym
uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej”, Białystok 17-18.09.2015
Z. Morawski, „Służby komunalne we Wrocławiu”, Międzynarodowe Seminarium
Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, „Łużyckość w oglądzie Dolnych i Górnych
Serbołużyczan”, Badania nad mniejszościami. Łużyczanie i inne mniejszości europejskie w
perspektywie różnych dziedzin nauki, Warszawa 13-14.05.2015
O. Nowaczyk, „Social boundaries of military profession and their unforeseen
consequences”, 12th Conference of the European Sociological Association 2015
“Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, Praga 28.08.2015
O. Nowaczyk, „The Braggert vs. The Hero – how the polish military veterans injured
during the mission abroad in Iraq and Afghanistan talk about their combat experiences”, The
88th Annual Meeting of the Japan Sociological Society, Tokio 6.10.2015
B. Pabjan, „Transforming the Future through Art? The Impact of Films on Memory
of Conflictual Ethnic Relations , From memories to the future . Collective memories and
horizons of expectationsin contemporary Europe , University of Naples “Federico Ii Neapol
4-5 czerwca 2015
B. Pabjan, „The impact of historical films on collective memory. The case of Ida by
Pawlikowski, 4th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference, History and
Politics.Remembrance as Legitimation, Toruń (Poland), 10-11.07.2015
B. Pabjan, „Do Poles like Germans? Social differentiation of ethnic conflicts in
collective memory, Prague ESA Conference ‘Differences, Inequalities and Sociological
Imagination’, Prague 25-28.08.2015
W.
Patrzałek,
„Zmiany
nawyków
żywieniowych
w
zachowaniach
dekonsumpcyjnych”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Marketing Przyszłości. Trendy,
strategie, instrumenty, Szczecin, 4-6.10.2015
131
W. Patrzałek, „Zmiany w sektorach gospodarczych i produkcji we Wrocławiu w
latach 2005-2009”, Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk w procesie transformacji,
Wrocław 16.06.2015
A. Perchla-Włosik, „Płace w wybranych branżach gospodarki Wrocławia”,
Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław
16.06.2015
A. Perchla-Włosik, „Płace w wybranych branżach gospodarki Wrocławia”,
Międzynarodowe Seminarium Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław
16.06.2015
J. Pluta, „Rynek pracy we Wrocławiu”, Międzynarodowe Seminarium Wrocław i
Lipsk w procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
J. Wardzała, „Rozwój produktywności we Wrocławiu”, Międzynarodowe
Seminarium Wrocław i Lipsk w procesie transformacji, Wrocław 16.06.2015
I. Wolska-Zogata, „O Польшe по-русски. Analiza forum rosyjskojęzycznego portalu
www.polska.ru”, IV konferencja międzynarodowa Sąsiedztwa III RP – Rosja Polish
Neighborhoods – Russia, Wrocław15-16. 10.2015
I. Wolska-Zogata, “The story of Charlie Hebdo. An analysis of European and
American newspapers”, 5th conference od social sciences, Pristina 10-11.04.2015
Z. Zagórski, „Społeczeństwo polskie dziś. Potencjał a sieci”, XVI Międzynarodowa
konferencja naukowa: „Strategie budowanie e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie
Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju.”, Lublin 25-27.05.2015
Z. Zagórski, M. Zuber, „The Problem of clash of Civilisations in the Constructivist
Perspective”, The clash of Civilisations in the 21st Century , International Scientific
Conference, Dubrovnik 24-25.04. 2015
Dębowski T., międzynarodowa konferencja naukowa „Konflikty etniczne i
wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław, 28 V 2015 r. Referat: „Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny –
status publiczno-prawny i obszary aktywności w RP”
Duda R., XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku.
Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych
zagrożeń. Diagnozy i scenariusze na przyszłość
Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Słubice 5-6 lutego 2015
Referat: Bezpieczeństwo kulturowe wspólnot lokalnych. Doświadczenia USA i Unii
Europejskiej
Duda R., Konferencja naukowa: Partycypacja obywateli w procesie podejmowania
decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie.
Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Grupa Badawcza "Inicjatywa
Helwecka", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Poznaniu, 28-29 maja 2015
Referat: Program Partycypacji Obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych. Analiza
porównawcza zaangażowania obywateli USA i Unii Europejskiej w realizację programów o
charakterze lokalnym
Fijałkowski Ł., (referat razem z Jarosławem Jarząbkiem), konferencja CISS pt.
Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World, Kraków, 19 czerwca 2015r.,
tytuł wystąpienia: Comparative analysis of Iranian and Indonesian military role in security.
Building the framework of analysis
Fijałkowski Ł., (referat razem z dr. Jarosławem Jarząbkiem), konferencja
Contemporary Arab World in the International Relations, Gdańsk, 24 wrzesień 2015 r., tytuł
wystąpienia: “Plague-bearers” - foreign fighters in the ranks of ISIS as a threat for theirs
home countries. Selected cases of Asian states
132
Giebień H., Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa pt. „Białoruś w dyskursie naukowym”, 3-4 XII Warszawa, Referat:
Polityka kulturalna Republiki Białoruś
Giebień H., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konflikty etniczne i
wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”. Polsko-Białoruski
okrągły stół: Polska i białoruska mniejszość narodowa w polityce państw zamieszkania, 28 V
2015 Wrocław. Referat: Piśmiennictwo naukowe w Polsce dotyczące statusu mniejszości
polskiej w BSRR – RB po roku 1944/45
Giebień H., Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska i Białoruś we
współczesnej Europie” 8 IV 2015 Warszawa. Referat: Polityka kulturalna Białorusi: cele,
priorytety, kierunku rozwoju
Habowski M., międzynarodowa konferencja naukowa „Konflikty etniczne i
wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław, 28 V 2015 r. Referat: „Aktywność posłów – członków białoruskiej
mniejszości narodowej w pracach Sejmu III Rzeczypospolitej”
Jagiełło-Szostak A., Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa narodowego, Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, Wrocław,
28.05.2015, referat pt. „Konflikty etniczne i religijne w świetle Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego Republiki Serbii”
Jagiełło-Szostak A., 1st. CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES,
SOFIA 2015
HOTEL HILTON SOFIA, 1 BULGARIA BLVD. ; 31.08 – 4.09. 2015, referat
pt. Human security in the Western Balkans - Bosniak minority in Sanjak (Serbia)
Jarząbek J., udział w międzynarodowej konferencji „Interdisciplinary Approaches to
Security in the Changing World” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 19.06.2015,
wygłoszony referat (wraz z dr Łukaszem Fijałkowskim) pt. Comparative analysis of Iranian
and Indonesian military role in security. Building the framework of analysis
Jarząbek J., udział w międzynarodowej konferencji “Contemporary Arab World in
the International Relations” na Uniwersytecie Gdańskim, 24.09.2015, wygłoszony referat
(wraz z dr Łukaszem Fijałkowskim) pt. “Plague-bearers” - foreign fighters in the ranks of
ISIS as a threat for theirs home countries. Selected cases of Asian states
Jarząbek J., udział w “Global Studies Conference” – 26-27.11.2015, Leipzig
University, wygłoszony referat: “Developments in Global Studies and Area Studies and
Transregional Studies - the case of the Middle Eastern Studies”
Kwieciński L., From National Innovation System to proinnovation public policy
(from static to dynamic approach), Stanford, 19.11.2015
Leszczenko L., Warszawa, Sejm RP, 13-15 kwietnia 2015, VII. Międzynarodowa
Konferencja Naukowa nt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie.
Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne. Wygłoszony
referat: Kwestia ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w
dyskursie politycznym państw poradzieckich. Organizatorzy: Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Sejm RP
Leszczenko L., Wrocław, 28 maja 2015, Konferencja międzynarodowa nt. Konflikty
etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego, wygłoszony
referat: Rola UE w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych na Kaukazie Południowym.
Organizatorzy: ZBW ISM
Leszczenko L., Praga, 9-11 września 2015, VI Kongres politologiczny České
společnosti pro politické vědy, wygłoszony referat (we współautorstwie z dr A. UmińskąWoroniecką) The Visegrad Countries Facing Crisis and Challenges: The case of Crisis in
Ukraine. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
Karola w Pradze.
133
Marszałek P. K., Mińsk 10.09.2015 r. Міжнародная навуковая канферэнцыя
«Мінск і Міншчына ў падзеях рэвалюцыі 1905-1907 г. ref: „Próby reformy rosyjskiego
ustawodawstwa stanów nadzwyczajnych w następstwie wydarzeń 1905 roku”
Matusz-Protasiewicz P., Konferencja Krajowej Platformy Współpracy na rzecz
Integracji, „Wielokulturowe miasta – rola instytucji lokalnych w działaniach na rzecz
spójności społecznej”, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Warszawa 17-18.12.2015
Matusz-Protasiewicz P., Workshop Neighbours Drifting Apart? Poland, Germany
Challenges for the EU, organizowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i
Fundację Konrada Adenauera, Warszawa 19 listopada 2015
Matusz-Protasiewicz P., Debata Co Polska może, a co powinna zrobić dla ochrony
uchodźców Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. oraz Fundację Konrada
Adenauera, Wrocław 23 października 2015
Matusz-Protasiewicz P., 11 Workshop on New Institutionalism in Organization
Theory, prezentacja artykułu "Institutionalizing the European Frame of Integration Policies in
Central-Eastern Europe: Prague and Warsaw case studies (współautorstwo z dr. Mikołajem
Pawlakiem UW), Wiedeń 26-27.03.2015
Michalski B., XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jabłko niezgody.
Współczesne problemy gospodarki światowej”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 18.05.2015,
zaprezentowany referat: „Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polskoniemieckiej wymiany handlowej dobrami mid-tech i high-tech”
Michalski B., VIII Konferencja Międzynarodowa „Dimensions of Regional Processes
Asia-Pacific Region in the Global Economy. Partnership or Leadership?”, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,
Wrocław, 15–16.11.2015, zgłoszony referat: „On the way towards tighter Trans-Pacific trade
relations. The case of the U.S.-Republic of Korea Free Trade Agreement (KORUSFTA)”
Michalski B., Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Impact of the Transatnaltic
Trade and Investment Partnership (TTIP) on International Cooperation. Conclusions for EU
Members from Central and Eastern Europe”, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium
Gospodarki Światowej, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Warszawa,
30.11–01.12.2015, zaprezentowany referat: “Trade deals with the US. What can Poland learn
from the Aussie case?”
Mikiewicz P., „Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i
Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Diagnozy i scenariusze na przyszłość.
Słubice 5-6.02.2015.” (ref. Krytyka militaryzmu na tle krytyki globalizacji)
Mróz M., międzynarodowa konferencja naukowa „Znakamityja minczanie XIX-XXstst.
Minsk i Minszczyna u padzejach rewalucyi 1905-1907gg”, Instytut Polski w Mińsku, Mińsk,
10 IX 2015 r. Referat: „Rok 1905 w Mińsku i na Mińszczyźnie w świetle wspomnień Michała
Kryspina Pawlikowskiego”
Mulawa K., XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jabłko niezgody.
Współczesne problemy gospodarki światowej”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 18.05.2015, referat: „Dla
najpiękniejszej. Czy Unia Europejska stała się jabłkiem niezgody”
Szumski A., międzynarodowa konferencja naukowa „XVI Congresso Nazionale di
Grafologia Giudiziaria – European Consesus Graphologist: metodi a confronto”,
Assoziazione Grafologi Giudiziari, Neapol, 12-14 III 2015 r. Referat: „Il ruollo dell’ Interpol
nella lotta con le falsificazioni dei mezzi di pagamento nell’ area internazionale”
Szumski A., międzynarodowa konferencja naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Gdańsk, 8-10 IV 2015 r. Referat: „Współpraca Polski z
Interpolem jako element realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP”
134
Szumski A., międzynarodowa konferencja naukowa „Konflikty etniczne i
wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław, 28 V 2015 r. Referat: „Udział polskiej Policji w operacjach
pokojowych regulujących konflikty etniczne”
Szydzisz M., międzynarodowa konferencja naukowa „Is there a New Middle East?
Reshaping of the geopolitical situation in the region”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Toruń, 27-28 III 2015 r. Referat: „Israeli-Palestinian relations: stagnation or a new opening?”
Szydzisz M., międzynarodowa konferencja naukowa „Konflikty etniczne i
wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław, 28 V 2015 r. Referat: „Religijne partie w Izraelu i ich wizja relacji z
Palestyńczykami”
Szydzisz M., międzynarodowa konferencja naukowa „NATO in a New Risky
Environment: Current and Future Challenges”, Faculty of International Relations Ivan Franko
National University of Lviv, International Security and Partnership Centre with the support of
the NATO Information and Documentation Centre in Ukraine, Lwów, 1-3 VII 2015 r. Udział
w charakterze eksperta. Referat: „NATO Steps for Safety of the Eastern Allies Territories”
Szydzisz M., międzynarodowa konferencja naukowa „V annual International
Scientific and Practical Conference, Un Millennium Development Goals: Achievements And
Prospects”, Ivan Franko National University of Lviv, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie, Lwów, 17 IX 2015 r. Referat: „Wkład Izraela w realizację Milenijnych Celów
Rozwoju”
Szydzisz M., międzynarodowa konferencja naukowa „Contemporary Arab World in
the International Relations”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 23 IX 2015 r. Referat: „Israel in
new situation in the Middle East”
Szyszlak E., 28 V 2015, Wrocław (ISM) – „Konflikty etniczne i wyznaniowe a
funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”, referat „Problematyka romska w
perspektywie rozwoju ruchów ekstremistycznych. Casus Republiki Czeskiej”
Szyszlak T., 11-12 VI 2015 - „Velehrad is Calling You! The influence of the
Conference of Helsinki on the development of Church activities in Central Europe”. Referat:
“Conference on Security and Cooperation in Europe and religious conflict connected with the
restoration Ukrainian Greek Catholic Church”. Organizator: Institute for the Study of
Totalitarian Regimes (Prague)
Szyszlak T., 28 V 2015 – „Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie
systemów bezpieczeństwa narodowego”. Referat: „Regulacje dotyczące policji w
porozumieniach kończących wewnętrzne konflikty etniczne i etnoreligijne w
postzimnowojennej Europie”. Organizator: Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego
Umińska-Woroniecka A., międzynarodowa konferencja naukowa „Identity Crisis,
Change”, The University of Nottingham, Nottingham, 11-12 VI 2015 r. Referat: „The role of
academic exchange and cultural diplomacy in EU Public diplomacy – case of Eastern
Partnership”
Umińska-Woroniecka A., międzynarodowa konferencja naukowa „The 6 th Congress
of the Czech Political Science Association (CPSA)”, Charles University, Prague 9-12 IX 2015
r. Referat: „The Visegrad countries facing crisis and challenges -the case of the crisis in
Ukraine”
Umińska-Woroniecka A., międzynarodowa konferencja naukowa „Symposium
“Urban Legacies: Culture in Practice and Public Policies in East-Central Europe”, sympozjum
organizowane w ramach projektu Unversity of Oxford, Lwów, 18-19 IX 2015 r. Udział –
moderator (wspólnie z Marius Turda) panelu. Referat: „City diplomacy in contemporary
international relations”
135
Umińska-Woroniecka A., międzynarodowa konferencja naukowa „The European
Union and the Politicization of Europe” Euroacademia, Prague Anglo-American University,
Praga, 27-28 XI 2015 r. Referat: „Model Changes in Polish and Hungarian Cultural
Diplomacy Throughout the Transition Period (1990-1999)”
Wróblewski M., Academic Seminar Series, Department of Political Science,
University of Central Florida, Orlando, 16.04.2015, referat: “Economic transformation in
Central and Eastern Europe – challenges for the future”
Wróblewski M., International Scientific Conference “Global Studies Conference”,
Global and European Studies Institute Leipzig University, Faculty of Social Science and
Philosophy, Leipzig, Germany (26.11.2015-29.11.2015), referat: Developments in Global
Studies and Economics
Wróblewski M., XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Jabłko
niezgody – współczesne problemy gospodarki światowej”, 18.05.2015 r. UE we Wrocławiu,
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, referat: Instrumenty wsparcia
eksportu polskich przedsiębiorstw – aktualne tendencje i problemy
Winnicki Z. J., Warszawa 7.04.2015 r., Instytut Europeistyki U. W. „Polska i
Białoruś we współczesnej Europie” – ref. Cywilizacyjno – kulturowe uwarunkowania
współczesnych relacji białorusko – polskich
Winnicki Z. J., Wrocław 28.05.15 r., Instytut Studiów Międzynarodowych U. Wr.
„Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego”
– polsko – białoruski okrągły stół – ref. Białoruska mniejszość narodowa w życiu publicznym
Podlasia. Wprowadzenie do problematyki
Winnicki Z. J., Mińsk 10.09.2015 r. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мінск
і Міншчына ў падзеях рэвалюцыі 1905-1907 г.» ref. Społeczeństwo Mińska i Mińszczyzny –
skutki społeczno - polityczne wydarzeń rewolucji 1905 roku
Winnicki Z. J., Kowno 2 – 3.10. 2015 r. V Międzynarodowy Kongres
Białorutenistów – ref. Dylematy współczesnej ideologii białoruskiej
Winnicki Z. J., Warszawa 3 – 412.2015r. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu
Warszawskiego „Międzynarodowa Konferencja naukowa. Białoruś w dyskursie naukowym”,
ref. Dylematy współczesnej ideologii białoruskiej
Marcin Łazarz, Krzysztof Siemieńczuk, On n Arrow-Irreducibility In Heyting
Lattices, Summer School General Algebra and Ordered Sets, Srni, Czechy 29 sierpnia – 4
września 2015
Marcin Łazarz, Krzysztof Siemieńczuk, Distributivity for Upper Continuous and
Strongly Atomic Lattices, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Srni,
Czechy 29 sierpnia – 4 września 2015
Marcin Selinger, Reasoning Types and Diagramming Method, The 1st European
Conference on Argumentation Lizbona, 9-12 czerwca 2015
Maciej Cesarz,
Referat: Evolution of Polish visa policy after entering EU and Schengen Area, Borderless
Europe, University of Pecs, Węgry, 7 maja 2015
Referat: Problemy państw członkowskich z implementacją dyrektywy powrotowej na
przykładzie Malty, Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki
powrotowej, Collegium Iuridicum KUL, Lublin, 17 czerwca 2015
Referat: Europejski i amerykański system zarządzania granicami - jakie wnioski wynikają z
porównania reżimów granicznych UE i USA? , Konferencja naukowa: Europa - mit,
rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?, Katedra Studiów Europejskich, Wrocław, 18
września 2015
referat: Problematyka wiz humanitarnych, Uchodźcy - kryzys przerasta Unię?, Instytut
Europeistyki UW, Warszawa, 7-8 grudnia 2015
136
Piotr Grabowiec,
Referat: Europeizacja Ukrainy – w stronę religii obywatelskiej, Konferencja naukowa
„Europa- mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?”, 18-19.09.2015
Monika Klimowicz,
Referat: Innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania rozwoju kapitału ludzkiego i
społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym, Międzynarodowa konferencja „Europa –
mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?, Katedra Studiów Europejskich,
Uniwersytet Wrocławski 18-19.09.2015
Radosław Kupczyk,
Referat: Prospects for the development of the Euro Areain the face ofthe ekonomi
ccrisis,Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa – mit, rzeczywistość, marzenie, czy
projekt wspólnoty zorganizowana przez Katedrę Studiów Europejskich, Uniwersytetu
Wrocławskiego 18–19.09. 2015, Wrocław
Małgorzata Michalewska-Pawlak,
Referat: Model of governance of rural development in Poland after the EU accesion,
International Scientific Conference „Borderless Europe 2015”, University of Pecs, Węgry,
5-6.06.2015 r.
Referat: The role of the Common Agricultural Policy and the Cohesion Policy in
strenhtening the sectoral standard of governance of rural development in Poland, The XXVI
European Society for Rural Sociology Congress: Places of Posibility? Rural Societies in
Neoliberal World, 18-21.09.2015 r., Aberdeen, Szkocja
Anna Pacześniak,
Referat: Electoral defekt as promotor of party change: the case of Democratic Left Alliance in
Poland, Międzynarodowa konferencja Naukowa „The many faces of elections – the newest
tendencies and challanges for contemporary democracies”, 17.04.2015 r
Referat: Bliscy, ale nie tacy sami: kluczowe uwarunkowania polityki europejskiej Francji i
Belgii, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie
czy projekt wspólnoty?”, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski, 1819.09.2015 r.
Aldona Wiktorska-Święcka,
Referat: Methodological aspects of research on Urban and metroplitan governance –
concepts, definiotions, challanges, Methodological colloquium of Dortmund University of
Technology, Dortmund, 9-13.11.2015
Referat: Towards Urban governance in Poland – European Capital of Culture Wroclaw 2016
as a driver of change?, Annual conference of International Network of Public Managment,
Budapeszt, 1-4.09.2015
Wykład: Mieszkalnictwo dostępne w Unii Europejskiej a zarządzanie miastami,
Międzynarodowe seminarium naukowe „Mieszkalnictwo dostępne jako element polityki
rozwoju miasta – innowacje w zarządzaniu”, Polish Governance Institute, Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
9.06.2015
Referat: Urban governance in institutional practice of selected Polish cities, Annual
conference of Regional Studies Association, Global Growth Agendas, Institutions and
Sustainability, Piacenza, 24-27.05.2015
Referat: State od social housing in Poland – trends, perspectives, challanges, Seminar on
social housing „Perspectives of social housing in European cities 2014-2020”,
Wiedeń 6-7.05.2015
Paweł Turczyński,
Referat: „Aktywność UE w przestrzeni kosmicznej: główne programy i ich realizacja”, XV
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EUROPA XXI WIEKU; Bezpieczeństwo Europy,
137
Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Diagnozy i scenariusze
na przyszłość”, Słubice 5-6 lutego 2015 r.
Referat: „Aktywność UE na rzecz nieproliferacji broni masowego rażenia”, Konferencja
naukowa Katedry Studiów Europejskich „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt
wspólnoty?”, Wrocław, 18-19 września 2015 r.
Wykaz zorganizowanych przez jednostkę konferencji naukowych
w formie rankingu (wagi naukowej)
(Podać zgodnie z tabelą)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa imprezy
Data i miejsce
II międzynarodowa konferencja
„Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej
we
współczesnych
społeczeństwach” = Social
12-13.11.2015
boundaries of work. The
Zielona Góra
varieties of informal work in
the contemporary societies”,
Zielona
Góra
(www.socialboundariesofwork.
pl)
Communication and Culture
20-21.05.2015
Wrocław
Analiza-Edukacja-Działanie.
Edukacja krytyczna na rzecz
ekonomicznej i społecznej 15-18.o6.2015
sprawiedliwości
Wrocław
Quo vadis boderlands studies?
Zmiana funkcji granic w
28-29.10.2015
Europie a nowe perspektywy
Wrocław
badawcze w studiach nad
pograniczem
IX
International
Student
Conference
“Politics & Society in Central 15.12.2015
and Eastern Europe”
Wrocław
VIII
International
Student
Conference
“Politics & Society in Central 21.05.2015
and Eastern Europe”
Wrocław
Applications of Logic In 4-8. 05 2015
Philosophy and the Foundations Szklarska
of Mathematics, XX
Poręba
Grupy
dyspozycyjne
w 07-08.05
138
uszeregowanych
Liczba uczestników
w tym
Razem Pracownicy Uczestnicy Goście
uczelni
krajowi
z zagranicy
70
3
47
20
40
16
5
19
26
1
8
17
32
7
12
13
16
2
2
12
20
4
4
12
40
143
4
+
2
doktorantów 27
7
130
7
6
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
systemie
współpracy Wrocław
transgranicznej
na
rzecz
bezpieczeństwa (Dispositional
Groups
in
cross-border
cooperation system for security)
VII
International
Student
Conference
“Politics & Society in Central 13.01.2015
and Eastern Europe”
Wrocław
Solidarity as the Source of
Normativity. In Ethics, Politics, 15-16 06. 2015
Technoscience and Art
Wrocław
Konferencja
-XI
Międzynarodowe
seminarium z socjologii
pt.: „Metodologia badań
systemów społecznych”
08.05.2015
=
Wrocław
XI International Seminar of
Sociology
with
series
“Methodology of research
social systems”.
Międzynarodowe Seminarium
16.06.2015
Wrocław i Lipsk w procesie
Wrocław
transformacji, Wrocław
New Public Governance in the
Visegrad Group (V4) - from a
traditional model to the 17-18.09.2015
paradigm of professionalism? Wrocław
Confused students and boring
research. The problem method 26.02.2015
versus the topic method.
Wrocław
Czwarta z cyklu konferencja
międzynarodowa
15-16.10.2015
„SĄSIEDZTWA III RP –
Wrocław
ROSJA”, 15-16 = Polish
Neighborhoods – Russia
Matura
z
przedmiotów
społecznych i humanistycznych 24.11.2015
– diagnoza i perspektywy
Wrocław
Konferencja Naukowa: Europa
– mit, rzeczywistość, marzenie 16-19.09.2015
czy projekt wspólnoty?
Wrocław
XII
międzynarodowe
seminarium
z
cyklu
„Metodologia
badań
5.11.2015
społecznych”
=
XII
Wrocław
International
Seminar
of
Sociology
with
series
“Methodology of research
139
14
5
3
6
11
5
1
5
24
9
11
4
15
10
2
3
28
5
20
3
2
1
0
1
40
23
16
1
122
10
112
0
73
9
63
1
73
17
56
0
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
social systems”.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
24.06.2015
Służby militarne i paramilitarne
Wrocław
wobec wyzwań edukacyjnych
Ciało to trickster. Społeczno –
10.12.2015
kulturowe
konteksty
Wrocław
doświadczania ciała
II
konferencja
z
cyklu
Rzeczywistości kulturowe i
teksty
pisane:
Dokumenty 10-11.12.2015
osobiste w socjologicznych i Wrocław
pozasocjologicznych
doświadczeniach badawczych
Ogólnopolska
Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa dla Studentów i 13.05.2015
Doktorantów Na
marginesie Wrocław
społecznym, czyli rzecz o
wykluczeniu
Wsparcie społeczne systemu 15-16.05.2015
pieczy zastępczej
Wrocław
Wsparcie
systemu
pieczy 15-16.05.2015
zastępczej i rodziny
Wrocław
Miasto
i
władza
i
w 01-02.06.2015
doświadczeniu społecznym
Wrocław
Dylematy polityki publicznej w 3-4.12.2015
dobie ponowoczesnej
Wrocław
W kręgu badań nad stosunkami 18-19.06.2015
międzynarodowymi
Wrocław
Konsumpcja
jako
forma
komunikacji społecznej. Nowe 26-27.10.2015
paradygmaty
i
konteksty Wrocław
badawcze
Badania ilościowe i jakościowe
w
studiach
nad 23.10.2015
komunikowaniem politycznym” Wrocław
XIII konferencja ArgDiaP
„Siła
argumentu:
racja, 20-21.11.2015
przekonanie, konsensus”
Wrocław
VI
Ogólnopolskie
Europeistyczne
Warsztaty
Metodologiczne
dla 16-17.09.2015
Doktorantów i Habilitantów
Wrocław
XIII Ogólnopolska Konferencja
Marketingowa
„Od
marketingu
prezydenckiego
do 25.03.2015
samorządowego”
Kielce
Filozoficzne
16.12.2015
140
70
18
52
0
50
12
38
0
50
15
35
0
50
18
32
0
50
11
39
0
50
7
43
0
47
13
34
0
45
27
18
45
18
27
0
40
12
28
0
38
6
32
0
38
2+1
doktorantka 33
2
33
5
28
0
31
25
4
25
27
0
0
0
39.
czasopiśmiennictwo w Polsce i Wrocław
we Wrocławiu
Wrocławska
Diagnoza 20.01.2015
Społeczna 2014
Wrocław
Prawda, dobro, piękno II. 16-17.05.2015
Oikumene Filozofów
Wrocław
Konferencja
X
międzynarodowe seminarium z
cyklu „Metodologia badań
społecznych”
z
partnerem
zagranicznym organizowane w
ramach
projektu
unijnego
Kształcenie
wysoko
wykwalifikowanych
specjalistów
dla
sfery
publicznej
w
wymiarze 19.10.2015
transeuropejskim =
Wrocław
X International Seminar of
Sociology
with
series
“Methodology of research
social systems” with a foreign
partner organized within the EU
project
“Training
highly
qualified specialists for the
public in a trans-European
dimension”
III IGSAR (Interdisciplinary
Graduate
School
on Argumentation
and
Rhetoric)
"Warsztaty
z
argumentacji i krytycznego
myślenia", , KLMN UWr
(http://argumentacja.pdg.pl/) 19.11.2015
Wrocław
23-24.04.2015
Granice Nauki
Wrocław
Stanisław Ignacy Witkiewicz:
konteksty filozoficzne, teatralne 19-20.11.2015
i filmowe
Wrocław
40.
Konteksty
krzeszowskiej
34.
35.
36.
37.
38.
41.
25
10
15
0
24
17
6
1
20
8
9
3
19
1
18
–
18
5
13
0
18
4
13
1
6
10
1
14
8
0
mistyki 25-27.09.2015
Krzeszów
17
29.04;
9.06,
21.09;
26.10,
27.11;
21.12.2015
Wrocław
Filozofia i antropologia obrazu cykliczna, tryb
II edycja
seminaryjny,
kilka razy w 22
141
roku
42.
Konferencja
naukowa
„Konflikty
etniczne
i
wyznaniowe a funkcjonowanie
systemów
bezpieczeństwa 28.05.2015
narodowego
Wrocław
Razem:
44
14
18
12
1611
396
1066
149
Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów
(Podać zgodnie z tabelą)
Lp. Nazwa kraju
Liczba i rodzaje przyjazdów
w tym
Razem
Konferencje
Inne
1
Australia
2
1
1
2
Austria
4
0
4
3
Białoruś
2
2
0
4
Brazylia
1
1
0
5
Bułgaria
3
3
0
6
Chorwacja
4
4
0
7
Czarnogóra
1
1
0
8
Czechy
28
21
7
9
Dania
1
1
0
10 Estonia
11 Francja
1
1
0
1
1
0
12 Grecja
13 Gruzja
2
2
0
1
1
0
14 Holandia
15 Indie
1
1
0
1
1
0
16 Iran
17 Irlandia
1
1
0
2
1
1
18 Kanada
19. Litwa
2
2
0
4
4
0
20. Luksemurg
21. Macedonia
1
0
1
4
3
1
22. Niemcy
23. Norwegia
26
24
2
1
1
0
142
24. Rosja
25. Rumunia
2
1
1
11
8
3
26. Serbia
27. Słowacja
2
1
1
6
5
1
28. Szwecja
29. Turcja
1
1
0
9
9
0
30. Ukraina
31. USA
8
7
1
11
11
0
32. Węgry
33. Wielka Brytania
1
1
0
19
18
1
34. Włochy
13
10
3
Razem:
181
149
32
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia o znaczeniu międzynarodowym i ogólnokrajowym
prof. dr hab. Mirosław Dymarski, od 8 czerwca do 30 września 2015 r. członek Zespołu do
Spraw Nagród powołanego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr hab. prof. nadzw. Marek Wróblewski, Laureat konkursu stypendialnego i grantowego
US Fulbright Commission w kategorii Senior Advanced Research Award 2014-2015,
umożliwiającego prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych
dr hab. Dominik Kopiński, Laureat konkursu stypendialnego i grantowego US Fulbright
Commission w kategorii Senior Advanced Research Award 2015-2016, umożliwiającego
prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych
dr hab. Katarzyna Zamorska, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015
dr Andrzej Ferens, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015
dr Dorota Leszczyna, Stypendium dla wybitnych i młodych naukowców przyznawane przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Olga Nowaczyk, Uzyskanie Travel Grant od Japan Sociological Society na The 88th
Annual Meeting of the Japan Sociological Society (5-10.10.2015)
dr Igor Pietraszewski, odznaka honorowa MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej” –
kwiecień 2015
dr Alekasndra Perchla-Włosik, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania (2015)
dr Joanna Wardzała, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania (2015)
dr Monika Wichłacz, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015
Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uniwersytetem
(działalność pracowników WNS UWr. popularyzująca naukę, członkowstwo w Radach
programowych i organizacjach naukowych, ekspertyzy i udział w krajowych i
międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych)
prof. dr hab. Adam Chmielewski, członek Rady Kolegium Europy Wschodniej
143
prof. Elżbieta Stadtmüller, Wykłady gościnne: University of Minnesota, Duluth (wrzesień
2015) oraz University of Arizona, Senior Academy (październik 2015)
prof. Zdzisław J. Winnicki, członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – prezes honorowy
Oddziału Dolnośląskiego
dr hab. prof. nadzw. Larysa Leszczenko, członek Amnesty International od 2009 r.
dr hab. prof. nadzw. Marek Magdziak, pełni funkcję kierownika sekcji Metaetyki
Polskiego Towarzystwa Etycznego. W ramach działalności sekcji jest jednym z trzech
współorganizatorów inicjatywy „Filozoficzne Wtorki” popularyzującej problematykę
filozoficzną. Został On także zaproszony do wygłoszenia odczytu na konferencji naukowej
Paradygmaty Gnozy w Literaturze i Filozofii Współczesnej, organizowanej w ramach Bruno
Schulz Festiwal. Jest także członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na
Zwierzętach we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. Leon Miodoński, Prezydent Deutsch Polnische Gesellschaft für
Philosophie (wybrany na kolejną kadencję 2015-2018)
dr hab. prof. nadzw. J. Maciejewski, Udział w zespole eksperckim Slovenskou
sociologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied SR Slov. (2014/15)
dr hab. prof. nadzw. Skrzypiński Dariusz udział w przygotowaniu pracy zbiorowej, pt.
Political Communication and Elections in Times of Crisis: Perspectives from Central and
South-Eastern Europe dla wydawnictwa Palgrave Macmillan
dr hab. prof. nadzw. Marek Wróblewski, (2015) Struś M., „Strategia rozwoju gminy
Lubowidz do 2020 roku”, dla Urzędu Gminy Lubowidz
dr hab. prof. nadzw. Marek Wróblewski, dr hab. Leszek Kwieciński (2014-2015),
Ekspertyza, „Rola regionalnych organizacji pracodawców oraz innych członków
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w procesie wspierania procesu
internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP”, źródło
finansowania: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego,
Związek Pracodawców Mazowsza
dr hab. prof. nadzw. Marek Wróblewski (2014-2015), Ekspertyza dla HP sp. z o.o.
„Budowa innowacyjnej oferty produktowej firmy doradczej w sferze współpracy sektora
przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi we Wrocławiu”
dr hab. Bartosz Michalski, (2015) ekspert w debacie „Z Widokiem na umowę handlową
UE-USA” zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we
Wrocławiu (17.03.2015)
dr hab. Dominik Kopiński, (2015) Ekspertyza, New oil frontiers: Investors' guide to the oil
sector in Sub-Saharan Africa (współautorstwo A. Polus i W. Tycholiz), CEED
Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2014, ss. 122
dr hab. Leszek Kwieciński, Członek Rady Doradców Business Centre Club – Loża
Dolnośląska; Członek Kapituły ogólnopolskiego konkursu pn. Przyjazny Urząd,
organizowanego przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach; Członek
Stowarzyszenia Absolwentów Programu TOP 500 Innovators; Współpraca z Uniwersytetem
Przyrodniczym w ramach Stowarzyszenia Klub Innowatora
dr I. Borowik, Współpraca ekspercka z Biurem Rozwoju Wrocławia i Urzędem Miasta
Wrocławia przy opracowywaniu „Strategii Rozwoju Wrocławia 2030”.
dr I. Borowik, Opracowanie „Strategii rozwoju mieszkalnictwa”
dr Cichosz Marzena, Udział w przygotowaniu pracy zbiorowej pt. Political Communication
and Elections in Times of Crisis: Perspectives from Central and South-Eastern Europe dla
wydawnictwa Palgrave Macmillan
dr Cichosz Marzena, Udział w projekcie koordynowanym przez Instytut Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego: „Leksykon polskich partii politycznych”
dr Helena Giebień, Członek Związku Polaków na Białorusi (społeczna)
144
dr Alina Jagiełłowicz, W wyniku konkursu na komercjalizację wiedzy ogłoszonym w 2013 r.
powołana została Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr sp. z o.o. Działalność będzie
obejmowała prace wydawnicze, kształcące, specjalizacyjne w zakresie ochrony zdrowia i
arteterapii, wykłady, panele, dyskusje itp. Umowa z UWr została podpisana w czerwcu 2015
r. a prace po dopełnieniu stosownych formalności podjęto w listopadzie. W tym czasie
została wydana książka „Profilaktyka wojny” pod red. dr Aliny Jagiełłowicz. W projekcie są
dwie kolejne książki
dr Andrzej Ostrowski, Stanowisko w prezydium członków stowarzyszenia PROM (komisja
rewizyjna)
dr B. Pabjan, Rozwój współpracy z zakładami karnymi we Wrocławiu.W ramach
współpracy realizowane są: 1/praktyki zawodowe dla studentów socjologii, służb socjalnych;
2/ systematyczne badania naukowe nad funkcjonowaniem różnych aspektów systemu
penitencjarnego w Polsce. Zrealizowano 3 projekty badawcze:
1.Zaufanie w instytucji totalnej. 2.Społeczne uwarunkowania terapii specjalistycznych osób
osadzonych w zakładach karnych. 3.Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i recepcji
wsród skazanych tzw. kar wolnościowych. Analiza potencjalnych skutków nowego kodeksu
karnego
dr D. Szrejder, Rzecznik do spraw rodziny w Urzędzie Miasta Wrocławia
Przewodniczący Wrocławskiej Rady do spraw rodziny; Członek Grupy dialogu społecznego
ds. rodziny
dr Elżbieta Szyszlak i dr Tomasz Szyszlak, wykład otwarty ”Romowie w Polsce i w
Czechach na początku XXI w.” zorganizowany przez Sekcję Socjologii Etniczności Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego oraz Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (21 X 2015)
dr Mariusz Turowski, konsultant do spraw nauki w Muzułmańskim Stowarzyszeniu
Kształtowania Kulturalnego; współpraca z Ligą Muzułmańską jako redaktor naczelny
kwartalnika As-Salam (którego wydawcą jest Liga Muzułmańska); dyrektor do spraw nauki
w Instytucie Studiów nad Islamem (należącym do Stowarzyszenia Instytut Studiów nad
Islamem, które nie jest formalnie związane z żadną instytucją czy organizacją muzułmańską,
zostało powołane przez grono polskich naukowców); współpraca z wydawnictwem
„Awerroes”, które związane jest z Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształtowania
Kulturalnego (planowanie publikacji do wydania); redaktor prowadzący serwis internetowy
„Obserwatorium islamofobii” (www.islamofobia.info.pl)
dr Paweł Wróblewski, Ekspert Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie
(VII kadencja)
dr J. Wardzała, Udział w wywiadzie (jako badacz), nt.: „Jak reklama uwodzi nieletnich:
Dziecku odmówisz?” przeprowadzonym przez E.Petrygę do dziennika „Rzeczpospolita”, nr
296/2015, s.4-7
Ogólne uwagi o rozwoju Jednostki
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej WNS) prowadzi działalność
naukowo-badawczą i dydaktyczną − studia na wszystkich trzech poziomach kształcenia
(niektóre z nich dofinansowane z europejskich funduszy strukturalnych uzyskanych w wyniku
konkursów).
WNS jest cenioną jednostką, o czym świadczą liczne inicjatywy naukowe (projekty
badawcze) i dydaktyczne (wymiana kadry i studentów) podejmowane w ramach współpracy z
uczelniami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.
Kadra naukowa realizuje liczne projekty badawcze finansowane zarówno ze źródeł polskich,
jak i zagranicznych. Podkreślić należy jej aktywność w aplikowaniu o granty Narodowego
Centrum Nauki − w 2015 r. realizowanych było 17 projektów finansowanych z tego źródła.
145
Środki finansowe, wspierające badania naukowe poprzez umożliwienie organizacji
konferencji lub wydania publikacji książkowej, pozyskiwane są na Wydziale także z innych
instytucji (m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej,
Funduszu Wyszehradzkiego, The Foundation for Baltic and East European Studies), co także
świadczy o znacznej aktywności pracowników i ich umiejętności dostosowania się do realiów
ekonomicznych. Do znaczących osiągnięć w tym zakresie należą projekty:
Innovative Social Investment: strengthening communities in Europe (InnoSi), projekt
realizowany w ramach program Horizon 2020, kierownik projektu: Aldona WiktorskaŚwięcka;
Changing Employment, projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE, Marie
Curie Actions (FP7-PEOPLE – Initial Training Network − 2012), kierownik projektu: Adam
Mrozowicki; konsorcjum składa się z następujących instytucji naukowo-badawczych:
University of Strathclyde (koordynator); University of Gothenburg; Université Libre de
Bruxelles; University of Paris Evry, Centre Pierre Naville Kozep-europai Egyetem (Central
European University); University of Oviedo; Uniwersytet Wrocławski; London Metropolitan
University; Catholic University of Leuven. Ponadto, partnerami wspierającymi są:
International Labour Organization, NLP Neuroedukacja Com, EDF, UNISON, The Edrington
Group, Volvo Group, European Trade Union Institute, Consulting Europe;
Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the
media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden. 2014- 2017 (kierownik projektu:
Bogusława Dobek-Ostrowska), finansowany przez The Foundation for Baltic and East
European Studies, University of Sodertorn, Szwecja;
New Public Governance in the Visegrad Group (V4) (kierownik projektu: Robert
Wiszniowski) dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w ramach
którego odbyła się: Międzynarodowa Konferencja Naukowa – New Public Governance in the
Visegrad Group (V4) − from a traditional model to the paradigm of professionalism? i
wydana została anglojęzyczna publikacja;
PRECARIR − The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new
member states through industrial relations (kierownik projektu: Adam Mrozowicki),
finansowany ze środków the European Commission’s DG for Employment, Social Affairs &
Inclusion
Barometr Jakości Życia Mieszkańca (kierownik projektu: Alicja Lisowska), w ramach
Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sektora
Aktywności Gospodarczej MOZART.
Podkreślić należy, że realizowany od 01.05.2015 r. projekt Innovative Social Investment:
strengthening communities in Europe (akronim InnoSi) jest pierwszym na Uniwersytecie
Wrocławskim w ramach programu Horyzont 2020.
Pracownicy naukowi jednostki byli również zapraszani w charakterze członków zespołów
(wykonawców, ekspertów) do udziału w projektach badawczych realizowanych w innych
prestiżowych instytucjach, np.:
- Strategic innovation within Central and Eastern European trade union movements, projekt
finansowany przez European Trade Union Institute, w którym dr Adam Mrozowicki oraz dr
Małgorzata Maciejewska brali udział jako wykonawcy oraz współautorzy rozdziału w
monografii zbiorowej;
- Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Central and Eastern
European Cities, project realizowany na Uniwersytecie w Lund, w którym dr Igor
Pietraszewski był wykonawcą.
Ponadto, trzech pracowników Wydziału zostało w omawianym okresie sprawozdawczym
laureatami konkursu stypendialnego Senior Advanced Research Award PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta: prof. dr hab. Marek Wróblewski (staż badawczy w
146
Central Florida University Orlando zrealizowany w okresie 30.03.2015−01.08.2015) oraz dr
hab. Dominik Kopiński i dr Jarosław Jarząbek (realizacja zaplanowanych wyjazdów nastąpi
w 2016 r.).
Dodać należy, iż nauczyciele akademiccy angażują się także w liczne projekty
międzynarodowe o charakterze dydaktycznym, których celem jest podniesienie atrakcyjności
oferowanych przez Wydział kierunków studiów oraz intensyfikacja rozwoju dydaktycznego
kadry. Wydział prowadzi wymianę pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów z
licznymi uczelniami europejskimi w ramach programu LLP Erasmus oraz CEEPUS, a także
inicjuje własne, odrębne działania na rzecz intensyfikacji współpracy z ośrodkami
zagranicznymi.
Jedną z większych inicjatyw o charakterze dydaktycznym jest szkoła letnia Summer School
on Democracy: Accountability of mass media and public administration, prowadzona przez
Instytut Politologii wraz z innymi uczelniami europejskimi (Masaryk University in Brno,
University of Zagreb, University of Split, University of Szeged, University of Ljubljana,
Kharkiv Regional Insitute of National Academy of Public Administration, Ivan Franko
National University of Lviv i the University of Bucharest). Współpraca z partnerami
zagranicznymi zaowocowała również powstaniem wspólnego − z Uniwersytetem Wolnym w
Brukseli oraz Uniwersytetem Bukareszteńskim − programu studiów Central and East
European Politics and Societies, po którego zaliczeniu absolwenci mogą otrzymać dwa
dyplomy ukończenia studiów – uczelni macierzystej oraz jednej z dwóch uczelni
partnerskich.
Instytut Socjologii jest z kolei partnerem w międzynarodowym programie studiów
magisterskich Erasmus Mundus MITRA (Médiation interculturelle: identités, mobilités,
conflits), a także uczestniczy w programie międzynarodowym na poziomie studiów
doktoranckich w ramach projektu z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Changing
Employment, co sprzyja podniesieniu atrakcyjności zawodowej osób ze stopniem naukowym
doktora na trudnym rynku pracy.
Wydział prowadzi intensywną wymianę kadry z naukowymi ośrodkami zagranicznymi (w
roku sprawozdawczym na Wydziale gościło łącznie 181 osób z zagranicy – w ramach
konferencji oraz pozostałych wizyt studyjnych z 34 ośrodków zagranicznych, m.in. Australii,
Austrii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Francji,
Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Szwecji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych,
Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. Najwięcej osób przyjechało z krajów sąsiednich – Czech
(28) i Niemiec (26). Intensywna wymiana kadry Wydziału z naukowymi ośrodkami
zagranicznymi zaowocowała wykładami gościnnymi i warsztatami prowadzonymi przez
profesorów z innych europejskich ośrodków, m.in. prof. Paolo de Stefani z Università di
Padova (wykład Luxemburgo Locuto, causa finita? The EU Court says no to the Union′s
accessions to the European convention of human rights), dr Kamila Abta (wykład Human
Security - an empty signifier or useful concept for Europe?), Phikrii Asanishvili, Tbilisi State
University (wykład The European Union’s Eastern Neighborhood Today- Challenges and
opportunities for South Caucasus), prof. Oleksandra Kuchyka z Uniwersytetu Państwowego
im. I. Franki we Lwowie (wykład Wyzwania polityki zagranicznej Ukrainy w kontekście
agresji rosyjskiej) oraz prof. Natalii Yakovenko z University of Kiev (warsztaty Diplomatic
Protocol).
Na uwagę zasługuje intensywna współpraca Wydziału z funkcjonującymi zarówno w mieście,
regionie dolnośląskim, jak i w skali krajowej, podmiotami gospodarczymi, takimi jak:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Centre
Club – Loża Dolnośląska, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Dolnośląska
Agencja Współpracy Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Human Partner sp. z o.o., Instytut 21 sp. z o.o.,
147
Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych,
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Wrocławski Park Technologiczny S.A.,
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Związek
Pracodawców Dolnego Śląska, MANDS Badania Rynku i Opinii lub Komunikacja Plus Sp. z
o.o. Wydział Nauk Społecznych współpracuje także z jednostkami samorządu − Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz urzędami miejskimi we Wrocławiu,
Brzegu czy Wołowie.
Poza współpracą z biznesem i administracją, nawiązywaną indywidualnie przez
poszczególnych pracowników naukowych Wydziału, nastąpił dalszy rozwój prac
prowadzonych w ramach Konwentu Wydziału Nauk Społecznych (Rady konsultacyjnej
Wydziału gromadzącej przedstawicieli jednostki, Uniwersytetu jako całości, administracji
lokalnej oraz biznesu) w zakresie inicjowania i wspierania działań służących podniesieniu
znaczenia i potencjału jednostki na Dolnym Śląsku. W omawianym okresie sprawozdawczym
podczas spotkań Konwentu konsultowane były programy staży i praktyk studenckich, studiów
doktoranckich oraz studiów I i II stopnia w języku angielskim.
Podsumowując podkreślić należy, iż Wydział dba o upowszechnianie i popularyzację
wyników prowadzonej działalności naukowej, zarówno w środowisku akademickim, jak i
otoczeniu, której podstawowe formy obejmują:
−
publikacje polsko- i obcojęzyczne wyników w czasopismach naukowych (w tym w
wysoko punktowanych periodykach znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej, np. Alergy,
Economic and Industrial Democracy, Polish Sociological Review, European Respiratory
Journal), monografiach i rozdziałach książek (również w prestiżowych wydawnictwach, jak
np. Peter Lang, Wolters Kluwer Italia);
−
prezentację wyników na seminariach i na konferencjach krajowych oraz
międzynarodowych (w 2015 r. w jednostce zorganizowano 21 międzynarodowych
konferencji naukowych z gośćmi z 34 krajów oraz 21 konferencji o zasięgu krajowym;
pracownicy jednostki wygłosili w ramach międzynarodowych i krajowych konferencji
naukowych 452 referatów);
−
organizację konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad
komunikowaniem politycznym 23.10.2015; Dylematy polityki publicznej w dobie
ponowoczesnej 3−4.12.2015; II międzynarodowa konferencja Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach 12−13.11.2015;
Communication and Culture 20–21.05.2015; XI International Seminar of Sociology with
series Methodology of research social systems 08.05.2015; Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Europa – mit, rzeczywistość, marzenie, czy projekt wspólnoty 16−19.09.2015; New
Public Governance in the Visegrad Group (V4) - from a traditional model to the paradigm of
professionalism? 17−18.09.2015);
−
rozwój istniejących i powstanie nowych tytułów czasopism naukowych w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych WNS (m.in.: Studia Philosophica
Wratislaviensia; Lectiones & Acroases Philosophicae; Central European Journal of
Communication; Polish Political Science Review; Wrocławskie Studia Politologiczne czy
Forum Socjologiczne), które w tej chwili aplikują bądź posiadają punkty ministerialne i
wydawane są zarówno w wersji drukowanej i/lub online, a teksty naukowe zamieszczane są w
języku polskim oraz obcym (ze szczególnym ukierunkowaniem na język angielski); tego typu
działalność publikacyjna ma nie tylko walor prestiżowy, upowszechniający wspomniane
wyniki badań, ale co najważniejsze pozwala na stałe podnoszenie pozycji jednostki – WNS –
w krajowych i zagranicznych rankingach;
148
−
rozwój e-czasopism (wersje cyfrowe istniejących czasopism oraz Polish Political
Science Review, który ukazuje się wyłącznie w formie cyfrowej) i cyfrowego repozytorium
Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych (w chwili obecnej w repozytorium znajduje się 59
pozycji – artykułów i książek – autorstwa pracowników Wydziału);
−
wzrost liczby cytowań pracowników Wydziału, co – biorąc pod uwagę specyfikę nauk
społecznych i humanistycznych – świadczy o tym, że dorobek publikacyjny Wydziału cieszy
się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego;
−
stale rozwijaną współpracę ze szkołami i placówkami o charakterze edukacyjnym (I
Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich oraz Gimnazjalno-Licealnym Zespołem Szkół w Wołczynie,
Zespołem Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu a także z Powiatowym Centrum
Edukacji i Kultury w Oleśnicy), w ramach której instytucjom tym udzielane jest wsparcie
merytoryczne i dydaktyczne, bowiem nauczyciele akademiccy WNS prowadzą zajęcia dla
uczniów oraz porady metodyczne dla nauczycieli;
−
udział pracowników i doktorantów Wydziału w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – w
ramach tej inicjatywy, w 2015 r. odbyły się m.in. następujące prelekcje o charakterze
popularnonaukowym: Wojna plakatowa – spór o narrację historyczną 1944−1989, Bliżej
Europy, Od dyskryminacji do ludobójstwa, Co to znaczy być wrocławianinem? Refleksje nad
tożsamością miasta i mieszkańców, Przemiany cywilizacyjne w naszej okolicy, Morze a
bezpieczeństwo państwa, Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Stanfordzki Eksperyment
Więzienny, Dlaczego filozofowie interesują się i powinni interesować się śmiechem?,
Szaleństwo – Rozum – Geniusz, Znaki a postrzeganie rzeczywistości, Sztuka a filozofia:
wzajemne fascynacje, konflikty, wykluczenia, Eksperymenty myślowe w filozofii, Liberalizm
rozległy a liberalizm polityczny – analiza debaty.
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie danych:
Imię i Nazwisko: Robert Wiszniowski
Telefon: 71 375 51 94
Fax: 71 326 10 11
E-mail: [email protected]
Kierownik Jednostki
Podpis
149

Podobne dokumenty